Örebro stad. Industriverken.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro stad. Industriverken."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Industriverken.

2 Historik Verksamhetstid , handlingarna omfattar tiden Ny styrelsen 1957 Industriverken ersatte Styrelsen för gas- och elverken 1956 och drev de tre tekniska verken för gas (Österängen), el (Vasagatan), och fjärrvärme (Åby). De ansvarade för så väl produktion som distribution flyttade elverket ut till Åby då byggandet av ett nytt kraftverk för både el- och värmeproduktion stod klart. Gasverket låg alltjämt kvar på Österängen. Medan produktionen ökade alltmer i de två andra verken minskade gasverkets produktion alltmer för vart verksamhetsår som gick. Omorganisation skedde en stor omstrukturering av organisationen genom att Örebro Kraftvärmeverk AB (ÖKAB) bildades. ÖKAB var ett kommunägt bolag som ansvarade för produktionen av el och varmvatten, samt sköta inköp av bränsle såsom olja och kol. Industriverken fortsatte fortsatte att driva affärsverksamhet med att köpa, sälja och distribuera elkraft, fjärrvärme och gas även efter omorganisationen i Örebro kommun Förvaltningen skulle också ansvara för driften och underhåll av de kommunalägda produktionsanläggningarna. Organisationsmässigt stod de två organisationerna mycket nära varandra genom att de hade samma styrelse, likaså var personalen vid Örebro Kraftvärmeverk AB, anställd hos Industriverken och dess administration sköttes där. I stort kan man säga att ÖKAB levererade elkraft och värme till Industriverken som de sedan sålde till kommunens invånare och företag m fl. Arkivhandlingarna Uppgifter om Örebro Kraftvärmeverk AB :s verksamhet finns även både i deras eget arkiv och dels i Örebro Kommun.Industriverken arkiv. Personalen vid Örebro stad.industriverken följde troget med i omorganisationen fram till 1996 vilket innebär att handlingar som rör personal återfinns även i efterföljande förvaltningars arkivbildare, Örebro kommun. Industriverken och Örebro Energi AB (KB: 002). Mätarböcker för tiden , se Örebro Energi AB (KB:002) Arkivet ordnat och förtecknat hösten våren 1999 av Leif Persson. Arkivet är kompletterat och slutförtecknat i mars 2006 av Cristina Blomqvist Historik skriven av Fredrik Edwall maj 1999 och kompletterad av Cristina Blomqvist mars Tillägg gjorda av Marie Esplund-Lynn Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 A2 A3 B B1 B1a B2 B2a B2b B2c B2d B2e B3 B4 B5 B6 C C1a C1b D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 E E1 E2 Protokoll Styrelseprotokoll med bilagor Samarbetsnämnden/ Företagsnämndens protokoll Värmeverkets entreprenadprotokoll Utgående handlingar Avgåendeskrivelser från styrelsen Från styrelsen avgående skrivelser Avgående brev från avdelningarna Från Gasverket avgående brev Från Elverket avgående brev Från Värmeverket avgående brev Från Kraftvärmeverket avgående brev Från övriga avdelningar avgående brev Cirkulärskrivelser Driftsrapporter Årsberättelser Övriga utgående handlingar Diarier Diarium över inkommande post Diarium över inkommande värdepost Register och liggare Register till styrelseprotokoll Liggare över värdepost Tillverkningsjournaler Orderböcker Kundregister Personalkort Register rörande utrustning och instrumentering Övriga liggare och register Inkomna handlingar Industriverkens korrespondens Elverkets korrespondens

4 Innehållsförteckning E3 E4 E5 E6 E7 F F1 F1a F1b F1c F2 F3a F3b F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 G G1 G2a G2b G2c G2d G2e G2f G2g G3 G4 G5 J J1 K Värmeverkets korrespondens Kraftvärmeverkets korrespondens Ekonomiavdelningens korrespondens Anläggningsavdelningens korrespondens Övriga inkommande handlingar Ämnesordnade handlingar Kontrakt och avtal Kraftkontrakt Avtal Övriga avtal Utredningar Handlingar rörande byggnader och anläggningar Handlingar rörande industriverkens hyresfastigheter Handlingar rörande inventarier och teknisk utrustning Handlingar rörande arbetsskador Gasverkets dossiélagda handlingar Värmeverkets handlingar Kommittéer och nämnders handlingar. Handlingar rörande personal Övriga ämnesordnade handlingar Räkenskaper Avslutning av räkenskaper, bokslut Gasverkets huvudböcker Elverkets huvudböcker Värmeverkets huvudböcker Förvaltningens huvudböcker Anläggningsavdelningens huvudböcker Kontoplaner Värdekort Fördelningsböcker Litteringsböcker Övriga räkenskaper Kartor och ritningar Ritningar Fotografier

5 Innehållsförteckning K1 Ö Ö1 Ö2 Fotografier Övriga handlingar Trycksaker Tidningsklipp

6 Styrelseprotokoll med bilagor A1 Serien inbunden januari - april maj - december januari - maj juni - december januari - maj juni - december januari - maj juni - december januari - juni augusti - december januari - juni augusti - december januari - juni augusti - december januari - juni augusti - december januari - juni augusti - december januari - maj

7 Styrelseprotokoll med bilagor A juni - december januari - juni augusti - december januari - juni augusti - december januari - maj juni - december

8 Samarbetsnämnden/ Företagsnämndens protokoll A Nr Nr

9 Värmeverkets entreprenadprotokoll A

10 Från styrelsen avgående skrivelser B1a

11 Från Gasverket avgående brev B2a

12 Från Elverket avgående brev B2b Serien inbunden. Med register till och med A - J K - Ö A - I J - Ö

13 Från Värmeverket avgående brev B2c Serien inbunden. Med register till och med

14 Från Kraftvärmeverket avgående brev B2d Serien inbunden. Alfabetiskt ordnad Med register

15 Från övriga avdelningar avgående brev B2e Serien inbunden Ekonomiavdelningen Anläggningsavdelningen.

16 Cirkulärskrivelser B3 Serien inbunden om inget annat anges. Innehåller även ansökningshandlingar. Volym 3-8 alfabetiskt ordnad Med register Med register Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong.

17 Driftsrapporter B4 Sorterade månadsvis , , Elverk och Värmeverk.

18 Årsberättelser B häften.

19 Övriga utgående handlingar B Organisationsplaner.

20 Diarium över inkommande post C1a

21 Diarium över inkommande värdepost C1b

22 Register till styrelseprotokoll D

23 Liggare över värdepost D

24 Tillverkningsjournaler D Driftsjournaler

25 Orderböcker D4 Serien inbunden. STORFORMAT Elverket Gasverket Elverket Gasverket

26 Kundregister D5 STORFORMAT A - K L - Ö

27 Personalkort D Tjänstekort och personkort samt tjänstekort ABT Tjänstekort, avslutade Personkort, avslutade.

28 Register rörande utrustning och instrumentering D7 Serien ingår i Örebro kommun, Industriverken D Sifonregister nr Sifonregister nr Register över utrustning med reparationsnoteringar. - - Register över transformatorer. Utan år.

29 Övriga liggare och register D8 Serien ingår i Örebro kommun, Industriverken D Förteckningar över olycksfall Inbunden. Dagbok över utförda arbeten vid Gasverket.

30 Industriverkens korrespondens E1 Serien inbunden om inget annat anges A - D E - I J - R S - Ö Arkivkartong. A - G Arkivkartong. H - R Arkivkartong. S - Ö. Häri även serie E7 Övriga inkomna handlingar

31 Elverkets korrespondens E A - Ö A - Ö A - Ö C - T G H - Ö

32 Värmeverkets korrespondens E3 Inklusive skrivelser. Från och med volym 3 korrespondens A - H A - F G - Ö

33 Kraftvärmeverkets korrespondens E , 1970

34 Ekonomiavdelningens korrespondens E A - J K - S A - H I - R S - Ö

35 Anläggningsavdelningens korrespondens E

36 Övriga inkommande handlingar E Korrespondens från bensinbolag. Ingår i E1: Inkomna handlingar över arbeten utförda av Tekniska Röntgencentralen AB. Angående: - Fyra ångpanneböcker, insända Röntgenradiografering av bensin-, skum-, och ångledning vid spaltgasverket Röntgenradiografering och vakuumprovning av bensincistern Kulbrännare nr. 3 vid spaltgasverket Kontroll av komponeneter vid spaltgasverket Materialspecifikation Kulbrännare 1 och 2 vid spaltgasverket Röntgenundersökning av innerdel till kulbrännare nr Röntgenradiografering av 1 överhettare vid spaltgasverket Röntgenradiografering bensinledning Korrespondens med utländska företag Korrespondens rörande Åbyverket Avgående brev byggnadsavdelningen. Med inkommande handlingar

37 Kraftkontrakt F1a I2, S - Ö. Se Örebro kommun, Industriverken Kollektiva elleveranskontrakt. Se Örebro kommun, Industriverken I2, A - R. Se Örebro kommun, Industriverken STORFORMAT. I1-kontrakt A - O STORFORMAT. I1-kontrakt P - Ö I2-kontrakt Annullerade kontrakt I I I2

38 Avtal F1b Volymanmärkning anger kontraktsnummer, företag samt objekt. Register till kontraktsnumren finns i volym F1b:1. Serien innehåller även ritningar Register till kontraktnummer Bröderna Olssons Byggnadsfirma, Verkstadsbyggnad Åby Byggmästare S Dahlberg, Transformatorstation vid korsningen Längbrogatan - Dalbygatan i Örebro - 3. AB Björklund & Vedin, Rörläggningsarbete vid blivande kraftverket vid Åby - 4. AB Nynäs Petroleum, Leverans av gasnafta Silamit-Ingugas, Leverans av spaltgasanläggning Namburgs Industriaktiebolag, Rörarbeten för serviceledningar - 7. AB Nordiska Armaturfabriken, Rörledningsarmatur - 8. Hiss AB, Asea-Graham, Hissar för Åbyverken - 9. AB Christiani & Nielsen, Gilsulateledningar Namburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar Kemiska stationen, Analys av vattenledningsvatten Närkes fönsterputsning, Putsning av fönster ASEA Bergslagsfilialen, Nättransformationer Hugo Montgomery AB, Mobilkran AB Örebro Elektriska, Elinstallationer Naumburg Industri AB, Fjärrvärmeledningar Nya Asfalt, Transformatorstation Fredsgatan- Klostergatan Bröderna Olssons byggnadsfirma, Bensincistern Konsumentföreningen, Handduksutlåning Nya Asfalt AB, Kraftvärmeverk etapp Allgemeine, Rohrleitung, Rohrleitungsanlage AB Krantz, Ventilationsarbete AB Björklund Vedin, Rörledningsarbete Bröderna Olssons byggnadsfirma, Uppförande av byggnad till spaltgasverk

39 Avtal F1b Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar inom fastigheter Hertig Karls alle samt Norrgatan 39 A Nya Asfalt AB, Ledningar och planering Älvtomtagatan Städernas vakt, Bevakning Sven Lindell Rörlednings AB, VVS-arbeten Walther Cie AG, Reservdelar till pannanläggningen Dir. Erik Malmberg Kungsgatan 79 Stockholm, Fasadhiss Bröderna Olssons byggnadsfirma, Ombyggnad av verkstadsbyggnad AB Christiani Nilesen, Fjärrvärmenätet etapp C1-33. Broown Boveri, Reservdelar för turboaggregat Brown Boveri & Co, Heizkraftwerk Svenska Elektriska AB Brown & Boveri, Reservdelar AG Brown Boveri & Cie, Längadifferentialschutz AB Linjebyggnad, Ledning Älvtomta - Åby Apparatkemiska AB AKA, Utrustning och montage för totalavsaltningsanläggning Nya Asfalt AB, Uppförande av kedjehus vid Åby Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmenätet etapp B Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmenätet etapp B7, Ritningar Torell Pump AB, De Laval ljungström Pump AB, Leverans och montering av kylvattenanläggning AB Skånska Cementgjuteriet, Underjordisk transformatorstation Allsvets i Örebro AB, Montage rostfria kylvattenledningar AB Nynäs-Petroleum, Leverans av eldningsolja Fackföreningarnas Byggnadsproduktion, Uppförande av transformatorstation Nya Asfalt AB, Åbyverket etapp Svenska Brandservice Gävle: tidigare AB Svensk Brandtjänst Stockholm, Kontroll och skötsel av brandmaterial AB Transfer Stockholm, Inköp av dieselverk Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmenätet etapperna C AB Götaverken, Leverans av ångpanna Sven Lindell Rörlednings AB AB Björklund & Vedin, Rörledningsarbeten etapp Larssons isolering AB, Isoleringsarbeten Åbyverket

40 Avtal F1b Gustavsbergs Fabriker, Hetvattenpanna till Mellringe Skorstensfejaremästare KE Lundqvist, Sotning av värmecentraler ASEA genom ELEF, Leverans av två transformationer Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar etapp B4 och A6-59. Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar etapp A Byggnadsfirma A L Eriksson, Uppförande av transformatorstationer vid Markbacken och Signalplan Torell pump AB, Leverans av pumpar Byggmästare S. Dahlberg, Transformatorstation Älvt.g Allgemeine Rohrleitung AG, Ausbau der Rohrleitungsanlags ASEA Västerås, Leverans av 6kv-motorer till Åbyverket C.Aug. Schmidt Söhne Hamburg, Leverans av Wärmesustauscher ELEF, Inköp transformationer 12 MVA AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Leverans två panncentraler Naumburgs Industri AB, Underentreprenör Christiani & Nielsen Larssons Isolerings AB, Fjärrvärmeledningar etapp B Naumburgs Industri AB, Underentreprenörer; Nya Asfalt. Larssons isolering AB, Fjärrvärmeledningar etapp A AB Brown Boveri, 10MW Elpanna Bröderna Olsson Byggnadsfirma, Transformatorstation Östra Vintergatan Nya Asfalt AB, Trädgårdsanläggning Idrottsvägen ASEA, Reläutrustning AB Bröderna Hedlund, Oljecisterner för Pampushamnen AB Skånska Cementgjuteriet, Anläggnings- och byggnadsarbeten i Pampushamnen Ing.firma Hugo Tillqvist, Leverans av instrument och automatikutrustning AB Linjebyggnad, Stakning och utredning angående kvarteret Lindbacka - Åby Fackföreningarnas Byggproduktion, Uppförande av transformatorstation Isolerings AB WMB Linköping, Isolering av oljecisterner i Pampushamnen Svenska Esso AB, Lån av gasolcistern Elektr.AB AEG, Norrköping, Elinstallationer i

41 Avtal F1b Pampushamnen Götaverken, Leverans av Steambloc ångpanna ASEA,Reservelverk Svenska AB Christiani, Fjärrvärmeledningar AB Björklund & Vedin, VVS arbeten för cisternanläggning i Pampushamnen Naumburgs Industri AB, Rörledningar mellan Åbyverket och landstingets tvättinrättning Fackförening. Byggnadsproduktion AB Örebro, Nybyggnad av transformatorstation vid Högre Tekniska Läroverket Naumburgs Industri AB Stockholm, Rörarbeten för hetvattenledning över Svartån AB Nynäs-Petroleum Stockholm, Leverans av eldningsolja Byggnadsbolaget Örebro, Transformatorstation vid Tengvallsgatan AB Christiani & Nielsen Stockholm, Utförande av transformatorbås vid Älvtomtagatan AB Nynäs-Petroleum Stockholm, Upplåtelse av oljecisterner i Pampushamnen Svenska Elektriker AB Brown Boveri Stockholm, Leverans av tryckluftsbrytare AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Leverans av transportala panncentraler AB Christiani & Nielsen, AB Rörsystem, Larssons Isolerings AB, Fjärrvärme etappet A1, A6, B4, B2, B5, C AB Christiani & Nielsen Stockholm, Uppförande av transformatorstation på Stortorget och Marsfältet LM Eriksson, Underhåll av brandalarmanläggning i Åbyverket BPA Byggproduktion AB, Transformatorstationer 6 och 8 Varberga AB Christiani & Nielsen, Byggnadsarbeten etapperna B8 och A Ing.firma Hugo Martin, Arvoden Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar etapp B Mellringearbetena, Fjärrvärmeledningar etapp B Mellringearbetena, Nybyggnad av värmecentral i Mellringe Byggmästare Arvid Eriksson, Uppförande av kokssorteringsverk AB Bröderna Hedlund Stockholm, Stålstomme till

42 Avtal F1b kraftverksbyggnaden vid Åby AB Armerad Betong, Ångpanneskorsten vid Åbyverket Kockums Mekaniska Verkstad AB, Leverans varmvattenackumulatorer och expensionskärl Byggnadsfirma A L Eriksson, Panncentral Kilsplan, Pålning,betongunderbyggnad, skorstensfundament, stålöverbyggnad och VVS-anläggning Värme AB Radiator, Rörledningsarbeten fördelningsstationsbyggnad vid Åbyverket Värme AB Radiator, Rörledningsarbeten verkstad vid Åbyverket Nya Asfalt AB, Fördelningsstation Åbyverket ASEA Västerås, Fjärrkontrollutrustning Värmelednings AB Radiator, Inomhusledning Åbylundsgatan, Vivallagatan och Karlslundsgatan AB Gustavsbergs Fabriker, Leverans varmvattenpannor AB Svenska Järnvägsverkstäderna Lindköping, Leverans transportabla hetvattencentraler Clausens AB, Fjärrvärmeledningar etapp B5 Markbacken, A4 Engelbrektsgatan, B2 Gustavsberggatan - Västra Nobelgatan Marskinaff. Generator Partille, Leverans hetvattenpannor till ÅFC AB Samuelsson & Bonnier, Utförande av yttre vatten- och avloppsledningar vid Åbyverket AB K Krantz efterträdare Hallsberg, Ventilationsarbete verkstad vid Åbyverket Bertil Lagerberg AB, Oljeledningsinstallation till ÅFC Nordiska Värme & Ventilations AB, Fjärrvärmeledningar etapp A Nordiska Värme & Ventilation AB, Rörledningar för värmecentralen ÅFC Elektrofon AB, Bilradioanläggning Nordiska Värme & Ventilations AB, Fjärrvärmeledningar etapp A Nauburgs Industri AB,Fjärrvärmeledningar etapp A Clausons AB,Fjärrvärmeledningar etapp B Clausons AB,Fjärrvärmeledningar etapp Rodoverken Göteborg, Oljecistern till Åbyverket Nordiska Värme & Ventilation AB, Fjärrvärmeledningar etapp A9

43 Avtal F1b Oy Strömberg AB Helsingfors, Transformationer Walther & Cie Köln- Dellbruch, Värmekraftverk AG Brown Boveri & Cie Baden, Turbogruppe (Transformator) Samuelsson & Bonnier, Nybyggnad av spetscentral och montagehall Samuelsson & Bonnier, Ritningar, Nybyggnad av spetscentral och montagehall Samuelsson & Bonnier, Ritningar, Nybyggnad av spetscentral och montagehall Bro och Vägbyggnader i Örebro,Upplagsplats vid Åbyfältet Nordiska Värme & Ventilations AB, Fjärrvärmeledningar Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar etapp A Naumburgs Industri AB, Ritningar, Fjärrvärmeledningar etapp A Svenska BP Olje AB Örebro, Leverans motorbrännolja, eldningsolja Nordiska Värme & Ventilations AB, Demontage och montage rörledningen till värmecentral AB Christiani & Nielsen, Demontering värmecentral Fabriksgatan Zander & Ingeström, Pumpaggregat till ÅFC AB Linjebyggnad, Ställverk vid Åby Fackf. Byggnadsproduktion, Naumburgs Industri AB, AFC Naumburgs Industri AB,Div rörledningsarbeten Axel Larssons Marskinaffär AB, Leverans av kikventiler AB Björklund & Vedin, VVS-anläggning ÅFC Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar etapperna A7, B AB Christiani & Nielsen, Fjärrvärmeledningar etapp A AB Christiani & Nielsen, Fjärrvärmeledningar inom Linjalen, Nykeln och Järnet AB Christiani & Nielsen, Fjärrvärmenätet C2 och B Svenska Elektriker AB Brown Boveri, Leverans av tryckluftsbrytare AB Svenska Fläktfabriken, Sottransportanläggning AB Christiani & Nielsen, Serviceledningar A6, A8,D1

44 Avtal F1b Nya Asfalt, Betongfundament för ställverk, gårdsplaner, plåtförråd vid Åbyverket Svenska AB Christiani & Nielen, Etapp B BPA Byggproduktion AB, Fjärrvärmeledningar till tomterna 5 och 6 inom Oxhagen Örebrobyggen AB, Fjärrvärmeledningar Oxhagen 3 tomter nr 1,2,3, AB Ozalidkomp Göteborg, Ljuskopieringsanläggning AB Svensk Maskinverkan Kallhäll, Leverans Hetvattenpannor Nya Asfalt AB, Tillbyggnad av fördelningsstation Hägglund & Söner, Leverans lågspänningsställverk Sven Lindell rörledningsarbetare, VVS-Installation i förråd Tillbyggnad av fördelningsstation Åbyverket AB Linjebyggnad, Ställverk i Åby AB Linjebyggnad, Kraftledningen Lindbacka Åby Svenska AB Christiani & Nielen, Transformatorstation Tegnerlunden AB Örebro Elektriska installationsbyrå, Elinstallation i förrådet Åbyverket ELEF, Leverans av Elektro-Ban transformatorer AB Bröderna Hedlund, Komplettering av skorsten vid Åbyverket Bahco, Ventilation i förråd Svenska AB Christiani & Nielsen, Fjärrvärmenätet etapp A5, A6, B5, B8, C Brown Boveri, Ställverksutrustning Åby Osmundgatan ASEA Bergslagsfilialen, Elutrustning GFC NAB Nya Asfalt, GFC Uppförande av värmecentral Hugo Tillqvist,GFC Leverans av material för värmecentral Sven Lindell Rörlednings AB, GFC Rörinstallation Nynäs-Petroleum, Eo Bahco, GFC Ventilation - 178, Carl Lamm, Underhållskontrakt Francotyp Ameise, Leverans av truck NAB, Oljetanksfundament NAB, Mark och betongarbeten ställverk Järnmontering, Rökrör ASJ, Lån av värmecentraler

45 Avtal F1b Christiani & Nielsen, A12 Oljeledningar Rörsystem AB, Rörledningar GFC Svenska von Roll, Rörledningar Åbyverket Christiani & Nielsen, Fjärrvärmeledningar ELEF/ASEA, Transformator Svenska Fläktfabriken, Ventilation Vasagatan Nya Asfalt, Asfaltering Åby KAFAK, Ställverk Linjebyggnad, Ställverk, kraftverksledning BPA, Ombyggnad av förråd Radiator, Fjärrvärme slånbäret BPA, Vivalla Trädgårdstjänst, Skyddsvall Åby ELEF, Torrisolerade transformatorer KAFAK, Ställverk KAFAK, Ställverk Christiani & Nielsen, A13, D3,del 3 Slättv.skola ELEF, 8 Transformatorer Christiani & Nielsen, B10, A12, C KAFAK, Ställverk Vasagatan Bolles, Servicekontrakt Hagelin & Larsson, B10 del Christiani & Nielsen, Domus Tretorn - 207, Örebro Svagströmsbyrå, Underhåll snabbtelefon BPA, Fjärrvärme Tybble studentbostäder ASJ, Lån av värmecentral Industrifilter, Pampusutustning BPA, A14, A11 del J M Anderssons Byggnadsfirma, Administrationsbyggnaden, byggnadsarbeten J M Anderssons Byggnadsfirma, Administrationsbyggnaden, ritningar Närkes Elektriska AB, Administrationsbyggnaden, Elanläggning Närkes Elektriska AB, Administrationsbyggnaden, kontrakt, ritningar Elanläggningen Radiator, Administrationsbyggnaden, rörarbete BPA, Administrationsbyggnaden, ventilation Kone, Administrationsbyggnaden, hissar

46 Avtal F1b BPA, B12+ Kraftverket KAFAK, Lågspänningsställverk BPA, Fjärrvärme LME, LM Eriksson, Underhållsavtal brandskyddsanläggning ELEF, Transformator för Åby ELEF, Nättransformator Mattlagret, Heltäckningsmatta Bergendahl & Höckert, Fjärrvärmeledningar KAFAK, Kontor Åby Vattenverksgatan BPA, Fjärrvärmeledningar Brickebacken ASEA, Kontrollutrustning BBC Brown Boveri, Ställverk Glomman IBM, Underhållsavtal

47 Övriga avtal F1c Serien innehåller även ritningar Koncept till Värmekontrakt STORFORMAT. Arrendekontrakt för tomt i Norrköping , Kontrakt mellan Elverket och Oy Strömberg AB, Helsingfors angående transformatorer 1959, Kontrakt rörande Vinterstadion Innehåller även ritningar , Kontrakt rörande värmecentral , Kontrakt rörande fjärrvärmedistributionsnätet etapp A K-G Ekblads Ingenjörsbyrå, Ritningar fjärrvärmenätet etapp A , Tekniska Röntgencentralen AB, Hetvattenledning vid Åbyverken -1961, Tekniska Röntgencentralen AB, Rörledning vid Åbyverken -1961, Tekniska Röntgencentralen AB, Kraftverksbyggnaden Traversbana Åbyverken -1963, Tekniska Röntgencentralen AB, tålkonstruktion Åbyverken etapp , Minnesota Mining and Manufakturing AB, Service på Termofaxapparat -1965, Aktiebolaget FR Ramström, Hyresavtal lamellkompressor, tryckluftspett , National Cash Register Company, Underhåll av bokföringsmaskiner , Tekniska Röntgencentralen AB, ontroll av svetsskarvar på stålstomme vid GFC hetvattencentral -1970, Arkitekterna SAR Kerstin och Lennart Olsson, Avtal för fördelningsstation vid Glomman -1970, Bröderna Olssons byggnads AB, Byggnads- och målningsarbeten vid Åbyverken -1971, J.M. Andersson Byggnadsfirma, Byggnads- och målningsarbeten Industriverkets administrationsbyggnad.1971, Tekniska Röntgencentralen AB, illbyggnad för HVP , Tudor, Inspektionsavtal -1962, Sales Propaganda AB, Presentboken "Välkommen till Örebro" , Facit, Kontorsmaskiner -1965, Nya Asfalt AB, Betongfundament till ledningsstolpar,

48 Övriga avtal F1c markplanering, asfaltering, Avlopp, nya gårdsplaner , H. Martin Konsult ingenjörsbyrå, Enebyberg. K.G. Ekblads ingenjörsbyrå, Örebro. Ritningsförteckning över Fabriksgatan, Nikolaigatan, Kyrkogatan, Vasagatan, Ågatan, Södra Strandgatan

49 Utredningar F Utredning angående vatten- och renhållningsdebitering Utredning angåendeundermål i Gasverkets kol- och kokslager Utredning beträffande Örebro Gasverks framtid Värmeverket, utbyggnad Värmeverket Industriverkets generalplaner samt verkens investeringsbehov under år Elverkets utbyggnadsplaner och investeringsbehov Värmeverkets fortsatta utbyggnad, Kraftverkets framtida utbyggnad av produktionsanläggningarna för kraft och värme, Gasverkets framtid, Uppförande angående administrations- och förrådsbyggnader

50 Handlingar rörande byggnader och anläggningar F3a Innehåller även ritningar S. Strandgatan 5.7, leveransprover verk , Glasblåsmaskiner 1962, Instruktioner , Dammätningar i Spaltgasverket 1969 (samt 1976 se Örebro kommun, Industriverken.) Kontorsbarack 1956, Spaltgasverkets uppförande, korrespondens Spaltgasverket Spaltgasverket Spaltgasverket Spaltgasverket.

51 Handlingar rörande industriverkens hyresfastigheter F3b

52 Handlingar rörande inventarier och teknisk utrustning F4 Innehåller även handlingar rörande Örebro kommun, Industriverken Ångpanneböcker : 18/ : 18/ : 18/ Ångpanneböcker : 18/ : 18/1180

53 Handlingar rörande arbetsskador F Arbetsskadeanmälningar, rapporter, ersättningar

54 Gasverkets dossiélagda handlingar F6 Sorterad efter dossiénummer. Nyckel till dossiéplan ligger i F5: Redovisning av kontantkassa Föreståndare av gasverksanläggningen Framställningskostnader för spaltgas 2.3 Gasol och luftinblandning i spaltgasprocessen 2.4 Kortfattad beskrivning av spaltgasprocessen 2.5 Selasmaskin Beräkning av gasutbyte Produktionstekniska frågor Kurvor över bensinens svavelhalt 2.9 Reduktionstablå Dygnsförbrukning Kurvor över utbyte Data Fördelning mellan spalt- och värmningsbensin 2.15 Svar till spörgeskema Offert, gasspårare Skumvätska Säkerhetslarm Offert tankutrustning Motståndsvärde för jordplåtar 4.5 Röntgenkontroll svetsskarvar Gasolcisternen 5.1 Beskrivning av spaltgenerator Data på M1 katalysator 5.3 Uppmurning av botten verk II 5.4 Girdlerkatalysator 5.6 Ny luft- och ångförvärmare Cylinderkroppar Packningar till brännare Tegel till generatorer Armering av lock Brännare till spaltgenerator 5.13 Ommurning av isolertegel 5.14 Skador V katalysatorförbrukning 1968

55 Gasverkets dossiélagda handlingar F Brännare för OP Saltavskiljare Ritningar över gamla kylaren 7.2 Tryckregulator Principskisser för konvertering 9.1 Gaskompressorer AC-luftkompressor 9.7 Kylluftfläkt Nytt luftkärl AC-kompressorer 10.1 Doseringsanläggning utan årtal 10.2 Matarvattenpumpar 11.1 Mätfläns för spaltlåga 11.3 Elster gasmätare Märkning av rörledningar Termoelement Magnetventil Skiss över plåttjocklek 12.2 Immunol rostskydd 12.3 Olja för vattenlåsen 12.4 Ånga för klockuppvärmning 12.6 Temperatur Klockvatten 13.3 Avdunstning bensincisterner 13.4 Råvaruförbrukning 13.5 Inventering av avloppsvatten Katalysatorförbrukning 14.1 Smörjtabeller 15.1 Innehåll av naftalin m.m 15.2 Analys av rötgas 15.5 Analys av spaltgas Provtagning naftalin m.m 16.1 Tillverkning av spaltgas 16.2 Driftstider för spaltgasverket 16.3 Gasförbrukning Årsrapporter Beräkning av bensinförbrukning 16.8 Jämförande av garanti- och uppnådda värden 16.9 Spaltgasöversikt Gasförbrukning Örebro-Malmö 17.1 Serviceavtal 1965

Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB.

Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB. 2011-03-30 Historik Verksamhetstid 1970-1987, handlingarna omfattar åren 1931-1989 Örebro Kraftvärmeverk AB bildades 1970 och producerade

Läs mer

Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Örebro stad. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1857-1970, handlingar omfattar tiden 1783-1970 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior Serie D liggare och förteckningar: D I dagsverksjournaler och dagsverksböcker D II dagjournaler D III lantbruksjournaler

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4 Ordning och reda bland föreningens handlingar Några ord på vägen Elisabeth Celander Grete Solberg LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden.

Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1983, handlingar omfattar tiden 1955-1983 När Örebro kommun bildades 1971 övertogs stadens hälsovårdsnämnds

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

12 Naturliga värmekällor

12 Naturliga värmekällor 12 Naturliga värmekällor I naturen finns en rad olika värmekällor som kan utnyttjas för att producera värme. Exempel på dessa är värme från ytvatten, grundvatten, jordvärme och bergvärme. I detta kapitel

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Några hågkomster från Västerås Kraftverk

Några hågkomster från Västerås Kraftverk Några hågkomster från Västerås Kraftverk av driftverkmästare K.B. Johansson (1952) Driftverkmästare K.B Johansson arbetade på ångkraftverket från 1917 till 1952. De första månaderna som inhyrd montör.

Läs mer

Inledande inventering av institutionella faktorers betydelse för industri-kommunala energisamarbeten

Inledande inventering av institutionella faktorers betydelse för industri-kommunala energisamarbeten BILAGA 3 H. Bohlin arbetsnotat här återgivet med tillstånd från författaren Inledande inventering av institutionella faktorers betydelse för industri-kommunala energisamarbeten 1 Forskningsläge och syfte

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME. Direktverkande elvärme

KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME. Direktverkande elvärme KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME Direktverkande elvärme December 1996 FJÄRRVÄRME KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME Direktverkande elvärme 1996 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD I Sverige finns en

Läs mer

Varma nyårshälsningar!

Varma nyårshälsningar! nonstop Mälarenergi nr 4-10 Varma nyårshälsningar! TEMA FJÄRRVÄRME Varför en ny förbränningsanläggning? Hur drivs projektet? Vilka frågor är avgörande? Tävla med nyårsnattens hjältar. Aroseken satsar på

Läs mer

HJORTHAGEN 1:3 VARTAGASVERKET

HJORTHAGEN 1:3 VARTAGASVERKET HJORTHAGEN 1:3 VARTAGASVERKET H JORTHAGEN 1 : 3 Adress: Gasverksvägen Verksamhet: Stockholms energiverk, gasproduktion Ägare: Stockholms Energiverk Markareal: 309.342 kvm våningsyta: uppgift saknas Stadsplan:

Läs mer

Kampen om Clas på Hörnet och parken

Kampen om Clas på Hörnet och parken Kampen om Clas på Hörnet och parken När Sellbergs under 60- och 70-talen flyttade sina hästar och sopbilar från kvarteret vidtog en kamp om användningen. Länge var det mest begagnade bilar som dominerade,

Läs mer

BRF Ljuskärrsberget. Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22. K-Konsult Energi Stockholm AB

BRF Ljuskärrsberget. Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22. K-Konsult Energi Stockholm AB Energi Stockholm AB Slutrapport BRF Ljuskärrsberget Förstudie över möjligheter att konvertera från direktel till biobränsle via gemensamägt vattenburet värmesystem Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län)

Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län) Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län) av arkivarie Anna Christina Meurling Sommaren 1967 avled godsägare Johan Berg von Linde på Dufeke (Malmöhus län). Det bibliotek och de arkivalier som

Läs mer

HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL?

HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL? HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL? Nu kan även du som har direktverkande el byta till fjärrvärme 2015 Välkommen att ta del av vår information om hur en villa med direktverkande el kan få fjärrvärme. Ljungby

Läs mer

Energi- och mervärdestjänster på elmarknaden i Sverige

Energi- och mervärdestjänster på elmarknaden i Sverige INSTITUTIONEN FÖR VÄRME- OCH KRAFTTEKNIK ENERGIHUSHÅLLNING TEKNISKA HÖGSKOLAN I LUND Energi- och mervärdestjänster på elmarknaden i Sverige av Peter Matsson ISSN 0282-1990 ISRN LUTMDN/TMVK--3189--SE 2000

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Nuanskaffningskostnad för Jämtkrafts fjärrvärmeanläggningar Today-acquisition-cost for the district

Läs mer

Vad är egentligen en bostadsrätt?

Vad är egentligen en bostadsrätt? Huset Birger Jarlsgatan 83/Surbrunnsgatan 19 är ritat av arkitekten M. Lundstedt och blev färdigt 1918. Bilden är troligen tagen under tidigt 50-tal och fotografen har stått utanför Birger Jarlsgatan 92.

Läs mer

Sammanfattning 2007 Örebroporten Fastigheter AB

Sammanfattning 2007 Örebroporten Fastigheter AB Sammanfattning 2007 Örebroporten Fastigheter AB Conventum Arena under uppbyggnad Innehållsförteckning Det här är: Örebroporten 2007: Sammanfattning VD har ordet: 2007 händelsernas år Kexfabriken: Från

Läs mer

Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM.

Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1995-2000, handlingar omfattar tiden 1981-2002 På kommunfullmäktiges sammanträde

Läs mer

Lernia Bemanning. Länsförsäkringsbolag. För effektiv och kreativ kommunikation i Skåne, Blekinge och Småland. KRAFTFULL 80-ÅRSFEST sidan 14

Lernia Bemanning. Länsförsäkringsbolag. För effektiv och kreativ kommunikation i Skåne, Blekinge och Småland. KRAFTFULL 80-ÅRSFEST sidan 14 KRAFTFULL 80-ÅRSFEST sidan 14 OKTOBER 2011 Lernia Bemanning i Kristianstad fokuserar på lokala värden sidan 21 Länsförsäkringsbolag i Kristianstad och Göinge går samman sidan 18-19 TRÄFFSÄKER MÄSSA Handelsbankens

Läs mer