Morjens. Gör din röst hörd. Vattenförsörjningen förbättras Bokbussen betjänar Nya ungdomsutrymmen Planläggningsöversikt som bilaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Morjens. Gör din röst hörd. Vattenförsörjningen förbättras Bokbussen betjänar Nya ungdomsutrymmen Planläggningsöversikt som bilaga"

Transkript

1 Morjens OFFICIELLT MEDDELANDE FRÅN LOVISA STAD 1/2011 R Itella Oyj Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll Gör din röst hörd Vattenförsörjningen förbättras Bokbussen betjänar Nya ungdomsutrymmen Planläggningsöversikt som bilaga 1

2 Lilian A-S tredje sidan Pärmen pryds av hälsovårdare Maria Viklund Forsby hälsogård och skolföreståndare Staffan Weckman Forsby skola. Ekonomin i balans? Gör din röst hörd Det är snart dags att gå till valurnorna för att rösta. För mig har det alltid varit en självklarhet att rösta i val. Det är ett sätt att påverka, ett sätt att ta ställning. Alla har en röst och allas röst är lika mycket värd. Beslutsfattarna, både lokalt och nationellt, fattar beslut som påverkar både din och min vardag allt från vaggan till graven, allt från dagvård till äldreomsorg. Vem som fattar de besluten är intressant för både dej och mej. I vår stad har vi goda möjligheter att rösta i det kommande riksdagsvalet och om det kan du läsa mera i det här numret av morjens. Vi har fyra egna förhandsröstningsställen och dessutom kan man förhandsrösta var som helst i hela landet. På valdagen 17.4 har vi femton röstningsställen utspridda över hela staden så var och en har ett röstningsställe nära hemknutarna. Delta och påverka också mellan valen. Vi östnylänningar är inte kända för att vara särskilt debattglada. Tvärtom kanske vi hellre knyter näven i fickan och klagar för oss själva hemma i stugan. Att bara klaga på vad andra gör och beslutar utan att själv delta och komma med egna alternativ har aldrig fört världen framåt, varken den lilla världen eller den stora världen. Men om vi tillsammans diskuterar, ser möjligheter och arbetar för samma mål kommer vi långt. Vi hörs! Lilian Andergård-Stenstrand kommunikationschef Babyprojektet fortsätter Lovisa stad delar även i år ut Lovisa Baby -omlottskjortor till alla spädbarn som föds i Lovisa. Detta år har omlottskjortorna märkningen Lovisa Baby De ekologiska omlottskjortorna är designade och tillverkade av artesan, fotokonstnär Virpi Lehtinen. Varje skjorta är unik och tillverkad av gamla dynvar. De omsorgsfullt tillverkade omlottskjortornas foder är tillverkat av ett tyg och yttertyget av ett annat. De delikata kombinationerna av mönster gör att Lovisa Baby 2011 omlottskjortorna är små konstverk. Till och med slutet av mars hade det fötts 18 nya lovisabor och 92 hade meddelat sin ankomst. Du får din egen omlottskjorta vid det första rådgivningsbesöket eller senare från rådgivningen. Välkommen Lovisa Baby 2011! Utgivare: Lovisa stad. Chefredaktör: kommunikationschef Lilian Andergård-Stenstrand. Redaktionsråd: Lilian Andergård-Stenstrand, Päivi Ahvonen, Jaana Laine. Redaktion och layout: peak press/redaktörer Päivi Ahvonen, Seppo Iisalo, Reija Kokkola, foto Eeva Kangas, Virpi Lehtinen, Susa Heiska, Arto Wiikari, AD Päivi Ahvonen, illustrationer Milla Ketolainen, Sanna Nylén, Jukka Salminen, karta Milla Ketolainen Tryckeri: Art Print Ge respons / Ta kontakt: Lovisa stad, PB 77, Lovisa tfn Du är ny ekonomidirektör i Lovisa. Har du något positivt att berätta för stadsborna? Verksamheten i det nya Lovisa har startat bra. Vi har lyckats kombinera olika arbetssätt och verksamhetskulturer och skapa nya verksamhetsmodeller för lovisabornas bästa. Sålunda kommer bokslutet för 2010 vara avsevärt bättre än uppskattat. Stadens lånebörda uppskattas detta år stiga till euro per invånare. Är detta enligt din uppfattning en skälig nivå? Jag hoppas att skuldbördan per invånare skulle vara mindre. Visst är euro per invånare skäligt om vi jämför siffran med motsvarande siffra i till exempel grannstaden Borgå. Skuldbördan måste dock alltid ställas i relation till återbetalningsförmågan. Vi måste bryta den utveckling där vi har varit tvungna att ta nya lån för att amortera gamla lån. Det nya Lovisa får i enlighet med kommunindelningslagen fusionsbidrag av staten till ett belopp av 1,8 miljoner euro både i år och nästa år. Är det redan klart vad pengarna ska användas till? Fördelningen av innevarande års fusionsbidrag ingår i budgeten för Användningsändamålen för 2012 slås fast i samband med budgetbehandlingen. Konsumenterna har på senaste tid fått känna av förhöjda el-, energi- och vattenavgifter. Följer Lovisa stads serviceavgifter samma mönster? Stadens inkomster och utgifter måste vara i balans. Bokslutet visar för närvarande ett underskott, då måste man antingen öka inkomsterna eller minska på utgifterna. I det rådande ekonomiska läget finns det naturligtvis ett tryck på att höja avgifterna dvs. öka inkomstfinansieringen. Personligen ser jag dock inte en förhöjning av kundavgifterna som det primära alternativet. Stadsstyrelsen i Lovisa tillsatte på hösten en ekonomigrupp med uppgift att hitta balanseringsåtgärder för stadens ekonomi på lång sikt. Hurudana resultat förväntar du dig? Jag förväntar mig ett positivt samarbete och riktlinjer. Slanten har dock alltid två sidor: den servicenivå som erbjuds invånarna och utvecklingen av kostnadsstrukturen. Vilket är ditt motto när det gäller ekonomisk hushållning? Det är inte de stora inkomsterna, utan de små utgifterna. KiRSI KETTUNEN Lovisa stads ekonomidirektör sedan Ekonomie magister, EM, Ekonomexamen, Jyväskylän yliopisto Pedagogiska studier för lärare, Liikemiesten kauppaopisto, Helsingfors Business controller -utbildningsprogram, Helsingin Kauppakorkeakoulu Intern revision, yrkeskurs I & II, The Institute of Internal Auditors, Finland 15 års erfarenhet av krävande lednings- och planeringsuppgifter inom ekonomiförvaltning samt expert-, utbildnings- och undervisningsuppgifter Har fungerat som ekonomichef och business controller samt som intern revisor, specialplanerare och utbildare 2 3

3 Gå och rösta! Riksdagsvalet Förhandsröstning i riksdagsvalet Riksdagsvalet närmar sig. Före den egentliga valdagen är det möjligt att rösta på förhand vid vilket som helst förhandsröstningsställe, också annars än i den egna hemkommunen. Förhandsröstningen inleds onsdagen den 6 april och avslutas tisdagen den 12 april. Den egentliga valdagen är Vallokalerna är öppna kl OBS! Man kan förhandsrösta var som helst i Finland och på finska beskickningar utomlands! För att allt ska löpa smärtfritt Förhandsröstningsställen i Lovisa Lovisa postkontor, Drottninggatan 13, Lovisa: kl kl kl Strömfors närservicekontor (biblioteket), Koivulanmäkivägen 1c, Strömfors: 6.4 kl kl kl kl kl kl Pernå närservicekontor (biblioteket), Schäsvägen 3, Pernå: 6.4 kl kl kl kl kl kl Liljendal närservicekontor (landsbygdskansliet), Bäckasgränd 1A, Liljendal: 6.4 kl kl kl kl Röstningsställen på valdagen söndag öppet kl Lovisa centrum: Bibliotek-Mediatek, Östra Tullgatan Antby: Antby pensionärsbostäder, Antgränd Valkom: Valkom allaktivitetshus, Långängsvägen Västra åsen: Myllyharjun koulu, Brandensteinsgatan Märlax: Märlax f.d. daghem, Nordenskiöldsvägen Skinnarby: Bygdegården, Tavastbyvägen Hardom: Furuborg, Lappträskvägen Pernå kyrkoby: Kyrkoby skola, Pernåvägen Forsby: Agricolahallen, Forsövägen Isnäs: Servicehuset, Granvägen Sarvsalö: Byagård, Sarvsalövägen Strömfors norra: Teutjärven koulu, Turkkilavägen Strömfors kyrkoby: Biblioteket, Koivulanmäkivägen1C 014 Strömfors södra: Tesjoen koulu, Tavastasvägen Liljendal: Biblioteket, Herrgårdsvägen 27 Hemmaröstning En röstberättigad vars rörelseeller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsställe får förhandsrösta hemma i den kommun som har antecknats som väljarens hemkommun. En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen om kommunen i fråga har antecknats som hans eller hennes hemkommun. Anmälan till hemmaröstning sker antingen skriftligt till Centralvalnämnden, Mannerheimgatan 4, Lovisa eller per telefon eller Anmälan lämnas senast kl Blanketter för skriftlig anmälan kan fås vid stadens telefonväxel, Mannerheimgatan 4. Hemmaröstningen förrättas under förhandsröstningsperioden. Riksdagsvalet som förrättas den 17 april sysselsätter förvaltningsdirektör Christoffer Masar, som ansvarar för planeringen av många såväl stora som små saker. Brådskan är naturligtvis störst under förhandsröstningen och under själva valveckoslutet, då andra arbeten får lämnas i bakgrunden, säger han. I Lovisa finns det på den egentliga valdagen 15 vallokaler. Är detta ett tillräckligt stort antal? Enligt min uppfattning ja. Vallokalerna fördelar sig rätt så jämnt rent geografiskt och antalet vallokaler är större än i medeltal i relation till befolkningsmängden. Man bör också hålla i minnet att man kan rösta i vilket som helst förhandsröstningsställe, också på andra orter. Det gör röstningen flexibel. Alla kan inte ta sig till vallokalen. Vilka har rätt till hemmaröstning? En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsställe får förhandsrösta hemma. Enligt Masar är det i regel personen själv som gör denna bedömning. Det nya i detta val är att en närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen om han eller hon har samma hemkommun som den som har rätt till hemmaröstning. Mycket att tillägna sig Christoffer Masar har ungefär fyra månader fungerat som Lovisa stads förvaltningsdirektör. Det har varit särskilt utmanande att tillägna sig så mycket på så kort tid och att lära sig stadens interna sätt att fungera. Å andra sidan gör ett såpass brett verksamhetsfält att arbetet känns intressant, säger han. Största delen av förvaltningsdirektörens arbetstid går åt till olika möten, arbetsgrupper och träffar samt till att svara på tjänsteinnehavarnas och de förtroendevaldas frågor. Vid mitt skrivbord bereder jag ärenden för stadsstyrelsen, svarar på centralernas juridiska frågor, granskar avtal eller funderar på olika sätt att utveckla förvaltningspraxis, räknar Masar upp. Vid sidan av valet är beredningen av stadens strategi ett stort projekt, i vilket Masar deltar som medlem av stadens ledningsgrupp. Förnyandet av förvaltningsstadgan innebär också en hel del arbete. Christoffer Masar Lovisa stads förvaltningsdirektör sedan november 2010 Född i Karleby Juris kandidat från juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet Ekonomiestudier vid Åbo Akademi och Stockholm University School of Economics Har fungerat som vikarie för stadsjuristen i Karleby, tjänsteman vid utlandsenheten av Sveriges försäkringskassa samt som jurist vid advokatbyrå Språkkunskaper: finska, svenska, engelska, tyska 4 5

4 Nyttig information Byggandet av en ny skola inleds Det finska skolcentret i Lovisa, nybyggets fasad mot nordost. Fasadritning arkitektbyrå Olli Pekka Jokela Ab. Detaljplanen för Gråberg godkändes Stadsfullmäktige i Lovisa fastställde byggandet av ett nytt bostadsområde i Gråbergsområdet, sydväst om Lovisa centrum. Fullmäktige godkände detaljplanen för Gråbergs första skede i den södra delen av området kring Solviksvägen. Området är beläget väster om nya Valkomvägen. - En översikt över planläggningen i Lovisa publiceras som bilaga till detta nummer av tidningen Morjens. Nybygget vid det finska skolcentret i Lovisa har fått bygglov. Byggnaden i tre våningar har en totalyta på drygt kvadratmeter. Byggnadsarbetena inleds i juni 2011 och den nya skolan öppnas hösten Rivandet av Länsiharjun koulu kommer att ske samtidigt med byggandet av nya utrymmen. Före sommaren kommer asbestarbeten i anslutning till rivandet att utföras. Föräldraskapet främst Unga familjer stöds i föräldraskapet och parförhållandet genom programmet Föräldraskapet först. Stödet är avsett för föräldrar som har fått sitt första barn och vars barn är i åldern 2-6 månader. Gruppen samlas 12 gånger för att diskutera teman i anslutning till föräldraskap och barn. Uppgifter om gruppen ges i familjeförberedelsegrupperna. Förfrågningar: hälsovårdare Päivi Huotilainen, tfn , Till Drömstrand! En ungdom, två språk Det 17 personer starka ungdomsfullmäktige i Lovisa är aktivt delaktig i många projekt för att förbättra ungdomarnas välmående. Tvåspråkighetsprojektet är ett av de viktigaste. Ungdomsfullmäktige vill ha bort de fördomar som finns mellan språkgrupperna och alla åtgärder är sammanflätade med detta mål. Under sommaren anordnar ungdomsfullmäktige evenemang för lovisaungdomarna. Utfärd till Pernå skärgård Under en guidad busstur till Pernå skärgård kan du på en gång bekanta dig med det nya Lovisas pärlor Isnäs, Rönnäs och Sarvsalö. Starten sker på onsdag den 15 juni kl. 18 från Alexandersgatans turisthållplats i Lovisa centrum. Det går bra att stiga på bussen också från hållplatserna vid St1 i Forsby och vid ABC i Gammelby. Vi bekantar oss med ångmaskinsmuseet i Isnäs, skärgårdsmuseet i Rönnäs och gör en rundtur på Sarvsalö, som är den största ön i Lovisa. Bussturen tar ca 3 timmar och 100 personer kan delta. Utfärden, som är gratis, guidas på finska och svenska. Anmälningar till Lovisa turistbyrå, Karlskronabulevarden 8, tfn , Vi är nu Befolkningen i det nya Lovisa ökade föregående år med 41 personer. Vid årsskiftet var vi till antalet, framgår det ur Statistikcentralens uppgifter. Under 2010 föddes det 132 barn i Lovisa. Under året dog 196. Tack vare en positiv nettoinflyttning ökade dock befolkningsmängden. Tessjö och Forsby har under 2000-talet varit tydliga tillväxtområden. Befolkningen har också ökat en aning i Pernå kyrkby. Invånarantalet har minskat i Lovisa centrum och Strömfors kyrkoby. Lovisa har som mål att ha invånare till och med I praktiken innebär det att nettoinflyttningen borde vara 300 personer per år, då den för närvarande är drygt 100 personer, säger Lovisa stads utvecklingsdirektör Risto Nieminen. Elektronisk ansökan om dagvård Dagvårdsansökan kan göras behändigt på en elektronisk blankett. Processen är snabb, eftersom ansökningarna behandlas kontinuerligt och uppgifterna förs direkt till stadens datasystem. Uppgiften om höstens dagvårdsplats och bekräftelseblanketten skickas i normal ordning per post till alla samtidigt i början av juni. Ansökan kan lämnas också i pappersform. Den elektroniska blanketten finns på webbplatsen > Dagvård och småbarnsfostran. Tilläggsuppgifter: Chefen för dagvård och småbarnsfostran Ilse Forssell, tfn , eller ansvariga för familjedagvård och öppen dagvård Pia Nyström, tfn , Hopptornet i Drömstrand är i bruk igen Lovisaborna kan igen fullt ut njuta av den fina stranden i Drömstrand i Liljendal, då det legendariska hopptornet igen har tagits i bruk. På grund av krav i EU-direktiv var tornet försatt i tillfälligt användningsförbud med anledning av för litet vattendjup. Estraden är din! Den nya estraden för dans och olika uppträdanden livar upp den havsnära sommaren vid Skeppsbron i Lovisa. Nu kan föreningar, körer och andra som vill uppträda reservera en gratis tid för uppträdanden, onsdagar kl under tiden Reserveringarna görs till turistbyrån. Lovisa turistbyrå, tfn , Nu har området muddrats och tornets räcken, trappor och stödkonstruktioner har renoverats, berättar chefen för samhällsteknik Markus Lindroos. Muddringen och iståndsättningen av tornet utfördes av Hopomträsk vårdförening och staden stod för fiolerna. Sommarjobb på stan Lovisa stad erbjuder denna sommar en arbetsplats åt cirka 70 ungdomar. Med hjälp av budgeten som har reserverats för sommararbete vill man erbjuda arbetserfarenhet åt så många ungdomar som möjligt. Antalet sökande är i regel mångdubbelt i förhållande till antalet arbetsplatser. De flesta arbetsplatserna finns också detta år i tekniska centralens parkavdelning och dit finns det också många sökande. Också inom grundtrygghetscentralen behövs det många sommararbetare. Turistbyråns sommararbetsplatser är eftertraktade, men det finns få platser, berättar personalchef Minna Uusitalo. Personalchef Minna Uusitalo, tfn , 6 7

5 hälsa Utställningar i Lovisa museum Silke, sammet Dräktskatter från operan Museimössens tidsresa Rosor i bild och broderi Dräktens nya liv - om textilkonservering ca Julutställning Från operans dräktskatter till museimössens tidsresa Det går ännu att bekanta sig med operans dräktskatter vid Lovisa stads museum. Utställningen Silke, Sammet är öppen till och med Samlingen som har sammanställts av Teatermuseet omfattar 41 nya och gamla operadräkter, varav den äldsta är från uruppförandet av operan Aino Från operans dräktskatter övergår museet till utställningen Museimössens tidsresa. Utställningen grundar sig på en bok med samma titel, utgiven av samarbetsgruppen för Östra Nylands museer. Utställningen omfattar föremål från de olika museerna, Inge Lööks bildoriginal samt naturligtvis mössen på äventyr. Bokens berättelser är skrivna av den prisbelönta sagoförfattaren Kirsti Manninen och den är illustrerad av grafiker Inge Löök som är känd för sina roliga bilder. Utställningen som riktar sig till barn och barnfamiljer fortsätter ända till slutet av september. Utställningen lämpar sig väl för dagis- och lågstadiegrupper. Under sommaren blommar också rosorna vid museet - i såväl bilder som broderier. Lovisa stads museum Parkgatan 2, tfn , Öppet: september-maj ti-fre & sö kl juni-augusti ti-sö kl Kommentarer, tack! Lovisa stad har under innevarande år påbörjat arbetet för att uppställa en allmän kommunstrategi. Den nya kommunstrategin drar upp allmänna riktlinjer och fastställer tyngdpunktsområden för stadens verksamhet och utveckling. Under våren kommer ett strategiutkast att färdigställas och det kommer att publiceras på stadens webbplats och kommuninvånarna kan kommentera utkastet under hösten. Kommentarerna beaktas i det fortsatta arbetet före besluten fattas. Sibeliusdagarna undantagsvis i augusti Sibeliusdagarna i Lovisa som vanligtvis ordnas i juni är detta år i slutet av augusti. Kulturinstruktör Sirpa Flinck hoppas att Sibeliusdagarna kan dra nytta av Lovisa Historiska Hus som ordnas samma veckoslut. Vi vill förnya händelsen och samtidigheten med LHH kan vara ett ypperligt sätt att öka på Sibeliusdagarnas konsertpublik. Sensommaren är eventuellt en bättre tidpunkt, funderar Sirpa Flinck. För varje köpt biljett doneras 1 euro till skydd av Östersjön (WWF:s Operation Sjöjungfru). Sibeliusdagarnas program finns på den nya egna webbplatsen Biljetter kan köpas på förhand i kulturbyrån. Tilläggsuppgifter: kulturinstruktör Sirpa Flinck, tfn , Stödfamilj hjälper över krisen De barn och unga som behöver stödfamilj bor i regel i sina egna hem, men är på grund av en svår situation som råder i det egna hemmet i behov av en stödfamilj. - Stödfamiljverksamheten är en stödåtgärd inom barnskyddets öppna vård och den är avsedd för familjer som möter en tillfällig eller mera långvarig kris. På detta sätt vill vi hjälpa barn eller unga att komma över denna kris, berättar ansvarig för socialarbete vid Lovisa stad Jaana Iivonen. En familj vars egen livssituation är stabil kan fungera som stödfamilj. - De hjälpbehövande barnen behöver tid, värme och omsorg. Stödfamiljen samarbetar med både barnets föräldrar och socialarbetarna, berättar Iivonen. Om du är intresserad av stödfamiljverksamhet, kan du kontakta barnskyddet vid Lovisa stads grundtrygghetscentral, telefontid vardagar kl Familjearbetare Janina Valkama, tfn , Arbetsgrupp sonderar ekonomin Ekonomiarbetsgruppen, som tillsattes av Lovisa stadsstyrelse , har gått igenom ekonomin för de olika sektorerna och bedömt de ekonomiska utsikterna med några års perspektiv. Gruppens ordförande Mats Lobbas (sfp) berättar att kommunens ekonomi har utvecklats positivare än man bedömde hösten För närvarande verkar det som vi åtminstone inte detta år skulle vara tvungna att göra upp ett särskilt balanseringsprogram för de närmaste åren. Det är naturligtvis en god nyhet, kommenterar Lobbas. Gruppen gör inte upp några nedskärningslistor. Men vi vill verkligen se på vilket sätt stadens funktioner kunde effektiveras i de olika sektorerna. Vi kommer att lämna konkreta förslag till budgeten för 2012, säger Lobbas. Arbetsgruppens förslag har redan tidigare lett till att stadsstyrelsen har fått fullmakt att sälja de gamla fastigheter för vilka man inte har meningsfull användning. Förutom fullmäktiges ordförande Mats Lobbas består gruppen av stadsstyrelsens ordförande Arja Isotalo (sdp) och fullmäktiges första vice ordförande Kari Hagfors (saml) samt ekonomidirektör Kirsi Kettunen och andra tjänsteinnehavare med ansvar för ekonomin. Hälsocentralens nya telefontjänst garanterar hjälp snabbare Lovisa hälsocentrals bedömning av vårdbehov har skilda telefonnummer för hälso- och tandläkarvård. Den som är i behov av hälsovårdstjänster ringer fortfarande till det bekanta numret , medan tandvården har numret Avsikten med systemet är att erbjuda hjälp snabbare och att minska på köandet såväl i telefon som på hälsostationen. Då uppringaren har lyssnat på de anvisningar som ges, kan hon vänta på att någon svarar eller välja återuppringning, varvid vi ringer upp senare, berättar avdelningsskötare Senja Kangas. Telefonsamtalen för bedömning av vårdbehov tas emot av åtta sjukskötare. Dagligen tas samtalen emot av 2-3 skötare. Dessutom svarar ledande läkare Tero Taipale i telefon då han har jour. Kötiderna har förkortats avsevärt tack vare det nya telefonsystemet, berättar Kangas. Hälsotillståndet klarläggs redan i telefon Målsättningen är att göra en så noggrann bedömning av vårdbehovet som möjligt redan under telefonsamtalet. Vårdpersonalen har i sitt arbete hjälp av kontrollistor i sitt egna datasystem, med vars hjälp patientens situation utreds på basis av så relevant information som möjligt. Vårdbehov och skyndsamhet reds ut. På det sättet kan vården styras till polikliniken, akuttid hos läkare eller sjukskötare samma dag, telefontid eller normal mottagningstid. Ibland behöver patienten inte alls lämna sitt hem. Om vi är säkra på att vård i hemmet är tillräcklig för till exempel en förkylningspatient, kan vi ge vårdanvisningar per telefon. Vi kan också be en läkare skriva ut ett recept direkt till apoteket, berättar Kangas. Det säkra tas dock alltid före det osäkra. Om patientens hälsotillstånd inte med säkerhet kan redas ut per telefon, reserveras en tid till samma dag eller så begär man patienten besöka polikliniken. Hälsovård: Tandvård: > Social- och hälsovård > Förstahjälp och jour Jag har symptom, vad skall jag göra? På Lovisa stads webbplats finns nyttig information om de vanligaste sjukdomarna, så som urinvägsinfektioner, rött öga, magsjuka, hosta och flunsa. Adressen är Välj Social- och hälsovård - Råd samt vårdinstruktioner 8 9

6 ung Fastighetsskötare Mats Lönnfors är bekant för alla liljendalbor, eftersom han i sitt arbete har hjälpt kommuninvånarna på de mest varierande sätt. Fastighetsskötaren i stadsdelen Liljendal har omsorg om blivande skattebetalare. Skötseln av utomhusområden hör till fastighetsskötarens arbetsuppgifter, så de snörika vintrarna har hållit Lönnfors sysselsatt. Han har ett tjugotal fastigheter på sitt ansvar. Lönnfors kallas till plats då en hylla ska fästas, en kran ska repareras eller då faststoppade avloppsrör ska öppnas. I och med kommunfusionen blev det slut på de nattliga uppdragen för Lönnfors. Bekanta bybor bad om hjälp då de behövde hjälp. Naturligtvis åkte jag iväg och öppnade en dörr eller ett avlopp om någon ville ha hjälp. Jag var egentligen alltid på arbete. Numera har vi joursystem, så även jag har fast arbetstid, ler Lönnfors. Fastighetsskötaren är en mångsysslare Kommunfusionen klargjorde arbetet Inte för att Lönnfors skulle klaga på för mycket arbete eller kunderna. En av de bästa sidorna i arbetet är just de trevliga, bekanta människorna bland vilka han arbetar. Enligt Lönnfors varierade arbetena tidigare mera, från avlivning av djur till att vara julgubbe. Kommunfusionen gjorde mitt arbete klarare, vilket förutom snöarbeten och gräsklippning omfattar bland annat öppnande av fastproppade avlopp och wc-byttor samt byte av luftfilter i ventilationsanordningar. Efter kommunfusionen utvidgades mitt område till Kuggom och Hardom. Jag är tacksam för att jag får arbeta på just det här området. Kräftfångst en passion Lönnfors flyttade till Liljendal för 25 år sedan. Vatten och de olika djur som lever i vattnet är en passion för Lönnfors som bor invid en fors. Han har gjort sig känd för sitt engagemang i skötseln av miljöfrågor. Lönnfors är en erfaren fiskare, men kräftandet är också en av hans favoritsysselsättningar. Det är delvis tack vare Lönnfors som man kan kräfta i Forsby å i Lovisa. Inplantering av kräftor förutsätter gott tålamod. Nu bär ett tjugoårigt inplanteringsarbete frukt. Det dröjde 20 år efter plantering förrän det började komma någon kräftfångst. För stora och sjuka individer måste kräftas bort för att stammen ska kunna växa till sig. Lönnfors berättar att kräftorna inte är särskilt benägna att flytta på sig. Därför bör man också flytta på dem. Rätt utförd kräftfångst stärker kräftstammen. Stammen kan spridas genom att man flyttar på kräftorna. Lönnfors tillbringar ofta sin sommarsemester i fiskets och kräftandets tecken. Inkommande sommar tänker han göra någonting helt nytt. - Barnen har flugit ur boet och de egna såväl som hustruns allmännyttiga uppdrag har minskat. Därför köpte vi en husbil, med vilken vi åker runt i landet. Ungdomarna i Forsby kan se fram emot goda tider från och med början av augusti, då nya ungdomsutrymmen öppnas på Askolinsvägen 56. Ny ungdomslokal öppnas i Forsby i augusti Hyresvärden utför en sanering av ytorna i ungdomslokalen. Golv, väggar, wc, skåp och kök förnyas. Den nya ungdomslokalen på ungefär hundra kvadratmeter, dvs. dubbelt så stort som det tidigare klubbrummet, har planerats i samarbete med ungdomarna, fritidsväsendet och hyresvärden. Fritidsledare Tiina Möller är nöjd med de nya utrymmena. Jag är glad över att våra åsikter har beaktats. Vi har ett stort spelutrymme till vårt förfogande, i vilket man kan spela bordtennis och air-hockey. Byaföreningen i Forsby har till och med gett löfte om att donera ett biljardbord. Vi får också en trevlig matvrå och ett långt bord, vid vilket man till exempel kan pyssla. Det nya ungdomsutrymmet kan utnyttjas mångsidigt, planerar Möller. Från tonåringar till fullvuxna Den nuvarande ungdomslokalen i Forsby har varit i flitigt bruk. Möller har gjort ungdomsarbete i området sedan En del av samma ungdomar finns ännu kvar. Det är mest tonåringar som samlas i ungdomslokalen, men också fullvuxna trivs där. Vi kan ordna egna klubbar för de yngre. Den nya ungdomslokalen inrymmer ett tv-rum, där man också kan spela på Xboxspelkonsol. Möller har lagt märke till att ungdomarna uppskattar sitt eget fritidsutrymme. Ingenting söndras, skräpet förs till rätt ställe och även annars värnar man om trivseln. Hon har också planerat inredningen tillsammans med pojkarna. De ville absolut ha rosa väggar. Forsby ungdomslokal: Askolinsvägen 56, Forsby Tiina Möller, tfn , Nyheter i Forum Ny utrustning har skaffats också till ungdomslokalen i Forum i centrum av Lovisa. Enligt fritidsledare Tom Nyström strävar man kontinuerligt till att utveckla ungdomslokalen. - Vi har fått nya möbler, televisioner, datorer och andra rackerier. Om man inte minns Forums öppethållningstider, kan man till exempel fotografera öppethållningslappen på dörren med sin telefon, tipsar Nyström. I Forum finns också ett bandutrymme där det finns instrument. Ungdomslokalen i Forum är öppen ti-ons-to kl , fre 18 22, lö 16 22, sö Adressen är Brandensteinsgatan 13. Tom Nyström, tfn , Övre raden från vänster fritidssekreterare-idrottsinstruktör Päivi Hämäläinen, fritidsledare Tom Nyström, fritidsledare Sari Hännikäinen, idrottsinstruktör Mikaela Skogberg och fritidsledare Juha-Pekka Palasmaa, nedre raden från vänster chef för fritidsväsendet Leif Eriksson och fritidsledare Tiina Möller. Från bilden fattas idrottsinstruktör Karolina Hovi. Sommarprogram för barn och unga Källa barnläger (7 13 år) Paddlingsläger för unga (11 år-) Sporttis dagsläger i Valkom Paddlingskurs för barn och 9.6 Aktivitetsläger Ungdomsläger i Lappträsk med Lovisa, Lappträsk och Mörskom som arrangör Club Sävträsk, varje måndag i maj Simskolorna i maj (ti och to) (5 år-) Vattenlekis onsdagar Simskolorna i Lovisa och Valkom Dessutom ordnar staden simskola i Strömfors och Folkhälsan i Liljendal, Pernå kyrkby och Forsby Det traditionella Östnyländska loppet tisdag 10.5 Äventyrsdag 17.9 Tilläggsuppgifter: Lovisa fritidsväsende, Karlskronabulevarden 8, tfn > Barn och ungdom & Idrott, motion och friluftsliv 10 11

7 infra Om några år kan bilisterna njuta av smidig trafik och svindlande utsikter. Illustration av Abborrfors bro. Bild: Trafikverket Vägarbeten under åren Byggandet av E18- motorvägen kommer under de närmaste åren att påverka lovisaborna på många sätt. Byggarbeten utförs under åren på vägsträckningen Forsby - Abborrfors i Lovisa och vidare genom Pyttis och Kotka. Den nya motorvägen följer den gamla vägen på många ställen och korsar den ett antal gånger. Andra nya vägförbindelser byggs också invid den nuvarande vägen. Det kommer att krävas tålamod av bilisterna, eftersom trafiken tidvis kommer att stocka sig. Projektchef Hannu Lehtikankare från Trafikverket bedömer att verkningarna kommer att vara störst på den nuvarande motortrafikleden Forsby-Lovisa, vid den östra infarten till Lovisa samt i Abborrfors, Pyttis och Heinlax. Hastigheterna kommer att sänkas, vilket innebär att färden fördröjs med några minuter på avsnittet Lovisa-Borgå, berättar han. Enligt Lehtikankare har entreprenörens verksamhet begränsats så att hela motortrafikleden inte kommer att ha nedsatt hastighet samtidigt. På grund av sprängningsarbeten kommer trafiken också att stannas upp helt och hållet för några minuter. Arbeten kan inledas snart På vissa ställen kommer projektet att märkas redan inkommande sommar, då Trafikverket låter fälla träden på vägområdet. Avsnittet mellan Forsby och Kotka kommer att verkställas enligt en sk. livscykelmodell i form av ett långvarigt tjänsteavtal. Trafikverket som är byggherre har inlett projektets konkurrensutsättning och entreprenören torde kunna väljas tidigt i höst. Fyra anbudsgivare har utvalts, bland dessa YIT:s och Destias konsortier samt den österrikiska byggjätten Strabag Ag. Den valda tjänsteleverantören väljer sedan vid vilken tidpunkt och vid vilket avsnitt arbetet inleds. Arbetena torde dock inledas snart, eventuellt under detta år. Arbetena fortskrider samtidigt på flera ställen. Å andra sidan kommer nya vägavsnitt troligtvis att tas i bruk i etapper. Antagligen kommer den nuvarande motortrafikleden mellan Forsby och Lovisa att kunna öppnas för trafik som motorväg tidigare än sådana avsnitt som öppnas i jungfrulig mark. Det är enligt Hannu Lehtikankare tillsvidare osäkert när motorvägen är klar. Målsättningen är att motorvägen ska vara öppen för trafik i sin helhet hösten 2014 och att den ska vara helt klar hösten Arbete för lovisabor Projektet har planerats av närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) i Sydöstra Finland. Enligt centralens beräkningar kommer den sysselsättande effekten att vara såpass stor som personarbetsår. Två tredjedelar sysselsätts direkt och en tredjedel indirekt genom ökad efterfrågan på andra tjänster. En del av arbetsplatserna är bestående, till exempel då anslutningarnas nya markanvändning - logistiska tjänster och andra tjänster som gynnas av trafik - förverkligas efter att vägen är färdig. Regionen får sålunda en rejäl kick av vägprojektet i och med bättre sysselsättning, bedömer projektchef Juha Laamanen. NTM i sydöstra Finland har inte gjort uträkningar för de enskilda kommunerna, men uppskattar att det uppstår arbetsplatser i alla tre kommuner invid vägen - Lovisa, Pyttis och Kotka. + - Hur grön blir motorvägen? Lovisa har kraftigt drivit Grön motorväg -projektet, vilket har som mål att bygga avsnittet Forsby-Kotka av E18 så ekologiskt som möjligt och i enlighet med intelligent trafikstyrning. Vi har gjort mycket arbete för den gröna motorvägen, säger projektledare Aki Marjasvaara från Lovisa stads utvecklingstjänster. Lovisa har en nationell roll i projektet. Enligt Marjasvaara öppnar det genom nätverksbildning goda möjligheter att diskutera lösningar i enlighet med hållbar utveckling med projektets entreprenörer. Det kan gälla affärsverksamhetsoch logistikområden, vägbelysningens energieffektivitet, estetik, vindkraft och användning av biobränslen. Enligt Marjasvaara har trafikmyndigheterna och de företag som har deltagit i anbudsförfarandet varit mycket intresserade av att projektet skall utföras i enlighet med hållbar utveckling. Trafikminister Anu Vehviläinen gav i november 2010 grönt ljus för projektet i sitt svar till ett riksdagsspörsmål och kunde berätta att trafikmyndigheterna utvecklar nya verksamhetsmodeller genom projektet. Motorvägsbyggets totala budget uppgår till cirka 650 miljoner euro. Anskaffningsfullmakterna för E18 möjliggör dock inte tillämpning av alla lösningar som lämpar sig för en grön led. Vi är tvungna att ansöka om offentligt stöd inte enbart nationellt, utan också från EU:s stödprogram. Lovisa stad har vädjat till medlemmar av Europaparlamentet för att bilda ett EU-projekt av E18-avsnittet, berättar Marjasvaara

Riksdagsval. Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015. En lättläst broschyr

Riksdagsval. Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015. En lättläst broschyr 2015 Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015 En lättläst broschyr Riksdagens uppgifter Vi har riksdagsval vart fjärde år. är det folket som har makten i Finland. Enligt Finlands

Läs mer

SPORTLOVET 2014. Kom ihåg att avboka dig vid förhinder! *Lovisabor är försäkrade i de av staden ordnade evenemangen.

SPORTLOVET 2014. Kom ihåg att avboka dig vid förhinder! *Lovisabor är försäkrade i de av staden ordnade evenemangen. SPORTLOVET 2014 Kom ihåg att avboka dig vid förhinder! *Lovisabor är försäkrade i de av staden ordnade evenemangen. Tilläggsinformation för evenemangen i broschyren fås från: Bildningscentralen Karlskronabulevarden

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Innehåll Syfte och verksamhet... 3 Mandatperiod 3 Ungdomsfullmäktigeval... 3 Ekonomi..... 5 Mötespraxis... 5 Utträde ur ungdomsfullmäktige. 5 Ungdomsfullmäktiges styrelse

Läs mer

Morjens. Vad, var, hur. Jag. Tjänsteman.

Morjens. Vad, var, hur. Jag. Tjänsteman. Morjens OFFICIELLT MEDDELANDE FRÅN LOVISA STAD 1/2010 R Itella Oyj Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll Vad, var, hur Jag. Tjänsteman. Hur fungerar kommunförvaltningen? Planläggningsärende

Läs mer

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv.

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 26.11.2002 JM 15/51/2002 Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 1. Valanvisningar Justitieministeriet önskar att centralvalnämnderna fäster

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Lovisa stads servicekatalog 2015-2016

Lovisa stads servicekatalog 2015-2016 Lovisa stads servicekatalog 2015-2016 A B www.lovisa.fi fornamn.efternamn@loviisa.fi Lovisa stad Besöksadress: Mannerheimgatan 4 (Rådhuset), Lovisa Postadress: PB 77, 07901 Lovisa Telefonväxel...019 555

Läs mer

DET NYA KÄRNKRAFTVERKET VARFÖR I LOVISA OCH VARFÖR JUST NU

DET NYA KÄRNKRAFTVERKET VARFÖR I LOVISA OCH VARFÖR JUST NU DET NYA KÄRNKRAFTVERKET VARFÖR I LOVISA OCH VARFÖR JUST NU Färdiga planer Befintlig beredskap Inledda spetsprojekt DEN NYA KÄRNKRAFTVERKSENHETEN NUMMER 1 FÖR NÄRINGSLIVET Nya Lovisa, som såg dagens ljus

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014

Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014 Europaparlamentsval förättas söndagen den 25 maj 2014 kl. 9.00-20.00. Vallokalen i Hammarlands kommun finns i Kommungården,

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Lovisa stad. Utvecklingsplan 19.11.2010 LOVISA STAD UTVECKLINGSPLAN FÖR VATTENTJÄNSTERNA

Lovisa stad. Utvecklingsplan 19.11.2010 LOVISA STAD UTVECKLINGSPLAN FÖR VATTENTJÄNSTERNA Mottagare Lovisa stad Dokumenttyp Utvecklingsplan Datum 19.11.2010 LOVISA STAD UTVECKLINGSPLAN FÖR VATTENTJÄNSTERNA LOVISA STAD UTVECKLINGSPLAN FÖR VATTENTJÄNSTERNA Datum 19/11/2010 Upprättad av: Tuula

Läs mer

Morjens OFFICIELLT MEDDELANDE FRÅN LOVISA STAD 2/2012

Morjens OFFICIELLT MEDDELANDE FRÅN LOVISA STAD 2/2012 Morjens OFFICIELLT MEDDELANDE FRÅN LOVISA STAD 2/2012 R Itella Oyj Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll Vill du påverka? RÖSTA! Tilläggstid efter skolnätsutredningen Lovisa satsar på sina

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors 17,6,2014 Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

FRISBEEGOLF Arbetsutdelning för unga RÖSTA OCH PÅVERKA! FUSIONERING AV SJU KOMMUNER? LOVISAS EKONOMI. Europaparlamentsvalet 2014

FRISBEEGOLF Arbetsutdelning för unga RÖSTA OCH PÅVERKA! FUSIONERING AV SJU KOMMUNER? LOVISAS EKONOMI. Europaparlamentsvalet 2014 OFFICIELLT MEDDELANDE FRÅN LOVISA STAD 1/2014 IK Itella Oyj Offentligt meddelande LOVISAS EKONOMI FUSIONERING AV SJU KOMMUNER? Samgångsutredningen fortgår hela året RÖSTA OCH PÅVERKA! Europaparlamentsvalet

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas. Fyra sätt. att påverka i Vanda

Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas. Fyra sätt. att påverka i Vanda Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas Fyra sätt att påverka i Vanda Varför delta? I kommunen görs beslut i många saker som påverkar din vardag: de kan till exempel gälla skolor, bibliotek,

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR Stadsstyrelsen 29 02.02.2015 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR STST 02.02.2015 29 Beredning och tilläggsuppgifter: Kommunikationschef Aino-Marja Kontio,

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER Enkäten för 50 år fyllda LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER 1. Vi skulle först vilja veta vad för slags aktiviteter Ni deltar i. Har Ni under sistlidna sex månader utfört något som helst avlönat arbete? Vilket

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

Sibelius och Lovisa BESÖK I VALKON KOULU. Nya dörrar till arbetslivet LIVET I ABBORRFORS SOMMARENS LÄGER OCH KURSER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Sibelius och Lovisa BESÖK I VALKON KOULU. Nya dörrar till arbetslivet LIVET I ABBORRFORS SOMMARENS LÄGER OCH KURSER FÖR BARN OCH UNGDOMAR OFFICIELLT MEDDELANDE FRÅN LOVISA STAD 1/2015 IK Itella Oyj Offentligt meddelande Sibelius och Lovisa LIVET I ABBORRFORS Nya dörrar till arbetslivet BESÖK I VALKON KOULU SOMMARENS LÄGER OCH KURSER FÖR

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN EKOEFFEKTIVT KONTORSHUS PÅ KÄGELUDDEN www.keilaranta.fi En ny, genuint modifierbar kontorshelhet på Kägelstranden är den som ligger närmast den framtida metrostationen på Kägeludden. Trivsamma lokaler

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Till slut vill jag tacka Tekniska Föreningen i Finland för det understöd jag fick för utlandspraktiken.

Till slut vill jag tacka Tekniska Föreningen i Finland för det understöd jag fick för utlandspraktiken. Två månader i Graz Jag började sommarjobssökande för sommaren 2013 tidigt, redan i januari. Trots att jag var tidigt ute var en arbetsplats i Finland för sommaren osäker. Jag beslöt mig att söka sommarjobb

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

Utvecklingsprogrammet Ny kommun 2017. En livskraftig kommuns visioner och verksamhetsmodeller under kommande decennier

Utvecklingsprogrammet Ny kommun 2017. En livskraftig kommuns visioner och verksamhetsmodeller under kommande decennier Utvecklingsprogrammet Ny kommun 2017 En livskraftig kommuns visioner och verksamhetsmodeller under kommande decennier Ny Kommun 2017 Kuntaliitto Julkaisun ostikko Den finländska kommunen en framgångshistoria

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland Jord- och skogsbruksministeriet Rikliga vattentillgångar I Finland finns det rikligt med vattendrag. Ungefär en tiondel av landets yta täcks av sjöar, tjärnar,

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Global Youth Tobacco Survey (GYTS)

Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Resultat av enkäten som genomfördes hösten 2012 31.1.2014 www.thl.fi/gyts 1 Bakgrund GYTS-studien utreder 13 15-åriga skolelevers attityder, kunskap och erfarenheter

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Om valfrihet inom hälso- och sjukvård

Om valfrihet inom hälso- och sjukvård Om valfrihet inom hälso- och sjukvård Pia Maria Jonsson Med dr Chefsexpert pia.maria.jonsson@thl.fi Valfrihet varför? 1. Förstärker medborgarnas /konsumenternas /patienternas ställning (egenvärde) 2. Bidrar

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Social- och hälsoavdelningen 13.5.2009 Till de i distributionen nämnda Länsstyrelsen i Västra Finlands län och samarbetsgruppen NÅVÅ arrangerar RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem.

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Stockholm 11 12.10.2011 Aila Puustinen-Korhonen sakkunnig Finlands Kommunförbund Landsrapport Finland

Läs mer

ANMÄLAN AV ÄNDRAD INDELNING I RÖSTNINGSOMRÅDEN TILL MAGISTRATEN

ANMÄLAN AV ÄNDRAD INDELNING I RÖSTNINGSOMRÅDEN TILL MAGISTRATEN datum 27.2.2014 dnr 167/330/14 Till kommunstyrelserna (exkl. kommunerna på Åland) ANMÄLAN AV ÄNDRAD INDELNING I RÖSTNINGSOMRÅDEN TILL MAGISTRATEN 1. Allmänt Enligt 8 i vallagen utgör kommunen ett röstningsområde,

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. 1 Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2014-2015 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013

Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013 Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013 Informatiker Jonna Hahto 16.7.2013 Innehåll 1 De svarande... 3 2 Bibliotekstjänsternas inverkan... 4 3 Gapanalys och bedömningsskala...

Läs mer

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013 Mål för delgeneralplanearbetet Delgeneralplanen för Kungsporten och Estbacka utarbetas i huvudsak

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

Förändringskommunikation är samarbete och växelverkan

Förändringskommunikation är samarbete och växelverkan SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM UTVECKLINGEN AV FÖRÄNDRINGSKOMMUNIKATION STST 210 Beredning och tilläggsuppgifter: kommunikationschef Aino-Marja Kontio, 040 3549966, aino-marja.kontio@porvoo.fi Fullmäktigeledamöterna

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

Författare: Patientsäkerhetsansvarig Ann-Christin Elmvik Augusti 2015

Författare: Patientsäkerhetsansvarig Ann-Christin Elmvik Augusti 2015 Författare: Patientsäkerhetsansvarig Ann-Christin Elmvik Augusti 2015 BESKRIVNING AV IKINÄ-MODELLEN OCH IMPLEMENTERING AV DEN IN0M PARGAS STADS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNING 1. Bakgrund Ett system för

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla

Läs mer

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling?

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling? Upphandling och kvalitet inom äldreomsorgen blev det som vi tänkte oss? Jonna Törnroos, jurist och vicehäradshövding Vem vårdar vem? äldreomsorgen i ett vägskäl Parallellseminarium Rådgivningsenheten för

Läs mer

Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo SERVICEKONTOR BRA OCH EFFEKTIV KUNDSERVICE

Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo SERVICEKONTOR BRA OCH EFFEKTIV KUNDSERVICE Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo SERVICEKONTOR BRA OCH EFFEKTIV KUNDSERVICE UR BORGÅ STADS STRATEGI: "Nya ersättande former av service och sätt att producera service tas i bruk. Utbudet på elektroniska

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

FERIEPRAO SOMMAREN 2015

FERIEPRAO SOMMAREN 2015 FERIEPRAO SOMMAREN 2015 För ungdomar födda 1998 och är skrivna i Umeå kommun. Med det här informationsbladet vill vi ge ungdomar och föräldrar en inblick i vad ferieprao är. Ferieprao är en satsning av

Läs mer

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Klimatet år 2030 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo med sammanlagt över 60 000 arbetstagare har

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer