Ensidigt upprepat arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ensidigt upprepat arbete"

Transkript

1 Ensidigt upprepat arbete Arbetsmiljöförhållanden, besvär, sjukfrånvaro, sjuknärvaro Information om utbildning och arbetsmarknad 2003:4

2 Utgivna publikationer fr o m 1996 i serien Information om utbildning och arbetsmarknad (IAM) 1996:1 Yrkesprognos 96. Behovet av arbetskraft i olika yrken 2000 och :2 Efter 20 år på arbetsmarknaden. Lågutbildade och andra utbildningsgruppers rörlighet :3 Drabbade utbildningsgrupper. Från överhettning till massarbetslöshet 1996:4 Inkomst för gymnasieutbildade. Jämförelse mellan 1970 och :5 Ungdomar med utländsk bakgrund sju år efter grundskolan 1996:6 Arbetskraftsbarometern :7 Nu och då. Dagens arbetsmarknadsläge jämfört med situationen före krisen 1997:1 Negativ stress i arbetet. De mest utsatta yrkena 1997:2 Utesluten från arbetsmarknaden. Arbetslös på 80-talet ofta arbetslös även på 90-talet 1997:3 De funktionshindrades situation på arbetsmarknaden. En pilotundersökning 1997:4 Arbetskraftsbarometern :5 Övergång utbildning - arbete för utbildade inom teknik, ekonomi och vård 1997:6 Utanför arbetslivet. En beskrivning av personer som saknar eller har en svag anknytning till arbetsmarknaden 1998:1 Socioekonomiska konsekvenser av sjukdom och dödsfall inom hushåll 1998:2 Arbetsmarknadsutveckling och inkomströrlighet - en studie i det tidiga 1990-talets Sverige 1998:3 Arbetskraftsbarometern :1 Funktionshindrades arbetssituation på arbetsmarknaden - 4:e kvartalet :2 Arbetskraftsprognos Utvecklingen till år 2015 enligt två alternativa scenarier 1999:3 Utbildning och efterfrågan på arbetskraft. Utsikter till år :1 Arbetskraftsbarometern :2 Utbytbarhet på arbetsmarknaden - Yrken och löner för olika utbildninggrupper 2000:3 Arbetsförhållanden för kvinnor och män i arbetsledande ställning 2000:4 Arbetskraftsbarometern :1 Utbildning och efterfrågan på arbetskraft. Utsikter till år :2 Negativ stress och ohälsa. Inverkan av höga krav, låg egenkontroll och bristande socialt stöd i arbetet 2001:3 Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning- 4:e kvartalet :4 Arbetskraftsbarometern :1 Arbetskraftsprognos Utvecklingen till år :2 Arbetskraftsbarometern :1 Arbetsmiljön i små företag 2003:2 Länens arbetskraft utvecklingen de närmaste decennierna 2003:3 Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden - 4:e kvartalet :4 Ensidigt upprepat arbete. Arbetsmiljöförhållanden, besvär, sjukfrånvaro, sjuknärvaro

3 3 Ensidigt upprepat arbete Arbetsmiljöförhållanden, besvär, sjukfrånvaro, sjuknärvaro Information om utbildning och arbetsmarknad 2003:4

4 4 Information on education and the labour market 2003:4 Repetitive work Work environment, work-related disorders, sick leave due to work-related disorders, work despite sickness Statistics Sweden Swedish Work Environment Authority Producent Producer Statistiska centralbyrån (SCB) Avdelningen för arbetsmarknads- och utbildningsstatistik Box Stockholm Arbetsmiljöverket (AV) Statistikenheten Solna Förfrågningar SCB: Kerstin Fredriksson tfn: Inquiries Madeleine Bastin tfn: Alf Andersson tfn: AV: Kristina Kemmlert tfn: Jan Weiner tfn: Eva-Karin Klenell Hatschek tfn: Fotografier och kollage: Fotograf Denny Lorentzen 2003, Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, utan medgivande från Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån ISSN: ISBN: Printed in Sweden SCB-Tryck, Örebro

5 5 Förord I Arbetsmiljöverkets verksamhetsprogram för är belastningsergonomi ett prioriterat insatsområde. Som ett övergripande mål för verkets insatser på området anges att Ohälsa till följd av ensidigt upprepat arbete ska minska, särskilt inom monterings-, sorterings-, paketerings-, datoroch kassaarbete. Denna rapport, som tagits fram av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av och i nära samarbete med Arbetsmiljöverket, syftar till att ge ett fördjupat underlag för de fortsatta insatserna mot ohälsa till följd av ensidigt upprepat arbete. Rapporten bygger på data från Arbetsmiljöundersökningarna och Undersökningarna om Arbetsorsakade besvär Båda dessa urvalsundersökningar görs i anslutning till SCB:s arbetskraftsundersökningar. Rapporten har utarbetats inom SCB:s program för arbetsmiljöstatistik av Kerstin Fredriksson (uppdragsansvarig), Madeleine Bastin och Alf Andersson tillsammans med Jan Weiner, Kristina Kemmlert och Eva-Karin Klenell Hatschek från Arbetsmiljöverket. Stockholm i augusti 2003 Kerstin Fredriksson Statistiska centralbyrån Elisabet Broberg Arbetsmiljöverket

6 6 Innehåll Arbetsmiljöverket inleder 7 Sammanfattning 8 1 Bakgrund och syfte. Rapportens uppläggning 11 2 Kroppsligt tungt arbete, påfrestande arbetsställningar, ensidigt upprepat arbete. Utveckling Ensidigt upprepat arbete Yrken där en stor del av arbetstiden består av ensidigt upprepat arbete Kvinnor Män Monotont arbete minst 75 procent av tiden Ensidigt upprepat arbete efter näringsgren Utvecklingen av ensidigt upprepat arbete Arbetsmiljöförhållanden inom de valda yrkena Tunga lyft, påfrestande ställningar och rörelser i arbetet, monotont arbete Stress och bundenhet i arbetet Krav, inflytande och socialt stöd Arbete vid maskiner Datorarbete Ändrad arbetsmiljö för dem som haft samma yrke de senaste fem åren Kompetensutveckling Kroppsligt ont och olust 48 4 Arbetsrelaterade besvär, vidtagna åtgärder, arbetsskadeanmälan, arbetsrelaterad sjukfrånvaro, sjuknärvaro, pension Arbetsrelaterade besvär och orsak till besvären Kroppsliga besvär som är vanligt förekommande i de valda yrkena Vidtagna åtgärder. Arbetsskadeanmälan Arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Sjuknärvaro på jobbet Att orka jobba fram till ordinarie pensionsålder 60 5 Arbetsmiljöprofiler för de utsatta yrkena 63 6 Samband mellan ensidigt upprepat arbete och sjukfrånvaro till följd av arbetsorsakade besvär Utfall Exponeringar Resultat av analyserna Kvinnor Män 74 7 Resultatdiskussion 75 Arbetsmiljöverket avslutar 78

7 7 Arbetsmiljöverket inleder Ensidigt upprepat, starkt styrt och bundet arbete Kännetecknande för ensidigt upprepat arbete är att man utför en eller några få arbetsuppgifter, med liknande arbetsrörelser som upprepas om och om igen under en väsentlig del av arbetsdagen. Tiden från det att ett moment påbörjas och till dess att samma moment återkommer är mycket kort. Ofta utgör arbetsuppgiften endast en liten begränsad del av ett helt arbetsflöde. Dessutom utförs det ofta i ett högt tempo. Uttrycket starkt styrt arbete syftar på att arbetstagaren har små eller inga möjligheter att påverka sådana faktorer som arbetstakt, tempo, arbetsuppgifters inbördes ordning, inflöde av arbetsuppgifter, tidpunkt för när arbetet skall vara slutfört, hur arbetet skall utföras och tider för pauser och återhämtning. Med bundet arbete brukar menas att arbetstagaren har svårt att lämna sin arbetsplats för korta stunder utan att service eller produktion störs. Att ideligen upprepa samma rörelser ger upphov till en ständig och likformig belastning. Det man hanterar behöver knappt väga någonting alls, det räcker med armarnas egen tyngd för att muskler och leder skall belastas på ett ogynnsamt sätt. Följden kan bli gradvis inträdande, allvarliga skador, som tar lång tid att läka. Den som en gång skadats på detta sätt återfår lätt sina besvär vid liknande belastningar. Det har visat sig att kvinnor oftare drabbas av denna typ av belastningsbesvär än män. En förklaring till detta kan vara att kvinnor ofta arbetar kvar i ensidiga upprepade arbeten under lång tid, medan männen går vidare till andra arbetsuppgifter. Även män drabbas av skador då de har ensidigt upprepade arbetsuppgifter; större styrka skyddar inte mot besvär vid den här typen av arbete.

8 8 Sammanfattning Denna rapport behandlar arbetsmiljön för kvinnor och män i yrken med många ensidigt upprepade arbetsmoment. Dessa yrken beskrivs med avseende på en rad arbetsmiljöförhållanden, såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö. Dessutom visas hur vanligt det är att man uppger olika former av arbetsrelaterade besvär samt sjukfrånvaro till följd av dessa besvär. Rapportens första, mest omfattande del, är beskrivande. Den andra delen består av en multivariat analys där sambanden mellan olika arbetsmiljöfaktorer och lång sjukfrånvaro till följd av besvär i nacke, axlar och armar analyseras. Underlaget för beskrivning och analys är Arbetsmiljöundersökningarna 1997, 1999 och 2001 samt undersökningarna av Arbetsorsakade besvär 1998, 2000 och Dessa hör parvis samman genom att det i stor utsträckning är samma individer som deltagit först i Arbetsmiljöundersökningen (oktnov) och sedan i Besvärsundersökningen första kvartalet året därpå. Ett antal yrken med mycket ensidigt upprepat arbete har valts ut för närmare analyser. De yrken som ingår har valts ut efter hur vanligt förekommande det är att man minst halva arbetstiden har ensidigt upprepade arbetsmoment. Kriteriet för att ett yrke skall ingå är att minst 45 procent av de svarande har angett att de har ensidigt upprepat arbete enligt definitionen. Detta gav 15 yrken för kvinnor och 12 för män. I rapporten beskrivs arbetsmiljö, besvär och sjukfrånvaro i dessa yrken. De yrken som ingår bland kvinnor är: 4211 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 514 Frisörer och annan servicepersonal (personliga tjänster) 828 Montörer 9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. 913 Köks- och restaurangbiträden Försäljare, dagligvaror och fackhandel 4222 Receptionister m.fl. 413 Lager- och transportassistenter m.fl. 419 Övrig kontorspersonal 3415 Företagssäljare 412 Bokförings- och redovisningsassistenter m.fl Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Kockar och kokerskor 6 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 4112 Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl.

9 9 Bland män ingår följande yrken: Målare och lackerare 415 Brevbärare m.fl. 832 Fordonsförare 8334 Truckförare 74 Annat hantverksarbete 91 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 825 Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 4131 Lagerassistenter m.fl. 828 Montörer 8211 Verktygsmaskinoperatörer 81 Processoperatörsarbete 7123 Byggnadsträarbetere, inredningssnickare m.fl. Som ett komplement beskrivs ytterligare en kategori med än mer ensidigt arbete. Vi kallar dem gruppen med mycket monotont arbete. De har arbetsuppgifter som enligt deras egen bedömning är mycket enkla att lära. Utöver grundskola krävs endast högst några månaders utbildning och upplärning för att klara arbetet. Dessutom har de upprepade arbetsmoment under minst 75 procent av arbetstiden. En del av dem som ingår i denna kategori återfinns i de yrken som valts för undersökningen medan andra finns i andra yrken. Komprimerade beskrivningar av resultaten yrkesvis återfinns i kapitel 5, Arbetsmiljöprofiler för de utsatta yrkena. I flera avseenden är de som arbetar i de valda yrkena med mycket ensidigt, upprepat arbete i större utsträckning utsatta för andra exponeringar i arbetsmiljön än vad som gäller för sysselsatta män och kvinnor totalt. Detsamma gäller också dem som har monotont arbete. I flertalet yrken med ensidigt upprepat arbete är det t.ex. vanligare än bland sysselsatta kvinnor respektive män totalt * att lyfta minst 15 kg många gånger om dagen * att ha påfrestande ensidiga arbetsrörelser och arbetsställningar * att ha små möjligheter att bestämma arbetstakten * att ha svårt att ta pauser i arbetet * att ha litet inflytande i arbetet (liten egenkontroll) För vissa av yrkena är det annorlunda, t.ex. är möjligheten att bestämma över sitt arbete förhållandevis stor bland kvinnliga frisörer, städare och kontorssekreterare och bland manliga målare och byggnadsarbetare.

10 10 I flertalet yrken med ensidigt upprepat arbete är det vanligare med fysiska besvär på grund av arbetet än bland sysselsatta kvinnor och män totalt. Beträffande andra besvär än fysiska är förhållandet det omvända. Den arbetsrelaterade sjukfrånvaron är ofta vanligare i de utvalda yrkena, men det är långt ifrån genomgående. Samma förhållande gäller sjukfrånvaro som omfattar minst fem veckor. De med mycket monotont arbete har högre sjukfrånvaro än vad som gäller sysselsatta totalt. I de multivariata analyserna visas vilka faktorer som främst förklarar lång sjukfrånvaro till följd av arbetsrelaterade besvär i nacke, axlar och armar bland kvinnor respektive män. Enligt denna analys utgör ensidigt upprepat arbete i sig en risk för kvinnor men ej för män. Resultaten visar att äldre kvinnor och män löper större risk för långa sjukskrivningar i samband med dessa besvär än yngre. För både kvinnor och män finns samband vad gäller att arbeta rent kroppsligt, att ofta vara tvungen att vrida sig i arbetet, att arbeta med händerna upplyfta, att inte kunna bestämma över arbetstakten och ett bristfälligt stöd från chefen. För kvinnor finns dessutom samband vad gäller ett stressigt arbete, att ej vara med och bestämma om uppläggningen av arbetet samt låga kunskapskrav i arbetet. För män finns också samband vad gället arbete i vriden arbetsställning och tunga lyft. Med utgångspunkt i dessa resultat angående förhållanden som leder till besvär och sjukfrånvaro förs avslutningsvis en diskussion om behovet av olika typer av förändringar på många arbetsplatser.

11 11 1 Bakgrund och syfte. Rapportens uppläggning Bakgrund och syfte Syftet med rapporten är dels att beskriva arbetsmiljön i de arbeten där ensidigt upprepat arbete är vanligt, dels att analysera samband mellan arbetsmiljön, arbetsorsakade besvär och sjukskrivning inom dessa yrken. De näringsgrenar där ensidigt upprepat arbete är vanligt skall också identifieras. Data från Arbetsmiljöundersökningarna samt från undersökningarna om Arbetsorsakade besvär utgör grunden för analyserna. Flertalet som besvarat Arbetsmiljöundersökningen har även deltagit i undersökningen om Arbetsorsakade besvär kvartalet efter. Därigenom möjliggörs analyser om samband mellan olika exponeringsfaktorer i arbetsmiljön och uppkomna besvär av arbetet och arbetsrelaterad sjukfrånvaro. För flertalet beskrivningar används ett sammanslaget datamaterial där Arbetsmiljöundersökningarna för 1997, 1999 och 2001 lagts samman med Besvärsundersökningarna för respektive 1998, 2000 och Det innebär att beskrivningar som gäller yrken avser situationen i tidsintervallet Sammanläggningen har gjorts för att få ett större och därmed ett mer tillförlitligt material så att flera yrken kan beskrivas. Rapportens uppläggning I kapitel 2 ges en allmän bild av hur vissa fysiska påfrestningar i arbetsmiljön har utvecklats från 1989 till 2001, den period som Arbetsmiljöundersökningarna har genomförts. Beskrivningen omfattar kroppsligt tungt arbete, påfrestande arbetsställningar och ensidigt upprepat arbete. Därefter redovisas i kapitel 3 vilka yrken som ofta har mycket upprepade, ensidiga arbetsmoment. De yrken där 45 procent eller fler svarat att de arbetar under dessa omständigheter minst halva sin arbetstid definieras som yrken med ensidigt upprepat arbete. Femton sådana yrken för kvinnor och tolv för män uppfyller dessa kriterier. Utvecklingen av det ensidigt upprepade arbetet i dessa yrken beskrivs. Därefter beskrivs för yrkena ett antal andra arbetsmiljöförhållanden - såväl fysiska påfrestningar som psykosociala. Dessutom beskrivs i vilken utsträckning arbete med olika ty-

12 12 per av maskinutrustning förekommer, bl.a. arbete med datorer. Kapitlet avslutas med en redovisning av svaren på frågor om man har ont i olika delar av kroppen (rörelseapparaten) samt om man känner olust när man går till arbetet. I kapitel 4 beskrivs för de utvalda yrkena förekomsten av arbetsrelaterade besvär, deras angivna orsak och om de har lett till sjukfrånvaro, sjuknärvaro minst fyra gånger det senaste året, dvs. att man gått till arbetet trots att man varit sjuk, om åtgärder har vidtagits för att undvika besvären och om arbetsskadeanmälan har gjorts. Dessutom redovisas hur de som är 50 år och äldre ser på möjligheterna att fortsätta fram till ordinarie pensionsålder och vilka förhållanden i arbetsmiljön som eventuellt borde ändras för att underlätta detta. Kapitel 5 ger sammanfattande arbetsmiljöprofiler - yrke för yrke - av för yrket typiska ergonomiska och psykosociala förhållanden, arbetsrelaterade besvär, sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Kapitel 6 innehåller en sambandsanalys av vilka arbetsmiljöförhållanden som inverkar på lång arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Analysen - logistisk regression - görs separat för kvinnor och män. Som förklarande variabler prövas ålder och en rad arbetsmiljövariabler, huvudsakligen sådana som använts i den beskrivande delen av rapporten. I kapitel 7 förs en avslutande resultatdiskussion. Arbetsmiljöverket avslutar rapporten med en diskussion om vilka möjliga åtgärder som behövs för att minska belastningar i arbetslivet samt hur ett bra handlingsutrymme skulle kunna inverka på människors välbefinnande i arbetslivet.

13 13 2 Kroppsligt tungt arbete, påfrestande arbetsställningar, ensidigt upprepat arbete. Utveckling I detta kapitel visas för kvinnor och män utvecklingen av förekomsten av vissa fysiska exponeringar under åren Följande frågor ur Arbetsmiljöundersökningen används. Tungt, kroppsligt arbete Måste flera gånger dagligen lyfta minst 15 kg Arbetar minst ¼ av tiden kroppsligt Måste minst ¼ av tiden ta i så att andningen blir snabbare Påfrestande arbetställningar Arbetar minst ¼ av tiden i framåtlutad arbetsställning utan stöd för händer eller armar Arbetar minst ¼ av tiden i vriden ställning Arbetar minst ¼ av tiden med upplyfta händer i axelhöjd Ensidigt upprepat arbete Mera precis avser frågan om arbetet vissa tider kräver att man enbart upprepar samma arbetsmoment. Vi har valt att redovisa andelen som minst ½ tiden har det så. I rapporten benämns detta genomgående ensidigt upprepat arbete. Monotont arbete Svaren på flera frågor har kombinerats och benämns i rapporten monotont arbete. I grunden finns den ovanstående frågan om ensidigt, upprepat arbete. Till detta har lagts ett villkor att arbetsuppgifterna enligt den enskildes svar är mycket enkla. Detta i den meningen att det utöver grundskola inte fordras mer än högst ett par månader sammantaget av utbildning och upplärning på jobbet för att klara arbetsuppgifterna. Vi har valt att redovisa andelen som minst ½ tiden har det så. De som uppfyller det villkoret är alltså en del av dem som har ensidigt upprepat arbete. (Monotont arbete i betydelsen passiv väntan behandlas inte här.)

14 14 Arbetsmiljöförhållanden Procent av sysselsatta kvinnor och män Arbetsmiljöförhållanden Varje dag Måste lyfta minst 15 kg... 15,6 13,9 13,5 12,1 Minst ¼ av tiden Arbetar rent kroppsligt 35,7 33,3 34,5 33,9 33,6 33,3 34,8 Tar i så att andningen blir snabbare 9,1 8,5 9,0 9,6 10,1 10,8 12,2 Arbetar framlutad 29,2 27,3 27,5 27,7 26,9 28,2 27,5 Arbetar i vriden ställning 25,2 26,3 25,8 27,5 27,7 29,3 27,7 Arbetar med händerna upplyfta 15,4 17,7 16,4 15,5 14,7 16,9 16,0 Minst halva tiden Ensidigt upprepat arbete 42,3 38,7 39,7 43,5 44,9 44,4 44,9 Monotont arbete 24,2 21,6 20,5 21,9 22,2 20,2 20,2 Varje dag Måste lyfta minst 15 kg... 21,8 20,7 20,2 22,4 Minst ¼ av tiden Arbetar rent kroppsligt 43,7 42,7 43,0 40,6 41,1 39,5 41,2 Tar i så att andningen blir snabbare 20,8 19,8 21,0 19,4 19,2 20,6 21,3 Arbetar framlutad 28,8 28,6 28,4 27,4 26,8 26,6 27,4 Arbetar i vriden ställning 26,6 26,5 26,8 26,5 26,5 26,6 26,8 Arbetar med händerna upplyfta 21,9 23,8 22,3 21,8 20,7 21,6 22,0 Minst halva tiden Ensidigt upprepat arbete 33,6 32,5 33,1 34,9 36,5 37,5 36,5 Monotont arbete 15,6 14,7 14,7 16,0 16,4 16,4 16,0 De fetmarkerade siffrorna i tabellerna anger att uppgiften är signifikant skild mot Källa: SCB och AV Bland kvinnor har vissa förhållanden utvecklats positivt: * andelen kvinnor som dagligen lyfter tungt har minskat sedan 1995 * andelen kvinnor med monotont arbete har minskat sedan Vissa förhållanden har utvecklats negativt för kvinnorna: * arbetsmoment där man måste ta i så mycket att andningen blir snabbare har ökat bland kvinnor under hela perioden * andelen med arbete i vriden arbetsställning har ökat sedan 1993 * ensidigt upprepat arbete är (några procentenheter) vanligare 2001 än under åren Därefter finns ingen signifikat förändring.

15 15 Män visar en postiv utveckling för: * andelen som måste arbeta med händerna upplyfta i höjd med axlarna eller högre har minskat sedan Vissa förhållanden har utvecklats negativt för männen: * andelen som dagligen måste lyfta tungt har ökat sedan 1999 * andelen män som har ett arbete som innebär att man tar i så att andningen blir snabbare har ökat sedan 1997 * ensidigt upprepat arbete är (några procentenheter) vanligare 2001 än under åren Därefter finns ingen signifikat förändring. Här visas andelen kvinnor och män med mycket respektive mindre upprepat ensidigt arbete. Redovisningen avser Kvinnor Män Minst 75 % av tiden Minst 75 % av tiden Mindre eller ingen tid Halva tiden Mindre eller ingen tid Halva tiden Ensidigt upprepat arbete under minst halva arbetstiden är vanligare bland kvinnor än bland män. Skillnaden är särskilt stor om man ser till dem som har ensidigt upprepat arbete så mycket som 75 procent av arbetstiden.

16 16 3 Ensidigt upprepat arbete 3.1 Yrken där en stor del av arbetstiden består av ensidigt upprepat arbete Här visas yrken där ensidigt upprepat arbete förekommer en stor del av arbetstiden. Uppdelningen görs med hjälp av svaret på frågan Kräver arbetet vissa tider att Du enbart upprepar samma arbetsmoment många gånger i timmen?. De yrken där 45 procent eller fler (vilket innebär ca sysselsatta kvinnor och sysselsatta män) svarat att de arbetar under dessa omständigheter minst halva sin arbetstid definieras som yrken med ensidigt upprepat arbete. Först visas fördelningen för kvinnor och män totalt alla år under perioden sedan visas hur utvecklingen har varit årsvis Kvinnor Nedan redovisas de yrken/yrkesgrupper bland kvinnor som har mycket ensidiga, upprepade arbetsmoment. Yrkena är sorterade från högsta till lägsta procentandel. Denna ordningsföljd använder vi sedan genomgående i rapporten. Efter tablån följer en kort beskrivning av respektive yrke/yrkesgrupp och inom vilken bransch yrket är vanligast förekommande. Yrkesindelningen och beskrivningen följer Svensk standard för yrkesklassificering (SSYK). Kvinnoyrken där 45 procent eller mer har ensidigt upprepat arbete minst halva tiden Ensidigt upprepat Antal sysselarbete satta 2002 minst ½ tiden (tusental) 4211 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 93, Frisörer och annan servicepersonal (personliga tjänster) 86, Montörer 82, Hotell- och kontorsstädare m.fl. 78, Köks- och restaurangbiträden 70, Försäljare, dagligvaror och fackhandel 69, Receptionister m.fl. 62, Lager- och transportassistenter m.fl. 57, Övrig kontorspersonal 49, Företagssäljare 49, Bokförings- och redovisningsassistenter m.fl. 48, Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 47, Kockar och kokerskor 46, Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 46, Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 45,7 45 Samtliga kvinnor 44,

17 För många kvinnor innebär jobbet ensidighet och upprepning 17

18 18 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. Registrerar och tar betalt för kunders inköp; säljer biljetter till teatrar, bio, konserter, museer, utställningar m.m.; säljer färdbevis samt lotter. Förekommer främst inom Parti- och detaljhandel. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster Klipper, tvättar, lägger, färgar och permanentar hår; utför ansikts- och fotbehandlingar m.m.; ordnar begravningar; utför andra personliga tjänster. Förekommer främst inom Personliga och kulturella tjänster. Montörer Monterar delar och komponenter till maskiner och fordon, till elektrisk och elektronisk utrustning samt till metall-, gummi-, plast- och träprodukter m.m. enligt givna förutsättningar. Förekommer främst inom Tillverkning. Hotell- och kontorsstädare m.fl. Städar och rengör lokaler som t.ex. kontor, affärer, industrier, skolor, hotell och restauranger; städar fordon som t.ex. bussar, tunnelbane- och järnvägsvagnar samt flygplan och fartyg. Förekommer främst inom Fastighets- och uthyrningverksamhet, företagstjänster. Försäljare, dagligvaror och fackhandel Säljer livsmedel, drycker och andra dagligvaror i affärer, livsmedelshallar, varuhus, stormarknader och andra försäljningsställen; beställer, packar upp, prismärker, fyller på och tar betalt för varorna. Säljer sällanköpsvaror i affärer, varuhus och andra försäljningsställen; informerar kunder om varor och priser; ger råd om användning och skötsel; beställer, packar upp, prismärker, fyller på och tar betalt för varorna. Förekommer främst inom Parti- och detaljhandel. Köks- och restaurangbiträden Biträder vid matlagning, portionerar ut mat, plockar disk, diskar m.m. på restauranger och i storkök. Förekommer främst inom Utbildning, Vård och omsorg, Personliga och kulturella tjänster. Receptionister m.fl. Sköter in- och utcheckning på hotell; informerar hotellgäster och sköter telefonväxel, fax m.m.; bokar besökstider, tar emot kunder, patienter och besökande och visar dem tillrätta. Förekommer inom flertalet näringar. Lager- och transportassistenter Registrerar och kontrollerar material- och varuflöden; planerar och kontrollerar leveranser; sköter lagerhållning; samordnar och övervakar företags godstransporter; registrerar, dirigerar, samordnar och kontrollerar väg-, järnvägs- och flygtrafik. Förekommer främst inom Tillverkning, Parti- och detaljhandel, Transport och kommunikation.

19 19 Övrig kontorspersonal Utför andra kontorsgöromål än vad man normalt gör inom kontors- och kundservicearbete eller en kombination av dessa; skriver protokoll, brev, tabeller, fakturor och andra dokument på ordbehandlare; svarar för personal, elev- och kursregistrering; tar emot, granskar och kompletterar order eller statistikunderlag; gör beställningar och bevakar leveranser; sköter garanti- och reklamationsärenden. Förekommer inom flertalet näringar. Företagssäljare Säljer från kontor eller genom uppsökande verksamhet produkter och tjänster till återförsäljare, grossister, företag m.fl.; ansvarar för produkt eller distrikt; informerar om produkter och tjänster, utarbetar kundspecifika lösningar samt tar emot beställningar; sköter kundregister och tar fram försäljningsstatistik; exponerar varor och tar varor i retur. Förekommer främst inom Tillverkning, Parti- och detaljhandel. Bokförings- och redovisningsassistenter Registrerar, sammanställer och bearbetar data om penningflöden; kontrollerar fakturor; beräknar ackord, löner, skatter m.m.; sköter och bokför in- och utbetalningar; informerar anställda om löner, semester och tillämpning av avtal; sammanställer lönestatistik och underlag för lönerevision. Förekommer inom flertalet näringar. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Biträder läkare och sjuksköterskor vid undersökning, behandling och operation av patienter; deltar i den dagliga omvårdnaden av patienter; bäddar, tar prover, lägger om sår, tränar, serverar mat, städar och hjälper till med personlig hygien. Förekommer främst inom Vård och omsorg. Kockar och kokerskor Lagar, lägger upp och garnerar mat; planerar matsedlar; köper in varor. Förekommer främst inom Vård och omsorg, Personliga och kulturella tjänster. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske I arbetet ingår att driva jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel; att odla och skörda grödor och frukt; att föda upp och hålla djur för kött- eller mjölkproduktion m.m.; att vårda och avverka skog; att anlägga och sköta trädgårdar och parker; att odla eller fånga fisk; att jaga vilt. Förekommer inom Jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Kontorssekreterare, läkarsekreterare. m.fl. Skriver ut, registrerar, ordnar och förvarar dokument och handlingar; ger, tar emot och förmedlar information med hjälp av telefon, fax och dator; tar fram journaler och andra handlingar för besök och sammanträden; beställer resor och hotell. Förekommer främst inom Vård och omsorg.

20 Män Nedan redovisas de yrken/yrkesgrupper bland män som har mycket ensidiga, upprepade arbetsmoment. Yrkena är sorterade från högsta till lägsta procentandel. Denna ordningsföljd använder vi sedan genomgående i rapporten. Efter tablån följer en kort beskrivning av respektive yrke/yrkesgrupp och inom vilken bransch yrket är vanligast förekommande. Yrkesindelningen och beskrivningen följer Svensk standard för yrkesklassificering (SSYK). Mansyrken där 45 procent eller mer har ensidigt upprepat arbete minst halva tiden Ensidigt upprepat Antal sysselarbete satta 2002 minst ½ tiden (tusental) Målare och lackerare 73, Brevbärare m.fl. 74, Fordonsförare 69, Truckförare 69, Annat hantverksarbete 66, Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 63, Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 57, Lagerassistenter m.fl. 54, Montörer 53, Verktygsmaskinoperatörer 53, Processoperatörsarbete 47, Byggnadsträarbetere, inredningssnickare m.fl. 46,7 58 Samtliga män 36,

sjukfrånvaro och sjuknärvaro Tunga lyft och annat kroppsligt tungt arbete Arbetsmiljöförhållanden, besvär,

sjukfrånvaro och sjuknärvaro Tunga lyft och annat kroppsligt tungt arbete Arbetsmiljöförhållanden, besvär, INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 2005:1 Tunga lyft och annat kroppsligt tungt arbete Arbetsmiljöförhållanden, besvär, sjukfrånvaro och sjuknärvaro I N F O R M A T I O N OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

Läs mer

Negativ stress och ohälsa

Negativ stress och ohälsa Negativ stress och ohälsa Inverkan av höga krav, låg egenkontroll och bristande socialt stöd i arbetet Information om utbildning och arbetsmarknad 2001:2 Utgivna publikationer fr o m 1995 i serien Information

Läs mer

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Den psykosociala arbetsmiljön Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Arbetsmiljöverket/Arbetsmiljön

Läs mer

Löneskillnader mellan kvinnor och män i Sverige

Löneskillnader mellan kvinnor och män i Sverige Löneskillnader mellan kvinnor och män i Sverige Ansatser till beskrivning med hjälp av den officiella statistiken Information om utbildning och arbetsmarknad 2004:2 Utgivna publikationer fr.o.m. 1995 serien

Läs mer

STs arbetsmiljörapport 2008. Är staten en attraktiv arbetsgivare?

STs arbetsmiljörapport 2008. Är staten en attraktiv arbetsgivare? STs arbetsmiljörapport 2008 Är staten en attraktiv arbetsgivare? Referens: Alf Andersson, SCB: 08-506 948 46 alf.andersson@scb.se Torbjörn Carlsson, Utredande ombudsman: 08-790 51 35 torbjorn.carlsson@st.org

Läs mer

Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet

Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet ANA LYSERAR 2002:4 Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet Vilka egenskaper och förhållanden är utmärkande för de drabbade? I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar

Läs mer

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi Belastningsergonomi Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi ISBN 978-91-7930-565-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Hot och våld i vård och omsorg

Hot och våld i vård och omsorg Hot och våld i vård och omsorg Fakta, forskning och förebyggande arbete Ewa Menckel (red.) arbetshälsoprogrammet 2000 Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. På uppdrag

Läs mer

Sexton år av smärta och besvär

Sexton år av smärta och besvär 1 Sexton år av smärta och besvär En rapport om kommunalarnas arbetsmiljö och hälsa år 1988-2003 www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet

Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet 2015-05-26 2015/007002 Enheten för statistik och analys Peter Green arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet Postadress: 112 79 Stockholm Telefon:

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Kunskapssammanställning

Kunskapssammanställning Kunskapssammanställning Sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetskraften Professor Dominique Anxo, docent Jonas Månsson samt civilekonom Ellinor Ivarsson Institutionen för nationalekonomi

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

Fem år senare. Rapport från Arbets- och miljömedicin 2007:1. Uppföljning av arbetsmiljön inom den avancerade hemsjukvården i Stockholms län

Fem år senare. Rapport från Arbets- och miljömedicin 2007:1. Uppföljning av arbetsmiljön inom den avancerade hemsjukvården i Stockholms län Fem år senare Uppföljning av arbetsmiljön inom den avancerade hemsjukvården i Stockholms län Huvudrapport Lena Backman Rapport från Arbets- och miljömedicin 2007:1 Centrum för folkhälsa Fem år senare Uppföljning

Läs mer

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Social Insurance Report Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd år 2002 2010 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Belasta rätt. så undviker du skador

Belasta rätt. så undviker du skador Belasta rätt så undviker du skador Minska belastningsskadorna med kunskap och motivation Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar

Läs mer

Skapa en hälsofrämjande arbetsplats. förebygg värk i rygg och nacke-skuldror. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:19

Skapa en hälsofrämjande arbetsplats. förebygg värk i rygg och nacke-skuldror. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:19 Skapa en hälsofrämjande arbetsplats förebygg värk i rygg och nacke-skuldror Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:19 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Unga byter jobb äldre stannar kvar

Unga byter jobb äldre stannar kvar Välfärd Unga byter jobb äldre stannar kvar Barnfattigdom ökar eller minskar den? 1,4 miljoner arbetspendlar över kommungräns Världens befolkning kan minska på sikt Nr 3 21 Nr 3 21 Välfärd sedan 1981 utges

Läs mer

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD 6 JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD RAPPORTFÖRFATTARE: REBECKA BOHLIN, VICTOR BERNHARDTZ & ANNA NORELL Katalys - Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Behovsanställda bussförares upplevelser av sin anställningsform

Behovsanställda bussförares upplevelser av sin anställningsform Behovsanställda bussförares upplevelser av sin anställningsform Susanne Nilsson Jenny Nolin Institutionen för beteendevetenskap Programmet för personal- och arbetsvetenskap Behovsanställda bussförares

Läs mer

ANALYSERAR 2004:13. Attityder till deltidssjukskrivning

ANALYSERAR 2004:13. Attityder till deltidssjukskrivning ANALYSERAR 2004:13 Attityder till deltidssjukskrivning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete I huvudsak är det frågan

Läs mer

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Inga-Lill Petterson Lena Backman Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Äldreomsorgens personal med fokus på

Läs mer

Psykisk ohälsa, våld och trakasserier. Arbetsliv och hälsa. en kartläggning. Bengt Järvholm (red.)

Psykisk ohälsa, våld och trakasserier. Arbetsliv och hälsa. en kartläggning. Bengt Järvholm (red.) Psykisk ohälsa, våld och trakasserier Arbetsliv och hälsa en kartläggning Bengt Järvholm (red.) a Arbetsmiljöns påverkan på hälsan Produktionsgrupp Redaktör: Lars Grönkvist Omslag: Lena Karlsson Omslagsbild:

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer