VERKSTADSAVTALET KOMMENTARER TILL VERKSTADSAVTALET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSTADSAVTALET KOMMENTARER TILL VERKSTADSAVTALET"

Transkript

1 VERKSTADSAVTALET KOMMENTARER TILL VERKSTADSAVTALET

2 KOMMENTARER TILL VERKSTADSAVTALET SVENSKA METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET

3 Innehållsförteckning Förord...15 Inledning...17 Avtalets tillämpningsområde...18 Avtalsbunden arbetsgivare...18 Tillämpliga arbetsuppgifter...18 Avgränsning mot tjänstemännen...21 Avgränsning mot arbetsledare...27 Arbetsskyldighet...28 Arbetsgivarens 32-rättigheter...29 Permittering...29 Omplacering...29 Disciplinära åtgärder...32 Kränkande särbehandling...33 Ordningsregler...33 Löneskydd...34 Nyanställda...38 Lokala avvikelser från detta avtal Huvudavtalet Regler för behandling av tvister mellan arbetsgivare och arbetare...46 Mom. 1. Huvudavtalet...46 Förhandlingsrätt...46 Preskription...47 Lokal förhandling...48 Central förhandling...48 Protokoll...49 Talans väckande LAS...52 FML MBL MBL MBL...55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3

4 Undantag från förhandlingsskyldigheten...55 Vetorätt...56 Riktlinjer Metall-VF...56 Mom. 2 Skiljenämnd...59 Skiljenämnd...59 Mom. 3 Arbetstider...60 Arbetstidsfrågor Löneprinciper...61 Jämställdhet Timlöner...63 Mom. 1 Lägsta timlöner...63 Lönegrupper...64 Flit- och skicklighetstillägg...64 Mom. 2 Lön till elever i yrkesutbildning, arbetare under 16 år och arbetare med nedsatt arbetsförmåga...66 Undantag från lägsta timlöner...67 Introduktionslöner för ungdomar...68 Feriearbete Ackordsarbete...71 Mom. 1 Löneform...72 Tillämplig löneform...72 Rent ackord...72 Mom. 2 Ackordsprislista...74 Fasta ackordsprislistor...75 Mom. 3 Ackord, fri förhandling...76 Tillfälliga ackord...77 Förhandling...77 Ackordsöverenskommelse...77 Överenskommelse träffas inte...78 Tvister...79 Mom. 4 Premie- och blandackord...80 Riktlinjer...81 Regler för arbetsstudier...82 Mom. 5 a) Beräkning av ackord...82 Ackordsekvation...83 Penningfaktorer, AV-system gruppering...85 Arbetsvärdering...87 Grupperingsregler...88 Mom. 5 b) Riktpunkt vid ackordssättning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

5 Konjunkturfaktor...92 MTM-avtal...93 Z-faktorn...93 Mom. 6 Gemensamhetsackord...94 Gemensamhetsackord...94 Mom. 7 Lönegaranti vid ackord...95 Timlönegaranti...95 Mom. 8 Anteckningar vid ackord...95 Anteckning av ackordspris...95 Kassation Arbetstid...97 EU:s direktiv 93/104/EG...97 Mom. 1 Arbetstidslagen...98 Arbetstidslagen...98 Mom. 2 Ordinarie arbetstidens längd Mom. 2.1 Ordinarie arbetstidens längd Arbetstidens längd Vad är skiftarbete? Kompensationsledighet Mom 2:2 Arbetstiden vid anläggningsarbete Arbete i bergrum Mom 2:3 Underrättelse om arbetstider Deltidsarbete Mom. 3 Ordinarie arbetstidens förläggning Mom 3:1 Ordinarie arbetstidens förläggning Korridor Intermittent treskiftsarbete Mom. 3:2 Arbetstid vid kontinuerlig drift Uppehåll vid kontinuerlig drift Mom. 3:3 Annan förläggning av arbetstid Förskjuten arbetstid Mom 3:4 Raster m.m Rast, måltidsuppehåll, paus Mom 3:5 Arbetstidens kontrollerande Tidskontroll Mom 3:6 Nattvila Nattvila Mom 3:7 Veckovila Veckovila Sjudagarsperioder Veckovilan vid frånvaro INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5

6 Undantag vid veckovila Mom. 4 Övertid Mom 4:1 Övertid Skyldighet att utföra övertidsarbete Definition av övertid Dygnsregel Flextid Mom 4:2 Begränsning av övertid Övertid Mertid Uttag av kompensationsledighet Mom 4:3 Produktionsövertid Kollektiv produktionsövertid Mom 4:4 Nödfallsövertid Nödfallsövertid Mom. 5 Jourtid Jourtid Mom. 6 Överenskommelser och dispens Lokal överenskommelse om extra övertid Lokala avtal som ska godkännas centralt Mom. 7 Registrering av arbetstid, övertid och jourtid Arbetstidsjournal Mom. 8 Verkstadsindustrins Arbetstidsnämnd Verkstadsindustrins Arbetstidsnämnd Mom. 9 Förhandlingsordning Förhandlingsordning Anteckningar till förhandlingsprotokollet Anvisningar för registrering av arbetstid m.m Arbetsberedskap Ersättning för arbete på obekväm tid och övertid Mom. 1 Arbete på obekväm tid Ordinarie arbetstid Ob-tillägg enligt A, B och C Mom. 2 Övertidsarbete Övertidstillägg Övertid på skift Kompensationsledighet Ej ob- och övertidsersättning samtidigt Mom. 3 Skiftformstillägg Skiftformstillägg INNEHÅLLSFÖRTECKNING

7 Mom. 4 Underjordstillägg Underjordstillägg Särskilda bestämmelser rörande gjuterier Mom. 1 Klockslaget för arbetstidens slut Fri hemgång Mom. 2 Hinder Väntetid Mom. 3 Kassation av gjutgods Kasserat gods Mom. 4 Erforderliga verktyg Verktygsersättning Mom. 5 Ynglingar under 18 år Minderåriga arbetare Mom. 6 Skyddsutrustning Mom. 7 Vid arbete inuti smältugnar Fria överdragskläder Semester och helglön Mom. 1 Förläggning av semester m.m Semesterns längd Obetald semester Tjänstledighet i samband med nyanställning Sparad semester Förläggning av huvudsemester Permittering vid semesterstängning Semesterns förläggning i övrigt Ej utnyttjad semester Semesterersättning Uttag av sparade semesterdagar Deltid Mom. 2 Beräkning av semesterlön Beräkning av antalet betalda semesterdagar Semesterlönegrundande frånvaro Icke semesterlönegrundande frånvaro Medeltimförtjänst Garanterad semesterlön Ej representativ lön Sysselsättningsgrad Skiftarbete Icke semesterlönegrundande ledighet Sparad semester Semester vid halv sjukskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 7

8 Semesterersättning Korta tidsbegränsade anställningar Mom. 3 Förutsättningar för helglön Rätt till helglön Berörda helgdagar Helglön vid sjukdom Innehållande av helglön Återgång i arbete efter tjänstledighet Mom. 4 Beräkning av helglön Genomsnittsförtjänst Deltidsarbete Delpension Intermittent deltidsanställda Arbete utom verkstaden Mom. 1 Lokal överenskommelse stupstock Flerdygnstraktamenten Lokala överenskommelser kan ej träffas Egen verkstad Övernattning Traktamentets storlek Logi Researvode Mom. 2 Ersättning för färdtid Restid Väntetid Ersättningens storlek Bilförare Gångtidsersättning Mom. 3 Resekostnadsersättning Resekostnad Mom. 4 Egen bil Egen bil i tjänsten Mom. 5 Sjukdom m.m Sjukdom på annan ort Mom. 6 Arbete utomlands VA:s tillämpningsområde Enskild överenskommelse Försäkringar och pensioner Värnplikt och sjukdom Mom. 1 Ledighet m.m Lagskydd INNEHÅLLSFÖRTECKNING

9 Rätt till tjänstledighet enligt VA Underrättelse till arbetsgivaren Anställningsskydd Olika ledighetsregler Mom. 2 Rätt till sjuklön Lagen om sjuklön Sjuklöneperiodens längd Sjukdom under semestern Sjukdom under ledighet Förtroendevalda Sjuklönegaranti Mom. 3 Anmälan och styrkande av sjukdom Anmälan om sjukdom Läkarintyg Avstängning Allergiker m.m Mom. 4 Beräkning av sjuklön Karensdag, ersättningsnivåer, sjuklöneunderlag Kollektiv produktionsövertid Återinsjuknanderegel Hög sjukfrånvaro Mom. 5 Havandeskapslön Havandeskapslön Skyddsanordningar Mom. 1 Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar Mom. 2 Varmförzinkning Särskilda skydds- och ersättningsförmåner Mom. 3 Särskilt hälsofarligt arbete Läkarundersökning Mom. 4 Företagshälsovård Företagshälsovård Angående visst särskilt smutsigt arbete samt där risk för hälsofarlig hudpåverkan föreligger Mom. 1 Vid tillfälligt och smutsigt arbete Rätt till smutsersättning Mom. 2 Särskild hälsorisk Visst smutsigt arbete Verktygsersättning till träarbetare Verktygsersättning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 9

10 15 Betalning vid driftsavbrott och permittering Mom. 1 Vid driftsavbrott eller annan väntetid Orsak till avbrottet Ersättningens storlek Lokal överenskommelse Mom. 2 Regler för permitteringslön Permitteringslön Anställnings ingående och upphörande Mom. 1 Med stöd av lokal överenskommelse Dispositiv lagstiftning Anställningsform enligt LAS Tidsbegränsad anställning enligt VA Fackligt veto Tidsbegränsad anställning enligt LAS Arbetets särskilda beskaffenhet Vikariat Praktikarbete och feriearbete Värnpliktstjänstgöring Felaktig visstidsanställning Mom. 2 Vid uppsägning eller permittering Turordning enligt LAS Särskild turordning enligt VA Äldreavgångar Olika driftsenheter Central förhandling vid synnerliga skäl Mom. 3 Arbetsfri uppsägningstid Uppsägningstid Uppsägningslön Uppsägningstid iakttas ej Uppsägningstid behöver ej iakttas Mom. 4 Utkvittering av slutlön Del av ackordsöverskott Outtagen lön Skydd mot anställningsspärrar Betalning vid övergång till annat arbetsområde samt vid omställning i arbetet Mom. 1 Lokal överenskommelse Indelning i arbetsområden Mom. 2 Beräkning av eventuellt tillägg Lönetillägg Avräkning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

11 Mom. 3 Tilläggsperiodens längd Periodens längd Omplacering på egen begäran Mom. 4 Betalning vid omställning Omställning Löneutbetalning Mom. 1 Löneutbetalning Avlöningsperiod Löneutbetalning Förskott Mom. 2 Banklön eller dyl Kontant lön, Banklön Mom. 3 Inkassering av fackföreningsavgifter Fackföreningsavgift AMF-försäkringar m.m Grupplivförsäkring (TGL) Avgångsbidrag (AGB) Gruppsjukförsäkring (AGS) Avtalspension SAF-LO Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Hemarbetare Mom. 1 Försäkringar för hemarbetare Avtalsförsäkringar Mom. 2 Information om risker Arbetsmiljö Mom. 3 Ersättning Lön Mom. 4 Utökning Förtur till arbete Mom. 5 Sjukdom Sjuklön till hemarbetare Permission Lagregler Tjänstledighet enligt särskild överenskommelse Mom. 1 Vad menas med permission Permissionsanledning Eget bröllop och 50-årsdag Förstagångsbesök hos läkare och tandläkare Besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare INNEHÅLLSFÖRTECKNING 11

12 Nära anhörigs frånfälle Nära anhörigs begravning Plötsligt svårt sjukdomsfall hos nära anhörig Mom. 2 Arbetsskada Arbetsskada Tiden för detta avtals bestånd Samarbetsavtal Industrins förhandlingsavtal (Industriavtalet) Riktlinjer för tillämpning av blandackord Regler för månadslön Månadslönens beräkning Lön per dag och timme Lön för del av löneperiod Löneberäkning vid sjukfrånvaro Havandeskapslön Ledighet med tillfällig föräldrapenning Löneberäkning vid annan frånvaro Övertidsarbete Semester Helglön Arbete utom verkstaden Läkarbesök och permission Driftsavbrott och permittering Övergång till annat arbetsområde och omställning i arbetet Löneutbetalning Anställningens upphörande Regler för permitteringslön LAS Arbetsförmedlingen Överenskommelse Regler för permitteringslön Permitteringslön Turordningsbestämmelser Återgång i arbetet Primära förhandlingar Permitteringstid Omfattning Permitteringslön Permitteringslön utges inte INNEHÅLLSFÖRTECKNING

13 9 Säsongsarbete, hemarbete m.m Permitteringslöneanordningen SAF-LO Anteckningar ur förhandlingsprotokollet Utgående avlöningsförmåner Gällande specialöverenskommelser Fasta ackordsprislistor Rörledningsbranschen Husbyggnadsarbete Termerna lägsta timlön, timlön och tidlön Överenskommelse angående företagens medverkan vid uppbörd av fackföreningsavgifter Uppbörd av fackföreningsavgift Avdrag och inbetalning Arbetarpartens uppgiftsskyldighet Arbetsgivarens uppgiftsskyldighet Redovisning Giltighet Överenskommelse om betalning enligt genomsnittsförtjänstregeln Jämställdhetsavtal Mål för jämställdhet i arbetslivet Arbetsgivarens ansvar De lokala parternas uppgifter Personalrekrytering Arbetsförhållanden Arbetsledning Utveckling av den anställde i arbetet Utvecklingen på jämställdhetsområdet Meningsskiljaktigheter Giltighetstid Jämställdhetslagen Indirekt könsdiskriminering Anställning, befordran, utbildning Lönediskriminering Sexuella trakasserier Mål för jämställdhet i arbetslivet Kartläggning Arbetsplatser med endast kvinnliga anställda Utvecklingen på jämställdhetsområdet Meningsskiljaktigheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 13

14 Avtal om kompetensutveckling i företagen Kompetensutveckling inom verkstadsindustrin Avtal om kompetensutveckling Mål Lokal partssamverkan Personlig utveckling Samverkan mellan förbundsparterna Förhandlingsordning Giltighetstid Andra avtal och lagar Överenskommelse om ersättning vid asbestundersökning Avtal om utvecklingsarbete mot belastningsskador Undersökning/kartläggning Åtgärdsprogram Förhandlingsordning Riktlinjer för icke nivåpåverkande lönehöjningar (INL) Lokal överenskommelse Flit- och skicklighetstillägg Huvudavtal Industrins förhandlingsavtal (Industriavtalet) Avtalets syfte Allmänna riktlinjer Industrikommittén Opartisk ordförande Tidsplan för förhandlingar om kollektivavtal Befogenheter för opartisk ordförande Retroaktivitet Arbetskonflikt Förbundsavtalens tillämpning av fredsplikt Förkortningar Citerade domar från Arbetsdomstolen Sakregister Tabell med förhandlingsordning Tabell över olika ledighetsregler INNEHÅLLSFÖRTECKNING

15 Förord till 1998, 1999 och 2000 års upplaga Dagligen uppstår tvister på företagen om tillämpningen av Verkstadsavtalet, i denna kommentarsbok förkortat VA. Det är därför av största vikt för förbundets medlemmar, och främst för fackligt förtroendevalda och lokala förhandlare att känna till innebörden av reglerna i avtalet. Det är ofta svårt att enbart av själva avtalstexten förstå hur avtalet ska tillämpas. I vissa frågor har avtalsparterna olika uppfattningar om hur avtalet ska tolkas. Det är då viktigt att veta hur avtalet bör tillämpas enligt Metalls uppfattning. I motionerna 483 och 485 till 1977 års kongress yrkades att en avtalskommentar skulle utges om VA. Kongressen beslöt i enlighet med detta yrkande. År 1981 gav förbundsstyrelsen ut en första kommentar till VA. Denna femte upplaga bygger på lydelsen av 1998, 1999 och 2000 års VA. Kommentaren har kompletterats med hänsyn till förändringar i avtal, lagar och rättspraxis. Texten har särskilt markerats där förändringar eller nya kommentarer gjorts. De tvister rörande VA som kan uppstå på en arbetsplats är mycket mångskiftande och oförutsebara. Denna kommentar gör därför inte anspråk på att besvara alla tillämpningsproblem. Under 1970-talet infördes många nya lagar på arbetsmarknaden. Kommentaren till VA innehåller inte några fullständiga kommentarer till dessa lagar. För ytterligare studier om lagarna hänvisas till bland annat Arbetsrätt i praktiken, en facklig handbok utgiven av Tidens förlag (författare Bo Bylund/Lars Viklund). Förbundet ger också ut boken Metall i Arbetsdomstolen Betydelsefulla domar vilken kan beställas från förbundets FÖRORD 15

16 materialexpedition. I denna bok kommenteras de AD-domar som haft stor betydelse för tolkningen av Metalls olika avtal. Arbetsrätten genomgår ständigt förändringar. Det är troligt att dessa förändringar kan bli betydande i en nära framtid. Sveriges medlemskap i EU (Europeiska Unionen) innebär ökad påverkan av Europa-rätten. Metall kommer att bevaka förändringarna och löpande informera om dem i förbundsmeddelanden och Metall-info. Tidskriften Lag & Avtal kommenterar på ett utmärkt sätt de nya reglerna inom arbetsrätten. (Lag & Avtal, Box 7572, STOCKHOLM). Metall subventionerar sedan länge en viss del av prenumerationspriset. Metall planerar att ge ut uppdaterade kommentarer om Verkstadsavtalet när avtalet omfattar en längre tidsperiod. Vi kommer också kontinuerligt att uppdatera kommentarerna i förbundets avtalsdatabas. Stockholm Förbundsstyrelsen 16 FÖRORD

17 Inledning Parterna i VA är Svenska Metallindustriarbetareförbundet (Metall) och Sveriges Verkstadsförening (VF). Metall bildades 1888 och Sveriges Verkstadsförening tillkom Sveriges Verkstadsindustrier (VI) bildades 1991 genom en sammanslagning av VF och Sveriges Mekanförbund. VI är en intresseorganisation för svensk verkstadsindustri. VF kvarstår dock inom VI som juridisk arbetsgivarorganisation och därmed som arbetsgivarpart i VA. Metall arbetade från början intensivt på att avtalsreglera förhållandena på verkstäderna. VF försökte på alla sätt motarbeta förbundets strävanden att uppnå enhetliga regler på arbetsplatserna. Efter segslitna förhandlingar och öppna konflikter tillkom det första VA den 9 november Bestämmelserna i avtalet har sedan dess på olika sätt utökats och justerats. Grundprincipen i avtalet har emellertid hela tiden varit densamma. Avtalet är ett minimilöneavtal som fastställer de lägsta löner som får tillämpas. Avtalet bygger på förutsättningen att högre lön än minimilön ska betalas till arbetstagare allt efter flit, skicklighet och arbetets svårighetsgrad. VA har traditionellt ansetts vara ett utpräglat ackordslöneavtal. Numera är tidlön och olika former av blandackord de vanligaste löneformerna. Det kan här nämnas att i det första VA varierade minimilönerna för vuxna arbetstagare mellan öre i timmen. Arbetstiden var fastlagd till högst 10 timmar per dag och högst 57 timmar per vecka. VA tillämpas nu för ca anställda vid ca arbetsplatser. INLEDNING 17

18 Avtalets tillämpningsområde Avtalsbunden arbetsgivare VA ska enligt 4 mom. 1 tillämpas vid verkstäder anslutna till Sveriges Verkstadsförening. Även av 26 medbestämmandelagen (MBL) följer att en arbetsgivare är bunden av VA så snart arbetsgivaren blivit medlem i VF (se dock AD 1973: 12). En arbetsgivare blir också bunden av VA genom att träffa ett lokalt avtal med en av förbundets avdelningar, ett s.k. hängavtal, i vilket hänvisas till vid varje tidpunkt gällande VA. Ett företag kan också bli bundet av VA på ytterligare ett sätt. Enligt 28 MBL gäller nämligen att om ett företag helt eller delvis övergår från arbetsgivare som är bunden av VA till ny arbetsgivare, så blir även denne bunden av avtalet. Detta gäller dock bara under förutsättning att den nye arbetsgivaren inte redan är bunden av annat tillämpligt kollektivavtal. VA får inte heller före övergången ha sagts upp av den tidigare ägaren eller av den fackliga organisationen. Om ett företag som är bundet av VA, försätts i konkurs är konkursboet genom dess konkursförvaltare skyldigt att tillämpa VA. Och detta gäller oberoende av om konkursboet fortsätter att driva företagets rörelse vidare. Konkursförvaltaren är också skyldig att följa eventuella lokala överenskommelser som finns vid företaget. Det anförda framgår av följande dom från AD. 1978:95. Alster Bruk i Karlstad AB försattes i konkurs. Bolaget var genom hängavtal bundet av VA. Redan före konkursbeslutet var de anställda uppsagda och driften nedlagd. AD fann att förvaltaren ändå var skyldig att följa reglerna i VA. Detta innebar bland annat att han hade skyldighet att tillse att fackföreningsavgifter inkasserades (se vidare kommentarer till 18). Tillämpliga arbetsuppgifter VA ska tillämpas på alla arbetsuppgifter inom avtalets tilllämpningsområde oberoende av vem som utför dem. Arbetsgivaren är alltså skyldig att tillämpa avtalet oberoende av om 18 AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

19 det gäller en medlem i Metall, en oorganiserad eller en medlem i annan facklig organisation som utför arbetsuppgifterna. Detta innebär att en arbetsgivare blir skadeståndsskyldig mot Metall om denne exempelvis skulle betala lägre lön än tillåtet till oorganiserad arbetstagare. Däremot kan de oorganiserade arbetstagarna inte med stöd av VA begära högre lön eller skadestånd. När det gäller att bedöma vilka arbetsuppgifter som faller under VA ska den så kallade industriförbundsprincipen tillämpas. Detta innebär att alla på verkstaden förekommande arbetsuppgifter omfattas av avtalet. Dit hör exempelvis svarvning, fräsning, svetsning, kontroll- och provningsarbeten, maskinreparationer, servicemontage, elektriska arbeten, målning, snickring, emballering, städning av verkstadslokalerna, transporter och liknande samt kontorsstädning. Även när de anställda vid verkstaden utför ombyggnads- eller nybyggnadsarbeten inom det egna företagets ram och åt den egna arbetsgivaren, ska VA tillämpas på dessa arbetsuppgifter. Motsvarande gäller om de anställda utför arbeten utom verkstaden i form av montage, servicearbeten eller liknande. På byggarbetsplatser kan metallarbete förekomma i varierande omfattning. Metall och Byggnads har enats om vissa principer när det gäller organisationsrätten. Grunden för överenskommelsen är den så kallade huvudsaklighetsprincipen i LO:s organisationsplan. Utgångspunkten är då att organisationsrätten vid arbete på en byggarbetsplats, ska tillfalla Byggnads. Vid entreprenadverksamhet på byggarbetsplatsen ska huvudsaklighetsprincipen vara vägledande vid blandad verksamhet. Detta innebär att beträffande företag som tillverkar och monterar en produkt på byggarbetsplatsen, tillfaller avtalsrätten Metall. I de fall företag enbart arbetar med montage av andra företagsprodukter, tillfaller rätten Byggnads. Tillverkning och montering av stålkonstruktioner ska tillhöra Metall. Gränsen mot Byggnads går mellan stålkonstruktioner och fasaduppbyggnader och får bedömas mot omfattningen av verksamheten. Beträffande centrala verkstäder och förråd hos byggnadsföretag, gäller att verkstäderna ska tillhöra Metall och förråden Byggnads. När verksamheten AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 19

20 är blandad ska den verksamhet som dominerar bestämma organisationsrätten. AD har i några domar behandlat tvister om VA:s tillämpningsområde. I följande fall har domstolen ansett att arbetsuppgifterna faller under avtalet. 1938:51. Uppsättning av taklanterniner hos kunder inbegripet montering av glasskivorna. 1939:85. Reparation av elektriska motorer och transformatorer. 1962:2. Ett företag tillverkade undertak som bestod av aluminiumplattor och anordningar för uppfästning av plattorna. Montering av taken hos kunder föll under VA. 1962:23. Ett företag tillverkade ställverk. VA ansågs också omfatta arbeten hos kund med att montera ställverket jämte tillhörande anläggningar samt i samband därmed utföra nödvändiga kabelarbeten såsom kabeldragning och uppsättning av kabelstegar. 1974:20. Ett företag tillverkade bland annat bastuaggregat och manöverpaneler till dessa. I en särskild fabriksbyggnad, som låg 60 meter från verkstaden, tillverkade företaget också basturum av trä. Även detta arbete ansågs höra under VA. 1974:34. Tillverkning av svetsade plåt- och balkkonstruktioner för uppsättning i byggnader. I domen 1933:43 fann AD däremot att tillverkning av lampskärmar inte föll under VA. Ställningen var av metall men arbetet bestod till övervägande del av behandling av pergamentpapper. Ytterligare domar: 1930:20, 1930:58, 1930:70 och 1942:66. Som en allmän princip gäller sammanfattningsvis att under VA faller allt arbete som efter ett praktiskt bedömande står i ett naturligt samband med den centrala verksamhet på vilket avtalet först och främst syftar. 20 AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

21 Avgränsning mot tjänstemännen Under senare år har allt oftare uppstått tvister om vissa arbetsuppgifter inom verkstadsindustrin ska hänföras under VA eller under industritjänstemannaavtalet. Det förekommer att arbetsgivare tillämpar olika avtal för anställda som utför likartade arbetsuppgifter. Det är viktigt att slå fast att för en arbetsuppgift kan bara tilllämpas ett avtal. Arbetsgivaren är skyldig att tillämpa avtalen på ett korrekt sätt. Vilket avtal som ska tillämpas är alltså en rättstvist mellan arbetsgivaren å ena sidan och arbetstagarorganisationen å den andra. Avgörande vid den rättsliga bedömning som ska ske, är endast arbetsuppgifternas art. Det spelar ingen roll i vilken organisation de berörda anställda är medlemmar. AD 1961:29. Vid Fagersta Järnverk fanns på laboratoriet anställda som skötte en apparat för spektrografisk analys, en s.k. kvantumeter. De var organiserade i SIF. AD kom fram till att SIF-avtalet inte skulle tillämpas på dessa anställda. De föll alltså under järnbruksavtalet. AD 1978:18. Vid en keramisk industri var en grupp s.k. modellörer anställda. Dessa hade till uppgift att framställa originalmodeller av vissa produkter som tillverkades vid fabriken. Ostridigt hade arbetareavtalet tidigare tillämpats för dessa. Under senare år har emellertid modellörerna gått in i Svenska Industritjänstemannaförbundet och arbetsgivaren har ensidigt tillämpat detta avtal. AD framhöll att modellörernas arbete traditionellt fallit under arbetareavtalet och att någon avgörande förändring inte skett som medför att det är fråga om tjänstemannaarbete. Att modellörerna har varit månadsavlönade och att de är medlemmar i SIF hade ingen särskild betydelse i tvisten. Det spelade heller ingen roll att arbetsgivaren ensidigt, och utan att Fabriksarbetareförbundet kan anses ha godkänt det, har tillämpat tjänstemannaavtalet i flera år. AD kom fram till att arbetareavtalet ska tillämpas. Principerna i 1978 års dom har bekräftats i AD 1986:138 som gällde avtalstillämpningen inom Svensk Bilprovning och AD 1987:45 angående avtalstillämpningen för några driftstekniker vid Gullspångs Kraft AB. Dessutom finns principerna bekräftade i AD 1987:75 som gällde några servicetekniker vid AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 21

22 Ulvsunda Verkstads AB. Det är en central och utomordentligt väsentlig dom för Metalls vidkommande. AD 1987:75. Företaget tillverkar innerslipmaskiner. I serviceteknikernas arbetsuppgifter ingår bland annat att utföra den slutliga monteringen av maskinerna och utprovningen av det datorsystem, som följer med varje maskin. Serviceteknikernas arbete hade ända sedan mitten på 1950-talet tillhört VA:s område. I början på 1970-talet beslöt företaget ensidigt att tillämpa tjänstemannaavtalet. Därefter har långa och segdragna förhandlingar pågått som inte har lösts förrän i AD AD konstaterar att serviceteknikerna alltjämt tar del i själva produktionen och att arbete sker på samma stadium i tillverkningsprocessen. Införandet av datasystemet har därför endast medfört den förändringen, att serviceteknikerna inte utför finjustering med handverktyg, utan i stället provar ut ett arbetsprogram med hjälp av ett i övrigt färdigställt datasystem. Den förändringen kunde enligt AD inte betraktas som genomgripande, utan fick i stället uppfattas som normal modernisering av arbetsuppgifterna. Det gällde särskilt mot bakgrund av att verksamheten bedrivs i en bransch som ständigt genomgår teknisk utveckling. Det saknade också betydelse att maskinerna blev tekniskt mer avancerade och att bolaget ökat kraven på arbetstagarnas prestationer. Dessutom tillade AD att parterna var överens om att VA mycket väl kunde tillämpas på mycket kvalificerade arbeten. Två viktiga domar i AD (1989:12 respektive 1998:37) angående vilket avtal som skall tillämpas vid nyinrättade arbeten: AD 1989:12. I en fabrik som ägs av AB Vin- och Spritcentralen, tar man i bruk en automatiserad lager- och ordersammanställningsanläggning. Denna anläggning styrs av ett processdatasystem. För handhavande av detta system, tillskapas bland annat två befattningar som biträdande systemoperatör. Tvisten gällde om dessa arbeten skulle anses vara tjänstemannaarbete eller om branschavtalet med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet skulle tillämpas. Arbetsuppgifterna för operatörerna bestod av att sköta driften med hjälp av två stycken datorer. I detta ligger också att lokalisera och åtgärda 22 AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

23 fel och att ge råd till andra arbetare ute i anläggningen. Arbetsgivarsidan ansåg att arbetsuppgifterna var tjänstemannaarbete genom att arbetsuppgiften var nyinrättad och samtidigt krävde särskild kunskap i ADB-teknik. AD ansåg för det första, att de båda biträdande systemoperatörernas befattningar är helt nya och saknar motsvarighet i tidigare förhållanden. Fastän arbetsuppgifterna skedde i huvudsak i ett kontrollrum, kom AD vidare fram till att operatörernas arbetsuppgifter, inte på något nämnvärt sätt, skilde sig från annat arbete ute i anläggningen, vilka ostridigt föll under branschavtalet med Livsmedelsarbetareförbundet. Att arbetsuppgifterna utfördes med tillämpning av datateknik, hade i detta avseende ingen speciell betydelse. AD 1998:37. Företaget tillvekar kretskort och störningsfilter till basstationer för mobiltelefoner. Vid årsskiftet 1995/96 införde bolaget en ny typ av befattning, så kallade processtödjare. De nya tjänsterna tillsattes med montörer/operatörer, vilka arbetade inom Metalls avtalsområde. Bolaget började därefter ensidigt tillämpa SIF-avtalet. Metall hävdade att VA även fortsättningsvis skulle tillämpas för de berörda arbetstagarna. AD konstaterade att arbetstagarna i sitt montörskap i huvudsak varit knutna till den löpande fysiska produktionen, medan de i egenskap av processtödjare inte deltar i själva tillverkningen eller monteringen av olika komponenter. Processstödjarnas arbete går ut på att förebygga driftstörningar samt avlasta, stödja och bistå med behövlig teknisk kompetens. Deras arbete är därför mer av övergripande art utan direkt samband med den löpande produktionen. Enligt AD:s mening är processtödjarnas arbete därmed i huvudsak sådant som traditionellt betecknas som typiska tjänstemannauppgifter och SIF-avtalet kan tillämpas för de berörda arbetstagarna. Det principiellt viktiga i dessa domar är att arbetstagareavtal också kan tillämpas vid nyinrättade arbeten. Det avgörande för vilket avtal som skall tillämpas, är den huvudsakliga arbetsuppgiften. För att försöka komma till rätta med tvister rörande tillämpligt kollektivavtal, har mellan Metall och Svenska Industritjänste- AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 23

Teknikavtalet IF Metall

Teknikavtalet IF Metall Gemensamma avtalskommentarer Teknikavtalet IF Metall 1 april 2010 31 januari 2012 TEKNIKAVTALET IF METALL 1 april 2010 31 januari 2012 PRODUKTION Tagg, Stockholm TRYCK Ljungbergs Tryckeri AB, 2010 Teknikavtalet

Läs mer

Teknikavtalet Metall. 1 april 2004 31 mars 2007

Teknikavtalet Metall. 1 april 2004 31 mars 2007 Teknikavtalet Metall 1 april 2004 31 mars 2007 Teknikavtalet Metall 1 april 2004 31 mars 2007 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Svenska Metallindustriarbetareförbundet (Metall) Det tidigare s.k. Verkstadsavtalet

Läs mer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer Stål- och Metallavtalet 2010 2011 Kommentarer Förord och läsanvisningar Denna avtalskommentar till stål- och metallavtalet (det s k Röda Avtalet) har utarbetats gemensamt av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet

Läs mer

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2007, 2008, 2009. Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2007, 2008, 2009. Teknikavtalet IF Metall 1 g 7 4 Teknikavtalet IF Metall 2007, 2008, 2009 Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall 1 Teknikavtalet IF Metall 1 april 2007 31 mars 2010 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket Metall (IF

Läs mer

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall. Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall. Teknikavtalet IF Metall 1 Teknikavtalet IF Metall 2012 Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall 1 2 Teknikavtalet IF Metall Teknikavtalet IF Metall 1 februari 2012 31 mars 2013 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket

Läs mer

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2010, 2011. Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2010, 2011. Teknikavtalet IF Metall 1 Teknikavtalet IF Metall 2010, 2011 Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall 1 2 Teknikavtalet IF Metall Teknikavtalet IF Metall 1 april 2010 31 januari 2012 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket

Läs mer

SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 0265 SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser

Läs mer

Arbetare Avtal för bemanningsföretag

Arbetare Avtal för bemanningsföretag Arbetare Avtal för bemanningsföretag Avtal tecknat 2012 Giltighetstid: 2012-05-01 2015-04-30 Fastighetsanställdas Förbund, GS Facket för skogs, trä- och grafisk bransch, Handelsanställdas förbund, Hotell

Läs mer

Installationsavtalet

Installationsavtalet Region Mitt VK-28 Region Väst Region Syd VK-15 Sundsvall VK-21 VK-16 VK-9 VK-2 Göteborg VK-10 VK-1 Solna VK-31 VK-26 VK-8 Malmö Svenska Elektrikerförbundet Box 1123 111 81 Stockholm www.sef.se Region Nord

Läs mer

Personalfrågor. Nytt i denna uppdatering är markerat med kantlinje. Föregående uppdatering skedde 2005 04 01

Personalfrågor. Nytt i denna uppdatering är markerat med kantlinje. Föregående uppdatering skedde 2005 04 01 Uppdaterat 2007-08-15 Nytt i denna uppdatering är markerat med kantlinje Föregående uppdatering skedde 2005 04 01 Observera att direkt efter innehållsförteckningen finns en ny opaginerad sida med information

Läs mer

Elektroskandiaavtalet 2012-2013

Elektroskandiaavtalet 2012-2013 Elektroskandiaavtalet 2012-2013 Gällande 2012-09-01 2013-09-30 Anställda vid Elektroskandia Sverige AB TeknikGrossisternas Arbetsgivareförening Svenska Elektrikerförbundet 1 Kap Allmänna bestämmelser sid

Läs mer

VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser

VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser 2007-04-01-2010-03-31 VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser VVS Företagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Avtalets art och omfattning...4 2 Om arbetares

Läs mer

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 1024 FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Riksavtal 7 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016 Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 2013 2016 1 Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan VVS Företagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) De tidigare

Läs mer

Livsmedelsindustrin Livsmedelsavtalet med tilläggsavtal

Livsmedelsindustrin Livsmedelsavtalet med tilläggsavtal Livsmedelsindustrin Livsmedelsavtalet med tilläggsavtal 1 april 2013 31 mars 2016 Livsmedelsföretagen Livsmedelsarbetareförbundet Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Överenskommelsen mellan SAF och

Läs mer

Kollektivavtal. Stål och Metall. Kollektivavtal

Kollektivavtal. Stål och Metall. Kollektivavtal 2010 2011 Kollektivavtal Stål och Metall mellan Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och Industrifacket Metall angående arbets- och lönevillkor för arbetare anställda i företag anslutna till Stål och

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström Uppsägning p.g.a. arbetsbrist och kravet på tillräckliga kvalifikationer

Läs mer

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 1111 FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Riksavtal 7 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

Buteljglasindustrin. 1 juni 2010-31 mars 2012. Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall

Buteljglasindustrin. 1 juni 2010-31 mars 2012. Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall Buteljglasindustrin 1 juni 2010-31 mars 2012 Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall Kollektivavtal 2010-2012 Buteljglasindustrin Giltighetstid: 1 juni 2010 31 mars 2012 Byggnadsämnesförbundet Industrifacket

Läs mer

2012-04-01 2013-03-31. VVS-avtalet. Kollektivavtal och övriga överenskommelser. Byggnads VVS Företagen

2012-04-01 2013-03-31. VVS-avtalet. Kollektivavtal och övriga överenskommelser. Byggnads VVS Företagen 2012-04-01 2013-03-31 VVS-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser Byggnads VVS Företagen 2012-04-01 2013-03-31 vvs-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser VVS Företagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31

IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31 IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning Övriga avtal på avtalsområdet 3 Kommentarer till avtal om allmänna anställningsvillkor mellan IT&-Telekom-företagen

Läs mer

Miljöarbetareavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Miljöarbetareavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Miljöarbetareavtalet 1 mars 2013 31 mars 2016 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Miljöarbetareavtalet Kollektivavtal Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) Svenska

Läs mer

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Industriavtalet Sinf Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Svensk Industriförening IF Metall avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 Din företagsresurs INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

skyddet för anställningsvillkoren hos kommuner och landsting några typfall av tor nitzelius. ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2005

skyddet för anställningsvillkoren hos kommuner och landsting några typfall av tor nitzelius. ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2005 skyddet för anställningsvillkoren hos kommuner och landsting några typfall av tor nitzelius. ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2005 DETTA MATERIAL FÅR FRITT DISPONERAS AV OFR-FÖRBUNDEN. SKYDDET

Läs mer

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser Kommentarer till Allmänna bestämmelser Innehåll Förord... 3 Förkortningar... 5 Inledning... 7 Vissa definitioner i AB och kommentaren... 7 Möjlighet att teckna lokala kollektivavtal... 7 1 Inledning...

Läs mer

1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal

1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal 1/4 2013 31/3 2016 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan SVENSK HANDEL och å andra sidan HANDELSANSTÄLLDAS

Läs mer

Serveringsavtalet. 1 juni 2013 30 april 2016. Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket

Serveringsavtalet. 1 juni 2013 30 april 2016. Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket Serveringsavtalet 1 juni 2013 30 april 2016 Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Hotell och Restaurang Facket 1 juni 2013 30 april 2016 Ett streck

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/10 Mål nr A 177/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/10 Mål nr A 177/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/10 Mål nr A 177/09 Sammanfattning Sex arbetstagare har varit anställda på ett biluthyrningsföretag. De har haft blandade tjänster, innebärande att det utfört både arbete med bilvård

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Svenska FlygBranschen Vårdförbundet. Legitimerade sjuksköterskor. 15 mars 2011 t.v.

KOLLEKTIVAVTAL. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Svenska FlygBranschen Vårdförbundet. Legitimerade sjuksköterskor. 15 mars 2011 t.v. KOLLEKTIVAVTAL Parter Svenska FlygBranschen Vårdförbundet Avtalsområde Legitimerade sjuksköterskor Giltighetstid 15 mars 2011 t.v. Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 1 2 Anställning... 1 3 Allmänna

Läs mer