IZatrineholms kommun \.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IZatrineholms kommun \."

Transkript

1 IZatrineholms kommun \. 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN Kommunsekretariatet Datum Vãr beteckning Vãr handläqqare Ert datum Er beteckninq Bifogat material tilhör ärendet Övergripande planering med budget 2009 och plan för Katrineholms kommun Nedanstående punt ska tiläggas i ordförandens förslag til beslut:. Beslut om deltagande i projektet medborgarpaneler som fattades av kommunstyrelsen återtas vilket innebär att kommunen går ur projektet. DokumentJ KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN Postadress: KA TRINEHOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: vx Telefax: kommu n( katrineholm.se Org.nummer

2 IZatrineholms kommun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNING Ekonomikontoret Vãr handläggare Sari Nilsson Datum Ert datum KATRINEMeliM (OMMON Kommunstyrelsen 2~dgec~"f~ (14) KOMMUNSTYRELS Hilndllng$nummer. 5 Handlllggare jjob: Jò2 fclçešr~ro8 ;001 Dlarlp.1L- ()1 I Ekonomikontorets förteckning över genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen avseende övergripande plan med budget Nedan redovisas de justerigar som skett i drftbudgeten under beredngsprocessenjämfórt med planeringsförutsättngara (av nämdemas nettokostnadsramar). Ingående ram är fórslag enligt planeringsfórutsättningara. AHa siffor är i tusentals kronor. Investeringsredovisningens kategorier beskrvs i slutet av dokumentet. För ekonomikontoret Ane Andersson Ekonomichef Tjänteskvelse KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Ekonomikontoret KATRINEHOLM...a. 1...' _... Besöksadress: Drottninggatan 10 C, 3 tr Telefon: vxl Telefax: Ai-nnnmii-nntnr..tlRki:trin..hnlm ~A Org. nummer

3 Övergripande driftsbudget 2009 med plan I. inkl förändr kapitaltjänstkostnader Nämnd/styrelse Budget Planerings Äskanden Tekniska Ökade behov Tjänstemanna Justering Majorit~ts Majoritets Majoritets Version örutsättningar från nämnden justeringar enl förvalt underlag förslag förslag 2008 förslag 2009* (inkl IT) Övergripande politisk ledning : Bildningsnämnden Byggnadsnäm nden varav Oversiktsplan Kom m unstyrelsen ~ZS varav Kommuneentrala rr/7~,.,',"' varav Kommunledningsförvaltningen , varav Näringsliv oeh tilväxt ' Kultur- och turismnämnden "': Miljõ- och hälsoskyddsnämnden Socialnäm nden :.~~~~? Service- och tekniknämnden ~r tß Viadidaktnämnden Vård- och omsorgsnämnden tHs Räddningstjänsten VSR Kompensation fõr lõneuppräkning mm Behov av om rioritering för au u 'Pnå god ekonomisk hushållning Summa nämnder Til kommunstyrelsens förfogande Löneuppräkning Ofördelade Iöner överhäng Ofördelade löner inför Iönekartläggning Personalomkostnadspålägg 0 sem.iöneskuld Pensioner Intäkter Viadidakt Vingåker Kapitalkostnadsintäkter exkl V A Kapitalkostnadsintäkter VA A vskrivningar exki V A Avskrivningar VA Skatter oeh statsbidrag Finansiering, utdelningar mm Intäkter exploateringar J obbeentrum, flyktingsehablon Summa finansiering TOTALT Budgeterat resultat i % av skatter oeh stadbi 2,12% 2,09% -1,33% 2,00% 2,00% GOD EKONOMISK HUSH LLNING Resultat 2% av skatteintäkterna

4 NAMNDER ÖVérgripande politisk ledning Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Varav Kommunfullmaktige Varav Revision Varav Överfórmyndaren u Tekniska justeringar Justering av budgetramar avseende IT 13 Begäran om ramjustering från överförmyndaren Överförmyndaren behöver resursförstärkningför aft klara aft behålla nuvarande personalstab under 2009 samt aft klara av höjning av prisbasbelopp och ökad ärendemängd -700 Justering under majoritetsberedning Minskad resursförstärkning 200 Ny ram majoritetsförslag Varav Kommunfullmaktige Varav Revision Varav Överfórmyndaren Bildningsnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Hyreskompensation för Tegelvilan til KoT Kostorganisation avs Floda 0,5 ekonomibiträde til SoT Förvaltningens tolkning av behov av ramjustering framkommet under tjänstemannaberedning Förvaltningen önskar del av medel til nyanländaflyktingar ca 200 barn YRELSENS FÖRVAL TNING oret llneholm iolm.se Besöksadress: Drottninggatan 10 C, 3 tr Telefon: vxl Telefax: ekonomikontoret( katrineholm.se Org.nummer

5 Justering under majoritetsberedning Ambitionssänking gällande kostnad per barelev inom BIN Ny ram majoritetsförslag u135 Byggnadsnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Överflytt av medel för översiktsplan Begäran om ramjustering från nämnd Utökning med 2 st planarkitekter Justering under majoritetsberedning Intäktsfinansiering av en arkitekt från Katrineholms terminalen Ianspråkta öronmärkta me del för översiktsplan från finansen 1000 Effekt av en ny taxekonstruktion Summa Ny ram majoritetsförslag Varav översiktsplan Kommunstyrelsen Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Varav Kommuncentrala Varav Kommunledningsfórvaltningen Varav Nåringsliv och tilvåxt Tekniska justeringar Flyt av ekonom från STF, KS Tiänsteskrivelse

6 Fastigheter och lokaler flyttas från kommunledningsfórv til kommuncentrala budgeteringsposter nettoram +/ Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT til förvaltningama. 807 Justering hyra avs Ängeln från KoT til fastigheter och lokaler Justering av resterande hyror avs 2008 KF AB (Div 100) Lägre intemränta KF AB innebär lägre hyreskostnad för kommunen 3800 Begäran om ramjustering från nämnd Färvaltningschefsrärlighet KF Ökad kostnad tågtrafik Gnesta Besparing ny org kommunchef Summa Förvaltningens tolkning av behov av ramjustering framkommet under tjänstemannaberedning Ökade kostnader fär arvoden til färtroendevalda Arvoden til Miljästrategiskt råd Begäran om städ til Handikappfäreningarna Justering under majoritetsberedning Minskade medel til förvaltningschefsrörlighet Besparing 1,0 tjänst som näringslivskoordinator 500 Minskade me del til riktade insatser inom personalområdet 900 Besparing näringslivskontoret 600 Arbetet med demokratiutveckling upphör Summa Ny ram majoritetsförslag Varav Kommuncentrala Varav Kommunledningsfórvaltningen Varav Näringsliv och tilväxt Tiän~teskrivel ;e

7 Kultur- och turismnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Hyresökning KF AB 2008 Hyreskompensation avs Tegelvilan Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT 497 Justering hyra avs Ängeln från KoT til fastigheter och lokaler Begäran om ramjustering från nämnd I samband medflytt av Kryptans verksamhet til Palladium kommer samordningen innebära bl a handikappanpassning och därigenom ökade hyreskostnader -58 Aterbesättning av 0,75 biblioteksassistent -300 Nämnden beskriver ett antal projekt som är påbörjade under 2008 och kommer att fortsätta under För att kunna genomföra projekten äskar nämnden projektmedel til följande projekt under Projekt Lokstallet. Projekt L-4 (Lust, Lek, Lär och Liv). Mångkulturfestival Summa Justering under majoritetsberedning ,75 biblioteksassistent återbesätts ej 300 Följande projekt lyfts ur budget och får hanteras i separata ärenden. Projekt Lokstallet. Projekt L-4 (Lust, Lek, Lär och Liv). Mångkulturfestival Suma Ny ram majoritetsförslag Miljö- och hälsoskyddsnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tiänsteskrivelse

8 Tekniska justeringar Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT 132. _u--justel'ng-undef'majol'itetsbel'edning ---- Summa 500 Ny ram majoritetsförslag Överflytt av ansvar för djurskyddet til Länsstyrelsen, minskat uppdrag 300 Ökade taxeintäkter enligt beslut våren Socialnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT 362 Hyresökning KF AB 2008 Förvaltningens tolkning av behov av ramjustering framkommet under tjänstemannaberedning Placeringar inom barn- och ungdomsområdet samt missbruksvårdenför vuxna som finns i dagsläget kommer att fortgå under 2009 vi/ket gör att kostnaderna för dessa områden kommer att vara höga. Utbetalning av försörjningsstöd beräknas vara i nuvarande nivå. Beräknat underskott under Institutionskostnaderna kommer att räknas upp med 200 kr/dygn Familjehem kommer attfå en arvodesökning med 3% Vårdförbundets (Vårnäs) budgetförslag, korrigering til samma nivå som 2008 års budgetförslag, inkl höjning til Normökning av försörjningsstöd -880 Nattpersonal Klivet -500 Ökad drifskostnad avs nytt verksamhetssystem -180 "Oberoende ordförande" familjehem 550 tim -125 Dubbeldiagnoser 0,5 tjänst -230 Tiänsteskrivelse

9 Psykolog med inriktning mot barn och unga, 1,0 tjänst "Projekt samhällsinvesteringar " Summa Justering under majoritetsberedning Besparing Ny ram majoritetsförslag Service- och tekniknämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Hyresökning KF AB 2008 (div 100) Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Flyt av ekonom från STF, KS 124 Kostorganisation avs Floda 0,5 ekonomibiträde til SoT Begäran om ramjustering från nämnd Drifkostnad som följd av investeringar under 2007 Den nya livsmedelslagen ställer krav på spårbarhet i livsmedelshanteringen. Mhvn har kontrollansvar och debiterar avgif för arbetet. Elpriset har ökat trots investeringar i minskad energiåtgång i offentlig belysning. Ökade drifkostnader i efterinvesteringar i exploateringsområden för bostäder och näringsverksamhet Drifkostnader i skötsel av ny konstgräsplan, främst uppvärmning Ökade kostnader vinterunderhåll Ökade livsmedelskostnader Drivmedel Gata/Park Tiänstei-kriveli-e

10 Tätare maskinsopningar Ökade elkostnader Konsekvenser av VA-bolagisering Alia avdelningar sparar 100 tkr Minskning med 0,5ljänst expeditionen Beläggningsunderhåli Summa Justering under majoritetsberedning Minskad ambitionsnivå/effektivisering skötsel park/gata/belysning Höjning av taxor Konkurrensutsättning av bilsamordning, besparing 1,0 tjänst Konkurrensutsättning av kontorsstädning Säkerhetsarbete koncentreras til KS, besparing 1,0 tjänst Summa Ny ram majoritetsförslag Viadidaktnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Hyresökning KF AB 2007 Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Justering under majoritetsberedning Hitta finansiering för befintliga vägledare inom pågående projekt Flyktingfonden (snabbare genomströmning) Summa Ny ram majoritetsförslag Tiänsteskrivelse

11 Vård- och omsorgsnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Hyresökning KF AB 2008 (div 100) Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Begäran om ramjustering från nämnd Ökade arvoden vård- och omsorgsnämnden Ramjustering folkhälsoenheten Summa Justering under majoritetsberedning Ingen kompensation för ökade arvoden Nedläggning av folkhälsoenheten Summa Ny ram majoritetsförslag Räddningstjänsten VSR (Är 82,4% av VSR's budget) Tiänsteskrivelse

12 FINANSIERING Löneuppräkning ink!. överhäng och lönekartläggning Jiisteriilg. under niajoritetsberedning Endast 90% lönekompensation medges 3600 Borttag av medel til lönekartläggning Summa Ny ram majoritetsförslag Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld Sänking av arbetsgivaravgiften med 1 % NYTT BELOPP Pensioner Korrigering utifrån KP A's pensionsprognos NYTT BELOPP Intäkter från Vingåker för Viadidaktnämnden Korrigering ram VIAN flyktingverksamhet stb vuxenutb =38277 (38277* 22,1 % = 8459+stb Vingåker 1217=9676) Förändring 139 NYTT BELOPP Kapitalkostnader (varav VA 21209) Kapitalkostnader belastar varje förvaltning och motsvarande summa blir en intäkt under finansiena poster. Inför 2009 korrigeras intäktema mot den preliminära ramen med NYTT BELOPP A vskrivningar För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas til flera faktorer såsom; års investeringar, vilka ännu inte är genomförda.. Investeringar som skett under tidigare år kommer att vara avskrivna och klara under år Tiänsteskrivelse

13 . För de investeringar som nämndema beslutat om avseende år 2009, så påverkas avskrivningstakten beroende på när investeringama tas i bruk. F örslaget bygger dessutom på att investeringama kan fördelas utöver året och på det sättet sprida avskrivningskostnadema. Skatter och statsbidrag Lägre til växt i landet Skatteprognosen bygger på uppgifter från Sveriges kommuner och landsting (SKL) den 28 augusti 2008 NYTT BELOPP Justering under majoritetsberedning Ny skatteprognos från SKL den 10 oktober Ny ram majoritetsförslag Finansiering, utdelningar m.m Denna rubrik består av följande poster; Ränteintäkter mot kunder. Momsersättning för äldreboenden. Justerad nettohyra mot KF AB. Räntekostnader och ränteintäkter. Justering under majoritetsberedning Lägre Intemränta från KF AB, utdelning från Katrineholms Fastighets AB Ny ram majoritetsförslag Översiktsplan Medlen flytts til byggnadsnämnden Ny ram majoritetsförslag Exploateringsintäkter Beräknade exploateringsintäkter o o Jobbcentrum och flyktingschablon Under färvaltningen (VIAN) ingår jobbcentru. Verksamheten bedrivs Inte tilsammans med Vingåkers kommun. Tiänstei-krivelse

14 Jobbcentrum God ekonomisk hushållning I beräkningama är målet att ha ett resultat som är 2% av skátteihtäktema Kommentarer till investeringsbudgeten Investeringskategorier (enligt planeringsförutsättningar) Skaftefinansierade investerinear 1. Behovsinvesteringar, skyldigheter och ålägganden Exempelvis ingår här behovsrelaterade strategiska investeringar samt myndighetsinvesteringar. 2. Investeringsbehov hos annan part (exempelvis hos KF AB) fór verksamhetens behov. Det innebär att investeringen inte aktiveras i kommunens balansräkning utan istänet genererar en hyreskostnad för verksamheten, vilket måste ingå i kostnadsanalysen. 3. Rationaliseringsinvesteringar Investeringar där investeringen kan "hämtas hem", en så kallad payoff-effekt, som ska vara högst tre år. Redovisningskravet för sådan investering är att den ska åtföljas av en ekonomisk kalkyl som tydligt visar de ekonomiska konsekvenserna. Medlen fördelas efter beslut i Kommunstyrelsen i varje ens kilt fall. 4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar Här avses bl a IT-investeringar, inventarier och utrustning i verksamheten. 5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur Här ingår kommunala strategiska investeringar i gata och park/natur samt statliga regionala satsningar som i vissa fall kan behöva kompletteras med kommunala medel i angränsningen. Driftkostnadskonsekvenser skall medtas i kalkyler, avseende en ökad infrastruktur som i framtiden skall förvaltas och underhånas. 6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Exploateringsverksamheten har til syfte att befrämja utveckling och tilväxt i regionen, och kategorin avser investeringar i exploateringsområden. Dessa är i princip självfinansierade över tiden, och har främst en likvidmässig påverkan i samband med utgiftsfinansieringen. Kommunledningsförvaltningen har tilsammans med berörda förvaltningar sammanställt en anvisning kring exploateringsprocessen vilket skan vara styrande för hanteringen inom detta område. Tiämiteskrivelse

15 Taxefinansierade investerin2ar Här avses investeringar i vatten och avlopp samt avfanshantering. Dessa investeringar finansieras med taxor och avgifter samt eventuella lån, och kostnaden bärs uteslutande av taxekollektivet varför särredovisning alltid skan ske. - --Driftkostnadskonsekvenser skallinrymmas i verksamhet nsresultaträkning.- Preliminära ramar 2010 och 2011 De preliminära ramama för 2010 och 2011 visar på en fortsatt svår ekonomi. Vi vil poängtera att dessa ramar är mycket preliminära. Den enda justering som har skett, sedan planeringsförutsättningama, är en uppdatering av skatteintäktema enligt den senaste prognosen. Det bör poängteras att justeringar som sker för 2009 påverkar resterande planperiod. Tiänsteskrivelse

16 _ a IZatrineholms kommun \. Kommunledningsfärvaltningen Majoritetens förslag till övergripande planering med budget 2009 och plan för Katrineholms kommun - Framtidstro och orosmoln -

17 _ ø IZatrineholms kommun \ Inledning - Framtidstro och orosmoln Planeringsmodell i Katrineholms kommun...5 Extema perspektiv Intema perspektiv God ekonomisk hushållning...6 Finansiella mål V erksametsmål Ansvarsområden Övergrpande politisk ledning Kommunfllmäktige Revision Överfärmyndare Nämder Bildningsnämden Byggnadsnärrden Viadidaktnämden Socialnämden Kommunstyrelsen Kultur- och tusrrämden Miljö- och hälsoskyddsnärrden Service- och tekniknärrden V ård- och omsorgsnämden Finansfärvaltningen Resultatredovisning Sananställning av närrdemas investeringsfärslag Bilaga 1, nämdemas mål Ortsutvecklingsperspekti vet Bildningsnämden Byggnadsnämden Kultur- och turisrrämden Kommunstyrelsen med kommunledningsfärvaltningen och färvaltningen för näringsliv och til växt Miljö- och hälsoskyddsnämden Socialnämden Viadidakt V ård och omsorgsnämden Medborgarerspektivet Kommunens övergrpande mål Bildningsnämden Byggnadsnärrden Viadidaktnämden Kommunstyrelsen Kultu- och tuisrrämden Miljö- och hälsoskyddsnämden Service- och teknknämden Socialnämden

18 V ård- och omsorgsnämden Miljöperspektivet Övergripande må Bildningsnämden Byggnadsnämden Kommunstyrelsen Kultu- och turisrrärrden Miljö- och hä1soskyddsnärrden Socialnämden Service- och tekniknärrden Viadidaktnämden V ård- och omsorgsnämden Ekonomiperspektivet Kommunens övergripande mål: Bildningsnärrden Byggnadsnämden Kultur- och turisrrämden Kommunstyrelsen Miljö- och hä1soskyddsnärrden Service- och tekniknämden Socialnämden Viadidaktnämden V ård- och omsorgsnärrden Personalperspektivet Övergripande mål Bildningsnämden Byggnadsnämden Kommunstyre1sen Kultu- och tuisrrämden Service- och teknik Socialnämden V ård- och omsorgsnämden Viadidakt Verksametsperspektivet Kommunens övergrpande mål: Bildningsnämden Byggnadsnämden Viadidaktnämden Kommunstyre1sen Kultu- och tuisrrämden Miljö- och hälsoskyddsnämden Service- och tekniknämden Socialnämden V ård- och omsorgsnämden Mätbara mål Bilaga 3 - nyckeltal och indikatorer

19 1 Inledning - Framtidstro och orosmoln Den globala finansoron och den djupnande lågkonjunkturen påverkar både privat och offentlig sektor. Varsel och uppsägningar visar att den reala ekonomin nu drab bas. Planeringen i vår kommun noterade redan våren 2008 allvaret i situation en. Då visste ingen om och i så fall hur den kommunala ekonomin skulle behöva anpassas. Under år 2008 har vi arbetat med en stram men ändå framtidsinriktad Översiktlig planering med kommunbudget års kommunbudget har ett överskott och en buffert. Detta fòr att också ha en beredskap mot och bättre kunna möta ändrade omvärldsfòrutsättningar. Det glädjande är att framtidstron i Katrineholm bestå. Kullbergska sjukhuset är räddat. Det händer många positiva saker i vår kommun. Kommunens stora utvecklingsprojekt Logistikcentrm och Kombiterminal uppmärksammas och Ìar allt fier Intressenter. Projektering och utbyggnad genomfòrs snabbt och helt enligt planema. I regeringens närtidssatsning avseende infrastrktur utpekades Östra fòrbifarten som ett av de nationella objekt som ska tidigareläggas. Den funktionella kopplingen mellan Logistikcentrm och fòrbifarten är därmed säkrad. Det som nu sker är att Katrineholms kommun tillsammans med näringslivet fòrädlar det traditionella stationssamhället till en modem knutpunkt fòr person- och godstransporter. Det kan i det sammanhanget vara vär att notera att Banverket har etablerat ett produktionskontor i Katrineholm. Katrineholm som modem knutpunkt fòr miljöriktiga transporter har alia möj ligheter att öka sin attaktivitet både som boendeort och som ort fòr lokalisering av fòretag. Företagsutvecklingen i vår kommun har resulterat i att KIAB (Katrineholm industrihusbolag AB) har en uthyming som närmar sig fullbeläggning. På Lövåsen etablerar sig nya handelsfòretag. Vid upprustning i centrum av befintliga fastigheter byggs det på nya våningsplan med bostäder. Vi arbetar hårt fòr att de planer på nya affårslokaler och bostäder som presenterats fòr citykäman ska fullföljas. Samtidigt har kommunen presenterat idéskisser och planer för mycket attraktiva framtidsinriktade bostadsområden i sjönära lägen. Olika boendealtemativ ska göra vår kommun ännu attaktivare som boendeort. Det är viktigt att det skapas jobb i vår kommun, men det är också viktigt att vi som ort har en stark integration med arbetsmarknader utanför kommungränsen. Vi arbetar hårt fòr att förbättra infrastrktur och kollektivtrafik av betydelse för våra invånare och fòretagare. Av det skälet deltar vi också mycket aktivt i regionalt och nationellt arbete med infrastruktur- och ko llektivtrafikp lanering. Finansoro och lågkonjuktur utgör ingen grund för stora reformer inom kämverksamhetema. Många kommuner och landsting brottas istället med underskott och oro för framtiden. Vi har god kvalitet inom våra kämverksamheter. Men vi ska ha skärpt uppmärksamhet, vi ska vara vaksamma och ha hög beredskap. Grupper som behöver kommunens stöd kommer med all sannolikhet att öka. Vi har stort ansvar för våra ungdomar. En stor grupp lärar gymnasieskolan. Många möter en kärv arbetsmarknad. Likaså har vi ett åtagande beträffande de invandrare som bor i vår kommun. Om ändrade omvärldsfaktorer ökar trycket på den kommunala ekonomin, kan det bli nödvändigt att ompröva budgeten under löpande år. Göran Dahlström Kommunstyrelsens ordfòrande 4

20 1.1 Planeringsmodell i Katrineholms kommun Planerings- och budgetarbetet i Katrneholms Kommun utgår från tre huvuddokument; Planeringsfòrutsättningar, Planering med budget samt Ãrsredovisning. Under våren tas planeringsfòrutsättningar fram. Planeringsfòrutsättningara anger fòrutsättningar fòr kommande år, med planering för yterligare två år. Nämndema svarar i sin planering med budget upp mot de övergripande målen i form av verksamhetsmål, svar på beslutade uppdrag och budget inom de fòrutsättningar som angetts. Kommunstyrelsen ansvarar fòr att ta fram kommunens samlade planering med budget vilket görs med utgångspunk i nämdemas fòrslag. Planering med budget fòljs upp i årsredovisningen. Planeringsarbetet utgår från att Katrineholms kommun ska arbeta fòr en hållbar utveckling fòr kommande generationer genom sex perspektiv. Perspektiven syftar til en allsidig belysning av mål- och budgetarbetet. Perspektiven är av två slag; extema och intema. De extema perspektiven handlar om politikens löften til Katrneholms kommuns medborgare "Löftet", där återfnns ortsutvecklingsperspektivet, medborgarerspektivet och delar av miljöperspektivet. De intema perspektiven tar upp fòrhållandet mellan politiken och fòrvaltningen "Leveransen" där ingår ekonomi-, personal- och verksamhetsperspektiv samt delar av miljöperspektivet. Externa perspektiv Ortsutvecklingsperspektivet Motiverar vad Katrineholms kommun behöver satsa på fòr att utveckla lokalsamället. ~edborgarperspektivet Anger kommunens samlade syn på hur medborgaras krav på stöd, service och myndighetsutövning skall tilgodoses. ~i1jöperspektivet (extern och internt) Deklarerar den gemensana miljöpolitikens viktigaste planeringsfòrutsättingar. Interna perspektiv Det ekonomiska perspektivet Beskriver de ekonomiska fòrutsättingar som gäller fòr framtagande av övergripande planering fòr Katrineholms kommun. Personalperspektivet Deklarerar den gemensamma personalpolitikens viktigaste planeringsfòrutsättningar. ~i1jöperspektivet (extern och internt) Deklarerar den gemensamma miljöpolitikens viktigaste planeringsfòrutsättningar. Verksamhetsperspektivet Beskrver de fòrutsättningar som styr verksametema, ex lagar, statliga utredningar. 5

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Projektdirektiv för framtagande av

Projektdirektiv för framtagande av IZatrineholms kommun " KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNING Staben Vår handläggare Una Widlund, 7004 Kommunstyrelsens handling nr 51/2~ ;li5db; ; q 1(0 1 (6) Datum Ert datum Er betecknini: KS I c2 DOß ;.5D6 - öl';

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 VIANs handling 21-2011 BUDGET 2012-2014 1 (9) VIAN/2011:21-042 2011-08-25 Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Kommunstyrelsens handling nr 5/2009 FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Färbundsordningen gäller jr.o.m. 2008-xx-xx tils ny färbundsordningfastställs och ersätter samtidigt tidigare

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

och plan för 2009-20.1 0 för Katrineholms kommun

och plan för 2009-20.1 0 för Katrineholms kommun ~_cl Kristdemokraterna CENTERPARTIET Kommunstyrelsens handling nr 52/2007 KATRlNEHOLMS KOMMUN Kommunstyrtiaen c2mri: A h lt 0 Kommentarer och synpunkter til.. Overgripande planering med budget för 2008

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Ang. förslag till budget 2015, jämte ekonomisk planering för åren 2016 2017

Ang. förslag till budget 2015, jämte ekonomisk planering för åren 2016 2017 Sidan 1 av 6 Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid Er referens: Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: 040-641 13 03 E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr: Barn-

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-09-10 116 Giltighetstid Tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Senast 2015-02-15 Beteckning KS2014/187-003, 2014.1809

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Bilaga 1 Verksamhetsbudget

Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1 (11) Datum Bilaga 1 Verksamhetsbudget Kultur- och turismnämndens handling nr 10/2008. Antagen av kultur- och turismnämnden 2008-09-02 21. Bilaga 1 KTN 2008:89 1. Kultur- och turismnämndens övergripande

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer