TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen"

Transkript

1 Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Fastställd av socialnämnden Reviderad Reviderad

2 2(43) Allmänt... 5 Syfte... 5 Tillämpning... 5 Lagstiftning... 5 Sekretess... 5 Anmälan om missförhållanden... 5 Anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt 14 kap. 3 SoL och SOSFS 2000:5 (S), 24 b LSS (Lex Sarah)... 6 Anmälningsskyldighet enligt bestämmelser i 6 kap. 4 lagen (1998:531) (Lex Maria) om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område Delegation... 6 Samverkan... 6 Mål för insatser enligt SoL, LSS och HSL... 6 Socialtjänstlagen, (SoL)... 6 Lagen om stöd och service till vissa Funktionshindrade, (LSS)... 7 Hälso- och sjukvårdslagen, (HSL)... 7 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård Utgångspunkter i socialtjänstlagen, (SoL)... 7 Rätten till bistånd... 8 Äldre människor... 8 Människor med funktionshinder... 8 Personer som vårdar eller stödjer närstående Utgångspunkter i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, (LSS)... 9 Föräldrars ansvar för barn med funktionshinder... 9 Barn med funktionshinder Skälig levnadsnivå enligt SoL goda levnadsvillkor enligt LSS Allmänt Ärende - Utredning Ett ärende enligt SoL uppkommer genom; Ett ärende enligt LSS uppkommer; Att tänka på vid utredning Vid beslut om bifall av en ansökan om bistånd enligt SoL skall det framgå; Vid beslut om bifall av en ansökan om insats enligt LSS skall det framgå;. 11 Kommunicering Överklagande Dokumentation Gallring... 12

3 3(43) Biståndshandläggare Verkställighet Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, (SoL) Hemtjänst (4 kap 1 SoL) Individstöd (4 kap 1 SoL) Begreppet hemtjänst Avlösning Personlig omvårdnad Generella serviceinsatser... Fel! Bokmärket är inte definierat. Serviceinsatser Sysselsättning/aktivering Korttidsvård Kontaktperson Anhörigbidrag Anhöriganställning Särskilt boende Om den enskilde tackar ja Om den enskilde tackar nej Ansökan om särskilt boende på en specifik enhet Personlig omvårdnad gruppboende alt sjukhem Serviceinsatser Sökande från annan kommun (2 kap 3 SoL) Riktlinjer för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Personkretsutredning (1 LSS) Personkrets Personkrets Personkrets Insatser enligt LSS (9 LSS) Personlig assistent (9 2 LSS samt 51 kap. Socialförsäkringsbalken SFB).. 29 Personlig assistans till barn Beslut och uppföljning Den enskilde har grundläggande behov överstigande 20 timmar per vecka Den enskilde har grundläggande behov understigande 20 timmar per vecka Personlig assistans i bostad med särskild service (enl. LSS och SoL) Tillfälligt utökat behov av personlig assistans... 31

4 4(43) Tillfälligt utökat behov av personlig assistans vid tillfällig försämring i hälsotillståndet Semester/rekreations/rehabiliteringsresor med personlig assistans Ledsagarservice (9 3 LSS) Vem kan få ledsagarservice? Resevillkor Semester/rekreations/rehabiliteringsresor med ledsagarservice Kontaktperson (9 4 LSS) Avlösarservice i hemmet (9 5 LSS) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (9 6 LSS) Köp av plats av annan anordnare Korttidstillsyn år (9 7 LSS) Korttidstillsyn till ungdomar i familjer där föräldrar ej förvärvsarbetar eller står till arbetsmarknadens förfogande samt korttidstillsyn under förälders lagstadgade semester Boende i familjehem eller bostad med särskild service Familjehem Bostad med särskild service för barn och ungdomar Bostad med särskild service för vuxna eller annan Bostad med särskild service Servicebostad Gruppbostad Särskilt anpassad bostad Daglig verksamhet (9 10 LSS) Individuell plan (enligt 10 LSS)... 43

