Vellinge Direkt Sveriges bästa kundtjänst! Foto: Agnes Liljeberg. Bygga, bo & mijö Översiktsplanen är klar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vellinge Direkt Sveriges bästa kundtjänst! Foto: Agnes Liljeberg. Bygga, bo & mijö Översiktsplanen är klar"

Transkript

1 Vellinge Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 1 februari 2014 Vellinge Direkt Sveriges bästa kundtjänst! Läs mer på sidan 4 Foto: Annika Lundh Foto: Agnes Liljeberg Foto: Sara Lindström Bygga, bo & mijö Översiktsplanen är klar Utbildning & barnomsorg Elevinflytande i skolan Ännu bättre på matavfall Läs mer på sidan 3 Läs mer på sidan 6 Läs mer på sidan 2 Bygga, bo & miljö Vellinge.se

2 Engagerade ungdomar inger hopp När du läser detta nummer av Vellinge Kommuniké är det dags för sportlov en välbehövlig vinterpaus för alla elever och pedagoger i en av Sveriges absolut bästa skolkommuner. Apropå ungdomar. Du har kanske märkt att busslinje 379 får utökade turtider? Det kan du tacka Ungdomsrådet för som har utnyttjat sitt demokratiska inflytande i kommunen för att få utökade turtider. Läs mer på sidan 4. Du kan även läsa om duktiga ungdomar från både Stora Hammars skola och Skanörs skola som har valt att engagera sig i demokrati och likabehandling. Mer på sidan 6. Inte minst under ett valår är det viktigt att lyfta fram de ungdomar som väljer att engagera sig i vår demokrati och som visar på att man kan uppnå resultat i det lilla och så småningom även i det stora. Och du, varför inte ansöka om att få jobba under valen 2014? Det verkar spännande och högtidligt, tycker jag. Läs mer på sidan 5. Ha en skön lördag! Magnus Mosén Följ Vellinge i sociala medier: Facebook.com/Vellingekommun Twitter.com/Vellinge Bambuser.com/channel/Vellinge Youtube.com/Vellingekommun Vellinge.se/Bloggar Flickr.com/photos/Vellingekommun Redaktör: Magnus Mosén, tfn Ansvarig utgivare: Charlotte Unosson, Tidningen är tryckt på pappret Galerie art silk Repro och tryck: Holmbergs AB Nästa nummer kommer ut 12 april Nu ännu bättre på matavfall! Invånarna har blivit bättre på att sortera ut matavfall och att minska restavfallet, men kan bli ännu bättre. Regeringens etappmål för matavfallsinsamling är 50 procent av vad som slängs i hushållen. Detta motsvarar cirka 50 kilo per person och år. I Vellinge går det åt rätt håll! Under 2013 samlades 43,9 kilo matavfall per person och 222 kilo restavfall per person in. Sedan 2011 har restavfallsmängderna minskat med nästan 30 procent! Trädfällning Oavsett var du bor i kommunen kan det krävas marklov för trädfällning om trädets diameter överstiger 20 centimeter. Trädet mäts på den del som har den största diametern. Marklov krävs oavsett om trädet är levande, sjukt eller dött. I en del detaljplaner finns även beteckningen n, vilket betyder att större träd ska bevaras och om träd tas bort Foto: Sara Lindström Tömning av trädgårdsavfall börjar igen Plockanalyser Stickprov görs varje år för att analysera restavfallet från boende i Vellinge. Detta kallas plockanalyser års plockanalyser visar att mycket matavfall fortfarande inte sorteras ut. Analysen visar även att nästan av häften av vad som ligger i tunnan är förpackningar. Dessa ska också sorteras ut och utmaningen för kommunen är nu att minska andelen förpackningar i restavfallet. Sammantaget är det bara hälften av innehållet i restavfallstunnan som är rätt sorterat. Förutom den höga andelen matavfall och förpackningar kvar i Vellingebornas restavfall, visar tyvärr plockanalysen på en del andra områden som kan förbättras. Det är till exempel inte okej att lägga trasiga lampor, sladdar och julgransbelysningar i restavfallet. Batterier och små-el kan numera lämnas i en del av våra butiker i skåpet Samlaren. Kemikalier måste lämnas på återvinningscentralen. Vi kan bli ännu bättre på att sortera för våra barns framtid! När du sorterar ut allt som kan återanvändas eller återvinnas blir det mycket lite kvar. Det som blir över är restavfall och det lägger du i kärlet för restavfall den vanliga soptunnan. Se på dina sopor med nya ögon och utmana dig själv. Hur lite kan det bli kvar när du sorterat och tagit tillvara? Det som vi idag ser som sopor borde vi se som en resurs, en tillgång av råvaror som kan minska vår förbrukning av naturresurser. Mindre restavfall innebär också lägre kostnader för kommunen och det påverkar också taxan. Text: Anna Södergren ska de ersättas med nya. Vid beviljat lov är kostnaden 500 kronor inklusive kungörelse. Vid avslag på ansökan debiteras halva avgiften (250 kronor). I samband med en bygglovsansökan för nybyggnad, ingår prövningen av marklov för trädfällning. Vid trädfällning utan lov kan vite utdömas. Kostnaden är kronor per träd. Läs mer på Vellinge.se/tradfallning. Text: Magnus Mosén Från vecka 9, med start 24 februari, börjar tömningen av trädgårdskärl för dig som har ett abonnemang. Text: Anna Södergren 2 Bygga, bo & miljö

3 Vellinges nya översiktsplan klar Planen är antagen och klar, vilket innebär att vi är redo för att fortsätta arbetet med att genomföra planens strategier, riktlinjer och att utföra de åtgärder som krävs för att utveckla och förbättra vår unika kommun. Planen antogs av kommunfullmäktige den 23 januari 2013 och den vann laga kraft den 27 juni Vi strävar efter att vara en hållbar, attraktiv och lockande kommun som bevarar och tillvaratar befintliga värden, utvecklar nya idéer och växer lagom fort. Framtagandet av den nya översiktsplanen för Vellinge kommun har varit en lång process som sträckt sig över flera år. Under arbetet har vi samlat in stora mängder fakta och erfarenheter, bearbetat underlagsmaterial inom många olika områden och tagit till oss synpunkter och kunskap från kommuninvånare, statliga och regionala myndigheter, ledande politiker, politiska partier, byalag, föreningar, förbund och andra organisationer. Det har inventerats, analyserats, skrivits, granskats, lagts till och ändrats och till sist, efter ytterligare bearbetning och komplettering utifrån inkomna yttranden i utställningsskedet, är planarbetet avslutat. Översiktsplanen vilar på en stark vision med klara målbilder och ger förslag både på framtida fysisk mark- och vattenanvändning, men även på hur vi ska utveckla och bevara de mjuka värdena för att kunna ge god omsorg och omtanke till individer och värna om miljön. Målet är att uppnå god folkhälsa, en vacker, attraktiv och hållbar miljö och en ekonomi i balans. Planen ger den gemensamma värdegrund vi behöver för att kunna dra åt samma håll och tillsammans värna om kommunens befintliga värden, tillskapa och utveckla nya värden, bemöta de befintliga och framtida utmaningar som väntar och skapa en trygg framtid med god livskvalitet för var och en av oss som bor, besöker eller verkar i Vellinge kommun. Översiktsplanen finns på Vellinge.se/op2010. Frågor besvaras av: Hans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör, Karin Gullberg, översiktsplanearkitekt/landskapsarkitekt, Text: Karin Gullberg Utbyggnaden av Trelleborgsbanan i kommunens östra delar Projektet att bygga två nya pågatågsstationer och att bygga ut Trelleborgsbanan till dubbelspår genom Västra Ingelstad och Östra Grevie innebär även att det befintliga vägnätet förändras och byggs om med nya planskilda korsningar under Trelleborgsbanan, nya vägdragningar samt viss utbyggnad av det kompletterande vägnätet. Det pågår ett samarbete mellan Trafikverket, Vellinge kommun och Sweco med att ta fram underlaget för att kunna handla upp genomförandet av projektet. Alla planer måste fastställas och vinna laga kraft innan byggandet kan börja. Tidplan: Byggnationen förväntas starta under senhösten 2014 och planen är att pågatågen ska börja rulla i december Vissa delar av projektet inom Västra Ingelstad är redan byggda. Det vill säga förlängningen av Stationsvägen och den nya planskilda Spårvägen under Trelleborgsbanan. Översiktsplanen och de detaljplaner som Vellinge kommun ansvarar för att ta fram, som behövs för att genomföra projektet i Östra Grevie och Västra Ingelstad, är klara och har vunnit laga kraft. Följande gäller för de planer som Trafikverket ansvarar för att ta fram. Arbetsplan för Grevievägen: Arbetsplanen för Grevievägens fastställelsebeslut skickades ut den 21 januari och om ingen överklagar så räknar Trafikverket med att få besked om laga kraftvunnen plan den 26 februari Vägplan Korrevägen: Länsstyrelsens tillstyrkan förväntas vara klar i mars eller april och fastställelseprövningen i maj-september Laga kraftvunnen plan i oktober Järnvägsplan Östra Grevie (mötesspår och plattformar): Utställning november/januari. Länsstyrelsens tillstyrkan förväntas vara klar i mars eller april och fastställelseprövningen i maj september Laga kraftvunnen plan i oktober Mer information kommer att presenteras i framtiden, på Vellinge.se och i Kommunikén. Text: Karin Gullberg För allas trevnad plocka upp bajset Det är inte speciellt trevligt att trampa i hundbajs. Och tänk på att barn som leker ute riskerar att komma i kontakt med hundbajset om det inte plockas upp. Ta med en plastpåse när du rastar hunden, plocka upp bajset och släng det i någon av de hundlatriner eller papperskogar som finns uppsatta i kommunen. Text: Anna Södergren Bygga, bo & miljö 3

4 Grattis Vellinge Direkt! Det gick vägen! Vellinge Direkt, Vellinge kommuns kundtjänst, vann SM i kundservice. Under en ceremoni i Stockholm delades priset ut till Vellinge Direkt som givetvis var överlyckliga. Detta känns underbart! Att först bli nominerade och att sedan vinna är givetvis helt fantastiskt och en mycket tydlig bekräftelse på att vi är ett starkt team, säger Boel Nydesjö, telefonist i Vellinge Direkt. Under 10 veckor blev Vellinge Direkt uppringda av personer som utgav sig för att vara medborgare eller andra intressenter och medarbetarna i Vellinge Direkt bedömdes utifrån aspekter som till exempel bemötande, engagemang och attityd. Text: Magnus Mosén Vad planeras i kommunens östra delar på längre sikt? Foto: Annika Lundh Bättre kollektivtrafik med nya pågatågsstationer utmed Trelleborgsbanan i Östra Grevie och Västra Ingelstad skapar förutsättningar för nytänkande och expansion i kommunens tre östligaste byar. Ökad tillväxt med byggnation av fler bostäder, etablering av service och nya verksamheter uppmuntras för att efterfölja de regionala målen som påpekar vikten av en hållbar utveckling genom förtätning i goda kollektivtrafiklägen. Målet i kommunens nya översiktsplan är att Västra Ingelstad ska utvecklas till att bli den centrala tätorten i öster med genomtänkt kompletterande utbyggnad inklusive service, bostäder och verksamheter i områden nära den nya pågatågstationen, men även Östra Grevie och till viss del också Arrie omfattas av utbyggnadsplanerna. Förbättrad kontakt med Vellinge tätort och vidare västerut mot E 6:an, Höllviken, Skanör och Falsterbo efterfrågas av invånarna i de östra delarna. I översiktplanen planeras därför nya cykelvägar och nya vägsträckningar för att stärka kopplingen mellan orterna i öster och Vellinge tätort och vidare västerut. Dessutom planeras ett långsträckt öst-västligt grönt rekreationsstråk mellan Västra Ingelstad och Vellinge utmed Gessiebäcken, via Vellinge golfbana, genom jordbrukslandskapet och vidare ut mot havet. Detta stråk behövs även för att ge plats åt nya fördröjningsdammar och infiltrationsytor som förbättrar vattenföringen och vattenkvaliteten i Gessiebäcken. Dessa åtgärder ingår i kommunens strategiska planering och behövs för att klara av kommande klimatförändringar med exempelvis förhöjda havs- och grundvattennivåer. Läs gärna mer om de långsiktiga planerna för utveckling och bevarande av kommunens östra delar i Vellinge Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050 på Vellinge.se/op2010. Text: Karin Gullberg Starta glasskiosk i sommar eller bygga ut din butik Ska du starta ett nytt företag eller förändra din verksamhet kan många olika tillstånd från kommunen behövas. För att förenkla för dig hjälper Vellinge Direkt dig med råd och stöd. Välkommen att kontakta Vellinge direkt , Har du andra frågor om näringsliv kan du kontakta naringslivsenheten Text: Cecilia Wennersten Nya busstider invigda I julas invigde Ungdomsrådet tillsammans med nätverket Vellinge Communications Network, de nya utökade turtiderna med linje 379. Arbetet och diskussionerna kring linje 379 väcktes för drygt två år sedan i Ungdomsrådet. Den sista bussen ut till de östra delarna gick då kring 16-tiden. Därför valde Ungdomsrådet att lägga de nya tiderna på fredag- och lördagskvällar. Detta möjliggjordes av att Ungdomsrådet tilldelats en utökad budget. De nya tiderna blev en avgång kl samt en kl Text: Emil Kristiansson Grävskopan kommer! Bor du i Skanör, Vellinge, Höllviken eller i Västra Ingelstad kommer du inom kort se aktivitet i närheten. Vellinge stadsnät AB har upphandlat gräv- och kabelentreprenad, och snart börjar det att grävas. Under januari och februari har Vellinge Stadsnät AB varit ute i kommunen och hållt möten för allmänheten, för vägföreningar och bostadsrättsföreningar med mera. Detta kommer att fortgå och nu även ut på de mindre orterna. Vellingebostäder ansluts automatiskt, men övriga hyreshus och bostadsrättsföreningar är välkomna att mejla för mer information och offert. Vellinge stadsnät AB det trygga valet! Text: Henric Norell 4 Kommun & politik

5 Vill du hjälpa till med valen 2014? Under 2014 hålls två val: val till Europaparlamentet den 25 maj och de allmänna valen till riksdag och landstings- och kommunfullmäktige den 14 september. I Vellinge finns 19 valdistrikt till vilka vi behöver personer som hjälper till under valdagen och med rösträkningen efteråt. Röstmottagning pågår från kl (EU-valet) samt kl (allmänna valen) och därefter sker rösträkning i ytterligare ett antal timmar. I vallokalen ansvarar du för att under ledning av valdistriktets ordförande och vice ordförande på ett korrekt och serviceinriktat sätt ta hand om dem som kommer för att rösta. I arbetet ingår även rösträkning. Vi söker nu arbetskraft som kan arbeta båda valdagarna den 25 maj och den 14 september. De som arbetat i vallokal i Vellinge vid tidigare val har företräde. I andra hand väljer vi personer med lämplig bakgrund som är folkbokförda i Vellinge kommun och i tredje hand personer folkbokförda i annan kommun. Du ansöker senast 25 februari på Vellinge.se/valarbete. Frågor besvaras av Ulrika Gruffman, , Text: Marie Louise Arendt Hur stor är den upplevda tryggheten? Val till Europaparlamentet hålls den 25 maj och de allmänna valen till riksdag hålls den 14 september. Foto: Annika Lundh Sedan 2003 har polisen årligen mätt den upplevda tryggheten genom enkäter till 300 personer boende i kommunen. De som svarar på frågorna får gradera otryggheten från 0 (ingen otrygghet) till 6 (alarmerande otrygghet) på drygt 30 frågor om bland annat nedskräpning, skadegörelse, ungdomsgäng som bråkar och bilar som kör för fort. De inkomna svaren räknas samman till ett totalindex mellan 0 och 6, ju lägre siffra desto bättre. För 2013 sänktes värdet för Vellinge ytterligare från 2012 års 1,24 till 1,21. Detta är också det lägsta indexet sedan mätningarna började. Kategorin buskörning med mopeder har i flera år varit en källa till otrygghet men denna kategori har under 2013 hamnat på en tvåa på skalan 0-6. Bostadsinbrott och bilar som kör för fort är de kategorier som flest oroar sig för, båda har fått en trea på skalan. Enkäten finns i sin helhet på Vellinge.se. Har du frågor får du gärna kontakta stationschefen för polisen, Kenneth Abrahamsson, på telefon Text: Marie Louise Arendt Samverkan mellan polis, kommun och trafikskola Under den mörka årstiden ökar antalet inbrott i bostäder i alla kommuner, även Vellinge. Det finns inget som garanterar att man inte får oönskat besök i sin bostad, men det finns saker man kan göra för att betydligt minska risken. Sedan den 14 januari samverkar Vellinge kommun och polisen med Vellinge Näsets Trafikskola. Detta är ett led i arbetet med att minska den uppmätta otryggheten vad gäller fortkörande bilar och bostadsinbrott i kommunen. Årligen gör Polismyndigheten som nämnts ovan en trygghetsmätning där ett antal kommuninvånare mellan 18 och 70 år får svara på frågor om vad som känns otryggt i den egna kommunen. Vellinge kommun är en trygg kommun, men återkommande otrygghetsfaktorer är dels kategorin bilar som kör för fort, dels bostadsinbrott. Jag har tänkt på detta länge, säger Richard Malm, delägare till Vellinge Näsets Trafik skola och initiativtagare. Jag brinner för ungdomar och vill ge dem en så bra och heltäckande utbildning som möjligt. Och dessutom vill jag dra mitt strå till stacken för Vellinge kommun. Kan vi göra något för att minska bostadsinbrotten, så vill vi göra det. Polis och säkerhetschef kommer därför från och med den 14 januari att medverka vid den obligatoriska utbildningen Riskettan för blivande bilförare. Trafikskolan kommer å sin sida att förlägga sina övningskörningar i områden som är utsatta för bostadsinbrott. Sedan tidigare finns ett liknande samarbete med Mårtenssons trafikskola. Text: Marie Louise Arendt Antalet polisanmälda brott minskar Under år 2013 registrerades totalt brott i Vellinge kommun. Motsvarande siffra för 2012 var brott. Detta innebär en minskning med 130 stycken polisanmälda brott. Antalet bostadsinbrott var ungefär detsamma under åren: 2013 hade vi 116 stycken och stycken. Även cykelstölderna ligger på ungefär samma nivå. Under 2013 stals 364 cyklar mot 368 året innan. Skadegörelsebrotten har emellertid minskat med 60 brott, från 264 stycken till 204 för Text: Marie Louise Arendt Kommun & politik 5

6 Elevrådets dag på Stora Hammars skola På Stora Hammars skola annordnades elevrådets dag, på elevernas eget initiativ. Syftet var att informera om elevrådets verksamhet, våra möjligheter, elevers rättigheter och skyldigheter och att motivera elever att själva kandidera till och gå med i elevrådet, berättar Kristina Bergsten, elevrådsordförande. Dagen bestod av olika stationer som alla hade temat elevdemokrati. Vi använde oss av bilder, skyltar och bildspel vid de flesta stationerna för att gestalta det hela färgglatt och intresseväckande, säger Kristina Bergsten. Text: Magnus Mosén Fokus på trygghet och trivsel på Skanörs skola I december blev eleverna på Skanörs Skola överraskade av Rotary, som tilldelade Trygghetsgruppen ett stipendium för sitt arbete för trygghet och trivsel. Förskolan har till uppgift att erbjuda omsorg och främja barns utveckling samt bidra till att föräldrar kan arbeta eller studera. I förskolan blir omsorg och lärande en helhet som ligger till grund för barnets utveckling och lärande. Avgiften för dessa 20 timmar i veckan beräknas enligt gällande maxtaxa: Barn 1: tre procent av inkomsten, dock högst kronor/månad Då skolan nyligen haft ett fall med hotfulla meddelanden och kränkande bilder på chatforumet KIK, har den satt som mål att förhindra trakasserier på nätet. För att bättre kunna förebygga kränkningar på nätet hade skolan en temadag om Unga och internet med diskussioner, värdegrundsövningar och föreläsningar. Katia Wagner, föredragshållare, journalist och författare till bland annat Alexandramannen, kom till både Skanörs skola och Montessoriskolan och pratade med elever, personal och föräldrar. Vi vill att vår likabehandlingsplan ska vara ett levande dokument med nolltolerans mot mobbning, berättar Ellinor Nilsson i klass 7. Text: Lilly Kullberg Barn 2: två procent av inkomsten, dock högst 840 kronor/månad Barn 3: en procent av inkomsten, dock högst 420 kronor/månad Barn 4: ingen avgift Från och med hösten det år ditt barn fyller tre år omfattas ditt barn av allmän förskola. Detta innebär att du får en automatisk avgiftsreducering motsvarande 525 timmar per år under skolans läsår och betalar enligt maxtaxa för den period allmän förskola Foto: Lilly Kullberg Utökad rätt till förskola för barn vars föräldrar är arbetssökande Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har enligt lag rätt till förskola motsvarande 15 timmar i veckan. Från och med i år utökar kommunen denna rättighet till 20 timmar i veckan. Framgångar för Vellinge kommun i skolmatstävling White Guide Junior-galan går av stapeln den 31 mars, på Norra Latin i Stockholm. Bedömningen är gjord av en jury som provat luncher i drygt 300 förskolor och skolor runt om i Sverige. Att bli nominerade för andra året i rad är hedrande och inte gäller, alltså under sommaren. Barnomsorgsavgiften efter avgiftsreduceringen för allmän förskola utgår också från avgiftsnivåerna enligt gällande maxtaxa. Barn 1: två procent av inkomsten, dock högst 840 kronor/månad Barn 2: en procent av inkomsten, dock högst 420 kronor/månad Barn 3: ingen avgift Text: Maria Kvist Foto: Agnes Liljeberg För andra året i rad har Vellinge kommun nominerats till årets skolmatskommun i den nationella tävlingen White Guide Junior och Stora Hammars skola till årets offentliga gastronomi. Dessutom har Ängdala förskolor nominerats till årets förskolekök och årets skolrestaurang. ännu ett bevis på att vår satsning på skolmaten håller hög kvalité. Jag hoppas verkligen att eleverna och personalen känner sig extra stolta, säger Carina Wutzler (M), ordförande i utbildningsnämnden. Text: Magnus Mosén 6 Utbildning & barnomsorg

7 Vårens kulturprogram är här Första helgen i februari skickades vårens kulturprogram ut till alla hushåll i kommunen. Programmet är fyllt med spännande information och tips om massor av olika kulturaktiviteter som sker runt om i kommunen från 1 februari till 31 augusti. Programmet skickas ut till alla hushåll i kommunen två gånger per år, och finns också på kommunens bibliotek och på Falsterbo konsthall. Arrangemangen kommer både från kommunens verksamheter och olika föreningar och företag. Aktiviteterna i programmet riktar sig till Vellingebor i alla åldrar. Under våren kan nya arrangemang tillkomma och du hittar flera av dem på Vellinge.se/evenemang som ständigt uppdateras. Vårens program har ett utsnitt från målningen Flygande hus från Belgien av Alexei Svetlov som omslagsbild. Text: Anna Södergren Detta händer på Falsterbo konsthall Rum att växa i Kulturskolan Artistens elever. Vernissage: lördagen 15 mars, kl Utställningen invigs kl av kulturskolechef Britta Gustavsson samt bildpedagog Kristin Gustafsson. Musik framförs av kulturskolans elever. Utställningen är öppen 15 mars 30 mars, lör-sön kl Växtkrafter grupputställning. Vernissage: lördagen 5 april, kl Karin Bengtsson, Bo Cronqvist, Tomas Gilljam, Jenny Gärtner, Lage Pergon, Susanne Persson, Stefan Sjöberg, Jonny Skön, Josefin Skön och Marita Skön. Utställningen är öppen 5 april 4 maj fre-sön samt skärtorsdag och annandag påsk. Text: Lena Miörner Från utställningen Rum att växa i. Foto: Lena Miörner Sportlov i Vellinge kommun Det finns många roliga aktiviteter i Vellinge kommun under sportlovet oavsett om du gillar fart och fläkt eller lite lugnare saker att göra. Det finns till exempel en mängd roligheter på Vanningen, på fritidsgårdarna, på Vellinge Ridcenter, på biblioteken och mycket annat! Läs mer på Vellinge.se. Text: Magnus Mosén Sportlov på Vanningen. Foto: Annika Lundh Harry Potter-vecka på Vellinge bibliotek på sportlovet Vellinge bibliotek förvandlas till Hogwarts trollkarlsskola och alla barn kan bli elever och göra sin egen trollstav, ta Utförsäljning av tidskrifter Den 17 februari startar årets stora utförsäljning av gallrade tid- magilektioner med professor Snape och professor McGonagall, skapa Hogwartsemblem, tävla i Harry Potter-kunskap, pyssla Harry Potters uggla Hedwig, kolla på film och spela Harry Potterspel. Kom gärna utklädd! Allt är gratis. För mer information: Vellinge.se/bibliotek. Text: Hanna Agebjörn skrifter på Västra Ingelstads bibliotek. Du kan fynda enstaka nummer eller hela årgångar, försäljningen pågår under hela veckan. Text: Jenny Ahlin Uppleva & göra 7

8 Vellingekommun kommun Vellinge POST Vellinge Vellinge POST BesökNorrevångsgatan Norrevångsgatan33 Besök Telefon Telefon Föreläsning kring psykisk ohälsa Vellinge kommun har bjudit in Bo-Göran Trulsson och Christina Johansson från projekt Värdefullt i Trelleborg, samt inflytandekoordinator Fredrik Thyberg. De kommer dela med sig av sina erfarenheter av psykisk ohälsa, med fokus på hopp, egenmakt och återhämtning. Föreläsningen är kostnadsfri och vänder sig till alla kommuninvånare som är intresserade av psykisk ohälsa och återhämtning. För att ta tillvara människors erfarenheter av behandling och rehabilitering inom psykiatrin och för att öka kunskapen och förståelsen kring psykisk ohälsa arbetar projekt Värdefullt med att samla individers berättelser. Bo-Göran, Christina och Fredrik är tre av dem som valt att dela med sig av sina personliga berättelser. Tid och plats: Tisdagen 1 april 2014, klockan , Vellinge kommunhus, lokal Måkläppen. Anmälan senast 15 mars till Text: Susann Lindmark Anhörigstöd igång igen Anhörigträffarna för dig som stödjer någon med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning är igång igen. I vår fokuserar vi på kommunens verksamheter i egen regi inom LSS (Lag om stöd och service) och socialpsykiatrin. Representanter från de olika verksamheterna finns på plats. Den 26 mars presenteras verksamheterna inom LSS och den 7 maj verksamheterna inom socialpsykiatrin. Den 5 mars är vigd åt samtal och erfarenhetsutbyten. Under kvällen finns det möjlighet att samtala med varandra om sådant som är aktuellt för var och en, att utbyta tips och tankar, att få och ge råd. Datum: 5 mars, 26 mars, 7 maj. Tid: Kl Lokal: Aktivitetshuset Kornet, Perstorpsgatan 20 i Vellinge. Ingen föranmälan behövs. Varmt välkommen! Mer information om anhörigstöd hittar du på kommunens hemsida, Vellinge.se/anhorigstod. Text: Susann Lindmark Fixartjänst hjälper dig över 65 Fixartjänsten hjälper dig som är pensionär, över 65 år och bor i kommunen med enklare uppgifter i hemmet. Tjänsten är gratis och du kan få hjälp upp till fyra gånger per år utan kostnad. Behöver du hjälp med att byta proppar eller batterier, lufta element, byta glödlampor eller något liknande? Gratis hjälp från Alkohol- och narkotikarådgivning Alkohol- och narkotikarådgivningen är för dig som undrar om du dricker för mycket alkohol, tar för många lugnande, sömngivande eller smärtstillande tabletter, eller har funderingar kring droger. Alkoholmottagningen i Vellinge är till för alla i Vellinge kommun som 8 Vård & omsorg Lär dig stödja rätt. Foto: Annika Lundh kommunens Fixartjänst finns då till dig. Damerna Damm AB är kommunens leverantör av tjänsten från den 1 januari.välkommen att kontakta Damerna Damm på telefon Fixartjänsten utför inte arbete som kräver specialistkompetens, till exempel elarbeten eller VVS. Annat som inte heller ingår är snöskottning, trädgårdsarbete, städning eller fönsterputsning. Text: Anna Södergren fyllt 20 år eller är äldre. Mottagningen finns på Vellinge vårdcentral. Alkoholkurator Catharina Plesner har mottagning måndag kl , tisdag udda veckor kl och torsdag kl Tfn , Text: Magnus Mosén

Kommuniké. Kommunhus blir generalförsamling VELLINGE. Läs mer på sidan 6. Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 Mars 2015

Kommuniké. Kommunhus blir generalförsamling VELLINGE. Läs mer på sidan 6. Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 Mars 2015 VELLINGE Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 Mars 2015 Kommunhus blir generalförsamling Läs mer på sidan 6 Foto: Anders Lindskoug Kommun & politik Fixa eget sommarjobb Läs mer på sidan

Läs mer

Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012

Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012 VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012 Foto: Krister Appelfeldt Falsterbo Horse Show är otroligt viktigt för Vellinge kommun. Näringslivet på Näset är till stora delar beroende

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Årgång 10 Nyheter och information från Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Så ska Tjörn få ett levande näringsliv

Så ska Tjörn få ett levande näringsliv vi på Tjörn Nr 1/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Så ska Tjörn få ett levande näringsliv sid 6 Träna sunt med Ren Träning sid 8 Stort intresse för Tjörns Tubbemodell sid 10

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

/st. www.axums.se SNART ÄR DET DAGS! www.meca.se HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN TEL: 0303-74 99 55 ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

/st. www.axums.se SNART ÄR DET DAGS! www.meca.se HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN TEL: 0303-74 99 55 ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13) Öppet 9-20 alla dagar! Lödöse 0520-66 00 10 ICA Certifierade takläggare Ansvarsförsäkrade Lingonsylt 1,5kg Gäller t.o.m. söndag 20/3 mot kupong /st Välkommen till PwC Tillsammans förverkligar vi dina visioner

Läs mer

Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8

Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8 vi på Tjörn Nr 5/2012 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8 Idrott för alla med olympiska förtecken sid 10 11 Tjörnborna trivs i sin kommun

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

i Eslöv Ungas kraft ska tas tillvara Snärjet utökas och utvecklas Dammar planeras i östra Eslöv Så fungerar färdtjänsten

i Eslöv Ungas kraft ska tas tillvara Snärjet utökas och utvecklas Dammar planeras i östra Eslöv Så fungerar färdtjänsten Nummer 1 Maj 2008 i Eslöv En tidning om Eslöv från Eslövs kommun Ungas kraft ska tas tillvara Snärjet utökas och utvecklas Dammar planeras i östra Eslöv Så fungerar färdtjänsten Tvättar du bilen på rätt

Läs mer

kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun

kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun Kommunens kvalitet i korthet Vännäs kommun har tillsammans med ca 130 andra kommuner deltagit i projektet

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Information från Sjöbo kommun #3 2014 Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 4 2014 TIGeR: Tidiga Insatser Ger Resultat 22 förstelärare på plats Ny fördjupad översiktsplan antagen Kirunas konstskatt visas i samlingsutsällning

Läs mer