ARBOGA KOMMUN. Kommunstyrelsen. Ks 59 Au 61 Dnr 250/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBOGA KOMMUN. Kommunstyrelsen. Ks 59 Au 61 Dnr 250/2009-101"

Transkript

1 Blad 10 Ks 59 Au 61 Dnr 250/ Svar på motion om miljöflyktingar i den nya översiktsplanen Från Agneta Lambert-Meuller, MP, har inkommit motion till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2009, 109, om miljöflyktingar i den nya översiktsplanen. Motionären föreslår att det i Arboga kommun ska finnas fredade zoner där miljöflyktingar kan bo och leva. Dessutom undrar motionären vart den fredade zonen i Lunger för dessa människor tog vägen. Motionen remitterades till kommunstyrelsen. Motionen återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2009, 129, till kommunstyrelsen för ytterligare genomgång eftersom att miljö- och byggnämnden tidigare getts i uppdrag att skapa ett område i Lunger som ska vara i samklang med elöverkänsligas behov. Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25 mars 2010, 35. I sitt svar på motionen hänvisar miljö- och byggnämnden till en tjänsteskrivelse där det framgår att frågan om strålningsfria zoner, eller zoner fria från mobilmaster, väcktes genom en skriftlig begäran år s arbetsutskott beslutade den 12 mars 2002 att ge miljöoch byggnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att skapa ett område med låg elektromagnetisk strålning i kommunen. Tanken var att ett sådant område skulle inarbetas i översiktsplanen för Arboga kommun. Då det på fastigheten Lunger 3:6 fanns en byggnad som var elsanerad så sågs det som en möjlighet att inte placera master i direkt närhet till fastigheten och försöka hålla nere strålningen i området. Beslutet baserades till stor del på den verksamhet som bedrevs på fastigheten under denna tid och de som drev verksamhet på fastigheten var även ägare till densamma. I juni 2002 behandlade miljö- och byggnämnden en förfrågan från en privatperson om att skapa ett elsanerat boende och ett område med låg elektromagnetisk strålning. Förfrågan beviljades ej och den sökande meddelades av nämnden att det ej finns lagstöd för att utse sådana områden. Vidare berör miljö- och byggnämnden i sitt protokoll från den 25 mars 2010, 35, den oro gällande strålning från mobilmaster som var stor i Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens)sign. Utdragsbestyrkar^de

2 Blad 11 början av 2000-talet i samband med att dessa master började byggas. Det har visat sig att strålningen avtar snabbt med ökat avstånd från masten. Redan på avstånd större än några tiotals meter från antennen är exponeringen mycket låg. I många fall där allmänheten varit oroad har exponeringsnivån varit mindre än en tusendel av referensvärdena. Risken med själva mobiltelefonens strålning är mycket större än mastens. Lämpligheten av masternas placering ses över i bygglovsprocessen. Operatören måste då visa att gällande gränsvärden inte överskrids och de närboende ges möjlighet att yttra sig. Masternas påverkan på strålningen i, hemmen är låg. Den elektriska utrustning vi använder i hemmen så som Tv och spis alstrar mer strålning och där ges var och en möjlighet att välja vilken sorts utrustning man vill använda. I dag finns inga telemaster uppförda på fastigheten Lunger 3:6 eller i dess direkta närhet. Om en bygglovsansökan avseende en telemast inkommer till bygglovsenheten i framtiden så sker normal handläggning av ärendet vilket innebär att boende och fastighetsägare i området hörs i frågan om mastens uppsättande. Lagstöd om att freda denna zon omkring fastigheten Lunger 3:6 finns inte enligt handläggare på bygglovsenheten. Om området hade funnits med i översiktsplanen eller i någon annan plan för kommunen och där definierats som skyddad zon så hade detta förhållande kunnat beaktas vid handläggning av bygglovsansökan. s förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Någon fredad zon där miljöflyktingar kanbo och leva ska inte definieras i Arboga kommun. 2. Motionen avslås. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten (^O-r-dföran^des sign. Justerandes sign. Sekrete are s sign. Utdragsbe'sty

3 W- u'olci Vkv,ls{e, v V%% L( y^ Motion till Kommunfullmäktige i Arboga. ARBOGA KO MUN (lf^rieay. D2eplitn 7kn. Miljöflyktingar i den nya översiktsplanen Under rubriken Folkhälsa i den nya översiktsplanen finns det ingen antydning om att det i vårt samhälle lever människor som lider av kemikalieöverkänslighet eller av elöverkänslighet. Dessa människor kallar sig miljöflyktingar och behöver fredade zoner där de kan leva ett mänskligt liv undan el och kemikalier. Milj öflyktingar är en grupp människor som kommer att öka om vi inte ändrar vårt sätt att leva. För mera information, ring Elöverkänsligas Riksförbund, tel Jag föreslår att det i Arboga kommun ska finnas fredade zoner där milj öflyktingar kan bo och leva. Dessutom undrar jag vart den Fredade Zonen i Lunger för dessa människor tog vägen? Arboga Miljöpartiet de Gröna N«x-^ kow ffixwpl- Agneta Lambert-Meuller

4 Kommunfullmäktige Samman"desdatum Blad 22 Kf 109 Dnr 250/ Motion om miljöflyktingar i den nya översiktsplanen Från Agneta Lambert-Meuller har den 22 oktober 2009 inkommit en motion om miljöflyktingar i den nya översiktsplanen. Motionären föreslår att det i Arboga kommun ska finnas fredade zoner där miljöflyktingar kan bo och leva. Dessutom undrar motionären vart den fredade zonen i Lunger för dessa människor tog vägen. Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen Skickas till Akten O vandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign.

5 Kommunfullmäktige Blad 9 Kf 129 Dnr 250/ Svar på motion om miljöflyktingar i den nya översiktsplanen Från Agneta Lambert-Meuller, mp, har inkommit motion till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2009, 109 om miljöflyktingar i den nya översiktsplanen. Motionären föreslår att det i Arboga kommun ska finnas fredade zoner där miljöflyktingar kan bo och leva. Dessutom undrar motionären vart den fredade zonen i Lunger för dessa människor tog vägen. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen. Catrin Strömwall, s, yrkar på återremiss då miljö- och byggnämnden tidigare getts i uppdrag att skapa ett område i Lunger som ska vara i samklang med elöverkänsligas behov. Detta projekt bör finnas med i översiktsplanen. Olle Ytterberg, s, yrkar bifall till Catrins Strömwalls yrkande. Ordförande ställer Catrin Strömwalls, s, yrkande och kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Catrin Strömwalls, s, förslag. Kommunfullmäktiges beslut Motionen återremitteras till kommunstyrelsen för en genomgång av ärendet. Skickas till: Akten Ordförandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkan

6 t0 ARBOGA KOMMUN Miljö- och byggnämnden AR =Blad 0 t,. eni Mbn 35 Dnr 33/ ,_ kli,.^_sn. Motion om miljöflyktingar i den nya översiktsplanen Från kommunstyrelsen har den 3 februari 2010, inkommit remiss i rubricerat ärende för svar senast den 30 mars Yttrande från miljö- och hälsoskyddsinspektören inkom 17 mars 2010, varav framgår: "Frågan om "strålningsfria zoner" eller zoner fria från mobilmaster, väcktes i början av 2002 genom en skriftlig begäran fr ån Gun-Britt Ström och Lisa Bryngelsson om hjälp från kommunen att skapa en elektromagnetisk frizon för elöverkänsliga i kommunen. Miljö- och byggnämnden beslutade den 20 februari 2002 att föreslå att utreda möjligheten att skapa ett område i kommunen med låg elektromagnetisk strålning. s utskott beslutade den 12 mars 2002 att ge Miljö- och byggnämnden detta uppdrag. Tanken var att ett sådant område skulle inarbetas i översiktsplanen. Då det redan på fastigheten Lunger 3:6 fanns en byggnad som var elsanerad så sågs det som en möjlighet att fortsätta att arbeta på det och inte placera master i direkt närhet till fastigheten och försöka hålla ner strålningen i området. En lösning som skulle kunna fungera utan att det gjordes kostnadskrävande utredningar. Beslut togs i miljö- och byggnämnden den 17 april 2002 att området runt Lunger 3:6 "i möjligaste mån" skall hållas fritt från master och på sådant sätt försöka att skapa ett underlag till frizon för överkänsliga. Beslutet baserades till stor del på den verksamhet som bedrevs på fastigheten då. Det var en antroposofiskt inspirerad kursgård med kurser i ekologiskt byggande m.m. De som drev verksamheten var även ägare till fastigheten. Ytterligare en skrivelse inkom till kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden i juni 2002 från Gun-Britt Ström med önskemål om hjälp att ordna ett elsanerat boende åt henne och ytterligare frågor om möjligheterna att skapa ett område med låg elektromagnetisk strålning. Miljö- och byggnämnden beslutade att meddela henne att det ej finns något lagstöd Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

7 Miljö- och byggnämnden Blad 11 för att utse sådana områden utan att det varit i samförstånd med teleoperatören som det ej placerats master i området. Redan i slutet av 2002 såldes fastigheten och i dag bedrivs en helt annan verksamhet på gården. Därmed har inte området tagits med i den översiktsplan som fastställts i oktober Oron gällande strålningen från mobilmasterna var stor i början av 2000-talet när de började byggas. Sedan har det visat sig att strålningen avtar väldigt snabbt med avståndet från masten. Redan på avstånd större än några tiotals meter från antennen är exponeringen mycket låg. I många fall där allmänheten varit oroad, har exponeringsnivån varit mindre än en tusendel av referensvärdena. Risken med själva mobiltelefonens strålning är betydligt större än mastens. Lämpligheten av masternas placering ses över i bygglovsprocessen, operatören måste då visa att inte gällande referensvärden överskrids och de närboende ges möjlighet att yttra sig. Masternas påverkan på strålningen i hemmen är därmed liten, det är mer all elektrisk utrustning som vi använder (TV, spis m.m.) som alstrar strålning och där finns en möjlighet för var och en att välja. Det är förståeligt att den som tror sig vara överkänslig mot el söker frizoner men det saknas vetenskapliga belägg för att det är masterna som orsakar deras symptom och därmed saknas grund för att ställa krav på zoner fria från master." Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsinspektörens tjänsteskrivelse enligt ovan antas som nämndens yttrande på remissen "Motion om miljöflyktingar i den nya översiktsplanen". Skickas till Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

8 Sök ärende Urval Ärendegrupp: Lov Ärendetyp: Bygglov Åtgärdstyp: Byggnadstyp: Mast Handläggande enhet: Huvudhandläggare: Ankomstdatum from-tom: ^v f ^11c c A Del rm-i CV V Ärendenr Fastighetsbeteckning Avseende Ankomst Bygganm. Påbörjat Bevakn. H.Beslut Avslutat BLOV 0090/1998 STRÖMSNÄS 1:1 Bygglov. Nybyggnad av mast Förlängning av tidsbegränsat lov för mast och teknikbod på område reserverat' förframtida vattentom. (31 m?) BLOV TORPSTÅNG 2:2 Bygglov. Nybyggnad av mast 60 m hög + 2 st teknikbodar BLOV 0114/2001 ÖKNA 1:15 Bygglov. Nybyggnad av mast 42 m ostagad mast + mindre teknikbyggnad (7 m2) BLOV 0120/1996 TYRINGE 1:5 Bygglov. Nybyggnad av mast 60 m hög + teknikbyggnad för radio~ och telekom BLOV 0127/2002 STRÖMSNÄS 1:1 Bygglov. Nybyggnad av mast Förlängning av tidsbegränsat lov för mast BLOV 0154/2004 BÄLGEN 9 Bygglov. Nybyggnad av mast torn 24 m högt + 2 st teknikbodar. Koordinater (RT 90 X, Y,2,5 gon V) X: , Y: GIS nr D. BLOV 0182/1998 VALEN 2:4 Bygglov. Nybyggnad av mast 36 m hög BLOV 0188/1998 LÖNNEN 1 Bygglov. Nybyggnad av mast Radiosignalmast BLOV 0200/1997 NANNBERGA 5:14 Bygglov. Nybyggnad av mast 30 m hög + KC-hus för telekommunikation BLOV 0206/1997 HASTA 15:4 Bygglov. Nybyggnad av mast 60 m hög samt 2 teknikbyggnader BLOV 0252/1998 HOLMSÄTTER 1:1 Bygglov. Nybyggnad av mast 72 m hög + 2 teknikbodar BLOV /1993 KALLSTENSGARDEN 1:4 Bygglov. Nybyggnad av mast (65 m hög) samt teknikbyggnad. Omreg från Brattberget 1:1 till Ålholmen 1:14, del av

9 Sök ärende Ärendenr Fastighetsbeteckning Avseende Ankomst Bygganm. Påbörjat Bevakn. H.Beslut Avslutat BLOV /1991 NYBY 1:3 Bygglov. Nybyggnad av mast 54 m hög och radiostation BLOV /1990 KOBERG 2:13 Bygglov. Nybyggnad av mast Mast för antenn. Ändring /Gh BLOV ÖKNA 1:15 Bygglov. Nybyggnad av mast Basradiostation, mast 42 m MBN BLOV /1990 GRINDBERGA 1:2 Bygglov. Nybyggnad av mast Uppsättning av antenn mast 20 m BLOV ASBY 8:5 Bygglov. Nybyggnad av mast Uppsättning av radarmast BLOV /1989 BRATTBERGET 1:1 Bygglov. Nybyggnad av mast höjning av mast från 27 till 38 m. Nybyggnad av telebyggnad Antal ärenden: 18 2

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Dnr A 0160/03 Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Antagen av Byggnadsnämnden den 2003-11-12, ändring av titel policy till riktlinjer den 2004-02-12

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-06-04, t L.L 21 (27) 122 1 Dnr 201j/1105 - f Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor INLEDNING Erik Åberg (MP)

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 193 Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i kravspecifikationen vid upphandling. KS 2014-222 KS,

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

DOM 2015-05-18 Stockholm

DOM 2015-05-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-05-18 Stockholm Mål nr P 7611-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-04 i mål P 266-14, se bilaga KLAGANDE Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer