VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 FÖR ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INNEHÅLL Verksamhetsåret i sammandrag Styrelsen och Centralförvaltningen Primärvården Specialsjukvården Administration & Försörjning Bilagor Bokslut Statistik Personalberättelse Layout: Anette Korpi Foto: ÅHS fotoarkiv där inget annat anges

4 Verksamhetsåret 2005 Verksamhetsåret 2005 Central förvaltning PERSONAL Ålands hälso- och sjukvård har visat sig vara en attraktiv arbetsplats. Personalbemanningen var överlag god på de flesta enheter. Inom vårdsektorn har det dock varit svårt att bemanna tjänsterna under personalens sjukfrånvaro och vintersemestrar och Långvårdsenheten har lidit av brist på behörig personal speciellt på deltidstjänsterna. Inom läkarkåren har det fortsättningsvis varit svårt att rekrytera specialistläkare inom psykiatri, gynekologi och öron-näsa-halsområdet, men i övrigt har tjänsterna varit glädjande väl besatta. Det blir allt vanligare att personalen av olika orsaker önskar arbeta deltid. Av alla 835 inrättade tjänster är 69 inrättade som deltidstjänster. Därutöver arbetade 288 anställda deltid under hela eller delar av året. Detta innebär en extra utmaning i personalrekryteringen för att få verksamheten att fungera, men visar också på en positiv inställning från arbetsgivarens sida till deltidstjänstgöring. Antalet budgeterade årsarbeten för hela ÅHS uppgick till 815,5 år Frånvarostatistiken uppvisar trots höga tal en klar nedgång jämfört med Speciellt noterbart är att sjukfrånvaron minskat med 3600 dagar sedan Återgärder har vidtagits för att analysera sjukfrånvaron för att om möjligt minska den ytterligare. Den till åldern äldsta yrkesgruppen är läkarna, där 43 % är över 50 år, följt av primärskötar/närvårdargruppen med 37 % och sjukskötar/hälsovårdarkåren med 31 % över 50 år. De framtida och närstående pensioneringarna inger bekymmer eftersom det i närområdena råder allt större brist på hälso- och sjukvårdspersonal. Personalen har beretts möjlighet att delta i ett flertal personalvårdsaktiviteter till sponsorerat pris. Målsättningen har varit att stimulera till konditionshöjande motionsformer. Massage, som utgjorde 10 % av alla aktivitetsbesök, förbrukade nästan 30 % av personalvårdsbudgeten. Hela personalen inbjöds även till en mycket uppskattad inspirationsdag på Lemböte lägergård. Under året har styrelsen fastställt ett omarbetat reglemente enligt vilket primärvårdschefs- och sjukvårdschefstjänsterna ersatts av en gemensam chefläkartjänst. I och med detta upphörde primärvården och specialsjukvården att vara skilda resultatenheter från början av år FASTIGHETER Vid årsskiftet påbörjades bygget av försörjningshuset (etapp I av centralsjukhusets om- och tillbyggnad) efter en planeringstid som bland annat innehöll kraftiga kostnadsnedskärningar för att det fastställda budgetanslaget skulle kunna hållas. Etapp I blir inflyttningsklart i slutet av år Dålig inomhusluft ledde till utflyttning från Godby hälsocentral och Lemland-Lumparlands hälso- och sjukvårdmottagning till tillfälliga utrymmen under saneringstiden. Kostnaderna för detta hade inte budgeterats. Under året invigdes Barn- och ungdomsenhetens lekpaviljong, som är en donation från Ålands barnfond. Samtidigt byggdes barnpolikliniken om, vilket också skedde med förlossnings-salarna vid BB-gynavdelningen och kansliet vid avdelning Västergårds på Gullåsen. Barn- och ungdomspsykiatriska enheten flyttade till nya utrymmen, vilket botade den trångboddhet som gällt i flere år för både BUP och vuxenpsykiatriska mottagningen.

5 Ytterligare flyttade Dagkliniken till den nyrenoverade gamla hälsocentralen vid Norragatan. PRIMÄRVÅRDEN På grund av primärvårdens goda läkarbemanningen i början av året slopades läkarjouren under vardagskvällarna i mitten av oktober och patienterna hänvisades till Akuten. Detta beslut måste senare återtas då bemanningen igen försämrades och akuta läkartider inte kunde erbjudas vanlig kontorstid. Antalet läkarbesök minskade på årsnivå från till Av samtliga drygt besök inom Primärvården gjordes besök eller ca 40 % av personer över 64 år. Per invånare innebar detta 4,2 besök, fördelat så att kvinnorna gjorde 6,0 besök och männen 4,4 besök/patient. Långvårdsenheten Gullåsen, vars platsantal minskades med två av utrymmes skäl, hade i stort sett oförändrat antal vårddagar. Däremot skedde en förskjutning mellan åldersgrupperna så att de yngre patienternas (under 65 år) vårddagar ökade med 66 % medan de äldsta patienternas (över 85 år) minskade med 25 %. Samtidigt blev patienternas hjälpbehov allt större. Detta kan bl.a. ses som ett resultat av ett allt större tryck från specialsjukvården, vars platsantal under 2003 minskade med 10, när lungavdelningen stängdes. Mariehamn, som använde 64 % av alla vårddagar, hade problem med att ta emot patienter från Gullåsen. Det fanns under året konstant ett flertal patienter som väntade på annan vårdplats inom staden. Kommunernas genomsnittliga vårddygnskostnad varierade från 129,80 euro för Lumparland till 146,90 euro för Eckerö. I en helt egen kategori låg Vårdö med en vårddygnskostnad på 30,42 euro. Variationen förklaras helt med hur stor andel patienten själv betalat av den fastställda vårddygnskostnaden (159,98 euro). Tandvårdens besöksantal minskade med nästan 7 % och kom ner till samma nivå som Nästan 80 % av alla patienter var under 45 år, och i genomsnitt gjorde varje patient 2,2 besök. Antalet uteblivna patienter ligger stadigt något över 500, vilket motsvarar en tandläkares hela arbetsinsats under ca 2 månader! Veterinärernas smådjurmottagning uppvisade ca färre besök, vilket är en minskning med 35 %. Detta var helt i led med den inriktning som styrelsen önskat. De nationella övervakningsprogrammen sysselsatte Miljöhälsovårdsenheten speciellt mycket under året, antalet provtagningar ökade från till Även inspektionernas och tillståndens antal ökade med 9-14 %. Livsmedelslaboratoriet, som är ackrediterat, bör kontinuerligt följa upp kvaliteten på sina analyser. Detta är orsaken till att 36 % (!) av alla analyser hänför sig till kvalitetssäkringen. SPECIALSJUKVÅRDEN Specialsjukvårdens totala produktion av öppenvårdstjänster var i stort oförändrad jämfört med föregående år. Läkarbesöken var nästan exakt lika många (22.954), telefonbesöken ökade från till Likaså ökade besöken hos vårdpersonalen något. Ökningarna beror troligen på en mera noggrann statistikföring. Väntetiderna till de olika poliklinikerna i februari 2005 underskred de gränsvärden som man på fastlandet fastställt i den s.k. vårdgarantin. Endast till vissa ortopediska, gynekologiska och öron-, näs-, hals-åtgärder överskreds 6 månaders väntetid. Analyseras de enskilda enheternas öppenvårdsproduktion märker man att läkarbesöken inom onkologi och kirurgi ökat med 10 % och något mera inom barn- och ungdomsmedicin. Gynekologbesöken minskade med 6 % och ögonläkarbesöken med 14 %. Förändringarna avspeglar närmast läkarbemanningen under de två senaste åren. För Ögonenhetens del finns orsaken i att den nuvarande överläkaren även sköter operations- och laserverksamheten, vilka tidigare gjordes av utomstående konsulter. Akutens besöksantal ökade något (3,9 %), huvudsakligen beroende på

6 att primärvårdens kvällsjour under årets drygt två sista månader upphörde under vardagskvällarna och ledde till att patienterna sökte sig/hänvisades till Akuten. Av samtliga besök på alla polikliniker gjordes 43 % av personer i åldern år och 39 % av personer äldre än 64 år. Kvinnornas andel var något över 50 %. Inom rehabiliterings- och fysioterapiverksamheten gjorde de kvinnliga patienterna 7,1 besök/pat. medan männen gjorde 5,9 besök. Omvänt var förhållandet inom onkologiverksamheten (5,4 besök/kvinna; 6,6 besök/man) men i övrigt fanns det ingen skillnad i antal besök mellan könen. Avdelningsvården uppvisade ett ökat antal vårddagar, totalt ökade dessa med 5,6 %. Ökningen gällde alla specialiteter förutom förlossningsvården, rehabiliteringen och intensivvården. Den sistnämnda minskade med 27 % från till 991 vårddagar. Detta torde närmast bero på en slumpmässig variation från ett år till ett annat. Den medicinska avdelningens beläggning ökade från 65 till 81 %. Med beaktande av att tvåpersoners rummen ofta måste användas för endast en patient p.g.a. infektionsrisk/isolering eller vård i livets slutskede var belastningen nästan maximal. Den lägsta beläggningen hade gynekologi och förlossning, 36 resp. 39 %. Totalt var centralsjukhusets beläggningsgrad 60 % vilket antyder att antalet vårdplatser är tillräckligt, men att fördelningen inte är optimal mellan specialiteterna. Av alla vårddagar stod de över 64 år för 55 %, de kvinnliga patienterna använde 53 % av vårddagarna, men hade i medeltal något kortare vårdtid, 5,6 dagar mot 6,7 dagar för männen. Förlossningarnas antal var 256, den nästlägsta siffran de senaste 5 åren. Aborterna ökade med 13 %. Inom den operativa verksamheten ökade antalet ingrepp med drygt 12 %, mest ökade artroskopiska axelingrepp, åderbråcks- och ögonoperationer. Den egna laboratorieverksamheten ökade något medan de köpta analysernas antal minskade med 6 %. Genom aktiv upphandling av utomstående laboratorietjänster har den befarade kostnadsökningen kunnat undvikas. Röntgenundersökningarna minskade med 5 %, speciellt de köpta MR-undersökningarna. Mammografiundersökningarna ökade med hela 21 % beroende på att de som kallas till sållningen är så många flere vart annat år. Inom den psykiatriska verksamheten märks en fortsatt ökning av besöken inom öppenvården, från 2003 till 2004 med 13 % och från 2004 till 2005 med 9 %. Ökningen 2005 kan helt tillskrivas öppenvårdsbesöken vid avdelningarna vid Grelsby sjukhus. Vårddagarna inom psykiatrin har fortsatt att minska ( med 14 %; med 8 %). Anmärkningsvärt är dock den stora ökningen av missbrukarvårdens vårddygn( +117 %) och patienter ( +76 %). Inom den öppna psykiatriska vården dominerar de kvinnliga patienterna, 69 % av alla besök, medan männen har något flere vårddagar. Läkemedelskostnaderna inom ÅHS har liksom inom andra sjukvårdsdistrikt fortsatt att öka kraftigt. Ökningen från år 2003 till 2004 var över 11 % och från 2004 till 2005 över 15 %. Noterbart är att de fem dyraste medicinerna stod för 35 % av den totala läkemedelskostnaden, som uppgick till 2,3 milj. euro. Lageromsättningen ökade med 4 %. Bland de 15 mest kostsamma konsumtionsvarorna var de flesta hemsjukvårdsartiklar, antingen kronikerblöjor eller stix för blodsockermätning i hemmiljö. VÅRD UTANFÖR ÅLAND Besöken inom vården utanför Åland ökade med drygt 4 % till 2.800, medan antalet vårddagar minskade med 10 % till Av vårddagarna skedde 70 % på sjukhus på fastlandet, 30 % i Sverige, men kostnadsmässigt stod de svenska vårddagarna för ca hälften av de totala vårddagskostnaderna för den externa vården. Det budgeterade anslaget överskreds med euro eller med nästan 15 %. Till detta tillkommer ännu transportkostnaderna flygledes, som uppgick till euro. IT-UTVECKLINGEN Inom verksamheterna fortsatte datoriseringen med bl.a. fullbordat behörighetssystem för alla enheter, operationsprogram och pilotprojekt gällande vårdplanering. Planeringen inför införandet av ett nytt ekonomisystem har varit mycket arbetskrävande och det planerade ibruktagandet vid årsskiftet måste framskjutas med några månader. EKONOMI Primärvårdens budgetförverkligande var 99,5 %. Ökningen från 2004 till 2005 var 5 %. Hela 85 % av kostnaderna hänför sig till personalen. Hälso- och sjukvårdsmottagningarna, Långvårds- och Miljöhälsovårdsenheten överskred sina respektive budgeter, men detta balanserades av underskridningar inom den centrala enheten och tandvården. Kostnadsmässigt har Primärvården under de sex senaste åren (boksluten ) ökat med 40,5 %.

7 Specialsjukvården överskred det budgeterade anslaget med knappt euro, ett budgetförverkligande på 100,16 %. Överskridningarna på vissa enheter berodde på högre utgifter för övrig konsumtion (med, kir, gyn, öron, psyk, röntgen) och för vård utanför Åland (kir, gyn, öron, rehab). Endast kirurgiska och akutenheten överskred personalkostnads-anslaget, som emellertid totalt sett underskreds inom Specialsjukvården med nästan euro. Kostnadsmässigt har Specialsjukvården under de sex senaste åren ökat med 33,9 %. Den slutliga kostnaden för hälso- och sjukvården år 2005 var euro. I förhållande till budgetanslaget för år 2005 överskreds kostnaderna med euro. När återstående anslag från år 2004 (ca 2,2 milj euro) beaktas återstår euro för användning år 2006, något mindre än beräknat. Kostnadsmedvetenheten måste därför hela tiden hållas levande och verksamheterna måste ytterligare rationaliseras. Under år 2005 överskreds de budgeterade inkomsterna med nästan euro. Detta berodde huvudsakligen på de fullkostnadsersättningar som försäkringsbolagen fr.o.m. mars 2005 betalat för olycksfallspatienternas vård. Denna inkomstpost på euro hade inte beaktats i budgeten. Intäkterna för vården på ÅHS primärvårdsplatser överskreds också med euro, medan patientavgifterna inte nådde upp till det budgeterade euro utan stannade på euro. Förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström SLUTLIGEN Verksamhetsåret 2005 kan uppfattas som ett gott år. Personalbemanningen var i stort sett tillfredsställande, de flesta verksamheter ökade sin produktivitet. Den åländska befolkningen förefaller att ha varit nöjd med hälso- och sjukvårdtjänsterna, något som även kan utläsas av att antalet ärenden hos patientombudsmannen minskade med 12 % till 164. Speciellt för året var det omfattande arbetet kring krishantering som följde på flodvågskatastrofen i Sydostasien, där flere ålänningar drabbades hårt. Den involverade personalen utförde här ett fantastiskt arbete och bevisade att alla de krisplaner och andra förberedelser som man arbetat med under tidigare år kom väl till rätt. Björn-Olof Ehrnström Förvaltningschef

8 STYRELSEN Centralförvaltningen Landskapsregeringen beslöt den 15 mars 2005 att utse följande personer till styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård för perioden Mikael Lagström, ordf., Mariehamn Micael Sandberg, viceordf., Lemland Torbjörn Björkman, Finström Gun-Mari Lindholm, Lemland Anne-May Pehrsson, Sund Ulla Rindler-Wrede, Mariehamn Göte Winé, Sund Fredrik Lindqvist, Mariehamn Sören Karlsson, Finström Benita Johans, Lemland John Hilander, Eckerö Veronica Törnroos, Brändö Ulla Rehnfors, Finström Rolf Söderlund, Eckerö Styrelsen har sammanträtt 10 ggr under året (2004: 16 ggr) och behandlat 130 ärenden (2004: 156). Vid styrelsens sammanträden är förvaltningschefen föredragande och de övriga tjänstemännen i ledningsgruppen har närvaro- och yttranderätt. De fackliga huvudorganisationernas (AKAVA-Å, FOA-Å, TCÅ och TEHY-Å) representanter har varit närvarande vid de flesta sammanträden. Bland de ärenden styrelsen har behandlat under året kan särskilt omnämnas: Tjänsteärenden: ändring av tjänstebenämningar inom administration och försörjning, besättande av förvaltningschefstjänsten, ombildning av sjukvårds- och primärvårdschefstjänsterna. Närmare detaljer om tjänsteärenden finns i personalbokslutet. Personalärenden: omarbetat reglemente, inspirationsdag för alla inom ÅHS, hanteringsplan vid mobbning. Rättsfall: skadeståndsyrkande, ÅFD s beslut gällande faktureringen av hälso- och sjukvårdsavgifter till Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Anskaffningar: ny ultraljudsapparat till BB-gynekologiska enheten. Upphandlingar: förlängt tvätteriavtal med Quickly tvättcentralen Ab, upphandling av el. Fastighetsärenden: utlokalisering av verksamheterna samt ombyggnad av Godby hälsocentral, nya utrymmen för den psykiatriska dagkliniken, ventilationen vid Grelsby sjukhus, nya tandvårdsutrymmen, nya utrymmen för barn- och ungdomspsykiatriska enheten, planeringen av centralsjukhusets ombyggnad, etapp II. Personalbostäder: hyressubventionering av personalbostäderna. Utbildning: miljöutbildning inom ÅHS. Rapporter: produktivitetskartläggning, alkohol- och drogförebyggande arbete inom ÅHS, arbetsgruppen för ett rökfritt ÅHS. Redogörelser och utvärderingar: krisarbetet efter flodvågskatastrofen i Sydostasien, förändrat arbetstidssystem på Kökar, stängningen av lungavdelningen.

9 Bokslut, plan, budget, avgifter: bokslutet för år 2004, budget och plan för hälso- och sjukvården år 2005, budgetram för år 2006, konsekvensbedömning av förslaget till budget och plan för 2006, budget och hälso- och sjukvårdsplan för år 2006, avgiftsstadgan för år 2005 och 2006, avgiftsstadgan för miljöhälsovården för år Övrigt: kösituationen inom ÅHS, omorganisering av läkarjouren. Styrelsens medlemmar Från vänster: Torbjörn Björkman, Anne-May Pehrsson, Micael Sandberg, Ulla Rindler-Wrede, ordförande Mikael Lagström, Gun-Mari Lindholm och Göte Winé. Foto: Dan Björkroth LEDNINGSGRUPPEN I ledningsgruppen har ingått förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström (ordf.), vårdchef Bengt Michelsson, sjukvårdschef Carl-Åke Carlson, primärvårdschef Mogens Lindén och ekonomichef Marie Lövgren. Förvaltningssekreterare Birgit Åkerholm (från augusti Ann-Marie Eriksson) har fungerat som ledningsgruppens sekreterare. FÖRVALTNINGSKANSLIET Förvaltningskansliet har ansvarat för beredningen och verkställandet av styrelseärenden samt ärenden i anslutning till ledningsgruppens arbete. Arbetet med att omarbeta reglementet slutfördes under hösten. I och med att primärvårds- och sjukvårdschefstjänsterna sammanslogs till en chefläkartjänst försvann indelningen av ÅHS i tre resultatenheter. Den produktivitetskartläggning som påbörjades 2004 blev färdig våren Rapporten omfattade enheterna medicin, kirurgi, BB-gynekologi, op-aniva och akuten. Eftersom det visade sig vara svårt att i praktiken omsätta kartläggningsresultatet genomfördes inte den planerade fortsättningen med andra enheter. Istället för den planerade ledarskapsskolningen genomfördes under två veckor s.k. inspirations-dagar för hela ÅHS personal. Över 700 anställda deltog i en dags föreläsningar med Lars Losvik och Siv Their på Lemböte lägergård. Personaltidningen Pulsen utkom med ett temanummer som behandlade inspirationsdagarnas innehåll. Det pilotprojekt kring ett nytt lönesättningssystem baserat på arbetsvärdering som inleddes hösten 2004 avslutades med en utvärdering hösten Utvärderingen utmynnade i att landskapsregeringen beslöt avvakta med fortsatta förhandlingar kring införande av ett nytt lönesystem. En hanteringsplan vid mobbning togs fram under året och i samband med detta utnämndes en stödgrupp som kan kontaktas då ytterligare stöd och hjälp behövs. En arbetsgrupp lämnade, på styrelsens uppdrag, ett förslag till att göra ÅHS till en rökfri organisation. Förslaget verkställs i maj Arbetet med att vidareutveckla ÅHS intranät och hemsida har p.g.a. resursbrist inte kunnat genomföras i önskad omfattning. Förvaltningschefen fungerade som ordförande för planeringskommittén (senare byggnadskommittén) för utbyggnaden av centralsjukhuset (etapp 1). Bygget som påbörjades vid årsskiftet med huvudentreprenör Ålands Bygg Ab har i stort framskridit enligt planerna.

10 VÅRDCHEFEN Genom samarbete med Ålands arbetsförmedlingsbyrå och genom egna insatser har rekryteringsmässor i Åbo och Vasa besökts. Riktade rekryteringsinsatser har även gjorts till Svenska Yrkeshögskolan och Yrkeshögskolan Sydväst. Arbetsmarknadsläget för vårdpersonal har dock förändrats i Finland så att hemmamarknaden där erbjuder utbildade och studerande rikligt med arbetsmöjligheter. Personalbehovet har därför inte till alla delar varit tillgodosett. I samarbete med Högskolan på Åland har den lokala utbildningsvolymen för sjukskötare utökats genom att nya kurser startar oftare. Utbildningsvolymen bedöms dock ha nått sitt tak genom att fler praktikplatser inte kan erbjudas. Handledningen av vårdstuderande på enheterna är en omfattande verksamhet som under år 2005 uppgick till 832 handledningsveckor. Sammanlagt gjorde 148 vårdstuderande under året olika långa praktikavsnitt inom ÅHS. Strategin att låta enheterna ta del av handledningsarvodena för vårdstuderandena i form av utbildningsanslag kan därmed konstateras ha fallit väl ut. Ansvarsprofilerna gällande vårdledarnas ansvarsområden har inte förändrats under året på grund av den försenade revideringen av reglementet. Projektet Tjäna patienten med sju fullbordade utvecklingsarbeten avslutades i maj 2005 med ett nordiskt seminarium för vårdledare och forskare i Mariehamn. Seminariet anordnades i samarbete med Högskolan i Borås, Högskolan på Åland och ÅHS. Projektrapporten utkom i tryckt form i december. I augusti påbörjade den nya huntingtonkoordinatorn (20 vt.) sitt arbete. Hennes arbetsområde är att koordinera och möta det vårdbehov som patienter, och deras anhöriga, har som lider av sjukdomen Chorea Huntington. Foro: Lars Losvik Personalsekreterare Barbro Eriksson och projektledare Anette Korpi på fotografirunda inför Inspirationsdagarna PERSONALSEKRETERAREN Personalsekreteraren har under året fattat beslut i 204 varav 100 beslut om beviljande av avtalsenliga tillägg, 58 beslut om personalvårdsaktiviteter och 46 beslut i övriga ärenden. Personalsekreteraren har som tidigare år producerat underlag för, och bistått förvaltningschefen vid, såväl avtals- som s.k. gropjusteringsförhandlingar. Arbetet med sammanställande av en grafisk manual för ÅHS inleddes under året och fr.o.m. våren 2005 har ÅHS-infomail hanterats av personalsekreteraren. Personalsekreteraren ansvarade även för innehåll och upplägg av Personaltidningen Pulsens temabilaga. Se bilaga Personalberättelsen för mer information inklusive statistik.

11 IT-ENHETEN IT-avdelningen har under året anskaffat hårdvaru-utrustning för att tillgodose behovet hos ett ökat antal användare samt som ersättning för gammal utrustning. Gullåsens avdelningar och rehab enheten har förberetts för trådlöst Internet. Ett antal hälso- och sjukvårdsmottagningar samt skolor har kopplats till intranätet via Internet istället för tidigare ISDN-förbindelser. Behörighetssystemet med individuell inloggning för alla användare av de patientadministrativa systemen är nu i bruk på alla enheter. IT-säkerheten har ytterligare förbättrats genom ett nytt system för snabb uppdatering av operativsystemen på servrar och klienter samt utökad kylning av datorrummet. Utvecklingen av den elektroniska journalen har fortgått planenligt, men då personella resurser för teknisk jour/beredskap saknas kvällar och helger är pappersjournalen fortfarande det officiella dokumentet i specialsjukvården. Utvecklingen av de patientadministrativa systemen har försiggått kontinuerligt med hjälp av leverantörskonsulter. Systemet för operationsplanering har tagits i bruk och en modul för antikoagulans har införts som ersättning för ett tidigare fristående program. Flera intyg och blanketter har fått en elektronisk utformning. Det nya radiologiska informationssystemet är i produktion med koppling till övrig patientadministration. Vårddokumentationsmodulen har införts på resterande avdelningar på Gullåsen och utveckling av psykiatrin har pågått med bistånd av konsulter samt personal vid Grelsby sjukhus. Implementeringen av ÅHS tjänstekollektivavtal i det nya schemaläggningssystemet har gjorts för vecko- och periodarbete. Ett 15-tal enheter har börjat använda systemet. En ökad efterfrågan på olika statistikoch andra rapporter har medfört ett större resursutnyttjande på IT-avdelningen. Utvecklingen av informationen på intranätet Sesam har kontinuerligt pågått under året. På konsultbasis har en datalärare hållit 25 kurser omfattande 214 lektioner för ca 150 anställda. Utbildning har givits i Windows operativsystem, Internet och e-post, ordbehandling, kalkyl och databaser samt presentationsprogram. Dessutom har speciella kurser för datorskraja samt ett par individuella kurser arrangerats. TELEFONVÄXELNS öppethållningstider har under året ändrats till kl på vardagar och kl på helgerna. Ett projekt har påbörjats med att slå samman telefonväxelns telefonkatalog med intranätets. ANSVARSPERSONER Förvaltningschef: Björn-Olof Ehrnström Vårdchef: Bengt Michelsson IT-chef: Christina von Hertzen

12 ALLMÄNT Personalsituationen har varit tillfredsställande under året. Tillgången på sommarvikarier har varit mycket god och kompetensen har varit hög bland dessa. De under året utannonserade läkartjänsterna fick samtliga kvalificerade sökande. En av de nya läkarna är specialist i internmedicin- och endokrinologi med inriktning främst på diabetes. Detta möjliggör ett upprättande av en diabetesmottagning och en samordning av diabetesvården med specialsjukvården. Primärvården Under senare delen av året förändrades läkarbemanningen vilket bl.a. hade till följd att försöket med gemensam jour måste upphöra efter årskiftet. Geta och Lumparlands hälso- och sjukvårdsmottagningar har stängts under året och hälsovårdarna från nämnda rådgivningar har omplacerats till hemsjukvården. Sedan januari har även mödrarådgivningen på södra Åland centraliserats till en ambulerande barnmorska. Eckerö och Hammarlands hälso- och sjukvårdsmottagningar samverkar och vikarierar varandra vid behov men är i övrigt två skilda mottagningar. Försöket med ett nytt arbetstidsschema på Kökar har fortsatt efter en positiv utvärdering av såväl personal som patienter. I övrigt har beredskapen i skärgården bibehållits på samma kostnadsnivå som föregående år. Telemedicin för att förbättra vården i skärgården har inte vidareutvecklats under året då hälsovårdarna för närvarande inte finner det intressant. De anser att regelbundna konsultationer och undersökningar, utförda på plats av tillrest läkare, bättre fyller deras behov. Arbetsgruppen kring kvinnohälsa har fortsatt sin verksamhet och arbetar utgående från målsättningen att skapa ett kvinnocenter. Förebyggande hembesök till 75-åringar har under året fortsatt med beviljade projektmedel. Evidensprojektet de sju första sekunderna angående bemötandet har fortsatt. Uppföljningen efter den teoretiska delen har skett genom focusgruppintervjuer med olika personalgrupper för att kartlägga medarbetarnas syn på detta ämne. Primärvårdens kvalitetsgrupp Disa har under året genomfört en enkät bland patienterna för att även deras syn på bemötandet och informationen i vården ska uppmärksammas. Undersökningen visade att en mycket stor procent av patienterna upplevde ett bra omhändertagande med ett gott bemötande och klar information vid primärvårdens olika mottagningspunkter. Belastningen och efterfrågan på företagshälsovården och personalhälsovården är fortfarande hög och personalresurserna inom detta område har inte motsvarat ställda krav och önskemål. Vårdtyngdsmätning enligt RAVA indexet har under året implementerats i verksamheten bl.a. för att underlätta samarbetet och vårdplaneringen mellan olika vårdinstanser. 10

13 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNINGARNA HÄLSOCENTRALEN I MARIEHAMN Personalsituationen har varit tillfredsställande på såväl läkar- som på sjukskötarsidan. ÅHS styrelse beslöt, med hänvisning till den goda läkarbemanningen, att från oktober på prov genomföra den nedläggning av hälsocentralens kvällsjour på vardagskvällar som varit aktuell i några år. Konsekvensen av detta var ett minskat antal icke-akuta tider för utredningspatienter vilket mot årets slut resulterade i att man måste öka utredningstiderna på bekostnad av jourtider för att hålla acceptabla väntetider. Detta innebar att ett ökat antal patienter hänvisades till akutmottagningen och att hälsocentralens möjligheter att sköta akuta primärvårdsfall reducerades. Bortsett från jouromhändertagandet och diabetologin har övriga samordningskonsekvenser med specialistvården inte hittat sin form. På gynekologiska enheten har läkarbemanningen inte möjliggjort en vidareutveckling av kvinnomottagningskonceptet. Höstens influensakampanj av riskgrupper hade en större besöksfrekvens än tidigare år. På basen av en utredning om ÅHS organisation beslöt styrelsen under hösten att sammanslå primärvårdschefsoch sjukvårdschefstjänsterna till en ny gemensam chefläkartjänst. Primärvården upphör därmed att vara en separat resultatenhet och underställs chefläkaren som en basenhet jämställd med organisationens övriga basenheter. HÄLSOCENTRALEN/HEMSJUKVÅRDEN I GODBY Efter att personalens hälsa försämrats konstaterade Hälsonämnden i januari 2005 att störningen av inomhusluften i Godby hälsocentrals lokaler medförde risk för sanitär olägenhet. ÅHS styrelse beslöt att lokalerna skulle vara utrymda senast den 1 augusti. Hela personalen skulle även läkarundersökas vilket skedde under våren. Hälsoproblemen accentuerades och i maj beslutades att läkarmottagningen skulle flytta till ÅCS. Den 1 juni öppnade läkarmottagningen i gamla öronkorridoren. I september öppnade läkarmottagningen åter i Godby, i gamla bibliotekets ombyggda, något trånga, men fina lokaler vid Skolvägen 2. Även hemsjukvården flyttade i mars sin verksamhet till en lägenhet i Godby. P.g.a. att man hittade mögel i badrummet tvingades man åter flytta i augusti, nu till nedre våningen i Ålands telefon-andelslags fastighet i Godby. Den 1 januari införlivades Sunds hemsjukvård med Godby hemsjukvård. Sammanslagningen underlättar utvecklingen och samordningen inom hemsjukvården på Norra Åland. På hälsocentralen var endast två av de tre läkartjänsterna besatta varför väntetiderna för icke-akuta besök blev alltför långa. Sjukskötarsituationen har dock varit god med en halvtidstjänst extra. Under sommaren sköttes inga akuta patienter vid Godby läkarmottagning, dels på grund av utrymmesbrist vid ÅCS, dels för att få mer bokningsbara tider. Hälsocentralen i Godby har försökt hålla fast vid läkarnas distriktsansvar under året. Under två lördagar har mottagningen varit öppet för planerade operationer av födelsemärken. HEMSJUKVÅRDEN I MARIEHAMN Mariehamn har hemsjukvårdsservice dygnet runt. Hemsjukvården har i större utsträckning börjat anlita patienternas egenläkare vid konsultationer och receptförnyelse. Verksamheten ökar fortfarande i omfång då allt fler svårt sjuka vårdas hemma samtidigt som vårdtiden på sjukhuset förkortas. Samarbetet med Norra och Södra Ålands hemsjukvård kvällstid och nattetid har fortsatt. Målet har varit att kunna erbjuda lika vård åt hela befolkningen, d.v.s. dygnet runt. Samarbetet med den onkologiska verksamheten har fungerat bra. Målet är fortsättningsvis att få rätt patient på rätt vårdnivå samt att erbjuda valmöjligheter för patienten och dess anhöriga. 11

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006 Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2005 Styrelsen nr 6 /2005 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 69 Sammankallande och beslutförhet. 70 Justering av protokoll. 71 Fastställande av föredragningslistan. 72 Byggnadskommittén,

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 2008 ARBETSVÄRDERING År 2008 återupptogs projektet med arbetsvärdering, som är en systematisk metod för att bedöma svårighetsgraden i olika tjänster utgående

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010 Styrelsen nr 4 /2010 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 36 Sammankallande och beslutförhet. 37 Justering av protokoll. 38 Fastställande av föredragningslistan. 39 Bokslutet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009 Styrelsen nr 10/2009 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 12.30. Paragraf Ärende 104 Sammankallande och beslutförhet. 105 Justering av protokoll. 106 Fastställande av föredragningslistan. 107 Uppsägning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010 Styrelsen nr 6 /2010 Kallelse till sammanträde den 21 maj kl. 09.30. Paragraf Ärende 53 Sammankallande och beslutförhet. 54 Justering av protokoll. 55 Fastställande av föredragningslistan. 56 Beslut om

Läs mer

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013 Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. PATIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER...

Läs mer

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2012

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2012 Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2012 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Klient- och patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. PATIENTENS STÄLLNING OCH

Läs mer

Socialoch. hälsovårdsberedskap på Åland. Den nordiske helseberedskapskonferansen 2006/ Henningsvaer 18.-21.juni 2006/ BChS

Socialoch. hälsovårdsberedskap på Åland. Den nordiske helseberedskapskonferansen 2006/ Henningsvaer 18.-21.juni 2006/ BChS Socialoch hälsovårdsberedskap på Åland Den nordiske helseberedskapskonferansen 2006/ Henningsvaer 18.-21.juni 2006/ BChS Vad är Åland? Ett självstyrt landskap i Finland Demilitariserat och neutraliserat

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012 Styrelsen nr 5/2012 Kallelse till sammanträde den 5 april kl. 12.00. Paragraf Ärende 36. Sammankallande och beslutsförhet. 37. Justering av protokoll. 38. Föredragningslistans godkännande. 39. Rapport

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011 Styrelsen nr 8/2011 Kallelse till sammanträde den 28 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 48 Sammankallande och beslutförhet. 49 Justering av protokoll. 50 Fastställande av föredragningslistan. 51 Yttrande

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011 Styrelsen nr 16/2011 Kallelse till sammanträde den 16 december kl. 09.00. Sammanträdet avslutas med gemensam jullunch på restaurang Nautical kl.12.00 Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutsförhet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005 Styrelsen nr 8 /2005 Kallelse till sammanträde den 14 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 91 Sammankallande och beslutförhet. 92 Justering av protokoll. 93 Fastställande av föredragningslistan. 94 Upphandling

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2016:2 29.11.2016 Familjer och hushåll 31.12.2015 Statistiken för 2015 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009 Styrelsen nr 7 /2009 Kallelse till sammanträde den 28 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 76 Sammankallande och beslutförhet. 77 Justering av protokoll. 78 Fastställande av föredragningslistan. 79 Utvecklingen

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2 /2006 Styrelsen nr 2 /2006 Kallelse till sammanträde den 10 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende 15 Sammankallande och beslutförhet. 16 Justering av protokoll. 17 Fastställande av föredragningslistan. 18 Nya

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2005 Styrelsen nr 4 /2005 Kallelse till sammanträde den 20 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 42 Sammankallande och beslutförhet. 43 Justering av protokoll. 44 Fastställande av föredragningslistan. 45 Nya utrymmen

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012 Styrelsen nr 19/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde den 10 december 2012 kl. 15.00 17.45. Paragraf Ärende 152. Sammankallande och beslutsförhet. 153. Justering av protokoll. 154. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013 Styrelsen nr 2/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 januari 2013 kl. 9.30-15.00 i ÅHS konferenscenter. Paragraf Ärende 8. Sammankallande och beslutsförhet. 9. Justering av protokoll. 10.

Läs mer

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen, Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2005 Styrelsen nr 5 /2005 Kallelse till sammanträde den 17 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 54 Sammankallande och beslutförhet. 55 Justering av protokoll. 56 Fastställande av föredragningslistan. 57 Nya tandvårdsutrymmen.

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010 Styrelsen nr 10 /2010 Kallelse till sammanträde den 3 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Rekrytering

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2006 Styrelsen nr 11 /2006 Kallelse till sammanträde den 8 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutförhet. 121 Justering av protokoll. 122 Fastställande av föredragningslistan. 123

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011 Styrelsen nr 10/2011 Kallelse till sammanträde den 17 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 64 Sammankallande och beslutförhet 65 Justering av protokoll 66 Fastställande av föredragningslistan 67 Medarbetarenkäten

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011 Styrelsen nr 11/2011 Kallelse till sammanträde den 26 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet 75 Justering av protokoll 76 Fastställande av föredragningslistan 77 Budget 2012

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 14 oktober 2016 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 84. Sammankallande och beslutsförhet. 85. Justering av protokoll. 86.

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Sommarplaneringen i vården 2017

Sommarplaneringen i vården 2017 PM PM 2017-04-27 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2017 Stärkt samverkan med primärvård och kommun och tidigarelagd planering av bemanningen är några av de insatser som landsting och regioner nu genomför

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 4/2011 Förbundsstyrelsen 05.05.2011 Sammanträdestid Sammanträdesplats Torsdagen den 05.05.2011 kl.15.00 16.45 Hildas Hus Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. X Häggblom, Lars vice.

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

hyresbostad, procent 28,1 45,4 14,1 18,7 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2015 hus

hyresbostad, procent 28,1 45,4 14,1 18,7 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2015 hus Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 216:2 14.12.216 Bostäder och boendeförhållanden 215 Av Ålands 15 9 bostäder är närmare 13 6 stadigvarande bebodda, medan drygt 2 3 saknar fast bosatta

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010 Styrelsen nr 5 /2010 Kallelse till sammanträde den 23 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 44 Sammankallande och beslutförhet. 45 Justering av protokoll. 46 Fastställande av föredragningslistan. 47 Rapport

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2005 Styrelsen nr 1 /2005 Kallelse till sammanträde den 4 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende Harriet Lindeman 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan.

Läs mer

hyresbostad, procent 27,8 45,0 13,9 17,9 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016 hus

hyresbostad, procent 27,8 45,0 13,9 17,9 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016 hus Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 217:1 5.12.217 Bostäder och boendeförhållanden 216 Av Ålands 16 1 bostäder är 13 7 stadigvarande bebodda, medan drygt 2 4 saknar fast bosatta invånare.

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-10 SN-2014/4111.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Den medicinska kunskapen och den medicinska teknologin (arbetsmetoder, utrustning

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 26 Årets personalberättelse, den femte i ordningen, har delvis uppgjorts med ett nytt rapportverktyg, en s.k. OLAP-kub. Under tidigare år har statistikuppgifterna

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 oktober 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 77. Sammankallande och beslutsförhet 78. Justering av protokoll 79. Föredragningslistans

Läs mer

Kvalitetsrekommendation angående tjänster för äldre - Sammanställning av enkätsvar.

Kvalitetsrekommendation angående tjänster för äldre - Sammanställning av enkätsvar. Kvalitetsrekommendation angående tjänster för äldre - Sammanställning av enkätsvar. Genom enkäten önskade landskapsregeringen få svar på huruvida kommunerna uppmärksammar Kvalitetsrekommendationen angående

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009 Styrelsen nr 11 /2009 Kallelse till sammanträde den 15 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 111 Sammankallande och beslutförhet. 112 Justering av protokoll. 113 Fastställande av föredragningslistan. 114

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 12 februari 2015 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 10. Sammankallande och beslutsförhet. 11. Justering av protokoll. 12. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2007 Styrelsen nr 8 /2007 Kallelse till sammanträde den 15 juni kl. 09.30. Paragraf Ärende 89 Sammankallande och beslutförhet. 90 Justering av protokoll. 91 Fastställande av föredragningslistan. 92 Utbildning

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Personlig assistansservice 2014

Personlig assistansservice 2014 PROJEKTRAPPORT 27.2.15 Dnr: 2014-0569-49 Personlig assistansservice 2014 ÅMHM har under hösten 2014 begärt redogörelse från de åländska kommunerna gällande ordnandet av personlig assistansservice enligt

Läs mer

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Stockholms län Samverkan i missbrukar- och beroendevården

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning

Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning Sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött (M) INTERPELLATIONSSVAR 2017-02-09 1 (5) LS 2016-1544 Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen

Läs mer

Vemdalsskalets läkarmottagning utvärdering 2016

Vemdalsskalets läkarmottagning utvärdering 2016 1(8) Vemdalsskalets läkarmottagning utvärdering 2016 Version: 1 Ansvarig: Maria Carlund 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN... 3 2 PATIENT... 3 2.1 Antal patienter... 3

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2005 Styrelsen nr 10 /2005 Kallelse till sammanträde den 16 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 115 Sammankallande och beslutförhet. 116 Justering av protokoll. 117 Fastställande av föredragningslistan. 118

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2009 Styrelsen nr 13 /2009 Kallelse till sammanträde den 30 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 126 Sammankallande och beslutförhet. 127 Justering av protokoll. 128 Fastställande av föredragningslistan. 129

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

Mariehamns kommun PM juni 2016

Mariehamns kommun PM juni 2016 www.pwc.se Mariehamns kommun PM juni 216 Sammanfattning Mariehamns kommuns verksamheter kännetecknas av: Nästan 4 procent lägre kostnad för grundskola per elev jämfört med de åländska kommunernas genomsnittskostnad.

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET (ÅOM) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN (DO) OCH BARNOMBUDSMAN (BO) s.1 Innehållsförteckning s.1 1. År 2014. Allmän förvaltning med övergripande mål

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Bättre tillgänglighet på Hässelby vårdcentral Förbättringsarbete inom projektet Vård i Förändring (ViF)

Bättre tillgänglighet på Hässelby vårdcentral Förbättringsarbete inom projektet Vård i Förändring (ViF) 1 Bättre tillgänglighet på Hässelby vårdcentral Förbättringsarbete inom projektet Vård i Förändring (ViF) Teamets medlemmar Katalin Boér Ann-Sofie Danneholt Ulla-Märtha Cederhage Gun Rubeling Jan Holmstrand

Läs mer

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut

Läs mer

Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. ÖVERGRIPANDE VÄRDERINGAR OCH MÅLSÄTTNINGAR 3. KOMPETENSOMRÅDE 4 ÅHS VERKSAMHETSFORMER OCH ÅLIGGANDEN 4.

Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. ÖVERGRIPANDE VÄRDERINGAR OCH MÅLSÄTTNINGAR 3. KOMPETENSOMRÅDE 4 ÅHS VERKSAMHETSFORMER OCH ÅLIGGANDEN 4. Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. ÖVERGRIPANDE VÄRDERINGAR OCH MÅLSÄTTNINGAR 3. KOMPETENSOMRÅDE 4 ÅHS VERKSAMHETSFORMER OCH ÅLIGGANDEN 4.1 Primärvården 4.1.1 Målsättning 4.1.2 Åligganden 4.1.3 Verksamhetsenheterna

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE VERKSAMHETEN VID SAMJOUREN OCH VID JOUR- OCH UPPFÖLJNINGSAVDELNINGEN

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE VERKSAMHETEN VID SAMJOUREN OCH VID JOUR- OCH UPPFÖLJNINGSAVDELNINGEN NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 58 15.12.2016 VERKSAMHETEN VID SAMJOUREN OCH VID JOUR- OCH UPPFÖLJNINGSAVDELNINGEN VNSNAMND 58/2016 HNS Raseborgs sjukhus upprätthåller en regional samjour (hvc

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer