VERKSTADSAVTALET KOMMENTARER TILL VERKSTADSAVTALET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSTADSAVTALET KOMMENTARER TILL VERKSTADSAVTALET"

Transkript

1 VERKSTADSAVTALET KOMMENTARER TILL VERKSTADSAVTALET

2 KOMMENTARER TILL VERKSTADSAVTALET SVENSKA METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET

3 Innehållsförteckning Förord...15 Inledning...17 Avtalets tillämpningsområde...18 Avtalsbunden arbetsgivare...18 Tillämpliga arbetsuppgifter...18 Avgränsning mot tjänstemännen...21 Avgränsning mot arbetsledare...27 Arbetsskyldighet...28 Arbetsgivarens 32-rättigheter...29 Permittering...29 Omplacering...29 Disciplinära åtgärder...32 Kränkande särbehandling...33 Ordningsregler...33 Löneskydd...34 Nyanställda...38 Lokala avvikelser från detta avtal Huvudavtalet Regler för behandling av tvister mellan arbetsgivare och arbetare...46 Mom. 1. Huvudavtalet...46 Förhandlingsrätt...46 Preskription...47 Lokal förhandling...48 Central förhandling...48 Protokoll...49 Talans väckande LAS...52 FML MBL MBL MBL...55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3

4 Undantag från förhandlingsskyldigheten...55 Vetorätt...56 Riktlinjer Metall-VF...56 Mom. 2 Skiljenämnd...59 Skiljenämnd...59 Mom. 3 Arbetstider...60 Arbetstidsfrågor Löneprinciper...61 Jämställdhet Timlöner...63 Mom. 1 Lägsta timlöner...63 Lönegrupper...64 Flit- och skicklighetstillägg...64 Mom. 2 Lön till elever i yrkesutbildning, arbetare under 16 år och arbetare med nedsatt arbetsförmåga...66 Undantag från lägsta timlöner...67 Introduktionslöner för ungdomar...68 Feriearbete Ackordsarbete...71 Mom. 1 Löneform...72 Tillämplig löneform...72 Rent ackord...72 Mom. 2 Ackordsprislista...74 Fasta ackordsprislistor...75 Mom. 3 Ackord, fri förhandling...76 Tillfälliga ackord...77 Förhandling...77 Ackordsöverenskommelse...77 Överenskommelse träffas inte...78 Tvister...79 Mom. 4 Premie- och blandackord...80 Riktlinjer...81 Regler för arbetsstudier...82 Mom. 5 a) Beräkning av ackord...82 Ackordsekvation...83 Penningfaktorer, AV-system gruppering...85 Arbetsvärdering...87 Grupperingsregler...88 Mom. 5 b) Riktpunkt vid ackordssättning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

5 Konjunkturfaktor...92 MTM-avtal...93 Z-faktorn...93 Mom. 6 Gemensamhetsackord...94 Gemensamhetsackord...94 Mom. 7 Lönegaranti vid ackord...95 Timlönegaranti...95 Mom. 8 Anteckningar vid ackord...95 Anteckning av ackordspris...95 Kassation Arbetstid...97 EU:s direktiv 93/104/EG...97 Mom. 1 Arbetstidslagen...98 Arbetstidslagen...98 Mom. 2 Ordinarie arbetstidens längd Mom. 2.1 Ordinarie arbetstidens längd Arbetstidens längd Vad är skiftarbete? Kompensationsledighet Mom 2:2 Arbetstiden vid anläggningsarbete Arbete i bergrum Mom 2:3 Underrättelse om arbetstider Deltidsarbete Mom. 3 Ordinarie arbetstidens förläggning Mom 3:1 Ordinarie arbetstidens förläggning Korridor Intermittent treskiftsarbete Mom. 3:2 Arbetstid vid kontinuerlig drift Uppehåll vid kontinuerlig drift Mom. 3:3 Annan förläggning av arbetstid Förskjuten arbetstid Mom 3:4 Raster m.m Rast, måltidsuppehåll, paus Mom 3:5 Arbetstidens kontrollerande Tidskontroll Mom 3:6 Nattvila Nattvila Mom 3:7 Veckovila Veckovila Sjudagarsperioder Veckovilan vid frånvaro INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5

6 Undantag vid veckovila Mom. 4 Övertid Mom 4:1 Övertid Skyldighet att utföra övertidsarbete Definition av övertid Dygnsregel Flextid Mom 4:2 Begränsning av övertid Övertid Mertid Uttag av kompensationsledighet Mom 4:3 Produktionsövertid Kollektiv produktionsövertid Mom 4:4 Nödfallsövertid Nödfallsövertid Mom. 5 Jourtid Jourtid Mom. 6 Överenskommelser och dispens Lokal överenskommelse om extra övertid Lokala avtal som ska godkännas centralt Mom. 7 Registrering av arbetstid, övertid och jourtid Arbetstidsjournal Mom. 8 Verkstadsindustrins Arbetstidsnämnd Verkstadsindustrins Arbetstidsnämnd Mom. 9 Förhandlingsordning Förhandlingsordning Anteckningar till förhandlingsprotokollet Anvisningar för registrering av arbetstid m.m Arbetsberedskap Ersättning för arbete på obekväm tid och övertid Mom. 1 Arbete på obekväm tid Ordinarie arbetstid Ob-tillägg enligt A, B och C Mom. 2 Övertidsarbete Övertidstillägg Övertid på skift Kompensationsledighet Ej ob- och övertidsersättning samtidigt Mom. 3 Skiftformstillägg Skiftformstillägg INNEHÅLLSFÖRTECKNING

7 Mom. 4 Underjordstillägg Underjordstillägg Särskilda bestämmelser rörande gjuterier Mom. 1 Klockslaget för arbetstidens slut Fri hemgång Mom. 2 Hinder Väntetid Mom. 3 Kassation av gjutgods Kasserat gods Mom. 4 Erforderliga verktyg Verktygsersättning Mom. 5 Ynglingar under 18 år Minderåriga arbetare Mom. 6 Skyddsutrustning Mom. 7 Vid arbete inuti smältugnar Fria överdragskläder Semester och helglön Mom. 1 Förläggning av semester m.m Semesterns längd Obetald semester Tjänstledighet i samband med nyanställning Sparad semester Förläggning av huvudsemester Permittering vid semesterstängning Semesterns förläggning i övrigt Ej utnyttjad semester Semesterersättning Uttag av sparade semesterdagar Deltid Mom. 2 Beräkning av semesterlön Beräkning av antalet betalda semesterdagar Semesterlönegrundande frånvaro Icke semesterlönegrundande frånvaro Medeltimförtjänst Garanterad semesterlön Ej representativ lön Sysselsättningsgrad Skiftarbete Icke semesterlönegrundande ledighet Sparad semester Semester vid halv sjukskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 7

8 Semesterersättning Korta tidsbegränsade anställningar Mom. 3 Förutsättningar för helglön Rätt till helglön Berörda helgdagar Helglön vid sjukdom Innehållande av helglön Återgång i arbete efter tjänstledighet Mom. 4 Beräkning av helglön Genomsnittsförtjänst Deltidsarbete Delpension Intermittent deltidsanställda Arbete utom verkstaden Mom. 1 Lokal överenskommelse stupstock Flerdygnstraktamenten Lokala överenskommelser kan ej träffas Egen verkstad Övernattning Traktamentets storlek Logi Researvode Mom. 2 Ersättning för färdtid Restid Väntetid Ersättningens storlek Bilförare Gångtidsersättning Mom. 3 Resekostnadsersättning Resekostnad Mom. 4 Egen bil Egen bil i tjänsten Mom. 5 Sjukdom m.m Sjukdom på annan ort Mom. 6 Arbete utomlands VA:s tillämpningsområde Enskild överenskommelse Försäkringar och pensioner Värnplikt och sjukdom Mom. 1 Ledighet m.m Lagskydd INNEHÅLLSFÖRTECKNING

9 Rätt till tjänstledighet enligt VA Underrättelse till arbetsgivaren Anställningsskydd Olika ledighetsregler Mom. 2 Rätt till sjuklön Lagen om sjuklön Sjuklöneperiodens längd Sjukdom under semestern Sjukdom under ledighet Förtroendevalda Sjuklönegaranti Mom. 3 Anmälan och styrkande av sjukdom Anmälan om sjukdom Läkarintyg Avstängning Allergiker m.m Mom. 4 Beräkning av sjuklön Karensdag, ersättningsnivåer, sjuklöneunderlag Kollektiv produktionsövertid Återinsjuknanderegel Hög sjukfrånvaro Mom. 5 Havandeskapslön Havandeskapslön Skyddsanordningar Mom. 1 Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar Mom. 2 Varmförzinkning Särskilda skydds- och ersättningsförmåner Mom. 3 Särskilt hälsofarligt arbete Läkarundersökning Mom. 4 Företagshälsovård Företagshälsovård Angående visst särskilt smutsigt arbete samt där risk för hälsofarlig hudpåverkan föreligger Mom. 1 Vid tillfälligt och smutsigt arbete Rätt till smutsersättning Mom. 2 Särskild hälsorisk Visst smutsigt arbete Verktygsersättning till träarbetare Verktygsersättning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 9

10 15 Betalning vid driftsavbrott och permittering Mom. 1 Vid driftsavbrott eller annan väntetid Orsak till avbrottet Ersättningens storlek Lokal överenskommelse Mom. 2 Regler för permitteringslön Permitteringslön Anställnings ingående och upphörande Mom. 1 Med stöd av lokal överenskommelse Dispositiv lagstiftning Anställningsform enligt LAS Tidsbegränsad anställning enligt VA Fackligt veto Tidsbegränsad anställning enligt LAS Arbetets särskilda beskaffenhet Vikariat Praktikarbete och feriearbete Värnpliktstjänstgöring Felaktig visstidsanställning Mom. 2 Vid uppsägning eller permittering Turordning enligt LAS Särskild turordning enligt VA Äldreavgångar Olika driftsenheter Central förhandling vid synnerliga skäl Mom. 3 Arbetsfri uppsägningstid Uppsägningstid Uppsägningslön Uppsägningstid iakttas ej Uppsägningstid behöver ej iakttas Mom. 4 Utkvittering av slutlön Del av ackordsöverskott Outtagen lön Skydd mot anställningsspärrar Betalning vid övergång till annat arbetsområde samt vid omställning i arbetet Mom. 1 Lokal överenskommelse Indelning i arbetsområden Mom. 2 Beräkning av eventuellt tillägg Lönetillägg Avräkning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

11 Mom. 3 Tilläggsperiodens längd Periodens längd Omplacering på egen begäran Mom. 4 Betalning vid omställning Omställning Löneutbetalning Mom. 1 Löneutbetalning Avlöningsperiod Löneutbetalning Förskott Mom. 2 Banklön eller dyl Kontant lön, Banklön Mom. 3 Inkassering av fackföreningsavgifter Fackföreningsavgift AMF-försäkringar m.m Grupplivförsäkring (TGL) Avgångsbidrag (AGB) Gruppsjukförsäkring (AGS) Avtalspension SAF-LO Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Hemarbetare Mom. 1 Försäkringar för hemarbetare Avtalsförsäkringar Mom. 2 Information om risker Arbetsmiljö Mom. 3 Ersättning Lön Mom. 4 Utökning Förtur till arbete Mom. 5 Sjukdom Sjuklön till hemarbetare Permission Lagregler Tjänstledighet enligt särskild överenskommelse Mom. 1 Vad menas med permission Permissionsanledning Eget bröllop och 50-årsdag Förstagångsbesök hos läkare och tandläkare Besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare INNEHÅLLSFÖRTECKNING 11

12 Nära anhörigs frånfälle Nära anhörigs begravning Plötsligt svårt sjukdomsfall hos nära anhörig Mom. 2 Arbetsskada Arbetsskada Tiden för detta avtals bestånd Samarbetsavtal Industrins förhandlingsavtal (Industriavtalet) Riktlinjer för tillämpning av blandackord Regler för månadslön Månadslönens beräkning Lön per dag och timme Lön för del av löneperiod Löneberäkning vid sjukfrånvaro Havandeskapslön Ledighet med tillfällig föräldrapenning Löneberäkning vid annan frånvaro Övertidsarbete Semester Helglön Arbete utom verkstaden Läkarbesök och permission Driftsavbrott och permittering Övergång till annat arbetsområde och omställning i arbetet Löneutbetalning Anställningens upphörande Regler för permitteringslön LAS Arbetsförmedlingen Överenskommelse Regler för permitteringslön Permitteringslön Turordningsbestämmelser Återgång i arbetet Primära förhandlingar Permitteringstid Omfattning Permitteringslön Permitteringslön utges inte INNEHÅLLSFÖRTECKNING

13 9 Säsongsarbete, hemarbete m.m Permitteringslöneanordningen SAF-LO Anteckningar ur förhandlingsprotokollet Utgående avlöningsförmåner Gällande specialöverenskommelser Fasta ackordsprislistor Rörledningsbranschen Husbyggnadsarbete Termerna lägsta timlön, timlön och tidlön Överenskommelse angående företagens medverkan vid uppbörd av fackföreningsavgifter Uppbörd av fackföreningsavgift Avdrag och inbetalning Arbetarpartens uppgiftsskyldighet Arbetsgivarens uppgiftsskyldighet Redovisning Giltighet Överenskommelse om betalning enligt genomsnittsförtjänstregeln Jämställdhetsavtal Mål för jämställdhet i arbetslivet Arbetsgivarens ansvar De lokala parternas uppgifter Personalrekrytering Arbetsförhållanden Arbetsledning Utveckling av den anställde i arbetet Utvecklingen på jämställdhetsområdet Meningsskiljaktigheter Giltighetstid Jämställdhetslagen Indirekt könsdiskriminering Anställning, befordran, utbildning Lönediskriminering Sexuella trakasserier Mål för jämställdhet i arbetslivet Kartläggning Arbetsplatser med endast kvinnliga anställda Utvecklingen på jämställdhetsområdet Meningsskiljaktigheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 13

14 Avtal om kompetensutveckling i företagen Kompetensutveckling inom verkstadsindustrin Avtal om kompetensutveckling Mål Lokal partssamverkan Personlig utveckling Samverkan mellan förbundsparterna Förhandlingsordning Giltighetstid Andra avtal och lagar Överenskommelse om ersättning vid asbestundersökning Avtal om utvecklingsarbete mot belastningsskador Undersökning/kartläggning Åtgärdsprogram Förhandlingsordning Riktlinjer för icke nivåpåverkande lönehöjningar (INL) Lokal överenskommelse Flit- och skicklighetstillägg Huvudavtal Industrins förhandlingsavtal (Industriavtalet) Avtalets syfte Allmänna riktlinjer Industrikommittén Opartisk ordförande Tidsplan för förhandlingar om kollektivavtal Befogenheter för opartisk ordförande Retroaktivitet Arbetskonflikt Förbundsavtalens tillämpning av fredsplikt Förkortningar Citerade domar från Arbetsdomstolen Sakregister Tabell med förhandlingsordning Tabell över olika ledighetsregler INNEHÅLLSFÖRTECKNING

15 Förord till 1998, 1999 och 2000 års upplaga Dagligen uppstår tvister på företagen om tillämpningen av Verkstadsavtalet, i denna kommentarsbok förkortat VA. Det är därför av största vikt för förbundets medlemmar, och främst för fackligt förtroendevalda och lokala förhandlare att känna till innebörden av reglerna i avtalet. Det är ofta svårt att enbart av själva avtalstexten förstå hur avtalet ska tillämpas. I vissa frågor har avtalsparterna olika uppfattningar om hur avtalet ska tolkas. Det är då viktigt att veta hur avtalet bör tillämpas enligt Metalls uppfattning. I motionerna 483 och 485 till 1977 års kongress yrkades att en avtalskommentar skulle utges om VA. Kongressen beslöt i enlighet med detta yrkande. År 1981 gav förbundsstyrelsen ut en första kommentar till VA. Denna femte upplaga bygger på lydelsen av 1998, 1999 och 2000 års VA. Kommentaren har kompletterats med hänsyn till förändringar i avtal, lagar och rättspraxis. Texten har särskilt markerats där förändringar eller nya kommentarer gjorts. De tvister rörande VA som kan uppstå på en arbetsplats är mycket mångskiftande och oförutsebara. Denna kommentar gör därför inte anspråk på att besvara alla tillämpningsproblem. Under 1970-talet infördes många nya lagar på arbetsmarknaden. Kommentaren till VA innehåller inte några fullständiga kommentarer till dessa lagar. För ytterligare studier om lagarna hänvisas till bland annat Arbetsrätt i praktiken, en facklig handbok utgiven av Tidens förlag (författare Bo Bylund/Lars Viklund). Förbundet ger också ut boken Metall i Arbetsdomstolen Betydelsefulla domar vilken kan beställas från förbundets FÖRORD 15

16 materialexpedition. I denna bok kommenteras de AD-domar som haft stor betydelse för tolkningen av Metalls olika avtal. Arbetsrätten genomgår ständigt förändringar. Det är troligt att dessa förändringar kan bli betydande i en nära framtid. Sveriges medlemskap i EU (Europeiska Unionen) innebär ökad påverkan av Europa-rätten. Metall kommer att bevaka förändringarna och löpande informera om dem i förbundsmeddelanden och Metall-info. Tidskriften Lag & Avtal kommenterar på ett utmärkt sätt de nya reglerna inom arbetsrätten. (Lag & Avtal, Box 7572, STOCKHOLM). Metall subventionerar sedan länge en viss del av prenumerationspriset. Metall planerar att ge ut uppdaterade kommentarer om Verkstadsavtalet när avtalet omfattar en längre tidsperiod. Vi kommer också kontinuerligt att uppdatera kommentarerna i förbundets avtalsdatabas. Stockholm Förbundsstyrelsen 16 FÖRORD

17 Inledning Parterna i VA är Svenska Metallindustriarbetareförbundet (Metall) och Sveriges Verkstadsförening (VF). Metall bildades 1888 och Sveriges Verkstadsförening tillkom Sveriges Verkstadsindustrier (VI) bildades 1991 genom en sammanslagning av VF och Sveriges Mekanförbund. VI är en intresseorganisation för svensk verkstadsindustri. VF kvarstår dock inom VI som juridisk arbetsgivarorganisation och därmed som arbetsgivarpart i VA. Metall arbetade från början intensivt på att avtalsreglera förhållandena på verkstäderna. VF försökte på alla sätt motarbeta förbundets strävanden att uppnå enhetliga regler på arbetsplatserna. Efter segslitna förhandlingar och öppna konflikter tillkom det första VA den 9 november Bestämmelserna i avtalet har sedan dess på olika sätt utökats och justerats. Grundprincipen i avtalet har emellertid hela tiden varit densamma. Avtalet är ett minimilöneavtal som fastställer de lägsta löner som får tillämpas. Avtalet bygger på förutsättningen att högre lön än minimilön ska betalas till arbetstagare allt efter flit, skicklighet och arbetets svårighetsgrad. VA har traditionellt ansetts vara ett utpräglat ackordslöneavtal. Numera är tidlön och olika former av blandackord de vanligaste löneformerna. Det kan här nämnas att i det första VA varierade minimilönerna för vuxna arbetstagare mellan öre i timmen. Arbetstiden var fastlagd till högst 10 timmar per dag och högst 57 timmar per vecka. VA tillämpas nu för ca anställda vid ca arbetsplatser. INLEDNING 17

18 Avtalets tillämpningsområde Avtalsbunden arbetsgivare VA ska enligt 4 mom. 1 tillämpas vid verkstäder anslutna till Sveriges Verkstadsförening. Även av 26 medbestämmandelagen (MBL) följer att en arbetsgivare är bunden av VA så snart arbetsgivaren blivit medlem i VF (se dock AD 1973: 12). En arbetsgivare blir också bunden av VA genom att träffa ett lokalt avtal med en av förbundets avdelningar, ett s.k. hängavtal, i vilket hänvisas till vid varje tidpunkt gällande VA. Ett företag kan också bli bundet av VA på ytterligare ett sätt. Enligt 28 MBL gäller nämligen att om ett företag helt eller delvis övergår från arbetsgivare som är bunden av VA till ny arbetsgivare, så blir även denne bunden av avtalet. Detta gäller dock bara under förutsättning att den nye arbetsgivaren inte redan är bunden av annat tillämpligt kollektivavtal. VA får inte heller före övergången ha sagts upp av den tidigare ägaren eller av den fackliga organisationen. Om ett företag som är bundet av VA, försätts i konkurs är konkursboet genom dess konkursförvaltare skyldigt att tillämpa VA. Och detta gäller oberoende av om konkursboet fortsätter att driva företagets rörelse vidare. Konkursförvaltaren är också skyldig att följa eventuella lokala överenskommelser som finns vid företaget. Det anförda framgår av följande dom från AD. 1978:95. Alster Bruk i Karlstad AB försattes i konkurs. Bolaget var genom hängavtal bundet av VA. Redan före konkursbeslutet var de anställda uppsagda och driften nedlagd. AD fann att förvaltaren ändå var skyldig att följa reglerna i VA. Detta innebar bland annat att han hade skyldighet att tillse att fackföreningsavgifter inkasserades (se vidare kommentarer till 18). Tillämpliga arbetsuppgifter VA ska tillämpas på alla arbetsuppgifter inom avtalets tilllämpningsområde oberoende av vem som utför dem. Arbetsgivaren är alltså skyldig att tillämpa avtalet oberoende av om 18 AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

19 det gäller en medlem i Metall, en oorganiserad eller en medlem i annan facklig organisation som utför arbetsuppgifterna. Detta innebär att en arbetsgivare blir skadeståndsskyldig mot Metall om denne exempelvis skulle betala lägre lön än tillåtet till oorganiserad arbetstagare. Däremot kan de oorganiserade arbetstagarna inte med stöd av VA begära högre lön eller skadestånd. När det gäller att bedöma vilka arbetsuppgifter som faller under VA ska den så kallade industriförbundsprincipen tillämpas. Detta innebär att alla på verkstaden förekommande arbetsuppgifter omfattas av avtalet. Dit hör exempelvis svarvning, fräsning, svetsning, kontroll- och provningsarbeten, maskinreparationer, servicemontage, elektriska arbeten, målning, snickring, emballering, städning av verkstadslokalerna, transporter och liknande samt kontorsstädning. Även när de anställda vid verkstaden utför ombyggnads- eller nybyggnadsarbeten inom det egna företagets ram och åt den egna arbetsgivaren, ska VA tillämpas på dessa arbetsuppgifter. Motsvarande gäller om de anställda utför arbeten utom verkstaden i form av montage, servicearbeten eller liknande. På byggarbetsplatser kan metallarbete förekomma i varierande omfattning. Metall och Byggnads har enats om vissa principer när det gäller organisationsrätten. Grunden för överenskommelsen är den så kallade huvudsaklighetsprincipen i LO:s organisationsplan. Utgångspunkten är då att organisationsrätten vid arbete på en byggarbetsplats, ska tillfalla Byggnads. Vid entreprenadverksamhet på byggarbetsplatsen ska huvudsaklighetsprincipen vara vägledande vid blandad verksamhet. Detta innebär att beträffande företag som tillverkar och monterar en produkt på byggarbetsplatsen, tillfaller avtalsrätten Metall. I de fall företag enbart arbetar med montage av andra företagsprodukter, tillfaller rätten Byggnads. Tillverkning och montering av stålkonstruktioner ska tillhöra Metall. Gränsen mot Byggnads går mellan stålkonstruktioner och fasaduppbyggnader och får bedömas mot omfattningen av verksamheten. Beträffande centrala verkstäder och förråd hos byggnadsföretag, gäller att verkstäderna ska tillhöra Metall och förråden Byggnads. När verksamheten AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 19

20 är blandad ska den verksamhet som dominerar bestämma organisationsrätten. AD har i några domar behandlat tvister om VA:s tillämpningsområde. I följande fall har domstolen ansett att arbetsuppgifterna faller under avtalet. 1938:51. Uppsättning av taklanterniner hos kunder inbegripet montering av glasskivorna. 1939:85. Reparation av elektriska motorer och transformatorer. 1962:2. Ett företag tillverkade undertak som bestod av aluminiumplattor och anordningar för uppfästning av plattorna. Montering av taken hos kunder föll under VA. 1962:23. Ett företag tillverkade ställverk. VA ansågs också omfatta arbeten hos kund med att montera ställverket jämte tillhörande anläggningar samt i samband därmed utföra nödvändiga kabelarbeten såsom kabeldragning och uppsättning av kabelstegar. 1974:20. Ett företag tillverkade bland annat bastuaggregat och manöverpaneler till dessa. I en särskild fabriksbyggnad, som låg 60 meter från verkstaden, tillverkade företaget också basturum av trä. Även detta arbete ansågs höra under VA. 1974:34. Tillverkning av svetsade plåt- och balkkonstruktioner för uppsättning i byggnader. I domen 1933:43 fann AD däremot att tillverkning av lampskärmar inte föll under VA. Ställningen var av metall men arbetet bestod till övervägande del av behandling av pergamentpapper. Ytterligare domar: 1930:20, 1930:58, 1930:70 och 1942:66. Som en allmän princip gäller sammanfattningsvis att under VA faller allt arbete som efter ett praktiskt bedömande står i ett naturligt samband med den centrala verksamhet på vilket avtalet först och främst syftar. 20 AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

21 Avgränsning mot tjänstemännen Under senare år har allt oftare uppstått tvister om vissa arbetsuppgifter inom verkstadsindustrin ska hänföras under VA eller under industritjänstemannaavtalet. Det förekommer att arbetsgivare tillämpar olika avtal för anställda som utför likartade arbetsuppgifter. Det är viktigt att slå fast att för en arbetsuppgift kan bara tilllämpas ett avtal. Arbetsgivaren är skyldig att tillämpa avtalen på ett korrekt sätt. Vilket avtal som ska tillämpas är alltså en rättstvist mellan arbetsgivaren å ena sidan och arbetstagarorganisationen å den andra. Avgörande vid den rättsliga bedömning som ska ske, är endast arbetsuppgifternas art. Det spelar ingen roll i vilken organisation de berörda anställda är medlemmar. AD 1961:29. Vid Fagersta Järnverk fanns på laboratoriet anställda som skötte en apparat för spektrografisk analys, en s.k. kvantumeter. De var organiserade i SIF. AD kom fram till att SIF-avtalet inte skulle tillämpas på dessa anställda. De föll alltså under järnbruksavtalet. AD 1978:18. Vid en keramisk industri var en grupp s.k. modellörer anställda. Dessa hade till uppgift att framställa originalmodeller av vissa produkter som tillverkades vid fabriken. Ostridigt hade arbetareavtalet tidigare tillämpats för dessa. Under senare år har emellertid modellörerna gått in i Svenska Industritjänstemannaförbundet och arbetsgivaren har ensidigt tillämpat detta avtal. AD framhöll att modellörernas arbete traditionellt fallit under arbetareavtalet och att någon avgörande förändring inte skett som medför att det är fråga om tjänstemannaarbete. Att modellörerna har varit månadsavlönade och att de är medlemmar i SIF hade ingen särskild betydelse i tvisten. Det spelade heller ingen roll att arbetsgivaren ensidigt, och utan att Fabriksarbetareförbundet kan anses ha godkänt det, har tillämpat tjänstemannaavtalet i flera år. AD kom fram till att arbetareavtalet ska tillämpas. Principerna i 1978 års dom har bekräftats i AD 1986:138 som gällde avtalstillämpningen inom Svensk Bilprovning och AD 1987:45 angående avtalstillämpningen för några driftstekniker vid Gullspångs Kraft AB. Dessutom finns principerna bekräftade i AD 1987:75 som gällde några servicetekniker vid AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 21

22 Ulvsunda Verkstads AB. Det är en central och utomordentligt väsentlig dom för Metalls vidkommande. AD 1987:75. Företaget tillverkar innerslipmaskiner. I serviceteknikernas arbetsuppgifter ingår bland annat att utföra den slutliga monteringen av maskinerna och utprovningen av det datorsystem, som följer med varje maskin. Serviceteknikernas arbete hade ända sedan mitten på 1950-talet tillhört VA:s område. I början på 1970-talet beslöt företaget ensidigt att tillämpa tjänstemannaavtalet. Därefter har långa och segdragna förhandlingar pågått som inte har lösts förrän i AD AD konstaterar att serviceteknikerna alltjämt tar del i själva produktionen och att arbete sker på samma stadium i tillverkningsprocessen. Införandet av datasystemet har därför endast medfört den förändringen, att serviceteknikerna inte utför finjustering med handverktyg, utan i stället provar ut ett arbetsprogram med hjälp av ett i övrigt färdigställt datasystem. Den förändringen kunde enligt AD inte betraktas som genomgripande, utan fick i stället uppfattas som normal modernisering av arbetsuppgifterna. Det gällde särskilt mot bakgrund av att verksamheten bedrivs i en bransch som ständigt genomgår teknisk utveckling. Det saknade också betydelse att maskinerna blev tekniskt mer avancerade och att bolaget ökat kraven på arbetstagarnas prestationer. Dessutom tillade AD att parterna var överens om att VA mycket väl kunde tillämpas på mycket kvalificerade arbeten. Två viktiga domar i AD (1989:12 respektive 1998:37) angående vilket avtal som skall tillämpas vid nyinrättade arbeten: AD 1989:12. I en fabrik som ägs av AB Vin- och Spritcentralen, tar man i bruk en automatiserad lager- och ordersammanställningsanläggning. Denna anläggning styrs av ett processdatasystem. För handhavande av detta system, tillskapas bland annat två befattningar som biträdande systemoperatör. Tvisten gällde om dessa arbeten skulle anses vara tjänstemannaarbete eller om branschavtalet med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet skulle tillämpas. Arbetsuppgifterna för operatörerna bestod av att sköta driften med hjälp av två stycken datorer. I detta ligger också att lokalisera och åtgärda 22 AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

23 fel och att ge råd till andra arbetare ute i anläggningen. Arbetsgivarsidan ansåg att arbetsuppgifterna var tjänstemannaarbete genom att arbetsuppgiften var nyinrättad och samtidigt krävde särskild kunskap i ADB-teknik. AD ansåg för det första, att de båda biträdande systemoperatörernas befattningar är helt nya och saknar motsvarighet i tidigare förhållanden. Fastän arbetsuppgifterna skedde i huvudsak i ett kontrollrum, kom AD vidare fram till att operatörernas arbetsuppgifter, inte på något nämnvärt sätt, skilde sig från annat arbete ute i anläggningen, vilka ostridigt föll under branschavtalet med Livsmedelsarbetareförbundet. Att arbetsuppgifterna utfördes med tillämpning av datateknik, hade i detta avseende ingen speciell betydelse. AD 1998:37. Företaget tillvekar kretskort och störningsfilter till basstationer för mobiltelefoner. Vid årsskiftet 1995/96 införde bolaget en ny typ av befattning, så kallade processtödjare. De nya tjänsterna tillsattes med montörer/operatörer, vilka arbetade inom Metalls avtalsområde. Bolaget började därefter ensidigt tillämpa SIF-avtalet. Metall hävdade att VA även fortsättningsvis skulle tillämpas för de berörda arbetstagarna. AD konstaterade att arbetstagarna i sitt montörskap i huvudsak varit knutna till den löpande fysiska produktionen, medan de i egenskap av processtödjare inte deltar i själva tillverkningen eller monteringen av olika komponenter. Processstödjarnas arbete går ut på att förebygga driftstörningar samt avlasta, stödja och bistå med behövlig teknisk kompetens. Deras arbete är därför mer av övergripande art utan direkt samband med den löpande produktionen. Enligt AD:s mening är processtödjarnas arbete därmed i huvudsak sådant som traditionellt betecknas som typiska tjänstemannauppgifter och SIF-avtalet kan tillämpas för de berörda arbetstagarna. Det principiellt viktiga i dessa domar är att arbetstagareavtal också kan tillämpas vid nyinrättade arbeten. Det avgörande för vilket avtal som skall tillämpas, är den huvudsakliga arbetsuppgiften. För att försöka komma till rätta med tvister rörande tillämpligt kollektivavtal, har mellan Metall och Svenska Industritjänste- AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 23

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV IF-METALLS SK KRISAVTAL KRISAVTALET Krisavtalet slöts den 2 mars 2009

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln Bilaga 6 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Detta avtal gäller tjänstemän som omfattas av avtalet för tjänstemän inom detaljhandeln.

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod och löneperiod

Information till hängavtalsbundna företag på plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod och löneperiod Information till hängavtalsbundna företag på plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod och löneperiod Avtalsperioden är på 3 år, fr o m 1 maj t o m 30 april 2020 Avtalsperiod 1: 2017-05-01-2018-04-30

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! Arbetsrätt för nybörjare på Tomas Nordensson Flygare 11 oktober 2016 PROGRAM Inledning Medbestämmandelagen Anställningsformer Klicka Uppsägning här för att ändra format på Ledighetslagarna Facklig

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

UPPGIFT 1 Svarsförslag

UPPGIFT 1 Svarsförslag Övningsfrågor arbetsrätt svar VT 2012 UPPGIFT 1 a) Ja då dessa arbetsuppgifter står i naturligt samband med de arbetsuppgifter hon skall utföra enligt kollektivavtalet. Hon torde också ha tillräckliga

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

Personaljuridik. Tjugoandra upplagan. Norstedts Juridik AB TOMMY ISESKOG

Personaljuridik. Tjugoandra upplagan. Norstedts Juridik AB TOMMY ISESKOG Personaljuridik Tjugoandra upplagan TOMMY ISESKOG Norstedts Juridik AB Innehåll 1. Kollektivavtal 17 1.1 Bakgrund 17 1.2 Bundenhet vid kollektivavtal 18 1.3 Fredsplikt och stridsrätt 25 1.4 Undantag från

Läs mer

Omorganisation på jobbet

Omorganisation på jobbet Omorganisation på jobbet Arbetsskyldighetens gränser Definitioner Omorganisation på jobbet Omplaceringsutredning (LAS 7 ) Steg för steg Anställningsavtalets ram Arbetsskyldighetens gränser Omständigheter

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar:

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar: ÖVERENSKOMMELSE EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och SEKO har idag träffat nedanstående avtal att gälla vid samtliga EFAs medlemsföretag för tiden 1

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Almega Heldagskurser. Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017

Almega Heldagskurser. Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017 Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017 Allmänt om förhandlingar Ha rätt attityd Respektera motparten, dess företrädare och de intressen de företräder Uppträd korrekt och proffsigt Håll dig till

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 1 of 5 21/09/2010 14:30 SFS 1987:1262 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1987-12-17 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:857 Arbetsrättslig

Läs mer

Personlig Assistans. Klicka här för att ändra format Att vara arbetsgivare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Personlig Assistans. Klicka här för att ändra format Att vara arbetsgivare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Personlig Assistans Att vara arbetsgivare på Tomas Bengtsson 2016-11-08 Almega på några minuter Ca 11 000 medlemsföretag Ca 600 000 medarbetare på 120 underrubrik kollektivavtal i bakgrunden Speglar förändringen

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 01-04-03 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen avser

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige ARBETSTIDSLAGEN Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige Arbetstidslagen 2014-12-03 1 ARBETSTIDSLAGEN (SFS 1982:673) Nationella bestämmelser samt bestämmelser baserade på EU-direktivet 2003/88/EG Arbetsmiljöverket

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Cikulär 3 april 2016, bilaga 1 Bilaga J till Livsmedelsavtalet Lönerevision - förhandling om nya löner 1. Lönepott Lokala förhandlingar ska upptas om fördelning av en lönepott om 294 öre per timme och

Läs mer

Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996

Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996 Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad,

Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad, Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad, omplaceringsskyldighet Datum:

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Förhandlingsprotokoll 206-04-29 Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

3. Parterna enas om att prolongera avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän.

3. Parterna enas om att prolongera avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän. ÖVERENSKOMMELSE mellan Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) och Sveriges Ingenjörer 1. Parterna enas om att för tiden från den 1 maj 2010 till och med den 29 februari 2012 prolongera senast gällande

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning undantas dock 1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 014-07-4 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen omfattar

Läs mer

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman förord Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehåller ofta pedagogiska sammanfattningar av vad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder; SFS 1999:132 Utkom från trycket den 23 mars 1999 utfärdad den 11 mars 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling om ändring i lagen (98:80) om anställningsskydd; SFS 007:389 den 3 juni 007 utfärdad den 3 maj 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3, 6 f, och 39 lagen (98:80) om anställningsskydd skall ha följande

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm 2016-10-11 Program Att anställa Anställningsformerna, anställningsavtal Under anställning Lön, semester, ledigheter enligt lag Avsluta anställning uppsägning

Läs mer

Hemställan. Bakgrund och alternativ. APM-Terminals Gothenburg AB. Svenska Hamnarbetareförbundets avdelning 4

Hemställan. Bakgrund och alternativ. APM-Terminals Gothenburg AB. Svenska Hamnarbetareförbundets avdelning 4 Hemställan APM-Terminals Gothenburg AB Svenska Hamnarbetareförbundets avdelning 4 Vi, av Medlingsinstitutet utsedda medlare, i konflikten mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4(Hamn 4an) och APM-Terminals

Läs mer

Nr 10 Augusti 2011. Detta cirkulär ersätter cirkulär nr 9 från juni 2011. Cirkulär nr 9 innehåller felaktigheter och ska makuleras!

Nr 10 Augusti 2011. Detta cirkulär ersätter cirkulär nr 9 från juni 2011. Cirkulär nr 9 innehåller felaktigheter och ska makuleras! Arbetsgivarfrågor Nr 10 Augusti 2011 Detta cirkulär ersätter cirkulär nr 9 från juni 2011. Cirkulär nr 9 innehåller felaktigheter och ska makuleras! Ändrade regler om övertid och skyddskommitté m.m. Från

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni 2010 ARBETSRÄTT Sommaren är här och många är på väg till välförtjänt ledighet.

Läs mer

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Förord Ledighet från arbetet för vård av barn har inte alltid varit en självklarhet. Inte heller har det varit självklart att man skulle få ersättning under

Läs mer

Arbetsrätt inom konsultbranschen

Arbetsrätt inom konsultbranschen Arbetsrätt inom konsultbranschen på Luleå 27 oktober 2016 Almegas sju förbund på Vi finns nära dig Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Stockholm Örebro Linköping på Göteborg Växjö Malmö Vi som arbetar i Norr

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning HomOL (1999-133) Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning (Ändring t.o.m. SFS 2003:310 införd) Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning; SFS 1999:133 Utkom från trycket den 23 mars 1999 utfärdad den 11 mars 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord:

Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord: Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsdomstolen, AD, arbetsrätt, arbetstid, kollektivavtal, rast, måltidsuppehåll Arbetsrättssektionen

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare Bilaga 2 Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare 1 Avtalets omfattning 2 Anställning Denna paragraf gäller också objektsanställda och timanställda

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET

KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET 2012 03 28 KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET Inledning Parterna kom i förra avtalsrörelsen överens om att göra en redaktionell översyn av ALFA. Avsikten var inte att göra några materiella förändringar utan

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM Gunvor Axelsson Karlstads universitet 11 maj 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt

Läs mer

UTBILDAR. Företaget och facket. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

UTBILDAR. Företaget och facket. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Klicka här Välkommen! för att ändra format Företaget och facket på Program Presentation Inledning Medbestämmandelagen (MBL) Facklig förtroendeman (FML) på Den svenska modellen på Förhandlingsmotparter

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Butiksavtalet Augusti Avtal 2013 Butiksavtalet

Arbetsgivarfrågor. Butiksavtalet Augusti Avtal 2013 Butiksavtalet Arbetsgivarfrågor Butiksavtalet Augusti 2013 Avtal 2013 Butiksavtalet Nytt Butiksavtal har äntligen träffats med Handelsanställdas förbund. Avtalet är, liksom Livsmedelsavtalet, på tre år och gäller från

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! på Rättigheter och skyldigheter under pågående anställning Sundsvall 2017-04-11 Ulrika Andersson Vi som arbetar i Norr Annette Gärling Arbetsrättsexpert Jenny Moberg Chef Almega Norr Ulrika

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:185

Regeringens proposition 2005/06:185 Regeringens proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen Prop. 2005/06:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM Gunvor Axelsson Karlstads universitet 16 december 2011 FRÅGA LAS OCH MBL Hösten 2004 får Tomas en provanställning i en butik som tillhör en detaljhandelskedja i

Läs mer

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning Denna sammanställning är en översikt över information som en arbetsgivare kan behöva ha kännedom om. Sammanställningen är inte uttömmande och det är rekommenderat att kontakta juridiskt biträde om några

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

ANLEDNING AV RÄTTSTVISTER, DVS. TVISTER DÄR RÄTTSORDNINGEN FÖRUTSÄTTS TILLHANDAHÅLLA EN LÖSNING.

ANLEDNING AV RÄTTSTVISTER, DVS. TVISTER DÄR RÄTTSORDNINGEN FÖRUTSÄTTS TILLHANDAHÅLLA EN LÖSNING. TVISTEFÖRHANDLINGAR: FÖRS MED ANLEDNING AV RÄTTSTVISTER, DVS. TVISTER DÄR RÄTTSORDNINGEN FÖRUTSÄTTS TILLHANDAHÅLLA EN LÖSNING. TVISTEN KAN GÄLLA OLIKA UPPFATTNINGAR OM HUR LAG ELLER KA SKALL TOLKAS, T.EX.

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING NORRBOTTEN 2013-05 1 Inledning Vårdförbundet, avdelning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 Sammanfattning Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning med stöd av en så kallad avtalsturlista, genomförde bolaget en förhandling på lokal nivå

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 Fråga om ett lokalt kollektivavtal, som överlåtaren av en verksamhet var bunden av, övergår till förvärvaren av verksamheten när både överlåtare och förvärvare

Läs mer

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Sammanfattning Protokoll Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Förhandling enligt MBL gällande byte av kollektivavtal Förhandlingsdatum mellan 2012

Läs mer