SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Tekniska nämnden () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander (S) Susanne Johansson (S) Ingmar Sten (S) Ove Andersson (V) Sigurd Synnergård (FP) Lars Wilhelmsson (C) Birgitta Hagström (S) Övriga deltagande Ersättare Birgitta Hagström (S) , Marijo Edlund (S), Stig Olov Axelsson (FP), controller Manuel Vilela 112, teknisk chef Kjell Jacobsson, sekreterare Cecilia Wästborn. Närvarorätt Utses att justera Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Sigge Synnergård (FP) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 19 november 2014 kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Cecilia Wästborn Ordförande Justerande Kjell Ivemyr (S) Sigge Synnergård (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Tekniska nämnden Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Cecilia Wästborn

2 Tekniska nämnden () TN 104 Saneringsplan för år 2015 för VA-ledningar inom Hallstahammars kommun Dnr 261/14 Tekniska nämnden beslutade den 28 april att godkänna saneringsplan för va-ledningar inom Hallstahammars kommun. Tekniska förvaltningen har den 28 oktober 2014 upprättat saneringsplan för år 2015 för VA-ledningar i Hallstahammars kommun. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Tekniska nämnden beslutar att med upphävande av sitt beslut den 28 april godkänna saneringsplan för år 2015 för VA-ledningar inom Hallstahammars kommun. Exp: Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västerås (bilaga) Chefen för drift- och produktion Chefen för beställar- och planeringsavdelningen

3 Tekniska nämnden () TN 105 Anmälan av miljöfarligverksamhet utökning av fordonstvätt på Björks Buss AB - för yttrande Dnr 206/14 Björks Buss AB har gjort en anmälan av miljöfarlig verksamhet för fordonstvätt enligt miljöbalken till bygg- och miljönämnden den 9 juli Anmälan gäller en befintlig verksamhet som utökar antalet tvättar av bussar. Anmälan har översänts till tekniska nämnden för yttrande gällande rening av tvättvatten från fordonstvätten till avloppsvattnet. Tekniska förvaltningen redogör i skrivelse den 31 oktober 2014 för ärendet och gör följande bedömning: Spillvatten från fordonstvättar innehåller många miljöfarliga och giftiga ämnen. Dessa stör funktionen i reningsverket samt försämrar slammets kvalitet. Tekniska förvaltningen anser att Björks Buss ska följa de riktvärden från Svenskt vatten som kommunens övriga verksamheter. Tekniska förvaltningen anser att Björks buss ska installera en godkänd oljeavskiljare som även reducerar metaller från fordonstvätten innan detta släpps till avloppsreningsverket. Det som bör uppmärksammas är att det inte är process avloppsvattnet från en enskild verksamhet som orsakar skador i reningsverket eller i slammet. Det är den totala mängden av avloppsvattnet från ett antal anslutna verksamheter som medför att mängden miljöskadliga ämnen i slammet och i utloppsvattnet kan bli för höga. Utspädning ändrar inte den totala inkommande mängden av oönskade ämnen till avloppsreningsverket. Att inte fortsätta på den inslagna linjen att kontinuerligt förbättra slammet och få ner andelen förorenande ämnen i slammet kommer detta annars att innebära stora kostnadsökningar för VA kollektivet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Tekniska nämnden beslutar att som sitt yttrande till bygg- och miljönämnden över anmälan av miljöfarligverksamhet, utökning av fordonstvätt på Björks Buss AB överlämna förvaltningens skrivelse den 31 oktober Exp: Bygg- och miljönämnden Chefen för drift- och produktion

4 Tekniska nämnden () TN 106 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Dnr 177/14 Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen.

5 Tekniska nämnden () TN 107 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Dnr 211/14 Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen.

6 Tekniska nämnden () TN 108 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Dnr 182/14 Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen.

7 Tekniska nämnden () TN 109 Anordnande av ställplatser för husbilar i Hallstahammars kommun Dnr 255/14 Hallstahammars läge i Sverige med E18 som sträcker sig genom kommunen gör att många passerar Hallstahammar. I semestertider är det många som reser med husbil och för dessa resenärer behöver det finnas enklare övernattningsplatser. Dessa övernattningsplatser kallas ställplatser. En ställplats är en särskilt avsedd parkeringsplats för husbilar där det går att stå i max 24 timmar utanför campingområden. Hallstahammars kommun har inga utpekade ställplatser vilket gör att kommunen mister en möjlighet att visa upp sig för genomresande samt att kommunens näringsliv förlorar intäkter från de potentiella besökarna. Om ställplatser anordnas på ett attraktivt sätt är det sannolikt att kommunens varumärke som en attraktiv kommun ökar. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 5 november 2014 bl.a att personer som söker sig till en ställplats vill vara säkra på att de kan stå där under natten utan att bli tvingade att flytta på sig. Därmed är skyltningen av de markerade platserna viktigt för att skapa attraktiva ställplatser. Tillgång till soptömning är även ett grundläggande kriterier vilket behöver anordnas i närheten av ställplatserna. Tekniska förvaltningen har tillsammans med näringslivsenheten tagit fram en plats där konceptet med ställplatser kan testas utan att allt för stora åtgärder behöver göras. På kommunens parkering bakom Lidl och Expohuset i centrum finns det goda möjligheter att anlägga ställplatser. Trafikräkningar har visat att parkeringsplatserna som ansluter till Hantverkaregatan endast används till 35 % vilket är mycket lågt för centrala parkeringsplatser. Ställplatsernas dragningskraft skulle för detta ändamål vara den centrala placeringen. Det finns stora ytor bakom Lidl som lämpar sig väl för 2-3 ställplatser och anknyter direkt till fickparken mellan Lidl och Expohuset. Uppmålning av ställplatser, skyltning och sophantering skulle behövas för att göra detta möjligt. Området är planlagt för parkering. Ställplatser bör prövas för att se hur väl det faller ut. Kostnaden för att möjliggöra platserna är även låg vilket gör detta till en billig åtgärd som kan höja kommunens attraktivitet för husbilsägare. Tekniska förvaltningen anser att en utvärdering ska göras efter sommaren för att se hur ställplatserna har använts och efter detta avgöra hur verksamheten ska fortsätta. Kostnaden beräknas uppgå för skyltning ca 1500 kr/plats och sophantering kr/plats och år. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november

8 Tekniska nämnden () Forts TN 109 Efter arbetsutskottets sammanträde har förvaltningen inkommit med ny skrivelse där man även föreslår en uppmålning av ställplatserna kostnaden härför beräknas till 500 kr/plats. Kjell Ivemyr (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att kostnader för uppmålning och sophantering tas från driftbudgeten för gatuunderhåll. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden i enlighet med Kjell Ivemyr (S) tilläggsyrkande. Tekniska nämnden beslutar således att anordna 4 ställplatser bakom Lidl och Expohuset i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, att kostnaden om sammanlagt 8000 kr för skyltning och uppmålning tas från driftbudgeten för gatuunderhåll, samt att kostnaden om kr/plats och år för sophantering tas från driftbudgeten för gatuunderhåll. Exp: Chefen beställar- och planeringsavdelningen Controller

9 Tekniska nämnden () TN 110 Ansökan om planuppdrag för Näslundsskolan m.m. för yttrande Dnr 249/14 En ansökan om planändring för fastigheten xxxx har kommit in till Hallstahammars kommun den 24 oktober Syftet med ansökan är att ändra den gällande planens bestämmelse. Detta då Näslundsskolan har behov av större lokaler på grund av ökat elevantal. Det gör att den befintliga skolbyggnaden är för liten och behöver byggas ut. Kommunstyrelsen har översänt ansökan till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 5 november 2014 bl.a att tekniska förvaltningen under hösten 2014 köpte den närliggande fastigheten xxxx vilket möjliggjorde en utbyggnad av Näslundsskolan. Nu önskar barn- och utbildningsnämnden att en planändring påbörjas för att möjliggöra en utbyggnad av skolan. Det nya markinköpet av xxxx gör att möjligheter finns för utbyggnad av Näslundsskolan. Därmed anser tekniska förvaltningen att en ny detaljplan bör påbörjas för Näslundsskolan med omnejd. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Tekniska nämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen uttala att en ny detaljplan för Näslundsskolan med omnejd upprättas genom normalt planförförande. Exp: Kommunstyrelsen Planchef

10 Tekniska nämnden () TN 111 Genomförande av försöksverksamhet med tjänstegarantier avseende detaljplan-planbesked för yttrande Dnr 258/14 Kommunfullmäktige beslutade den 28 april att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att införa servicegarantier/ tjänstegarantier. Under hösten 2014 har tjänstemän vid tekniska förvaltningen samt bygg- och miljöförvaltningen utarbetat en tids- och aktivitetsplan för genomförande samt förslag på tjänstegarantier inom följande områden: Detaljplan - planbesked Bygglov Anmälningspliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen Ansökan enskild avloppsanläggning Ansökan om tillstånd för installation av värmepump Anmälan av värmepumpsanläggning Kommunstyrelsen har den 4 november 2014 översänt förslaget till tekniska nämnden för yttrande avseende införande inom området detaljplan planbesked. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 5 november 2014 bl.a att tjänstegarantin för planbesked innebär att vi förbinder oss att lämna planbesked inom tre månader från att en komplett ansökan är inlämnad. Om planbesked inte kan ges inom tre månader kommer ett avdrag på 25 % att göras på avgiften. Vidare anförs att Sedan införandet av planbesked med den nya plan- och bygglagen 2011 har tekniska förvaltningen fått in ungefär sju ansökningar om planbesked. Enligt plan- och bygglagen (5 kap 2-5 PBL (2010:900)) ska kommunen lämna ett besked inom fyra månader. Det innebär att tjänstegarantin minskar denna tid med en månad. Hittills har tekniska förvaltningen inte haft problem att lämna planbesked inom denna tid (4 mån.). Om det kan komma att förändras i framtiden går inte att förutsäga. Det beror på ärendets förutsättningar och komplexitet samt om det krävs särskilda utredningar innan planbesked kan ges. Frågan om tjänstegaranti för planbesked kommer förmodligen inte att innebära några större förändringar i praktiken. Tekniska förvaltningen ser därför positivt på förslaget. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november

11 Tekniska nämnden () Forts TN 111 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget att genomföra försökverksamhet med tjänstegarantier under 2015 avseende detaljplan-planbesked. Exp: Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen

12 Tekniska nämnden () TN 112 Mål och budget för tekniska nämnden Dnr 147/14 Kommunfullmäktige har den 16 december bl a beslutat att budgetramarna för åren 2014 och 2015 gäller för styrelsens och nämndernas planering för de kommande två åren varvid 2014 är ju valår och det nyvalda kommunfullmäktige har att ta ställning till budgeten för kommande år ( ), att något beslut om Mål och budget under juni månad 2014 kommer ej att ske utan processen med planen för åren sker lokalt i nämnderna under våren sommaren och kommunfullmäktige fattar beslut om Mål och budgetplanen under november eller december 2014 varvid planen i första hand bör behandla åren 2016 och 2017 medan år 2015 mer har karaktären av avstämning av den ram som nu föreslås. Ordförandeberedningen har under oktober månad 2014 arbetat fram ett nytt förslag till Mål och budgetramar för åren Tekniska förvaltningen har arbetat fram förslag till mål och budget för perioden Av sammanfattningen framgår följande: Planeringsramarna för perioden innebär tekniska nämndens driftbudget ökar från tkr till tkr första året på planeringsperioden vilket innebär ett tillskott om 640 tkr. Den föreslagna ramen förutsätter att Parkskolan kan visa ett nollresultat i början av året. En omfördelning av medel har gjorts så att mer pengar avsats till underhåll av gator samt till underhåll av fastigheter. Kostnader för snöröjning balanseras mot kostnader för övrigt gatuunderhåll vilket innebär att ett mindre antal gator kan beläggas de år där snöbudgeten överskrids. Tekniska nämnden har under ett antal år arbetat med att förbättra VA nätet. Hela huvudledningsnätet har bytts ut, vattentornen har renoverats och delar av det finmaskiga nätet har bytts ut. Arbetet inriktas nu även på att förbättra spill- och dagvattennätet. Tekniska nämnden har under året upphandlat nytt elavtal vilket innebär sänkta elkostnader för samtliga förvaltningar. En ny klimat- och energiplan är på gång som innehåller mål för att ytterligare energieffektivisera kommunens fastigheter. Detta kommer ytterligare att sänka kommunens kostnader för eloch uppvärmning. Inom nämnden finns en avdelning som arbetar med GIS-frågor. GIS-underlag blir allt mer efterfrågat från samtliga nämnder. Verksamheten utvecklas kontinuerligt och en GIS-grupp har etablerats som kommer att arbeta med utveckling av GIS-underlag mot respektive nämnd.

13 Tekniska nämnden () Forts TN 112 Tekniska nämnden har antagit 9 mål som nämnden arbetar med under perioden Inom Tekniska nämndens förvaltning finns 103 tjänster varav 98,1 årsarbetare. Fördelningen mellan män och kvinnor är i huvudsak jämn men med något fler kvinnor. Förvaltningen har genomgått ett generationsskifte vilket inneburit en kraftigt sänkt medelålder. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Sigge Synnergård (FP) yrkar som ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag att det i investeringsbudgeten ska göras ett tillägg om 16 miljoner för byggnation av fullstor idrottshall i Kolbäck samt för sanering av cementgjuteritomten i Kolbäck. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med avslag till Sigge Synnergård (FP) tilläggsyrkande. Tekniska nämnden beslutar att fastställa tekniska nämndens mål och budget utifrån givna budgetdirektiv samt överlämna den till kommunstyrelsen. Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (FP) och Lars Wilhelmsson (C) Exp: Kommunstyrelsen Teknisk chef Controller

14 Tekniska nämnden () TN 113 Cykelinfrastruktur i Västmanland Regional Cykelstrategi på kort och lång sikt - för yttrande Dnr 246/14 Länsstyrelsen i Västmanland har tillsammans med Trafikverket, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och länets kommuner tagit fram en regional cykelstrategi för Västmanland län. Cykelstrategin syftar till att skapa en samsyn över behov och prioritering av åtgärder som är kopplade till cykelinfrastruktur i länet. Hallstahammars kommun har den 22 oktober fått förslag till Cykelinfrastruktur i Västmanland Regional Cykelstrategi på kort och lång sikt för yttrande. Kommunstyrelsen har den 23 oktober översänt förslaget till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 4 november 2014 att: Tidplanen för när viktiga infrastrukturprojekt med nya cykelleder kan starta är satt till Hallstahammars kommun anser att detta är för långt fram i tiden. Många projekt i länet finns redan nu i kommunala cykelplaner och borde kunna startas upp tidigare. I cykelstrategin anges att samverkan mellan Länsstyrelse, Trafikverket, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och kommunerna är viktig för att nå en samsyn i planeringen. Hallstahammars kommun ser detta som positivt. I cykelstrategin borde det tydligare framgå hur detta ska gå till. Cykelfrågorna riskerar annars att få en lägre prioritet än andra infrastrukturfrågor. I cykelstrategin anges att arbetspendling, barns säkra skolvägar samt hela resandeperspektivet är mycket viktiga områden i cykelstrategin. Strategin bör utformas så att man knyter ihop kommunens tätorter med varandra och sen att man går vidare och knyter ihop kommunerna med varandra. Vidare anför förvaltningen att det saknas beskrivning kring hur detta åtgärdsområde ska uppnås. Förslaget till cykelstrategi är allmänt skrivet och det saknas konkreta beskrivningar kring hur den beskrivna strategin ska kunna nås. Strategin borde vara mer konkret utformad mot hur cyklandet i länet skulle kunna öka i omfattning. Det finns många angelägna cykelprojekt i länet som kan starta omedelbart. I strategin saknas en beskrivning av dessa projekt samt hur prioriteringen mellan olika projekt är tänkt att ske. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november

15 Tekniska nämnden () Forts TN 113 Tekniska nämnden beslutar att till kommunstyrelsen avge yttrande över Cykelinfrastruktur i Västmanland Regional Cykelstrategi på kort och lång sikt i enlighet med förvaltningens skrivelse den 4 november Exp: Kommunstyrelsen Teknisk chef

16 Tekniska nämnden () TN 114 Taxa för Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar fr o m den 1 januari 2015 (va-taxa) Dnr 253/14 Nu gällande va-taxa antogs av tekniska nämnden den 28 oktober Enligt taxan har tekniska nämnden rätt att besluta om årliga avgiftsändringar enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI och entreprenadindex E84, dock inte oftare än en gång årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning beslutas av kommunfullmäktige. Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till ny taxa där förändringarna endast består av indexuppräkning enligt index KPI och E84. Taxan för brukningsavgifter är oförändrad. Anslutningsavgiften för en normalvilla med 800kvm tomt höjs med 0,5 % vilket innebär 305 kr inkl moms. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Tekniska nämnden beslutar att fr o m den 1 januari 2015 fastställa ny taxa för Hallstahammars kommuns vatten- och avloppsanläggningar med lydelse i dess helhet i en till ärendet tillhörande bilaga, samt att debiteringen skall se kvartalsvis. Exp: Teknisk chef Ekonomienheten Reglementspärmen Kommunstyrelsen (fk)

17 Tekniska nämnden () TN 115 Sammanträdesdagar för tekniska nämnden 2015 Dnr 263/14 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Tekniska nämnden beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för tekniska nämnden under /1, 23/2, 30/3 (kl 8.30), 27/4, 18/5, 15/6 (kl 8.30), 31/8, 28/9, 26/10, 23/11(kl 8.30) och 14/12. Sammanträdet börjar klockan

18 Tekniska nämnden () TN 116 Fortsatt deltagande i Mälaren en sjö för miljoner (MER) för yttrande Dnr 96/13 Planeringen av projektet Mälaren en sjö för miljoner har pågått sedan Ett första uppstartsmöte ägde rum i september Under 2013 fick samtliga kommuner i Mälarens avrinningsområde erbjudande om att gå med, vilket 20 kommuner beslutade att göra. Mälarens vattenvårdsförbund erbjuder nu Hallstahammars kommun att fortsatt delta i rubricerat projekt. Kommunstyrelsen har den 16 oktober 2014 översänt förfrågan om fortsatt deltagande i projektet för yttrande till bl.a. tekniska nämnden. Tekniska nämnden beslutade den 25 mars att ställa sig bakom projektet Mälaren en sjö för miljoner varvid nämnden medfinansierar projektet med 75 %, kronor, under förutsättning att bygg- och miljönämnden medfinansierar 25 % av beloppet kronor om högst kronor och att kostnaden härför ianspråktas från va-verksamheten. Med stöd av kommunstyrelsens delegation beslutade Catarina Pettersson (kommunalråd) att medverka i projektet "Mälaren - en sjö för miljoner" varvid kostnaden skulle belasta tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden i enlighet med nämndernas beslut. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse inkommen den 7 november 2014 bl.a att målet för projektet är att Mälaren skall ha en god ekologisk status I projektet har hitintills hållits ett antal seminarier bl.a. om kommunal vattenplanering, fria vandringsvägar för fisk, förorenade sediment samt om dagvatten. Projektet har även medfört möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagande aktörer i projektet. För närvarande är 38 kommuner runt Mälaren med i projektet. Projektet har under de gångna åren möjliggjort kunskapsutbyte och erfarenhetsutbyte för kommunen till ett relativt låg kostnad. Tekniska förvaltningen föreslår därför att kommunen ska delta på samma premisser som föregående period. Tekniska förvaltningen föreslår att bygg- och miljö och tekniska förvaltningen delar på denna kostnad. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november

19 Tekniska nämnden () Forts TN 116 Tekniska nämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen meddela att tekniska nämnden även fortsättningsvis vill delta i projektet Mälaren en sjö för miljoner under förutsättning att bygg- och miljönämnden medfinansierar 25 % av beloppet och att kostnaden härför ianspråktas från va-verksamheten. Exp: Kommunstyrelsen Teknisk chef Bygg- och miljönämnden

20 Tekniska nämnden () TN 117 Tomtpris vid friköp av tomträttsmark för småhus Dnr 264/14 Efter beslut av kommunfullmäktige medger kommunen försäljning av tidigare upplåtna tomträtter. Under åren har försäljningspriset för småhus varit 70 procent av marktaxeringsvärdet fastställt 2005 för aktuell tomt. För år 2015 föreslås samma försäljningspris gälla. För år 2016 och framåt föreslås priset vara 70 procent av gällande marktaxeringsvärde. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastlägga att priset för friköp av tomträttsmark för småhus typkod 220 under år 2015 ska vara 70 procent av marktaxeringsvärdet fastställt 2005 för aktuell tomt, att fastlägga att priset för friköp av tomträttsmark för småhus typkod 220 under år 2016 och framåt ska vara 70 procent av vid varje tid gällande marktaxeringsvärdet för aktuell tomt, samt att tekniska nämnden kompenseras för det nettointäktsbortfall som en försäljning av en tomt innebär. Exp: Kommunstyrelsen Teknisk chef

21 Tekniska nämnden () TN 118 Information om stämning av Husbyggnadsvaror H.B.V. Förening U.P.A. Dnr 142/14 Tekniske chefen informerar om stämningen av Husbyggnadsvaror H.B.V. Förening U.P.A.

22 Tekniska nämnden () TN 119 Redovisning av meddelande och delegationsbeslut Följande anmälningar noteras: - allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad Arbetsutskottets protokoll Anmälningarna föranleder inget beslut av tekniska nämnden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-10-26 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 15.00 16.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Peter Ristikartano (MP) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-12-09 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Birgitta Hagström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2012-10-15 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 10.30 11.30 Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordföranden Berit Ulander (S) Birgitta Hagström (S) Ingmar Sten (S) Annika Elofsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-12-16 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 13.30 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-28 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-04-26 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-01-15 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen Kl. 15.00-15.55 Gunnel Johansson (S) ordförande Wiveca Norén (SPI) Tommy Edenholm (KV) Övriga deltagare Cecilia Harley,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, klockan 14.30 16.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson (S)

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-18 1(8) Kulturskolan, Tonhöjden, Älmhult Onsdagen den 18 juni 2014 kl 14.30 17.15

Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-18 1(8) Kulturskolan, Tonhöjden, Älmhult Onsdagen den 18 juni 2014 kl 14.30 17.15 Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-18 1(8) Plats och tid Beslutande Kulturskolan, Tonhöjden, Älmhult Onsdagen den 18 juni 2014 kl 14.30 17.15 Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson (C) Kenneth Emilsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

HJO KOMMUN Tekniska utskottet

HJO KOMMUN Tekniska utskottet 1 Plats och tid KS sammanträdesrum, Stadshuset, kl 13. 15-14. 15 Deltagande Beslutande Tore Nolberger (m),ordförande 44, 45, 47-51 Lars Newman (kd) Pierre R yden (s) Ersättare Övriga deltagande Calle Eliasson,

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer