BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 BRF GODHEM Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2005

2 Brf Godhem 1(12) Styrelsen för Brf Godhem får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parantes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade fastigheten Majorna 331:11 i Göteborgs kommun. Föreningens fastighet består av tre flerbostadshus i 6-7 våningar med totalt 73 bostadsrätter och 45 garageplatser i P-däck i två av husens källarvåningar. Lägenhetsfördelning : 2 st 1 rum och kök 16 st 2 rum och kök 27 st 3 rum och kök 26 st 4 rum och kök 2 st 5 rum och kök Den totala boarean är ca m2. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos försäkringsbolaget Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Fastighetens tekniska status Eftersom fastigheten är nybyggd finns inget underhåll planerat inom fem år. Fastighetens långsiktiga värde Fastighetens långsiktiga värde förutsätter att framtida bortfall av räntebidrag kan kompenseras genom sänkta lånekostnader, alternativt höjda månadsavgifter. Fastighetsförvaltning Föreningen har tecknat avtal med HSB Göteborg om fastighetsskötsel under perioden Ekonomisk plan Styrelsen har upprättat en ekonomisk plan för föreningens verksamhet och denna har registrerats av Patent- och registreringsverket Tillstånd att upplåta bostadsrätt erhölls av länsstyrelsen Byggnadens anskaffningskostnad inklusive reservering för oförutsedda kostnader är kr vilket finansierats genom lån om kr samt insatser om kr. Enligt ekonomisk plan är årsavgiften i genomsnitt ca 627 kr/m2 och år och insatserna är ca kr/m2.

3 Brf Godhem 2(12) Föreningens ekonomi Fastighetslån Föreningens fastighetslån är placerade till följande villkor: Ursprungligt Ränte- Utbetalt Bundet Lånebelopp Amortering lånebelopp sats datum till år 2006 Nordea* ,12% Nordea ,42% Nordea ,08% * Detta lån har per satts om med en bindningstid på ca tre år och en ny räntesats på 3,12%. Avräkning mot JM AB Slutlig reglering av entreprenaden har skett. Enligt entreprenadkontraktet var avräkningsdag närmaste kvartalsskifte, dock minst 1 månad efter det att godkänd slutbesiktning och slutfinansiering av fastigheten hade skett. Entreprenören svarade för föreningens samtliga drifts- och kapitalkostnader samt uppbar alla intäkter fram till avräkningstidpunkten. Avräkningsdag blev Föreningen investerings- och finansieringsbalans Föreningen investerings- och finansieringsbalans hade vid avräkningstillfället följande utseende: Anskaffningsvärde Lån _ Insatser Fastighetsskatt Fastigheten färdigställdes 2004 och har deklarerats som färdigställd hos skatteverket. Fastigheten har åsatts värdeår Enligt nu gällande lag om fastighetsskatt blir fastigheten helt befriad från fastighetsskatt avseende bostäder fr.o.m Detta gäller under fem år och därefter blir fastigheten beskattad med halv fastighetsskatt under ytterligare fem år. Fr.o.m 2015 blir fastigheten beskattad med full fastighetsskatt, f n 0,5 %. Reservationer för ändringar i skattelagstiftningen om fastighetsskatt och andra ändringar som kan påverka fastighetsskatten. Taxeringsvärde Fastighetens taxeringsvärde var vid räkenskapsårets utgång kr, varav markvärdet motsvarar kr och byggnadsvärdet kr. Förmögenhetsvärde Föreningens totala förmögenhetsvärde under 2005 var kr, vilket fördelas efter andelstal. Föreningen beräknas få ett totalt förmögenhetsvärde på ca kr för 2006.

4 Brf Godhem 3(12) Räntebidrag Räntebidrag erhålls med en procentuell andel av ett beräknat räntebelopp. Räntebeloppet utgörs av ett fastställt bidragsunderlag multiplicerat med en räntesats (subventionsräntan). Subventionsräntan fastställs (binds) i femårsperioder. Föreningen har valt starttidpunkt för bindning av subventionsräntans första femårsperiod till Bidragsunderlaget har av Länsstyrelsen i Västra Götalands län faställts till kr. Den procentuella andelen (bidragsandelen) kommer att t v ligga fast på 30%. Starttidpunkt Subventionsränta Bidragsunderlag Majorna 331: ,74% kr Ekonomisk förvaltning Avtal om ekonomisk förvaltning har tecknats med JM AB från avräkningstidpunkten fram till till en kostnad av kr per år. Nytt avtal har från tecknats med HSB Göteborg. Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets slut 116 medlemmar. Inflyttningen skedde huvudsakligen under april t o m november Samtliga bostadsrätter var vid årets utgång upplåtna. Under året har 4 (0) överlåtelser skett och 1 (0) andrahandsuthyrningar har godkänts av styrelsen. Gemensamma lokaler I fastigheten finns ett styrelserum/övernattningslägenhet i bottenvåningen, i anslutning till Mors Backe 11, som medlemmarna kan hyra. Nya avtal Föreningen har tecknat avtal med HSB om teknisk förvaltning (1-årigt) och ekonomisk förvaltning (2- årigt) samt (5-årigt) underhållsavtal med Kone hissar. Antalet anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Verksamhet under året som gått Under året har föreningen anordnat en städdag (23/4), ett informationsmöte med polisen om grannsamverkan (7/10) och en föreningsträff med information (14/12). Styrelsen beslöt under våren att låta bygga nya utomhusparkeringsplatser, och dessa var färdigställda i början av juli. 4 av dessa är f.n. besöksplatser och övriga är uthyrda till föreningsmedlemmar. Finansiering av dessa platser har skett genom en uppskjuten amortering av föreningens lån. Ytterligare åtgärder som verkställts genom styrelsen försorg är byggandet av en spaljé mot muren vid trappan, installation av brytskydd för entrédörrarna i garageplan, hinder för bilar att köra ut på området ovanför plattgången på gården och en utvidgning av gången ovanför uppfarten för att underlätta för svängande fordon. Under hösten genomförde JM arbeten för att förbättra gårdsmiljön: plattor i stället för grus mellan gång och husfasad, platt- respektive gräsmatteytor mellan gång och berg. Föreningens styrelse har varit representerad vid besiktning av mark 7/9, 8/11 och 12/12.

5 Brf Godhem 4(12) Den 1/12 överlämnades relationshandlingar till föreningen vid ett möte på JM. Vid detta möte bestämdes också garantidens utgång till Verksamhet under det kommande året Styrelsen har beslutat om höjning av årsavgifterna med 2 % fr.o.m Ny genomsnittlig årsavgift ca 640 kr/m2 och år. Föreningen har beställt utökad utomhusbelysning för att ge större trygghet till de boende på nedre plan i hus 3 samt bommar vid uppfarten till gården för att stävja störande onödig bilkörning. Cykel- och MCparkeringen i garagen skall också ordnas bättre genom att sätta upp fler cykelställ och markera rutor för och avgiftsbelägga MC-parkering. De bostadrättsinnehavare som önskar balkonginglasning har getts möjlighet att beställa sådan under våren. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, , och påföljande styrelsekonstituering haft följande sammansättning : Elin Sudin Ledamot Ordförande Majda Dirsén Ledamot Vice ordförande Dennis Lewrén Ledamot Sekreterare Klas Gralén Ledamot Kassör Nils Nilsson Ledamot Lennart Lidén Suppleant Marie Olson Suppleant Keyvan Taghipour Suppleant Svante Wising Suppleant Vid stämman avgick Jan Siljedahl och Lennart Lidén som ledamöter ur styrelsen. Adriana Dobrin avgick som suppleant. Majda Dirsén har avsagt sig sitt styrelseuppdrag från Tjänstgörande ledamot blir tills tiden för nästa årsstämma suppleanten Svante Wising. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsen har under året hållit 12 (2) st protokollförda sammanträden. Under året har en (0) extra föreningsstämma hållits. Arvode till styrelsen har under året uppgått till kr (inkl. arbetsgivaravgifter). För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos försäkringsbolaget Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Styrelsen kan kontaktas genom styrelsens/föreningens brevlåda på Mors Backe 11. Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Huvudansvarig Peter Larsson Valberedning Bodil Wennberg Jan Siljedahl Sammankallande

6 Brf Godhem 5(12) Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Patent- och registreringsverket Nyckeltal Bokfört värde per kvm bostadsyta kr Lån per kvm bostadsyta kr Genomsnittlig skuldränta % 3,44 3,54 Fastighetens belåningsgrad % Genomsnittlig skuldränta definieras som vägd genomsnittlig räntesats för fastighetslånen. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till bokfört värde. Vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: årets vinst Styrelsen föreslår att årets vinst disponeras så att till föreningens fond för yttre underhåll, i enlighet med stadgarna, avsättes i ny räkning överföres Föreningens ekonomiska ställning Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med bokslutskommentarer. Resultaträkningen 2004 speglar perioden efter slutbesiktning och framåt, dvs Undantaget fastighetsskatt som avser perioden och inkomstskatt som avser perioden Jämförelsesiffrorna speglar alltså inte ett normalt verksamhetsår.

7 Brf Godhem 6(12) Brf Godhem RESULTATRÄKNING NOT Intäkter Hyresintäkter garage, p-platser Hyresintäkter övriga objekt Årsavgifter bostäder Årsavgifter garage, p-platser Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Kostnader för fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel Taxebundna kostnader Fastighetsförsäkring inkl ansvarsförsäkring för styrelsen Kabel-TV Fastighetsskatt JM AB enl avtal Summa kostnader för fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Administrationskostnader Styrelsearvode, styrelse- och medlemsersättningar Revisionsarvode Arvode för ekonomisk förvaltning Summa övriga externa kostnader Avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER OCH AVSÄTTNINGAR Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter Räntekostnader för fastighetslån Avgår räntebidrag Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT FÖRE SKATT Inkomstskatt ÅRETS RESULTAT Resultaträkningen 2004 speglar perioden efter slutbesiktning och framåt, dvs Undantaget fastighetsskatt som avser perioden och inkomstskatt som avser perioden Jämförelsesiffrorna speglar alltså inte ett normalt verksamhetsår.

8 Brf Godhem 7(12) Brf Godhem BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggning Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Handkassa Postgiro Bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital

9 Brf Godhem 8(12) BALANSRÄKNING NOT Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Skuld JM AB Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 Brf Godhem 9(12) KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Inbetalda insatser Upptagna lån/amorteringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 Brf Godhem 10(12) BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Anläggningstillgångar Föreningens materiella anläggningstillgångar består främst av byggnader och mark. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Avskrivning på föreningens byggnad kommer att ske med belopp som motsvarar årets amorteringar på långfristiga lån. Styrelsen anser att planen för avskrivning bör följa den långfristiga finansieringen. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Markanläggningar skrivs av linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningstid om 20 år tillämpas. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll kommer att redovisas över balansräkningen genom att den ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar aktuell skatt, d.v.s. skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Kassaflödesanalys Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar, hänsyn har dock inte tagits till periodiseringsposter. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden. NOTER 1 Övriga rörelseintäkter Ersättning från JM AB

12 Brf Godhem 11(12) 2 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel Städning Hiss Snöröjning Övriga fastighetskostnader Taxebundna kostnader El Uppvärmning Vatten Sophämtning Styrelsearvoden, styrelse- och medlemsersättningar Styrelsearvode Sociala kostnader Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde byggnad Taxeringsvärden byggnader Mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående bokfört värde Taxeringsvärden mark

13 Brf Godhem 12(12)

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2007 1 (9) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31, föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2005 1 (6) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2004 1 (5) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31, föreningens andra verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING

BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING BRF GANDALF, UPPSALA Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Styrelsen för Brf Gandalf, Uppsala, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2000 BRF MÄLARSTRAND 2. Org. nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2000

Årsredovisning 2000 BRF MÄLARSTRAND 2. Org. nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2000 Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet med föreningens stadgar, ske med 20 kr/kvm lägenhetsyta. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som fritt eget kapital. Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985 ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr för räkenskapsåret Brf Fredriksstrand 1(11) Styrelsen för Brf Fredriksstrand, Vaxholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisn ing för Brf Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2010 -_._-_.- --_._-~=---------------- Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelsero ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1 Årsredovisning för Brf Grisselmaren 1 769620-6254 Räkenskapsåret 2011 1 (10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grisselmaren 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer