ANBUDSSPECIFIKATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSSPECIFIKATIONER"

Transkript

1 BILAGA 1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPAPARLAMENTET GD KOMMUNIKATION Representationskontor Anbudsinfordran PO/ INF/STO Interinstitutionell anbudsinfordran för städning av de lokaler som nyttjas av Europaparlamentets informationskontor och Europeiska kommissionens representation i Stockholm ANBUDSSPECIFIKATIONER SV SV

2 1. SYFTE Syftet med dessa anbudsspecifikationer är att beskriva de städtjänster som ska tillhandahållas i de lokaler som nyttjas av Europaparlamentets informationskontor och Europeiska kommissionens representation i Stockholm. Under hela upphandlingsförfarandet samt under genomförandet av avtalet kommer Europeiska kommissionens representation i Stockholm (nedan kallad den upphandlande myndigheten) att vara kontaktpunkt. Kommissionens representation agerar också på Europaparlamentets informationskontors vägnar. En beskrivning av lokalerna har bifogats i bilaga 1c till dessa specifikationer. 2. BESKRIVNING AV ARBETET De tjänster som detta avtal omfattar rör huvudsakligen städningen av de lokaler som nyttjas av Europaparlamentets informationskontor och Europeiska kommissionens representation i Stockholm samt bortskaffande av avfallsmaterial från lokalerna Huvuduppgifter Städschema Vilka tjänster som ska utföras, hur ofta de ska utföras och tidsschemat för utförandet anges i tabellerna i bilagorna 1a och 1b till specifikationerna. Vi poängterar att alla tjänster som listas i de båda bilagorna ska inkluderas i det totalpris som anges i artikel 7, inbegripet men inte begränsat till - fönsterputsning, - regenerering av golv, - rengöring av garage, inklusive garagegolv, - rengöring av arkiv, - tvätt och putsning av glas i lokalernas insida. Vid avtalets genomförande måste uppdragstagaren också informera den upphandlade myndigheten om alla förbättringar som skulle kunna göras och/eller områden där vissa tjänster som inte omfattas av det här avtalet skulle kunna läggas till. Denna information ska åtföljas av ett anbudspris och en förklaring som kan utgöra underlag för ett beslut i frågan Uppdragstagaren ansvarar för att utföra de tjänster som föreskrivs i avtalet på ett sådant sätt att de båda institutionernas verksamhet och infrastruktur inte störs och kan flyta på ett normalt sätt. Uppdragstagaren måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika skador på byggnader och egendom, får inte störa institutionernas normala verksamhet och måste omedelbart rapportera eventuella avvikelser som kan skada personer, lokaler och egendom av alla slag Tjänsterna ska utföras under uppdragstagarens ansvar och ledning, i enlighet med - tabellerna i bilagorna 1a och 1b till dessa specifikationer, - instruktioner från auktoriserad personal på den upphandlande myndigheten. 2/15 SV

3 Insamling av avfall Innehållet i papperskorgar, olika typer av avfall och damm från sopning eller moppning och dammsugning ska samlas in i påsar i enlighet med de regler som gäller för lokalerna där tjänsterna tillhandahålls. Påsarna ska tillhandahållas av uppdragstagaren och avlämnas på därför avsedda platser i byggnaden Packlådor, avfall i form av dokument och pappersavfall ska samlas in separat, i påsar eller på något annat sätt, för lagring i ett utrymme i byggnaden som är anpassat för detta ändamål Uppdragstagaren ska se till att soptunnor sätts ut och kommer att informeras om på vilka dagar och tider detta ska ske Uppdragstagaren ska förebygga risken för brand genom att instruera sin personal att följa följande regler: - I lokalerna där Europaparlamentets informationskontor och Europeiska kommissionens representation har sin verksamhet råder rökförbud, vilket innebär att personalen inte får röka. - Innan personalen lämnar lokalerna ska den kontrollera att det inte finns något som kan orsaka fara i utrymmena avsedda för avfallsförvaring Återställande av föremål till deras ursprungliga plats När städarbetet slutförts ska följande uppgifter utföras: - Möbler och andra kontorsföremål som har flyttats ska ställas tillbaka på sin rätta plats. - Fönstren ska stängas. - Lamporna ska släckas. - Kontorsdörrarna ska stängas. - Kranarna i toalett- och köksutrymmen ska vara stängda. Städpersonalen ska inspektera utrustning och armaturer regelbundet för att säkerställa att de fungerar och kontrollera produktförråden löpande så att där inte uppstår några brister Ändringar av tider i städschemat Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att göra ändringar i städschemat om den bedömer att så är nödvändigt Tilläggstjänster som begärs särskilt av den upphandlande myndigheten Förutom det städschema som föreskrivs i punkt 2.1 förbehåller sig den upphandlande myndigheten rätten att i särskilda fall begära tilläggstjänster. Begäran ska vara skriftlig och lämnas av den därför auktoriserade tjänstemannen, som ska ange de berörda tjänsternas art, på vilket datum och klockslag de ska utföras samt hur mycket personal som kommer att krävas. Denna skriftliga begäran ska lämnas minst 48 timmar innan tjänsterna ska utföras, till den person som uppdragstagaren har utsett enligt punkt Uppdragstagaren ska göra följande: Tillhandahålla den utrustning och de produkter som behövs för att tjänsterna ska kunna utföras. För detta tillhandahållande gäller samma villkor som de som anges i städschemat i bilagorna 1a och 1b, insamling av avfall (punkt ) och återställande av föremål på deras ursprungliga plats (punkt 2.1.3). Arbeta övertid om den upphandlande myndigheten begär det, vilket kan innebära att man måste avvika från städschemat i Dessa tjänster ska faktureras och betalas tillsammans med de ordinarie tjänsterna. De priser som tillämpas kommer att vara de som anges i det relevanta prisanbudet (se bilaga 2 II Tilläggstjänster som begärs särskilt av den upphandlande myndigheten). 3/15 SV

4 2.3. Extratjänster som begärs särskilt av den upphandlande myndigheten i särskilda fall Våtrengöring av mjuka möbler Mjuka möbler ska våtrengöras på begäran av den upphandlande myndigheten Regenerering av lädermöbler Lädermöbler ska regenereras på begäran av den upphandlande myndigheten Rengöring av flaggor Flaggor ska kemtvättas på begäran av den upphandlande myndigheten Rengöring av gardiner och draperier Gardiner och draperier ska tvättas och strykas på begäran av den upphandlande myndigheten Rengöring av bordsdukar i linne Bordsdukar i linne ska tvättas och strykas på begäran av den upphandlande myndigheten. Bordsdukarnas storlek är ca 2,4 x 1,4 m Rengöring av mattor Mattor ska kemtvättas eller schamponeras på begäran av den upphandlande myndigheten Dessa tjänster ska faktureras och betalas tillsammans med de ordinarie tjänsterna. De priser som tillämpas kommer att vara de som anges i det relevanta prisanbudet (se bilaga 2 III Extratjänster som begärs särskilt av den upphandlande myndigheten), förutom när det gäller tjänster som omfattas av punkt Andra extratjänster i särskilda fall Under särskilda omständigheter förbehåller sig den upphandlande myndigheten rätten att begära att uppdragstagaren ska inkomma med ett prisanbud för andra städtjänster än de som uttryckligen anges i dessa anbudsspecifikationer med bilagor. Uppdragstagaren ska lämna detta prisanbud så snabbt som möjligt. Den upphandlande myndigheten ska bekräfta huruvida den har för avsikt att låta uppdragstagaren tillhandahålla de tjänster som begäran gäller Fortlöpande tjänster Om den upphandlande myndigheten uttryckligen begär det ska uppdragstagaren, utan någon extra kostnad utöver totalsumman i prislistan, tillhandahålla och underhålla ytterligare utrustning som anses vara nödvändig för att uppgifterna i ska kunna utföras. 3. UPPDRAGSTAGARENS SKYLDIGHETER Uppdragstagaren ska se till att allt som krävs för avtalets fullgörande finns tillgängligt, i tillräckligt antal och av tillräcklig kvalitet, nämligen: 4/15 SV

5 3.1. Personal Uppdragstagaren ska tillhandahålla, leda och utöva tillsyn över en personalstyrka som har lämpliga kunskaper för att utföra uppgifterna och som ska tillhandahålla tjänsterna på de tider och med de intervall som anges i bilagorna till detta dokument Under hela avtalets löptid är och förblir uppdragstagaren personalens arbetsgivare; varken uppdragstagaren eller någon medlem av personalen kommer att få ett anställningsavtal med den upphandlade myndigheten Uppdragstagaren ska omedelbart ersätta en anställd som av någon anledning är frånvarande så att de berörda tjänsterna kan fortsätta att utföras utan avbrott Uppdragstagaren ska utse en anställd (arbetsledare) med allmänt ansvar. Arbetsledaren ska ha minst två års erfarenhet på ett verksamhetsområde som är jämförbart med det område som detta avtal omfattar. Arbetsledaren ska kunna lösa eventuella problem med att fullgöra avtalet, på plats och oavsett tidpunkt. Det ska, om så krävs, kunna gå att kontakta arbetsledaren när som helst under arbetsdagen. Om arbetsledaren är frånvarande ska han eller hon ersättas av en biträdande arbetsledare med samma kvalifikationer. Den upphandlande myndigheten ska också ges tillgång till kontaktuppgifter för nödsituationer på helger och allmänna helgdagar Uppdragstagaren ska se till att personalen följer alla regler och föreskrifter som gäller i de lokaler som Europaparlamentets informationskontor och Europeiska kommissionens representation nyttjar. Uppdragstagaren ska också tillhandahålla den upphandlande myndigheten de uppgifter om personalen som institutionerna behöver för säkerhetsändamål enligt sin arbetsordning, och ska inom tre dagar meddela institutionerna alla eventuella förändringar av dessa uppgifter. Innan arbetet inleds ska uppdragstagaren tillhandahålla en förteckning med efternamn, förnamn, nationalitet, födelsedatum, fullständig adress samt (om tillämpligt) typ av arbetstillstånd för varje person i personalen som föreslås utföra tjänsterna. Förteckningen ska också ange vilka uppgifter varje anställd ska tilldelas samt mellan vilka tider han eller hon ska arbeta Uppdragstagaren förpliktar sig att alltid använda samma personal för kontorsstädningen. Eventuella förändringar ska alltid meddelas skriftligt i förväg Den upphandlande myndigheten kommer så snart som möjligt att utställa passertillstånd för de anställda på städfirman så att de får tillträde till de byggnader som detta avtal omfattar. Varje person kommer att få ett passerkort, som ska bäras synligt när han eller hon befinner sig i lokalerna. Personalen måste följa alla instruktioner från den upphandlande myndigheten, särskilt när det gäller tillträde till vissa byggnader. Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att, av skäl som den inte behöver redovisa, neka tillträde för en person som arbetar för uppdragstagarens räkning Alla arbetstagare, förmän, instruktörer och andra personer som arbetar för uppdragstagarens räkning ska skriva in sig i ett för ändamålet avsett register i receptionen när de går in i och ut ur byggnaden Det är förbjudet för uppdragstagarens personal att avlägsna föremål som tillhör den upphandlande myndigheten, även i sådana fall där de tycks vara utan värde. Personalen får inte ta del av något institutionsdokument som inte berör dem direkt Produkter och utrustning som uppdragstagaren ska tillhandahålla För alla områden och tjänster som omfattas av tabellerna i bilagorna 1a och 1b. 5/15 SV

6 Uppdragstagaren ska tillhandahålla och använda följande: - Alla rengöringsprodukter (rengöringsmedel, desinfektionsmedel osv.). - Alla produkter som behövs för påfyllning i toalettutrymmena (tvål, toalettpapper, handdukar osv.). - Alla produkter till köksutrymmet (diskmedel, rengöringsmedel, diskhanddukar, handdukar osv.). - Nödvändig utrustning (dammsugare, trappstegar osv.), lämpliga stora soppåsar för bortförande av avfall i behållare. - De arbetskläder och den skyddsutrustning som behövs De produkter som används får inte innehålla ämnen som kan skada exempelvis heltäckningsmattor, marmorytor, kaklade ytor, linoleum eller metaller. Produkternas sammansättning ska bevara de behandlade ytorna på ett tillfredsställande sätt. Produkterna ska följa gällande bestämmelser om miljöskydd och preferens kommer att ges till sådana produkter som ger de bästa garantierna i detta avseende Om någon yta skulle skadas på grund av att uppdragstagaren inte har följt dessa regler ska uppdragstagaren på egen bekostnad och så snabbt som möjligt reparera skadan Miljö-, säkerhets- och hälsokriterier Uppdragstagaren ska följa gällande EU-bestämmelser och nationella bestämmelser om miljöskydd, säkerhet och hälsa. På begäran av auktoriserad tjänsteman ska uppdragstagaren tillhandahålla en förteckning över alla produkter som används och deras kemiska sammansättning. Om den upphandlande myndigheten anser att de produkter som används inte ger tillräckliga garantier när det gäller hälsa, säkerhet och miljöskydd har den rätt att förbjuda användning av dessa produkter i lokalerna. De produkter och material som används ska förvaras i behållare med lämplig märkning och endast i utrymmen eller skåp som utsetts för detta ändamål. Skriftligt tillstånd för förvaring av brandfarliga produkter ska sökas hos en auktoriserad tjänsteman. Den utrustning och de metoder som används ska följa de hälso- och säkerhetsstandarder som gäller i de kontorslokaler där städningen sker, i enlighet med lokala föreskrifter. Rengöringsmedel måste uppfylla kraven i europeiska föreskrifter i fråga om biologisk nedbrytbarhet; i synnerhet måste den genomsnittliga biologiska nedbrytbarheten vara högre än 90 % hos var och en av följande ytaktiva ämnen i dessa rengöringsmedel: anjoniska, katjoniska, icke-joniska och amfotera ämnen. När andra rengöringsmedel än de som omfattas av de ovannämnda föreskrifterna väljs, ska allmän preferens ges till produkter som är baserade på biologiskt nedbrytbara beståndsdelar. Uppdragstagarens personal ska slå larm till de personer som ansvarar för lokalerna om det skulle uppstå problem med vattenläckage i tvätt- och toalettutrymmena eller om de upptäcker någon annan typ av fel vid utförandet av arbetet. Uppdragstagarens personal ska ha utbildats i hur de ska använda rengöringsprodukter på ett ekonomiskt vis och i rätta mängder. Uppdragstagaren ska kunna bevisa för den upphandlande myndigheten att denna utbildning har ägt rum. Rengöringsprodukter ska helst vara koncentrerade och förpackade i återvinningsbara eller återanvändbara behållare försedda med ett mått eller någon annan mätanordning. De mängder som är lämpliga att använda ska anges på 6/15 SV

7 förpackningen tillsammans med en bruksanvisning. Bruksanvisningen ska också finnas på etiketterna. Kontorsavfall ska samlas in separat. Allt avfall bestående av rengöringsprodukter som innehåller giftiga ämnen ska behandlas som riskavfall. Uppdragstagaren ska i möjligaste mån använda produkter utan blekmedel, EDTA (etylendiaminotetraättiksyra), formaldehyd, nitro-myskämnesbaserade doftämnen eller ämnen som klassificerats som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska. Uppdragstagaren ska under arbetet minimera energiförbrukningen så mycket som möjligt. Termisk desinfektion ska användas när det går. De metoder och/eller produkter som används ska på ett lämpligt sätt bevara de behandlade ytorna under alla omständigheter. Produkter som används för rengöring av inredningsdetaljer i aluminium och andra metaller ska uppfylla de standarder som fastställts i det berörda landet av sammanslutningen av företag som arbetar med sådana produkter. Vissa fönster, dörrar och glasväggar är försedda med ett skyddande skikt, vilket måste rengöras på rätt sätt. Inga rengöringsmedel får användas och ytorna får inte heller skrapas. Därför ska uppdragstagaren vara särskilt noggrann vid valet av rengöringsmetod för de föremål som är försedda med ett skyddande skikt Efterlevnad av lagar och andra författningar Anbudsgivarna uppmärksammas på att deras anbud ska utformas i enlighet med tillämplig lagstiftning på nationell nivå och EU-nivå, särskilt direktiv 2001/23/EG 1 (EGT L 82, ) om företagsöverlåtelser och dess nationella genomförandeåtgärder. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid gällande bestämmelser avseende skydd för arbetstagarnas rättigheter vid byte av arbetsgivare i samband med företagsöverlåtelser. 4. AVTALET 4.1. Beskrivning av avtalet De tjänster som beskrivs i dessa anbudsspecifikationer kommer att bli föremål för ett avtal mellan Europeiska kommissionen (som företräder Europaparlamentets informationskontor och Europeiska kommissionens representation) och den uppdragstagare som har vunnit upphandlingen. I detta avtal kommer de rättsliga och ekonomiska villkoren (inklusive de som rör prisindexering) att anges, tillsammans med de administrativa och tekniska villkor som är tillämpliga under avtalets löptid. Avtalet kommer att upprättas med hänvisning till de villkor som anges i utkastet till tjänsteavtal i bilaga 3 till anbudsinfordran Varaktighet Detta avtal kommer att ingås för en inledande period på ett år. Det kan förnyas fyra gånger för ytterligare en period på ett år. Avtalet får sammanlagt löpa i högst fem år. 1 Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (EGT L 82, , s. 16). 7/15 SV

8 4.3. Plats för fullgörande av avtalet Uppdragstagaren kommer att arbeta i de lokaler som nyttjas av Europaparlamentets informationskontor och Europeiska kommissionens representation på Regeringsgatan 65 i Stockholm, Sverige Deltagande i anbudsinfordran Avtalet omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentliga upphandlingar. Både fysiska och juridiska personer kan delta i anbudsinfordran Avtalets värde Avtalets uppskattade värde är euro för ett år och euro för fem år, exklusive moms. Enligt artikel 134 c och 134 f i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012, där närmare tillämpningsföreskrifter fastställs, får den upphandlande myndigheten tillämpa ett förhandlat förfarande när det rör sig om nya tjänster som är en upprepning av liknande tjänster som tilldelats samma uppdragstagare i ett ursprungligt avtal. Detta förfarande får bara tillämpas under tre år efter det att det ursprungliga avtalet ingicks. 5. BESÖK I DE LOKALER SOM SKA RENGÖRAS Europeiska kommissionens representation kommer att anordna ett obligatoriskt besök på plats hos den upphandlande myndigheten och även ett informationsmöte där deltagarna får möjlighet att diskutera frågor som rör de tekniska specifikationerna. En rapport från detta besök med alla frågor och svar kommer att sammanställas och skickas ut samtidigt till alla företag som var företrädda under besöket. Arrangemangen runt detta besök anges i anbudsinfordran. Anbudsgivare som inte deltar i det obligatoriska besöket på plats kommer att uteslutas från upphandlingen. 6. BETALNING Betalning för de tillhandahållna tjänsterna (ordinarie städschema plus tilläggs- och extratjänster i särskilda fall) kommer att ske varje månad på det sätt som anges i utkastet till avtal, efter föreläggande av en korrekt faktura som upprättats i enlighet med nationell lagstiftning och av alla styrkande handlingar som anger de tjänster som utförts under den berörda månaden, särskilt den skriftliga begäran från den upphandlande myndigheten om tilläggs- och extratjänster i särskilda fall. 7. INLÄMNANDE AV ANBUD Genom att lämna ett anbud godtar anbudsgivarna de villkor som anges i dessa anbudsspecifikationer med bilagor, utan utelämnanden eller tillägg, och avstår från sina egna försäljningsvillkor. Anbudet ska innehålla följande: a) All information och dokumentation som krävs för att den upphandlande avdelningen ska kunna bedöma anbuden på grundval av de uteslutnings- och urvalskriterier som anges i punkterna 11 och 12. Därför ska anbudsgivaren också fylla i tabellerna i bilaga 5 till anbudsinfordran, där det anges vilka handlingar som krävs, samt fylla i och underteckna försäkran på heder och samvete i bilaga 4 till anbudsinfordran. b) Prisanbudet i bilaga 2 till anbudsspecifikationerna ska fyllas i fullständigt, dateras och undertecknas av anbudsgivaren. c) Anbudet ska vara skrivet på något av Europeiska unionens officiella språk. 8/15 SV

9 d) Om anbudet lämnas in av ett konsortium eller en grupp av tjänsteleverantörer ska varje medlem lämna in en undertecknad och daterad fullmakt eller ett annat giltigt tillstånd som ger en av dem befogenhet att ingå åtaganden för konsortiet eller gruppen och samtliga medlemmar. 8. PRISER Anbudsgivaren uppmanas att särskilt beakta följande: - Priser måste anges i euro. - Alla anbudsgivare ska ange ett totalpris som ska täcka alla nödvändiga arbetskläder, rengöringsprodukter och redskap, samt alla andra kostnader som gäller avtalets fullgörande. - Prisanbudet i bilaga 2 till anbudsspecifikationerna måste undertecknas och dateras. Det ska innehålla följande nio delar: 1. Månatligt totalpris för ordinarie tjänster (se rubrik I för prisanbudet Ordinarie tjänster). 2. Totalpris per timme och person för tilläggstjänster som begärs särskilt på arbetsdagar, på tider som inte ingår städschemat (kl ) (se rubrik II.A för prisanbudet Tilläggstjänster som begärs särskilt och som utförs på en arbetsdag under kontorstid). 3. Totalpris per timme och person för tilläggstjänster som begärs särskilt på arbetsdagar, på tider som inte ingår städschemat (kl ) (se rubrik II.B för prisanbudet Tilläggstjänster som begärs särskilt och som utförs på en arbetsdag utanför kontorstid). 4. Totalpris per timme och person för tilläggstjänster som begärs särskilt på lördagar, söndagar eller allmänna helgdagar (se rubrik II.C för prisanbudet Tilläggstjänster som begärs särskilt och utförs på en lördag, söndag eller allmän helgdag). 5. Pris per person och timme för extratjänster som begärs särskilt gällande våtrengöring av mjuka möbler (se rubrik III.A för prisanbudet). 6. Totalpris per enhet för extratjänster som begärs särskilt gällande regenerering av läder (se rubrik III.B för prisanbudet). 7. Totalpris per enhet för extratjänster som begärs särskilt gällande kemtvätt av flaggor (se rubrik III.C för prisanbudet). 8. Totalpris per kvadratmeter för extratjänster som begärs särskilt gällande tvätt och strykning av gardiner och draperier (se rubrik III.D för prisanbudet). 9. Totalpris per enhet för extratjänster som begärs särskilt gällande tvätt och strykning av bordsdukar i linne (se rubrik III.E för prisanbudet). 10. Totalpris per kvadratmeter för extratjänster som begärs särskilt gällande kemtvätt och schamponering av mattor (se rubrik III.F för prisanbudet). Priserna ska anges utan några avgifter eller skatter, inbegripet moms, eftersom Europeiska unionens institutioner är befriade från dessa enligt artiklarna 3 och 4 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier. Momsbeloppet ska redovisas separat. Priserna ska vara fasta och får inte justeras under det första året av avtalets löptid. Från och med inledningen av det andra året av avtalets löptid får priserna justeras uppåt eller nedåt varje år på årsdagen av det datum då avtalet undertecknades. Detta sker på begäran av en av parterna och via ett rekommenderat brev som skickas senast tre månader före det datumet. Denna justering bestäms av utvecklingen för konsumentprisindex och kommer att beräknas med hjälp av den formel som anges i utkastet till avtal i bilaga 3 till anbudsinfordran. Alla kostnader för utarbetandet och inlämnandet av ett anbud ska bäras av anbudsgivaren och ersätts inte. 9. TEKNISKT ANBUD Det tekniska anbudet ska utformas enligt samma struktur som föremålet för avtalet. 9/15 SV

10 Det tekniska anbudet ska inte innehålla några av de handlingar som anges i uteslutnings- eller urvalskriterierna och ska inte heller hänvisa till omständigheter som omfattas av dessa kriterier. Det tekniska anbudet ska innehålla följande: 1. En detaljerad beskrivning av hur personalens arbete ska organiseras och hur anbudsgivaren ämnar utföra de uppgifter som omfattas av avtalet enligt villkoren i dessa anbudsspecifikationer, inklusive hur många lokalvårdare som krävs för att fullgöra avtalet effektivt och utan avbrott under löptiden. 2. En beskrivning av åtgärderna för kvalitetskontroll av de tillhandahållna tjänsterna. 3. En beskrivning av kvaliteten på och kvantiteten av de rengöringsmedel som anbudsgivaren använder i det dagliga städarbetet, inklusive de produkter som används för påfyllning i toalettutrymmena, för att se till att avtalet fullgörs effektivt och att tjänsterna håller hög kvalitet. 10. UNDERLEVERANTÖRER Underentreprenad under avtalets löptid får bara ske med den upphandlande myndighetens skriftliga medgivande i förväg. Uppdragstagaren förblir ensamt ansvarig för avtalets korrekta fullgörande. 11. UTESLUTNINGSKRITERIER 1 - Uteslutande från deltagande i förfarandet: Anbudsgivare ska uteslutas från deltagande i ett upphandlingsförfarande i följande fall: a) Om de är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer eller har avbrutit sin näringsverksamhet, är föremål för förfaranden avseende dessa omständigheter, eller är i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar. b) Om de har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom. c) Om den upphandlande myndigheten kan styrka att de har gjort sig skyldiga till allvarligt fel i yrkesutövningen. d) Om de inte har fullgjort sina skyldigheter att erlägga socialförsäkringsavgifter eller betala skatt enligt lagstiftningen i det land där de är etablerade eller i det land där den upphandlande myndigheten finns, eller där avtalet ska fullgöras. e) Om de i en lagakraftvunnen dom har dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer eller någon annan olaglig verksamhet som skadar gemenskapens finansiella intressen. f) Om de i samband med ett annat upphandlingsförfarande eller bidragsförfarande som finansierats av gemenskapsbudgeten har förklarats skyldiga till allvarligt avtalsbrott eftersom de inte fullgjort sina avtalsenliga skyldigheter. Bevisning: 1. Anbudsgivarna ska i sina anbud lämna en försäkran på heder och samvete om att de inte befinner sig i någon av de situationer som beskrivs ovan. Använd mallen i bilaga 4 till anbudsinfordran och glöm inte att datera och underteckna försäkran. 2. Inom den tidsfrist som fastställs av den upphandlande myndigheten och innan avtalet undertecknas ska den anbudsgivare som tilldelas uppdraget lägga fram de bevis som avses i följande punkt och som styrker den försäkran som avses i föregående punkt. 3. Såsom tillräckligt bevis för att den anbudsgivare som ska tilldelas uppdraget inte befinner sig i någon av de situationer som avses i punkt 1 a), 1 b) eller 1 e) kommer den upphandlande myndigheten att godta ett utdrag ur ett officiellt register eller, om ett sådant inte kan uppbringas, en handling med samma bevisvärde utfärdad av en rättslig eller administrativ myndighet i ursprungslandet eller det land personen kommer ifrån som visar att kraven i detta avseende är uppfyllda. 10/15 SV

11 Den upphandlande myndigheten kommer som tillräckligt bevis för att anbudsgivaren inte befinner sig i någon av de situationer som beskrivs i punkt 1 d) att godta ett intyg från en behörig myndighet i den berörda medlemsstaten. Om landet i fråga inte utfärdar sådana handlingar eller intyg, och för andra fall av uteslutning enligt punkt 1 c) och 1 f) ovan, får intyget ersättas med en försäkran under ed eller på heder och samvete som vederbörande avgett inför en domstol eller förvaltningsmyndighet, en notarie eller en behörig branschorganisation i ursprungslandet eller i det land personen kommer ifrån. Dessa dokument eller intyg ska vara giltiga vid utgången av tidsfristen för anbudsinfordran, och ska oavsett detta ha utfärdats mindre än 12 månader före tidsfristens utgång. De handlingar som anges i punkterna 1 och 3 ovan ska, i enlighet med den nationella lagstiftningen i det land där anbudsgivaren är etablerad, gälla juridiska eller fysiska personer, och där så krävs enligt den upphandlande myndighetens bedömning företagsledare och andra aktörer med rätt att representera, fatta beslut eller utföra kontroll hos anbudsgivaren. 2 - Uteslutande från uppdragstilldelning: Inget uppdrag kommer att tilldelas anbudsgivare som vid tidpunkten för uppdragstilldelningen genom detta förfarande befinner sig i någon av följande situationer: a) De befinner sig i en intressekonflikt. Den upphandlande myndigheten måste se till att anbudsgivaren när anbudet inges inte befinner sig i en intressekonflikt med avseende på denna anbudsinfordran. En intressekonflikt kan uppstå bl.a. till följd av ekonomiska intressen, politisk eller nationell anknytning, familjeband eller känslomässiga band, någon annan relevant anknytning eller gemensamt intresse. Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att bedöma om en intressekonflikt föreligger. Därför ska anbudsgivarna ange om deras avlöningslista, personal eller aktieägare inbegriper tidigare EU-tjänstemän, kontraktsanställda, tillfälligt anställda eller extraanställda som har arbetat för Europeiska gemenskaperna under de senaste tre åren närmast före denna anbudsinfordran, tjänstlediga EU-tjänstemän, tidigare utplacerade tjänstemän till EU-institutionerna som har arbetat för Europeiska gemenskaperna under de senaste tre åren närmast före denna anbudsinfordran. Anbudsgivarna ska också försäkra att de inte har lämnat och inte kommer att lämna några erbjudanden av något slag som kan ge upphov till en fördel inom ramen för avtalet, att de inte har tilldelat och inte kommer att tilldela, inte har sökt och inte kommer att söka, inte har försökt och inte kommer att försöka erhålla samt inte har tagit emot och inte kommer att ta emot någon förmån av ekonomisk eller annan art till eller från någon part, som skulle utgöra en olaglig handling eller innebära direkt eller indirekt korruption, som incitament eller belöning i samband med tilldelningen av uppdraget, samt att de utan dröjsmål kommer att underrätta den upphandlande myndigheten om alla situationer där en intressekonflikt föreligger eller skulle kunna uppstå. b) De har lämnat felaktiga uppgifter till den upphandlande myndigheten i fråga om de krav som måste uppfyllas för att få delta i anbudsförfarandet eller har inte lämnat de uppgifter som krävs. Bevisning: Den upphandlande myndigheten kommer som tillräckligt bevis på att anbudsgivaren inte befinner sig i någon av situationerna i punkterna 2 a) och 2 b) att godta en försäkran på heder och samvete 11/15 SV

12 som undertecknats av anbudsgivaren och utformats enligt mallen i bilaga 4 till anbudsinfordran. Den upphandlande myndigheten förbehåller sig dock rätten att kontrollera uppgifterna. 3 - Anbud som lämnas av företagskonsortier eller grupper av tjänsteleverantörer anbud med underentreprenad Om anbudet lämnas in av ett konsortium eller en anbudsgivare som har för avsikt att lägga ut en del av arbetet på underentreprenad eller låta det utföras av en annan ekonomisk aktör, ska uteslutningskriterierna ovan uppfyllas av varje ekonomisk operatör som deltar i anbudet. Bevisning: I fråga om anbud som lämnas in av konsortier eller grupper av tjänsteleverantörer ska varje ekonomisk aktör som deltar i anbudet lämna en försäkran på heder och samvete för att bevisa att inget av uteslutningskriterierna för deltagande i förfarandet eller tilldelning av uppdrag är tillämpligt. Inom den tidsfrist som fastställs av den upphandlande myndigheten och innan avtalet undertecknas ska den anbudsgivare som tilldelas uppdraget lägga fram de bevis som avses ovan, för att styrka den försäkran på heder och samvete som varje ekonomisk aktör som är part i konsortierna eller i grupperna av tjänsteleverantörer har lämnat. Om anbudet inbegriper underentreprenad ska den anbudsgivare som tilldelas uppdraget, inom den tidsfrist som fastställs av den upphandlande myndigheten och innan avtalet undertecknas, lägga fram de bevis som avses ovan och som gäller uteslutningskriterierna för deltagande i förfarandet eller tilldelning av uppdrag, för att styrka försäkran på heder och samvete för varje underentreprenör för vilken den upphandlande myndigheten begär det. Om de uppgifter som ska utföras av underentreprenörer utgör mindre än 20 % av avtalets värde behöver dessa dock inte lämna några styrkande handlingar, utan bara en försäkran på heder och samvete (se bilaga 4 till anbudsinfordran). Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att begära in styrkande handlingar där den anser det vara lämpligt. 12. URVALSKRITERIER Anbudsgivarna ska lägga fram bevis för att de har de finansiella, ekonomiska och tekniska resurserna och yrkeskunnandet för att tillhandahålla de tjänster som beskrivs i enlighet med de uppgifter som anges i punkterna 2 och 3 i dessa anbudsspecifikationer och mot betalning enligt utkastet till avtal för tillhandahållande av tjänster som utgör bilaga 3 till anbudsinfordran. Tillsammans med sitt anbud ska de också tillhandahålla de uppgifter och styrkande handlingar som anges i punkterna a, b och c nedan. Om anbudet lämnas in av ett konsortium ska de ekonomiska och finansiella resurserna hos varje medlem i konsortiet kontrolleras. Tekniska resurser och yrkeskunnande kan kontrolleras antingen för konsortiet som helhet eller individuellt för var och en av konsortiets medlemmar. Om anbudet lämnas in av en anbudsgivare som har för avsikt att lägga ut en del av arbetet på underentreprenad eller låta det utföras av någon annan ekonomisk aktör, ska underentreprenören eller denna ekonomiska aktör styrka att kriterierna för ekonomiska, finansiella och tekniska resurser samt för yrkeskunnande är uppfyllda. I tillämpliga fall och för ett visst avtal får anbudsgivaren använda sig av andra enheters resurser, oavsett vilken associationsform som förbinder dessa enheter med anbudsgivaren. I sådana fall ska anbudsgivaren bevisa för den upphandlande myndigheten att han eller hon har tillräckliga resurser för att kunna fullgöra avtalet, t.ex. genom att visa upp det åtagande som dessa enheter har lämnat om att de ska ställa sina resurser till förfogande. Anbudsgivaren måste ange vilken roll vart och ett av de berörda företagen har. a) Status och rättskapacitet För alla anbudsgivare ska följande uppgifter anges: 12/15 SV

13 - Namn, adress, telefon- och faxnummer, e-postadress. - Momsregistreringsnummer. - Bankkontonummer samt bankens namn och adress. - Intyg på registrering i handels- eller yrkesregister i enlighet med lagstiftningen i de EUländer där anbudsgivaren är etablerad. Juridiska personer ska dessutom bifoga följande handlingar: - Rättslig form. - Kopia av företagets stadgar och bolagsordning. - Namn på personer i ledningen och deras arbetsuppgifter. b) Ekonomiska och finansiella resurser (för alla anbudsgivare): Anbudsgivarnas ekonomiska och finansiella resurser kan styrkas med hjälp av någon av följande handlingar: - Lämpliga bankreferenser eller bevis på täckande ansvarsförsäkring för verksamheten. - Balansräkning för åtminstone de två senaste räkenskapsåren med årsbokslut i de fall där offentlig redovisning av balansräkningar krävs enligt bolagslagstiftningen i det land där den ekonomiska aktören är etablerad. - Uppgift om total omsättning och omsättning för de tjänster som upphandlingen gäller för en period som högst kan omfatta de tre senaste räkenskapsåren. Anbudsgivarens genomsnittliga omsättning per år får inte ha understigit euro under de senaste tre åren. c) Tekniska resurser och yrkeskunnande (för alla anbudsgivare): Anbudsgivarna ska lämna övertygande bevis på följande: - Att de tidigare har uppnått goda resultat på det område som avtalet gäller. För att styrka detta ska de tillhandahålla en förteckning över minst två (maximalt fyra) tjänster de utfört under de senaste tre åren inom området kontorsstädning, tillsammans med ungefärliga uppgifter om värden, datum och namn på mottagarna av dessa tjänster (offentliga eller privata kunder). Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att be om och kontakta referenser vid de angivna företagen/organisationerna. - Att deras genomsnittliga årliga arbetsstyrka och antalet arbetsledare under de senaste tre åren har varit tillräckliga med hänsyn till företagets arbetsvolym. De ska också lämna uppgifter om akademisk utbildning och yrkeskvalifikationer hos personer i ledande ställning och särskilt hos den anställda person (arbetsledaren) som utsetts till att ha det allmänna ansvaret för att tjänsterna tillhandahålls (se punkt 3.1.4). Denna person ska kunna visa att han eller hon i tillräcklig grad behärskar landets officiella språk. - Att de har tillräckligt med personal med de föreskrivna färdigheterna för att kunna fullgöra avtalet enligt dessa anbudsspecifikationer med bilagor samt i enlighet med bästa affärssed. För att styrka detta ska de tillhandahålla en beskrivning av hur de organiserat sin interna verksamhet för att kunna utföra de föreskrivna uppgifterna och vilka personer inom personalstyrkan som behärskar svenska eller engelska i tillräcklig grad, även i fråga om de föreslagna åtgärderna för att säkerställa att verksamheten löper utan avbrott och för att hantera nödfallssituationer under veckoslut och allmänna helgdagar (se punkt 3.1.4) Att de har utrustning och tillämpar förfaranden som följer gällande miljö-, hälso- och säkerhetskrav (se punkt 3.2.4). Anbud som inte uppfyller uteslutnings- och urvalskriterierna kommer inte att beaktas. Anbudsgivare som inte lämnar in de handlingar som föreskrivs i dessa anbudsspecifikationer för bedömningen avseende uteslutnings- och urvalskriterierna kommer att uteslutas från upphandlingen. Den upphandlande myndigheten kommer att besluta huruvida de styrkande handlingar som lämnats in uppfyller urvalskriterierna. 13. TILLDELNINGSKRITERIER Avtalet kommer att ingås med den anbudsgivare som ger det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt följande kriterier: 13/15 SV

14 Kvalitet Nr Kvaliteten bedöms enligt följande kriterier: Högsta möjliga poäng 1. Kvaliteten på den detaljerade beskrivningen av hur anbudsgivaren i enlighet med kraven i dessa anbudsspecifikationer ämnar utföra de uppgifter som omfattas av avtalet enligt punkt 2, inbegripet hur många lokalvårdare som behövs för att fullgöra avtalet effektivt och utan avbrott under löptiden. 2 Kvaliteten på anbudsgivarens metoder för kvalitetskontroll av tjänsterna, i enlighet med kraven i punkt i de tekniska specifikationerna. 3 Kvantiteten av och kvaliteten på de rengöringsmedel som anbudsgivaren använder för det dagliga städarbetet för att garantera att tjänsterna håller hög kvalitet, samt kvaliteten på de produkter som används för påfyllning i toalettutrymmena, i enlighet med kraven i punkt 3.2 i de tekniska specifikationerna. Totalpoäng (Q) Kvalitetskriterierna 1, 2 och 3 kommer att bedömas utifrån det tekniska anbud som ska ingå i anbudet (se punkt 9). Endast anbud som får 60 % eller mer för vart och ett av kvalitetskriterierna 1, 2 och 3 och 70 % totalt kommer att beaktas vid tilldelningen av avtalet. Pris För det ekonomiska anbudet ska anbudsgivarna använda standardtabellerna i bilaga 2 till anbudsinfordran. Om dessa tabeller ändras eller om uppgifter utelämnas kommer anbudet att betraktas som ogiltigt. För att kunna jämföra de ekonomiska anbuden kommer den upphandlade myndigheten att använda ett referenspris. I detta referenspris ingår följande: TJÄNST Multiplikati onsfaktor Månatligt totalpris för utförande av ordinarie tjänster. 12 a Totalpris per timme och person för en tilläggstjänst som begärs särskilt på en arbetsdag under kontorstid. 50 b Totalpris per timme och person för en tilläggstjänst som begärs särskilt på en arbetsdag utanför kontorstid. 5 c Totalpris per timme och person för en tilläggstjänst som begärs särskilt och utförs på en lördag, söndag eller allmän helgdag. Totalpris per timme och person för en extratjänst som begärs särskilt gällande våtrengöring av mjuka möbler. Totalpris per enhet för en extratjänst som begärs särskilt gällande regenerering av lädermöbler. Totalpris per enhet för en extratjänst som begärs särskilt gällande tvätt av flaggor. Totalpris per enhet för en extratjänst som begärs särskilt gällande tvätt och strykning av gardiner och draperier. 5 d 3 e 2 f 2 g 2 h 14/15 SV

15 Totalpris per enhet för en extratjänst som begärs särskilt gällande tvätt och strykning av bordsdukar i linne. Totalpris per kvadratmeter för en extratjänst som begärs särskilt gällande rengöring av mattor. Sammanlagt referenspris 2 i 4 j a+b+c+d+e+f+g+h+i+ j Referenspriset, som kommer att beräknas av den upphandlande myndigheten, används endast med syftet att jämföra de inkomna anbuden och är inte bindande. Endast de nettostyckepriser som anges i bilaga 2 till anbudsinfordran är bindande. Avtalstilldelning Avtalet kommer att tilldelas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, som får det högsta poängtalet när man tillämpar följande formel: Lägsta pris Poäng för anbud X = Pris för anbud X * Totalt antal poäng för kvaliteten (av 100) för samtliga kriterier för anbud X Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att avstå från tilldelning av uppdrag. FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR TILL ANBUDSSPECIFIKATIONERNA Bilaga 1a: Arbets- och trafikområden som nyttjas av den upphandlande myndigheten Bilaga 1b: Sanitära utrymmen och köksutrymmen som nyttjas av den upphandlande myndigheten Bilaga 1c: Beskrivning av lokalerna 15/15 SV

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

ANSÖKNINGSBLANKETT. Ansökan innehåller följande handlingar (sätt kryss i lämplig ruta):

ANSÖKNINGSBLANKETT. Ansökan innehåller följande handlingar (sätt kryss i lämplig ruta): ANSÖKNINGSBLANKETT Bifogat översänds ansökan från [namn] med anledning av anmodan att lämna intresseanmälan MARKT/2003/12/F för experter på området finansiella tjänster ur användarperspektiv i syfte att

Läs mer

E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317. Meddelande om upphandling. Tjänster

E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317. Meddelande om upphandling. Tjänster 1/6 E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317 Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er): Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha),

Läs mer

Web Application Export

Web Application Export Förfrågan om offentlig upphandling Uppgifter om den ekonomiska aktören och upphandlingen Uppgifter om den ekonomiska aktören Typ av ekonomisk aktör Fysisk person Juridisk person Namn på den ekonomiska

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner 2 Agenda Inledning Förslaget till nya upphandlingsdirektiv Sociala hänsyn Intressekonflikter och

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Europeiska kommissionen som affärspartner

Europeiska kommissionen som affärspartner Europeiska kommissionen som affärspartner Tips till potentiella uppdragstagare EUROPEISKA KOMMISSIONEN Ett affärstillfälle för er Title 01 Text Innehållsförteckning Europeiska kommissionen som affärspartner

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 1285/2007, ingiven av Giovanni Maria Turra, (italiensk medborgare), för Società

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN

BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN KRAVSPECIFIKATION LOGISTISKT OCH TEKNISKT STÖD FÖR KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER OCH EVENEMANG ANORDNADE AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS REPRESENTATION OCH EUROPAPARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD

ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD Pargas stad ANBUDSFÖRFRÅGAN (Översättning) Servicetjänster Strandvägen 28 21600 PARGAS 25.4.2014 ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD 1. KÖPARE Pargas stad (FO-nummer

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret 2011-11-08 1 (6) Tillväxtavdelningen Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret Från och med 1 januari 2012 kommer SUS ersättas av ett gemensamt utsläppsrättsregister

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 5 22.01.2015 MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA ARBHÄLS

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer