HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013"

Transkript

1 HELSINGFORS STAD 1 (16) GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS INEHÅLL 1. INLEDNING ANSTÄLLANDE AV ASSISTENTER INGÅENDE AV ARBETSAVTAL TECKNANDE AV FÖRSÄKRINGAR OCH ANSVAR VID SKADA FÖRETAGSHÄLSOVÅRD LÖNEBETALNING ARBETSTIDSBESTÄMMELSER ASSISTENTERS SEMESTRAR OCH VIKARIAT AVBROTT I ARBETSFÖRHÅLLANDET OCH DESS UPPHÖRANDE RÅDGIVNING OCH HANDLEDNING FÖR ARBETSGIVARE

2 HELSINGFORS STAD 2 (16) 1. INLEDNING Denna guide är avsedd för arbetsgivare till personliga assistenter i Helsingfors. Guiden strävar efter att ta upp de viktigaste fakta som arbetsgivarna till personliga assistenter måste känna till för att ansvarsfullt kunna verka som arbetsgivare. Guiden innehåller anvisningar om hur du som arbetsgivare hittar en assistent upprättar ett arbetsavtal. Den innehåller även viktig information om allmänna arbetsgivarförpliktelser och om hur löner och andra ersättningar för personlig assistens bestäms och betalas. Enligt 8 i handikappservicelagen ska kommunen ordna personlig assistans för en gravt handikappad som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver servicen för att klara de funktioner som hör till en normal livsföring. Det primära sättet att förverkliga personlig assistans i Helsingfors är att den personliga assistenten anställs via det s.k. betalningsbiträdessystemet där staden på den gravt handikappades vägnar tar hand om betalningarna av lönerna till den personliga assistenten utgående från uppgifter som den handikappade ger. Den gravt handikappade står själv som arbetsgivare för assistenten. Den personliga assistenten står då enligt arbetsavtalslagen i ett anställningsförhållande till den handikappade, inte till kommunen. Arbetsavtalet/arbetsavtalen mellan den gravt handikappade personen och assistenten/assistenterna baserar sig på en socialarbetares beslut om timantalet för den personliga assistansen. I undantagsfall, till exempel om den som får assistansen är ett barn eller en utvecklingsstörd vuxen, kan personens vårdnadshavare eller lagliga förmyndare vara den personliga assistentens arbetsgivare. Detta skriver socialarbetaren i så fall in i beslutet. Eftersom det i betalningsbiträdessystemet är fråga om ett privat anställningsförhållande mellan den gravt handikappade personen och assistenten tillämpas inte bestämmelserna i det kommunala kollektivavtalet på arbetsförhållandet. Assistenten har inte heller rätt att framför krav till staden till följd av anställningsförhållandet. Anställningsförhållandet definieras i den allmänna arbetslagstiftningen, till exempel i arbetsavtalslagen, arbetstidslagen, lagen om företagshälsovård, arbetarskyddslagen, lagen om unga arbetstagare semesterlagen och lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn. Den aktuella lagstiftningen ingår i en databas som upprätthålls av justitieministeriet: > Uppdaterad lagstiftning. Arbetsgivare som hör till Heta (förbundet för arbetsgivare till personliga assistenter) förpliktas främst av det kollektivavtal om personliga assistenter mellan Heta - Förbundet för personliga assistenters arbetsgivare och JHL - Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena som gäller i sin nuvarande form under perioden Alla de ersättningar eller tillägg som nämns i kollektivavtalet betalas emellertid inte auto-

3 HELSINGFORS STAD 3 (16) matiskt, utan betalningen utgår alltid från det individuella beslut som tagits av en socialarbetare inom handikappservicen. Vid verkställandet av kollektivavtalet och när problem uppstår ska medlemmar i Heta i första hand kontakta sitt fackförbunds medlems- och rådgivningsservice. 2. ANSTÄLLANDE AV ASSISTENTER Assistenten ska i regel anställas utanför familjen. Enligt lagen om handikappservice kan en anhörig eller annan närstående person inte vara assistent till en gravt handikappad person, såvida inte detta på grund av särskilt vägande skäl kan anses vara i den gravt handikappade personens intresse (till exempel akut hjälpbehov eller särskilda skäl i anknytning till skadan/den kroniska sjukdomen). Med anhörig avses den gravt handikappade personens make eller maka, barn, förälder eller far- eller morförälder. Med annan närstående person avses en sambo eller en livspartner av samma kön. Personer som inte ingår i grupperna ovan kan utan hinder av bestämmelsen i 8 d 4 mom. i handikappservicelagen arbeta som personlig assistent. Du kan själv söka en assistent till exempel via arbetskraftsbyråns arbetsförmedling. Tjänsterna är avgiftsfria och priset på ett samtal normalt (beroende på operatören för samtal till en telefon i det fasta telefonnätet). Du kan lämna in en annons elektroniskt till arbetskraftsbyrån; gå till TE-byråns förstasida > välj där För arbetsgivare i övre kanten på förstasidan > och därefter Anmäl ett ledigt jobb i högra kanten på sidan som öppnas. Här får du sedan närmare anvisningar om hur webbtjänsten ska användas. Du kan också lämna in annonsen per telefon eller skriftligt till arbetskraftsbyrån. Arbetskraftsbyråns rådgivning, tfn Vid rekryteringen kan du också anlita assistentcentralen Sentteri rf:s tjänster. Assistentcentralen upprätthåller ett assistentregister, ger råd och vägledning för arbetsgivare, ordnar kurser för arbetsgivare och sammankomster med kamratstöd för dem, erbjuder stödpersoner för personliga assistenter vid tjänsteförhandlingar med arbetsgivare och rekryterar assistenter och introducerar dem i arbetet. Sentteri ger även assistenterna handledning i assistans och i att vara anställd. Sentteris telefonjourtider är må, ti, to och fr kl och on Telefonnummer Du kan även kontakta Sentteri via e-post eller Sentteris tjänster är avgiftsfria.

4 HELSINGFORS STAD 4 (16) Bland annat studeranden behöver ofta deltidsjobb. Du kan också lägga in egna annonser hos till exempel läroinrättningarna i vård- eller andra branscher, på webben eller i tidningar. Du kan också utnyttja dina egna sociala nätverk för rekryteringen. 3. INGÅENDE AV ARBETSAVTAL Anställningsförhållandet mellan den gravt handikappade personen och hans eller hennes assistent baserar sig på ett arbetsavtal. I arbetsavtalet ingår du som arbetsgivare och arbetstagaren ett avtal om att arbetet ska utföras för arbetsgivaren mot ersättning och under arbetsgivarens ledning och övervakning. Arbetsavtalet ingås skriftligt i tre likalydande exemplar. Ett exemplar av avtalet ges assistenten, arbetstagaren och ett exemplar blir hos arbetsgivaren. Arbetsgivare sänder det tredje exemplaret av avtalet till lönekontoret. Ett tillräckligt omfattande och tydligt skriftligt arbetsavtal gör att konflikter och problem inte uppstår. Arbetsavtalets innehåll Använd arbetsavtalsunderlaget i bilaga nr 1 till guiden när du ska göra upp avtalet. Åtminstone följande uppgifter ska framgå av arbetsavtalet: - arbetsavtalets parter - arbetsavtalets varaktighet och eventuell prövotid - specifikation av arbetsuppgifterna i huvuddrag och platsen där arbetet ska utföras - arbetstiden - lönebeloppet och grunderna för bestämmande av lönen (timlön eller månadslön, eventuella tillägg för skiftarbete) - uppsägningstiden eller hur den bestäms - tystnadsplikt och datasekretess Om personen som får assistans är minderårig ska även datumet då brottsregisterutdraget utfärdades antecknas i arbetsavtalet. För utländska assistenter ska arbetsgivaren (den gravt handikappad personen eller personens vårdnadshavare eller förmyndare) försäkra sig om att personen som anställs har ett uppehållstillstånd som ger personen rätt att arbeta eller att personen inte behöver ett uppehållstillstånd. Arbetsgivaren är skyldig att försäkra sig om att personen som är anställd har ett giltigt arbetstillstånd. Om det uppstår frågor i anslutning till tillstånden kan du kontakta migrationsverket för närmare upplysningar (tfn ) eller utlänningspolisen (tfn ) eller utlänningspolisen (tfn ). I arbetsavtalet ska du dessutom uppge att lönen då anställningsförhållandet upphör betalas enligt stadens löneutbetalningssystem på följande lönekörningsdag efter att lönesekreteraren har fått meddelandet om att avtalet har upphört (klausulen hittar du i arbetsavtals-

5 HELSINGFORS STAD 5 (16) underlaget i bilagan till guiden). Arbetsavtalets parter Arbetsgivaren (den gravt handikappade personen eller personens förmyndare eller vårdnadshavare) och arbetstagaren (den personliga assistenten) är parter i arbetsavtalet. Arbetsavtalets varaktighet och prövotid Arbetsavtalet ingås i regel för att gälla tillsvidare. Arbetsavtalet kan ingås för en viss tid om orsaken är arbetsuppgiftens natur, till exempel ett vikariat, assistans som avses för en särskild händelse eller en annan motiverad omständighet som förutsätter ett visstidsavtal. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en prövotid när arbetet inleds. Prövotiden kan vara i högst fyra månader. I en visstidsanställning på kortare tid än åtta månader får prövotiden vara högst hälften av arbetsförhållandets längd. Det rekommenderas att prövotid tillämpas i arbetsavtal med personliga assistenter. Under prövotiden kan arbetsavtalet hävas av vardera parten utan uppsägningstid. Specifikation av arbetsuppgifter och platsen där arbetet utförs Innehåller en kort beskrivning av vilka slags arbetsuppgifter arbetet omfattar (till exempel assistans vid påklädning och tvättning, vid städning, med att läsa post, assistans vid motion utomhus m.m.) och var arbetet utförs (hemma hos den assisterade, ute på stan, i en simhall m.m.). Den dagliga arbetstiden och arbetstiden per vecka (eller månad) Här är det viktigt att beakta om avsikten är att assistansen ska upprepas regelbundet eller endast vid behov. Timantalet som införs som ordinarie i arbetsavtalet är bindande. Om arbetstiden per månad varierar ska både den maximala arbetstiden och minimiarbetstiden anges i avtalet. Den angivna minimiarbetstiden är bindande. För arbetstagaren kan den ordinarie arbetstiden vara högst 40 timmar i veckan. Lönebeloppet och grunderna för dess bestämmande Lönesekreteraren ger ut aktuella löneuppgifter (kontaktuppgifter anges i beslutet om personlig assistans). Om avtalet gäller ordinarie arbetstid får assistenten en regelbunden månadslön enligt det överenskomna timantalet och eventuella tillägg för skiftarbete enligt en separat timanmälan. Timavlönade arbetstagare betalas alltid lön enligt en separat timanmälan. Uppsägningstiden och hur den bestäms Uppsägningstiderna bestäms enligt arbetsavtalslagen på följande sätt: När ett anställningsförhållande har fortgått utan avbrott ska arbetsgivaren iaktta följande

6 HELSINGFORS STAD 6 (16) uppsägningstider: 1) 14 dagar, om anställningsförhållandet har varat i högst ett år; 2) en månad, om anställningsförhållandet har varat i mer än ett men högst fyra år; 2) två månader, om anställningsförhållandet har varat i mer än fyra men högst åtta år; 2) fyra månader, om anställningsförhållandet har varat i mer än åtta men högst tolv år; 5) sex månader, om anställningsförhållandet har varat i mer än tolv år. När ett anställningsförhållande har fortgått utan avbrott ska arbetstagaren iaktta följande uppsägningstider: 1) 14 dagar, om anställningsförhållandet har varat i högst fem år; 2) en månad, om anställningsförhållandet har varat i mer än fem år. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan även sinsemellan avtala om uppsägningstiden, den kan emellertid vara högst sex månader. Arbetsgivaren kan endast av vägande skäl säga upp en arbetstagare. Arbetstagarens sjukdom kan inte vara orsak till uppsägning, såvida inte sjukdomen orsakar en väsentlig och varaktig försämring av arbetsförmågan. Inte heller är arbetstagarens graviditet eller åsikter (politiska, religiösa eller andra) sakliga grunder för uppsägning. Tystnadsplikt och datasekretess Arbetstagaren (assistenten) har tystnadsplikt i personliga frågor som berör den assisterade och hans eller hennes familj. Brottsregisterutdrag Om den assisterade är minderårig ska arbetstagaren uppvisa ett giltigt brottsregisterutdrag för arbetsgivaren. Arbetstagare kan beställa utdraget från rättsregistercentralen, antingen elektroniskt: (sidan har anvisningar om sökning och en länk till ett elektroniskt formulär) eller skriftligt på adressen: Rättsregistercentralen PB 157, Tavastehus. Använd även i det fallet formuläret som du skriver ut på rättsregistercentralens webbplats. Rättsregistercentralens telefonrådgivning, tfn TECKNANDE AV FÖRSÄKRINGAR OCH ANSVAR VID SKADA Obligatoriska försäkringar Det är obligatoriskt att teckna en arbetspensionsförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och en arbetslöshetsförsäkring. Staden handhar tecknandet och betalningarna av arbetspensions- och sjukförsäkringar i sin helhet. Olycksfallsförsäkring

7 HELSINGFORS STAD 7 (16) Den gravt handikappade personen ska i egenskap av arbetsgivare själv teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring för sin assistent. Försäkringen ska tecknas genast när anställningsförhållandet inleds om det varar i över 30 dagar. Arbetsgivaren kan teckna olycksfallsförsäkringen hos ett valfritt försäkringsbolag. Staden ersätter arbetsgivaren för olycksfallsförsäkringens kostnader i efterhand mot kvitto eller en oförfallen faktura direkt till försäkringsbolaget. Arbetsgivaren kan sända fakturan eller kvittot till den socialservicebyrå (norra, östra, södra eller västra) för handikappade där beslutet om den personliga assistansen fattades. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen gäller inte familjemedlemmar som bor stadigvarande i arbetsgivarens hushåll. Enligt försäkringslagstiftningen ska en lagstadgad olycksfallsförsäkring tecknas för en sambo. Om någon annan familjemedlem än en sambo är assistent är det skäl att teckna en frivillig olycksfallsförsäkring för henne eller honom. Staden ersätter inte kostnaderna för frivilliga olycksfallsförsäkringar. Arbetslöshetsförsäkring Skyldigheten att teckna en arbetslöshetsförsäkring gäller de löntagare i åldern år som omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Eftersom arbetslöshetsförsäkringen är bunden till den lagstadgade olycksfallsförsäkringen omfattar den inte familjemedlemmar som bor i samma hushåll som den assisterade, med undantag av en sambo. Arbetslöshetsförsäkringspremien uppbärs av arbetslöshetsförsäkringsfonden. Försäkringsskyldigheten gäller alla arbetsgivare som anställer en arbetstagare i flera än 12 arbetsdagar under ett kalenderår. Ansökan om förskott på arbetslöshetsförsäkringspremien och blanketten med anmälan om kontaktuppgifter postas enligt beslutet om personlig assistans till den gravt handikappade personen som är arbetsgivare. I kontaktuppgifterna anger arbetsgivaren som faktureringsadress den socialservicebyrå (norra, östra, södra eller västra) för handikappade där beslutet om personlig assistans fattades. Arbetsgivare sänder blanketten till arbetslöshetsförsäkringsfonden på adressen Arbetslöshetsförsäkringsfonden, Kod , Svarsförsändelse. Mer information om arbetslöshetsförsäkringen ges av arbetslöshetsförsäkringsfondens kundtjänst, tfn (må-fr kl. 8-17) eller via Internet på webbplatsen Frivilliga försäkringar Arbetsgivaren kan valfritt teckna frivilliga försäkringar för arbetstagaren. Staden ersätter inte kostnaderna för frivilliga försäkringar. Frivilliga försäkringar är till exempel grupplivförsäkringar eller en ansvarsförsäkring som tecknas för assistenten när han eller hon inte hör till ett fackförbund genom vilken försäkringsskyddet sköts. (För arbetsgivare som hör till Heta, se kollektivavtalet.)

8 HELSINGFORS STAD 8 (16) Ansvar i skadesituationer Som arbetsgivare är den gravt handikappade personen principiellt ansvarig för fel och försummelser som assistenten begår (s.k. husbondeansvar). Enligt skadeståndslagen är arbetsgivaren skyldig att ersätta för skador som arbetstagaren genom fel eller försummelser förorsakar i arbetet. Arbetsgivaren kan söka ersättning för en skada av arbetstagaren om det är fråga om annat än lindrigt vållande. En arbetstagare som med uppsåt eller av vårdslöshet försummar sina förpliktelser enligt kollektivavtalslagen eller arbetsavtalet ska enligt skadeståndslagen ersätta skadan som han eller hon har vållat arbetsgivaren. På motsvarande sätt ska arbetsgivaren ersätta arbetstagaren för skador som arbetsgivaren har vållat. 5. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetsgivaren ska ordna lagstadgad företagshälsovård för en långvarigt (tillsvidare) anställd assistent. Den lagstadgade företagshälsovården omfattar endast förebyggande hälso- och sjukvård. I akuta sjukdomsfall eller olycksfall ska assistenten uppsöka sin valda (egna) läkares mottagning eller alternativt jouren. Syftet med företagshälsovården är främja såväl förebyggandet av arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor, arbetstagares hälsa som arbetsmiljöns hälsosamhet och säkerhet. Företagshälsovårdens tjänster omfattar bland annat anställningsundersökningar och regelbundna kontroller, arbetsplatsutredningar samt rådgivning kring förebyggande av arbetsolyckor. Närmare information ges av Affärsverket Företagshälsan i Vanda som ordnar företagshälsovården för assistenter. Kontaktuppgifter: Affärsverket Företagshälsan i Vanda Konvaljvägen 11 A, 4:e vån Vanda tfn (kontoret) tfn (ledande företagshälsovårdaren) e-post: Affärsverket Företagshälsan i Vanda har verksamhetsställen på flera platser i huvudstadsregionen (i Sockenbacka och Forsby i Helsingfors, i Dickursby och Myrbacka i Vanda samt i Hagalund i Esbo). I allmänhet kan man komma överens om att ärendena uträttas på det verksamhetsställe som ligger närmast assistentens arbetsplats eller hem. Avtal om företagshälsovård och ersättande av kostnader Affärsverket Företagshälsan i Vanda tecknar ett avtal med den handikappade arbetsgivaren om ordnande av företagshälsovårdstjänster för den personliga assistenten. Affärsver-

9 HELSINGFORS STAD 9 (16) ket Företagshälsan i Vanda fakturerar arbetsgivaren för företagshälsovårdstjänsterna. Arbetsgivaren ersätts för kostnaderna kalenderårsvis i efterhand. Folkpensionsanstalten betalar i regel 50 % av kostnaderna och social- och hälsovårdsverket det kvarstående beloppet. I början av året sänder företagshälsovården arbetsgivaren en i förväg ifylld ansökan om ersättning för kostnaderna för företagshälsovården för föregående år. Arbetsgivaren fyller i ansökan och skickar den sedan till folkpensionsanstalten. Efter att ha fått ersättning av folkpensionsanstalten kan arbetsgivaren ansöka om att handikappservicen betalar det kvarstående beloppet. Arbetsgivaren skickar fakturan och FPA:s verifikat till den socialservicebyrå (norra, östra, södra eller västra) för handikappade där beslutet om personlig assistans fattades. 6. LÖNEBETALNING Verifikat som krävs för löneutbetalning För utbetalningen av assistentens lön skickas det tecknade arbetsavtalet och assistentens skattekort till lönekontoret. De arbetsgivare som hör till Heta (förbundet för arbetsgivare till personliga assistenter) ska dessutom årligen lämna ett kvitto på den betalda medlemsavgiften till lönekontoret. Då fastställs assistentens lön enligt det kollektivavtal som ingåtts av Heta-förbundet och JHL (förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena). Medlemsavgiften till Heta hör inte till utgifterna som beror på användningen av assistent och som ersätts enligt handikappservicelagen. Månadslön och timlön Om assistentens arbetstid har avtalats vara ordinarie arbetstid så att han eller hon utför samma antal arbetstimmar varje vecka eller månad kan personens lön betalas som månadslön. Då får assistent en grundlön utan tillägg för skiftarbeten varje månad på samma löneutbetalningsdag (sista vardagen i månaden) och eventuella ersättningar för skiftarbeten i efterhand utgående från en separat arbetstimanmälan. En timavlönad assistent får hela lönen i efterhand utgående från en separat arbetstimanmälan. Det finns fyra löneutbetalningsdagar i månaden. Betalningsdagen är beroende av i vilket skede av månaden timanmälan anländer till fått lönekontoret. Efter att anmälan har lämnats in dröjer det 2-3 veckor innan lönen betalas. (I september 2013 var en assistents timlön 10,35. En assistent som arbetade på heltid (40 timmar/vecka) hade en månadslön på 1 686,84 ). Arbetstidsersättningar Arbetstidsersättningar kan betalas för arbete som utförs på söndagar, lördagar, kvällar och nätter endast om de har beviljats i beslutet om personlig assistans.

10 HELSINGFORS STAD 10 (16) Söndagsersättning kan betalas för arbete som utförs på söndagar, kyrkliga helger, självständighetsdagen eller första maj. Ersättningen för söndagsarbete är 100 % av timlönen utan höjningar. Ersättningar som enligt socialnämndens beslut betalas vid skiftarbete är kvällstillägg och lördagstillägg. Kvällstillägget är 15 % av timlönen utan höjningar, det betalas för arbete som utförs mellan kl. 18 och 23. Lördagstillägget är 20 % timlönen utan höjningar och det betalas för arbete som utförs på helgfria lördagar. Enligt arbetstidslagen avses med nattarbete arbete som utförs Personlig assistans beviljas i regel inte för nätter. I främsta hand strävar man efter att ordna nattassistans med hjälp av närståendevård eller alternativt den kommunala hemvården, beroende på bostadsförhållandena. Om det nattliga assistansbehovet är omfattande eller förekommer ovanligt ofta finns det skäl att överväga serviceboende. Av särskilt vägande skäl kan socialarbetaren besluta att en personlig assistent beviljas nattarbetsersättning om det inte rimligen går att ordna den nattliga assistansen på något annat sätt. I så fall anges det maximala antalet godkända nattimmar i beslutet. Nattillägget är 30 % av timlönen utan höjningar. Nattarbete som arbetsgivaren låter utföra regelbundet ska anmälas till arbetarskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter: Regionförvaltningsverket i Södra Finland Ansvarsområdet för arbetarskydd Bangårdsvägen 9 / PB Helsingfors Telefonväxel: Ansökan om arbetserfarenhetstillägg Arbetsgivaren kan ansöka om arbetserfarenhetstillägg till assistentens lön om assistenten tidigare har erfarenhet av motsvarande arbete i minst 5 år. Arbetsgivaren skriver en ansökan om arbetserfarenhetstillägg och sänder ansökan jämte de av assistentens arbetsintyg (eller kopior av dem) som ska bifogas till lönesekreteraren. Lönekontoret på Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst räknar ut när tillägget ska börja betalas och socialarbetaren beslutar utgående från ett meddelande från lönekontoret om att arbetserfarenhetstilllägg på 3 % betalas till assistenten. Arbete som arbetstagaren utförde innan han eller hon fyllde 18 år beaktas inte vid beräkning av tiderna ovan. Till personliga assistenter som lyfter pension betalas ingen förhöjning som motsvarar arbetserfarenhetstillägget. Vid betalning av erfarenhetstillägg till assistenter som anställts av arbetsgivare som hör till Heta följs bestämmelserna som avtalats i kollektivavtalet mellan Heta och JHL.

11 HELSINGFORS STAD 11 (16) 7. ARBETSTIDSBESTÄMMELSER När det gäller arbetstiderna ska arbetstidslagen följas (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1996/ ), där det finns detaljerade bestämmelser för olika situationer. Arbetstidslagen tillämpas inte på familjemedlemmar eller på en assistent som bor i samma hushåll som den assisterade. Här följer en sammanfattning av de viktigaste bestämmelserna om arbetstid. Arbetstidslagen innehåller noggrannare uppgifter. De som hör Heta (förbundet för arbetsgivare till personliga assistenter) binds av kollektivavtalet mellan förbundet och JHL. Den ordinarie arbetstiden för en assistent kan vara högst 40 timmar/vecka. Mellan arbetsskiften ska en dygnsvila på minst 11 timmars och dessutom minst en ledig dag i veckan (minst 35 timmar oavbruten ledig tid) ges. Om arbetstiden är mer än sex timmar ska arbetstagaren ha en vilotid på minst en halv timme under arbetstiden eller möjlighet att äta under arbetstid. Om arbetstagaren under vilotiden obehindrat kan avlägsna sig från arbetsplatsen räknas den här tiden inte in arbetstiden. Arbetstiden kan också indelas i längre perioder än en vecka (s.k. periodarbete), till exempel 80 timmar under två veckor eller 120 timmar under tre veckor. Då kan arbetstiden under en enskild vecka vara mer än 40 timmar. Då kan också dygnsvilan vara kortare (minst 9 timmar mellan skiften), liksom ävenså veckovilan (minst 24 timmar). Assistans i exceptionella situationer I regel betalas inga övertidsersättningar. Som arbetsgivare ska den gravt handikappade personen se till att övertidsarbete inte utförs. Om assistentens arbetstid förlängs på grund av en exceptionell situation ska detta så fort som möjligt beaktas i personens arbetsskift med en motsvarande förkortning av arbetstiden. För sådan assistans på annat håll än i den assisterades normala livsmiljö som i allmänhet kräver övernattning (till exempel arbetsresor eller semesterresor, kurser eller tävlingsidrott) kan man utgående från klientens individuella nödvändiga behov bevilja den personliga assistansen extra timmar. När man beräknar antalet extra timmar beaktas till exempel tillgänglighet i miljön samt bristen på nödvändiga egna hjälpmedel eller kommunala hemhjälpstjänster på platsen. När man planerar för att delta i eventuella evenemang som kräver extra assistanstimmar ska man i god tid i förväg kontakta handikappservicens socialarbetare och ansöka om ett beslut om extra timmar. Ersättande av extra utgifter som beror på assistenten Assistenten kan resa gratis på tåg och har fritt inträde till simhallar samt till de flesta utställningar och teatrar.

12 HELSINGFORS STAD 12 (16) I vissa trafikmedel, för vissa föreställningar och på de flesta övernattningsställen måste man betala för assistenten. Om assistenten är nödvändig på grund av ett deltagande i en föreställning, en resa eller motsvarande krävs ett beslut av socialarbetaren för ersättandet av rimliga extra utgifter för assistenten. 8. ASSISTENTERS SEMESTRAR OCH VIKARIAT Assistenten är berättigad till två vardagar semester för varje full månad av kvalifikationsåret. När arbetsförhållandet har pågått oavbrutet under hela kvalifikationsåret ( ) är semesterrätten två och en halv vardag för varje full månad av kvalifikationsåret. Lönekontoret ska ovillkorligen underrättas när arbetstagaren ska ta semester. I semesterlagen ingår närmare bestämmelser om hur semestern bestäms. Om assistenten har ett lågt timantal kan han eller hon eventuellt inte intjäna semesterrätt. Lönekontoret kontrollerar ackumulationen av semesterrätt för assistenten. Lönesekreterare ger vid behov uppdaterade upplysningar om semesterrätten som assistenten har tjänat in. Enligt 2 i semesterlagen har en familjemedlem (inklusive en sambo) som fungerar som assistent och bor i samma hushåll med den handikappade rätt att i stället för semester och semesterlön få två vardagar ledigt för varje kalendermånad samt semesterersättning förutsatt att den handikappade inte utöver familjemedlemmen har övriga anställda. Lönekontoret ska underrättas även då dessa ledigheter tas. För ledigheten kan en vikarie anställas. Om assistenten inte har rätt till semester erläggs en semesterersättning som beroende på anställningsförhållandets längd är 9 % eller 11,5 % av den lön som under kvalifikationsåret betalats eller förfallit till betalning. Semesterersättningen betalas vid semesterperiodens utgång den 30 september. Anställande av vikarier Den gravt handikappade personen har rätt att anställa en vikarie för assistenten medan assistenten har semester eller sjukledighet. Lönekontoret ska genast underrättas om att assistenten har insjuknat eller kommer att ta semester när semester- eller sjukdomstiden är känd. Vikariens lön kan inte betalas ut om lönekontoret inte har tillsänts uppdaterade uppgifter om semester- och sjukledigheter. Sjukledigheter Assistenten ska alltid uppvisa ett läkarintyg för arbetsgivaren över arbetsoförmåga som varat i mer än 3 dagar. Läkarintyget ska lämnas in till lönekontoret. För sjukledigheter som överskrider nio dagar ska ett läkarintyg i original bifogas till ansökan om sjukdagpenning och skickas med ansökan till FPA. Arbetsgivaren/arbetstagaren söker om sjukdagpenning. Arbetsgivaren har emellertid genast från och med första sjukfrånvarodagen rätt att kräva

13 HELSINGFORS STAD 13 (16) en utredning över assistentens sjukdom. Assistenten är berättigad till lön högst till slutet av den nionde vardagen efter dagen för insjuknandet. Om assistentens anställningsförhållande har varat mindre än en månad ersätts 50 % av den normala lönen som lön för sjukdomstiden. Efter dagen för insjuknandet och därpå följande 9 vardagar är assistenten berättigad till dagpenning som betalas enligt sjukförsäkringslagen och som arbetsgivaren eller arbetstagaren själv ansöker om. Om arbetstagaren inom 30 dagar efter att han eller hon fått dagpenning enligt sjukförsäkringslagen insjuknar på nytt i samma sjukdom är han eller hon berättigad till dagpenning fr.o.m. följande vardag (s.k. fortsatt sjukdom) och lön betalas endast för dagen för insjuknandet. Arbetstagaren har emellertid inte rätt till lön för sjukdomstiden om han eller hon med uppsåt eller genom grov vårdslöshet själv förorsakat arbetsoförmågan. Moderskaps- faderskaps- och föräldraledighet samt vårdledigheter Arbetstagaren har rätt till ledighet under den tid han eller hon enligt sjukvårdslagen är berättigad till moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. Under dessa ledigheter betalas emellertid inte lön utan arbetstagaren ska ansöka om föräldraledighetspenning hos folkpensionsanstalten. Arbetstagaren ska meddela arbetsgivaren om moder- eller faderskapsledigheten senast två månader innan den börjar. När man beräknar semesterns längd likställs moderskapsledigheten med anställningstid och berättigar semester. 9. AVBROTT I ARBETSFÖRHÅLLANDET OCH DESS UPPHÖRANDE Permittering Du har inte rätt till personlig assistans under institutionsrehabilitering eller sjukhusvård. Inte heller ersätts för den personliga assistentens arbetsresor. Det kan därför hända att assistenten måste permitteras på grund av sjukhusvård, en period av institutionsrehabilitering eller en längre vistelse på en annan ort (till exempel på orten där stugan finns eller hos släktingar). En permittering innebär ett avbrott i arbetet och lönebetalningen, trots att arbetsförhållandet och arbetsavtalet fortsättningsvis gäller. Assistenten ska personligen eller skriftligen underrättas om permitteringen minst 14 dagar tidigare. Om permitteringen inte kan förutses (till exempel plötsligt behov av sjukhusvård) har en stadigvarande arbetstagare rätt till en grundlön för hela delgivningstiden på fjorton dagar som beräknas på basis av de överenskomna arbetsskiften, även om den assisterade personen tas in på ett sjukhus redan under delgivningstiden. Även lönekontoret ska naturligtvis underrättas om permitteringen genast när tidpunkten för

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN

PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN Handikappservice Kyrkslätts kommun Vård-och omsorgsväsendet 14.2.2011 Innehållsförteckning 1 ANSKAFFNING OCH ANSTÄLLNING AV ASSISTENT OCH

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS Kyrkslätts kommun Vård- och omsorgsväsendet Handikappservice Gäller fr.o.m. 1.5.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT - VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS...4 2 BEVILJANDE AV PERSONLIG

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 Semesterlag Innehåll 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 2 Intjäning av semester... 5 Semesterns längd och regler för intjäning av semester... 5 Full kvalifikationsmånad... 6 Ledighet

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 I de fall då företaget har upphört med sin verksamhet eller har färre än tre anställda, var vänlig och tag kontakt med oss på ÅSUB, tel. 01825 581 eller 01825

Läs mer

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch föräldraledighet Till en arbetstagare som enligt sjukförsäkringslagen har rätt till moderskapsledighet betalas lön enligt 7 i kapitel

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli godkänd av Borgå stads handikappservice som servicesedelproducent för personlig assistans. Enligt 8 i handikappservicelagen ska kommunen

Läs mer

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 Semesterlagen för arbetare inom MEs kollektivavtalsområden ARBETSGIVARE Företagsnamn Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde 1 2 Tidsbundna anställningsförhållanden

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...3 VAD ÄR PAM...3 MEDLEMSKAP...3 BLI MEDLEM I PAM NÄR ANSTÄLLNINGEN BÖRJAR...4 VAD ÄR

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare Arbetslöshetsförsäkringspremier anvisning till arbetsgivare INNEHÅLL Allmänt om arbetslöshetsförsäkringspremier. 1 Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. 2 Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie.

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Tjänsteförhållandet upphör

Tjänsteförhållandet upphör Ett tjänsteförhållande kan upphöra Utan uppsägning Med uppsägning Uppsägningsgrunder på beror på tjänsteinnehavaren Uppsägning på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker Uppsägningsrätt i

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7)

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7) KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7) TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR VISS TID 1 Tjänsteförhållandets längd 1.1 Grunder för tjänsteförhållande för viss tid En tjänsteinnehavare kan

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillämpningsområde... 2 2 Arbetets ledning, fördelning och organisationsrätt... 2 3 Inledande av ett anställningsförhållande...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

3. kompletterande uppgifter till regler och riktlinjer vid obekväm arbetstid

3. kompletterande uppgifter till regler och riktlinjer vid obekväm arbetstid VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2012-12-20 DNR BUN 2012.066 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse kompletterande

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften

Läs mer

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Kommunala arbetsmarknadsverket 1 (6) Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Som arbetstid räknas enligt 4 mom. 1 i AKTA:s arbetstidskapitel

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS KOMPLETTERANDE INFORMATION 2012-11-19 Utbetalning av lönegaranti i november och framgent kommer inte att kunna ske genom s.k. förskott som i september

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning.

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning. TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKALL BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Avtal för personlig assistans

Avtal för personlig assistans Avtal för personlig assistans 1. Parter Företag Assistans ViKan AB, 556848-5873, och 2. Bakgrund nedan kallad uppdragsgivare. Uppdragsgivaren har enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA Tillämpningsområde m m 1 Avtalet gäller arbetstagare

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER ETT KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA PK2_plus 1 *1439901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA Denna blankett är avsedd för dig, finsk medborgare, vars utländska make/maka ansöker om

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Bild 1. Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester.

Bild 1. Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester. Bild 1 Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester. Bild 2 SemL och AB säger Måndag den 1juni 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Kommentar:

Läs mer

Löneväxling vid Göteborgs universitet

Löneväxling vid Göteborgs universitet DNR P 2015/71 ERSÄTTER TIDIGARE DOKUMENT (2015-04-01) Löneväxling vid Göteborgs universitet Gäller från 2015-07-01 för medlemmar i Saco-S och OFR-S Personalenheten 1 (6) Drakegatan 7, plan 3, Box 100,

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete

Läs mer

Arbetslivets spelregler 1

Arbetslivets spelregler 1 Arbetslivets spelregler 1 Medlemskap i facket ger många fördelar:» Lön och andra arbetsvillkor Det är fackförbundet som förhandlar för din del om lön och andra arbetsvillkor. I kollektivavtalet för din

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OPTIKER 1.12.2010 30.11.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OPTIKER 1.12.2010 30.11.2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Innehåll Allmänt om självriskpremien... 4 1 Betalningsskyldighet... 4 1.1 Lönesumma...4 1.2 Självriskpremieprocent...4 1.3 Självriskpremie

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer