L 205 officiella tidning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "L 205 officiella tidning"

Transkript

1 Europeiska unionens L 205 officiella tidning Svensk utgåva Lagstiftning femtiosjunde årgången 12 juli 2014 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter INTERNATIONELLA AVTAL Information om ikraftträdandet av förlängningen av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staternas regering /451/EU: Rådets beslut av den 26 maj 2014 om undertecknande och ingående av avtalet om deltagande mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen)... 2 Avtal om deltagande mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen)... 3 FÖRORDNINGAR Rådets genomförandeförordning (EU) nr 753/2014 av den 11 juli 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende... 7 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 754/2014 av den 11 juli 2014 om att inte godkänna Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) som fodertillsatser ( 1 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 755/2014 av den 11 juli 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker ( 1 ) Text av betydelse för EES (Fortsättning på nästa sida.) De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt begränsad giltighetstid. Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fet stil och föregås av en asterisk.

2 Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 756/2014 av den 8 juli 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut (ECB/2014/30) BESLUT 2014/452/EU: Rådets beslut av den 8 juli 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna /453/EU: Rådets beslut av den 8 juli 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna /454/EU: Rådets beslut av den 8 juli 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet Rådets beslut 2014/455/Gusp av den 11 juli 2014 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende /456/EU: Kommissionens beslut av den 4 februari 2014 om statligt stöd nr SA (C 3/07) (f.d. NN 66/06) som Spanien har genomfört Eltariffer i Spanien: konsumenter [delgivet med nr C(2013) 7741] ( 1 ) /457/EU: Kommissionens beslut av den 4 februari 2014 om spanska eltariffer: distributörer SA (C 3/07) (f.d. NN 66/06) som genomförts av Spanien [delgivet med nr C(2013) 7743] ( 1 ) /458/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 9 juli 2014 om undantagande av vissa betalningar från EU-finansiering som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [delgivet med nr C(2014) 4479] /459/EU: Kommissionens beslut av den 10 juli 2014 om utsläppande på marknaden av biocidprodukter som innehåller koppar för viktiga användningsområden [delgivet under C(2014) 4611] ( 1 ) Text av betydelse för EES

3 L 205/1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL Information om ikraftträdandet av förlängningen av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staternas regering Förlängningen av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staternas regering, vilket undertecknades den 5 december 1997 ( 1 ) och förlängdes 2004 ( 2 ), 2009 ( 3 ) och 2014 ( 4 ), trädde i kraft den 13 juni 2014 i enlighet med artikel 12 a i avtalet. Förlängningen av avtalet under ytterligare en femårsperiod i enlighet med artikel 12 b i avtalet gäller från och med den 14 oktober ( 1 ) EGT L 284, , s. 37. ( 2 ) EUT L 335, , s. 5. ( 3 ) EUT L 90, , s. 20. ( 4 ) EUT L 128, , s. 43.

4 L 205/2 RÅDETS BESLUT av den 26 maj 2014 om undertecknande och ingående av avtalet om deltagande mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen) (2014/451/EU) EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel och i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och av följande skäl: (1) I artikel 10.4 i rådets beslut 2013/233/Gusp av den 22 maj 2013 om Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen) ( 1 ) föreskrivs att närmare villkor för tredjestaters deltagande i EU BAM Libyen ska omfattas av avtal som ingås i enlighet med artikel 37 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och vid behov av kompletterande tekniska arrangemang. (2) Efter antagandet av rådets beslut den 17 mars 2014 om bemyndigande att inleda förhandlingar förhandlade unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik fram ett avtal om deltagande mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM LIBYEN) (nedan kallat avtalet om deltagande). (3) Avtalet om deltagande bör godkännas. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Avtalet om deltagande mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen) godkänns härmed på unionens vägnar. Texten till avtalet om deltagande åtföljer detta beslut. Artikel 2 Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet om deltagande med bindande verkan för unionen. Artikel 3 Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som avses i artikel 9.1 avtalet om deltagande. Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. Artikel 4 Utfärdat i Bryssel den 26 maj På rådets vägnar Ch. VASILAKOS Ordförande ( 1 ) EUT L 138, , s. 15.

5 L 205/3 ÖVERSÄTTNING AVTAL OM DELTAGANDE mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen) EUROPEISKA UNIONEN (nedan kallad EU eller unionen), ena sidan, och SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET, å andra sidan, nedan gemensamt kallade parterna, SOM BEAKTAR rådets beslut 2013/233/Gusp av den 22 maj 2013 om Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen) ( 1 ), skrivelsen av den 6 november 2013 från chefen för förbundsutrikesministeriet med erbjudan om bidrag till EU BAM Libyen, beslut EU BAM Libyen/2/2014 ( 2 ) av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 14 januari 2014 om godtagande av Schweiziska edsförbundets bidrag till Europeiska unionens uppdrag i Libyen, beslut EU BAM Libyen/1/2014 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 14 januari 2014 om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen) ( 3 ), HAR ENATS OM FÖLJANDE. Artikel 1 Deltagande i uppdraget 1. Schweiziska edsförbundet ska ställa sig bakom rådets beslut 2013/233/Gusp samt varje annat beslut genom vilket Europeiska unionens råd beslutar att förlänga EU BAM Libyen, i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och de arrangemang som krävs för dess genomförande. 2. Schweiziska edsförbundets bidrag till EU BAM Libyen påverkar inte självständigheten i unionens beslutsfattande. 3. Schweiziska edsförbundet ska se till att schweizisk personal som deltar i EU BAM Libyen utför sitt uppdrag i enlighet med rådets beslut 2013/233/Gusp och eventuella senare ändringar, uppdragsplanen, genomförandeåtgärderna. 4. Personal från Schweiziska edsförbundet som tjänstgör inom uppdraget ska fullgöra sina uppgifter och uppträda med enbart EU BAM Libyens bästa för ögonen. 5. Schweiziska edsförbundet ska i god tid underrätta uppdragschefen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om eventuella ändringar avseende dess deltagande i uppdraget. ( 1 ) EUT L 138, , s. 15. ( 2 ) EUT L 14, , s. 15. ( 3 ) EUT L 14, , s. 13.

6 L 205/4 Artikel 2 Status för personalen 1. Statusen för den personal som utstationeras till EU BAM Libyen av Schweiziska edsförbundet ska regleras av avtalet mellan Europeiska unionen och Libyen om statusen för EU BAM Libyen i Libyen. 2. Utan att det påverkar det avtal om status för uppdraget som avses i punkt 1 ska Schweiziska edsförbundet utöva jurisdiktion över sin personal inom EU BAM Libyen. 3. Schweiziska edsförbundet ska vara ansvarigt för att besvara alla anspråk som har samband med deltagandet i EU BAM Libyen i Libyen och som kommer från eller rör en medlem av dess personal. Schweiziska edsförbundet ska vara ansvarigt för att i enlighet med sina lagar och författningar vidta eventuella åtgärder, i synnerhet rättsliga eller disciplinära åtgärder, mot medlemmar av sin personal. 4. Parterna är eniga om att avstå från alla eventuella skadeståndsanspråk mot varandra, med undantag för avtalsgrundade anspråk, för skada på, förlust av eller förstörelse av tillgångar som ägs/handhas av endera parten till följd av tjänsteutövning i samband med verksamhet som omfattas av detta avtal, utom vid grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse. 5. Schweiziska edsförbundet åtar sig att samtidigt med undertecknandet av detta avtal avge en förklaring om att det avstår från att begära skadestånd från andra stater som deltar i EU BAM Libyen. 6. Unionen åtar sig att se till att EU-medlemsstaterna samtidigt med undertecknandet av detta avtal avger en förklaring om att de avstår från att begära skadestånd vid Schweiziska edsförbundets deltagande i EU BAM Libyen. Artikel 3 Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter Avtalet mellan Schweiziska edsförbundet och Europeiska unionen om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter ( 1 ), som ingicks i Bryssel den 28 april 2008, ska tillämpas inom ramen för EU BAM Libyen. Artikel 4 Befälsordning 1. Schweizisk personal som deltar i EU BAM Libyen ska kvarstå fullt ut under sin nationella myndighets befäl. 2. De nationella myndigheterna ska överföra den operativa kontrollen av sin personal till unionens civila insatschef. 3. Den civila insatschefen ska ansvara för och utöva ledning av och kontroll över EU BAM Libyen på strategisk nivå. 4. Uppdragschefen ska ansvara för och utöva ledning av och kontroll över EU BAM Libyen. 5. Uppdragschefen ska leda EU BAM Libyen och ansvara för dess dagliga ledning. 6. Schweiziska edsförbundet ska ha samma rättigheter och skyldigheter när det gäller den dagliga ledningen av insatsen som deltagande EU-medlemsstater. 7. Uppdragschefen ska ansvara för den disciplinära kontrollen av EU BAM Libyens personal. Vid behov ska disciplinära åtgärder vidtas av de schweiziska nationella myndigheterna. 8. Schweiziska edsförbundet ska utse en kontaktperson för den nationella kontingenten som ska företräda den nationella kontingenten inom EU BAM Libyen. Kontaktpersonen för den nationella kontingenten ska avlägga rapport om nationella ärenden till uppdragschefen och ansvara för kontingentens dagliga disciplin. 9. Beslut att avsluta uppdraget ska fattas av unionen efter samråd med Schweiziska edsförbundet om det fortfarande bidrar till EU BAM Libyen den dag då uppdraget avslutas. ( 1 ) EUT L 181, , s. 58.

7 L 205/5 Artikel 5 Finansiella aspekter 1. Schweiziska edsförbundet ska ansvara för alla kostnader i samband med sitt deltagande i EU BAM Libyen utan att det påverkar punkt Vid dödsfall, skador eller förlust som drabbar fysiska eller juridiska personer från den eller de stater där uppdraget genomförs ska Schweiziska edsförbundet, när dess ansvar har fastställts, betala skadestånd i enlighet med villkoren i bestämmelserna om status för styrkorna, om sådana finns, enligt artikel Unionen ska undanta Schweiziska edsförbundet från finansiella bidrag till de gemensamma kostnaderna för EU BAM Libyen. Artikel 6 Arrangemang för avtalets genomförande De tekniska och administrativa arrangemang som behövs för att genomföra detta avtal ska fastställas gemensamt av behöriga myndigheter för unionen och behöriga myndigheter för Schweiziska edsförbundet. Artikel 7 Bristande efterlevnad Om en av parterna underlåter att uppfylla sina åtaganden enligt detta avtal, ska den andra parten ha rätt att säga upp avtalet genom att lämna varsel en månad i förväg. Artikel 8 Tvistlösning Tvister om tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras på diplomatisk väg mellan parterna. Artikel 9 Ikraftträdande och uppsägning 1. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den första månaden efter det att parterna till varandra har anmält att de interna förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet har slutförts. 2. Detta avtal ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för undertecknandet. 3. Detta avtal ska gälla under den tid som Schweiziska edsförbundet bidrar till uppdraget. 4. Varje part kan säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Uppsägningen träder i kraft tre månader efter dagen för en sådan anmälan. Utfärdat i Bryssel den fjärde juli tjugohundrafjorton, i två exemplar på engelska. För Europeiska unionen För Schweiziska edsförbundet

8 L 205/6 Förklaring av EU-medlemsstaterna De EU-medlemsstater som tillämpar rådets beslut 2013/233/Gusp av den 22 maj 2013 om Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen) kommer, såvitt deras nationella rättsliga system tillåter detta, att bemöda sig om att i möjligaste mån avstå från eventuella skadeståndsanspråk mot Schweiziska edsförbundet för personskada eller dödsfall bland personalen eller för skador på eller förlust av tillgångar som de har i sin ägo och som används vid EU BAM Libyen, om dessa skador, dödsfall eller förluster orsakades av personal från Schweiziska edsförbundet vid tjänsteutövning inom ramen för EU BAM Libyen, utom vid grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse, eller inträffade vid användning av tillgångar som ägs av Schweiziska edsförbundet, under förutsättning att tillgångarna användes inom ramen för uppdraget, utom då schweizisk personal inom EU-uppdraget har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse vid användningen av dessa tillgångar. Förklaring av Schweiziska edsförbundet Schweiziska edsförbundet som tillämpar rådets beslut 2013/233/Gusp av den 22 maj 2013 om Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen) kommer, såvitt dess nationella rättsliga system tillåter detta, att bemöda sig om att i möjligaste mån avstå från eventuella skadeståndsanspråk mot en annan stat som deltar i EU BAM Libyen för personskada eller dödsfall bland personalen eller för skador på eller förlust av tillgångar som Schweiziska edsförbundet har i sin ägo och som används vid EU-uppdraget, om dessa skador, dödsfall eller förluster orsakades av personal vid tjänsteutövning inom ramen för EU BAM Libyen, utom vid grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse, eller inträffade vid användning av tillgångar som ägs av en stat som deltar i EU-uppdraget, under förutsättning att tillgångarna användes i samband med uppdraget, utom då personal inom EU-uppdraget har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse vid användningen av dessa tillgångar.

9 L 205/7 FÖRORDNINGAR RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 753/2014 av den 11 juli 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende ( 1 ), särskilt artikel 14.1, och av följande skäl: (1) Den 17 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 269/2014. (2) Mot bakgrund av den allvarliga situationen i Ukraina anser rådet att ytterligare personer bör läggas till i den förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som omfattas av restriktiva åtgärder enligt bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014. (3) Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 De personer som förtecknas i bilagan till den här förordningen ska läggas till i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014. Artikel 2 Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den 11 juli På rådets vägnar S. GOZI Ordförande ( 1 ) EUT L 78, , s. 6.

10 L 205/8 BILAGA FÖRTECKNING ÖVER PERSONER SOM AVSES I ARTIKEL 1 Namn Identifieringsuppgifter Motivering Datum för uppförande 1. Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай) Född i Moskva S.k. premiärminister i Folkrepubliken Donetsk. Ansvarig för separatistiska regeringsaktiviteter som genomförs av den s.k. regeringen i Folkrepubliken Donetsk (gjorde t.ex. följande uttalande den 8 juli: Vår militär genomför en särskild insats mot de ukrainska 'fascisterna' ). Undertecknare av samförståndsavtalet om unionen Novorossija. 2. Alexander KHODA KOVSKY (Александр Сергеевич Ходаковский) S.k. minister för säkerheten i Folkrepubliken Donetsk. Ansvarig för separatistiska säkerhetsaktiviteter som genomförs av den s.k. regeringen i Folkrepubliken Donetsk. 3. Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский) S.k. de facto biträdande premiärminister för sociala frågor i Folkrepubliken Donetsk. Ansvarig för separatistiska regeringsaktiviteter som genomförs av den s.k. regeringen i Folkrepubliken Donetsk. 4. Alexander KHRYAKOV S.k. informations- och masskommunikationsminister i Folkrepubliken Donetsk. Ansvarig för proseparatiska propagandaaktiviteter som genomförs av den s.k. regeringen i Folkrepubliken Donetsk. 5. Marat BASHIROV S.k. premiärminister i ministerrådet i Folkrepubliken Lugansk, bekräftat den 8 juli. Ansvarig för separatistiska regeringsaktiviteter som genomförs av den s.k. regeringen i Folkrepubliken Lugansk. 6. Vasyl NIKITIN S.k. vice premiärminister i ministerrådet i Folkrepubliken Lugansk, (var tidigare s.k. premiärminister i Folkrepubliken Lugansk och tidigare talesman för Sydöstra armén ). Ansvarig för separatistiska regeringsaktiviteter som genomförs av den s.k. regeringen i Folkrepubliken Lugansk. Ansvarig för Sydöstra arméns uttalande om att det ukrainska presidentvalet inte kan genomföras i Folkrepubliken Lugansk på grund av regionens nya status.

11 L 205/9 Namn Identifieringsuppgifter Motivering Datum för uppförande 7. Aleksey KARYAKIN (Алексей Карякин) 8. Yurij IVAKIN (Юрий Ивакин) 1979 S.k. ordförande för högsta rådet i Folkrepubliken Lugansk. Ansvarig för separatistiska regeringsaktiviteter som genomförs av högsta rådet, ansvarig för att ha bett Ryska federationen att erkänna Folkrepubliken Lugansks oberoende. Undertecknare av samförståndsavtalet om unionen Novorossija. S.k. minister för inrikes frågor i Folkrepubliken Lugansk. Ansvarig för separatistiska regeringsaktiviteter som genomförs av den s.k. regeringen i Folkrepubliken Lugansk. 9. Igor PLOTNITSKY S.k. försvarsminister i Folkrepubliken Lugansk. Ansvarig för separatistiska regeringsaktiviteter som genomförs av den s.k. regeringen i Folkrepubliken Lugansk. 10. Nikolay KOZITSYN 20 juni 1956 i Donetskregionen 11. Oleksiy MOZGOVY (Олексій Мозговий) Befälhavare för kosackstyrkorna. Ansvarig för befälet över separatister i östra Ukraina som strider mot ukrainska regeringsstyrkor. En av ledarna för de väpnade grupperna i östra Ukraina. Ansvarig för utbildning av separatister inför strider mot ukrainska regeringsstyrkor.

12 L 205/10 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 754/2014 av den 11 juli 2014 om att inte godkänna Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) som fodertillsatser (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser ( 1 ), särskilt artikel 9.2, och av följande skäl: (1) Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser och om de skäl och förfaranden som gäller för att ett godkännande ska beviljas eller vägras. Artikel 10.7 i förordning (EG) nr 1831/2003 jämförd med artikel i samma förordning innehåller särskilda bestämmelser för bedömning av produkter som vid den tidpunkt då förordningen började tillämpas användes som ensileringstillsatser inom unionen. (2) I enlighet med artikel 10.7 i förordning (EG) nr 1831/2003 infördes Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044), tidigare Lactococcus lactis (NCIMB 30044), i registret över fodertillsatser som ensileringstillsatser för alla djurarter. (3) I enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 jämförd med artikel 7 i samma förordning lämnades ansökningar in om godkännande av Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) som fodertillsatser för alla djurarter, med begäran om att de skulle klassificeras i kategorin tekniska tillsatser och i den funktionella gruppen ensileringstillsatser. Till ansökningarna bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003. (4) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sina yttranden av den 6 mars 2014 ( 2 ) att Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) är resistenta mot tetracyklin, som är ett antibiotikum som används inom human- och veterinärmedicin. (5) Av tillgängliga uppgifter framgår att det inte går att utesluta risken att Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) kan sprida resistens mot detta antibiotikum till andra mikroorganismer. Förjaktligen har det inte fastställts att Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön när preparaten används som fodertillsatser enligt de föreslagna villkoren. (6) Villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 uppfylls därför inte. Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) bör därför inte godkännas som fodertillsatser. (7) Eftersom fortsatt användning av Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) som fodertillsatser kan medföra en risk för människors och djurs hälsa bör dessa fodertillsatser dras tillbaka från marknaden så snart som möjligt. Av praktiska skäl är det dock nödvändigt att ge berörda parter en tidsfrist inom vilken befintliga lager av ensilage som framställts med dessa fodertillsatser får tömmas. (8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. ( 1 ) EUT L 268, , s. 29. ( 2 ) The EFSA Journal, vol. 12(2014):3, artikelnr 3609 och The EFSA Journal, vol. 12(2014):3, artikelnr 3610.

13 L 205/11 HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Avslag på godkännande Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) godkänns inte som fodertillsatser. Artikel 2 Övergångsbestämmelser 1. Befintliga lager av Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) samt förblandningar som innehåller dessa preparat ska dras tillbaka från marknaden så snart som möjligt och senast den 30 september Ensilage som framställts med Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) eller med förblandningar som innehåller dessa preparat före den 1 augusti 2014 får användas till dess att lagren har tömts. Artikel 3 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den 11 juli På kommissionens vägnar José Manuel BARROSO Ordförande

14 L 205/12 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 755/2014 av den 11 juli 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ( förordningen om en samlad marknadsordning ) ( 1 ), med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker ( 2 ), särskilt artikel 136.1, och av följande skäl: (1) I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen. (2) Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning. Artikel 2 Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den 11 juli På kommissionens vägnar För ordföranden Jerzy PLEWA Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling ( 1 ) EUT L 299, , s. 1. ( 2 ) EUT L 157, , s. 1.

15 L 205/13 BILAGA Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker KN-nummer Kod för tredjeland ( 1 ) Schablonimportvärde AL 53,5 MK 97,3 TR 53,3 XS 47,9 ZZ 63, AL 74,4 MK 27,7 TR 76,0 ZZ 59, TR 97,2 ZZ 97, AR 92,8 TR 148,4 UY 122,9 ZA 112,0 ZZ 119, AR 106,9 BR 111,7 CL 103,6 NZ 132,2 ZA 120,0 ZZ 114, AR 76,3 CL 99,3 NZ 184,8 ZA 98,2 ZZ 114, BA 82,8 MK 85,8 TR 242,4 XS 59,5 ZZ 117, TR 236,1 ZZ 236, MK 60,6 TR 138,6 ZZ 99, BA 70,3 ZZ 70,3 (euro/100 kg) ( 1 ) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, , s. 19). Koden ZZ står för övrigt ursprung.

16 L 205/14 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 756/2014 av den 8 juli 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut (ECB/2014/30) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 5, med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter ( 1 ), särskilt artiklarna 5.1 och 6.4, och av följande skäl: (1) Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) ( 2 ) trädde i kraft den 27 november 2013 och ska börja tillämpas på de monetära finansinstitutens (MFI) rapportering den 1 januari (2) Enligt förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) ska en separat rapportering ske av de nya volymer som avser omförhandlade lån och, parallellt med detta, krävs även enligt punkt 4 i del 13 i bilaga II till riktlinje ECB/2014/15 ( 3 ) att uppgifter om räntesatser avseende omförhandlade lån rapporteras. (3) Det är nödvändigt att samordna definitionen av omförhandlade lån i förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) med riktlinje ECB/2014/15 för att säkerställa att omförhandlingar som sker under samma period som lånet beviljades redovisas korrekt samt även att man korrekt redovisar volymer på nya omförhandlade lån i fall då lånet ännu ej fullständigt betalats ut, dvs. lån som betalas ut i delbetalningar. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Ändring I del 2 avsnitt VI i bilaga I till förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34), ska punkt 22 ersättas med följande: 22. För den separata rapporteringen av nya affärsvolymer avseende omförhandlade lån till hushåll och icke-finansiella företag i MFI:s räntestatistik omfattar omförhandlade lån alla nya låneavtal, andra än revolverande lån och checkräkningskrediter och kreditkortsfordringar, som beviljats men ännu ej återbetalats vid den tidpunkt då de omförhandlas. Artikel 2 Slutbestämmelser Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i enlighet med fördragen. Utfärdad i Frankfurt am Main den 8 juli På ECB-rådets vägnar Mario DRAGHI ECB:s ordförande ( 1 ) EGT L 318, , s. 8. ( 2 ) Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1072/2013 av den 24 september 2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut (ECB/2013/34) (EUT L 297, , s. 51). ( 3 ) Riktlinje ECB/2014/15 av den 4 april 2014 om monetär och finansiell statistik (antagen den 4 april 2014, finns på ECB:s hemsida Ännu ej offentliggjord i EUT.

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet mellan

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 19 schwedischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8. officiella tidning

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 19 schwedischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8. officiella tidning 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 19 schwedischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Europeiska unionens officiella tidning ISSN 1725-2628 L 91 Svensk utgåva Lagstiftning

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.9.2014 COM(2014) 580 final 2014/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det ändrade avtalet om inrättande av Allmänna

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2014 COM(2014) 518 final 2014/0238 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

RÅDETS BESLUT 2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

RÅDETS BESLUT 2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS BESLUT 2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EESkommittén beträffande

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I P7_TA-PROV(20)045 Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 20 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.5.2000 KOM(2000) 346 slutlig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2015 COM(2015) 643 final 2015/0293 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.10.2015 COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelningen av fiskemöjligheterna i enlighet med protokollet om fastställande för en

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 17 juli 2013 (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FÖLJENOT från: mottagen den: 11 juli 2013 till: Komm. dok. nr: D027805/03 Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) 14531/15 FÖLJENOT från: inkom den: 24 november 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: MAP 32 MI 756 COMPET 542 IND 191 POLARM 8 COARM 253 CFSP/PESC

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument D021995/02.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument D021995/02. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 22 augusti 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok.

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av 2015 års internationella

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Interinstitutionellt ärende: 2015/0097 (NLE)

Interinstitutionellt ärende: 2015/0097 (NLE) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 maj 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0097 (NLE) 8587/15 EEE 16 ENV 262 ENT 77 FÖRSLAG från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D034098/02. Bilaga: D034098/ /14 /ss DGB 4B. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR.

För delegationerna bifogas dokument D034098/02. Bilaga: D034098/ /14 /ss DGB 4B. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR. en) 12140/14 DENLEG 135 AGRI 512 SAN 296 FÖLJENOT från: inkom den: 22 juli 2014 till: Komm. dok. nr: D034098/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 31 juli 2013 (1.8) (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 31 juli 2013 (1.8) (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 juli 2013 (1.8) (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0016 (NLE) 5760/15 NT 4 UD 15 FÖRSLAG från: inkom den: 29 januari 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 8 mars 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 8 mars 2016 (OR. en) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 8 mars 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0044 (NLE) 6763/16 LIMITE PUBLIC MIGR 46 NT 4 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS BESLUT

Läs mer

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

RESTREINT UE/EU RESTRICTED EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2017 COM(2017) 670 final This document was downgraded/declassified Date 27.11.2017 By Matthias Petschke Authority DG/GROW Rekommendation till RÅDETS BESLUT om

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2016 COM(2016) 669 final 2016/0330 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal i form av skriftväxling mellan

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D042245/03.

För delegationerna bifogas dokument D042245/03. Europeiska unionens råd Bryssel den 11 december 2015 (OR. en) 15265/15 AVIATION 165 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 10 december 2015 till: Komm. dok. nr: D042245/03 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.4.2014 COM(2014) 237 final 2014/0130 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i det associeringsråd som inrättats medlemsstater,

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 9.6.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 150/71 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 489/2012 av den 8 juni 2012 om tillämpningsföreskrifter för artikel 16 i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 FÖLJENOT från: inkom den: 4 maj 2016 till: Komm. dok. nr: D044599/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) 5234/16 DENLEG 3 AGRI 10 SAN 8 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 12 januari 2016 till: Komm. dok. nr: D042509/03 Ärende: Rådets

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.7.2016 C(2016) 4172 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 8.7.2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 21 augusti 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm.

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 20 oktober 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 20 oktober 2015 (OR. en) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 20 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0233 (NLE) 12446/15 LIMITE PUBLIC CORLX 94 CFSP/PESC 573 RELEX 754 COAFR 276 COARM 217 FIN 642

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 24.2.2014 JOIN(2014) 7 final 2014/0060 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING om

Läs mer

ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE. av den 24 juli 2013. om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53)

ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE. av den 24 juli 2013. om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53) SV ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 24 juli 2013 om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53) Inledning och rättslig grund Den 22 april 2013 mottog Europeiska centralbanken

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2013 COM(2013) 917 final 2013/0448 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga och marknära

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FÖLJENOT från: inkom den: 29 april 2016 till: Komm. dok. nr: D043783/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 3 augusti 2012 (6.8) (OR. en) 13055/12 DENLEG 73 AGRI 528

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 3 augusti 2012 (6.8) (OR. en) 13055/12 DENLEG 73 AGRI 528 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 augusti 2012 (6.8) (OR. en) 13055/12 DENLEG 73 AGRI 528 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok.

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV STATEN OCH SOM ANVÄNDS ELLER DRIVS AV DEN ELLER PERSONSKADA

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 26 augusti 2010 till: Rådets generalsekretariat Ärende: Utkast till

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 16.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 334/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 246/19

Europeiska unionens officiella tidning L 246/19 21.9.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 246/19 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1095/2007 av den 20 september 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1490/2002 om kompletterande tillämpningsföreskrifter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 13.3.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 73/5 III (Förberedande akter) EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 19 oktober 2012 över ett förslag om ändring av kommissionens

Läs mer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.10.2017 COM(2017) 596 final 2017/0260 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer