DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ Reviderat och uppdaterat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ Reviderat och uppdaterat"

Transkript

1 INGÅ KOMMUN DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ Reviderat och uppdaterat Ingå handikappråd 2010

2 1 INNEHÅLL HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Behovet av ett handikappolitiskt program Ingå kommuns handikappolitiska program Samarbetsområde för social- och hälsovård MILJÖN Medvetenhet och information Den fysiska omgivningen Markplanering Bestämmelser STÖDTJÄNSTER INOM HANDIKAPPSERVICE Stödtjänster till vilka man har subjektiv rätt Färdtjänst Personlig assistans Tolktjänster Serviceboende Ändringsarbeten i bostad Dagverksamhet Tjänster som kommunen ordnar enligt prövning HÄLSOVÅRD OCH REHABILITERING UNDERVISNING OCH UTBILDNING Grundutbildning Yrkesutbildning och högskolestudier ARBETE, UTKOMST OCH SOCIAL TRYGGHET PERSONLIG INTEGRITET OCH FAMILJELIV KULTUR, IDROTT OCH REKREATION FÖRANKRING OCH UPPFÖLJNING Kartläggning av hinderfrihet i Ingå centrum sommaren BILAGA 1. ÅTGÄRDER Förverkligade åtgärder Åtgärder som förverkligas på kort sikt Åtgärder som förverkligas på längre sikt BILAGA 2. HÄNVISNINGAR OCH TILLÄGGSINFORMATION BILAGA 3. INGÅ HANDIKAPPRÅD

3 2 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Behovet av ett handikappolitiskt program År 1993 antog FN:s generalförsamling 22 olika standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Flertalet av världens länder, Finland inberäknat, har förbundit sig att förverkliga reglernas anda och innehåll på såväl central som lokal nivå. År 2006 antog FN:s generalförsamling konventionen om handikappades rättigheter. Finland har ännu inte ratificerat konventionen, eftersom det först kräver harmonisering av den nationella lagstiftningen. Ingås handikappolitiska program är en länk i en större process som strävar till att garantera likvärdiga förhållanden för handikappade i alla delar av Finland och i hela världen. Finlands första nationella handikappolitiska program godkändes av social- och hälsovårdsministeriet 1995 och har nyligen uppdaterats (2010). Ingå kommun fick ett handikappolitiskt program 2003 som nu har uppdaterats. Grundläggande friheter och rättigheter för alla finns inskrivna i Finlands grundlag. Bestämmelser mot diskriminering finns i lagen om likabehandling och i strafflagen. Lagen om service och stöd på grund av handikapp specificerar de stödåtgärder som gravt handikappade är berättigade till. Också markanvändnings- och bygglagen har bestämmelser om hur handikappades rättigheter skall beaktas. Tillgänglighet syftar inte enbart på fysisk tillgänglighet. Personer med funktionsnedsättning kan ha problem med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Tillgänglighet innefattar en större helhet som omfattar arbete, fritidsaktiviteter, kultur och studier. Nödvändiga tjänster och hjälpmedel bör erhållas och de bör vara fungerande och personligt anpassade. All information bör vara lättfattbar och lättillgänglig, Värderingar och attityder bearbetas kontinuerligt för att öka insikten och förståelsen för människor med speciella behov. Ingå kommuns handikappolitiska program Ingå kommun beaktar i sina beslut de praktiska lösningar som underlättar det dagliga livet för människor med funktionsnedsättning så att de uppnår en så stor jämlikhet och delaktighet som möjligt. Kommunen vill i samarbete med handikapporganisationer främja utvecklingen som gör det möjligt för en person med funktionsnedsättning att aktivt deltaga i samhällsaktiviteter, samtidigt som man strävar att undvika utslagning och passivering. Trots en funktionsnedsättning kan man vara en jämlik och delaktig medborgare med full självbestämmanderätt och själv vara den främsta experten på ett gott och meningsfullt liv. Det handikappolitiska programmet år 2003 var starten på en kontinuerlig process som vill garantera bra levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning i Ingå kommun. Samarbetsområde för social- och hälsovård Ingå kommun bildade tillsammans med Lojo, Sjundeå och Karislojo ett samarbetsområde för social- och hälsovård (LOST) från ingången av år LOST har ett handikappråd, som behandlar gemensamma handikappärenden inom samarbetsområdet. Handikapprådet i Ingå behandlar främst lokala ärenden.

4 3 MILJÖN Medvetenhet och information Negativa attityder och bristande kunskap kan vara svårare att övervinna än synliga hinder. Därför strävar kommunen aktivt till att förbättra kunskapen om handikapp och om handikappade människors rättigheter och behov bland personal, förtroendevalda och kommuninvånare. För att tjänstemännen skall kunna sköta sin informationsplikt bör de kontinuerligt få skolning i handikappärenden. Handikappade bör vid behov få råd och stöd av tjänstemän, t.ex. hjälp med ansökningar. All information till kommuninvånarna skall vara lättillgänglig, lättläst och tillgänglig även för synskadade och rörelsehämmade. Ingå kommuns nätsidor görs upp med beaktande av tillgänglighetskrav, så att de lämpar sig även för specialgrupper, såsom synsvaga och personer med läs- och skrivsvårigheter. Kommunen övervakar att information som förmedlas av interkommunala organ även beaktar Ingå och ingåbor. Den fysiska omgivningen Markplanering Kommunen beaktar handikappsynpunkten i all markplanering. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Kommunen inventerar fastigheternas, uteområdenas och lättrafikledernas tillgänglighet. Handikapprådet bör ges tillfälle att kommentera planer och ritningar från initialskedet av planeringen.

5 4 Områdesplaneringen skall enligt markanvändnings- och bygglagen främja möjligheterna att skapa en trygg, hälsosam, trivsam och socialt välfungerande livsmiljö och omgivning som tillgodoser behoven hos olika befolkningsgrupper, såsom barn, äldre och handikappade. Handikappanpassade byggnader och trafikarrangemang lämpar sig även för personer utan funktionshinder. Olika grupper av funktionshindrade har olika krav på en byggnad. Rörelsehandikappade har problem med trappor och motsvarande, synskadade behöver en väl belyst miljö som man lätt kan gestalta, hörselskadade har nytta av god akustik och induktionsslingor och allergiker av en byggnad utan allergiframkallande material. Dessa krav bör beaktas redan vid planeringen. Bestämmelser Vissa speciellt nämnda byggnader, såsom förvaltnings- och servicebyggnader och sådana affärsoch servicelokaler i annan byggnad, som med tanke på jämlikheten skall vara tillgängliga för alla, skall lämpa sig även för personer med nedsatt rörelse- och funktionsförmåga. Bestämmelserna gäller alltid vid nybyggnad av allmänna byggnader och byggnader som ur jämlikhetssynpunkt bör vara tillgängliga, t.ex. butiker och banker. Bestämmelserna gäller också vid beviljande av byggnadslov för uteområden och trafikleder. Kommunen kan gynna handikappvänligt byggande då den beviljar byggnadsloven. Byggnadsinspektionens aktivitet och kunskap är avgörande för främjande av dessa syften. Redan vid planeringen av byggnader förutsätts planerarna vara medvetna om handikappades behov. Byggnadsnämnden och -inspektionen samt entreprenörerna skall handla så att byggprojekten fyller normerna för tillgänglighet. STÖDTJÄNSTER INOM HANDIKAPPSERVICE Stödtjänster behövs för att personer med funktionsnedsättning skall kunna leva och fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället, med lika rättigheter och skyldigheter som alla andra. Stödtjänsterna till vilka personer med funktionsnedsättning har subjektiv rätt regleras av lagen om service och stöd på grund av handikapp. Hjälpbehoven skall beaktas vid uppgörande av den individuella serviceplanen, som bör uppgöras för alla personer med funktionsnedsättning och som uppdateras vid behov. Kommunen ansvarar för att tillräckliga budgetmedel finns för de stödtjänster till vilka handikappade har subjektiv rätt. Handikappservicelagen definierar servicens miniminivå och dessa tjänster beviljas oberoende av ålder. Sjukdomar och funktionshinder som har samband med normalt åldrande omfattas dock inte av handikappservicelagen. De lagstadgade subjektiva rättigheterna beviljas oberoende av om kommunen har tagit med anslag i budgeten eller inte. Vissa andra tjänster och stödåtgärder ordnas enligt prövning inom ramen för kommunens budget. Stödtjänster till vilka man har subjektiv rätt Enligt handikappservicelagen skall kommunen ordna skälig färdtjänst jämte följeslagarservice, dagverksamhet, personlig assistans och serviceboende för en gravt handikappad som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring.

6 5 Färdtjänst Personer som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita kollektivtrafikmedel utan oskäligt stora svårigheter har rätt att få färdtjänstresor och ledsagarservice för arbete, studier, uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet eller rekreation eller annat som hör till det dagliga livet. Personlig assistans Med personlig assistans avses den nödvändiga hjälp som en gravt handikappad har behov av hemma eller utanför hemmet i de dagliga sysslorna, i arbete och studier, i fritidsaktiviteter, i samhällelig verksamhet samt vid upprätthållandet av sociala kontakter. Kommunen kan ordna personlig assistans genom att ersätta de kostnader som avlönandet av en personlig assistent föranleder. Kommunen kan även ge en servicesedel som uppgår till ett skäligt värde, med vilken den handikappade kan skaffa assistentservice. Som ett tredje alternativ kan kommunen skaffa assistentservice av en offentlig eller privat serviceproducent eller genom att själv ordna servicen, eller göra avtal om servicen med en annan kommun eller andra kommuner. När det bestäms på vilket sätt personlig assistans skall ordnas och när själva assistansen ordnas skall kommunen beakta den gravt handikappades egna åsikter och önskemål samt det i serviceplanen definierade individuella hjälpbehovet och den handikappades livssituation i sin helhet. Tolktjänster Personer som behöver tolk i arbete, studier, uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet eller på grund av annan orsak, kan få tolktjänster som handikappservice. Detta kan gälla tolkning på teckenspråk eller med andra metoder som förtydligar kommunikationen. Serviceboende Till serviceboende hör bostad och sådana tjänster i anslutning till boendet som är nödvändiga i det dagliga livet. Boendet kan ordnas i servicehus eller i det egna handikappanpassade hemmet med insatser av servicetjänster, personliga assistenter eller närståendevårdare eller en kombination av

7 6 dessa. Ingå kommun strävar i första hand att ordna boendet i det egna hemmet med hjälp av tillräckliga stödåtgärder. Ändringsarbeten i bostad Kommunen ersätter åt en gravt handikappad person de skäliga kostnader som ett ändringsarbete i bostaden medför, om dessa åtgärder är nödvändiga med hänsyn till handikappet eller sjukdomen för att den handikappade skall klara de funktioner som hör till normal livsföring. Anskaffningen av nödvändiga redskap och anordningar, såsom lyftanordningar och trygghetslarm ersätts; även belysningsändringar ersätts. Dagverksamhet För arbetsoförmögna personer med mycket svår funktionsnedsättning ordnas dagverksamhet för att främja sociala kontakter och stöda självständigt liv. Tjänster som kommunen ordnar enligt prövning Ersättning för kostnader som beror på anskaffning av redskap, maskiner eller anordningar som inte omfattas av medicinsk rehabilitering, betalas helt eller delvis, om man på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver dessa för att kunna förflytta sig, kommunicera eller sköta sina personliga angelägenheter i hemmet eller under fritiden. Sådana kostnader kan bero på t.ex. anskaffning av bil, handikapputrustning till bil, hushållsapparater, dator och redskap till hobbyoch fritidssysselsättning. Extra kostnader för specialkost, specialkläder eller -skor som behövs på grund av handikapp eller sjukdom kan också helt eller delvis ersättas. Av kostnaderna för anskaffning av redskap, maskiner och anordningar som den handikappade behöver för att klara de dagliga funktionerna ersätts hälften. Kostnaderna ersätts dock i sin helhet för sådana nödvändiga ändringsarbeten som till följd av handikappet måste utföras på redskap, maskiner eller anordningar av standardmodell. Kommunen kan även gratis ställa redskap, maskiner eller anordningar till den handikappades förfogande.

8 7 HÄLSOVÅRD OCH REHABILITERING Den offentliga hälsovården ansvarar för befolkningens hälso- och sjukvård och för den medicinska rehabiliteringen som har direkt samband med sjukvård. I sådant fall ansvarar hälsovården även för rehabiliteringshandledningen och för hjälpmedel som behövs i det dagliga livet, exempelvis rörelseoch kommunikationshjälpmedel. Ingå kommun samarbetar med Lojo stad och Sjundeå och Karislojo kommuner inom samarbetsområdet för social- och hälsovård LOST, som för kommunens del har hand om socialvården och primärhälsovården samt koordinerar specialsjukvårdens användning. Inom hälsovården inriktas socialarbetet på att trygga förutsättningarna för behandlingen av den handikappades sjukdom och på att utreda problemsituationer som beror på sjukdom och handikapp. Målet är att stärka den sociala funktionsförmågan och hjälpa den handikappade att klara sig med sina egna resurser. Folkpensionsanstalten (FPA) ordnar och bekostar lagstadgad yrkesinriktad rehabilitering och medicinsk rehabilitering för personer med gravt handikapp där rehabiliteringens syfte är att upprätthålla eller förbättra den handikappades arbets- eller funktionsförmåga och stöda möjligheterna att reda sig i vardagen. FPA förutsätter att minst ett förhöjt vårdbidrag eller förhöjt handikappbidrag är beviljat. FPA ordnar även rehabilitering enligt prövning inom ramen för de medel som årligen anslås i statsbudgeten. Den prövningsbaserade rehabiliteringen ordnas t.ex. i form av individuella rehabiliteringsperioder, rehabiliteringskurser, anpassningsträning, yrkesorienterad medicinsk rehabilitering (ASLAK), psykoterapi och neuropsykologisk rehabilitering. Ifall personen inte erhåller dessa förmåner via FPA, kan kommunen enligt prövning ordna dessa. Ingå kommun har en lagstadgad rehabiliteringssamarbetsgrupp, som kan ta invecklade rehabiliteringsfall till behandling i ett team. I denna grupp finns representanter för flera myndigheter som samarbetar för att utreda bästa handlingssätt med tanke på klientens rehabilitering. Samarbetet sker inom LOST. UNDERVISNING OCH UTBILDNING Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillämpa Förenta nationernas konvention om funktionshindrades rättigheter och att åstadkomma en utbildning som står öppen för alla - både i fråga om formell och icke-formell utbildning. Grundutbildning Alla barn, oberoende av eventuell funktionsnedsättning, sjukdom eller inlärningssvårighet, är enligt lag läropliktiga. Det innebär plikten att inhämta den grundläggande utbildningens lärokurs, vilken fastställs i lagen om grundläggande utbildning och i läroplansgrunderna. Läroplikten börjar i allmänhet det år barnet fyller sju år. Rätten till skolgång inbegriper även barn med utvecklingsstörning. Utbildningen skall i första hand vara integrerad i barnets närskola, så att barnets vänkrets och omgivning inte byts i och med skolgången. En jämlik utbildning kräver tillräckliga resurser. Skolgångsbiträden, hjälpmedel och tolkservice bör ordnas. Skolornas läroplaner bör vara flexibla och anpassningsbara. Lärarna ges möjligheter till fortbildning för att

9 8 skaffa sig färdigheter i undervisning av handikappade. Speciallärare finns både för svensk- och finskspråkig undervisning. Om det är uppenbart att ett barn på grund av handikapp eller sjukdom inte kan uppnå målen för den grundläggande utbildningen inom nio år, kan läroplikten vara elva år (s.k. förlängd läroplikt). För elever som på grund av handikapp, sjukdom, försenad utveckling, störningar i känslolivet eller någon annan jämförbar orsak inte har förutsättningar att nå målen för den grundläggande utbildningen, fattas ett beslut om specialundervisning. Beslutet kräver utlåtande av en läkare eller psykolog eller en social utredning. Specialundervisningen kan ordnas i elevens grupp i den allmänna undervisningen eller i specialklass. Nuförtiden ordnas specialundervisningen allt oftare i elevens egen närskola. Specialundervisning kan även ges på deltid. Yrkesutbildning och högskolestudier Den yrkesinriktade specialundervisningen är avsedd för studerande som behöver särskilda undervisningsarrangemang eller elevvårdstjänster p.g.a. handikapp, sjukdom, försenad utveckling, störning i känslolivet eller av annan orsak. I den yrkesinriktade specialundervisningen får de studerande samma kompetens som i övrig yrkesutbildning. Undervisningen kan anpassas helt eller delvis i enlighet med den studerandes förutsättningar. För den studerande uppgörs en individuell plan för hur undervisningen skall ordnas (IP), som beaktar den studerandes individuella behov. Undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte för funktionshindrade är avsedd för studerande som behöver öva upp sina basfärdigheter innan de inleder grundläggande yrkesutbildning eller börjar studera. Målet kan också vara att träna och rehabilitera studerande för arbete eller ett självständigt liv. För yrkesutbildning kan en person med funktionsnedsättning få ekonomiskt stöd från FPA i form av rehabiliteringspenning som motsvarar studiestöd. Detta säkrar utkomsten även under högskolestudier.

10 9 ARBETE, UTKOMST OCH SOCIAL TRYGGHET Efter avslutad utbildning gäller det att finna en arbetsplats. Personer med handikapp är enligt Europeiska kommissionen klart underrepresenterade i arbetslivet. Både Europarådets handikappolitiska verksamhetsprogram och Statsrådets handikappolitiska redogörelse från år 2006 poängterar behovet av att förbättra sysselsättningen för handikappade. Kommunen bör aktivt främja möjligheterna för handikappade att få arbete, både inom kommunens egna arbetsplatser och inom det privata näringslivet. Då det finns behov av skyddat arbete eller anställning och sysselsättning med särskilt stöd bör kommunen informera handikappade om dessa möjligheter. Kårkulla samkommun och Eteva kuntayhtymä ordnar skyddat arbete och sysselsättning för förståndshandikappade. Staten och kommunen ansvarar för att människor med funktionsnedsättning får tillräckligt stort ekonomiskt stöd, om de tillfälligt förlorat sin utkomst, om de har fått den reducerad eller om de inte har någon möjlighet att alls att ha ett arbete och om detta är en följd av funktionsnedsättning eller faktorer som beror på en funktionsnedsättning. Utkomstskyddet är en del av den sociala tryggheten i Finland och den garanterar alla människor en tillräcklig grundtrygghet med rimlig utkomst i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av grundläggande försörjnings- dvs. ekonomiska bidrag och tjänster inom social- och hälsovården. Samhälleliga insatser behövs för att öka delaktigheten och minska marginaliseringen och fattigdomen.

11 10 PERSONLIG INTEGRITET OCH FAMILJELIV En person med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har, liksom alla andra, rätt att välja sitt eget levnadssätt, oberoende av boendeform. Den personliga integriteten, både kroppsliga och mentala okränkbarheten, bör respekteras i alla situationer. All diskriminering av personer med funktionsnedsättning i frågor som berör äktenskap, familj, föräldraskap och parförhållanden bekämpas. Hemmaboende stöds genom nödvändiga åtgärder för att, om möjligt, undvika anstaltsboende. KULTUR, IDROTT OCH REKREATION Europaparlamentet understryker att idrotten erbjuder en hel rad verksamheter som stöder en sund livsstil bland ungdomar och främjar laganda, rent spel och ansvar. Man poängterar även att ungdomar behöver upplysning för att våld i samband med idrottsutövning skall kunna motverkas. Parlamentet efterlyser särskilda program för ungdomar med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning garanteras deltagande i kulturlivet på lika villkor och tillförsäkras samma möjligheter till rekreation och idrott som alla andra. Lokaler för kulturutbud, rekreation och fritid anpassas för personer med funktionsnedsättning. I Ingå ordnas en stor del av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter i olika föreningshus. I samband med att kommunen beviljar ekonomiskt stöd till föreningar skall tillgängligheten beaktas. Även medborgarinstitutets kurser skall vara tillgängliga.

12 11 FÖRANKRING OCH UPPFÖLJNING Det handikappolitiska programmet är en moralisk och politisk viljeyttring som beaktas i allt beslutsfattande. Kommunfullmäktige godkänner det handikappolitiska programmet. Handikapprådet ansvarar i samarbete med kommunstyrelsen för att det handikappolitiska programmets anda och bokstav förverkligas i praktiken, hålls levande och uppdateras vid behov. Kartläggning av tillgänglighet i Ingå centrum sommaren En arbetsgrupp granskade offentliga byggnaders tillgänglighet i Ingå kyrkby sommaren Granskningen skedde i flera repriser. Några gruppmedlemmar rörde sig med diverse hjälpmedel, inklusive manuell och elrullstol, och provade i praktiken hur det gick att utan assistans ta sig in i byggnaden, röra sig där, använda service och faciliteter och inspekterade bl.a. hur väl inva-toaletter fungerade. Man granskade bl.a. kommungården, butiker, banker, caféer, restauranger, apotek, bibliotek, kyrkan och församlingens övriga fastigheter samt i viss mån lättrafikleder. Man strävade till att ge omedelbar muntlig respons i konstruktiv anda för att fästa innehavarens/ansvarspersonens uppmärksamhet vid möjliga problematiska eller dåligt fungerande lösningar. Enligt överenskommelse gavs i vissa fall även en skriftlig respons för att underlätta vidare åtgärder. Mottagandet var överlag glädjande positivt, och man strävar till att i fortsättningen regelbundet upprepa granskningen.

13 12 BILAGA 1. ÅTGÄRDER Förverkligade åtgärder o handikappsynvinkeln har beaktats bättre än tidigare i planering och beslutsfattande o medvetenheten har förbättrats o serviceguider har utgivits och informationstillfällen har ordnats o tillgängligheten i Ingå centrum har kartlagts o invaparkeringsplatser har märkts ut vid offentliga byggnader o hälsocentralens fysioterapi- och tandläkarmottagningar har blivit tillgängliga o tryggare lättrafikleder från Bollstavägen till Ola Westmans alle (från prästgårdens ladugård till åbron) från Fjärdvägen till Hagavägen (från åbron till servicehuset) vid Strandvägen (från åbron förbi Delta café till jordpiren) Åtgärder som förverkligas på kort sikt o tillgängligheten i kommunhusets nedre våning förbättras (ingångar, trappor och invatoaletter) o handikappvänligare toaletter vid hälstationens mottagning o bibliotekets tillgänglighet förbättras (ingångar och toalett) o förbättring av invaparkeringsplatsernas markering vid offentliga byggnader o förbättring av trafiksäkerheten vid Storkyrkovägen (skyddsväg och ramp vid Nordeabanken) Åtgärder som förverkligas på längre sikt o servicehusets tillbyggnad o servicehusets hiss och tillgängligheten i husets nedre våning o asfaltering av vägen till servicehuset (Hagavägen) o lättrafikled och skyddsväg vid Lillmalmsvägen o trafiksäkerheten vid skyddsvägen vid Täkterstigen i Dal-området o detaljplan för centralparken vid Storkyrkovägen i samråd med Ingå församling

14 13 BILAGA 2. HÄNVISNINGAR OCH TILLÄGGSINFORMATION FN: S STANDARDREGLER Broschyrer 2007:4 Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor DET RIKSOMFATTANDE HANDIKAPPRÅDET VANE Finlands handikappolitiska program Guide för tillgängligt byggande i kommunen Råd för kommunala handikappråd UPPDATERAD LAGSTIFTNING: Finlands grundlag 1999/731 Markanvändnings- och bygglag 1999/132 Markanvändnings- och byggförordning 1999/895 Lag om service och stöd på grund av handikapp 1987/380 Förordning om service och stöd på grund av handikapp 1987/759 Socialvårdslagen 1982/710 Socialvårdsförordningen 1983/607 Lag om handikappförmåner 2007/570 Lag om grundläggande utbildning 1998/628 Lag om yrkesutbildning 1998/630 Förordning om yrkesutbildning 1998/811 Lag om utkomststöd 1997/1412 Lag om likabehandling 2004/21 ÖVRIGA SIDOR: Finlands byggbestämmelsesamling Ingå kommun tfn Lojo stad, samarbetsområdet för social- och hälsovård (LOST) tfn Ingå hälsostation tfn , Socialombudsman i Ingå kontaktas via Raseborgs stadskansli tfn

15 14 BILAGA 3: Handikapprådets medlemmar kontaktas via Ingå kommunkansli tfn INGÅ HANDIKAPPRÅD Carita Viljanen, ordförande Carl-Mikael Westermark Bjarne Örnmark Pia Rendic Soile Gustafsson SUPPLEANTER Pirta Silaste Rosita Ahlgren Nils Kevin Anniina Raita Britta Lindblom Kartläggning av tillgängligheten i Ingå centrum, arbetsgruppen bestående av Rosita Ahlgren, Bjarne Örnmark, Carl-Mikael Westermark, sekretare Gunnar Nyberg samt ordförande Carita Viljanen Handikapprådet kan kontaktas i tillgänglighetsfrågor. Vid behov för handikapprådet ärendet vidare. Teckningarna i det här programmet har ritats av elever i klass 2 A och 2 B i Merituulen koulu

DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ

DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ INGÅ KOMMUN DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ Reviderat och uppdaterat Ingå handikappråd 2014 1 INNEHÅLL HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM... 2 Behovet av ett handikappolitiskt program... 2 Ingå kommuns

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Nya vindar inom omsorgen

Nya vindar inom omsorgen Nya vindar inom omsorgen Handikappservicen i Svenskfinland en förundersökning ur kommunens synvinkel Ann-Marie Lindqvist politices licentiat Vad? En förundersökning om handikappservice på svenska för personer

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014

Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014 Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014 Varför en reform av lagstiftningen? Förändringar som har skett i verksamhetsmiljön FN:s konvention om rättigheter för

Läs mer

Handikappolitiskt program för Vara kommun

Handikappolitiskt program för Vara kommun Handikappolitiskt program för Vara kommun 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Tillgänglighetsprogram

Tillgänglighetsprogram Tillgänglighetsprogram Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Personlig assistansservice 2014

Personlig assistansservice 2014 PROJEKTRAPPORT 27.2.15 Dnr: 2014-0569-49 Personlig assistansservice 2014 ÅMHM har under hösten 2014 begärt redogörelse från de åländska kommunerna gällande ordnandet av personlig assistansservice enligt

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

SOCIALSKYDDSGUIDE. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning

SOCIALSKYDDSGUIDE. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning SOCIALSKYDDSGUIDE 2015 Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning I den här guiden hittar du infor mation om de tjänster och stödinsatser som personer med utvecklingsstörning har rätt

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti assistentti INFO Ändringarna i handikappservicelagen Rätten till personlig assistans säkerställs Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011 INFO serien nr 11 Originalets titel: Uudistuva vammaispalvelulaki

Läs mer

Inledning 2. Grundläggande begrepp 3. Mål för handikappolitiken. Kommunens ansvarsområde 4-6. Kommunens målsättning 7-12.

Inledning 2. Grundläggande begrepp 3. Mål för handikappolitiken. Kommunens ansvarsområde 4-6. Kommunens målsättning 7-12. INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Inledning 2. Grundläggande begrepp 3. Mål för handikappolitiken Kommunens ansvarsområde 4-6. Kommunens målsättning 7-12. ansvar 12. Aktivitetsmål Kommunala Handikapprådet (KHR)

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

SOCIALSKYDDSGUIDE FDUV. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning

SOCIALSKYDDSGUIDE FDUV. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning FDUV SOCIALSKYDDSGUIDE 2014 Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning Guiden är en översättning av Sosiaaliturvaopas 2014 utgiven av Kehitysvammaisten Tukiliitto. Guiden är uppdaterad

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Tillgänglighet för alla!

Tillgänglighet för alla! Handikappolitiskt program för Falköpings kommun Tillgänglighet för alla! 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är ett handikappolitiskt program? 3 Vad är handikapp? 4 Hur är det för personer med funktionshinder

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

Ett Hylte för alla HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM. Ett program för att ge alla invånare lika förutsättningar

Ett Hylte för alla HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM. Ett program för att ge alla invånare lika förutsättningar Ett Hylte för alla HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Ett program för att ge alla invånare lika förutsättningar Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Reviderad 2013-11-28 Bakgrund Hylte kommun har sedan 2001

Läs mer

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder Funktionsnedsättning - funktionshinder År 1982 antog FN:s Generalförsamling Världsaktionsprogrammet för handikappade Handikapp definierades som ett förhållande mellan människor med och brister i omgivningen

Läs mer

Handlingsplan. för. Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun

Handlingsplan. för. Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun 1 Handlingsplan för Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun Baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Målet för Götene kommun är full delaktighet och jämlikhet för att människor med funktionshinder i likhet med andra medborgare skall

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen . Till: Social-och hälsovårdsministeriet Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen Ålands handikappförbund r.f. är en samarbetsorganisation för handikapp- och patientföreningar

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp samt 4 i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården PROPOSITIONENS

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Syfte: Arbetet med tillgänglighet har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla människor är lika mycket

Läs mer

Målprogram för funktions hindrade kvinnor. OlenNainen

Målprogram för funktions hindrade kvinnor. OlenNainen Målprogram för funktions hindrade kvinnor OlenNainen 1 En tillgänglig omgivning skall garanteras genom lagstiftningen på ett sådant sätt att funktionshindrade kvinnor utan hinder skall kunna ta sig in

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Program för tillgänglighet i Finspång

Program för tillgänglighet i Finspång Program för tillgänglighet i Finspång Antaget av kommunfullmäktige 2010-10-27 Program för tillgänglighet i Finspång Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER 1(5) Ansökan har anlänt: Rätten till färdtjänst på grund av handikapp gäller personer som på grund av gravt handikapp har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin

Läs mer

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3.

Läs mer

FUNKTIONSHINDERPLAN 2013-2016

FUNKTIONSHINDERPLAN 2013-2016 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-27, 26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...SID. 3 Historik...SID. 3 Syfte...SID. 4 Övergripande mål...sid. 4 Vägledande principer...sid. 4 Mål 1: Medvetandegörande

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Fpa förmåner vid handikapp

Fpa förmåner vid handikapp Fpa förmåner vid handikapp Mats Enberg 7.2.2012 www.fpa.fi Sjukförsäkringen ersätter Inkomstbortfall Sjukdagpenning vid arbetsoförmåga dagpenning i samband med smittsam sjukdom donationsdagpenning föräldradagpenning

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Habiliteringen påp. Habiliteringen tar hand om barn med medfödda funktionshinder eller funktionshinder som uppstår i tidig ålder.

Habiliteringen påp. Habiliteringen tar hand om barn med medfödda funktionshinder eller funktionshinder som uppstår i tidig ålder. Habiliteringen påp Åland Habiliteringen tar hand om barn med medfödda funktionshinder eller funktionshinder som uppstår i tidig ålder. Funktionshindren är oftast livslånga och kan innebära en nedsättning

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Rättigheter och barnperspektiv. NKA den 10 mars 2014 Cecilia Wiestål Brukarkooperativet JAG

Rättigheter och barnperspektiv. NKA den 10 mars 2014 Cecilia Wiestål Brukarkooperativet JAG Rättigheter och barnperspektiv NKA den 10 mars 2014 Cecilia Wiestål Brukarkooperativet JAG Mänskliga rättigheter De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och ömsesidigt beroende. De mänskliga

Läs mer

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer