DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ Reviderat och uppdaterat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ Reviderat och uppdaterat"

Transkript

1 INGÅ KOMMUN DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ Reviderat och uppdaterat Ingå handikappråd 2010

2 1 INNEHÅLL HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Behovet av ett handikappolitiskt program Ingå kommuns handikappolitiska program Samarbetsområde för social- och hälsovård MILJÖN Medvetenhet och information Den fysiska omgivningen Markplanering Bestämmelser STÖDTJÄNSTER INOM HANDIKAPPSERVICE Stödtjänster till vilka man har subjektiv rätt Färdtjänst Personlig assistans Tolktjänster Serviceboende Ändringsarbeten i bostad Dagverksamhet Tjänster som kommunen ordnar enligt prövning HÄLSOVÅRD OCH REHABILITERING UNDERVISNING OCH UTBILDNING Grundutbildning Yrkesutbildning och högskolestudier ARBETE, UTKOMST OCH SOCIAL TRYGGHET PERSONLIG INTEGRITET OCH FAMILJELIV KULTUR, IDROTT OCH REKREATION FÖRANKRING OCH UPPFÖLJNING Kartläggning av hinderfrihet i Ingå centrum sommaren BILAGA 1. ÅTGÄRDER Förverkligade åtgärder Åtgärder som förverkligas på kort sikt Åtgärder som förverkligas på längre sikt BILAGA 2. HÄNVISNINGAR OCH TILLÄGGSINFORMATION BILAGA 3. INGÅ HANDIKAPPRÅD

3 2 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Behovet av ett handikappolitiskt program År 1993 antog FN:s generalförsamling 22 olika standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Flertalet av världens länder, Finland inberäknat, har förbundit sig att förverkliga reglernas anda och innehåll på såväl central som lokal nivå. År 2006 antog FN:s generalförsamling konventionen om handikappades rättigheter. Finland har ännu inte ratificerat konventionen, eftersom det först kräver harmonisering av den nationella lagstiftningen. Ingås handikappolitiska program är en länk i en större process som strävar till att garantera likvärdiga förhållanden för handikappade i alla delar av Finland och i hela världen. Finlands första nationella handikappolitiska program godkändes av social- och hälsovårdsministeriet 1995 och har nyligen uppdaterats (2010). Ingå kommun fick ett handikappolitiskt program 2003 som nu har uppdaterats. Grundläggande friheter och rättigheter för alla finns inskrivna i Finlands grundlag. Bestämmelser mot diskriminering finns i lagen om likabehandling och i strafflagen. Lagen om service och stöd på grund av handikapp specificerar de stödåtgärder som gravt handikappade är berättigade till. Också markanvändnings- och bygglagen har bestämmelser om hur handikappades rättigheter skall beaktas. Tillgänglighet syftar inte enbart på fysisk tillgänglighet. Personer med funktionsnedsättning kan ha problem med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Tillgänglighet innefattar en större helhet som omfattar arbete, fritidsaktiviteter, kultur och studier. Nödvändiga tjänster och hjälpmedel bör erhållas och de bör vara fungerande och personligt anpassade. All information bör vara lättfattbar och lättillgänglig, Värderingar och attityder bearbetas kontinuerligt för att öka insikten och förståelsen för människor med speciella behov. Ingå kommuns handikappolitiska program Ingå kommun beaktar i sina beslut de praktiska lösningar som underlättar det dagliga livet för människor med funktionsnedsättning så att de uppnår en så stor jämlikhet och delaktighet som möjligt. Kommunen vill i samarbete med handikapporganisationer främja utvecklingen som gör det möjligt för en person med funktionsnedsättning att aktivt deltaga i samhällsaktiviteter, samtidigt som man strävar att undvika utslagning och passivering. Trots en funktionsnedsättning kan man vara en jämlik och delaktig medborgare med full självbestämmanderätt och själv vara den främsta experten på ett gott och meningsfullt liv. Det handikappolitiska programmet år 2003 var starten på en kontinuerlig process som vill garantera bra levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning i Ingå kommun. Samarbetsområde för social- och hälsovård Ingå kommun bildade tillsammans med Lojo, Sjundeå och Karislojo ett samarbetsområde för social- och hälsovård (LOST) från ingången av år LOST har ett handikappråd, som behandlar gemensamma handikappärenden inom samarbetsområdet. Handikapprådet i Ingå behandlar främst lokala ärenden.

4 3 MILJÖN Medvetenhet och information Negativa attityder och bristande kunskap kan vara svårare att övervinna än synliga hinder. Därför strävar kommunen aktivt till att förbättra kunskapen om handikapp och om handikappade människors rättigheter och behov bland personal, förtroendevalda och kommuninvånare. För att tjänstemännen skall kunna sköta sin informationsplikt bör de kontinuerligt få skolning i handikappärenden. Handikappade bör vid behov få råd och stöd av tjänstemän, t.ex. hjälp med ansökningar. All information till kommuninvånarna skall vara lättillgänglig, lättläst och tillgänglig även för synskadade och rörelsehämmade. Ingå kommuns nätsidor görs upp med beaktande av tillgänglighetskrav, så att de lämpar sig även för specialgrupper, såsom synsvaga och personer med läs- och skrivsvårigheter. Kommunen övervakar att information som förmedlas av interkommunala organ även beaktar Ingå och ingåbor. Den fysiska omgivningen Markplanering Kommunen beaktar handikappsynpunkten i all markplanering. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Kommunen inventerar fastigheternas, uteområdenas och lättrafikledernas tillgänglighet. Handikapprådet bör ges tillfälle att kommentera planer och ritningar från initialskedet av planeringen.

5 4 Områdesplaneringen skall enligt markanvändnings- och bygglagen främja möjligheterna att skapa en trygg, hälsosam, trivsam och socialt välfungerande livsmiljö och omgivning som tillgodoser behoven hos olika befolkningsgrupper, såsom barn, äldre och handikappade. Handikappanpassade byggnader och trafikarrangemang lämpar sig även för personer utan funktionshinder. Olika grupper av funktionshindrade har olika krav på en byggnad. Rörelsehandikappade har problem med trappor och motsvarande, synskadade behöver en väl belyst miljö som man lätt kan gestalta, hörselskadade har nytta av god akustik och induktionsslingor och allergiker av en byggnad utan allergiframkallande material. Dessa krav bör beaktas redan vid planeringen. Bestämmelser Vissa speciellt nämnda byggnader, såsom förvaltnings- och servicebyggnader och sådana affärsoch servicelokaler i annan byggnad, som med tanke på jämlikheten skall vara tillgängliga för alla, skall lämpa sig även för personer med nedsatt rörelse- och funktionsförmåga. Bestämmelserna gäller alltid vid nybyggnad av allmänna byggnader och byggnader som ur jämlikhetssynpunkt bör vara tillgängliga, t.ex. butiker och banker. Bestämmelserna gäller också vid beviljande av byggnadslov för uteområden och trafikleder. Kommunen kan gynna handikappvänligt byggande då den beviljar byggnadsloven. Byggnadsinspektionens aktivitet och kunskap är avgörande för främjande av dessa syften. Redan vid planeringen av byggnader förutsätts planerarna vara medvetna om handikappades behov. Byggnadsnämnden och -inspektionen samt entreprenörerna skall handla så att byggprojekten fyller normerna för tillgänglighet. STÖDTJÄNSTER INOM HANDIKAPPSERVICE Stödtjänster behövs för att personer med funktionsnedsättning skall kunna leva och fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället, med lika rättigheter och skyldigheter som alla andra. Stödtjänsterna till vilka personer med funktionsnedsättning har subjektiv rätt regleras av lagen om service och stöd på grund av handikapp. Hjälpbehoven skall beaktas vid uppgörande av den individuella serviceplanen, som bör uppgöras för alla personer med funktionsnedsättning och som uppdateras vid behov. Kommunen ansvarar för att tillräckliga budgetmedel finns för de stödtjänster till vilka handikappade har subjektiv rätt. Handikappservicelagen definierar servicens miniminivå och dessa tjänster beviljas oberoende av ålder. Sjukdomar och funktionshinder som har samband med normalt åldrande omfattas dock inte av handikappservicelagen. De lagstadgade subjektiva rättigheterna beviljas oberoende av om kommunen har tagit med anslag i budgeten eller inte. Vissa andra tjänster och stödåtgärder ordnas enligt prövning inom ramen för kommunens budget. Stödtjänster till vilka man har subjektiv rätt Enligt handikappservicelagen skall kommunen ordna skälig färdtjänst jämte följeslagarservice, dagverksamhet, personlig assistans och serviceboende för en gravt handikappad som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring.

6 5 Färdtjänst Personer som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita kollektivtrafikmedel utan oskäligt stora svårigheter har rätt att få färdtjänstresor och ledsagarservice för arbete, studier, uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet eller rekreation eller annat som hör till det dagliga livet. Personlig assistans Med personlig assistans avses den nödvändiga hjälp som en gravt handikappad har behov av hemma eller utanför hemmet i de dagliga sysslorna, i arbete och studier, i fritidsaktiviteter, i samhällelig verksamhet samt vid upprätthållandet av sociala kontakter. Kommunen kan ordna personlig assistans genom att ersätta de kostnader som avlönandet av en personlig assistent föranleder. Kommunen kan även ge en servicesedel som uppgår till ett skäligt värde, med vilken den handikappade kan skaffa assistentservice. Som ett tredje alternativ kan kommunen skaffa assistentservice av en offentlig eller privat serviceproducent eller genom att själv ordna servicen, eller göra avtal om servicen med en annan kommun eller andra kommuner. När det bestäms på vilket sätt personlig assistans skall ordnas och när själva assistansen ordnas skall kommunen beakta den gravt handikappades egna åsikter och önskemål samt det i serviceplanen definierade individuella hjälpbehovet och den handikappades livssituation i sin helhet. Tolktjänster Personer som behöver tolk i arbete, studier, uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet eller på grund av annan orsak, kan få tolktjänster som handikappservice. Detta kan gälla tolkning på teckenspråk eller med andra metoder som förtydligar kommunikationen. Serviceboende Till serviceboende hör bostad och sådana tjänster i anslutning till boendet som är nödvändiga i det dagliga livet. Boendet kan ordnas i servicehus eller i det egna handikappanpassade hemmet med insatser av servicetjänster, personliga assistenter eller närståendevårdare eller en kombination av

7 6 dessa. Ingå kommun strävar i första hand att ordna boendet i det egna hemmet med hjälp av tillräckliga stödåtgärder. Ändringsarbeten i bostad Kommunen ersätter åt en gravt handikappad person de skäliga kostnader som ett ändringsarbete i bostaden medför, om dessa åtgärder är nödvändiga med hänsyn till handikappet eller sjukdomen för att den handikappade skall klara de funktioner som hör till normal livsföring. Anskaffningen av nödvändiga redskap och anordningar, såsom lyftanordningar och trygghetslarm ersätts; även belysningsändringar ersätts. Dagverksamhet För arbetsoförmögna personer med mycket svår funktionsnedsättning ordnas dagverksamhet för att främja sociala kontakter och stöda självständigt liv. Tjänster som kommunen ordnar enligt prövning Ersättning för kostnader som beror på anskaffning av redskap, maskiner eller anordningar som inte omfattas av medicinsk rehabilitering, betalas helt eller delvis, om man på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver dessa för att kunna förflytta sig, kommunicera eller sköta sina personliga angelägenheter i hemmet eller under fritiden. Sådana kostnader kan bero på t.ex. anskaffning av bil, handikapputrustning till bil, hushållsapparater, dator och redskap till hobbyoch fritidssysselsättning. Extra kostnader för specialkost, specialkläder eller -skor som behövs på grund av handikapp eller sjukdom kan också helt eller delvis ersättas. Av kostnaderna för anskaffning av redskap, maskiner och anordningar som den handikappade behöver för att klara de dagliga funktionerna ersätts hälften. Kostnaderna ersätts dock i sin helhet för sådana nödvändiga ändringsarbeten som till följd av handikappet måste utföras på redskap, maskiner eller anordningar av standardmodell. Kommunen kan även gratis ställa redskap, maskiner eller anordningar till den handikappades förfogande.

8 7 HÄLSOVÅRD OCH REHABILITERING Den offentliga hälsovården ansvarar för befolkningens hälso- och sjukvård och för den medicinska rehabiliteringen som har direkt samband med sjukvård. I sådant fall ansvarar hälsovården även för rehabiliteringshandledningen och för hjälpmedel som behövs i det dagliga livet, exempelvis rörelseoch kommunikationshjälpmedel. Ingå kommun samarbetar med Lojo stad och Sjundeå och Karislojo kommuner inom samarbetsområdet för social- och hälsovård LOST, som för kommunens del har hand om socialvården och primärhälsovården samt koordinerar specialsjukvårdens användning. Inom hälsovården inriktas socialarbetet på att trygga förutsättningarna för behandlingen av den handikappades sjukdom och på att utreda problemsituationer som beror på sjukdom och handikapp. Målet är att stärka den sociala funktionsförmågan och hjälpa den handikappade att klara sig med sina egna resurser. Folkpensionsanstalten (FPA) ordnar och bekostar lagstadgad yrkesinriktad rehabilitering och medicinsk rehabilitering för personer med gravt handikapp där rehabiliteringens syfte är att upprätthålla eller förbättra den handikappades arbets- eller funktionsförmåga och stöda möjligheterna att reda sig i vardagen. FPA förutsätter att minst ett förhöjt vårdbidrag eller förhöjt handikappbidrag är beviljat. FPA ordnar även rehabilitering enligt prövning inom ramen för de medel som årligen anslås i statsbudgeten. Den prövningsbaserade rehabiliteringen ordnas t.ex. i form av individuella rehabiliteringsperioder, rehabiliteringskurser, anpassningsträning, yrkesorienterad medicinsk rehabilitering (ASLAK), psykoterapi och neuropsykologisk rehabilitering. Ifall personen inte erhåller dessa förmåner via FPA, kan kommunen enligt prövning ordna dessa. Ingå kommun har en lagstadgad rehabiliteringssamarbetsgrupp, som kan ta invecklade rehabiliteringsfall till behandling i ett team. I denna grupp finns representanter för flera myndigheter som samarbetar för att utreda bästa handlingssätt med tanke på klientens rehabilitering. Samarbetet sker inom LOST. UNDERVISNING OCH UTBILDNING Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillämpa Förenta nationernas konvention om funktionshindrades rättigheter och att åstadkomma en utbildning som står öppen för alla - både i fråga om formell och icke-formell utbildning. Grundutbildning Alla barn, oberoende av eventuell funktionsnedsättning, sjukdom eller inlärningssvårighet, är enligt lag läropliktiga. Det innebär plikten att inhämta den grundläggande utbildningens lärokurs, vilken fastställs i lagen om grundläggande utbildning och i läroplansgrunderna. Läroplikten börjar i allmänhet det år barnet fyller sju år. Rätten till skolgång inbegriper även barn med utvecklingsstörning. Utbildningen skall i första hand vara integrerad i barnets närskola, så att barnets vänkrets och omgivning inte byts i och med skolgången. En jämlik utbildning kräver tillräckliga resurser. Skolgångsbiträden, hjälpmedel och tolkservice bör ordnas. Skolornas läroplaner bör vara flexibla och anpassningsbara. Lärarna ges möjligheter till fortbildning för att

9 8 skaffa sig färdigheter i undervisning av handikappade. Speciallärare finns både för svensk- och finskspråkig undervisning. Om det är uppenbart att ett barn på grund av handikapp eller sjukdom inte kan uppnå målen för den grundläggande utbildningen inom nio år, kan läroplikten vara elva år (s.k. förlängd läroplikt). För elever som på grund av handikapp, sjukdom, försenad utveckling, störningar i känslolivet eller någon annan jämförbar orsak inte har förutsättningar att nå målen för den grundläggande utbildningen, fattas ett beslut om specialundervisning. Beslutet kräver utlåtande av en läkare eller psykolog eller en social utredning. Specialundervisningen kan ordnas i elevens grupp i den allmänna undervisningen eller i specialklass. Nuförtiden ordnas specialundervisningen allt oftare i elevens egen närskola. Specialundervisning kan även ges på deltid. Yrkesutbildning och högskolestudier Den yrkesinriktade specialundervisningen är avsedd för studerande som behöver särskilda undervisningsarrangemang eller elevvårdstjänster p.g.a. handikapp, sjukdom, försenad utveckling, störning i känslolivet eller av annan orsak. I den yrkesinriktade specialundervisningen får de studerande samma kompetens som i övrig yrkesutbildning. Undervisningen kan anpassas helt eller delvis i enlighet med den studerandes förutsättningar. För den studerande uppgörs en individuell plan för hur undervisningen skall ordnas (IP), som beaktar den studerandes individuella behov. Undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte för funktionshindrade är avsedd för studerande som behöver öva upp sina basfärdigheter innan de inleder grundläggande yrkesutbildning eller börjar studera. Målet kan också vara att träna och rehabilitera studerande för arbete eller ett självständigt liv. För yrkesutbildning kan en person med funktionsnedsättning få ekonomiskt stöd från FPA i form av rehabiliteringspenning som motsvarar studiestöd. Detta säkrar utkomsten även under högskolestudier.

10 9 ARBETE, UTKOMST OCH SOCIAL TRYGGHET Efter avslutad utbildning gäller det att finna en arbetsplats. Personer med handikapp är enligt Europeiska kommissionen klart underrepresenterade i arbetslivet. Både Europarådets handikappolitiska verksamhetsprogram och Statsrådets handikappolitiska redogörelse från år 2006 poängterar behovet av att förbättra sysselsättningen för handikappade. Kommunen bör aktivt främja möjligheterna för handikappade att få arbete, både inom kommunens egna arbetsplatser och inom det privata näringslivet. Då det finns behov av skyddat arbete eller anställning och sysselsättning med särskilt stöd bör kommunen informera handikappade om dessa möjligheter. Kårkulla samkommun och Eteva kuntayhtymä ordnar skyddat arbete och sysselsättning för förståndshandikappade. Staten och kommunen ansvarar för att människor med funktionsnedsättning får tillräckligt stort ekonomiskt stöd, om de tillfälligt förlorat sin utkomst, om de har fått den reducerad eller om de inte har någon möjlighet att alls att ha ett arbete och om detta är en följd av funktionsnedsättning eller faktorer som beror på en funktionsnedsättning. Utkomstskyddet är en del av den sociala tryggheten i Finland och den garanterar alla människor en tillräcklig grundtrygghet med rimlig utkomst i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av grundläggande försörjnings- dvs. ekonomiska bidrag och tjänster inom social- och hälsovården. Samhälleliga insatser behövs för att öka delaktigheten och minska marginaliseringen och fattigdomen.

11 10 PERSONLIG INTEGRITET OCH FAMILJELIV En person med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har, liksom alla andra, rätt att välja sitt eget levnadssätt, oberoende av boendeform. Den personliga integriteten, både kroppsliga och mentala okränkbarheten, bör respekteras i alla situationer. All diskriminering av personer med funktionsnedsättning i frågor som berör äktenskap, familj, föräldraskap och parförhållanden bekämpas. Hemmaboende stöds genom nödvändiga åtgärder för att, om möjligt, undvika anstaltsboende. KULTUR, IDROTT OCH REKREATION Europaparlamentet understryker att idrotten erbjuder en hel rad verksamheter som stöder en sund livsstil bland ungdomar och främjar laganda, rent spel och ansvar. Man poängterar även att ungdomar behöver upplysning för att våld i samband med idrottsutövning skall kunna motverkas. Parlamentet efterlyser särskilda program för ungdomar med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning garanteras deltagande i kulturlivet på lika villkor och tillförsäkras samma möjligheter till rekreation och idrott som alla andra. Lokaler för kulturutbud, rekreation och fritid anpassas för personer med funktionsnedsättning. I Ingå ordnas en stor del av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter i olika föreningshus. I samband med att kommunen beviljar ekonomiskt stöd till föreningar skall tillgängligheten beaktas. Även medborgarinstitutets kurser skall vara tillgängliga.

12 11 FÖRANKRING OCH UPPFÖLJNING Det handikappolitiska programmet är en moralisk och politisk viljeyttring som beaktas i allt beslutsfattande. Kommunfullmäktige godkänner det handikappolitiska programmet. Handikapprådet ansvarar i samarbete med kommunstyrelsen för att det handikappolitiska programmets anda och bokstav förverkligas i praktiken, hålls levande och uppdateras vid behov. Kartläggning av tillgänglighet i Ingå centrum sommaren En arbetsgrupp granskade offentliga byggnaders tillgänglighet i Ingå kyrkby sommaren Granskningen skedde i flera repriser. Några gruppmedlemmar rörde sig med diverse hjälpmedel, inklusive manuell och elrullstol, och provade i praktiken hur det gick att utan assistans ta sig in i byggnaden, röra sig där, använda service och faciliteter och inspekterade bl.a. hur väl inva-toaletter fungerade. Man granskade bl.a. kommungården, butiker, banker, caféer, restauranger, apotek, bibliotek, kyrkan och församlingens övriga fastigheter samt i viss mån lättrafikleder. Man strävade till att ge omedelbar muntlig respons i konstruktiv anda för att fästa innehavarens/ansvarspersonens uppmärksamhet vid möjliga problematiska eller dåligt fungerande lösningar. Enligt överenskommelse gavs i vissa fall även en skriftlig respons för att underlätta vidare åtgärder. Mottagandet var överlag glädjande positivt, och man strävar till att i fortsättningen regelbundet upprepa granskningen.

13 12 BILAGA 1. ÅTGÄRDER Förverkligade åtgärder o handikappsynvinkeln har beaktats bättre än tidigare i planering och beslutsfattande o medvetenheten har förbättrats o serviceguider har utgivits och informationstillfällen har ordnats o tillgängligheten i Ingå centrum har kartlagts o invaparkeringsplatser har märkts ut vid offentliga byggnader o hälsocentralens fysioterapi- och tandläkarmottagningar har blivit tillgängliga o tryggare lättrafikleder från Bollstavägen till Ola Westmans alle (från prästgårdens ladugård till åbron) från Fjärdvägen till Hagavägen (från åbron till servicehuset) vid Strandvägen (från åbron förbi Delta café till jordpiren) Åtgärder som förverkligas på kort sikt o tillgängligheten i kommunhusets nedre våning förbättras (ingångar, trappor och invatoaletter) o handikappvänligare toaletter vid hälstationens mottagning o bibliotekets tillgänglighet förbättras (ingångar och toalett) o förbättring av invaparkeringsplatsernas markering vid offentliga byggnader o förbättring av trafiksäkerheten vid Storkyrkovägen (skyddsväg och ramp vid Nordeabanken) Åtgärder som förverkligas på längre sikt o servicehusets tillbyggnad o servicehusets hiss och tillgängligheten i husets nedre våning o asfaltering av vägen till servicehuset (Hagavägen) o lättrafikled och skyddsväg vid Lillmalmsvägen o trafiksäkerheten vid skyddsvägen vid Täkterstigen i Dal-området o detaljplan för centralparken vid Storkyrkovägen i samråd med Ingå församling

14 13 BILAGA 2. HÄNVISNINGAR OCH TILLÄGGSINFORMATION FN: S STANDARDREGLER Broschyrer 2007:4 Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor DET RIKSOMFATTANDE HANDIKAPPRÅDET VANE Finlands handikappolitiska program Guide för tillgängligt byggande i kommunen Råd för kommunala handikappråd UPPDATERAD LAGSTIFTNING: Finlands grundlag 1999/731 Markanvändnings- och bygglag 1999/132 Markanvändnings- och byggförordning 1999/895 Lag om service och stöd på grund av handikapp 1987/380 Förordning om service och stöd på grund av handikapp 1987/759 Socialvårdslagen 1982/710 Socialvårdsförordningen 1983/607 Lag om handikappförmåner 2007/570 Lag om grundläggande utbildning 1998/628 Lag om yrkesutbildning 1998/630 Förordning om yrkesutbildning 1998/811 Lag om utkomststöd 1997/1412 Lag om likabehandling 2004/21 ÖVRIGA SIDOR: Finlands byggbestämmelsesamling Ingå kommun tfn Lojo stad, samarbetsområdet för social- och hälsovård (LOST) tfn Ingå hälsostation tfn , Socialombudsman i Ingå kontaktas via Raseborgs stadskansli tfn

15 14 BILAGA 3: Handikapprådets medlemmar kontaktas via Ingå kommunkansli tfn INGÅ HANDIKAPPRÅD Carita Viljanen, ordförande Carl-Mikael Westermark Bjarne Örnmark Pia Rendic Soile Gustafsson SUPPLEANTER Pirta Silaste Rosita Ahlgren Nils Kevin Anniina Raita Britta Lindblom Kartläggning av tillgängligheten i Ingå centrum, arbetsgruppen bestående av Rosita Ahlgren, Bjarne Örnmark, Carl-Mikael Westermark, sekretare Gunnar Nyberg samt ordförande Carita Viljanen Handikapprådet kan kontaktas i tillgänglighetsfrågor. Vid behov för handikapprådet ärendet vidare. Teckningarna i det här programmet har ritats av elever i klass 2 A och 2 B i Merituulen koulu

DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ

DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ INGÅ KOMMUN DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ Reviderat och uppdaterat Ingå handikappråd 2014 1 INNEHÅLL HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM... 2 Behovet av ett handikappolitiskt program... 2 Ingå kommuns

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 1 ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN Ansökan inkom: Organ/ verksamhetsenhet Vasa stad Handikappservice Pb 241, Vörågatan 46 65100 Vasa Tel. 06 325 1111/ växel Personuppgifter Efternamn och

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetskriterier för individuellt stöd

Kvalitetskriterier för individuellt stöd Kvalitetskriterier för individuellt stöd Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, toukokuu 2011 1 Syftet med kvalitetskriterierna: Kvalitetskriterierna är avsedda för funktionshindrade människor, deras

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013 2016

Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013 2016 Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013 2016 Innehåll Förord... 1 1. Programmets mål... 2 2. Värden... 3 3. Attityder... 4 4. Kommunikation... 4 5. Livsmiljö, byggande och tillgänglighet... 5 6.

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Lag om särskild service med anledning av funktionshinder

Lag om särskild service med anledning av funktionshinder 1 utkast 19.5.2017 Lag om särskild service med anledning av funktionshinder 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) uppnå likabehandling, delaktighet och deltagande i

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun Kommunens övergripande mål är att samhället ska göras tillgängligt för alla och att personer med funktionsnedsättning tillförsäkras

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 FN S STANDARDREGLER 1-22 FÖRUTSÄTTNINGAR Regel 1: Ökad medvetenhet Regel 2: Medicinsk vård och behandling

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 SVEDALA KOMMUN 2(5) Begreppsförklaring Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Klientens ställning och

Klientens ställning och Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Lagen om klientens ställning och rättigheter kallas kort för klientlagen. Med klient menas den som ansöker om eller använder socialvård. Lagen gäller

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

Nya vindar inom omsorgen

Nya vindar inom omsorgen Nya vindar inom omsorgen Handikappservicen i Svenskfinland en förundersökning ur kommunens synvinkel Ann-Marie Lindqvist politices licentiat Vad? En förundersökning om handikappservice på svenska för personer

Läs mer

Semester- eller rekreationsverksamhet understöds i huvudsak inte som anpassningsträning.

Semester- eller rekreationsverksamhet understöds i huvudsak inte som anpassningsträning. ANVISNING OM ANSLAGSBUNDNA STÖDÅTGÄRDER OCH TJÄNSTER SOM AVSES I LAGEN OM SERVICE OCH STÖD PÅ GRUND AV HANDIKAPP Askola, Borgå, Lappträsk och Lovisa Gäller tills vidare fr.o.m. 1.11.2015 Innehåll 1. Allmänt

Läs mer

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-20, 127 BAKGRUND I alla delar av världen, i varje land och på alla samhällsnivåer finns människor med funktionsnedsättningar. Handikappolitik

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.15

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.15 Handikapplan för Kungsörs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 157 Inledning Planen ska omfatta alla Kommunens handikappolitiska plan ska inte bara vara konkret och bygga på FN:s standardregler.

Läs mer

Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093

Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2011/1093 2013-02-18 Kommunstyrelsen Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar 27.6.2014 TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Ärende Bakgrund Allmänt Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar FDUV, eller Förbundet De Utvecklingsstördas

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-19 Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning Detta dokument ersätter Handlingsprogram för funktionshindrade, antaget av kommunfullmäktige 2011-02-12, 22. Älvsbyn

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Funktionsnedsättning inget hinder

Funktionsnedsättning inget hinder . Funktionsnedsättning inget hinder Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11

Läs mer

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN PERMANENTA ANVISNINGAR 1 (5) ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN Gäller: fr.o.m. 1.11.2012 tills vidare 1. Allmänt om ändringsarbeten i bostaden

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun Innehållsförteckning Målet 2 FN:s standardregler 2 Allmänna utgångspunkter för handikappolitiken 4 Lagstiftning 4 FN:s 22 standardregler 5 Regel 1 Ökad medvetenhet

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT

DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT Social- och miljöavdelningen 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Klientens ställning och rättigheter... 3 Grundläggande fri- och rättigheter... 3 Rätt till gott bemötande och socialvård

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Handikappolitiskt program för Vara kommun

Handikappolitiskt program för Vara kommun Handikappolitiskt program för Vara kommun 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

Personlig assistansservice 2014

Personlig assistansservice 2014 PROJEKTRAPPORT 27.2.15 Dnr: 2014-0569-49 Personlig assistansservice 2014 ÅMHM har under hösten 2014 begärt redogörelse från de åländska kommunerna gällande ordnandet av personlig assistansservice enligt

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Ett Mullsjö för alla Framtagen och beslutad i socialnämnden 2013-04-09 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-28 1(6) Funktionshinderplan för Mullsjö

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Fastställt av kommunfullmäktige 2010-06-17 102 2 Inledning Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2009 att uppdra åt beredningen för Vuxenfrågor

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-27 KF 21 Förord Åmåls kommun vill med denna plan för full delaktighet öka delaktighet, jämlikhet, och livsvillkor för funktionshindrade

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014

Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014 Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014 Varför en reform av lagstiftningen? Förändringar som har skett i verksamhetsmiljön FN:s konvention om rättigheter för

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Tillgänglighetsprogram

Tillgänglighetsprogram Tillgänglighetsprogram Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program FÖR PERSTORPS KOMMUN Förslag har tagits fram av handikapporganisationernas samarbetsgrupp i Perstorp, och har omarbetats av nämnder och Kommunstyrelse. Programmet är en tillämpning

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång?

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? - 1 - Jag kan inte! Om ett barn har inlärningssvårigheter

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program SORSELE KOMMUN 1 (1) Handikappolitiskt program SORSELE KOMMUN Handikappolitiskt program 2 (2) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 Vad är ett handikappolitiskt program...3 Vad är handikapp...3 MÅLSÄTTNING

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Handikapprogram Stockholms läns landsting

Handikapprogram Stockholms läns landsting Handikapprogram Stockholms läns landsting För perioden 2007-2010 1(20) Inledning Programmet är både en deklaration och ett instrument som tillsammans med gällande hälso- och sjukvårds, trafik- och handikapplagstiftning

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014.

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014. Utlåtande Finansministeriet Ärende: Begäran om utlåtande över utkastet till en regeringsproposition om kommunallagen, 8.5.2014, VM065.00/2012. Utlåtande ges av SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Läs mer

2009-02-10. Nya regler om personlig assistent i handikapplagstiftningen

2009-02-10. Nya regler om personlig assistent i handikapplagstiftningen PROMEMORIA 2009-02-10 Nya regler om personlig assistent i handikapplagstiftningen 1. Bakgrund Rikets lag om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987), nedan kallad handikapplagen, gäller i

Läs mer

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt?

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt? Förlängd läroplikt Vem omfattas av förlängd läroplikt? Eftersom beslut om förlängd läroplikt har fattats på mycket olika grunder och den relativa andelen elever med förlängd läroplikt varierar mellan olika

Läs mer

Handikappolitisk handlingsplan

Handikappolitisk handlingsplan Handikappolitisk handlingsplan 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Åtgärder...2 Ansvar...2 Inventering...2 Åtgärder... 3 Standardregel 1 - Ökad medvetenhet...3 Standardregel

Läs mer