ANBUDSSPECIFIKATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSSPECIFIKATIONER"

Transkript

1 BILAGA 1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPAPARLAMENTET GD KOMMUNIKATION Representationskontor Anbudsinfordran PO/ INF/STO Interinstitutionell anbudsinfordran för städning av de lokaler som nyttjas av Europaparlamentets informationskontor och Europeiska kommissionens representation i Stockholm ANBUDSSPECIFIKATIONER SV SV

2 1. SYFTE Syftet med dessa anbudsspecifikationer är att beskriva de städtjänster som ska tillhandahållas i de lokaler som nyttjas av Europaparlamentets informationskontor och Europeiska kommissionens representation i Stockholm. Under hela upphandlingsförfarandet samt under genomförandet av avtalet kommer Europeiska kommissionens representation i Stockholm (nedan kallad den upphandlande myndigheten) att vara kontaktpunkt. Kommissionens representation agerar också på Europaparlamentets informationskontors vägnar. En beskrivning av lokalerna har bifogats i bilaga 1c till dessa specifikationer. 2. BESKRIVNING AV ARBETET De tjänster som detta avtal omfattar rör huvudsakligen städningen av de lokaler som nyttjas av Europaparlamentets informationskontor och Europeiska kommissionens representation i Stockholm samt bortskaffande av avfallsmaterial från lokalerna Huvuduppgifter Städschema Vilka tjänster som ska utföras, hur ofta de ska utföras och tidsschemat för utförandet anges i tabellerna i bilagorna 1a och 1b till specifikationerna. Vi poängterar att alla tjänster som listas i de båda bilagorna ska inkluderas i det totalpris som anges i artikel 7, inbegripet men inte begränsat till - fönsterputsning, - regenerering av golv, - rengöring av garage, inklusive garagegolv, - rengöring av arkiv, - tvätt och putsning av glas i lokalernas insida. Vid avtalets genomförande måste uppdragstagaren också informera den upphandlade myndigheten om alla förbättringar som skulle kunna göras och/eller områden där vissa tjänster som inte omfattas av det här avtalet skulle kunna läggas till. Denna information ska åtföljas av ett anbudspris och en förklaring som kan utgöra underlag för ett beslut i frågan Uppdragstagaren ansvarar för att utföra de tjänster som föreskrivs i avtalet på ett sådant sätt att de båda institutionernas verksamhet och infrastruktur inte störs och kan flyta på ett normalt sätt. Uppdragstagaren måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika skador på byggnader och egendom, får inte störa institutionernas normala verksamhet och måste omedelbart rapportera eventuella avvikelser som kan skada personer, lokaler och egendom av alla slag Tjänsterna ska utföras under uppdragstagarens ansvar och ledning, i enlighet med - tabellerna i bilagorna 1a och 1b till dessa specifikationer, - instruktioner från auktoriserad personal på den upphandlande myndigheten. 2/15 SV

3 Insamling av avfall Innehållet i papperskorgar, olika typer av avfall och damm från sopning eller moppning och dammsugning ska samlas in i påsar i enlighet med de regler som gäller för lokalerna där tjänsterna tillhandahålls. Påsarna ska tillhandahållas av uppdragstagaren och avlämnas på därför avsedda platser i byggnaden Packlådor, avfall i form av dokument och pappersavfall ska samlas in separat, i påsar eller på något annat sätt, för lagring i ett utrymme i byggnaden som är anpassat för detta ändamål Uppdragstagaren ska se till att soptunnor sätts ut och kommer att informeras om på vilka dagar och tider detta ska ske Uppdragstagaren ska förebygga risken för brand genom att instruera sin personal att följa följande regler: - I lokalerna där Europaparlamentets informationskontor och Europeiska kommissionens representation har sin verksamhet råder rökförbud, vilket innebär att personalen inte får röka. - Innan personalen lämnar lokalerna ska den kontrollera att det inte finns något som kan orsaka fara i utrymmena avsedda för avfallsförvaring Återställande av föremål till deras ursprungliga plats När städarbetet slutförts ska följande uppgifter utföras: - Möbler och andra kontorsföremål som har flyttats ska ställas tillbaka på sin rätta plats. - Fönstren ska stängas. - Lamporna ska släckas. - Kontorsdörrarna ska stängas. - Kranarna i toalett- och köksutrymmen ska vara stängda. Städpersonalen ska inspektera utrustning och armaturer regelbundet för att säkerställa att de fungerar och kontrollera produktförråden löpande så att där inte uppstår några brister Ändringar av tider i städschemat Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att göra ändringar i städschemat om den bedömer att så är nödvändigt Tilläggstjänster som begärs särskilt av den upphandlande myndigheten Förutom det städschema som föreskrivs i punkt 2.1 förbehåller sig den upphandlande myndigheten rätten att i särskilda fall begära tilläggstjänster. Begäran ska vara skriftlig och lämnas av den därför auktoriserade tjänstemannen, som ska ange de berörda tjänsternas art, på vilket datum och klockslag de ska utföras samt hur mycket personal som kommer att krävas. Denna skriftliga begäran ska lämnas minst 48 timmar innan tjänsterna ska utföras, till den person som uppdragstagaren har utsett enligt punkt Uppdragstagaren ska göra följande: Tillhandahålla den utrustning och de produkter som behövs för att tjänsterna ska kunna utföras. För detta tillhandahållande gäller samma villkor som de som anges i städschemat i bilagorna 1a och 1b, insamling av avfall (punkt ) och återställande av föremål på deras ursprungliga plats (punkt 2.1.3). Arbeta övertid om den upphandlande myndigheten begär det, vilket kan innebära att man måste avvika från städschemat i Dessa tjänster ska faktureras och betalas tillsammans med de ordinarie tjänsterna. De priser som tillämpas kommer att vara de som anges i det relevanta prisanbudet (se bilaga 2 II Tilläggstjänster som begärs särskilt av den upphandlande myndigheten). 3/15 SV

4 2.3. Extratjänster som begärs särskilt av den upphandlande myndigheten i särskilda fall Våtrengöring av mjuka möbler Mjuka möbler ska våtrengöras på begäran av den upphandlande myndigheten Regenerering av lädermöbler Lädermöbler ska regenereras på begäran av den upphandlande myndigheten Rengöring av flaggor Flaggor ska kemtvättas på begäran av den upphandlande myndigheten Rengöring av gardiner och draperier Gardiner och draperier ska tvättas och strykas på begäran av den upphandlande myndigheten Rengöring av bordsdukar i linne Bordsdukar i linne ska tvättas och strykas på begäran av den upphandlande myndigheten. Bordsdukarnas storlek är ca 2,4 x 1,4 m Rengöring av mattor Mattor ska kemtvättas eller schamponeras på begäran av den upphandlande myndigheten Dessa tjänster ska faktureras och betalas tillsammans med de ordinarie tjänsterna. De priser som tillämpas kommer att vara de som anges i det relevanta prisanbudet (se bilaga 2 III Extratjänster som begärs särskilt av den upphandlande myndigheten), förutom när det gäller tjänster som omfattas av punkt Andra extratjänster i särskilda fall Under särskilda omständigheter förbehåller sig den upphandlande myndigheten rätten att begära att uppdragstagaren ska inkomma med ett prisanbud för andra städtjänster än de som uttryckligen anges i dessa anbudsspecifikationer med bilagor. Uppdragstagaren ska lämna detta prisanbud så snabbt som möjligt. Den upphandlande myndigheten ska bekräfta huruvida den har för avsikt att låta uppdragstagaren tillhandahålla de tjänster som begäran gäller Fortlöpande tjänster Om den upphandlande myndigheten uttryckligen begär det ska uppdragstagaren, utan någon extra kostnad utöver totalsumman i prislistan, tillhandahålla och underhålla ytterligare utrustning som anses vara nödvändig för att uppgifterna i ska kunna utföras. 3. UPPDRAGSTAGARENS SKYLDIGHETER Uppdragstagaren ska se till att allt som krävs för avtalets fullgörande finns tillgängligt, i tillräckligt antal och av tillräcklig kvalitet, nämligen: 4/15 SV

5 3.1. Personal Uppdragstagaren ska tillhandahålla, leda och utöva tillsyn över en personalstyrka som har lämpliga kunskaper för att utföra uppgifterna och som ska tillhandahålla tjänsterna på de tider och med de intervall som anges i bilagorna till detta dokument Under hela avtalets löptid är och förblir uppdragstagaren personalens arbetsgivare; varken uppdragstagaren eller någon medlem av personalen kommer att få ett anställningsavtal med den upphandlade myndigheten Uppdragstagaren ska omedelbart ersätta en anställd som av någon anledning är frånvarande så att de berörda tjänsterna kan fortsätta att utföras utan avbrott Uppdragstagaren ska utse en anställd (arbetsledare) med allmänt ansvar. Arbetsledaren ska ha minst två års erfarenhet på ett verksamhetsområde som är jämförbart med det område som detta avtal omfattar. Arbetsledaren ska kunna lösa eventuella problem med att fullgöra avtalet, på plats och oavsett tidpunkt. Det ska, om så krävs, kunna gå att kontakta arbetsledaren när som helst under arbetsdagen. Om arbetsledaren är frånvarande ska han eller hon ersättas av en biträdande arbetsledare med samma kvalifikationer. Den upphandlande myndigheten ska också ges tillgång till kontaktuppgifter för nödsituationer på helger och allmänna helgdagar Uppdragstagaren ska se till att personalen följer alla regler och föreskrifter som gäller i de lokaler som Europaparlamentets informationskontor och Europeiska kommissionens representation nyttjar. Uppdragstagaren ska också tillhandahålla den upphandlande myndigheten de uppgifter om personalen som institutionerna behöver för säkerhetsändamål enligt sin arbetsordning, och ska inom tre dagar meddela institutionerna alla eventuella förändringar av dessa uppgifter. Innan arbetet inleds ska uppdragstagaren tillhandahålla en förteckning med efternamn, förnamn, nationalitet, födelsedatum, fullständig adress samt (om tillämpligt) typ av arbetstillstånd för varje person i personalen som föreslås utföra tjänsterna. Förteckningen ska också ange vilka uppgifter varje anställd ska tilldelas samt mellan vilka tider han eller hon ska arbeta Uppdragstagaren förpliktar sig att alltid använda samma personal för kontorsstädningen. Eventuella förändringar ska alltid meddelas skriftligt i förväg Den upphandlande myndigheten kommer så snart som möjligt att utställa passertillstånd för de anställda på städfirman så att de får tillträde till de byggnader som detta avtal omfattar. Varje person kommer att få ett passerkort, som ska bäras synligt när han eller hon befinner sig i lokalerna. Personalen måste följa alla instruktioner från den upphandlande myndigheten, särskilt när det gäller tillträde till vissa byggnader. Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att, av skäl som den inte behöver redovisa, neka tillträde för en person som arbetar för uppdragstagarens räkning Alla arbetstagare, förmän, instruktörer och andra personer som arbetar för uppdragstagarens räkning ska skriva in sig i ett för ändamålet avsett register i receptionen när de går in i och ut ur byggnaden Det är förbjudet för uppdragstagarens personal att avlägsna föremål som tillhör den upphandlande myndigheten, även i sådana fall där de tycks vara utan värde. Personalen får inte ta del av något institutionsdokument som inte berör dem direkt Produkter och utrustning som uppdragstagaren ska tillhandahålla För alla områden och tjänster som omfattas av tabellerna i bilagorna 1a och 1b. 5/15 SV

6 Uppdragstagaren ska tillhandahålla och använda följande: - Alla rengöringsprodukter (rengöringsmedel, desinfektionsmedel osv.). - Alla produkter som behövs för påfyllning i toalettutrymmena (tvål, toalettpapper, handdukar osv.). - Alla produkter till köksutrymmet (diskmedel, rengöringsmedel, diskhanddukar, handdukar osv.). - Nödvändig utrustning (dammsugare, trappstegar osv.), lämpliga stora soppåsar för bortförande av avfall i behållare. - De arbetskläder och den skyddsutrustning som behövs De produkter som används får inte innehålla ämnen som kan skada exempelvis heltäckningsmattor, marmorytor, kaklade ytor, linoleum eller metaller. Produkternas sammansättning ska bevara de behandlade ytorna på ett tillfredsställande sätt. Produkterna ska följa gällande bestämmelser om miljöskydd och preferens kommer att ges till sådana produkter som ger de bästa garantierna i detta avseende Om någon yta skulle skadas på grund av att uppdragstagaren inte har följt dessa regler ska uppdragstagaren på egen bekostnad och så snabbt som möjligt reparera skadan Miljö-, säkerhets- och hälsokriterier Uppdragstagaren ska följa gällande EU-bestämmelser och nationella bestämmelser om miljöskydd, säkerhet och hälsa. På begäran av auktoriserad tjänsteman ska uppdragstagaren tillhandahålla en förteckning över alla produkter som används och deras kemiska sammansättning. Om den upphandlande myndigheten anser att de produkter som används inte ger tillräckliga garantier när det gäller hälsa, säkerhet och miljöskydd har den rätt att förbjuda användning av dessa produkter i lokalerna. De produkter och material som används ska förvaras i behållare med lämplig märkning och endast i utrymmen eller skåp som utsetts för detta ändamål. Skriftligt tillstånd för förvaring av brandfarliga produkter ska sökas hos en auktoriserad tjänsteman. Den utrustning och de metoder som används ska följa de hälso- och säkerhetsstandarder som gäller i de kontorslokaler där städningen sker, i enlighet med lokala föreskrifter. Rengöringsmedel måste uppfylla kraven i europeiska föreskrifter i fråga om biologisk nedbrytbarhet; i synnerhet måste den genomsnittliga biologiska nedbrytbarheten vara högre än 90 % hos var och en av följande ytaktiva ämnen i dessa rengöringsmedel: anjoniska, katjoniska, icke-joniska och amfotera ämnen. När andra rengöringsmedel än de som omfattas av de ovannämnda föreskrifterna väljs, ska allmän preferens ges till produkter som är baserade på biologiskt nedbrytbara beståndsdelar. Uppdragstagarens personal ska slå larm till de personer som ansvarar för lokalerna om det skulle uppstå problem med vattenläckage i tvätt- och toalettutrymmena eller om de upptäcker någon annan typ av fel vid utförandet av arbetet. Uppdragstagarens personal ska ha utbildats i hur de ska använda rengöringsprodukter på ett ekonomiskt vis och i rätta mängder. Uppdragstagaren ska kunna bevisa för den upphandlande myndigheten att denna utbildning har ägt rum. Rengöringsprodukter ska helst vara koncentrerade och förpackade i återvinningsbara eller återanvändbara behållare försedda med ett mått eller någon annan mätanordning. De mängder som är lämpliga att använda ska anges på 6/15 SV

7 förpackningen tillsammans med en bruksanvisning. Bruksanvisningen ska också finnas på etiketterna. Kontorsavfall ska samlas in separat. Allt avfall bestående av rengöringsprodukter som innehåller giftiga ämnen ska behandlas som riskavfall. Uppdragstagaren ska i möjligaste mån använda produkter utan blekmedel, EDTA (etylendiaminotetraättiksyra), formaldehyd, nitro-myskämnesbaserade doftämnen eller ämnen som klassificerats som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska. Uppdragstagaren ska under arbetet minimera energiförbrukningen så mycket som möjligt. Termisk desinfektion ska användas när det går. De metoder och/eller produkter som används ska på ett lämpligt sätt bevara de behandlade ytorna under alla omständigheter. Produkter som används för rengöring av inredningsdetaljer i aluminium och andra metaller ska uppfylla de standarder som fastställts i det berörda landet av sammanslutningen av företag som arbetar med sådana produkter. Vissa fönster, dörrar och glasväggar är försedda med ett skyddande skikt, vilket måste rengöras på rätt sätt. Inga rengöringsmedel får användas och ytorna får inte heller skrapas. Därför ska uppdragstagaren vara särskilt noggrann vid valet av rengöringsmetod för de föremål som är försedda med ett skyddande skikt Efterlevnad av lagar och andra författningar Anbudsgivarna uppmärksammas på att deras anbud ska utformas i enlighet med tillämplig lagstiftning på nationell nivå och EU-nivå, särskilt direktiv 2001/23/EG 1 (EGT L 82, ) om företagsöverlåtelser och dess nationella genomförandeåtgärder. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid gällande bestämmelser avseende skydd för arbetstagarnas rättigheter vid byte av arbetsgivare i samband med företagsöverlåtelser. 4. AVTALET 4.1. Beskrivning av avtalet De tjänster som beskrivs i dessa anbudsspecifikationer kommer att bli föremål för ett avtal mellan Europeiska kommissionen (som företräder Europaparlamentets informationskontor och Europeiska kommissionens representation) och den uppdragstagare som har vunnit upphandlingen. I detta avtal kommer de rättsliga och ekonomiska villkoren (inklusive de som rör prisindexering) att anges, tillsammans med de administrativa och tekniska villkor som är tillämpliga under avtalets löptid. Avtalet kommer att upprättas med hänvisning till de villkor som anges i utkastet till tjänsteavtal i bilaga 3 till anbudsinfordran Varaktighet Detta avtal kommer att ingås för en inledande period på ett år. Det kan förnyas fyra gånger för ytterligare en period på ett år. Avtalet får sammanlagt löpa i högst fem år. 1 Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (EGT L 82, , s. 16). 7/15 SV

8 4.3. Plats för fullgörande av avtalet Uppdragstagaren kommer att arbeta i de lokaler som nyttjas av Europaparlamentets informationskontor och Europeiska kommissionens representation på Regeringsgatan 65 i Stockholm, Sverige Deltagande i anbudsinfordran Avtalet omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentliga upphandlingar. Både fysiska och juridiska personer kan delta i anbudsinfordran Avtalets värde Avtalets uppskattade värde är euro för ett år och euro för fem år, exklusive moms. Enligt artikel 134 c och 134 f i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012, där närmare tillämpningsföreskrifter fastställs, får den upphandlande myndigheten tillämpa ett förhandlat förfarande när det rör sig om nya tjänster som är en upprepning av liknande tjänster som tilldelats samma uppdragstagare i ett ursprungligt avtal. Detta förfarande får bara tillämpas under tre år efter det att det ursprungliga avtalet ingicks. 5. BESÖK I DE LOKALER SOM SKA RENGÖRAS Europeiska kommissionens representation kommer att anordna ett obligatoriskt besök på plats hos den upphandlande myndigheten och även ett informationsmöte där deltagarna får möjlighet att diskutera frågor som rör de tekniska specifikationerna. En rapport från detta besök med alla frågor och svar kommer att sammanställas och skickas ut samtidigt till alla företag som var företrädda under besöket. Arrangemangen runt detta besök anges i anbudsinfordran. Anbudsgivare som inte deltar i det obligatoriska besöket på plats kommer att uteslutas från upphandlingen. 6. BETALNING Betalning för de tillhandahållna tjänsterna (ordinarie städschema plus tilläggs- och extratjänster i särskilda fall) kommer att ske varje månad på det sätt som anges i utkastet till avtal, efter föreläggande av en korrekt faktura som upprättats i enlighet med nationell lagstiftning och av alla styrkande handlingar som anger de tjänster som utförts under den berörda månaden, särskilt den skriftliga begäran från den upphandlande myndigheten om tilläggs- och extratjänster i särskilda fall. 7. INLÄMNANDE AV ANBUD Genom att lämna ett anbud godtar anbudsgivarna de villkor som anges i dessa anbudsspecifikationer med bilagor, utan utelämnanden eller tillägg, och avstår från sina egna försäljningsvillkor. Anbudet ska innehålla följande: a) All information och dokumentation som krävs för att den upphandlande avdelningen ska kunna bedöma anbuden på grundval av de uteslutnings- och urvalskriterier som anges i punkterna 11 och 12. Därför ska anbudsgivaren också fylla i tabellerna i bilaga 5 till anbudsinfordran, där det anges vilka handlingar som krävs, samt fylla i och underteckna försäkran på heder och samvete i bilaga 4 till anbudsinfordran. b) Prisanbudet i bilaga 2 till anbudsspecifikationerna ska fyllas i fullständigt, dateras och undertecknas av anbudsgivaren. c) Anbudet ska vara skrivet på något av Europeiska unionens officiella språk. 8/15 SV

9 d) Om anbudet lämnas in av ett konsortium eller en grupp av tjänsteleverantörer ska varje medlem lämna in en undertecknad och daterad fullmakt eller ett annat giltigt tillstånd som ger en av dem befogenhet att ingå åtaganden för konsortiet eller gruppen och samtliga medlemmar. 8. PRISER Anbudsgivaren uppmanas att särskilt beakta följande: - Priser måste anges i euro. - Alla anbudsgivare ska ange ett totalpris som ska täcka alla nödvändiga arbetskläder, rengöringsprodukter och redskap, samt alla andra kostnader som gäller avtalets fullgörande. - Prisanbudet i bilaga 2 till anbudsspecifikationerna måste undertecknas och dateras. Det ska innehålla följande nio delar: 1. Månatligt totalpris för ordinarie tjänster (se rubrik I för prisanbudet Ordinarie tjänster). 2. Totalpris per timme och person för tilläggstjänster som begärs särskilt på arbetsdagar, på tider som inte ingår städschemat (kl ) (se rubrik II.A för prisanbudet Tilläggstjänster som begärs särskilt och som utförs på en arbetsdag under kontorstid). 3. Totalpris per timme och person för tilläggstjänster som begärs särskilt på arbetsdagar, på tider som inte ingår städschemat (kl ) (se rubrik II.B för prisanbudet Tilläggstjänster som begärs särskilt och som utförs på en arbetsdag utanför kontorstid). 4. Totalpris per timme och person för tilläggstjänster som begärs särskilt på lördagar, söndagar eller allmänna helgdagar (se rubrik II.C för prisanbudet Tilläggstjänster som begärs särskilt och utförs på en lördag, söndag eller allmän helgdag). 5. Pris per person och timme för extratjänster som begärs särskilt gällande våtrengöring av mjuka möbler (se rubrik III.A för prisanbudet). 6. Totalpris per enhet för extratjänster som begärs särskilt gällande regenerering av läder (se rubrik III.B för prisanbudet). 7. Totalpris per enhet för extratjänster som begärs särskilt gällande kemtvätt av flaggor (se rubrik III.C för prisanbudet). 8. Totalpris per kvadratmeter för extratjänster som begärs särskilt gällande tvätt och strykning av gardiner och draperier (se rubrik III.D för prisanbudet). 9. Totalpris per enhet för extratjänster som begärs särskilt gällande tvätt och strykning av bordsdukar i linne (se rubrik III.E för prisanbudet). 10. Totalpris per kvadratmeter för extratjänster som begärs särskilt gällande kemtvätt och schamponering av mattor (se rubrik III.F för prisanbudet). Priserna ska anges utan några avgifter eller skatter, inbegripet moms, eftersom Europeiska unionens institutioner är befriade från dessa enligt artiklarna 3 och 4 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier. Momsbeloppet ska redovisas separat. Priserna ska vara fasta och får inte justeras under det första året av avtalets löptid. Från och med inledningen av det andra året av avtalets löptid får priserna justeras uppåt eller nedåt varje år på årsdagen av det datum då avtalet undertecknades. Detta sker på begäran av en av parterna och via ett rekommenderat brev som skickas senast tre månader före det datumet. Denna justering bestäms av utvecklingen för konsumentprisindex och kommer att beräknas med hjälp av den formel som anges i utkastet till avtal i bilaga 3 till anbudsinfordran. Alla kostnader för utarbetandet och inlämnandet av ett anbud ska bäras av anbudsgivaren och ersätts inte. 9. TEKNISKT ANBUD Det tekniska anbudet ska utformas enligt samma struktur som föremålet för avtalet. 9/15 SV

10 Det tekniska anbudet ska inte innehålla några av de handlingar som anges i uteslutnings- eller urvalskriterierna och ska inte heller hänvisa till omständigheter som omfattas av dessa kriterier. Det tekniska anbudet ska innehålla följande: 1. En detaljerad beskrivning av hur personalens arbete ska organiseras och hur anbudsgivaren ämnar utföra de uppgifter som omfattas av avtalet enligt villkoren i dessa anbudsspecifikationer, inklusive hur många lokalvårdare som krävs för att fullgöra avtalet effektivt och utan avbrott under löptiden. 2. En beskrivning av åtgärderna för kvalitetskontroll av de tillhandahållna tjänsterna. 3. En beskrivning av kvaliteten på och kvantiteten av de rengöringsmedel som anbudsgivaren använder i det dagliga städarbetet, inklusive de produkter som används för påfyllning i toalettutrymmena, för att se till att avtalet fullgörs effektivt och att tjänsterna håller hög kvalitet. 10. UNDERLEVERANTÖRER Underentreprenad under avtalets löptid får bara ske med den upphandlande myndighetens skriftliga medgivande i förväg. Uppdragstagaren förblir ensamt ansvarig för avtalets korrekta fullgörande. 11. UTESLUTNINGSKRITERIER 1 - Uteslutande från deltagande i förfarandet: Anbudsgivare ska uteslutas från deltagande i ett upphandlingsförfarande i följande fall: a) Om de är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer eller har avbrutit sin näringsverksamhet, är föremål för förfaranden avseende dessa omständigheter, eller är i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar. b) Om de har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom. c) Om den upphandlande myndigheten kan styrka att de har gjort sig skyldiga till allvarligt fel i yrkesutövningen. d) Om de inte har fullgjort sina skyldigheter att erlägga socialförsäkringsavgifter eller betala skatt enligt lagstiftningen i det land där de är etablerade eller i det land där den upphandlande myndigheten finns, eller där avtalet ska fullgöras. e) Om de i en lagakraftvunnen dom har dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer eller någon annan olaglig verksamhet som skadar gemenskapens finansiella intressen. f) Om de i samband med ett annat upphandlingsförfarande eller bidragsförfarande som finansierats av gemenskapsbudgeten har förklarats skyldiga till allvarligt avtalsbrott eftersom de inte fullgjort sina avtalsenliga skyldigheter. Bevisning: 1. Anbudsgivarna ska i sina anbud lämna en försäkran på heder och samvete om att de inte befinner sig i någon av de situationer som beskrivs ovan. Använd mallen i bilaga 4 till anbudsinfordran och glöm inte att datera och underteckna försäkran. 2. Inom den tidsfrist som fastställs av den upphandlande myndigheten och innan avtalet undertecknas ska den anbudsgivare som tilldelas uppdraget lägga fram de bevis som avses i följande punkt och som styrker den försäkran som avses i föregående punkt. 3. Såsom tillräckligt bevis för att den anbudsgivare som ska tilldelas uppdraget inte befinner sig i någon av de situationer som avses i punkt 1 a), 1 b) eller 1 e) kommer den upphandlande myndigheten att godta ett utdrag ur ett officiellt register eller, om ett sådant inte kan uppbringas, en handling med samma bevisvärde utfärdad av en rättslig eller administrativ myndighet i ursprungslandet eller det land personen kommer ifrån som visar att kraven i detta avseende är uppfyllda. 10/15 SV

11 Den upphandlande myndigheten kommer som tillräckligt bevis för att anbudsgivaren inte befinner sig i någon av de situationer som beskrivs i punkt 1 d) att godta ett intyg från en behörig myndighet i den berörda medlemsstaten. Om landet i fråga inte utfärdar sådana handlingar eller intyg, och för andra fall av uteslutning enligt punkt 1 c) och 1 f) ovan, får intyget ersättas med en försäkran under ed eller på heder och samvete som vederbörande avgett inför en domstol eller förvaltningsmyndighet, en notarie eller en behörig branschorganisation i ursprungslandet eller i det land personen kommer ifrån. Dessa dokument eller intyg ska vara giltiga vid utgången av tidsfristen för anbudsinfordran, och ska oavsett detta ha utfärdats mindre än 12 månader före tidsfristens utgång. De handlingar som anges i punkterna 1 och 3 ovan ska, i enlighet med den nationella lagstiftningen i det land där anbudsgivaren är etablerad, gälla juridiska eller fysiska personer, och där så krävs enligt den upphandlande myndighetens bedömning företagsledare och andra aktörer med rätt att representera, fatta beslut eller utföra kontroll hos anbudsgivaren. 2 - Uteslutande från uppdragstilldelning: Inget uppdrag kommer att tilldelas anbudsgivare som vid tidpunkten för uppdragstilldelningen genom detta förfarande befinner sig i någon av följande situationer: a) De befinner sig i en intressekonflikt. Den upphandlande myndigheten måste se till att anbudsgivaren när anbudet inges inte befinner sig i en intressekonflikt med avseende på denna anbudsinfordran. En intressekonflikt kan uppstå bl.a. till följd av ekonomiska intressen, politisk eller nationell anknytning, familjeband eller känslomässiga band, någon annan relevant anknytning eller gemensamt intresse. Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att bedöma om en intressekonflikt föreligger. Därför ska anbudsgivarna ange om deras avlöningslista, personal eller aktieägare inbegriper tidigare EU-tjänstemän, kontraktsanställda, tillfälligt anställda eller extraanställda som har arbetat för Europeiska gemenskaperna under de senaste tre åren närmast före denna anbudsinfordran, tjänstlediga EU-tjänstemän, tidigare utplacerade tjänstemän till EU-institutionerna som har arbetat för Europeiska gemenskaperna under de senaste tre åren närmast före denna anbudsinfordran. Anbudsgivarna ska också försäkra att de inte har lämnat och inte kommer att lämna några erbjudanden av något slag som kan ge upphov till en fördel inom ramen för avtalet, att de inte har tilldelat och inte kommer att tilldela, inte har sökt och inte kommer att söka, inte har försökt och inte kommer att försöka erhålla samt inte har tagit emot och inte kommer att ta emot någon förmån av ekonomisk eller annan art till eller från någon part, som skulle utgöra en olaglig handling eller innebära direkt eller indirekt korruption, som incitament eller belöning i samband med tilldelningen av uppdraget, samt att de utan dröjsmål kommer att underrätta den upphandlande myndigheten om alla situationer där en intressekonflikt föreligger eller skulle kunna uppstå. b) De har lämnat felaktiga uppgifter till den upphandlande myndigheten i fråga om de krav som måste uppfyllas för att få delta i anbudsförfarandet eller har inte lämnat de uppgifter som krävs. Bevisning: Den upphandlande myndigheten kommer som tillräckligt bevis på att anbudsgivaren inte befinner sig i någon av situationerna i punkterna 2 a) och 2 b) att godta en försäkran på heder och samvete 11/15 SV

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 Förhandsmeddelande: OJ 2006/71-073762 daterad 12.4.2006 Banktjänster Page 1 AVSNITT A INLEDNING 3 1. VAD ÄR ECDC? 3 2. VAD ÄR ETT ANBUD? 3 3. VEM KAN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113 Avis juridique important 32004L0017 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Läs mer

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22)

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22) 2005L0036 SV 01.01.2007 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EG av den

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240 Avis juridique important 32004L0018 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Läs mer

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 BESLUT KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 december 2012 om antagande av regler för konsekvent kontroll av deltagarna i indirekta åtgärder med avseende

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG 7.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 263/11 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende tillagning och distribution av mat i ordinärt boende i hemtjänsten, Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer