Annika Baudes Kvinnans plats på jobbet (1991) Studier av livsmedelsbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annika Baudes Kvinnans plats på jobbet (1991) Studier av livsmedelsbranschen"

Transkript

1 Annika Baudes Kvinnans plats på jobbet (1991) Studier av livsmedelsbranschen När vi undersöker livsmedelsnäringen från ett genusperspektiv vill vi gärna lyfta fram arbete som idag har några år på nacken, men vars resultat är relevanta också idag. Forskaren Annika Baude publicerade 1991 boken Kvinnans plats på jobbet med material från ett projekt som drevs från Livsmedelsarbetareförbundet kom en rapport från projektet på Arbetslivscentrum Rapport om jämställdhet i sju livsmedelsföretag (Rapport 1981:40) 1. Livsmedelsarbetareförbundet startade ett projekt i samarbete med Arbetslivscentrum där sju lokala fackklubbar, på sju olika företag 2, startade ett aktivt jämställdhetsarbete. Annika Baudes bok Kvinnans plats på jobbet publicerades En rapport skrevs och presenterades på förbundets kongress 1991, där man också kan läsa en kartläggning av produktionsprocessen och den interna arbetsfördelningen uppdelad på kön 3. I första fasen hade projektet som mål att besvara frågeställningen hur det relativt nya jämställdhetsavtalet mellan SAF och LO, samt det jämställdhetsprogram som Livsmedelsarbetareförbundet var på väg att anta, skulle kunna bli förverkligat ute på arbetsplatserna, men det visade sig att frågan inte gick att besvara. Förutsättningarna fanns dock inte ute på arbetsplatserna, skriver Baude. De styrdes av sekelgamla traditioner, fasta strukturer som var svåra att bryta. Istället blev målet i nästa fas att få kunskap om den nuvarande strukturen, vilka förutsättningar som fanns för att förändra den och därför undersökte man istället hur den ojämlika strukturen återskapades i de vardagliga processerna på arbetsplatsen 4. I studien intervjuades arbetsgivarna, de kvinnliga arbetarna och det lokala facket. De övergripande frågeställningarna var: Hur kan man förklara att de ojämlika könsstrukturerna på arbetsplatsen inte blir ifrågasatta? Hur skapas legitimitet för att på samma arbetsplats ha olika villkor för kvinnor och män? Vilka roller hade olika aktörer i spelet om könskontraktens innehåll och gränser? 5 På sid visar Baude att alla tre av de intervjuade grupperna, utifrån sina egna perspektiv, kunde ha intresse av att upprätthålla könssegregeringen på arbetsplatserna. Mycket kortfattat kan man sammanfatta det som att det för arbetsgivarna innebar att hålla produktionen igång 1 Den går att få tag på från Arbetarrörelsens arkiv, via deras bibliotekskatalog KATA 2 De sju företagen kallar Baude Chark 1, Chark 2, Chokladföretaget, Fiskkonservföretaget, Mjukbrödsföretaget, Glassföretaget och Spisbrödsföretaget, se Baude, Annika: Kvinnans plats på jobbet, (1991), bilaga D.o. sid D.o. sid D.o. sid

2 med tillräcklig bemanning, särskilt på nyckelfunktioner, till minsta möjliga kostnad. Manliga arbetare/fackets intresse handlade om fördelar i förhållande till arbetets innehåll, status och lön. Ur kvinnornas perspektiv var könssegregeringen positiv utifrån möjligheten att ha ett jobb, ha kontroll över sin totala livssituation och att ha en social gemenskap. I kapitel 2 görs en historisk tillbakablick över kvinnors och mäns sysselsättning inom de olika delbranscherna som de undersökta företagen tillhör, samt även kvinno- och manslöner ur ett historiskt perspektiv. Där kan man hitta en del förklaringar kring varför könsarbetsdelningen ser ut som den gör än idag. Även i kapitel 7.2 hittar man information om hur könsmönstren vuxit fram, i framförallt bageribranschen där bland annat nattarbetsförbudet för kvinnor i industriföretag med fler än tio anställda som infördes 1911, vilket påverkade kvinnorna på så sätt att de fick lämna kvalificerade arbetsuppgifter, och istället anställdes män i de stora bageriföretagen. De stora företagen var också de som hade fackligt organiserad arbetskraft och därmed kunde driva igenom bättre arbetsvillkor. Skyddades kvinnorna av nattarbetsförbudet, eller var det ett sätt att hålla dem borta från konkurrensen om de bättre jobben? undrar Baude. 6 De fastare könsmönstren för arbetena inom industrin tog form i början av 1900-talet. Baude ser tre huvudlinjer i utvecklingen mot denna tudelning av arbetet och medföljande underordning av kvinnorna: I de gamla branscherna med traditioner från skråhantverk och lanthushåll, exempelvis bageribranschen, fanns från början ett mönster av konkurrens mellan könen. Kvinnor fanns i samma slags arbeten som männen fram till på 60-talet, då kvinnornas mer kvalificerade arbeten försvann i samband med strukturrationaliseringen och kvinnorna blev paketeringsarbetare. 7 Ett annat mönster är att ursprungliga könsmönster kastas om till följd av ny teknik. 8 Baude exemplifierar med mejeriverksamhet, spisbröds- och tobakstillverkning. Ett tredje mönster fanns i de nya, massproducerande branscherna, med huvudsakligen kvinnlig arbetskraft. Där uppstod aldrig någon konkurrens mellan könen om arbetet. 9 Något exempel på bransch ger inte Baude, men hon sätter det i samband med låg tekniknivå och osäkra och tillfälliga anställningsförhållanden. I kapitel 3 redovisas de undersökta företagens organisation av produktionen och arbetets innehåll i olika steg: mottagning/förråd/lager/frys/expedition/distribution, förbearbetning, tillverkning/produktion, paketering, verkstads- och maskinarbete, städning/matservering/disk/- linne, samt övrigt. Baude redovisar hur fördelningen av kvinnor och män såg ut i de olika stegen av produktionsprocessen totalt och för de enskilda företagen. Man ser hur kvinnor och män sorteras in i olika uppgifter, även om fördelningen av kvinnor och män kan se olika ut i de olika momenten i olika typer av företag. 6 D.o. sid D.o. sid D.o. 9 D.o. sid 147.

3 Paketeringsarbetet, är en stor del i livsmedelsproduktionen och det dominerades av kvinnor i alla företag. 40 procent av alla som omfattades av undersökningen arbetade med paketering och av dessa var 85 procent kvinnor. 10 I de två första stegen av produktionsprocessen: mottagning/ förråd/ lager/ frys/ expedition/ distribution samt förbearbetning dominerade männen. 11 Även i tillverkningen dominerade männen, förutom inom fiskkonservföretaget där två tredjedelar av personalen som arbetade med tillverkningen var kvinnor. Detta förklaras av historiska och lokala förhållanden. 12 Inom städningen var 2/3 kvinnor och andelen män ökade under undersökningstiden, något som förklaras med ökad användning av maskiner i fabriksstädningen 13. Kontors- och personalutrymmen städades företrädesvis av kvinnor. Städningen skilde sig på ett både negativt och positivt sätt från de andra arbetsfunktionerna i företagen.. Negativt var att det var ett ensammare jobb än övriga inom företagen, det gav därmed inte det intima kamratskap som ofta uppstår i ett arbetslag kring en maskin. Positivt var att städarna själva styrde sitt arbete, det var därmed det friaste arbetet av dem där kvinnorna arbetade. 14 Maskinarbetet var ett helt manligt verksamhetsområde. 15 Baude delade upp företagen efter i vilken utsträckning de hade enkönade eller könsblandade arbetsfunktioner. Fyra av företagen uppvisade mönstret av nästan total segregation, det vill säga över 90 procent av arbetsfunktionerna utfördes av antingen enbart kvinnor eller män (egentligen: över 90 % av de som utförde arbetsuppgiften var av samma kön). Kännetecknande för de fyra företagen var att det förekom manuellt arbete i stor omfattning, att kvinnorna utgjorde en mycket stor andel av personalen och att företagen låg på orter där få möjligheter gavs för en alternativ sysselsättning för kvinnor. Även i den andra gruppen (tre företag) var könssegregeringen mellan arbetsuppgifter mycket omfattande mellan 59 och 77 procent av personalen arbetade i enkönade arbeten. Men det fanns ändå verksamheter inom dessa företag där både kvinnor och män arbetade. Kännetecknande för dessa företag var att de låg i eller i närheten av Stockholm, samt att personalen var mindre stabil (större personalomsättning). Baude konstaterar att: När män fanns på kvinnodominerade arbeten förekom de alltid i grupp, medan kvinnor förekom som enda av sitt kön på avdelningar med enbart män D.o. sid D.o.sid D.o. sid Införande av ny teknik behöver dock inte alltid betyda att det blir fler män, se sid i Baude (1992). 14 D.o. sid D.o. sid D.o. sid

4 Eftersom den industriella organisationen ofta grupperar likartade arbetsfunktioner tillsammans får det till konsekvens att hela arbetsenheter till sin sammansättning kan komma att bli enkönade. 17 Förklaringar: historiken, tekniken, lojaliteten, arbetsgemenskapen Några förklaringar som lämnas till könssegregeringen inom livsmedelsindustrin och de undersökta företagen är: Den historiska förklaringen som innebär att Den uppdelning av arbetet mellan kvinnor och män som var typisk för 80-talets arbetsplatser inom Livs fanns redan vid industrins början. Män har stått för hantverksarbete och fått ansvar för tekniken vartefter den har utvecklats, medan kvinnor har arbetat i personalintensiva massproduktionsprocesser i tillverkning och paketering. Då mönstret ständigt återskapades genom att en man följde på en man, en kvinna på en kvinna, hade de flesta arbeten blivit könsmärkta (eng. sex typed) som antingen manliga eller kvinnliga. 18 I de grenar av livsmedelsindustrin, som hade rötter i hantverket fanns således inbyggt i organisationen en stark uppdelning mellan olika grupper med skilda kvalifikationer. Kvinnorna hade varit uteslutna från skråna med dess lärlings- och gesällsystem. De saknade således den formella utbildningen, som var medlet för ändring av position i arbetsplatsens hierarki. Men även den tayloristiska organisationen med dess uppdelning av arbetet för olika grupper av arbetskraft med olika kvalifikationer gav underlag för en hierarkisering på arbetsplatsen. Således fanns i livsmedelsindustrins organisation från början inbyggda drivkrafter som placerade kvinnorna på hierarkins botten. 19 Till den historiska förklaringen av uppdelningen i mans- och kvinnoyrken inom livsmedelsindustrin hör också det faktum att särskilda mans- och kvinnolöner fanns i början av 1900-talet. Fram till andra världskriget var likalönsstrategin hos facket ett undantag snarare än en regel, skriver Baude på sid 153. Det gjorde att vissa yrken, där kvinnorna med sina lägre löner dominerade, stämplades som kvinnoyrken. Männen sågs som familjeförsörjare (som alltså inte kunde ta de lågavlönade kvinnoarbetena) och kvinnans förvärvsarbete något tillfälligt, i väntan på giftermål och barnafödande. Det var normen, även om det inte var verkligheten för många kvinnor. Till bilden hör också att det under mellankrigstiden var ont om arbete, varför kvinnor sågs som konkurrenter till familjeförsörjarna (männen). Först 1960 slöts ett avtal mellan SAF och LO om lika lön för likvärdig arbetsinsats, kvinnolistorna skulle slopas och en gemensam lista skulle skapas utifrån arbetsuppgifternas art. Ingen värdering av det manliga respektive kvinnliga arbetet togs dock fram som underlag. Istället utarbetades listan rent tekniskt efter principen att man lade till ytterligare en lönegrupp för kvinnornas arbeten i botten av de lönegrupper i vilka beskrivningarna var anpassade till de manliga arbetsuppgifterna. 17 D.o. sid D.o. sid D.o. sid

5 Var och en som kände till den industriella organisationen kunde givetvis tolka avtalstexten med hänsyn till vilket kön det gällde, skriver Baude. Man använde benämningar som lätt och okvalificerad, respektive tung och kvalificerad som beskrivningar av arbetsuppgifterna och de blev på så sätt kodbeteckningar för kvinnliga respektive manliga arbeten. Verkligheten kom således att fördöljas genom uttryck som gav sken av att de vilade på saklig grund. 20. Den tekniska förklaringen. Vidare säger Baude att kvinnligt arbete associerades till manuellt maskinarbete, lätt arbete, samt till uppgifter som inte fordrade yrkeskunskaper eller inlärning av ny teknik. Manligt arbete utmärktes av att det var rörligt, fordrade yrkeskunskaper/- yrkesutbildning (förutom sillskärning), fysiskt tungt arbete och arbete med stora, kapitalkrävande maskiner. Intressant är också att när Baude jämförde de två charkföretagen i undersökningen visade sig mönstret av vad som ansågs kvinnligt och manligt att skilja sig åt, även om de producerade samma typer av produkter. Den skilda könsmärkningen menar Baude berodde på att företagen hade skilda traditioner och att den lokala arbetsmarknaden såg olika ut på de orter de befann sig. 21 Kvinnornas egna trohet mot företagen de var anställda inom. Många kvinnor hade långa anställningstider och de flesta kände yrkesstolthet och trivsel i arbetet, något som Baude menar kan tyckas paradoxalt i förhållande till de sämre arbetsvillkor och löner som kvinnorna enligt undersökningen hade. Förklaringen hittar man, enligt Baude, hos kvinnorna själva, när man ser på deras arbetssituation i ett vidare perspektiv, kopplat till familjeliv, personligt välbefinnande och sociala förhållanden. 22 De hade valt ett arbete utifrån familjens behov och därefter anpassat valet av arbete efter vad som var möjligt att få. Kvinnornas starka normer om att göra ett bra jobb, både på jobbet och hemma utgjorde en viktig faktor, när de valde arbete eller om de erbjöds mer kvalificerade uppgifter eller uppdrag i facket. Kvinnornas val gjordes med perspektivet att ha kontroll över sin situation Familjens behov av deras tid vägdes in och prioriterades, då de kom fram till sitt arbetsutbud. Deras valmöjligheter, som redan var små på grund av den begränsade arbetsmarknaden för kvinnor, blev härigenom ännu mer mindre. 23 Kvinnorna diskuterade sällan frågor rörande arbetsmiljön på rasterna (då ville man ha roligt). Inte heller förde de fram kritik eller förslag om förändringar. De var rädda om sina jobb och visste att deras okvalificerade jobb riskerade att rationaliseras bort. 24 De var också medvetna om att andra kvinnor, utanför företaget, var villiga att ta deras jobb på rådande villkor. 25 En av Baudes slutsatser är att en verklighet som inte sätts ord på kan heller inte ifrågasättas. 26 Tystnaden kring kvinnoproblemen i företagen hindrade att krafter som skulle kunna förändra fick möjlighet att växa fram D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid 259.

6 Arbetsgemenskapens betydelse. För kvinnorna fann Baude att Gemenskapen var grunden för trivseln i de bundna och oengagerande jobben och var avhängig bl a av hur arbetet var organiserat sam av löneformen. Där dessa förhållanden hade varit gynnsamma för gemenskapen, innebar ändringar i de yttre förhållandena att förutsättningarna för gemenskap och trivsel bröts. 28 På samma sida står också att läsa att: Nya, tekniskt mer avancerade maskiner var ett annat hot mot gemenskapen. 29 Maskinutrustningen på kvinnoavdelningarna hade en låg mekaniseringsgrad och krävde därför stor personaltäthet. Detta hade skapat gynnsamma förutsättningar för kontakt mellan arbetskamraterna. Med de nya maskinerna behövdes mindre arbetskraft, avstånden mellan arbetarna blev större och i många fall ökade också bullret. Detta ledde till att den sociala miljön utarmades. Det manuella arbetet ersattes med övervakningsuppgifter, något som många kvinnor tyckte gjorde arbetet tråkigare, eftersom de tyckte om att arbeta med händerna. Gemenskapen stärktes också av att kvinnor och män ofta umgicks i separerade grupper även på rasterna, fann Baude. Baude drar slutsatsen att kvinnogemenskapen och kvinnokulturen både ur subjektiv och objektiv synpunkt fyllde en avgörande funktion för kvinnornas välbefinnande och hälsa. Och eftersom det då undersökningen gjordes var personaltäta organisationer, fanns möjligheter till kontakt mellan de anställda, trots stor bundenhet vid maskinerna. 30 Samhörighet mellan männen i organisationen oavsett befattning: arbetare, manliga arbetsledare och vid den tiden även personalcheferna. Detta missgynnade kvinnorna i fråga om löner, arbetsförhållanden som t ex raster och tillsättning av lediga jobb, ansåg de intervjuade kvinnorna i undersökningen. 31 Männen fanns inom alla avdelningar i företagen, informell information utbyttes bland män och även korpidrotten bidrog enligt undersökningen till att band knöts mellan män från olika avdelningar, i olika åldrar och av olika befattningar. 32 Kvinnorna som intervjuades ansåg att männen tilläts större friheter, som inte gällde kvinnliga arbetare. 33 Även historiskt kan man se att t ex den fackliga organiseringen var något för männen och de manliga löntagarnas problem sattes i centrum för den fackliga kampen. Fram till andra världskriget var familjeförsörjartanken LO:s och Livs huvudideologi när det gällde fördelningsfrågor mellan könen. Karin Kocks slutsats i Kvinnoarbetskommittén 1938 var att facket spelade en aktiv roll både för uppkomsten och bevarandet av uppdelningen av arbetet i skilda arbeten för kvinnor och män., skriver Baude 34. Samtidigt såg Karin Kock kvinnorna som medansvariga för arbetsdelningen, eftersom de accepterade lägre löner än männen: 35 Arbetsgivarna lät sitt handlande styras också av hänsyn till männens prestige och intressen. Männen uteslöts på så sätt på förhand från de okvalificerade jobben och dessa blev följaktligen reserverade för kvinnorna. På detta sätt lades grunden för den könsuppdelade arbetsorganisationen genom att arbetsgivarna förenade sina intressen med de manliga arbetarnas i en patriarkatets allians mot de kvinnliga arbetarna. Denna konstruktion av den 28 D.o. sid Det första var ackordslönesystemet 30 D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid 154.

7 könsuppdelade arbetsplatsen gavs ytterligare fasthet genom att reservera det kvalificerade arbetet för män. Även om kvinnor hade kompetens för kvalificerade uppgifter, kom de inte i fråga. Dessa jobb tilldelades männen för att motivera den högre lön som företagen, oberoende av arbetsinnehållet, var tvungna att betala för manlig arbetskraft. 36 Baude slår också fast att denna uppdelning mellan kvinnliga och manliga arbetsuppgifter (och kvinnors lägre löner) egentligen strider mot ekonomiska teorier om marknadskrafternas styrmekanismer. Det borde ha legat i arbetsgivarnas ekonomiska intresse att även rekrytera kvinnor till de kvalificerade uppgifterna, eftersom det fanns kvinnor som hade kompetens för detta. Man gjorde dock inte så Min egen slutsats är att det fanns ett gemensamt intresse mellan kapitalets och fackets (manliga) företrädare att värna om bevarandet av de patriarkala strukturerna. 37 arbetsgivarna medverkade till att skydda männen i deras arbeten genom att avstå från att ersätta männen med kvinnor till lägre löner Gränserna mellan könens arbeten avgjordes av de manliga jobbens attraktivitet för männen. 38 Männens föraktfulla inställning till kvinnornas arbeten kärringgöra som de inte skulle vilja utföra, vilket gjorde att kvinnornas jobb nedvärderades. Men kvinnorna upplevde även att de nedvärderades som individer och som grupp. Kvinnor som tagit sig in i manligt kodade yrken/arbetsuppgifter kunde känna sig nedvärderade eftersom de förutsattes inte klara av dessa uppgifter männen erbjöd hjälp och intog en beskyddande attityd mot kvinnorna. 39 Kvinnornas känsla av underlägsenhet i förhållande till männen var dubbel: dels hade männen bättre materiella förhållanden (friare arbete, bättre lönevillkor och möjlighet till avancemang) och dels hade männen, ur kvinnornas perspektiv, en förbindelse med maktsystemet i företaget. En dubbel underordning gentemot arbetsgivaren och det manliga kollektivet på företaget. 40 Då, när undersökningen genomfördes, menar Baude att kvinnorna i många fall inte ens tänkt tanken att de skulle kunna söka jobb på en manlig avdelning. Det var dem helt främmande och de räknade inte med att de skulle vara välkomna om de skulle försöka. De såg också andra problem, som t ex monotonin i övervakningsjobben och bristande hjälpmedel för tunga lyft. De förändringar som de intervjuade kvinnorna tänkte sig för att förbättra arbetet utgick från den befintliga organisationen och skulle ske inom deras egna avdelningar. 41 Baude menar att man kan tala om ett tyst accepterande från kvinnornas sida av ett arbetsplatsens genuskontrakt 42 Tecken på förändringar fanns dock redan då. Den externa rekryteringsprocessens betydelse för återskapandet av uppdelningen av arbetsuppgifter i manliga och kvinnliga. Som en del av undersökningen intervjuades personalcheferna på företagen för att fastställa när, hur och av vem besluten som ledde till könsuppdelningen av arbetet fattades 43. Faktorer som påverkade rekryteringen till traditionella kvinnoyrken skilde sig en del mellan landsorts- och Stockholmsföretagen. Landsortsföretagen var ofta helt inriktade på att hitta kvinnliga sökande till typiska kvinnoarbeten, vilket underlättades 36 D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid 161.

8 av att det fanns få möjligheter till arbete för kvinnor på dessa orter. Det sistnämnda ledde också till att kvinnorna inte ställde krav på vare sig kvalificerade arbetsuppgifter eller förmånliga löner. De erbjöds ofta säsongsarbete och/eller deltidsarbete. Enligt personalcheferna fanns knappt några manliga sökanden till kvinnojobben, förutom manliga feriearbetare. Å andra sidan visade intervjuerna att flera av företagen själva bidrog till att upprätthålla en enkönad rekrytering genom att bara efterfråga kvinnor, avvisa intresserade män eller att enbart visa intresserade män manliga avdelningar. Stockholmsföretagen hade större personalomsättning och en mer könsblandad paketeringsavdelning där också kvinnorna var de som lämnade företagen i större utsträckning än männen. Kvinnorna sökte sig till intressantare arbeten, andra branscher eller så lämnade de Sverige (de invandrade kvinnorna). I båda Stockholmsföretagen betraktade man det som normalt att båda könen arbetade med paketeringsarbete och i vissa funktioner i produktionsarbete. 44. Även en blandning av nationaliteter sågs som positiv och invandrarna såg av ett företag som de som gått i bräschen för att bryta könsuppdelningen på kvinnoavdelningarna. Så i den externa rekryteringsprocessen var följande faktorer viktiga: den lokala arbetsmarknaden för kvinnor, företagens sätt att rekrytera, landsortsföretagens syn på kvinnor som primärt husmödrar med behov av extraarbete och Stockholmsföretagens mer könsneutrala syn på det okvalificerade arbetet. Den interna rekryteringsprocessens betydelse för återskapandet av uppdelningen av arbetsuppgifter i manliga och kvinnliga. För vakanser på de manliga arbetsuppgifterna söktes i första hand efterträdare internt. Informellt tillämpades ett system där den som var äldst på avdelningen hade förtur till eventuella lediga jobb, givetvis beroende på arbetsuppgifternas art och löneklassificering. Kvalificerade jobb var sådana som man lärde sig på arbetsplatsen och till dessa externrekryterades sällan personal. Vid tillfälliga vakanser lånades personal mellan avdelningarna, dock sällan över könsgränserna. Att lån från manlig avdelning till kvinnlig var ovanliga hängde ihop med den lägre statusen i kvinnornas jobb. Detta var dock på väg att ändras när undersökningen genomfördes. Lån från kvinnliga avdelningar till manliga förekom inte heller i stort sett. Kvinnorna hölls utanför den interna rekryteringsprocessens första steg att tillfälligt pröva nya uppgifter. Orsaker till det som nämns är att arbetsledarna på packningsavdelningarna inte var så intresserade av att låna ut personal eftersom det inte förekom någon intern rekrytering till de kvinnliga avdelningarna, att männen inte ville ha in kvinnor på sina avdelningar och att kvinnorna sällan fick information om vakanser då packningsavdelningarna låg sist i produktionskedjan med begränsade kontakter med andra avdelningar. Därmed fick de aldrig de meriter som var premierande på den interna arbetsmarknaden. 45 Kvinnornas önskemål om nya, mer kvalificerade arbetsuppgifter, osynliggjordes också av arbetsledning och personalchefer, enligt Baude. 46 Arbetsledarna hade en nyckelroll, eftersom deras önskemål om personal styrde mycket av den interna rekryteringsprocessen. Det var också de som hade ansvar för uttagning till eventuella utbildningar, vilket kan vara ett krav för mer kvalificerade arbetsuppgifter. Män inskolades som 44 D.o. sid D.o. sid D.o. sid 177.

9 sagt ovan i högre grad till nya uppgifter och fick också i större utsträckning utbildning inom företaget, t ex truckförarutbildning och utbildning till reparatör, trots att det fanns kvinnor som uttryckt önskemål om detta. Vid undersökningen visades att kvinnor som fick truckförarutbildning utbildades till reserver, inte för att få en befattning som truckförare. 47 Baude hittade exempel på att arbetsledarna hade skilda målsättningar för sitt ledarskap beroende på om de hade ansvar för manliga eller kvinnliga avdelningar. På manliga avdelningar medverkade goda arbetsledare till att unga män gick vidare inom företaget när tillfälle gavs. På kvinnliga avdelningar var målsättningen snarare att få de anställda att stanna på avdelningen. 48 Deras handlande påverkades givetvis av företagskulturen, och andra aktörer inom företaget (anställda, ledning, personal- och produktionsledning) som legitimerade att man behandlade kvinnor och män olika. 49 I Baudes undersökning tillhörde endast en mindre del av kvinnorna (en knapp tiondel) någon annan lönegrupp än den lägsta. Dessa hade mer kvalificerade arbetsuppgifter. Oftast hade de hamnat där genom intern omplacering. Tre typsituationer kunde urskiljas för hur kvinnorna hamnat där: 1) männen lämnade arbetsuppgifter (svårt att behålla männen på dessa arbetsuppgifter) 2) arbetsskadade kvinnor som behövde lätt arbete (d v s ergonomiskt ofarliga arbeten, som saknades på de kvinnliga avdelningarna) och 3) jämställdhetssatsningar. I det första fallet skapades ett nytt enkönat mönster. I de andra två kom kvinnorna att ingå i de befintliga manliga grupperna. De tidigare arbetsskadade kvinnorna bröt mark för att även andra kvinnor kunde söka sig till dessa arbeten. 50 Personalchefernas förklaringar till könsuppdelningen på företagen kan kategoriseras i två delar: dels ansåg de att den berodde på förhållanden i samhället företaget kan inte förväntas ha andra normer än de som finns ute i samhället - dels sa man att det berodde på företagets egna traditioner. 51 Att i princip endast kvinnor arbetade med förpackningen ansåg personalcheferna berodde på att kvinnor hade sådana fysiska och psykiska egenskaper som gjorde dem särskilt lämpliga för den typen av arbetsuppgifter, att män inte sökte sådana arbeten och att kvinnor måste skyddas från vissa arbeten. 52 Intressant är, som Baude konstaterar, att kvinnorna i dessa beskrivningar framstod som idealarbetare, men de var fortfarande lägst på löneskalan. För männen gällde det omvända deras värde som arbetskraft blev inte lägre även om de ansågs ha en oförmåga att sköta de okvalificerade uppgifterna. 53 Något som enligt Baude inte förklarar uppdelningen av kvinnor och män på olika arbetsuppgifter inom livsmedelsindustrin är behovet av kvalifikationer och fysisk styrka för olika arbetsfunktioner. Baude säger att för de flesta arbeten saknades vid nyanställning krav på tidigare förvärvade kunskaper, vilket medför att brist på utbildning hos kvinnorna inte kan vara ett skäl för den könsvisa uppdelningen av arbetet. 47 D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid 195.

10 Även argumentet att en del jobb skulle vara för tunga för kvinnor, menar Baude inte var sakligt underbyggt. Hon menar att föreställningen om det manliga arbetets större tyngd hade en funktion i att upprätthålla uppdelningen av arbetet mellan könen och de fördelar det förde med sig för både arbetsgivarna och de manliga arbetarna. 54 Samtidigt förde det med sig nackdelar för männen, att hålla fast vid ett traditionellt manlighetsideal. Ur företagets synvinkel skulle det medföra kostnader att installera hjälpmedel, som sades behövas om kvinnor skulle börja arbeta med manliga, fysiskt tunga, arbetsuppgifter. De lägre miljökraven som därmed ställdes på de manliga arbetsuppgifterna, medförde en dålig arbetsmiljö som i sin tur kunde rättfärdiga att männen var mer välbetalda. Å andra sidan medförde kvinnornas repetitiva arbetsuppgifter andra typer av arbetsskador. Båda könen förlorade på uppdelningen D.o. sid D.o. sid 200.

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Den könskodade jobbannonsen

Den könskodade jobbannonsen Den könskodade jobbannonsen En diskursanalys av jobbannonser för kvinnodominerade och mansdominerade yrken Sara Lindmark & Jessica Sundin 2013 Examensarbete i pedagogik, med inriktning mot personal- och

Läs mer

Räddningstjänstens rekryteringsprocess - Ett hinder för kvinnor?

Räddningstjänstens rekryteringsprocess - Ett hinder för kvinnor? Anna Roos Jenny Andersson Räddningstjänstens rekryteringsprocess - Ett hinder för kvinnor? Rescue Service recruitment process - a barrier for women? Arbetsvetenskap C-uppsats Termin: VT 2011 Handledare:

Läs mer

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen C-uppsats Hösten 2006 Institutionen för beteendevetenskap Psykologi Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen Författare: Charlotte Svensson Handledare: Måns Holgersson Abstract Denna studie handlar

Läs mer

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten JämLYS En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten Utgivare: Länsstyrelsen i Västerbotten Layout: t/r reklambyrå AB, Skellefteå Omslagsfoto: Pär Domeij/Synk Foto: Mariann Holmberg sid 7, 8, 16,

Läs mer

GLASHUSET J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N. 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering. JämO rev 2005

GLASHUSET J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N. 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering. JämO rev 2005 GLASHUSET 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering JämO rev 2005 J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N Innehållsförteckning INLEDNING 2 ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 2 RAPPORTENS UPPLÄGGNING

Läs mer

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels rapporterar Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels Underlag för utarbetande av handlingsplan syftande till att stärka Handels arbete mot diskriminering En rapport

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership.

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership. Sofie Ihlberg Ledarskap - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap Leadership - A study on experienced attitudes and experiences about male and female

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Se alla som individer och ge dem chans att bidra det är vad jämställdhetsarbete i praktiken innebär.

Se alla som individer och ge dem chans att bidra det är vad jämställdhetsarbete i praktiken innebär. Energikontor Sydost AB finns i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län och arbetar för en effektivare energianvändning och en ökad andel förnyelsebar energi. Se alla som individer och ge dem chans att bidra

Läs mer

Mjuka och burdusa. En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun

Mjuka och burdusa. En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STV102 HT05 Handledare: Tomas Bergström Mjuka och burdusa En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun Anna Borestam Nina Hansson Abstract

Läs mer

Vart tar kvinnorna vägen?

Vart tar kvinnorna vägen? Vart tar kvinnorna vägen? (De gör i alla fall inte karriär inom livsmedelsbranschen) Om vi ser de stora företagen då: uppe i toppen sitter det ju bara karlar, precis som det är överallt annars. Men i produktionen

Läs mer

En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården En tupp i hönsgården - manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen Marie Karlsson Meddelandeserien 2007:1 FoU/Äldreomsorg Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte

Läs mer

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning 1 Working paper. Den färdiga versionen publicerad i Kommunal politik och ekonomi, vol 4, No 1 7-29. Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning Lars Norén, Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

Lärares kriterier vid val av skola

Lärares kriterier vid val av skola Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2003 Lärares kriterier vid val av skola Hur ska den kommunala gymnasieskolan locka till sig lärare i framtiden? Författare:

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Attityder mot äldre på arbetsmarknaden

Attityder mot äldre på arbetsmarknaden Attityder mot äldre på arbetsmarknaden Att vissa arbetsgivare ifrågasätter en äldre persons arbetsförmåga kan självklart vara befogat. Men kan man verkligen generalisera om äldre som grupp? 1 AMF Kerstin

Läs mer

Behovsanställda bussförares upplevelser av sin anställningsform

Behovsanställda bussförares upplevelser av sin anställningsform Behovsanställda bussförares upplevelser av sin anställningsform Susanne Nilsson Jenny Nolin Institutionen för beteendevetenskap Programmet för personal- och arbetsvetenskap Behovsanställda bussförares

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Ett försvagat kollektiv?

Ett försvagat kollektiv? Ett försvagat kollektiv? - Lokala ordförandens erfarenheter av en lägre facklig organisationsgrad Anders Pettersson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2011 Handledare: Fredrik

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

I skärningspunkten mellan genus och etnicitet Ett ekonomiskt historiskt perspektiv på invandrarkvinnor i svenskt arbetsliv

I skärningspunkten mellan genus och etnicitet Ett ekonomiskt historiskt perspektiv på invandrarkvinnor i svenskt arbetsliv Paulina de los Reyes I skärningspunkten mellan genus och etnicitet Ett ekonomiskt historiskt perspektiv på invandrarkvinnor i svenskt arbetsliv Artikeln 1 analyserar invandrarkvinnors ställning på den

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö och personalomsättning i restaurangbranschen

Psykosocial arbetsmiljö och personalomsättning i restaurangbranschen Institutionen för mat, hälsa och miljö Psykosocial arbetsmiljö och personalomsättning i restaurangbranschen Christine Olsson Lindh Maria Persson Kandidatuppsats, 15 hp Restaurangmanagerprogrammet, 180

Läs mer