Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola"

Transkript

1 Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning gjordes av dåvarande Kvalitetsnämnden och ett förslag till regler för studenternas rättigheter och skyldigheter lades fram till Högskolestyrelsen i juni Fastställt av Högskolestyrelsen 8 juni 2004 Reviderat av Högskolestyrelsen 24 september 2007 Reviderat av Högskolestyrelsen 23 juni 2009

2 2(18) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och undervisning Prov och bedömning Anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll Avgifter Kåravgift Försäkringar Jämställdhet Pedagogiska stödåtgärder vid funktionshinder Likabehandling av studenter Arbetsmiljö Disciplinära åtgärder Avskiljande från utbildning Ansvar vid användning av högskolans datorer Personuppgiftslagen Offentlighet Överklagande

3 3(18) INLEDNING För att Malmö högskolas studenter ska bli framgångsrika i sina studier krävs studenternas medverkan. Malmö högskola vill ha delaktiga och engagerade studenter som påverkar sin utbildning genom att ge förslag och konstruktiv kritik. För att vara delaktig i sin utbildning måste studenten veta vilka rättigheter och skyldigheter hon/han har. De regler som finns i detta dokument har sin bakgrund i olika författningar, exempelvis högskoleförordning, tryckfrihetsförordning, förvaltningslag m.fl, som styr högskolans verksamhet. Det är högskolans högsta beslutande organ, högskolestyrelsen, som fattar beslut om detta dokument och reglerna ska därför följas av samtlig personal vid högskolan, såväl lärare som administratörer, i deras arbete med studenter. Det åligger alla chefer vid högskolan att hålla sin personal informerad om detta dokument och ansvara för att verksamheten följer reglerna. TILLÄMPNING OCH UPPFÖLJNING Varje områdesstyrelse kan fatta beslut om kompletterande regler. Dessa regler får inte inskränka rättigheterna eller utöka skyldigheterna i detta dokument. Respektive områdesstyrelse ska i samråd med studentkåren ta fram rutiner om hur ärenden föranledda av detta dokument ska hanteras på området samt utse en kontaktperson som ansvarar för att dessa rutiner efterlevs. Detta ska ha skett senast den 30 september varje år och meddelas högskolans ledning. Studenter som vill framföra klagomål med anledning av detta dokument bör i första hand vända sig till kursansvarig lärare för att försöka få saken utredd. Klagomål av en student som inte omedelbart löses i samförstånd med högskolan ska dokumenteras och diarieföras enligt gängse regler och meddelas utsedd kontaktperson. Ärendet ska därefter hanteras enligt ovan nämnda handläggningsrutiner. Varje område svarar för att det finns former för uppföljning av detta dokument och kompletterande reglers tillämpning inom området. Som ett led i denna uppföljning ska, inom varje område, representanter för studenterna, personalen och ledningen träffas kontinuerligt, minst en gång per läsår för att utvärdera hur reglerna tillämpats. Dessa diskussioner ska dokumenteras. Vidare ska dessa reglers tillämpning tas upp till diskussion med Malmö högskolas ledning en gång per år dock senast den 30 april. Diskussionen ska ske med utgångspunkt i vad som framkommit på områdena.

4 4(18) STUDENTINFLYTANDE Högskolelagen (HL) 1 kap 4 a Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Studentinflytandet i högskolans olika organ regleras i Högskoleförordningen (HF) enligt följande: HF 2 kap 7 Studenterna har rätt att vara representerade med minst tre ledamöter i styrelsen. Särskilda organ HF 3 kap 7 b Studenterna vid den högskola som det särskilda organet hör till har rätt att vara representerade med minst tre ledamöter. Särskilt organ är t ex fakultetsnämnd. HF 3 kap 9 Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ inom högskolan vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation. Om beslut inte skall fattas eller beredning genomföras av ett organ utan av en enda person skall information lämnas till och samråd ske med studentrepresentant i god tid före beslut respektive slutförande av beredning. Förordning (2000:651). För att studenterna ska kunna delta i styrelser och beredande organ ska studenterna, om det inte finns synnerliga skäl, ges möjligheter att delta i eventuella obligatoriska kursmoment som genomförs på tid för sammankomsterna vid andra tillfällen. Även deltagande i annat studentkårsarbete bör underlättas på motsvarande sätt. För varje program och kurs om minst 30 hp bör finnas ett representativt inflytanderåd där studenter och lärare/programansvariga eller motsvarande träffas för konstruktiv dialog om utbildningen. För kortare kurser inom samma ämne skall ämnet/enheten/området anordna ett gemensamt möte där frågor rörande kurserna kan diskuteras. Studentinflytandet för distansstuderande bör utövas genom ett diskussionsforum på nätet. Policydokumentet för studentinflytande vid Malmö högskola bygger på de principer som finns uttryckta i lagar och förordningar. Policydokumentet ger uttryck åt Malmö högskolas strävan att göra studenterna delaktiga och engagerade i sin utbildning och i sin utbildningsmiljö.

5 5(18) LÄRANDE OCH UNDERVISNING Utbildningsplaner och kursplaner Utbildningsplaner och kursplaner ska vara fastställda när utbildningar publiceras på webben. Alla lärandemål ska examineras. Vilka moment som är obligatoriska samt formerna för bedömning av studenternas prestationer ska anges i kursplanen. Obligatorisk närvaro får endast krävas när lärandemål inte kan inhämtas på annat sätt än genom deltagande i undervisningen, t ex på laborationer, praktik, klinik eller dylikt. I de fall omtentamen görs på annat sätt än den ordinarie tentamen ska detta också anges i kursplanen. Schema Schema för kurs ska finnas tillgängliga för studenterna fyra veckor före kursstart. Ändringar av schema får endast göras om särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl menas ex sjukdom, olyckshändelse mm. Ändringar ska på ett tydligt sätt meddelas till berörda studenter, företrädesvis på kurshemsidan. Tydlig information ska utgå om hur utbildningen är upplagd för att underlätta planering för de studenter som kombinerar föräldraskap och studier samt studenter med funktionsnedsättning/dyslexi. Information Studenterna är skyldiga att hålla sig välinformerade om sin utbildning. Viktig information som rör studentens utbildning kan förmedlas via högskolans e-postadress eller via kurshemsidor och lärplattformar. Det kan gälla schema samt annan kursinformation. Tillgängliga lärare Lärarna ska vara tillgängliga för studenter även utöver schemalagd undervisningstid, t.ex. genom att ha fasta besökstider, genom e-post eller överenskommelse på annat sätt. Läraren har dock rätt att begränsa sin tillgänglighet till speciella tider beträffande besök samt kontakt med studenter via e-post. Dessa regler gäller såväl för campus som för nätburen undervisning. Information om lärarens tillgänglighet ska finnas på kurshemsidan.

6 6(18) Kurs- och programvärderingar HF kap 1 14 Högskolan skall ge studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenter. Förordning (2000:651) Vid Malmö högskola ses kurs- och programvärderingar som kraftfulla instrument för att utveckla utbildningen Av kursplanen ska framgå hur kursvärderingen ska genomföras. Den kursvärdering som görs i slutet av en kurs ska vara skriftlig. Kursvärderingar kan också göras under kursens gång. Kursvärderingarna ska utgå från kursens mål och hur dessa förverkligas, men bör också ta upp annat av betydelse för studentens lärande. Såväl studenternas som lärarens erfarenheter av kursen måste komma till uttryck. Resultaten av kursvärderingarna, liksom planerade åtgärder, ska dokumenteras av kursansvarig lärare Resultaten ska vara lättillgängliga t ex på kurshemsidor och återkopplas till studenterna. Enhetschefer/programansvariga ska kontrollera att detta genomförs. Enhetschef/programansvarig ska ha en överblick över resultat och åtgärder samt kommunicera detta till utbildningsnämnd eller motsvarande varje termin. Studievägledning och information HF 6 kap 3 Studenter skall ges tillgång till studievägledning och yrkesorientering. Högskolan ska se till att den som avser att påbörja en utbildning har tillgång till den information om utbildningen som behövs. Särskilt skall högskolans antagningsordning finnas tillgänglig. Med antagningsordning avses de regler för utbildning som högskolan tillämpar i fråga om dels ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval, dels beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas. När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå avses även regler om hur beslut om behörighet överklagas. Förordning (2006:1053) Studenterna har rätt till stöd och vägledning under sin utbildning. Detta stöd ges av studievägledare och/eller av kurs/programansvarig lärare. Om studierelaterade problem uppstår är det viktigt att tidigt diskutera dessa och att i samarbete föreslå lämpliga åtgärder.

7 7(18) Praktik och Verksamhetsförlag tid/verksamhetsförlagd utbildning (VFT/VFU) I de utbildningar praktik och VFT/VFU ingår skall studenten placeras på en praktik/vft/vfuplats med relevans för utbildningen. I samband med registreringen finns möjlighet att ansöka om speciell VFT/VFU-placering av särskilda skäl, t ex medicinska eller starka sociala skäl. Ansökan om speciell placering av särskilda skäl skall lämnas skriftligt och måste styrkas med intyg. Vid risk för underkännande skall lärare ge studenten tydlig information om att underkänt betyg kan komma att ges. PROV OCH BEDÖMNING Betyg HF 6 kap 19 Som betyg skall användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd, om inte högskolan föreskriver ett annat betygssystem. Förordning (2006:1053) Vid Malmö högskola används på flera utbildningsprogram endast betygen underkänd eller godkänd. Inom bl a högskoleingenjörsutbildningarna används oftast en fyra-gradig betygsskala: underkänd, tre, fyra och fem. På områden som så beslutat och för samtliga engelskspråkiga kurser används också en sjugradig betygsskala från A till F som komplement till det vanliga betygssystemet. Bedömning av studenternas prestationer Bedömning av studenternas prestationer sker genom skriftliga, muntliga och/eller praktiska prov. Bedömningen ska vara utformad på ett sådant sätt att individuell bedömning kan göras av studentens prestationer. I kursplanen ska framgå vilka former för bedömning som används. Dispens från de i kursplan angivna formerna för bedömning av studenternas prestationer kan i särskilda fall beviljas. Det gäller t.ex. studenter med funktionshinder. Information om detta ska ges vid kurs- eller programstart. På varje kurs ska till examinator inlämnas ansökan om individuell anpassning av examinationen. Det åligger studenten som begär individuell anpassning av examination att visa dispens eller beslut om stödåtgärder för examinator och kursansvarig samt i förekommande fall administrativ personal. Studenter med funktionshinder bifogar beslut om stödåtgärder, som utfärdas av handikappansvarig och/eller dyslexipedagog.

8 8(18) Omprövning och motivering av betyg På begäran av en student ska examinator göra en omprövning av betygsbeslut. Om examinator då kommer fram till att beslutet är oriktigt ska beslutet ändras. Även utan en begäran om omprövning av en student ska examinator ändra betygsbeslutet om han eller hon upptäcker att beslutet är oriktigt. I båda fallen gäller att examinator inte kan sänka åsatt betyg såvida inte ett vilseledande från studentens sida föreligger. Ett beslut som innehåller uppenbar oriktighet p.g.a. skrivfel, räknefel eller liknande får rättas enligt bestämmelserna i 26 Förvaltningslagen. På begäran av en student ska examinator motivera sitt examinationsbeslut. Förnyad prövning Student som har godkänts på en kurs eller en del av en kurs får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Undantag från denna regel kan gälla för naturvetenskaplig/ teknisk förutbildning och ingenjörsutbildningar. Dessa regler ska framgå av kursplanen. Byte av examinator HF 6 kap 22 En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Förordning (2006:1053) Vid ett underkännande i praktik och VFU/VFT har studenten rätt till byte av handledare/ examinator om inte särskilda skäl talar emot det. Tentamenstillfällen I de fall skriftlig tentamen används för att bedöma studenternas prestationer ska på varje kurs eller del av kurs på samma kursinnehåll och med samma prestationskrav anordnas - ett ordinarie tentamenstillfälle, i nära anslutning till kursens slut - ett omtentamenstillfälle, i anslutning till det ordinarie. I de fall det ordinarie tentamenstillfället infaller i juni månad kan omtentamenstillfället läggas i augusti. - ytterligare ett omtentamenstillfälle, senast i anslutning till nästkommande termins början. Om antalet tentamenstillfällen på en viss kurs begränsas ska det finnas ytterligare två tentamenstillfällen utöver de tre tentamenstillfällena ovan. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, garanteras två tillfällen för omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

9 9(18) I de fall hemtentamina används ska omtentamen ske under liknande former som för skriftlig tentamen, se ovan. I de fall kursens examineras genom projektarbete kan enklare kompletteringar ske inom 14 dagar. Projektarbete bygger dock på samarbete, teamwork och process inom en grupp som sällan eller aldrig kan återskapas för den som inte klarat tentamen eller missat delar av arbetet. Om arbetet bedöms vara av sådan kvalitet att komplettering ej är möjligt ska studenten hänvisas till att delta i projektet nästa gång kursen ges för att kunna examineras. Om en utbildning innehåller praktik kan särskilda regler gälla avseende antalet omtentamenstillfällen. Dessa regler skall tydligt framgå av berörd utbildningsplan. Tentamensregler Utdrag ut dokumentet: Regler för skriftlig tentamen samt instruktion till tentamensvakter och ordningsföreskrifter vid tentamensskrivningar %20Tentamensregler_sista%20versionen.pdf?epslanguage=sv Alla salstentamina skall på sikt vara anonymiserade. Examinator ska se till att en ansvarig lärare finns tillgänglig vid ordinarie tentamenstillfällen för att svara på frågor. Om frågor föranleder att den ansvariga läraren lämnar kompletterande information skall samma information ges till alla studenter. Examinator avgör vilka hjälpmedel som får användas vid tentamen. Studenterna har rätt att i god tid få kännedom om tillåtna hjälpmedel Det åligger även examinator att tillse att eventuella tentamensvakter är informerade om tillåtna hjälpmedel Anmälan om deltagande respektive förhinder att delta i tentamen Anmälan om deltagande (eller avanmälan) i prov/examination ska ske enligt de regler som gäller för kursen. Tentamen på annan ort Om särskilda skäl t ex medicinska eller starka sociala skäl föreligger kan en student få möjlighet att göra skriftlig tentamen på annan ort. Ansökan om detta skall lämnas skriftligt och måste styrkas med intyg. Det åligger studenten att ordna skrivplats, tentamensvakt och kontaktperson på lärosäte, skola eller dylikt. Tentamensresultat och tentamensgenomgång Studenterna ska få besked om resultaten av tentamen snarast, men högst femton arbetsdagar efter tentamenstillfället och senast sju arbetsdagar före omtentamen. Muntlig och/eller skriftlig tentamensgenomgång anordnas senast tio arbetsdagar före omtentamen.

10 10(18) Enligt beslut av Riksarkivet ska skriftliga prov återlämnas till studenten eller sparas. Återlämnande av skriftliga prov får ske endast under förutsättning att provresultatet registrerats på vederbörligt sätt. Tidigare tentamina Efter att tentamen är rättad och resultaten anslagna är de inlämnade svaren på tentamensuppgifterna offentlig handling. Studenterna har rätt att se tidigare tentamina. Dessa ska finnas tillgängliga på området. Handledare och examinator på uppsatser mm På handledda och betygsatta arbeten på grund- och avancerad nivå, t.ex. uppsatser och examensarbeten, ska handledare och examinator vara olika personer. Misstag från högskolans sida Om misstag begåtts från högskolans sida, som gör att student inte kan delta i examination eller inte kan examineras, ska högskolan snarast rätta till misstaget. Kursbevis HF 6 kap 20 En student som har fått en kurs godkänd skall på begäran få kursbevis av högskolan. Om kursbeviset skall avse utbildning vid mer än en högskola, skall beviset utfärdas av den högskola där studenten slutfört kursen. Detta gäller dock inte om berörda högskolorna i det enskilda fallet har kommit överens om något annat. Förordning (2006:1053). Student har efter godkända studier på kurs rätt att inom 20 arbetsdagar efter det att han/hon begärt kursbevis erhålla detta. Examensbevis HF 6 kap 9 En student som uppfyller fordringarna för en examen skall på begäran få examensbevis av högskolan. Förordning (2006:1053). HF 6 kap 11 Om ett examensbevis skall avse utbildning vid mer än en högskola, skall beviset utfärdas av den högskola där studenten har slutfört sin utbildning. Detta gäller dock inte om de berörda högskolorna i det enskilda fallet har kommit överens om något annat. Förordning (2006:1053). Efter godkända studier har en student rätt att på begäran få examensbevis av högskolan om studierna uppfyller examenskrav i enlighet med examensordningen. Det är den sökandes ansvar att se till att originalhandlingar kan uppvisas och att ansökan är fullständig.

11 11(18) Om beviset ska innehålla endast kurser som lästs vid Malmö högskola ska studenten under terminstid erhålla examensbevis inom 25 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan inlämnats. Om kurser som lästs vid annan högskola, inom eller utom landet, ska ingå i examen ska ansökan normalt behandlas inom fyra månader från det att en fullständig ansökan inkommit. ANSTÅND MED STUDIER FÖR ANTAGNA SAMT STUDIEUPPEHÅLL Efter ansökan av en student kan Malmö högskola, om det föreligger särskilda skäl, medge studenten anstånd med att påbörja sina studier eller att studenten får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. I Högskoleverkets föreskrifter angående anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll framgår bland annat att särskilda skäl för anstånd med att påbörja studier eller för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackligt uppdrag m.m. Studieuppehåll ska godkännas av högskolan. Från och med 1 januari 2005 får student överklaga beslut då studenten fått avslag på begäran om anstånd om att påbörja studierna eller ansökan om att göra studieuppehåll. Den student som haft studieuppehåll skall senast 15/4 respektive 15/10 meddela sitt område att han/hon önskar återgå till studierna. Om detta inte skett, anses studenten ha gjort studieavbrott. Med studieavbrott menas att student som lämnar studierna utan att begära studieuppehåll eller student som inte enligt den gjorda överenskommelsen med högskolan anmäler att han/hon vill påbörja eller återuppta studierna kan återkomma i utbildningen endast om det finns ledig utbildningsplats. Motsvarande gäller student som beviljats anstånd med att påbörja sina studier. AVGIFTER HF 1 kap 10 Utbildningen vid högskolorna skall vara avgiftsfri för studenterna. Förordning (1995:944). Detta innebär dock inte att det är kostnadsfritt för studenter att studera vid svenska högskolor. Kurslitteratur och personlig utrustning, t.ex. laboratorierockar och kikare, betalar studenterna själva. Detsamma gäller utskrifter och kopieringskostnader samt andra smärre kostnader, som inträdesavgifter. Resor i närområdet bekostas normalt också av studenterna. Kompendier och annat studiematerial får säljas av högskolan till självkostnadspris. Det får däremot inte utgå avgifter eller kostnader för obligatoriska moment, exempelvis mer omfattande studieresor, om inte likvärdigt, avgiftsfritt alternativ erbjuds. Om det i utbildningen finns delar, som enligt utbildnings- eller kursplan, ska genomföras på annan högskola eller universitet än Malmö högskola ska Malmö högskola svara för eventuella avgifter till denna högskola, medan studenten bekostar resor och eventuella logikostnader.

12 12(18) KÅRAVGIFT SFS 1998:1691 4, 10, 20 och 22 Enligt det så kallade kårobligatoriet ska den som studerar vid en högskola vara medlem i den studerandekår som finns vid högskolan. Studerandekåren har rätt att ta ut kåravgifter av sina medlemmar. Om man som student inte söker inträde i de studerandekårer som finns vid högskolan eller om man låter bli att betala kåravgifter kan högskolan besluta att avstänga studenten från undervisning och prov till dess den studerande har fullgjort sina skyldigheter. Högskolan får även besluta att utbildningsbevis och bevis om doktorsexamen inte får lämnas ut förrän avgiften har betalats. Dessa beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. (Gäller fram till Därefter gäller nya regler.) FÖRSÄKRINGAR Lagen om allmän försäkring omfattar student som är inskriven i försäkringskassa. Enligt studiestödslagen får student behålla studiestöd vid sjukdom. Malmö högskola har enligt Arbetsmiljölagen ett ansvar för studenterna, som i de flesta avseenden är detsamma som för de anställda. Personskadeförsäkring för studenter HF 1 kap 11 a Studenter och doktorander, som är antagna och bedriver utbildning vid Malmö högskola är försäkrade genom kammarkollegiets Personskadeförsäkring för studenter, som omfattar både studenter som är bosatta i Sverige och studenter som kommer hit från utlandet och studerar. Försäkringen gäller under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Eftersom denna försäkring endast gäller under skoltid är det utomordentligt viktigt att den enskilde studenten har ett eget personskadeskydd som gäller under fritid då de flesta olyckshändelser inträffar. Alla studenter uppmanas att se över sitt försäkringsskydd och vid behov teckna egna olycksfalls- och hemförsäkringar. Utbytesstudenter vid Malmö högskola Malmö högskola har fr.o.m. den 1 januari 2003 tecknat samlingsförsäkringen Student in hos Kammarkollegiet som gäller samtliga utländska utbytesstudenter som antagits till och bedriver högskoleutbildning eller forskning vid högskolan. Med utbytesstudent menas en student som ska studera eller praktisera i Sverige enligt en överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan Malmö högskola och ett utländskt lärosäte. Försäkringen omfattar sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd, invaliditets- och dödsfallförsäkring, ansvarsskydd och rättsskydd. Den gäller dygnet runt och kompletterar därför den vanliga personskadeförsäkringen för studenter.

13 13(18) Utbytesstudenter i utlandet HF 1 kap 11 b Högskolor med staten som huvudman får genom överenskommelse med Kammarkollegiet teckna försäkring för personskada som drabbar deras studenter i samband med högskoleutbildning utanför Sverige. Försäkringen får dock bara avse studier som bedrivs vid utländsk högskola enligt avtal mellan lärosäten. Försäkringen skall avse sådan sorts skada och sådana studenter som avses i 11 a. (2000:261) Malmö högskola har fr.o.m. den 1 januari 2003 tecknat samlingsförsäkringen Student ut hos Kammarkollegiet som gäller för studenter som är antagna till och bedriver högskole- eller forskarutbildning vid högskolan och som studerar eller praktiserar utomlands enligt en överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan högskolan och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot studenter eller praktikanter. Försäkringen omfattat personskadeskydd, sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd, anhörigs besöksresa vid livshotande skada eller sjukdom, avbrottsskydd, resgodsskydd, resgodsförsening, kontant skadehjälp, ansvarsskydd och rättsskydd. Enligt Kammarkollegiet är det oklart om försäkringen gäller i USA varför det är viktigt att studenten i varje enskilt fall kontrollerar att försäkringen gäller. PEDAGOGISKA STÖDÅTGÄRDER VID FUNKTIONSHINDER Student med funktionshinder har möjlighet att via en samordnare för studenter med funktionshinder få hjälp med olika pedagogiska och/eller administrativa stödåtgärder, vilka har som syfte att skapa förutsättningar för studiernas genomförande. Stödåtgärderna kan gälla förlängd tentamenstid, andra examinationsformer, bättre datortillgänglighet, anteckningshjälp, extra undervisning mm. Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola IT baserat stöd Malmö högskola erbjuder även stöd för funktionshindrade i högskolans bibliotek. Bl.a. finns det ITbaserade läs- och skrivhjälpmedel samt en studieverkstad som alla studenter kan ta hjälp av i sitt studiearbete. Det finns också möjlighet att låna talböcker.

14 14(18) DISKRIMINERINGSFÖRBUD Sedan den 1 januari 2009 regleras studenternas rätt till likabehandling i den nya Diskrimineringslagen som ersätter Lagen om likabehandling av studenter i högskolan. Diskrimineringslag (2008:567) I Diskrimineringslagen finns bestämmelser om att högskolorna inom ramen för sin verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter för studenter och sökande oavsett deras kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Ingen student eller sökande får enligt lag utsättas för kränkande särbehandling vid Malmö högskola på grund av sin kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning, funktionshinder eller ålder. Malmö högskola har tagit fram en Åtgärdsplan utifrån lagen om likabehandling av studenter. Malmö högskola har också inrättat en särskild sakkunniggrupp som handlägger ärenden angående likabehandling av studenter. Studenter som känner sig kränkta eller trakasserade kan vända sig dit men också kan ta kontakt med Studentkåren, Studenthälsan eller Studentprästerna för hjälp och stöd. Jämställdhet HL 1 kap 5 I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. Undervisningen ska bedrivas i sådana former att studerande av båda könen ges lika goda möjligheter att lyckas med sina studier. ARBETSMILJÖ HF 1 kap 11 Högskolorna skall ansvara för att studenterna har tillgång till hälsovård, särskilt förebyggande hälsovård som har till ändamål att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa. Förordning (1996:568). Malmö högskola eftersträvar en arbetsmiljö som stödjer studenternas lärande och främjar deras fysiska och psykiska hälsa. Ingen student ska behöva bli utsatt för uppträdande som missgynnar, kränker eller diskriminerar hennes eller hans integritet i högskolestudierna. Vid Malmö högskola är studenthälsovården särskilt inriktad på förebyggande åtgärder och fungerar som ett komplement till den allmänna hälso- och sjukvården.

15 15(18) De kurser, grupper och andra förebyggande aktiviteter som Studenthälsan bedriver utgår, så lång som möjligt är, från studenters behov och önskemål. Enskilda samtal är främst av utredande och stödjande karaktär. I studenthälsovårdens nätverk ingår även studentprästerna. Studenternas arbetsmiljö ska motsvara de krav som lagstiftningen ställer för högskolans anställda. Detta innebär t.ex. att studentskyddsombud ska finnas vid Malmö högskola och att dessa har rätt till samma utbildning som övriga skyddsombud på högskolan. Studenterna har rätt till för utbildningens genomförande erforderliga resurser av bl a datorer, olika informationsmedia som bibliotek och elektroniska media samt bra studieplatser och pausutrymmen. Om möjligt ska studenterna kunna utnyttja dessa resurser även på icke schemalagd tid. DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER Enligt 10 kap 1 HF får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som 1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, 2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, 3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, 4. utsätter en annan student eller arbetstagare vid högskolan för sådan trakasserier eller sexuella trakasserier som anges i I kap 4 Diskrimineringslagen. Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Beslutet ska avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Ett beslut om avstängning får också begränsas till att avse tillträde till vissa lokaler inom högskolan. Både Rektor och disciplinnämnden vid Malmö högskola får besluta om att varna en student. Beslut om att avstänga en student fattas av disciplinnämnden. En student har rätt att få Rektors beslut om varning överprövat av disciplinnämnden. Student som har varnats av Rektor ska underrättas om denna rättighet. Disciplinnämndens beslut (varning eller avstängning) kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Som ovan har nämnts kan en student som inte har sökt inträde till den studerandekår som finns vid högskolan eller betalat medlemsavgift dit, avstängas från undervisning och prov.

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Harriet Axelsson Prorektor 1(17) Beslut 2007-09-24 Dnr Mahr 15-04/411 Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Bakgrund Högskolestyrelsen

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 Innehåll INLEDNING... 1 TILLÄMPNING OCH UPPFÖLJNING... 1 STUDENTINFLYTANDE... 1 INFORMATION

Läs mer

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE För Högskolan i Halmstad Fastställd i Högskolestyrelsen 2005-06-10 Reviderad 2006-06-09 Senast reviderad 2010-06-30 Ordning för disciplinärenden och avskiljande

Läs mer

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar FHS beteckning 629/2011 1 (6) Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Innehållsförteckning 5.4

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Fastställd av Grundutbildningsnämnden 2001-01-30 Revidering fastställd av rektor 2008-11-03 Revidering fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden

Läs mer

Regler och riktlinjer för betyg och examination

Regler och riktlinjer för betyg och examination UMEÅ UNIVERSITET Rektor Beslut 2005-04-26 Korrigerad 2014-03-17 2014-06-10 Dnr 500-4-05 Regler och riktlinjer för betyg och examination Examinationen är både en form av myndighetsutövning och ett led i

Läs mer

Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student:

Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student: HÖGSKOLAN I BORÅS INFORMATION till student 1 (5) 2008-04-23 Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student: DISCIPLINÄRENDE FÖRSEELSE Vad menas med disciplinärende?

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN Behörighetskrav och ansökan inom programmet Närvaro vid kursupprop är alltid obligatoriskt. Särskilda behörighetskrav gäller vid övergången till termin tre

Läs mer

Riktlinjer för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Riktlinjer för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar FHS beteckning Ö 408/2016 1 (8) Riktlinjer för disciplinärenden och avskiljande från studier Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Innehållsförteckning 1. Giltighet

Läs mer

Rättigheter och skyldigheter. Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet

Rättigheter och skyldigheter. Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet Rättigheter och skyldigheter Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet Fastställd av Rektor juni 2007 Innehåll Förord...4 Värdegrund...6 Definitioner...6 Avgifter och kostnader för studier...7

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER STYRDOKUMENT Dnr V 2017/670 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Forsknings-

Läs mer

Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå

Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå Fastställd av rektor 2014-11-11 Reviderad av rektor 2016-06-07 och gäller från och med 2016-08-15 Dnr: FS 1.1.2-553-14 Denna regel ersätter

Läs mer

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR Fastställda av Hälsouniversitetets fakultetsnämnd 2000-11-08 med ändring 2003-11-26 HÄLSOTJNIVERSITETET Fakultetsnämnderi I högskoleförordningens

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-10-09, reviderad vid FiF 1 2007-12-13 och 2008-11-11, reviderad av FoUN 2009-06-16. 1. Allmänt Att examinera är myndighetsutövning.

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Innehåll: Kursplan och utbildningsplan...4 Examination...5 Betyg...6 Examina...6 Handledning...7 Studieuppehåll och avbrott...7 Tillgodoräknande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om likabehandling av studenter i högskolan; SFS 2001:1286 Utkom från trycket den 9 januari 2002 utfärdad den 20 december 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå 1(7) Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten () delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ärenden om

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER STYRDOKUMENT Dnr V 2013/631 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Administrativt

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/194-1.1 för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-02-22 Beslutsdatum: 2016-02-22 Dnr: Dnr: 2015/194-1.1 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 071217_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2007-12-17 Med tillägg: Information till studenter

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Program for developing entrepreneurial skills

Program for developing entrepreneurial skills UMEÅ UNIVERSITET USBE UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLEEXAMEN Företagarprogrammet Program for developing entrepreneurial skills 1. Basdata Omfattning: 120 högskolepoäng Examen: Examensbenämningen är ännu ej fastställd

Läs mer

Handläggningsordning för disciplinära åtgärder enligt 10 kap. högskoleförordningen

Handläggningsordning för disciplinära åtgärder enligt 10 kap. högskoleförordningen DNR: Handläggningsordning för disciplinära åtgärder enligt 10 kap. högskoleförordningen Publicerad: Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Erika Tegström Beslutsdatum: Giltighetstid: Sammanfattning: Handläggningsordning

Läs mer

Disciplinstadga. för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB

Disciplinstadga. för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB 1(5) Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB Fastställd av styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB att gälla fr.o.m. 2014-06-18. Inledning Disciplinstadgan syftar till att värna

Läs mer

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap.

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap. 1(5) Lokal examensordning vid Högskolan Väst Versioner av lokal examensordning, del A Fastställd av UN 2011-05-20, reviderad senast 2016-12-15 Dnr 2016/429 A 21 Datum Version Beskrivning Status 2007-06-29

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU 2012/129 Regeldokument för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Ordförandena i fakultetsnämnderna samt nämnden för utbildningsvetenskap Gäller från

Läs mer

Regler och riktlinjer för salstentamen

Regler och riktlinjer för salstentamen Regler och riktlinjer för salstentamen Fastställd av rektor 2014-11-11 Dnr: FS 1.1.2-784-14 Denna regel ersätter tidigare fastställda beslut av rektor: Regler för tentamensskrivningar (salsskrivningar)

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Studie- och yrkesvägledarprogrammet Studie- och yrkesvägledarprogrammet Education in Study and Career Guidance Omfattning: 180 högskolepoäng Programkod: LYSYV Nivå: Grund Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET 1(6) Student och utbildning Dnr SU 2013/44. Rättighetslista för Lunds universitets studenter

LUNDS UNIVERSITET 1(6) Student och utbildning Dnr SU 2013/44. Rättighetslista för Lunds universitets studenter LUNDS UNIVERSITET 1(6) Rättighetslista för Lunds universitets studenter Rättighetslistan för Lunds universitets studenter innehåller rättigheter och skyldigheter som har att göra med behörighet och urval,

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

INFORMATION OM REGLER FÖR TILLGODORÄKNANDEN INOM UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

INFORMATION OM REGLER FÖR TILLGODORÄKNANDEN INOM UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ INFORMATION OM REGLER FÖR TILLGODORÄKNANDEN INOM UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Upprättat 2013-06-11 Dnr ORU 1.2.1-2423/2013 Innehåll 1. Inledning... 1 2. Ansökan och handläggning... 1 3. Vad

Läs mer

Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RIKTLINJER, UN 37 1(7) Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2(7) Utbildningsnämndens riktlinjer för främjande av likabehandling

Läs mer

Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet

Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2016-10-13 Dnr SU FV-2.5.1-2623-16 Emma Svennerstam Universitetsjurist Avdelningen för planering och ledningsstöd Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet 1. Regler För att

Läs mer

Angående riktlinjer för relationen mellan Lunds universitet och universitetets studenter

Angående riktlinjer för relationen mellan Lunds universitet och universitetets studenter PM 1 (1) 2008-12-04 STU 2008/581 Universitetsstyrelsen Studerandeenheten Angående riktlinjer för relationen mellan Lunds universitet och universitetets studenter Detta förslag till riktlinjer för relationen

Läs mer

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Bilaga till rektorsbeslut

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Bilaga till rektorsbeslut HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Bilaga till rektorsbeslut 447 2009-03-25 Överklaganden Instruktion för Överklagandenämnden Uppgifter 1 Överklagandenämnden ( nämnden ) för Stiftelsen Högskolan i Jönköping ( högskolan

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Rättigheter och skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter Rättigheter och skyldigheter Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet Fastställd av Rektor februari 2010 regelsamling_svensk.indd 1 2010-02-26 09.21 regelsamling_svensk.indd 2 2010-02-26 09.21

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

Föreskrifter för tentand

Föreskrifter för tentand Tentamen Föreskrifter för tentand Dessa föreskrifter gäller från och med HT 2010. Före tentamen Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen görs via webben på StudentCentrums hemsida senast sju (7) dagar

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkeshögskolan; SFS 2009:130 Utkom från trycket den 17 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Utbildningar inom yrkeshögskolan

Läs mer

Administrativa rutiner avseende anmälnings-

Administrativa rutiner avseende anmälnings- Administrativa rutiner avseende anmälnings- och studieavgifter Beslut: Rektor 2010-11-25 Revidering: 2011-05-27, 2013-01-14, 2014-04-07, 2017-05-15 Dnr: DUC 2010/1930/10 Gäller fr o m: 2017-08-15 Ersätter:

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställda av rektor 2012-11-01. Träder i kraft 2012-11-01. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen

Läs mer

Utkast 130905 för användning under VFU-samo utb

Utkast 130905 för användning under VFU-samo utb Sida 1(8) Utkast 130905 för användning under VFU-samo utb Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 201XX. Tidigare versioner upphör att gälla. 1. Allmänt

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst. Beskrivning av disciplinöverträdelser. 1. Fusk att vilseleda vid examination

RÅD OCH ANVISNINGAR. Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst. Beskrivning av disciplinöverträdelser. 1. Fusk att vilseleda vid examination 1(9) Rektorsbeslut 2013-12-16 Dnr 2013/1218 A 21 Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst I högskoleförordningen HF (SFS 1993:100) 10 kap. finns bestämmelser om disciplinära åtgärder för studenter.

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION

LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION Fastställd i utbildningsnämnden 2005-04-12 Gäller från 2005-05-01 Reviderad 2007-09-25 Reviderad 2008-08-26 Reviderad 2010-09-01 Reviderad 2010-11-11 Dnr 51-2005-1482

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet. Ordningsregler för studenter

Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet. Ordningsregler för studenter Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet Ordningsregler för studenter Inledning Föreliggande regler är utformade med tanke på salstentamen (i fortsättningen benämnt tentamen) i centralt schemalagda

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen Dnr UFV 2011/724 Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen Fastställd av Rektor 2011-05-31 Innehållsförteckning Inledning 3 Om diskrimineringslagen (2008:567) 3 Utredningsskyldighet

Läs mer

Riktlinjer vid examination

Riktlinjer vid examination Fastställda av styrelsen för utbildning 2007-12-19 Senast reviderade 2012-06-01 Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Riktlinjer vid examination

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Projektledning. Programkurs 6 hp Project Management TEIO91 Gäller från: 2018 VT. Fastställd av. Fastställandedatum

Projektledning. Programkurs 6 hp Project Management TEIO91 Gäller från: 2018 VT. Fastställd av. Fastställandedatum 1(8) Projektledning Programkurs 6 hp Project Management TEIO91 Gäller från: 2018 VT Fastställd av Programnämnden för Industriell ekonomi och logistik, IL Fastställandedatum LINKÖPINGS UNIVERSITET 2(8)

Läs mer

Personalvetarprogrammet

Personalvetarprogrammet Samhällsvetenskapliga fakulteten/pedagogiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Helen.Andersson@pedag.umu.se ann-louise.backtorp@pedag.umu.se www.umu.se Dnr 512-2923-07

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Högskolan i Borås Rektor

Högskolan i Borås Rektor Högskolan i Borås Rektor Juridiska avdelningen Åsa Kullgren Omtentamen i kognitionspsykologi Anmälan N N har anmält Högskolan i Borås och haft synpunkter på att en omtentamen flyttats till ett nytt datum

Läs mer

Regelsamling för grundutbildningen vid SLU

Regelsamling för grundutbildningen vid SLU Regelsamling för grundutbildningen vid SLU Detta dokument fastställdes av rektor 13 februari 2002. Det gäller fr.o.m. läsåret 2002/2003 och tillsvidare. Regelsamlingen ersätter Grundläggande krav vid utbildning

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst. Beskrivning av disciplinöverträdelser. 1. Fusk att vilseleda vid examination

RÅD OCH ANVISNINGAR. Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst. Beskrivning av disciplinöverträdelser. 1. Fusk att vilseleda vid examination 1(8) Rektorsbeslut 2015-04-07 Dnr 2015/418 A 21 Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst I högskoleförordningen HF (SFS 1993:100) 10 kap. finns bestämmelser om disciplinära åtgärder för studenter.

Läs mer

Disciplinära åtgärder Föreskrifter för tentand 1 vid salskrivning Tentamen Allmän information 2 3

Disciplinära åtgärder Föreskrifter för tentand 1 vid salskrivning Tentamen Allmän information 2 3 Tentamen Föreskrifter för tentand Dessa föreskrifter gäller från och med HT 2010. Före tentamen Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen görs via webben på Studentcentrums hemsida senast 7 dagar före

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Matematisk kommunikation

Matematisk kommunikation DNR LIU-2016-01391 1(8) Matematisk kommunikation Programkurs 4 hp The Language of Mathematics TSIT04 Gäller från: 2017 VT Fastställd av Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik, EF Fastställandedatum

Läs mer

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Sid 1 (6) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning International Business Program Omfattning: 240 högskolepoäng Examen: Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla

Läs mer

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder Dnr MIUN 2009-436 2009-02-24 BAKGRUND PROBLEMBESKRIVNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 4 VEM GÖR VAD?... 4 Studenten har som ansvar att:...

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Innehållsförteckning 1. BESTÄMMELSER 2 1.1 Nationella bestämmelser 2 1.1.1 Tillgodoräknande av utbildning

Läs mer

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/188 Antagningsordning Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2015-04-16 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av överklaganden vid Luleå tekniska universitet

Riktlinjer för handläggning av överklaganden vid Luleå tekniska universitet Riktlinjer för handläggning av överklaganden vid Luleå tekniska universitet 1. Allmänt om handläggning vid överklagande Handläggningen av ärenden som innefattar myndighetsutövning avslutas regelmässigt

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet UFV 2016/327 Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fr o m 2017-07-01 Fastställda av rektor 2017-03-07 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Fysisk

Läs mer

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(8) Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 2013-09-11 och 2015-06-09. Tidigare versioner upphör att gälla. Se även

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i socialt arbete, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i socialt arbete, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i socialt arbete, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Fastställd av rektor 2015-06-23 Dnr: FS 1.1 501-15 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställd handläggningsordning dnr:

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier 2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning Duveholmsgymnasiets övergripande mål Definitioner Hur motverkar vi diskriminering och trakasserier Åtgärder

Läs mer

Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan 1 (7) Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan Detta dokument utgör Försvarshögskolans riktlinjer för uppdragsutbildning och fastställdes av rektor 2012-10-09. Reviderad 2015-05-19 att gälla

Läs mer