KOMPETENSUTVECKLING I SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG - SMF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPETENSUTVECKLING I SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG - SMF"

Transkript

1 V I N N O V A R A P P O R T V R : 1 2 KOMPETENSUTVECKLING I SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG - SMF En kvalitativ studie av konferensdeltagares utsagor ELISABET JERNSTRÖM Riksföreningen för E-Kompetens

2 Titel / Title: Kompetensutveckling i små- och medelstora företag - SMF. En kvalitativ studie av konferensdeltagares utsagor Författare / Author: Elisabet Jernström - Internationella Handelshögskolan i Jönköping Serie / Series: VINNOVA Rapport VR 2005:12 ISBN: ISSN: Utgiven/ Published: Oktober 2005 Utgivare / Publisher: VINNOVA Verket för Innovationssystem / Swedish Agency for Innovation System VINNOVA Diarienr / Case No: Om/About VINNOVA VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning. Genom sitt arbete ska VINNOVA tydligt bidra till att Sverige utvecklas till ett ledande tillväxtland. I serien VINNOVA Rapport publiceras externt framtagna rapporter, delrapporter, kunskapssammanställningar, synteser, översikter och strategiskt viktiga arbeten från program och projekt som fått anslag av VINNOVA. Forskning och innovation för hållbar tillväxt. VINNOVA s mission is to promote sustainable growth by developing effective innovation systems and funding problem-oriented research. I VINNOVAs publikationsserier redovisar bland andra forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. Undantag är publikationsserien VINNOVA Policy som återger VINNOVAs synpunkter och ställningstaganden. VINNOVAs publikationer finns att beställa, läsa eller ladda ner via Tryckta utgåvor av VINNOVA Analys, Forum och Rapport säljs via Fritzes Offentliga Publikationer, tel , fax eller VINNOVA s Swedish Agency for Innovation Systems publications are published at

3 Kompetensutveckling i små- och medelstora företag SMF En kvalitativ studie av konferensdeltagares utsagor av Elisabet Jernström Februari 2005 Internationella Handelshögskolan i Jönköping

4

5 Förord Föreliggande rapport behandlar ett område av stort intresse för NUTEK, VINNOVA och Riksföreningen för E-kompetens (REK). Samtliga ser kunskaper, lärande och kunskapsöverföring som viktiga förutsättningar för näringslivs- och samhällsutveckling. Tillväxten i svenskt näringsliv kräver utveckling av konkurrenskraftiga produkter med stort kunskapsinnehåll. NUTEK stödjer näringslivet och regionerna i sådant arbete, som också är en väsentlig del i de regionala tillväxtprogrammen. Kommunikation och arbetsliv är ett viktigt verksamhetsområde för VINNOVA liksom IT-användning och affärsutveckling inom olika områden med tillväxtpotential. REK, som är en nationell sammanslutning av främst företag, universitet och högskolor, kommuner och myndigheter, har som sitt ändamål att på olika sätt främja elektronisk kunskapsöverföring. Rapporten har sin grund i en konferens med REK, NUTEK och VINNOVA som initiativtagare. Avsikten med initiativet till en konferens, var att fokusera främst småföretagens möjligheter att utnyttja flexibelt lärande och IT i sin kompetensutveckling. Konferensen som lockade drygt ett hundratal deltagare, belyste behov, befintligt utbud och gjorda erfarenheter. Forskaren fil. dr. Elisabet Jernström vid Internationella handelshögskolan i Jönköping har analyserat konferensdeltagarnas utsagor i workshops, plenum och plenarföreläsningar. Materialet är rikt på deltagarnas egna erfarenheter av att bland annat vara företagare, utbildningsleverantör och projektledare i olika kompetensutvecklingsprojekt. Resultaten och förslagen till såväl en ny typ av analyser, som genomförande av kompetensutveckling är intressanta. Vi tror att rapporten kan vara av nationellt intresse för alla som vill utveckla kompetensutvecklingen inom främst små- och medelstora företag. NUTEK VINNOVA REK Kontakt angående projektet Lärande för affärsutveckling med stöd av IT Ett nationellt initiativ kan ske med REK, e-post:

6

7 Sammanfattning Som underlag för den kvalitativa analysen, har transkriptioner av bandade sessioner under en konferens använts. Konferensen anordnades av Riksföreningen för Elektronisk Kunskapsöverföring (REK) 1 i Jönköping under oktober månad, Syftet med konferensen var att belysa kompetensutveckling i små- och medelstora företag (SMF) ur ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Dessutom syftade den till att stärka medvetenheten om att användningen av IT och flexibelt lärande, kan innebära en konkurrensfördel för små- och medelstora företag. Det transkriberade materialet (ca 350 A4-sidor) består av drygt ett hundratal konferensdeltagares utsagor i workshops, plenum och plenarföreläsningar. Dessutom ingår även två nedskrivna ögonvittnesskildringar, som gjorts av två studenter. Materialet är rikt på konferensdeltagarnas egna erfarenheter av att bland annat vara företagare, utbildningsleverantör och projektledare i olika kompetensutvecklingsprojekt. Utsagorna i materialet speglar också konferensdeltagarnas erfarenheter av att vara mäklare/nyckelperson/mentor mellan företagare och olika finansieringsaktörer (EU, stat och kommuner), eller mellan företagare och utbildningsleverantörer. Konferensdeltagarna är således inte ett genomsnitt av allmänt intresserade personer, utan huvuddelen har någon slags relation till små- och medelstora företag. De flesta är utbildningsleverantörer eller personer, som har någon annan anknytning till utbildningsbranschen. Det finns således en underrepresentation av små- och medelstora företagare på konferensen, som kommer från andra branscher än utbildningsbranschen. Resultaten visar att kompetensutvecklingsbehoven och förutsättningarna för desamma, även berör just konferensdeltagarna och inte enbart små- och medelstora företagare, som representerar andra branscher, än utbildningsbranschen. Konferensdeltagarna brottas med ett paradoxalt problem. Problemet är insikten om att små- och medelstora företagare är i behov av kompetensutveckling, samtidigt som dessa företagare i ringa grad söker sig till det kompetensutvecklingsutbud, som erbjuds. Den insikten leder till 1 Riksföreningen för E-Kompetens (från och med den 6 oktober 2004).

8 att konferensdeltagarna i sina diskussioner, i stor utsträckning fokuserar frågor som rör pedagogik, didaktik och lärandeinnehåll. En stor enighet råder om att den relationsskapande processen är inkörsporten till kompetensutveckling för små- och medelstora företagare. I vissa fall ser man flexibelt lärande och IT, som en väg att nå dessa företagares vilja att kompetensutveckla sig. I det sammanhanget ses IT som ett verktyg och resultaten visar att IT-användningen i flera fall leder till en tidsvinst och lägre kostnader. Man är villig att gå de små- och medelstora företagarna till mötes och prioriterar människan och lärandeinnehållet framför tekniken. Man inser det paradoxala problemet, men man är inte riktigt klar över hur och på vilket sätt man ska omsätta den insikten i handling. Många av konferensdeltagarna har fått ta del av små- och medelstora företagares problem och glädjeämnen vad avser kompetensutveckling, flexibelt lärande och IT, samt själva reflekterat över dessa. När konferensdeltagarnas tankar, i form av utsagor behandlas i föreliggande rapport, innebär det att utsagorna lyfts upp på ett metaplan. Det är detta som i föreliggande rapport avses med abstraktionen av den kollektiva utsagan om kompetensutveckling som fenomen. Abstraktionen av konferensdeltagarnas kollektiva utsaga visar, att den fokuserar förhållanden som råder eller bör råda, för att möjliggöra kompetensutveckling i småoch medelstora företag. I det sammanhanget är det övergripande teoretiska begreppet Byteshandel primärt. Begreppet som utkristalliserades ur analysen, står för en process, i vilken två eller flera personer interagerar, genom att utbyta känslomässiga, verbala och kroppsliga uttryck. Det är en mycket komplex bild, som framträder ur datamaterialet och byteshandeln sker på olika arenor (exempelvis ute på företag, på Internet etc.) och mellan många olika aktörer. Under det övergripande begreppet Byteshandel framträdde tre teoretiska begrepp: Egenskaper, strategier och lärandeinnehåll. I den interaktionsprocess, som begreppet Byteshandel står för, innesluts såväl lärandeinnehåll, som aktörernas egenskaper och strategier. I en sådan process, kan man använda flexibelt lärande och IT som verktyg. Det är alltså processer av detta slag, som måste sättas i verket för att möjliggöra kompetensutveckling i små- och medelstora företag. I dessa processer är mäklarens/nyckelpersonens/mentorns roll samt kompetens mycket betydelsefull.

9 Aktuell annan forskning tyder också på att den typen av mellanhänder, som kan erbjuda specifika lösningar, framgent kommer att öka och då särskilt vid användning av IT. IT-användningen kan synliggöra möjligheter, som i dagsläget kan vara fördolda för små- och medelstora företagare, men det är företagens grundförutsättningar som är styrande och inte tekniken i sig. Den kollektiva utsagan i föreliggande rapport visar tydligt på mångfalden av kompetensutvecklingsbehov samt förutsättningar för att kompetensutveckling ska komma till stånd. Detta understyrker ytterligare behovet av att kunna erbjuda specifika lösningar. I föreliggande rapport föreslås ett aktionsforskningsinriktat utvecklingsarbete, forskare och aktörer på arbetsplatsen emellan. Syftet med det skulle vara, att i ett första skede främst fånga upp formerna för hur praktisk (informell) kunskap, men också teoretisk (formell) kunskap på arbetsplatsen tas tillvara. Studien skulle kunna genomföras när man på arbetsplatsen exempelvis rekryterat ny personal. Dessutom skulle man kunna studera hur lång tid det tar, innan interaktionsprocessen visar synbara resultat. I ett andra skede, skulle man kunna genomföra så kallade mêtisanalyser, som synliggör innehållet i den informella och den formella kunskapen. I ett tredje skede skulle man uppmärksamma aktörerna på resultaten, för att slutligen ringa in deras unika kompetensutvecklingsbehov på arbetsplatsen. I ett fjärde skede skulle man möta kompetensutvecklingsbehoven i form av en utvidgning av det redan påbörjade aktionsforskningsinriktade utvecklingsarbetet. Ett sådant aktionsforskningsinriktat utvecklingsarbete på arbetsplatsen, förutsätter en nära samverkan mellan företagare, forskare, utbildningsleverantörer och mäklare/nyckelpersoner/mentorer.

10 Summary The basis for analysis was qualitative data transcribed from taped conference sessions. The conference was staged by The Swedish Association for Electronic Knowledge Transfer (REK) at Jönköping, Sweden, during October of Its aim having been to highlight the need for increasing and elaborating already existing intellectual capital in small and medium sized enterprises (SME) theoretically as well as practically (an effort in the following termed Further Training, or in Swedish terminology kompetensutveckling ). A further objective of the conference was to strengthen the awareness of Information Technology (IT) possibilities and the significance of Flexible Learning, both of which may potentially yield a competitive edge for any business. The data (about 350 pages A4 of text) encompass comments and discussions of some 100 delegates in workshops, lectures and keynote addresses. In addition, observational data were systematically gathered by two students attending the entire conference. Data must be characterised as rich comprising the experiences of business people, further training providers and the leaders of a variety of projects relevant to the theme of the event. The material culled from the setting also reflects delegates experience as mediators, key-persons or mentors acting as intermediaries between businesses and funding bodies such as the European Union, National bodies and local councils, and also between businesses and further training providers. Conference delegates in general were therefore individuals who, in various ways, represented SME. Most, however, were training providers, or had some other but related function. The entrepreneurs of small and medium sized enterprises, however, were not as well represented amongst the conference participants. Results show that the needs for further training and its prerequisites are the same for all categories of professionals as represented by the delegates. They are facing a paradoxical dilemma, namely that whilst being aware of the need of further training amongst SME, these businesses do actually not explore which the possibilities are by consulting relevant further training providers thereby finding out what is on offer. Realising this prompted delegates to, by and large, focus on issues of learning and teaching.

11 There seems to be a consensus that networking; making connections through the explorative search process is the gateway to developing further competence in SME. Sometimes flexible learning and Information Technology are seen as a way of reaching and influencing business leaders and staff to opt for further training. In this context IT is seen as an instrument and results do show that its use frequently leads to increased effectiveness and cost reduction. There exists a willingness to meet businesses request in giving priority to a more holistic perspective where the individual and his or her learning is considered more important than the technology. There is, however, also some hesitancy how to actually put this perspective into action. A number of delegates have partaken of various delegates successes and shortcomings in their efforts to implement further training, flexible learning and IT; impressions which have lead to reflection. As these reflections are analysed in this report, they are understood and treated as a collective phenomenon, the description of which is derived and abstracted from the data. The analysis of the material outlines or suggests conditions that seem optimal for further training. One essential constituent in such conditions is the notion of bartering; which appears to be a type of process in which two or more individuals interact through the exchange of body language comprising emotional, verbal and bodily cues. The process seems complex. The interaction takes place between a number of different actors and in different places of meeting such as on location at a company or on the Internet and so on. Further analysis showed what bartering in this context may represent, namely characteristics, strategies and learning content. In this process both flexible learning and IT may be used as tools. Herein lies the potential application of the study. In these processes the role of the mediator/key person/mentor as well as his or her own competence are paramount. Other research also suggests that the need for this type of intermediary ; able to offer specific solutions, is likely to increase over time - especially in conjunction with IT-solutions. The use of IT may make possibilities more visible; possibilities which are currently not fully grasped by the leaders of SME. However, Technology itself does not govern an enterprise s development. It needs more fundamental to its development carries more weight.

12 In conclusion, this report clearly shows the existence of a multitude of different further training needs, and which the conditions appear to be for taking off and develop. Again, it emphasises the need of being able to offer specific solutions. The report suggests development through an action research approach, where researchers and actors are able to co-operate on location. The purpose of such a strategy is to first chart and understand practical (informal) knowledge as well to understand what happens to theoretical (formal) knowledge in a work place. In addition, one could also perform a time study; investigating the extent of time needed for the interaction process to provide manifest results. Such a study could be carried out, for example, when a company is recruiting new staff. At a second stage a suggestion is to perform so-called mêtis-analyses, which uncover the content of formal and informal knowledge. Further, at a third stage, there would be a need to make actors aware of results in order to uncover their unique needs for further training in a particular business. Also, as a fourth stage, an extension of the already started action research-oriented development, should take place. An action research endeavour, on location, like the one proposed presumes a close collaboration between business people, researchers, further training providers and mediators/key-persons/mentors. English translation by PhD. Roland S Persson, School of Education and Communication, Jönköping University.

13 Innehåll 1 Inledning Teoretisk bakgrund Begreppsförklaring Syfte Kompetensbegreppet Metod och genomförande Forskningsmaterialet Beskrivning av analys Resultat Analys och tolkning Abstraktionen av en kollektiv utsaga om kompetensutvecklingen som fenomen Byteshandel Egenskaper Strategier Lärandeinnehåll Diskussion Referenser Bilagor: Resultat Lärandeinnehåll i workshopgrupp Lärandeinnehåll i workshopgrupp Lärandeinnehåll i workshopgrupp Lärandeinnehåll i workshopgrupp Lärandeinnehåll i workshopgrupp Lärandeinnehåll i workshopgrupp Slutsats Förslag och rekommendationer att gå vidare med, avseende förutsättningar för små- och medelstora företags kompetensutveckling...98

14 11.2 Ögonvittnesskildring Redigerade sammanfattningar av plenarföreläsningar...103

15 1 Inledning Riksföreningen för Elektronisk Kunskapsöverföring (REK) tog under år 2003 initiativ till att diskutera svenska företags internationella konkurrenskraft, i relation till för handen varande konkurrensfördelar. Initiativets ändamål hade vuxit fram ur en omvärldsanalys, där man konstaterade att svenska företag inte kan konkurrera med billig arbetskraft på en internationell marknad. Andra konkurrensfördelar måste således identifieras eller skapas. I många sådana analyser lyfter man fram att de svenska företagen måste konkurrera med stort kunskapsinnehåll, stor förädlingsgrad samt hög automatisering i produktion, logistik och administration. Från REK: s utgångspunkt var det naturligt att koppla frågor om användning av IT till möjligheterna att stärka konkurrensfördelarna 2. Den ståndpunkten leder också till frågor som har att göra med utbildningsnivån och kompetensutvecklingen inom företagen, samt hur sådana behov kan mötas med det livslånga och flexibla lärandet. Särskilt gäller detta de små- och medelstora företagen (SMF). Enligt REK krävs ett nationellt initiativ för att få till stånd en ökad samverkan mellan universitet/högskolor, utbildningsanordnare, e-learning företag och staten. Syftet med samverkan är att på bästa sätt nyttja relevant kunskap på området, när utbildningssatsningar för SMF skall utvecklas. Mot den bakgrunden inbjöd REK och NUTEK (Verket för näringslivsutveckling) till överläggningar i frågan. Man fick positiv respons från Arbetslivsinstitutet, Företagarnas Riksorganisation (FR), IT-företagen, IT-kommissionen, KK-stiftelsen (Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling), LO, Näringsdepartementet, UR (Utbildningsradion) och VINNOVA (Verket för Innovationssystem). För att belysa ITrelaterad utbildning, flexibelt lärande och kompetensutveckling, anordnade REK en konferens 3 i Jönköping. Dokumenterat innehåll från den konferensen, tjänar som underlag för föreliggande rapport. 2 Även i en Kartläggning för Arbetsgruppen IT i skola och lärande framhålls att en bred IT-kompetens hos befolkningen är av stor vikt för ett lands konkurrenskraft (Regeringskansliet, 2004, s 1). 3 Lärande för affärsutveckling med stöd av IT Ett nationellt initiativ, REK-konferens /02. För mer information, var god se: 13

16 2 Teoretisk bakgrund REK konstaterade i inbjudan till den aktuella konferensen att: det saknas ett gemensamt grepp där kunskaper från forskning och praktik är samlad. Ambitionen att konferensen skulle belysa kompetensutvecklingen från såväl teoretiska som praktiska perspektiv, underströks således tydligt. En annan ambition med konferensen var att höja medvetenheten om IT-användningen som en konkurrensfördel. Utbildning och kompetensutveckling i perspektiv av livslångt och flexibelt lärande, sågs därvid som medel för att åstadkomma detta. Sammanfattningsvis berörde ambitionerna: Relationen praktik teori, användningen av ny teknik och lärandet för att utöka IT-användningen. Man kan fråga sig vad tidigare forskning lyft fram i fråga om de sakförhållanden, som ligger centralt i konferensens ambitioner. Innan granskningen av konferensens efterlämnade material tar vid, finns det anledning att översiktligt titta på det. Till att börja med kan man konstatera att de sakförhållanden som konferensen fokuserar, har varit föremål för forskares intresse. Det finns till och med vissa likheter i vad forskningen å ena sidan uppfattat som problematiskt, och å andra sidan vad som uppfattats på liknande sätt i förvärvslivet. Sålunda kan man även i forskningssammanhang ibland se att det finns ett spänningsförhållande mellan praktiskt- och teoretiskt kunnande. Exempelvis Simon (1970) menade att allt mänskligt kunnande är så beskaffat, att det går att lyftas fram och ges en fullständig beskrivning. Arbetslivsforskare som till exempel (Göranzon, 1983) pekade emellertid på den tysta dimensionen i det mänskliga kunnandet. En del forskare försöker nu överbrygga detta spänningsförhållande (Eisner, 1990; Molander, 1993, 1995, 1997; Säljö, 1995a; Scott, 1998; Lindfors, 2000). Molander uttryckte exempelvis sitt sätt att se på saken, enligt följande: Jag är nog mer försiktig med termerna teoretisk och praktisk, än jag var när jag skrev Kunskap i handling (personlig kommunikation, 5 mars, 1996). Han menade att begreppet det reflekterade kunnandet är bättre som begrepp än praktik ledd av teori. Säljö (1992) pekade på att de uttryck som vi har för kunskap och lärande i vårt vardagsspråk, har stor betydelse för vår syn på desamma. Ingen mänsklig verksamhet är i sig teoretisk 14

17 eller praktisk (Säljö, 1995a, s 6). Vårt sätt att uttrycka oss i termer av teoretisk och praktisk innebär således, att språket spelar oss ett spratt. Jernström (2003a) uttrycker sig så här i frågan: Ud fra mine empiriske undersøgelser kan man drage den slutning, at vi i vores daglige sprogbrug bør være mere forsigtige med, hvilke begreber vi forbinder med forskellige former for læring. Resultaterne viser, at et traditionelt håndværksfag, som af informanterne selv, men også af mennesker ude i samfundet opfattes som så klart praktisk, i virkeligheden kræver gode evner til teoretisk tænkning (s ). Scott (1998) visade på vådan av att sätta en kunskapssyn i verket, som skiljer på teoretiskt- och praktiskt kunnande. Han framställde en rad exempel där den sociala ingenjörskonsten misslyckats, på grund av att man negligerat människors lokala kunskap [praktisk kunskap]. Även Johansson (1985) har pekat på negativa konsekvenser, men då för elevernas lärande, om man i skolan inte tar vara på deras lokala kunskap. När det finns skillnader mellan den kultur som skolan står för och den som eleverna kommer ifrån, blir skolan abstrakt och främmande för eleverna. Om skolan samtidigt kräver ett annat språk, och framhäver andra yrken och miljöer än de som finns i elevernas omgivning, kommer elevernas band till deras egen bakgrund att försvagas, utan att det utvecklas band till någonting annat (s 7). Sådana värderingar, menar en del forskare, går långt tillbaka i tiden. Det faktum, att handens och tankens färdigheter också socialt värderats olika, bottnar väl delvis i en syn på kroppsarbete, som vi ärvt från antiken. En fri man skulle inte behöva arbeta med sina händer. Det fysiska arbetet var slavgöra, ett trälande. Som synes hörs ett eko av detta kulturarv ännu i vårt språk (von Wright, 1986, s 68). 15

18 I samband med den åtskillnad som man gör mellan teoretisk- och praktisk kunskap, används två begrepp. Det ena är formell kunskap ([wissen], [knowing what], intellektuell-, abstrakt-, boklig- och påståendekunskap). Det andra är informell kunskap ([können], [knowing how], manuell-, levande-, livs-, vardags-, lokal-, yrkesfärdighets- och förtrogenhetskunskap). Åtskillnaden har också lett till att lärandet i skolan kallas för ett formellt lärande och lärandet utanför skolan, för ett informellt lärande (Carlgren, 1999). Säljö (1992) pekade på dualismen i synsättet på kunskap och menade att: Det praktiska ses i allt väsentligt, som en tillämpning i specifika instanser av det vi lärt oss på ett teoretiskt plan. Eller också ses praktik som vore den utan teori (s 21). Denna dualism i synen på kunskap kan spåras till Descartes mekanistiska världsbild med en skarp motsättning mellan kropp och själ. Den var tongivande på 1600-talet och i denna samtid verkade filosofen Anne Conway (1982/1899). Hon var starkt kritisk till dualismen och menade att det är ett stort misstag att hävda att kropp och själ är motsatta ting. Conway framförde alltså en skarp kritik, men den fick inte genomslag. Kunde det möjligtvis bero på att hon var kvinna? Conways filosofi kan närmast betraktas som ett tidigt försök, att se alla tings delaktighet i ett naturligt kretslopp. Enligt Sjögren (1997) är kunskapsbegreppen teoretisk och praktisk beroende av varandra, då vi med hjälp av förtrogenhetskunskapen, som vi förvärvar genom praktisk erfarenhet, tolkar teorier, metoder och regler. Det innebär att vi tömmer aktiviteten på påståendekunskap om vi avlägsnar färdighets- och förtrogenhetskunskapen från densamma. Josefson (1991) och Säljö (1995b) är inne på samma spår. Molander (1995) valde att tala om kunskap i handling vilket innebär ett kunnande, som inte kan delas upp i teori 4 och praktik 5. Göranzon (1990) använde begreppet praktiskt intellekt. Frågan är emellertid om inte språket återigen spelar oss ett spratt. Begreppen leder tankarna till den praktiska kunskapstraditionen, eftersom begreppet handling brukar förknippas med arbete i praktiken och ett praktiskt intellekt av 4 Begreppet teoretisk kommer ursprungligen från det grekiska theoria, som betyder skådande eller åskådning. Kunskapen sågs som ett tänkandets eller förnuftets skådande av verkligheten, vilket var skilt från livet och handlandet i sinnevärlden skilt från det som är knutet till praxis (Molander, 1995). 5 Begreppet praktisk kommer av det grekiska praxis, som betyder handling, verksamhet (Molander, 1995). 16

19 språket att döma, också förmodas utövas där. Som tidigare nämnts, är dock innebörden i Molanders begrepp en helhet och kunskap i handling innefattar bland annat följande: förtrogenhet med ett verksamhetsområde, dess problem, uppgifter och förutsättningar; gott omdöme; känsla för väsentligheter och utvecklingsmöjligheter; uppmärksamhet, inte minst på det som kan gå fel och bli bättre; säkerhet i genomförandet av uppgifter; förmåga att hantera det unika och oförutsedda (s 34). Enligt Molander (1995) är kunskap i de praktiska kunskapstraditionerna i grunden tyst. Man kan då givetvis fråga sig vad som menas med tyst kunskap och om något som accepteras att vara tyst, kan diskuteras på en konferens. Tystheten i den tysta kunskapen ifrågasätts emellertid av Jernström (2000), som menar att tystheten kanske mer är ett uttryck för outvecklade forskningsmetoder än den verkliga naturen hos ifrågavarande kunskap. Jernström väljer också att innefatta denna kunskaps natur i mêtis 6. Detienne och Vernant (1974), som studerat mêtis som fenomen och analyserat de grekiska myterna, skriver hela tiden om människor som besitter eller inte besitter mêtis. Det är däremot svårt att hos dem finna uttryck för om denna mêtis kan utvecklas eller hur den i så fall kan utvecklas. De väljer att betrakta mêtis som en form av intelligens, men behandlar dock inte intelligensbegreppet så att man ur deras behandling i så fall kan definiera intelligens. Däremot kan man ur deras berättelser tagna ur den grekiska mytologin, ana att intelligensbegreppet för dem är statiskt. Det innebär att man antingen besitter mêtis eller inte, oavsett vilken kunskapsnivå individen befinner sig på. Det är en uppfattning om intelligensen, som alltmer sällan diskuteras i lärandesammanhang (Gardner, 1983). 6 Som begrepp betecknar mêtis en form av intelligens, som förmår kombinera mentala inställningar, olika slags färdigheter och omdömesförmågor exempelvis förutseende, smidighet, rådighet, känsla för rätt tillfälle till en helhet. Mêtis är dynamisk, då den innebär att man prövar sina tankar i förhållande till sig själv eller andra, att man experimenterar och reflekterar. Den är unik eftersom det är den enskilde individen som besitter den. 17

20 Enligt Gustafsson (2004) ses exempelvis entreprenörers förmåga att fatta beslut, som en competence with different levels of proficiency. Det innebär att den förmågan inte är statisk. Hon har tydligt visat att: the entrepreneurial decision-making is not an inborn aptitude, but a skill which is expressed through the adaptable behaviour of experts (abstract). Gustafsson pekar också på det, som tidigare forskning kommit fram till när det gäller expertens kunskap, nämligen att den ofta är just tyst. Det innebär däremot inte att den som inte har expertkunskap aldrig kommer att erövra densamma. Tvärtom är det så att: adequate decision behaviour in entreprenerurial context can be taught and learned (abstract). Med hänvisning till mina resultat (Jernström, 2000) kan även jag konstatera att mêtis (som innefattar den tysta kunskapens natur) hela tiden utvecklas. Om man stödjer sig på Gustafssons resultat, kan man påstå att förmågan att exempelvis hantera den nya tekniken IT, kan erövras. Braf (2004) pekar emellertid på att: several initiatives to implement IT-based knowledge mediation have shown to fail Those failures might be due to a too strong focus on technology and too little understanding of how humans acquire and use knowledge we need to further understand what facilitators and hindrances can be seen in IS [IT-based Information Systems] (s 33). Även Katzeff och Abdallah (2003) är inne på samma spår och menar att: the failure of e-learning in small businesses may partly be due to a failure of considering specific needs of these businesses, e.g. needs to discuss face to face with people with similar interests (s 5). Redan Orlikowski (1992) och Rogers (1995) påtalade att man i fråga om teknik ofta fokuserar selektivt på endast vissa aspekter av tekniken. Söderlund (2000) har i sin avhandling insiktsfullt lyft fram hur människans användning av teknik påverkas av den omgivning där tekniken hanteras. Han pekar på att: När användare brukar tekniken tolkar de, tillägnar de sig den och manipulerar de den på olika sätt under inflytande av individuella och sociala faktorer. Trots dessa möjligheter att påverka tekniken, uppstår ändå rigida och rutinmässiga synsätt på och former för interaktion med tekniken Givetvis är olika tekniker påverkbara i olika grad, men även de mest slutna tekniker måste förstås och tas i användning av människor med deras handlingskapacitet för att få effekt och i sådan interaktion formar 18

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Nationella och regionala klusterprofiler

Nationella och regionala klusterprofiler Nationella och regionala klusterprofiler Företag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige 2004 Arbetsmaterial 04 12 29 VINNOVA Analys VA 2005:2 BioMedley Denna redovisning är utformad som

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Särskilt begåvade elever

Särskilt begåvade elever STÖDMATERIAL Särskilt begåvade elever 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete Sara Penje och Inger WIStedt 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete FörFattare Sara Penje är skolutvecklare

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Ledarskap Coaching. "Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv

Ledarskap Coaching. Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv Ledarskap Coaching "Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv 1 Utveckling av unga utövare Coaching Talang Coachens roll Arbetssätt - Coaching filosofi - Kierkegaard Coachens utveckling Coachingens

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

07-03-09 TORULF PALM 1

07-03-09 TORULF PALM 1 07-03-09 TORULF PALM 1 Prov, betyg och bedömning Torulf Palm Institutionen för Matematik, Teknik och Naturvetenskap Umeå universitet 07-03-09 TORULF PALM 2 Händelser från skolvardagen Martin har bedömt

Läs mer

Föreläsningens struktur. Vad är utvecklingsstörning? Vad säger personerna själva? 2015-01-30

Föreläsningens struktur. Vad är utvecklingsstörning? Vad säger personerna själva? 2015-01-30 Att leda särskola 2015 SIGYS konferens, Växjö Mening, makt och utbildning delaktighetens villkor för personer med utvecklingsstörning Föreläsningens struktur I. Utgångspunkter, begrepp II. Studien III.

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Delresultat inom projektet Lean & Green Production Navigator, VINNOVA Dr 2011-01107 Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Birgitta Sjögren, AB Volvo Lena Moestam,

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Vinnande Ledarskap. @segermattias

Vinnande Ledarskap. @segermattias Vinnande Ledarskap @segermattias Vad är att vinna? Vad är att vara en vinnare? Vad är att vara vinnande? Vad ser du i bilden? Hur stor del av världens arbetskraft är engagerade i sitt arbete? 13 % Hur

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Den effektiva föreläsningen form och innehåll

Den effektiva föreläsningen form och innehåll Den effektiva föreläsningen form och innehåll Ulf Ekelund, Inst f Kliniska Vetenskaper, Lund Abstract I föreliggande arbete beskrivs kortfattat följande fördelar med föreläsningen som undervisningsform:

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Kursens innehåll och upplägg

Kursens innehåll och upplägg Kursens innehåll och upplägg 17 april 2015 Affärsarkitektur och affärsarkitekten Vi myntade begreppet affärsarkitektur 2006 och lanserade utbildningen Certifierad Affärsarkitekt i februari 2007 Sedan dess

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Örebro den 28 november 2012

Örebro den 28 november 2012 Örebro den 28 november 2012 1 Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer