GENUS ARBETSMARKNAD OCH FÖRETAGANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GENUS ARBETSMARKNAD OCH FÖRETAGANDE"

Transkript

1 GENUS ARBETSMARKNAD OCH FÖRETAGANDE Karin Bengtsson Lina Nilsson

2 Karin Bengtsson och Lina Nilsson Författarna utbildar och föreläser inom områdena jämställdhet och mångfald. Tillsammans driver de genusgruppen, ett nätverk för jämställdhetskonsulter. De har varit projektledare för flera jämställdhetsprojekt och varvar gärna sina föreläsningar med värderingsövningar. På så vis blir kunskapen om jämställdhetsarbete både begriplig och användbar. Karin Bengtsson har en bakgrund som kulturvetare och Lina Nilsson som beteendevetare. Båda har en filosofie kandidatexamen i genusvetenskap.

3 Genus arbetsmarknad och företagande Karin Bengtsson Lina Nilsson

4 Karin Bengtsson & Lina Nilsson Vill du beställa häftet kontakta: Häftet finns även att ladda ner i pdf-format på: ISBN Layout: inanna publishing, Lund Tryckt av: JMS Mediasystem, Malmö Foto omslag: Karin Bengtsson Foto: Karin Bengtsson & Lina Nilsson I samarbete med:

5 Välkommen! Detta häfte vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare och vill arbeta för att bryta den ojämställdhet som fortfarande präglar den svenska arbetsmarknaden. Med hjälp av fakta och övningar vill vi inspirera till nya tankar kring genus, arbetsmarknad och företagande. Som studie- och yrkesvägledare har du en unik position du träffar människor som står inför livsval, och är därmed en viktig länk i förändringsarbetet för en jämställd arbetsmarknad. VentureLab Lunds universitets entreprenörssatsning, fungerar som ett stöd för nya företagare, det vill säga studenter som vill starta eget företag. Vid en granskning av verksamheten blev det tydligt vilken mansdominans som rådde och att det var få kvinnor som sökte kontorsplatser. Sett ur ett bredare perspektiv är det likadant på andra ställen i landet. De flesta företag drivs av män och endast en fjärdedel av Sveriges egenföretagare är kvinnor. För att göra något åt situationen valde Venture- Lab att i samarbete med Europeiska socialfonden genomföra en utbildningssatsning riktad till studie- och yrkesvägledare. Under läsåret 06/07 gavs en seminarieserie där studie- och yrkesvägledare från olika delar av Lunds universitet deltog. Under året besöktes vi av gästföreläsare, gjorde värderingsövningar och diskuterade kring genus, studier, arbetsmarknad, företagande och studie- och yrkesvägledarens roll. Detta häfte bygger på kunskaper och erfarenheter från seminarieseriens diskussioner och föreläsningar och utgår från frågeställningar som kommit upp under året. 5

6 Ett varmt tack till alla deltagare i seminarieserien samt till gästföreläsarna och egenföretagarna Ann- Katrin Rooth, Maria Nilson, Birgitta Andersson, Anna Haupt, Terese Alstin, Fanny Davidsson, Catharina Larsson samt studievägledare Miia Toriikka. Tack även till Karin Aase, dåvarande projektkoordinator på VentureLab för ditt fantastiska stöd och kloka ord. Juni 2007 Karin Bengtsson Lina Nilsson 6

7 Så här använder du häftet Tanken med häftet är att uppmärksamma de mekanismer och strukturer som orsakar att män och kvinnor dels gör olika val och dels ges olika möjligheter på den svenska arbetsmarknaden. Fokus ligger på arbetsmarknaden i allmänhet och på företagande i synnerhet. Häftet kan med fördel användas som diskussionsunderlag i din arbetsgrupp eftersom genus är ett ämne du lär dig enklast genom diskussion. Samtal och övningar ihop med kollegor hjälper dig att reflektera över vem du är i mötet med studenterna. Vilken bakgrund och vilka värderingar du har spelar roll i möten, och för ett aktivt förhållningssätt krävs att du reflekterar kring hur du gör och tänker idag. Övningarna i häftet kan du läsa igenom och tänka kring på egen hand, men bäst blir det att göra dem i grupp. Frågeställningarna är utformade för att uppmuntra till att olika åsikter uttrycks och tanken är att man lär sig och vidgar sina vyer genom att ta del av varandras erfarenheter. Det är viktigt att alla deltagare tillåts ta plats i diskussionen. Längst bak i häftet hittar du de källor vi använt. De kan också fungera som lästips för dig som vill lära dig mer. 7

8

9 Vad är kön och genus? Det finns olika sätt att se på och forska kring kön och kategorierna kvinna och man. Medan naturvetenskaplig forskning anlägger ett biologiskt perspektiv på kön fokuserar genusvetenskap på de språkliga och sociala dimensionerna av kön, vanligen kallat genus. Bra att veta Svensk lagstiftning som berör förbud mot diskriminering på grund av kön utgår ifrån det socialt konstruerade könet och fokuserar därmed på det som går att förändra i samhället. I detta häfte använder vi begreppet kön oftare än genus, och vi använder dem som synonymer. Häftet har en genusvetenskaplig utgångspunkt som bygger på att manlighet och kvinnlighet är socialt konstruerat och därmed också föränderligt. Häftet fokuserar på kön, men det är viktigt att tänka på att kön inte är den enda grunden för diskriminering och segregation. Andra betydelsefulla faktorer är etnicitet, klass, ålder, sexuell läggning etcetera. Att göra kön Simone de Beauvoirs välkända formulering Man föds inte till kvinna, man blir det hämtat från Det andra könet från 1947 illustrerar genusvetenskapens kärna och utgångspunkt. Kategorierna kvinna respektive man är något vi ständigt skapar. Inom genusvetenskapen talar man om att vi gör genus genom hur vi går, hur vi talar, hur vi klär oss, om vi sminkar oss, vilka förväntningar vi har på oss själva och andra och så vidare. Kön görs även på arbetsmarknaden, där en del yrken och arbetsuppgifter förknippas med kvinnlighet, medan andra ses som manliga. 9

10 Hur gör vi kön? Denna övning kopplar ihop genusvetenskapliga resonemang med det egna livet. Genomförande: Sätt er två och två. Berätta för varandra hur ni har gjort kön den senaste veckan (det vill säga vilka stereotypt manliga respektive kvinnliga aktiviteter/egenskaper ni har praktiserat). Berätta sedan för resten av gruppen vad ni har kommit fram till. Har ni svårt att komma på vad som har med kön att göra kan ni vända på frågan: Finns det något ni har gjort den senaste veckan som inte har med kön att göra? Reflektion: Det som vi förknippar med egenskaper/aktiviteter som tillhör det manliga respektive kvinnliga könet är ofta sådant som både män och kvinnor kan göra. Vilket kön gör du? Övning Exempel på att göra......manligt kön betala notan, köra snabbt, ha slips, bygga saker, vara ordförande, rapa, makt och status, bygga muskler....kvinnligt kön gråta, fnittra, banta, använda smink, noppa ögonbrynen, tvivla på sig själv, vara vice ordförande, agera sekreterare, koka kaffe. Genusperspektiv på den svenska arbetsmarknaden Genom historien har kvinnors och mäns arbetsuppgifter varierat, men det har alltid funnits någon slags arbetsfördelning baserat på kön. Idag är segregeringen på arbetsmarknaden avseende kön fortfarande stor även i internationell jämförelse. Den ojämna arbetsfördelningen visar sig på flera olika plan. En aspekt är uppdelningen mellan hemarbete och förvärvsarbete där kvinnor tar störst ansvar för det förstnämnda. Ute på arbetsmarknaden är skillnaderna också stora. Dels befinner sig män och kvinnor på olika arbetsplatser, dels finns det stora skillnader mellan män och kvinnor inom yrkesgrupper, exempelvis vad gäller position och lön. 10

11 Detta brukar benämnas kvantitativ jämställdhet/ ojämställdhet. Man kan också tala om kvalitativ jämställdhet/ojämställdhet, som bland annat berör det sociala klimatet på arbetsplatsen. De 30 största yrkena 2005 Ordnade efter antal personer i yrket Kvinnor: Män: % % 0 Företagssäljare Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Försäljare, fackhandel Figuren är hämtad från På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet Systemerare och programmerare Lastbils- och långtradarförare Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. Verktygsmaskinoperatörer Lagerassistenter m.fl. Revisorer m.fl. Försäljare, dagligvaror Kockar och kokerskor Fastighetsskötare Maskiningenjörer och maskintekniker Motorfordonsmekaniker och -reparatörer Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Chefer för mindre företag % % 0 Övrig kontorspersonal Grundskollärare Förskollärare och fritidspedagoger Barnskötare m.fl. Hotell- och kontorsstädare m.fl. Bokförings- och redovisningsassistenter Skötare och vårdare Köks- och restaurangbiträden Administrativa assistenter Datatekniker Journalister, författare, informatörer m.fl. Läkare Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. Källa: Arbetskraftsundersökningar, SCB 11

12

13 Medellön i de tio största yrkesgrupperna 2004 Månadslön i tal kronor Cirkeldiagrammet visar fördelningen av manliga och kvinnliga företagare. 75 % av alla företagare är män och 25 % är kvinnor. På samma sätt som fördelningen av män och kvinnor i olika yrken på arbetsmarknaden skiljer sig åt, så skiljer sig även fördelningen av män och kvinnor inom olika sektorer av företagande. Bland annat är det betydligt fler män än kvinnor inom sektorn industri och byggnadsverksamhet och betydligt fler kvinnor än män inom sektorn personlig service. (källa: SCB) Figuren till höger är hämtad från På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet Kvinnor Företagsekonomer, personaltjm, m.fl. Säljare, inköpare,mäklare m.fl. Ingenjörer och tekniker Grundskollärare Övrig kontorspersonal Fordonsförare Försäljare, detaljhandel, demonstratörer Vård och omsorgspersonal Byggnadshantverkare Städare m.fl. Könsmärkning tal Män Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet Företagsekonomer, personaltjm, m.fl. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. Ingenjörer och tekniker Grundskollärare Övrig kontorspersonal Byggnadshantverkare Försäljare, detaljhandel, demonstratörer Fordonsförare Vård och omsorgspersonal Städare m.fl. Könsmärkning innebär att yrkesroller och positioner på arbetsmarknaden förknippas med ett visst kön. Chef är en roll som är starkt förknippad med män. Det är så vanligt att män dominerar på ledande poster att vår bild av manlighet och ledarskap lätt blir samma sak. En annan manligt kodad roll är entreprenören och egenföretagaren. Kvinnligt kodade yrken är exempelvis sjuksköterska och sekreterare. Dessa uppdelningar är en onödig begränsning av både män och kvinnors handlingsutrymme. I uppdelningen ryms dessutom en orättvisa, eftersom det som är manligt kodat värderas högre än det kvinnliga, vilket visar sig i mäns högre löner och positioner på arbetsmarknaden. 13

14 Könsmärkningar uppfattas ofta som självklara och naturliga vilket innebär ett hinder för att förändring ska kunna ske. Men det finns exempel på hur yrken bytt kön. Aktuella yrken som just nu håller på att förändras är läkare och präst. Traditionellt sett är båda dessa mansdominerade, men fler och fler kvinnor läser nu medicin och teologi. Hur kan du förändra? Bli medveten om dina egna föreställningar om olika yrkesgrupper. Först då kan du tänka bort den invanda könsmärkningen och agera på ett medvetet sätt när du vägleder studenter. Presentera förebilder som bryter mot könsmönstren. Studenter har redan sett en mängd manliga representanter för exempelvis ingenjörer och sotare. Detsamma gäller kvinnliga representanter för förskollärare och sekreterare. Var därför inte orolig över att dina könsöverskridande exempel ger en för ensidig bild. Tips! Läs mer om könsmärkning i Charlotte Holgerssons bok Rekrytering av företagsledare. En studie i homosocialitet. Glashuset Den könsuppdelade arbetsmarknaden brukar ibland beskrivas som ett glashus. De osynliga väggarna och taken hindrar kvinnor att röra sig i såväl sidled som uppåt på arbetsmarknaden. Väggarna i glashuset innebär att könen hålls åtskilda på arbetsmarknaden. Att män och kvinnor befinner sig i olika yrkesgrupper och på olika arbetsplatser illustreras i figuren på sidan 11. Av de 30 största yrkena i Sverige är endast fem stycken numerärt jämställda, vilket innebär proportionen 40 % kvinnor och 60 % män eller omvänt enligt 14

15

16 SCB:s definition. Det behöver dock inte innebära att de är jämställda enligt andra definitioner. Kvinnor som gör traditionellt manliga yrkesval möts ofta av både misstänksamhet och öppen misstro under vägen. Känslan av att gång på gång behöva bevisa och försvara sig själv är vanlig. Män kan däremot röra sig relativt obehindrat genom glashusets väggar. De möts oftare av välkomnande om de väljer ett traditionellt kvinnojobb. Taket i glashuset handlar om att män och kvinnor befinner sig på olika positioner inom sektorer. Kvinnor återfinns systematiskt på lägre befattningar och mindre prestigefyllda jobb och män är i större utsträckning chefer. Ofta är glastaket inget det talas om, utan första gången man upptäcker det är dagen då ens eget huvud slår i. Tystnaden om och förnekandet av denna diskriminerande mekanism gör den svår att förändra. Homosocialitet Att män dominerar på ledande poster i samhället leder till att män identifierar sig med och riktar sig mot andra män i sitt yrkesliv. Det är hos männen resurserna och makten finns vilket gör att de kan tillfredsställa de flesta av sina behov genom andra män. Män är därmed ofta så kallat homosociala, ett fenomen som får till följd att de helst väljer andra män när poster ska tillsättas. Mäns homosocialitet innebär alltså att kvinnor utesluts från maktposter. Diskutera! Diskriminerande mekanismer såsom glastaket och homosocialitet är något som många av dina studenter kommer att stöta på i arbetslivet. Eftersom mekanismerna ofta är dolda kan det vara svårt att sätta ord på sina upplevelser. Risken är stor att skuldbelägga sig själv för strukturer man drabbas av. Kunskap om mekanismerna kan därför vara ett användbart verktyg för att förstå situationer på arbetsmarknaden, och nödvändig för att kunna förändra den. Hur kan du som studievägledare ta upp dessa frågor med studenter? Kvinnor å andra sidan uppvisar oftast ett heterosocialt beteende, eftersom de som grupp har mindre resurser och makt. Därför tvingas kvinnor att socialt orientera sig mot män vilket innebär att även 16

17 kvinnor väljer män, och därmed konserveras den manliga dominansen på betydelse fulla poster ytterligare. Kompetens är manligt kodat Precis som yrkesroller kan också egenskaper vara könskodade, det vill säga kopplade till det ena eller det andra könet. Kompetens är ett begrepp som till synes verkar neutralt, men som i själva verket hänger ihop med vår bild av manlighet. Tips! Läs mer om könskodade egenskaper och ord i Fredrik Bondestams bok Positiv särbehandling och akademin. Tjugofem år av ideologi, retorik och praktik. Både män och kvinnor tolkar kompetens som manligt. Detta har synliggjorts i studier där bedömare fått sätta betyg på till exempel uppsatser. Om bedömarna trott att det är en man som skrivit uppsatsen får den ett bättre omdöme än om en kvinna antas ha skrivit den. Likaså beskrivs en man som har lyckats med något som kompetent, medan en kvinna anses ha haft tur. Exempel där kvinnan respektive mannen misslyckats, förklaras med att mannen haft otur och att kvinnan varit inkompetent. Varför är det såhär? Demokrati, rättvisa, kunskap, individ, kompetens och vetenskap är alla begrepp som på ytan inte har något kön, men som är skapade i en miljö dominerad av män. Innebörden i dessa ord har definierats och formats under lång tid då endast en viss grupp män varit delaktiga i det offentliga samtalet. I jämställdhetsdebatten hör vi ofta att det är kompetens som ska avgöra, och inte kön. Det är problematiskt att använda begreppet kompetens på ett så lättvindigt vis. Begreppet kompetent ligger inbakat i begreppet man och blir ofta bara aktuellt för diskussion när kvinnor kommer på tal. 17

18

19 Kvotering av män Det offentliga samtalet om kvotering handlar nästan bara om kvinnor. Detta döljer vad kvotering har handlat om i vår historia och fortfarande i hög grad handlar om, nämligen kvotering av män. Homosocialitet som du kunde läsa om på sidan 16 är ett uttryck för kvotering som brukar beskrivas som informell kvotering av män till ledande poster. Förutom denna dolda mekanism finns många exempel på hur öppen och uttalad kvotering av män förkommit. Lärarutbildningen är en av de utbildningar där staten hjälpt manliga sökande att slippa konkurrens från de bättre meriterade kvinnorna. Under större delen av 1900-talet tillämpades kvoten 60 % män och 40 % kvinnor. Detta trots att de kvinnor som sökte var fler än männen. Så sent som år 2003 meddelade Karlstads universitet stolt att man lyckats få in fler manliga studenter på sjuksköterskeutbildningen än tidigare. Förklaringen var enkel man hade en lägre betygs gräns för manliga än för kvinnliga sökande. Veterinär och förskollärare är ytterligare exempel på utbildningar där män kvoterats in. Kvotering av kvinnor anses kontroversiellt och i det sammanhanget talas det i allvarlig ton om kompetenssänkning. De fall där män kvoteras in går däremot oftast obemärkt och odebatterat förbi. Det höjs få, om ens några, röster som varnar för kompetenssänkning hos förskollärare eller sjuksköterskor. Snarare framhålls vikten av att män finns i yrkena på grund av de speciella saker de kan bidra med. 19

20

21 Din roll som studie- och yrkesvägledare Inom genusvetenskap är makt ett centralt begrepp. Makt är närvarande i någon form i varje möte, därmed även i dina vägledningssamtal. Ordet makt tolkas ofta som ett starkt ord med negativ klang, och som något vi bör ta avstånd ifrån. Men faktum är att du själv sällan kan bestämma om du ska ha makt eller inte utan det är situationen som avgör. Ett aktivt förhållningssätt kan göra makt till en positiv kraft. Om du blir medveten om vilken slags påverkan du har på studenterna har du större möjlighet att använda den på ett konstruktivt sätt. Som studie- och yrkesvägledare har du makt bland annat genom att du besitter kunskap som studenten inte har. Du kan utöva makt genom det urval av information du förmedlar. Att öppna upp studentens blick för en mångfald av möjligheter är ett sätt att ge makt till studenten, och öka hans eller hennes möjligheter att välja fritt. Övning Hur stor makt respektive hur mycket inflytande har jag över studenters karriärval? Denna övning uppmanar till reflektion över din position som studie- och yrkesvägledare ur ett maktperspektiv. Instruktion: Föreställ dig att det går en linje från vänstra till högra delen av rummet. I den högra änden av linjen ska du ställa dig om du menar att studie- och yrkesvägledare inte har någon makt att påverka studenterna. I den vänstra änden ställer du dig om du anser att studie- och yrkesvägledare har 21

22 väldigt mycket makt. Du kan också välja någon punkt däremellan på linjen. Diskussion: När alla har placerat sig på linjen får var och en som vill redogöra för varför de ställt sig just där på skalan. Anställd eller egenföretagare? Rubrikens fråga ställs sällan av studenter, eftersom det ses som självklart att studier ska leda till anställning. Möjligheten att starta eget och bli sin egen arbetsgivare är något som glöms bort. Kvinnor överväger egenföretagande i ännu mindre utsträckning än män, vilket är viktigt att vara medveten om i en vägledningssituation. En anledning till att så få kvinnor, men även män, väljer egenföretagande kan vara de många myter och föreställningar som finns om vem som kan vara företagare. En vanlig missuppfattning är att egenföretagande bara innebär ett sätt att jobba, och att bara en viss sorts person passar som företagare. Att vara genusmedveten antas ibland vara överensstämmande med att förhålla sig könsneutralt. Men att hävda sin egen neutralitet eller objektivitet är ofta förrädiskt. När vi tror att vi agerar neutralt eller objektivt är det i själva verket vanligt att vi än en gång återskapar mannen som norm. Att vara genusmedveten handlar istället om just det som ordet beskriver: Att vara medveten om genus. Det handlar om att uppmärksamma att genus alltid spelar roll. Först då kan du börja påverka på vilket sätt genus får spela roll i dina möten. Under seminarieserien uttryckte studie- och yrkesvägledarna ofta en strävan efter att låta studenterna själva ta ansvar för sina val. Att tala om egenföretagande upplevdes då som ett sätt att styra stu- 22

23

24 denten. Det som är viktigt att tänka på är att om man berör egenföretagande i ett vägledningssamtal innebär det inte mer styrning än att nämna anställning. Det finns nämligen inte bara ett sätt att vara egenföretagare på, utan en mångfald av situationer. Precis som det finns olika sorters anställningar finns det också flera sätt att driva företag. De olika företagsformerna innebär olika villkor, risker och möjligheter. Det finns många stereotypa bilder av vem företagaren är och hur denne lever. Vanliga föreställningar är att egenföretagare har ett stressigt liv med jobb dygnet runt utan fasta rutiner och att de är självständiga och utåtriktade personer med många järn i elden. Sanningen är att det mellan olika företagare finns stora skillnader i personlighet, intressen, arbetstempo och så vidare, precis som dessa saker skiljer sig åt mellan personer som har en anställning. På samma sätt som det finns olika sätt att praktiskt organisera sitt arbete som anställd eller egenföretagare, kan också arbetssituationen variera mycket inom grupperna. 24

25

26

27 Analysera ditt eget vägledningssamtal Hur ser du på företagande kontra anställning och vad förmedlar du till dina manliga respektive kvinnliga studenter? Analysera dina kommande vägledningssamtal. Markera för varje gång påståendet stämmer in på vad som togs upp/ägde rum i samtalet. När samtalet berör företagande Företagande berördes Företagande berördes på ditt initiativ Studenten tog själv upp ämnet företagande Företagande diskuterades som ett alternativ till anställning Företagande diskuterades som en sista utväg Eget påstående: När samtalet berör anställning Anställning berördes Anställning berördes på ditt initiativ Studenten tog själv upp ämnet anställning Anställning diskuterades som ett alternativ till anställning Anställning diskuterades som en sista utväg Eget påstående:

28 Kunskap om företagande Det finns olika vägar att gå för den som startar eget. Olika företagsformer innebär olika stort risktagande och möjligheter. För att lättare kunna svara på frågor i en vägledningssituation, och för att själv kunna visa på möjligheter, finns det kunskap att hämta. Lär dig mer om företagande, hur det går till att starta företag, vilka olika företagsformer det finns, vilka regler som gäller vid föräldraledighet och så vidare. Bra webbplatser Skatteverket Verket för näringslivsutveckling Nationellt resurscentrum för kvinnor VentureLab Gissa företagaren! Instruktion: Kopiera bilderna som är utspridda i häftet och lägg ut på ett bord till allmän beskådan. Alla deltagare ska sedan plocka med sig en bild på en person som de tror är egenföretagare. Därefter går ni en runda där alla får förklara sitt val, och berätta vilket slags företag personen har, och hur han eller hon jobbar. Övning Diskussion: Övningen syftar till att synliggöra vad vi har för föreställningar kring företagare och entreprenörer. Vem kan vara egenföretagare? 28

29 Övning Tänk på! Män och kvinnor kan ha olika förväntningar på sig själva och från sin omgivning. Tänk därför på att uppmärksamma flera sorters argument. Det finns många olika anledningar och vägar till att starta eget. Vilken egenskap är viktigast för att bli egenföretagare? Instruktion: Den som leder övningen ställer frågan om vilken egenskap som är viktigast för att bli egenföretagare och läser därefter upp olika alternativ som hör till var sitt hörn. Deltagarna får ställa sig i det hörn som stämmer bäst överens med deras inställning. När alla bestämt sig får de också möjlighet att motivera varför de valt just det hörn de står i. Om inget av påståendena passar kan man ställa sig i hörnet eget förslag. De fyra hörnen är: Strävan att tjäna mycket pengar Viljan att förändra världen genom att förverkliga sin idé Drivkraften i att vara sin egen chef Eget förslag 29

30

31 Källor och litteraturtips Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer? Stockholm: Natur och Kultur Beauvoir, Simone de, Det andra könet. Stockholm: P A Norstedt & söner Bondestam, Fredrik, Positiv särbehandling och akademin. Tjugofem år av ideologi, retorik och praktik. Uppsala: Universitetstryckeriet Connell, Robert W., Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos Cox, Roland, Jämställt vägval: Studie- och yrkesvägledning med genusperspektiv. Davies, Bronwyn, Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm: Liber Elwin-Novak, Ylva & Thomsson, Heléne, Att göra kön. Om vårt våldsamma behov att vara kvinnor och män. Albert Bonnier förlag Gothlin, Eva, Kön eller genus? Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning Hirdman, Yvonne, Genus om det stabilas föränderliga former. Stockholm: Liber Holgersson, Charlotte, Rekrytering av företagsledare. En studie i homosocialitet. Handelshögskolan i Stockholm Josefsson, Helena, Genus hur påverkar det dig? Stockholm: Natur och Kultur 31

32

33 Roth, Ann-Katrine, Nya jämställdhetsboken Från teori till praktik. Stockholm: Norstedts juridik SCB På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet. Örebro: SCB-tryck Wahl, Anna m. fl., Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön. Lund: Studentlitteratur Wahl, Anna & Holgersson, Charlotte, Det ordnar sig alltid: Arbetsbok kring frågor om organisation och kön. Lund: Studentlitteratur Wold, Agnes & Chrapkowska, Cecilia, Vi män har tusen knep att hindra en kvinna att komma fram, i Fridh-Haneson, Britt Marie och Haglund, Ingegerd (red): Förbjuden frukt på kunskapens träd. Kvinnliga akademiker under 100 år. Stockholm: Atlantis 33

34

35

36 Detta häfte vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare och vill arbeta för att bryta den ojämställdhet som fortfarande präglar den svenska arbetsmarknaden. Med hjälp av fakta och övningar vill vi inspirera till nya tankar kring genus, arbetsmarknad och företagande. Som studie- och yrkesvägledare har du en unik position du träffar människor som står inför livsval, och är därmed en viktig länk i förändringsarbetet för en jämställd arbetsmarknad.

Den könskodade jobbannonsen

Den könskodade jobbannonsen Den könskodade jobbannonsen En diskursanalys av jobbannonser för kvinnodominerade och mansdominerade yrken Sara Lindmark & Jessica Sundin 2013 Examensarbete i pedagogik, med inriktning mot personal- och

Läs mer

Lilla genushäftet 2.0

Lilla genushäftet 2.0 Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad version Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad

Läs mer

Räddningstjänstens rekryteringsprocess - Ett hinder för kvinnor?

Räddningstjänstens rekryteringsprocess - Ett hinder för kvinnor? Anna Roos Jenny Andersson Räddningstjänstens rekryteringsprocess - Ett hinder för kvinnor? Rescue Service recruitment process - a barrier for women? Arbetsvetenskap C-uppsats Termin: VT 2011 Handledare:

Läs mer

Kvinnliga chefer inom polisen

Kvinnliga chefer inom polisen Polishögskolan Grundutbildningen Examensarbete VT 2008 Klass 07a7 Handledare: Susanne Andersson Kvinnliga chefer inom polisen Therese Delfs Hanna Ölander Polishögskolan 2 Abstract Skillnaden mellan manligt

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership.

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership. Sofie Ihlberg Ledarskap - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap Leadership - A study on experienced attitudes and experiences about male and female

Läs mer

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten JämLYS En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten Utgivare: Länsstyrelsen i Västerbotten Layout: t/r reklambyrå AB, Skellefteå Omslagsfoto: Pär Domeij/Synk Foto: Mariann Holmberg sid 7, 8, 16,

Läs mer

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen C-uppsats Hösten 2006 Institutionen för beteendevetenskap Psykologi Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen Författare: Charlotte Svensson Handledare: Måns Holgersson Abstract Denna studie handlar

Läs mer

Kvinnliga ledare bemöter svårförändrad kultur med genomslagskraft

Kvinnliga ledare bemöter svårförändrad kultur med genomslagskraft Madeleine Abrahamsson & Märta Jakobsson Kvinnliga ledare bemöter svårförändrad kultur med genomslagskraft Utmaningar för kvinnliga ledare i mansdominerade branscher med fokus på estetisk och social kompetens

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

Mjuka och burdusa. En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun

Mjuka och burdusa. En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STV102 HT05 Handledare: Tomas Bergström Mjuka och burdusa En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun Anna Borestam Nina Hansson Abstract

Läs mer

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Operation Chef En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Byrån mot diskriminering i Östergötland 2012 Byrån mot diskriminering Gamla Rådstugugatan 37

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering. Projektet finansieras

Läs mer

Hur man gör en chef. En intervjustudie med sex manliga mellanchefer. Södertörns högskola Genusvetenskap

Hur man gör en chef. En intervjustudie med sex manliga mellanchefer. Södertörns högskola Genusvetenskap Södertörns högskola Genusvetenskap Hur man gör en chef En intervjustudie med sex manliga mellanchefer Uppsats PK VT 2005 Malin Emond och Malin Siegfelt Handledare: Sophie Linghag Sammanfattning Vi vill

Läs mer

Vad gör man med en lågpresterande chef?

Vad gör man med en lågpresterande chef? GÖTEBORGS UNIVERSITET Sociologiska Institutionen Vad gör man med en lågpresterande chef? Anders Henricsson Magisteruppsats 10 poäng Fördjupningskurs i Sociologi VT 2007 Handledare: Bo G Eriksson Innehåll

Läs mer

Sofia B. Karlsson. Passa och passa in. om manlighet, fotboll och utbildningsval

Sofia B. Karlsson. Passa och passa in. om manlighet, fotboll och utbildningsval Sofia B. Karlsson Passa och passa in om manlighet, fotboll och utbildningsval Det hade varit lite fniss, ska du bli sjuksköterska. Det är ju bara kvinnor som är. TACK till JA Tipselit och AIK Fotboll för

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

i praktiken Jämställdhetsarbete i praktiken

i praktiken Jämställdhetsarbete i praktiken Guider och handböcker 2012:7 Malin Gustavsson Jämställdhetsarbete i praktiken Erfarenheter från andra stadiets utbildning på svenska Malin Gustavsson Jämställdhetsarbete Malin Gustavsson i praktiken Jämställdhetsarbete

Läs mer

GENUSMEDVETET AKADEMISKT LEDARSKAP

GENUSMEDVETET AKADEMISKT LEDARSKAP GENUSMEDVETET AKADEMISKT LEDARSKAP En redovisning från projektet Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet Susanne Andersson Eva Amundsdotter 2013-07-31 Projektet har varit placerat

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

INKLUDERAD. En liten bok om facket & sexuell läggning

INKLUDERAD. En liten bok om facket & sexuell läggning INKLUDERAD En liten bok om facket & sexuell läggning Koordinator/projektledning: Anette Sjödin Redaktör: Rickard Henley Form/illustrationer: Anna Björnström Foto: Simon Johansson Tryck: Ljungbergs Tryckeri

Läs mer