Framgångsrika kommunaltekniska organisationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgångsrika kommunaltekniska organisationer"

Transkript

1 RAPPORT NR 153 Framgångsrika kommunaltekniska organisationer Våren 2005 Anders Isaksson Ett samarbetsprojekt mellan RENHÅLLNINGSVERKSFÖRENINGEN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING VA-FORSK OCH INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

2 Innehållsförteckning KAPITEL FRAMGÅNGSRIKA KOMMUNALTEKNISKA ORGANISATIONER Organisationer är framgångsrika i ett sammanhang Att vara eller betraktas som framgångsrik är något relativt Studerade fall och studiens syfte Vad är framgång, några nedslag i litteraturen Rapportens fortsatta upplägg...9 KAPITEL TRE FRAMGÅNGSRIKA ORGANISATIONER Fallorganisationerna Borlänge Energi AB Göteborgs va-verk Lycksele Tekniska förvaltning Analysdimensioner Organisatoriska värderingar Organisatoriska egenskaper...15 Strukturegenskaper...15 Mäta och jämföra...18 Samordningsfördelar...20 Kundorientering Medarbetare...23 Medarbetartillgångar...23 Medarbetarrelationer...25 KAPITEL NIO FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR KOMMUNALTEKNISK VERKSAMHET Sammanfattande punkter...27 Avvägning mellan kontinuitet och vitalitet...29 Vitalitet och nytänkande...29 Kundorientering...30 Samordningsfördelar

3 Dynamiskt ledarskap med kontinuitet...32 Medarbetare som omfattas av samma grundläggande värderingar och känner för verksamheten...33 Delegering av ansvar och befogenheter...34 Ansvarstagande och flexibla medarbetare...34 God personalvård och låg personalomsättning Avslutande kommentarer...35 REFERENSFÖRTECKNING BILAGA INTERVJUPERSONER

4 Kapitel 1 Framgångsrika kommunaltekniska organisationer 1.1 Organisationer är framgångsrika i ett sammanhang Det finns åtskilliga dokumentationer över framgångsrika företag och organisationer. Framgångssagor nedtecknas och managementlitteratur försöker utröna varför vissa organisationer blir framgångsrika. Detta för att kunna sprida goda exempel, men även försöka dra generella slutsatser kring hur ett företag ska drivas framgångsrikt. Däremot förekommer sällan motsvarande dokumentation bland kommunala bolag och förvaltningar. Det blir ofta litteratur från näringslivet som influerar verksamheten och inte sällan initierar omorganisationer. Denna litteratur tar vanligtvis inte hänsyn till de speciella förutsättningar som råder inom den kommunala verksamheten. Denna skrift är ett sätt att råda bot på denna brist på anpassning. Intresset för studien riktar sig specifikt mot de förutsättningar som råder inom kommunalteknisk verksamhet. Det finns många intressenter som skulle gagnas av att goda exempel på framgångsrika kommunaltekniska verksamheter dokumenterades och spreds. Det gäller inte bara kommunaltekniska förvaltningar och bolag runt om i landet utan även kommuninvånare som kan inta många intressentroller i form av brukare, skattebetalare, medarbetare, näringsidkare, politiker och chef. Samtliga har ett intresse av att kommunalteknisk verksamhet drivs så framgångsrikt som möjligt. Inom kommunaltekniska organisationer ryms verksamheter som har centrala samhällsfunktioner, utan dess tjänster och produkter fungerar inte det moderna samhället överhuvudtaget. Det är då naturligtvis viktigt att politiska mål kan realiseras och att verksamheterna drivs på ett bra sätt så att medborgarna får så bra tjänster och service som möjligt för den skatt och de avgifter de betalar. 1.2 Att vara eller betraktas som framgångsrik är något relativt Det har forskats en hel del kring effektivitet inom både privat och offentlig sektor. Det är dock viktigt att poängtera att denna rapport inte främst handlar om effektivitet utan det bredare begreppet framgång och specifikt framgångsrik organisation. Effektivitet är en del av grunden för att uppnå framgång, men inte hela. Vad som utmärker en framgångsrik kommunalteknisk organisation och hur en sådan bör fungera är givna frågor i detta sammanhang. Litteraturen ger långt ifrån entydiga svar på dessa frågor. Det finns ingen generell måttstock 4

5 på vad som utmärker en framgångsrik kommunalteknisk organisation. Olika intressenter har olika åsikter och preferenser, helt enkelt olika förväntningar på en sådan organisation. När framgångsrika företag utses väger kriteriet lönsamhet väldigt tungt. När det, som i denna studie, gäller kommunala organisationer måste däremot en rad olika kriterier beaktas. Någon kan mena att mått på framgång är grad av måluppfyllelse, vilket kan vara ett kriterium men det är då helt avgörande att målen är relevanta vilket inte alltid är fallet. Relevanta mål kan många gånger vara svåra att formulera, målen kan dessutom vara både offensiva och defensiva vilket påverkar graden av måluppfyllelse. Det finns en rad andra kriterier som en framgångsrik kommunalteknisk organisation kan förväntas uppfylla. Några exempel är hög kvalitet på produkter och tjänster parat med låga kostnader, pålitliga leveranser, bra service till kunderna, vara en bra arbetsgivare, vara miljömedveten, nytänkande, ha låga taxor, hålla budget, vara resurseffektiv, ha ett gott anseende osv Det kan emellertid fastslås att svaren på frågorna kring vad som utmärker en framgångsrik organisation sannolikt är situationsbundna, varierar över tid, och i viss mån är subjektiva bedömningar orsakade av intressenters olika utgångspunkter, vilket sammantaget kan leda till olika slutsatser. Det finns ändå många skäl, som nämnts ovan, till att försöka finna variabler som kan förklara varför vissa kommunaltekniska verksamheter fungerar på ett framgångsrikt sätt, samt sprida goda exempel och erfarenheter. 1.3 Studerade fall och studiens syfte När organisationer söktes till denna studie efterfrågades mångfald och variation i valet av fall. Tillsammans med en styrgrupp valdes tre fallorganisationer ut: Borlänge Energi AB, Göteborgs va-verk och Lycksele Tekniska förvaltning. Utgångspunkt i urvalet var att de aktuella organisationerna skulle anses vara framgångsrika i sin verksamhet om ovanstående kriterier beaktades. Vidare skulle organisationerna ha ett gott anseende och även i andra sammanhang omnämnas som väl fungerande organisationer. Totalt har 28 personer intervjuats och de är relativt jämnt fördelade på de tre fallorganisationerna. Det är företrädelsevis chefer och politiker som har intervjuats i form av förvaltningschefer, VD, avdelningschefer, enhetschefer samt politiker sittande i styrelse och nämnder (se bilaga 1). När denna rapport läses är det viktigt att betänka att studiens tre organisationer verkar under olika förutsättningar och villkor. Många faktorer styr förutsättningarna, som exempelvis befolkningsunderlag, geografiska faktorer, skatteunderlag, infrastruktur med mera. 5

6 Syftet med denna studie är att söka och lyfta fram faktorer som bidrar till att göra kommunalteknisk verksamhet framgångsrik. Närmare bestämt söks faktorer som påverkar organisationen oavsett dess lokala förutsättningar, såväl interna som externa. Frågor som varit viktiga att söka svar på är t.ex.; Vilka faktorer bidrar till att organisationen fungerar på ett framgångsrikt sätt? Vilka egenskaper besitter organisationen som gör att dess olika delar fungerar som en framgångsrik helhet? Då framgång är något relativt givet förutsättningarna är förhoppningen att det är möjligt att lära av samtliga organisationer i denna rapport. Med hjälp av studiens resultat kan man förhoppningsvis öka förståelsen för hur en kommunalteknisk verksamhet kan drivas på ett framgångsrikt sätt. Många kommunala förvaltningar och bolag kan säkert identifiera sig med någon av de studerade organisationerna och få idéer när de tar del av dessa organisationers egenskaper och erfarenheter. 1.4 Vad är framgång, några nedslag i litteraturen Litteraturen om framgångsrika kommunala organisationer är, som nämnts inledningsvis, rätt begränsad. Det finns dock en del forskning på området. Här återges kort några exempel på tankar och teorier kring framgångsrika organisationer och vad det är för mekanismer och faktorer som bidrar till sådana organisationers framgång. Dimensionerna i referensramen, som presenteras senare i detta avsnitt, har valts genom att olika källors bidrag har beaktats och bearbetats. Litteraturen tillsammans med empirin har sedan skapat referensramen. Inledningsvis är det emellertid intressant att notera att en betydande del av forskningen om offentliga organisationer är nära kopplad till organisationsförändringar. Enligt Holmberg & Henning (2003) genomsyras ledarskapet i offentlig sektor av en stor reformiver. Administrativa reformer ger offentlig förvaltning legitimitet. Ledare i offentliga organisationer förväntas därför ägna en betydande del av sin tid till organisationsförändringar (se även Brunsson 2002). De tre inledande nedslagen om Framgångsrika organisationer som diskuteras nedan betonar emellertid alla något rakt motsatt, nämligen betydelsen av stabilitet! I Teknikprogramsrapport nr 129, På spaning efter kommunal utvecklingsförmåga lärdomar från världens bäst styrda kommun, skrivs det om vad som gör Phoenix framgångsrik. Staden Phoenix i USA har fått flera olika utmärkelser om hur de styr och organiserar sin verksamhet, bland annat blev staden utsedd till världens bäst styrda kommun Här återges några av de faktorer som omnämns i rapporten. En långsiktig, konsekvent och målmedveten styrning av organisationen är några av de viktigaste faktorerna som bidrar till framgången. De har en pragmatisk 6

7 tjänstemannadriven politisk styrning. Det arrangeras lokala möten och de använder medborgarenkäter för att kommunicera med medborgarna och som en viktig del i detta betraktar de medborgarna som kunder. Planering och uppföljning sköts främst av tjänstemannaorganisationen med hjälp av en utbredd användning av både finansiella och icke-finansiella nyckeltal. Staden har en vilja att mäta sig och jämföra med andra för att stärka medarbetarna. Ett ständigt förnyelsearbete bedrivs, där nytänkande och lärande stimuleras, och det är stadens stabila och beständiga organisation som möjliggör detta. Phoenix utmärkelse som den bäst styrda delades ut av Carl Bertelsmannstiftelsen, vars utvärderingsmodell ligger till grund för den svenska kommunkompassen (Fem intressanta kommuner 2003). Många svenska kommuner använder kommunkompassen som en utvärderingsmall. Utvärderingsmodellen granskar ett antal dimensioner som bör fungera väl i en framgångsrik kommun. En framgångsrik kommun blir framgångsrik endast om dess förvaltningar och bolag är det och därför kan dimensionerna även sägas beskriva det som bör fungera väl hos kommunala förvaltningar och bolag. I en bok om utveckling i framgångsrika kommuner (Brorström, Siverbo 2001) väljs ett antal framgångsrika kommuner ut och studeras. Urvalskriterierna som låg till grund för att de valde just dessa kommuner, och som därmed fick exemplifiera framgång, var följande faktorer: Förändringsbenägen, starka finanser, gott rykte, fått goda omdömen i undersökningar, uppfattas av många som framgångsrik, åstadkommit bra saker, bemästrat ändrade förutsättningar eller svåra förhållanden, trygg och stabil. I boken skriver de vidare att kontinuitet och förändring är två viktiga egenskaper som måste fungera tillsammans och helst vara lika starka hos organisationen. En organisation som kan förena egenskaper som främjar kontinuitet med förändringsbefrämjande egenskaper ger individerna möjlighet att pröva, utveckla och genomföra successiva förändringar utan att bli ifrågasatta. Den ideala situationen är när de båda, till synes motsatta egenskaperna, existerar inom samma organisation. I Wallanders böcker från 1998 och 2002 förordar han bland annat att det finns kontinuitet och stabilitet inom organisationen och att den är decentraliserad. Wallander menar att omorganisationer ska göras om det verkligen finns ett stort behov av dem, men helst så sällan som möjligt. Anledningen till detta är, enligt Wallander, att en organisation består av ett omfattande nätverk där människor och olika enheter binds samman genom massor av informationskanaler. Det kan ta år att bygga upp ett väl fungerande och stabilt nätverk, vilket lätt kan trasas sönder av en omorganisation (1998). Wallander menar att kontinuitet och stabilitet är 7

8 viktigt för att en organisation ska vara framgångsrik. Han är kritisk till inställningen att en omorganisation i sig är något positivt, som ett renande bad. Omorganisationer skapar oro och det tar lång tid innan alla i organisationen har funnit sig tillrätta och känner sig trygga i sina nya roller. Finns det kontinuitet inom organisationen och den är väl fungerande har den lättare för att anpassa sig till förändringar i omvärlden, vilket är en viktig egenskap (2002). Wallander anser vidare att en organisation bör vara decentraliserad. Decentralisering främjar snabba beslut som kan anpassas till kundens behov. Det är viktigt att den enskilde medarbetaren har beslutanderätt och har någon form av ekonomiskt ansvar, vilket leder till en kostnadsmedvetenhet inom organisationen. Wallander betonar att decentralisering bygger på en tilltro till att människor kan klara av en mängd saker, att de växer med uppgiften och att de stimuleras av ansvar sedan de vant sig vid det. Vidare förutsätter decentralisering att de lokala enheterna kan få eget ekonomiskt ansvar. De anställda ska kunna se hur deras eget agerande påverkar resultatet, vilket leder till ansvarskännande och engagemang, enligt Wallander (1998). Framgång i organisatorisk verksamhet är inte enbart en fråga om stabilitet och decentralisering. Flamholtz och Hua betonar i artikeln, Searching for competitive advantage in the black box, att det vanligtvis är flera olika faktorer som samverkar för att organisationer skall kunna bli och förbli framgångsrika. Vissa av dessa dimensioner är främst applicerbara på företag inom det privata näringslivet. Författarna påpekar dock själva att åtminstone fyra av modellens sex variabler behandlar organisationens infrastruktur, det vill säga strukturer, såsom ansvarsfördelning, och processer, såsom uppföljning, vilket alla typer av organisationer anses vara uppbyggda av. De sex variablerna är: 1. Organisationskultur: normer, värderingar och övertygelser 2. Management system: ledarskapsutveckling, planeringssystem, organisationsstruktur, och belöningssystem 3. Operationella avdelningar: personal, marknadsföring, produktion och ekonomi 4. Resurser (management): personella (HR), finansiella, fysiska och kunskap 5. Produkter och tjänster 6. Marknader: definiera segment och utveckla nischer Enligt Flamholtz och Hua är det dessa sex områden som bör fungera på ett bra sätt för att ett företag ska kunna besitta uthålliga konkurrensfördelar och därmed bli framgångsrikt. Det är flera av dessa punkter som är relevanta 8

9 även för kommunaltekniska verksamheter då de rör generella organisatoriska egenskaper. 1.5 Rapportens fortsatta upplägg När källorna har beaktats och bearbetats finns det ett antal dimensioner som framträder som relevanta och som en organisation bör uppmärksamma och arbeta med för att bli framgångsrik. Beskrivningen och analysen av fallen är strukturerad efter tre huvudsakliga dimensioner som i kondenserad form hämtats från gjord litteraturöversikt: Organisatoriska värderingar Organisatoriska egenskaper Medarbetare Inbakat i dessa tre dimensioner återfinns två andra beskrivningsdimensioner Den första är ledarskapet som dels finns integrerat i de övriga dimensionerna och dels kan ses som en förutsättning för en framgångsrik organisation. Ledarskap betraktas vanligtvis som en viktig källa och spridare av värderingar och påverkar också organisatoriska egenskapar såsom delegering av ansvar och befogenheter. Den andra beskrivningsdimensionen handlar om organisationens anpassningsförmåga till nya förutsättningar. Besitter en organisation de framgångsfaktorer som presenteras nedan kan en av de positiva effekterna för organisationen bli en ökad anpassningsförmåga. En anpassningsförmåga till nya förutsättningar, förändrade förväntningar och krav från en mängd intressenter både externt och internt. Rapporten avslutas med ett resonemang kring vilka faktorer som har utkristalliserats som viktiga framgångsfaktorer. 9

10 Kapitel 2 Tre framgångsrika organisationer De studerade organisationerna avhandlas i detta kapitel. Kapitlet börjar med en kort presentation av de tre fallorganisationerna och respektive kommun. Därefter följer empirin som bearbetats och analyserats efter referensramens dimensioner. Vid analysen av det empiriska materialet har jag funnit ett antal faktorer hos de tre organisationerna som bör lyftas fram då de belyser viktiga områden och förklaringar till varför fallorganisationerna fungerar framgångsrikt. Texten illustrerar hur de studerade organisationerna fungerar utifrån dimensionerna och är uppdelad i huvud- och underrubriker utifrån dessa. 2.1 Fallorganisationerna Borlänge Energi AB Borlänge Energi AB är ett kommunalt bolag som är helägt av Borlänge kommun. Bolaget inrymmer ett brett spektrum av kommunaltekniska verksamheter. Dessa är uppdelade i produktområdena; avfall, elförsäljning och elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp, gata och park (stadsmiljö) samt bredband. Borlänge Energi har en tydlig miljöprofil, de var exempelvis först i Sverige med att införa källsortering och all el är producerad av vattenkraft och säljs till en fast taxa. Fjärrvärme har funnits i 35 år och är väl utbyggt. Bolaget är uppdelat i tre huvudavdelningar marknad, produktion och service. Va och stadsmiljö har på senare år övergått från att vara förvaltningar till att inlemmas i bolaget. Borlänge Energi förvärvade 1997 hela va-verksamheten. Resterande personal från gatukontoret erbjöds arbete på Borlänge Energi samtidigt som kommunen fungerar som beställare och har gett bolaget uppdraget att operativt ansvara för drift, underhåll och investeringar av kommunens gator och parker. Denna skattefinansierade verksamhet gavs namnet stadsmiljö och kommunen styr verksamheten genom en årsbeställning som innebär att verksamheten ska bedrivas med 20% mindre budget med i stort sett oförändrade mål. Bolaget har 196 årsanställda och omsätter ca 550 MSEK. Borlänge kommun har ca invånare där närmare av dem bor i centralorten Borlänge. Under innevarande mandatperiod har socialdemokraterna egen majoritet i kommunfullmäktige och kommunen har under många år haft socialdemokratiskt styre. Kommunen är största arbetsgivare följt av SSAB Tunnplåt och Stora Enso Kvarnsveden. Vägverket och Banverket är också stora arbetsgivare då deras huvudkontor ligger här. 10

11 2.1.2 Göteborgs va-verk Göteborgs va-verk är en kommunal förvaltning som producerar dricksvatten samt har hand om ledningsnätet för både dricksvatten och avloppsvatten i Göteborgs kommun. De äger vattenverk, ledningar, pumpstationer och reservoarer och ansvarar för drift, underhåll och reinvesteringar. De levererar även vatten till några grannkommuner. Förvaltningen är uppdelad i enheterna produktion, rörnätsservice, projektering, centraladministration samt bygg och underhåll. Förvaltningen har 268 årsanställda. Vid en organisationsförändring, som ägde rum år 2000, blev Kretsloppskontoret beställare och va-verket utförare. Dock finns båda förvaltningarnas nämnder kvar och ansvarsfördelningen dem emellan när det gäller va-verksamheten är på följande vis. Kretsloppsnämnden har det övergripande utvecklingsansvaret och ger förslag på taxor som kommunfullmäktige beslutar om, va-nämnden har beslutanderätt över produktion, anläggningar och ledningsnät. Göteborgs stad har invånare. Staden har under lång tid haft socialdemokratiskt styre, men under senare år har de varit beroende av samarbetspartierna vänsterpartiet och miljöpartiet. Staden har ett dynamiskt näringsliv och en lång tradition av handel- och industriverksamhet Lycksele Tekniska förvaltning Lycksele Tekniska förvaltning har likt Borlänge Energi flera olika kommunaltekniska verksamheter inom förvaltningen, som är uppdelad i åtta enheter och har 130 årsanställda. Enheterna är fastighet, service, vatten och avlopp, park, planering, gata och väg, ekonomi samt flygplats. Fastighetsenheten ansvarar för den del av kommunens fastighetsbestånd som inte är bolagiserat, vilket främst innebär skolor och samlingslokaler. Enheten sköter även lokalvården i dessa lokaler. Serviceenheten ombesörjer avfallshanteringen i kommunen och ansvarar även för ett centrallager och en verkstad. Parkenheten sköter även skog i närheten av centralorten och de fungerar som utförare åt kultur- och fritidsförvaltningen som är beställare. Flygenheten ansvarar för drift och underhåll av den kommunala flygplatsen strax utanför Lycksele centrum. Det är följaktligen många verksamheter som ryms inom förvaltningen. Lycksele kommen har invånare och de har haft en liten befolkningsminskning under många år. Lycksele är centralort i södra Lapplands inland och har bland annat ett sjukhus. Lycksele är en turiststad och kommunen arbetar aktivt för att fler företag ska etablera sig i trakten. 11

12 2.2 Analysdimensioner Organisatoriska värderingar En av de mest centrala faktorerna som kan förklara varför de studerade fallorganisationerna fungerar på ett bra sätt kan rubriceras som gemensamma organisatoriska värderingar. Det rör gemensamma värderingar kring vad som är viktigt när det gäller organisationens sätt att fungera. Detta område kan bland annat hänföras till vad som behandlas under benämningen organisationskultur i teoretisk litteratur. Det är sannolikt av stort värde för organisationens funktionssätt om medarbetarna på ett naturligt sätt omfattas av gemensamma värderingar. Faktorer som gör att organisationen fungerar på ett framgångsrikt sätt ska helt enkelt vara en naturlig del i medarbetarnas arbete och beteenden, det ska sitta i ryggmärgen. Medarbetarna bör omfattas av de grundläggande värderingarna helst utan att det ska behövas kontrollfunktioner för att kontrollera att de efterlevs. Det tar lång tid att bygga upp sådana värderingar som omfattas av alla i en organisation, men när detta lyckats är det en väldig kraft i ett sådant tänkande och det bidrar till en gemenskap inom organisationen. Det har skrivits mycket om organisationskultur som har blivit ett flitigt använt ord, men det finns ett par saker som bör påpekas i samband med organisationskultur. Vissa företagsledare har trott att en organisationskultur snabbt och lätt kan ändras och formas för ett visst syfte, det har inte minst framkommit vid företagssammanslagningar där antingen den ena organisationen ska ändra och anpassa sig till den andra partens kultur eller försöker ledningen skapa en ny gemensam organisationskultur för båda parter. I själva verket är det något som tar lång tid eftersom det är en djupgående företeelse, precis som beskrivits ovan. Organisationskulturen tar lång tid att bygga upp och även lång tid att förändra, det är dock viktigt att hela tiden vårda en framgångsrik organisationskultur. Ett klassiskt exempel på en tydlig organisationskultur är IKEA:s. När frågan ställs inom Borlänge Energi varför de är framgångsrika lyfter de flesta respondenterna fram organisationens fokus på kundernas bästa. Alla medarbetare ska ha borlängebornas bästa för ögonen, den tanken ska alltid finnas i bakhuvudet. Det är något som verkligen betonas inom organisationen. Ledningen uttryckte det på följande vis: Det är kunderna som äger oss och nöjda kunder är grunden för organisationens existensberättigande. Ledningen betonar vikten av detta genom att ha utgångspunkten. Om någon tar ett beslut och säger att jag gjorde det för invånarnas bästa ska ingen klandra den för beslutet. Det är dels en uppmaning att vara kreativ och våga ta egna beslut och dels att ha 12

13 kundernas bästa som utgångspunkt i besluten. Respondenterna anser att synen på kundernas bästa i stor utsträckning genomsyrar hela organisationen. När nuvarande VD:n för Borlänge Energi tillträdde formulerade han fyra ledstjärnor som alltjämt efter 17 år präglar organisationen. Ledstjärnorna är hög leveranskvalitet, miljöriktig hantering, bra service och låga priser. Dessa har arbetats in i medvetandet hos medarbetarna och är väl förankrade idag inom organisationen. Den nya verksamhetsplanen, eller marknadsplan som den benämns, är uppbyggd kring de fyra ledstjärnorna som fungerar som övergripande mål, varefter de ansvariga för varje produktområde har formulerat detaljerade strategier och mål för verksamheten utifrån dessa. En respondent betonar att man arbetar med mål inom organisationen och ger medarbetare frihet att ta egna beslut, de tillämpar delegering i stor utsträckning. Man är verkligen öppen för nya idéer från ledningens sida och är beredd att prova det mesta, den inställningen smittar av sig. Ständig förnyelse, flexibilitet och idérikedom är ord som stämmer väl in på Borlänge Energi. Göteborgs va-verk och dess organisation präglas, enligt respondenterna, av långsiktigt tänkande och att de har en viktig och grundläggande funktion i samhället som producenter av det viktigaste livsmedlet. Personalen tycker det är kul med vatten och avlopp. Det finns en känsla att det är viktigt att göra ett bra jobb. Vattnet ska vara bra och det ska vara få driftstörningar. Långsiktigheten innebär att saker ska göras ordentligt och att de ska hålla länge. Ytterligare något som utmärker organisationen är ambitionen att förena låga kostnader med hög kvalitet och säkerhet. Vi har en stor kostnadsmedvetenhet inom organisationen, vi är lite gnetiga En av respondenterna uttrycker sig om va-verkets organisation på följande vis: Här finns en märklig symbios av konservatism, nytänkande och nyfikenhet, konservatismen bygger på att man kan sina anläggningar bättre än någon annan. Lärandet i arbetet är mycket viktigt. Vi lär av varandra och har alltid öppna dörrar. De är flitiga användare av olika arbetsgrupper där de utnyttjar varandras kompetens. Det råder en tillåtande kultur där experimenterande välkomnas. Va-verket har fått många idépris, och har en utvecklingsverksamhet som jobbar nära Chalmers Tekniska Högskola. Vidare har va-verket ett delegerat arbetssätt. De har arbetat i 20 års tid på att den enskilde medarbetaren ska känna sig betydelsefull, att åsikter och synpunkter från den enskilde ska komma fram. En respondent uttrycker det som att det finns en känsla av delägarskap bland medarbetarna. Till skillnad från en konsult äger vi vårt nät och våra anläggningar. De pumpstationer och ledningar som jag utreder och projekterar och följer upp känns lite som mina, så känner många här. 13

14 Man känner ett ansvar för dem, det ansvaret delar jag som projektör med driftspersonalen. Inom Lycksele Tekniska förvaltning framhäver de delegering av beslutsfattande och kostnadsmedvetenhet inom organisationen som centrala för funktionen. Det finns en stor kostnadsmedvetenhet inom organisationen, vissa enhetschefer är exceptionellt försiktiga, vilket retat en del entreprenörer. Förvaltningschefen anser att det är viktigt att delegera. Min andemening är att det ska vara en tydligt delegerad organisation och att alla ska ta sitt ansvar och kunna vidta åtgärder och göra det som man tycker känns rätt. Grundidén är helt enkelt att man ska sköta sig själv. Han lever som han lär då flera enhetschefer vittnar om en långtgående delegering av ansvar. Förvaltningschefen menar att modet att ta egna beslut är centralt och det gynnar flexibilitet, han tror att det uppnås bäst genom delegering. Personer ska känna att de har ansvar och kan besluta själva, då blir det ett bra engagemang. Själv säger han sig behöva gena rätt ofta, det vill säga vara flexibel och göra saker på ett sätt som inte är helt enligt reglerna, för att verksamheten ska fungera på ett smidigt sätt. De flesta medarbetarna har arbetat länge inom förvaltningen och har lång erfarenhet av arbetsuppgifterna. Det är ett sammansvetsat gäng som kan ta egna beslut och klara av diverse arbetsuppgifter. Att flera medarbetare är lite av mångsysslare är viktigt för att verksamheten ska fungera då resurserna ofta är knappa. 14

15 2.2.2 Organisatoriska egenskaper Strukturegenskaper Mäta och jämföra Samordningsfördelar Kundorientering Strukturegenskaper En stark tjänstemannaorganisation som drivs konsekvent, långsiktigt och målmedvetet där politikerna har stort förtroende för verksamheten och låter organisationen få eget spelrum, dessa ord passar bra in på Borlänge Energi men är sagda om Phoenix kommunförvaltning, Staden Phoenix i USA som är utsedd till världens bäst styrda stad. Borlänge Energi får anses vara en stabil och beständig organisation som samtidigt är vital och ägnar sig åt ständigt förnyelsearbete. Detta omdöme kan även stämma in på de två övriga fallorganisationerna som är stabila organisationer men som ändå är vitala i meningen att de ständigt förnyar sitt arbetssätt och är öppna för nya idéer. Borlänge Energi genomförde 1989 en större omorganisation och bolaget delades in i marknad, produktion och nät istället för elverk, renhållningsverk och värmeverk. Det blev enligt ledningen ett enhetligt bolag och inte flera enheter som rymdes under ett paraply. Vi blev ett företag istället för tre. Det är en väldigt stor styrka, många kommuner och bolag börjar med det nu. Här har Borlänge Energi ett stort försprång. Detta enda enhetliga företag har slipats och förbättrats genom åren. På Borlänge Energi anser de det vara naturligt att deras olika kommunaltekniska produktområden ingår i samma bolag. Enligt deras synsätt hör alla produktområden ihop eftersom de ser det som ett försörjningssystem till fastigheter. El, fjärrvärme, vatten, avlopp, renhållning och även gatorna, alla utgör de ett försörjningssystem till fastigheter. Ledningen har ord om sig att lyssna och vara sociala. Alla känner att de är viktiga och att de kan prata med VD eller vice VD och det är mycket uppskattat ute på fältet. Borlänge Energi har haft samma VD i 17 år, han och även vice VD: n har enligt många respondenter satt sin prägel på bolaget och de två förefaller kombinera varandra på ett lyckat sätt. Organisationen är decentraliserad och båda anser det vara viktigt att delegera och att medarbetarna får ansvar ute i organisationen. Borlänge Energi är innovativt och provar gärna nya saker och ger sig in i nya projekt. Bolaget genomförde bland annat ett projekt för att bli effektivare som syftade till att minska kostnaderna med sju procent på alla inköp. De delades in i grupper, exempelvis en materialgrupp som har ansvar för allt materialinköp. Grupperna fick i uppdrag att titta igenom alla avtal och 15

Kunddriven fastighetsförvaltning

Kunddriven fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och Fastighetsekonomiprogrammet Kunddriven fastighetsförvaltning -En undersökning av kundarbete i en bransch i förändring C-Uppsats, 10p Författare:

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Multikommunalteknik i praktiken

Multikommunalteknik i praktiken RAPPORT NR 169 Multikommunalteknik i praktiken - Erfarenheter från tre kommunala bolag - Hösten 2005 Mattias Haraldsson Ett samarbetsprojekt mellan RENHÅLLNINGSVERKSFÖRENINGEN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar

Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar Madeleine Eklund & Eva-Lena Örtengren Kandidatuppsats 15 Hp Hösttermin 2009 Handledare: Roland Almqvist och Olle Högberg English title:

Läs mer

Bevakning av den kommunala omvärlden

Bevakning av den kommunala omvärlden Bevakning av den kommunala omvärlden Ett praktikfall på Västerviks kommun Jakob Kindesjö Mikael Johansson Examensarbete, 10 p, Informationsdesign Informationssökning och omvärldsanalys, 120 p Handledare:

Läs mer

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Företagsekonomiska Institutionen Stockholms universitet Hösten 2004 Executive MBA LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Författare

Läs mer

Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finns!det!några!skillnader?#

Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finns!det!några!skillnader?# CARINA BECKERMAN Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finnsdetnågraskillnader?# SKRIFTSERIE 2014:1 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET Produktion: KEFU Skåne # 2 FÖRORD Föreliggande

Läs mer

Ledning av kollektivtrafik en brytning mellan regler och kultur

Ledning av kollektivtrafik en brytning mellan regler och kultur Ledning av kollektivtrafik en brytning mellan regler och kultur Forskningsrapport 2 av 3 inom projektet Kunskapsproduktion och kunskapsanvändning ur ett operatörsperspektiv Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Från centralisering till decentralisering?

Från centralisering till decentralisering? UPPSALA UNIVERSITET 2SC021 Sociologiska institutionen HT 2011 Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C Från centralisering till decentralisering? En fallstudie av en organisation

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Konsultrapport Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Rolf Hammar Annika Smedman Torsten Sjöström oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Marknadsakademien Kandidatuppsats VT 2002 Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Handledare: Richard Gatarski Uppsatsförfattare:

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

I huvudet på en chef. - service management?

I huvudet på en chef. - service management? Mälardalens högskola Ekonomihögskolan EM0660, Marknadsföring för varor och tjänster PM2, 3 poäng PM-handledare: Lennart Haglund och Madelaine Lundberg I huvudet på en chef - service management? Författare

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Vad gör man med en lågpresterande chef?

Vad gör man med en lågpresterande chef? GÖTEBORGS UNIVERSITET Sociologiska Institutionen Vad gör man med en lågpresterande chef? Anders Henricsson Magisteruppsats 10 poäng Fördjupningskurs i Sociologi VT 2007 Handledare: Bo G Eriksson Innehåll

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

En rapport från projektet Framgång för Sverige

En rapport från projektet Framgång för Sverige Så skapar chefer framgång En rapport från projektet Framgång för Sverige Analys och rapport har tagits fram av Bo Bäckman, relevant information ab och Ulf Nilsson, Best Quality tillsammans med SIS, SFK

Läs mer

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Medarbetar- och chefserfarenheter vid två företag Soma Biglari arbetslivsrapport nr 2006:39 issn 1401-2928 Enheten för arbetshälsa Enhetschef: Ewa Wigaeus Tornqvist

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer