DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ Reviderat och uppdaterat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ Reviderat och uppdaterat"

Transkript

1 INGÅ KOMMUN DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ Reviderat och uppdaterat Ingå handikappråd 2010

2 1 INNEHÅLL HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Behovet av ett handikappolitiskt program Ingå kommuns handikappolitiska program Samarbetsområde för social- och hälsovård MILJÖN Medvetenhet och information Den fysiska omgivningen Markplanering Bestämmelser STÖDTJÄNSTER INOM HANDIKAPPSERVICE Stödtjänster till vilka man har subjektiv rätt Färdtjänst Personlig assistans Tolktjänster Serviceboende Ändringsarbeten i bostad Dagverksamhet Tjänster som kommunen ordnar enligt prövning HÄLSOVÅRD OCH REHABILITERING UNDERVISNING OCH UTBILDNING Grundutbildning Yrkesutbildning och högskolestudier ARBETE, UTKOMST OCH SOCIAL TRYGGHET PERSONLIG INTEGRITET OCH FAMILJELIV KULTUR, IDROTT OCH REKREATION FÖRANKRING OCH UPPFÖLJNING Kartläggning av hinderfrihet i Ingå centrum sommaren BILAGA 1. ÅTGÄRDER Förverkligade åtgärder Åtgärder som förverkligas på kort sikt Åtgärder som förverkligas på längre sikt BILAGA 2. HÄNVISNINGAR OCH TILLÄGGSINFORMATION BILAGA 3. INGÅ HANDIKAPPRÅD

3 2 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Behovet av ett handikappolitiskt program År 1993 antog FN:s generalförsamling 22 olika standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Flertalet av världens länder, Finland inberäknat, har förbundit sig att förverkliga reglernas anda och innehåll på såväl central som lokal nivå. År 2006 antog FN:s generalförsamling konventionen om handikappades rättigheter. Finland har ännu inte ratificerat konventionen, eftersom det först kräver harmonisering av den nationella lagstiftningen. Ingås handikappolitiska program är en länk i en större process som strävar till att garantera likvärdiga förhållanden för handikappade i alla delar av Finland och i hela världen. Finlands första nationella handikappolitiska program godkändes av social- och hälsovårdsministeriet 1995 och har nyligen uppdaterats (2010). Ingå kommun fick ett handikappolitiskt program 2003 som nu har uppdaterats. Grundläggande friheter och rättigheter för alla finns inskrivna i Finlands grundlag. Bestämmelser mot diskriminering finns i lagen om likabehandling och i strafflagen. Lagen om service och stöd på grund av handikapp specificerar de stödåtgärder som gravt handikappade är berättigade till. Också markanvändnings- och bygglagen har bestämmelser om hur handikappades rättigheter skall beaktas. Tillgänglighet syftar inte enbart på fysisk tillgänglighet. Personer med funktionsnedsättning kan ha problem med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Tillgänglighet innefattar en större helhet som omfattar arbete, fritidsaktiviteter, kultur och studier. Nödvändiga tjänster och hjälpmedel bör erhållas och de bör vara fungerande och personligt anpassade. All information bör vara lättfattbar och lättillgänglig, Värderingar och attityder bearbetas kontinuerligt för att öka insikten och förståelsen för människor med speciella behov. Ingå kommuns handikappolitiska program Ingå kommun beaktar i sina beslut de praktiska lösningar som underlättar det dagliga livet för människor med funktionsnedsättning så att de uppnår en så stor jämlikhet och delaktighet som möjligt. Kommunen vill i samarbete med handikapporganisationer främja utvecklingen som gör det möjligt för en person med funktionsnedsättning att aktivt deltaga i samhällsaktiviteter, samtidigt som man strävar att undvika utslagning och passivering. Trots en funktionsnedsättning kan man vara en jämlik och delaktig medborgare med full självbestämmanderätt och själv vara den främsta experten på ett gott och meningsfullt liv. Det handikappolitiska programmet år 2003 var starten på en kontinuerlig process som vill garantera bra levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning i Ingå kommun. Samarbetsområde för social- och hälsovård Ingå kommun bildade tillsammans med Lojo, Sjundeå och Karislojo ett samarbetsområde för social- och hälsovård (LOST) från ingången av år LOST har ett handikappråd, som behandlar gemensamma handikappärenden inom samarbetsområdet. Handikapprådet i Ingå behandlar främst lokala ärenden.

4 3 MILJÖN Medvetenhet och information Negativa attityder och bristande kunskap kan vara svårare att övervinna än synliga hinder. Därför strävar kommunen aktivt till att förbättra kunskapen om handikapp och om handikappade människors rättigheter och behov bland personal, förtroendevalda och kommuninvånare. För att tjänstemännen skall kunna sköta sin informationsplikt bör de kontinuerligt få skolning i handikappärenden. Handikappade bör vid behov få råd och stöd av tjänstemän, t.ex. hjälp med ansökningar. All information till kommuninvånarna skall vara lättillgänglig, lättläst och tillgänglig även för synskadade och rörelsehämmade. Ingå kommuns nätsidor görs upp med beaktande av tillgänglighetskrav, så att de lämpar sig även för specialgrupper, såsom synsvaga och personer med läs- och skrivsvårigheter. Kommunen övervakar att information som förmedlas av interkommunala organ även beaktar Ingå och ingåbor. Den fysiska omgivningen Markplanering Kommunen beaktar handikappsynpunkten i all markplanering. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Kommunen inventerar fastigheternas, uteområdenas och lättrafikledernas tillgänglighet. Handikapprådet bör ges tillfälle att kommentera planer och ritningar från initialskedet av planeringen.

5 4 Områdesplaneringen skall enligt markanvändnings- och bygglagen främja möjligheterna att skapa en trygg, hälsosam, trivsam och socialt välfungerande livsmiljö och omgivning som tillgodoser behoven hos olika befolkningsgrupper, såsom barn, äldre och handikappade. Handikappanpassade byggnader och trafikarrangemang lämpar sig även för personer utan funktionshinder. Olika grupper av funktionshindrade har olika krav på en byggnad. Rörelsehandikappade har problem med trappor och motsvarande, synskadade behöver en väl belyst miljö som man lätt kan gestalta, hörselskadade har nytta av god akustik och induktionsslingor och allergiker av en byggnad utan allergiframkallande material. Dessa krav bör beaktas redan vid planeringen. Bestämmelser Vissa speciellt nämnda byggnader, såsom förvaltnings- och servicebyggnader och sådana affärsoch servicelokaler i annan byggnad, som med tanke på jämlikheten skall vara tillgängliga för alla, skall lämpa sig även för personer med nedsatt rörelse- och funktionsförmåga. Bestämmelserna gäller alltid vid nybyggnad av allmänna byggnader och byggnader som ur jämlikhetssynpunkt bör vara tillgängliga, t.ex. butiker och banker. Bestämmelserna gäller också vid beviljande av byggnadslov för uteområden och trafikleder. Kommunen kan gynna handikappvänligt byggande då den beviljar byggnadsloven. Byggnadsinspektionens aktivitet och kunskap är avgörande för främjande av dessa syften. Redan vid planeringen av byggnader förutsätts planerarna vara medvetna om handikappades behov. Byggnadsnämnden och -inspektionen samt entreprenörerna skall handla så att byggprojekten fyller normerna för tillgänglighet. STÖDTJÄNSTER INOM HANDIKAPPSERVICE Stödtjänster behövs för att personer med funktionsnedsättning skall kunna leva och fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället, med lika rättigheter och skyldigheter som alla andra. Stödtjänsterna till vilka personer med funktionsnedsättning har subjektiv rätt regleras av lagen om service och stöd på grund av handikapp. Hjälpbehoven skall beaktas vid uppgörande av den individuella serviceplanen, som bör uppgöras för alla personer med funktionsnedsättning och som uppdateras vid behov. Kommunen ansvarar för att tillräckliga budgetmedel finns för de stödtjänster till vilka handikappade har subjektiv rätt. Handikappservicelagen definierar servicens miniminivå och dessa tjänster beviljas oberoende av ålder. Sjukdomar och funktionshinder som har samband med normalt åldrande omfattas dock inte av handikappservicelagen. De lagstadgade subjektiva rättigheterna beviljas oberoende av om kommunen har tagit med anslag i budgeten eller inte. Vissa andra tjänster och stödåtgärder ordnas enligt prövning inom ramen för kommunens budget. Stödtjänster till vilka man har subjektiv rätt Enligt handikappservicelagen skall kommunen ordna skälig färdtjänst jämte följeslagarservice, dagverksamhet, personlig assistans och serviceboende för en gravt handikappad som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring.

6 5 Färdtjänst Personer som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita kollektivtrafikmedel utan oskäligt stora svårigheter har rätt att få färdtjänstresor och ledsagarservice för arbete, studier, uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet eller rekreation eller annat som hör till det dagliga livet. Personlig assistans Med personlig assistans avses den nödvändiga hjälp som en gravt handikappad har behov av hemma eller utanför hemmet i de dagliga sysslorna, i arbete och studier, i fritidsaktiviteter, i samhällelig verksamhet samt vid upprätthållandet av sociala kontakter. Kommunen kan ordna personlig assistans genom att ersätta de kostnader som avlönandet av en personlig assistent föranleder. Kommunen kan även ge en servicesedel som uppgår till ett skäligt värde, med vilken den handikappade kan skaffa assistentservice. Som ett tredje alternativ kan kommunen skaffa assistentservice av en offentlig eller privat serviceproducent eller genom att själv ordna servicen, eller göra avtal om servicen med en annan kommun eller andra kommuner. När det bestäms på vilket sätt personlig assistans skall ordnas och när själva assistansen ordnas skall kommunen beakta den gravt handikappades egna åsikter och önskemål samt det i serviceplanen definierade individuella hjälpbehovet och den handikappades livssituation i sin helhet. Tolktjänster Personer som behöver tolk i arbete, studier, uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet eller på grund av annan orsak, kan få tolktjänster som handikappservice. Detta kan gälla tolkning på teckenspråk eller med andra metoder som förtydligar kommunikationen. Serviceboende Till serviceboende hör bostad och sådana tjänster i anslutning till boendet som är nödvändiga i det dagliga livet. Boendet kan ordnas i servicehus eller i det egna handikappanpassade hemmet med insatser av servicetjänster, personliga assistenter eller närståendevårdare eller en kombination av

7 6 dessa. Ingå kommun strävar i första hand att ordna boendet i det egna hemmet med hjälp av tillräckliga stödåtgärder. Ändringsarbeten i bostad Kommunen ersätter åt en gravt handikappad person de skäliga kostnader som ett ändringsarbete i bostaden medför, om dessa åtgärder är nödvändiga med hänsyn till handikappet eller sjukdomen för att den handikappade skall klara de funktioner som hör till normal livsföring. Anskaffningen av nödvändiga redskap och anordningar, såsom lyftanordningar och trygghetslarm ersätts; även belysningsändringar ersätts. Dagverksamhet För arbetsoförmögna personer med mycket svår funktionsnedsättning ordnas dagverksamhet för att främja sociala kontakter och stöda självständigt liv. Tjänster som kommunen ordnar enligt prövning Ersättning för kostnader som beror på anskaffning av redskap, maskiner eller anordningar som inte omfattas av medicinsk rehabilitering, betalas helt eller delvis, om man på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver dessa för att kunna förflytta sig, kommunicera eller sköta sina personliga angelägenheter i hemmet eller under fritiden. Sådana kostnader kan bero på t.ex. anskaffning av bil, handikapputrustning till bil, hushållsapparater, dator och redskap till hobbyoch fritidssysselsättning. Extra kostnader för specialkost, specialkläder eller -skor som behövs på grund av handikapp eller sjukdom kan också helt eller delvis ersättas. Av kostnaderna för anskaffning av redskap, maskiner och anordningar som den handikappade behöver för att klara de dagliga funktionerna ersätts hälften. Kostnaderna ersätts dock i sin helhet för sådana nödvändiga ändringsarbeten som till följd av handikappet måste utföras på redskap, maskiner eller anordningar av standardmodell. Kommunen kan även gratis ställa redskap, maskiner eller anordningar till den handikappades förfogande.

8 7 HÄLSOVÅRD OCH REHABILITERING Den offentliga hälsovården ansvarar för befolkningens hälso- och sjukvård och för den medicinska rehabiliteringen som har direkt samband med sjukvård. I sådant fall ansvarar hälsovården även för rehabiliteringshandledningen och för hjälpmedel som behövs i det dagliga livet, exempelvis rörelseoch kommunikationshjälpmedel. Ingå kommun samarbetar med Lojo stad och Sjundeå och Karislojo kommuner inom samarbetsområdet för social- och hälsovård LOST, som för kommunens del har hand om socialvården och primärhälsovården samt koordinerar specialsjukvårdens användning. Inom hälsovården inriktas socialarbetet på att trygga förutsättningarna för behandlingen av den handikappades sjukdom och på att utreda problemsituationer som beror på sjukdom och handikapp. Målet är att stärka den sociala funktionsförmågan och hjälpa den handikappade att klara sig med sina egna resurser. Folkpensionsanstalten (FPA) ordnar och bekostar lagstadgad yrkesinriktad rehabilitering och medicinsk rehabilitering för personer med gravt handikapp där rehabiliteringens syfte är att upprätthålla eller förbättra den handikappades arbets- eller funktionsförmåga och stöda möjligheterna att reda sig i vardagen. FPA förutsätter att minst ett förhöjt vårdbidrag eller förhöjt handikappbidrag är beviljat. FPA ordnar även rehabilitering enligt prövning inom ramen för de medel som årligen anslås i statsbudgeten. Den prövningsbaserade rehabiliteringen ordnas t.ex. i form av individuella rehabiliteringsperioder, rehabiliteringskurser, anpassningsträning, yrkesorienterad medicinsk rehabilitering (ASLAK), psykoterapi och neuropsykologisk rehabilitering. Ifall personen inte erhåller dessa förmåner via FPA, kan kommunen enligt prövning ordna dessa. Ingå kommun har en lagstadgad rehabiliteringssamarbetsgrupp, som kan ta invecklade rehabiliteringsfall till behandling i ett team. I denna grupp finns representanter för flera myndigheter som samarbetar för att utreda bästa handlingssätt med tanke på klientens rehabilitering. Samarbetet sker inom LOST. UNDERVISNING OCH UTBILDNING Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillämpa Förenta nationernas konvention om funktionshindrades rättigheter och att åstadkomma en utbildning som står öppen för alla - både i fråga om formell och icke-formell utbildning. Grundutbildning Alla barn, oberoende av eventuell funktionsnedsättning, sjukdom eller inlärningssvårighet, är enligt lag läropliktiga. Det innebär plikten att inhämta den grundläggande utbildningens lärokurs, vilken fastställs i lagen om grundläggande utbildning och i läroplansgrunderna. Läroplikten börjar i allmänhet det år barnet fyller sju år. Rätten till skolgång inbegriper även barn med utvecklingsstörning. Utbildningen skall i första hand vara integrerad i barnets närskola, så att barnets vänkrets och omgivning inte byts i och med skolgången. En jämlik utbildning kräver tillräckliga resurser. Skolgångsbiträden, hjälpmedel och tolkservice bör ordnas. Skolornas läroplaner bör vara flexibla och anpassningsbara. Lärarna ges möjligheter till fortbildning för att

9 8 skaffa sig färdigheter i undervisning av handikappade. Speciallärare finns både för svensk- och finskspråkig undervisning. Om det är uppenbart att ett barn på grund av handikapp eller sjukdom inte kan uppnå målen för den grundläggande utbildningen inom nio år, kan läroplikten vara elva år (s.k. förlängd läroplikt). För elever som på grund av handikapp, sjukdom, försenad utveckling, störningar i känslolivet eller någon annan jämförbar orsak inte har förutsättningar att nå målen för den grundläggande utbildningen, fattas ett beslut om specialundervisning. Beslutet kräver utlåtande av en läkare eller psykolog eller en social utredning. Specialundervisningen kan ordnas i elevens grupp i den allmänna undervisningen eller i specialklass. Nuförtiden ordnas specialundervisningen allt oftare i elevens egen närskola. Specialundervisning kan även ges på deltid. Yrkesutbildning och högskolestudier Den yrkesinriktade specialundervisningen är avsedd för studerande som behöver särskilda undervisningsarrangemang eller elevvårdstjänster p.g.a. handikapp, sjukdom, försenad utveckling, störning i känslolivet eller av annan orsak. I den yrkesinriktade specialundervisningen får de studerande samma kompetens som i övrig yrkesutbildning. Undervisningen kan anpassas helt eller delvis i enlighet med den studerandes förutsättningar. För den studerande uppgörs en individuell plan för hur undervisningen skall ordnas (IP), som beaktar den studerandes individuella behov. Undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte för funktionshindrade är avsedd för studerande som behöver öva upp sina basfärdigheter innan de inleder grundläggande yrkesutbildning eller börjar studera. Målet kan också vara att träna och rehabilitera studerande för arbete eller ett självständigt liv. För yrkesutbildning kan en person med funktionsnedsättning få ekonomiskt stöd från FPA i form av rehabiliteringspenning som motsvarar studiestöd. Detta säkrar utkomsten även under högskolestudier.

10 9 ARBETE, UTKOMST OCH SOCIAL TRYGGHET Efter avslutad utbildning gäller det att finna en arbetsplats. Personer med handikapp är enligt Europeiska kommissionen klart underrepresenterade i arbetslivet. Både Europarådets handikappolitiska verksamhetsprogram och Statsrådets handikappolitiska redogörelse från år 2006 poängterar behovet av att förbättra sysselsättningen för handikappade. Kommunen bör aktivt främja möjligheterna för handikappade att få arbete, både inom kommunens egna arbetsplatser och inom det privata näringslivet. Då det finns behov av skyddat arbete eller anställning och sysselsättning med särskilt stöd bör kommunen informera handikappade om dessa möjligheter. Kårkulla samkommun och Eteva kuntayhtymä ordnar skyddat arbete och sysselsättning för förståndshandikappade. Staten och kommunen ansvarar för att människor med funktionsnedsättning får tillräckligt stort ekonomiskt stöd, om de tillfälligt förlorat sin utkomst, om de har fått den reducerad eller om de inte har någon möjlighet att alls att ha ett arbete och om detta är en följd av funktionsnedsättning eller faktorer som beror på en funktionsnedsättning. Utkomstskyddet är en del av den sociala tryggheten i Finland och den garanterar alla människor en tillräcklig grundtrygghet med rimlig utkomst i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av grundläggande försörjnings- dvs. ekonomiska bidrag och tjänster inom social- och hälsovården. Samhälleliga insatser behövs för att öka delaktigheten och minska marginaliseringen och fattigdomen.

11 10 PERSONLIG INTEGRITET OCH FAMILJELIV En person med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har, liksom alla andra, rätt att välja sitt eget levnadssätt, oberoende av boendeform. Den personliga integriteten, både kroppsliga och mentala okränkbarheten, bör respekteras i alla situationer. All diskriminering av personer med funktionsnedsättning i frågor som berör äktenskap, familj, föräldraskap och parförhållanden bekämpas. Hemmaboende stöds genom nödvändiga åtgärder för att, om möjligt, undvika anstaltsboende. KULTUR, IDROTT OCH REKREATION Europaparlamentet understryker att idrotten erbjuder en hel rad verksamheter som stöder en sund livsstil bland ungdomar och främjar laganda, rent spel och ansvar. Man poängterar även att ungdomar behöver upplysning för att våld i samband med idrottsutövning skall kunna motverkas. Parlamentet efterlyser särskilda program för ungdomar med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning garanteras deltagande i kulturlivet på lika villkor och tillförsäkras samma möjligheter till rekreation och idrott som alla andra. Lokaler för kulturutbud, rekreation och fritid anpassas för personer med funktionsnedsättning. I Ingå ordnas en stor del av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter i olika föreningshus. I samband med att kommunen beviljar ekonomiskt stöd till föreningar skall tillgängligheten beaktas. Även medborgarinstitutets kurser skall vara tillgängliga.

12 11 FÖRANKRING OCH UPPFÖLJNING Det handikappolitiska programmet är en moralisk och politisk viljeyttring som beaktas i allt beslutsfattande. Kommunfullmäktige godkänner det handikappolitiska programmet. Handikapprådet ansvarar i samarbete med kommunstyrelsen för att det handikappolitiska programmets anda och bokstav förverkligas i praktiken, hålls levande och uppdateras vid behov. Kartläggning av tillgänglighet i Ingå centrum sommaren En arbetsgrupp granskade offentliga byggnaders tillgänglighet i Ingå kyrkby sommaren Granskningen skedde i flera repriser. Några gruppmedlemmar rörde sig med diverse hjälpmedel, inklusive manuell och elrullstol, och provade i praktiken hur det gick att utan assistans ta sig in i byggnaden, röra sig där, använda service och faciliteter och inspekterade bl.a. hur väl inva-toaletter fungerade. Man granskade bl.a. kommungården, butiker, banker, caféer, restauranger, apotek, bibliotek, kyrkan och församlingens övriga fastigheter samt i viss mån lättrafikleder. Man strävade till att ge omedelbar muntlig respons i konstruktiv anda för att fästa innehavarens/ansvarspersonens uppmärksamhet vid möjliga problematiska eller dåligt fungerande lösningar. Enligt överenskommelse gavs i vissa fall även en skriftlig respons för att underlätta vidare åtgärder. Mottagandet var överlag glädjande positivt, och man strävar till att i fortsättningen regelbundet upprepa granskningen.

13 12 BILAGA 1. ÅTGÄRDER Förverkligade åtgärder o handikappsynvinkeln har beaktats bättre än tidigare i planering och beslutsfattande o medvetenheten har förbättrats o serviceguider har utgivits och informationstillfällen har ordnats o tillgängligheten i Ingå centrum har kartlagts o invaparkeringsplatser har märkts ut vid offentliga byggnader o hälsocentralens fysioterapi- och tandläkarmottagningar har blivit tillgängliga o tryggare lättrafikleder från Bollstavägen till Ola Westmans alle (från prästgårdens ladugård till åbron) från Fjärdvägen till Hagavägen (från åbron till servicehuset) vid Strandvägen (från åbron förbi Delta café till jordpiren) Åtgärder som förverkligas på kort sikt o tillgängligheten i kommunhusets nedre våning förbättras (ingångar, trappor och invatoaletter) o handikappvänligare toaletter vid hälstationens mottagning o bibliotekets tillgänglighet förbättras (ingångar och toalett) o förbättring av invaparkeringsplatsernas markering vid offentliga byggnader o förbättring av trafiksäkerheten vid Storkyrkovägen (skyddsväg och ramp vid Nordeabanken) Åtgärder som förverkligas på längre sikt o servicehusets tillbyggnad o servicehusets hiss och tillgängligheten i husets nedre våning o asfaltering av vägen till servicehuset (Hagavägen) o lättrafikled och skyddsväg vid Lillmalmsvägen o trafiksäkerheten vid skyddsvägen vid Täkterstigen i Dal-området o detaljplan för centralparken vid Storkyrkovägen i samråd med Ingå församling

14 13 BILAGA 2. HÄNVISNINGAR OCH TILLÄGGSINFORMATION FN: S STANDARDREGLER Broschyrer 2007:4 Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor DET RIKSOMFATTANDE HANDIKAPPRÅDET VANE Finlands handikappolitiska program Guide för tillgängligt byggande i kommunen Råd för kommunala handikappråd UPPDATERAD LAGSTIFTNING: Finlands grundlag 1999/731 Markanvändnings- och bygglag 1999/132 Markanvändnings- och byggförordning 1999/895 Lag om service och stöd på grund av handikapp 1987/380 Förordning om service och stöd på grund av handikapp 1987/759 Socialvårdslagen 1982/710 Socialvårdsförordningen 1983/607 Lag om handikappförmåner 2007/570 Lag om grundläggande utbildning 1998/628 Lag om yrkesutbildning 1998/630 Förordning om yrkesutbildning 1998/811 Lag om utkomststöd 1997/1412 Lag om likabehandling 2004/21 ÖVRIGA SIDOR: Finlands byggbestämmelsesamling Ingå kommun tfn Lojo stad, samarbetsområdet för social- och hälsovård (LOST) tfn Ingå hälsostation tfn , Socialombudsman i Ingå kontaktas via Raseborgs stadskansli tfn

15 14 BILAGA 3: Handikapprådets medlemmar kontaktas via Ingå kommunkansli tfn INGÅ HANDIKAPPRÅD Carita Viljanen, ordförande Carl-Mikael Westermark Bjarne Örnmark Pia Rendic Soile Gustafsson SUPPLEANTER Pirta Silaste Rosita Ahlgren Nils Kevin Anniina Raita Britta Lindblom Kartläggning av tillgängligheten i Ingå centrum, arbetsgruppen bestående av Rosita Ahlgren, Bjarne Örnmark, Carl-Mikael Westermark, sekretare Gunnar Nyberg samt ordförande Carita Viljanen Handikapprådet kan kontaktas i tillgänglighetsfrågor. Vid behov för handikapprådet ärendet vidare. Teckningarna i det här programmet har ritats av elever i klass 2 A och 2 B i Merituulen koulu

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

Serviceguide för synskadade 2011

Serviceguide för synskadade 2011 Asiakkaana Serviceguide för synskadade 2011 Serviceguide för synskadade 2011 Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Synskadades Centralförbund r.f. Serviceguide för synskadade 2011 Det finska originalets

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Den regionala läroplanen

Den regionala läroplanen Den regionala läroplanen Lovisa, Lappträsk, Mörskom 2011-2012 1 1 DEN REGIONALA LÄROPLANEN... 5 1.1 LÄROPLANENS UTFORMNING... 5 1.2 LÄROPLANENS INNEHÅLL... 5 2 UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3.

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0078 VON-3 Diariekod: 711 Revidering av riktlinjer LSS Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Tillgänglighet för alla!

Tillgänglighet för alla! Handikappolitiskt program för Falköpings kommun Tillgänglighet för alla! 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är ett handikappolitiskt program? 3 Vad är handikapp? 4 Hur är det för personer med funktionshinder

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Ekonomiska levnadsvillkor för funktionshindrade personer på Åland

Ekonomiska levnadsvillkor för funktionshindrade personer på Åland Ekonomiska levnadsvillkor för funktionshindrade personer på Åland Liselott Lund Juni 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tabellförteckning s. 2 Förord s. 3 Sammanfattning s. 4 1. Inledning s. 10 1.1. Bakgrund och

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

ATT ANPASSA STUDIESITUATIONEN. för vuxenstuderande med funktionshinder

ATT ANPASSA STUDIESITUATIONEN. för vuxenstuderande med funktionshinder ATT ANPASSA STUDIESITUATIONEN för vuxenstuderande med funktionshinder ATT ANPASSA STUDIESITUATIONEN för vuxenstuderande med funktionshinder Den här skriften kan beställas i alternativa format på e-post:

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

RP 284/2014 rd. utses en mekanism för att främja, skydda och följa upp konventionens nationella genomförande.

RP 284/2014 rd. utses en mekanism för att främja, skydda och följa upp konventionens nationella genomförande. RP 284/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och av det fakultativa protokollet till konventionen samt med förslag

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS

RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS ENHETEN FÖR FUNKTIONSNEDSATTA LIDINGÖ STAD POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST Lidingö stad Stockholmsvägen 50 08-731 30 00 vx aldre.handikappomsorg@lidingo.se

Läs mer