VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 FÖR ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INNEHÅLL Verksamhetsåret i sammandrag Styrelsen och Centralförvaltningen Primärvården Specialsjukvården Administration & Försörjning Bilagor Bokslut Statistik Personalberättelse Layout: Anette Korpi Foto: ÅHS fotoarkiv där inget annat anges

4 Verksamhetsåret 2005 Verksamhetsåret 2005 Central förvaltning PERSONAL Ålands hälso- och sjukvård har visat sig vara en attraktiv arbetsplats. Personalbemanningen var överlag god på de flesta enheter. Inom vårdsektorn har det dock varit svårt att bemanna tjänsterna under personalens sjukfrånvaro och vintersemestrar och Långvårdsenheten har lidit av brist på behörig personal speciellt på deltidstjänsterna. Inom läkarkåren har det fortsättningsvis varit svårt att rekrytera specialistläkare inom psykiatri, gynekologi och öron-näsa-halsområdet, men i övrigt har tjänsterna varit glädjande väl besatta. Det blir allt vanligare att personalen av olika orsaker önskar arbeta deltid. Av alla 835 inrättade tjänster är 69 inrättade som deltidstjänster. Därutöver arbetade 288 anställda deltid under hela eller delar av året. Detta innebär en extra utmaning i personalrekryteringen för att få verksamheten att fungera, men visar också på en positiv inställning från arbetsgivarens sida till deltidstjänstgöring. Antalet budgeterade årsarbeten för hela ÅHS uppgick till 815,5 år Frånvarostatistiken uppvisar trots höga tal en klar nedgång jämfört med Speciellt noterbart är att sjukfrånvaron minskat med 3600 dagar sedan Återgärder har vidtagits för att analysera sjukfrånvaron för att om möjligt minska den ytterligare. Den till åldern äldsta yrkesgruppen är läkarna, där 43 % är över 50 år, följt av primärskötar/närvårdargruppen med 37 % och sjukskötar/hälsovårdarkåren med 31 % över 50 år. De framtida och närstående pensioneringarna inger bekymmer eftersom det i närområdena råder allt större brist på hälso- och sjukvårdspersonal. Personalen har beretts möjlighet att delta i ett flertal personalvårdsaktiviteter till sponsorerat pris. Målsättningen har varit att stimulera till konditionshöjande motionsformer. Massage, som utgjorde 10 % av alla aktivitetsbesök, förbrukade nästan 30 % av personalvårdsbudgeten. Hela personalen inbjöds även till en mycket uppskattad inspirationsdag på Lemböte lägergård. Under året har styrelsen fastställt ett omarbetat reglemente enligt vilket primärvårdschefs- och sjukvårdschefstjänsterna ersatts av en gemensam chefläkartjänst. I och med detta upphörde primärvården och specialsjukvården att vara skilda resultatenheter från början av år FASTIGHETER Vid årsskiftet påbörjades bygget av försörjningshuset (etapp I av centralsjukhusets om- och tillbyggnad) efter en planeringstid som bland annat innehöll kraftiga kostnadsnedskärningar för att det fastställda budgetanslaget skulle kunna hållas. Etapp I blir inflyttningsklart i slutet av år Dålig inomhusluft ledde till utflyttning från Godby hälsocentral och Lemland-Lumparlands hälso- och sjukvårdmottagning till tillfälliga utrymmen under saneringstiden. Kostnaderna för detta hade inte budgeterats. Under året invigdes Barn- och ungdomsenhetens lekpaviljong, som är en donation från Ålands barnfond. Samtidigt byggdes barnpolikliniken om, vilket också skedde med förlossnings-salarna vid BB-gynavdelningen och kansliet vid avdelning Västergårds på Gullåsen. Barn- och ungdomspsykiatriska enheten flyttade till nya utrymmen, vilket botade den trångboddhet som gällt i flere år för både BUP och vuxenpsykiatriska mottagningen.

5 Ytterligare flyttade Dagkliniken till den nyrenoverade gamla hälsocentralen vid Norragatan. PRIMÄRVÅRDEN På grund av primärvårdens goda läkarbemanningen i början av året slopades läkarjouren under vardagskvällarna i mitten av oktober och patienterna hänvisades till Akuten. Detta beslut måste senare återtas då bemanningen igen försämrades och akuta läkartider inte kunde erbjudas vanlig kontorstid. Antalet läkarbesök minskade på årsnivå från till Av samtliga drygt besök inom Primärvården gjordes besök eller ca 40 % av personer över 64 år. Per invånare innebar detta 4,2 besök, fördelat så att kvinnorna gjorde 6,0 besök och männen 4,4 besök/patient. Långvårdsenheten Gullåsen, vars platsantal minskades med två av utrymmes skäl, hade i stort sett oförändrat antal vårddagar. Däremot skedde en förskjutning mellan åldersgrupperna så att de yngre patienternas (under 65 år) vårddagar ökade med 66 % medan de äldsta patienternas (över 85 år) minskade med 25 %. Samtidigt blev patienternas hjälpbehov allt större. Detta kan bl.a. ses som ett resultat av ett allt större tryck från specialsjukvården, vars platsantal under 2003 minskade med 10, när lungavdelningen stängdes. Mariehamn, som använde 64 % av alla vårddagar, hade problem med att ta emot patienter från Gullåsen. Det fanns under året konstant ett flertal patienter som väntade på annan vårdplats inom staden. Kommunernas genomsnittliga vårddygnskostnad varierade från 129,80 euro för Lumparland till 146,90 euro för Eckerö. I en helt egen kategori låg Vårdö med en vårddygnskostnad på 30,42 euro. Variationen förklaras helt med hur stor andel patienten själv betalat av den fastställda vårddygnskostnaden (159,98 euro). Tandvårdens besöksantal minskade med nästan 7 % och kom ner till samma nivå som Nästan 80 % av alla patienter var under 45 år, och i genomsnitt gjorde varje patient 2,2 besök. Antalet uteblivna patienter ligger stadigt något över 500, vilket motsvarar en tandläkares hela arbetsinsats under ca 2 månader! Veterinärernas smådjurmottagning uppvisade ca färre besök, vilket är en minskning med 35 %. Detta var helt i led med den inriktning som styrelsen önskat. De nationella övervakningsprogrammen sysselsatte Miljöhälsovårdsenheten speciellt mycket under året, antalet provtagningar ökade från till Även inspektionernas och tillståndens antal ökade med 9-14 %. Livsmedelslaboratoriet, som är ackrediterat, bör kontinuerligt följa upp kvaliteten på sina analyser. Detta är orsaken till att 36 % (!) av alla analyser hänför sig till kvalitetssäkringen. SPECIALSJUKVÅRDEN Specialsjukvårdens totala produktion av öppenvårdstjänster var i stort oförändrad jämfört med föregående år. Läkarbesöken var nästan exakt lika många (22.954), telefonbesöken ökade från till Likaså ökade besöken hos vårdpersonalen något. Ökningarna beror troligen på en mera noggrann statistikföring. Väntetiderna till de olika poliklinikerna i februari 2005 underskred de gränsvärden som man på fastlandet fastställt i den s.k. vårdgarantin. Endast till vissa ortopediska, gynekologiska och öron-, näs-, hals-åtgärder överskreds 6 månaders väntetid. Analyseras de enskilda enheternas öppenvårdsproduktion märker man att läkarbesöken inom onkologi och kirurgi ökat med 10 % och något mera inom barn- och ungdomsmedicin. Gynekologbesöken minskade med 6 % och ögonläkarbesöken med 14 %. Förändringarna avspeglar närmast läkarbemanningen under de två senaste åren. För Ögonenhetens del finns orsaken i att den nuvarande överläkaren även sköter operations- och laserverksamheten, vilka tidigare gjordes av utomstående konsulter. Akutens besöksantal ökade något (3,9 %), huvudsakligen beroende på

6 att primärvårdens kvällsjour under årets drygt två sista månader upphörde under vardagskvällarna och ledde till att patienterna sökte sig/hänvisades till Akuten. Av samtliga besök på alla polikliniker gjordes 43 % av personer i åldern år och 39 % av personer äldre än 64 år. Kvinnornas andel var något över 50 %. Inom rehabiliterings- och fysioterapiverksamheten gjorde de kvinnliga patienterna 7,1 besök/pat. medan männen gjorde 5,9 besök. Omvänt var förhållandet inom onkologiverksamheten (5,4 besök/kvinna; 6,6 besök/man) men i övrigt fanns det ingen skillnad i antal besök mellan könen. Avdelningsvården uppvisade ett ökat antal vårddagar, totalt ökade dessa med 5,6 %. Ökningen gällde alla specialiteter förutom förlossningsvården, rehabiliteringen och intensivvården. Den sistnämnda minskade med 27 % från till 991 vårddagar. Detta torde närmast bero på en slumpmässig variation från ett år till ett annat. Den medicinska avdelningens beläggning ökade från 65 till 81 %. Med beaktande av att tvåpersoners rummen ofta måste användas för endast en patient p.g.a. infektionsrisk/isolering eller vård i livets slutskede var belastningen nästan maximal. Den lägsta beläggningen hade gynekologi och förlossning, 36 resp. 39 %. Totalt var centralsjukhusets beläggningsgrad 60 % vilket antyder att antalet vårdplatser är tillräckligt, men att fördelningen inte är optimal mellan specialiteterna. Av alla vårddagar stod de över 64 år för 55 %, de kvinnliga patienterna använde 53 % av vårddagarna, men hade i medeltal något kortare vårdtid, 5,6 dagar mot 6,7 dagar för männen. Förlossningarnas antal var 256, den nästlägsta siffran de senaste 5 åren. Aborterna ökade med 13 %. Inom den operativa verksamheten ökade antalet ingrepp med drygt 12 %, mest ökade artroskopiska axelingrepp, åderbråcks- och ögonoperationer. Den egna laboratorieverksamheten ökade något medan de köpta analysernas antal minskade med 6 %. Genom aktiv upphandling av utomstående laboratorietjänster har den befarade kostnadsökningen kunnat undvikas. Röntgenundersökningarna minskade med 5 %, speciellt de köpta MR-undersökningarna. Mammografiundersökningarna ökade med hela 21 % beroende på att de som kallas till sållningen är så många flere vart annat år. Inom den psykiatriska verksamheten märks en fortsatt ökning av besöken inom öppenvården, från 2003 till 2004 med 13 % och från 2004 till 2005 med 9 %. Ökningen 2005 kan helt tillskrivas öppenvårdsbesöken vid avdelningarna vid Grelsby sjukhus. Vårddagarna inom psykiatrin har fortsatt att minska ( med 14 %; med 8 %). Anmärkningsvärt är dock den stora ökningen av missbrukarvårdens vårddygn( +117 %) och patienter ( +76 %). Inom den öppna psykiatriska vården dominerar de kvinnliga patienterna, 69 % av alla besök, medan männen har något flere vårddagar. Läkemedelskostnaderna inom ÅHS har liksom inom andra sjukvårdsdistrikt fortsatt att öka kraftigt. Ökningen från år 2003 till 2004 var över 11 % och från 2004 till 2005 över 15 %. Noterbart är att de fem dyraste medicinerna stod för 35 % av den totala läkemedelskostnaden, som uppgick till 2,3 milj. euro. Lageromsättningen ökade med 4 %. Bland de 15 mest kostsamma konsumtionsvarorna var de flesta hemsjukvårdsartiklar, antingen kronikerblöjor eller stix för blodsockermätning i hemmiljö. VÅRD UTANFÖR ÅLAND Besöken inom vården utanför Åland ökade med drygt 4 % till 2.800, medan antalet vårddagar minskade med 10 % till Av vårddagarna skedde 70 % på sjukhus på fastlandet, 30 % i Sverige, men kostnadsmässigt stod de svenska vårddagarna för ca hälften av de totala vårddagskostnaderna för den externa vården. Det budgeterade anslaget överskreds med euro eller med nästan 15 %. Till detta tillkommer ännu transportkostnaderna flygledes, som uppgick till euro. IT-UTVECKLINGEN Inom verksamheterna fortsatte datoriseringen med bl.a. fullbordat behörighetssystem för alla enheter, operationsprogram och pilotprojekt gällande vårdplanering. Planeringen inför införandet av ett nytt ekonomisystem har varit mycket arbetskrävande och det planerade ibruktagandet vid årsskiftet måste framskjutas med några månader. EKONOMI Primärvårdens budgetförverkligande var 99,5 %. Ökningen från 2004 till 2005 var 5 %. Hela 85 % av kostnaderna hänför sig till personalen. Hälso- och sjukvårdsmottagningarna, Långvårds- och Miljöhälsovårdsenheten överskred sina respektive budgeter, men detta balanserades av underskridningar inom den centrala enheten och tandvården. Kostnadsmässigt har Primärvården under de sex senaste åren (boksluten ) ökat med 40,5 %.

7 Specialsjukvården överskred det budgeterade anslaget med knappt euro, ett budgetförverkligande på 100,16 %. Överskridningarna på vissa enheter berodde på högre utgifter för övrig konsumtion (med, kir, gyn, öron, psyk, röntgen) och för vård utanför Åland (kir, gyn, öron, rehab). Endast kirurgiska och akutenheten överskred personalkostnads-anslaget, som emellertid totalt sett underskreds inom Specialsjukvården med nästan euro. Kostnadsmässigt har Specialsjukvården under de sex senaste åren ökat med 33,9 %. Den slutliga kostnaden för hälso- och sjukvården år 2005 var euro. I förhållande till budgetanslaget för år 2005 överskreds kostnaderna med euro. När återstående anslag från år 2004 (ca 2,2 milj euro) beaktas återstår euro för användning år 2006, något mindre än beräknat. Kostnadsmedvetenheten måste därför hela tiden hållas levande och verksamheterna måste ytterligare rationaliseras. Under år 2005 överskreds de budgeterade inkomsterna med nästan euro. Detta berodde huvudsakligen på de fullkostnadsersättningar som försäkringsbolagen fr.o.m. mars 2005 betalat för olycksfallspatienternas vård. Denna inkomstpost på euro hade inte beaktats i budgeten. Intäkterna för vården på ÅHS primärvårdsplatser överskreds också med euro, medan patientavgifterna inte nådde upp till det budgeterade euro utan stannade på euro. Förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström SLUTLIGEN Verksamhetsåret 2005 kan uppfattas som ett gott år. Personalbemanningen var i stort sett tillfredsställande, de flesta verksamheter ökade sin produktivitet. Den åländska befolkningen förefaller att ha varit nöjd med hälso- och sjukvårdtjänsterna, något som även kan utläsas av att antalet ärenden hos patientombudsmannen minskade med 12 % till 164. Speciellt för året var det omfattande arbetet kring krishantering som följde på flodvågskatastrofen i Sydostasien, där flere ålänningar drabbades hårt. Den involverade personalen utförde här ett fantastiskt arbete och bevisade att alla de krisplaner och andra förberedelser som man arbetat med under tidigare år kom väl till rätt. Björn-Olof Ehrnström Förvaltningschef

8 STYRELSEN Centralförvaltningen Landskapsregeringen beslöt den 15 mars 2005 att utse följande personer till styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård för perioden Mikael Lagström, ordf., Mariehamn Micael Sandberg, viceordf., Lemland Torbjörn Björkman, Finström Gun-Mari Lindholm, Lemland Anne-May Pehrsson, Sund Ulla Rindler-Wrede, Mariehamn Göte Winé, Sund Fredrik Lindqvist, Mariehamn Sören Karlsson, Finström Benita Johans, Lemland John Hilander, Eckerö Veronica Törnroos, Brändö Ulla Rehnfors, Finström Rolf Söderlund, Eckerö Styrelsen har sammanträtt 10 ggr under året (2004: 16 ggr) och behandlat 130 ärenden (2004: 156). Vid styrelsens sammanträden är förvaltningschefen föredragande och de övriga tjänstemännen i ledningsgruppen har närvaro- och yttranderätt. De fackliga huvudorganisationernas (AKAVA-Å, FOA-Å, TCÅ och TEHY-Å) representanter har varit närvarande vid de flesta sammanträden. Bland de ärenden styrelsen har behandlat under året kan särskilt omnämnas: Tjänsteärenden: ändring av tjänstebenämningar inom administration och försörjning, besättande av förvaltningschefstjänsten, ombildning av sjukvårds- och primärvårdschefstjänsterna. Närmare detaljer om tjänsteärenden finns i personalbokslutet. Personalärenden: omarbetat reglemente, inspirationsdag för alla inom ÅHS, hanteringsplan vid mobbning. Rättsfall: skadeståndsyrkande, ÅFD s beslut gällande faktureringen av hälso- och sjukvårdsavgifter till Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Anskaffningar: ny ultraljudsapparat till BB-gynekologiska enheten. Upphandlingar: förlängt tvätteriavtal med Quickly tvättcentralen Ab, upphandling av el. Fastighetsärenden: utlokalisering av verksamheterna samt ombyggnad av Godby hälsocentral, nya utrymmen för den psykiatriska dagkliniken, ventilationen vid Grelsby sjukhus, nya tandvårdsutrymmen, nya utrymmen för barn- och ungdomspsykiatriska enheten, planeringen av centralsjukhusets ombyggnad, etapp II. Personalbostäder: hyressubventionering av personalbostäderna. Utbildning: miljöutbildning inom ÅHS. Rapporter: produktivitetskartläggning, alkohol- och drogförebyggande arbete inom ÅHS, arbetsgruppen för ett rökfritt ÅHS. Redogörelser och utvärderingar: krisarbetet efter flodvågskatastrofen i Sydostasien, förändrat arbetstidssystem på Kökar, stängningen av lungavdelningen.

9 Bokslut, plan, budget, avgifter: bokslutet för år 2004, budget och plan för hälso- och sjukvården år 2005, budgetram för år 2006, konsekvensbedömning av förslaget till budget och plan för 2006, budget och hälso- och sjukvårdsplan för år 2006, avgiftsstadgan för år 2005 och 2006, avgiftsstadgan för miljöhälsovården för år Övrigt: kösituationen inom ÅHS, omorganisering av läkarjouren. Styrelsens medlemmar Från vänster: Torbjörn Björkman, Anne-May Pehrsson, Micael Sandberg, Ulla Rindler-Wrede, ordförande Mikael Lagström, Gun-Mari Lindholm och Göte Winé. Foto: Dan Björkroth LEDNINGSGRUPPEN I ledningsgruppen har ingått förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström (ordf.), vårdchef Bengt Michelsson, sjukvårdschef Carl-Åke Carlson, primärvårdschef Mogens Lindén och ekonomichef Marie Lövgren. Förvaltningssekreterare Birgit Åkerholm (från augusti Ann-Marie Eriksson) har fungerat som ledningsgruppens sekreterare. FÖRVALTNINGSKANSLIET Förvaltningskansliet har ansvarat för beredningen och verkställandet av styrelseärenden samt ärenden i anslutning till ledningsgruppens arbete. Arbetet med att omarbeta reglementet slutfördes under hösten. I och med att primärvårds- och sjukvårdschefstjänsterna sammanslogs till en chefläkartjänst försvann indelningen av ÅHS i tre resultatenheter. Den produktivitetskartläggning som påbörjades 2004 blev färdig våren Rapporten omfattade enheterna medicin, kirurgi, BB-gynekologi, op-aniva och akuten. Eftersom det visade sig vara svårt att i praktiken omsätta kartläggningsresultatet genomfördes inte den planerade fortsättningen med andra enheter. Istället för den planerade ledarskapsskolningen genomfördes under två veckor s.k. inspirations-dagar för hela ÅHS personal. Över 700 anställda deltog i en dags föreläsningar med Lars Losvik och Siv Their på Lemböte lägergård. Personaltidningen Pulsen utkom med ett temanummer som behandlade inspirationsdagarnas innehåll. Det pilotprojekt kring ett nytt lönesättningssystem baserat på arbetsvärdering som inleddes hösten 2004 avslutades med en utvärdering hösten Utvärderingen utmynnade i att landskapsregeringen beslöt avvakta med fortsatta förhandlingar kring införande av ett nytt lönesystem. En hanteringsplan vid mobbning togs fram under året och i samband med detta utnämndes en stödgrupp som kan kontaktas då ytterligare stöd och hjälp behövs. En arbetsgrupp lämnade, på styrelsens uppdrag, ett förslag till att göra ÅHS till en rökfri organisation. Förslaget verkställs i maj Arbetet med att vidareutveckla ÅHS intranät och hemsida har p.g.a. resursbrist inte kunnat genomföras i önskad omfattning. Förvaltningschefen fungerade som ordförande för planeringskommittén (senare byggnadskommittén) för utbyggnaden av centralsjukhuset (etapp 1). Bygget som påbörjades vid årsskiftet med huvudentreprenör Ålands Bygg Ab har i stort framskridit enligt planerna.

10 VÅRDCHEFEN Genom samarbete med Ålands arbetsförmedlingsbyrå och genom egna insatser har rekryteringsmässor i Åbo och Vasa besökts. Riktade rekryteringsinsatser har även gjorts till Svenska Yrkeshögskolan och Yrkeshögskolan Sydväst. Arbetsmarknadsläget för vårdpersonal har dock förändrats i Finland så att hemmamarknaden där erbjuder utbildade och studerande rikligt med arbetsmöjligheter. Personalbehovet har därför inte till alla delar varit tillgodosett. I samarbete med Högskolan på Åland har den lokala utbildningsvolymen för sjukskötare utökats genom att nya kurser startar oftare. Utbildningsvolymen bedöms dock ha nått sitt tak genom att fler praktikplatser inte kan erbjudas. Handledningen av vårdstuderande på enheterna är en omfattande verksamhet som under år 2005 uppgick till 832 handledningsveckor. Sammanlagt gjorde 148 vårdstuderande under året olika långa praktikavsnitt inom ÅHS. Strategin att låta enheterna ta del av handledningsarvodena för vårdstuderandena i form av utbildningsanslag kan därmed konstateras ha fallit väl ut. Ansvarsprofilerna gällande vårdledarnas ansvarsområden har inte förändrats under året på grund av den försenade revideringen av reglementet. Projektet Tjäna patienten med sju fullbordade utvecklingsarbeten avslutades i maj 2005 med ett nordiskt seminarium för vårdledare och forskare i Mariehamn. Seminariet anordnades i samarbete med Högskolan i Borås, Högskolan på Åland och ÅHS. Projektrapporten utkom i tryckt form i december. I augusti påbörjade den nya huntingtonkoordinatorn (20 vt.) sitt arbete. Hennes arbetsområde är att koordinera och möta det vårdbehov som patienter, och deras anhöriga, har som lider av sjukdomen Chorea Huntington. Foro: Lars Losvik Personalsekreterare Barbro Eriksson och projektledare Anette Korpi på fotografirunda inför Inspirationsdagarna PERSONALSEKRETERAREN Personalsekreteraren har under året fattat beslut i 204 varav 100 beslut om beviljande av avtalsenliga tillägg, 58 beslut om personalvårdsaktiviteter och 46 beslut i övriga ärenden. Personalsekreteraren har som tidigare år producerat underlag för, och bistått förvaltningschefen vid, såväl avtals- som s.k. gropjusteringsförhandlingar. Arbetet med sammanställande av en grafisk manual för ÅHS inleddes under året och fr.o.m. våren 2005 har ÅHS-infomail hanterats av personalsekreteraren. Personalsekreteraren ansvarade även för innehåll och upplägg av Personaltidningen Pulsens temabilaga. Se bilaga Personalberättelsen för mer information inklusive statistik.

11 IT-ENHETEN IT-avdelningen har under året anskaffat hårdvaru-utrustning för att tillgodose behovet hos ett ökat antal användare samt som ersättning för gammal utrustning. Gullåsens avdelningar och rehab enheten har förberetts för trådlöst Internet. Ett antal hälso- och sjukvårdsmottagningar samt skolor har kopplats till intranätet via Internet istället för tidigare ISDN-förbindelser. Behörighetssystemet med individuell inloggning för alla användare av de patientadministrativa systemen är nu i bruk på alla enheter. IT-säkerheten har ytterligare förbättrats genom ett nytt system för snabb uppdatering av operativsystemen på servrar och klienter samt utökad kylning av datorrummet. Utvecklingen av den elektroniska journalen har fortgått planenligt, men då personella resurser för teknisk jour/beredskap saknas kvällar och helger är pappersjournalen fortfarande det officiella dokumentet i specialsjukvården. Utvecklingen av de patientadministrativa systemen har försiggått kontinuerligt med hjälp av leverantörskonsulter. Systemet för operationsplanering har tagits i bruk och en modul för antikoagulans har införts som ersättning för ett tidigare fristående program. Flera intyg och blanketter har fått en elektronisk utformning. Det nya radiologiska informationssystemet är i produktion med koppling till övrig patientadministration. Vårddokumentationsmodulen har införts på resterande avdelningar på Gullåsen och utveckling av psykiatrin har pågått med bistånd av konsulter samt personal vid Grelsby sjukhus. Implementeringen av ÅHS tjänstekollektivavtal i det nya schemaläggningssystemet har gjorts för vecko- och periodarbete. Ett 15-tal enheter har börjat använda systemet. En ökad efterfrågan på olika statistikoch andra rapporter har medfört ett större resursutnyttjande på IT-avdelningen. Utvecklingen av informationen på intranätet Sesam har kontinuerligt pågått under året. På konsultbasis har en datalärare hållit 25 kurser omfattande 214 lektioner för ca 150 anställda. Utbildning har givits i Windows operativsystem, Internet och e-post, ordbehandling, kalkyl och databaser samt presentationsprogram. Dessutom har speciella kurser för datorskraja samt ett par individuella kurser arrangerats. TELEFONVÄXELNS öppethållningstider har under året ändrats till kl på vardagar och kl på helgerna. Ett projekt har påbörjats med att slå samman telefonväxelns telefonkatalog med intranätets. ANSVARSPERSONER Förvaltningschef: Björn-Olof Ehrnström Vårdchef: Bengt Michelsson IT-chef: Christina von Hertzen

12 ALLMÄNT Personalsituationen har varit tillfredsställande under året. Tillgången på sommarvikarier har varit mycket god och kompetensen har varit hög bland dessa. De under året utannonserade läkartjänsterna fick samtliga kvalificerade sökande. En av de nya läkarna är specialist i internmedicin- och endokrinologi med inriktning främst på diabetes. Detta möjliggör ett upprättande av en diabetesmottagning och en samordning av diabetesvården med specialsjukvården. Primärvården Under senare delen av året förändrades läkarbemanningen vilket bl.a. hade till följd att försöket med gemensam jour måste upphöra efter årskiftet. Geta och Lumparlands hälso- och sjukvårdsmottagningar har stängts under året och hälsovårdarna från nämnda rådgivningar har omplacerats till hemsjukvården. Sedan januari har även mödrarådgivningen på södra Åland centraliserats till en ambulerande barnmorska. Eckerö och Hammarlands hälso- och sjukvårdsmottagningar samverkar och vikarierar varandra vid behov men är i övrigt två skilda mottagningar. Försöket med ett nytt arbetstidsschema på Kökar har fortsatt efter en positiv utvärdering av såväl personal som patienter. I övrigt har beredskapen i skärgården bibehållits på samma kostnadsnivå som föregående år. Telemedicin för att förbättra vården i skärgården har inte vidareutvecklats under året då hälsovårdarna för närvarande inte finner det intressant. De anser att regelbundna konsultationer och undersökningar, utförda på plats av tillrest läkare, bättre fyller deras behov. Arbetsgruppen kring kvinnohälsa har fortsatt sin verksamhet och arbetar utgående från målsättningen att skapa ett kvinnocenter. Förebyggande hembesök till 75-åringar har under året fortsatt med beviljade projektmedel. Evidensprojektet de sju första sekunderna angående bemötandet har fortsatt. Uppföljningen efter den teoretiska delen har skett genom focusgruppintervjuer med olika personalgrupper för att kartlägga medarbetarnas syn på detta ämne. Primärvårdens kvalitetsgrupp Disa har under året genomfört en enkät bland patienterna för att även deras syn på bemötandet och informationen i vården ska uppmärksammas. Undersökningen visade att en mycket stor procent av patienterna upplevde ett bra omhändertagande med ett gott bemötande och klar information vid primärvårdens olika mottagningspunkter. Belastningen och efterfrågan på företagshälsovården och personalhälsovården är fortfarande hög och personalresurserna inom detta område har inte motsvarat ställda krav och önskemål. Vårdtyngdsmätning enligt RAVA indexet har under året implementerats i verksamheten bl.a. för att underlätta samarbetet och vårdplaneringen mellan olika vårdinstanser. 10

13 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNINGARNA HÄLSOCENTRALEN I MARIEHAMN Personalsituationen har varit tillfredsställande på såväl läkar- som på sjukskötarsidan. ÅHS styrelse beslöt, med hänvisning till den goda läkarbemanningen, att från oktober på prov genomföra den nedläggning av hälsocentralens kvällsjour på vardagskvällar som varit aktuell i några år. Konsekvensen av detta var ett minskat antal icke-akuta tider för utredningspatienter vilket mot årets slut resulterade i att man måste öka utredningstiderna på bekostnad av jourtider för att hålla acceptabla väntetider. Detta innebar att ett ökat antal patienter hänvisades till akutmottagningen och att hälsocentralens möjligheter att sköta akuta primärvårdsfall reducerades. Bortsett från jouromhändertagandet och diabetologin har övriga samordningskonsekvenser med specialistvården inte hittat sin form. På gynekologiska enheten har läkarbemanningen inte möjliggjort en vidareutveckling av kvinnomottagningskonceptet. Höstens influensakampanj av riskgrupper hade en större besöksfrekvens än tidigare år. På basen av en utredning om ÅHS organisation beslöt styrelsen under hösten att sammanslå primärvårdschefsoch sjukvårdschefstjänsterna till en ny gemensam chefläkartjänst. Primärvården upphör därmed att vara en separat resultatenhet och underställs chefläkaren som en basenhet jämställd med organisationens övriga basenheter. HÄLSOCENTRALEN/HEMSJUKVÅRDEN I GODBY Efter att personalens hälsa försämrats konstaterade Hälsonämnden i januari 2005 att störningen av inomhusluften i Godby hälsocentrals lokaler medförde risk för sanitär olägenhet. ÅHS styrelse beslöt att lokalerna skulle vara utrymda senast den 1 augusti. Hela personalen skulle även läkarundersökas vilket skedde under våren. Hälsoproblemen accentuerades och i maj beslutades att läkarmottagningen skulle flytta till ÅCS. Den 1 juni öppnade läkarmottagningen i gamla öronkorridoren. I september öppnade läkarmottagningen åter i Godby, i gamla bibliotekets ombyggda, något trånga, men fina lokaler vid Skolvägen 2. Även hemsjukvården flyttade i mars sin verksamhet till en lägenhet i Godby. P.g.a. att man hittade mögel i badrummet tvingades man åter flytta i augusti, nu till nedre våningen i Ålands telefon-andelslags fastighet i Godby. Den 1 januari införlivades Sunds hemsjukvård med Godby hemsjukvård. Sammanslagningen underlättar utvecklingen och samordningen inom hemsjukvården på Norra Åland. På hälsocentralen var endast två av de tre läkartjänsterna besatta varför väntetiderna för icke-akuta besök blev alltför långa. Sjukskötarsituationen har dock varit god med en halvtidstjänst extra. Under sommaren sköttes inga akuta patienter vid Godby läkarmottagning, dels på grund av utrymmesbrist vid ÅCS, dels för att få mer bokningsbara tider. Hälsocentralen i Godby har försökt hålla fast vid läkarnas distriktsansvar under året. Under två lördagar har mottagningen varit öppet för planerade operationer av födelsemärken. HEMSJUKVÅRDEN I MARIEHAMN Mariehamn har hemsjukvårdsservice dygnet runt. Hemsjukvården har i större utsträckning börjat anlita patienternas egenläkare vid konsultationer och receptförnyelse. Verksamheten ökar fortfarande i omfång då allt fler svårt sjuka vårdas hemma samtidigt som vårdtiden på sjukhuset förkortas. Samarbetet med Norra och Södra Ålands hemsjukvård kvällstid och nattetid har fortsatt. Målet har varit att kunna erbjuda lika vård åt hela befolkningen, d.v.s. dygnet runt. Samarbetet med den onkologiska verksamheten har fungerat bra. Målet är fortsättningsvis att få rätt patient på rätt vårdnivå samt att erbjuda valmöjligheter för patienten och dess anhöriga. 11

VERKSAMHETSPLAN 2015. Godkänd av styrelsen den 12.2.2015

VERKSAMHETSPLAN 2015. Godkänd av styrelsen den 12.2.2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Godkänd av styrelsen den 12.2.2015 1. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD... 3 1.1. INLEDNING... 3 1.2. BUDGETEN OCH VERKSAMHETEN 2015... 5 1.3. LINJEORGANISATIONEN HÄLSO-

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2 ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2 ALKOHOL- OCH DROGSKADEFÖREBYGGANDE ARBETE INOM ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Utredning och plan Siv Palmqvist, projektledare Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008 Styrelsen nr 14 /2008 Kallelse till sammanträde den 12 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 144 Sammankallande och beslutförhet. 145 Justering av protokoll. 146 Fastställande av föredragningslistan. 147

Läs mer

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen.

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen. 1 2 1. INLEDNING Projektet med att regionalt utveckla social- och hälsovården i Ekenäs, Hangö, Ingå, Karis, Pojo och Sjundeå har utgått från det nationella hälsovårdsprogrammet och de kraftigt ökade kostnaderna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 ÅMHM. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Verksamhetsberättelse 2008 ÅMHM. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Verksamhetsberättelse 2008 ÅMHM Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Verksamhetsberättelsen är antagen av myndighetens styrelse den 9 mars 2009, ÅMH-St 2/09 20 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 januari 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

Vad kan Sverige lära av Fastlegeordningen i Norge? Sammanfattning

Vad kan Sverige lära av Fastlegeordningen i Norge? Sammanfattning Sammanfattning Denna rapport syftar till att beskriva och analysera några av de långsiktiga resultaten av Fastlegeordningen i Norge (FLO) beträffande tillgänglighet, kontinuitet, rekrytering samt kostnadseffektivitet.

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 20 december 2006 180 212 Kent Ögren (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Britt Westerlund (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 31 oktober 2002 152 176 Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen. En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst

Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen. En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst Författare: Renita Sörensdotter Dalarnas forskningsråd, 090127 Innehåll 1. Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Metod

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005 Styrelsen nr 8 /2005 Kallelse till sammanträde den 14 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 91 Sammankallande och beslutförhet. 92 Justering av protokoll. 93 Fastställande av föredragningslistan. 94 Upphandling

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

2012 personalberättelse

2012 personalberättelse 2012 personalberättelse innehåll 3 Utveckling, kompetens, växelverkan och arbetshälsa 4 Tillräcklig personal och rekrytering 10 Interaktivt ledarskap 12 Personalens kompetens 15 Arbetshälsa och arbetarskydd

Läs mer

FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13. Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden

FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13. Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13 Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden Barnsjukhuset Barnkliniken och användningen av de trånga

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Årsberättelse och årsredovisning 2006

Årsberättelse och årsredovisning 2006 Årsberättelse och årsredovisning 2006 Innehåll Årsberättelse Direktors inledning 5 Vägen tillbaka 6 Först i Norden med endoskopiutbildning för sjuksköterskor 7 Värme och trygghet på Ersta fristad 8 Fördjupat

Läs mer

LANDSTINGETS VERKSAMHETSIDÉ

LANDSTINGETS VERKSAMHETSIDÉ ÅRSREDOVISNING 1997 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Landstingets verksamhetsidé...1 Vi ska ge våra medarbetare växtkraft... 2 3 Vi bygger nya broar för en bättre och mer effektiv vård... 4 5 Förvaltningsberättelse...7

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

BOKSLUTET 2009. Innehållsförteckning... sid

BOKSLUTET 2009. Innehållsförteckning... sid BOKSLUT 2009 BOKSLUTET 2009 Innehållsförteckning... sid 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 7 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 27 mars 2002 39 61 Ronny Liljeholm (s), ersättare Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m) Rune Grankvist

Läs mer

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör

Läs mer

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt...

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... BOKSLUT 2014 Bokslut 2014 BOKSLUTET 2014 Innehållsförteckning... sida 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 7 4. Väsentliga händelser

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer