Patientens rättigheter internationellt perspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientens rättigheter internationellt perspektiv"

Transkript

1

2 Patientens rättigheter internationellt perspektiv Sammanfattning De nordiska ländernas hälso- och sjukvårdslagstiftning har vuxit fram som en del av förvaltningsrätten och bygger av tradition på skyldigheter för sjukvårdshuvudmän och vårdpersonal, med få utkrävbara rättigheter för patienten. Att patienterna har utkrävbara juridiska rättigheter inom hälsooch sjukvården är ovanligt i de flesta länder. I länder med försäkringsbaserade system, som bygger på en kombination av obligatoriska och frivilliga sjukvårdsförsäkringar, såsom i Nederländerna, har hälso- och sjukvårdsrätten utvecklats som en del av civilrätten. I många länder kombineras skyldighetslagstiftning med politiska inriktningsmål och utfästelser, t.ex. vård- och servicegarantier, dvs. rättigheter som inte är författningsreglerade. Sådana beslut är inte rättsligt bindande för vårdgivarna, vilket gör dem till svagare styrinstrument än lagstiftning. Flera länder i Europa har liksom Sverige genomfört reformer under 1990-talet för att stärka patientens ställning. Man har t.ex. infört särskilda lagar om patienträttigheter för att göra de rättsliga reglerna mer lättillgängliga för patienter, vårdpersonal och vårdgivare. Som ett alternativ till lagstiftning om patienträttigheter har man i vissa länder beslutat om så kallade Patient s Charters eller deklarationer om patientens rättigheter. Utkrävbara patienträttigheter är ovanliga när det gäller rätten att få tillgång till hälso- och sjukvård. Det är också ovanligt att man fastställer vissa gränser för väntetider i vården i form av skyldigheter eller rättigheter i en lag. Det förekommer däremot att man i lagen ställer krav på att vård skall ges inom viss rimlig tid, vilket beskrivs mera ingående i föreskrifter från regeringen. I länder med husläkarsystem är det vanligt att patienterna har rätt att välja en läkare, som har ledig kapacitet på sin lista, utan geografiska begränsningar. Det finns också exempel på att man valt att prioritera vårdpersonalens befolkningsansvar och teamarbete framför patientens valfrihet. Vissa länder har lagreglerat rätten till fritt sjukhusval inom det egna landets gränser, men patienten kan inte välja mer specialiserad behandling än han/ hon har remiss till. Det förekommer också geografiska begränsningar av olika slag, t.ex. att patientens val av sjukhus begränsas till de sjukhus som vårdgivaren har avtal med. En avgörande förutsättning för patientens möjligheter att utöva självbestämmande och vara delaktig i vården, är tillgången på erforderlig information. Det är vanligt att man i lag eller i så kallade charters anger vilka uppgifter som informationen skall innehålla, såsom relevanta undersöknings-, vård- och behandlingsmöjligheter, inklusive uppgifter om möjliga komplikationer och biverkningar. Ibland framgår det också att patienten har rätt att medverka i valet av behandling och rätt till en förnyad bedömning, så kallad second opinion. Från svenskt perspektiv kan man konstatera att Sverige numera är det enda land i Norden som inte har infört en särskild lag om patienträttigheter. Vidare kan man notera att såväl Danmark som Norge till skillnad från Sverige har lagreglerat rätten till fritt sjukhusval. 306

3 Inledning Patientens ställning har varit en viktig sjukvårdspolitisk fråga under 1990-talet såväl i Sverige som i de flesta europeiska länder. Flera länder har liksom Sverige genomfört reformer för att ge patienten en starkare rättslig ställning i hälso- och sjukvården. Frågan om patienträttigheter har också kommit upp på dagordningen i EU, Europarådet och Världshälsoorganisationen (WHO). Lagändringar i Sverige I Sverige förändrades hälso- och sjukvårdslagstiftningen den 1 januari 1999 för att stärka patientens ställning. Ändringarna baseras på förslag från kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation (HSU 2000), i delbetänkandet Patienten har rätt (SOU 1997:154). Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande: Landstingens skyldighet att organisera primärvården så att alla som är bosatta inom landstinget får tillgång till och kan välja en fast läkarkontakt har förtydligats. Informationsskyldigheten har preciserats. Patienten har fått ett större inflytande över valet av behandling, när det finns flera medicinskt motiverade behandlingsalternativ. Patienter som står inför svåra medicinska ställningstaganden kan i vissa situationer få en förnyad medicinsk bedömning. En ny lag om patientnämnder har ersatt lagen om förtroendenämnder. Nämndernas arbetsuppgifter har preciserats, och deras arbetsområde har utvidgats till att omfatta all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt viss socialtjänst, i huvudsak inom äldreomsorgen. Detta avsnitt belyser den svenska reformen i ett internationellt perspektiv, med särskilt fokus på utvecklingen i de andra nordiska länderna. Motiven för att ge patienten en starkare rättslig ställning är likartade i de flesta länder i Europa. Så här motiverade den dåvarande danske sjukvårdsministern sitt lagförslag i ett nyhetsbrev 1998: Teoretiskt kan man betrakta patient och behandlare som två aktörer som har samma position, och anse att det därför inte finns något behov av lagreglering. Men så förhåller det sig ju inte. Patienten är ofta i en mycket sårbar och svag situation och kan ha svårt att ta till vara sina intressen i förhållande till läkaren. Läkaren råder typiskt sett över ett mycket omfattande och specialiserat vetande, vilket medför att han är den starke. Det är därför viktigt att skapa ramar så att patientens ställning stärks, så att det så långt som möjligt är tal om två likvärdiga parter som möter varandra i ögonhöjd. (Sundhedsministeriet, Danmark, 1998). Den värderingsförskjutning som inträffat, bland annat som en effekt av den stadigt stigande utbildningsnivån hos befolkningen, är ett annat motiv som ofta lyfts fram. Dagens patienter har tillgång till olika kanaler där de själva kan söka ny kunskap och information, och de ställer fler och individuella krav i fråga om såväl möjligheter att välja läkare och sjukhus som inflytande över sin egen behandling. Reformerna är också ett resultat av att kraven på information och delaktighet ökar till följd av den snabba medicinska utvecklingen. Strävandena att stärka patientens ställning i Europa har tagit sig skilda uttryck i olika länder, beroende på varje lands rättsliga och kulturella traditioner. Generellt kan man säga att utkrävbara juridiska rättigheter är ovanliga inom hälso- och sjukvården i de flesta länder. De nordiska ländernas hälso- och sjukvårdslagstiftning har vuxit fram 307

4 som en del av förvaltningsrätten och bygger av tradition på skyldigheter för sjukvårdshuvudmän och vårdpersonal, med få utkrävbara rättigheter för patienten. I länder med försäkringsbaserade system, som bygger på en kombination av obligatoriska och frivilliga sjukvårdsförsäkringar, såsom i Nederländerna, har hälso- och sjukvårdsrätten utvecklats som en del av civilrätten. I många länder kombineras skyldighetslagstiftning med politiska inriktningsmål och utfästelser, t.ex. vård- och servicegarantier, dvs. rättigheter som inte är författningsreglerade. Sådana beslut är inte rättsligt bindande för vårdgivarna, vilket gör dem till svagare styrinstrument än lagstiftning. Särskilda lagar om patienträttigheter Strävandena att tydliggöra och stärka patientens ställning har i flera länder resulterat i att man infört särskilda lagar om patienträttigheter. Det främsta syftet har oftast varit att göra bestämmelserna mera lättillgängliga för patienter, vårdpersonal och vårdgivare, genom att samla de regler som tidigare fanns i olika lagar i en enda lag inte att tillförsäkra patienten nya förmåner eller rättigheter. Finland var det första land som genomförde en sådan författningsförändring (1993). Liknande reformer har därefter gjorts av Nederländerna (1995), Island (1997), Danmark (1998) och Norge (2001) (Vienonen, 1999; Sosial- og Helsedepartementet, Norge, 1999). Patientlagarna i Finland, Danmark och på Island består huvudsakligen av bestämmelser som redan tidigare fanns i andra lagar och som bygger på skyldigheter för vårdgivare och vårdpersonal. Bestämmelserna hänför sig primärt till frågor om information och samtycke, vård och behandling av underåriga, vård i nödsituationer m.m. Såväl i Finland som i Danmark var det många som ifrågasatte om det var meningsfullt att införa patientlagar som i huvudsak ansågs utgöra en sammanställning av existerande bestämmelser. Den utvärdering som gjordes i Finland cirka tre år efter det att den nya lagen trätt i kraft, visade emellertid att den allmänna uppfattningen var att lagen faktiskt hade påverkat hälso- och sjukvården i praktiken och stärkt patientens ställning. Patienterna uppgavs ha blivit mer medvetna om sin rätt och vet vilka krav de kan ställa på hälso- och sjukvården. Brister kunde emellertid konstateras, bland annat vad gäller patientinformationen och vårdpersonalens attityder gentemot patienterna (Pahlman m.fl., 1996). Den norska lagen om patienträttigheter innebär en i många hänseenden långtgående lagreglering av patientens ställning och torde vara den tydligaste av de patientlagar som hittills införts i Europa. Lagen samlar, liksom de ovan nämnda patientlagarna, en del bestämmelser som tidigare var utspridda på olika lagar, men den innehåller också helt nya patienträttigheter (se längre fram). Frågan om att införa en särskild patientlag har också övervägts i Sverige. Regeringen aviserade i propositionen (prop. 1997/98:189) Patientens ställning, att den kommer att tillsätta en utredning med uppgift att se över hela hälso- och sjukvårdslagstiftningen, för att bland annat åstadkomma en patientfokuserad och tydlig reglering av patientens ställning. Ett av motiven var att de bestämmelser som gäller patientens ställning är utspridda på ett stort antal lagar. Detta får enligt regeringen till följd att det är svårt för både patienter, anhöriga och personal att få överblick och att orientera sig om vilka regler som gäller i vården. Någon utredning med uppdrag att göra en sådan översyn har ännu inte tillsatts. 308

5 Patient s Charters Som ett alternativ till lagstiftning om patienträttigheter har man i vissa länder beslutat om så kallade Patient s Charters eller deklarationer om patientens rättigheter. Patient s Charters finns i Frankrike (den första kom redan 1974 och reformerades 1995), Irland (1991), Storbritannien (1992) och Portugal (1997) (Vienonen, 1999). Sådana charters är inte författningar, utan det rör sig snarare om politiska viljeförklaringar eller målsättningsdokument. Chartern i Storbritannien har i år upphört att gälla och ersatts av ett dokument av liknande karaktär med titeln Your Guide to the NHS (National Health Service) (http://www.nhs.uk/nhsguide/ start.htm). Avsikten med dokumentet är att klargöra för befolkningen vilka förväntningar man kan ha på det brittiska hälso- och sjukvårdssystemet. Guiden är en del i det reformprogram för hälsovården som den brittiska regeringen presenterade för parlamentet i juli 2000 (National Health Service, Storbritannien, 2000). Den ursprungliga chartern behandlade bland annat patientens rätt att vara registrerad hos en allmänläkare, rätt till akutvård och remiss till godtagbar specialistvård, rätt till information och inflytande över vården, tillgång till sin journal etc. Förutom olika rättigheter innehöll den också nationella standarder i olika hänseenden, bland annat för väntetider till vård. Den nya guiden, som är mycket omfattande, behandlar många ämnen alltifrån råd om hur man håller sig frisk till konkreta upplysningar om vart man kan vända sig när man blir sjuk, och upplysningar om rätten till information och inflytande över vården. Den innehåller också, liksom den ursprungliga chartern, nationella standarder, bland annat för väntetider till vård (se längre fram). I en utvärdering av den ursprunliga chartern som nyligen gjorts, kom man till slutsatsen att den övervägande åsikten hos dem som kände till chartern var att den inte var speciellt användbar. Läkare och annan vårdpersonal uppfattar chartern som ett politiskt top down -initiativ (initiativ som kommer uppifrån), och att insatserna för att övertyga personalen om charterns värde inte har varit tillräckliga. Många läkare anser att de utfästelser som görs i chartern har bidragit till att skapa orealistiska förväntningar på vården hos patienterna. Sjukvårdsadministratörerna är mindre kritiska och menar att chartern har bidragit till att vården blivit mer patientfokuserad och till att öka vårdpersonalens medvetenhet om patientens rättigheter (King s Fund 1998.) Patientens tillgång till vård I ett internationellt perspektiv kan man konstatera att utkrävbara patienträttigheter är ovanliga när det gäller rätten att få tillgång till hälso- och sjukvård. Det är också ovanligt att man fastställer vissa gränser för väntetider i vården i form av skyldigheter eller rättigheter i en lag. Det förekommer däremot att man i lagen ställer krav på att vård skall ges inom viss rimlig tid, som preciseras närmare genom föreskrifter från regeringen. Sverige Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) reglerar sjukvårdshuvudmännens skyldighet att erbjuda vård. I den definition av god vård som finns i 2 a HSL nämns bland andra utmärkande drag att vården skall vara lättillgänglig. Ingenting nämns däremot om vilka väntetider som kan anses förenliga med kravet på god vård. Enligt lagens förarbeten skall patienterna ges tillgång till god vård inom rimlig tid. Riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition 1996/97:60 Prioriteringar inom 309

6 hälso- och sjukvården innebär, att det sedan den 1 juli 1997 finns en allmän prioriteringsregel i 2 HSL som slår fast att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ha företräde. I propositionen beskrivs vissa nationellt fastställda allmänna riktlinjer som bör vara vägledande vid prioriteringar. Därutöver införde riksdagen ett tillägg i 2 a i HSL med innebörden att varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården, snarast skall ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd, om det inte är uppenbart obehövligt. Som motiv för den lagändringen anförde regeringen bland annat att en förutsättning för att kunna ta hand om en patient på ett rätt sätt, är en snabb och kvalificerad bedömning av vårdbehovet och vårdinsatsen. Vidare framhöll regeringen att det kan vara svårt att tillämpa de etiska principerna för prioriteringar, om man inte först gjort en bra första bedömning. Detta tillägg kan sägas innebära en visst förtydligande av lagstiftningen när det gäller frågan om vårdens tillgänglighet. Socialdepartementet och Landstingsförbundet har sedan år 1992 träffat årliga överenskommelser, bland annat för att förbättra patienternas tillgång till vård. Överenskommelserna innehöll till en början tidsfrister för behandling av tolv avgränsade åtgärder (på vissa indikationer). I den så kallade vårdgaranti som gällt sedan år 1997 anges tidsfrister för väntetid till besök inom primärvården och specialistsjukvården. Innebörden av den nu gällande överenskommelsen beskrivs på följande sätt. Primärvården är ansvarig för de första kontakterna med patienten och skall erbjuda hjälp samma dag, antingen per telefon eller genom besök. Om patienten inte får träffa en läkare vid sin första kontakt med vården, skall tid för läkarbesök kunna erbjudas senast inom åtta dagar. Om vården bedömer att patienten behöver specialistvård, så skall tid för besök erbjudas utan dröjsmål, enligt vägledande principer för urval och prioriteringar, dock senast inom tre månader. När patienter känner stark oro, eller när läkaren befarar att patienten har en allvarlig sjukdom som får försämrad prognos vid längre väntetid ( tidsutdräkt ), och bedömer att besök hos specialist inte kan vänta, skall patienten få tid senast inom en månad. När läkaren bedömer att patienten behöver behandling, skall behandlingen påbörjas utan dröjsmål, i samråd med patienten och enligt vägledande principer för urval och prioritering. Några tidsfrister för hur länge en patient skall behöva vänta på den behandling som läkaren bedömt att han eller hon har behov av anges emellertid inte. Överenskommelserna innebär inte heller någon rättsligt bindande garanti för patienterna. Norge Norge tillämpar sedan 1990 ett system med väntetidsgaranti som prioriteringsinstrument. Systemet reglerades t.o.m. år 2000 av en föreskrift från Sosial- og helsedepartementet, som utfärdades med stöd av en bestämmelse i sjukhuslagen (sygehusloven). I den ursprungliga departementsföreskriften garanterades patienter med akut livshotande tillstånd omedelbar behandling. Om utebliven vård skulle kunna leda till katastrofala eller mycket allvarliga konsekvenser på längre sikt, skulle patienten sättas upp på väntelista och få vård inom sex månader, senare ändrat till tre månader. Tidpunkten för när mindre allvarligt sjuka patienter kunde få behandling skulle vara beroende av ledig kapacitet. Väntetidsgarantin byggdes senare ut med en vurderingsgaranti (forskrift om ventetidsgaranti av 27 juni 1997), som innebär att patienter som remitteras till en specialistmottagning skall tillförsäkras medicinsk bedömning inom 30 dagar från 310

7 det att remissen tagits emot. De utvärderingar som har gjorts visar att det varit betydande problem med tillämpningen av väntetidsgarantin. Bland annat har man konstaterat att det finns en grundläggande misstro mot behandlingsgarantin, både i hälso- och sjukvården och hos befolkningen. Misstron beror framför allt på att brotten mot väntetidsgarantin har varit mycket omfattande. Kriterierna i garantin har tillämpats på olika sätt i olika delar av landet och inom olika specialiteter. Erfarenheterna visar också att garantisystem med tidsfrister är ett dåligt fungerande prioriteringsinstrument för kroniskt och långvarigt sjuka, liksom för patienter med psykisk sjukdom (Social- og helsedepartementet 1998/99). Den ovan nämnda rätten till medicinsk bedömning ingår numera i den nya lagen om patienträttigheter som en utkrävbar rättighet. Fristen på 30 dagar är en maximumfrist. Den norska lagen innehåller också en utkrävbar rätt till nödvendig helsehjelp från specialistsjukvården. Kriterierna för att ha rätt till helsehjelp preciseras i föreskrifter från Social- och helsedepartementet. Tre villkor skall vara uppfyllda. Det första villkoret rör tillståndets svårighetsgrad och konsekvenserna för patienten vid utebliven behandling. Det skall handla om en viss prognosförsämring med hänsyn till förväntad livslängd, eller en icke obetydligt nedsatt livskvalitet. Med icke obetydligt nedsatt livskvalitet menas att patientens livskvalitet utan behandling försämras märkbart, till följd av smärta eller lidande eller problem i förbindelse med vitala livsfunktioner, t.ex. näringsintag eller nedsatt fysisk eller psykisk funktionsförmåga. Att åtgärden är till förväntad nytta för patienten är villkor nummer två. Med förväntad nytta menas att det finns god dokumentation om att aktiv medicinsk behandling kan ha positiva effekter på patientens livslängd eller livskvalitet (med en viss varaktighet), eller att tillståndet kan förvärras utan behandling. Det tredje villkoret är att kostnaderna står i ett rimligt förhållande till åtgärdens effekt. Om de tre villkoren är uppfyllda har patienten rätt till vård inom den tid som är medicinskt motiverad. Några bestämda tidsfrister anges således inte, till skillnad från vad som stipulerades i den behandlingsgaranti som tillämpades innan patienträttighetslagen trädde i kraft. Det fylke (motsvarigheten till landsting) där patienten bor har skyldighet att erbjuda vård inom den tid som är medicinskt motiverad. Därtill kommer att patienter som har behov av långvariga och samordnade insatser från hälsooch sjukvården, har rätt till en individuell plan för behandlingen. Planen skall ange vilken behandling patienten kan förväntas få tillgång till och inom vilken tid. Erfarenheterna från den tidigare behandlingsgarantin, och de överväganden som gjordes av den andra norska prioriteringsutredningen (Sosial- og Helsedepartementet, Norge, 1997), har i hög grad påverkat utformningen, såväl av kriterierna för rätten till nödvendig helsehjelp, som rätten till individuell behandlingsplan för kroniskt och långvarigt sjuka. Den norska patienträttighetslagen innehåller, liksom den finska, en bestämmelse som innebär en absolut skyldighet för hälso- och sjukvården att ta emot patienter med akut vårdbehov. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen, men fördes fram som förslag av Prioriteringsutredningen. Danmark Danmark har sedan 1999 en bestämmelse i lagen om sjukhusväsendet som skall tillförsäkra patienter med livshotande sjukdomar tillgång till under- 311

8 sökning och behandling inom vissa tidsramar. Den djupare innebörden i bestämmelsen framgår av en föreskrift från Sundhedsministeriet och av utförliga riktlinjer från Sundhedsstyrelsen. Föreskriften gällde till en början vissa tillstånd vid kranskärlssjukdom och vissa cancersjukdomar. Från och med den 1 september 2001 byggs systemet ut och gäller i det närmaste alla livshotande cancersjukdomar. Tidsramarna beträffande cancer är två veckor till undersökning, två veckor till operation, två veckor till medicinsk primärbehandling, fyra veckor till strålbehandling och fyra veckor till efterbehandling. Indikationerna beträffande patienter med kranskärlssjukdom är påvisad sjukdom i vänster huvudstam, dokumenterad instabil angina och angina pectorissmärtor omedelbart efter en akut myokardinfarkt. Tidsramarna varierar något. Som exempel kan nämnas att patienter med instabil angina inte skall behöva vänta mer än tre veckor på kranskärlsröntgen och kranskärlsingrepp som återställer blodcirkulationen (revaskularisering) (Sundhedsministeriet, Danmark, 2001: Sundhedsstyrelsen 2001). Om amtskommunen inte kan erbjuda behandling inom de fastställda tidsramarna, skall patienten erbjudas behandling på ett sjukhus i en annan amtskommun eller i ett annat land. Storbritannien Den vägledning (Guide to NHS) som ersatt den ursprungliga Patient s Charter i Storbritannien innehåller bland annat information om vilka krav befolkningen kan ställa på vårdens tillgänglighet. Det framgår exempelvis att man fr.o.m. år 2004 skall kunna få tid hos en allmänläkare inom 48 timmar. Den maximala väntetiden anges idag till 26 veckor till öppen specialistvård och 18 månader till sjukhusvård. I slutet av 2005 skall ingen behöva vänta mer än 12 veckor på öppen specialistvård och sex månader på sjukhusvård. Den patient som har remiss till specialistvård på grund av misstänkt cancer eller kärlkramp, skall idag få tid på en specialistmottagning inom två veckor. I slutet av 2005 skall ingen patient som fått diagnosen cancer behöva vänta mer än en månad på behandling. EU För EU-medborgare som får vänta orimligt längre på angelägen vård finns en viss möjlighet att få vård i ett annat EU-land. Artikel 22.1 c) EG-förordning 1408/71, rörande social trygghet för migrerande arbetare m.fl., föreskriver nämligen att medborgare i EU/EES-länderna har rätt att under vissa förutsättningar, bege sig till ett annat land för att få den vård som hans eller hennes hälsotillstånd kräver. Visserligen måste det land vars socialförsäkringssystem patienten tillhör (och som får betala vården) ge sitt tillstånd, men det är inte tillåtet att vägra, om vården är en lagfäst förmån i patientens hemland, och om patientens inte kan få vård där inom den tid som är normal för hans/hennes hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp. Om patienten lider av en livshotande eller mycket allvarlig sjukdom, får man ta hänsyn till om han/hon kan få nödvändig vård omedelbart i ett annat medlemsland, när man bedömer vad som skall betraktas som normal väntetid. Tillstånd får aldrig vägras av ekonomiska skäl. Sommaren 2001 avkunnade EG-domstolen två uppmärksammade domar som rör rätten att söka vård i ett annat land (mål C-157/99 och C-368/98). Under domstolsprövningen hade flera regeringar ifrågasatt att sjukhustjänster skulle vara en sådan ekonomisk verksamhet som omfattas av den fria rörligheten enligt artikel 60 i EG-fördraget (numera artikel 50). Domstolen avvisade den inställningen och slog fast att fri rörlighet gäller såväl öppen vård som sjukhusvård. Samtidigt konstaterar domstolen att kravet på 312

9 förhandstillstånd då en patient vill söka planerad vård i något annat land, innebär en acceptabel inskränkning i den fria rörligheten, eftersom den ekonomiska balansen i systemen för social trygghet annars skulle kunna rubbas. Tillstånd får vägras endast när patienten i tid kan få en identisk behandling som är lika effektiv vid en avtalsbunden inrättning, dvs. i praktiken av hemlandets sjukvård. Kriterierna för att neka en patient vård i ett annat land måste baseras på objektiva, icke-diskriminerande kriterier, som är kända i förväg. Vården ska bedömas som normal av relevant medicinsk expertis. Det är inte tillräckligt att hänvisa till vad som kan anses vara normal vård i patientens hemland. Prövningen måste utgå från vad som är tillräckligt prövat och bedömt av den internationella medicinska vetenskapen. En ledare i British Medical Journal (BMJ 2001) konstaterar att domarna innehåller vissa klargöranden, men att det fortfarande återstår en hel del obesvarade frågor. Ledarens uppfattning är att EGdomstolen grundar sig på ett antal ganska udda fall, när den gör tolkningar som klart tyder på att medlemsländernas sjukvårdssystem kommer att tvingas närma sig varandra. Val av läkare och sjukhus Svensk sjukvård byggde länge på principen att människor tillhörde det sjukhus eller den vårdcentral som låg närmast bostaden. I slutet av 80-talet luckrades den principen upp genom rekommendationer från Landstingsförbundet, vilket de flesta landsting följde. Genom lagen om husläkare fastslogs rätten att välja läkare i lag. När husläkarlagen upphävdes, infördes en bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen om att alla som bodde i ett landsting skulle ges möjlighet att välja en fast läkarkontakt i primärvården. Efter förslag från HSU förtydligades bestämmelsen, så att det framgår att patientens rätt att välja en fast läkarkontakt inte får begränsas till ett visst geografiskt område i landstinget. Landstingen beslutar själva om patienterna får välja sin fasta läkarkontakt utanför landstingsområdet. Valet av sjukhus stöds av en central väntetidsdatabas, som Landstingsförbundet ansvarar för och som finns på dess hemsida. Någon lagstadgad rätt att välja sjukhus eller specialistmottagning finns inte. Från och med den 1 juli 2001 gäller en rekommendation från Landstingsförbundet, som bland annat innebär att patienter som har remiss till specialistsjukvård/sjukhusvård, i princip bör ha möjlighet att fritt välja specialistmottagning eller sjukhus var som helst i landet. Samtliga landsting/regioner har beslutat att tillämpa rekommendationen. Val av läkare i primärvården I det så kallade egenläkarsystem som tillämpas i Finland har man valt att prioritera befolkningsansvar och teamarbete framför patienternas möjligheter att välja läkare. Befolkningen listas områdesvis. Man har viss möjlighet att byta läkare om man inte är nöjd med den som finns i ens eget område. Den relativt stora andelen privatpraktiserande läkare ger dock en viss valfrihet, speciellt i storstäderna, där de flesta privatläkare finns (Bergman, 1998). I de engelska och danska husläkarsystemen har patienterna rätt att välja husläkare. I Danmark är detta begränsat till att gälla läkare inom 10 km från hemmet. Man får inte byta husläkare oftare än var sjätte månad. Tidigare fanns en liknande begränsning i England: Man kunde byta husläkare högst en gång per år. Numera får patienten byta så ofta han eller hon vill. Gemensamt för bägge länderna är att det normalt krävs remiss för att få vård av en specialist, utom vid akutmottagning (Bergman, 1998). 313

10 I det tredje landet med husläkarsystem, Nederländerna, kan man välja husläkare utan geografiska begränsningar (Bergman, 1998). Norge införde den 1 juni 2001 ett husläkarsystem, en så kallad fastlegeordning, som ger patienten rätt att välja en allmänpraktiserande läkare som sin fasta läkarkontakt. Man kan fritt välja mellan läkare som har ledig kapacitet på sina listor, dock högst två gånger per kalenderår. Det är möjligt att välja en fast läkare i en annan kommun än den man bor i. Endast en halv procent av befolkningen har valt att stå utanför systemet (Trygdeetaten, 2001). Gemensamt för husläkarsystemen i Storbritannien, Nederländerna, Danmark och Norge är att allmänläkare och andra former av öppenvårdsläkare i första linjen, vanligen driver verksamheten i privat regi som egna företagare. Val av sjukhus I Finland begränsas valet av sjukhus till det eller de sjukhus som den egna kommunen har avtal med. För behandling vid sjukhus krävs remiss från primärvården eller privatpraktiserande läkare. I Danmark är rätten till fritt sjukhusval lagreglerad sedan den 1 januari Den som har remiss till behandling på sjukhus kan välja mellan alla offentliga sjukhus i Danmark samt med vissa ekonomiska begränsningar tio privata sjukhus som samarbetar med det offentliga sjukhusväsendet. Normalt är det en läkare på ett allmänt sjukhus som avgör om det är nödvändigt med behandling på en sjukhusavdelning för högspecialiserad vård. Syftet med att införa fritt sjukhusval var bland annat att befolkningen skulle få större inflytande över väntetiden till behandling. Det fria sjukhusvalet stöds av en central databas som visar väntetiderna vid olika sjukhus. Sundhedsministeriet ansvarar för databasen, som finns tillgänglig på dess hemsida. Den norska lagen om patienträttigheter ger patienterna rätt att fritt välja offentligt sjukhus eller distriktspsykiatriskt center när det gäller planerad vård. Det fria valet gäller både undersökning och behandling men är begränsat till sjukhus i Norge. Patienten kan emellertid inte välja behandlingsnivå själv, dvs. inte mer specialiserad behandling än han/hon har remiss till. Vid prioritering är huvudregeln att patienterna skall bedömas på samma sätt oavsett bostadsort. Sjukhusen får avvisa patienter som använder sig av rätten till fritt sjukhusval om de måste prioritera rättighetspatienterna, dvs. de patienter som har en utkrävbar rätt till medicinsk bedömning och nödvendig helsehjelp. Liksom i Danmark kan patienterna få vägledning vid sina val, genom en central internetportal för fritt sjukhusval som Social- och helsedepartementet driver i samarbete med SINTEF-Unimed (www.npr.no). Man har också börjat utveckla kvalitetsindikatorer för sjukhussektorn. Avsikten är att patienterna så snart som möjligt skall kunna använda kvalitetsindikatorer som utgångspunkt för sina sjukhusval (Social- og helsedepartementet, 2000). I Nederländerna krävs remiss till behandling av specialist, som i regel finns vid sjukhusen. Patienterna har stora möjligheter att välja sjukhus fritt. Storbritannien tillämpade under 1990-talet ett system som innebar att budgetansvariga allmänläkare (General Parctioner Fund Holders) fick disponera medel för att köpa viss vård för sina patienters räkning ersattes systemet av primärvårdsgrupper med läkare och sjuksköterskor (Primary Care Groups), som skall svara för att tillgodose vårdbehoven hos cirka invånare i lokala områden. Patientens valmöjligheter begränsas till de sjukhus som primärvårdsgruppen i hans/hennes område har avtal med. 314

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Barns självbestämmanderätt

Barns självbestämmanderätt UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 hp Handledare: Kerstin Asplund Barns självbestämmanderätt i frågor om medicinsk vård och behandling Sofie Westlin Innehållsförteckning

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling

Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 1 Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 2

Läs mer

Vård, skola och omsorg

Vård, skola och omsorg 2007:19 Vård, skola och omsorg Vilken information behöver brukaren för att välja? MISSIV DATUM DIARIENR 2007-12-17 2007/71-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-03-15 Fi2007/1980 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård Anders Anell Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande

Läs mer

Vad kan Sverige lära av Fastlegeordningen i Norge? Sammanfattning

Vad kan Sverige lära av Fastlegeordningen i Norge? Sammanfattning Sammanfattning Denna rapport syftar till att beskriva och analysera några av de långsiktiga resultaten av Fastlegeordningen i Norge (FLO) beträffande tillgänglighet, kontinuitet, rekrytering samt kostnadseffektivitet.

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

HSF - MODELLEN PATIENTMAKT, KVALITET OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET I EN NY SJUKVÅRDSSTRUKTUR

HSF - MODELLEN PATIENTMAKT, KVALITET OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET I EN NY SJUKVÅRDSSTRUKTUR HSF - MODELLEN PATIENTMAKT, KVALITET OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET I EN NY SJUKVÅRDSSTRUKTUR MOU 1994:1 FÖRORD Hösten 1992 lade stiftelsen Medborgarnas Offentliga Utredningar fram ett förslag till en ny sjukvårdsstruktur

Läs mer

psykiatrisk tvångsvård

psykiatrisk tvångsvård psykiatrisk tvångsvård kliniska riktlinjer för vård och behandling svensk psykiatri nr 13 svenska psykiatriska föreningen och gothia fortbildning psykiatrisk tvångsvård kliniska riktlinjer för vård och

Läs mer

Landstingens hemsidor sjukvårdsinformation för vem?

Landstingens hemsidor sjukvårdsinformation för vem? Landstingens hemsidor sjukvårdsinformation för vem? En jämförelse av landstingens hemsidor ur ett konsumentperspektiv Av Oscar Hjertqvist och Kristian Tiger Landstingens hemsidor sjukvårdsinformation för

Läs mer

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare November 2004 Ramböll Management Kapellgränd 7 S-10265 Stockholm Sweden

Läs mer

C-UPPSATS GABRIELLA SPAARF. Hälsovetenskapliga utbildningar

C-UPPSATS GABRIELLA SPAARF. Hälsovetenskapliga utbildningar 2004:021 C-UPPSATS The ability of the elderly to influence alternative forms of care GABRIELLA SPAARF Hälsovetenskapliga utbildningar Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad Vetenskaplig

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer