Årsredovisning. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

2 Text och grafisk form: 2 Årsredovisning 2012

3 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Om regionförbundet och vårt uppdrag... 5 Revidering av länets regionala utvecklingsstrategi... 6 Regionfrågan... 7 Det politiska arbetet... 8 Hälsobokslut Informationssäkerhetsbokslut Ekonomisk måluppfyllelse Ekonomisk redovisning Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Borgens- och ansvarsförbindelser Sammanställd redovisning Verksamhetsberättelse Gränsöverskridande frågor Hållbarhet och kommunikationer Miljö i balans Information och profilering Kultur Lärande och kompetensförsörjning AV-Media Kalmar län Näringsliv och tillväxt Befolkning och välfärd Fokus Kalmar län (inkl. NkA) Administration Bilagor Bilaga 1 Ärendeflöde avseende bidrag Bilaga 2 Kulturmedel Bilaga 3 Beviljade projektmedel för regional tillväxt år Bilaga 4 Återrapportering regionala tillväxtmedel till Näringsdepartementet Bilaga 5 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, verksamhetsberättelse Bilaga 6 Sammanställning över mål och måluppfyllelse Bilaga 7 Kommunernas Hus AB årsredovisning Årsredovisning 2012

4 Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Bilagor 4 Årsredovisning 2012: förvaltningsberättelse

5 Om Regionförbundet är ett kommunalt samverkansorgan. I den egenskapen har vi dessutom fått ett antal statliga planeringsuppgifter och utvecklingsresurser. Vi arbetar även med uppdrag från olika statliga myndigheter för att stärka regionens utveckling. Vårt övergripande mål och vår uppgift är att verka för en hållbar ekonomisk, social och kulturell utveckling i Kalmar län. Vårt arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd och konsensus. Många av de initiativ till förändringar och förbättringar som regionförbundet tar förutsätter därför de egna medlemmarnas eller andra offentliga och privata aktörers aktiva medverkan. Vi ska, enligt lagen om samverkansorgan utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter samordna insatser för genomförande av strategin besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen. Vi ska också, enligt vår förbundsordning ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen ha möjlighet att bidra till finansiering av marknadsföring av, och investeringar i, infrastruktur av betydelse för regionen ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas till regionens behov ansvara för och samordna regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information inom förbundets uppgiftsområde ansvara för regional turismverksamhet ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde verka för att organisationer i Kalmar län, som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter, samordnar sina verksamheter ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer att tillföra förbundet utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner svara för den övergripande trafikpolitiken i länet. 5 Årsredovisning 2012: förvaltningsberättelse

6 Revidering av länets regionala utvecklingsstrategi I mars antog regionförbundets styrelse RUS:en den nya regionala utvecklingsstrategin. Förutom OECD:s rekommendationer, grundar sig strategin på en omfattande dialog med ett stort antal aktörer. Under 2010 genomfördes dialogmöten med länets tolv kommuner samt med länsstyrelsen, Linnéuniversitetet och landstinget för att identifiera styrkor och svagheter i länet samt få in synpunkter på prioriteringar i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Förslag till mål och prioriteringar diskuterades med samma aktörer under hösten Prioriteringarna har även diskuterats löpande i regionförbundets arbetsutskott och styrelse. För att hantera utmaningarna pekar utvecklingsstrategin ut sex prioriterade områden. Näringsliv för hållbar tillväxt Miljö Infrastruktur Befolkning i balans Kompetensförsörjning och lärande Kultur 6 Årsredovisning 2012: förvaltningsberättelse

7 Regionfrågan Frågan om hur det regionala styret ska utformas i framtiden pågår. Ansvarskommittén föreslog i början av 2008 en ny regionindelning för att möta de demografiska och samhällsekonomiska förändringar som Sverige står inför. Just nu pågår en process i landet där principerna om frivillighet och regional samhörighet är utgångspunkten. Regeringen har hittills aviserat att man inte kommer att styra indelningen utan vill att initiativen ska komma underifrån. Regionförbundets styrelse har beslutat att vi ska studera och analysera möjligheterna för en ny regionindelning med ett öppet förhållningssätt. Vi kan ingå i en ny större geografisk enhet tidigast år I april träffades arbetsutskottet för den sydsvenska regionbildningsprocessen. Man beslöt då att föreslå Region Skåne och Kommunförbundet i Skåne samt berörda landsting och regionförbund i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län att bilda en ideell förening och att rekrytera en processledare för det fortsatta arbetet med regionfrågan. En ansökan om den nya gemensamma regionen 2019 ska vara inlämnad till Kammarkollegiet senast den 31 januari Utredning om statens regionala förvaltning Den 17 december presenterade Mats Sjöstrand sin utredning Statens regionala förvaltning - förslag till en angelägen reform. I utredningen föreslår han att antalet länsstyrelser halveras samtidigt som flera statliga myndigheter får en gemensam regional indelning. Han föreslår även att det regionala utvecklingsansvaret i första hand ska bli en uppgift för landstingen och att rollfördelningen gentemot länsstyrelserna blir tydligare. 7 Årsredovisning 2012: förvaltningsberättelse

8 Det politiska arbetet Styrelse Styrelsen är regionförbundets är högsta beslutande organ. Den består av 33 ledamöter och lika många ersättare. 22 av dessa är utsedda av kommunerna och 11 av landstinget. Under verksamhetsåret 2012 har regionförbundets styrelse sammanträtt vid åtta tillfällen. Lars Blomberg valdes till ny ordförande efter Harald Hjalmarsson vid styrelsesammanträdet den 7-8 november. Styrelsens ledamöter är: Ordinarie Ersättare Borgholm Eddie Forsman (M) Lisbeth Lennartsson (C) Emmaboda Ann-Marie Fagerström (S) Bo-Eddie Rossbol (S) Hultsfred Per-Inge Pettersson (C) Åke Bergh (M) Högsby Stina Johansson-Evertsson (C) Jonas Erlandsson (S) Kalmar Johan Persson (S) Mattias Adolfsson (S) Mona Jeansson (S) Jonas Löhnn (MP) Per-Olof Jonsson (M) Margreth Johansson (KD) Anette Lingmerth (S) Bertil Dahl (V) Ingegerd Petersson (C) Inger Hilmansson (FP) Mönsterås Ann Petersson (C) Roland Åkesson (C) Mörbylånga Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Nybro Karl Längberg (S) Catarina Bentsrud (S) Anders Lundell (S) Ingeli Ivansson (C) Kaj Göransson (S) Peter Lilja (M) Oskarshamn Peter Wretlund (S) Lis Lyrbo (S) Sylvia Borg (V) Lars Blomberg (M) Carl Blom (M) Klaus Leidecker (KD) Torsås Håkan Algotsson (C) Mats Olsson (KD) Vimmerby Micael Glennfalk (M) Magnus Gustafsson (M) Västervik Harald Hjalmarsson (M) Bo Andersson (M) Conny Tyrberg (C) Mats Hugosson (C) 8 Årsredovisning 2012: förvaltningsberättelse

9 Tomas Kronståhl (S) Angelica Katsanidou (S) Landstinget Ulf Nilsson (S) Britt Wireland-Sorpola (S) Lena Segerberg (S) Anders Henriksson (S) Markus Lund (S) Linda Fleetwood (V) Akko Karlsson (MP) Kaj Holst (M) Henrik Yngvesson (M) Leif Larsson (C) Åke Nilsson (KD) Björn Holgersson (FP) Yvonne Hagberg (S) Ilko Corkovic (S) Saad Benatallah (S) Ragnar Olsson (V) Elisabeth Wanneby (MP) Malin Sjölander (M) Lisbeth Lindberg (FP) Christer Jonsson (C) Gudrun Brunegård (KD) Bill Björklund (FP) Arbetsutskott Regionförbundets arbetsutskott består av sex ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet förbereder ärenden till styrelsens sammanträden. Gruppen sammanträdde vid åtta tillfällen under det gångna verksamhetsåret. Arbetsutskottets ledamöter är: Ordinarie Lars Blomberg (M) Ersättare Björn Holgersson (FP) Leif Larsson (C) Akko Karlsson (MP) Linda Fleetwood (V) Åke Nilsson (KD) Ulf Nilsson (S) Mona Jeansson (S) Regionförbundets presidium: Lars Blomberg (M), ordförande Akko Karlsson (MP), vice ordförande Leif Larsson (C), vice ordförande 9 Årsredovisning 2012: förvaltningsberättelse

10 Primärkommunala nämnden Primärkommunala nämnden består av 15 ledamöter och lika många ersättare och är ett organ för primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Under verksamhetsåret 2012 har primärkommunala nämnden sammanträtt vid sex tillfällen. Primärkommunala nämndens ledamöter är: Borgholm Lisbeth Lennartsson (C) Eddie Forsman (M) Emmaboda Ann-Marie Fagerström (S) Bo-Eddie Rossbol (S) Hultsfred Lars Rosander (C) Åke Bergh (M) Högsby Ingemar Swanström (C) Jonas Erlandssson (S) Kalmar Per-Olof Jonsson (M) Christopher Dywik (KD) Anette Lingmerth (S) Bertil Dahl (V) Mönsterås Roland Åkesson (C) Ann Petersson (C) Mörbylånga Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Nybro Markus Lund (S) Kaj Göransson (S) Oskarshamn Peter Wretlund (S) Andreas Erlandsson (S) Lars Blomberg (M) Emma Dahlberg (M) Torsås Håkan Algotsson (C) Eva-Kristina Berg (C) Vimmerby Micael Glennfalk (M) PerÅke Svensson (C) Västervik Harald Hjalmarsson (M) Christin Rampeltin Molin (M) Tomas Kronståhl (S) Mats Hugosson (C) 10 Årsredovisning 2012: förvaltningsberättelse

11 Hälsobokslut 2012 Regionförbundet strävar efter att skapa en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet. God arbetsmiljö och god hälsa för medarbetarna är en viktig faktor. Detta redovisas därför för fjärde året i rad i ett hälsobokslut 1. Nedan följer en sammanfattning. Våra värderingar De värderingar som idag präglar arbetsplatsen, och som vi alltid arbetar för att stärka, är följande: arbetet på regionförbundet präglas av öppenhet vi tar stort personligt ansvar och respekterar varandra vi är positiva och gör alltid vårt bästa bemötandet på arbetsplatsen kännetecknas av prestigelöshet, rättvisa, förståelse och ärlighet vi värderar nyfikenhet och är öppna för förändring Hälsofrämjande arbetsplats Regionförbundet arbetar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats och målet är att vi ska vara en arbetsplats med god arbetsorganisation gott ledarskap goda möjligheter för den anställde att påverka sin situation god balans mellan arbets- och privatliv gott socialt stöd arbetskamrater emellan god fysisk arbetsmiljö. 1) Regionförbundets hälsobokslut bygger på den metod som Metodicum AB utvecklat och presenterat bl.a. i Hälsobokslut modell utifrån arbetsplatsens behov, Thomas Aronsson & Claes Malmquist Årsredovisning 2012: förvaltningsberättelse

12 Medarbetare och arbetade timmar Antalet årsarbetskrafter var 90 under år Av dessa var 59 kvinnor och 31 män. Antalet anställda vid årets slut uppgick till 99 personer varav visstidsanställda utgjorde 33 personer 2. Vid årets slut fanns ett (1) ledigt jobb Kvinnor Män Årsarbetskrafter totalt Antal anställda vid årets slut Under 2012 var antalet arbetade timmar totalt Sjuktal i timmar Antalet sjuktimmar på regionförbundet är lågt. Nyckeltalet (visar antalet sjuktimmar i relation till antalet arbetade timmar) är i vårt fall 2,1 %, vilket är högre än föregående år. Av den totala sjukfrånvaron svarar långtidssjukfrånvaron, dvs. mer än 60 dagar, för cirka 50 %. I den senaste medarbetarenkäten från 2010 uppgav 50 % av medarbetarna att de tagit semester, kompledigt eller flexledigt istället för att sjukskriva sig. Detta innebär att de sjuktal som redovisas här är lägre än det verkliga talet. Sjukfrånvaron i procent varierar stort mellan olika arbetsplatser och branscher i Sverige. En allmän riktlinje är att man ska vara nöjd med värden under 4 %. Antalet sjukfall Antalet sjukfall på regionförbundet är lågt. Nyckeltalet visar antalet sjukfall i relation till antalet arbetade timmar och är i vårt fall 3,8 (marginellt lägre än föregående år). Riksgenomsnitt för offentlig sektor ligger kring 10. Rehabiliteringsfall Antalet rehabiliteringsfall, dvs. antalet långa sjukfall, på regionförbundet är lågt. Nyckeltalet visar antalet sjukfall som påbörjats den 29:e sjukskrivningsdagen i relation till antalet arbetade timmar och är i vårt fall 0,3 (en mindre ökning sedan föregående år). Riksgenomsnitt för offentlig sektor ligger kring 0,6. Återgång Nyckeltalet visar antalet återgångar efter 29 eller flera sjukskrivningsdagar i relation till antalet nya sjukfall som påbörjat den 29:e sjukskrivningsdagen och är i vårt fall 1. Detta visar att antalet långa sjukfall är konstant. Personalomsättning Nyckeltalet (antalet tjänster som ska återbesättas i relation till arbetade timmar) är i vårt fall 0,3 (högre än föregående år). Riksgenomsnitt för offentlig sektor ligger kring 0,5. 2) 2011: 28 personer, 2010: 22 personer, 2009: 17 personer. 12 Årsredovisning 2012: förvaltningsberättelse

13 Produktivitet I metoden för hälsobokslut ingår att mäta medarbetarens möjlighet att vara produktiv genom en enkät med tolv standardiserade frågor. Mätningen resulterar i ett värde mellan noll och sex, där noll representerar goda möjligheter att vara produktiv och sex dåliga. Regionförbundets värde 2012 är 2,17 (år 2011 var värdet 2,13) vilket är ett mycket bra värde. Vi har stora möjligheter att vara produktiva eftersom vi har en god hälso- och arbetsmiljösituation för medarbetarna. Den största enskilda positiva förändringen mellan 2011 och 2012 är att medarbetarna upplever att arbetsledningen uppmärksammar en bra arbetsinsats mer nu än tidigare. Den största enskilda negativa förändringen är att fler besväras av värk/stelhet i nacke, axlar eller rygg. Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden är 3,9 miljoner kronor eller genomsnittligt kronor per anställd vid årets slut (99 personer). Individuellt har 17 anställda 30 dagar eller mer sparat. Semesterlöneskuld per anställd Genomsnittligt sparade dagar Antal anställda med sparad semester tkr 37 tkr 36 tkr 38 tkr 39 tkr Årsredovisning 2012: förvaltningsberättelse

14 Informationssäkerhetsbokslut Enligt beslut i regionförbundets styrelse ska det i årsbokslutet ingå ett informationssäkerhetsbokslut. Med hjälp av en enkät till medarbetarna redovisas kännedomen om informationssäkerhetspolicyn samt antalet incidenter avseende arbete vid dator. Även eventuella åtgärder ska redovisas. Kännedom om informationssäkerhetspolicyn Enkäten 2012 skickades till 92 respondenter och den besvarades av 76 medarbetare, det vill säga drygt 80 %. Av medarbetarna känner drygt hälften till att det finns en informationssäkerhetspolicy på arbetsplatsen. Drygt 50 % av medarbetarna vet vart de ska vända sig för att ta del av policyn. Endast drygt 10 % av medarbetarna har fått information eller utbildning i informationssäkerhet. Kännedomen om regionförbundets informationssäkerhetspolicy är dålig. Under 2013 ska policyn presenteras tydligare på intranätet och utbildningar genomföras. Dessutom ska policyn uppdateras och kompletteras. Incidenter Drygt 60% av medarbetarna har någon gång under 2012 drabbats av driftstopp vid arbete vid datorn var motsvarande siffra 75%. En knapp majoritet av de drabbade har haft driftstopp vid tre eller flera tillfällen. 60 % av driftstoppen var uppskattningsvis 30 minuter eller kortare var motsvarande siffra 70%. Målsättningen för 2013 är att reducera antalet driftstopp och deras varaktighet. Dessutom måste kunskapen om incidenternas art och orsaker öka. En viktig grund för detta är att införa en användarvänlig incidentrapportering på intranätet och informera medarbetarna om det personliga ansvaret att rapportera. 14 Årsredovisning 2012: förvaltningsberättelse

15 Ekonomisk måluppfyllelse Regionförbundets intäkter uppgick under året till 204,4 mkr. Årets verksamhet har gett ett överskott på kronor. Finansiella mål Styrelsen har fastslagit tre finansiella mål: Likviditeten, betalningsförmågan på kort sikt, ska överstiga 100 %. Soliditeten, betalningsförmågan på lång sikt, ska överstiga 20 %. Projektfinansieringen, som visar betalningsförmågan avseende kostnader i projekt i avvaktan på inbetalning av extern medfinansiering, ska överstiga 100 %. Finansiella nyckeltal Likviditet, % 124% 120 % 118 % 119 % 119 % Soliditet, % 26% 25 % 25 % 25 % 26 % Projektfinansieringsgrad, % 398% 858 % 318 % 574 % 478 % Regionförbundets ekonomiska ställning Till förbundets förfogande står: från föregående år balanserat resultat kr årets resultat kr Summa disponibla vinstmedel kr Av disponibla vinstmedel avser kr AV-Media kr Fokus Kalmar län Av eget kapital vid årets utgång, 21,2 mkr, utgör 6,1 mkr bundna tillgångar i Kommunernas Hus AB. Likvida medel uppgår vid utgången av året till 53,4 mkr (48,9 mkr vid årets ingång). Regionförbundet uppfyller Kommunallagens krav på att ha balans i ekonomin. Målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. 15 Årsredovisning 2012: förvaltningsberättelse

16 Årets viktigare händelser för bedömning av resultat och ställning Arbetet under året har i huvudsaklig omfattning följt verksamhetsplanen. En ny uppgift har tillkommit från staten. Från och med i år finns även uppdraget att besluta om fördelning av statsbidraget för regional kulturverksamhet. Kulturrådet fattar beslut om anslagets storlek, innevarande år kronor. Hela bidraget fördelas det mottagande året. Budgeterade övriga anslag för regionförbundets verksamhet har i stort inte avvikit från budget. En väsentlig del av regionförbundets verksamhet bedrivs med extern finansiering i form av projektbidrag eller med möjlighet till administrativ ersättning. Visstidsanställd projektpersonal har ökat från 28 vid årets ingång till 33 personer vid årets slut. Projektbidragen 2012 utgör 33% av totala intäkter. Nominellt motsvarar årets erhållna projektbidrag dubbelt så mycket som medlemsavgiften. Projektverksamheten har utöver finansiering av sina egna direkta projektkostnader bidragit till verksamhetens resultat med närmare kronor. Den allt högre kassabehållningen, i stor utsträckning relaterad till projektverksamheten, har också bidragit starkt till det positiva resultatet. De enskilda projekten beskrivs mer ingående i verksamhetsberättelsen. Årets resultat i förhållande till budget Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med kronor. Årets resultat var budgeterat till kronor. Detaljerat utfall framgår av tabellen Budgetuppföljning. Sammanfattande resultat och budgetavvikelser (inklusive avskrivningar): Utfall Avvikelse Budget Kansli ink AV-Media Fokus/NkA Finansnetto Resultat ) Kansliet redovisar överskott med 956 tkr eller en budgetavvikelse på 1,9 mkr. Den enskilt största avvikelsen utgörs av återbetalning av avtalspremier från AFA Försäkrings AB från 2007 och 2008 på 819 tkr. Därutöver är kansliets övriga rörelsekostnader drygt 0,5 mkr lägre än budgeterat, halva beloppet kan tillskrivas lägre prishöjningar än förväntat. Även övriga budgeterade kostnader har utfallit med lägre belopp, avvikelserna framgår av tablån. Avvikelserna är i sammanhanget inte anmärkningsvärda. Budgetposten Övriga administrativa ersättningar visar ett till synes betydligt lägre utfall än budgeterat, den lägre intäkten ska jämföras med motsvarande avvikelse för posten Uppföljning regionala tillväxtmedel (100 %-ig finansiering med samma medel). En fördjupad uppföljning har inte gjorts under året men planeras för Årsredovisning 2012: förvaltningsberättelse

17 I den administrativa ersättningen budgeteras också ersättning för kansliarbete inom projekten (overhead-kostnad och viss tid). Ersättningen var budgeterad till 450 tkr, utfallet är tkr. Av ersättningen har 664 tkr använts till att täcka kostnaden i sådana projekt där vi endast erhållit 50% extern finansiering och till samma ändamål i projekt som av annan anledning inte fått full extern finansiering. Nettoutfallet var 567 tkr. Intäkterna för kurs- och konferensverksamheten täcker nu i princip kostnaderna för densamma. 2) AV-Media redovisar ett överskott med 419 tkr. Den positiva avvikelsen beror till stor del på att personalkostnaderna för året är 375 tkr lägre än budgeterat. Ny verksamhetschef och ny IKT-pedagog har tillsatts, lägre löner och tillträdesglapp har påverkat utfallet. Därutöver tillkommer återbetalning av avtalspremier på 100 tkr. Kurs- och konferensavgifter överstiger budget med 120 tkr, anslutningsavgifter från avtalskunder har ökat med 50 tkr. Produktionskostnader (inköp av förbrukningsinventarier och läromedel) samt avskrivningskostnader för teknik- och kapacitetsinvesteringar i Mediateket överstiger budget med drygt 200 tkr. 3) Fokus redovisar överskott med 950 tkr. Den positiva budgetavvikelsen beror till huvudsaklig del på att projektmedel och övriga intäkter bidragit med 680 tkr mer än budgeterat till täckande av gemensamma kostnader. Till detta kommer återbetalning av avtalspremier på närmare 100 tkr samt överskott från konferenser, bokförsäljning och uppdragsersättningar och lägre avskrivningar. Fasta personalkostnader är lägre än budgeterat på grund av vakanser, den lägre kostnaden motsvaras i princip av högre kostnader för köp av tjänster, främst från kommunerna. 4) Småland Blekinges Brysselkontor redovisas inte i sammanställningen ovan. Resultatet såväl budgeteras som redovisas med nollresultat. Kostnadsmässigt är utfallet något lägre än budgeterat, avvikelsen kan hänföras till personalkostnader. I samband med kontorets tillkomst och första årets verksamhet fonderades den del av medlemsavgiften som inte nyttjades första året. Dessa medel används nu vid behov för resultatutjämning. På motsvarande sätt fonderas eventuella överskott istället för att återbetalas. Årets resultat innebär att 43 tkr nyttjats av tidigare inbetalda medel. 5) Finansnetto. Ränteintäkterna är betydligt högre än budgeterat. Detta beror på högre genomsnittlig bankbehållning under året och på högre räntenivå än förväntat. Bankbehållningen vid årets slut uppgår till drygt 53 mkr. Härav beror 16 mkr netto på att i förskott erhållna externa medel till vissa projekt på kansliet, Fokus och NkA överstiger egna fordringar i andra projekt. Detta har varit fallet löpande under året. Förhållandet återspeglas i den fortsatt höga projektfinansieringsgraden. De största förskotten gäller programmen för Främja Kvinnors företagande och Överenskommelser med SKL (7 mkr) samt för Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (9 mkr). För bästa utbyte av den förtida projektfinansieringen placeras banktillgodohavandena under hand på fasträntekonton med olika löptid i enlighet med den placeringspolicy som antogs i januari Investeringsredovisning Regionförbundet har under året investerat för 436 tkr, där IT-utrustning svarar för 80 %. Beträffande kapitalkrävande anskaffningar tillämpar regionförbundet i regel leasingförfarande. Under året har ny leasing tecknats för tre bilar. 17 Årsredovisning 2012: förvaltningsberättelse

18 Ekonomisk framtidsbedömning Budget 2013 har antagits med ett budgeterat nollresultat. Resultatmässigt är inga större förändringar kända för 2013 och Verksamhetsmässigt råder idag en osäkerhet beträffande Fokus, eftersom kommunerna har sagt upp avtalen. Vikten av fortsatt FoU framhålls av några kommuner och arbetet med en ny struktur pågår. I övrigt gäller verksamhetsmässigt att Socialstyrelsen förordar att Nationellt kompetenscentrum Anhöriga får en mer permanent roll och organisation. Verksamheten bedrivs med ettårig finansiering från Socialdepartementet och sökta medel till särskilda projekt. Kommande status är ännu inte känd. I avvaktan på den nya strukturfondsperioden och därigenom tillkommande finansieringsmöjligheter befaras att projektverksamheten kan minska i omfattning. Bristen på medel förväntas kräva hård prioritering från alla finansiärers sida vid val av vilka projekt som beviljas projektbidrag. Arbetet med regionfrågan fortsätter i en av den sydsvenska regionbildningsprocessen gemensamt bildad och finansierad ideell förening. En processledare har anställts i föreningen för att driva de frågor och utredningar som behövs för ställningstagande och eventuella förslag. Finansieringen för vår del kommer att ske med kanslimedel. Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen ska enligt lagen om kommunal redovisning upprättas för regionförbundet och övriga juridiska personer i vilka regionförbundet har ett betydande inflytande. I den sammanställda redovisningen ingår Kommunernas Hus AB med 100%. Sammanställd redovisning visar överskott på kronor. Samtliga transaktioner framgår av noter till sammanställd resultaträkning. Finansiella risker Den finansiella risken bedöms vara relativt liten. Projektverksamheten står för den mest känsliga delen. Projektverksamheten ingår inte i löpande driftsbudget utan de enskilda projekten budgeteras på detaljnivå i samband med ansökan om finansiering. Ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning görs löpande under året. Vid en ekonomisk prognos om underskott i enskilt projekt finns det därför oftast visst handlingsutrymme för att undanröja eller kompensera för underskottet. 18 Årsredovisning 2012: förvaltningsberättelse

19 Resultatets utfall jämfört med budget Utfall Budget kom (tkr) (tkr) INTÄKTER OCH BIDRAG Medlemsavgifter kansli Medlemsavgift AV Media Medlemsavgift FOKUS Delsumma medlemsavgifter Kansliersättning fr staten Kurs- och konferensverksamheten Småland Blekinges Brysselkontor Övriga adm ersättningar till kansliet Statsbidrag regional kulturverksamhet Bidrag från landstinget AV-Media övrigt FOKUS inkl NkA övrigt Delsumma Övriga intäkter, ej budgeterade Kansli, återbetalning avtalsförsäkringar 819 Summa inkomster KOSTNADER OCH BIDRAG Kansli 1) Politiska organisationen Revisionen Kanslipersonal Kansli övriga kostnader , uppföljning reg tillväxtmedel Information och regional profilering Regional biblioteksresurs Summa Resultatenheter AV-Media ) FOKUS ) Småland Blekinges Brysselkontor ) Summa Årsredovisning 2012: förvaltningsberättelse

20 Utfall Budget (tkr) (tkr) Institutionsbidrag näringsliv/politik ALMI Euroregion Baltics kansli Summa Institutions- och organisationsbidrag m.m. kultur Kulturstipendier Regional kulturresurs Byteatern Capellagården Danskonsulent Designarkivet Kalmar läns arkivförbund Kalmar läns hemslöjd Kalmar läns musikstiftelse Kalmar läns museum Kalmar konstmuseum Reaktor Riksteaterföreningen i Kalmar län Virserums konsthall Regionala kulturorganisationer Summa Organisationsbidrag övriga Folkbildningsorganisationer Smålands Idrottsförbund och SISU Regionala ungdomsorganisationer Pensionärsorganisationer Summa Avskrivningar Finansiella intäkter ) Summa utgifter RESULTAT Årsredovisning 2012: förvaltningsberättelse

21 Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Bilagor Intäktsutveckling årsbokslut Mkr Statsbidrag regional kulturverksamhet Övriga ersättningar och intäkter Projektbidrag Medlemsbidrag Medlemsavgifter Årsredovisning 2012: ekonomisk redovisning

22 Resultaträkning, kr not Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter Medlemsbidrag Projektbidrag Statsbidrag kultursamverkan Övriga ersättningar och intäkter Övriga intäkter /Jämförelsestörande Verksamhetens kostnader Utbetalade bidrag Övriga rörelsekostnader Personalkostnader Övriga kostnader /Jämförelsestörande Avskrivningar 1, Rörelseresultat Övriga finansiella intäkter Övriga ränteintäkter m m Finansiella kostnader Övriga räntekostnader m m Resultat efter finansiella poster Årets resultat Årsredovisning 2012: ekonomisk redovisning

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Regionförbundet i Kalmar län 1 Årsredovisning 2010 Text och grafisk form: Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

ÅRSREDOVISNING 2014. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2014 Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Text och grafisk form: 2 Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Om regionförbundet och vårt uppdrag...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Regionförbundet i Kalmar län Årsredovisning 2009 Text och grafisk form: Regionförbundet i Kalmar län Omslagsfoto:

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer