SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (34) Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (34) APLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Hans-Olov Stöllman (S), ersättare för Jan Bohlin från kl Åsa Johansson (S) Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Ingemar Tönnberg (S), ersättare för Ann-Sofie Ronacher från kl Sten-Inge Olsson (S) Anna Hammar (V) Margret Bergkvist (V) Stellan Andersson (C) Sven Lundin (C), ersättare för Lars Nyborg (C) Dennis Byberg (M) Hans Liljas (FP) ÖVRIGA NÄRVARANDE Jan Lilja, kommunchef, Ingrid Bäcker, sekreterare, Ingemar Tönnberg (S) , Jessica Larsson (S), Hans-Olov Stöllman (S) , Maria Persson (FP), Lars T Stensson (FP), Ulla Lundh (S), ej tjänstgörande ersättare, Jonas Nilsson, ekonomichef 180, Björn Dahlin, barn- och bildningschef, Monica Hammar, socialchef, Eva Alama, äldreomsorgschef, Kenneth Eriksson, teknisk chef 182, JUSTERING Nämndsekretariatet UNDERSKRIFTER Ingrid Bäcker Sekreterare Mikael Dahlqvist Ordförande Hans Liljas Justerare ANSLAG/BEVIS Kommunstyrelsens protokoll är justerat och finns tillgängligt på nämndsekretariatet. Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Ingrid Bäcker Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Dnr Driftbudget 2012 och plan Budgetkommittén har mottagit tjänstemannagruppens förslag till driftbudget 2012 samt plan för Driftbudgeten för år 2012 uppgår till 616,1 miljoner kronor, det budgeterade resultatet uppgår till -3,1 miljoner kronor och det justerade resultatet uppgår till +3,4 miljoner kronor. Tjänstemannagruppens förslag till budget Förslag till budget 2012 och plan Budgetkommitténs protokoll , 8. Förslag till beslut på sammanträdet Stellan Andersson (C), Sven Lundin (C), Dennis Byberg (M) och Hans Liljas (FP) föreslår att från och med läsåret 2012/2013 så får föräldrar/vårdnadshavare som vill placera sina barn i förskoleklass eller grundskola i annan kommun själva ombesörja skolskjuts till dessa skolor. Hagfors kommun erbjuder skolskjuts till kommunens egna skolor. Detta för att på sikt minska kommunens kostnader för interkommunala ersättningar och öka beläggningen i kommunens egna grundskolor. Mikael Dahlqvist (S) föreslår som ett tillägg i budget att kronor förs över från socialnämndens politiska verksamhet till barn- och bildningsnämndens politiska verksamhet, vilket gör att den totala politiska budgeten blir lika stor i respektive nämnd. Beslutsgång Ordöranden ställer Stellan Anderssons m.fl. förslag om skolskjutsar mot budgetkommitténs förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetkommitténs förslag. Ordföranden ställer Mikael Dahlqvists tilläggsförslag om fördelning av den politiska budgeten mot budgetkommitténs förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Dahlqvists förslag.

3 Kommunstyrelsen 180 forts Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna budget 2012 och plan för med tillägget att kronor förs över från socialnämndens politiska budget till barn- och bildningsnämndens politiska budget. Reservationer Stellan Andersson (C), Sven Lundin (C), Dennis Byberg (M) och Hans Liljas (FP) reserverar sig mot beslutet när det gäller skolskjutsar.

4 Kommunstyrelsen Dnr Förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antog , 22, en ny politisk organisation för Hagfors kommun. Den nya organisationen skall gälla från och med Med anledning av den organisatoriska förändringen har förslag till ny delegeringsordning för kommunstyrelsen utarbetats. Vid utarbetandet av delegeringsordningen har extern konsult deltagit från redovisningsbyrå KPMG i Karlstad. Delegeringsordning kommunstyrelsen Administrativa chefen Johnny Lövgrens skrivelse Arbetsutskottets protokoll , 107. Förslag till beslut på sammanträdet Att som ny punkt under MARK- OCH FASTIGHETSÄRENDEN infoga, Försäljning av fast egendom av principiell betydelse ska omprövas efter två år, delegat är samhällsbyggnadsutskottet Under rubriken ARBETSGIVARANSVAR tas samtliga I samråd med bort under spalten Anvisningar Under VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR INDIVID- OCH OMSORG, Socialtjänstlagen, 9 kap. 3 SoL, ska delegat ändras till IOU Under GOD MAN OCH FÖRVALTARE, 5 kap. 3, ska LSS tas bort från Vuxen och skrivas efter Äldreomsorg Upprättad Lönepolicy ska beslutas av kommunledningsutskottet Utvärdering av delegeringsordningen ska göras i samband med utvärdering av den politiska organisationen Att redaktionella fel ändras Beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till delegeringsordning att gälla från med de förslag till beslut som togs upp på sammanträdet. Kopia till: Administrativa chefen Johnny Lövgren Barn- och bildningsnämnden Socialnämnden Tekniska utskottet Ekonomienheten Inköp Personal

5 Kommunstyrelsen Dnr Jämställdhetsplan Hagfors kommuns Jämställdhetsplan reviderades under år 2006, sedan dess har kommunen som arbetsgivare tillsammans med fackliga parter gjort en uppföljning på de olika delmål som ställdes i planen. Flertalet av dessa mål är att betrakta som långsiktiga och som parterna gemensamt bedömt bör följas upp kontinuerligt. Med anledning av ovanstående har förslaget till Jämställdhetsplan för åren flera liknande mål som nuvarande plan. Förslaget till Jämställdhetsplan har arbetats fram av en partssammansatt grupp med företrädare för arbetsgivaren och arbetstagare. Planen har behandlats enligt gällande samverkansavtal mellan parterna i centralrådet Jämställdhetsplan Personalchef Richard Bjöörns skrivelse Arbetsutskottets protokoll , 108. Förslag till beslut på sammanträdet Anna Hammar (V) föreslår att Hagfors kommun ska ha som mål att ha ett genusperspektiv vid tillsättning av chefer. I Jämställdhetsplanen under rubriken REKRYTERING, punkt 4, Mål: ändras texten För att få en jämnare könsfördelning inom samtliga yrkesområden kan kommunen till För att få en jämnare könsfördelning inom samtliga yrkesområden ska kommunen. Under punkt 7, Mål: ändras texten Hagfors kommun behöver arbeta mer målinriktat till Hagfors kommun ska arbeta mer målinriktat Beslut Kommunstyrelsen antar förslaget till Jämställdhetsplan för åren att gälla i Hagfors kommuns samlade förvaltning. Dock behöver planen renodlas som Jämställdhetsplan och inte innehålla historik. Kommunstyrelsen godkänner de mål som Jämställdhetsplanen tar upp. En ny renodlad version och med tydlig beskrivning av hur målen ska uppfyllas ska lämnas till kommunstyrelsens sammanträde 4 juni Kommunstyrelsen beslutar att de förslag till beslut som togs upp på sammanträdet skrivs in i Jämställdhetsplanen. Kopia till: Personalchefen

6 Kommunstyrelsen Dnr Komplettering av Riktlinjer för tjänstledigheter Hagfors kommun antog från och med Riktlinjer för tjänstledigheter inom den kommunala förvaltningen. Riktlinjer för tjänstledigheter hade tidigare inte funnits inom förvaltningen. Av de riktlinjer som antogs framgår att interna tjänstledigheter inom den kommunala förvaltningen inte har någon yttre tidsbegränsning. Det som inte reglerats i den antagna Riktlinjer för tjänstledigheter är medarbetare som påtar sig uppdrag inom förvaltningen som familjehem. För dessa uppdrag föreligger inget anställningsförhållande mellan Hagfors kommun och den enskilde uppdragstagaren. Arvode utgår för uppdraget inte lön. Mot bakgrund av att Hagfors kommuns barn- och bildningsnämnd intensivt arbetat med att rekrytera familjehem till verksamheten inom Resurscentrum och ett behov finns av familjehem som uppdragstagare bör nuvarande riktlinjer kompletteras med tolkning att uppdragstagare i form av familjehem beviljas tjänstledigt från sin ordinarie tjänst inom kommunen för den tid behovet av familjehem kvarstår. Personalchef Richard Bjöörns skrivelse Arbetsutskottets protokoll , 109. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att som komplement till nuvarande Riktlinjer för tjänstledigheter generellt bevilja arbetstagare tjänstledighet för uppdrag som familjehem inom Hagfors kommuns verksamhet. Kopia till: Personalchefen

7 Kommunstyrelsen Dnr Reviderade regler för Hagfors kommuns kulturstipendium Nuvarande regler för Hagfors kommuns kulturstipendium gäller fr.o.m och behöver revideras för att anpassas till nuvarande organisation. Regler för Hagfors kommuns kulturstipendium. Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse Arbetsutskottets protokoll , 110. Beslut Reviderade regler för Hagfors kommuns kulturstipendium godkännes, att gälla fr.o.m Kopia till: Utvecklingsenheten Utvecklingsenheten Leif Svensson

8 Kommunstyrelsen Dnr Reviderad Friskvårdspolicy Hagfors kommun har sedan en friskvårdspolicy som tillämpats i verksamheterna som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare och att minska kommunens ohälsotal. Kommunfullmäktige beslutade, i samband med antagande av 2012 års driftoch investeringsbudget, att minska de subventionerade friskvårdsinsatserna från max 150 kr/månad till max 100 kr/månad. Med anledning av bl.a. detta har personalenheten arbetat fram ett förslag till ny Friskvårdspolicy att gälla från och med Det reviderade förslaget till Friskvårdspolicy innehåller förutom reducering av subventionering av friskvårdsaktiviteter ett förtydligande avseende kvitton. Dessa skall inte vara äldre än tre månader för att ersättning skall utgå till medarbetaren. För övrigt tillämpas Skatteverkets regler för subventionerad friskvård i likhet med nu gällande friskvårdspolicy. Förslaget till reviderad Friskvårdspolicy har varit föremål för behandling enligt gällande samverkansavtal vid centralrådet Reviderad Friskvårdspolicy. Personalchef Richard Bjöörns skrivelse Arbetsutskottets protokoll , 111. Beslut Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till reviderad Friskvårdspolicy att gälla i Hagfors kommuns samlade förvaltning fr.o.m Kopia till: Personalchefen

9 Kommunstyrelsen Dnr Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Av bestämmelser i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att en kommun är skyldig att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för kommunens offentliga kontroll, prövning och registrering. Den 12 oktober 2010 fastställde Livsmedelsverket en ny vägledning för riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. De förändringar som gjorts är att fler riskklasser har tillkommit liksom en informationsmodul. Ändringar har också gjorts i erfarenhetsmodulen varför taxan för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet i Hagfors kommun behöver revideras. Enligt förslaget utgår tabell 1, och texten i 11 anpassas efter Livsmedelsverkets vägledning. Förslaget innebär i korthet att taxan inte behöver skrivas om varje gång Livsmedelsverket ändrar vägledningen. Effekten av livsmedelsverkets ändringar i 2010 års vägledning blir att den totala tiden för livsmedelskontrollen i kommunen minskar. Miljö- och byggkontorets skrivelse Miljö- och byggnämndens protokoll , 49. Arbetsutskottets protokoll , 112. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar anta bilagd taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet. Taxan gäller från och med Tidigare antagen taxa , 85, upphör att gälla

10 Kommunstyrelsen Dnr Utökning av överenskommelsen mellan Hagfors kommun och Migrationsverket gällande ensamkommande barn Sedan december 2008 finns mellan Hagfors kommun och Migrationsverket en överenskommelse om att kommunen ska anordna boende för ensamkommande barn och ungdomar. Antalet ensamkommande barn som tas emot utökades genom nytt avtal och överenskommelsen innebär idag att Hagfors kommun ska ha 14 tillgängliga platser vid HVBhemmet Briggen (hem för vård och boende). Verksamheten kommer från och med början av 2012 byta lokaler. I samband med detta föreslås en utökning av antalet platser till 16. Verksamhetschef Annica Lövgrens skrivelse Arbetsutskottets protokoll Barn- och bildningsnämndens protokoll , 75. Arbetsutskottets protokoll , 113. Beslut Överenskommelsen mellan Hagfors kommun och Migrationsverket utökas från och med till 16 platser för mottagande av ensamkommande barn vid HVB-hemmet Briggen. Kopia till: Verksamhetschef Annica Lövgren Barn- och bildningsnämnden

11 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om bidrag till målklocka Idrottsföreningarna Ekshärads Slalomklubb, Ekshärads Skidförening, Hagfors Skidförening och IK Vikings Friidrottsklubb har i ett mail till Hagfors kommun/utvecklingsenheten ansökt om medel till inköp av en målklocka avsedd för individuella tävlingar, alternativt att kommunen köper in en sådan för utlåning till föreningarna. Dagens tävlingar inom längdskidåkning, skidskytte, alpina grenar och friidrott kräver oftast elektronisk tidtagning med direktkoppling till tävlingsadministrativa system för att säkerställa kraven som både idrottsförbunden och deltagare har. I dagsläget löser nämnda föreningar detta med att låna äldre typ av motsvarande utrustning från våra grannkommuner, vilket i längden inte är hållbart. I ansökan har angetts den utrustning (Emit ETR3) som uppfyller ställda krav. Kostnaden uppgår till ca kr. Utrustningen kan även nyttjas inom orientering och skolidrotten varför det är lämpligt att kommunen införskaffar denna utrustning för utlåning till föreningarna samt för skolans idrottsverksamhet. Idrottsföreningarna Ekshärads Slalomklubb, Ekshärads Skidförening, Hagfors Skidförening och IK Vikings Friidrottklubbs skrivelse Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse Arbetsutskottets protokoll , 114. Beslut Kommunen köper in lämplig utrustning/målklocka avsedd för utlåning till föreningar i Hagfors kommun samt för skolans idrottsverksamhet. Kostnaden, vilken uppgår till ca kronor, belastar konto föreningsstöd. Utrustningen handhas och utlånas av utvecklingsenheten. Kopia till: Utvecklingsenheten Leif Svensson

12 Kommunstyrelsen Dnr Sammanträdesdagar år 2012 Nämndsekretariatet föreslår datum för nämnd, styrelse, utskott, bolag och kommittéers sammanträden under Administrativa enhetens förslag Nämndsekretariatet Ingrid Bäckers skrivelse Förslag till beslut på sammanträdet Åsa Johansson (S) föreslår att socialutskottet tidigareläggs en vecka under hela året med början kl Mikael Dahlqvist (S) föreslår att tiden för ordförandegruppens sammanträden ändras från kl till kl Beslut Kommunstyrelsen beslutar för egen del och för berörda utskott att anta framlagt förslag till sammanträdesdagar för år 2012 med den ändring som Åsa Johansson och Mikael Dahlqvist föreslog på sammanträdet. I övrigt rekommenderar kommunstyrelsen miljö- och byggnämnden, utskotten, bolagen och kommittéerna att hålla ordinarie sammanträden i enlighet med framlagt förslag till sammanträdesdagar för år Förslag till beslut Fullmäktiges ordinarie sammanträden under år 2012 förläggs till de dagar som framgår av nämndsekretariatets förslag.

13 Kommunstyrelsen Dnr Yttrande angående Rätten att få åldras tillsammans Regeringen har lämnat en promemoria, med förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som syftar till att klargöra att äldre människor som har levt och bott ihop under en längre tid ska kunna fortsätta att leva och bo tillsammans även när den enes behov kräver boende i en särskild boendeform. Äldre, som har levt ett långt liv tillsammans, ställs oftast inför en fysisk skilsmässa när den ene hamnar i behov av vård och omsorg. Det är inhumant att sära på dem som vill fortsätta att leva tillsammans. Det kan också bidra till att vårdbehovet ökar. Regeringen vill bredda satsningen på anpassade bostäder för äldre. Detta dels genom ett riktat stöd för att tillskapa fler platser i särskilt boende och trygghetsboende. Dels genom att utveckla det statliga stödet för boendelösningar för äldre så att fler får möjlighet att välja ett fungerande boende. Inom ramen för den fortsatta boendesatsningen avser regeringen att ge stimulansmedel till kommuner som erbjuder lösningar som gör att äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans. Satsningen föreslås uppgå till 600 miljoner kronor Äldreomsorgen i Hagfors kommun är i stort positiv till innehållet i betänkandet, om reformen är kostnadsneutral för kommunen. Behovet av parboende kan komma att öka, vilket kan medföra ökade kostnader i de fall, det kräver nybyggnation eller ombyggnationer av befintliga lägenheter. Bedömningen är att tillämpningen av biståndshandläggningen redan idag ligger nära förslagets intention. Individuella önskemål om parboende kan redan idag tillgodoses, i den mån de uppstår. Socialnämnden i Hagfors kommun antog , en riktlinje för information vid ansökan om särskilt boende. I den står det; att makar, sambos och registrerade partners har möjlighet att få bo i samma boende om de begär det. Det betyder att makar kan beviljas bo i samma rum, lägenheter eller olika lägenheter inom samma enhet. Sedan 2008 har 5 par ansökt och även kunnat tillgodoses ett parboende, på särskilt boende. Den utvidgade parboendegarantin innebär att makar får utvidgade möjligheter att bo tillsammans inom äldreboende även när den ene saknar biståndsbehov. Beslut måste fattas angående vilket ersättningssystem som kan fungera i detta sammanhang. För att kräva in avgift och ersättning krävs ett biståndsbeslut..

14 Kommunstyrelsen 190 forts Kommunen kan enligt 4 kap. 2 SoL (socialtjänstlagen) bevilja bistånd till den sammanboende enligt andra kriterier än den enskildes omvårdnadsbehov. Den medboende betalar då enligt gällande regler för hyra och mat men ingen avgift för omvårdnad. Det är svårt att idag bedöma vilka ekonomiska konsekvenser parboende får för kommunen. Ovan nämnda ersättningssystem kan kompletteras med en ersättningsnivå för basservice, vid parboende i lägenhet på särskilt boende. Om parboendet upphör kan kvarboende regleras för den medboende i hyreskontraktet. Efter förändringsarbetet 2012, har äldreomsorgen 157 särskilda boenden, varav 149 lägenheter är 1 rum och kök och 8 lägenheter är 2 rum och kök, 2 lägenheter är 3 rum och kök, ytorna varierar mellan 21 m2-73 m2. (Genomsnittet är 38 m2) Det finns möjlighet att erbjuda parboende även i de mindre lägenheterna, om ett sådant önskemål framkommer från de enskilda, om inte det påverkar arbetsmiljön för personalen negativt. Personer som bor på ett särskilt boende, vistas ofta i allmänna utrymmen, (boendets vardagsrum) under dagtid. Vid behov finns även möjlighet att bygga om och anpassa vissa lägenheter på särskilt boende. Socialdepartementets remiss Tf äldreomsorgschef Eva Alamas skrivelse, Socialnämndens arbetsutskotts protokoll , 47. Beslut Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens arbetsutskotts yttrande. Kopia till: Socialdepartementet, Stockholm Tf äldreomsorgschef Eva Alama Socialnämnden

15 Kommunstyrelsen Dnr Svar på motion om att utreda kommunens exponering i sociala medier Göran Eriksson (S), har i motion yrkat att kommunen beslutar att utreda möjligheter, fördelar och nackdelar samt eventuella kostnader med en närvaro i de s.k. sociala medierna. Syftet skall vara att finna en hållbar kommungemensam strategi och riktlinjer för publicering i de sociala nätverken. I riktlinjerna bör även ingå på vilket sätt kommunens personal kan använda de sociala nätverken under sin arbetstid. Motionären tar upp en aktuell och angelägen fråga. Sociala medier ger företag, offentliga organisationer, föreningar och medborgare stora möjligheter att på ett enkelt sätt kommunicera med omvärlden. Som förtroendevald ger det unika möjligheter att kommunicera med våra väljare och medborgare på ett enkelt och effektivt sätt. Sociala medier är ett samlingsbegrepp för flera Internetbaserade sajter där användarna själva skapar innehållet. Några exempel är bloggar, diskussionsforum och sociala nätverk där besökarna umgås, delar kunskap och information och kommenterar sina egna och varandras aktiviteter på nätet. Många av Hagfors kommuns anställda använder dagligen verktyg som Facebook, Twitter och YouTube för att kommunicera med sina nätverk både privat och yrkesmässigt. Hagfors kommun i sociala medier Rätt använda ger de sociala medierna Hagfors kommun nya verktyg att nå ut med information men också för marknadsföring och omvärldsbevakning. Genom att delta i de sociala medierna på samma villkor som våra medborgare, brukare och kunder kan vi förbättra och utveckla dialogen genom att svara på frågor, kommentarer eller rätta till missuppfattningar. Även om Hagfors kommun i dagsläget inte aktivt deltar i något socialt media så är vi i allra högsta grad närvarande när användare diskuterar och recenserar kommunens verksamhet. När omgivningen pratar om oss är det viktigt att vi lyssnar och blir både medvetna om vad som sägs, samtidigt som vi kan fånga upp frågor och kommentarer och delta i dialogen. Vi vill hellre att man pratar med oss än om oss. Om kommentarerna är negativa ger det oss möjligheten att ge vår syn på saken och lära oss av våra misstag. Med visat engagemang är chanserna stora att vända negativa kommentarer till något positivt. Tillgång till kraftfulla kommunikationsverktyg innebär också vissa utmaningar och risker. En förflugen kommentar i affekt eller ett ogenomtänkt uttalande som tidigare bara nått ett fåtal, kan nu helt plötsligt spridas över världen med vindens hastighet och nå en jättepublik. Ryckt ur sitt sammanhang kan det som sagts eller skrivits dessutom feltolkas och i de flesta fall finns det ingen möjlighet att stoppa spridningen.

16 Kommunstyrelsen 191 forts För att nå ut med vårt budskap på rätt sätt och få till en konstruktiv dialog av den kommunikation vi engagerar oss i behöver/måste/ska sociala medier användas som alla andra kommunikationskanaler med ett syfte, budskap och en målgrupp i beaktande. Kommunens utvecklingsenhet arbetar sedan hösten 2011 med ett omfattande projekt rörande hela organisationens kommunikation med syftet att ta fram strategier, handböcker och policydokument för kommunikationsarbetet både internt och externt. Projektet innehåller flera moment som fastställts efter en kartläggning av organisationens behov och resurser. Ett policydokument med strategi och riktlinjer för organisationens engagemang i sociala medier är en självklar del i projektet, men är samtidigt beroende av att momenten som behandlar andra delar av kommunikationsarbetet är väl genomförda för att slutprodukten ska bli så bra som möjligt. Nya kommunikationsvägar ställer också nya krav på administration och ansvar. Samtliga av Hagfors kommuns officiella kanaler ska hanteras i enlighet med offentlighetsprincipen och bestämmelser om arkivering. Ett aktivt deltagande i sociala medier kräver stora resurser i både tid och personal för att det ska ge effekt som kommunikationskanal och fungera tillfredsställande som kundtjänst och medborgarservice. En viktig del i arbetet inför upprättandet av riktlinjer och policyn är att utreda hur organisationen ska hantera administrationen när vi öppnar upp en ny kanal för dialog med medborgarna. Därtill kommer också frågor som rör yttrande- och meddelarfrihet, sekretess- och lojalitetskrav samt personuppgiftslagen. Kommunens personalenhet har fått i uppgift att utreda deltagande i sociala medier som en del i tjänsteutövningen kontra kommunanställdas deltagande som privatpersoner. Hagfors kommun ställer sig positiv till engagemang och deltagande i sociala medier. Sedan motionen väcktes har utvecklingsenheten arbetat tillsammans med personalenheten med att ta fram ett policydokument som fastställer riktlinjer och rutiner för organisationen och dess anställdas deltagande i sociala medier, med fokus på det sociala nätverket Facebook. I dagsläget är dock inte arbetet helt i mål och vissa frågor kvarstår att besvara. Ett färdigt förslag kan presenteras för politiken i april 2012.

17 Kommunstyrelsen 191 forts Göran Erikssons skrivelse Förslag till checklista för sociala medier. Sveriges Kommuner och Landsting: Sociala medier och handlingsoffentligheten. Finansdepartementets kommittédirektiv 2010:32. Utvecklingsenheten Nina Skogsbergs skrivelse Kommunstyrelsens ordförande Mikael Dahlqvists skrivelse Förslag till beslut Att med ovan föreslagen process bifalla motionen om att ett policydokument presenteras i april 2012.

18 Kommunstyrelsen Dnr Svar på motion om fullmäktigeberedning rörande Kulturstrategi för Hagfors kommun Magnus Hynell (FP) och Jonna Karlsson (MP) föreslår att en beredning av permanent karaktär tillsätts med uppdraget att utarbeta en strategi för kulturfrågor. Genom att ansvaret för den strategiska kulturutvecklingen och det ekonomiska ansvaret för detta organiseras hos utvecklingsenheten under kommunstyrelsen och ansvaret för barn- och ungdomskultur organiseras hos biblioteket under barn- och bildningsnämnden kommer andemeningen i förslaget att uppfyllas. Inrättande av ett kulturråd och rekrytering av en kulturutvecklare snarast 2012 gör det möjligt att fullfölja ambitionen att bredda och införa kulturlivet i arbetet med att stärka helhetsförutsättningarna för kommunen som varande en attraktiv kommun att verka och leva i. Kulturområdet bedöms ha en avgörande betydelse för regionens utveckling och attraktionskraft. Kommunen skall i sitt kulturarbete driva frågor som upplevs viktiga av de lokala aktörerna för att uppnå trovärdighet och delaktighet. Magnus Hynells skrivelse Utvecklingsenheten Pia Linds skrivelse Kommunfullmäktiges ordförande Sten-Inge Olssons skrivelse Förslag till beslut Med detta anses motionen om Fullmäktigeberedning rörande kulturstrategi för Hagfors kommun besvarad.

19 Kommunstyrelsen Dnr Redovisning investeringsprojekt 1015: Anpassningar för Stadshuset - En väg in Ärendet återremitterades från tekniska utskottet , 104, med beslut enligt följande: Tekniska utskottet ser allvarligt på att det skett ett överskridande utan att signaler har getts och ärendet återremitteras till tekniska enheten med krav på redovisning av differenserna i redovisningen och ett förslag om hur underskottet skall täckas. Bakgrund Tekniska enheten har byggt om lokalerna för ett bättre utnyttjande och samla publik verksamhet under ett tak. Som grund till kalkylen låg skisser utförda av Caj Olsson. Stadshuset har fått en ny informationsdisk med möbler för turistbyrå och växel. Omfattande bullerdämpande åtgärder har utförts i välkomsthallen efter att ljudmätningar utförts som resulterat i mer åtgärder än planerat. Dessa åtgärder har kompenserats av att det tänkta rummet i hallen inte skulle utföras. I källaren har konsthallen minskats för att ge plats till två sammanträdesrum. Bullerdämpande åtgärder har också utförts på ventilation och i personalrum i källaren. Budget Idé Hagfors Plan 1 Budget Utfall Diff Grind till andra våning Låsning dörr mot vaktmästeri Isolering av ventilationskanal Ljudåtgärder Kontor i hall Disklösning med 4 arbetsplatser Ombyggnad golv flytt vägg bef växel El-arbeten IP telefoni Plan 2 0 Jan B rum/f.d. kopiering Källare 0 Nya väggar med lite glas 53 m Heltäckning på golv Undertak konf./fikarum El-arbeten Oförutsett/byte vissa möbler Ventilation Städning Summa

20 Kommunstyrelsen 193 forts Totalt har kr lagts ner i fastigheten Ursprungsbudget Omdisponering av medel kr Totalt Avvikelse kr kr kr Fördelning av externa inköp av varor och tjänster: Från lokala företag kr 83,3 % Från företag i landet kr 16,7 % Sammanfattning Turistbyrån och utvecklingsenheten har på ett bra sätt integrerats i Stadshuset. Fastigheten har genom den utförda ombyggnaden utvecklat möjligheterna till möten mellan människor. Avvikelse kr 1. IP-telefonanslutningar för ca 13 personer har inte varit budgeterade i projektet och detta är den största delen av överskridandet (ca kr). Uvåns Näringslivscenters kontorsrum var endast utrustade med vanliga (ej IP-telefoni) telefoner och datauttag. 2. I samband med överflyttningen av turistbyrån och deras möblering framkom problemen med deras utrustning som är till försäljning och stöldsäkerheten kring detta. Den hyllutrustning som fanns i de gamla lokalerna måste ersättas av något låsbart som passade in i Stadshusets miljö ( kr). 3. I samband med omflyttningar eller nyttjande av lokaler måste större omsorg läggas på funktioner och lösningar för att verksamheten skall fungera. Inrättande av projektrutin har skett, samt att tydligare kravspecifikationer upprättas av verksamheterna före budgetering. Detta skall bidra till att budget hålls bättre och att inget faller mellan stolarna. Tekniska enhetens skrivelse Tekniska utskottets protokoll , 122. Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ombyggnaden av Stadshuset och omfördelar kr ifrån investeringskonto 1120 "Infrastruktur Sunnemo till projekt 1015 Anpassning för Stadshuset En väg in.

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-01-21 Tid 2014-01-21, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Information om brukarundersökningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-12-18 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer