VERKSTADSAVTALET KOMMENTARER TILL VERKSTADSAVTALET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSTADSAVTALET KOMMENTARER TILL VERKSTADSAVTALET"

Transkript

1 VERKSTADSAVTALET KOMMENTARER TILL VERKSTADSAVTALET

2 KOMMENTARER TILL VERKSTADSAVTALET SVENSKA METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET

3 Innehållsförteckning Förord...15 Inledning...17 Avtalets tillämpningsområde...18 Avtalsbunden arbetsgivare...18 Tillämpliga arbetsuppgifter...18 Avgränsning mot tjänstemännen...21 Avgränsning mot arbetsledare...27 Arbetsskyldighet...28 Arbetsgivarens 32-rättigheter...29 Permittering...29 Omplacering...29 Disciplinära åtgärder...32 Kränkande särbehandling...33 Ordningsregler...33 Löneskydd...34 Nyanställda...38 Lokala avvikelser från detta avtal Huvudavtalet Regler för behandling av tvister mellan arbetsgivare och arbetare...46 Mom. 1. Huvudavtalet...46 Förhandlingsrätt...46 Preskription...47 Lokal förhandling...48 Central förhandling...48 Protokoll...49 Talans väckande LAS...52 FML MBL MBL MBL...55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3

4 Undantag från förhandlingsskyldigheten...55 Vetorätt...56 Riktlinjer Metall-VF...56 Mom. 2 Skiljenämnd...59 Skiljenämnd...59 Mom. 3 Arbetstider...60 Arbetstidsfrågor Löneprinciper...61 Jämställdhet Timlöner...63 Mom. 1 Lägsta timlöner...63 Lönegrupper...64 Flit- och skicklighetstillägg...64 Mom. 2 Lön till elever i yrkesutbildning, arbetare under 16 år och arbetare med nedsatt arbetsförmåga...66 Undantag från lägsta timlöner...67 Introduktionslöner för ungdomar...68 Feriearbete Ackordsarbete...71 Mom. 1 Löneform...72 Tillämplig löneform...72 Rent ackord...72 Mom. 2 Ackordsprislista...74 Fasta ackordsprislistor...75 Mom. 3 Ackord, fri förhandling...76 Tillfälliga ackord...77 Förhandling...77 Ackordsöverenskommelse...77 Överenskommelse träffas inte...78 Tvister...79 Mom. 4 Premie- och blandackord...80 Riktlinjer...81 Regler för arbetsstudier...82 Mom. 5 a) Beräkning av ackord...82 Ackordsekvation...83 Penningfaktorer, AV-system gruppering...85 Arbetsvärdering...87 Grupperingsregler...88 Mom. 5 b) Riktpunkt vid ackordssättning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

5 Konjunkturfaktor...92 MTM-avtal...93 Z-faktorn...93 Mom. 6 Gemensamhetsackord...94 Gemensamhetsackord...94 Mom. 7 Lönegaranti vid ackord...95 Timlönegaranti...95 Mom. 8 Anteckningar vid ackord...95 Anteckning av ackordspris...95 Kassation Arbetstid...97 EU:s direktiv 93/104/EG...97 Mom. 1 Arbetstidslagen...98 Arbetstidslagen...98 Mom. 2 Ordinarie arbetstidens längd Mom. 2.1 Ordinarie arbetstidens längd Arbetstidens längd Vad är skiftarbete? Kompensationsledighet Mom 2:2 Arbetstiden vid anläggningsarbete Arbete i bergrum Mom 2:3 Underrättelse om arbetstider Deltidsarbete Mom. 3 Ordinarie arbetstidens förläggning Mom 3:1 Ordinarie arbetstidens förläggning Korridor Intermittent treskiftsarbete Mom. 3:2 Arbetstid vid kontinuerlig drift Uppehåll vid kontinuerlig drift Mom. 3:3 Annan förläggning av arbetstid Förskjuten arbetstid Mom 3:4 Raster m.m Rast, måltidsuppehåll, paus Mom 3:5 Arbetstidens kontrollerande Tidskontroll Mom 3:6 Nattvila Nattvila Mom 3:7 Veckovila Veckovila Sjudagarsperioder Veckovilan vid frånvaro INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5

6 Undantag vid veckovila Mom. 4 Övertid Mom 4:1 Övertid Skyldighet att utföra övertidsarbete Definition av övertid Dygnsregel Flextid Mom 4:2 Begränsning av övertid Övertid Mertid Uttag av kompensationsledighet Mom 4:3 Produktionsövertid Kollektiv produktionsövertid Mom 4:4 Nödfallsövertid Nödfallsövertid Mom. 5 Jourtid Jourtid Mom. 6 Överenskommelser och dispens Lokal överenskommelse om extra övertid Lokala avtal som ska godkännas centralt Mom. 7 Registrering av arbetstid, övertid och jourtid Arbetstidsjournal Mom. 8 Verkstadsindustrins Arbetstidsnämnd Verkstadsindustrins Arbetstidsnämnd Mom. 9 Förhandlingsordning Förhandlingsordning Anteckningar till förhandlingsprotokollet Anvisningar för registrering av arbetstid m.m Arbetsberedskap Ersättning för arbete på obekväm tid och övertid Mom. 1 Arbete på obekväm tid Ordinarie arbetstid Ob-tillägg enligt A, B och C Mom. 2 Övertidsarbete Övertidstillägg Övertid på skift Kompensationsledighet Ej ob- och övertidsersättning samtidigt Mom. 3 Skiftformstillägg Skiftformstillägg INNEHÅLLSFÖRTECKNING

7 Mom. 4 Underjordstillägg Underjordstillägg Särskilda bestämmelser rörande gjuterier Mom. 1 Klockslaget för arbetstidens slut Fri hemgång Mom. 2 Hinder Väntetid Mom. 3 Kassation av gjutgods Kasserat gods Mom. 4 Erforderliga verktyg Verktygsersättning Mom. 5 Ynglingar under 18 år Minderåriga arbetare Mom. 6 Skyddsutrustning Mom. 7 Vid arbete inuti smältugnar Fria överdragskläder Semester och helglön Mom. 1 Förläggning av semester m.m Semesterns längd Obetald semester Tjänstledighet i samband med nyanställning Sparad semester Förläggning av huvudsemester Permittering vid semesterstängning Semesterns förläggning i övrigt Ej utnyttjad semester Semesterersättning Uttag av sparade semesterdagar Deltid Mom. 2 Beräkning av semesterlön Beräkning av antalet betalda semesterdagar Semesterlönegrundande frånvaro Icke semesterlönegrundande frånvaro Medeltimförtjänst Garanterad semesterlön Ej representativ lön Sysselsättningsgrad Skiftarbete Icke semesterlönegrundande ledighet Sparad semester Semester vid halv sjukskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 7

8 Semesterersättning Korta tidsbegränsade anställningar Mom. 3 Förutsättningar för helglön Rätt till helglön Berörda helgdagar Helglön vid sjukdom Innehållande av helglön Återgång i arbete efter tjänstledighet Mom. 4 Beräkning av helglön Genomsnittsförtjänst Deltidsarbete Delpension Intermittent deltidsanställda Arbete utom verkstaden Mom. 1 Lokal överenskommelse stupstock Flerdygnstraktamenten Lokala överenskommelser kan ej träffas Egen verkstad Övernattning Traktamentets storlek Logi Researvode Mom. 2 Ersättning för färdtid Restid Väntetid Ersättningens storlek Bilförare Gångtidsersättning Mom. 3 Resekostnadsersättning Resekostnad Mom. 4 Egen bil Egen bil i tjänsten Mom. 5 Sjukdom m.m Sjukdom på annan ort Mom. 6 Arbete utomlands VA:s tillämpningsområde Enskild överenskommelse Försäkringar och pensioner Värnplikt och sjukdom Mom. 1 Ledighet m.m Lagskydd INNEHÅLLSFÖRTECKNING

9 Rätt till tjänstledighet enligt VA Underrättelse till arbetsgivaren Anställningsskydd Olika ledighetsregler Mom. 2 Rätt till sjuklön Lagen om sjuklön Sjuklöneperiodens längd Sjukdom under semestern Sjukdom under ledighet Förtroendevalda Sjuklönegaranti Mom. 3 Anmälan och styrkande av sjukdom Anmälan om sjukdom Läkarintyg Avstängning Allergiker m.m Mom. 4 Beräkning av sjuklön Karensdag, ersättningsnivåer, sjuklöneunderlag Kollektiv produktionsövertid Återinsjuknanderegel Hög sjukfrånvaro Mom. 5 Havandeskapslön Havandeskapslön Skyddsanordningar Mom. 1 Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar Mom. 2 Varmförzinkning Särskilda skydds- och ersättningsförmåner Mom. 3 Särskilt hälsofarligt arbete Läkarundersökning Mom. 4 Företagshälsovård Företagshälsovård Angående visst särskilt smutsigt arbete samt där risk för hälsofarlig hudpåverkan föreligger Mom. 1 Vid tillfälligt och smutsigt arbete Rätt till smutsersättning Mom. 2 Särskild hälsorisk Visst smutsigt arbete Verktygsersättning till träarbetare Verktygsersättning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 9

10 15 Betalning vid driftsavbrott och permittering Mom. 1 Vid driftsavbrott eller annan väntetid Orsak till avbrottet Ersättningens storlek Lokal överenskommelse Mom. 2 Regler för permitteringslön Permitteringslön Anställnings ingående och upphörande Mom. 1 Med stöd av lokal överenskommelse Dispositiv lagstiftning Anställningsform enligt LAS Tidsbegränsad anställning enligt VA Fackligt veto Tidsbegränsad anställning enligt LAS Arbetets särskilda beskaffenhet Vikariat Praktikarbete och feriearbete Värnpliktstjänstgöring Felaktig visstidsanställning Mom. 2 Vid uppsägning eller permittering Turordning enligt LAS Särskild turordning enligt VA Äldreavgångar Olika driftsenheter Central förhandling vid synnerliga skäl Mom. 3 Arbetsfri uppsägningstid Uppsägningstid Uppsägningslön Uppsägningstid iakttas ej Uppsägningstid behöver ej iakttas Mom. 4 Utkvittering av slutlön Del av ackordsöverskott Outtagen lön Skydd mot anställningsspärrar Betalning vid övergång till annat arbetsområde samt vid omställning i arbetet Mom. 1 Lokal överenskommelse Indelning i arbetsområden Mom. 2 Beräkning av eventuellt tillägg Lönetillägg Avräkning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

11 Mom. 3 Tilläggsperiodens längd Periodens längd Omplacering på egen begäran Mom. 4 Betalning vid omställning Omställning Löneutbetalning Mom. 1 Löneutbetalning Avlöningsperiod Löneutbetalning Förskott Mom. 2 Banklön eller dyl Kontant lön, Banklön Mom. 3 Inkassering av fackföreningsavgifter Fackföreningsavgift AMF-försäkringar m.m Grupplivförsäkring (TGL) Avgångsbidrag (AGB) Gruppsjukförsäkring (AGS) Avtalspension SAF-LO Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Hemarbetare Mom. 1 Försäkringar för hemarbetare Avtalsförsäkringar Mom. 2 Information om risker Arbetsmiljö Mom. 3 Ersättning Lön Mom. 4 Utökning Förtur till arbete Mom. 5 Sjukdom Sjuklön till hemarbetare Permission Lagregler Tjänstledighet enligt särskild överenskommelse Mom. 1 Vad menas med permission Permissionsanledning Eget bröllop och 50-årsdag Förstagångsbesök hos läkare och tandläkare Besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare INNEHÅLLSFÖRTECKNING 11

12 Nära anhörigs frånfälle Nära anhörigs begravning Plötsligt svårt sjukdomsfall hos nära anhörig Mom. 2 Arbetsskada Arbetsskada Tiden för detta avtals bestånd Samarbetsavtal Industrins förhandlingsavtal (Industriavtalet) Riktlinjer för tillämpning av blandackord Regler för månadslön Månadslönens beräkning Lön per dag och timme Lön för del av löneperiod Löneberäkning vid sjukfrånvaro Havandeskapslön Ledighet med tillfällig föräldrapenning Löneberäkning vid annan frånvaro Övertidsarbete Semester Helglön Arbete utom verkstaden Läkarbesök och permission Driftsavbrott och permittering Övergång till annat arbetsområde och omställning i arbetet Löneutbetalning Anställningens upphörande Regler för permitteringslön LAS Arbetsförmedlingen Överenskommelse Regler för permitteringslön Permitteringslön Turordningsbestämmelser Återgång i arbetet Primära förhandlingar Permitteringstid Omfattning Permitteringslön Permitteringslön utges inte INNEHÅLLSFÖRTECKNING

13 9 Säsongsarbete, hemarbete m.m Permitteringslöneanordningen SAF-LO Anteckningar ur förhandlingsprotokollet Utgående avlöningsförmåner Gällande specialöverenskommelser Fasta ackordsprislistor Rörledningsbranschen Husbyggnadsarbete Termerna lägsta timlön, timlön och tidlön Överenskommelse angående företagens medverkan vid uppbörd av fackföreningsavgifter Uppbörd av fackföreningsavgift Avdrag och inbetalning Arbetarpartens uppgiftsskyldighet Arbetsgivarens uppgiftsskyldighet Redovisning Giltighet Överenskommelse om betalning enligt genomsnittsförtjänstregeln Jämställdhetsavtal Mål för jämställdhet i arbetslivet Arbetsgivarens ansvar De lokala parternas uppgifter Personalrekrytering Arbetsförhållanden Arbetsledning Utveckling av den anställde i arbetet Utvecklingen på jämställdhetsområdet Meningsskiljaktigheter Giltighetstid Jämställdhetslagen Indirekt könsdiskriminering Anställning, befordran, utbildning Lönediskriminering Sexuella trakasserier Mål för jämställdhet i arbetslivet Kartläggning Arbetsplatser med endast kvinnliga anställda Utvecklingen på jämställdhetsområdet Meningsskiljaktigheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 13

14 Avtal om kompetensutveckling i företagen Kompetensutveckling inom verkstadsindustrin Avtal om kompetensutveckling Mål Lokal partssamverkan Personlig utveckling Samverkan mellan förbundsparterna Förhandlingsordning Giltighetstid Andra avtal och lagar Överenskommelse om ersättning vid asbestundersökning Avtal om utvecklingsarbete mot belastningsskador Undersökning/kartläggning Åtgärdsprogram Förhandlingsordning Riktlinjer för icke nivåpåverkande lönehöjningar (INL) Lokal överenskommelse Flit- och skicklighetstillägg Huvudavtal Industrins förhandlingsavtal (Industriavtalet) Avtalets syfte Allmänna riktlinjer Industrikommittén Opartisk ordförande Tidsplan för förhandlingar om kollektivavtal Befogenheter för opartisk ordförande Retroaktivitet Arbetskonflikt Förbundsavtalens tillämpning av fredsplikt Förkortningar Citerade domar från Arbetsdomstolen Sakregister Tabell med förhandlingsordning Tabell över olika ledighetsregler INNEHÅLLSFÖRTECKNING

15 Förord till 1998, 1999 och 2000 års upplaga Dagligen uppstår tvister på företagen om tillämpningen av Verkstadsavtalet, i denna kommentarsbok förkortat VA. Det är därför av största vikt för förbundets medlemmar, och främst för fackligt förtroendevalda och lokala förhandlare att känna till innebörden av reglerna i avtalet. Det är ofta svårt att enbart av själva avtalstexten förstå hur avtalet ska tillämpas. I vissa frågor har avtalsparterna olika uppfattningar om hur avtalet ska tolkas. Det är då viktigt att veta hur avtalet bör tillämpas enligt Metalls uppfattning. I motionerna 483 och 485 till 1977 års kongress yrkades att en avtalskommentar skulle utges om VA. Kongressen beslöt i enlighet med detta yrkande. År 1981 gav förbundsstyrelsen ut en första kommentar till VA. Denna femte upplaga bygger på lydelsen av 1998, 1999 och 2000 års VA. Kommentaren har kompletterats med hänsyn till förändringar i avtal, lagar och rättspraxis. Texten har särskilt markerats där förändringar eller nya kommentarer gjorts. De tvister rörande VA som kan uppstå på en arbetsplats är mycket mångskiftande och oförutsebara. Denna kommentar gör därför inte anspråk på att besvara alla tillämpningsproblem. Under 1970-talet infördes många nya lagar på arbetsmarknaden. Kommentaren till VA innehåller inte några fullständiga kommentarer till dessa lagar. För ytterligare studier om lagarna hänvisas till bland annat Arbetsrätt i praktiken, en facklig handbok utgiven av Tidens förlag (författare Bo Bylund/Lars Viklund). Förbundet ger också ut boken Metall i Arbetsdomstolen Betydelsefulla domar vilken kan beställas från förbundets FÖRORD 15

16 materialexpedition. I denna bok kommenteras de AD-domar som haft stor betydelse för tolkningen av Metalls olika avtal. Arbetsrätten genomgår ständigt förändringar. Det är troligt att dessa förändringar kan bli betydande i en nära framtid. Sveriges medlemskap i EU (Europeiska Unionen) innebär ökad påverkan av Europa-rätten. Metall kommer att bevaka förändringarna och löpande informera om dem i förbundsmeddelanden och Metall-info. Tidskriften Lag & Avtal kommenterar på ett utmärkt sätt de nya reglerna inom arbetsrätten. (Lag & Avtal, Box 7572, STOCKHOLM). Metall subventionerar sedan länge en viss del av prenumerationspriset. Metall planerar att ge ut uppdaterade kommentarer om Verkstadsavtalet när avtalet omfattar en längre tidsperiod. Vi kommer också kontinuerligt att uppdatera kommentarerna i förbundets avtalsdatabas. Stockholm Förbundsstyrelsen 16 FÖRORD

17 Inledning Parterna i VA är Svenska Metallindustriarbetareförbundet (Metall) och Sveriges Verkstadsförening (VF). Metall bildades 1888 och Sveriges Verkstadsförening tillkom Sveriges Verkstadsindustrier (VI) bildades 1991 genom en sammanslagning av VF och Sveriges Mekanförbund. VI är en intresseorganisation för svensk verkstadsindustri. VF kvarstår dock inom VI som juridisk arbetsgivarorganisation och därmed som arbetsgivarpart i VA. Metall arbetade från början intensivt på att avtalsreglera förhållandena på verkstäderna. VF försökte på alla sätt motarbeta förbundets strävanden att uppnå enhetliga regler på arbetsplatserna. Efter segslitna förhandlingar och öppna konflikter tillkom det första VA den 9 november Bestämmelserna i avtalet har sedan dess på olika sätt utökats och justerats. Grundprincipen i avtalet har emellertid hela tiden varit densamma. Avtalet är ett minimilöneavtal som fastställer de lägsta löner som får tillämpas. Avtalet bygger på förutsättningen att högre lön än minimilön ska betalas till arbetstagare allt efter flit, skicklighet och arbetets svårighetsgrad. VA har traditionellt ansetts vara ett utpräglat ackordslöneavtal. Numera är tidlön och olika former av blandackord de vanligaste löneformerna. Det kan här nämnas att i det första VA varierade minimilönerna för vuxna arbetstagare mellan öre i timmen. Arbetstiden var fastlagd till högst 10 timmar per dag och högst 57 timmar per vecka. VA tillämpas nu för ca anställda vid ca arbetsplatser. INLEDNING 17

18 Avtalets tillämpningsområde Avtalsbunden arbetsgivare VA ska enligt 4 mom. 1 tillämpas vid verkstäder anslutna till Sveriges Verkstadsförening. Även av 26 medbestämmandelagen (MBL) följer att en arbetsgivare är bunden av VA så snart arbetsgivaren blivit medlem i VF (se dock AD 1973: 12). En arbetsgivare blir också bunden av VA genom att träffa ett lokalt avtal med en av förbundets avdelningar, ett s.k. hängavtal, i vilket hänvisas till vid varje tidpunkt gällande VA. Ett företag kan också bli bundet av VA på ytterligare ett sätt. Enligt 28 MBL gäller nämligen att om ett företag helt eller delvis övergår från arbetsgivare som är bunden av VA till ny arbetsgivare, så blir även denne bunden av avtalet. Detta gäller dock bara under förutsättning att den nye arbetsgivaren inte redan är bunden av annat tillämpligt kollektivavtal. VA får inte heller före övergången ha sagts upp av den tidigare ägaren eller av den fackliga organisationen. Om ett företag som är bundet av VA, försätts i konkurs är konkursboet genom dess konkursförvaltare skyldigt att tillämpa VA. Och detta gäller oberoende av om konkursboet fortsätter att driva företagets rörelse vidare. Konkursförvaltaren är också skyldig att följa eventuella lokala överenskommelser som finns vid företaget. Det anförda framgår av följande dom från AD. 1978:95. Alster Bruk i Karlstad AB försattes i konkurs. Bolaget var genom hängavtal bundet av VA. Redan före konkursbeslutet var de anställda uppsagda och driften nedlagd. AD fann att förvaltaren ändå var skyldig att följa reglerna i VA. Detta innebar bland annat att han hade skyldighet att tillse att fackföreningsavgifter inkasserades (se vidare kommentarer till 18). Tillämpliga arbetsuppgifter VA ska tillämpas på alla arbetsuppgifter inom avtalets tilllämpningsområde oberoende av vem som utför dem. Arbetsgivaren är alltså skyldig att tillämpa avtalet oberoende av om 18 AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

19 det gäller en medlem i Metall, en oorganiserad eller en medlem i annan facklig organisation som utför arbetsuppgifterna. Detta innebär att en arbetsgivare blir skadeståndsskyldig mot Metall om denne exempelvis skulle betala lägre lön än tillåtet till oorganiserad arbetstagare. Däremot kan de oorganiserade arbetstagarna inte med stöd av VA begära högre lön eller skadestånd. När det gäller att bedöma vilka arbetsuppgifter som faller under VA ska den så kallade industriförbundsprincipen tillämpas. Detta innebär att alla på verkstaden förekommande arbetsuppgifter omfattas av avtalet. Dit hör exempelvis svarvning, fräsning, svetsning, kontroll- och provningsarbeten, maskinreparationer, servicemontage, elektriska arbeten, målning, snickring, emballering, städning av verkstadslokalerna, transporter och liknande samt kontorsstädning. Även när de anställda vid verkstaden utför ombyggnads- eller nybyggnadsarbeten inom det egna företagets ram och åt den egna arbetsgivaren, ska VA tillämpas på dessa arbetsuppgifter. Motsvarande gäller om de anställda utför arbeten utom verkstaden i form av montage, servicearbeten eller liknande. På byggarbetsplatser kan metallarbete förekomma i varierande omfattning. Metall och Byggnads har enats om vissa principer när det gäller organisationsrätten. Grunden för överenskommelsen är den så kallade huvudsaklighetsprincipen i LO:s organisationsplan. Utgångspunkten är då att organisationsrätten vid arbete på en byggarbetsplats, ska tillfalla Byggnads. Vid entreprenadverksamhet på byggarbetsplatsen ska huvudsaklighetsprincipen vara vägledande vid blandad verksamhet. Detta innebär att beträffande företag som tillverkar och monterar en produkt på byggarbetsplatsen, tillfaller avtalsrätten Metall. I de fall företag enbart arbetar med montage av andra företagsprodukter, tillfaller rätten Byggnads. Tillverkning och montering av stålkonstruktioner ska tillhöra Metall. Gränsen mot Byggnads går mellan stålkonstruktioner och fasaduppbyggnader och får bedömas mot omfattningen av verksamheten. Beträffande centrala verkstäder och förråd hos byggnadsföretag, gäller att verkstäderna ska tillhöra Metall och förråden Byggnads. När verksamheten AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 19

20 är blandad ska den verksamhet som dominerar bestämma organisationsrätten. AD har i några domar behandlat tvister om VA:s tillämpningsområde. I följande fall har domstolen ansett att arbetsuppgifterna faller under avtalet. 1938:51. Uppsättning av taklanterniner hos kunder inbegripet montering av glasskivorna. 1939:85. Reparation av elektriska motorer och transformatorer. 1962:2. Ett företag tillverkade undertak som bestod av aluminiumplattor och anordningar för uppfästning av plattorna. Montering av taken hos kunder föll under VA. 1962:23. Ett företag tillverkade ställverk. VA ansågs också omfatta arbeten hos kund med att montera ställverket jämte tillhörande anläggningar samt i samband därmed utföra nödvändiga kabelarbeten såsom kabeldragning och uppsättning av kabelstegar. 1974:20. Ett företag tillverkade bland annat bastuaggregat och manöverpaneler till dessa. I en särskild fabriksbyggnad, som låg 60 meter från verkstaden, tillverkade företaget också basturum av trä. Även detta arbete ansågs höra under VA. 1974:34. Tillverkning av svetsade plåt- och balkkonstruktioner för uppsättning i byggnader. I domen 1933:43 fann AD däremot att tillverkning av lampskärmar inte föll under VA. Ställningen var av metall men arbetet bestod till övervägande del av behandling av pergamentpapper. Ytterligare domar: 1930:20, 1930:58, 1930:70 och 1942:66. Som en allmän princip gäller sammanfattningsvis att under VA faller allt arbete som efter ett praktiskt bedömande står i ett naturligt samband med den centrala verksamhet på vilket avtalet först och främst syftar. 20 AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

21 Avgränsning mot tjänstemännen Under senare år har allt oftare uppstått tvister om vissa arbetsuppgifter inom verkstadsindustrin ska hänföras under VA eller under industritjänstemannaavtalet. Det förekommer att arbetsgivare tillämpar olika avtal för anställda som utför likartade arbetsuppgifter. Det är viktigt att slå fast att för en arbetsuppgift kan bara tilllämpas ett avtal. Arbetsgivaren är skyldig att tillämpa avtalen på ett korrekt sätt. Vilket avtal som ska tillämpas är alltså en rättstvist mellan arbetsgivaren å ena sidan och arbetstagarorganisationen å den andra. Avgörande vid den rättsliga bedömning som ska ske, är endast arbetsuppgifternas art. Det spelar ingen roll i vilken organisation de berörda anställda är medlemmar. AD 1961:29. Vid Fagersta Järnverk fanns på laboratoriet anställda som skötte en apparat för spektrografisk analys, en s.k. kvantumeter. De var organiserade i SIF. AD kom fram till att SIF-avtalet inte skulle tillämpas på dessa anställda. De föll alltså under järnbruksavtalet. AD 1978:18. Vid en keramisk industri var en grupp s.k. modellörer anställda. Dessa hade till uppgift att framställa originalmodeller av vissa produkter som tillverkades vid fabriken. Ostridigt hade arbetareavtalet tidigare tillämpats för dessa. Under senare år har emellertid modellörerna gått in i Svenska Industritjänstemannaförbundet och arbetsgivaren har ensidigt tillämpat detta avtal. AD framhöll att modellörernas arbete traditionellt fallit under arbetareavtalet och att någon avgörande förändring inte skett som medför att det är fråga om tjänstemannaarbete. Att modellörerna har varit månadsavlönade och att de är medlemmar i SIF hade ingen särskild betydelse i tvisten. Det spelade heller ingen roll att arbetsgivaren ensidigt, och utan att Fabriksarbetareförbundet kan anses ha godkänt det, har tillämpat tjänstemannaavtalet i flera år. AD kom fram till att arbetareavtalet ska tillämpas. Principerna i 1978 års dom har bekräftats i AD 1986:138 som gällde avtalstillämpningen inom Svensk Bilprovning och AD 1987:45 angående avtalstillämpningen för några driftstekniker vid Gullspångs Kraft AB. Dessutom finns principerna bekräftade i AD 1987:75 som gällde några servicetekniker vid AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 21

22 Ulvsunda Verkstads AB. Det är en central och utomordentligt väsentlig dom för Metalls vidkommande. AD 1987:75. Företaget tillverkar innerslipmaskiner. I serviceteknikernas arbetsuppgifter ingår bland annat att utföra den slutliga monteringen av maskinerna och utprovningen av det datorsystem, som följer med varje maskin. Serviceteknikernas arbete hade ända sedan mitten på 1950-talet tillhört VA:s område. I början på 1970-talet beslöt företaget ensidigt att tillämpa tjänstemannaavtalet. Därefter har långa och segdragna förhandlingar pågått som inte har lösts förrän i AD AD konstaterar att serviceteknikerna alltjämt tar del i själva produktionen och att arbete sker på samma stadium i tillverkningsprocessen. Införandet av datasystemet har därför endast medfört den förändringen, att serviceteknikerna inte utför finjustering med handverktyg, utan i stället provar ut ett arbetsprogram med hjälp av ett i övrigt färdigställt datasystem. Den förändringen kunde enligt AD inte betraktas som genomgripande, utan fick i stället uppfattas som normal modernisering av arbetsuppgifterna. Det gällde särskilt mot bakgrund av att verksamheten bedrivs i en bransch som ständigt genomgår teknisk utveckling. Det saknade också betydelse att maskinerna blev tekniskt mer avancerade och att bolaget ökat kraven på arbetstagarnas prestationer. Dessutom tillade AD att parterna var överens om att VA mycket väl kunde tillämpas på mycket kvalificerade arbeten. Två viktiga domar i AD (1989:12 respektive 1998:37) angående vilket avtal som skall tillämpas vid nyinrättade arbeten: AD 1989:12. I en fabrik som ägs av AB Vin- och Spritcentralen, tar man i bruk en automatiserad lager- och ordersammanställningsanläggning. Denna anläggning styrs av ett processdatasystem. För handhavande av detta system, tillskapas bland annat två befattningar som biträdande systemoperatör. Tvisten gällde om dessa arbeten skulle anses vara tjänstemannaarbete eller om branschavtalet med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet skulle tillämpas. Arbetsuppgifterna för operatörerna bestod av att sköta driften med hjälp av två stycken datorer. I detta ligger också att lokalisera och åtgärda 22 AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

23 fel och att ge råd till andra arbetare ute i anläggningen. Arbetsgivarsidan ansåg att arbetsuppgifterna var tjänstemannaarbete genom att arbetsuppgiften var nyinrättad och samtidigt krävde särskild kunskap i ADB-teknik. AD ansåg för det första, att de båda biträdande systemoperatörernas befattningar är helt nya och saknar motsvarighet i tidigare förhållanden. Fastän arbetsuppgifterna skedde i huvudsak i ett kontrollrum, kom AD vidare fram till att operatörernas arbetsuppgifter, inte på något nämnvärt sätt, skilde sig från annat arbete ute i anläggningen, vilka ostridigt föll under branschavtalet med Livsmedelsarbetareförbundet. Att arbetsuppgifterna utfördes med tillämpning av datateknik, hade i detta avseende ingen speciell betydelse. AD 1998:37. Företaget tillvekar kretskort och störningsfilter till basstationer för mobiltelefoner. Vid årsskiftet 1995/96 införde bolaget en ny typ av befattning, så kallade processtödjare. De nya tjänsterna tillsattes med montörer/operatörer, vilka arbetade inom Metalls avtalsområde. Bolaget började därefter ensidigt tillämpa SIF-avtalet. Metall hävdade att VA även fortsättningsvis skulle tillämpas för de berörda arbetstagarna. AD konstaterade att arbetstagarna i sitt montörskap i huvudsak varit knutna till den löpande fysiska produktionen, medan de i egenskap av processtödjare inte deltar i själva tillverkningen eller monteringen av olika komponenter. Processstödjarnas arbete går ut på att förebygga driftstörningar samt avlasta, stödja och bistå med behövlig teknisk kompetens. Deras arbete är därför mer av övergripande art utan direkt samband med den löpande produktionen. Enligt AD:s mening är processtödjarnas arbete därmed i huvudsak sådant som traditionellt betecknas som typiska tjänstemannauppgifter och SIF-avtalet kan tillämpas för de berörda arbetstagarna. Det principiellt viktiga i dessa domar är att arbetstagareavtal också kan tillämpas vid nyinrättade arbeten. Det avgörande för vilket avtal som skall tillämpas, är den huvudsakliga arbetsuppgiften. För att försöka komma till rätta med tvister rörande tillämpligt kollektivavtal, har mellan Metall och Svenska Industritjänste- AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 23

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Personaljuridik. Tjugoandra upplagan. Norstedts Juridik AB TOMMY ISESKOG

Personaljuridik. Tjugoandra upplagan. Norstedts Juridik AB TOMMY ISESKOG Personaljuridik Tjugoandra upplagan TOMMY ISESKOG Norstedts Juridik AB Innehåll 1. Kollektivavtal 17 1.1 Bakgrund 17 1.2 Bundenhet vid kollektivavtal 18 1.3 Fredsplikt och stridsrätt 25 1.4 Undantag från

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige ARBETSTIDSLAGEN Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige Arbetstidslagen 2014-12-03 1 ARBETSTIDSLAGEN (SFS 1982:673) Nationella bestämmelser samt bestämmelser baserade på EU-direktivet 2003/88/EG Arbetsmiljöverket

Läs mer

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Förord Ledighet från arbetet för vård av barn har inte alltid varit en självklarhet. Inte heller har det varit självklart att man skulle få ersättning under

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet.

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet. Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya. 30 april 2010 Till GBFs medlemmar Nya! Detta arbetsgivarnytt bygger på nr 2/2010 och har samma innehåll men med lite mer förtydligad text. Mellan Glasbranschföreningen och

Läs mer

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV IF-METALLS SK KRISAVTAL KRISAVTALET Krisavtalet slöts den 2 mars 2009

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar:

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar: ÖVERENSKOMMELSE EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och SEKO har idag träffat nedanstående avtal att gälla vid samtliga EFAs medlemsföretag för tiden 1

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet. Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012

Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet. Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012 Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012 Innehållsförteckning 1. Förhandlingar... 4 Avtalsförhandlingar... 4 MBL-förhandlingar...

Läs mer

Teknikavtalet IF Metall

Teknikavtalet IF Metall Gemensamma avtalskommentarer Teknikavtalet IF Metall 1 april 2013-31 mars 2016 Kommentarer till Teknikavtalet IF Metall 1 april 2013 31 mars 2016 I äldre avtalstexter förekommer organisationernas tidigare

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd

Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd Sidan 1 av 6 Nr 19/15 Stockholm 2015-10-29 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd Svenskt Näringsliv och Förhandlings-

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Avtal med Ledarna klart Livsmedelsföretagen har nu tecknat avtal med Ledarna. De allmänna villkoren får samma innehåll som för övriga tjänstemän och gäller för samma period,

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Sammanfattning Protokoll Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Förhandling enligt MBL gällande byte av kollektivavtal Förhandlingsdatum mellan 2012

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET

KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET 2012 03 28 KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET Inledning Parterna kom i förra avtalsrörelsen överens om att göra en redaktionell översyn av ALFA. Avsikten var inte att göra några materiella förändringar utan

Läs mer

Gemensamma avtalskommentarer Teknikavtalet IF Metall

Gemensamma avtalskommentarer Teknikavtalet IF Metall Gemensamma avtalskommentarer Teknikavtalet IF Metall 2007 2010 Kommentarer Teknikavtalet IF Metall 1 april 2007 31 mars 2010 1 2 Förord Den här kommentaren är den andra upplagan av gemensamma kommentarer

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Teknikavtalet IF Metall

Teknikavtalet IF Metall Gemensamma avtalskommentarer Teknikavtalet IF Metall 1 april 2010 31 januari 2012 TEKNIKAVTALET IF METALL 1 april 2010 31 januari 2012 PRODUKTION Tagg, Stockholm TRYCK Ljungbergs Tryckeri AB, 2010 Teknikavtalet

Läs mer

Teknikavtalet Metall. 1 april 2004 31 mars 2007

Teknikavtalet Metall. 1 april 2004 31 mars 2007 Teknikavtalet Metall 1 april 2004 31 mars 2007 Teknikavtalet Metall 1 april 2004 31 mars 2007 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Svenska Metallindustriarbetareförbundet (Metall) Det tidigare s.k. Verkstadsavtalet

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman förord Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehåller ofta pedagogiska sammanfattningar av vad

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juli, 2011 Då var sommaren åter här och några veckors ledighet väntar de flesta

Läs mer

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 ARBETSRÄTT Uppgift 1 a) Lars har fått en tidsbegränsad anställning enligt 5 1st punkt 2 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 2st kan ett sådant avtal inte sägas upp i förtid om man inte uttryckligen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Tjänsteman kan ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 60 år.

Tjänsteman kan ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 60 år. Mom 2 Kollektivavtalad deltid i pensioneringssyfte Bilaga 5 1 (7) Mom 2:1 Avsättning till deltidspension Avsättning till deltidspension sker år 2014 med 0,2 % och år 2015 med ytterligare 0,3 %. Avsättningen

Läs mer

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid Kyrkans AB 11 Bilaga 2 Kyrkans AB 11 Särskilda ersättningar t.o.m. 11-03-31 fr.o.m. 11-04-01 AB 21 Ersättning obekväm arbetstid 1. O - tilläggstid A 95,70 97,10 2. O - tilläggstid B 47,80 48,50 3. O -

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting

Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Anna-Lena Söderström 2007-08-28 LS 0708-0861 Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting 2 (10) Definition och kategorier av bisysslor m.m. Bisysslor är i princip

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och pröva en tvist om lönefordran, som uppstått hos en tidigare arbetsgivare som inte var

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Riktlinjer för bisyssla

Riktlinjer för bisyssla Riktlinjer för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 31 januari 2008, 7 Riktlinjen beskriver Halmstads kommuns viljeinriktning att förebygga så att det inte uppstår några tveksamheter mellan medarbetare

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Cirkulär Nr 10 April 2013

Cirkulär Nr 10 April 2013 Cirkulär Nr 10 April 2013 Avtal klart med IF Metall Byggnadsämnesförbundet (BÄF) och Industrifacket Metall (IF Metall) träffade den 25 april 2013 överenskommelse om nytt riksavtal (löner och anställningsvillkor)

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 Sammanfattning En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni 2010 ARBETSRÄTT Sommaren är här och många är på väg till välförtjänt ledighet.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11 Sammanfattning Fråga om en arbetsgivare haft rätt att förlägga intjänad semester till arbetstagares uppsägningstid när uppsägningstiden varit arbetsbefriad.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för Transport: Löner och allmänna villkor för perioden 1 april 2013 31 mars 2016 avseende Bilvårdsanläggningar och Depåavtalet Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.

Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har den 19 juni 2013 träffat överenskommelse

Läs mer

Centrala och lokala protokollsanteckningar

Centrala och lokala protokollsanteckningar Svenska Kommunförbundet Bilaga 4 Arbetsgivarförbundet KFF till ÖLA 01 Centrala och lokala protokollsanteckningar 1. Anteckningar till AB 01 Anställningsform, vissa psykologer 1. Psykolog med psykologexamen

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

2013-2016. maskinföraravtalet MASKINFÖRARAVTALET - 2013-2016

2013-2016. maskinföraravtalet MASKINFÖRARAVTALET - 2013-2016 maskinföraravtalet 2013-2016 Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se MASKINFÖRARAVTALET - 2013-2016 Service- och Kommunikationsfacket

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Frågor och svar om föräldraledighet

Frågor och svar om föräldraledighet Frågor och svar om föräldraledighet Att vara föräldraledig kan vara problematiskt på dagens arbetsmarknad. Uppsägning under ledigheten, omplacering vid återkomsten och sämre löneutveckling är saker som

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2013 Sommaren är nu äntligen här! Sol, skön värme och vackra blomster lockar

Läs mer