Örebro stad. Industriverken.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro stad. Industriverken."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Industriverken.

2 Historik Verksamhetstid , handlingarna omfattar tiden Ny styrelsen 1957 Industriverken ersatte Styrelsen för gas- och elverken 1956 och drev de tre tekniska verken för gas (Österängen), el (Vasagatan), och fjärrvärme (Åby). De ansvarade för så väl produktion som distribution flyttade elverket ut till Åby då byggandet av ett nytt kraftverk för både el- och värmeproduktion stod klart. Gasverket låg alltjämt kvar på Österängen. Medan produktionen ökade alltmer i de två andra verken minskade gasverkets produktion alltmer för vart verksamhetsår som gick. Omorganisation skedde en stor omstrukturering av organisationen genom att Örebro Kraftvärmeverk AB (ÖKAB) bildades. ÖKAB var ett kommunägt bolag som ansvarade för produktionen av el och varmvatten, samt sköta inköp av bränsle såsom olja och kol. Industriverken fortsatte fortsatte att driva affärsverksamhet med att köpa, sälja och distribuera elkraft, fjärrvärme och gas även efter omorganisationen i Örebro kommun Förvaltningen skulle också ansvara för driften och underhåll av de kommunalägda produktionsanläggningarna. Organisationsmässigt stod de två organisationerna mycket nära varandra genom att de hade samma styrelse, likaså var personalen vid Örebro Kraftvärmeverk AB, anställd hos Industriverken och dess administration sköttes där. I stort kan man säga att ÖKAB levererade elkraft och värme till Industriverken som de sedan sålde till kommunens invånare och företag m fl. Arkivhandlingarna Uppgifter om Örebro Kraftvärmeverk AB :s verksamhet finns även både i deras eget arkiv och dels i Örebro Kommun.Industriverken arkiv. Personalen vid Örebro stad.industriverken följde troget med i omorganisationen fram till 1996 vilket innebär att handlingar som rör personal återfinns även i efterföljande förvaltningars arkivbildare, Örebro kommun. Industriverken och Örebro Energi AB (KB: 002). Mätarböcker för tiden , se Örebro Energi AB (KB:002) Arkivet ordnat och förtecknat hösten våren 1999 av Leif Persson. Arkivet är kompletterat och slutförtecknat i mars 2006 av Cristina Blomqvist Historik skriven av Fredrik Edwall maj 1999 och kompletterad av Cristina Blomqvist mars Tillägg gjorda av Marie Esplund-Lynn Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 A2 A3 B B1 B1a B2 B2a B2b B2c B2d B2e B3 B4 B5 B6 C C1a C1b D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 E E1 E2 Protokoll Styrelseprotokoll med bilagor Samarbetsnämnden/ Företagsnämndens protokoll Värmeverkets entreprenadprotokoll Utgående handlingar Avgåendeskrivelser från styrelsen Från styrelsen avgående skrivelser Avgående brev från avdelningarna Från Gasverket avgående brev Från Elverket avgående brev Från Värmeverket avgående brev Från Kraftvärmeverket avgående brev Från övriga avdelningar avgående brev Cirkulärskrivelser Driftsrapporter Årsberättelser Övriga utgående handlingar Diarier Diarium över inkommande post Diarium över inkommande värdepost Register och liggare Register till styrelseprotokoll Liggare över värdepost Tillverkningsjournaler Orderböcker Kundregister Personalkort Register rörande utrustning och instrumentering Övriga liggare och register Inkomna handlingar Industriverkens korrespondens Elverkets korrespondens

4 Innehållsförteckning E3 E4 E5 E6 E7 F F1 F1a F1b F1c F2 F3a F3b F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 G G1 G2a G2b G2c G2d G2e G2f G2g G3 G4 G5 J J1 K Värmeverkets korrespondens Kraftvärmeverkets korrespondens Ekonomiavdelningens korrespondens Anläggningsavdelningens korrespondens Övriga inkommande handlingar Ämnesordnade handlingar Kontrakt och avtal Kraftkontrakt Avtal Övriga avtal Utredningar Handlingar rörande byggnader och anläggningar Handlingar rörande industriverkens hyresfastigheter Handlingar rörande inventarier och teknisk utrustning Handlingar rörande arbetsskador Gasverkets dossiélagda handlingar Värmeverkets handlingar Kommittéer och nämnders handlingar. Handlingar rörande personal Övriga ämnesordnade handlingar Räkenskaper Avslutning av räkenskaper, bokslut Gasverkets huvudböcker Elverkets huvudböcker Värmeverkets huvudböcker Förvaltningens huvudböcker Anläggningsavdelningens huvudböcker Kontoplaner Värdekort Fördelningsböcker Litteringsböcker Övriga räkenskaper Kartor och ritningar Ritningar Fotografier

5 Innehållsförteckning K1 Ö Ö1 Ö2 Fotografier Övriga handlingar Trycksaker Tidningsklipp

6 Styrelseprotokoll med bilagor A1 Serien inbunden januari - april maj - december januari - maj juni - december januari - maj juni - december januari - maj juni - december januari - juni augusti - december januari - juni augusti - december januari - juni augusti - december januari - juni augusti - december januari - juni augusti - december januari - maj

7 Styrelseprotokoll med bilagor A juni - december januari - juni augusti - december januari - juni augusti - december januari - maj juni - december

8 Samarbetsnämnden/ Företagsnämndens protokoll A Nr Nr

9 Värmeverkets entreprenadprotokoll A

10 Från styrelsen avgående skrivelser B1a

11 Från Gasverket avgående brev B2a

12 Från Elverket avgående brev B2b Serien inbunden. Med register till och med A - J K - Ö A - I J - Ö

13 Från Värmeverket avgående brev B2c Serien inbunden. Med register till och med

14 Från Kraftvärmeverket avgående brev B2d Serien inbunden. Alfabetiskt ordnad Med register

15 Från övriga avdelningar avgående brev B2e Serien inbunden Ekonomiavdelningen Anläggningsavdelningen.

16 Cirkulärskrivelser B3 Serien inbunden om inget annat anges. Innehåller även ansökningshandlingar. Volym 3-8 alfabetiskt ordnad Med register Med register Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong.

17 Driftsrapporter B4 Sorterade månadsvis , , Elverk och Värmeverk.

18 Årsberättelser B häften.

19 Övriga utgående handlingar B Organisationsplaner.

20 Diarium över inkommande post C1a

21 Diarium över inkommande värdepost C1b

22 Register till styrelseprotokoll D

23 Liggare över värdepost D

24 Tillverkningsjournaler D Driftsjournaler

25 Orderböcker D4 Serien inbunden. STORFORMAT Elverket Gasverket Elverket Gasverket

26 Kundregister D5 STORFORMAT A - K L - Ö

27 Personalkort D Tjänstekort och personkort samt tjänstekort ABT Tjänstekort, avslutade Personkort, avslutade.

28 Register rörande utrustning och instrumentering D7 Serien ingår i Örebro kommun, Industriverken D Sifonregister nr Sifonregister nr Register över utrustning med reparationsnoteringar. - - Register över transformatorer. Utan år.

29 Övriga liggare och register D8 Serien ingår i Örebro kommun, Industriverken D Förteckningar över olycksfall Inbunden. Dagbok över utförda arbeten vid Gasverket.

30 Industriverkens korrespondens E1 Serien inbunden om inget annat anges A - D E - I J - R S - Ö Arkivkartong. A - G Arkivkartong. H - R Arkivkartong. S - Ö. Häri även serie E7 Övriga inkomna handlingar

31 Elverkets korrespondens E A - Ö A - Ö A - Ö C - T G H - Ö

32 Värmeverkets korrespondens E3 Inklusive skrivelser. Från och med volym 3 korrespondens A - H A - F G - Ö

33 Kraftvärmeverkets korrespondens E , 1970

34 Ekonomiavdelningens korrespondens E A - J K - S A - H I - R S - Ö

35 Anläggningsavdelningens korrespondens E

36 Övriga inkommande handlingar E Korrespondens från bensinbolag. Ingår i E1: Inkomna handlingar över arbeten utförda av Tekniska Röntgencentralen AB. Angående: - Fyra ångpanneböcker, insända Röntgenradiografering av bensin-, skum-, och ångledning vid spaltgasverket Röntgenradiografering och vakuumprovning av bensincistern Kulbrännare nr. 3 vid spaltgasverket Kontroll av komponeneter vid spaltgasverket Materialspecifikation Kulbrännare 1 och 2 vid spaltgasverket Röntgenundersökning av innerdel till kulbrännare nr Röntgenradiografering av 1 överhettare vid spaltgasverket Röntgenradiografering bensinledning Korrespondens med utländska företag Korrespondens rörande Åbyverket Avgående brev byggnadsavdelningen. Med inkommande handlingar

37 Kraftkontrakt F1a I2, S - Ö. Se Örebro kommun, Industriverken Kollektiva elleveranskontrakt. Se Örebro kommun, Industriverken I2, A - R. Se Örebro kommun, Industriverken STORFORMAT. I1-kontrakt A - O STORFORMAT. I1-kontrakt P - Ö I2-kontrakt Annullerade kontrakt I I I2

38 Avtal F1b Volymanmärkning anger kontraktsnummer, företag samt objekt. Register till kontraktsnumren finns i volym F1b:1. Serien innehåller även ritningar Register till kontraktnummer Bröderna Olssons Byggnadsfirma, Verkstadsbyggnad Åby Byggmästare S Dahlberg, Transformatorstation vid korsningen Längbrogatan - Dalbygatan i Örebro - 3. AB Björklund & Vedin, Rörläggningsarbete vid blivande kraftverket vid Åby - 4. AB Nynäs Petroleum, Leverans av gasnafta Silamit-Ingugas, Leverans av spaltgasanläggning Namburgs Industriaktiebolag, Rörarbeten för serviceledningar - 7. AB Nordiska Armaturfabriken, Rörledningsarmatur - 8. Hiss AB, Asea-Graham, Hissar för Åbyverken - 9. AB Christiani & Nielsen, Gilsulateledningar Namburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar Kemiska stationen, Analys av vattenledningsvatten Närkes fönsterputsning, Putsning av fönster ASEA Bergslagsfilialen, Nättransformationer Hugo Montgomery AB, Mobilkran AB Örebro Elektriska, Elinstallationer Naumburg Industri AB, Fjärrvärmeledningar Nya Asfalt, Transformatorstation Fredsgatan- Klostergatan Bröderna Olssons byggnadsfirma, Bensincistern Konsumentföreningen, Handduksutlåning Nya Asfalt AB, Kraftvärmeverk etapp Allgemeine, Rohrleitung, Rohrleitungsanlage AB Krantz, Ventilationsarbete AB Björklund Vedin, Rörledningsarbete Bröderna Olssons byggnadsfirma, Uppförande av byggnad till spaltgasverk

39 Avtal F1b Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar inom fastigheter Hertig Karls alle samt Norrgatan 39 A Nya Asfalt AB, Ledningar och planering Älvtomtagatan Städernas vakt, Bevakning Sven Lindell Rörlednings AB, VVS-arbeten Walther Cie AG, Reservdelar till pannanläggningen Dir. Erik Malmberg Kungsgatan 79 Stockholm, Fasadhiss Bröderna Olssons byggnadsfirma, Ombyggnad av verkstadsbyggnad AB Christiani Nilesen, Fjärrvärmenätet etapp C1-33. Broown Boveri, Reservdelar för turboaggregat Brown Boveri & Co, Heizkraftwerk Svenska Elektriska AB Brown & Boveri, Reservdelar AG Brown Boveri & Cie, Längadifferentialschutz AB Linjebyggnad, Ledning Älvtomta - Åby Apparatkemiska AB AKA, Utrustning och montage för totalavsaltningsanläggning Nya Asfalt AB, Uppförande av kedjehus vid Åby Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmenätet etapp B Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmenätet etapp B7, Ritningar Torell Pump AB, De Laval ljungström Pump AB, Leverans och montering av kylvattenanläggning AB Skånska Cementgjuteriet, Underjordisk transformatorstation Allsvets i Örebro AB, Montage rostfria kylvattenledningar AB Nynäs-Petroleum, Leverans av eldningsolja Fackföreningarnas Byggnadsproduktion, Uppförande av transformatorstation Nya Asfalt AB, Åbyverket etapp Svenska Brandservice Gävle: tidigare AB Svensk Brandtjänst Stockholm, Kontroll och skötsel av brandmaterial AB Transfer Stockholm, Inköp av dieselverk Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmenätet etapperna C AB Götaverken, Leverans av ångpanna Sven Lindell Rörlednings AB AB Björklund & Vedin, Rörledningsarbeten etapp Larssons isolering AB, Isoleringsarbeten Åbyverket

40 Avtal F1b Gustavsbergs Fabriker, Hetvattenpanna till Mellringe Skorstensfejaremästare KE Lundqvist, Sotning av värmecentraler ASEA genom ELEF, Leverans av två transformationer Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar etapp B4 och A6-59. Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar etapp A Byggnadsfirma A L Eriksson, Uppförande av transformatorstationer vid Markbacken och Signalplan Torell pump AB, Leverans av pumpar Byggmästare S. Dahlberg, Transformatorstation Älvt.g Allgemeine Rohrleitung AG, Ausbau der Rohrleitungsanlags ASEA Västerås, Leverans av 6kv-motorer till Åbyverket C.Aug. Schmidt Söhne Hamburg, Leverans av Wärmesustauscher ELEF, Inköp transformationer 12 MVA AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Leverans två panncentraler Naumburgs Industri AB, Underentreprenör Christiani & Nielsen Larssons Isolerings AB, Fjärrvärmeledningar etapp B Naumburgs Industri AB, Underentreprenörer; Nya Asfalt. Larssons isolering AB, Fjärrvärmeledningar etapp A AB Brown Boveri, 10MW Elpanna Bröderna Olsson Byggnadsfirma, Transformatorstation Östra Vintergatan Nya Asfalt AB, Trädgårdsanläggning Idrottsvägen ASEA, Reläutrustning AB Bröderna Hedlund, Oljecisterner för Pampushamnen AB Skånska Cementgjuteriet, Anläggnings- och byggnadsarbeten i Pampushamnen Ing.firma Hugo Tillqvist, Leverans av instrument och automatikutrustning AB Linjebyggnad, Stakning och utredning angående kvarteret Lindbacka - Åby Fackföreningarnas Byggproduktion, Uppförande av transformatorstation Isolerings AB WMB Linköping, Isolering av oljecisterner i Pampushamnen Svenska Esso AB, Lån av gasolcistern Elektr.AB AEG, Norrköping, Elinstallationer i

41 Avtal F1b Pampushamnen Götaverken, Leverans av Steambloc ångpanna ASEA,Reservelverk Svenska AB Christiani, Fjärrvärmeledningar AB Björklund & Vedin, VVS arbeten för cisternanläggning i Pampushamnen Naumburgs Industri AB, Rörledningar mellan Åbyverket och landstingets tvättinrättning Fackförening. Byggnadsproduktion AB Örebro, Nybyggnad av transformatorstation vid Högre Tekniska Läroverket Naumburgs Industri AB Stockholm, Rörarbeten för hetvattenledning över Svartån AB Nynäs-Petroleum Stockholm, Leverans av eldningsolja Byggnadsbolaget Örebro, Transformatorstation vid Tengvallsgatan AB Christiani & Nielsen Stockholm, Utförande av transformatorbås vid Älvtomtagatan AB Nynäs-Petroleum Stockholm, Upplåtelse av oljecisterner i Pampushamnen Svenska Elektriker AB Brown Boveri Stockholm, Leverans av tryckluftsbrytare AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Leverans av transportala panncentraler AB Christiani & Nielsen, AB Rörsystem, Larssons Isolerings AB, Fjärrvärme etappet A1, A6, B4, B2, B5, C AB Christiani & Nielsen Stockholm, Uppförande av transformatorstation på Stortorget och Marsfältet LM Eriksson, Underhåll av brandalarmanläggning i Åbyverket BPA Byggproduktion AB, Transformatorstationer 6 och 8 Varberga AB Christiani & Nielsen, Byggnadsarbeten etapperna B8 och A Ing.firma Hugo Martin, Arvoden Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar etapp B Mellringearbetena, Fjärrvärmeledningar etapp B Mellringearbetena, Nybyggnad av värmecentral i Mellringe Byggmästare Arvid Eriksson, Uppförande av kokssorteringsverk AB Bröderna Hedlund Stockholm, Stålstomme till

42 Avtal F1b kraftverksbyggnaden vid Åby AB Armerad Betong, Ångpanneskorsten vid Åbyverket Kockums Mekaniska Verkstad AB, Leverans varmvattenackumulatorer och expensionskärl Byggnadsfirma A L Eriksson, Panncentral Kilsplan, Pålning,betongunderbyggnad, skorstensfundament, stålöverbyggnad och VVS-anläggning Värme AB Radiator, Rörledningsarbeten fördelningsstationsbyggnad vid Åbyverket Värme AB Radiator, Rörledningsarbeten verkstad vid Åbyverket Nya Asfalt AB, Fördelningsstation Åbyverket ASEA Västerås, Fjärrkontrollutrustning Värmelednings AB Radiator, Inomhusledning Åbylundsgatan, Vivallagatan och Karlslundsgatan AB Gustavsbergs Fabriker, Leverans varmvattenpannor AB Svenska Järnvägsverkstäderna Lindköping, Leverans transportabla hetvattencentraler Clausens AB, Fjärrvärmeledningar etapp B5 Markbacken, A4 Engelbrektsgatan, B2 Gustavsberggatan - Västra Nobelgatan Marskinaff. Generator Partille, Leverans hetvattenpannor till ÅFC AB Samuelsson & Bonnier, Utförande av yttre vatten- och avloppsledningar vid Åbyverket AB K Krantz efterträdare Hallsberg, Ventilationsarbete verkstad vid Åbyverket Bertil Lagerberg AB, Oljeledningsinstallation till ÅFC Nordiska Värme & Ventilations AB, Fjärrvärmeledningar etapp A Nordiska Värme & Ventilation AB, Rörledningar för värmecentralen ÅFC Elektrofon AB, Bilradioanläggning Nordiska Värme & Ventilations AB, Fjärrvärmeledningar etapp A Nauburgs Industri AB,Fjärrvärmeledningar etapp A Clausons AB,Fjärrvärmeledningar etapp B Clausons AB,Fjärrvärmeledningar etapp Rodoverken Göteborg, Oljecistern till Åbyverket Nordiska Värme & Ventilation AB, Fjärrvärmeledningar etapp A9

43 Avtal F1b Oy Strömberg AB Helsingfors, Transformationer Walther & Cie Köln- Dellbruch, Värmekraftverk AG Brown Boveri & Cie Baden, Turbogruppe (Transformator) Samuelsson & Bonnier, Nybyggnad av spetscentral och montagehall Samuelsson & Bonnier, Ritningar, Nybyggnad av spetscentral och montagehall Samuelsson & Bonnier, Ritningar, Nybyggnad av spetscentral och montagehall Bro och Vägbyggnader i Örebro,Upplagsplats vid Åbyfältet Nordiska Värme & Ventilations AB, Fjärrvärmeledningar Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar etapp A Naumburgs Industri AB, Ritningar, Fjärrvärmeledningar etapp A Svenska BP Olje AB Örebro, Leverans motorbrännolja, eldningsolja Nordiska Värme & Ventilations AB, Demontage och montage rörledningen till värmecentral AB Christiani & Nielsen, Demontering värmecentral Fabriksgatan Zander & Ingeström, Pumpaggregat till ÅFC AB Linjebyggnad, Ställverk vid Åby Fackf. Byggnadsproduktion, Naumburgs Industri AB, AFC Naumburgs Industri AB,Div rörledningsarbeten Axel Larssons Marskinaffär AB, Leverans av kikventiler AB Björklund & Vedin, VVS-anläggning ÅFC Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar etapperna A7, B AB Christiani & Nielsen, Fjärrvärmeledningar etapp A AB Christiani & Nielsen, Fjärrvärmeledningar inom Linjalen, Nykeln och Järnet AB Christiani & Nielsen, Fjärrvärmenätet C2 och B Svenska Elektriker AB Brown Boveri, Leverans av tryckluftsbrytare AB Svenska Fläktfabriken, Sottransportanläggning AB Christiani & Nielsen, Serviceledningar A6, A8,D1

44 Avtal F1b Nya Asfalt, Betongfundament för ställverk, gårdsplaner, plåtförråd vid Åbyverket Svenska AB Christiani & Nielen, Etapp B BPA Byggproduktion AB, Fjärrvärmeledningar till tomterna 5 och 6 inom Oxhagen Örebrobyggen AB, Fjärrvärmeledningar Oxhagen 3 tomter nr 1,2,3, AB Ozalidkomp Göteborg, Ljuskopieringsanläggning AB Svensk Maskinverkan Kallhäll, Leverans Hetvattenpannor Nya Asfalt AB, Tillbyggnad av fördelningsstation Hägglund & Söner, Leverans lågspänningsställverk Sven Lindell rörledningsarbetare, VVS-Installation i förråd Tillbyggnad av fördelningsstation Åbyverket AB Linjebyggnad, Ställverk i Åby AB Linjebyggnad, Kraftledningen Lindbacka Åby Svenska AB Christiani & Nielen, Transformatorstation Tegnerlunden AB Örebro Elektriska installationsbyrå, Elinstallation i förrådet Åbyverket ELEF, Leverans av Elektro-Ban transformatorer AB Bröderna Hedlund, Komplettering av skorsten vid Åbyverket Bahco, Ventilation i förråd Svenska AB Christiani & Nielsen, Fjärrvärmenätet etapp A5, A6, B5, B8, C Brown Boveri, Ställverksutrustning Åby Osmundgatan ASEA Bergslagsfilialen, Elutrustning GFC NAB Nya Asfalt, GFC Uppförande av värmecentral Hugo Tillqvist,GFC Leverans av material för värmecentral Sven Lindell Rörlednings AB, GFC Rörinstallation Nynäs-Petroleum, Eo Bahco, GFC Ventilation - 178, Carl Lamm, Underhållskontrakt Francotyp Ameise, Leverans av truck NAB, Oljetanksfundament NAB, Mark och betongarbeten ställverk Järnmontering, Rökrör ASJ, Lån av värmecentraler

45 Avtal F1b Christiani & Nielsen, A12 Oljeledningar Rörsystem AB, Rörledningar GFC Svenska von Roll, Rörledningar Åbyverket Christiani & Nielsen, Fjärrvärmeledningar ELEF/ASEA, Transformator Svenska Fläktfabriken, Ventilation Vasagatan Nya Asfalt, Asfaltering Åby KAFAK, Ställverk Linjebyggnad, Ställverk, kraftverksledning BPA, Ombyggnad av förråd Radiator, Fjärrvärme slånbäret BPA, Vivalla Trädgårdstjänst, Skyddsvall Åby ELEF, Torrisolerade transformatorer KAFAK, Ställverk KAFAK, Ställverk Christiani & Nielsen, A13, D3,del 3 Slättv.skola ELEF, 8 Transformatorer Christiani & Nielsen, B10, A12, C KAFAK, Ställverk Vasagatan Bolles, Servicekontrakt Hagelin & Larsson, B10 del Christiani & Nielsen, Domus Tretorn - 207, Örebro Svagströmsbyrå, Underhåll snabbtelefon BPA, Fjärrvärme Tybble studentbostäder ASJ, Lån av värmecentral Industrifilter, Pampusutustning BPA, A14, A11 del J M Anderssons Byggnadsfirma, Administrationsbyggnaden, byggnadsarbeten J M Anderssons Byggnadsfirma, Administrationsbyggnaden, ritningar Närkes Elektriska AB, Administrationsbyggnaden, Elanläggning Närkes Elektriska AB, Administrationsbyggnaden, kontrakt, ritningar Elanläggningen Radiator, Administrationsbyggnaden, rörarbete BPA, Administrationsbyggnaden, ventilation Kone, Administrationsbyggnaden, hissar

46 Avtal F1b BPA, B12+ Kraftverket KAFAK, Lågspänningsställverk BPA, Fjärrvärme LME, LM Eriksson, Underhållsavtal brandskyddsanläggning ELEF, Transformator för Åby ELEF, Nättransformator Mattlagret, Heltäckningsmatta Bergendahl & Höckert, Fjärrvärmeledningar KAFAK, Kontor Åby Vattenverksgatan BPA, Fjärrvärmeledningar Brickebacken ASEA, Kontrollutrustning BBC Brown Boveri, Ställverk Glomman IBM, Underhållsavtal

47 Övriga avtal F1c Serien innehåller även ritningar Koncept till Värmekontrakt STORFORMAT. Arrendekontrakt för tomt i Norrköping , Kontrakt mellan Elverket och Oy Strömberg AB, Helsingfors angående transformatorer 1959, Kontrakt rörande Vinterstadion Innehåller även ritningar , Kontrakt rörande värmecentral , Kontrakt rörande fjärrvärmedistributionsnätet etapp A K-G Ekblads Ingenjörsbyrå, Ritningar fjärrvärmenätet etapp A , Tekniska Röntgencentralen AB, Hetvattenledning vid Åbyverken -1961, Tekniska Röntgencentralen AB, Rörledning vid Åbyverken -1961, Tekniska Röntgencentralen AB, Kraftverksbyggnaden Traversbana Åbyverken -1963, Tekniska Röntgencentralen AB, tålkonstruktion Åbyverken etapp , Minnesota Mining and Manufakturing AB, Service på Termofaxapparat -1965, Aktiebolaget FR Ramström, Hyresavtal lamellkompressor, tryckluftspett , National Cash Register Company, Underhåll av bokföringsmaskiner , Tekniska Röntgencentralen AB, ontroll av svetsskarvar på stålstomme vid GFC hetvattencentral -1970, Arkitekterna SAR Kerstin och Lennart Olsson, Avtal för fördelningsstation vid Glomman -1970, Bröderna Olssons byggnads AB, Byggnads- och målningsarbeten vid Åbyverken -1971, J.M. Andersson Byggnadsfirma, Byggnads- och målningsarbeten Industriverkets administrationsbyggnad.1971, Tekniska Röntgencentralen AB, illbyggnad för HVP , Tudor, Inspektionsavtal -1962, Sales Propaganda AB, Presentboken "Välkommen till Örebro" , Facit, Kontorsmaskiner -1965, Nya Asfalt AB, Betongfundament till ledningsstolpar,

48 Övriga avtal F1c markplanering, asfaltering, Avlopp, nya gårdsplaner , H. Martin Konsult ingenjörsbyrå, Enebyberg. K.G. Ekblads ingenjörsbyrå, Örebro. Ritningsförteckning över Fabriksgatan, Nikolaigatan, Kyrkogatan, Vasagatan, Ågatan, Södra Strandgatan

49 Utredningar F Utredning angående vatten- och renhållningsdebitering Utredning angåendeundermål i Gasverkets kol- och kokslager Utredning beträffande Örebro Gasverks framtid Värmeverket, utbyggnad Värmeverket Industriverkets generalplaner samt verkens investeringsbehov under år Elverkets utbyggnadsplaner och investeringsbehov Värmeverkets fortsatta utbyggnad, Kraftverkets framtida utbyggnad av produktionsanläggningarna för kraft och värme, Gasverkets framtid, Uppförande angående administrations- och förrådsbyggnader

50 Handlingar rörande byggnader och anläggningar F3a Innehåller även ritningar S. Strandgatan 5.7, leveransprover verk , Glasblåsmaskiner 1962, Instruktioner , Dammätningar i Spaltgasverket 1969 (samt 1976 se Örebro kommun, Industriverken.) Kontorsbarack 1956, Spaltgasverkets uppförande, korrespondens Spaltgasverket Spaltgasverket Spaltgasverket Spaltgasverket.

51 Handlingar rörande industriverkens hyresfastigheter F3b

52 Handlingar rörande inventarier och teknisk utrustning F4 Innehåller även handlingar rörande Örebro kommun, Industriverken Ångpanneböcker : 18/ : 18/ : 18/ Ångpanneböcker : 18/ : 18/1180

53 Handlingar rörande arbetsskador F Arbetsskadeanmälningar, rapporter, ersättningar

54 Gasverkets dossiélagda handlingar F6 Sorterad efter dossiénummer. Nyckel till dossiéplan ligger i F5: Redovisning av kontantkassa Föreståndare av gasverksanläggningen Framställningskostnader för spaltgas 2.3 Gasol och luftinblandning i spaltgasprocessen 2.4 Kortfattad beskrivning av spaltgasprocessen 2.5 Selasmaskin Beräkning av gasutbyte Produktionstekniska frågor Kurvor över bensinens svavelhalt 2.9 Reduktionstablå Dygnsförbrukning Kurvor över utbyte Data Fördelning mellan spalt- och värmningsbensin 2.15 Svar till spörgeskema Offert, gasspårare Skumvätska Säkerhetslarm Offert tankutrustning Motståndsvärde för jordplåtar 4.5 Röntgenkontroll svetsskarvar Gasolcisternen 5.1 Beskrivning av spaltgenerator Data på M1 katalysator 5.3 Uppmurning av botten verk II 5.4 Girdlerkatalysator 5.6 Ny luft- och ångförvärmare Cylinderkroppar Packningar till brännare Tegel till generatorer Armering av lock Brännare till spaltgenerator 5.13 Ommurning av isolertegel 5.14 Skador V katalysatorförbrukning 1968

55 Gasverkets dossiélagda handlingar F Brännare för OP Saltavskiljare Ritningar över gamla kylaren 7.2 Tryckregulator Principskisser för konvertering 9.1 Gaskompressorer AC-luftkompressor 9.7 Kylluftfläkt Nytt luftkärl AC-kompressorer 10.1 Doseringsanläggning utan årtal 10.2 Matarvattenpumpar 11.1 Mätfläns för spaltlåga 11.3 Elster gasmätare Märkning av rörledningar Termoelement Magnetventil Skiss över plåttjocklek 12.2 Immunol rostskydd 12.3 Olja för vattenlåsen 12.4 Ånga för klockuppvärmning 12.6 Temperatur Klockvatten 13.3 Avdunstning bensincisterner 13.4 Råvaruförbrukning 13.5 Inventering av avloppsvatten Katalysatorförbrukning 14.1 Smörjtabeller 15.1 Innehåll av naftalin m.m 15.2 Analys av rötgas 15.5 Analys av spaltgas Provtagning naftalin m.m 16.1 Tillverkning av spaltgas 16.2 Driftstider för spaltgasverket 16.3 Gasförbrukning Årsrapporter Beräkning av bensinförbrukning 16.8 Jämförande av garanti- och uppnådda värden 16.9 Spaltgasöversikt Gasförbrukning Örebro-Malmö 17.1 Serviceavtal 1965

Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB.

Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB. 2011-03-30 Historik Verksamhetstid 1970-1987, handlingarna omfattar åren 1931-1989 Örebro Kraftvärmeverk AB bildades 1970 och producerade

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Rederi AB. 2014-10-13 Historik Historik för Örebro Rederi AB. Örebro var under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet en sjöstad vid Hjälmarens västra

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Sällskapet Länkarna Kumla

Sällskapet Länkarna Kumla Arkivets handlingar inkom dels under 1970-talet, dels under 1998, med acceassionsnummer 1998/2. Vid överlämnandet ingick även handlingar rörande Länkarnas damklubb. Dessa handlingar har avskiljts och utgör

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Örebro kommun. Förtroendenämnden.

Örebro kommun. Förtroendenämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Förtroendenämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar tiden 1992-1999 Nämnden inrättas Örebro kommun inrättade 1992-10-21 en

Läs mer

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1953 1981 Serien i arkivkartong. Även övriga mötesprotokoll. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. 2 1982 2000 I denna volymen ingår även: A:2 1982-1987, 1988-1992 och 1993-1996.

Läs mer

Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1964 1970 Serien i arkivkartong. Med bilagor. 1971 1977 Med bilagor. 1978 1986 Med bilagor. 2 1987 1999 Med bilagor. 1 1964 1975 Serien i arkivkartong. Med bilagor.

Läs mer

Arkiv: 1596 Östergötlands Högerförbund Plats: 10/a. Årsberättelser Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 1596 Östergötlands Högerförbund Plats: 10/a. Årsberättelser Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Årsberättelser Seriesignum: A 1 1 1939 1965 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även B:3 och B:5. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1950 1961 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A3:2. 1 1962 1967

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Energi AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Energi AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Energi AB. 2011-03-30 Historik Verksamhetstid 1986-1997, handlingarna omfattar åren 1909-1997 Örebro Energi bildades 1986 och övertog den kommunala förvaltningen

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Övriga arkiv och samlingar Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka övriga arkiv och samlingar som finns deponerade

Läs mer

Arkiv: 1347 Östergötlands Köpmannaförbund Plats: 01/d. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 1347 Östergötlands Köpmannaförbund Plats: 01/d. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1912 1923 Serien i arkivkartong. Inbunden. I volymen ingår även E:1 och F:1. 2 1926 1934 Dessa protokoll satt i en protokollsbok som var skadad och mycket smutsig. Jag

Läs mer

Arkiv: 1367 RSMH Linköping (RSMH Fyren) Plats: 05. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 4

Arkiv: 1367 RSMH Linköping (RSMH Fyren) Plats: 05. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 4 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1977 2008 Serien i arkivkartong. Protokoll för 1979, 1981, 1983 och 1984 saknas. I volymen ingår även A:2. 1976 1979 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Styrelseprotokoll

Läs mer

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF SFF grundades 1juli1966 av representanter för samtliga landets fritidsutbildningar och anslöts till Svenska Facklärarförbundet, SFL. Första namn var Sveriges

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Arkiv: 311 Sv Transportarbetareförbundet avd 30, Linköping Plats: 01/a. Protokoll representantskapet Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 311 Sv Transportarbetareförbundet avd 30, Linköping Plats: 01/a. Protokoll representantskapet Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2 Protokoll representantskapet A 1 1 1964 1979 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:2, A:3, A:4, D:1 och E:1. VU-protokoll A 2 1965 1979 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Styrelseprotokoll

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll n inbunden om inte annat anges 1 1941-1942 2 1943 Samfällda drätselkammaren 3 1943 1:a och 2:a avdelningen 4 1944 Handlingar bundna tillsammans med protokollet 5 1945-1950 AK 6 1951

Läs mer

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol Sveriges Ingenjörer A 1 PROTOKOLL A 1a Samlade protokoll 1953--2006 49 vol A 1b Bilagor till förbundsstyrelsens protokoll 1973--2006 72 vol A 1c Bilagor till fullmäktigeprotokoll 1974--2007 43 vol A 1d

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA Bevarandelistan har utarbetats av Jernkontorets Bergshistoriska utskotts kommitté 90031/84 Arkivfrågor. Den ursprungliga listan kom redan 1984 och

Läs mer

Anmärkningar. Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1.

Anmärkningar. Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F 1 Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1. 1920 1925 Dikter, prosa, kupletter med

Läs mer

Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv. - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv

Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv. - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv Vårt gemensamma kulturarv Arkiven är en del av vårt kulturarv och för att bevara vårt lokala kulturarv

Läs mer

Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen.

Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1954-1970. Husbyggnadsavdelningen Drätselkammarens husbyggnadsavdelning bildades

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION

TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION Skrifter avseende ENERGIFRAMSTÄLLNING vid Nääs Fabriker i Tollered Utgåva nr. ett (1) 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Förord 2. Förteckning över skrifter 3. Planerade skrifter

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

*Kontakt~erson AB Betonaindustri. te2 53 10 52. 1 I kontor, 3 gr tqz puts/grå P/& l I. II fabrik

*Kontakt~erson AB Betonaindustri. te2 53 10 52. 1 I kontor, 3 gr tqz puts/grå P/& l I. II fabrik STOCKHOLMS STADSMUSEUM 164 ~ndustrimiljöinventering 1979 värdering@ B C Fas t ighet3jan - 8 Adress Hornsbergsvagen 14-16 Stadsdel sh-en FastighetsägAB Betongindustri ~öretag/verks/anst/ AB ~etongindustri/betong/nu

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar 1 2 I dagens samhälle översköljs vi dagligen av information från alla håll - från medier, myndigheter, organisationer

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Anmärkningar. 2002 2002 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Protokoll från ordinarie föreningsmöte och tillika 10-årsjubileum 2002-11-08.

Anmärkningar. 2002 2002 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Protokoll från ordinarie föreningsmöte och tillika 10-årsjubileum 2002-11-08. Årsmötesprotokoll A 1 1 2003 2003 Serien i arkivkartong. Protokoll från ordinarie årsmöte 2003-02-14. På årsmötet beslöts att Föreningen Aktiv Hörselvård fusioneras med Hörselskadades förening i Linköping.

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar

Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar 1(5) Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar 1. Sammanfattning Riksarkivet (RA) får konstatera att Riksutställningar (RU) arbetar seriöst och målinriktat med arkivvården, men att det nu, antagligen

Läs mer

Referenslista Uppdaterad 2010-1026

Referenslista Uppdaterad 2010-1026 Sida 1/9 Nedan följer ett urval av våra senaste referenser sorterat per kategori Affärscentrum / Butiker 1 Objekt CityGross År 2010 Beställare GKV Ventservice Ort Borås Referens Krister Helt Tel. 0512-93110

Läs mer

Komplett leverans av nytt styrsystem för 4 brännare a 25MW. Komplett byte av oljekoppel & instrumentering

Komplett leverans av nytt styrsystem för 4 brännare a 25MW. Komplett byte av oljekoppel & instrumentering Fjärrkyla Rosenlund Göteborg Energi Programmering av styrsystem 2007 Lennart Brandenius 031-62 64 78 Brännare pannstyrning Hetvattenpanna HP3 FC Israel Öresundskraft Komplett leverans av nytt styrsystem

Läs mer

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn N yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn 4 rum och kök, 89,5 m2 i markplan, utgångspris 242.000. 4 rum och kök, 97,0 m2 i våning II, utgångspris 262.000. BAB Svärtan

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA Torsås Fjärrvärmenät AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Torsås Fjärrvärmenät Ort/orter FVD20012 Torsås Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson

Läs mer

Solna Rev. 2015-08-18 1(7) Ref Nr

Solna Rev. 2015-08-18 1(7) Ref Nr Solna 1(7) Ref Nr 0000_QAA_150817_LS_CV_Lasse_Sarberg Gulmarkerad.doc CURRICULUM VITAE - updaterad 20150818/GG Namn: Födelseår: 1956 Språk: Engelska och Tyska Utbildning: 1980 KTH, Civ ing, Maskinteknik,

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv.

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1846-2007 Claes-Elis Ljung född 18 september 1900 och död 22 februari 1974 framgångsrik

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Anastasia Pettersson Svensk Kärnbränslehantering AB, Informationshantering Dokumentstruktur och arkivsamordningsfrågor

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning

Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning Uppdrag, projekt mm 1993-2009 arkitekt Måns Hallén Bygghyttan Ekonomisk Förening 1993-1998 Upprustning Fengersfors Bruk 1993-1998 Byggmässan Friska Hus

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarförbund/sff

Arkiv: Sveriges folkskollärarförbund/sff Arkiv: Sveriges folkskollärarförbund/sff Arkivförteckning Protokoll A Kongressprotokoll (A1a) Kongresshandlingar (A1b) Styrelseprotokoll (A2) Arbetsutskottets protokoll (A3) Övriga protokoll (A4) Utgående

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

KERAMISK UPPVÄRMNING

KERAMISK UPPVÄRMNING KERAMISK INDUSTRILOKALER och ALLMÄNNA byggnader Manufacturer industrial heating hur man VÄRMER upp en INDUSTRIELL eller annan ALLMÄN byggnad... Keramisk uppvärmning är flexibel och gör det lätt att anpassa

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar Sundsvalls kommuntryckeri, 2008 Ordning och reda Dagligen översköljs vi av information från alla håll - från medier,

Läs mer

Brf ÅRSREDOVISNING. Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30

Brf ÅRSREDOVISNING. Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30 Brf ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30 Byggnationen i Brf Gunilla utfördes av I Sjölanders Byggnads AB. Produktionskostnaden inklusive kostnader för tomt, lagfart, trädgårdsanläggning

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993 Imtech Industrirör Om Imtech Dagens Imtech startade 1993 - men har rötter från 1860 Antal anställda är 29 000 Omsättningen uppgår till cirka 5,1 miljarder euro Bolaget är noterat på börsen i Amsterdam

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn FAGERSTA KOMMUN Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn 1 INLEDNING... 2 Utbildnings- och fritidsnämnden ARKIVFÖRTECKNING...

Läs mer

bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad

bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad Powerformer till svenskt kraftvärmeverk Powerformer, en helt ny typ av generator som utvecklats av ABB, har valts för Eskilstunas nya kraftvärmeverk. Detta är den första kommersiella beställningen av en

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Närområdets egna energibolag

Närområdets egna energibolag Närområdets egna energibolag Innehåll Om oss 3 Principen med fjärrvärme 4 Om kyla 8 Support för alla typer av frågor 10 Serviceavtal 12 Kampen om miljön 14 Socialt ansvar 15 Framtidens energikällor 16

Läs mer

FÖRORD. Stockholm i april 2010

FÖRORD. Stockholm i april 2010 FÖRORD I denna lönebilaga redovisas alla övergångsbestämmelser som gäller avtalsperioden 2010-04-01-2011-03-31, och avtalsperioden 2011-04-01-2012-03-31. Bilagan innehåller även samtliga lönetabeller för

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

MERITFÖRTECKNING 2006 12 30

MERITFÖRTECKNING 2006 12 30 REFERENSLISTA 1 MERITFÖRTECKNING 2006 12 30 PERSONUPPGIFTER Namn Ulf Sönegård Födelsedatum 590224 Tjänstgöring Ulf Sönegård EL o TEKNIK KONSULT AB St. Sigfridsgatan 8 541 30 SKÖVDE Egenföretagare 1996

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef Vindkraft inom E.ON Elnät Jan-Erik Olsson - Strategichef DN Debatt Vindkraftens aktuella läge EUs klimatmål med 20 procent förnybar energi till 2020 är en kraftfull satsning med tanke på övriga medlemsländers

Läs mer

Anmärkningar. Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade minnesanteckningar.

Anmärkningar. Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade minnesanteckningar. Kallelser A 1 1961 1961 Serien i arkivkartong. Ingår i volym B1:1. Kallelse å vittne. Göta Hovrätt IB avdelningen Jönköping. Minnesanteckningar A 2 Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade

Läs mer

MARIEHAMNS STAD INVESTERINGAR ÅR 2014-16

MARIEHAMNS STAD INVESTERINGAR ÅR 2014-16 Totalt Inkomster 50 000 125 000 245 000 415 000 4 415 000 5 075 000-7 659 094-1 800 713-6 520 713-7 620 750-11 496 518-25 637 981 S:a investering -7 609 094-1 675 713-6 275 713-7 205 750-7 081 518-20 562

Läs mer

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling. www.malarenergi.se

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling. www.malarenergi.se Ett kraftvärmeverk i ständig utveckling. www.malarenergi.se El och värme i samma process bekvämt och effektivt. VÄSTERÅS KRAFTVÄRMEVERK ÄR SVERIGES STÖRSTA OCH ETT AV EUROPAS RENASTE. Det började byggas

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. av brandfarlig vara. För att öka säkerheten vid av brandfarliga varor och minska olycksrisken krävs tillstånd för att hantera brandfarliga varor över vissa mängder. Här är en guide för att avgöra ifall

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen.

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Olaus Petriskolan Örebro BOD/JÖN Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Vattenkraftverk och kärnkraftverk producerar huvuddelen av den el vi använder. Kraftverk som eldas med biobränsle (ved och

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer