Platsens betydelse för dementa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Platsens betydelse för dementa"

Transkript

1 Platsens betydelse för dementa En studie av demensvården i tre skånska kommuner Platsens betydelse för dementa. En studie av demensvården i tre skånska kommuner. Författaren och FoU Skåne ISSN ISBN FÖRFATTARE; Margareta Rämgård LAYOUT; Lena Lindberg FoU Skåne Skriftserie 2009:8 Margareta Rämgård KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som avtalats mellan upphovsrättsorganisationer och högskolor enligt avtalslicensen i 13 upphovsrättslagen. TRYCKNING; Bildcenter i Lund AB 1 2

2 Innehållsförteckning Förord... 5 I. Introduktion Bakgrund Tre skånska kommuner Rapportens uppbyggnad Studiens metodologiska utgångspunkter Metodbeskrivningar i studien Så analyserades data Teoretiska reflektioner under forskningsprocessen Inledning Samhörighet och tillhörighet som meningskapande aktivitet.. 33 Socialt stöd som meningskapande aktivitet Kroppens funktion i meningsbärande aktiviteter Platsers betydelse som meningskapande i relation till socialt välbefinnande Det särskilda boendet som arbetsplats Arbetar i ett oavbrutet rumsligt sammanhang i arbetsgruppen Använder en tyst kunskap i arbetsgruppen Reflekterar vid frukostmöten Tar hänsyn till platsers betydelse i omsorgen Relaterar till de dementas platser Stödjer de dementas behov av en privat plats Tar hänsyn till platsers föränderlighet Skapar sociala aktiviteter i omsorgen Försiktiga med större gruppaktiviteter Stödjer känsloladdade aktiviteter Stödjer vardagsaktiviteter III. Slutdiskussion och råd till kommunerna Diskussion utifrån studiens resultat Konkreta råd till de tre särskilda boendena i Höör, Hässleholm och Burlöv Referenser II. Presentation av resultatet Handledare i vardagen ger socialt välbefinnande hos dementa vårdtagare Situationsanpassar den sociala omsorgen rumsligt Tar hänsyn till det personliga rummet Agerar väckarklocka för de dementa Pendlar mellan närhet och distans Lär känna hela människan Arbetar i ett rumsligt oavbrutet sammanhang med de dementa Symbolspråket visar vägen Agerar spindel i det sociala rummets väv Arbetar i grupp

3 Förord När socialnämnden i Höör efter intresseanmälan fick erbjudande från FoU Skåne om att ingå i ett forskningssammanhang om vårt demenscenter tillsammans med verksamheter från två andra kommuner kändes det både spännande och utvecklande. När vi gjorde vår intresseanmälan så anande vi att det vi hade utvecklat i Höör gav goda mervärden till de medborgare samt deras närstående som omfattas av centret och tyckte därför att det skulle vara oerhört intressant att få det bekräftat inte bara av oss praktiker utifrån beprövad erfarenhet utan även i evidens. När jag efter avslutad studie fick förfrågan om att skriva förordet till rapporten kändes detta hedrande men också ansvarsfullt eftersom jag anser att denna rapport kommer att spela en mycket viktig roll i den framtida utvecklingen av en salutogen demensomsorg. I min roll som socialchef tycker jag att det är viktigt att vi utsätter oss för oberoende granskning i syfte att hela tiden lära om och nytt men också för att se forskningsresultatet som ett viktig led i att ständigt förbättra, i detta fall, vår demensomsorg i Höörs kommun. Just därför, är tillgången till FoU Skånes forskningstjänster ovärderliga i vår strävan mot en mer evidensbaserad socialtjänst i alla dess delar. Syftet med forskningsrapporten har varit att belysa platsens betydelse för socialt välbefinnande. Boendena har undersökts både i hur det har fungerat som arbetsplats men också som boende för personer med demens. Några av frågeställningarna som berörts har varit: Hur uppstår de sociala processer som ger dementa boende ett socialt välbefinnande i vardagen? Hur har personalen handlat i dessa processer för att ge de dementa boende ett socialt välbefinnande? Det som är särskilt intressant med denna studie är att det är en kvalitativ forskning, metodologiskt genom aktionsforskning, med hjälp av dagboksanteckningar via medarbetarna om de boende ifrån de tre kommunerna, fokusgrupper med medarbetare samt intervjuer med närstående. Forskaren har utifrån detta material under studien lett reflekterande samtal med medarbetarna, vilka verkligen, genom metodvalet tillsammans med närstående, har varit i delaktiga i denna studie. Av rapporten framgår att mycket forskning har ägnats åt den fysiska miljön i demensvården och det är också en vedertagen sanning i omsorgen om hur dementa människor relaterar till miljöer utifrån sin erfarenhet, har betydelse för att ge socialt välbefinnande i omsorgen. Författaren har däremot inte funnit någon studie som tar upp sambanden med det rumsliga som meningsskapande i en djupare bemärkelse. Den här studien menar Rämgård fyller därför en teoretisk och metodologisk lucka i det avseendet vilket känns hedrande för oss att få vara delaktiga i att fylla denna lucka. Margareta Rämgård för ett mycket intressant teoretiskt resonemang om begreppen socialt välbefinnande med koppling till socialtjänstlagen och till Ädel denna teoretisering tror jag är ett viktigt bidrag för att kunna ta till sig ett annat tänk i framtida demensomsorg. Med all tydlighet talar denna rapport om att man är inte sin sjukdom eller sin diagnos, utan fortfarande en människa med individuella behov av olika slag och en människa som fortfarande ska räknas in i lokalsamhället! Kommunernas framtida utmaning kommer därför med stöd av denna rapports budskap vara att i dubbel bemärkelse bygga en mer individualiserad omsorg utifrån de funktionsnedsättningar som demenssjukdomen medför för den enskilde med ett salutogenes som grund för denna omorientering. Vilket för övrigt helt överensstämmer med socialtjänstlagen och intentionerna i Ädel reformen. Rämgård bygger vidare på detta resonemang om platsens betydelse för det sociala välbefinnandet inte bara utifrån färg och form utan också utifrån att fortfarande få vara individuell i ett kollektivt 5 6

4 boende med ett eget och ett offentligt rum. Med rumsliga möjligheter för gruppaktiviteter och individuella aktiviteter men också med möjligheter att få gå in och ur grupper. Vidare pekar Rämgård i rapporten om vikten av att finnas i lokalsamhället i den mening att öppna upp demensboendet och bjuda in lokalsamhället men att också använda lokalsamhället som en naturlig del i den framtida demensomsorgen. Forskningsrapporten avslutas med handfasta råd till de kommuner som ingått i studien vilket gör att denna rapport inte bara kommer att hamna i bokhyllan utan den kommer sannolikt att användas på såväl politisk planeringsnivå för framtida byggnationer för särskilda boende i den omorientering vi står inför. Rapporten kommer också att användas på ledar- och medarbetarnivå i de viktiga reflekterande- och värdegrundande samtalen som är en förutsättning för en god demensomsorg, öppen för utveckling. I inledningen på detta förord skriver jag om vikten att bli granskad och att ta till sig och värdera forskningsresultat. Rämgård har i rapporten ägnat en stor del åt diskussioner om flexibla organisationen utifrån ett obrutet sammanhang. Jag avslutar därför mitt förord med en kort beskrivning om hur vi har arbetat med det obrutna sammanhanget utifrån KASAM teorins en känsla av ett sammanhang. I rapportens beskrivning av Höörs demenscenter framgår att kommunen har satsat stora ekonomiska resurser vilket stämmer, men vi har också satsat mycket på utveckling av vår verksamhet, med delaktighet av medarbetare, kommunalt pensionärsråd samt närstående i uppbyggnaden av de demensboende som till slut blev ett demenscenter. Socialnämnden i Höörs kommun har under ett femtontal år arbetat för att ersätta det gamla demensboendet Solhaga eftersom detta till slut både var utdömt som boende av Länsstyrelsen och som arbetsplats av arbetsmiljöverket. I början av 2000-talet så beslutade därför kommunfullmäktige om ett nytt ersättningsboende som skulle omfatta femtiosex lägenheter för dementa personer. Plane- ringen påbörjades och lokalbehovsprogram utformades utifrån ett traditionellt särskilt boende. Under 2003 inledde socialnämnden ett omfattande processinriktat utvecklings- och förändringsarbete där syftet bland annat var att vända på varenda sten inom socialtjänstens verksamheter och kritiskt granska de verksamheter vi hade, men också de som planerades. Inte minst utifrån ett medborgarperspektiv. Vi grävde där vi stod och när det gällde vår verksamhet för personer med demens så reducerades ett antal boendeplatser på det gamla demensboendet. Dagverksamhet, korttidsboende och demensteam utvecklades, i syfte att möta kommunmedborgaren samt dennes närstående i olika livsskeden och med olika behov av stöd och omsorg. Parallellt inleddes studier av goda exempel inom demensverksamheten i Sverige och snart hade vårt planerade demensboende förändrats till ett demenscenter med ett antroposofiskt förhållningssätt. Ett centra med åtta verksamheter under samma tak, i för oss ett obrutet sammanhang, men i en vidare bemärkelse, från att ha mött den enskilde i början av sin sjukdom i dennes egna invanda boendemiljö eller i dagverksamheten, till att eventuellt möta den enskilde i det särskilda boendet. Som medarbetare i centret får jag ovärderliga kunskaper att använda i bemötandet av den enskilde och för den enskilde är det kända människor jag möter. Som stöd för denna försiktiga rotation har socialnämnden satsat på tydliga mål, med ett nära ledarskap samt ett omfattande värdegrundsarbete med tid avsatt för reflektion, som en viktig framgångsfaktor. Vidare har utbildningssatsningar om genomförandeplaner med levnadsberättelsen som grund samt social dokumentation varit viktiga verktyg till stöd för detta arbetssätt. Vi kommer nu att möta Rämgårds avslutande råd i rapporten om flexibilitet i organisationen på rimlig nivå, med vårt eget sätt att tänka på flexibilitet i ett vidare sammanhang och förutsättningslöst se var vi hamnar i det mötet. Samtidigt som detta ger uppslag till en ny fördjupad forskning om betydelsen av omgivande beslut om tydliga mål, nära ledarskap, tid för reflektion och värdegrund- 7 8

5 samtal samt levnadsberättelser som grund i genomförandeplanen med vidhängande social dokumentation i en organisation som infört försiktig rotation. Avslutningsvis bär jag personliga reflektioner med mig av en djupare eftertanke kring denna rapport, om vikten av att vi som vet lite mer genom att leva och/eller arbeta med eller planera för personer, som har en demens att vi har ett särskilt ansvar att delta i samhällsdebatten om den framtida demensomsorgen. Med samlade krafter påtala att människor med demens finns, kan ibland ha ett annorlunda beteende, men dom är fortfarande viktiga som samhällsmedborgare, make, maka, pappa, mamma, mor- eller farföräldrar, måste fortfarande räknas med och få finnas mitt i vårt samhälle i ljuset av normalisering och bibehållet människovärde! Cecilia Grefve Socialchef Höörs kommun Rapporten är refereegranskad av ett etiskt råd bestående av oberoende forskare på docent- och professorsnivå samt förvaltningsföreträdare för Skånes kommuner. 9 10

6 Bakgrund I. Introduktion Personer med demenssjukdomar är i dag i majoritet i de särskilda boendeformerna. Antalet dementa boende ökar dessutom i takt med befolkningsutvecklingen, samtidigt som samhällets resurser minkar, och det ekonomiska läget i kommunerna är ansträngt. Ett av kännetecknen för dementa i förhållande till vissa andra omsorgsintensiva grupper, är att de inte nödvändigtvis befinner sig i livets slut när de flyttar till ett särskilt boende, vilket medför att de kan bo flera år i kommunens särskilda boende. Det innebär bland annat att dementa människors vardag förändras över en längre tidsperiod i förhållande till deras sociala liv. Människor med demens upplever ofta en gradvis förändring. Det kan börja med att de glömmer namn, personer och tidigare viktiga händelser i livet. De glömmer att slå av plattan på spisen och har svårt att uttrycka sig, vilket resulterar i ängslan, osäkerhet och ibland i aggression. Flera har dessutom upplevelsen av ökad ensamhet efter en make eller makas död. Studier från Socialstyrelsen har visat att de särskilda boendeformerna i allt för liten grad är utformade med hänsyn till de dementa boendes sociala situation. Det har stor betydelse för den dementes hälsa att de bemöts utifrån vanor, kultur och behov i ett socialt sammanhang. En anpassad miljö, i kombination med social gemenskap, är således viktiga indikatorer för socialt välbefinnande på de platser som de dementa vårdas. Länsstyrelsen i Skåne genomförde 2006 och 2009 en tillsyn av särskilda boenden för äldre personer med demens. Målsättningen var att granska huruvida de dementas behov av meningsfullhet och känsla av sammanhang tillgodosågs i kommunerna. Observation av miljö och socialt bemötande var två viktiga kvalitetsindikatorer i utvärderingen. Rapportens resultat visar att det finns en medvetenhet om miljön och det sociala samspelets betydelse för 11 12

7 de dementa i kommunernas äldreomsorg, men att dessa aspekter bör förstärkas i praktiken. Kommunerna i Skåne har därför funnit det angeläget att studera vad som påverkat det sociala välbefinnandet hos dementa i den särskilda boendeformen. Studien har initierats av kommunerna, tillsammans med FoU Skåne, Kommunförbundet Skåne. De kommuner som deltagit i studien är Höör, Hässleholm och Burlövs kommuner. Syftet med rapporten är att belysa platsens betydelse för socialt välbefinnande. Boendet undersöks både i hur det fungerar som arbetsplats och som boende för de dementa. Några av de frågeställningar som berörs är: Hur uppstår de sociala processer som ger dementa boende socialt välbefinnande i vardagen? Hur handlar personalen i dessa processer för att ge dementa boende ett socialt välbefinnande? Svenshögs demensboende är lokaliserat i Burlöv nära Malmö. Det är beläget i ett område med relativt stor omsättning i befolkningen. Där finns en blandad befolkning, dels i flerfamiljshus, dels i eget boende. Med sitt läge strax utanför storstaden, finns också en hel del migranter i området. Det undersökta demensboendet ligger insprängt i ett höghusområde nära Burlöv center. De flesta i personalen är utbildade undersköterskor, och många av dem har en utländsk bakgrund. Ett flertal i personalgruppen jag träffade har längre akademiska utbildningar bakom sig i sitt hemland. Boendet är förlagt till tre våningar i höghuset. Våningen längst under ligger i nedre plan, och har tillgång till uteplats. De andra våningarna har balkong. Tre skånska kommuner En förfrågan gjordes till samtliga skånska kommuner som ingår i FoU Skåne. Utav de intresserade kommunerna, valdes tre för att ingå i projektet. Grunden för urvalet var bland annat kommunernas olika karaktär och geografiska läge. Avsikten var att få bredd, snarare än sträva efter jämförbarhet mellan de undersökta boendena. Data samlades in under hösten 2008, samt våren

8 Svenshögs demensboende består av tre separata boendegrupper. Boendet består av rum eller lägenheter, med dagrum och gemensamt kök i mitten. Det finns en hel del långa korridorer i boendet. Personalen arbetar gruppvis i de olika boendegrupperna, som alltså är lokaliserade på olika våningsplan. Under helger har personalen så kallade springare, det vill säga en person som går mellan våningsplanen för att hjälpa till där det mest behövs. Kommunen har beslutat att lägga ut boendet på privat entreprenad efter Vallmogården är ett demensboende som ligger i Vinslöv, ett litet samhälle i Hässleholms kommun. Kommunen har en relativt stor geografisk yta, med natur- och kultursköna områden. Demensboendet ligger insprängt på bottenvåningen i ett bostadsområde av mindre hyreshus med två våningsplan. Det bor en blandad befolkning i kvarteret, förutom i Vallmogårdens trappingång, där ett äldreboende är beläget en trappa upp. Det finns en stor uteplats och gräsmatta utanför på baksidan, och det är gångavstånd till service och centrum i Vinslöv. Personalen har arbetat länge på Vallmogården. Flera av dem känner väl till de dementa människorna på boendet och deras anhöriga. Boendet består av lägenheter med ett dagrum i mitten. Boendegruppen är liten, cirka tio boende dementa, och personalgruppen arbetar således i en enda grupp med de dementa. De arbetar självständigt, och har en avdelningschef som kommer vissa tider, men som samtidigt har andra ansvarsområden. Björkens demensboende i Höör är nybyggt speciellt för dementa personer. Det har fyra avdelningar som är benämnda efter årstiderna. Den fysiska miljön har inspirerats av antroposoferna; boendet är ljust och atmosfären är trevlig. Till boendet hör även ett korttidsboende, 15 16

9 samt dagvård där dementa människor som annars bor i eget hem kan tillbringa några timmar. Kommunen har satsat stora ekonomiska resurser. Det finns dagrum på varje boendegrupp med gemensamt kök, men här finns även tillgång till en rad andra rum. Boendet har även ett höj- och sänkbart badkar, tillgång till upplevelserum, samt en rad aktiviteter förlagda till boendet. Rapportens uppbyggnad Efter bakgrunden, presenteras studiens metod samt teoretiska reflektioner. Avsikten är att ge läsaren insikt i hur studien är uppbyggd och presentera hur aktionsforskningsprocessen framskridit, samt diskutera det metodologiska upplägget. För de läsare som inte är intresserade av metodologiskt upplägg och teoretiska resonemang så rekommenderas att gå till sidan 48 där studiens resultat med dess nya begrepp presenteras. Resultatet som presenteras utgår från studiens empiri, enligt analysmetoden för Grounded theory, pekar på hur undersköterskorna i en omsorgsprocess ger dementa människor ett socialt välbefinnande i vardagen. Den teoretiska modellen som kategorierna representerar, sammanfattas i en figur på sidan 48. Den beskrivs sedan med citat och exempel fram till sidan 130. Flera av kategorierna rubriceras med uttryck och begrepp som undersköterskorna själva valt för att beskriva en situation. Baserat på de empiriska resultaten och nya begreppsbildningarna förs sedan en slutdiskussion om studiens huvudresultat i kapitlet Diskussion på sidan 132. I en akademisk rapport så är det vanligt att jämföra tidigare teorier med de nya resultaten i slutdiskussionen. Författaren har i stället valt att beskriva sammanfattning av de resultat som framkommit på ett sådant sätt att de kan användas av praktiker. I slutet av det kapitlet ger författaren förslag till konkreta åtgärder utifrån den analys som tidigare presenterats. Här finns även tillgång till en trädgård. Boendet har akvariefiskar, kaniner och även andra djur. Det ligger i Höörs centrum, nära stationen. Personalen roterar mellan de olika avdelningarna i tolv veckors perioder. Det är en blandad personalgrupp, med unga såväl som äldre undersköterskor

10 Studiens metodologiska utgångspunkter Handling Forskning Åtgärd Den metod som använts i forskningsprocessen bygger på ett deltagande ur flera perspektiv. Materialet består av samtal i fokusgrupper med undersköterskor, djupintervjuer med närstående, samt anteckningar i form av dagböcker skrivna av personalen omkring de dementa boendes vardagsliv. Processen i fokusgrupperna, och även i viss mån i djupintervjuerna med närstående, sker i en sorts reflektiv process som brukar kallas aktionslärande (Lewin 1952; Rooke 1994; Herr & Anderson 2005; Spingett & Blomqvist m.fl. 2005). Det innebär att processen i sig är kunskapsalstrande för alla närvarande deltagare, inklusive mig som forskare. De tre metoderna som användes i denna studie (fokusgrupper, djupintervjuer samt dagböcker) berikar dessutom varandra, eftersom det ger praktiker såväl som anhöriga djupare insikter i arbetet med dementa boende och möjligheterna för deras sociala liv. Avsikten med forskningen är att praktiken ska förändras i handling, genom de analyser som framkommer från den skrivna produkten. Förändring sker ofta också i de processer som aktionslärningen tillför anhöriga, personal samt arbetsgivare. Min egen roll i projektet har varit både att initiera dessa olika samtal och möten, och delta i dem som en jämbördig person. Samtidigt bidrar jag genom att i en analys se hur den praktiska verkligheten skiljer sig från tidigare forskning, genom att involvera personalen och mobilisera deras kunskap. Nedan kan ni se den aktionsmodell som jag använt, och vad den haft för syfte för deltagarna. Analysnivå Omforma en verklighet Process där yrkesutövare studerar ett problem vetenskapligt Småskalig kvalitativ intervention som bygger på egna erfarenheter. Begreppsligöra Förbättra och förstå, och därmed omforma en social verklighet. Mål för processen: Förstå vad som skapar socialt välbefinnande för dementa människor i kommunernas särskilda boende genom att: Reflektera över sitt arbete Förbättra sitt arbete Bestämma kursen och öka inflytandet Den teoretiska analysen är ett arbete som har pågått under hela processen, på ett sådant sätt att teori och empiri hela tiden möts, i ett samspel fram och tillbaka, för att söka nya infallsvinklar. Jag har använt mig av Grounded theory som utgångspunkt för studien (Glauser & Strauss 1967; Charmaz 2006), för att jag ville prova ett mer strukturerat sätt att bedriva aktionsforskning på. Det innebär att den praktiska verkligheten utgör grundlag för ny teoribildning, inte endast utifrån vad jag som forskare (och i viss mån betraktare) analyserar, utan att analys och praktik vävs samman i gemensamma reflektioner

11 En av de mest väsentliga skillnaderna i metodhänseende mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, är att den sistnämnda kan betraktas som ett pussel, där vi hela tiden adderar nya pusselbitar medan vi samlar data, även sent i analysen. I Grounded theory är begreppen inte förutbestämda. Teorier och begrepp konstrueras efterhand; de växer fram som en del av processen och resultatet leder därför i princip till nya begreppsbildningar. Den andra väsentliga skillnaden är att metoden har för avsikt att studera en process vilket innebär att forskaren ska studera och jämföra hur situationer uppstår och handlingar utförs (Charmaz 2006). Fokus på de konkreta handlingar som präglar omsorgen på boendet är väsentligt, eftersom det kan finnas skillnader mellan människors tankar om något, och deras handlingar. Din attityd till något behöver inte innebära att du alltid handlar i enlighet med det du anser. Det har därför varit väsentligt för studien att anhöriga och personal berättat om handlingar i olika situationer, likväl som de berättar om deras egna reaktioner runt det som händer. Det går att jämföra analysprocessen i Grounded theory med att fotografera. Kameralinsen ger först en bred vy över landskapet, men sedan ändrar fotografen linsen, för att föra vyerna närmare och närmare, och få en mer koncentrerad bild. Det är den fokuserande funktionen som forskaren har bland deltagarna. För att detta ska fungera är det oerhört viktigt att det råder en fullständig tillit och förtroende mellan forskaren, personal och anhöriga, samt mellan deltagarna i de olika grupperna. I den här studien har vi formaliserat denna analysprocess runt vissa ritualer i samtalen. Jag informerar om mina tankar och om anhörigas generella uppfattningar om boendet. Det råder sedan fullständig tystnadsplikt i personalgruppen. Jag har valt att hålla mig ganska nära de uppfattningar och iakttagande som framkommit under undersökningens gång och inte abstrahera huvudbegreppen allt för mycket. Flera av de begrepp som läggs fram i den teoretiska modellen har undersköterskor och anhöriga själva uttryckt på detta viset, när de försökt att beskriva en situation. Ett exempel är studiens kärnbegrepp, som samlar upp resultaten: handledare i vardagen. Ett annat exempel är att vara väckarklocka för någon. Här har jag alltså valt att ligga mycket nära empirin. Det har varit viktigt för mig att den skrivna rapporten ska förstås och användas av praktiker. Långt gångna abstraktioner intellektualiserar texten, men gör den samtidigt mindre begripbar utanför akademiska sammanhang. I slutdiskussionen har jag däremot valt att teoretisera resultaten något mer, för att slutligen komma med praktiska konkreta råd ut till kommunerna. Det har varit fantastiskt att arbeta tillsammans med dessa människor och de har alla på olika sätt bidragit till konstruktiva samtal och berättelser. Inte minst har personalen vågat öppna sig och på ett modigt sätt beskrivit olika situationer och uttryckt sina känslor inför sitt arbete. För mig har studien resulterat i en känsla av att det finns ett fantastiskt engagemang för våra gamla ute i kommunerna. Det finns självklart också problem, som jag kommer att ta upp i resultat- och diskussionskapitlen, men det engagemang som människor lägger i omsorgen om våra äldre dementa är ändå inspirerande att se. Snarare är det vissa strukturer och olika händelser runt detta engagemang som måste förbättras på en mer politisk administrativ nivå. Metodbeskrivningar i studien Att arbeta med Grounded theory kräver ett rikligt material, eftersom vi försöker förstå sociala processer, och dessa föregår i olika sorts sammanhang som alla ser olika ut. Det är min åsikt att materialet till den här studien väl fyller ett sådant krav. Jag ska nedan redogöra mer i detalj för de olika metoderna som jag använt i studien, och varför jag valt just dessa. Jag har exempelvis valt att inte intervjua dementa boende. De dementa som vistas i de tre ovan beskrivna boendena är ganska långt gångna i sin sjukdom. Det är svårt att få en bild av hur de upplever sin si

12 tuation genom intervjuer. Dessutom kan det vara svårt att genom enbart intervjuer särskilja vad en person anser från vad den rent praktiskt gör. Det alternativ som funnits hade eventuellt varit att använda sig av filmkamera och en mer etnografisk ansats. Det var dock inte möjligt utifrån det tidsperspektiv som fanns till förfogande, och hade lett till en rad andra problem. Anhöriga har fått lämna skriftligt medgivande för studien i ett tidigt stadium. De har informerats om dess syfte och upplägg. Dagböcker och intervjumaterial har behandlats konfidentiellt enligt vetenskaplig praxis. Personalen har givetvis tystnadsplikt, och allt material läses av de undersköterskor som varit involverade. Namnen i berättelserna och i resultatet är fingerade. Jag benämner både sjukvårdsbiträden och undersköterskor under kategorin undersköterskor i studien. Fokusgrupper med personalen Fokusgruppsamtalen med undersköterskorna förekom på respektive boende, eftersom det var angeläget för mig att stifta bekantskap med deras arbetsmiljö inför studien. Det var även meningsfullt för att personalen skulle känna tillit i gruppen. Det är min erfarenhet att för att få de bästa resultaten ur en aktionsforskningsprocess, är det viktigt att deltagarna känner sig trygga med den miljö där dessa samtal äger rum. Jag var angelägen om att vi skulle få sitta helt i fred under de tre timmar som varje fokusgrupp varade, så vi träffades i deras personalrum. På så sätt kom jag även nära boendemiljön och fick tillfälle att stifta bekantskap med många av de personer som vi talade om. Jag fick en bild av boendets funktion som hem för dementa människor och hur deras vardagsliv fungerade i stort. På varje boende gjordes ett urval, där undersköterskor i personalgruppen samlades för att möta mig i fokusgruppsamtal. Det antalet brukar vara lämpligt för att få en fungerande grupp, där alla kommer till tals. I Vinslöv var hela personalgruppen med, eftersom de helt enkelt inte var fler. Personalen från Höör och Burlöv kom från olika boendegrupper (det vill säga från olika av- delningar), för att få en spridning i personalen med avseende på var de arbetade på boendet. Vid samtliga av de tre kommunala särskilda boendena var även nattpersonal representerad i fokusgrupperna. Fokusgrupperna samlades till fyra träffar på tre timmar vid varje kommunalt boende, över en period på sju månader. Materialet utgörs således sammantaget av tolv fokusgruppsmöten. Vid de två första träffarna diskuterade vi mer allmänna situationer, i relation till deras arbete med respektive dementa boendes sociala välbefinnande. Vid den tredje och fjärde träffen fördjupades sedan dessa samtal runt ett tiotal personer på varje boende. Samma individer var även underlag för dagbokskrivande och djupintervjuer med närstående. Studien fördjupar sig således i trettio dementa boendes vardag och livskvalitet i mer detalj. Samtliga undersköterskor var mycket engagerade. Samtalen fortlöpte snabbt, med många diskussioner mellan undersköterskorna. Jag fungerade som en moderator, för att uppmuntra personalen att berätta, tänka och fundera runt de situationer som de beskrev i sitt arbete. Fokusgruppsträffarna spelades in på band, och utskriften svarar till cirka 400 sidor text. Personalen har efteråt och i samband med dessa möten uttryckt att de känt sig trygga med gruppen. De har också gett uttryck för att samtalen har fungerat som en katalysator för deras känslor, och fått dem att känna ett större välbefinnande i sitt vardagsarbete. Under den sista delen av dessa träffar, kunde jag tydligt märka att undersköterskorna även ändrade sina praktiker. Framförallt funderade många på vad det var för aktiviteter som de erbjöd de dementa boende i vardagen. En del förslag kom upp från ett tillfälle till ett annat, där några av undersköterskorna redogjorde för hur de hade löst något problem som de hade tagit upp vid tidigare samtal. Djupintervjuer med närstående kompletterar bilden De flesta närstående kom till boendet för samtalen som jag hade med dem. Jag upplever att de var öppna för att berätta om sin si

13 tuation, och hur de upplevde demens hos den anhörige. Resultatet av dessa samtal var viktiga för att skapa en förståelse runt de dementas hela sociala situation. Djupintervjuerna följde en intervjuguide, som berörde socialt välbefinnande. Samtliga samtal bandades och skrevs ut. Det resulterade i beskrivningar om processen runt att få en plats på kommunens särskilda boende, upplevelserna runt hur den sociala omsorgen är på boendet, och vad de närstående anser vara väsentligt för deras dementa anhörige. Intervjuerna kom även att fungera som ett underlag för mig i förhållande till vad undersköterskorna berättade om samma personer. Det visade ibland på skilda uppfattningar, vilket redogörs för i resultatavsnittet. En del av detta material kommer att presenteras i en ytterligare rapport. Dagböcker följer de dementa boende En annan intervention som genomfördes i studien är dagboksanteckningar. Efter första träffen fick samtlig personal (inte endast personalen som deltog i fokusgrupperna) på varje kommunalt boende skriva dagbok om sina utvalda tio dementa under två månader. De skulle anteckna när en social aktivitet förekom, tid och plats, samt reaktioner och känslor hos den dementa personen. Dagböckerna utgjorde sedan ett underlag för att diskutera verkliga händelser i relation till undersköterskornas och anhörigas berättelser. På så sätt så fångades sammanhang, handlingar och reaktioner även utifrån en kartläggning som undersköterskorna sedan kunde reflektera vidare över. Det blev ganska tydliga mönster som framkom i hur många dementa levde sitt vardagsliv i boendet. Det var också i samband med detta som personalen själva tydligare såg hur de arbetade med socialt välbefinnande i vardagen. Ett sådant exempel är att undersköterskorna insåg att de hade många sociala aktiviteter i vardagslivet. Det visade sig även att metoden var ett utomordentligt redskap för undersköterskorna att utvärdera sitt arbete på. Ef- tersom hela personalen deltagit i detta, har de samtidigt lärt sig att dokumentera sina erfarenheter. Det var inte en helt enkel process, och visade bland annat hur svårt det är att skilja den mer fysiska omvårdnaden från social omsorg. Vården eller omsorgen bygger på möten mellan människor i olika miljöer, och hur dessa möten fungerar påverkar hälsa och välbefinnande generellt. Hur personal och anhöriga och dementa interagerar med varandra på olika platser påverkar de dementas ångest och oro, och därmed även förbrukningen av lugnande läkemedel. Så analyserades data Kodningen i Grounded theory föregår i en hierarkisk kodningsprocess, där nya begrepp skapas efterhand (Glaser & Strauss 1967). Med det avses att en initial och öppen kodning följs av en mer selektiv kodning. I den första öppna kodningsprocessen kodas ALL data: texten komprimeras till öppna koder, som ligger mycket nära empirin. Efter att etablerat starka analytiska riktningar i materialet, synteseras dessa sedan till större segment. Den härmed uppkomna kodningen appliceras sedan återigen på hela materialet. Grounded theory startar således inte med färdiga teorier i forskningsprocessen. Det kan snarare beskrivas som att utgångsläget består av några begreppspunkter, som forskaren sedan arbetar vidare på. Utgångspunkterna ska ses som sensibiliserande begrepp (sensitising concepts), som ger en initial idé till hur studien ska fortlöpa, utifrån en slags känslighet inför vilka områden materialet reflekterar (Blumer 1969). Frågan om hur dementa kan uppnå ett socialt välbefinnande i vardagen har fungerat som en övergripande målsättning som gett stu

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:3 Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden Ett utvecklingsarbete tillsammans med personal Marianne Westring Nordh Socialt innehåll i vardagen för

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation Sjuksköterska & patient - en vårdrelation FÖRFATTARE: PROGRAM: Kajsa Lundqvist Marie-Louise Lövgren Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/ Omvårdnad Eget arbete Höstterminen 2007 OMFATTNING: HANDLEDARE:

Läs mer

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du.

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. En kvalitativ studie om äldres upplevelser av ålderdomen utifrån förväntningar, ensamhet, beroende

Läs mer

Flexibel och individuell hemtjänst

Flexibel och individuell hemtjänst Rapportserien Flexibel och individuell hemtjänst En studie i Sollefteå kommun om äldre personers syn på hjälp och stöd Författare: Maria Johansson Arbetsutvecklingsrapport: nr 2004:12 ISBN 91-975173-6-4

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Att flytta på ett sånt här ställe är ju ingenting man längtar efter

Att flytta på ett sånt här ställe är ju ingenting man längtar efter Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Att flytta på ett sånt här ställe är ju ingenting man längtar efter - en intervjustudie av äldres förväntningar på och erfarenheter

Läs mer

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH Örebro universitet Institutionen för Vårdvetenskap och Omsorg Uppsats 10p inom Omvårdnad, nivå 61-80p D-kurs vt 2004 ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat Niklas Lindau Magisterutbildning i socialt arbete Institutionen för socialvetenskap Vetenskapsteori, metod och uppsats 20 hp, SAA93, 2012 Avancerad nivå Handledare: Lupita Svensson Examinator: Kenneth

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser

EXAMENSARBETE. Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser EXAMENSARBETE 2005:06 HV Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser Catharina Emmoth, Eva Sirugo Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sociala omsorgsprogrammet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Integrerat ledarskap inom hemtjänsten

EXAMENSARBETE. Integrerat ledarskap inom hemtjänsten EXAMENSARBETE 2006:18 HV Integrerat ledarskap inom hemtjänsten Malin Bjärenfall, Johanna Uusitalo Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sociala omsorgsprogrammet Institutionen för

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Att leva i långvarig hemlöshet

Att leva i långvarig hemlöshet Att leva i långvarig hemlöshet Berättelser om vägen till och från hemlöshet Anders Arnsvik Forskningsrapport 2012:2 2 Anders Arnsvik Att leva i långvarig hemlöshet Berättelser om vägen till och från hemlöshet

Läs mer

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende Nanna Hallgren-Lindgren FoU-trainee Uppsats nr 21 December 2011 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Börja om på nytt igen

Börja om på nytt igen Börja om på nytt igen - Medarbetares upplevelser av chefsbyten i en kommunal verksamhet Heléne Carlsson Christina Johansson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Ped 622/PED 441 Kandidatuppsats, 10 poäng 41-60 poäng 2004-06-04 Pedagogiska institutionen Box 199, 221 00 Lund Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Läkarnas räddning i strömmen av krav på ledarskapskompetens

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? En genomlysning av några kommuners arbete med Delaktighetsmodellen i LSS-verksamhet i samarbete med Kommunförbundet

Läs mer

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt - En studie om personer med kognitiva funktionshinder och deras syn på arbete

Läs mer

C-UPPSATS. Vilka faktorer utmärker ett bra ledarskap/chefskap inom äldreomsorgen? Maria Hallikainen, Liselotte Morin. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Vilka faktorer utmärker ett bra ledarskap/chefskap inom äldreomsorgen? Maria Hallikainen, Liselotte Morin. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:060 Vilka faktorer utmärker ett bra ledarskap/chefskap inom äldreomsorgen? Maria Hallikainen, Liselotte Morin Luleå tekniska universitet C-uppsats Social omsorg Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning Det är mitt hem Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bild och illustrationer är skyddade

Läs mer

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt i omsorg om vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning Eskilstuna mars 2013 Christine Gustafsson, Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Du blir aldrig färdig och det är som det ska

Du blir aldrig färdig och det är som det ska Master of Science Gestalt Psychotherapy Du blir aldrig färdig och det är som det ska En studie om vuxnas identitet Maria Delmar Januari 2003 Handledare Sari Scheinberg 1 Innehåll 1. Inledning och syfte

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer