Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola"

Transkript

1 Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning gjordes av dåvarande Kvalitetsnämnden och ett förslag till regler för studenternas rättigheter och skyldigheter lades fram till Högskolestyrelsen i juni Fastställt av Högskolestyrelsen 8 juni 2004 Reviderat av Högskolestyrelsen 24 september 2007 Reviderat av Högskolestyrelsen 23 juni 2009

2 2(18) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och undervisning Prov och bedömning Anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll Avgifter Kåravgift Försäkringar Jämställdhet Pedagogiska stödåtgärder vid funktionshinder Likabehandling av studenter Arbetsmiljö Disciplinära åtgärder Avskiljande från utbildning Ansvar vid användning av högskolans datorer Personuppgiftslagen Offentlighet Överklagande

3 3(18) INLEDNING För att Malmö högskolas studenter ska bli framgångsrika i sina studier krävs studenternas medverkan. Malmö högskola vill ha delaktiga och engagerade studenter som påverkar sin utbildning genom att ge förslag och konstruktiv kritik. För att vara delaktig i sin utbildning måste studenten veta vilka rättigheter och skyldigheter hon/han har. De regler som finns i detta dokument har sin bakgrund i olika författningar, exempelvis högskoleförordning, tryckfrihetsförordning, förvaltningslag m.fl, som styr högskolans verksamhet. Det är högskolans högsta beslutande organ, högskolestyrelsen, som fattar beslut om detta dokument och reglerna ska därför följas av samtlig personal vid högskolan, såväl lärare som administratörer, i deras arbete med studenter. Det åligger alla chefer vid högskolan att hålla sin personal informerad om detta dokument och ansvara för att verksamheten följer reglerna. TILLÄMPNING OCH UPPFÖLJNING Varje områdesstyrelse kan fatta beslut om kompletterande regler. Dessa regler får inte inskränka rättigheterna eller utöka skyldigheterna i detta dokument. Respektive områdesstyrelse ska i samråd med studentkåren ta fram rutiner om hur ärenden föranledda av detta dokument ska hanteras på området samt utse en kontaktperson som ansvarar för att dessa rutiner efterlevs. Detta ska ha skett senast den 30 september varje år och meddelas högskolans ledning. Studenter som vill framföra klagomål med anledning av detta dokument bör i första hand vända sig till kursansvarig lärare för att försöka få saken utredd. Klagomål av en student som inte omedelbart löses i samförstånd med högskolan ska dokumenteras och diarieföras enligt gängse regler och meddelas utsedd kontaktperson. Ärendet ska därefter hanteras enligt ovan nämnda handläggningsrutiner. Varje område svarar för att det finns former för uppföljning av detta dokument och kompletterande reglers tillämpning inom området. Som ett led i denna uppföljning ska, inom varje område, representanter för studenterna, personalen och ledningen träffas kontinuerligt, minst en gång per läsår för att utvärdera hur reglerna tillämpats. Dessa diskussioner ska dokumenteras. Vidare ska dessa reglers tillämpning tas upp till diskussion med Malmö högskolas ledning en gång per år dock senast den 30 april. Diskussionen ska ske med utgångspunkt i vad som framkommit på områdena.

4 4(18) STUDENTINFLYTANDE Högskolelagen (HL) 1 kap 4 a Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Studentinflytandet i högskolans olika organ regleras i Högskoleförordningen (HF) enligt följande: HF 2 kap 7 Studenterna har rätt att vara representerade med minst tre ledamöter i styrelsen. Särskilda organ HF 3 kap 7 b Studenterna vid den högskola som det särskilda organet hör till har rätt att vara representerade med minst tre ledamöter. Särskilt organ är t ex fakultetsnämnd. HF 3 kap 9 Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ inom högskolan vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation. Om beslut inte skall fattas eller beredning genomföras av ett organ utan av en enda person skall information lämnas till och samråd ske med studentrepresentant i god tid före beslut respektive slutförande av beredning. Förordning (2000:651). För att studenterna ska kunna delta i styrelser och beredande organ ska studenterna, om det inte finns synnerliga skäl, ges möjligheter att delta i eventuella obligatoriska kursmoment som genomförs på tid för sammankomsterna vid andra tillfällen. Även deltagande i annat studentkårsarbete bör underlättas på motsvarande sätt. För varje program och kurs om minst 30 hp bör finnas ett representativt inflytanderåd där studenter och lärare/programansvariga eller motsvarande träffas för konstruktiv dialog om utbildningen. För kortare kurser inom samma ämne skall ämnet/enheten/området anordna ett gemensamt möte där frågor rörande kurserna kan diskuteras. Studentinflytandet för distansstuderande bör utövas genom ett diskussionsforum på nätet. Policydokumentet för studentinflytande vid Malmö högskola bygger på de principer som finns uttryckta i lagar och förordningar. Policydokumentet ger uttryck åt Malmö högskolas strävan att göra studenterna delaktiga och engagerade i sin utbildning och i sin utbildningsmiljö.

5 5(18) LÄRANDE OCH UNDERVISNING Utbildningsplaner och kursplaner Utbildningsplaner och kursplaner ska vara fastställda när utbildningar publiceras på webben. Alla lärandemål ska examineras. Vilka moment som är obligatoriska samt formerna för bedömning av studenternas prestationer ska anges i kursplanen. Obligatorisk närvaro får endast krävas när lärandemål inte kan inhämtas på annat sätt än genom deltagande i undervisningen, t ex på laborationer, praktik, klinik eller dylikt. I de fall omtentamen görs på annat sätt än den ordinarie tentamen ska detta också anges i kursplanen. Schema Schema för kurs ska finnas tillgängliga för studenterna fyra veckor före kursstart. Ändringar av schema får endast göras om särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl menas ex sjukdom, olyckshändelse mm. Ändringar ska på ett tydligt sätt meddelas till berörda studenter, företrädesvis på kurshemsidan. Tydlig information ska utgå om hur utbildningen är upplagd för att underlätta planering för de studenter som kombinerar föräldraskap och studier samt studenter med funktionsnedsättning/dyslexi. Information Studenterna är skyldiga att hålla sig välinformerade om sin utbildning. Viktig information som rör studentens utbildning kan förmedlas via högskolans e-postadress eller via kurshemsidor och lärplattformar. Det kan gälla schema samt annan kursinformation. Tillgängliga lärare Lärarna ska vara tillgängliga för studenter även utöver schemalagd undervisningstid, t.ex. genom att ha fasta besökstider, genom e-post eller överenskommelse på annat sätt. Läraren har dock rätt att begränsa sin tillgänglighet till speciella tider beträffande besök samt kontakt med studenter via e-post. Dessa regler gäller såväl för campus som för nätburen undervisning. Information om lärarens tillgänglighet ska finnas på kurshemsidan.

6 6(18) Kurs- och programvärderingar HF kap 1 14 Högskolan skall ge studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenter. Förordning (2000:651) Vid Malmö högskola ses kurs- och programvärderingar som kraftfulla instrument för att utveckla utbildningen Av kursplanen ska framgå hur kursvärderingen ska genomföras. Den kursvärdering som görs i slutet av en kurs ska vara skriftlig. Kursvärderingar kan också göras under kursens gång. Kursvärderingarna ska utgå från kursens mål och hur dessa förverkligas, men bör också ta upp annat av betydelse för studentens lärande. Såväl studenternas som lärarens erfarenheter av kursen måste komma till uttryck. Resultaten av kursvärderingarna, liksom planerade åtgärder, ska dokumenteras av kursansvarig lärare Resultaten ska vara lättillgängliga t ex på kurshemsidor och återkopplas till studenterna. Enhetschefer/programansvariga ska kontrollera att detta genomförs. Enhetschef/programansvarig ska ha en överblick över resultat och åtgärder samt kommunicera detta till utbildningsnämnd eller motsvarande varje termin. Studievägledning och information HF 6 kap 3 Studenter skall ges tillgång till studievägledning och yrkesorientering. Högskolan ska se till att den som avser att påbörja en utbildning har tillgång till den information om utbildningen som behövs. Särskilt skall högskolans antagningsordning finnas tillgänglig. Med antagningsordning avses de regler för utbildning som högskolan tillämpar i fråga om dels ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval, dels beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas. När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå avses även regler om hur beslut om behörighet överklagas. Förordning (2006:1053) Studenterna har rätt till stöd och vägledning under sin utbildning. Detta stöd ges av studievägledare och/eller av kurs/programansvarig lärare. Om studierelaterade problem uppstår är det viktigt att tidigt diskutera dessa och att i samarbete föreslå lämpliga åtgärder.

7 7(18) Praktik och Verksamhetsförlag tid/verksamhetsförlagd utbildning (VFT/VFU) I de utbildningar praktik och VFT/VFU ingår skall studenten placeras på en praktik/vft/vfuplats med relevans för utbildningen. I samband med registreringen finns möjlighet att ansöka om speciell VFT/VFU-placering av särskilda skäl, t ex medicinska eller starka sociala skäl. Ansökan om speciell placering av särskilda skäl skall lämnas skriftligt och måste styrkas med intyg. Vid risk för underkännande skall lärare ge studenten tydlig information om att underkänt betyg kan komma att ges. PROV OCH BEDÖMNING Betyg HF 6 kap 19 Som betyg skall användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd, om inte högskolan föreskriver ett annat betygssystem. Förordning (2006:1053) Vid Malmö högskola används på flera utbildningsprogram endast betygen underkänd eller godkänd. Inom bl a högskoleingenjörsutbildningarna används oftast en fyra-gradig betygsskala: underkänd, tre, fyra och fem. På områden som så beslutat och för samtliga engelskspråkiga kurser används också en sjugradig betygsskala från A till F som komplement till det vanliga betygssystemet. Bedömning av studenternas prestationer Bedömning av studenternas prestationer sker genom skriftliga, muntliga och/eller praktiska prov. Bedömningen ska vara utformad på ett sådant sätt att individuell bedömning kan göras av studentens prestationer. I kursplanen ska framgå vilka former för bedömning som används. Dispens från de i kursplan angivna formerna för bedömning av studenternas prestationer kan i särskilda fall beviljas. Det gäller t.ex. studenter med funktionshinder. Information om detta ska ges vid kurs- eller programstart. På varje kurs ska till examinator inlämnas ansökan om individuell anpassning av examinationen. Det åligger studenten som begär individuell anpassning av examination att visa dispens eller beslut om stödåtgärder för examinator och kursansvarig samt i förekommande fall administrativ personal. Studenter med funktionshinder bifogar beslut om stödåtgärder, som utfärdas av handikappansvarig och/eller dyslexipedagog.

8 8(18) Omprövning och motivering av betyg På begäran av en student ska examinator göra en omprövning av betygsbeslut. Om examinator då kommer fram till att beslutet är oriktigt ska beslutet ändras. Även utan en begäran om omprövning av en student ska examinator ändra betygsbeslutet om han eller hon upptäcker att beslutet är oriktigt. I båda fallen gäller att examinator inte kan sänka åsatt betyg såvida inte ett vilseledande från studentens sida föreligger. Ett beslut som innehåller uppenbar oriktighet p.g.a. skrivfel, räknefel eller liknande får rättas enligt bestämmelserna i 26 Förvaltningslagen. På begäran av en student ska examinator motivera sitt examinationsbeslut. Förnyad prövning Student som har godkänts på en kurs eller en del av en kurs får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Undantag från denna regel kan gälla för naturvetenskaplig/ teknisk förutbildning och ingenjörsutbildningar. Dessa regler ska framgå av kursplanen. Byte av examinator HF 6 kap 22 En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Förordning (2006:1053) Vid ett underkännande i praktik och VFU/VFT har studenten rätt till byte av handledare/ examinator om inte särskilda skäl talar emot det. Tentamenstillfällen I de fall skriftlig tentamen används för att bedöma studenternas prestationer ska på varje kurs eller del av kurs på samma kursinnehåll och med samma prestationskrav anordnas - ett ordinarie tentamenstillfälle, i nära anslutning till kursens slut - ett omtentamenstillfälle, i anslutning till det ordinarie. I de fall det ordinarie tentamenstillfället infaller i juni månad kan omtentamenstillfället läggas i augusti. - ytterligare ett omtentamenstillfälle, senast i anslutning till nästkommande termins början. Om antalet tentamenstillfällen på en viss kurs begränsas ska det finnas ytterligare två tentamenstillfällen utöver de tre tentamenstillfällena ovan. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, garanteras två tillfällen för omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

9 9(18) I de fall hemtentamina används ska omtentamen ske under liknande former som för skriftlig tentamen, se ovan. I de fall kursens examineras genom projektarbete kan enklare kompletteringar ske inom 14 dagar. Projektarbete bygger dock på samarbete, teamwork och process inom en grupp som sällan eller aldrig kan återskapas för den som inte klarat tentamen eller missat delar av arbetet. Om arbetet bedöms vara av sådan kvalitet att komplettering ej är möjligt ska studenten hänvisas till att delta i projektet nästa gång kursen ges för att kunna examineras. Om en utbildning innehåller praktik kan särskilda regler gälla avseende antalet omtentamenstillfällen. Dessa regler skall tydligt framgå av berörd utbildningsplan. Tentamensregler Utdrag ut dokumentet: Regler för skriftlig tentamen samt instruktion till tentamensvakter och ordningsföreskrifter vid tentamensskrivningar %20Tentamensregler_sista%20versionen.pdf?epslanguage=sv Alla salstentamina skall på sikt vara anonymiserade. Examinator ska se till att en ansvarig lärare finns tillgänglig vid ordinarie tentamenstillfällen för att svara på frågor. Om frågor föranleder att den ansvariga läraren lämnar kompletterande information skall samma information ges till alla studenter. Examinator avgör vilka hjälpmedel som får användas vid tentamen. Studenterna har rätt att i god tid få kännedom om tillåtna hjälpmedel Det åligger även examinator att tillse att eventuella tentamensvakter är informerade om tillåtna hjälpmedel Anmälan om deltagande respektive förhinder att delta i tentamen Anmälan om deltagande (eller avanmälan) i prov/examination ska ske enligt de regler som gäller för kursen. Tentamen på annan ort Om särskilda skäl t ex medicinska eller starka sociala skäl föreligger kan en student få möjlighet att göra skriftlig tentamen på annan ort. Ansökan om detta skall lämnas skriftligt och måste styrkas med intyg. Det åligger studenten att ordna skrivplats, tentamensvakt och kontaktperson på lärosäte, skola eller dylikt. Tentamensresultat och tentamensgenomgång Studenterna ska få besked om resultaten av tentamen snarast, men högst femton arbetsdagar efter tentamenstillfället och senast sju arbetsdagar före omtentamen. Muntlig och/eller skriftlig tentamensgenomgång anordnas senast tio arbetsdagar före omtentamen.

10 10(18) Enligt beslut av Riksarkivet ska skriftliga prov återlämnas till studenten eller sparas. Återlämnande av skriftliga prov får ske endast under förutsättning att provresultatet registrerats på vederbörligt sätt. Tidigare tentamina Efter att tentamen är rättad och resultaten anslagna är de inlämnade svaren på tentamensuppgifterna offentlig handling. Studenterna har rätt att se tidigare tentamina. Dessa ska finnas tillgängliga på området. Handledare och examinator på uppsatser mm På handledda och betygsatta arbeten på grund- och avancerad nivå, t.ex. uppsatser och examensarbeten, ska handledare och examinator vara olika personer. Misstag från högskolans sida Om misstag begåtts från högskolans sida, som gör att student inte kan delta i examination eller inte kan examineras, ska högskolan snarast rätta till misstaget. Kursbevis HF 6 kap 20 En student som har fått en kurs godkänd skall på begäran få kursbevis av högskolan. Om kursbeviset skall avse utbildning vid mer än en högskola, skall beviset utfärdas av den högskola där studenten slutfört kursen. Detta gäller dock inte om berörda högskolorna i det enskilda fallet har kommit överens om något annat. Förordning (2006:1053). Student har efter godkända studier på kurs rätt att inom 20 arbetsdagar efter det att han/hon begärt kursbevis erhålla detta. Examensbevis HF 6 kap 9 En student som uppfyller fordringarna för en examen skall på begäran få examensbevis av högskolan. Förordning (2006:1053). HF 6 kap 11 Om ett examensbevis skall avse utbildning vid mer än en högskola, skall beviset utfärdas av den högskola där studenten har slutfört sin utbildning. Detta gäller dock inte om de berörda högskolorna i det enskilda fallet har kommit överens om något annat. Förordning (2006:1053). Efter godkända studier har en student rätt att på begäran få examensbevis av högskolan om studierna uppfyller examenskrav i enlighet med examensordningen. Det är den sökandes ansvar att se till att originalhandlingar kan uppvisas och att ansökan är fullständig.

11 11(18) Om beviset ska innehålla endast kurser som lästs vid Malmö högskola ska studenten under terminstid erhålla examensbevis inom 25 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan inlämnats. Om kurser som lästs vid annan högskola, inom eller utom landet, ska ingå i examen ska ansökan normalt behandlas inom fyra månader från det att en fullständig ansökan inkommit. ANSTÅND MED STUDIER FÖR ANTAGNA SAMT STUDIEUPPEHÅLL Efter ansökan av en student kan Malmö högskola, om det föreligger särskilda skäl, medge studenten anstånd med att påbörja sina studier eller att studenten får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. I Högskoleverkets föreskrifter angående anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll framgår bland annat att särskilda skäl för anstånd med att påbörja studier eller för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackligt uppdrag m.m. Studieuppehåll ska godkännas av högskolan. Från och med 1 januari 2005 får student överklaga beslut då studenten fått avslag på begäran om anstånd om att påbörja studierna eller ansökan om att göra studieuppehåll. Den student som haft studieuppehåll skall senast 15/4 respektive 15/10 meddela sitt område att han/hon önskar återgå till studierna. Om detta inte skett, anses studenten ha gjort studieavbrott. Med studieavbrott menas att student som lämnar studierna utan att begära studieuppehåll eller student som inte enligt den gjorda överenskommelsen med högskolan anmäler att han/hon vill påbörja eller återuppta studierna kan återkomma i utbildningen endast om det finns ledig utbildningsplats. Motsvarande gäller student som beviljats anstånd med att påbörja sina studier. AVGIFTER HF 1 kap 10 Utbildningen vid högskolorna skall vara avgiftsfri för studenterna. Förordning (1995:944). Detta innebär dock inte att det är kostnadsfritt för studenter att studera vid svenska högskolor. Kurslitteratur och personlig utrustning, t.ex. laboratorierockar och kikare, betalar studenterna själva. Detsamma gäller utskrifter och kopieringskostnader samt andra smärre kostnader, som inträdesavgifter. Resor i närområdet bekostas normalt också av studenterna. Kompendier och annat studiematerial får säljas av högskolan till självkostnadspris. Det får däremot inte utgå avgifter eller kostnader för obligatoriska moment, exempelvis mer omfattande studieresor, om inte likvärdigt, avgiftsfritt alternativ erbjuds. Om det i utbildningen finns delar, som enligt utbildnings- eller kursplan, ska genomföras på annan högskola eller universitet än Malmö högskola ska Malmö högskola svara för eventuella avgifter till denna högskola, medan studenten bekostar resor och eventuella logikostnader.

12 12(18) KÅRAVGIFT SFS 1998:1691 4, 10, 20 och 22 Enligt det så kallade kårobligatoriet ska den som studerar vid en högskola vara medlem i den studerandekår som finns vid högskolan. Studerandekåren har rätt att ta ut kåravgifter av sina medlemmar. Om man som student inte söker inträde i de studerandekårer som finns vid högskolan eller om man låter bli att betala kåravgifter kan högskolan besluta att avstänga studenten från undervisning och prov till dess den studerande har fullgjort sina skyldigheter. Högskolan får även besluta att utbildningsbevis och bevis om doktorsexamen inte får lämnas ut förrän avgiften har betalats. Dessa beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. (Gäller fram till Därefter gäller nya regler.) FÖRSÄKRINGAR Lagen om allmän försäkring omfattar student som är inskriven i försäkringskassa. Enligt studiestödslagen får student behålla studiestöd vid sjukdom. Malmö högskola har enligt Arbetsmiljölagen ett ansvar för studenterna, som i de flesta avseenden är detsamma som för de anställda. Personskadeförsäkring för studenter HF 1 kap 11 a Studenter och doktorander, som är antagna och bedriver utbildning vid Malmö högskola är försäkrade genom kammarkollegiets Personskadeförsäkring för studenter, som omfattar både studenter som är bosatta i Sverige och studenter som kommer hit från utlandet och studerar. Försäkringen gäller under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Eftersom denna försäkring endast gäller under skoltid är det utomordentligt viktigt att den enskilde studenten har ett eget personskadeskydd som gäller under fritid då de flesta olyckshändelser inträffar. Alla studenter uppmanas att se över sitt försäkringsskydd och vid behov teckna egna olycksfalls- och hemförsäkringar. Utbytesstudenter vid Malmö högskola Malmö högskola har fr.o.m. den 1 januari 2003 tecknat samlingsförsäkringen Student in hos Kammarkollegiet som gäller samtliga utländska utbytesstudenter som antagits till och bedriver högskoleutbildning eller forskning vid högskolan. Med utbytesstudent menas en student som ska studera eller praktisera i Sverige enligt en överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan Malmö högskola och ett utländskt lärosäte. Försäkringen omfattar sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd, invaliditets- och dödsfallförsäkring, ansvarsskydd och rättsskydd. Den gäller dygnet runt och kompletterar därför den vanliga personskadeförsäkringen för studenter.

13 13(18) Utbytesstudenter i utlandet HF 1 kap 11 b Högskolor med staten som huvudman får genom överenskommelse med Kammarkollegiet teckna försäkring för personskada som drabbar deras studenter i samband med högskoleutbildning utanför Sverige. Försäkringen får dock bara avse studier som bedrivs vid utländsk högskola enligt avtal mellan lärosäten. Försäkringen skall avse sådan sorts skada och sådana studenter som avses i 11 a. (2000:261) Malmö högskola har fr.o.m. den 1 januari 2003 tecknat samlingsförsäkringen Student ut hos Kammarkollegiet som gäller för studenter som är antagna till och bedriver högskole- eller forskarutbildning vid högskolan och som studerar eller praktiserar utomlands enligt en överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan högskolan och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot studenter eller praktikanter. Försäkringen omfattat personskadeskydd, sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd, anhörigs besöksresa vid livshotande skada eller sjukdom, avbrottsskydd, resgodsskydd, resgodsförsening, kontant skadehjälp, ansvarsskydd och rättsskydd. Enligt Kammarkollegiet är det oklart om försäkringen gäller i USA varför det är viktigt att studenten i varje enskilt fall kontrollerar att försäkringen gäller. PEDAGOGISKA STÖDÅTGÄRDER VID FUNKTIONSHINDER Student med funktionshinder har möjlighet att via en samordnare för studenter med funktionshinder få hjälp med olika pedagogiska och/eller administrativa stödåtgärder, vilka har som syfte att skapa förutsättningar för studiernas genomförande. Stödåtgärderna kan gälla förlängd tentamenstid, andra examinationsformer, bättre datortillgänglighet, anteckningshjälp, extra undervisning mm. Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola IT baserat stöd Malmö högskola erbjuder även stöd för funktionshindrade i högskolans bibliotek. Bl.a. finns det ITbaserade läs- och skrivhjälpmedel samt en studieverkstad som alla studenter kan ta hjälp av i sitt studiearbete. Det finns också möjlighet att låna talböcker.

14 14(18) DISKRIMINERINGSFÖRBUD Sedan den 1 januari 2009 regleras studenternas rätt till likabehandling i den nya Diskrimineringslagen som ersätter Lagen om likabehandling av studenter i högskolan. Diskrimineringslag (2008:567) I Diskrimineringslagen finns bestämmelser om att högskolorna inom ramen för sin verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter för studenter och sökande oavsett deras kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Ingen student eller sökande får enligt lag utsättas för kränkande särbehandling vid Malmö högskola på grund av sin kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning, funktionshinder eller ålder. Malmö högskola har tagit fram en Åtgärdsplan utifrån lagen om likabehandling av studenter. Malmö högskola har också inrättat en särskild sakkunniggrupp som handlägger ärenden angående likabehandling av studenter. Studenter som känner sig kränkta eller trakasserade kan vända sig dit men också kan ta kontakt med Studentkåren, Studenthälsan eller Studentprästerna för hjälp och stöd. Jämställdhet HL 1 kap 5 I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. Undervisningen ska bedrivas i sådana former att studerande av båda könen ges lika goda möjligheter att lyckas med sina studier. ARBETSMILJÖ HF 1 kap 11 Högskolorna skall ansvara för att studenterna har tillgång till hälsovård, särskilt förebyggande hälsovård som har till ändamål att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa. Förordning (1996:568). Malmö högskola eftersträvar en arbetsmiljö som stödjer studenternas lärande och främjar deras fysiska och psykiska hälsa. Ingen student ska behöva bli utsatt för uppträdande som missgynnar, kränker eller diskriminerar hennes eller hans integritet i högskolestudierna. Vid Malmö högskola är studenthälsovården särskilt inriktad på förebyggande åtgärder och fungerar som ett komplement till den allmänna hälso- och sjukvården.

15 15(18) De kurser, grupper och andra förebyggande aktiviteter som Studenthälsan bedriver utgår, så lång som möjligt är, från studenters behov och önskemål. Enskilda samtal är främst av utredande och stödjande karaktär. I studenthälsovårdens nätverk ingår även studentprästerna. Studenternas arbetsmiljö ska motsvara de krav som lagstiftningen ställer för högskolans anställda. Detta innebär t.ex. att studentskyddsombud ska finnas vid Malmö högskola och att dessa har rätt till samma utbildning som övriga skyddsombud på högskolan. Studenterna har rätt till för utbildningens genomförande erforderliga resurser av bl a datorer, olika informationsmedia som bibliotek och elektroniska media samt bra studieplatser och pausutrymmen. Om möjligt ska studenterna kunna utnyttja dessa resurser även på icke schemalagd tid. DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER Enligt 10 kap 1 HF får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som 1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, 2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, 3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, 4. utsätter en annan student eller arbetstagare vid högskolan för sådan trakasserier eller sexuella trakasserier som anges i I kap 4 Diskrimineringslagen. Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Beslutet ska avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Ett beslut om avstängning får också begränsas till att avse tillträde till vissa lokaler inom högskolan. Både Rektor och disciplinnämnden vid Malmö högskola får besluta om att varna en student. Beslut om att avstänga en student fattas av disciplinnämnden. En student har rätt att få Rektors beslut om varning överprövat av disciplinnämnden. Student som har varnats av Rektor ska underrättas om denna rättighet. Disciplinnämndens beslut (varning eller avstängning) kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Som ovan har nämnts kan en student som inte har sökt inträde till den studerandekår som finns vid högskolan eller betalat medlemsavgift dit, avstängas från undervisning och prov.

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 Innehåll INLEDNING... 1 TILLÄMPNING OCH UPPFÖLJNING... 1 STUDENTINFLYTANDE... 1 INFORMATION

Läs mer

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Innehåll: Kursplan och utbildningsplan...4 Examination...5 Betyg...6 Examina...6 Handledning...7 Studieuppehåll och avbrott...7 Tillgodoräknande

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

Studentens rättigheter och skyldigheter på KTH

Studentens rättigheter och skyldigheter på KTH KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN STUDENTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER PÅ KTH 2008/2009 Studentens rättigheter och skyldigheter på KTH För att dina studier på KTH ska bli framgångsrika krävs en aktiv medverkan

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

STUDENTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

STUDENTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Regelsamling vid Luleå tekniska universitet Nr 4-09 Beslutsfattare Re 38-09 Beslutsdatum 2009-02-24 Dnr 411-09 Enhet Student service Kommentar STUDENTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Inledning Rektor fastställde

Läs mer

Sid 1. Kammarkollegiet. en modern myndighet med anor

Sid 1. Kammarkollegiet. en modern myndighet med anor Sid 1 Kammarkollegiet en modern myndighet med anor Kammarkollegiet en modern myndighet med anor Sveriges, kanske världens, äldsta myndighet, grundad 1539. En myndighet med över trettiofem olika arbetsuppgifter

Läs mer

Sid 1. Kammarkollegiet En modern myndighet med anor

Sid 1. Kammarkollegiet En modern myndighet med anor Sid 1 Kammarkollegiet En modern myndighet med anor Kammarkollegiet En myndighet med över trettiofem olika arbetsuppgifter inom främst juridik, ekonomi, upphandling, riskhantering och administration Cirka

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-06-16 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1040/10 Ersätter: Handläggningsordning för skriftlig salstentamen,

Läs mer

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister Stockholms universitet Rektor 106 91 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ann-Kristin Vesterlund 08-563

Läs mer

Luleå studentkårs åsiktsdokument

Luleå studentkårs åsiktsdokument s åsiktsdokument Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: xx@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/8 Innehållsförteckning Grundsyn... 3 Mångfald... 3 Utbildning och dess kvalitet... 3 Personal

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan.

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan. Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor;

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Bakgrund Studenter och sökande till högskolan skyddas av Lagen om likabehandling av studenter vid

Läs mer

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning HANDBOK FÖR VFU Verksamhetsförlagd utbildning Innehåll Inledning...4 Syfte...4 VFU-placering på partnerskola...5 Särskilda skäl för placering VFU i utlandet Belastningsregistret Hälsodeklaration Närvaro

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Ändring införd: till och med SFS Lag (2006:69). Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk läggning eller

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering i dess lydelse den 1 april 2006 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Sidan 1 av 13 Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 13 Innehåll 1 Övergripande regelverk... 3 2 Anmälan... 3 2.1

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Styrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd

Läs mer

Tillsynsbesöket hos Stockholms dramatiska högskola (tidigare Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm) en uppföljning

Tillsynsbesöket hos Stockholms dramatiska högskola (tidigare Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm) en uppföljning Stockholms dramatiska högskola Rektor Box 270 95 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska avdelningen

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat

BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli 1(6) BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat Dnr Mahr 15-2009/810 Regler för skriftlig salstentamen samt instruktion till tentamensvakter

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd)

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Beslut: Rektor 2015-05-04 Revidering: Dnr: DUC 2015/797/10 Gäller fr o m: 2015-05-04 Ersätter: Regler mot kränkande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Juridiska avdelningen Teresa Edelman Tillsynsbesök hos Mittuniversitetet uppföljning Bakgrund Under ett tillsynsbesök hos Mittuniversitetet (dåvarande Mitthögskolan)

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Anmälan mot Umeå universitet angående psykologpraktik och tillträde till sjunde terminen på psykologprogrammet

Anmälan mot Umeå universitet angående psykologpraktik och tillträde till sjunde terminen på psykologprogrammet Umeå universitet Rektor 901 87 Umeå Dnr 502-1464-05 Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman BESLUT

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Beslut: 2015-03-10, 1.2.3-2015/0657 Beslutande: Rektor Ansvarig för tillämpning: Studentcentrum Dokumentansvarig: Studentcentrum Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2015-03-10

Läs mer

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet 1 (7) BESLUT 2010-05-26 Dnr SU 301-0176-10 Doknr 1 Emma Boyagi Jurist Ledningskansliet Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet Dessa regler gäller främst vid salstentamina men ska om

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk pontus.kyrk@hsv.se BESLUT 2011-03-18

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05 Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Kostnader för uppsatser vid ekonomiska institutionen, Linköpings universitet Anmälan N N har anmält Linköpings universitet för att det

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer