Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola"

Transkript

1 Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning gjordes av dåvarande Kvalitetsnämnden och ett förslag till regler för studenternas rättigheter och skyldigheter lades fram till Högskolestyrelsen i juni Fastställt av Högskolestyrelsen 8 juni 2004 Reviderat av Högskolestyrelsen 24 september 2007 Reviderat av Högskolestyrelsen 23 juni 2009

2 2(18) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och undervisning Prov och bedömning Anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll Avgifter Kåravgift Försäkringar Jämställdhet Pedagogiska stödåtgärder vid funktionshinder Likabehandling av studenter Arbetsmiljö Disciplinära åtgärder Avskiljande från utbildning Ansvar vid användning av högskolans datorer Personuppgiftslagen Offentlighet Överklagande

3 3(18) INLEDNING För att Malmö högskolas studenter ska bli framgångsrika i sina studier krävs studenternas medverkan. Malmö högskola vill ha delaktiga och engagerade studenter som påverkar sin utbildning genom att ge förslag och konstruktiv kritik. För att vara delaktig i sin utbildning måste studenten veta vilka rättigheter och skyldigheter hon/han har. De regler som finns i detta dokument har sin bakgrund i olika författningar, exempelvis högskoleförordning, tryckfrihetsförordning, förvaltningslag m.fl, som styr högskolans verksamhet. Det är högskolans högsta beslutande organ, högskolestyrelsen, som fattar beslut om detta dokument och reglerna ska därför följas av samtlig personal vid högskolan, såväl lärare som administratörer, i deras arbete med studenter. Det åligger alla chefer vid högskolan att hålla sin personal informerad om detta dokument och ansvara för att verksamheten följer reglerna. TILLÄMPNING OCH UPPFÖLJNING Varje områdesstyrelse kan fatta beslut om kompletterande regler. Dessa regler får inte inskränka rättigheterna eller utöka skyldigheterna i detta dokument. Respektive områdesstyrelse ska i samråd med studentkåren ta fram rutiner om hur ärenden föranledda av detta dokument ska hanteras på området samt utse en kontaktperson som ansvarar för att dessa rutiner efterlevs. Detta ska ha skett senast den 30 september varje år och meddelas högskolans ledning. Studenter som vill framföra klagomål med anledning av detta dokument bör i första hand vända sig till kursansvarig lärare för att försöka få saken utredd. Klagomål av en student som inte omedelbart löses i samförstånd med högskolan ska dokumenteras och diarieföras enligt gängse regler och meddelas utsedd kontaktperson. Ärendet ska därefter hanteras enligt ovan nämnda handläggningsrutiner. Varje område svarar för att det finns former för uppföljning av detta dokument och kompletterande reglers tillämpning inom området. Som ett led i denna uppföljning ska, inom varje område, representanter för studenterna, personalen och ledningen träffas kontinuerligt, minst en gång per läsår för att utvärdera hur reglerna tillämpats. Dessa diskussioner ska dokumenteras. Vidare ska dessa reglers tillämpning tas upp till diskussion med Malmö högskolas ledning en gång per år dock senast den 30 april. Diskussionen ska ske med utgångspunkt i vad som framkommit på områdena.

4 4(18) STUDENTINFLYTANDE Högskolelagen (HL) 1 kap 4 a Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Studentinflytandet i högskolans olika organ regleras i Högskoleförordningen (HF) enligt följande: HF 2 kap 7 Studenterna har rätt att vara representerade med minst tre ledamöter i styrelsen. Särskilda organ HF 3 kap 7 b Studenterna vid den högskola som det särskilda organet hör till har rätt att vara representerade med minst tre ledamöter. Särskilt organ är t ex fakultetsnämnd. HF 3 kap 9 Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ inom högskolan vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation. Om beslut inte skall fattas eller beredning genomföras av ett organ utan av en enda person skall information lämnas till och samråd ske med studentrepresentant i god tid före beslut respektive slutförande av beredning. Förordning (2000:651). För att studenterna ska kunna delta i styrelser och beredande organ ska studenterna, om det inte finns synnerliga skäl, ges möjligheter att delta i eventuella obligatoriska kursmoment som genomförs på tid för sammankomsterna vid andra tillfällen. Även deltagande i annat studentkårsarbete bör underlättas på motsvarande sätt. För varje program och kurs om minst 30 hp bör finnas ett representativt inflytanderåd där studenter och lärare/programansvariga eller motsvarande träffas för konstruktiv dialog om utbildningen. För kortare kurser inom samma ämne skall ämnet/enheten/området anordna ett gemensamt möte där frågor rörande kurserna kan diskuteras. Studentinflytandet för distansstuderande bör utövas genom ett diskussionsforum på nätet. Policydokumentet för studentinflytande vid Malmö högskola bygger på de principer som finns uttryckta i lagar och förordningar. Policydokumentet ger uttryck åt Malmö högskolas strävan att göra studenterna delaktiga och engagerade i sin utbildning och i sin utbildningsmiljö.

5 5(18) LÄRANDE OCH UNDERVISNING Utbildningsplaner och kursplaner Utbildningsplaner och kursplaner ska vara fastställda när utbildningar publiceras på webben. Alla lärandemål ska examineras. Vilka moment som är obligatoriska samt formerna för bedömning av studenternas prestationer ska anges i kursplanen. Obligatorisk närvaro får endast krävas när lärandemål inte kan inhämtas på annat sätt än genom deltagande i undervisningen, t ex på laborationer, praktik, klinik eller dylikt. I de fall omtentamen görs på annat sätt än den ordinarie tentamen ska detta också anges i kursplanen. Schema Schema för kurs ska finnas tillgängliga för studenterna fyra veckor före kursstart. Ändringar av schema får endast göras om särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl menas ex sjukdom, olyckshändelse mm. Ändringar ska på ett tydligt sätt meddelas till berörda studenter, företrädesvis på kurshemsidan. Tydlig information ska utgå om hur utbildningen är upplagd för att underlätta planering för de studenter som kombinerar föräldraskap och studier samt studenter med funktionsnedsättning/dyslexi. Information Studenterna är skyldiga att hålla sig välinformerade om sin utbildning. Viktig information som rör studentens utbildning kan förmedlas via högskolans e-postadress eller via kurshemsidor och lärplattformar. Det kan gälla schema samt annan kursinformation. Tillgängliga lärare Lärarna ska vara tillgängliga för studenter även utöver schemalagd undervisningstid, t.ex. genom att ha fasta besökstider, genom e-post eller överenskommelse på annat sätt. Läraren har dock rätt att begränsa sin tillgänglighet till speciella tider beträffande besök samt kontakt med studenter via e-post. Dessa regler gäller såväl för campus som för nätburen undervisning. Information om lärarens tillgänglighet ska finnas på kurshemsidan.

6 6(18) Kurs- och programvärderingar HF kap 1 14 Högskolan skall ge studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenter. Förordning (2000:651) Vid Malmö högskola ses kurs- och programvärderingar som kraftfulla instrument för att utveckla utbildningen Av kursplanen ska framgå hur kursvärderingen ska genomföras. Den kursvärdering som görs i slutet av en kurs ska vara skriftlig. Kursvärderingar kan också göras under kursens gång. Kursvärderingarna ska utgå från kursens mål och hur dessa förverkligas, men bör också ta upp annat av betydelse för studentens lärande. Såväl studenternas som lärarens erfarenheter av kursen måste komma till uttryck. Resultaten av kursvärderingarna, liksom planerade åtgärder, ska dokumenteras av kursansvarig lärare Resultaten ska vara lättillgängliga t ex på kurshemsidor och återkopplas till studenterna. Enhetschefer/programansvariga ska kontrollera att detta genomförs. Enhetschef/programansvarig ska ha en överblick över resultat och åtgärder samt kommunicera detta till utbildningsnämnd eller motsvarande varje termin. Studievägledning och information HF 6 kap 3 Studenter skall ges tillgång till studievägledning och yrkesorientering. Högskolan ska se till att den som avser att påbörja en utbildning har tillgång till den information om utbildningen som behövs. Särskilt skall högskolans antagningsordning finnas tillgänglig. Med antagningsordning avses de regler för utbildning som högskolan tillämpar i fråga om dels ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval, dels beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas. När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå avses även regler om hur beslut om behörighet överklagas. Förordning (2006:1053) Studenterna har rätt till stöd och vägledning under sin utbildning. Detta stöd ges av studievägledare och/eller av kurs/programansvarig lärare. Om studierelaterade problem uppstår är det viktigt att tidigt diskutera dessa och att i samarbete föreslå lämpliga åtgärder.

7 7(18) Praktik och Verksamhetsförlag tid/verksamhetsförlagd utbildning (VFT/VFU) I de utbildningar praktik och VFT/VFU ingår skall studenten placeras på en praktik/vft/vfuplats med relevans för utbildningen. I samband med registreringen finns möjlighet att ansöka om speciell VFT/VFU-placering av särskilda skäl, t ex medicinska eller starka sociala skäl. Ansökan om speciell placering av särskilda skäl skall lämnas skriftligt och måste styrkas med intyg. Vid risk för underkännande skall lärare ge studenten tydlig information om att underkänt betyg kan komma att ges. PROV OCH BEDÖMNING Betyg HF 6 kap 19 Som betyg skall användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd, om inte högskolan föreskriver ett annat betygssystem. Förordning (2006:1053) Vid Malmö högskola används på flera utbildningsprogram endast betygen underkänd eller godkänd. Inom bl a högskoleingenjörsutbildningarna används oftast en fyra-gradig betygsskala: underkänd, tre, fyra och fem. På områden som så beslutat och för samtliga engelskspråkiga kurser används också en sjugradig betygsskala från A till F som komplement till det vanliga betygssystemet. Bedömning av studenternas prestationer Bedömning av studenternas prestationer sker genom skriftliga, muntliga och/eller praktiska prov. Bedömningen ska vara utformad på ett sådant sätt att individuell bedömning kan göras av studentens prestationer. I kursplanen ska framgå vilka former för bedömning som används. Dispens från de i kursplan angivna formerna för bedömning av studenternas prestationer kan i särskilda fall beviljas. Det gäller t.ex. studenter med funktionshinder. Information om detta ska ges vid kurs- eller programstart. På varje kurs ska till examinator inlämnas ansökan om individuell anpassning av examinationen. Det åligger studenten som begär individuell anpassning av examination att visa dispens eller beslut om stödåtgärder för examinator och kursansvarig samt i förekommande fall administrativ personal. Studenter med funktionshinder bifogar beslut om stödåtgärder, som utfärdas av handikappansvarig och/eller dyslexipedagog.

8 8(18) Omprövning och motivering av betyg På begäran av en student ska examinator göra en omprövning av betygsbeslut. Om examinator då kommer fram till att beslutet är oriktigt ska beslutet ändras. Även utan en begäran om omprövning av en student ska examinator ändra betygsbeslutet om han eller hon upptäcker att beslutet är oriktigt. I båda fallen gäller att examinator inte kan sänka åsatt betyg såvida inte ett vilseledande från studentens sida föreligger. Ett beslut som innehåller uppenbar oriktighet p.g.a. skrivfel, räknefel eller liknande får rättas enligt bestämmelserna i 26 Förvaltningslagen. På begäran av en student ska examinator motivera sitt examinationsbeslut. Förnyad prövning Student som har godkänts på en kurs eller en del av en kurs får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Undantag från denna regel kan gälla för naturvetenskaplig/ teknisk förutbildning och ingenjörsutbildningar. Dessa regler ska framgå av kursplanen. Byte av examinator HF 6 kap 22 En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Förordning (2006:1053) Vid ett underkännande i praktik och VFU/VFT har studenten rätt till byte av handledare/ examinator om inte särskilda skäl talar emot det. Tentamenstillfällen I de fall skriftlig tentamen används för att bedöma studenternas prestationer ska på varje kurs eller del av kurs på samma kursinnehåll och med samma prestationskrav anordnas - ett ordinarie tentamenstillfälle, i nära anslutning till kursens slut - ett omtentamenstillfälle, i anslutning till det ordinarie. I de fall det ordinarie tentamenstillfället infaller i juni månad kan omtentamenstillfället läggas i augusti. - ytterligare ett omtentamenstillfälle, senast i anslutning till nästkommande termins början. Om antalet tentamenstillfällen på en viss kurs begränsas ska det finnas ytterligare två tentamenstillfällen utöver de tre tentamenstillfällena ovan. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, garanteras två tillfällen för omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

9 9(18) I de fall hemtentamina används ska omtentamen ske under liknande former som för skriftlig tentamen, se ovan. I de fall kursens examineras genom projektarbete kan enklare kompletteringar ske inom 14 dagar. Projektarbete bygger dock på samarbete, teamwork och process inom en grupp som sällan eller aldrig kan återskapas för den som inte klarat tentamen eller missat delar av arbetet. Om arbetet bedöms vara av sådan kvalitet att komplettering ej är möjligt ska studenten hänvisas till att delta i projektet nästa gång kursen ges för att kunna examineras. Om en utbildning innehåller praktik kan särskilda regler gälla avseende antalet omtentamenstillfällen. Dessa regler skall tydligt framgå av berörd utbildningsplan. Tentamensregler Utdrag ut dokumentet: Regler för skriftlig tentamen samt instruktion till tentamensvakter och ordningsföreskrifter vid tentamensskrivningar %20Tentamensregler_sista%20versionen.pdf?epslanguage=sv Alla salstentamina skall på sikt vara anonymiserade. Examinator ska se till att en ansvarig lärare finns tillgänglig vid ordinarie tentamenstillfällen för att svara på frågor. Om frågor föranleder att den ansvariga läraren lämnar kompletterande information skall samma information ges till alla studenter. Examinator avgör vilka hjälpmedel som får användas vid tentamen. Studenterna har rätt att i god tid få kännedom om tillåtna hjälpmedel Det åligger även examinator att tillse att eventuella tentamensvakter är informerade om tillåtna hjälpmedel Anmälan om deltagande respektive förhinder att delta i tentamen Anmälan om deltagande (eller avanmälan) i prov/examination ska ske enligt de regler som gäller för kursen. Tentamen på annan ort Om särskilda skäl t ex medicinska eller starka sociala skäl föreligger kan en student få möjlighet att göra skriftlig tentamen på annan ort. Ansökan om detta skall lämnas skriftligt och måste styrkas med intyg. Det åligger studenten att ordna skrivplats, tentamensvakt och kontaktperson på lärosäte, skola eller dylikt. Tentamensresultat och tentamensgenomgång Studenterna ska få besked om resultaten av tentamen snarast, men högst femton arbetsdagar efter tentamenstillfället och senast sju arbetsdagar före omtentamen. Muntlig och/eller skriftlig tentamensgenomgång anordnas senast tio arbetsdagar före omtentamen.

10 10(18) Enligt beslut av Riksarkivet ska skriftliga prov återlämnas till studenten eller sparas. Återlämnande av skriftliga prov får ske endast under förutsättning att provresultatet registrerats på vederbörligt sätt. Tidigare tentamina Efter att tentamen är rättad och resultaten anslagna är de inlämnade svaren på tentamensuppgifterna offentlig handling. Studenterna har rätt att se tidigare tentamina. Dessa ska finnas tillgängliga på området. Handledare och examinator på uppsatser mm På handledda och betygsatta arbeten på grund- och avancerad nivå, t.ex. uppsatser och examensarbeten, ska handledare och examinator vara olika personer. Misstag från högskolans sida Om misstag begåtts från högskolans sida, som gör att student inte kan delta i examination eller inte kan examineras, ska högskolan snarast rätta till misstaget. Kursbevis HF 6 kap 20 En student som har fått en kurs godkänd skall på begäran få kursbevis av högskolan. Om kursbeviset skall avse utbildning vid mer än en högskola, skall beviset utfärdas av den högskola där studenten slutfört kursen. Detta gäller dock inte om berörda högskolorna i det enskilda fallet har kommit överens om något annat. Förordning (2006:1053). Student har efter godkända studier på kurs rätt att inom 20 arbetsdagar efter det att han/hon begärt kursbevis erhålla detta. Examensbevis HF 6 kap 9 En student som uppfyller fordringarna för en examen skall på begäran få examensbevis av högskolan. Förordning (2006:1053). HF 6 kap 11 Om ett examensbevis skall avse utbildning vid mer än en högskola, skall beviset utfärdas av den högskola där studenten har slutfört sin utbildning. Detta gäller dock inte om de berörda högskolorna i det enskilda fallet har kommit överens om något annat. Förordning (2006:1053). Efter godkända studier har en student rätt att på begäran få examensbevis av högskolan om studierna uppfyller examenskrav i enlighet med examensordningen. Det är den sökandes ansvar att se till att originalhandlingar kan uppvisas och att ansökan är fullständig.

11 11(18) Om beviset ska innehålla endast kurser som lästs vid Malmö högskola ska studenten under terminstid erhålla examensbevis inom 25 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan inlämnats. Om kurser som lästs vid annan högskola, inom eller utom landet, ska ingå i examen ska ansökan normalt behandlas inom fyra månader från det att en fullständig ansökan inkommit. ANSTÅND MED STUDIER FÖR ANTAGNA SAMT STUDIEUPPEHÅLL Efter ansökan av en student kan Malmö högskola, om det föreligger särskilda skäl, medge studenten anstånd med att påbörja sina studier eller att studenten får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. I Högskoleverkets föreskrifter angående anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll framgår bland annat att särskilda skäl för anstånd med att påbörja studier eller för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackligt uppdrag m.m. Studieuppehåll ska godkännas av högskolan. Från och med 1 januari 2005 får student överklaga beslut då studenten fått avslag på begäran om anstånd om att påbörja studierna eller ansökan om att göra studieuppehåll. Den student som haft studieuppehåll skall senast 15/4 respektive 15/10 meddela sitt område att han/hon önskar återgå till studierna. Om detta inte skett, anses studenten ha gjort studieavbrott. Med studieavbrott menas att student som lämnar studierna utan att begära studieuppehåll eller student som inte enligt den gjorda överenskommelsen med högskolan anmäler att han/hon vill påbörja eller återuppta studierna kan återkomma i utbildningen endast om det finns ledig utbildningsplats. Motsvarande gäller student som beviljats anstånd med att påbörja sina studier. AVGIFTER HF 1 kap 10 Utbildningen vid högskolorna skall vara avgiftsfri för studenterna. Förordning (1995:944). Detta innebär dock inte att det är kostnadsfritt för studenter att studera vid svenska högskolor. Kurslitteratur och personlig utrustning, t.ex. laboratorierockar och kikare, betalar studenterna själva. Detsamma gäller utskrifter och kopieringskostnader samt andra smärre kostnader, som inträdesavgifter. Resor i närområdet bekostas normalt också av studenterna. Kompendier och annat studiematerial får säljas av högskolan till självkostnadspris. Det får däremot inte utgå avgifter eller kostnader för obligatoriska moment, exempelvis mer omfattande studieresor, om inte likvärdigt, avgiftsfritt alternativ erbjuds. Om det i utbildningen finns delar, som enligt utbildnings- eller kursplan, ska genomföras på annan högskola eller universitet än Malmö högskola ska Malmö högskola svara för eventuella avgifter till denna högskola, medan studenten bekostar resor och eventuella logikostnader.

12 12(18) KÅRAVGIFT SFS 1998:1691 4, 10, 20 och 22 Enligt det så kallade kårobligatoriet ska den som studerar vid en högskola vara medlem i den studerandekår som finns vid högskolan. Studerandekåren har rätt att ta ut kåravgifter av sina medlemmar. Om man som student inte söker inträde i de studerandekårer som finns vid högskolan eller om man låter bli att betala kåravgifter kan högskolan besluta att avstänga studenten från undervisning och prov till dess den studerande har fullgjort sina skyldigheter. Högskolan får även besluta att utbildningsbevis och bevis om doktorsexamen inte får lämnas ut förrän avgiften har betalats. Dessa beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. (Gäller fram till Därefter gäller nya regler.) FÖRSÄKRINGAR Lagen om allmän försäkring omfattar student som är inskriven i försäkringskassa. Enligt studiestödslagen får student behålla studiestöd vid sjukdom. Malmö högskola har enligt Arbetsmiljölagen ett ansvar för studenterna, som i de flesta avseenden är detsamma som för de anställda. Personskadeförsäkring för studenter HF 1 kap 11 a Studenter och doktorander, som är antagna och bedriver utbildning vid Malmö högskola är försäkrade genom kammarkollegiets Personskadeförsäkring för studenter, som omfattar både studenter som är bosatta i Sverige och studenter som kommer hit från utlandet och studerar. Försäkringen gäller under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Eftersom denna försäkring endast gäller under skoltid är det utomordentligt viktigt att den enskilde studenten har ett eget personskadeskydd som gäller under fritid då de flesta olyckshändelser inträffar. Alla studenter uppmanas att se över sitt försäkringsskydd och vid behov teckna egna olycksfalls- och hemförsäkringar. Utbytesstudenter vid Malmö högskola Malmö högskola har fr.o.m. den 1 januari 2003 tecknat samlingsförsäkringen Student in hos Kammarkollegiet som gäller samtliga utländska utbytesstudenter som antagits till och bedriver högskoleutbildning eller forskning vid högskolan. Med utbytesstudent menas en student som ska studera eller praktisera i Sverige enligt en överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan Malmö högskola och ett utländskt lärosäte. Försäkringen omfattar sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd, invaliditets- och dödsfallförsäkring, ansvarsskydd och rättsskydd. Den gäller dygnet runt och kompletterar därför den vanliga personskadeförsäkringen för studenter.

13 13(18) Utbytesstudenter i utlandet HF 1 kap 11 b Högskolor med staten som huvudman får genom överenskommelse med Kammarkollegiet teckna försäkring för personskada som drabbar deras studenter i samband med högskoleutbildning utanför Sverige. Försäkringen får dock bara avse studier som bedrivs vid utländsk högskola enligt avtal mellan lärosäten. Försäkringen skall avse sådan sorts skada och sådana studenter som avses i 11 a. (2000:261) Malmö högskola har fr.o.m. den 1 januari 2003 tecknat samlingsförsäkringen Student ut hos Kammarkollegiet som gäller för studenter som är antagna till och bedriver högskole- eller forskarutbildning vid högskolan och som studerar eller praktiserar utomlands enligt en överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan högskolan och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot studenter eller praktikanter. Försäkringen omfattat personskadeskydd, sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd, anhörigs besöksresa vid livshotande skada eller sjukdom, avbrottsskydd, resgodsskydd, resgodsförsening, kontant skadehjälp, ansvarsskydd och rättsskydd. Enligt Kammarkollegiet är det oklart om försäkringen gäller i USA varför det är viktigt att studenten i varje enskilt fall kontrollerar att försäkringen gäller. PEDAGOGISKA STÖDÅTGÄRDER VID FUNKTIONSHINDER Student med funktionshinder har möjlighet att via en samordnare för studenter med funktionshinder få hjälp med olika pedagogiska och/eller administrativa stödåtgärder, vilka har som syfte att skapa förutsättningar för studiernas genomförande. Stödåtgärderna kan gälla förlängd tentamenstid, andra examinationsformer, bättre datortillgänglighet, anteckningshjälp, extra undervisning mm. Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola IT baserat stöd Malmö högskola erbjuder även stöd för funktionshindrade i högskolans bibliotek. Bl.a. finns det ITbaserade läs- och skrivhjälpmedel samt en studieverkstad som alla studenter kan ta hjälp av i sitt studiearbete. Det finns också möjlighet att låna talböcker.

14 14(18) DISKRIMINERINGSFÖRBUD Sedan den 1 januari 2009 regleras studenternas rätt till likabehandling i den nya Diskrimineringslagen som ersätter Lagen om likabehandling av studenter i högskolan. Diskrimineringslag (2008:567) I Diskrimineringslagen finns bestämmelser om att högskolorna inom ramen för sin verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter för studenter och sökande oavsett deras kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Ingen student eller sökande får enligt lag utsättas för kränkande särbehandling vid Malmö högskola på grund av sin kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning, funktionshinder eller ålder. Malmö högskola har tagit fram en Åtgärdsplan utifrån lagen om likabehandling av studenter. Malmö högskola har också inrättat en särskild sakkunniggrupp som handlägger ärenden angående likabehandling av studenter. Studenter som känner sig kränkta eller trakasserade kan vända sig dit men också kan ta kontakt med Studentkåren, Studenthälsan eller Studentprästerna för hjälp och stöd. Jämställdhet HL 1 kap 5 I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. Undervisningen ska bedrivas i sådana former att studerande av båda könen ges lika goda möjligheter att lyckas med sina studier. ARBETSMILJÖ HF 1 kap 11 Högskolorna skall ansvara för att studenterna har tillgång till hälsovård, särskilt förebyggande hälsovård som har till ändamål att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa. Förordning (1996:568). Malmö högskola eftersträvar en arbetsmiljö som stödjer studenternas lärande och främjar deras fysiska och psykiska hälsa. Ingen student ska behöva bli utsatt för uppträdande som missgynnar, kränker eller diskriminerar hennes eller hans integritet i högskolestudierna. Vid Malmö högskola är studenthälsovården särskilt inriktad på förebyggande åtgärder och fungerar som ett komplement till den allmänna hälso- och sjukvården.

15 15(18) De kurser, grupper och andra förebyggande aktiviteter som Studenthälsan bedriver utgår, så lång som möjligt är, från studenters behov och önskemål. Enskilda samtal är främst av utredande och stödjande karaktär. I studenthälsovårdens nätverk ingår även studentprästerna. Studenternas arbetsmiljö ska motsvara de krav som lagstiftningen ställer för högskolans anställda. Detta innebär t.ex. att studentskyddsombud ska finnas vid Malmö högskola och att dessa har rätt till samma utbildning som övriga skyddsombud på högskolan. Studenterna har rätt till för utbildningens genomförande erforderliga resurser av bl a datorer, olika informationsmedia som bibliotek och elektroniska media samt bra studieplatser och pausutrymmen. Om möjligt ska studenterna kunna utnyttja dessa resurser även på icke schemalagd tid. DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER Enligt 10 kap 1 HF får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som 1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, 2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, 3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, 4. utsätter en annan student eller arbetstagare vid högskolan för sådan trakasserier eller sexuella trakasserier som anges i I kap 4 Diskrimineringslagen. Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Beslutet ska avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Ett beslut om avstängning får också begränsas till att avse tillträde till vissa lokaler inom högskolan. Både Rektor och disciplinnämnden vid Malmö högskola får besluta om att varna en student. Beslut om att avstänga en student fattas av disciplinnämnden. En student har rätt att få Rektors beslut om varning överprövat av disciplinnämnden. Student som har varnats av Rektor ska underrättas om denna rättighet. Disciplinnämndens beslut (varning eller avstängning) kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Som ovan har nämnts kan en student som inte har sökt inträde till den studerandekår som finns vid högskolan eller betalat medlemsavgift dit, avstängas från undervisning och prov.

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Rapport 2008:37 R. Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare

Rapport 2008:37 R. Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare Rapport 2008:37 R Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare med examensrätt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Rapport 2008:25 R Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Tillsynsbesök vid

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Läsåret 2014/2015 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör av Nils Jareborg 1. Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 2. Inledning 3. Vilseledande handlingar Försök att vilseleda Tillgång till otillåtna hjälpmedel

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet

20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets redovisning av ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:27 R 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets

Läs mer