SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Tekniska nämnden () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander (S) Susanne Johansson (S) Ingmar Sten (S) Ove Andersson (V) Sigurd Synnergård (FP) Lars Wilhelmsson (C) Birgitta Hagström (S) Övriga deltagande Ersättare Birgitta Hagström (S) , Marijo Edlund (S), Stig Olov Axelsson (FP), controller Manuel Vilela 112, teknisk chef Kjell Jacobsson, sekreterare Cecilia Wästborn. Närvarorätt Utses att justera Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Sigge Synnergård (FP) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 19 november 2014 kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Cecilia Wästborn Ordförande Justerande Kjell Ivemyr (S) Sigge Synnergård (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Tekniska nämnden Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Cecilia Wästborn

2 Tekniska nämnden () TN 104 Saneringsplan för år 2015 för VA-ledningar inom Hallstahammars kommun Dnr 261/14 Tekniska nämnden beslutade den 28 april att godkänna saneringsplan för va-ledningar inom Hallstahammars kommun. Tekniska förvaltningen har den 28 oktober 2014 upprättat saneringsplan för år 2015 för VA-ledningar i Hallstahammars kommun. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Tekniska nämnden beslutar att med upphävande av sitt beslut den 28 april godkänna saneringsplan för år 2015 för VA-ledningar inom Hallstahammars kommun. Exp: Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västerås (bilaga) Chefen för drift- och produktion Chefen för beställar- och planeringsavdelningen

3 Tekniska nämnden () TN 105 Anmälan av miljöfarligverksamhet utökning av fordonstvätt på Björks Buss AB - för yttrande Dnr 206/14 Björks Buss AB har gjort en anmälan av miljöfarlig verksamhet för fordonstvätt enligt miljöbalken till bygg- och miljönämnden den 9 juli Anmälan gäller en befintlig verksamhet som utökar antalet tvättar av bussar. Anmälan har översänts till tekniska nämnden för yttrande gällande rening av tvättvatten från fordonstvätten till avloppsvattnet. Tekniska förvaltningen redogör i skrivelse den 31 oktober 2014 för ärendet och gör följande bedömning: Spillvatten från fordonstvättar innehåller många miljöfarliga och giftiga ämnen. Dessa stör funktionen i reningsverket samt försämrar slammets kvalitet. Tekniska förvaltningen anser att Björks Buss ska följa de riktvärden från Svenskt vatten som kommunens övriga verksamheter. Tekniska förvaltningen anser att Björks buss ska installera en godkänd oljeavskiljare som även reducerar metaller från fordonstvätten innan detta släpps till avloppsreningsverket. Det som bör uppmärksammas är att det inte är process avloppsvattnet från en enskild verksamhet som orsakar skador i reningsverket eller i slammet. Det är den totala mängden av avloppsvattnet från ett antal anslutna verksamheter som medför att mängden miljöskadliga ämnen i slammet och i utloppsvattnet kan bli för höga. Utspädning ändrar inte den totala inkommande mängden av oönskade ämnen till avloppsreningsverket. Att inte fortsätta på den inslagna linjen att kontinuerligt förbättra slammet och få ner andelen förorenande ämnen i slammet kommer detta annars att innebära stora kostnadsökningar för VA kollektivet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Tekniska nämnden beslutar att som sitt yttrande till bygg- och miljönämnden över anmälan av miljöfarligverksamhet, utökning av fordonstvätt på Björks Buss AB överlämna förvaltningens skrivelse den 31 oktober Exp: Bygg- och miljönämnden Chefen för drift- och produktion

4 Tekniska nämnden () TN 106 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Dnr 177/14 Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen.

5 Tekniska nämnden () TN 107 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Dnr 211/14 Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen.

6 Tekniska nämnden () TN 108 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Dnr 182/14 Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen.

7 Tekniska nämnden () TN 109 Anordnande av ställplatser för husbilar i Hallstahammars kommun Dnr 255/14 Hallstahammars läge i Sverige med E18 som sträcker sig genom kommunen gör att många passerar Hallstahammar. I semestertider är det många som reser med husbil och för dessa resenärer behöver det finnas enklare övernattningsplatser. Dessa övernattningsplatser kallas ställplatser. En ställplats är en särskilt avsedd parkeringsplats för husbilar där det går att stå i max 24 timmar utanför campingområden. Hallstahammars kommun har inga utpekade ställplatser vilket gör att kommunen mister en möjlighet att visa upp sig för genomresande samt att kommunens näringsliv förlorar intäkter från de potentiella besökarna. Om ställplatser anordnas på ett attraktivt sätt är det sannolikt att kommunens varumärke som en attraktiv kommun ökar. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 5 november 2014 bl.a att personer som söker sig till en ställplats vill vara säkra på att de kan stå där under natten utan att bli tvingade att flytta på sig. Därmed är skyltningen av de markerade platserna viktigt för att skapa attraktiva ställplatser. Tillgång till soptömning är även ett grundläggande kriterier vilket behöver anordnas i närheten av ställplatserna. Tekniska förvaltningen har tillsammans med näringslivsenheten tagit fram en plats där konceptet med ställplatser kan testas utan att allt för stora åtgärder behöver göras. På kommunens parkering bakom Lidl och Expohuset i centrum finns det goda möjligheter att anlägga ställplatser. Trafikräkningar har visat att parkeringsplatserna som ansluter till Hantverkaregatan endast används till 35 % vilket är mycket lågt för centrala parkeringsplatser. Ställplatsernas dragningskraft skulle för detta ändamål vara den centrala placeringen. Det finns stora ytor bakom Lidl som lämpar sig väl för 2-3 ställplatser och anknyter direkt till fickparken mellan Lidl och Expohuset. Uppmålning av ställplatser, skyltning och sophantering skulle behövas för att göra detta möjligt. Området är planlagt för parkering. Ställplatser bör prövas för att se hur väl det faller ut. Kostnaden för att möjliggöra platserna är även låg vilket gör detta till en billig åtgärd som kan höja kommunens attraktivitet för husbilsägare. Tekniska förvaltningen anser att en utvärdering ska göras efter sommaren för att se hur ställplatserna har använts och efter detta avgöra hur verksamheten ska fortsätta. Kostnaden beräknas uppgå för skyltning ca 1500 kr/plats och sophantering kr/plats och år. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november

8 Tekniska nämnden () Forts TN 109 Efter arbetsutskottets sammanträde har förvaltningen inkommit med ny skrivelse där man även föreslår en uppmålning av ställplatserna kostnaden härför beräknas till 500 kr/plats. Kjell Ivemyr (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att kostnader för uppmålning och sophantering tas från driftbudgeten för gatuunderhåll. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden i enlighet med Kjell Ivemyr (S) tilläggsyrkande. Tekniska nämnden beslutar således att anordna 4 ställplatser bakom Lidl och Expohuset i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, att kostnaden om sammanlagt 8000 kr för skyltning och uppmålning tas från driftbudgeten för gatuunderhåll, samt att kostnaden om kr/plats och år för sophantering tas från driftbudgeten för gatuunderhåll. Exp: Chefen beställar- och planeringsavdelningen Controller

9 Tekniska nämnden () TN 110 Ansökan om planuppdrag för Näslundsskolan m.m. för yttrande Dnr 249/14 En ansökan om planändring för fastigheten xxxx har kommit in till Hallstahammars kommun den 24 oktober Syftet med ansökan är att ändra den gällande planens bestämmelse. Detta då Näslundsskolan har behov av större lokaler på grund av ökat elevantal. Det gör att den befintliga skolbyggnaden är för liten och behöver byggas ut. Kommunstyrelsen har översänt ansökan till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 5 november 2014 bl.a att tekniska förvaltningen under hösten 2014 köpte den närliggande fastigheten xxxx vilket möjliggjorde en utbyggnad av Näslundsskolan. Nu önskar barn- och utbildningsnämnden att en planändring påbörjas för att möjliggöra en utbyggnad av skolan. Det nya markinköpet av xxxx gör att möjligheter finns för utbyggnad av Näslundsskolan. Därmed anser tekniska förvaltningen att en ny detaljplan bör påbörjas för Näslundsskolan med omnejd. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Tekniska nämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen uttala att en ny detaljplan för Näslundsskolan med omnejd upprättas genom normalt planförförande. Exp: Kommunstyrelsen Planchef

10 Tekniska nämnden () TN 111 Genomförande av försöksverksamhet med tjänstegarantier avseende detaljplan-planbesked för yttrande Dnr 258/14 Kommunfullmäktige beslutade den 28 april att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att införa servicegarantier/ tjänstegarantier. Under hösten 2014 har tjänstemän vid tekniska förvaltningen samt bygg- och miljöförvaltningen utarbetat en tids- och aktivitetsplan för genomförande samt förslag på tjänstegarantier inom följande områden: Detaljplan - planbesked Bygglov Anmälningspliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen Ansökan enskild avloppsanläggning Ansökan om tillstånd för installation av värmepump Anmälan av värmepumpsanläggning Kommunstyrelsen har den 4 november 2014 översänt förslaget till tekniska nämnden för yttrande avseende införande inom området detaljplan planbesked. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 5 november 2014 bl.a att tjänstegarantin för planbesked innebär att vi förbinder oss att lämna planbesked inom tre månader från att en komplett ansökan är inlämnad. Om planbesked inte kan ges inom tre månader kommer ett avdrag på 25 % att göras på avgiften. Vidare anförs att Sedan införandet av planbesked med den nya plan- och bygglagen 2011 har tekniska förvaltningen fått in ungefär sju ansökningar om planbesked. Enligt plan- och bygglagen (5 kap 2-5 PBL (2010:900)) ska kommunen lämna ett besked inom fyra månader. Det innebär att tjänstegarantin minskar denna tid med en månad. Hittills har tekniska förvaltningen inte haft problem att lämna planbesked inom denna tid (4 mån.). Om det kan komma att förändras i framtiden går inte att förutsäga. Det beror på ärendets förutsättningar och komplexitet samt om det krävs särskilda utredningar innan planbesked kan ges. Frågan om tjänstegaranti för planbesked kommer förmodligen inte att innebära några större förändringar i praktiken. Tekniska förvaltningen ser därför positivt på förslaget. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november

11 Tekniska nämnden () Forts TN 111 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget att genomföra försökverksamhet med tjänstegarantier under 2015 avseende detaljplan-planbesked. Exp: Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen

12 Tekniska nämnden () TN 112 Mål och budget för tekniska nämnden Dnr 147/14 Kommunfullmäktige har den 16 december bl a beslutat att budgetramarna för åren 2014 och 2015 gäller för styrelsens och nämndernas planering för de kommande två åren varvid 2014 är ju valår och det nyvalda kommunfullmäktige har att ta ställning till budgeten för kommande år ( ), att något beslut om Mål och budget under juni månad 2014 kommer ej att ske utan processen med planen för åren sker lokalt i nämnderna under våren sommaren och kommunfullmäktige fattar beslut om Mål och budgetplanen under november eller december 2014 varvid planen i första hand bör behandla åren 2016 och 2017 medan år 2015 mer har karaktären av avstämning av den ram som nu föreslås. Ordförandeberedningen har under oktober månad 2014 arbetat fram ett nytt förslag till Mål och budgetramar för åren Tekniska förvaltningen har arbetat fram förslag till mål och budget för perioden Av sammanfattningen framgår följande: Planeringsramarna för perioden innebär tekniska nämndens driftbudget ökar från tkr till tkr första året på planeringsperioden vilket innebär ett tillskott om 640 tkr. Den föreslagna ramen förutsätter att Parkskolan kan visa ett nollresultat i början av året. En omfördelning av medel har gjorts så att mer pengar avsats till underhåll av gator samt till underhåll av fastigheter. Kostnader för snöröjning balanseras mot kostnader för övrigt gatuunderhåll vilket innebär att ett mindre antal gator kan beläggas de år där snöbudgeten överskrids. Tekniska nämnden har under ett antal år arbetat med att förbättra VA nätet. Hela huvudledningsnätet har bytts ut, vattentornen har renoverats och delar av det finmaskiga nätet har bytts ut. Arbetet inriktas nu även på att förbättra spill- och dagvattennätet. Tekniska nämnden har under året upphandlat nytt elavtal vilket innebär sänkta elkostnader för samtliga förvaltningar. En ny klimat- och energiplan är på gång som innehåller mål för att ytterligare energieffektivisera kommunens fastigheter. Detta kommer ytterligare att sänka kommunens kostnader för eloch uppvärmning. Inom nämnden finns en avdelning som arbetar med GIS-frågor. GIS-underlag blir allt mer efterfrågat från samtliga nämnder. Verksamheten utvecklas kontinuerligt och en GIS-grupp har etablerats som kommer att arbeta med utveckling av GIS-underlag mot respektive nämnd.

13 Tekniska nämnden () Forts TN 112 Tekniska nämnden har antagit 9 mål som nämnden arbetar med under perioden Inom Tekniska nämndens förvaltning finns 103 tjänster varav 98,1 årsarbetare. Fördelningen mellan män och kvinnor är i huvudsak jämn men med något fler kvinnor. Förvaltningen har genomgått ett generationsskifte vilket inneburit en kraftigt sänkt medelålder. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Sigge Synnergård (FP) yrkar som ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag att det i investeringsbudgeten ska göras ett tillägg om 16 miljoner för byggnation av fullstor idrottshall i Kolbäck samt för sanering av cementgjuteritomten i Kolbäck. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med avslag till Sigge Synnergård (FP) tilläggsyrkande. Tekniska nämnden beslutar att fastställa tekniska nämndens mål och budget utifrån givna budgetdirektiv samt överlämna den till kommunstyrelsen. Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (FP) och Lars Wilhelmsson (C) Exp: Kommunstyrelsen Teknisk chef Controller

14 Tekniska nämnden () TN 113 Cykelinfrastruktur i Västmanland Regional Cykelstrategi på kort och lång sikt - för yttrande Dnr 246/14 Länsstyrelsen i Västmanland har tillsammans med Trafikverket, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och länets kommuner tagit fram en regional cykelstrategi för Västmanland län. Cykelstrategin syftar till att skapa en samsyn över behov och prioritering av åtgärder som är kopplade till cykelinfrastruktur i länet. Hallstahammars kommun har den 22 oktober fått förslag till Cykelinfrastruktur i Västmanland Regional Cykelstrategi på kort och lång sikt för yttrande. Kommunstyrelsen har den 23 oktober översänt förslaget till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 4 november 2014 att: Tidplanen för när viktiga infrastrukturprojekt med nya cykelleder kan starta är satt till Hallstahammars kommun anser att detta är för långt fram i tiden. Många projekt i länet finns redan nu i kommunala cykelplaner och borde kunna startas upp tidigare. I cykelstrategin anges att samverkan mellan Länsstyrelse, Trafikverket, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och kommunerna är viktig för att nå en samsyn i planeringen. Hallstahammars kommun ser detta som positivt. I cykelstrategin borde det tydligare framgå hur detta ska gå till. Cykelfrågorna riskerar annars att få en lägre prioritet än andra infrastrukturfrågor. I cykelstrategin anges att arbetspendling, barns säkra skolvägar samt hela resandeperspektivet är mycket viktiga områden i cykelstrategin. Strategin bör utformas så att man knyter ihop kommunens tätorter med varandra och sen att man går vidare och knyter ihop kommunerna med varandra. Vidare anför förvaltningen att det saknas beskrivning kring hur detta åtgärdsområde ska uppnås. Förslaget till cykelstrategi är allmänt skrivet och det saknas konkreta beskrivningar kring hur den beskrivna strategin ska kunna nås. Strategin borde vara mer konkret utformad mot hur cyklandet i länet skulle kunna öka i omfattning. Det finns många angelägna cykelprojekt i länet som kan starta omedelbart. I strategin saknas en beskrivning av dessa projekt samt hur prioriteringen mellan olika projekt är tänkt att ske. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november

15 Tekniska nämnden () Forts TN 113 Tekniska nämnden beslutar att till kommunstyrelsen avge yttrande över Cykelinfrastruktur i Västmanland Regional Cykelstrategi på kort och lång sikt i enlighet med förvaltningens skrivelse den 4 november Exp: Kommunstyrelsen Teknisk chef

16 Tekniska nämnden () TN 114 Taxa för Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar fr o m den 1 januari 2015 (va-taxa) Dnr 253/14 Nu gällande va-taxa antogs av tekniska nämnden den 28 oktober Enligt taxan har tekniska nämnden rätt att besluta om årliga avgiftsändringar enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI och entreprenadindex E84, dock inte oftare än en gång årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning beslutas av kommunfullmäktige. Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till ny taxa där förändringarna endast består av indexuppräkning enligt index KPI och E84. Taxan för brukningsavgifter är oförändrad. Anslutningsavgiften för en normalvilla med 800kvm tomt höjs med 0,5 % vilket innebär 305 kr inkl moms. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Tekniska nämnden beslutar att fr o m den 1 januari 2015 fastställa ny taxa för Hallstahammars kommuns vatten- och avloppsanläggningar med lydelse i dess helhet i en till ärendet tillhörande bilaga, samt att debiteringen skall se kvartalsvis. Exp: Teknisk chef Ekonomienheten Reglementspärmen Kommunstyrelsen (fk)

17 Tekniska nämnden () TN 115 Sammanträdesdagar för tekniska nämnden 2015 Dnr 263/14 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Tekniska nämnden beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för tekniska nämnden under /1, 23/2, 30/3 (kl 8.30), 27/4, 18/5, 15/6 (kl 8.30), 31/8, 28/9, 26/10, 23/11(kl 8.30) och 14/12. Sammanträdet börjar klockan

18 Tekniska nämnden () TN 116 Fortsatt deltagande i Mälaren en sjö för miljoner (MER) för yttrande Dnr 96/13 Planeringen av projektet Mälaren en sjö för miljoner har pågått sedan Ett första uppstartsmöte ägde rum i september Under 2013 fick samtliga kommuner i Mälarens avrinningsområde erbjudande om att gå med, vilket 20 kommuner beslutade att göra. Mälarens vattenvårdsförbund erbjuder nu Hallstahammars kommun att fortsatt delta i rubricerat projekt. Kommunstyrelsen har den 16 oktober 2014 översänt förfrågan om fortsatt deltagande i projektet för yttrande till bl.a. tekniska nämnden. Tekniska nämnden beslutade den 25 mars att ställa sig bakom projektet Mälaren en sjö för miljoner varvid nämnden medfinansierar projektet med 75 %, kronor, under förutsättning att bygg- och miljönämnden medfinansierar 25 % av beloppet kronor om högst kronor och att kostnaden härför ianspråktas från va-verksamheten. Med stöd av kommunstyrelsens delegation beslutade Catarina Pettersson (kommunalråd) att medverka i projektet "Mälaren - en sjö för miljoner" varvid kostnaden skulle belasta tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden i enlighet med nämndernas beslut. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse inkommen den 7 november 2014 bl.a att målet för projektet är att Mälaren skall ha en god ekologisk status I projektet har hitintills hållits ett antal seminarier bl.a. om kommunal vattenplanering, fria vandringsvägar för fisk, förorenade sediment samt om dagvatten. Projektet har även medfört möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagande aktörer i projektet. För närvarande är 38 kommuner runt Mälaren med i projektet. Projektet har under de gångna åren möjliggjort kunskapsutbyte och erfarenhetsutbyte för kommunen till ett relativt låg kostnad. Tekniska förvaltningen föreslår därför att kommunen ska delta på samma premisser som föregående period. Tekniska förvaltningen föreslår att bygg- och miljö och tekniska förvaltningen delar på denna kostnad. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november

19 Tekniska nämnden () Forts TN 116 Tekniska nämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen meddela att tekniska nämnden även fortsättningsvis vill delta i projektet Mälaren en sjö för miljoner under förutsättning att bygg- och miljönämnden medfinansierar 25 % av beloppet och att kostnaden härför ianspråktas från va-verksamheten. Exp: Kommunstyrelsen Teknisk chef Bygg- och miljönämnden

20 Tekniska nämnden () TN 117 Tomtpris vid friköp av tomträttsmark för småhus Dnr 264/14 Efter beslut av kommunfullmäktige medger kommunen försäljning av tidigare upplåtna tomträtter. Under åren har försäljningspriset för småhus varit 70 procent av marktaxeringsvärdet fastställt 2005 för aktuell tomt. För år 2015 föreslås samma försäljningspris gälla. För år 2016 och framåt föreslås priset vara 70 procent av gällande marktaxeringsvärde. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastlägga att priset för friköp av tomträttsmark för småhus typkod 220 under år 2015 ska vara 70 procent av marktaxeringsvärdet fastställt 2005 för aktuell tomt, att fastlägga att priset för friköp av tomträttsmark för småhus typkod 220 under år 2016 och framåt ska vara 70 procent av vid varje tid gällande marktaxeringsvärdet för aktuell tomt, samt att tekniska nämnden kompenseras för det nettointäktsbortfall som en försäljning av en tomt innebär. Exp: Kommunstyrelsen Teknisk chef

21 Tekniska nämnden () TN 118 Information om stämning av Husbyggnadsvaror H.B.V. Förening U.P.A. Dnr 142/14 Tekniske chefen informerar om stämningen av Husbyggnadsvaror H.B.V. Förening U.P.A.

22 Tekniska nämnden () TN 119 Redovisning av meddelande och delegationsbeslut Följande anmälningar noteras: - allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad Arbetsutskottets protokoll Anmälningarna föranleder inget beslut av tekniska nämnden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-05-13 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 15.50 Beslutande Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Catarina Pettersson, ordf (S) Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer