Brf Kroneken. Årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Kroneken. Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Brf Kroneken Årsredovisning 2013

2 1(9) Årsredovisning HSB Brf 92 Kroneken Org.nr Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse 2013 Fastigheten HSB Bostadsrättsföreningen 92 Kroneken i Uppsala registrerades hos Bolagsverket. Föreningens fastighet Kronåsen 6:14 byggdes Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar. Föreningens fastighet består av: 3 bostadshus i 5 våningar 1 sophus och cykelförråd samt 1 cykelförråd Föreningen upplåter 48 lägenheter med bostadsrätt. 1 rum och kök 6 st 2 rum och kök 9 st 3 rum och kök 18 st 4 rum och kök 9 st 5 rum och kök 6 st Total bostadsarea uppgår till Parkeringsplatser kvm 48 st varav 27 med motorvärmaruttag. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Genomfört underhåll Under året genomfördes omfattande underhåll av våra fastigheter. Främst gällde detta målning av fönster samt viss renovering och målning av balkonger vad gäller konstruktioner av trä. En större renovering av samtliga hissarna gjordes i syfte att säkra drift och minska risk för akuta reparationer kommande år. Belysningen i samtliga trapphus och tvättstugor byttes ut. Därmed moderniserades dessa, vilket resulterade i sänkt elförbrukning. Dessutom ersattes ett torkskåp med ett nytt. Samfällighet Föreningen ingår i Eva Lagerwalls samfällighetsförening, som förvaltar två gemensamhetsanläggningar. Föreningen ingår i "Gemensamhetsanläggning nr 1" vilken innefattar vatten och avlopp, gång och cykelvägar, belysningar och den gemensamma parkeringen. Den omfattar även allmänna gröna ytor. "Gemensamhetsanläggning nr 2" innefattar pumpstation, dräneringsledning, bräddavloppsledning, lekplats och planteringar.

3 2(9) Styrelsen 2013 Anders Gustafsson Peter Hjort Åsa Kjellgren Peter Andersson Eva Mattsson Mattias Andersson Astrid Fjellström Göran Johansson Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Ledamot (utsedd av HSB) Några förändringar i styrelsen ägde rum under året. Annie Karlsson lämnade styrelsen på egen begäran kort tid efter årsmötet i maj där hon blev invald. I november genomfördes ett extra årsmöte som valde en ny ledamot, Mattias Andersson, samt en suppleant, Astrid Fjellström, till styrelsen. Dessutom utsågs en valberedning, då en sådan saknades från och med ordinarie årsmöte i maj Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för Anders Gustafsson, Åsa Kjellgren, Peter Hjort, Peter Andersson, Mattias Andersson och Astrid Fjellström (suppleant). Revisorer Tomas Jonasson, Borev Revisionsbyrå Ingemar Andersson Per Gustavsson Extern revisor Intern revisor Intern revisorsuppleant Valberedning Bengt Gusafsson Karina Umander Sammankallande Stämma och sammanträden Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls Styrelsen har under 2013 haft 8 protokollförda sammanträden. Avtal Föreningen har avtal med följande företag: Fastighetsskötsel Upplands Boservice AB Städning Städservice i Uppsala AB Hisskötsel Uppsala Lyftservice Ekonomisk förvaltning Mediator Fastighetskonsult Kabel TV ComHem Överlåtelser Under 2013 har 7 st överlåtelser av bostadsrätt skett (föregående år 7 st).

4 Fastighetsunderhåll under året Kostnaderna för fastighetens underhåll uppgår till kr, varav reparationer kr. De största åtgärderna under året har varit: 3(9) Målningsarbeten Byte av belysning i trapphus Byte av rullar i hissarna kr kr kr Avgiftsändringar Årsavgifterna har varit oförändrade under året. Ekonomi, jämförelsetal Soliditet 55,3% 55,3% 54,4% 53,3% 52,4% Årets resultat tkr 295 tkr 180 tkr 383 tkr 668 tkr Låneskuld kr/kvm kr kr kr kr kr Genomsnittlig årsavgift 684 kr 684 kr 684 kr 684 kr 713 kr bostader kr/kv.m Verksamheten under 2013 Genomförandeåret. Så kan 2013 beskrivas med ett ord. Efter fleråriga förberedelser i vissa frågor och snabba ageranden i andra angelägna ting blev det en tapp ur tunnan just Efter oroande stor förbrukning av kallvatten lät vi i april rörmokare byta ut defekta toalettspolningsenheter till nya välfungerande. Redan månaden efter genomförandet märkte vi en rejäl minskning av vattenförbrukningen, vilket sparar mycket pengar för vår gemensamma kassa. Ny energisnål belysning monterades i alla trapphus och förvaringsutrymmen i slutet av april. Elräkningen var därefter ca kwh/månad lägre. Hissarna i våra tre fastigheter används mycket och har högsta tänkbara krav på driftsäkerhet. En relativt stor renovering genomfördes, nämligen byte av så kallade rullar i hissarna. Åtgärden genomfördes i april efter åtskillig planering och kontakter med firman som löpande sköter service och underhåll av hissarna. Det största underhållsarbetet var utan jämförelse målningen av fönster och stora delar av balkongernas träkonstruktioner. Vissa snickerier reparerades i samband med målningen. Hela arbetet genomfördes i strålande soligt och torrt målarväder under sommaren. Under slutet av året tog styrelsen ett inriktningsbeslut om att renovera balkongerna och att dessutom ge dem en fin finish på golvytorna. Ett avtal formulerades med entreprenören Tecab AB. Frågan om vissa brister har drivits aktivt av styrelsen i många år, ända sedan en anmärkning kom vid en viktig besiktning efter avslutad byggproduktion. Motpart var HSB Produktion. Ytterligare viktiga frågor som styrelsen arbetat med under året var följande. Samordning av fastighetsskötseln mellan vår förening och grannföreningarna Ekudden och Åskanten via vår samfällighet. Samfällighetens styrelse har arbetat fram ett underlag till upphandling för att få till stånd samordnad och effektivare fastighetsskötsel. Gällande avtal om fastighetsskötsel med Upplands Boservice AB sades upp i slutet på året. Det finns en elmätare till varje lägenhet och dessa har i något fall visat sig vara felmärkta. Under 2012 anlitade vi en elkonsult för att utreda detta. Efter förhandlingar under 2013 åtog sig Vattenfall vid slutet av året att undersöka samtliga mätare för att säkra att inga fel fortfarande föreligger. Denna fråga hade varit ett långsamt ärende, men mot slutet av året kunde vi alltså äntligen glädja oss åt en lösning.

5 Barr, löv med mera i takrännor och stuprör rensades bort under hösten. Det finns risk att detta annars stoppar regnvattnet från att rinna bort tillräckligt snabbt vid kraftig nederbörd. Vi anlitade även en expert från kommunen som vid besök gav oss tillstånd fälla vissa träd som står så nära husen att de ger nedfall av barr och löv på tak och i rännor. Denna fråga påbörjades under slutet av Då vår tidigare låsentreprenör Sensum lämnat Uppsala sade vi i september upp avtalet med dem. Låsfirman Lås- och säkerhetscenter i Uppsala är vår nya avtalade samarbetspart vad gäller låssystem och nyckelhantering. Nytt elavtal tecknades med Upplands Energi AB under året, med ett rörligt pris som var ca 20 öre/kwh billigare än det föregående långsiktiga avtalet. Ett viktigt serviceavtal om årlig service och tillsyn av avloppsbrunnen (gemensam med föreningen Ekudden via vår samfällighet) utformades med entreprenören Xylem vid slutet av året. Handlingsplanen bevakades och hölls à jour vid varje styrelsemöte. Under året genomfördes även två utedagar med gemensamt arbete i närmiljön och vår lilla park. Bland annat planterades en mängd vårlökar i rabatter och gräsmattor. Det var god uppslutning och trevlig samvaro med fika och korvgrillning. Styrelsen skötte vicevärdsarbetet i egen regi för tredje året i rad och det fungerade väl. Totalt utförde styrelsen 147,5 timmar vicevärdsarbete vilket var klart mer än föregående år och orsakades främst av stort periodiskt underhåll Vår bedömning är att föreningen sparar in cirka kr/år genom förvaltande i egen regi. Vi fortsatte att prioritera granskning av fakturor och skärpning av rutinerna för beställningar av olika arbeten. 4(9) Verksamheten under kommande år! Renovera balkongerna.! Övergång till ny organistaion av fastighetsskötsel.! Kontroll av elmätare.! Utreda om vi skall skaffa flera cykelställ, montera hängrännor ovanför balkongerna med flera frågor. Förslag till resultatdisposition: Avsättning och uttag ur yttre reparationsfonden görs inom resultatdispositionen efter beslut av behörigt organ. Behörigt organ i denna bostadsrättsförening är föreningsstämman. Till föreningsstämmans disposition står: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår att: Till yttre reparationsfonden avsättes Ur yttre reparationsfonden ianspråktas 0 Till balanserat resultat överföres

6 HSB Brf 92 Kroneken Org. nr (9) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2013 Not 2012 Årsavgifter Hyresintäkter, p-platser Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Kostnader för fastighetsförvaltning RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Administrationskostnader Fastighetsavgift Reparation och underhållskostnader Reparationer Planerat underhåll Personalkostnader Avskrivningar, materiella tillgångar Byggnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT

7 HSB Brf 92 Kroneken Org. nr (9) BALANSRÄKNING Materiella anläggningstillgångar TILLGÅNGAR 2013 Not 2012 Fastigheten Mark Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutb kostnader och uppl intäkter Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Bundet eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Insatsskapital Upplåtelseavgifter Yttre reparationsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Kortfristig skuld till kreditinst Leverantörsskulder Egna skatteskulder Sociala avgifter Upplupna kostnader Förskottsinbetalda hyror/avg SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 HSB Brf 92 Kroneken Org. nr (9) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTFÖRKLARINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningskostnaden. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd. Belopp anges i hela kronor. NOT NR 1 Driftskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel, extra tjänster Städning entreprenad Hisskostnader Serviceavtal El Värme Sophämtning Försäkringar Kabel TV Hyror och arrenden/samfällighetsförening Revisionsarvode Övriga fastighetskostnader SUMMA NOT NR 2 Administrationskostnader Redovisningstjänster Advokatkostnader SUMMA NOT NR 3 Fastighetsavgift Fastigheten har åsatts värdeår 2001 och betalar därmed en kommunal fastighetsavgift (som för 2012 uppgick till maximalt kr/lgh och för 2013 maximalt kr/lgh, föreningen börjar betala hel fastighetsavgift år 2012). Taxeringsvärdet framgår av annan not.

9 HSB Brf 92 Kroneken Org. nr (9) NOT NR 4 Under året har föreningen inte haft någon anställd. Personalkostnader Löner och arvoden Arvoden, lön och övriga ersättningar till styrelse Revisionsarvode och andra ersättningar SUMMA LÖNER OCH ARVODEN Sociala avgifter SUMMA Löner, arvoden sociala avgifter NOT NR 5 Kronåsen 6: Taxeringsvärde: Byggnadsvärde Markvärde SUMMA TAXERINGSVÄRDE Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: Bostäder Lokaler 0 0 Bokfört värde: Byggnader Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Avskrivning sker progressiv, ökning med c:a 2% per år. NOT NR 6 Förutb.kostn./upp.intäkter Förutbetalda försäkringskostnader Övriga förutbetalda kostnader SUMMA NOT NR 7 Förändring av eget kapital Insatser och Yttre repara- Balanserat Utgående upplåtelseavg. tionsfond resultat Saldo Belopp vid årets ingång Disposition av 2012 års resultat Uttag enligt stämmobeslut Årets resultat BELOPP ÅRETS UTGÅNG

10

11

12

13

14 Ordförklaringar Anläggningstillgångar. Tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Exempelvis mark och byggnader. Ansvarsförbindelser. Åtagande för föreningen som inte syns i balansräkningen. Exempelvis borgensförbindelse. Avskrivningar. Är den kostnad som skall motsvara värdeminskning på bland annat föreningens byggnad och inventarier. Balanserat resultat. Det över- eller underskott som förs över till följande verksamhetsår. På den ordinarie föreningsstämman beslutas det om hur verksamhetsårets resultat skall behandlas. Balansräkning. Visar föreningens tillgångar, fordringar, eget kapital, skulder och resultat vid verksamhetsårets slut. Fond för yttre underhåll. Enligt föreningens stadgar skall en årlig avsättning göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden kan användas för reparations- och underhållsarbeten. Förvaltningsberättelse. Är den del av årsredovisningen som i text förklarar och beskriver det avslutade verksamhetsåret. Kortfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala inom ett år. Långfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala först om ett eller flera år. Omsättningstillgångar. Tillgångar av kortvarig karaktär. Exempelvis bankkonto. Resultaträkning. Visar i siffror föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Om intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott. Ställda panter. Avser de fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för föreningens lån samt eventuella borgensförbindelser. Årsavgift. För att täcka föreningens kostnader och avsättningar betalar medlemmarna en årsavgift. Årsavgiften är oftast föreningens viktigaste intäkt. Årsredovisning. Handling styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår. Årsredovisningen skall omfatta förvaltnings - berättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter.

15

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oden 2

Årsredovisning. Brf Oden 2 Årsredovisning för Brf Oden 2 Räkenskapsåret 2008 Brf Oden 2 1(15) Styrelsen för Brf Oden 2, Sigtuna kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 4 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 4-10 - resultaträkningar 11

Läs mer

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer:

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer: ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 2 (org nr 716405-7536) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse Vid

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisn ing för Brf Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2010 -_._-_.- --_._-~=---------------- Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelsero ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 5 Org. nr. 769612-3251 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - innehållsförteckning 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ekebydalen

Årsredovisning. Brf Ekebydalen Årsredovisning för Brf Ekebydalen Räkenskapsåret 2012 Brf Ekebydalen 1(13) Styrelsen för Brf Ekebydalen, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer