IZatrineholms kommun \.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IZatrineholms kommun \."

Transkript

1 IZatrineholms kommun \. 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN Kommunsekretariatet Datum Vãr beteckning Vãr handläqqare Ert datum Er beteckninq Bifogat material tilhör ärendet Övergripande planering med budget 2009 och plan för Katrineholms kommun Nedanstående punt ska tiläggas i ordförandens förslag til beslut:. Beslut om deltagande i projektet medborgarpaneler som fattades av kommunstyrelsen återtas vilket innebär att kommunen går ur projektet. DokumentJ KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN Postadress: KA TRINEHOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: vx Telefax: kommu n( katrineholm.se Org.nummer

2 IZatrineholms kommun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNING Ekonomikontoret Vãr handläggare Sari Nilsson Datum Ert datum KATRINEMeliM (OMMON Kommunstyrelsen 2~dgec~"f~ (14) KOMMUNSTYRELS Hilndllng$nummer. 5 Handlllggare jjob: Jò2 fclçešr~ro8 ;001 Dlarlp.1L- ()1 I Ekonomikontorets förteckning över genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen avseende övergripande plan med budget Nedan redovisas de justerigar som skett i drftbudgeten under beredngsprocessenjämfórt med planeringsförutsättngara (av nämdemas nettokostnadsramar). Ingående ram är fórslag enligt planeringsfórutsättningara. AHa siffor är i tusentals kronor. Investeringsredovisningens kategorier beskrvs i slutet av dokumentet. För ekonomikontoret Ane Andersson Ekonomichef Tjänteskvelse KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Ekonomikontoret KATRINEHOLM...a. 1...' _... Besöksadress: Drottninggatan 10 C, 3 tr Telefon: vxl Telefax: Ai-nnnmii-nntnr..tlRki:trin..hnlm ~A Org. nummer

3 Övergripande driftsbudget 2009 med plan I. inkl förändr kapitaltjänstkostnader Nämnd/styrelse Budget Planerings Äskanden Tekniska Ökade behov Tjänstemanna Justering Majorit~ts Majoritets Majoritets Version örutsättningar från nämnden justeringar enl förvalt underlag förslag förslag 2008 förslag 2009* (inkl IT) Övergripande politisk ledning : Bildningsnämnden Byggnadsnäm nden varav Oversiktsplan Kom m unstyrelsen ~ZS varav Kommuneentrala rr/7~,.,',"' varav Kommunledningsförvaltningen , varav Näringsliv oeh tilväxt ' Kultur- och turismnämnden "': Miljõ- och hälsoskyddsnämnden Socialnäm nden :.~~~~? Service- och tekniknämnden ~r tß Viadidaktnämnden Vård- och omsorgsnämnden tHs Räddningstjänsten VSR Kompensation fõr lõneuppräkning mm Behov av om rioritering för au u 'Pnå god ekonomisk hushållning Summa nämnder Til kommunstyrelsens förfogande Löneuppräkning Ofördelade Iöner överhäng Ofördelade löner inför Iönekartläggning Personalomkostnadspålägg 0 sem.iöneskuld Pensioner Intäkter Viadidakt Vingåker Kapitalkostnadsintäkter exkl V A Kapitalkostnadsintäkter VA A vskrivningar exki V A Avskrivningar VA Skatter oeh statsbidrag Finansiering, utdelningar mm Intäkter exploateringar J obbeentrum, flyktingsehablon Summa finansiering TOTALT Budgeterat resultat i % av skatter oeh stadbi 2,12% 2,09% -1,33% 2,00% 2,00% GOD EKONOMISK HUSH LLNING Resultat 2% av skatteintäkterna

4 NAMNDER ÖVérgripande politisk ledning Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Varav Kommunfullmaktige Varav Revision Varav Överfórmyndaren u Tekniska justeringar Justering av budgetramar avseende IT 13 Begäran om ramjustering från överförmyndaren Överförmyndaren behöver resursförstärkningför aft klara aft behålla nuvarande personalstab under 2009 samt aft klara av höjning av prisbasbelopp och ökad ärendemängd -700 Justering under majoritetsberedning Minskad resursförstärkning 200 Ny ram majoritetsförslag Varav Kommunfullmaktige Varav Revision Varav Överfórmyndaren Bildningsnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Hyreskompensation för Tegelvilan til KoT Kostorganisation avs Floda 0,5 ekonomibiträde til SoT Förvaltningens tolkning av behov av ramjustering framkommet under tjänstemannaberedning Förvaltningen önskar del av medel til nyanländaflyktingar ca 200 barn YRELSENS FÖRVAL TNING oret llneholm iolm.se Besöksadress: Drottninggatan 10 C, 3 tr Telefon: vxl Telefax: ekonomikontoret( katrineholm.se Org.nummer

5 Justering under majoritetsberedning Ambitionssänking gällande kostnad per barelev inom BIN Ny ram majoritetsförslag u135 Byggnadsnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Överflytt av medel för översiktsplan Begäran om ramjustering från nämnd Utökning med 2 st planarkitekter Justering under majoritetsberedning Intäktsfinansiering av en arkitekt från Katrineholms terminalen Ianspråkta öronmärkta me del för översiktsplan från finansen 1000 Effekt av en ny taxekonstruktion Summa Ny ram majoritetsförslag Varav översiktsplan Kommunstyrelsen Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Varav Kommuncentrala Varav Kommunledningsfórvaltningen Varav Nåringsliv och tilvåxt Tekniska justeringar Flyt av ekonom från STF, KS Tiänsteskrivelse

6 Fastigheter och lokaler flyttas från kommunledningsfórv til kommuncentrala budgeteringsposter nettoram +/ Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT til förvaltningama. 807 Justering hyra avs Ängeln från KoT til fastigheter och lokaler Justering av resterande hyror avs 2008 KF AB (Div 100) Lägre intemränta KF AB innebär lägre hyreskostnad för kommunen 3800 Begäran om ramjustering från nämnd Färvaltningschefsrärlighet KF Ökad kostnad tågtrafik Gnesta Besparing ny org kommunchef Summa Förvaltningens tolkning av behov av ramjustering framkommet under tjänstemannaberedning Ökade kostnader fär arvoden til färtroendevalda Arvoden til Miljästrategiskt råd Begäran om städ til Handikappfäreningarna Justering under majoritetsberedning Minskade medel til förvaltningschefsrörlighet Besparing 1,0 tjänst som näringslivskoordinator 500 Minskade me del til riktade insatser inom personalområdet 900 Besparing näringslivskontoret 600 Arbetet med demokratiutveckling upphör Summa Ny ram majoritetsförslag Varav Kommuncentrala Varav Kommunledningsfórvaltningen Varav Näringsliv och tilväxt Tiän~teskrivel ;e

7 Kultur- och turismnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Hyresökning KF AB 2008 Hyreskompensation avs Tegelvilan Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT 497 Justering hyra avs Ängeln från KoT til fastigheter och lokaler Begäran om ramjustering från nämnd I samband medflytt av Kryptans verksamhet til Palladium kommer samordningen innebära bl a handikappanpassning och därigenom ökade hyreskostnader -58 Aterbesättning av 0,75 biblioteksassistent -300 Nämnden beskriver ett antal projekt som är påbörjade under 2008 och kommer att fortsätta under För att kunna genomföra projekten äskar nämnden projektmedel til följande projekt under Projekt Lokstallet. Projekt L-4 (Lust, Lek, Lär och Liv). Mångkulturfestival Summa Justering under majoritetsberedning ,75 biblioteksassistent återbesätts ej 300 Följande projekt lyfts ur budget och får hanteras i separata ärenden. Projekt Lokstallet. Projekt L-4 (Lust, Lek, Lär och Liv). Mångkulturfestival Suma Ny ram majoritetsförslag Miljö- och hälsoskyddsnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tiänsteskrivelse

8 Tekniska justeringar Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT 132. _u--justel'ng-undef'majol'itetsbel'edning ---- Summa 500 Ny ram majoritetsförslag Överflytt av ansvar för djurskyddet til Länsstyrelsen, minskat uppdrag 300 Ökade taxeintäkter enligt beslut våren Socialnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT 362 Hyresökning KF AB 2008 Förvaltningens tolkning av behov av ramjustering framkommet under tjänstemannaberedning Placeringar inom barn- och ungdomsområdet samt missbruksvårdenför vuxna som finns i dagsläget kommer att fortgå under 2009 vi/ket gör att kostnaderna för dessa områden kommer att vara höga. Utbetalning av försörjningsstöd beräknas vara i nuvarande nivå. Beräknat underskott under Institutionskostnaderna kommer att räknas upp med 200 kr/dygn Familjehem kommer attfå en arvodesökning med 3% Vårdförbundets (Vårnäs) budgetförslag, korrigering til samma nivå som 2008 års budgetförslag, inkl höjning til Normökning av försörjningsstöd -880 Nattpersonal Klivet -500 Ökad drifskostnad avs nytt verksamhetssystem -180 "Oberoende ordförande" familjehem 550 tim -125 Dubbeldiagnoser 0,5 tjänst -230 Tiänsteskrivelse

9 Psykolog med inriktning mot barn och unga, 1,0 tjänst "Projekt samhällsinvesteringar " Summa Justering under majoritetsberedning Besparing Ny ram majoritetsförslag Service- och tekniknämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Hyresökning KF AB 2008 (div 100) Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Flyt av ekonom från STF, KS 124 Kostorganisation avs Floda 0,5 ekonomibiträde til SoT Begäran om ramjustering från nämnd Drifkostnad som följd av investeringar under 2007 Den nya livsmedelslagen ställer krav på spårbarhet i livsmedelshanteringen. Mhvn har kontrollansvar och debiterar avgif för arbetet. Elpriset har ökat trots investeringar i minskad energiåtgång i offentlig belysning. Ökade drifkostnader i efterinvesteringar i exploateringsområden för bostäder och näringsverksamhet Drifkostnader i skötsel av ny konstgräsplan, främst uppvärmning Ökade kostnader vinterunderhåll Ökade livsmedelskostnader Drivmedel Gata/Park Tiänstei-kriveli-e

10 Tätare maskinsopningar Ökade elkostnader Konsekvenser av VA-bolagisering Alia avdelningar sparar 100 tkr Minskning med 0,5ljänst expeditionen Beläggningsunderhåli Summa Justering under majoritetsberedning Minskad ambitionsnivå/effektivisering skötsel park/gata/belysning Höjning av taxor Konkurrensutsättning av bilsamordning, besparing 1,0 tjänst Konkurrensutsättning av kontorsstädning Säkerhetsarbete koncentreras til KS, besparing 1,0 tjänst Summa Ny ram majoritetsförslag Viadidaktnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Hyresökning KF AB 2007 Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Justering under majoritetsberedning Hitta finansiering för befintliga vägledare inom pågående projekt Flyktingfonden (snabbare genomströmning) Summa Ny ram majoritetsförslag Tiänsteskrivelse

11 Vård- och omsorgsnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Hyresökning KF AB 2008 (div 100) Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Begäran om ramjustering från nämnd Ökade arvoden vård- och omsorgsnämnden Ramjustering folkhälsoenheten Summa Justering under majoritetsberedning Ingen kompensation för ökade arvoden Nedläggning av folkhälsoenheten Summa Ny ram majoritetsförslag Räddningstjänsten VSR (Är 82,4% av VSR's budget) Tiänsteskrivelse

12 FINANSIERING Löneuppräkning ink!. överhäng och lönekartläggning Jiisteriilg. under niajoritetsberedning Endast 90% lönekompensation medges 3600 Borttag av medel til lönekartläggning Summa Ny ram majoritetsförslag Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld Sänking av arbetsgivaravgiften med 1 % NYTT BELOPP Pensioner Korrigering utifrån KP A's pensionsprognos NYTT BELOPP Intäkter från Vingåker för Viadidaktnämnden Korrigering ram VIAN flyktingverksamhet stb vuxenutb =38277 (38277* 22,1 % = 8459+stb Vingåker 1217=9676) Förändring 139 NYTT BELOPP Kapitalkostnader (varav VA 21209) Kapitalkostnader belastar varje förvaltning och motsvarande summa blir en intäkt under finansiena poster. Inför 2009 korrigeras intäktema mot den preliminära ramen med NYTT BELOPP A vskrivningar För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas til flera faktorer såsom; års investeringar, vilka ännu inte är genomförda.. Investeringar som skett under tidigare år kommer att vara avskrivna och klara under år Tiänsteskrivelse

13 . För de investeringar som nämndema beslutat om avseende år 2009, så påverkas avskrivningstakten beroende på när investeringama tas i bruk. F örslaget bygger dessutom på att investeringama kan fördelas utöver året och på det sättet sprida avskrivningskostnadema. Skatter och statsbidrag Lägre til växt i landet Skatteprognosen bygger på uppgifter från Sveriges kommuner och landsting (SKL) den 28 augusti 2008 NYTT BELOPP Justering under majoritetsberedning Ny skatteprognos från SKL den 10 oktober Ny ram majoritetsförslag Finansiering, utdelningar m.m Denna rubrik består av följande poster; Ränteintäkter mot kunder. Momsersättning för äldreboenden. Justerad nettohyra mot KF AB. Räntekostnader och ränteintäkter. Justering under majoritetsberedning Lägre Intemränta från KF AB, utdelning från Katrineholms Fastighets AB Ny ram majoritetsförslag Översiktsplan Medlen flytts til byggnadsnämnden Ny ram majoritetsförslag Exploateringsintäkter Beräknade exploateringsintäkter o o Jobbcentrum och flyktingschablon Under färvaltningen (VIAN) ingår jobbcentru. Verksamheten bedrivs Inte tilsammans med Vingåkers kommun. Tiänstei-krivelse

14 Jobbcentrum God ekonomisk hushållning I beräkningama är målet att ha ett resultat som är 2% av skátteihtäktema Kommentarer till investeringsbudgeten Investeringskategorier (enligt planeringsförutsättningar) Skaftefinansierade investerinear 1. Behovsinvesteringar, skyldigheter och ålägganden Exempelvis ingår här behovsrelaterade strategiska investeringar samt myndighetsinvesteringar. 2. Investeringsbehov hos annan part (exempelvis hos KF AB) fór verksamhetens behov. Det innebär att investeringen inte aktiveras i kommunens balansräkning utan istänet genererar en hyreskostnad för verksamheten, vilket måste ingå i kostnadsanalysen. 3. Rationaliseringsinvesteringar Investeringar där investeringen kan "hämtas hem", en så kallad payoff-effekt, som ska vara högst tre år. Redovisningskravet för sådan investering är att den ska åtföljas av en ekonomisk kalkyl som tydligt visar de ekonomiska konsekvenserna. Medlen fördelas efter beslut i Kommunstyrelsen i varje ens kilt fall. 4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar Här avses bl a IT-investeringar, inventarier och utrustning i verksamheten. 5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur Här ingår kommunala strategiska investeringar i gata och park/natur samt statliga regionala satsningar som i vissa fall kan behöva kompletteras med kommunala medel i angränsningen. Driftkostnadskonsekvenser skall medtas i kalkyler, avseende en ökad infrastruktur som i framtiden skall förvaltas och underhånas. 6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Exploateringsverksamheten har til syfte att befrämja utveckling och tilväxt i regionen, och kategorin avser investeringar i exploateringsområden. Dessa är i princip självfinansierade över tiden, och har främst en likvidmässig påverkan i samband med utgiftsfinansieringen. Kommunledningsförvaltningen har tilsammans med berörda förvaltningar sammanställt en anvisning kring exploateringsprocessen vilket skan vara styrande för hanteringen inom detta område. Tiämiteskrivelse

15 Taxefinansierade investerin2ar Här avses investeringar i vatten och avlopp samt avfanshantering. Dessa investeringar finansieras med taxor och avgifter samt eventuella lån, och kostnaden bärs uteslutande av taxekollektivet varför särredovisning alltid skan ske. - --Driftkostnadskonsekvenser skallinrymmas i verksamhet nsresultaträkning.- Preliminära ramar 2010 och 2011 De preliminära ramama för 2010 och 2011 visar på en fortsatt svår ekonomi. Vi vil poängtera att dessa ramar är mycket preliminära. Den enda justering som har skett, sedan planeringsförutsättningama, är en uppdatering av skatteintäktema enligt den senaste prognosen. Det bör poängteras att justeringar som sker för 2009 påverkar resterande planperiod. Tiänsteskrivelse

16 _ a IZatrineholms kommun \. Kommunledningsfärvaltningen Majoritetens förslag till övergripande planering med budget 2009 och plan för Katrineholms kommun - Framtidstro och orosmoln -

17 _ ø IZatrineholms kommun \ Inledning - Framtidstro och orosmoln Planeringsmodell i Katrineholms kommun...5 Extema perspektiv Intema perspektiv God ekonomisk hushållning...6 Finansiella mål V erksametsmål Ansvarsområden Övergrpande politisk ledning Kommunfllmäktige Revision Överfärmyndare Nämder Bildningsnämden Byggnadsnärrden Viadidaktnämden Socialnämden Kommunstyrelsen Kultur- och tusrrämden Miljö- och hälsoskyddsnärrden Service- och tekniknärrden V ård- och omsorgsnämden Finansfärvaltningen Resultatredovisning Sananställning av närrdemas investeringsfärslag Bilaga 1, nämdemas mål Ortsutvecklingsperspekti vet Bildningsnämden Byggnadsnämden Kultur- och turisrrämden Kommunstyrelsen med kommunledningsfärvaltningen och färvaltningen för näringsliv och til växt Miljö- och hälsoskyddsnämden Socialnämden Viadidakt V ård och omsorgsnämden Medborgarerspektivet Kommunens övergrpande mål Bildningsnämden Byggnadsnärrden Viadidaktnämden Kommunstyrelsen Kultu- och tuisrrämden Miljö- och hälsoskyddsnämden Service- och teknknämden Socialnämden

18 V ård- och omsorgsnämden Miljöperspektivet Övergripande må Bildningsnämden Byggnadsnämden Kommunstyrelsen Kultu- och turisrrärrden Miljö- och hä1soskyddsnärrden Socialnämden Service- och tekniknärrden Viadidaktnämden V ård- och omsorgsnämden Ekonomiperspektivet Kommunens övergripande mål: Bildningsnärrden Byggnadsnämden Kultur- och turisrrämden Kommunstyrelsen Miljö- och hä1soskyddsnärrden Service- och tekniknämden Socialnämden Viadidaktnämden V ård- och omsorgsnärrden Personalperspektivet Övergripande mål Bildningsnämden Byggnadsnämden Kommunstyre1sen Kultu- och tuisrrämden Service- och teknik Socialnämden V ård- och omsorgsnämden Viadidakt Verksametsperspektivet Kommunens övergrpande mål: Bildningsnämden Byggnadsnämden Viadidaktnämden Kommunstyre1sen Kultu- och tuisrrämden Miljö- och hälsoskyddsnämden Service- och tekniknämden Socialnämden V ård- och omsorgsnämden Mätbara mål Bilaga 3 - nyckeltal och indikatorer

19 1 Inledning - Framtidstro och orosmoln Den globala finansoron och den djupnande lågkonjunkturen påverkar både privat och offentlig sektor. Varsel och uppsägningar visar att den reala ekonomin nu drab bas. Planeringen i vår kommun noterade redan våren 2008 allvaret i situation en. Då visste ingen om och i så fall hur den kommunala ekonomin skulle behöva anpassas. Under år 2008 har vi arbetat med en stram men ändå framtidsinriktad Översiktlig planering med kommunbudget års kommunbudget har ett överskott och en buffert. Detta fòr att också ha en beredskap mot och bättre kunna möta ändrade omvärldsfòrutsättningar. Det glädjande är att framtidstron i Katrineholm bestå. Kullbergska sjukhuset är räddat. Det händer många positiva saker i vår kommun. Kommunens stora utvecklingsprojekt Logistikcentrm och Kombiterminal uppmärksammas och Ìar allt fier Intressenter. Projektering och utbyggnad genomfòrs snabbt och helt enligt planema. I regeringens närtidssatsning avseende infrastrktur utpekades Östra fòrbifarten som ett av de nationella objekt som ska tidigareläggas. Den funktionella kopplingen mellan Logistikcentrm och fòrbifarten är därmed säkrad. Det som nu sker är att Katrineholms kommun tillsammans med näringslivet fòrädlar det traditionella stationssamhället till en modem knutpunkt fòr person- och godstransporter. Det kan i det sammanhanget vara vär att notera att Banverket har etablerat ett produktionskontor i Katrineholm. Katrineholm som modem knutpunkt fòr miljöriktiga transporter har alia möj ligheter att öka sin attaktivitet både som boendeort och som ort fòr lokalisering av fòretag. Företagsutvecklingen i vår kommun har resulterat i att KIAB (Katrineholm industrihusbolag AB) har en uthyming som närmar sig fullbeläggning. På Lövåsen etablerar sig nya handelsfòretag. Vid upprustning i centrum av befintliga fastigheter byggs det på nya våningsplan med bostäder. Vi arbetar hårt fòr att de planer på nya affårslokaler och bostäder som presenterats fòr citykäman ska fullföljas. Samtidigt har kommunen presenterat idéskisser och planer för mycket attraktiva framtidsinriktade bostadsområden i sjönära lägen. Olika boendealtemativ ska göra vår kommun ännu attaktivare som boendeort. Det är viktigt att det skapas jobb i vår kommun, men det är också viktigt att vi som ort har en stark integration med arbetsmarknader utanför kommungränsen. Vi arbetar hårt fòr att förbättra infrastrktur och kollektivtrafik av betydelse för våra invånare och fòretagare. Av det skälet deltar vi också mycket aktivt i regionalt och nationellt arbete med infrastruktur- och ko llektivtrafikp lanering. Finansoro och lågkonjuktur utgör ingen grund för stora reformer inom kämverksamhetema. Många kommuner och landsting brottas istället med underskott och oro för framtiden. Vi har god kvalitet inom våra kämverksamheter. Men vi ska ha skärpt uppmärksamhet, vi ska vara vaksamma och ha hög beredskap. Grupper som behöver kommunens stöd kommer med all sannolikhet att öka. Vi har stort ansvar för våra ungdomar. En stor grupp lärar gymnasieskolan. Många möter en kärv arbetsmarknad. Likaså har vi ett åtagande beträffande de invandrare som bor i vår kommun. Om ändrade omvärldsfaktorer ökar trycket på den kommunala ekonomin, kan det bli nödvändigt att ompröva budgeten under löpande år. Göran Dahlström Kommunstyrelsens ordfòrande 4

20 1.1 Planeringsmodell i Katrineholms kommun Planerings- och budgetarbetet i Katrneholms Kommun utgår från tre huvuddokument; Planeringsfòrutsättningar, Planering med budget samt Ãrsredovisning. Under våren tas planeringsfòrutsättningar fram. Planeringsfòrutsättningara anger fòrutsättningar fòr kommande år, med planering för yterligare två år. Nämndema svarar i sin planering med budget upp mot de övergripande målen i form av verksamhetsmål, svar på beslutade uppdrag och budget inom de fòrutsättningar som angetts. Kommunstyrelsen ansvarar fòr att ta fram kommunens samlade planering med budget vilket görs med utgångspunk i nämdemas fòrslag. Planering med budget fòljs upp i årsredovisningen. Planeringsarbetet utgår från att Katrineholms kommun ska arbeta fòr en hållbar utveckling fòr kommande generationer genom sex perspektiv. Perspektiven syftar til en allsidig belysning av mål- och budgetarbetet. Perspektiven är av två slag; extema och intema. De extema perspektiven handlar om politikens löften til Katrneholms kommuns medborgare "Löftet", där återfnns ortsutvecklingsperspektivet, medborgarerspektivet och delar av miljöperspektivet. De intema perspektiven tar upp fòrhållandet mellan politiken och fòrvaltningen "Leveransen" där ingår ekonomi-, personal- och verksamhetsperspektiv samt delar av miljöperspektivet. Externa perspektiv Ortsutvecklingsperspektivet Motiverar vad Katrineholms kommun behöver satsa på fòr att utveckla lokalsamället. ~edborgarperspektivet Anger kommunens samlade syn på hur medborgaras krav på stöd, service och myndighetsutövning skall tilgodoses. ~i1jöperspektivet (extern och internt) Deklarerar den gemensana miljöpolitikens viktigaste planeringsfòrutsättingar. Interna perspektiv Det ekonomiska perspektivet Beskriver de ekonomiska fòrutsättingar som gäller fòr framtagande av övergripande planering fòr Katrineholms kommun. Personalperspektivet Deklarerar den gemensamma personalpolitikens viktigaste planeringsfòrutsättningar. ~i1jöperspektivet (extern och internt) Deklarerar den gemensamma miljöpolitikens viktigaste planeringsfòrutsättningar. Verksamhetsperspektivet Beskrver de fòrutsättningar som styr verksametema, ex lagar, statliga utredningar. 5

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 Vi VIAN:s handling nr 9-2010 1 (6) Bilaga 1 Nämndens åtaganden Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Projektdirektiv för framtagande av

Projektdirektiv för framtagande av IZatrineholms kommun " KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNING Staben Vår handläggare Una Widlund, 7004 Kommunstyrelsens handling nr 51/2~ ;li5db; ; q 1(0 1 (6) Datum Ert datum Er betecknini: KS I c2 DOß ;.5D6 - öl';

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 VIANs handling 21-2011 BUDGET 2012-2014 1 (9) VIAN/2011:21-042 2011-08-25 Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 1 (6) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 1 Nämndens behörighet och uppgifter Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt miljöbalken och lagen med särskilda

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN KFS 101 revision 00 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: Allmänt 1 Bygg- och miljönämnden

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

för I(atrineholms kommun

för I(atrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 18/2010 /..~.', miljöpartiet de gröna (',.) rkàiríñëhõcmwómmuñ~ "-,.- Ko m Iil tif'lf-tyrf:lrh!jh ~ 211'l 'D4~ l lì H jidíigaìiûñìrmr-'jit~(m 'i.îim=-- tsylq~d2.1 ~,,~'".~,

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Uppdrag till samtliga nämnder. Beskrivning av uppdraget, hänvisning till ev styrdokument. KS/KF Uppföljning. kommentar

Uppdrag till samtliga nämnder. Beskrivning av uppdraget, hänvisning till ev styrdokument. KS/KF Uppföljning. kommentar Kultur- och turismnämndens handling nr 9/2009 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-09-15 28. Bilaga till 2009:96 Bilaga 1 Uppdragsredovisning I denna bilaga presenteras de uppdrag som kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker Vår handläggare Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2011-02-14 VIAN/2010:8-654 Förvaltningschef 2011:74 1 (5) Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Reglemente för Bildningsnämnden

Reglemente för Bildningsnämnden Reglemente för Bildningsnämnden 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. 1 Gemensamma bestämmelser Det som sägs i detta reglemente, avseende punkterna 1 och 2 (Gemensamma bestämmelser och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:4

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:4 0 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:4 Kf 190/2014 Dnr KS 2014/323 REGLEMENTE FÖR FAMILJENÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2014, Kf 190. Gäller från den 1 januari

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2015-04-22 1(7) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-01 Ks-KcS.2014.2 101 2015-04-22 2(7) Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Motion att införa servicegarantier till näringslivet i Kristinehamn

Motion att införa servicegarantier till näringslivet i Kristinehamn Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson,0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-10-11 Ks/2016:176 Sida 1(5) Motion att införa servicegarantier till näringslivet

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd antagen i kf 2006-12-28 153 reviderad i kf 2011-02-03 15 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Miljö och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (10) 2011-01-24 MISSIV JAKOB FJELLANDER DIREKT: 0224-556 27 DNR 2011/7 UAN NR 11/6 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Bokslut 2010 FÖRSLAG TILL

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 1 2 Sunne kommun Det här är en kortfattad information om hur kommunens ekonomi fungerar. zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zhar Sunne en bra ekonomi? zuppfyllde

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med Antaget av kommunfullmäktige 2012-09-24, 164 Gäller från och med 2012-10-01 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallagen och i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1 Ragunda Kommun 12 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 4 Sammanfattning Resultatet för

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens reglemente

Barn- och utbildningsnämndens reglemente Barn- och utbildningsnämndens reglemente Reviderat senast: 2015-01-29, KF 17 Tjörn Möjligheternas ö Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tjörns kommun Utöver det som föreskrivs om kommunens allmänna

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 Beslut: KF 2014-06-23 91 Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR VA/GIS NÄMNDEN HÖÖR OCH HÖRBY Antaget av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 24 september 2014 5 9, och i Hörby kommun den 23 juni 2014

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Kommunstyrelsens handling nr 5/2009 FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Färbundsordningen gäller jr.o.m. 2008-xx-xx tils ny färbundsordningfastställs och ersätter samtidigt tidigare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer