Information från Kylma AB - nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från Kylma AB - nr 4 2013"

Transkript

1 Information från Kylma AB - nr Redaktion: Johan Bern, Ingrid Lilja och Malin Grundström Underhåller du ditt kylsystem? Kylmas produktsortiment fortsätter att breddas, nu senast med Copeland kompressorer, tidigare under hösten även med Dorin kompressorer. Detta stärker oss i segmentet för scrollkompressorer och kompressorer för koldioxid. Sortimentet täcker givetvis både nyinstallation samt service och eftermarknad. AIA/LuVe fortsätter sin lansering av nya mycket konkurrenskraftiga produkter. Sammantaget erbjuds produkter som är mer energieffektiva, tystare och enklare att installera. Att planera sitt underhåll av kylsystem är en bra affärsmöjlighet för en kylinstallatör. Rekommendationen är att noggrant läsa på sida 2 om vad detta innebär och att tillämpa det i praktiken t.ex. genom att erbjuda ett servicepaket för planerat underhåll till brukaren. Vi tar upp frågan om val av kopparrör och fittings till koldioxidsystem på sida 3. Sammanställt finns där en tabell över vilka trycknivåer som råder i ett transkritiskt boostersystem. Kylma lagerhåller alla komponenter du behöver i ditt koldioxidsystem. Kylmas hemsida fortsätter att utvecklas och nu kan du även se Compacta dokumentation på levererade kylaggregat. Sist men inte minst vill jag personligen tacka Kjell Dahlgren, Kylma Göteborg, som gått i pension. Han har varit en oerhörd resurs genom sitt målmedvetna fokus på att alltid sätta kunden i centrum och att driva Kylma i rätt riktning. Tack Kjell! Johan Bern Copeland hos Kylma! Nu kan du även handla Copeland hos Kylma. Sedan den 1 oktober är Kylma återförsäljare för Copeland vilket innebär att vi kan erbjuda samtliga produkter från Copeland. I dag har vi de vanligaste scrollkompressorerna på lager, se eller kontakta din Kylma-filial för mer information.

2 Planerat underhåll av kylsystem Varför planerat underhåll? Det finns flera goda skäl att underhålla ett kylsystem. Allt från rena lagkrav till brukarens förväntningar ger anledning till att upprätta och genomföra en underhållsplan för ett kylaggregat. Denna handledning beskriver de riklinjer och krav som är tillämpliga. Vem ansvarar för underhållet? Ägaren (brukaren) av ett kylsystem anses vara ansvarig för att ett kylsystem inspekteras, regelbundet övervakas och underhålls på ett tillfredsställande sätt. I F-Gasförordningen är det ägaren (operatören) som ansvarar för att regelbunden läcksökning utförs och att läckage förebyggs. Operatören ansvarar också för att underhållet dokumenteras i ett register. Var finns stöd för underhåll? En utmärkt handledning är SS-EN378, den Europeiska kylstandarden. Beakta sambandet mellan de avsnitt i EN378 som är harmoniserade mot Tryckutrustnings- och Maskindirektiven. Har man använt EN378 som utförandestandard för aggregatets CE-märkning är man i princip skyldig att ha ett underhållsprogram och tidsplan för kylaggregatet. I EN378 framgår att underhåll ska utföras så att riskerna för: a personskada minimeras b skada på egendom minimeras c att systemets komponenter fungerar fullgott d att systemets funktion och tillgänglighet bibehålls e att köldmedie- eller oljeläckage identifieras och åtgärdas f att energiförbrukningen minimeras Svensk Kylnorm innehåller en hel del information. Den mesta informationen handlar dock om hur Driftinstruktionen ska utformas. Lagkrav F-Gasförordningen beskriver kraven på kylutrustning som innehåller F-Gaser, d.v.s. HFC köldmedium. Fokus på läcksökning och förebyggande av läckage. Läcksökning utförs enligt direkt eller indirekt metod. Resultaten måste dokumenteras i anläggningens register, också kallad Journal. Tryckbärande utrustning. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter beskriver man krav och omfattning av kontroll av tryckbärande utrustning. Beroende på typ av köldmedium, storlek på tryckkärl samt avsäkringstrycket, ställer man krav på regelbunden, återkommande kontroll. Dessa kontroller måste utföras av Kontrollorgan certifierat för uppgiften. Här måste man använd sig av s.k. Ackrediterade organ. Denna handledning omfattar inte den typen av kontroller. Tillverkare och leverantör av kylutrustning Leveransvillkoren innehåller leverantörens ansvar för felaktigheter i levererad kylutrustning. Leverantören har utökat ansvar för konstruktions-, tillverknings- och materialfel på levererat gods. Där ställer leverantören samtidigt ett krav på underhåll av utrustning för att man ska kunna uppfylla det kraven. Utan underhåll faller möjligheten till att kunna åberopa t.ex. säljarens ansvar för fel. Brukare av kylutrusning Som brukare av ett kylsystem har man önskemål och förväntningar på god driftekonomi, hög tillgänglighet och livslängd på sin kylutrustning. En väl genom genomarbetad underhållsplan ökar möjligheten till att förväntningarna uppfylls samt att man som brukare slipper oplanerade driftstopp och onödiga haverier. Vem får utföra planerat underhåll? Om man gör ingrepp i kylsystem innehållande HFC måste man enligt F-Gasförordningen ha certifikat. I övrigt anses det att personal som arbetar med drift, övervakning och underhåll ska vara tillräckligt instruerade och kompetenta i förhållande till sina arbetsuppgifter. Att arbeta med installation och underhåll av s.k. Naturliga köldmedium, t.ex. ammoniak, propan och koldioxid, kräver inga certifikat eller speciella utbildningar. Man måste dock vara medveten om att i princip alla Naturliga köldmedium kan, vid oriktigt eller okunnigt handhavande, bli mycket farliga. Vem tjänar på planerat underhåll? Alla! Ägaren får en kontrollerad anläggning som får hög tillgänglighet och god driftekonomi. Installatören får kontroll på den anläggning han har ansvar för under en period samt en nöjd kund som kan ta över en väl fungerande anläggning efter ansvarstidens utgång. Leverantören av utrustningen får också en nöjd kund i form av en installatör som har kontroll på sin installation. Vad omfattar planerat underhåll Man kan säga att ett planerat underhållsarbete på ett kylsystem omfattar följande moment: 1 Okulär kontroll samt kontroll av journal 2 Eventuella komponentbyten/reparation/efterdragningar 3 Driftprov med mätning av tryck- och temperaturer samt motorströmmar 4 Driftprov av styr- och reglerfunktioner samt säkerhetsutrustning 5 Provtagning med analys av arbetsmedier (lab.prov) 6 Rengörning av värmeväxlare och övrig utrustning 7 Läcksökning 8 Dokumentation av utförda åtgärder 9 Utvärdering av driftprov och laboratorieprov 10 Eventuell uppföljning av reparationer och läckage Hur ofta ska underhåll utföras? Underhållsintervallet beror naturligtvis på hur intensivt utrustningen används samt kraven på tillgänglighet. F-Gasförordningen beskriver intervallet för perioden mellan läcksökningar. Man kan mycket väl använda samma intervall för alla kylsystem som anger fyllnadsmängd i stället för Ton koldioxidekvivalenter. Man bör i sin underhållsplan anpassa använda intervall till de olika underhållsmomenten. Drifttid och antal starter ger information om hur intensivt utrustningen används. Mäter man dessa storheter kan man på sikt anpassa underhållsintervallen till driften. OBS! Man kan inte förlänga läcksökningsintervallet för utrustning som innehåller F-Gas. Det finns också en del produkter som ska underhållas efter viss tids drift. Det kan vara inspektioner eller byten som föreskrivs av tillverkare. I Kylmas underhållsschema finns sådana intervall för vissa produkter. Där är drifttiden avgörande för bytet eller inspektionen. Man måste alltså alltid mäta drifttid för en kompressor. Eller åtminstone för lite större kompressorer. Se vidare Kylmas underhållsschema. KYLMAGAZINET NR

3 Energibesparing med ClimaCheck prisbelönad i Canada Det är inte bara i Sverige som ClimaCheck används för energieffektivisering. I Canada Energieffektivisering på Sobey s med mycket gott resultat tack vare ClimaCheck. har ClimaChecks partner Renteknik visat att det går att spara stora mängder energi i butiker, ishallar och luftkonditioneringssystem. Nyligen fick de för butikskedjan Sobey s räkning ta emot ett pris för det goda resultat de uppnått. Sobey s äger 1700 butiker över hela Canada. Renteknik arbetar efter en strukturerad metodik för energieffektvisering som innefattar fyra steg: 1. Scope - Kartläggning 2. Investigation - Mätning och analys 3. Implementation - Åtgärder som utförs av entreprenören 4. Hand off - Utvärdering, utbildning av driftpersonal och överlämning. Renteknik har genomfört ett 30-tal projekt i butiker, kontorshus, sjukhus och ishallar och uppnått besparingar på mellan 15 och 30 procent med pay-off tider som ofta är ett eller två år och i de fall projekten faller under de Kanadensiska bidragssystemen ibland är betalda på några månader. Stora besparingar Gul linje = utomhustemp, lila linje = förväntad energiförbrukning utifrån utomhustemp och statistisk energiprofil, gula staplar = faktisk energiförbrukning, dygnsvärden Stora besparingar görs genom att styrsystemen anpassas efter de faktiska driftfall där aggregaten arbetar med anpassade börvärden och så att ogynnsamma driftförhållanden undviks. Vad är K65 för dig? I och med att R744 har introducerats som köldmedium i kylaggregat har också kravet för förståelse av tryck och trycknivåer i systemet ökat. Just nu ställer vi ut roll-ups i våra butiker som försöker åskådliggöra tryck och trycknivåer i en transkritisk booster med fyra olika trycknivåer. Figuren ovan är färgmärkt med avseende på max. arbetstryck, MWP, vilket normalt avser säkerhetsventilens öppningstryck. Rött för gaskylarkrets, gult för mellantank och vätskesida, blått för högtryckskompressorernas sugsida, mellantrycket, samt grönt för lågtryckskompressorernas sugsida. Tabellerna har motsvarande färg för lämpliga rör och fittnings. Våra vanliga kopparrör tål betydligt högre tryck än tidigare redovisat. Dessa går att använda i stora delar av ett koldioxidsystem. Det är bara i gaskylarkretsen man behöver ett annat rör än vanliga kopparrör. Här ska man använda K65 rör eller möjligen stålrör. Fördelen med K65 är att man löder dessa som vanliga kopparrör. Däremot är våra vanliga fittings av en lägre tryckklass. Här måste man använda K65 fittings till alla kretsar utom till den gröna kretsen. Samtidigt görs en noggrann injustering av fyllning, expansionsventil och flöden för att ge systemet de bästa förutsättningarna. Många av åtgärderna kräver nästan inga investeringar samtidigt som de markant minskar risken för haverier. Projektfasen avslutas med att besparingen verifieras. Efter projektfasen övervakas systemen på ClimaChecks servrar för att säkerställa att de uppnådda prestanda bibehålls över tid och att inga fel som kan leda till haverier uppstår. Know the Performance Maximise the efficiency Kopparrör Fittings Cupori 221 Wieland K65 IBP Max arbetstemp Wieland K65 Ytterdiameter MWP S= Slinga MWP MWP 60 ºC 100 ºC MWP inch bar R= Rak bar bar bar bar bar 1/4 221 S15 70, / S15 N/A /8 140 S , /2 102 R5/S , /8 86 R5/S , /4 85 R5/S , /8 78 R5/S , /8 66 R , /8 62 R , /8 62 R , /8 62 R5 27,0 33,3 2 5/8 62 R5 24,9 33,3 3 1/8 42 R5 23,4 33,3 4 1/8 39 R6 22,7 33,3 Max arbetstryck i rörsystem TCA booster MWP eller PS, använd rördel med lika färg Gaskylarkrets 120 bar HP Vätskekrets 60 bar MP Mellantryck sugsida 52 bar MLP Lågtryck sugsida 30 bar LP Rm=250 och K=3,5 från Cuporis kvalitetsintyg 2.2 Rm=200 och K=4 från IBP kvalitetsintyg KYLMAGAZINET NR

4 Praktiska och säkra mätinstrument från Elma Elma 2000x Kat IV spännings/ genomgångs/fasföljdstestare Mycket säker spänningsprovare som även klarar polsökning samt fasföljd. Elma 2000x är även utrustad med lampa. Best nr Elma 611B Infraröd termometer Infraröd termometer som utan beröring kan mäta temperaturen. Inställbar emissionsfaktor från 0,1 till 1,00 vilket gör instrumentet idealiskt till mätning på material med alla slags emissionsvärden. Kort reaktionstid ca 0,15 sekunder gör Elma 611B perfekt till snabba mätningar som t ex screening av kyl/frysskåp, mätningar på rörliga delar i maskiner samt komponenter inom elektronikområdet. Best nr Utökat sortiment av EC-fläktar Du vet väl att Kylma har ett komplett sortiment av EC-fläktar till bl.a. kyldiskar. Förutom EC-fläktar till Wica/Arneg och EBMs IQ universal/multifunktionsmotorer erbjuder vi nu även ELCO ECM i blisterförpackning med installationstillbehör. Best nr Tack Kjell! Avs: Kylma AB, Box 8213, SPÅNGA Kjell Dahlgren har efter 25 år på Kylma valt att gå i pension. Alla som har haft förmånen att få jobba med Kjell oavsett om man har varit kollega, kund, leverantör eller allmänt verksam i kylbranschen vet vilket oerhört engagemang Kjell har visat i sin roll som distriktschef i Västsverige. Han har starkt påverkat och utvecklat Kylma till att nå en marknadsledande position och att stå för något unikt med stora försäljningsframgångar. Vi önskar alla Kjell en underbar tid som pensionär och tackar för alla hans ypperliga insatser. KLA luftkylda aggregat nu även för frys KLA är en serie kompletta och mycket konkurrenskraftiga luftkylda aggregat. Aggregaten är försedda med bland annat: - startutrustning - tank - säkerhetsventil - återstartsfördröjning - varvtalsstyrda fläktar Kapacitet: Kyl: 1-18 kw Frys: 1-7 kw Compacta på webben På Kylmas hemsida, kan du numer själv hämta pdf-dokumentation kopplat till leverans av Compacta-aggregat. Under Mina sidor väljer du Compacta - Dokumentation efter att du har loggat in. Välj sedan aktuell Compacta via sökfuktionen. GÖR JOBBET LÄTTARE HUVUDKONTOR GÖTEBORG JÖNKÖPING MALMÖ STOCKHOLM N STOCKHOLM S SUNDSVALL VÄSTERÅS Fagerstagatan 29 Gruvgatan 25 Granitvägen 5 Höjagatan 19 Fagerstagatan 29 Årsta Skolgränd 14D Trafikgatan 11 Ängsgärdsgatan SPÅNGA V FRÖLUNDA JÖNKÖPING MALMÖ SPÅNGA STOCKHOLM SUNDSVALL VÄSTERÅS Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Telefax Telefax Telefax Telefax Telefax Telefax Telefax Telefax December 2013 ett företag

5 ClimaCheck PA PRO II Inklusive modem, ClimaChecks online-tjänst i 1 år och 4G-surfplatta från Samsung! Med den här kombinationen kan du smidigt följa en anläggning i realtid - var du än befinner dig. Kyl- och värmeeffekt, COP, överhettning, underkylning - kontinuerligt under verkliga driftsförhållanden. Det ger fantastiska förutsättningar för verifiering, felsökning, prestandakontroll och energioptimering. Med modemet och onlinetjänsten laddas all mätdata upp i molnet för övervakning, analys och larm vid avvikelse. Dokumentation som väl lever upp till kraven som ställs i både Svensk Kylnorm Faktablad 12 och AMA VVS & Kyl12 får du på köpet. Enklare kan det inte bli! Läs mer på Kampanjen gäller till och med 10 januari 2014 (Telefoni-/dataabonnemang ingår ej) 50exk9l. m0om0s :- å Surfplatta p köpet! (10.1, 1.6GHz, 16GB) GÖR JOBBET LÄTTARE HUVUDKONTOR GÖTEBORG JÖNKÖPING MALMÖ Fagerstagatan 29 Gruvgatan 25 Granitvägen 5 Höjagatan SPÅNGA V FRÖLUNDA JÖNKÖPING MALMÖ Telefon Telefon Telefon Telefon Telefax Telefax Telefax Telefax December 2012 STOCKHOLM N Fagerstagatan SPÅNGA Telefon Telefax STOCKHOLM S SUNDSVALL VÄSTERÅS Årsta Skolgränd 14D STOCKHOLM Telefon Telefax Trafikgatan SUNDSVALL Telefon Telefax Ängsgärdsgatan VÄSTERÅS Telefon Telefax ett företag

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla.

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Kylaggregat för kommersiell kyla version 2015.2 Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Det dominerande HFC köldmediet

Läs mer

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014.

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014. Miljö- och energidepartementet Susanne Gerland/Johanna Jansson 103 33 Stockholm Stockholm den 11 maj 2015 Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal

Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal Nyhetsmagasinet #1 2014 KLIMAT Energispaning 2015 Linnea Carlsson är Sveriges bästa kyl- och värmepumptekniker! Vad gäller vid ROT-avdrag? » LEDARE Koka soppa på en spik Koka soppa på en spik, trolla med

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel 1 7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel Inledning Det är idag en djungel att välja rätt servoväxlar till sina maskiner eller applikationer. I denna rapport kommer du att

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

NIBEs bergvärmepumpar bästa valet för svenska villaägare

NIBEs bergvärmepumpar bästa valet för svenska villaägare P r o f f s N y t t N r. 4 / 2 0 1 2 650 miljarder att ta del av Anna har flest besökare på NIBE! Energimyndighetens test visar: NIBEs bergvärmepumpar bästa valet för svenska villaägare Trygghet både för

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET. Smörja i tid. Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET. Smörja i tid. Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Smörja i tid Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00 Epost: fastighet@svekom.se Webbplats:

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: SKÖTSELANVISNING Diplomat Optimum G2 Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den

Läs mer

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på VI HJÄLPER SVERIGES BYGGARE ATT UTFÖRA SITT JOBB ÄNNU BÄTTRE Würth hela vägen bygg Vi ser till att du får TID ÖVER till att göra det du är bäst på Bra, Bättre, Bäst betala för den kvalitet du behöver Rätt

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2013 Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten Kvinnor

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 4-5 Sida 8-9

viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 4-5 Sida 8-9 viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Sida 4-5 Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 8-9 2 Förord/Innehåll Bästa läsare 3 Med förtroende i samarbetet når man långt

Läs mer