5 5(43) Allmänt Syfte Riktlinjerna skall ses som en vägledning och anvisning om tillämpning av lagstiftning, mål och policys som kan vara av betydelse för att bedöma vilka insatser som kan bli aktuella för att tillgodose den enskildes behov. Riktlinjerna innehåller det som socialnämnden i Timrå kommun bedömer som skälig levnadsnivå enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen. Riktlinjerna är generella och får inte inskränka den enskildes rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen(sol) eller Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) Tillämpning Riktlinjerna revideras årligen vad gäller förändringar utifrån bland annat lagtext och rättspraxis. Riktlinjerna för bedömning av insatser enligt LSS och SoL avseende människor med funktionshinder, samt äldre i behov av vård och omsorg gäller de myndighetsbeslut som fattas av biståndshandläggare, områdeschef och verksamhetschef. Verksamhet som rör barn skall vila på de grundläggande bestämmelserna i FN:s barnkonvention. Barns bästa ska tillgodoses och barn har rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade. Lagstiftning Socialtjänstlagen, (SoL) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) Hälso- och sjukvårdslagen, (HSL) och 51 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB)är den lagstiftning som reglerar insatserna. Sekretess För den som är anställd av kommunen gäller sekretesslagens bestämmelser enligt 26 kap. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Mellan de olika verksamhetsgrenarna inom socialtjänsten råder i princip ingen sekretess, vid varje enskilt ärende skall dock beaktas vad som är till gagn för den enskilde. Anmälan om missförhållanden I 14 kap. 1 SoL framgår bl.a. att var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. Anmälan skall göras till Mottagningsfunktionen på socialkontoret.

6 6(43) Anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt 14 kap. 3 SoL och SOSFS 2000:5 (S), 24 b LSS (Lex Sarah) För att säkerställa att omvårdnaden sker på ett värdigt och respektfullt sätt med vårdtagarens personliga integritet i fokus har all personal i verksamheten(anställda, uppdragstagare, praktikant, eller motsvarande, under utbildning, deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller frivilligarbetare, dvs. deltar i frivilligarbete inom ramen för ett organiserat samarbete men en kommun eller i en enskild verksamhet)en skyldighet att anmäla övergrepp eller misstanke om övergrepp av personal gentemot vårdtagare: Anmälan görs till utsedd tjänsteman på socialkontoret utifrån delegationsordning för socialtjänsten Utredning görs av socialkontorets tjänsteman som lämnar utredning och anmälan till socialnämnd för beslut Om missförhållanden ej är åtgärdade inom en vecka lämnas anmälan till socialstyrelsen. Anmälningsskyldighet enligt bestämmelser i 6 kap. 4 lagen (1998:531) (Lex Maria) om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område. Vårdgivare har skyldighet att snarast anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Anmälan görs till medicinskt ansvarig sjuksköterska, (MAS) Delegation Rätt att fatta beslut om insatser för funktionshindrade och äldre regleras i socialnämndens delegationsordning. De som i detta dokument anges fatta beslut på delegation från socialnämnden är socialchef, biträdande socialchef, verksamhetschef, områdeschef, biståndshandläggare samt handläggare. Tillämpningsföreskrifter gällande taxor och avgifter samt diverse omkostnadsersättningar beslutas i särskild ordning av socialnämnden samt kommunfullmäktige. Biståndshandläggare fattar beslut om insatser och frekvens, insatserna verkställs inom ordinärt eller särskilt boende inom skälig tid (3 månader särskilt boende). Undantag gäller vid ansökan om bostad med särskild service enligt LSS. Då 6 månader anses vara skälig tid för att ges möjlighet att erbjuda den enskilde en bostad. (Se delegationsordning för socialtjänsten) Samverkan Samverkan skall alltid där så erfordras ske såväl internt som externt. Mål för insatser enligt SoL, LSS och HSL En utgångspunkt i svensk politik är uppfattningen om alla människors lika värde och rätt. I varje beslut skall mål för insatserna anges såväl kortsiktigt som långsiktigt. Socialtjänstlagen, (SoL) Socialtjänstlagens övergripande mål är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet och jämlikhet i levnadsvillkor. Vägledande principer är helhetssyn, frivillighet, självbestämmande, kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och valfrihet. Socialtjänstlagen utgår från en människosyn om delaktighet och eget ansvar.

7 7(43) Lagen om stöd och service till vissa Funktionshindrade, (LSS) Målet för insatserna enligt LSS är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och fulla delaktighet i samhällslivet vilket ger uttryck för tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet. Insatserna skall leda till att den enskilde får en möjlighet att leva som andra. Funktionshindrade barn och ungdomar ska ges förutsättningar för en god fysisk och psykisk utveckling. Asylsökande omfattas inte av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och inte heller omfattas de av Socialtjänstlagens biståndsbestämmelse utan i stället av Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. ( LMA) Hälso- och sjukvårdslagen, (HSL) Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på god och säker vård. Detta innebär att den skall vara av god kvalitet, lättillgänglig, bygga på respekt för patienternas självbestämmande och integritet och främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdpersonalen. Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård Kommunen har enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen ansvar för sjukvård i särskilda boendeformer och dagverksamheter upp till och med sjukgymnast/arbetsterapeut/sjuksköterskenivå. I Timrå kommun har socialnämnden ansvaret upp till undersköterskenivå i ordinärt boende. Enligt de nationella målen för äldreomsorgen har kommunen ansvar för att äldre personer ska: Ha möjlighet att leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag Ha möjlighet att åldras i trygghet och med bibehållet oberoende Bemötas med respekt Ha tillgång till god vård och omsorg 2. Utgångspunkter i socialtjänstlagen, (SoL) Socialtjänstlagen ändrades 1 januari, Nyheter i lagen var bland annat en kapitelindelning, att begreppet barn används för alla under 18 år och att besvärsrätten gäller för alla former av bistånd. Personer med funktionshinder skall ges samma möjligheter som andra att vara med i samhällslivet och delta i olika aktiviteter och har rätt att som andra kommuninvånare att söka bistånd enligt socialtjänstlagen. Hänsyn till barnets bästa 1 kap 2 SoL När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Varje bedömning måste grunda sig på vad som är bäst för barnet. Bestämmelsen svarar upp mot artikel 3 i FN:s barnkonvention.

8 8(43) Vistelsekommunens ansvar/flyttning till annan kommun 2 kap 2 SoL tydliggör bland annat att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. 2 kap 3 SoL klargör att om en person som är äldre, allvarligt sjuk eller funktionshindrad och har ett omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser och vill flytta till en annan kommun kan ansöka om insatser hos den kommun som personen önskar flytta till. Den kommun som prövar ansökan får inte ta hänsyn till att behovet av insatser kan tillgodoses av den kommun där personen bor för tillfället. För svenska medborgare som är bosatta utomlands och som har ett omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser är inte 2 kap. 3 SoL tillämplig. SoL:s tillämplighet styrs av vistelsebegreppet. Det innebär att lagen blir tillämplig först när den enskilde vistas i Sverige. Generellt gäller vistelsebegreppet då utländska medborgare har permanent uppehållstillstånd i Sverige. De ska då behandlas som svenska medborgare vad avser insatser enligt kap. 4 1 SoL. Vistelsebegreppet innebär att utländska medborgare, som vistas här tillfälligt, d.v.s. som turister, besökande eller dylikt, utan avsikt att arbeta här, har rätt till nödvändiga insatser i akuta situationer till dess de kan resa till hemlandet. Lagen om mottagande av asylsökande omfattar inte hjälp i hemmet och asylsökande har därför rätt att få sin ansökan om sådan insats prövad enligt 4 kap 1 SoL. Ansökan prövas utifrån de individuella förhållandena men får inte avvisas enbart med hänvisning till att permanent uppehållstillstånd saknas. Möjlighet att bo hemma och ha kontakt med andra 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande socialtjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra. Rätten till bistånd 4 kap 1 SoL säger att om man inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt så har man rätt till bistånd för sin försörjning eller livsföring i övrigt. På annat sätt kan vara annan huvudman som har ett ansvar. Livsföring i övrigt kan t ex vara läkarvård, tandvård, hemtjänst, särskilt boende för äldre eller funktionshindrade. Biståndet som lämnas skall vara av sådan omfattning att den enskilde uppnår skälig levnadsnivå och får möjlighet att leva ett självständigt liv. Äldre människor 5 kap 4 SoL anger att socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 5 kap 5 SoL säger att socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen skall också inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd. Människor med funktionshinder 5 kap 7 SoL talar om att socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att leva som andra, kan få en meningsfull sysselsättning och få bo på ett sätt som är anpassat utifrån hans eller hennes behov av särskilt stöd.

9 9(43) Personer som vårdar eller stödjer närstående 5 kap 10 SoL anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. 3. Utgångspunkter i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. LSS ger rätt till särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. LSS är en kompletterande lagstiftning som träder in när annan lagstiftning inte räcker till för att garantera den funktionshindrade goda levnadsvillkor. Därför kallas LSS ibland för plusslag. En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets ska i första hand prövas enligt LSS om det är en insats som regleras i lagen, om den enskilde så önskar. Skälet till detta är att det i allmänhet får antas vara till fördel för den enskilde. Föräldrars ansvar för barn med funktionshinder Föräldrar/vårdnadshavare till barn med funktionshinder har ansvar, liksom andra vårdnadshavare (enligt föräldrabalken) för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren skall också svara för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Barn med funktionshinder I LSS finns inte någon samlad belysning av barnets situation. Det är därför av stor vikt att ett samarbete sker mellan, olika funktioner inom myndighetskontoret. Det krävs ibland specialistkompetens och insatser från flera verksamheter. 4. Skälig levnadsnivå enligt SoL goda levnadsvillkor enligt LSS Vid bedömning om en person har rätt till bistånd enligt SoL används begreppet skälig levnadsnivå. Den enskilde beviljas bistånd om; ett behov föreligger behovet inte kan tillgodoses på annat sätt biståndet behövs för att hon/han skall tillförsäkras en skälig levnadsnivå Vid bedömning om en person har rätt till insatser enligt LSS används begreppet goda levnadsvillkor. Den enskilde beviljas insats om; hon/han omfattas av någon av lagens tre personkretsar behov av insatsen föreligger behovet inte tillgodoses på annat sätt insatsen behövs för att hon/han skall tillförsäkras goda levnadsvillkor

10 10(43) 5. Allmänt Ärende - Utredning Ett ärende enl. SoL eller LSS uppkommer när den enskilde eller legal företrädare ansöker eller begär om någon insats. En utredning påbörjas och leder till ett beslut om bifall eller avslag, eller bifall till viss del och avslag till viss del, eller att den läggs ned. När en utredning har inletts och sedan avgjorts genom ett beslut, är det denna fas som kallas för handläggning. Då beslutet är fattat skall beslutet verkställas ex. genom att hemtjänstinsatsen påbörjas. Handläggning skall ske skyndsamt utan att kravet om allsidighet åsidosätts. Ett ärende enligt SoL uppkommer genom; ansökan anmälan förfrågan på annat sätt (uppmärksammat i yrkesutövning) När någon ansöker om t ex hemtjänst eller plats i särskilt boende uppkommer alltid ett ärende enligt SoL. En utredning skall då påbörjas (11 kap 1 SoL). Utredningsskyldigheten i SoL gäller alltså sådant som kommit till nämndens kännedom och som kan leda till en åtgärd. En förfrågan om insatser kan leda till ansökan. Ett ärende enligt LSS uppkommer; efter begäran som endast kan göras av den enskilde själv eller hans legala ställföreträdare En ansökan/begäran kan vara både muntlig eller skriftlig och handläggaren skall kunna hjälpa till att formulera en sådan om den enskilde så vill (myndighetens serviceskyldighet som gäller enligt 4 FL, förvaltningslagen). Det finns inga formella krav på hur en ansökan ska se ut. Om det skulle vara så att det redan från början står klart att en ansökan kommer att leda till ett avslag, är man enligt SoL ändå skyldig att utreda och besluta. Den enskilde måste ges möjlighet till att kunna besvära sig över ett beslut som går honom emot. Information om hur man överklagar skall därför bifogas då avslagsbeslut skickas till den enskilde. Att tänka på vid utredning Utredningens syfte är att sammanställa fakta så att det är möjligt att fatta ett beslut i ärendet. Omfattningen av en utredning skiljer sig i förhållande till vad ansökan handlar om. Om det handlar om kortvariga insatser så behöver oftast inte utredningen vara så omfattande men däremot om det t ex gäller insatser enl. LSS, där behovet oftast är omfattande och långvarigt, krävs betydligt mer underlag för att fatta rätt beslut. Biståndshandläggaren ska i samarbete med arbetsterapeut undersöka om behoven kan tillgodoses på annat sätt genom att alltid ta upp denna fråga med den enskilde. Kan den enskilde själv tillgodose sina behov med vägledning och stöd eller kan behoven tillgodoses med hjälp av insatser från närstående eller andra, ska hela tiden vara frågor som prövas i samförstånd med den enskilde. Biståndshandläggaren ska t.ex. informera om de frivilligorganisationer och ledsagarservice som erbjuder ledsagning och social samvaro.

11 11(43) Makar har t.ex. ett gemensamt ansvar för praktiska bestyr i hemmet enligt 1 kap 2 och 4 äktenskapsbalken. Hemtjänsten ska i princip inte ta över den icke biståndsbehövande makens/ makans ansvar för det gemensamma hushållet. Mer omfattande omsorgsbehov anses däremot inte ligga inom detta ansvar. Därför kan direkta vård- och omsorgsinsatser bedömas vara av sådan karaktär att man inte kan begära att maken/makan tar ansvar för dessa insatser. Lämplig bostad, insatserna ska stödja den enskildes strävan efter att leva så normalt och självständigt som möjligt. I första hand bör de inriktas på att göra det möjligt att bo kvar i den invanda hemmiljön. Den enskildes hinder kan avhjälpas eller minskas genom åtgärder i den fysiska miljön som bostadsanpassning eller tekniska hjälpmedel, som ansöks genom arbetsterapeut. Samtidigt har var och en ett ansvar för sitt eget liv och sin egen bostad. Uppmärksamhet på hur den egna bostaden är anpassad till framtida egna förändringar av kroppsfunktioner och övervägande att byta bostad för att klara ett fortsatt självständigt boende är exempel på detta ansvar. Dialog kring möjligheten att vid behov byta bostad genom egna initiativ ska initieras av biståndshandläggaren. Vid beslut om bifall av en ansökan om bistånd enligt SoL skall det framgå; vad den enskilde ansöker om vilka behov den enskilde har vilka resurser den enskilde själv har att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt - att andra samhällsorgan, anhöriga eller organisationer inte kan tillgodose den enskildes behov. att bistånd behövs för att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå Vid beslut om bifall av en ansökan om insats enligt LSS skall det framgå; att personen själv eller laglig ställföreträdare ansöker om insatsen att den enskilde tillhör personkrets 1-3 enl. LSS att insatsen återfinns i 9 LSS punkt 2-10 att ett behov av insats enligt 9 LSS punkt 2-10 föreligger att behovet faktiskt inte tillgodoses på annat sätt att insats behövs för att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor Kommunicering Enligt 17 förvaltningslagen har den enskilde rätt att ta del av beslutsunderlaget och rätt att yttra sig innan ett beslut fattas. Kommunicering behövs ej om den enskildes ansökan bifalls till alla delar. 6. Överklagande Ett beslut om insatser enligt SoL och LSS är en form av myndighetsutövning och således gäller förvaltningslagen (FL) för handläggningen. Om en ansökan beviljas i enlighet med den enskildes ansökan så skall detta meddelas via brev. Om beslutet helt eller delvis innebär avslag på ansökan måste beslutet motiveras och besvärshänvisning lämnas. Där skall framgå hur man överklagar, vilken tid man har på sig från det att man tagit del av beslutet och till vilken förvaltningsrätt man överklagar, samt att överklagandet skall lämnas till socialnämnden. Vilka beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär regleras i 16 kap. 3 SoL och i 27 LSS.

12 12(43) 7. Dokumentation Skyldigheten att dokumentera finns reglerat i socialtjänstlagen (11 kap. SoL) och i lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (21 a och 21 b LSS) Dokumentationen ska visa vilka beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet. Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Den enskilde bör hållas underrättad om de anteckningar och journalanteckningar som förs. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig ska detta antecknas. Bestämmelserna om dokumentation gäller också i tillämpliga delar i enskild verksamhet. Dokumentationen skall bevaras så länge den kan antas ha betydelse för åtgärder i verksamheten. Gallring Anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden som tillhör en sådan sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall arkiveras (gallras) fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna skall dock inte arkiveras (gallras) så länge uppgifter om samma person inte har gallrats av nämnden enligt andra stycket. Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört. Arkiveringen (gallringen) skall vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde. Handlingar undantas från gallring av hänsyn till forskningens behov i samtliga kommuner i bl a Västernorrlands län, och i övriga kommuner beträffande ett representativt urval av personer. Lag (2005:452). Biståndshandläggare Biståndshandläggaren är en person som arbetar med myndighetsutövning. Myndighetsutövning innebär att ensidigt ha rätt att fatta beslut om förmåner och rättigheter enligt gällande lagstiftning avseende juridiska eller fysiska personer. Biståndshandläggaren arbetar på uppdrag av socialnämnden utifrån fastställd delegationsordning och utreder och bedömer utifrån rådande lagstiftning och kommunens riktlinjer. Det centrala är att utredningen fokuserar på de behov och resurser som den enskilde har, med utgångspunkt i vad den enskilde har ansökt om. Biståndshandläggaren prövar om en den enskilde är berättigad till bistånd. Besluten bygger på den information biståndshandläggaren samlar in och på den gällande lagstiftningen inom området. En viktig del av biståndshandläggarens arbete är att ha kontakt med dem som ansökt om, eller har fått rätt till bistånd. Ofta möter de även deras anhöriga eller godman/förvaltare. Biståndshandläggaren följer även upp och utvärderar beviljat bistånd. Om den enskildes behov förändras beslutas om vilka förändringar som ska göras i biståndet. Utredningen måste dokumenteras väl, det är viktigt att det i dokumentationen klart framgår vilka uppgifter som socialtjänsten grundar sitt beslut på, vad beslutet avser och målsättningen med insatserna. Detta gäller alla utredningar och beslut så att den enskilde skall kunna begära rättelse eller överklaga ett beslut.

13 13(43) Verkställighet Dokumentationsskyldighet gäller även i verkställighet. Detta har ett värde när beslutad insats skall följas upp och utgör då ett underlag för utvärdering av utförda insatser. Dokumentation skall ske i löpande journalanteckningar. Detta gäller chef för verkställigheten. 8. Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, (SoL) 3 kap 6 SoL säger att Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. Detta förstärks i 5 kap 4 SoL under rubriken Äldre människor: Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och i 5 kap 5 SoL skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. För människor med funktionshinder skall socialnämnden enligt 5 kap 7 SoL medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans behov av särskilt stöd. Socialnämnden ansvarar för följande insatser för äldre och personer med funktionshinder enligt socialtjänstlagen. Hjälp i hemmet (hemtjänst, individstöd) Ledsagning Trygghetslarm Dagverksamhet för dementa och med inriktning mot socialpsykiatri Korttidsplats. Särskilt boende (Sjukhem, Gruppboende för dementa, Servicehus, Gruppboende med inriktning mot socialpsykiatri) Kontaktperson Anhörigbidrag Uppsökande verksamhet Samtliga insatser utom uppsökande verksamhet går att överklaga. Uppsökande verksamhet kräver inte biståndsbedömning. Hemtjänst (4 kap 1 SoL) Beslut om hemtjänst verkställs i Timrå kommun både inom ordinärt boende och särskilt boende. Insatserna ges som bistånd för att den enskilde skall kunna bo kvar i ordinärt boende. Hemtjänst ges framför allt till äldre och till personer med funktionshinder som inte är berättigade till personlig assistans. Den som är äldre eller funktionshindrad skall genom stöd från hemtjänst och hemsjukvård kunna bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Rätt till hemtjänst avgörs inte av ålder utan utgår från den enskildes behov.

14 14(43) Individstöd (4 kap 1 SoL) Beslut om individstöd verkställs i Timrå kommun av socialpsykiatrin och avser stöd i vardagssituationer för personer med psykiskt, intellektuellt eller neuropsykiatriskt funktionshinder. Stödet kan ges i den enskildes hem eller ute i samhället med syfte att träna en funktionshindrad till ökad självständighet. De flesta människor mår bra av att vara aktiva och att arbeta tillsammans med personal i de sysslor man fortfarande klarar av. Principen är att personalen har ett rehabiliterande förhållningssätt. Alla beslut om individstöd är individuellt behovsprövade och ges endast om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. På annat sätt kan vara anhörig, frivilligorganisation eller annan. Begreppet hemtjänst Personlig omvårdnad Serviceinsatser Viss ledsagning och avlösning av anhörig Med personlig omvårdnad avses de insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Hjälp och stöd kan beviljas vid flera tillfällen per dag i form av hjälp med personlig hygien, hårvård, på och avklädning, förflyttning hjälp kring matsituationer samt hjälp vid toalettbesök. I insatsen kan ex. även ingå, att bädda sängen, vattna blommor samt att gå ut med sopor. I övrigt kan det handla om insatser som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde skall känna sig trygg och säker i det egna hemmet. Med viss ledsagning avses ledsagarservice och där det är av stor vikt att den enskilde har någon med vid besöket ex. läkarbesök då det står klart att behovet ej kan tillgodoses genom anhörig, kan vid särskilda behov även beviljas för fritidsaktiviteter. Med avlösning av anhörig avses insatser för anhörig som vårdar närstående dygnet runt.(5 kap. 10 SoL) Avlösning Avlösning i hemmet, med upp till 8 timmar per månad under dagtid, avlösning kortare stunder på kvällstid kan ges om möjlighet finns. Insatsen verkställs av hemtjänsten. Avlösningen avser inte de personer som har insatser via dagvård, korttidsvistelse eller dagrehab i landstingets regi.

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Riktlinjer för handläggning

Riktlinjer för handläggning Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen vid biståndsavdelningen inom äldre- och handikappomsorgen Dnr: SN 2013/624 730 Antagen av socialnämnden 2013-11-11, 99 För tillämpning fr.o.m.

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Riktlinjer Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 2013 67 att gälla från 1 juli 2013 att upphäva kommunfullmäktiges

Läs mer

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2012-11-14 SN/2012/77 1 (21) BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHETEN I 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL

Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL Bilaga 11 sida 1 (19) Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL Enbart information Bilaga 11 sida 2 (19) Innehållsförteckning Servicetjänster 3 Hjälp och stöd i hemmet 3 Matdistribution 6

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer