Vellinge Direkt Sveriges bästa kundtjänst! Foto: Agnes Liljeberg. Bygga, bo & mijö Översiktsplanen är klar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vellinge Direkt Sveriges bästa kundtjänst! Foto: Agnes Liljeberg. Bygga, bo & mijö Översiktsplanen är klar"

Transkript

1 Vellinge Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 1 februari 2014 Vellinge Direkt Sveriges bästa kundtjänst! Läs mer på sidan 4 Foto: Annika Lundh Foto: Agnes Liljeberg Foto: Sara Lindström Bygga, bo & mijö Översiktsplanen är klar Utbildning & barnomsorg Elevinflytande i skolan Ännu bättre på matavfall Läs mer på sidan 3 Läs mer på sidan 6 Läs mer på sidan 2 Bygga, bo & miljö Vellinge.se

2 Engagerade ungdomar inger hopp När du läser detta nummer av Vellinge Kommuniké är det dags för sportlov en välbehövlig vinterpaus för alla elever och pedagoger i en av Sveriges absolut bästa skolkommuner. Apropå ungdomar. Du har kanske märkt att busslinje 379 får utökade turtider? Det kan du tacka Ungdomsrådet för som har utnyttjat sitt demokratiska inflytande i kommunen för att få utökade turtider. Läs mer på sidan 4. Du kan även läsa om duktiga ungdomar från både Stora Hammars skola och Skanörs skola som har valt att engagera sig i demokrati och likabehandling. Mer på sidan 6. Inte minst under ett valår är det viktigt att lyfta fram de ungdomar som väljer att engagera sig i vår demokrati och som visar på att man kan uppnå resultat i det lilla och så småningom även i det stora. Och du, varför inte ansöka om att få jobba under valen 2014? Det verkar spännande och högtidligt, tycker jag. Läs mer på sidan 5. Ha en skön lördag! Magnus Mosén Följ Vellinge i sociala medier: Facebook.com/Vellingekommun Twitter.com/Vellinge Bambuser.com/channel/Vellinge Youtube.com/Vellingekommun Vellinge.se/Bloggar Flickr.com/photos/Vellingekommun Redaktör: Magnus Mosén, tfn Ansvarig utgivare: Charlotte Unosson, Tidningen är tryckt på pappret Galerie art silk Repro och tryck: Holmbergs AB Nästa nummer kommer ut 12 april Nu ännu bättre på matavfall! Invånarna har blivit bättre på att sortera ut matavfall och att minska restavfallet, men kan bli ännu bättre. Regeringens etappmål för matavfallsinsamling är 50 procent av vad som slängs i hushållen. Detta motsvarar cirka 50 kilo per person och år. I Vellinge går det åt rätt håll! Under 2013 samlades 43,9 kilo matavfall per person och 222 kilo restavfall per person in. Sedan 2011 har restavfallsmängderna minskat med nästan 30 procent! Trädfällning Oavsett var du bor i kommunen kan det krävas marklov för trädfällning om trädets diameter överstiger 20 centimeter. Trädet mäts på den del som har den största diametern. Marklov krävs oavsett om trädet är levande, sjukt eller dött. I en del detaljplaner finns även beteckningen n, vilket betyder att större träd ska bevaras och om träd tas bort Foto: Sara Lindström Tömning av trädgårdsavfall börjar igen Plockanalyser Stickprov görs varje år för att analysera restavfallet från boende i Vellinge. Detta kallas plockanalyser års plockanalyser visar att mycket matavfall fortfarande inte sorteras ut. Analysen visar även att nästan av häften av vad som ligger i tunnan är förpackningar. Dessa ska också sorteras ut och utmaningen för kommunen är nu att minska andelen förpackningar i restavfallet. Sammantaget är det bara hälften av innehållet i restavfallstunnan som är rätt sorterat. Förutom den höga andelen matavfall och förpackningar kvar i Vellingebornas restavfall, visar tyvärr plockanalysen på en del andra områden som kan förbättras. Det är till exempel inte okej att lägga trasiga lampor, sladdar och julgransbelysningar i restavfallet. Batterier och små-el kan numera lämnas i en del av våra butiker i skåpet Samlaren. Kemikalier måste lämnas på återvinningscentralen. Vi kan bli ännu bättre på att sortera för våra barns framtid! När du sorterar ut allt som kan återanvändas eller återvinnas blir det mycket lite kvar. Det som blir över är restavfall och det lägger du i kärlet för restavfall den vanliga soptunnan. Se på dina sopor med nya ögon och utmana dig själv. Hur lite kan det bli kvar när du sorterat och tagit tillvara? Det som vi idag ser som sopor borde vi se som en resurs, en tillgång av råvaror som kan minska vår förbrukning av naturresurser. Mindre restavfall innebär också lägre kostnader för kommunen och det påverkar också taxan. Text: Anna Södergren ska de ersättas med nya. Vid beviljat lov är kostnaden 500 kronor inklusive kungörelse. Vid avslag på ansökan debiteras halva avgiften (250 kronor). I samband med en bygglovsansökan för nybyggnad, ingår prövningen av marklov för trädfällning. Vid trädfällning utan lov kan vite utdömas. Kostnaden är kronor per träd. Läs mer på Vellinge.se/tradfallning. Text: Magnus Mosén Från vecka 9, med start 24 februari, börjar tömningen av trädgårdskärl för dig som har ett abonnemang. Text: Anna Södergren 2 Bygga, bo & miljö

3 Vellinges nya översiktsplan klar Planen är antagen och klar, vilket innebär att vi är redo för att fortsätta arbetet med att genomföra planens strategier, riktlinjer och att utföra de åtgärder som krävs för att utveckla och förbättra vår unika kommun. Planen antogs av kommunfullmäktige den 23 januari 2013 och den vann laga kraft den 27 juni Vi strävar efter att vara en hållbar, attraktiv och lockande kommun som bevarar och tillvaratar befintliga värden, utvecklar nya idéer och växer lagom fort. Framtagandet av den nya översiktsplanen för Vellinge kommun har varit en lång process som sträckt sig över flera år. Under arbetet har vi samlat in stora mängder fakta och erfarenheter, bearbetat underlagsmaterial inom många olika områden och tagit till oss synpunkter och kunskap från kommuninvånare, statliga och regionala myndigheter, ledande politiker, politiska partier, byalag, föreningar, förbund och andra organisationer. Det har inventerats, analyserats, skrivits, granskats, lagts till och ändrats och till sist, efter ytterligare bearbetning och komplettering utifrån inkomna yttranden i utställningsskedet, är planarbetet avslutat. Översiktsplanen vilar på en stark vision med klara målbilder och ger förslag både på framtida fysisk mark- och vattenanvändning, men även på hur vi ska utveckla och bevara de mjuka värdena för att kunna ge god omsorg och omtanke till individer och värna om miljön. Målet är att uppnå god folkhälsa, en vacker, attraktiv och hållbar miljö och en ekonomi i balans. Planen ger den gemensamma värdegrund vi behöver för att kunna dra åt samma håll och tillsammans värna om kommunens befintliga värden, tillskapa och utveckla nya värden, bemöta de befintliga och framtida utmaningar som väntar och skapa en trygg framtid med god livskvalitet för var och en av oss som bor, besöker eller verkar i Vellinge kommun. Översiktsplanen finns på Vellinge.se/op2010. Frågor besvaras av: Hans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör, Karin Gullberg, översiktsplanearkitekt/landskapsarkitekt, Text: Karin Gullberg Utbyggnaden av Trelleborgsbanan i kommunens östra delar Projektet att bygga två nya pågatågsstationer och att bygga ut Trelleborgsbanan till dubbelspår genom Västra Ingelstad och Östra Grevie innebär även att det befintliga vägnätet förändras och byggs om med nya planskilda korsningar under Trelleborgsbanan, nya vägdragningar samt viss utbyggnad av det kompletterande vägnätet. Det pågår ett samarbete mellan Trafikverket, Vellinge kommun och Sweco med att ta fram underlaget för att kunna handla upp genomförandet av projektet. Alla planer måste fastställas och vinna laga kraft innan byggandet kan börja. Tidplan: Byggnationen förväntas starta under senhösten 2014 och planen är att pågatågen ska börja rulla i december Vissa delar av projektet inom Västra Ingelstad är redan byggda. Det vill säga förlängningen av Stationsvägen och den nya planskilda Spårvägen under Trelleborgsbanan. Översiktsplanen och de detaljplaner som Vellinge kommun ansvarar för att ta fram, som behövs för att genomföra projektet i Östra Grevie och Västra Ingelstad, är klara och har vunnit laga kraft. Följande gäller för de planer som Trafikverket ansvarar för att ta fram. Arbetsplan för Grevievägen: Arbetsplanen för Grevievägens fastställelsebeslut skickades ut den 21 januari och om ingen överklagar så räknar Trafikverket med att få besked om laga kraftvunnen plan den 26 februari Vägplan Korrevägen: Länsstyrelsens tillstyrkan förväntas vara klar i mars eller april och fastställelseprövningen i maj-september Laga kraftvunnen plan i oktober Järnvägsplan Östra Grevie (mötesspår och plattformar): Utställning november/januari. Länsstyrelsens tillstyrkan förväntas vara klar i mars eller april och fastställelseprövningen i maj september Laga kraftvunnen plan i oktober Mer information kommer att presenteras i framtiden, på Vellinge.se och i Kommunikén. Text: Karin Gullberg För allas trevnad plocka upp bajset Det är inte speciellt trevligt att trampa i hundbajs. Och tänk på att barn som leker ute riskerar att komma i kontakt med hundbajset om det inte plockas upp. Ta med en plastpåse när du rastar hunden, plocka upp bajset och släng det i någon av de hundlatriner eller papperskogar som finns uppsatta i kommunen. Text: Anna Södergren Bygga, bo & miljö 3

4 Grattis Vellinge Direkt! Det gick vägen! Vellinge Direkt, Vellinge kommuns kundtjänst, vann SM i kundservice. Under en ceremoni i Stockholm delades priset ut till Vellinge Direkt som givetvis var överlyckliga. Detta känns underbart! Att först bli nominerade och att sedan vinna är givetvis helt fantastiskt och en mycket tydlig bekräftelse på att vi är ett starkt team, säger Boel Nydesjö, telefonist i Vellinge Direkt. Under 10 veckor blev Vellinge Direkt uppringda av personer som utgav sig för att vara medborgare eller andra intressenter och medarbetarna i Vellinge Direkt bedömdes utifrån aspekter som till exempel bemötande, engagemang och attityd. Text: Magnus Mosén Vad planeras i kommunens östra delar på längre sikt? Foto: Annika Lundh Bättre kollektivtrafik med nya pågatågsstationer utmed Trelleborgsbanan i Östra Grevie och Västra Ingelstad skapar förutsättningar för nytänkande och expansion i kommunens tre östligaste byar. Ökad tillväxt med byggnation av fler bostäder, etablering av service och nya verksamheter uppmuntras för att efterfölja de regionala målen som påpekar vikten av en hållbar utveckling genom förtätning i goda kollektivtrafiklägen. Målet i kommunens nya översiktsplan är att Västra Ingelstad ska utvecklas till att bli den centrala tätorten i öster med genomtänkt kompletterande utbyggnad inklusive service, bostäder och verksamheter i områden nära den nya pågatågstationen, men även Östra Grevie och till viss del också Arrie omfattas av utbyggnadsplanerna. Förbättrad kontakt med Vellinge tätort och vidare västerut mot E 6:an, Höllviken, Skanör och Falsterbo efterfrågas av invånarna i de östra delarna. I översiktplanen planeras därför nya cykelvägar och nya vägsträckningar för att stärka kopplingen mellan orterna i öster och Vellinge tätort och vidare västerut. Dessutom planeras ett långsträckt öst-västligt grönt rekreationsstråk mellan Västra Ingelstad och Vellinge utmed Gessiebäcken, via Vellinge golfbana, genom jordbrukslandskapet och vidare ut mot havet. Detta stråk behövs även för att ge plats åt nya fördröjningsdammar och infiltrationsytor som förbättrar vattenföringen och vattenkvaliteten i Gessiebäcken. Dessa åtgärder ingår i kommunens strategiska planering och behövs för att klara av kommande klimatförändringar med exempelvis förhöjda havs- och grundvattennivåer. Läs gärna mer om de långsiktiga planerna för utveckling och bevarande av kommunens östra delar i Vellinge Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050 på Vellinge.se/op2010. Text: Karin Gullberg Starta glasskiosk i sommar eller bygga ut din butik Ska du starta ett nytt företag eller förändra din verksamhet kan många olika tillstånd från kommunen behövas. För att förenkla för dig hjälper Vellinge Direkt dig med råd och stöd. Välkommen att kontakta Vellinge direkt , Har du andra frågor om näringsliv kan du kontakta naringslivsenheten Text: Cecilia Wennersten Nya busstider invigda I julas invigde Ungdomsrådet tillsammans med nätverket Vellinge Communications Network, de nya utökade turtiderna med linje 379. Arbetet och diskussionerna kring linje 379 väcktes för drygt två år sedan i Ungdomsrådet. Den sista bussen ut till de östra delarna gick då kring 16-tiden. Därför valde Ungdomsrådet att lägga de nya tiderna på fredag- och lördagskvällar. Detta möjliggjordes av att Ungdomsrådet tilldelats en utökad budget. De nya tiderna blev en avgång kl samt en kl Text: Emil Kristiansson Grävskopan kommer! Bor du i Skanör, Vellinge, Höllviken eller i Västra Ingelstad kommer du inom kort se aktivitet i närheten. Vellinge stadsnät AB har upphandlat gräv- och kabelentreprenad, och snart börjar det att grävas. Under januari och februari har Vellinge Stadsnät AB varit ute i kommunen och hållt möten för allmänheten, för vägföreningar och bostadsrättsföreningar med mera. Detta kommer att fortgå och nu även ut på de mindre orterna. Vellingebostäder ansluts automatiskt, men övriga hyreshus och bostadsrättsföreningar är välkomna att mejla för mer information och offert. Vellinge stadsnät AB det trygga valet! Text: Henric Norell 4 Kommun & politik

5 Vill du hjälpa till med valen 2014? Under 2014 hålls två val: val till Europaparlamentet den 25 maj och de allmänna valen till riksdag och landstings- och kommunfullmäktige den 14 september. I Vellinge finns 19 valdistrikt till vilka vi behöver personer som hjälper till under valdagen och med rösträkningen efteråt. Röstmottagning pågår från kl (EU-valet) samt kl (allmänna valen) och därefter sker rösträkning i ytterligare ett antal timmar. I vallokalen ansvarar du för att under ledning av valdistriktets ordförande och vice ordförande på ett korrekt och serviceinriktat sätt ta hand om dem som kommer för att rösta. I arbetet ingår även rösträkning. Vi söker nu arbetskraft som kan arbeta båda valdagarna den 25 maj och den 14 september. De som arbetat i vallokal i Vellinge vid tidigare val har företräde. I andra hand väljer vi personer med lämplig bakgrund som är folkbokförda i Vellinge kommun och i tredje hand personer folkbokförda i annan kommun. Du ansöker senast 25 februari på Vellinge.se/valarbete. Frågor besvaras av Ulrika Gruffman, , Text: Marie Louise Arendt Hur stor är den upplevda tryggheten? Val till Europaparlamentet hålls den 25 maj och de allmänna valen till riksdag hålls den 14 september. Foto: Annika Lundh Sedan 2003 har polisen årligen mätt den upplevda tryggheten genom enkäter till 300 personer boende i kommunen. De som svarar på frågorna får gradera otryggheten från 0 (ingen otrygghet) till 6 (alarmerande otrygghet) på drygt 30 frågor om bland annat nedskräpning, skadegörelse, ungdomsgäng som bråkar och bilar som kör för fort. De inkomna svaren räknas samman till ett totalindex mellan 0 och 6, ju lägre siffra desto bättre. För 2013 sänktes värdet för Vellinge ytterligare från 2012 års 1,24 till 1,21. Detta är också det lägsta indexet sedan mätningarna började. Kategorin buskörning med mopeder har i flera år varit en källa till otrygghet men denna kategori har under 2013 hamnat på en tvåa på skalan 0-6. Bostadsinbrott och bilar som kör för fort är de kategorier som flest oroar sig för, båda har fått en trea på skalan. Enkäten finns i sin helhet på Vellinge.se. Har du frågor får du gärna kontakta stationschefen för polisen, Kenneth Abrahamsson, på telefon Text: Marie Louise Arendt Samverkan mellan polis, kommun och trafikskola Under den mörka årstiden ökar antalet inbrott i bostäder i alla kommuner, även Vellinge. Det finns inget som garanterar att man inte får oönskat besök i sin bostad, men det finns saker man kan göra för att betydligt minska risken. Sedan den 14 januari samverkar Vellinge kommun och polisen med Vellinge Näsets Trafikskola. Detta är ett led i arbetet med att minska den uppmätta otryggheten vad gäller fortkörande bilar och bostadsinbrott i kommunen. Årligen gör Polismyndigheten som nämnts ovan en trygghetsmätning där ett antal kommuninvånare mellan 18 och 70 år får svara på frågor om vad som känns otryggt i den egna kommunen. Vellinge kommun är en trygg kommun, men återkommande otrygghetsfaktorer är dels kategorin bilar som kör för fort, dels bostadsinbrott. Jag har tänkt på detta länge, säger Richard Malm, delägare till Vellinge Näsets Trafik skola och initiativtagare. Jag brinner för ungdomar och vill ge dem en så bra och heltäckande utbildning som möjligt. Och dessutom vill jag dra mitt strå till stacken för Vellinge kommun. Kan vi göra något för att minska bostadsinbrotten, så vill vi göra det. Polis och säkerhetschef kommer därför från och med den 14 januari att medverka vid den obligatoriska utbildningen Riskettan för blivande bilförare. Trafikskolan kommer å sin sida att förlägga sina övningskörningar i områden som är utsatta för bostadsinbrott. Sedan tidigare finns ett liknande samarbete med Mårtenssons trafikskola. Text: Marie Louise Arendt Antalet polisanmälda brott minskar Under år 2013 registrerades totalt brott i Vellinge kommun. Motsvarande siffra för 2012 var brott. Detta innebär en minskning med 130 stycken polisanmälda brott. Antalet bostadsinbrott var ungefär detsamma under åren: 2013 hade vi 116 stycken och stycken. Även cykelstölderna ligger på ungefär samma nivå. Under 2013 stals 364 cyklar mot 368 året innan. Skadegörelsebrotten har emellertid minskat med 60 brott, från 264 stycken till 204 för Text: Marie Louise Arendt Kommun & politik 5

6 Elevrådets dag på Stora Hammars skola På Stora Hammars skola annordnades elevrådets dag, på elevernas eget initiativ. Syftet var att informera om elevrådets verksamhet, våra möjligheter, elevers rättigheter och skyldigheter och att motivera elever att själva kandidera till och gå med i elevrådet, berättar Kristina Bergsten, elevrådsordförande. Dagen bestod av olika stationer som alla hade temat elevdemokrati. Vi använde oss av bilder, skyltar och bildspel vid de flesta stationerna för att gestalta det hela färgglatt och intresseväckande, säger Kristina Bergsten. Text: Magnus Mosén Fokus på trygghet och trivsel på Skanörs skola I december blev eleverna på Skanörs Skola överraskade av Rotary, som tilldelade Trygghetsgruppen ett stipendium för sitt arbete för trygghet och trivsel. Förskolan har till uppgift att erbjuda omsorg och främja barns utveckling samt bidra till att föräldrar kan arbeta eller studera. I förskolan blir omsorg och lärande en helhet som ligger till grund för barnets utveckling och lärande. Avgiften för dessa 20 timmar i veckan beräknas enligt gällande maxtaxa: Barn 1: tre procent av inkomsten, dock högst kronor/månad Då skolan nyligen haft ett fall med hotfulla meddelanden och kränkande bilder på chatforumet KIK, har den satt som mål att förhindra trakasserier på nätet. För att bättre kunna förebygga kränkningar på nätet hade skolan en temadag om Unga och internet med diskussioner, värdegrundsövningar och föreläsningar. Katia Wagner, föredragshållare, journalist och författare till bland annat Alexandramannen, kom till både Skanörs skola och Montessoriskolan och pratade med elever, personal och föräldrar. Vi vill att vår likabehandlingsplan ska vara ett levande dokument med nolltolerans mot mobbning, berättar Ellinor Nilsson i klass 7. Text: Lilly Kullberg Barn 2: två procent av inkomsten, dock högst 840 kronor/månad Barn 3: en procent av inkomsten, dock högst 420 kronor/månad Barn 4: ingen avgift Från och med hösten det år ditt barn fyller tre år omfattas ditt barn av allmän förskola. Detta innebär att du får en automatisk avgiftsreducering motsvarande 525 timmar per år under skolans läsår och betalar enligt maxtaxa för den period allmän förskola Foto: Lilly Kullberg Utökad rätt till förskola för barn vars föräldrar är arbetssökande Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har enligt lag rätt till förskola motsvarande 15 timmar i veckan. Från och med i år utökar kommunen denna rättighet till 20 timmar i veckan. Framgångar för Vellinge kommun i skolmatstävling White Guide Junior-galan går av stapeln den 31 mars, på Norra Latin i Stockholm. Bedömningen är gjord av en jury som provat luncher i drygt 300 förskolor och skolor runt om i Sverige. Att bli nominerade för andra året i rad är hedrande och inte gäller, alltså under sommaren. Barnomsorgsavgiften efter avgiftsreduceringen för allmän förskola utgår också från avgiftsnivåerna enligt gällande maxtaxa. Barn 1: två procent av inkomsten, dock högst 840 kronor/månad Barn 2: en procent av inkomsten, dock högst 420 kronor/månad Barn 3: ingen avgift Text: Maria Kvist Foto: Agnes Liljeberg För andra året i rad har Vellinge kommun nominerats till årets skolmatskommun i den nationella tävlingen White Guide Junior och Stora Hammars skola till årets offentliga gastronomi. Dessutom har Ängdala förskolor nominerats till årets förskolekök och årets skolrestaurang. ännu ett bevis på att vår satsning på skolmaten håller hög kvalité. Jag hoppas verkligen att eleverna och personalen känner sig extra stolta, säger Carina Wutzler (M), ordförande i utbildningsnämnden. Text: Magnus Mosén 6 Utbildning & barnomsorg

7 Vårens kulturprogram är här Första helgen i februari skickades vårens kulturprogram ut till alla hushåll i kommunen. Programmet är fyllt med spännande information och tips om massor av olika kulturaktiviteter som sker runt om i kommunen från 1 februari till 31 augusti. Programmet skickas ut till alla hushåll i kommunen två gånger per år, och finns också på kommunens bibliotek och på Falsterbo konsthall. Arrangemangen kommer både från kommunens verksamheter och olika föreningar och företag. Aktiviteterna i programmet riktar sig till Vellingebor i alla åldrar. Under våren kan nya arrangemang tillkomma och du hittar flera av dem på Vellinge.se/evenemang som ständigt uppdateras. Vårens program har ett utsnitt från målningen Flygande hus från Belgien av Alexei Svetlov som omslagsbild. Text: Anna Södergren Detta händer på Falsterbo konsthall Rum att växa i Kulturskolan Artistens elever. Vernissage: lördagen 15 mars, kl Utställningen invigs kl av kulturskolechef Britta Gustavsson samt bildpedagog Kristin Gustafsson. Musik framförs av kulturskolans elever. Utställningen är öppen 15 mars 30 mars, lör-sön kl Växtkrafter grupputställning. Vernissage: lördagen 5 april, kl Karin Bengtsson, Bo Cronqvist, Tomas Gilljam, Jenny Gärtner, Lage Pergon, Susanne Persson, Stefan Sjöberg, Jonny Skön, Josefin Skön och Marita Skön. Utställningen är öppen 5 april 4 maj fre-sön samt skärtorsdag och annandag påsk. Text: Lena Miörner Från utställningen Rum att växa i. Foto: Lena Miörner Sportlov i Vellinge kommun Det finns många roliga aktiviteter i Vellinge kommun under sportlovet oavsett om du gillar fart och fläkt eller lite lugnare saker att göra. Det finns till exempel en mängd roligheter på Vanningen, på fritidsgårdarna, på Vellinge Ridcenter, på biblioteken och mycket annat! Läs mer på Vellinge.se. Text: Magnus Mosén Sportlov på Vanningen. Foto: Annika Lundh Harry Potter-vecka på Vellinge bibliotek på sportlovet Vellinge bibliotek förvandlas till Hogwarts trollkarlsskola och alla barn kan bli elever och göra sin egen trollstav, ta Utförsäljning av tidskrifter Den 17 februari startar årets stora utförsäljning av gallrade tid- magilektioner med professor Snape och professor McGonagall, skapa Hogwartsemblem, tävla i Harry Potter-kunskap, pyssla Harry Potters uggla Hedwig, kolla på film och spela Harry Potterspel. Kom gärna utklädd! Allt är gratis. För mer information: Vellinge.se/bibliotek. Text: Hanna Agebjörn skrifter på Västra Ingelstads bibliotek. Du kan fynda enstaka nummer eller hela årgångar, försäljningen pågår under hela veckan. Text: Jenny Ahlin Uppleva & göra 7

8 Vellingekommun kommun Vellinge POST Vellinge Vellinge POST BesökNorrevångsgatan Norrevångsgatan33 Besök Telefon Telefon Föreläsning kring psykisk ohälsa Vellinge kommun har bjudit in Bo-Göran Trulsson och Christina Johansson från projekt Värdefullt i Trelleborg, samt inflytandekoordinator Fredrik Thyberg. De kommer dela med sig av sina erfarenheter av psykisk ohälsa, med fokus på hopp, egenmakt och återhämtning. Föreläsningen är kostnadsfri och vänder sig till alla kommuninvånare som är intresserade av psykisk ohälsa och återhämtning. För att ta tillvara människors erfarenheter av behandling och rehabilitering inom psykiatrin och för att öka kunskapen och förståelsen kring psykisk ohälsa arbetar projekt Värdefullt med att samla individers berättelser. Bo-Göran, Christina och Fredrik är tre av dem som valt att dela med sig av sina personliga berättelser. Tid och plats: Tisdagen 1 april 2014, klockan , Vellinge kommunhus, lokal Måkläppen. Anmälan senast 15 mars till Text: Susann Lindmark Anhörigstöd igång igen Anhörigträffarna för dig som stödjer någon med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning är igång igen. I vår fokuserar vi på kommunens verksamheter i egen regi inom LSS (Lag om stöd och service) och socialpsykiatrin. Representanter från de olika verksamheterna finns på plats. Den 26 mars presenteras verksamheterna inom LSS och den 7 maj verksamheterna inom socialpsykiatrin. Den 5 mars är vigd åt samtal och erfarenhetsutbyten. Under kvällen finns det möjlighet att samtala med varandra om sådant som är aktuellt för var och en, att utbyta tips och tankar, att få och ge råd. Datum: 5 mars, 26 mars, 7 maj. Tid: Kl Lokal: Aktivitetshuset Kornet, Perstorpsgatan 20 i Vellinge. Ingen föranmälan behövs. Varmt välkommen! Mer information om anhörigstöd hittar du på kommunens hemsida, Vellinge.se/anhorigstod. Text: Susann Lindmark Fixartjänst hjälper dig över 65 Fixartjänsten hjälper dig som är pensionär, över 65 år och bor i kommunen med enklare uppgifter i hemmet. Tjänsten är gratis och du kan få hjälp upp till fyra gånger per år utan kostnad. Behöver du hjälp med att byta proppar eller batterier, lufta element, byta glödlampor eller något liknande? Gratis hjälp från Alkohol- och narkotikarådgivning Alkohol- och narkotikarådgivningen är för dig som undrar om du dricker för mycket alkohol, tar för många lugnande, sömngivande eller smärtstillande tabletter, eller har funderingar kring droger. Alkoholmottagningen i Vellinge är till för alla i Vellinge kommun som 8 Vård & omsorg Lär dig stödja rätt. Foto: Annika Lundh kommunens Fixartjänst finns då till dig. Damerna Damm AB är kommunens leverantör av tjänsten från den 1 januari.välkommen att kontakta Damerna Damm på telefon Fixartjänsten utför inte arbete som kräver specialistkompetens, till exempel elarbeten eller VVS. Annat som inte heller ingår är snöskottning, trädgårdsarbete, städning eller fönsterputsning. Text: Anna Södergren fyllt 20 år eller är äldre. Mottagningen finns på Vellinge vårdcentral. Alkoholkurator Catharina Plesner har mottagning måndag kl , tisdag udda veckor kl och torsdag kl Tfn , Text: Magnus Mosén

Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen.

Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen. Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen Käglinge KARAKTÄRSOMRÅDEN Arrie Hököpinge Västra Ingelstad Vellinge

Läs mer

Tyck till möte 3 oktober 2013

Tyck till möte 3 oktober 2013 2013-10-24 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Tyck till möte 3 oktober 2013 Var: Östra Grevie Folkhögskola När: 3 oktober 2013 kl. 17-19 Deltagare: c:a 40 personer Från kommunledningen: Magnus Hedin, Carina

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Kommuniké. Skolan bäst igen! VELLINGE. Gastronomiska nivåer. Boken flyttar ut. Ny kommundirektör. Läs mer på sidan 6

Kommuniké. Skolan bäst igen! VELLINGE. Gastronomiska nivåer. Boken flyttar ut. Ny kommundirektör. Läs mer på sidan 6 VELLINGE Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 Maj 2015 Skolan bäst igen! Läs mer på sidan 6 Foto: Marie Grönvold Foto: Daniela Fei Foto: Leif Johansson Gastronomiska nivåer Boken flyttar

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden MÅNSTORP OCH ARRIE Här finns framtiden Verksamhetsplan förskola 2011/2012 Innehåll Vision 3 Gemensamma mål 4 Utveckling och lärande 5 Barns inflytande 6 Normer och värden 6 Förskola och hem 7 Lärargrupper

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Kommuniké. Ett UFO i Vellinge? VELLINGE. Läs mer på sidan 6. Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 Juni 2013. Uppleva & göra Både häst och fest

Kommuniké. Ett UFO i Vellinge? VELLINGE. Läs mer på sidan 6. Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 Juni 2013. Uppleva & göra Både häst och fest VELLINGE Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 Juni 2013 Ett UFO i Vellinge? Läs mer på sidan 6 Foto: Annika Lundh Bygga, bo & miljö Broskjutning lockade Läs mer på sidan 2 Vård & omsorg

Läs mer

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN GENERELLA REGLER Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.12) Senast reviderad av kommunfullmäktige,

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015 Påsklov 2015 Hörby 30 mars-6 april 2015 Bada och lek på Lågedammsbadet Vi kommer ha vår populära leksak, bläckfisken, i vattnet måndag-torsdag 11.00-15.00 (ingen motionssimning denna tid). Skärtorsdag

Läs mer

Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010

Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010 1 (6) Protokoll M-förvaltningen Assistent Storm, Josefine Tfn 040-42 52 44 Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010 Mötesdatum Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 13.00-15.00 Ordinarie Ersättare Övriga

Läs mer

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Ärende nr 6 Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Total problembild - 1.36 1.27 1.39 Missbruksproblem - 1.00 1.00 1.00 Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen - 1 1 1 Buskörning med mopeder, mc

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER INFORMATION OCH REGLER TILL DIG SOM HAR BARN I KOMMUNAL FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Barn och utbildningsförvaltningen Reviderad 20110727 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KOMMUNENS SKYLDIGHET...3 2

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Att ansöka om plats på förskola i Malmö

Att ansöka om plats på förskola i Malmö Bild: Colourbox Att ansöka om plats på förskola i Malmö Populärversion av de nya reglerna för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg. Malmö stad Förskoleförvaltningen Förskoleverksamhet

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Trygg i skolan 2014. talare

Trygg i skolan 2014. talare Trygg i skolan 2014 kunskap utveckling inspiration Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman från Skolinspektionen berättar om BEO:s verksamhet Så här lyckas ni med implementeringen av er likabehandlingsplan

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Avgifter och regler för barnomsorgen i Sävsjö kommun

Avgifter och regler för barnomsorgen i Sävsjö kommun 2015-05-01 Avgifter och regler för barnomsorgen i Sävsjö kommun Barnomsorgstaxa Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun har beslutat att följande maxtaxa skall gälla för barnomsorgen fr.o.m. 2015-07-01. Inkomsttaket

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN

NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN FÖRSLAG TILL BESLUTSUNDERLAG VÅR STRATEGI! STRATEGIN CENTERPARTIET PÅ BJÄREHALVÖN syftet Att boende på Bjärehalvön vet att en röst på Centerpartiet ger en trygg och hållbar

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Bilaga för barn och unga till budget 2012-2013 i Vimmerby kommun

Bilaga för barn och unga till budget 2012-2013 i Vimmerby kommun Bilaga för barn och unga till budget 2012-2013 i Vimmerby kommun Bilaga för barn och unga till budget 2012-2013 i Vimmerby kommun Vimmerby kommun arbetar sedan flera år med intentionerna i FN:s barnkonvention.

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Karaktärsområde II - Framtida utveckling redovisat för Hököpinge, Gessie kyrkby och Gessie villastad inbjudande byar mitt på slätten.

Karaktärsområde II - Framtida utveckling redovisat för Hököpinge, Gessie kyrkby och Gessie villastad inbjudande byar mitt på slätten. Karaktärsområde II - Framtida tveckling redovisat för Hököpinge, och Gessie villastad inbjdande byar mitt på slätten Klagshamn Tygelsjö KARAKTÄRSOMRÅDEN Gessie villastad Hököpinge Vellinge 7 Karaktärsområde

Läs mer

Regler för personalkooperativet Filurens förskola (Här utöver gäller Sjöbo kommuns regler för förskoleverksamheten.)

Regler för personalkooperativet Filurens förskola (Här utöver gäller Sjöbo kommuns regler för förskoleverksamheten.) Villkor för att erhålla plats 1. Förskoleverksamhet erbjuds till barn som fyllt 1 år vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar. 2. Förskoleverksamhet erbjuds till barn 1-5 år vars vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad SID 1 (6) Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad Regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskolan tar främst emot barn i åldern

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer

Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande

Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande Kunskap, kreativitet och nytänkande Tallbohovskolan står för kunskap, kreativitet och nytänkande. Vi tänker i nya banor, har stark idérikedom

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013 2014-02-20 1 (6) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013 2014-03-25 2 (6) Grundskoleenkät 2013 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor redovisar ett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor tisdag 30 november

Rådet för funktionshinderfrågor tisdag 30 november 1 (5) Protokoll M-förvaltningen Assistent Storm, Josefine Tfn 040-42 52 44 Rådet för funktionshinderfrågor tisdag 30 november Mötesdatum 2010-11-30 Plats Kommunhuset, Slusan Tid 14.00-16.00 Ordinarie Ersättare

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

anhörigstöd Höst 2015

anhörigstöd Höst 2015 anhörigstöd Höst 2015 Stöd från vård- och omsorgsförvaltningen För dig som tar hand om en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vad är anhörigstöd? Vårdar du en partner

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer