SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Tekniska nämnden () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander (S) Susanne Johansson (S) Ingmar Sten (S) Ove Andersson (V) Sigurd Synnergård (FP) Lars Wilhelmsson (C) Birgitta Hagström (S) Övriga deltagande Ersättare Birgitta Hagström (S) , Marijo Edlund (S), Stig Olov Axelsson (FP), controller Manuel Vilela 112, teknisk chef Kjell Jacobsson, sekreterare Cecilia Wästborn. Närvarorätt Utses att justera Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Sigge Synnergård (FP) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 19 november 2014 kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Cecilia Wästborn Ordförande Justerande Kjell Ivemyr (S) Sigge Synnergård (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Tekniska nämnden Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Cecilia Wästborn

2 Tekniska nämnden () TN 104 Saneringsplan för år 2015 för VA-ledningar inom Hallstahammars kommun Dnr 261/14 Tekniska nämnden beslutade den 28 april att godkänna saneringsplan för va-ledningar inom Hallstahammars kommun. Tekniska förvaltningen har den 28 oktober 2014 upprättat saneringsplan för år 2015 för VA-ledningar i Hallstahammars kommun. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Tekniska nämnden beslutar att med upphävande av sitt beslut den 28 april godkänna saneringsplan för år 2015 för VA-ledningar inom Hallstahammars kommun. Exp: Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västerås (bilaga) Chefen för drift- och produktion Chefen för beställar- och planeringsavdelningen

3 Tekniska nämnden () TN 105 Anmälan av miljöfarligverksamhet utökning av fordonstvätt på Björks Buss AB - för yttrande Dnr 206/14 Björks Buss AB har gjort en anmälan av miljöfarlig verksamhet för fordonstvätt enligt miljöbalken till bygg- och miljönämnden den 9 juli Anmälan gäller en befintlig verksamhet som utökar antalet tvättar av bussar. Anmälan har översänts till tekniska nämnden för yttrande gällande rening av tvättvatten från fordonstvätten till avloppsvattnet. Tekniska förvaltningen redogör i skrivelse den 31 oktober 2014 för ärendet och gör följande bedömning: Spillvatten från fordonstvättar innehåller många miljöfarliga och giftiga ämnen. Dessa stör funktionen i reningsverket samt försämrar slammets kvalitet. Tekniska förvaltningen anser att Björks Buss ska följa de riktvärden från Svenskt vatten som kommunens övriga verksamheter. Tekniska förvaltningen anser att Björks buss ska installera en godkänd oljeavskiljare som även reducerar metaller från fordonstvätten innan detta släpps till avloppsreningsverket. Det som bör uppmärksammas är att det inte är process avloppsvattnet från en enskild verksamhet som orsakar skador i reningsverket eller i slammet. Det är den totala mängden av avloppsvattnet från ett antal anslutna verksamheter som medför att mängden miljöskadliga ämnen i slammet och i utloppsvattnet kan bli för höga. Utspädning ändrar inte den totala inkommande mängden av oönskade ämnen till avloppsreningsverket. Att inte fortsätta på den inslagna linjen att kontinuerligt förbättra slammet och få ner andelen förorenande ämnen i slammet kommer detta annars att innebära stora kostnadsökningar för VA kollektivet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Tekniska nämnden beslutar att som sitt yttrande till bygg- och miljönämnden över anmälan av miljöfarligverksamhet, utökning av fordonstvätt på Björks Buss AB överlämna förvaltningens skrivelse den 31 oktober Exp: Bygg- och miljönämnden Chefen för drift- och produktion

4 Tekniska nämnden () TN 106 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Dnr 177/14 Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen.

5 Tekniska nämnden () TN 107 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Dnr 211/14 Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen.

6 Tekniska nämnden () TN 108 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Dnr 182/14 Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen.

7 Tekniska nämnden () TN 109 Anordnande av ställplatser för husbilar i Hallstahammars kommun Dnr 255/14 Hallstahammars läge i Sverige med E18 som sträcker sig genom kommunen gör att många passerar Hallstahammar. I semestertider är det många som reser med husbil och för dessa resenärer behöver det finnas enklare övernattningsplatser. Dessa övernattningsplatser kallas ställplatser. En ställplats är en särskilt avsedd parkeringsplats för husbilar där det går att stå i max 24 timmar utanför campingområden. Hallstahammars kommun har inga utpekade ställplatser vilket gör att kommunen mister en möjlighet att visa upp sig för genomresande samt att kommunens näringsliv förlorar intäkter från de potentiella besökarna. Om ställplatser anordnas på ett attraktivt sätt är det sannolikt att kommunens varumärke som en attraktiv kommun ökar. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 5 november 2014 bl.a att personer som söker sig till en ställplats vill vara säkra på att de kan stå där under natten utan att bli tvingade att flytta på sig. Därmed är skyltningen av de markerade platserna viktigt för att skapa attraktiva ställplatser. Tillgång till soptömning är även ett grundläggande kriterier vilket behöver anordnas i närheten av ställplatserna. Tekniska förvaltningen har tillsammans med näringslivsenheten tagit fram en plats där konceptet med ställplatser kan testas utan att allt för stora åtgärder behöver göras. På kommunens parkering bakom Lidl och Expohuset i centrum finns det goda möjligheter att anlägga ställplatser. Trafikräkningar har visat att parkeringsplatserna som ansluter till Hantverkaregatan endast används till 35 % vilket är mycket lågt för centrala parkeringsplatser. Ställplatsernas dragningskraft skulle för detta ändamål vara den centrala placeringen. Det finns stora ytor bakom Lidl som lämpar sig väl för 2-3 ställplatser och anknyter direkt till fickparken mellan Lidl och Expohuset. Uppmålning av ställplatser, skyltning och sophantering skulle behövas för att göra detta möjligt. Området är planlagt för parkering. Ställplatser bör prövas för att se hur väl det faller ut. Kostnaden för att möjliggöra platserna är även låg vilket gör detta till en billig åtgärd som kan höja kommunens attraktivitet för husbilsägare. Tekniska förvaltningen anser att en utvärdering ska göras efter sommaren för att se hur ställplatserna har använts och efter detta avgöra hur verksamheten ska fortsätta. Kostnaden beräknas uppgå för skyltning ca 1500 kr/plats och sophantering kr/plats och år. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november

8 Tekniska nämnden () Forts TN 109 Efter arbetsutskottets sammanträde har förvaltningen inkommit med ny skrivelse där man även föreslår en uppmålning av ställplatserna kostnaden härför beräknas till 500 kr/plats. Kjell Ivemyr (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att kostnader för uppmålning och sophantering tas från driftbudgeten för gatuunderhåll. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden i enlighet med Kjell Ivemyr (S) tilläggsyrkande. Tekniska nämnden beslutar således att anordna 4 ställplatser bakom Lidl och Expohuset i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, att kostnaden om sammanlagt 8000 kr för skyltning och uppmålning tas från driftbudgeten för gatuunderhåll, samt att kostnaden om kr/plats och år för sophantering tas från driftbudgeten för gatuunderhåll. Exp: Chefen beställar- och planeringsavdelningen Controller

9 Tekniska nämnden () TN 110 Ansökan om planuppdrag för Näslundsskolan m.m. för yttrande Dnr 249/14 En ansökan om planändring för fastigheten xxxx har kommit in till Hallstahammars kommun den 24 oktober Syftet med ansökan är att ändra den gällande planens bestämmelse. Detta då Näslundsskolan har behov av större lokaler på grund av ökat elevantal. Det gör att den befintliga skolbyggnaden är för liten och behöver byggas ut. Kommunstyrelsen har översänt ansökan till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 5 november 2014 bl.a att tekniska förvaltningen under hösten 2014 köpte den närliggande fastigheten xxxx vilket möjliggjorde en utbyggnad av Näslundsskolan. Nu önskar barn- och utbildningsnämnden att en planändring påbörjas för att möjliggöra en utbyggnad av skolan. Det nya markinköpet av xxxx gör att möjligheter finns för utbyggnad av Näslundsskolan. Därmed anser tekniska förvaltningen att en ny detaljplan bör påbörjas för Näslundsskolan med omnejd. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Tekniska nämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen uttala att en ny detaljplan för Näslundsskolan med omnejd upprättas genom normalt planförförande. Exp: Kommunstyrelsen Planchef

10 Tekniska nämnden () TN 111 Genomförande av försöksverksamhet med tjänstegarantier avseende detaljplan-planbesked för yttrande Dnr 258/14 Kommunfullmäktige beslutade den 28 april att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att införa servicegarantier/ tjänstegarantier. Under hösten 2014 har tjänstemän vid tekniska förvaltningen samt bygg- och miljöförvaltningen utarbetat en tids- och aktivitetsplan för genomförande samt förslag på tjänstegarantier inom följande områden: Detaljplan - planbesked Bygglov Anmälningspliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen Ansökan enskild avloppsanläggning Ansökan om tillstånd för installation av värmepump Anmälan av värmepumpsanläggning Kommunstyrelsen har den 4 november 2014 översänt förslaget till tekniska nämnden för yttrande avseende införande inom området detaljplan planbesked. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 5 november 2014 bl.a att tjänstegarantin för planbesked innebär att vi förbinder oss att lämna planbesked inom tre månader från att en komplett ansökan är inlämnad. Om planbesked inte kan ges inom tre månader kommer ett avdrag på 25 % att göras på avgiften. Vidare anförs att Sedan införandet av planbesked med den nya plan- och bygglagen 2011 har tekniska förvaltningen fått in ungefär sju ansökningar om planbesked. Enligt plan- och bygglagen (5 kap 2-5 PBL (2010:900)) ska kommunen lämna ett besked inom fyra månader. Det innebär att tjänstegarantin minskar denna tid med en månad. Hittills har tekniska förvaltningen inte haft problem att lämna planbesked inom denna tid (4 mån.). Om det kan komma att förändras i framtiden går inte att förutsäga. Det beror på ärendets förutsättningar och komplexitet samt om det krävs särskilda utredningar innan planbesked kan ges. Frågan om tjänstegaranti för planbesked kommer förmodligen inte att innebära några större förändringar i praktiken. Tekniska förvaltningen ser därför positivt på förslaget. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november

11 Tekniska nämnden () Forts TN 111 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget att genomföra försökverksamhet med tjänstegarantier under 2015 avseende detaljplan-planbesked. Exp: Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen

12 Tekniska nämnden () TN 112 Mål och budget för tekniska nämnden Dnr 147/14 Kommunfullmäktige har den 16 december bl a beslutat att budgetramarna för åren 2014 och 2015 gäller för styrelsens och nämndernas planering för de kommande två åren varvid 2014 är ju valår och det nyvalda kommunfullmäktige har att ta ställning till budgeten för kommande år ( ), att något beslut om Mål och budget under juni månad 2014 kommer ej att ske utan processen med planen för åren sker lokalt i nämnderna under våren sommaren och kommunfullmäktige fattar beslut om Mål och budgetplanen under november eller december 2014 varvid planen i första hand bör behandla åren 2016 och 2017 medan år 2015 mer har karaktären av avstämning av den ram som nu föreslås. Ordförandeberedningen har under oktober månad 2014 arbetat fram ett nytt förslag till Mål och budgetramar för åren Tekniska förvaltningen har arbetat fram förslag till mål och budget för perioden Av sammanfattningen framgår följande: Planeringsramarna för perioden innebär tekniska nämndens driftbudget ökar från tkr till tkr första året på planeringsperioden vilket innebär ett tillskott om 640 tkr. Den föreslagna ramen förutsätter att Parkskolan kan visa ett nollresultat i början av året. En omfördelning av medel har gjorts så att mer pengar avsats till underhåll av gator samt till underhåll av fastigheter. Kostnader för snöröjning balanseras mot kostnader för övrigt gatuunderhåll vilket innebär att ett mindre antal gator kan beläggas de år där snöbudgeten överskrids. Tekniska nämnden har under ett antal år arbetat med att förbättra VA nätet. Hela huvudledningsnätet har bytts ut, vattentornen har renoverats och delar av det finmaskiga nätet har bytts ut. Arbetet inriktas nu även på att förbättra spill- och dagvattennätet. Tekniska nämnden har under året upphandlat nytt elavtal vilket innebär sänkta elkostnader för samtliga förvaltningar. En ny klimat- och energiplan är på gång som innehåller mål för att ytterligare energieffektivisera kommunens fastigheter. Detta kommer ytterligare att sänka kommunens kostnader för eloch uppvärmning. Inom nämnden finns en avdelning som arbetar med GIS-frågor. GIS-underlag blir allt mer efterfrågat från samtliga nämnder. Verksamheten utvecklas kontinuerligt och en GIS-grupp har etablerats som kommer att arbeta med utveckling av GIS-underlag mot respektive nämnd.

13 Tekniska nämnden () Forts TN 112 Tekniska nämnden har antagit 9 mål som nämnden arbetar med under perioden Inom Tekniska nämndens förvaltning finns 103 tjänster varav 98,1 årsarbetare. Fördelningen mellan män och kvinnor är i huvudsak jämn men med något fler kvinnor. Förvaltningen har genomgått ett generationsskifte vilket inneburit en kraftigt sänkt medelålder. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Sigge Synnergård (FP) yrkar som ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag att det i investeringsbudgeten ska göras ett tillägg om 16 miljoner för byggnation av fullstor idrottshall i Kolbäck samt för sanering av cementgjuteritomten i Kolbäck. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med avslag till Sigge Synnergård (FP) tilläggsyrkande. Tekniska nämnden beslutar att fastställa tekniska nämndens mål och budget utifrån givna budgetdirektiv samt överlämna den till kommunstyrelsen. Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (FP) och Lars Wilhelmsson (C) Exp: Kommunstyrelsen Teknisk chef Controller

14 Tekniska nämnden () TN 113 Cykelinfrastruktur i Västmanland Regional Cykelstrategi på kort och lång sikt - för yttrande Dnr 246/14 Länsstyrelsen i Västmanland har tillsammans med Trafikverket, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och länets kommuner tagit fram en regional cykelstrategi för Västmanland län. Cykelstrategin syftar till att skapa en samsyn över behov och prioritering av åtgärder som är kopplade till cykelinfrastruktur i länet. Hallstahammars kommun har den 22 oktober fått förslag till Cykelinfrastruktur i Västmanland Regional Cykelstrategi på kort och lång sikt för yttrande. Kommunstyrelsen har den 23 oktober översänt förslaget till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 4 november 2014 att: Tidplanen för när viktiga infrastrukturprojekt med nya cykelleder kan starta är satt till Hallstahammars kommun anser att detta är för långt fram i tiden. Många projekt i länet finns redan nu i kommunala cykelplaner och borde kunna startas upp tidigare. I cykelstrategin anges att samverkan mellan Länsstyrelse, Trafikverket, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och kommunerna är viktig för att nå en samsyn i planeringen. Hallstahammars kommun ser detta som positivt. I cykelstrategin borde det tydligare framgå hur detta ska gå till. Cykelfrågorna riskerar annars att få en lägre prioritet än andra infrastrukturfrågor. I cykelstrategin anges att arbetspendling, barns säkra skolvägar samt hela resandeperspektivet är mycket viktiga områden i cykelstrategin. Strategin bör utformas så att man knyter ihop kommunens tätorter med varandra och sen att man går vidare och knyter ihop kommunerna med varandra. Vidare anför förvaltningen att det saknas beskrivning kring hur detta åtgärdsområde ska uppnås. Förslaget till cykelstrategi är allmänt skrivet och det saknas konkreta beskrivningar kring hur den beskrivna strategin ska kunna nås. Strategin borde vara mer konkret utformad mot hur cyklandet i länet skulle kunna öka i omfattning. Det finns många angelägna cykelprojekt i länet som kan starta omedelbart. I strategin saknas en beskrivning av dessa projekt samt hur prioriteringen mellan olika projekt är tänkt att ske. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november

15 Tekniska nämnden () Forts TN 113 Tekniska nämnden beslutar att till kommunstyrelsen avge yttrande över Cykelinfrastruktur i Västmanland Regional Cykelstrategi på kort och lång sikt i enlighet med förvaltningens skrivelse den 4 november Exp: Kommunstyrelsen Teknisk chef

16 Tekniska nämnden () TN 114 Taxa för Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar fr o m den 1 januari 2015 (va-taxa) Dnr 253/14 Nu gällande va-taxa antogs av tekniska nämnden den 28 oktober Enligt taxan har tekniska nämnden rätt att besluta om årliga avgiftsändringar enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI och entreprenadindex E84, dock inte oftare än en gång årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning beslutas av kommunfullmäktige. Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till ny taxa där förändringarna endast består av indexuppräkning enligt index KPI och E84. Taxan för brukningsavgifter är oförändrad. Anslutningsavgiften för en normalvilla med 800kvm tomt höjs med 0,5 % vilket innebär 305 kr inkl moms. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Tekniska nämnden beslutar att fr o m den 1 januari 2015 fastställa ny taxa för Hallstahammars kommuns vatten- och avloppsanläggningar med lydelse i dess helhet i en till ärendet tillhörande bilaga, samt att debiteringen skall se kvartalsvis. Exp: Teknisk chef Ekonomienheten Reglementspärmen Kommunstyrelsen (fk)

17 Tekniska nämnden () TN 115 Sammanträdesdagar för tekniska nämnden 2015 Dnr 263/14 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Tekniska nämnden beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för tekniska nämnden under /1, 23/2, 30/3 (kl 8.30), 27/4, 18/5, 15/6 (kl 8.30), 31/8, 28/9, 26/10, 23/11(kl 8.30) och 14/12. Sammanträdet börjar klockan

18 Tekniska nämnden () TN 116 Fortsatt deltagande i Mälaren en sjö för miljoner (MER) för yttrande Dnr 96/13 Planeringen av projektet Mälaren en sjö för miljoner har pågått sedan Ett första uppstartsmöte ägde rum i september Under 2013 fick samtliga kommuner i Mälarens avrinningsområde erbjudande om att gå med, vilket 20 kommuner beslutade att göra. Mälarens vattenvårdsförbund erbjuder nu Hallstahammars kommun att fortsatt delta i rubricerat projekt. Kommunstyrelsen har den 16 oktober 2014 översänt förfrågan om fortsatt deltagande i projektet för yttrande till bl.a. tekniska nämnden. Tekniska nämnden beslutade den 25 mars att ställa sig bakom projektet Mälaren en sjö för miljoner varvid nämnden medfinansierar projektet med 75 %, kronor, under förutsättning att bygg- och miljönämnden medfinansierar 25 % av beloppet kronor om högst kronor och att kostnaden härför ianspråktas från va-verksamheten. Med stöd av kommunstyrelsens delegation beslutade Catarina Pettersson (kommunalråd) att medverka i projektet "Mälaren - en sjö för miljoner" varvid kostnaden skulle belasta tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden i enlighet med nämndernas beslut. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse inkommen den 7 november 2014 bl.a att målet för projektet är att Mälaren skall ha en god ekologisk status I projektet har hitintills hållits ett antal seminarier bl.a. om kommunal vattenplanering, fria vandringsvägar för fisk, förorenade sediment samt om dagvatten. Projektet har även medfört möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagande aktörer i projektet. För närvarande är 38 kommuner runt Mälaren med i projektet. Projektet har under de gångna åren möjliggjort kunskapsutbyte och erfarenhetsutbyte för kommunen till ett relativt låg kostnad. Tekniska förvaltningen föreslår därför att kommunen ska delta på samma premisser som föregående period. Tekniska förvaltningen föreslår att bygg- och miljö och tekniska förvaltningen delar på denna kostnad. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november

19 Tekniska nämnden () Forts TN 116 Tekniska nämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen meddela att tekniska nämnden även fortsättningsvis vill delta i projektet Mälaren en sjö för miljoner under förutsättning att bygg- och miljönämnden medfinansierar 25 % av beloppet och att kostnaden härför ianspråktas från va-verksamheten. Exp: Kommunstyrelsen Teknisk chef Bygg- och miljönämnden

20 Tekniska nämnden () TN 117 Tomtpris vid friköp av tomträttsmark för småhus Dnr 264/14 Efter beslut av kommunfullmäktige medger kommunen försäljning av tidigare upplåtna tomträtter. Under åren har försäljningspriset för småhus varit 70 procent av marktaxeringsvärdet fastställt 2005 för aktuell tomt. För år 2015 föreslås samma försäljningspris gälla. För år 2016 och framåt föreslås priset vara 70 procent av gällande marktaxeringsvärde. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastlägga att priset för friköp av tomträttsmark för småhus typkod 220 under år 2015 ska vara 70 procent av marktaxeringsvärdet fastställt 2005 för aktuell tomt, att fastlägga att priset för friköp av tomträttsmark för småhus typkod 220 under år 2016 och framåt ska vara 70 procent av vid varje tid gällande marktaxeringsvärdet för aktuell tomt, samt att tekniska nämnden kompenseras för det nettointäktsbortfall som en försäljning av en tomt innebär. Exp: Kommunstyrelsen Teknisk chef

21 Tekniska nämnden () TN 118 Information om stämning av Husbyggnadsvaror H.B.V. Förening U.P.A. Dnr 142/14 Tekniske chefen informerar om stämningen av Husbyggnadsvaror H.B.V. Förening U.P.A.

22 Tekniska nämnden () TN 119 Redovisning av meddelande och delegationsbeslut Följande anmälningar noteras: - allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad Arbetsutskottets protokoll Anmälningarna föranleder inget beslut av tekniska nämnden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-10-26 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 15.00 16.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Peter Ristikartano (MP) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-10-28 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrummet Rex, klockan 14.15 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2010-12-22 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.25 Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordföranden Inge Wallman (S) Leif Jonsson (S) Karl Hals (V) Daniel Enblom (KD) Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2012-06-11 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordföranden ej 67 Berit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-27 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS salen, klockan 14.15 16.05 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-24 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande Aliki

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-12-09 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Birgitta Hagström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-08-25 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) ej 115 Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-27 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-27 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Peter Ristikartano (MP) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 () Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.15 Vissa personuppgifter kan vara radera p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-11-16 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-16:00 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara Frau-Kallunki (S) Marianne Matuszewski (S) Thure Andersen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-02-21 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2012-10-15 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 10.30 11.30 Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordföranden Berit Ulander (S) Birgitta Hagström (S) Ingmar Sten (S) Annika Elofsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-23 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 15.00-16.00. Vissa personuppgifter kan vara raderade pga gällande lag Beslutande Thure Andersen (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-12-14 1 () Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 14.15 15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande Aliki Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-10-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-11-18 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-03-21 1 (11) Plats och tid Folkets hus, lilla intiman, klockan 14.15 16.05 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-05-21 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande, ej 51-53 Niklas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2012-11-19 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.10 Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordföranden Berit Ulander (S) Susanne Johansson (S) Ingmar Sten (S) Annika Elofsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-02-15 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-16:00 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2015-11-18 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.30 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Övriga deltagande Tony Frunk (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-30 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 15.10. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-03-23 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 13.15 15.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-29 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-12-08 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.00 Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Marijo Edlund (S) Susanne Johansson (S) Ingmar Sten (S) Ove Andersson (V)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-11-14 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-06-10 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2012-10-16 1 Innehållsförteckning Revidering av alkoholpolicy vid representation... 3 Motion om att Skövde kommun söker bidrag från regionen för utbyggnad av cykelvägnätet, asfaltering

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset Hörby, Christian Kruse Tisdagen den 20 maj 2014 kl 13:00 15:45 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M), Vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-16.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2015-09-23 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.30-16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande Tony Frunk (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-10-21 1 Plats och tid Kulturhuset, Hallstahammar, klockan 08.30 11.00. Beslutande Thure Andersen (S), ordförande Vivi Rönnberg (S Inga-Britt Helgesson (S) Lennart Andersson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-03-30 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet REX, Kommunhuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande Berit Ulander (S) Susanne Johansson (S) Tommy Brunnstedt

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(14) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-09-29 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander 2014-06-04 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 13.15-14.15 Beslutande Ledamöter Åsa Wärlinder (C), ordförande Sören Forslund (M) Kristian Krassman (S) Sten Arrhenius (M), ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-20 1 ( ) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset klockan 14.15 17.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Thure Andersen (S), ordförande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (5)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (5) 2011-03-14 1 (5) Plats och tid Ramnäs konferens Måndagen den 14 mars 2011, klockan 15.30 16.10 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny Andersson (V) Erkki

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2015-06-10 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 13.30-14.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Kl 13.30 17.05 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Margareta Jender (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-12-12 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer