Å rsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ampeln 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å rsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ampeln 2"

Transkript

1 Å rsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ampeln 2 Räkenskapsåret Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1

2 Styrelsen för Bostadsrättföreningen Ampeln 2, Finn Malmgrens väg 65-67, Johanneshov, organisationsnummer får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Förvaltningsberättelse G rundfakta om föreningen: Föreningen förvärvade fastigheten Ampeln 2 i Stockholms kommun. Den totala anskaffningskostnaden uppgick till kr. Detta belopp inkluderar samtliga anskaffningskostnader såsom lagfartskostnader och provisioner etc. Förvärvet av fastigheten skedde genom att förvärva dotterbolaget Heimstaden Höjden AB, vilket var ägare till fastigheten. Därefter förvärvades fastigheten av dotterbolaget till ett pris understigande marknadsvärdet. Fastigheten redovisas i bostadsrättsföreningen till marknadsvärdet. Mellanskillnaden (övervärdet) mellan marknadsvärdet och förvärvspriset har redovisats som en utdelningsintäkt. Posten aktier i dotterbolag har därefter minskats med övervärdet och har i resultaträkningen kvittats mot den emottagna utdelningen. (Denna redovisning överensstämmer med FAR SRS Uttalande om bostadsrättsföreningars förvärv av fastighet i aktiebolag.) Aktierna i Heimstaden Höjden AB har därefter nedskrivits till substansvärdet. Bolaget likviderades den Föreningen är ett privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening). Föreningens ändamål: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmar för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrätthavare. Medlemmar: Föreningen har per totalt 20 medlemmar. Styrelse: Styrelsen har följande sammansättning Ordinarie ledamöter: Rasmus Hallberg Daniel Hägerstrand Mikko Lappalainen Mats Nylander Pekka Ronkainen Jan Stefan Sarbäck Suppleanter: Henrik Arnet Maria Cristina Larsson Sammanträden: Ordinarie föreningsstämma hölls Styrelsen har från föreningens bildande avhållit 15 protokollförd sammanträden. Under året har styrelsen dessutom haft många ej protokollförda planeringsmöten samt möten med projektledare och entreprenörer under badrumsrenoveringen och stambytet av vvs och el. 2

3 Förvaltning: Den ekonomiska förvaltningen sköts av BoVera Konsult AB, org.nr Revisor: Till föreningens revisor har utsetts auktoriserad revisor Nina Åström, Parameter Revision AB Överlåtelser: Under räkenskapsåret har sex lägenheter överlåtits. Fastigheten: Föreningen disponerar tomträtten med beteckningen Ampeln 2 i Stockholms kommun. Markareal för tomten uppgår till kvadratmeter. Fastigheten består av 13 st bostadslägenheter och 1 lokal. Lägenhetsytan uppgår till 712 kvadratmeter och lokalytan uppgår till 17,5 kvadratmeter, totalt 729,5 kvadratmeter. Byggnaden uppfördes Försäkring: Fastigheten är sedan fullvärdesförsäkrad hos TryggHansa. Fastighetslån och taxeringsvärde: Per hade föreningen låneskulder på sammanlagt kronor. Skuldsättning per kvadratmeter lägenhetsyta uppgår till kronor. Fastighetens sammanlagda taxeringsvärde 2013 uppgår till kronor fördelat enligt följande: Byggnader Mark Summa Bostäder Väsentliga händelser under året: K ÖPST Ä M M A Skiftet januari/februari har Heimstadens hyresgäster med korttidskontrakt flyttat ut ur fastigheten och kvarboende är endast föreningens medlemmar, hyresgästerna med förstahandskontrakt. Extra föreningsstämma hölls för beslut om köp av tomträtten till fastigheten Ampeln 2 i Stockholms kommun. Genom upprop beslutades enhälligt att vi skulle köpa fastigheten. K ÖP A V F AST I G H E T E N A MPE L N 2 Med god hjälp från Forum Fastighetsekonomi AB och ombildningskonsult Håkan Söderqvist blev föreningen ägare till fastigheten Ampeln 2 med en totalyta på 914 kvadratmeter varav 712 kvadratmeter är bostadsyta. Föreningens tomtarea är på 1213 kvadratmeter och arrenderas av Stockholms stad. Fastigheten består av två trapphus belägna på Finn Malmgrens väg 65 67, Johanneshov och har totalt 13 lägenheter. Det finns sex stycken lägenheter med fyra rum och kök á 70 kvadratmeter och sex stycken lägenheter med två rum och kök á ca 38 kvadratmeter samt en lägenhet på gaveln med tre rum och kök á 65 kvadratmeter, alla upplåtna med bostadsrätt, varav Heimstaden blev ägare till sex stycken lägenheter. L O G O T YP O C H PR O F I L M A T E RI A L Under februari skapade styrelsen föreningens logotyp och tog sedan fram ett profilmaterial till trapphusens namntavlor, självhäftande dekaler och brevpapper. 3

4 F Ö R E NIN G E NS W E BBSID A Föreningens webbsida skapades och publicerades i början av mars för att ge aktuell information till medlemmarna. Webbsidan visade sig också vara en oerhörd hjälp för styrelsen under våren när Heimstadens alla lägenheter skulle säljas. Spekulanter och mäklare hittade lätt själva all nödvändig information om föreningen på webbsidan under basfakta. B Y T E A V F AST I G H E TSSK Ö T A R E M E D JO UR A V T A L Jour och skötsel av fastigheten utförs fr.o.m. mars 2013 av POS Fastighetsvård AB. ST A M- O C H E LB Y T E Enligt föreningens underhållsplan skulle stambyte av vvs och el samt badrumsrenovering utföras under För att så snart som möjligt komma i gång med arbetet påbörjades upphandling av projektledare direkt efter köpet Efter att inkomna offerter behandlats anlitade vi Vattentornshuset AB och Björn Olofsson som projektledare för uppdraget. Under mars upphandlades el- och vvs-entreprenörer. Styrelsen beslutade att anlita FIMA Bygg- och Plattsättning AB för vvs-entreprenaden och Svenska Datanätverket AB för el-entreprenaden Arbetet påbörjades och fortskred under våren och försommaren. Hela arbetet var slutbesiktigat och klart Under året har 12 av föreningens lägenheter fått nya helkaklade badrum med värmeslingor i golvet, nya badrumsfönster, mindre handfat och toalettstolar för att ge större golvyta. Lägenhet ingick inte i badrumsrenoveringen eftersom den redan har ett modernt badrum från I samband med att nya elledningar dragits i fastigheten är det även förberett för att dra fiber till alla lägenheter om föreningen i framtiden vill ansluta till fibernät. Även fastighetens allmänna ytor har förbättrats med automatiska belysningsarmaturer i källargång, trapphus och vid källardörr mot bakgård. B Y T E A V 15 M E T E R H U V UDST A M UND E R K Ä L L A R G O L V E T När stambytet var slutfört filmades alla avloppsrör, även de gamla rören under källargolvet som ej ingick i själva stambytet. Flera skador på den gamla huvudstammen upptäcktes vid filmningen. Det blev ett arbete utanför stambytet som omgående måste åtgärdas. Golvet bilades upp och nya rördragningar, totalt ca 15 meter, drogs från pannrum och 65:ans huvudstammar fram till tvättstugan där grenröret delar sig och går ut till gatan. SK A D E DJURSB E K Ä MPNIN G Under filmningen av rörstammarna visade det sig även att skadedjursbekämpare omgående behövde anlitas. Avtal skrevs med Rentokil AB som nu utför kontinuerliga kontroller och håller fastigheten fri från skadedjur. V Å RST Ä DNIN G Inför vårstädningen köpte vi bl.a. in två bänkbord och klotgrill till uteplatsen samt diverse trädgårdsredskap till föreningen. Det var stor uppslutning och det krattades och krattades. I pauserna grillade vi korv vid nya uteplatsen. Dagen resulterade i ungefär 60 säckar löv, kvistar och annat skräp som styrelsen fick frakta till tippen. 4

5 H ÖSTST Ä DNIN G M E D M Å L NIN G A V K Ä L L A R E Under höst-fixar-dagen målade vi väggarna i källargången, städade tomten, putsade alla fönster i trapphus/källare och krukväxter i trapphusen kom på plats. Målningen innebar ett stort lyft för känslan i källaren och vi sparade även en slant då vi utförde arbetet själva. Det var stor uppslutning med ett positivt och glatt gäng och i pauserna grillades det korv vid uteplatsen. N Y A E N T R ÉPO R T A R O C H SÄ K E R H E TSDÖ RR A R Fastigheten fick under hösten nya fina entréportar med kodlås samt ny säkerhetsdörr av stål från källaren ut mot bakgården. Av föreningens 13 lägenheter hade en redan installerat säkerhetsdörr. Under året har ytterligare tio lägenheter valt att installera ny säkerhetsdörr och de har alla erhållit föreningens bidrag på 1500 kr vid installation av ny säkerhetsdörr. O V K UND E RSÖ K NIN G I L Ä G E N H E T Föreningens fastighet har en godkänd OVK besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) utförd som gäller t.o.m Efter stambytet anlitade vi en extern konsult som undersökte och filmade ventilationskanalen till lägenheten. Undersökningen visade att ventilationskanalen fungerar som den ska. N Y E K O N O M ISK F Ö R V A L T NIN G O C H N Y AU K T O RISE R A D R E V ISO R Efter noggrant övervägande anlitades BoVera Konsult AB som ny ekonomisk förvaltare. Bytet har inneburit ett rejält lyft för föreningen eftersom vi nu har lagt över all ekonomisk förvaltning till BoVera Konsult AB. Även föreningens postadress ändrades vid bytet till c/o BoVera Konsult AB. Vid den extra föreningsstämman valdes enhälligt att föreningen ska anlita Parameter Revision AB och Nina Åström som huvudansvarig auktoriserad revisor. DI G I T A L ISE RIN G A V ST Y R E LSE NS A RB E T E En av fördelarna med BoVera Konsult AB är att vi nu kan attestera fakturor digitalt, vilket både är smidigt och ger bra spårbarhet. Samtidigt arbetar styrelsen med att digitalt lägga upp alla viktiga dokument så de lätt finns tillgängliga för styrelsen på deras officiella gmailkonto. Samtliga protokoll finns redan upplagda och är lättillgängliga för alla ledamöter. IN O M- O C H U T O M H USG RUPPE N Enligt stämmobeslut har två arbetsgrupper under året arbetat fram förslag som under 2014 kommer att presenteras för styrelsen för behandling. E N E R G IB ESPA RIN GSÅ T G Ä RD E R Under året har styrelsen upphandlat energibesparingskonsult för genomgång av fastighetens möjligheter till energibesparingsåtgärder som utifrån fastighetens förutsättningar sammanställer en långsiktig åtgärdsplan som kan utföras steg för steg under en flerårsperiod. N Y A M E D L E M M A R UND E R Å R E T Alla Heimstadens sex stycken lägenheter såldes under våren och föreningen fick då tio nya medlemmar. Under hösten ändrades ägarförhållandet i en lägenhet och föreningen fick ytterligare en ny medlem. 5

6 F R A M T ID A R E N O V E RIN G A R Föreningens registrerade underhållsplan sträcker sig från 2013 till 2026 enligt nedan: 2014: renovering av fasaden på baksidan balkonger yttertak fönster värmeventiler 2016: byte av maskinpark i tvättstuga renovering av trapp till lägenhet nr : OVK rensning av kanaler 2023: OVK rensning av kanaler 2024: återmålning av fönster rensning av avloppsstammar Förslag till disposition beträffande föreningens resultat: Till stämmans förfogande finns följande medel: Årets resultat Summa Styrelsen föreslår följande disposition till stämman: Avsättning till yttre underhållsfond enl. ek.plan Att balansera i ny räkning kronor kronor kronor kronor Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. 6

7 R ESU L T A T R Ä K NIN G Not Intäkter Årsavgifter Övriga intäkter 0 SU M M A IN T Ä K T E R Kostnader Underhåll Driftskostnader Fastighetsförsäkringar Fastighetsskatt Personalkostnader Avskrivningar Summa Rörelsens kostnader R Ö R E LSE R ESU L T A T Finansiella poster Vinst försäljning aktier i db 47 Vinst försäljn. Placering Ränteintäkter 0 Räntekostnader Summa Finansiella Poster Å R E TS R ESU L T A T

8 B A L A NSR Ä K NIN G Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader och Mark Aktier i dotterbolag 0 Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar 265 Förutbetalda kostn/upplupna int Summa Kortfristiga fordringar K assa, Bank och Plusgiro Summa Omsättningstillgångar Summa Tillgångar Eget kapital och Skulder Eget K apital Bundet eget kapital: Insatser Summa Bundet eget kapital Fritt eget kapital: Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa Eget K apital Långfristiga skulder Reverslån Summa Långfristiga Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Förskottsbetalda årsavgifter o hyror Upplupna kostn/förutbet. intäkter Summa Kortfristiga Skulder Summa Eget kapital och Skulder Ställda panter, säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga 8

9 Noter till Resultaträkningen och Balansräkningen Not 1 Redovisnings och Värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Byggnader och standardförbättringar skrivs av efter en 100-årig avskrivningsplan. Säkerhetsdörrar skrivs av efter en 20-årig avskrivningsplan. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Not 2, Driftskostnader Tomträttsavgäld Elavgifter Uppvärmning Sophantering/Renhållning Vatten och avlopp Lokalvård Förbrukningsinventarier 392 Förbrukningsmaterial etc Möteskostnader Kabel-TV Beräknat revisionsarvode Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Övriga externa tjänster Summa Driftskostnader Not 3, Anläggningstillgångar Byggnader: Byggnader Standardförbättringar Årets avskrivningar byggnader och standardförbättring Säkerhetsdörrar Årets avskrivning säkerhetsdörrar Utgående planenligt restvärde Byggnader och mark Finansiella anläggningstillgångar: Aktier i dotterbolag 0 Summa Finansiella anläggningstillgångar 0 Utgående planenligt restvärde Anläggningstillgångar

10 Not 4, Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Förutbetald tomträttsavgäld ComHem kabel-tv 720 Stockholm Vatten Förutbetald ekonomisk förvaltning Summa Förutbetalda kostn/uppl. intäkter Not 5, Eget Kapital Inbetalda insatser Fond yttre underhåll Balanserat resultat Å rets resultat Belopp vid årets början Årets insatser Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 6, Reverslån Föreningens Låneskulder per är kronor. Föreningens lån är placerade hos Stadshypotek enligt nedanstående: Lån 1: är placerat till en fast ränta på 3,51% fram till konverteringstidpunkten Lån 2: är placerat till en fast ränta på 3,89% fram till konverteringstidpunkten Not 7, Förskottsbetalda årsavgifter Beloppet utgör årsavgifter för januari 2012 som inbetalats av medlemmarna under december Not 8, Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Beräknat revisionsarvode Upplupna räntekostnader Summa Upplupna kostnader/förutbet. intäkter

11

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Plogen 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Plogen 7 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Plogen 7 Räkenskapsåret 2008-01-01 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen Plogen 7,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tavasten 1, 769617-4718, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013. Föreningens

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Brf Tavasten 1 1 (14) Org.nr 769617 4718 LITEN ORDLISTA Här finns förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning. Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer

Årsredovisning. BRF Lövsmygen 1

Årsredovisning. BRF Lövsmygen 1 , Årsredovisning för BRF Lövsmygen 1 769604-0687 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Tilläggsupplysningar 9-18 Org.nr 769604-0687 1 (18)

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INLAND 2 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1

Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer