IZatrineholms kommun \.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IZatrineholms kommun \."

Transkript

1 IZatrineholms kommun \. 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN Kommunsekretariatet Datum Vãr beteckning Vãr handläqqare Ert datum Er beteckninq Bifogat material tilhör ärendet Övergripande planering med budget 2009 och plan för Katrineholms kommun Nedanstående punt ska tiläggas i ordförandens förslag til beslut:. Beslut om deltagande i projektet medborgarpaneler som fattades av kommunstyrelsen återtas vilket innebär att kommunen går ur projektet. DokumentJ KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN Postadress: KA TRINEHOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: vx Telefax: kommu n( katrineholm.se Org.nummer

2 IZatrineholms kommun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNING Ekonomikontoret Vãr handläggare Sari Nilsson Datum Ert datum KATRINEMeliM (OMMON Kommunstyrelsen 2~dgec~"f~ (14) KOMMUNSTYRELS Hilndllng$nummer. 5 Handlllggare jjob: Jò2 fclçešr~ro8 ;001 Dlarlp.1L- ()1 I Ekonomikontorets förteckning över genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen avseende övergripande plan med budget Nedan redovisas de justerigar som skett i drftbudgeten under beredngsprocessenjämfórt med planeringsförutsättngara (av nämdemas nettokostnadsramar). Ingående ram är fórslag enligt planeringsfórutsättningara. AHa siffor är i tusentals kronor. Investeringsredovisningens kategorier beskrvs i slutet av dokumentet. För ekonomikontoret Ane Andersson Ekonomichef Tjänteskvelse KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Ekonomikontoret KATRINEHOLM...a. 1...' _... Besöksadress: Drottninggatan 10 C, 3 tr Telefon: vxl Telefax: Ai-nnnmii-nntnr..tlRki:trin..hnlm ~A Org. nummer

3 Övergripande driftsbudget 2009 med plan I. inkl förändr kapitaltjänstkostnader Nämnd/styrelse Budget Planerings Äskanden Tekniska Ökade behov Tjänstemanna Justering Majorit~ts Majoritets Majoritets Version örutsättningar från nämnden justeringar enl förvalt underlag förslag förslag 2008 förslag 2009* (inkl IT) Övergripande politisk ledning : Bildningsnämnden Byggnadsnäm nden varav Oversiktsplan Kom m unstyrelsen ~ZS varav Kommuneentrala rr/7~,.,',"' varav Kommunledningsförvaltningen , varav Näringsliv oeh tilväxt ' Kultur- och turismnämnden "': Miljõ- och hälsoskyddsnämnden Socialnäm nden :.~~~~? Service- och tekniknämnden ~r tß Viadidaktnämnden Vård- och omsorgsnämnden tHs Räddningstjänsten VSR Kompensation fõr lõneuppräkning mm Behov av om rioritering för au u 'Pnå god ekonomisk hushållning Summa nämnder Til kommunstyrelsens förfogande Löneuppräkning Ofördelade Iöner överhäng Ofördelade löner inför Iönekartläggning Personalomkostnadspålägg 0 sem.iöneskuld Pensioner Intäkter Viadidakt Vingåker Kapitalkostnadsintäkter exkl V A Kapitalkostnadsintäkter VA A vskrivningar exki V A Avskrivningar VA Skatter oeh statsbidrag Finansiering, utdelningar mm Intäkter exploateringar J obbeentrum, flyktingsehablon Summa finansiering TOTALT Budgeterat resultat i % av skatter oeh stadbi 2,12% 2,09% -1,33% 2,00% 2,00% GOD EKONOMISK HUSH LLNING Resultat 2% av skatteintäkterna

4 NAMNDER ÖVérgripande politisk ledning Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Varav Kommunfullmaktige Varav Revision Varav Överfórmyndaren u Tekniska justeringar Justering av budgetramar avseende IT 13 Begäran om ramjustering från överförmyndaren Överförmyndaren behöver resursförstärkningför aft klara aft behålla nuvarande personalstab under 2009 samt aft klara av höjning av prisbasbelopp och ökad ärendemängd -700 Justering under majoritetsberedning Minskad resursförstärkning 200 Ny ram majoritetsförslag Varav Kommunfullmaktige Varav Revision Varav Överfórmyndaren Bildningsnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Hyreskompensation för Tegelvilan til KoT Kostorganisation avs Floda 0,5 ekonomibiträde til SoT Förvaltningens tolkning av behov av ramjustering framkommet under tjänstemannaberedning Förvaltningen önskar del av medel til nyanländaflyktingar ca 200 barn YRELSENS FÖRVAL TNING oret llneholm iolm.se Besöksadress: Drottninggatan 10 C, 3 tr Telefon: vxl Telefax: ekonomikontoret( katrineholm.se Org.nummer

5 Justering under majoritetsberedning Ambitionssänking gällande kostnad per barelev inom BIN Ny ram majoritetsförslag u135 Byggnadsnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Överflytt av medel för översiktsplan Begäran om ramjustering från nämnd Utökning med 2 st planarkitekter Justering under majoritetsberedning Intäktsfinansiering av en arkitekt från Katrineholms terminalen Ianspråkta öronmärkta me del för översiktsplan från finansen 1000 Effekt av en ny taxekonstruktion Summa Ny ram majoritetsförslag Varav översiktsplan Kommunstyrelsen Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Varav Kommuncentrala Varav Kommunledningsfórvaltningen Varav Nåringsliv och tilvåxt Tekniska justeringar Flyt av ekonom från STF, KS Tiänsteskrivelse

6 Fastigheter och lokaler flyttas från kommunledningsfórv til kommuncentrala budgeteringsposter nettoram +/ Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT til förvaltningama. 807 Justering hyra avs Ängeln från KoT til fastigheter och lokaler Justering av resterande hyror avs 2008 KF AB (Div 100) Lägre intemränta KF AB innebär lägre hyreskostnad för kommunen 3800 Begäran om ramjustering från nämnd Färvaltningschefsrärlighet KF Ökad kostnad tågtrafik Gnesta Besparing ny org kommunchef Summa Förvaltningens tolkning av behov av ramjustering framkommet under tjänstemannaberedning Ökade kostnader fär arvoden til färtroendevalda Arvoden til Miljästrategiskt råd Begäran om städ til Handikappfäreningarna Justering under majoritetsberedning Minskade medel til förvaltningschefsrörlighet Besparing 1,0 tjänst som näringslivskoordinator 500 Minskade me del til riktade insatser inom personalområdet 900 Besparing näringslivskontoret 600 Arbetet med demokratiutveckling upphör Summa Ny ram majoritetsförslag Varav Kommuncentrala Varav Kommunledningsfórvaltningen Varav Näringsliv och tilväxt Tiän~teskrivel ;e

7 Kultur- och turismnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Hyresökning KF AB 2008 Hyreskompensation avs Tegelvilan Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT 497 Justering hyra avs Ängeln från KoT til fastigheter och lokaler Begäran om ramjustering från nämnd I samband medflytt av Kryptans verksamhet til Palladium kommer samordningen innebära bl a handikappanpassning och därigenom ökade hyreskostnader -58 Aterbesättning av 0,75 biblioteksassistent -300 Nämnden beskriver ett antal projekt som är påbörjade under 2008 och kommer att fortsätta under För att kunna genomföra projekten äskar nämnden projektmedel til följande projekt under Projekt Lokstallet. Projekt L-4 (Lust, Lek, Lär och Liv). Mångkulturfestival Summa Justering under majoritetsberedning ,75 biblioteksassistent återbesätts ej 300 Följande projekt lyfts ur budget och får hanteras i separata ärenden. Projekt Lokstallet. Projekt L-4 (Lust, Lek, Lär och Liv). Mångkulturfestival Suma Ny ram majoritetsförslag Miljö- och hälsoskyddsnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tiänsteskrivelse

8 Tekniska justeringar Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT 132. _u--justel'ng-undef'majol'itetsbel'edning ---- Summa 500 Ny ram majoritetsförslag Överflytt av ansvar för djurskyddet til Länsstyrelsen, minskat uppdrag 300 Ökade taxeintäkter enligt beslut våren Socialnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT 362 Hyresökning KF AB 2008 Förvaltningens tolkning av behov av ramjustering framkommet under tjänstemannaberedning Placeringar inom barn- och ungdomsområdet samt missbruksvårdenför vuxna som finns i dagsläget kommer att fortgå under 2009 vi/ket gör att kostnaderna för dessa områden kommer att vara höga. Utbetalning av försörjningsstöd beräknas vara i nuvarande nivå. Beräknat underskott under Institutionskostnaderna kommer att räknas upp med 200 kr/dygn Familjehem kommer attfå en arvodesökning med 3% Vårdförbundets (Vårnäs) budgetförslag, korrigering til samma nivå som 2008 års budgetförslag, inkl höjning til Normökning av försörjningsstöd -880 Nattpersonal Klivet -500 Ökad drifskostnad avs nytt verksamhetssystem -180 "Oberoende ordförande" familjehem 550 tim -125 Dubbeldiagnoser 0,5 tjänst -230 Tiänsteskrivelse

9 Psykolog med inriktning mot barn och unga, 1,0 tjänst "Projekt samhällsinvesteringar " Summa Justering under majoritetsberedning Besparing Ny ram majoritetsförslag Service- och tekniknämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Hyresökning KF AB 2008 (div 100) Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Flyt av ekonom från STF, KS 124 Kostorganisation avs Floda 0,5 ekonomibiträde til SoT Begäran om ramjustering från nämnd Drifkostnad som följd av investeringar under 2007 Den nya livsmedelslagen ställer krav på spårbarhet i livsmedelshanteringen. Mhvn har kontrollansvar och debiterar avgif för arbetet. Elpriset har ökat trots investeringar i minskad energiåtgång i offentlig belysning. Ökade drifkostnader i efterinvesteringar i exploateringsområden för bostäder och näringsverksamhet Drifkostnader i skötsel av ny konstgräsplan, främst uppvärmning Ökade kostnader vinterunderhåll Ökade livsmedelskostnader Drivmedel Gata/Park Tiänstei-kriveli-e

10 Tätare maskinsopningar Ökade elkostnader Konsekvenser av VA-bolagisering Alia avdelningar sparar 100 tkr Minskning med 0,5ljänst expeditionen Beläggningsunderhåli Summa Justering under majoritetsberedning Minskad ambitionsnivå/effektivisering skötsel park/gata/belysning Höjning av taxor Konkurrensutsättning av bilsamordning, besparing 1,0 tjänst Konkurrensutsättning av kontorsstädning Säkerhetsarbete koncentreras til KS, besparing 1,0 tjänst Summa Ny ram majoritetsförslag Viadidaktnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Hyresökning KF AB 2007 Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Justering under majoritetsberedning Hitta finansiering för befintliga vägledare inom pågående projekt Flyktingfonden (snabbare genomströmning) Summa Ny ram majoritetsförslag Tiänsteskrivelse

11 Vård- och omsorgsnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Hyresökning KF AB 2008 (div 100) Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Begäran om ramjustering från nämnd Ökade arvoden vård- och omsorgsnämnden Ramjustering folkhälsoenheten Summa Justering under majoritetsberedning Ingen kompensation för ökade arvoden Nedläggning av folkhälsoenheten Summa Ny ram majoritetsförslag Räddningstjänsten VSR (Är 82,4% av VSR's budget) Tiänsteskrivelse

12 FINANSIERING Löneuppräkning ink!. överhäng och lönekartläggning Jiisteriilg. under niajoritetsberedning Endast 90% lönekompensation medges 3600 Borttag av medel til lönekartläggning Summa Ny ram majoritetsförslag Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld Sänking av arbetsgivaravgiften med 1 % NYTT BELOPP Pensioner Korrigering utifrån KP A's pensionsprognos NYTT BELOPP Intäkter från Vingåker för Viadidaktnämnden Korrigering ram VIAN flyktingverksamhet stb vuxenutb =38277 (38277* 22,1 % = 8459+stb Vingåker 1217=9676) Förändring 139 NYTT BELOPP Kapitalkostnader (varav VA 21209) Kapitalkostnader belastar varje förvaltning och motsvarande summa blir en intäkt under finansiena poster. Inför 2009 korrigeras intäktema mot den preliminära ramen med NYTT BELOPP A vskrivningar För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas til flera faktorer såsom; års investeringar, vilka ännu inte är genomförda.. Investeringar som skett under tidigare år kommer att vara avskrivna och klara under år Tiänsteskrivelse

13 . För de investeringar som nämndema beslutat om avseende år 2009, så påverkas avskrivningstakten beroende på när investeringama tas i bruk. F örslaget bygger dessutom på att investeringama kan fördelas utöver året och på det sättet sprida avskrivningskostnadema. Skatter och statsbidrag Lägre til växt i landet Skatteprognosen bygger på uppgifter från Sveriges kommuner och landsting (SKL) den 28 augusti 2008 NYTT BELOPP Justering under majoritetsberedning Ny skatteprognos från SKL den 10 oktober Ny ram majoritetsförslag Finansiering, utdelningar m.m Denna rubrik består av följande poster; Ränteintäkter mot kunder. Momsersättning för äldreboenden. Justerad nettohyra mot KF AB. Räntekostnader och ränteintäkter. Justering under majoritetsberedning Lägre Intemränta från KF AB, utdelning från Katrineholms Fastighets AB Ny ram majoritetsförslag Översiktsplan Medlen flytts til byggnadsnämnden Ny ram majoritetsförslag Exploateringsintäkter Beräknade exploateringsintäkter o o Jobbcentrum och flyktingschablon Under färvaltningen (VIAN) ingår jobbcentru. Verksamheten bedrivs Inte tilsammans med Vingåkers kommun. Tiänstei-krivelse

14 Jobbcentrum God ekonomisk hushållning I beräkningama är målet att ha ett resultat som är 2% av skátteihtäktema Kommentarer till investeringsbudgeten Investeringskategorier (enligt planeringsförutsättningar) Skaftefinansierade investerinear 1. Behovsinvesteringar, skyldigheter och ålägganden Exempelvis ingår här behovsrelaterade strategiska investeringar samt myndighetsinvesteringar. 2. Investeringsbehov hos annan part (exempelvis hos KF AB) fór verksamhetens behov. Det innebär att investeringen inte aktiveras i kommunens balansräkning utan istänet genererar en hyreskostnad för verksamheten, vilket måste ingå i kostnadsanalysen. 3. Rationaliseringsinvesteringar Investeringar där investeringen kan "hämtas hem", en så kallad payoff-effekt, som ska vara högst tre år. Redovisningskravet för sådan investering är att den ska åtföljas av en ekonomisk kalkyl som tydligt visar de ekonomiska konsekvenserna. Medlen fördelas efter beslut i Kommunstyrelsen i varje ens kilt fall. 4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar Här avses bl a IT-investeringar, inventarier och utrustning i verksamheten. 5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur Här ingår kommunala strategiska investeringar i gata och park/natur samt statliga regionala satsningar som i vissa fall kan behöva kompletteras med kommunala medel i angränsningen. Driftkostnadskonsekvenser skall medtas i kalkyler, avseende en ökad infrastruktur som i framtiden skall förvaltas och underhånas. 6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Exploateringsverksamheten har til syfte att befrämja utveckling och tilväxt i regionen, och kategorin avser investeringar i exploateringsområden. Dessa är i princip självfinansierade över tiden, och har främst en likvidmässig påverkan i samband med utgiftsfinansieringen. Kommunledningsförvaltningen har tilsammans med berörda förvaltningar sammanställt en anvisning kring exploateringsprocessen vilket skan vara styrande för hanteringen inom detta område. Tiämiteskrivelse

15 Taxefinansierade investerin2ar Här avses investeringar i vatten och avlopp samt avfanshantering. Dessa investeringar finansieras med taxor och avgifter samt eventuella lån, och kostnaden bärs uteslutande av taxekollektivet varför särredovisning alltid skan ske. - --Driftkostnadskonsekvenser skallinrymmas i verksamhet nsresultaträkning.- Preliminära ramar 2010 och 2011 De preliminära ramama för 2010 och 2011 visar på en fortsatt svår ekonomi. Vi vil poängtera att dessa ramar är mycket preliminära. Den enda justering som har skett, sedan planeringsförutsättningama, är en uppdatering av skatteintäktema enligt den senaste prognosen. Det bör poängteras att justeringar som sker för 2009 påverkar resterande planperiod. Tiänsteskrivelse

16 _ a IZatrineholms kommun \. Kommunledningsfärvaltningen Majoritetens förslag till övergripande planering med budget 2009 och plan för Katrineholms kommun - Framtidstro och orosmoln -

17 _ ø IZatrineholms kommun \ Inledning - Framtidstro och orosmoln Planeringsmodell i Katrineholms kommun...5 Extema perspektiv Intema perspektiv God ekonomisk hushållning...6 Finansiella mål V erksametsmål Ansvarsområden Övergrpande politisk ledning Kommunfllmäktige Revision Överfärmyndare Nämder Bildningsnämden Byggnadsnärrden Viadidaktnämden Socialnämden Kommunstyrelsen Kultur- och tusrrämden Miljö- och hälsoskyddsnärrden Service- och tekniknärrden V ård- och omsorgsnämden Finansfärvaltningen Resultatredovisning Sananställning av närrdemas investeringsfärslag Bilaga 1, nämdemas mål Ortsutvecklingsperspekti vet Bildningsnämden Byggnadsnämden Kultur- och turisrrämden Kommunstyrelsen med kommunledningsfärvaltningen och färvaltningen för näringsliv och til växt Miljö- och hälsoskyddsnämden Socialnämden Viadidakt V ård och omsorgsnämden Medborgarerspektivet Kommunens övergrpande mål Bildningsnämden Byggnadsnärrden Viadidaktnämden Kommunstyrelsen Kultu- och tuisrrämden Miljö- och hälsoskyddsnämden Service- och teknknämden Socialnämden

18 V ård- och omsorgsnämden Miljöperspektivet Övergripande må Bildningsnämden Byggnadsnämden Kommunstyrelsen Kultu- och turisrrärrden Miljö- och hä1soskyddsnärrden Socialnämden Service- och tekniknärrden Viadidaktnämden V ård- och omsorgsnämden Ekonomiperspektivet Kommunens övergripande mål: Bildningsnärrden Byggnadsnämden Kultur- och turisrrämden Kommunstyrelsen Miljö- och hä1soskyddsnärrden Service- och tekniknämden Socialnämden Viadidaktnämden V ård- och omsorgsnärrden Personalperspektivet Övergripande mål Bildningsnämden Byggnadsnämden Kommunstyre1sen Kultu- och tuisrrämden Service- och teknik Socialnämden V ård- och omsorgsnämden Viadidakt Verksametsperspektivet Kommunens övergrpande mål: Bildningsnämden Byggnadsnämden Viadidaktnämden Kommunstyre1sen Kultu- och tuisrrämden Miljö- och hälsoskyddsnämden Service- och tekniknämden Socialnämden V ård- och omsorgsnämden Mätbara mål Bilaga 3 - nyckeltal och indikatorer

19 1 Inledning - Framtidstro och orosmoln Den globala finansoron och den djupnande lågkonjunkturen påverkar både privat och offentlig sektor. Varsel och uppsägningar visar att den reala ekonomin nu drab bas. Planeringen i vår kommun noterade redan våren 2008 allvaret i situation en. Då visste ingen om och i så fall hur den kommunala ekonomin skulle behöva anpassas. Under år 2008 har vi arbetat med en stram men ändå framtidsinriktad Översiktlig planering med kommunbudget års kommunbudget har ett överskott och en buffert. Detta fòr att också ha en beredskap mot och bättre kunna möta ändrade omvärldsfòrutsättningar. Det glädjande är att framtidstron i Katrineholm bestå. Kullbergska sjukhuset är räddat. Det händer många positiva saker i vår kommun. Kommunens stora utvecklingsprojekt Logistikcentrm och Kombiterminal uppmärksammas och Ìar allt fier Intressenter. Projektering och utbyggnad genomfòrs snabbt och helt enligt planema. I regeringens närtidssatsning avseende infrastrktur utpekades Östra fòrbifarten som ett av de nationella objekt som ska tidigareläggas. Den funktionella kopplingen mellan Logistikcentrm och fòrbifarten är därmed säkrad. Det som nu sker är att Katrineholms kommun tillsammans med näringslivet fòrädlar det traditionella stationssamhället till en modem knutpunkt fòr person- och godstransporter. Det kan i det sammanhanget vara vär att notera att Banverket har etablerat ett produktionskontor i Katrineholm. Katrineholm som modem knutpunkt fòr miljöriktiga transporter har alia möj ligheter att öka sin attaktivitet både som boendeort och som ort fòr lokalisering av fòretag. Företagsutvecklingen i vår kommun har resulterat i att KIAB (Katrineholm industrihusbolag AB) har en uthyming som närmar sig fullbeläggning. På Lövåsen etablerar sig nya handelsfòretag. Vid upprustning i centrum av befintliga fastigheter byggs det på nya våningsplan med bostäder. Vi arbetar hårt fòr att de planer på nya affårslokaler och bostäder som presenterats fòr citykäman ska fullföljas. Samtidigt har kommunen presenterat idéskisser och planer för mycket attraktiva framtidsinriktade bostadsområden i sjönära lägen. Olika boendealtemativ ska göra vår kommun ännu attaktivare som boendeort. Det är viktigt att det skapas jobb i vår kommun, men det är också viktigt att vi som ort har en stark integration med arbetsmarknader utanför kommungränsen. Vi arbetar hårt fòr att förbättra infrastrktur och kollektivtrafik av betydelse för våra invånare och fòretagare. Av det skälet deltar vi också mycket aktivt i regionalt och nationellt arbete med infrastruktur- och ko llektivtrafikp lanering. Finansoro och lågkonjuktur utgör ingen grund för stora reformer inom kämverksamhetema. Många kommuner och landsting brottas istället med underskott och oro för framtiden. Vi har god kvalitet inom våra kämverksamheter. Men vi ska ha skärpt uppmärksamhet, vi ska vara vaksamma och ha hög beredskap. Grupper som behöver kommunens stöd kommer med all sannolikhet att öka. Vi har stort ansvar för våra ungdomar. En stor grupp lärar gymnasieskolan. Många möter en kärv arbetsmarknad. Likaså har vi ett åtagande beträffande de invandrare som bor i vår kommun. Om ändrade omvärldsfaktorer ökar trycket på den kommunala ekonomin, kan det bli nödvändigt att ompröva budgeten under löpande år. Göran Dahlström Kommunstyrelsens ordfòrande 4

20 1.1 Planeringsmodell i Katrineholms kommun Planerings- och budgetarbetet i Katrneholms Kommun utgår från tre huvuddokument; Planeringsfòrutsättningar, Planering med budget samt Ãrsredovisning. Under våren tas planeringsfòrutsättningar fram. Planeringsfòrutsättningara anger fòrutsättningar fòr kommande år, med planering för yterligare två år. Nämndema svarar i sin planering med budget upp mot de övergripande målen i form av verksamhetsmål, svar på beslutade uppdrag och budget inom de fòrutsättningar som angetts. Kommunstyrelsen ansvarar fòr att ta fram kommunens samlade planering med budget vilket görs med utgångspunk i nämdemas fòrslag. Planering med budget fòljs upp i årsredovisningen. Planeringsarbetet utgår från att Katrineholms kommun ska arbeta fòr en hållbar utveckling fòr kommande generationer genom sex perspektiv. Perspektiven syftar til en allsidig belysning av mål- och budgetarbetet. Perspektiven är av två slag; extema och intema. De extema perspektiven handlar om politikens löften til Katrneholms kommuns medborgare "Löftet", där återfnns ortsutvecklingsperspektivet, medborgarerspektivet och delar av miljöperspektivet. De intema perspektiven tar upp fòrhållandet mellan politiken och fòrvaltningen "Leveransen" där ingår ekonomi-, personal- och verksamhetsperspektiv samt delar av miljöperspektivet. Externa perspektiv Ortsutvecklingsperspektivet Motiverar vad Katrineholms kommun behöver satsa på fòr att utveckla lokalsamället. ~edborgarperspektivet Anger kommunens samlade syn på hur medborgaras krav på stöd, service och myndighetsutövning skall tilgodoses. ~i1jöperspektivet (extern och internt) Deklarerar den gemensana miljöpolitikens viktigaste planeringsfòrutsättingar. Interna perspektiv Det ekonomiska perspektivet Beskriver de ekonomiska fòrutsättingar som gäller fòr framtagande av övergripande planering fòr Katrineholms kommun. Personalperspektivet Deklarerar den gemensamma personalpolitikens viktigaste planeringsfòrutsättningar. ~i1jöperspektivet (extern och internt) Deklarerar den gemensamma miljöpolitikens viktigaste planeringsfòrutsättningar. Verksamhetsperspektivet Beskrver de fòrutsättningar som styr verksametema, ex lagar, statliga utredningar. 5

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-09 Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 21 oktober 2013 kl. 18.00 Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Nr Ärenden Handl.

Läs mer

och plan för 2009-20.1 0 för Katrineholms kommun

och plan för 2009-20.1 0 för Katrineholms kommun ~_cl Kristdemokraterna CENTERPARTIET Kommunstyrelsens handling nr 52/2007 KATRlNEHOLMS KOMMUN Kommunstyrtiaen c2mri: A h lt 0 Kommentarer och synpunkter til.. Overgripande planering med budget för 2008

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 124 2 Innehåll INLEDNING... 5 EKONOMISKA MÅL 2015-2017... 5 VISION

Läs mer

KALLELSE Datum. 15 juni 2007

KALLELSE Datum. 15 juni 2007 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KALLELSE Datum 15 juni 2007 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 20 juni 2007, kl. 8.15 Plats Pelarsalen, Safiren Information/uppföljning Ekonomisk utfallsprognos

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsbudget 2014 och plan för 2015-2018 Innehållsförteckning Organisation... 1 Ekonomiska förutsättningar... 2 Driftbudget... 8 Kommunala organisationen Kommunstyrelse... 9 Bildningsnämnd... 12 Omsorgsnämnd...

Läs mer

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun Antagen av KF 2009-11-23 ens struktur Målgrupp Götene kommuns budget vänder sig till kommunens förtroendevalda och anställda samt externa intressenter i form av kreditgivare,

Läs mer

Mål och budget 2014 2018

Mål och budget 2014 2018 Mål och budget 2014 2018 KF 2013-11-20 134 2013-11-20 2 [80] Innehåll Mål och budget 2014-2018... 3 Budgetens innehåll och uppbyggnad... 3 Ekonomi och verksamhetsstyrning i Gislaveds kommun... 3 Övergripande

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Strategisk plan och budget 2014-2016

Strategisk plan och budget 2014-2016 Strategisk plan och budget -2016-01-15 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 13 Kommunfullmäktige 25 Kommunens revisorer 26 Kommunstyrelsen

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer