Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013"

Transkript

1 Ledningskontoret HR-avdelningen Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013 Här växer kunskap och människor

2 2 (57) INNEHÅLL Sammanfattning HR-strategi sid 3 Landstingets strategiska mål 2025 sid 4 Landstingsövergripande aktiviteter samarbete med läroanstalter sid 5 Landstingsövergripande aktiviteter landstinget som arbetsgivare sid 7 Landstingsövergripande aktiviteter strategisk och medveten lönebildning sid 8 Landstingsövergripande aktiviteter ledarskap sid 9 Identifierade bristområden och aktiviteter för dessa sid 9 Sammanfattning Förvaltningarnas analyser sid 12 Sammanfattning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner sid 13 Framtidsbedömning arbetsmarknad sid 32 Statistik landstinget i siffror sid 34 Kartläggning länets befolkning sid 55 Kartläggning demografiska förutsättningar sid 56 Kartläggning medicinska och behandlingsmässiga genomslag sid 56 Kartläggning medicinteknisk utveckling sid 56 Kartläggning forskning och utveckling FOU sid 57

3 3 (57) Sammanfattning HR-strategi Kompetensförsörjningsfrågorna kommer även fortsättningsvis att vara i fokus. Landstingets förmåga att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens är en stor utmaning som kräver att arbetet med dessa frågor sker på ett strukturerat sätt. För att klara kompetensförsörjningen är även arbetet med att stärka landstingets arbetsgivarvarumärke samt att öka landstingets attraktionskraft som arbetsgivare viktigt. Medarbetarnas delaktighet och engagemang samt arbetsmiljön kommer också att vara viktiga frågor för att kunna behålla rätt kompetens. Samarbete med universitet och högskolor kommer att behöva fördjupas och intensifieras för att det även fortsättningsvis ska finnas en god rekryteringsbas för landstinget. En lokal lönebildning, där löneutvecklingen tydligt är kopplad till medarbetarens prestation och bidrag när det gäller att utveckla verksamheten mot uppsatta mål, bidrar till att behålla rätt kompetens och stärka landstingets attraktivitet som arbetsgivare. Ledarskapsfrågorna är fortsatt viktiga för landstinget. Landstinget ska ha ett väl utvecklat ledarskap med en väl fungerande ledningsorganisation samt tydliga och kommunikativa chefer som utövar ett gott ledarskap. Ledarskapets förutsättningar och stödet till cheferna kommer att fortsätta vara utmaningar att utveckla. Fortsatt satsning på chefsförsörjningsprogram i vilka lämpliga ledarkandidater kan identifieras och rekryteras kommer att krävas. Kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt är en utmaning. Under perioden inleds ett generationsskifte, då cirka 800 av landstingets medarbetare kommer att gå i pension. Från och med 2017 kommer pensioneringstakten att öka ytterligare, till mer än 300 medarbetare per år. Samarbete med universitet och högskolor behöver fördjupas och intensifieras för att det även fortsättningsvis ska finnas en god rekryteringsbas för landstinget. Det är angeläget att tidigt ta god hand om studenter och nyutexaminerade medarbetare. Arbetet med studenter är en viktig del i landstingets varumärkesbyggande. I arbetet ingår att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen och att utveckla formerna för introduktion av nyutexaminerade. Samtliga förvaltningar uppmärksammar på olika sätt de utmaningar som finns när det gäller ambitionerna att som en attraktiv arbetsgivare behålla och rekrytera medarbetare. Särskilda utmaningar finns när det gäller vissa nyckelkompetenser för vilka det råder en bristsituation på arbetsmarknaden i hela landet.

4 4 (57) Landstingets strategiska mål 2025 för kompetensförsörjning Landstingets strategiska mål 2025 för kompetensförsörjning är att landstinget har en genomtänkt strategi för kompetensförsörjning på lång och kort sikt, uppfattas som en bra arbetsgivare av både chefer och medarbetare samt har en väl genomtänkt successionsplanering. Inom ramen för detta arbete behöver teamarbete mellan olika yrkeskompetenser intensifieras, utvecklingsmöjligheter och karriärvägar för olika yrkesgrupper tydliggöras samt att konkreta handlingsplaner för kompetensförsörjning av nyckel/bristkompetenser finnas. Vid rekrytering av kompetens behöver även medicinsk- och teknisk utveckling och förändrade krav inom verksamheterna vägas in. För att klara landstingets kompetensförsörjning behövs insatser inom ovan beskrivna områden. Identifierade framgångsfaktorer tillika strategiska mål för dessa områden är: - Landstinget är en naturlig, aktiv och tydlig samarbetspart i relationen till utbildningsanordnare där bland annat fördjupning sker av det regionala samarbetet samt att väl fungerande verksamhetsförlagd utbildning med kompetenta handledare finns. - Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med ett starkt arbetsgivarvarumärke, en god arbetsmiljö där medarbetarna känner stolthet över sin arbetsgivare och att arbeta med ett samhällsuppdrag, är delaktiga och tar ansvar för verksamhetens utveckling. - Lönebildningen stödjer verksamhetens utveckling mot uppsatta mål och säkrar landstingets kompetensförsörjning. - Ett väl utvecklat ledarskap med en väl fungerande ledningsorganisation samt tydliga och kommunikativa chefer som utövar ett gott ledarskap. Landstinget måste arbeta parallellt med både de långsiktiga personalförsörjningsfrågorna såsom kompetensförsörjningsplanering och successionsplanering liksom kortsiktiga aktiviteter inom områden där det råder stor brist.

5 5 (57) Landstingsövergripande aktiviteter Samarbete med universitet, högskolor och andra utbildningsanordnare och aktörer Landstinget ska sörja för att alla medarbetare får kontinuerligt adekvat kompetensutveckling. Vad gäller omfattningen av denna måste för läkarna särskild hänsyn tas till det faktum att den viktiga och kvalificerade fortbildning, som hittills har bekostats av läkemedelsindustrin, försvinner. Landstinget har ett antal arenor som det blir allt viktigare att verka på, för att kunna påverka inom respektive utbildning. Samarbetet med Uppsala universitet sker bl a genom medverkan i Grundutbildningskommitté, Läkarprogrammet och programkommittén för sjuksköterskeprogrammen. Högskoleutbildningen i Sverige ska hålla hög kvalitet. Det är viktigt för både studenter, arbetsgivare och samhälle. Universitetskanslersämbetets uppgift är att utvärdera all högre utbildning. För varje examen som ges vid universitet och högskolor har regeringen tagit fram nationellt gällande examensbeskrivningar. Oavsett hur vägen till examen har sett ut, så ska kvaliteten i utbildningen alltid vara så hög att målen i examensbeskrivningarna nås. UK-ämbetet utvärderar utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. Utvärderingarna görs i fyraårs-cykler. I dagsläget är enbart en del av alla utbildningar utvärderade. Utvärderingarna pågår mellan 2011 och UKÄ har hittills granskat ett tjugotal utbildningar inom medicin, vård, kostvetenskap och psykologi på Uppsala universitet. Sjukgymnast- och psykologutbildningarna har erhållit högsta omdömet Mycket hög kvalitet. Dietistexamen bedömdes ha Bristande kvalitet. För att inte bli av med examensrätten ska utbildningen därför under 2014 inkomma med en redogörelse till UKÄ med vilka åtgärder de genomfört för att åtgärda bristerna. Övriga utbildningar har godkänts och fått betyget Hög kvalitet, i vissa fall sedan påpekade svagheter korrigerats. Under 2014 kommer resultaten komma från den sista omgången utvärderingar där bl a läkarprogrammet, sjuksköterskeutbildningarna och apotekarutbildningen ingår. Man hittar resultaten från utvärderingarna på denna länk Ett nytt sjuksköterskeprogram startar hösten 2014 och under framtagandet av detta har landstinget haft möjlighet att påverka innehåll men även förläggning av verksamhetsförlagd Utbildning. Progressionen i den nya sjuksköterskeutbildningen är hälsa-ohälsa-komplex ohälsa och där även den verksamhetsförlagda utbildningen följer denna progression.

6 Läkarutbildningsutredningen Uppdraget från Statens offentliga utredningar innebär att göra en översyn av den svenska läkarutbildningen och allmäntjänstgöringen som sammantaget leder fram till läkarlegitimation. Det övergripande syftet med översynen är att utbildningen av läkare fram till legitimation ska få ett tydligt, samlat upplägg och bättre stämma överens med vårdens behov. Utredningen ska bland annat: - analysera det framtida kompetensbehovet för läkare och föreslå vilka krav som ska ställas för att få läkarlegitimation - ta fram en ny examensbeskrivning - föreslå hur den praktiska utbildningen ska organiseras och hur den praktiska kompetensen prövas - analysera de behov av förändringar som finns, bl a när det gäller längd och ansvarsfördelning mellan olika huvudmän och myndigheter, samt lämna förslag till förbättringar - Utredningen ska enligt direktivet leda fram till ett förslag om en läkarutbildning fram till examen som är minst sex år och som inkluderar både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter samt professionellt förhållningssätt. Nödvändiga författningsförslag ska utarbetas likasom ekonomiska och finansiella konsekvenser för staten, landstingen och studenterna. - Läkarutbildningsutredningens betänkande för framtidens hälsa- en ny läkarutbildning (SOU 2013:159) kommer INTE att remitteras i detta skede. Utbildningsdepartementet arbetar för att ta fram ett uppdrag att ytterligare utreda de ekonomiska konsekvenserna av läkarutbildningsutredningens förslag På gymnasienivå är landstinget representerat i Vård- och omsorgscollege samt Teknikcollege. I samarbetet med vård och omsorgscollege pågår ett arbete med att tydliggöra karriärvägar för de vårdutbildningar som finns idag. Söktrycket är lågt och det behövs insatser i skolor och för arbetslösa mfl för att öka intresset för dessa utbildningar. Landstinget finns med i det material som delas ut på grundskolor och gymnasiet för beskriva de olika utbildningsvägar som finns; tidningen Framtidsvalet Framtid och andra tryckta produkter. För yrkeshögskoleutbildningarna finns landstingsrepresentanter i gruppen Hälso- och sjukvårdssekreterare / medicinska sekreterare. För denna grupp pågår ett arbete med att hitta ytterligare utbildningsanordnare. Landstinget samarbetar idag med Folkuniversitetet i Falun men behöver ytterligare samarbetspartners. Ett namnbyte förväntas genomföras till medicinska sekreterare from april Sedan 2005 finns ett Regionalt utbildnings- och kompetensråd. Syftet med rådet är att underlätta och stödja landstingens arbete med den framtida kompetensförsörjningen och genom samagerande mellan landstingen i regionen förstärka påverkan på vårdutbildningarnas utformning, planering, dimensionering och innehåll. Syftet är även att landstingen i nära samspel med utbildningsanordnarna ska utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen i syfte att vårdutbildningarna motsvarar de krav som hälso-och sjukvården ställer i framtiden. 6 (57)

7 Landstinget i Uppsala län har en representant liksom övriga landsting i regionen. Det som är aktuellt de kommande åren är att leverera en kompetensförsörjningsplan för regionen utifrån den det uppdrag som Regionalt Cancercentrum har för att säkerställa vård av cancerpatienter. Verksamhetsförlagd utbildning Verksamhetsförlagda utbildningsplatser för läkarstudenter och specialistsjuksköterskor ska fortsatt finnas i regionen. AT- och ST-utbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen ska kvalitetssäkras. Landstinget fortsätter sin satsning för att höja den akademiska kompetensen hos personer som handleder sjuksköterskestudenter. 4 miljoner är avsatta för detta ändamål även under Att landstinget har en väl fungerande verksamhetsförlagd utbildning med kompetenta handledare kommer att bli allt viktigare då morgondagens medarbetare ska välja arbetsplats. Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen har utsett en arbetsgrupp som ska arbeta med förbättring och utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskegruppen i första hand. 7 (57) Landstinget som arbetsgivare Arbetsgivarvarumärket För att säkra en långsiktig kompetensförsörjning behöver landstinget arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens. En del i detta arbete är att bedriva ett medvetet strategisk arbete med landstingets arbetsgivarvarumärke och på ett tydlig sätt visa vad landstingets står för som arbetsgivare, såväl internt som externt. Fokusområden för att stärka arbetsgivarvarumärket och attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens nu och i framtiden är: Öka kännedomen om landstinget som arbetsgivare och vad vi kan erbjuda Under 2014 kommer fokus vara: - Ta fram en kommunikationsplattform för att bla på ett bättre sätt kunna målgruppsinrikta vår kommunikation. - Att fortsätta att utveckla karriärwebben, medarbetarsidorna på navet och användningen av sociala medier som kanal för att öka kännedomen om vad landstinget står för och vad vi kan erbjuda som arbetsgivare. - Särskilda satsningar för att skapa kännedom hos ungdomar år om landstinget som arbetsgivare, genom att bla se över sommarjobbsprocessen och utreda om den modellen som Västerås stad använder i sitt arbete mot skolor kan överföras till Landstinget. - Arbeta med storytelling som modell för att spridda medarbetarnas egna berättelser. En god arbetsmiljö För att vi på arbetsplatsen ska må bra, trivas och bedriva en verksamhet med hög kvalitet, är en bra arbetsmiljö och ett aktivt arbetsmiljöarbete en förutsättning. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och ett levande arbetsmiljöarbete.

8 Från och med 2013 har landstinget ett arbetsmiljöledningssystem vars syfte är att säkerställa ett systematiskt arbetssätt. Målet är att det ska finnas verksamhetsstyrande riktlinjer och rutiner för en god och säker arbetsmiljö som stödjer en fungerande verksamhet och säkerställer lagefterlevnad. Det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar arbete på såväl organisation-, grupp- och individnivå och ska bedrivas utifrån tre hälsoaspekter: Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande. Arbetsmiljöledningssystemet omfattar landstingets verksamhet i egen regi och ska så långt det är möjligt harmoniseras med landstingets övriga ledningssystem. Likabehandlingsfrågor Landstinget i Uppsala Län ska vara en jämlik arbetsplats med lika villkor och möjligheter för alla medarbetare utifrån individuella förutsättningar. Likabehandling handlar om ömsesidig respekt och ett gemensamt förhållningssätt. En arbetsplats där medarbetarna har lika villkor och möjligheter uppnås genom att likabehandlingsarbetet integreras och systematiseras i den ordinarie verksamheten. Enligt diskrimineringslagen ska landstinget upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete samt bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, och religion eller annan trosuppfattning. Som ett led i detta arbete, har landstinget en likabehandlingsplan ur ett arbetsgivarperspektiv för perioden Arbete för personer med funktionsnedsättningar Enligt produktionsstyrelsens inriktningsbeslut från november 2011, ska Landstinget i Uppsala län arbeta för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta är i linje med att landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla. Ett antal aktiviteter finns föreslagna från produktionsstyrelsen. Som exempel kan nämnas erbjudanden om sommarjobb/feriejobb till ungdomar med funktionsnedsättningar. Detta erbjöds redan sommarn 2012 och 2013 och planeras att erbjudas även sommaren Ett annat exempel är att landstinget riktar erbjudanden om praktikplatser till personer med funktionsnedsättningar. Ett samarbete med Samhall har inletts med målet att erbjuda 3-5 praktikplatser under (57) Lönebildning strategisk och medveten lönebildning En viktig förutsättning för att landstinget ska nå uppsatta mål och vara en attraktiv arbetsgivare är att vi är framgångsrika i arbetet med den strategiska lönebildningen kopplat till kompetensförsörjningsplan. Landstinget i Uppsala har under flera år arbetat med att få till stånd en medveten lönebildning. Landstinget uppfattas i omvärlden som att ligga i framkant i dessa frågor och fortsätter att arbeta på inslagen väg. På agendan inför 2014 står fortsatta utbildningsinsatser i lönebildningsfrågor till våra chefer och start av aktivitet för att utbilda våra medarbetare i lönebildningsfrågor. Detta för att förbättra dialogen mellan chef och medarbetare i den lokala lönebildningsprocessen. Landstinget arbetar dessutom med att förbättra analysarbetet som ska ligga till grund för beslut om fördelning i den årliga löneöversynen. Arbete med en bättre koppling mellan budgetarbetet och löneökningsbehov pågår också.

9 9 (57) Ledarskapsfrågor kommunikativa och tydliga ledare Nöjda medarbetare med tydliga och kommunikativa chefer, så kan Landstinget i Uppsala län beskrivas som arbetsgivare. Det visar den medarbetarundersökningen som gjordes Under våren 2014 kommer en ny enkät och vi får då en indikation på hur ledarskapet fungerar idag. Ett väl fungerande ledarskap är en viktig förutsättning för att verksamheten ska kunna nå sina mål. Chefer ska ha goda förutsättningar för att kunna fullgöra sitt uppdrag i samverkan med sina medarbetare. Medarbetare i landstinget ska ges ökat ansvar med möjlighet till inflytande och delaktighet. För de kommande åren sker därför en ökad satsning på första linjens chefer, med inriktning på Mentorskap och en fortsatt utveckling av chefsprogrammet för den Operativa chefsrollen. Som tidigare sker en fortsatt utveckling på landstingets erfarna ledare i det Strategiska chefsprogrammet samt en inriktning på ledningsgrupps-utveckling för denna målgrupp. För att värna återväxten av ett starkt och tydlig ledarskap fortsätter satsningen på landstingets chefsförsörjningsprogram av Morgondagens ledare. Identifierade bristområden och aktiviteter kopplade till dessa Vid en landstingsgemensam workshop hösten 2013 identifierades dessa grupper som gemensamma grupper och där vi med fördel kan arbeta koncernövergripande. Specialistläkare allmän medicin Specialistläkare, vissa specialiteter Sjuksköterska annan Specialistsjuksköterskor olika specialiteter Administratör vård/medicinska sekreterare Tandhygienister Tandsköterskor Ingenjörer Koncernövergripande grupp - Läkarförsörjning En koncernövergripande grupp arbetar med frågor som bidrar till ett sammanhållet arbete för läkarförsörjning ex vad gäller analyser och prognoser, se över kompetensförsörjningsplan för läkare och löpande lämna förslag till förändringar och förbättringar inom området. En annan viktig fråga att arbeta med är hur landstinget arbetar med utbildade läkare från andra länder och svenskar med utländsk utbildning. Utveckla strategisk ledning och styrning av kompetensförsörjning av läkare Upprätta en landstingsövergripande kompetensförsörjningsplan för läkare Målstyra kompetensförsörjningsarbetet så uppföljning blir möjlig Kompetensförsörjning av läkare blir ett sammanhållet kunskapsområde med gemensamt ansvar för landstingets chefer tillsammans med HR

10 Koncernövergripande grupp - Strategisk plan för bemanning av sjuksköterskor Syftet är att Hr avdelningen vid landstingets ledningskontor tillsammans med förvaltningarna samarbetar i att ta fram en strategisk plan för arbetet med att säkra kompetensförsörjningen av sjuksköterskor i verksamheterna. En genomgång och inventering av vad som görs i frågorna i förvaltningarna och vad landstinget ska satsa på centralt är väsentlig för att kunna ha en gemensam plan för arbetet. Arbetet med studenter är en del i landstingets varumärkesbyggande och kräver långsiktighet och uthållighet. Att på ett tidigt stadium knyta studenterna till Landstinget i Uppsala län borde underlätta valet av arbetsgivare när man får sin examen. Det handlar om långsiktighet, men även små insatser och några skulle kunna utföras omgående ex omhändertagandet under VFU, studentportal mm. Att marknadsföra Landstinget i Uppsala län som ett landsting som tar god hand om sina studenter och nyfärdiga sjuksköterskor är en framgångsfaktor inför kommande rekryteringar. En bra bas/bemanning av grundutbildade underlättar diskussionen om hur vi strategiskt ska bemanna på specialistsjuksköterskesidan. Hösten 2014 startar nya sjuksköterskeprogrammet och under en period kommer gamla och nya studenter att vara ute på enheterna samtidigt. Detta behöver hanteras. Följande frågor kommer att hanteras koncernövergripande Skapa en studentportal på Insatser för studenterna från termin 1 tom termin 6 på olika vis. Ex skulle studentmedarbetare vara något att testa, jmf med Uppsala Kommun som har studenter som jobbar 10 % under studietiden med antingen utredningar eller enklare arbetsuppgifter Ta fram ett förslag till introduktionsår för en grundutbildad sjuksköterska ligger i linje med AS förslag om trainee Arbetet med att utveckla verksamhetsförlagd utbildning tillsammans med UU. Fortsätta att fundera över hur vi ska lösa detta med krympande antal vårdplatser och pågående byggnationer. Handledarorganisationen dels hur det ser ut på Akademiska sjukhuset dels hur vi tillsammans med Uppsala Universitet kan få en optimal utbildning för presumtiva handledare och huvudhandledare men även hur vi arbetar med kliniska adjunkter. 10 (57) Samarbetsgrupp - Idégrupp för VFU (verksamhetsförlagd utbildning) På uppdrag av Programkommitten för sjuksköterskeutbildningen har en idégrupp bildats med deltagare från Uppsala universitet, Uppsala kommun och Uppsala läns landsting. Syftet är att förbättra VFU på olika sätt och att möjliggöra att vi kan erbjuda alla studenter den VFU som vi har tecknat avtal med Uppsala universitet om. Gruppen fokuserar på sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen i första hand. Samarbetsgrupp - Arbetsgrupp för bemanning av specialistsjuksköterskor Utifrån ett beslut i Samrådsnämnden i september 2012 tillsatte Områdesnämndens arbetsutskott en arbetsgrupp kring specialistsjuksköterskeutbildningen med representanter från Uppsala universitet och Uppsala läns landsting. Gruppens uppdrag var att utarbeta ett för slag till en partsgemensam plan för tryggad kompetensförsörjning för specialistsjuksköterskor.

11 Den partsammansatta arbetsgruppen har sett ett behov av att tillsätta en permanent arbetsgrupp mellan universitetet och landstinget för perioden Gruppen är tänkt att ha en rådgivande funktion och fungera som ett stöd och en referensgrupp för landstingets och universitetets hantering av frågor om dimensionering, rekrytering, utveckling, samverkan för specialistsjuksköterskeutbildningen. Tandhygienister, tandsköterskor Hanteras av Folktandvården. Bilaga 70 a Ingenjörer Ingenjörer finns framförallt på Landstingsservice och (MSI) Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it. Diskussion pågår om landstinget ska delta i Tekniksprånget som är ett femårigt projekt som drivs av Ingenjörsvetenskapsakademien på uppdrag av regeringen. Syftet är att få fler att utbilda sig till bland annat ingenjörer. Praktikprogrammet vänder sig till ungdomar som gått ut gymnasiets natur- eller teknikprogram och ännu inte fyllt 21 år. Avgångsstudenter med fullständiga betyg och behörighet till naturvetenskapliga utbildningar och ingenjörsutbildningar, kan under fyra månader med lön få prova på att jobba som ingenjör eller i annat naturvetenskapligt yrke. Administratör vård/medicinska sekreterare Arbete pågår för ett samarbete med Nackademin för att säkerställa ytterligare en utbildningsanordnare av utbildning för medicinska sekreterare. Ansökan kommer att skickas in och om Yrkeshögskolemyndigheten beviljar ansökan kan en utbildning för denna grupp startas hösten Utbildningen kommer då att ges i Uppsala. Förutom arbetet i denna grupp behöver Landstinget arbeta fram en plan för hur vi ska arbeta utifrån den överenskommelse om samverkansregler som finns för den offentligt finaniserade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Reglerna är framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, måttfullhet i samverkan och behovet av tydligare ansvarsfördelning mellan hälso-och sjukvård och industrin bland annat avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildning. 11 (57)

12 12 (57) Sammanfattning av förvaltningsanalyserna 2013 Landstingets HR-strategi som är beskriven i Strategisk plan för Landstinget i Uppsala län stärks av lämnade förvaltningsanalyser och då främst från Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Att fortsätta arbetet med kompetensförsörjning på kort och lång sikt är av största vikt och att ett koncernperspektiv präglar arbetet. Att samtliga perspektiv i styrkortet och sambanden dem emellan beaktas i arbetet är viktigt för att åstadkomma en helhetssyn och att rätt insatser görs. Akademiska sjukhuset skriver i sin förvaltningsanalys att arbetet med en långsiktig personalförsörjning är viktigt för att sjukhuset ska uppnå vårdgarantin och kömiljardens krav under kommande treårsperiod. Akademiska har brist på allmän- och specialistsjuksköterskor vilket påverkar möjligheten att hålla vårdplatser öppna i den utsträckning som är nödvändig för att klara produktionen. Kommande pensionsavgångar ska vägas in i personalförsörjningen där det kan se olika ut beroende på befattning och verksamhet. Akademiska skriver att fler behöver utbildas och behovet av specialistkompetens hos medarbetarna öka. Att behålla och attrahera nya medarbetare är förstås viktigt men även att se över möjligheter till samarbete inom landstinget när det till exempel gäller operationskapacitet samt patientflöden. Akademiska betonar långsiktighet inte bara i frågan om kompetensförsörjning utan även i beställning av vård och ersättningssystem. Lasarettet i Enköping beskriver i sin förvaltningsanalys de insatser som behövs på lasarettet och landstingsövergripande för att aktivt arbeta med kompetensförsörjning. Aktiva insatser krävs inom grundutbildning, rekrytering och vidareutbildning. De kompetenser som behövs inom hälso- och sjukvård tar lång tid och stora investeringar att bygga upp samtidigt som det råder en nationell brist på vissa av dessa kompetenser. Lasarettet skriver att förutsättningar för utbildning och handledning samt möjlighet att kombinera kliniskt arbete och forskning måste skapas. Pensionsavgångar inom läkargruppen kräver nyrekrytering alternativt utbildning av ST-läkare. Arbetsuppgifter som kan utföras av andra yrkeskategorier än läkare bör identifieras och adresseras. Under förutsättning att rekrytering av specialister och övrig personal Lasarettet skriver att en tydlig beställning av produktion behövs för en långsiktig planering av bland annat utbildning samt att ersättningsmodellen behöver utvecklas.

13 13 (57) Sammanfattning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner Akademiska sjukhuset Under de senaste åren har kompetensförsörjning blivit allt viktigare inom svensk hälso-och sjukvård. Detta med anledning av kommande pensionsavgångar, ekonomiska förutsättningar, teknisk och medicinsk utveckling och utvecklingen kring forskning och utbildning. Nuläge Sjukhuset har ett antal bristyrken som är bristyrken i hela Sverige, tex specialistläkare inom olika specialiteter, psykiatrisjuksköterskor, anestesi-, IVA- och operationssjuksköterskor. Här krävs en långsiktig planering och systematiskt arbete för att rekrytera befintlig kompetens, attrahera kommande arbetskraft till vårdyrken och i en förlängning motivera till att vilja specialisera sig. Ett utökat och fördjupat samarbete med universitet, högskolor och gymnasieskolor är en förutsättning för att klara kompetensförsörjningen i framtiden. Det är viktigt att sjukhuset tydligt kan definiera vad som krävs av framtidens medarbetare och föra fram detta i diskussionerna med de olika lärosätena. Lika viktigt är det att rekrytera och behålla befintlig kompetens. Sjukhuset står inför stora pensionsavgångar. Inom vissa yrken så stora som 30% av yrkesgruppen inom en femårsperiod. Akademiska sjukhuset måste fortsätta att medverka i de samarbetsarenor som finns med de olika lärosätena för att säkra att utbildningarna utvecklas i linje med sjukhusets behov. En utmaning är också att arbeta för att bibehålla utbildningsplatser för studenter i regionen. Bristyrken Akademiska sjukhuset idag har ett antal bristyrken som är bristyrken i hela Sverige. Utifrån den framtidsprognos som SKL tagit fram är deras bedömning att det kommer att vara brist på några av våra största yrkeskategorier under många år framåt. Till detta kommer stora pensionsavgångar på sjukhuset de närmaste åren. Inom vissa yrkeskategorier så stora som 30% av den totala gruppen inom en femårsperiod. Baserat på denna statistik ska sjukhusövergripande handlingsplaner tas fram för följande yrkeskategorier: Undersköterskor Sjuksköterskor, Specialistsjuksköterskor Ingenjörer Biomedicinska analytiker Skötare Läkare (överläkare) Läkarsekreterare För övriga svårrekryterare yrkeskategorier med stora pensionsavgångar ska handlingsplaner tas fram på divisionsnivå. En svårrekryterad kategori är specialistläkare inom vissa specialiteter. För dessa ska handlingsplaner tas fram på divisionsnivå där det är aktuellt. För specialistsjuksköterskor och läkarsekreterare finns redan sjukhusövergripande handlingsplaner.

14 14 (57) Sjukhusövergripande fokusområden för att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla personal Kartläggning I kartläggningen ingår en sammanställning av antal på Akademiska sjukhuset anställda per yrkeskategori, statistik över pensionsavgångar de kommande fem åren, sjukhusets bristyrken, utbildning samt vilka chefsutbildningar som genomförts under Uppgifterna i statistiken bygger på nationell AID-kodning i lönesystemet och yrkeskategorierna är indelade efter huvudkategorier. (AID är ett nationellt klassificeringssystem av yrkeskategorier.)

15 15 (57) Nuläge personal yrkeskategorier och antal personer per kategori Antal anställda per yrkeskategori (huvudkategorier) Observera att uppgifterna bygger på AID-kodning. Källa: Diver , personal/medellön Yrkesgrupp Antal Administratör 596 Arbetsterapeut 75 Audionom 8 Biomedicinsk analytiker 277 Dietist 18 Handläggare 202 Hantverksarbete med mera 13 Ingenjörer 84 Kurativt arbete, annat 1 Kurator 93 Köks- och måltidsarbete 26 Ledning 270 Logoped 37 Läkare ej leg, allmäntjänstg 61 Läkare leg, annan 56 Läkare leg, ST 317 Psykolog 148 Rehab-förebyggande arbete, annat 21 Sjukgymnast 135 Sjuksköterska 1777 Sjuksköterska specialist 630 Sjuksköterska, annan spec.inriktn 155 Skol- och barnomsorgsarbete 9 Skötare 247 Specialistläkare 275 Städ- tvätt och renhållningsarbete 12 Tandhygienist 1 Tandläkare 14 Tandsköterska 21 Teknikarbete, övriga 30 Tekniker 51 Undersköterska 1491 Vård och omsorg, övriga 439 Överläkare 543 Övrigt 2 Akademiska sjukhuset 8135

16 16 (57) Pensionsavgångar Nedan finns en sammanställning av pensionsavgångar för tillsvidareanställda de närmaste fem åren dvs. vilka som når pensionsålder 65 år. Här ska hänsyn tas till att vissa medarbetare kan välja att gå tidigare och andra kan välja att vara kvar fram till 67 år. I kolumnen längst till höger redovisas procentuellt andelen pensionsavgångar av totalt antal anställda för befattningen. Observera att uppgifterna bygger på AID-kodning. Källa: Diver , personal/medellön Totalt yrkesgruppe 2013 (65 år Totalt förv. Andel förväntade pensionsavgångar Yrkesgrupp n och äldre) Pension Skol- och barnomsorgsarbete ,0% Rehab-förebyggande arbete, annat ,8% Skötare ,4% Överläkare ,1% Kurator ,4% Tandsköterska ,0% Hantverksarbete med mera ,1% Köks- och måltidsarbete ,1% Audionom ,2% Administratör ,6% Handläggare ,6% Tandläkare ,4% Ledning ,3% Städ- tvätt och renhållningsarbete ,0% Biomedicinsk analytiker ,9% Vård och omsorg, övriga ,9% Undersköterska ,1% Sjuksköterska specialist ,2% Arbetsterapeut ,7% Sjukgymnast ,5% Psykolog ,3% Logoped ,1% Sjuksköterska, annan spec.inriktn ,9% Dietist ,1% Ingenjörer ,0% Sjuksköterska ,7% Tekniker ,9% Läkare leg, annan ,8% Specialistläkare ,0% Distriktsläk/Spec allmänmed ,0% Läkare ej leg, allmäntjänstg ,0% Läkare leg, ST ,0% Teknikarbete, övriga ,0% Övrigt ,0% Totalt AS ,8%

17 17 (57) Lasarettet i Enköping Pensionsavgångar 65 år Operationssjuksköterska 2 Sjuksköterska 4 Överläkare, medicin 1 Överläkare, kirurgi 1 Undersköterska 5 Läkarsekreterare 2 Bemanningsassistent 1 Personalkonsult 1 Totalt Intensivvårdssjuksköterska 1 Undersköterska 1 Personalkonsult 1 Sjuksköterska, hjärtmott 1 Läkarsekreterare 1 Röntgensjuksköterska 1 Totalt Sjuksköterska 4 Undersköterska 5 Överläkare, kirurgi 1 Överläkare, medicin 2 Överläkare, gynekologi 1 Läkarsekreterare 2 Arbetsterapeut 1 Intensivvårdssjuksköterska 1 Administratör, annan 1 Totalt Kurator 1 Överläkare, ortopedi 1 Överläkare, radiologi 1 Överläkare, gynekologi 1 Sjuksköterska 1 Undersköterska 5 Biomedicinsk analytiker 1 Läkarsekreterare 1 Totalt 12 Slutsatser En stor del av pensionsavgångarna sker inom yrkesgrupper med förhållandevis god tillgång på arbetskraft. Vi ser dock ett behov av att stärka lasarettets arbetsgivarvarumärke för att på så sätt att kunna rekrytera och behålla nyckelkompetenser. Det finns ett fortsatt behov av att stödja vidareutbildning till blivande operations- och intensivvårdsutbildade sjuksköterskor. För att kunna behålla grundutbildade sjuksköterskor på vårdavdelningarna behöver vi kunna erbjuda möjlighet till utveckling och tydligare karriärvägar. Det krävs god framförhållning när det gäller rekrytering av ersättare för de överläkare som ska avgå med pension eftersom vi vet att rekryteringen kan ta lång tid, framförallt inom vissa av de medicinska specialiteterna. Förhållandevis många läkarsekreterare avgår med pension inom de närmaste åren. God framförhållning i rekryteringsarbetet behövs även för denna yrkesgrupp.

18 18 (57) Aktiviteter Utveckla och tydliggöra lasarettets profil (start chefsdagen den 6 mars) Förbättrad marknadsföring, aktiv närvaro i sociala medier samt systematik i t ex mässdeltagande Bättre ta tillvara kompetensen hos läkare med utländsk legitimation (landstingsövergripande arbete pågår) Tydligare strategi för ST (landstingsövergripande arbete pågår) Ökat samarbete inom landstinget avseende bristkompetenser Erbjuda möjlighet till utvecklingstid/forskning Använda resurserna rätt genom att arbetsuppgifter ska utföras av personal med adekvat kompetens Tydliggöra karriärvägar för sjuksköterskor. Ta fram kompetensstege/utvecklingsplan för ssk samt erbjuda anställning som kvalificerad sjuksköterskeresurs (arbete pågår) Alla sjuksköterskor med huvudhandledaruppdrag bör ha magisterexamen inom relevant område samt handledarutbildning 7,5HP. Ekonomiskt stöd för utbildning finns att söka Studielön Rekryteringspremie Avgångsintervjuer

19 19 (57) Primärvården Primärvården står inför stora utmaningar de närmaste åren, det handlar om en förskjutning av vård från sluten vård till primärvård, det fria vårdvalet med fri etableringsrätt och en inflyttning i länet som innebär att behovet av vård totalt ökar. Den demografiska ökningen innebär ett behov av fler medarbetare inom primärvård för att klara att möta befolkningen behov. I en situation där det redan från början är en brist så innebär denna förändring i demografin att bristen på nyckelkompetenser blir ännu större. Den medicinska utvecklingen, med nya behandlingsmetoder och ändrat arbetssätt, innebär också att behandlingar och uppföljningar/kontroller som tidigare låg inom den slutna vårdens idag kan ombesörjas av vårdnivån primärvård. Sammantaget, både ökningen av befolkning och ett utökat vårduppdrag, kommer det att under en längre period vara ett stort behov av nya medarbetare, både antal och med rätt kompetens, som arbetar inom vårdnivån primärvård. Det fria vårdvalet inom primärvård med fri etableringsrätt kommer på sikt att förändra fördelningen av offentlig och privat vård. Under 2012 har det skett etableringar i länet och en ny aktör kommer att starta sin vårdcentral i februari 2013 i Uppsala stad. Fördelningen av offentlig och privat är i nuläget cirka 60 procent offentlig vård och 40 procent privata aktörer. Kartläggning av pensionsavgångar, utbildning och bristyrken Pensionsavgångar för de mest kritiska yrkesgrupperna Kartläggningen av kommande pensionsavgångar inom Primärvården visar att det fram till år 2020 kommer bli stora pensionsavgångar inom flera nyckelkompetenser. Beräkningen är gjord utifrån pensionsavgång vid uppnådda 65 år. Distriktsläkare Distriktssköterskor Barnmorskor Sjuksköterskor Biomedicinska analytiker Undersköterskor Kuratorer Sjukgymnaster Läkarsekreterare Psykologer 64 pensionsavgångar av 130 anställda 49 pensionsavgångar av 129 anställda 21 pensionsavgångar av 51 anställda 36 pensionsavgångar av 107 anställda 5 pensionsavgångar av 25 anställda 12 pensionsavgångar av 43 anställda 9 pensionsavgångar av 14 anställda 17 pensionsavgångar av 65 anställda 30 pensionsavgångar av 88 anställda För närvarande är det stor personalrörlighet varför det inte går att beräkna i nuläget. Förutom pensionsavgångar är nuläget att all primärvård, både offentlig och privat, har ett antal vakanser på distriktsläkartjänster vilket betyder att rekryteringsbehovet är långt utöver det som genereras av pensionsavgångar. För den offentligt drivna Primärvården är antalet vakanser i december 2012 drygt 20 procent.

20 20 (57) Den enskilt viktigaste aktiviteten som Primärvården kan göra för att klara en del av personalförsörjningen är att egenutbilda specialister i allmänmedicin. Idag har den offentliga primärvården ett landstingsövergripande uppdrag att utbilda specialister i allmänmedicin både till privat och offentlig vård i länet. Mellan läkare är idag anställda som STläkare i allmänmedicin. Bedömningen är att detta inte är tillräckligt många för att klara av att bemanna både vakanser och framtida pensionsavgångar. För övriga personalgrupper skiljer sig inte uppdragen åt i någon nämnvärd utsträckning och hittills har rekryteringsläget varit i relativ balans.. De senaste åren har det blivit svårare att hitta biomedicinska analytiker med rätt utbildning och erfarenhet vilket bland annat beror på den förändrade utbildningen. En relativt ny kompetens i primärvård i Uppsala län är psykologer för vårdcentralsuppdraget och där är det ett relativt gott rekryteringsläge i de större tätorterna men svårigheter finns att rekrytera till de vårdcentraler som ligger långt bort från centralorten Uppsala som Skutskär, Östhammar, Tierp, Östervåla och Heby. Detta gäller även för andra yrkesgrupper och då framförallt för läkare. I Primärvården har det under en längre tid funnits ett utvecklat arbete med att internutbilda medarbetare. Det finns yrkesföreträdare för de största yrkesgrupperna som har ett övergripande uppdrag för den offentliga primärvården. Dessutom pågår ett intensivt utvecklingsarbete med Uppsala Universitet för att stimulera till verksamhetsnära forskning och utveckling. Särskilda medel finns också avsatta för att medarbetare, både inom privat som offentlig vård, ska kunna söka medel för att arbeta med att utveckla verksamheten. Fortsatt satsning på att utbilda specialister i allmänmedicin är av högsta prioritet. Efter att landstingsrevisionen genomfört en granskning över hur landstinget som helhet arbetar med den strategiska kompetensförsörjningen av läkare kommer ett utvecklingsarbete ske inom detta område. En fråga som kommer att behandlas i detta arbete är hur landstingets ska ta tillvara de legitimerade läkare som utbildat sig i ett annat EU-land men saknar klinisk erfarenhet och även inventera hur det ser ut i länet med läkare som har en utbildning från ett land utanför EU och hur man ska arbeta med att ta tillvara deras kompetens.

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernstab HR Lisa Davidsson HR-strateg 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGSPLAN Datum 2015-03-09 Dnr 0900843 1 (14) Kompetensförsörjningsplan för 2015-2018 1. Inledning ska vara

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

Framtidens kompetensbehov 2011. Vård och omsorg

Framtidens kompetensbehov 2011. Vård och omsorg Framtidens kompetensbehov 2011 Vård och omsorg Innehåll Inledning... 2 Regionförbundets uppdrag kring kompetensförsörjningsfrågor... 3 Tematisk fördjupning... 3 Metod... 5 Metoddiskussion...6 Statistik...

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun

Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun Kompetensförsörjning 2014-2016 Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 2 (22) Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Omvärldsbevakning

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer