L 205 officiella tidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "L 205 officiella tidning"

Transkript

1 Europeiska unionens L 205 officiella tidning Svensk utgåva Lagstiftning femtiosjunde årgången 12 juli 2014 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter INTERNATIONELLA AVTAL Information om ikraftträdandet av förlängningen av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staternas regering /451/EU: Rådets beslut av den 26 maj 2014 om undertecknande och ingående av avtalet om deltagande mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen)... 2 Avtal om deltagande mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen)... 3 FÖRORDNINGAR Rådets genomförandeförordning (EU) nr 753/2014 av den 11 juli 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende... 7 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 754/2014 av den 11 juli 2014 om att inte godkänna Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) som fodertillsatser ( 1 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 755/2014 av den 11 juli 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker ( 1 ) Text av betydelse för EES (Fortsättning på nästa sida.) De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt begränsad giltighetstid. Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fet stil och föregås av en asterisk.

2 Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 756/2014 av den 8 juli 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut (ECB/2014/30) BESLUT 2014/452/EU: Rådets beslut av den 8 juli 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna /453/EU: Rådets beslut av den 8 juli 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna /454/EU: Rådets beslut av den 8 juli 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet Rådets beslut 2014/455/Gusp av den 11 juli 2014 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende /456/EU: Kommissionens beslut av den 4 februari 2014 om statligt stöd nr SA (C 3/07) (f.d. NN 66/06) som Spanien har genomfört Eltariffer i Spanien: konsumenter [delgivet med nr C(2013) 7741] ( 1 ) /457/EU: Kommissionens beslut av den 4 februari 2014 om spanska eltariffer: distributörer SA (C 3/07) (f.d. NN 66/06) som genomförts av Spanien [delgivet med nr C(2013) 7743] ( 1 ) /458/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 9 juli 2014 om undantagande av vissa betalningar från EU-finansiering som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [delgivet med nr C(2014) 4479] /459/EU: Kommissionens beslut av den 10 juli 2014 om utsläppande på marknaden av biocidprodukter som innehåller koppar för viktiga användningsområden [delgivet under C(2014) 4611] ( 1 ) Text av betydelse för EES

3 L 205/1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL Information om ikraftträdandet av förlängningen av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staternas regering Förlängningen av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staternas regering, vilket undertecknades den 5 december 1997 ( 1 ) och förlängdes 2004 ( 2 ), 2009 ( 3 ) och 2014 ( 4 ), trädde i kraft den 13 juni 2014 i enlighet med artikel 12 a i avtalet. Förlängningen av avtalet under ytterligare en femårsperiod i enlighet med artikel 12 b i avtalet gäller från och med den 14 oktober ( 1 ) EGT L 284, , s. 37. ( 2 ) EUT L 335, , s. 5. ( 3 ) EUT L 90, , s. 20. ( 4 ) EUT L 128, , s. 43.

4 L 205/2 RÅDETS BESLUT av den 26 maj 2014 om undertecknande och ingående av avtalet om deltagande mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen) (2014/451/EU) EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel och i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och av följande skäl: (1) I artikel 10.4 i rådets beslut 2013/233/Gusp av den 22 maj 2013 om Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen) ( 1 ) föreskrivs att närmare villkor för tredjestaters deltagande i EU BAM Libyen ska omfattas av avtal som ingås i enlighet med artikel 37 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och vid behov av kompletterande tekniska arrangemang. (2) Efter antagandet av rådets beslut den 17 mars 2014 om bemyndigande att inleda förhandlingar förhandlade unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik fram ett avtal om deltagande mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM LIBYEN) (nedan kallat avtalet om deltagande). (3) Avtalet om deltagande bör godkännas. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Avtalet om deltagande mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen) godkänns härmed på unionens vägnar. Texten till avtalet om deltagande åtföljer detta beslut. Artikel 2 Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet om deltagande med bindande verkan för unionen. Artikel 3 Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som avses i artikel 9.1 avtalet om deltagande. Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. Artikel 4 Utfärdat i Bryssel den 26 maj På rådets vägnar Ch. VASILAKOS Ordförande ( 1 ) EUT L 138, , s. 15.

5 L 205/3 ÖVERSÄTTNING AVTAL OM DELTAGANDE mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen) EUROPEISKA UNIONEN (nedan kallad EU eller unionen), ena sidan, och SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET, å andra sidan, nedan gemensamt kallade parterna, SOM BEAKTAR rådets beslut 2013/233/Gusp av den 22 maj 2013 om Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen) ( 1 ), skrivelsen av den 6 november 2013 från chefen för förbundsutrikesministeriet med erbjudan om bidrag till EU BAM Libyen, beslut EU BAM Libyen/2/2014 ( 2 ) av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 14 januari 2014 om godtagande av Schweiziska edsförbundets bidrag till Europeiska unionens uppdrag i Libyen, beslut EU BAM Libyen/1/2014 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 14 januari 2014 om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen) ( 3 ), HAR ENATS OM FÖLJANDE. Artikel 1 Deltagande i uppdraget 1. Schweiziska edsförbundet ska ställa sig bakom rådets beslut 2013/233/Gusp samt varje annat beslut genom vilket Europeiska unionens råd beslutar att förlänga EU BAM Libyen, i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och de arrangemang som krävs för dess genomförande. 2. Schweiziska edsförbundets bidrag till EU BAM Libyen påverkar inte självständigheten i unionens beslutsfattande. 3. Schweiziska edsförbundet ska se till att schweizisk personal som deltar i EU BAM Libyen utför sitt uppdrag i enlighet med rådets beslut 2013/233/Gusp och eventuella senare ändringar, uppdragsplanen, genomförandeåtgärderna. 4. Personal från Schweiziska edsförbundet som tjänstgör inom uppdraget ska fullgöra sina uppgifter och uppträda med enbart EU BAM Libyens bästa för ögonen. 5. Schweiziska edsförbundet ska i god tid underrätta uppdragschefen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om eventuella ändringar avseende dess deltagande i uppdraget. ( 1 ) EUT L 138, , s. 15. ( 2 ) EUT L 14, , s. 15. ( 3 ) EUT L 14, , s. 13.

6 L 205/4 Artikel 2 Status för personalen 1. Statusen för den personal som utstationeras till EU BAM Libyen av Schweiziska edsförbundet ska regleras av avtalet mellan Europeiska unionen och Libyen om statusen för EU BAM Libyen i Libyen. 2. Utan att det påverkar det avtal om status för uppdraget som avses i punkt 1 ska Schweiziska edsförbundet utöva jurisdiktion över sin personal inom EU BAM Libyen. 3. Schweiziska edsförbundet ska vara ansvarigt för att besvara alla anspråk som har samband med deltagandet i EU BAM Libyen i Libyen och som kommer från eller rör en medlem av dess personal. Schweiziska edsförbundet ska vara ansvarigt för att i enlighet med sina lagar och författningar vidta eventuella åtgärder, i synnerhet rättsliga eller disciplinära åtgärder, mot medlemmar av sin personal. 4. Parterna är eniga om att avstå från alla eventuella skadeståndsanspråk mot varandra, med undantag för avtalsgrundade anspråk, för skada på, förlust av eller förstörelse av tillgångar som ägs/handhas av endera parten till följd av tjänsteutövning i samband med verksamhet som omfattas av detta avtal, utom vid grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse. 5. Schweiziska edsförbundet åtar sig att samtidigt med undertecknandet av detta avtal avge en förklaring om att det avstår från att begära skadestånd från andra stater som deltar i EU BAM Libyen. 6. Unionen åtar sig att se till att EU-medlemsstaterna samtidigt med undertecknandet av detta avtal avger en förklaring om att de avstår från att begära skadestånd vid Schweiziska edsförbundets deltagande i EU BAM Libyen. Artikel 3 Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter Avtalet mellan Schweiziska edsförbundet och Europeiska unionen om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter ( 1 ), som ingicks i Bryssel den 28 april 2008, ska tillämpas inom ramen för EU BAM Libyen. Artikel 4 Befälsordning 1. Schweizisk personal som deltar i EU BAM Libyen ska kvarstå fullt ut under sin nationella myndighets befäl. 2. De nationella myndigheterna ska överföra den operativa kontrollen av sin personal till unionens civila insatschef. 3. Den civila insatschefen ska ansvara för och utöva ledning av och kontroll över EU BAM Libyen på strategisk nivå. 4. Uppdragschefen ska ansvara för och utöva ledning av och kontroll över EU BAM Libyen. 5. Uppdragschefen ska leda EU BAM Libyen och ansvara för dess dagliga ledning. 6. Schweiziska edsförbundet ska ha samma rättigheter och skyldigheter när det gäller den dagliga ledningen av insatsen som deltagande EU-medlemsstater. 7. Uppdragschefen ska ansvara för den disciplinära kontrollen av EU BAM Libyens personal. Vid behov ska disciplinära åtgärder vidtas av de schweiziska nationella myndigheterna. 8. Schweiziska edsförbundet ska utse en kontaktperson för den nationella kontingenten som ska företräda den nationella kontingenten inom EU BAM Libyen. Kontaktpersonen för den nationella kontingenten ska avlägga rapport om nationella ärenden till uppdragschefen och ansvara för kontingentens dagliga disciplin. 9. Beslut att avsluta uppdraget ska fattas av unionen efter samråd med Schweiziska edsförbundet om det fortfarande bidrar till EU BAM Libyen den dag då uppdraget avslutas. ( 1 ) EUT L 181, , s. 58.

7 L 205/5 Artikel 5 Finansiella aspekter 1. Schweiziska edsförbundet ska ansvara för alla kostnader i samband med sitt deltagande i EU BAM Libyen utan att det påverkar punkt Vid dödsfall, skador eller förlust som drabbar fysiska eller juridiska personer från den eller de stater där uppdraget genomförs ska Schweiziska edsförbundet, när dess ansvar har fastställts, betala skadestånd i enlighet med villkoren i bestämmelserna om status för styrkorna, om sådana finns, enligt artikel Unionen ska undanta Schweiziska edsförbundet från finansiella bidrag till de gemensamma kostnaderna för EU BAM Libyen. Artikel 6 Arrangemang för avtalets genomförande De tekniska och administrativa arrangemang som behövs för att genomföra detta avtal ska fastställas gemensamt av behöriga myndigheter för unionen och behöriga myndigheter för Schweiziska edsförbundet. Artikel 7 Bristande efterlevnad Om en av parterna underlåter att uppfylla sina åtaganden enligt detta avtal, ska den andra parten ha rätt att säga upp avtalet genom att lämna varsel en månad i förväg. Artikel 8 Tvistlösning Tvister om tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras på diplomatisk väg mellan parterna. Artikel 9 Ikraftträdande och uppsägning 1. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den första månaden efter det att parterna till varandra har anmält att de interna förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet har slutförts. 2. Detta avtal ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för undertecknandet. 3. Detta avtal ska gälla under den tid som Schweiziska edsförbundet bidrar till uppdraget. 4. Varje part kan säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Uppsägningen träder i kraft tre månader efter dagen för en sådan anmälan. Utfärdat i Bryssel den fjärde juli tjugohundrafjorton, i två exemplar på engelska. För Europeiska unionen För Schweiziska edsförbundet

8 L 205/6 Förklaring av EU-medlemsstaterna De EU-medlemsstater som tillämpar rådets beslut 2013/233/Gusp av den 22 maj 2013 om Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen) kommer, såvitt deras nationella rättsliga system tillåter detta, att bemöda sig om att i möjligaste mån avstå från eventuella skadeståndsanspråk mot Schweiziska edsförbundet för personskada eller dödsfall bland personalen eller för skador på eller förlust av tillgångar som de har i sin ägo och som används vid EU BAM Libyen, om dessa skador, dödsfall eller förluster orsakades av personal från Schweiziska edsförbundet vid tjänsteutövning inom ramen för EU BAM Libyen, utom vid grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse, eller inträffade vid användning av tillgångar som ägs av Schweiziska edsförbundet, under förutsättning att tillgångarna användes inom ramen för uppdraget, utom då schweizisk personal inom EU-uppdraget har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse vid användningen av dessa tillgångar. Förklaring av Schweiziska edsförbundet Schweiziska edsförbundet som tillämpar rådets beslut 2013/233/Gusp av den 22 maj 2013 om Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen) kommer, såvitt dess nationella rättsliga system tillåter detta, att bemöda sig om att i möjligaste mån avstå från eventuella skadeståndsanspråk mot en annan stat som deltar i EU BAM Libyen för personskada eller dödsfall bland personalen eller för skador på eller förlust av tillgångar som Schweiziska edsförbundet har i sin ägo och som används vid EU-uppdraget, om dessa skador, dödsfall eller förluster orsakades av personal vid tjänsteutövning inom ramen för EU BAM Libyen, utom vid grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse, eller inträffade vid användning av tillgångar som ägs av en stat som deltar i EU-uppdraget, under förutsättning att tillgångarna användes i samband med uppdraget, utom då personal inom EU-uppdraget har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse vid användningen av dessa tillgångar.

9 L 205/7 FÖRORDNINGAR RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 753/2014 av den 11 juli 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende ( 1 ), särskilt artikel 14.1, och av följande skäl: (1) Den 17 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 269/2014. (2) Mot bakgrund av den allvarliga situationen i Ukraina anser rådet att ytterligare personer bör läggas till i den förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som omfattas av restriktiva åtgärder enligt bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014. (3) Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 De personer som förtecknas i bilagan till den här förordningen ska läggas till i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014. Artikel 2 Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den 11 juli På rådets vägnar S. GOZI Ordförande ( 1 ) EUT L 78, , s. 6.

10 L 205/8 BILAGA FÖRTECKNING ÖVER PERSONER SOM AVSES I ARTIKEL 1 Namn Identifieringsuppgifter Motivering Datum för uppförande 1. Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай) Född i Moskva S.k. premiärminister i Folkrepubliken Donetsk. Ansvarig för separatistiska regeringsaktiviteter som genomförs av den s.k. regeringen i Folkrepubliken Donetsk (gjorde t.ex. följande uttalande den 8 juli: Vår militär genomför en särskild insats mot de ukrainska 'fascisterna' ). Undertecknare av samförståndsavtalet om unionen Novorossija. 2. Alexander KHODA KOVSKY (Александр Сергеевич Ходаковский) S.k. minister för säkerheten i Folkrepubliken Donetsk. Ansvarig för separatistiska säkerhetsaktiviteter som genomförs av den s.k. regeringen i Folkrepubliken Donetsk. 3. Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский) S.k. de facto biträdande premiärminister för sociala frågor i Folkrepubliken Donetsk. Ansvarig för separatistiska regeringsaktiviteter som genomförs av den s.k. regeringen i Folkrepubliken Donetsk. 4. Alexander KHRYAKOV S.k. informations- och masskommunikationsminister i Folkrepubliken Donetsk. Ansvarig för proseparatiska propagandaaktiviteter som genomförs av den s.k. regeringen i Folkrepubliken Donetsk. 5. Marat BASHIROV S.k. premiärminister i ministerrådet i Folkrepubliken Lugansk, bekräftat den 8 juli. Ansvarig för separatistiska regeringsaktiviteter som genomförs av den s.k. regeringen i Folkrepubliken Lugansk. 6. Vasyl NIKITIN S.k. vice premiärminister i ministerrådet i Folkrepubliken Lugansk, (var tidigare s.k. premiärminister i Folkrepubliken Lugansk och tidigare talesman för Sydöstra armén ). Ansvarig för separatistiska regeringsaktiviteter som genomförs av den s.k. regeringen i Folkrepubliken Lugansk. Ansvarig för Sydöstra arméns uttalande om att det ukrainska presidentvalet inte kan genomföras i Folkrepubliken Lugansk på grund av regionens nya status.

11 L 205/9 Namn Identifieringsuppgifter Motivering Datum för uppförande 7. Aleksey KARYAKIN (Алексей Карякин) 8. Yurij IVAKIN (Юрий Ивакин) 1979 S.k. ordförande för högsta rådet i Folkrepubliken Lugansk. Ansvarig för separatistiska regeringsaktiviteter som genomförs av högsta rådet, ansvarig för att ha bett Ryska federationen att erkänna Folkrepubliken Lugansks oberoende. Undertecknare av samförståndsavtalet om unionen Novorossija. S.k. minister för inrikes frågor i Folkrepubliken Lugansk. Ansvarig för separatistiska regeringsaktiviteter som genomförs av den s.k. regeringen i Folkrepubliken Lugansk. 9. Igor PLOTNITSKY S.k. försvarsminister i Folkrepubliken Lugansk. Ansvarig för separatistiska regeringsaktiviteter som genomförs av den s.k. regeringen i Folkrepubliken Lugansk. 10. Nikolay KOZITSYN 20 juni 1956 i Donetskregionen 11. Oleksiy MOZGOVY (Олексій Мозговий) Befälhavare för kosackstyrkorna. Ansvarig för befälet över separatister i östra Ukraina som strider mot ukrainska regeringsstyrkor. En av ledarna för de väpnade grupperna i östra Ukraina. Ansvarig för utbildning av separatister inför strider mot ukrainska regeringsstyrkor.

12 L 205/10 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 754/2014 av den 11 juli 2014 om att inte godkänna Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) som fodertillsatser (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser ( 1 ), särskilt artikel 9.2, och av följande skäl: (1) Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser och om de skäl och förfaranden som gäller för att ett godkännande ska beviljas eller vägras. Artikel 10.7 i förordning (EG) nr 1831/2003 jämförd med artikel i samma förordning innehåller särskilda bestämmelser för bedömning av produkter som vid den tidpunkt då förordningen började tillämpas användes som ensileringstillsatser inom unionen. (2) I enlighet med artikel 10.7 i förordning (EG) nr 1831/2003 infördes Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044), tidigare Lactococcus lactis (NCIMB 30044), i registret över fodertillsatser som ensileringstillsatser för alla djurarter. (3) I enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 jämförd med artikel 7 i samma förordning lämnades ansökningar in om godkännande av Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) som fodertillsatser för alla djurarter, med begäran om att de skulle klassificeras i kategorin tekniska tillsatser och i den funktionella gruppen ensileringstillsatser. Till ansökningarna bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003. (4) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sina yttranden av den 6 mars 2014 ( 2 ) att Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) är resistenta mot tetracyklin, som är ett antibiotikum som används inom human- och veterinärmedicin. (5) Av tillgängliga uppgifter framgår att det inte går att utesluta risken att Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) kan sprida resistens mot detta antibiotikum till andra mikroorganismer. Förjaktligen har det inte fastställts att Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön när preparaten används som fodertillsatser enligt de föreslagna villkoren. (6) Villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 uppfylls därför inte. Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) bör därför inte godkännas som fodertillsatser. (7) Eftersom fortsatt användning av Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) som fodertillsatser kan medföra en risk för människors och djurs hälsa bör dessa fodertillsatser dras tillbaka från marknaden så snart som möjligt. Av praktiska skäl är det dock nödvändigt att ge berörda parter en tidsfrist inom vilken befintliga lager av ensilage som framställts med dessa fodertillsatser får tömmas. (8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. ( 1 ) EUT L 268, , s. 29. ( 2 ) The EFSA Journal, vol. 12(2014):3, artikelnr 3609 och The EFSA Journal, vol. 12(2014):3, artikelnr 3610.

13 L 205/11 HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Avslag på godkännande Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) godkänns inte som fodertillsatser. Artikel 2 Övergångsbestämmelser 1. Befintliga lager av Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) samt förblandningar som innehåller dessa preparat ska dras tillbaka från marknaden så snart som möjligt och senast den 30 september Ensilage som framställts med Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) eller med förblandningar som innehåller dessa preparat före den 1 augusti 2014 får användas till dess att lagren har tömts. Artikel 3 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den 11 juli På kommissionens vägnar José Manuel BARROSO Ordförande

14 L 205/12 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 755/2014 av den 11 juli 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ( förordningen om en samlad marknadsordning ) ( 1 ), med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker ( 2 ), särskilt artikel 136.1, och av följande skäl: (1) I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen. (2) Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning. Artikel 2 Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den 11 juli På kommissionens vägnar För ordföranden Jerzy PLEWA Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling ( 1 ) EUT L 299, , s. 1. ( 2 ) EUT L 157, , s. 1.

15 L 205/13 BILAGA Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker KN-nummer Kod för tredjeland ( 1 ) Schablonimportvärde AL 53,5 MK 97,3 TR 53,3 XS 47,9 ZZ 63, AL 74,4 MK 27,7 TR 76,0 ZZ 59, TR 97,2 ZZ 97, AR 92,8 TR 148,4 UY 122,9 ZA 112,0 ZZ 119, AR 106,9 BR 111,7 CL 103,6 NZ 132,2 ZA 120,0 ZZ 114, AR 76,3 CL 99,3 NZ 184,8 ZA 98,2 ZZ 114, BA 82,8 MK 85,8 TR 242,4 XS 59,5 ZZ 117, TR 236,1 ZZ 236, MK 60,6 TR 138,6 ZZ 99, BA 70,3 ZZ 70,3 (euro/100 kg) ( 1 ) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, , s. 19). Koden ZZ står för övrigt ursprung.

16 L 205/14 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 756/2014 av den 8 juli 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut (ECB/2014/30) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 5, med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter ( 1 ), särskilt artiklarna 5.1 och 6.4, och av följande skäl: (1) Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) ( 2 ) trädde i kraft den 27 november 2013 och ska börja tillämpas på de monetära finansinstitutens (MFI) rapportering den 1 januari (2) Enligt förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) ska en separat rapportering ske av de nya volymer som avser omförhandlade lån och, parallellt med detta, krävs även enligt punkt 4 i del 13 i bilaga II till riktlinje ECB/2014/15 ( 3 ) att uppgifter om räntesatser avseende omförhandlade lån rapporteras. (3) Det är nödvändigt att samordna definitionen av omförhandlade lån i förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) med riktlinje ECB/2014/15 för att säkerställa att omförhandlingar som sker under samma period som lånet beviljades redovisas korrekt samt även att man korrekt redovisar volymer på nya omförhandlade lån i fall då lånet ännu ej fullständigt betalats ut, dvs. lån som betalas ut i delbetalningar. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Ändring I del 2 avsnitt VI i bilaga I till förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34), ska punkt 22 ersättas med följande: 22. För den separata rapporteringen av nya affärsvolymer avseende omförhandlade lån till hushåll och icke-finansiella företag i MFI:s räntestatistik omfattar omförhandlade lån alla nya låneavtal, andra än revolverande lån och checkräkningskrediter och kreditkortsfordringar, som beviljats men ännu ej återbetalats vid den tidpunkt då de omförhandlas. Artikel 2 Slutbestämmelser Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i enlighet med fördragen. Utfärdad i Frankfurt am Main den 8 juli På ECB-rådets vägnar Mario DRAGHI ECB:s ordförande ( 1 ) EGT L 318, , s. 8. ( 2 ) Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1072/2013 av den 24 september 2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut (ECB/2013/34) (EUT L 297, , s. 51). ( 3 ) Riktlinje ECB/2014/15 av den 4 april 2014 om monetär och finansiell statistik (antagen den 4 april 2014, finns på ECB:s hemsida Ännu ej offentliggjord i EUT.

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10.

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10. 1998L0008 SV 17.12.2012 024.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/8/EG av den 16

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.11.2011 KOM(2011) 794 slutlig 2011/0374 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tvistlösning online vid konsumenttvister MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG 7.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 263/11 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 C5-0034/2003 2001/0077(COD) 11/02/2003 Gemensam ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113 Avis juridique important 32004L0017 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 104/72 SV 8.4.2014 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 24 februari 2014 om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerad data om krediter (ECB/2014/6) (2014/192/EU)

Läs mer

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 BESLUT KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 december 2012 om antagande av regler för konsekvent kontroll av deltagarna i indirekta åtgärder med avseende

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240 Avis juridique important 32004L0018 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.9.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.9.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.9.2014 C(2014) 6840 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.9.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 391 slutlig 2004/0127 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer. (présentée par la

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Bilagor till betänkande av 2013 års värdepappersmarknadsutredning Stockholm 2015 SOU 2015:2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till Bryssel den 17.9.2010 KOM(2010) 475 slutlig 2010/0253 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006 26.7.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 204/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Antagna teter - Tisdagen den 11 mars 2014 - Trafiksäkerheten hos nytto ***I -... Sida 1 av 39 http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-//ep//tet+ta+p7-ta-2... Europaparlamentet Inde Föregående

Läs mer