Kommunkontoret, Forshaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, Forshaga"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (23) Tid och plats: Kl Kommunkontoret, Forshaga Avser : ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c) Benny Pedersén (s) Kenneth Eriksson (s) Gun Ericsson (s) ersätter Birgitta Kihlgren (s) Lars-Ove Carlsson (s) Maria Norell (s) Anna Johansson (v) ersätter Erica Arwidsson (v) Lars Emilson (c) Göran Adrian (m) Morgan Andersson (fp) Ej tjänstgörander ersättare: Tore Eklund (s) Lewi Gisselfeldt (s) Ann-Charlotte Grahn-Sjöström (fp) Pille Edvardsson, ekonomichef Greger Karlsson, kommunchef Ulla Henriksson, kommunsekreterare Justeringens plats och tid: Kommunkontoret Sekreterare: Ulla Henriksson Ordförande: Angelica Rage Justerare: Göran Adrian (m) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande: Underskrift: Ulla Henriksson

2 Kommunstyrelsen 2 (23) 54 Budgetuppföljning år 2005: per Dnr.98/2005.Dpl uppdra till social- och omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden att till nästa budgetuppföljning ( ) redovisa orsaker och åtgärder till prognosticerade underskott - i övrigt notera redovisningen Arbetsutskottet beslutade , 327, om månatliga budgetuppföljningar redovisade i arbetsutskottet och i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige skall också informeras. Redovisning, driftbudget, tkr per med prognos till årets slut: Nämnd Febr Mars April Maj Juni Juli KS 180 Kansli 170 Ekonomi 100 Personal 0 Tekniska - 90 BUN SON MBN 0 Summa Kommentarer till befarade underskott: Tekniska förvaltningen: underskott på barnmarksunderhåll och grönyteskötsel, som man dock räknar med att komma till rätta med. Barn-och utbildningsnämnden: dyrare avtal avseende skolskjutsar, fler gymnasieelever samt personalkostnader. Social-och omsorgsnämnden: fler och dyrare hemtjänsttimmar, ökat försörjningsstöd. et skickas till: BUN, SON

3 Kommunstyrelsen 3 (23) 55 Anvisningar inför 2006-års budget och flerårsplan Dnr.72/2005.Dpl.002 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta - uppdra till kommunens nämnder att upprätta budget för år 2006 och flerårsplan för enligt anvisningarna Föreligger ekonomichefens förslag till anvisningar inför 2006-års budget och flerårsplan Allmänt Under år 2004 har befolkningen i Forshaga ökat med 8 personer och vi var vid årsskiftet invånare. I planeringen för år 2006 räknar man med invånare och därefter en minskning med 50 personer per år. Övergripande mål Kommunens beräknade resultat skall uppgå till minst 2% av skatteintäkter och statsbidrag Samtliga investeringar skall skattefinansieras Ingen skattehöjning Minst halva resultatet skall användas till amortering av långa lån Ingen amortering av pensionsskulden 2006 Påverkbara över- och underskott kan ombudgeteras mellan åren om så beslutas God ekonomisk hushållning beslutade riksdagen om lagändringar gällande God ekonomisk hushållning. Lagändringarna kan sammanfattas med följande punkter:mål och riktlinjer ska finnas för god ekonomisk hushållning, verksamhetsmässiga mål och riktlinjer skall också finnas, dessa skall vara i samklang med de finansiella målen Revisionen skall bedöma och avge skriftligt yttrande om uppfyllelsen av finansiella målen och verksamhetsmålen i årsredovisning och delårsrapport, återställningstiden för negativa resultat förlängs till tre år. Forts/

4 Kommunstyrelsen 4 (23) 55 Anvisningar inför 2006-års budget och flerårsplan Dnr.72/2005.Dpl.002 Forts/ Synnerliga skäl för att inte återställa negativa resultat ska tas upp både i budget och redovisning, upprättande av åtgärdsplaner ska ske vid negativa resultat, en delårsrapport ska behandlas av fullmäktige samt att laglighetsprövning av balanskravet i budgetbeslutet upphör Skatteintäkter och statsbidrag Skatteintäkterna är uppräknade enl. Sveriges Kommuners och Landstings prognoser. Kostnadsutjämningen är beräknad efter samma variabler som 2005 medan LSS-utjämningen är nedräknad med 2 Mkr. Ett antal riktade statsbidrag har från år 2006 överförts till det kommunala utjämningssystemet. Tillsammans beräknas detta uppgå till 981 Mkr, som bör tillföras BUN:s ram. Ramar 2006 Ramar enl. flerårsplanen gäller med följande justeringar: Kommunstyrelsen: 313 tkr till Räddningstjänst, 347 tkr till Värmlandstrafik,1000 tkr till tekniska förvaltningen och 200 tkr till allmänna val, avdrag 300 tkr ekonomiprojekt. Barn- och utbildningsnämnden: 1243 tkr till personalförstärkningar och 285 tkr till IV programmet, avdrag med 547 tkr för interkommunala ersättningar allt enl. rubriken Skatteintäkter och statsbidrag Ökade lönekostnader kommer att kompenseras med högst 3 %. Investeringar och amorteringar 2006 Målsättningen är att kunna egenfinansiera samtliga investeringar och dessutom få utrymme att amortera kommunens skulder. Flerårsplanen I likhet med tidigare år efterlyses en bättre flerårsplanering. Det som görs idag är att ekonomikontoret teoretiskt gör en framskrivning av beloppen i årsbudgeten och lägger in sådant som är känt. Tidplan Budgetförslaget lämnas till ekonomikontoret i augusti/september, budgetberedningen startar vecka 40 och handläggs av kommunstyrelsen samt fastställs av kommunfullmäktige

5 Kommunstyrelsen 5 (23) 56 Slutredovisningar avseende investeringar 2004 Dnr.92/2005.Dpl.042 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - godkänna redovisade slutredovisningar av investeringsobjekt utförda under år 2004 Föreligger slutredovisningar avseende följande investeringsobjekt: Investeringsobjekt Budget Avvikelse % Förklaring NKlJ-banan (Klarälvsbanan) , 6-10,7 Transport av slipers, förstärkningar mm Ombyggnad enskilda vägar ,7-0,1 Pumpstation Ravinen, Skivsta ,7-9,9 Oförutsedda extraarbeten Dagvattenledning ,7 Reningsverk, sandtvättutrustn ,8 0,7 Överskott ombudg. till pumpar Summa 8500 tkr -655 tkr -7,7% Total budget: tkr, till 50 % statligt finansierad

6 Kommunstyrelsen 6 (23) 57 Kommunrevisorerna: Granskning av årsredovisningen för 2004 Dnr.57/2004 Dpl notera revisionsrapporten samt beakta synpunkterna Revisorerna bedömer att årsredovisnigen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, dess finansiering och den ekonomiska ställningen. De bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Revisorerna bedömer även att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning och åtaganden. Kommunen har i sina redovisningsprinciper angett att man inte följer den kommunala redovisningslagen (KRL), ej tillämpar god redovisningssed alternativt ej följer av Rådet för kommunal redovisning (RKR) utgivna rekommendationer enligt följande: Kommunen saknar dokumentation till redovisningssystemet enligt KRL kap 2 7. Revisorerna föreslår kommunen att upprätta en tidplan för arbetet. Periodiseringen av december månads löneskulder för timanställd personal etc med utbetalning i januari 2005 har ej skett et skickas till: ekonomikontoret, revisorerna

7 Kommunstyrelsen 7 (23) 58 Forshaga kommuns förvaltade stiftelser: redovisning avseende år 2004 Dnr.85/2005.Dpl godkänna redovisningen av de av kommunen förvaltade stiftelserna Föreligger förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning, uppgift om ev. utdelning samt revisionsberättelse avseende de stiftelser Forshaga kommun förvaltar. Fond Ändamål Förmögenhet Utdelning 2004 Stiftelsen Premier till elever i Forshaga , 82 kr 0 kr Myrmansfonden grundskola Stiftelsen Karin o Forshaga Pensionärsförening , 54 kr 1349 kr Otto Kihlbergs minne till fest för dess medlemmar Stiftelsen Donationsfonden Berg 1:2 Trivselbefrämjande åtgärder för pensionärer i Forshaga , 79 kr PRO: 3358 kr SPF: 1317 kr et skickas till: ekonomikontoret

8 Kommunstyrelsen 8 (23) 59 Insamlingsstiftelsen Halvard Franssons Minnesfond: Årsredovisning 2004 Dnr86/2005.Dpl godkänna insamlingsstiftelsen Halvard Franssons minnesfonds årsredovisning för bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret Årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balkandsräkning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2004 föreligger. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 4, att godkänna insamlingsstiftelsen Halvard Franssons minnesfonds årsredovisning för 2004 samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret et skickas till: BUN

9 Kommunstyrelsen 9 (23) 60 Kommunstyrelsens delegeringsförteckning: revidering Dnr.72/2005.Dpl från uppdra till socialchefen att fullgöra kommunstyrelsens uppdrag att yttra sig över antagande av hemvärnsmän Kommunstyrelsens delegeringsförteckning behöver revideras avseende yttranden om antaganden av hemvärnsmän enligt hemvärnsförordningen 5 (SFS 1997:146) Hittills har kommunstyrelsen uppdragit åt sin ordförande att fatta beslut om och yttra sig i sådana ärenden. Hon önskar nu bli befriad från uppdraget. Hemkommunens yttrande Enligt Hemvärnsförordningen får Försvarsmakten får anta personal till hemvärnet genom att ingå avtal med en person om att han eller hon skall tjänstgöra som hemvärnsman. Innan avtal ingås skall hemortskommunen ha fått tillfälle att yttra sig. Innan någon antas som hemvärnssoldat görs därför en grundlig personkontroll, där polisen och militära samt sociala myndigheter samarbetar. Förslag Kommunkansliet föreslår därför att kommunstyrelsen från , uppdrar till socialchefen att fullgöra uppdraget att yttra sig över antagande av hemvärnsmän. et skickas till: PO Leandersson, Angelica Rage, Greger Karlsson

10 Kommunstyrelsen 10 (23) 61 Programvara för begränsning av hemsidor på kommunens publika datorer: finansiering Dnr.125/2004.Dpl.005 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - utse kommunkansliet som systemägare för systemet Websense samt rutiner för hantering av skräppost. - finansieras enligt följande: kr Ekonomikontorets befintliga budget ( ) kr Kommunstyrelsen (biblioteket) kr Barn- och utbildningsnämnden kr Bokförs som förutbetalda kostnader. Arbetsutskottet beslutade , 142 uppdra till IT-enheten att införa datorstöd för filtrering av kommunens Internettrafik med hjälp av programvaran Websense. Tekniskt ansvar IT-enheten svarar för server, serverprogramvara samt installation av detta i kommunens nätverk, kostnadsberäknat till ca 50 tkr ur beviljad ITinvesteringsbudget. Licenser Härutöver tillkommer kostnad för Websense-licenser (upphandlat för 3 år = 119,2 tkr) samt kostnad för programinstallation och utbildningsdag (22,750 tkr) som enl. uppdraget delas lika mellan BUN (Buf) och Kommunstyrelsen (Kansli). Regelverket avseende hur Internettrafiken skall filtreras hanteras av en Etik-grupp bestående av representant för ungdomscentrum, skolorna, biblioteken samt kommunadministration. Spam -filter I syfte att minimera de ökande problemen med skräppost föreslås även att filter för rensning av e-post införes. Forts/

11 Kommunstyrelsen 11 (23) 61 Programvara för begränsning av hemsidor på kommunens publika datorer: finansiering 2-- Dnr.125/2004.Dpl.005 Forts/ De juridiska aspekterna på hur kommuner enl. gällande lagstiftning får hantera inkommande e-post samt administrera den karantän där förmodad skräppost hamnar är fortfarande något oklar. Anti-spam-förening Detta talar för ett medlemskap i intresseföreningen Antispam bildat av Hofors och Motala kommuner där dessa frågor behandlas. Kostnader för medlemskap är i dagsläget 20 tkr i startkostnader och f.n. 4 kr/månad och e-postkonto, vilket för Forshaga kommun med ca 700 innebär en årskostnad på 33,6 tkr. Förutom att detta är ekonomiskt fördelaktigt är syftet med den ideella föreningen att sänka kostnaderna i takt med att fler kommuner ansluter sig.

12 Kommunstyrelsen 12 (23) 62 Region Värmland: Gemensam miljöjuridisk kompetens i Värmland Dnr.45/2005.Dpl Forshaga kommun ställer sig positiv till förslaget om att en gemensam miljöjuridisk kompetens inrättas i Värmland samt att finansieringen sker i förhållande till folkmängd och via taxan för verksamhetsområdet - att Forshaga och Munkfors i detta sammanhang hanteras som en kommun. Region Värmland har efter en projektanställning av en miljöjurist 2004 kommit fram med förslag om att en gemensam miljöjuridisk kompetens inrättas i länet under en försöksperiod om tre år. Projektet visar på ett stort behov av denna kompetens och att det vore en stor vinst med samsyn i kommunerna i många juridiska frågor. Tjänsten skulle utgöras av en heltids miljöjurist placerad i Karlstad och finansieringen sker utifrån en bestämd kostnadsfördelning. Miljö-och byggnämndens yttrande Föreligger miljö-och byggnämndens beslut , 35, där nämnden ställde sig positiv till förslaget om att en gemensam miljöjuridisk kompetens inrättas i Värmland utifrån angivet förslag, då behovet utan tvekan föreligger. Nämnden anser att Forshaga och Munkfors i detta sammanhang hanteras som en kommun. Kostnad och finansiering Miljö-och byggnämnden anser vidare att såväl timfördelning som kostnadsfördelning skall ske utifrån befolkningsmängd, dvs kolumn fyra i förslaget. ( Detta innebär en direkt timfördelning till Forshaga och Munkfors på 8,5 timme per månad med en årskostnad på kronor). et skickas till: Region Värmland, MBN, budgetberedningen

13 Kommunstyrelsen 13 (23) 63 Salmon Tour: Forshaga kommuns deltagande i framtida nätverk kring sportfisketurism Dnr.207/2003.Dpl Forshaga kommun deltar i nätverket Salmon och reserverar extra medel för sportfiskeutveckling i 2006 års budget. - Forshaga kommun verkar för att nätverket får sitt säte i Forshaga. - Kommunkansliet får i uppdrag att inför budgetarbetet återkomma med kostnadskalkyl. Det transnationella EU-projektet SalmonTour, som handlar om utveckling av sportfisketurism, har som sin övergripande målsättning att skapa ett fungerande nätverk av aktörer (myndigheter) från olika delar av Europa där laxen och älvarna har stor betydelse för regionens utveckling. Då Forshaga kommun är internationell projektledare, har vi också ett ansvar för att målsättningen uppnås. Genom nätverket har vi möjlighet att i ett längre perspektiv dra nytta av våra kontakter, samt fortsätta det pågående arbetet med att göra kommunen känd för sitt sportfiske. Ett dokument har utarbetats, där mål, aktiviteter, organisation och ekonomi presenteras. Planen är att dokumentet undertecknas av projektets partners och andra intressenter i samband med projektets avslutningskonferens den 27 maj Det europeiska nätverket kommer att arbeta med att framförallt stärka sportfisketurismens ställning som en viktig del av framtidens näringslivsutveckling. Nätverket ska stödja affärsmöjligheter genom sportfisket. Forts/

14 Kommunstyrelsen 14 (23) 63 Salmon Tour: Forshaga kommuns deltagande i framtida nätverk kring sportfisketurism -2- Dnr.207/2003.Dpl.031 Forts/ Nätverket ska arbeta med erfarenhetsutbyte kring forskning, miljöfrågor, teknisk utveckling mm med anknytning till sportfiskeutveckling. Nätverket ska även anordna årliga konferenser kring ämnet. När det gäller platsen för nätverkets kontor har olika alternativ diskuterats. Det skulle kunna vara Bryssel, hos någon av de andra partners eller hos Forshaga. Dessa diskussioner pågår fortfarande. I dokumentet föreslås att resurser skapas för bl a en 60% tjänst. Den ekonomi som föreslås bygger på ett deltagande av 50 partners i dagsläget är vi sju. Det innebär att under uppbyggnadstiden kommer den partner, som ansvarar för kontoret troligen få bära ytterligare kostnader. Samtidigt som samarbetet med kommunens sportfiskeutvecklare blir omfattande. Kostnader Den framtida medlemsavgiften i nätverket beräknas till ca kr per år, då nätverket är fullt utbyggt. Kostnader för deltagandet i aktiviteter i samband med nätverket uppskattas till kr per år. När det gäller kostnader för att driva nätverket i Forshaga kommun, krävs ytterligare beräkningar. Finansiering Kostnaderna behandlas i samband med det kommande budgetarbetet. et skickas till: Lillemor Bäckström, Lars Emilson, budgetberedningen

15 Kommunstyrelsen 15 (23) 64 Deje IK:s begäran om extra anläggningsbidrag 2005 Dnr.41/2005.Dpl bevilja Deje IK ett extra anläggningsbidrag med kronor - resterande extra anläggningskostnader får medräknas i klubbens underlag för ordinarie ansökan om anläggningsbidrag för aktuellt verksamhetsår. Deje IK begär i en skrivelse daterad , om ett extra anläggningsbidrag. Älvkroksvallen i Deje, har tillsammans med Ängevi i Forshaga, utsetts till arenor för sommarens landskamper för damer U-21. Svenska Fotbollförbundet har besökt anläggningen under hösten för bl a jordprovstagning. Efter analyser har klubben fått rekommendationer om gödsling, hjälpsådd och annan skötsel, som är betydligt mer omfattande än man annars brukar tillämpa. För denna merkostnad begär klubben ett extra anläggningsbidrag med kronor Kultur-och fritidschefens förslag till beslut Kommunstyrelsen rekommenderas besluta att ge Deje IK ett extra anläggningsbidrag med kronor och att resterande extra anläggningskostnader får medräknas i klubbens underlag för ordinarie ansökan om anläggningsbidrag för aktuellt verksamhetsår. et skickas till: Deje IK, Jan C Hagstrand, Mattias Sköld

16 Kommunstyrelsen 16 (23) 65 Forshaga Naturvårdsförening: Ansökan om bidrag till föreläsning - bevilja Forshaga Naturvårdsförening ett bidrag med kronor, som tas ur Kommunstyrelsens konto (3152) kulturprogram. Forshaga Naturvårdsförening ansöker om bidrag till en öppen föreläsning i ämnet örter och svampar. Föreläsare är Tommy Svensson, författare till bl a Den kräsne konsumenten. Tommy Svensson besökte Forshaga under hösten 2004 och höll en mycket uppskattad föreläsning om den mängd mindre nyttiga tillsatser som förekommer i våra livsmedel. Denna gång kallar han sin föreläsning Äventyr bland örter och svampar. Forshaga Naturvårdsförening har tidigare år ansökt och erhållit bidrag till liknande arrangemang, medel har tagits ur det s k kulturprogramanslaget. Förslag Kultur- och fritidschefen föreslår att kommunstyrelsen beviljar Forshaga Naturvårdsförening ett bidrag med kronor, som tas ur Kommunstyrelsens konto (3152) kulturprogram. et skickas till: Forshaga Naturvårdsförening, Jan C Hagstrand

17 Kommunstyrelsen 17 (23) 66 Klarälvsrummet: Finansiering av invigning Dnr.348/2003.Dpl bevilja 10 tkr ur Kommunstyrelsens konto för finansiering av invigning av Klarälvsrummet I samband med konferensen inom Salmon-tour projektet invigs Klarälvsrummet.Speciellt invigda gäster är Kapsyljaktens vinnare 2004, som skänkt kr till Klarälvsrum, ca 30 elever med lärare från Centralskolan, Miljödiplomerade företag samt kommuninvånare. Annonsering sker i lokala publikationer som Kommun-Kontakten och Forshaga/Deje bladet. Press och övriga media inbjuds. Invigningsdagen Mia Widlund och Katrin Johansson ansvarar och planerar för själva invigningskvällen, som startar kl med tal och underhållning. Vi föreslår Laxsnittar (KRAV-märkt Gustavalax från Hagfors) och KRAV-cider, som köps från Forshaga Gästgiveri och bjuds minglande gäster. Kören Damer och herrar kommer eventuellt att sjunga. Gästerna kan se utställningen och prata med de som lånat ut material till utställningen. Elever från åk 1 på Sportfiskeakademin visar hur man knyter en fluga, kastar med kastspö och fiskar i älven. Eleverna hjälper till med serveringen. Kostnader/Finansiering Kostnaderna för invigningen beräknas uppgå till ca 10 tkr, som söks från kommunstyrelsen. et skickas till: LiP (Katrin Johansson, Mia Widlund), Greger Karlsson, Mattias Sköld

18 Kommunstyrelsen 18 (23) 67 Dejefors Musikkår: Ansökan om bidrag för resa till Österrike Dnr.113/2005.Dpl bevilja Dejefors Musikkår10 tkr ur Kommunstyrelsens konto för vänortsarbete, samt att resan redovisas i Kommunkontakten. Dejefors Musikkår ansöker om bidrag för resa till Perg i Österrike i maj 2005 för en liten turné. I resesällskapet ingår Klarälvsblåset i Munkfors samt den nybilade blåsorkestern Tvärdraget för vuxna nybörjare, en bluesgrupp, två rockgrupper och en nybörjarorkester för barn/ungdom. Musikkåren bidrar med 15 deltagare och sammanlagt reser ca 80 personer. En blåsorkester på ca 60 personer kommer från Perg till Deje/Forshaga i augusti. Musikkåren tänker sig ett eventuellt vänortsutbyte. Kostnader Kostnaden är per person kronor och musikkåren anhåller om ett bidrag från Forshaga kommun Finansiering Kommunstrategen föreslår att Forshaga kommun bidrar med 10 tkr och att kostnaden tas ur kommunstyrelsens medel för vänortsutbyte, eftersom resan väntas ge effekt för det internationella engagemanget hos deltagarna samt att intrycken från resan redovisas bl a i Kommunkontakten. et skickas till: Dejefors Musikkår, Lillemor Bäckström

19 Kommunstyrelsen 19 (23) 68 Forshaga Bostadsaktiebolag (FABO): Kommunstyrelsens ombud vid bolagsstämma Dnr.112/2004.Dpl Som sitt ombud vid FABO:s och FEAB:s bolagsstämmor utse kommunchef Greger Karlsson Föreligger kallelse till ordinarie bolagsstämma samt konstituerande styrelsemöte för det Kommunala Bostadsföretaget Forshagabostäder AB (FABO) och Forshaga Energi AB (FEAB) kl Enligt Bolagsordningen 16 skall Forshaga kommun företrädas av ett av kommunstyrelsen utsett ombud. Förslag Kommunstyrelsen föreslås att som sitt ombud utse kommunchef Greger Karlsson. et skickas till FABO, FEAB, Greger Karlsson

20 Kommunstyrelsen 20 (23) 69 Delegeringsbeslut - godkänna redovisningen av delegeringsbeslut 1. Delegeringsbeslut avseende kommunal förköpsrätt Dnr.2/2005.Dpl.257 Med stöd av gällande delegeringsordning har beslutats att kommunen inte har för avsikt att utöva den kommunala förköpsrätten då det gäller följande fastigheter: Fastighet Säljare Köpare Forshaga Öjenäs 1:218 Forshaga Dejefors Västra 23:2 Forshaga Myren 4 Forshaga Risätter 14:5 Matts och Lena Dahlberg Forshaga Dejefors Baptistförsamling Ulf Rönning, Forshaga Lystad og Hafredal hb Stefan Lundkvist och Helene Andersson,Skoghall Derek Sims och Sten Hederby, Deje Ulf Rönning i Forshaga AB TLS Eiendom U.S Sandefjord, Norge 2. Delegeringsbeslut avseende gatukontoret tiden februari, mars 2005: Dnr.33/2005.Dpl.301 Ärende Löpnummer Tillstånd Munkfors Motorclub Tillstånd för penninginsamling: Lutherhjälpen Tillstånd för tävling: Forshaga MC Tillstånd för Vlaborgsmässofirande: N Ulleruds Hembygdsförening Tillstånd för Vikings Tivoli Tillstånd för Forshaga Gästgifveri att tillfälligt stänga av Bruksgatan

21 Kommunstyrelsen 21 (23) 70 Kommunchefen rapporterar Dnr.22/2005.Dpl notera informationen Aktuella markfrågor Tångens MC (Sundstaområdet) Föreningen önskar renovera det äldre, mycket förfallna bostadshuset. Ekonomisk reglering är nödvändig för genomförandet, vilket huvudsakligen sker av klubbmedlemmar. Nytt arrende/hyresavtal måste tecknas och besiktning av planerade insatser sker inom kort. Med tanke på MC-brottslighetens utbredning kommer en granskning av verksamheten att ske. Tångens MC tillhör inte kretsen av kriminellt belastade klubbar.förutom Tångens MC finns inom Forshaga kommun också Grinders MC och Free Spirits MC( ingen av dessa har kriminell belastning) Skivetorp i anslutning till Lundagårdsområdet En person önskar förvärva del av kommunens skogsfastighet i direkt anslutning till Lundagårdsområdet. Problemet är att marken utgör ett viktigt rekreationsområde i direkt anslutning till bostadsbebyggelsen, varför en skyddszon mot bebyggelsen måste säkerställas. Här finns också ett nyckelbiotopsområde som måste säkerställas. Ett förslag till avgränsning har upprättats, liksom värdering av området, en ev försäljning har ingen större ekonomisk betydelse för kommunen. Rekreationsvärdet kan ökas ytterligare genom viss gallring i samverkan med Skogsvårdsstyrelsen. Upphandlingsverksamhet och planering för säkerhetsarbetet Nya riktlinjer för upphandlingsverksamheten håller på att utarbetas. Räddningstjänstförbundet utreder möjligheterna till samverkan med medlemskommunerna vad gäller planläggning av området som innefattas av lagstiftningen om extraordinära händelser i kommuner och landsting.

22 Kommunstyrelsen 22 (23) 71 FABO och FEAB: sammanträdesprotokoll - notera protokollen som en delgivning Föreligger protokoll från styrelsesammanträde i det Kommunala Bostadsföretaget Forshagabostäder AB (FABO) och Forshaga Energi AB (FEAB) för kännedom.

23 Kommunstyrelsen 23 (23) 72 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Dnr.11/2005.Dpl vid nästa sammanträde redovisas enkätundersökningen som gjorts av svenskt Näringsliv, , 82 - i övrigt notera protokollen som en delgivning Föreligger protokoll från arbetsutskottets sammanträden , , samt

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Protokoll 2010-08-10 1 (16) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Avser : 134-145 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S),

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-08-13, Visten, klockan 18:30-20:00 Avser paragrafer 105-124 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell

Läs mer

Kommunfullmäktige 1(18)

Kommunfullmäktige 1(18) Kommunfullmäktige 1(18) Tid och plats: Dömle Herrgård, Deje Kl 18.30-20.10 Avser : 48-61 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Greger Karlsson, kommunchef Justeringens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren 14:00-15:20 ande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Rolf Eriksson (S) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Anna-Karin Johansson (C) Jan Holm (S) Alda

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTURNÄMNDEN 2008-12-12 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTURNÄMNDEN 2008-12-12 1-15 KULTURNÄMNDEN 2008-12-12 1-15 Plats och Tid HamnCompagniet kl 12.30.00-14.00 Beslutande Lisbeth Karlsson (c), ordförande Kerstin Edvinsson (c) i stället för Emil Radanov (c) Lena Hesselroth (c) i stället

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Protokoll 2012-09-11 1 (13) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.30 Avser : 102-112 Beslutande: Angelica Rage (S), ordförande Benny Pedersén (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (9) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12:00 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S) Lars Nyborg (C) Ola

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9) Kommunstyrelsen 2006-04-10 1. (9) Plats och tid: Lärcenter, kl. 13.00 14.05. Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Franz Maretta (s) ersättare för Ove Torpman

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2013-03-14-18 1 (7) Plats och tid 2013-03-14, kl. 08.00 12.30, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn 2013-03-18, kl. 09.00 12.00, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer