Morjens. Gör din röst hörd. Vattenförsörjningen förbättras Bokbussen betjänar Nya ungdomsutrymmen Planläggningsöversikt som bilaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Morjens. Gör din röst hörd. Vattenförsörjningen förbättras Bokbussen betjänar Nya ungdomsutrymmen Planläggningsöversikt som bilaga"

Transkript

1 Morjens OFFICIELLT MEDDELANDE FRÅN LOVISA STAD 1/2011 R Itella Oyj Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll Gör din röst hörd Vattenförsörjningen förbättras Bokbussen betjänar Nya ungdomsutrymmen Planläggningsöversikt som bilaga 1

2 Lilian A-S tredje sidan Pärmen pryds av hälsovårdare Maria Viklund Forsby hälsogård och skolföreståndare Staffan Weckman Forsby skola. Ekonomin i balans? Gör din röst hörd Det är snart dags att gå till valurnorna för att rösta. För mig har det alltid varit en självklarhet att rösta i val. Det är ett sätt att påverka, ett sätt att ta ställning. Alla har en röst och allas röst är lika mycket värd. Beslutsfattarna, både lokalt och nationellt, fattar beslut som påverkar både din och min vardag allt från vaggan till graven, allt från dagvård till äldreomsorg. Vem som fattar de besluten är intressant för både dej och mej. I vår stad har vi goda möjligheter att rösta i det kommande riksdagsvalet och om det kan du läsa mera i det här numret av morjens. Vi har fyra egna förhandsröstningsställen och dessutom kan man förhandsrösta var som helst i hela landet. På valdagen 17.4 har vi femton röstningsställen utspridda över hela staden så var och en har ett röstningsställe nära hemknutarna. Delta och påverka också mellan valen. Vi östnylänningar är inte kända för att vara särskilt debattglada. Tvärtom kanske vi hellre knyter näven i fickan och klagar för oss själva hemma i stugan. Att bara klaga på vad andra gör och beslutar utan att själv delta och komma med egna alternativ har aldrig fört världen framåt, varken den lilla världen eller den stora världen. Men om vi tillsammans diskuterar, ser möjligheter och arbetar för samma mål kommer vi långt. Vi hörs! Lilian Andergård-Stenstrand kommunikationschef Babyprojektet fortsätter Lovisa stad delar även i år ut Lovisa Baby -omlottskjortor till alla spädbarn som föds i Lovisa. Detta år har omlottskjortorna märkningen Lovisa Baby De ekologiska omlottskjortorna är designade och tillverkade av artesan, fotokonstnär Virpi Lehtinen. Varje skjorta är unik och tillverkad av gamla dynvar. De omsorgsfullt tillverkade omlottskjortornas foder är tillverkat av ett tyg och yttertyget av ett annat. De delikata kombinationerna av mönster gör att Lovisa Baby 2011 omlottskjortorna är små konstverk. Till och med slutet av mars hade det fötts 18 nya lovisabor och 92 hade meddelat sin ankomst. Du får din egen omlottskjorta vid det första rådgivningsbesöket eller senare från rådgivningen. Välkommen Lovisa Baby 2011! Utgivare: Lovisa stad. Chefredaktör: kommunikationschef Lilian Andergård-Stenstrand. Redaktionsråd: Lilian Andergård-Stenstrand, Päivi Ahvonen, Jaana Laine. Redaktion och layout: peak press/redaktörer Päivi Ahvonen, Seppo Iisalo, Reija Kokkola, foto Eeva Kangas, Virpi Lehtinen, Susa Heiska, Arto Wiikari, AD Päivi Ahvonen, illustrationer Milla Ketolainen, Sanna Nylén, Jukka Salminen, karta Milla Ketolainen Tryckeri: Art Print Ge respons / Ta kontakt: Lovisa stad, PB 77, Lovisa tfn Du är ny ekonomidirektör i Lovisa. Har du något positivt att berätta för stadsborna? Verksamheten i det nya Lovisa har startat bra. Vi har lyckats kombinera olika arbetssätt och verksamhetskulturer och skapa nya verksamhetsmodeller för lovisabornas bästa. Sålunda kommer bokslutet för 2010 vara avsevärt bättre än uppskattat. Stadens lånebörda uppskattas detta år stiga till euro per invånare. Är detta enligt din uppfattning en skälig nivå? Jag hoppas att skuldbördan per invånare skulle vara mindre. Visst är euro per invånare skäligt om vi jämför siffran med motsvarande siffra i till exempel grannstaden Borgå. Skuldbördan måste dock alltid ställas i relation till återbetalningsförmågan. Vi måste bryta den utveckling där vi har varit tvungna att ta nya lån för att amortera gamla lån. Det nya Lovisa får i enlighet med kommunindelningslagen fusionsbidrag av staten till ett belopp av 1,8 miljoner euro både i år och nästa år. Är det redan klart vad pengarna ska användas till? Fördelningen av innevarande års fusionsbidrag ingår i budgeten för Användningsändamålen för 2012 slås fast i samband med budgetbehandlingen. Konsumenterna har på senaste tid fått känna av förhöjda el-, energi- och vattenavgifter. Följer Lovisa stads serviceavgifter samma mönster? Stadens inkomster och utgifter måste vara i balans. Bokslutet visar för närvarande ett underskott, då måste man antingen öka inkomsterna eller minska på utgifterna. I det rådande ekonomiska läget finns det naturligtvis ett tryck på att höja avgifterna dvs. öka inkomstfinansieringen. Personligen ser jag dock inte en förhöjning av kundavgifterna som det primära alternativet. Stadsstyrelsen i Lovisa tillsatte på hösten en ekonomigrupp med uppgift att hitta balanseringsåtgärder för stadens ekonomi på lång sikt. Hurudana resultat förväntar du dig? Jag förväntar mig ett positivt samarbete och riktlinjer. Slanten har dock alltid två sidor: den servicenivå som erbjuds invånarna och utvecklingen av kostnadsstrukturen. Vilket är ditt motto när det gäller ekonomisk hushållning? Det är inte de stora inkomsterna, utan de små utgifterna. KiRSI KETTUNEN Lovisa stads ekonomidirektör sedan Ekonomie magister, EM, Ekonomexamen, Jyväskylän yliopisto Pedagogiska studier för lärare, Liikemiesten kauppaopisto, Helsingfors Business controller -utbildningsprogram, Helsingin Kauppakorkeakoulu Intern revision, yrkeskurs I & II, The Institute of Internal Auditors, Finland 15 års erfarenhet av krävande lednings- och planeringsuppgifter inom ekonomiförvaltning samt expert-, utbildnings- och undervisningsuppgifter Har fungerat som ekonomichef och business controller samt som intern revisor, specialplanerare och utbildare 2 3

3 Gå och rösta! Riksdagsvalet Förhandsröstning i riksdagsvalet Riksdagsvalet närmar sig. Före den egentliga valdagen är det möjligt att rösta på förhand vid vilket som helst förhandsröstningsställe, också annars än i den egna hemkommunen. Förhandsröstningen inleds onsdagen den 6 april och avslutas tisdagen den 12 april. Den egentliga valdagen är Vallokalerna är öppna kl OBS! Man kan förhandsrösta var som helst i Finland och på finska beskickningar utomlands! För att allt ska löpa smärtfritt Förhandsröstningsställen i Lovisa Lovisa postkontor, Drottninggatan 13, Lovisa: kl kl kl Strömfors närservicekontor (biblioteket), Koivulanmäkivägen 1c, Strömfors: 6.4 kl kl kl kl kl kl Pernå närservicekontor (biblioteket), Schäsvägen 3, Pernå: 6.4 kl kl kl kl kl kl Liljendal närservicekontor (landsbygdskansliet), Bäckasgränd 1A, Liljendal: 6.4 kl kl kl kl Röstningsställen på valdagen söndag öppet kl Lovisa centrum: Bibliotek-Mediatek, Östra Tullgatan Antby: Antby pensionärsbostäder, Antgränd Valkom: Valkom allaktivitetshus, Långängsvägen Västra åsen: Myllyharjun koulu, Brandensteinsgatan Märlax: Märlax f.d. daghem, Nordenskiöldsvägen Skinnarby: Bygdegården, Tavastbyvägen Hardom: Furuborg, Lappträskvägen Pernå kyrkoby: Kyrkoby skola, Pernåvägen Forsby: Agricolahallen, Forsövägen Isnäs: Servicehuset, Granvägen Sarvsalö: Byagård, Sarvsalövägen Strömfors norra: Teutjärven koulu, Turkkilavägen Strömfors kyrkoby: Biblioteket, Koivulanmäkivägen1C 014 Strömfors södra: Tesjoen koulu, Tavastasvägen Liljendal: Biblioteket, Herrgårdsvägen 27 Hemmaröstning En röstberättigad vars rörelseeller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsställe får förhandsrösta hemma i den kommun som har antecknats som väljarens hemkommun. En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen om kommunen i fråga har antecknats som hans eller hennes hemkommun. Anmälan till hemmaröstning sker antingen skriftligt till Centralvalnämnden, Mannerheimgatan 4, Lovisa eller per telefon eller Anmälan lämnas senast kl Blanketter för skriftlig anmälan kan fås vid stadens telefonväxel, Mannerheimgatan 4. Hemmaröstningen förrättas under förhandsröstningsperioden. Riksdagsvalet som förrättas den 17 april sysselsätter förvaltningsdirektör Christoffer Masar, som ansvarar för planeringen av många såväl stora som små saker. Brådskan är naturligtvis störst under förhandsröstningen och under själva valveckoslutet, då andra arbeten får lämnas i bakgrunden, säger han. I Lovisa finns det på den egentliga valdagen 15 vallokaler. Är detta ett tillräckligt stort antal? Enligt min uppfattning ja. Vallokalerna fördelar sig rätt så jämnt rent geografiskt och antalet vallokaler är större än i medeltal i relation till befolkningsmängden. Man bör också hålla i minnet att man kan rösta i vilket som helst förhandsröstningsställe, också på andra orter. Det gör röstningen flexibel. Alla kan inte ta sig till vallokalen. Vilka har rätt till hemmaröstning? En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsställe får förhandsrösta hemma. Enligt Masar är det i regel personen själv som gör denna bedömning. Det nya i detta val är att en närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen om han eller hon har samma hemkommun som den som har rätt till hemmaröstning. Mycket att tillägna sig Christoffer Masar har ungefär fyra månader fungerat som Lovisa stads förvaltningsdirektör. Det har varit särskilt utmanande att tillägna sig så mycket på så kort tid och att lära sig stadens interna sätt att fungera. Å andra sidan gör ett såpass brett verksamhetsfält att arbetet känns intressant, säger han. Största delen av förvaltningsdirektörens arbetstid går åt till olika möten, arbetsgrupper och träffar samt till att svara på tjänsteinnehavarnas och de förtroendevaldas frågor. Vid mitt skrivbord bereder jag ärenden för stadsstyrelsen, svarar på centralernas juridiska frågor, granskar avtal eller funderar på olika sätt att utveckla förvaltningspraxis, räknar Masar upp. Vid sidan av valet är beredningen av stadens strategi ett stort projekt, i vilket Masar deltar som medlem av stadens ledningsgrupp. Förnyandet av förvaltningsstadgan innebär också en hel del arbete. Christoffer Masar Lovisa stads förvaltningsdirektör sedan november 2010 Född i Karleby Juris kandidat från juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet Ekonomiestudier vid Åbo Akademi och Stockholm University School of Economics Har fungerat som vikarie för stadsjuristen i Karleby, tjänsteman vid utlandsenheten av Sveriges försäkringskassa samt som jurist vid advokatbyrå Språkkunskaper: finska, svenska, engelska, tyska 4 5

4 Nyttig information Byggandet av en ny skola inleds Det finska skolcentret i Lovisa, nybyggets fasad mot nordost. Fasadritning arkitektbyrå Olli Pekka Jokela Ab. Detaljplanen för Gråberg godkändes Stadsfullmäktige i Lovisa fastställde byggandet av ett nytt bostadsområde i Gråbergsområdet, sydväst om Lovisa centrum. Fullmäktige godkände detaljplanen för Gråbergs första skede i den södra delen av området kring Solviksvägen. Området är beläget väster om nya Valkomvägen. - En översikt över planläggningen i Lovisa publiceras som bilaga till detta nummer av tidningen Morjens. Nybygget vid det finska skolcentret i Lovisa har fått bygglov. Byggnaden i tre våningar har en totalyta på drygt kvadratmeter. Byggnadsarbetena inleds i juni 2011 och den nya skolan öppnas hösten Rivandet av Länsiharjun koulu kommer att ske samtidigt med byggandet av nya utrymmen. Före sommaren kommer asbestarbeten i anslutning till rivandet att utföras. Föräldraskapet främst Unga familjer stöds i föräldraskapet och parförhållandet genom programmet Föräldraskapet först. Stödet är avsett för föräldrar som har fått sitt första barn och vars barn är i åldern 2-6 månader. Gruppen samlas 12 gånger för att diskutera teman i anslutning till föräldraskap och barn. Uppgifter om gruppen ges i familjeförberedelsegrupperna. Förfrågningar: hälsovårdare Päivi Huotilainen, tfn , Till Drömstrand! En ungdom, två språk Det 17 personer starka ungdomsfullmäktige i Lovisa är aktivt delaktig i många projekt för att förbättra ungdomarnas välmående. Tvåspråkighetsprojektet är ett av de viktigaste. Ungdomsfullmäktige vill ha bort de fördomar som finns mellan språkgrupperna och alla åtgärder är sammanflätade med detta mål. Under sommaren anordnar ungdomsfullmäktige evenemang för lovisaungdomarna. Utfärd till Pernå skärgård Under en guidad busstur till Pernå skärgård kan du på en gång bekanta dig med det nya Lovisas pärlor Isnäs, Rönnäs och Sarvsalö. Starten sker på onsdag den 15 juni kl. 18 från Alexandersgatans turisthållplats i Lovisa centrum. Det går bra att stiga på bussen också från hållplatserna vid St1 i Forsby och vid ABC i Gammelby. Vi bekantar oss med ångmaskinsmuseet i Isnäs, skärgårdsmuseet i Rönnäs och gör en rundtur på Sarvsalö, som är den största ön i Lovisa. Bussturen tar ca 3 timmar och 100 personer kan delta. Utfärden, som är gratis, guidas på finska och svenska. Anmälningar till Lovisa turistbyrå, Karlskronabulevarden 8, tfn , Vi är nu Befolkningen i det nya Lovisa ökade föregående år med 41 personer. Vid årsskiftet var vi till antalet, framgår det ur Statistikcentralens uppgifter. Under 2010 föddes det 132 barn i Lovisa. Under året dog 196. Tack vare en positiv nettoinflyttning ökade dock befolkningsmängden. Tessjö och Forsby har under 2000-talet varit tydliga tillväxtområden. Befolkningen har också ökat en aning i Pernå kyrkby. Invånarantalet har minskat i Lovisa centrum och Strömfors kyrkoby. Lovisa har som mål att ha invånare till och med I praktiken innebär det att nettoinflyttningen borde vara 300 personer per år, då den för närvarande är drygt 100 personer, säger Lovisa stads utvecklingsdirektör Risto Nieminen. Elektronisk ansökan om dagvård Dagvårdsansökan kan göras behändigt på en elektronisk blankett. Processen är snabb, eftersom ansökningarna behandlas kontinuerligt och uppgifterna förs direkt till stadens datasystem. Uppgiften om höstens dagvårdsplats och bekräftelseblanketten skickas i normal ordning per post till alla samtidigt i början av juni. Ansökan kan lämnas också i pappersform. Den elektroniska blanketten finns på webbplatsen > Dagvård och småbarnsfostran. Tilläggsuppgifter: Chefen för dagvård och småbarnsfostran Ilse Forssell, tfn , eller ansvariga för familjedagvård och öppen dagvård Pia Nyström, tfn , Hopptornet i Drömstrand är i bruk igen Lovisaborna kan igen fullt ut njuta av den fina stranden i Drömstrand i Liljendal, då det legendariska hopptornet igen har tagits i bruk. På grund av krav i EU-direktiv var tornet försatt i tillfälligt användningsförbud med anledning av för litet vattendjup. Estraden är din! Den nya estraden för dans och olika uppträdanden livar upp den havsnära sommaren vid Skeppsbron i Lovisa. Nu kan föreningar, körer och andra som vill uppträda reservera en gratis tid för uppträdanden, onsdagar kl under tiden Reserveringarna görs till turistbyrån. Lovisa turistbyrå, tfn , Nu har området muddrats och tornets räcken, trappor och stödkonstruktioner har renoverats, berättar chefen för samhällsteknik Markus Lindroos. Muddringen och iståndsättningen av tornet utfördes av Hopomträsk vårdförening och staden stod för fiolerna. Sommarjobb på stan Lovisa stad erbjuder denna sommar en arbetsplats åt cirka 70 ungdomar. Med hjälp av budgeten som har reserverats för sommararbete vill man erbjuda arbetserfarenhet åt så många ungdomar som möjligt. Antalet sökande är i regel mångdubbelt i förhållande till antalet arbetsplatser. De flesta arbetsplatserna finns också detta år i tekniska centralens parkavdelning och dit finns det också många sökande. Också inom grundtrygghetscentralen behövs det många sommararbetare. Turistbyråns sommararbetsplatser är eftertraktade, men det finns få platser, berättar personalchef Minna Uusitalo. Personalchef Minna Uusitalo, tfn , 6 7

5 hälsa Utställningar i Lovisa museum Silke, sammet Dräktskatter från operan Museimössens tidsresa Rosor i bild och broderi Dräktens nya liv - om textilkonservering ca Julutställning Från operans dräktskatter till museimössens tidsresa Det går ännu att bekanta sig med operans dräktskatter vid Lovisa stads museum. Utställningen Silke, Sammet är öppen till och med Samlingen som har sammanställts av Teatermuseet omfattar 41 nya och gamla operadräkter, varav den äldsta är från uruppförandet av operan Aino Från operans dräktskatter övergår museet till utställningen Museimössens tidsresa. Utställningen grundar sig på en bok med samma titel, utgiven av samarbetsgruppen för Östra Nylands museer. Utställningen omfattar föremål från de olika museerna, Inge Lööks bildoriginal samt naturligtvis mössen på äventyr. Bokens berättelser är skrivna av den prisbelönta sagoförfattaren Kirsti Manninen och den är illustrerad av grafiker Inge Löök som är känd för sina roliga bilder. Utställningen som riktar sig till barn och barnfamiljer fortsätter ända till slutet av september. Utställningen lämpar sig väl för dagis- och lågstadiegrupper. Under sommaren blommar också rosorna vid museet - i såväl bilder som broderier. Lovisa stads museum Parkgatan 2, tfn , Öppet: september-maj ti-fre & sö kl juni-augusti ti-sö kl Kommentarer, tack! Lovisa stad har under innevarande år påbörjat arbetet för att uppställa en allmän kommunstrategi. Den nya kommunstrategin drar upp allmänna riktlinjer och fastställer tyngdpunktsområden för stadens verksamhet och utveckling. Under våren kommer ett strategiutkast att färdigställas och det kommer att publiceras på stadens webbplats och kommuninvånarna kan kommentera utkastet under hösten. Kommentarerna beaktas i det fortsatta arbetet före besluten fattas. Sibeliusdagarna undantagsvis i augusti Sibeliusdagarna i Lovisa som vanligtvis ordnas i juni är detta år i slutet av augusti. Kulturinstruktör Sirpa Flinck hoppas att Sibeliusdagarna kan dra nytta av Lovisa Historiska Hus som ordnas samma veckoslut. Vi vill förnya händelsen och samtidigheten med LHH kan vara ett ypperligt sätt att öka på Sibeliusdagarnas konsertpublik. Sensommaren är eventuellt en bättre tidpunkt, funderar Sirpa Flinck. För varje köpt biljett doneras 1 euro till skydd av Östersjön (WWF:s Operation Sjöjungfru). Sibeliusdagarnas program finns på den nya egna webbplatsen Biljetter kan köpas på förhand i kulturbyrån. Tilläggsuppgifter: kulturinstruktör Sirpa Flinck, tfn , Stödfamilj hjälper över krisen De barn och unga som behöver stödfamilj bor i regel i sina egna hem, men är på grund av en svår situation som råder i det egna hemmet i behov av en stödfamilj. - Stödfamiljverksamheten är en stödåtgärd inom barnskyddets öppna vård och den är avsedd för familjer som möter en tillfällig eller mera långvarig kris. På detta sätt vill vi hjälpa barn eller unga att komma över denna kris, berättar ansvarig för socialarbete vid Lovisa stad Jaana Iivonen. En familj vars egen livssituation är stabil kan fungera som stödfamilj. - De hjälpbehövande barnen behöver tid, värme och omsorg. Stödfamiljen samarbetar med både barnets föräldrar och socialarbetarna, berättar Iivonen. Om du är intresserad av stödfamiljverksamhet, kan du kontakta barnskyddet vid Lovisa stads grundtrygghetscentral, telefontid vardagar kl Familjearbetare Janina Valkama, tfn , Arbetsgrupp sonderar ekonomin Ekonomiarbetsgruppen, som tillsattes av Lovisa stadsstyrelse , har gått igenom ekonomin för de olika sektorerna och bedömt de ekonomiska utsikterna med några års perspektiv. Gruppens ordförande Mats Lobbas (sfp) berättar att kommunens ekonomi har utvecklats positivare än man bedömde hösten För närvarande verkar det som vi åtminstone inte detta år skulle vara tvungna att göra upp ett särskilt balanseringsprogram för de närmaste åren. Det är naturligtvis en god nyhet, kommenterar Lobbas. Gruppen gör inte upp några nedskärningslistor. Men vi vill verkligen se på vilket sätt stadens funktioner kunde effektiveras i de olika sektorerna. Vi kommer att lämna konkreta förslag till budgeten för 2012, säger Lobbas. Arbetsgruppens förslag har redan tidigare lett till att stadsstyrelsen har fått fullmakt att sälja de gamla fastigheter för vilka man inte har meningsfull användning. Förutom fullmäktiges ordförande Mats Lobbas består gruppen av stadsstyrelsens ordförande Arja Isotalo (sdp) och fullmäktiges första vice ordförande Kari Hagfors (saml) samt ekonomidirektör Kirsi Kettunen och andra tjänsteinnehavare med ansvar för ekonomin. Hälsocentralens nya telefontjänst garanterar hjälp snabbare Lovisa hälsocentrals bedömning av vårdbehov har skilda telefonnummer för hälso- och tandläkarvård. Den som är i behov av hälsovårdstjänster ringer fortfarande till det bekanta numret , medan tandvården har numret Avsikten med systemet är att erbjuda hjälp snabbare och att minska på köandet såväl i telefon som på hälsostationen. Då uppringaren har lyssnat på de anvisningar som ges, kan hon vänta på att någon svarar eller välja återuppringning, varvid vi ringer upp senare, berättar avdelningsskötare Senja Kangas. Telefonsamtalen för bedömning av vårdbehov tas emot av åtta sjukskötare. Dagligen tas samtalen emot av 2-3 skötare. Dessutom svarar ledande läkare Tero Taipale i telefon då han har jour. Kötiderna har förkortats avsevärt tack vare det nya telefonsystemet, berättar Kangas. Hälsotillståndet klarläggs redan i telefon Målsättningen är att göra en så noggrann bedömning av vårdbehovet som möjligt redan under telefonsamtalet. Vårdpersonalen har i sitt arbete hjälp av kontrollistor i sitt egna datasystem, med vars hjälp patientens situation utreds på basis av så relevant information som möjligt. Vårdbehov och skyndsamhet reds ut. På det sättet kan vården styras till polikliniken, akuttid hos läkare eller sjukskötare samma dag, telefontid eller normal mottagningstid. Ibland behöver patienten inte alls lämna sitt hem. Om vi är säkra på att vård i hemmet är tillräcklig för till exempel en förkylningspatient, kan vi ge vårdanvisningar per telefon. Vi kan också be en läkare skriva ut ett recept direkt till apoteket, berättar Kangas. Det säkra tas dock alltid före det osäkra. Om patientens hälsotillstånd inte med säkerhet kan redas ut per telefon, reserveras en tid till samma dag eller så begär man patienten besöka polikliniken. Hälsovård: Tandvård: > Social- och hälsovård > Förstahjälp och jour Jag har symptom, vad skall jag göra? På Lovisa stads webbplats finns nyttig information om de vanligaste sjukdomarna, så som urinvägsinfektioner, rött öga, magsjuka, hosta och flunsa. Adressen är Välj Social- och hälsovård - Råd samt vårdinstruktioner 8 9

6 ung Fastighetsskötare Mats Lönnfors är bekant för alla liljendalbor, eftersom han i sitt arbete har hjälpt kommuninvånarna på de mest varierande sätt. Fastighetsskötaren i stadsdelen Liljendal har omsorg om blivande skattebetalare. Skötseln av utomhusområden hör till fastighetsskötarens arbetsuppgifter, så de snörika vintrarna har hållit Lönnfors sysselsatt. Han har ett tjugotal fastigheter på sitt ansvar. Lönnfors kallas till plats då en hylla ska fästas, en kran ska repareras eller då faststoppade avloppsrör ska öppnas. I och med kommunfusionen blev det slut på de nattliga uppdragen för Lönnfors. Bekanta bybor bad om hjälp då de behövde hjälp. Naturligtvis åkte jag iväg och öppnade en dörr eller ett avlopp om någon ville ha hjälp. Jag var egentligen alltid på arbete. Numera har vi joursystem, så även jag har fast arbetstid, ler Lönnfors. Fastighetsskötaren är en mångsysslare Kommunfusionen klargjorde arbetet Inte för att Lönnfors skulle klaga på för mycket arbete eller kunderna. En av de bästa sidorna i arbetet är just de trevliga, bekanta människorna bland vilka han arbetar. Enligt Lönnfors varierade arbetena tidigare mera, från avlivning av djur till att vara julgubbe. Kommunfusionen gjorde mitt arbete klarare, vilket förutom snöarbeten och gräsklippning omfattar bland annat öppnande av fastproppade avlopp och wc-byttor samt byte av luftfilter i ventilationsanordningar. Efter kommunfusionen utvidgades mitt område till Kuggom och Hardom. Jag är tacksam för att jag får arbeta på just det här området. Kräftfångst en passion Lönnfors flyttade till Liljendal för 25 år sedan. Vatten och de olika djur som lever i vattnet är en passion för Lönnfors som bor invid en fors. Han har gjort sig känd för sitt engagemang i skötseln av miljöfrågor. Lönnfors är en erfaren fiskare, men kräftandet är också en av hans favoritsysselsättningar. Det är delvis tack vare Lönnfors som man kan kräfta i Forsby å i Lovisa. Inplantering av kräftor förutsätter gott tålamod. Nu bär ett tjugoårigt inplanteringsarbete frukt. Det dröjde 20 år efter plantering förrän det började komma någon kräftfångst. För stora och sjuka individer måste kräftas bort för att stammen ska kunna växa till sig. Lönnfors berättar att kräftorna inte är särskilt benägna att flytta på sig. Därför bör man också flytta på dem. Rätt utförd kräftfångst stärker kräftstammen. Stammen kan spridas genom att man flyttar på kräftorna. Lönnfors tillbringar ofta sin sommarsemester i fiskets och kräftandets tecken. Inkommande sommar tänker han göra någonting helt nytt. - Barnen har flugit ur boet och de egna såväl som hustruns allmännyttiga uppdrag har minskat. Därför köpte vi en husbil, med vilken vi åker runt i landet. Ungdomarna i Forsby kan se fram emot goda tider från och med början av augusti, då nya ungdomsutrymmen öppnas på Askolinsvägen 56. Ny ungdomslokal öppnas i Forsby i augusti Hyresvärden utför en sanering av ytorna i ungdomslokalen. Golv, väggar, wc, skåp och kök förnyas. Den nya ungdomslokalen på ungefär hundra kvadratmeter, dvs. dubbelt så stort som det tidigare klubbrummet, har planerats i samarbete med ungdomarna, fritidsväsendet och hyresvärden. Fritidsledare Tiina Möller är nöjd med de nya utrymmena. Jag är glad över att våra åsikter har beaktats. Vi har ett stort spelutrymme till vårt förfogande, i vilket man kan spela bordtennis och air-hockey. Byaföreningen i Forsby har till och med gett löfte om att donera ett biljardbord. Vi får också en trevlig matvrå och ett långt bord, vid vilket man till exempel kan pyssla. Det nya ungdomsutrymmet kan utnyttjas mångsidigt, planerar Möller. Från tonåringar till fullvuxna Den nuvarande ungdomslokalen i Forsby har varit i flitigt bruk. Möller har gjort ungdomsarbete i området sedan En del av samma ungdomar finns ännu kvar. Det är mest tonåringar som samlas i ungdomslokalen, men också fullvuxna trivs där. Vi kan ordna egna klubbar för de yngre. Den nya ungdomslokalen inrymmer ett tv-rum, där man också kan spela på Xboxspelkonsol. Möller har lagt märke till att ungdomarna uppskattar sitt eget fritidsutrymme. Ingenting söndras, skräpet förs till rätt ställe och även annars värnar man om trivseln. Hon har också planerat inredningen tillsammans med pojkarna. De ville absolut ha rosa väggar. Forsby ungdomslokal: Askolinsvägen 56, Forsby Tiina Möller, tfn , Nyheter i Forum Ny utrustning har skaffats också till ungdomslokalen i Forum i centrum av Lovisa. Enligt fritidsledare Tom Nyström strävar man kontinuerligt till att utveckla ungdomslokalen. - Vi har fått nya möbler, televisioner, datorer och andra rackerier. Om man inte minns Forums öppethållningstider, kan man till exempel fotografera öppethållningslappen på dörren med sin telefon, tipsar Nyström. I Forum finns också ett bandutrymme där det finns instrument. Ungdomslokalen i Forum är öppen ti-ons-to kl , fre 18 22, lö 16 22, sö Adressen är Brandensteinsgatan 13. Tom Nyström, tfn , Övre raden från vänster fritidssekreterare-idrottsinstruktör Päivi Hämäläinen, fritidsledare Tom Nyström, fritidsledare Sari Hännikäinen, idrottsinstruktör Mikaela Skogberg och fritidsledare Juha-Pekka Palasmaa, nedre raden från vänster chef för fritidsväsendet Leif Eriksson och fritidsledare Tiina Möller. Från bilden fattas idrottsinstruktör Karolina Hovi. Sommarprogram för barn och unga Källa barnläger (7 13 år) Paddlingsläger för unga (11 år-) Sporttis dagsläger i Valkom Paddlingskurs för barn och 9.6 Aktivitetsläger Ungdomsläger i Lappträsk med Lovisa, Lappträsk och Mörskom som arrangör Club Sävträsk, varje måndag i maj Simskolorna i maj (ti och to) (5 år-) Vattenlekis onsdagar Simskolorna i Lovisa och Valkom Dessutom ordnar staden simskola i Strömfors och Folkhälsan i Liljendal, Pernå kyrkby och Forsby Det traditionella Östnyländska loppet tisdag 10.5 Äventyrsdag 17.9 Tilläggsuppgifter: Lovisa fritidsväsende, Karlskronabulevarden 8, tfn > Barn och ungdom & Idrott, motion och friluftsliv 10 11

7 infra Om några år kan bilisterna njuta av smidig trafik och svindlande utsikter. Illustration av Abborrfors bro. Bild: Trafikverket Vägarbeten under åren Byggandet av E18- motorvägen kommer under de närmaste åren att påverka lovisaborna på många sätt. Byggarbeten utförs under åren på vägsträckningen Forsby - Abborrfors i Lovisa och vidare genom Pyttis och Kotka. Den nya motorvägen följer den gamla vägen på många ställen och korsar den ett antal gånger. Andra nya vägförbindelser byggs också invid den nuvarande vägen. Det kommer att krävas tålamod av bilisterna, eftersom trafiken tidvis kommer att stocka sig. Projektchef Hannu Lehtikankare från Trafikverket bedömer att verkningarna kommer att vara störst på den nuvarande motortrafikleden Forsby-Lovisa, vid den östra infarten till Lovisa samt i Abborrfors, Pyttis och Heinlax. Hastigheterna kommer att sänkas, vilket innebär att färden fördröjs med några minuter på avsnittet Lovisa-Borgå, berättar han. Enligt Lehtikankare har entreprenörens verksamhet begränsats så att hela motortrafikleden inte kommer att ha nedsatt hastighet samtidigt. På grund av sprängningsarbeten kommer trafiken också att stannas upp helt och hållet för några minuter. Arbeten kan inledas snart På vissa ställen kommer projektet att märkas redan inkommande sommar, då Trafikverket låter fälla träden på vägområdet. Avsnittet mellan Forsby och Kotka kommer att verkställas enligt en sk. livscykelmodell i form av ett långvarigt tjänsteavtal. Trafikverket som är byggherre har inlett projektets konkurrensutsättning och entreprenören torde kunna väljas tidigt i höst. Fyra anbudsgivare har utvalts, bland dessa YIT:s och Destias konsortier samt den österrikiska byggjätten Strabag Ag. Den valda tjänsteleverantören väljer sedan vid vilken tidpunkt och vid vilket avsnitt arbetet inleds. Arbetena torde dock inledas snart, eventuellt under detta år. Arbetena fortskrider samtidigt på flera ställen. Å andra sidan kommer nya vägavsnitt troligtvis att tas i bruk i etapper. Antagligen kommer den nuvarande motortrafikleden mellan Forsby och Lovisa att kunna öppnas för trafik som motorväg tidigare än sådana avsnitt som öppnas i jungfrulig mark. Det är enligt Hannu Lehtikankare tillsvidare osäkert när motorvägen är klar. Målsättningen är att motorvägen ska vara öppen för trafik i sin helhet hösten 2014 och att den ska vara helt klar hösten Arbete för lovisabor Projektet har planerats av närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) i Sydöstra Finland. Enligt centralens beräkningar kommer den sysselsättande effekten att vara såpass stor som personarbetsår. Två tredjedelar sysselsätts direkt och en tredjedel indirekt genom ökad efterfrågan på andra tjänster. En del av arbetsplatserna är bestående, till exempel då anslutningarnas nya markanvändning - logistiska tjänster och andra tjänster som gynnas av trafik - förverkligas efter att vägen är färdig. Regionen får sålunda en rejäl kick av vägprojektet i och med bättre sysselsättning, bedömer projektchef Juha Laamanen. NTM i sydöstra Finland har inte gjort uträkningar för de enskilda kommunerna, men uppskattar att det uppstår arbetsplatser i alla tre kommuner invid vägen - Lovisa, Pyttis och Kotka. + - Hur grön blir motorvägen? Lovisa har kraftigt drivit Grön motorväg -projektet, vilket har som mål att bygga avsnittet Forsby-Kotka av E18 så ekologiskt som möjligt och i enlighet med intelligent trafikstyrning. Vi har gjort mycket arbete för den gröna motorvägen, säger projektledare Aki Marjasvaara från Lovisa stads utvecklingstjänster. Lovisa har en nationell roll i projektet. Enligt Marjasvaara öppnar det genom nätverksbildning goda möjligheter att diskutera lösningar i enlighet med hållbar utveckling med projektets entreprenörer. Det kan gälla affärsverksamhetsoch logistikområden, vägbelysningens energieffektivitet, estetik, vindkraft och användning av biobränslen. Enligt Marjasvaara har trafikmyndigheterna och de företag som har deltagit i anbudsförfarandet varit mycket intresserade av att projektet skall utföras i enlighet med hållbar utveckling. Trafikminister Anu Vehviläinen gav i november 2010 grönt ljus för projektet i sitt svar till ett riksdagsspörsmål och kunde berätta att trafikmyndigheterna utvecklar nya verksamhetsmodeller genom projektet. Motorvägsbyggets totala budget uppgår till cirka 650 miljoner euro. Anskaffningsfullmakterna för E18 möjliggör dock inte tillämpning av alla lösningar som lämpar sig för en grön led. Vi är tvungna att ansöka om offentligt stöd inte enbart nationellt, utan också från EU:s stödprogram. Lovisa stad har vädjat till medlemmar av Europaparlamentet för att bilda ett EU-projekt av E18-avsnittet, berättar Marjasvaara

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

Muminsångaren. älskar att segla. Borgå Energis kontorsbyggnad. 100 år. Specialintervju med minister Ville Niinistö. Skördedags i köksträdgården

Muminsångaren. älskar att segla. Borgå Energis kontorsbyggnad. 100 år. Specialintervju med minister Ville Niinistö. Skördedags i köksträdgården Borgå Energi -bolagens kundtidning 2 2013 Borgå Energis kontorsbyggnad 100 år Skördedags i köksträdgården Muminsångaren älskar att segla Specialintervju med minister Ville Niinistö På Energidagen den 7

Läs mer

LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010

LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010 LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010 1 En aktiv landsbygdspolitik behövs på alla nivåer! De största globala utmaningarna i den närmaste framtiden handlar om att trygga tillgången på rent vatten, ren

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 3/2012 ORDFÖRANDENS SPALT Kognitiv ergonomi arbetsgivarens trumfkort? Sommaren är kort, det mesta regnar bort... sjunger Thomas Ledin. Så kanske det känns

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Lokal kämparglöd Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Svenska studiecentralen Vasa 2006 ISBN: 951-9084-58-4 Tryckeri: Oy Fram Ab, Vasa 2006 Innehållsförteckning Förord...4 Till läsaren...5 De vägrade ge

Läs mer

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck 18 Sid 2 LEDAREN: Uppblåst skandal kring förslaget till psalmbokstillägg bevisar bara hur tacksamt det är att anklaga kyrkan för trångsynthet. ONSDAG 29 APRIL. NR 18/2015 Samtalets konst i Malax Sidan

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Databasen TURA hjälper forskare

Databasen TURA hjälper forskare EN FRÅGA FÅR SVAR Återbetalning av studiestöd Folkpensionsanstalten skickade i mitten av februari brev med krav på återbetalning av studiestödet till totalt 28.400 studerande som år 2001 överskridit gränsen

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén 21 TO 28.10 2010 8 Obs! Lekparken vid Familjehuset Ankaret öppnas i november Läs mera sid 2 Hemservicen och hemsjukvården i Pargas har flyttat Läs sid 2 Staden i Skä r gå rdshavet Gäddan och gänget simmar

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 4-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CIVILTJÄNSTGÖRINGEN

VÄLKOMMEN TILL CIVILTJÄNSTGÖRINGEN VÄLKOMMEN TILL CIVILTJÄNSTGÖRINGEN ALLMÄNT OM CIVILTJÄNST... 5 Dagpenning... 32 Tjänstgöringstid... 5 Mat och matpenning... 32 FÖRE CIVILTJÄNSTGÖRINGEN... 6 Militärunderstöd... 33 Varifrån tjänstgöringsplats?...

Läs mer

dialog Rekordintresse för medlemssamråden!

dialog Rekordintresse för medlemssamråden! dialog En tidning från Kommuninvest Nr 1 2010 www.kommuninvest.se Rekordintresse för medlemssamråden! Årets medlemssamråd lockade fler än 400 besökare. Göran Mattsson, sekreterare i föreningen är mest

Läs mer

UTREDNING OM SAMMANSLAGNING AV LOVISA OCH LAPPTRÄSK UTKAST TILL MELLANRAPPORT

UTREDNING OM SAMMANSLAGNING AV LOVISA OCH LAPPTRÄSK UTKAST TILL MELLANRAPPORT UTREDNING OM SAMMANSLAGNING AV LOVISA OCH LAPPTRÄSK UTKAST TILL MELLANRAPPORT Risto Nieminen 29.7.2014 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND TILL UTREDNINGEN... 3 1.2 GENOMFÖRANDE AV UTREDNINGEN...

Läs mer

Mitt i allt. Måste bli ordning på arbetshälsan. FPA stöd. Kela Benefits. Arbetsrelaterad depression är den stora utmaningen för Masto-projektet

Mitt i allt. Måste bli ordning på arbetshälsan. FPA stöd. Kela Benefits. Arbetsrelaterad depression är den stora utmaningen för Masto-projektet Mitt i allt FPA:s tidning till varje hem 4 2009 n Hälsan Hur sitter elit idrottens idéer i vanligt arbete? s. 6 7 n Hem&Familj För Iina-Marja har FPA-förmånerna spelat en viktig roll sedan hon föddes.

Läs mer

siktar på hållbara lösningar

siktar på hållbara lösningar Ledare Potential finns 3 1 / 2013 trafik & turism Kvarkens turism siktar på hållbara lösningar innehåll trafik & turism 1/2013 ledare armi murto 3 Aktuellt fif 4 7 kolumn Michael Lindholm 5 händelsekalender

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer:

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer: Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2009 Reagera i tid - viktigt för företagaren att säkerställa sin ekonomiska ställning s. 16-17 Lean production

Läs mer

Ett unikt tidningsprojekt

Ett unikt tidningsprojekt Nummer 1 Ett unikt tidningsprojekt Det är ingen större överdrift att påstå att den tidning som du nu håller i hän- tidning. Och till råga på allt en papperstidning. Mediaexperter har höjt sina att grunda

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Effektivitet i fokus

Effektivitet i fokus astories1/14 Christina Söderberg, Folkhälsan Syd Ab: Personalen är vår viktigaste resurs Business Coach Margolit Söderholm: Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Kompletterande

Läs mer