Kommunkontoret, Forshaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, Forshaga"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (23) Tid och plats: Kl Kommunkontoret, Forshaga Avser : ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c) Benny Pedersén (s) Kenneth Eriksson (s) Gun Ericsson (s) ersätter Birgitta Kihlgren (s) Lars-Ove Carlsson (s) Maria Norell (s) Anna Johansson (v) ersätter Erica Arwidsson (v) Lars Emilson (c) Göran Adrian (m) Morgan Andersson (fp) Ej tjänstgörander ersättare: Tore Eklund (s) Lewi Gisselfeldt (s) Ann-Charlotte Grahn-Sjöström (fp) Pille Edvardsson, ekonomichef Greger Karlsson, kommunchef Ulla Henriksson, kommunsekreterare Justeringens plats och tid: Kommunkontoret Sekreterare: Ulla Henriksson Ordförande: Angelica Rage Justerare: Göran Adrian (m) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande: Underskrift: Ulla Henriksson

2 Kommunstyrelsen 2 (23) 54 Budgetuppföljning år 2005: per Dnr.98/2005.Dpl uppdra till social- och omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden att till nästa budgetuppföljning ( ) redovisa orsaker och åtgärder till prognosticerade underskott - i övrigt notera redovisningen Arbetsutskottet beslutade , 327, om månatliga budgetuppföljningar redovisade i arbetsutskottet och i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige skall också informeras. Redovisning, driftbudget, tkr per med prognos till årets slut: Nämnd Febr Mars April Maj Juni Juli KS 180 Kansli 170 Ekonomi 100 Personal 0 Tekniska - 90 BUN SON MBN 0 Summa Kommentarer till befarade underskott: Tekniska förvaltningen: underskott på barnmarksunderhåll och grönyteskötsel, som man dock räknar med att komma till rätta med. Barn-och utbildningsnämnden: dyrare avtal avseende skolskjutsar, fler gymnasieelever samt personalkostnader. Social-och omsorgsnämnden: fler och dyrare hemtjänsttimmar, ökat försörjningsstöd. et skickas till: BUN, SON

3 Kommunstyrelsen 3 (23) 55 Anvisningar inför 2006-års budget och flerårsplan Dnr.72/2005.Dpl.002 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta - uppdra till kommunens nämnder att upprätta budget för år 2006 och flerårsplan för enligt anvisningarna Föreligger ekonomichefens förslag till anvisningar inför 2006-års budget och flerårsplan Allmänt Under år 2004 har befolkningen i Forshaga ökat med 8 personer och vi var vid årsskiftet invånare. I planeringen för år 2006 räknar man med invånare och därefter en minskning med 50 personer per år. Övergripande mål Kommunens beräknade resultat skall uppgå till minst 2% av skatteintäkter och statsbidrag Samtliga investeringar skall skattefinansieras Ingen skattehöjning Minst halva resultatet skall användas till amortering av långa lån Ingen amortering av pensionsskulden 2006 Påverkbara över- och underskott kan ombudgeteras mellan åren om så beslutas God ekonomisk hushållning beslutade riksdagen om lagändringar gällande God ekonomisk hushållning. Lagändringarna kan sammanfattas med följande punkter:mål och riktlinjer ska finnas för god ekonomisk hushållning, verksamhetsmässiga mål och riktlinjer skall också finnas, dessa skall vara i samklang med de finansiella målen Revisionen skall bedöma och avge skriftligt yttrande om uppfyllelsen av finansiella målen och verksamhetsmålen i årsredovisning och delårsrapport, återställningstiden för negativa resultat förlängs till tre år. Forts/

4 Kommunstyrelsen 4 (23) 55 Anvisningar inför 2006-års budget och flerårsplan Dnr.72/2005.Dpl.002 Forts/ Synnerliga skäl för att inte återställa negativa resultat ska tas upp både i budget och redovisning, upprättande av åtgärdsplaner ska ske vid negativa resultat, en delårsrapport ska behandlas av fullmäktige samt att laglighetsprövning av balanskravet i budgetbeslutet upphör Skatteintäkter och statsbidrag Skatteintäkterna är uppräknade enl. Sveriges Kommuners och Landstings prognoser. Kostnadsutjämningen är beräknad efter samma variabler som 2005 medan LSS-utjämningen är nedräknad med 2 Mkr. Ett antal riktade statsbidrag har från år 2006 överförts till det kommunala utjämningssystemet. Tillsammans beräknas detta uppgå till 981 Mkr, som bör tillföras BUN:s ram. Ramar 2006 Ramar enl. flerårsplanen gäller med följande justeringar: Kommunstyrelsen: 313 tkr till Räddningstjänst, 347 tkr till Värmlandstrafik,1000 tkr till tekniska förvaltningen och 200 tkr till allmänna val, avdrag 300 tkr ekonomiprojekt. Barn- och utbildningsnämnden: 1243 tkr till personalförstärkningar och 285 tkr till IV programmet, avdrag med 547 tkr för interkommunala ersättningar allt enl. rubriken Skatteintäkter och statsbidrag Ökade lönekostnader kommer att kompenseras med högst 3 %. Investeringar och amorteringar 2006 Målsättningen är att kunna egenfinansiera samtliga investeringar och dessutom få utrymme att amortera kommunens skulder. Flerårsplanen I likhet med tidigare år efterlyses en bättre flerårsplanering. Det som görs idag är att ekonomikontoret teoretiskt gör en framskrivning av beloppen i årsbudgeten och lägger in sådant som är känt. Tidplan Budgetförslaget lämnas till ekonomikontoret i augusti/september, budgetberedningen startar vecka 40 och handläggs av kommunstyrelsen samt fastställs av kommunfullmäktige

5 Kommunstyrelsen 5 (23) 56 Slutredovisningar avseende investeringar 2004 Dnr.92/2005.Dpl.042 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - godkänna redovisade slutredovisningar av investeringsobjekt utförda under år 2004 Föreligger slutredovisningar avseende följande investeringsobjekt: Investeringsobjekt Budget Avvikelse % Förklaring NKlJ-banan (Klarälvsbanan) , 6-10,7 Transport av slipers, förstärkningar mm Ombyggnad enskilda vägar ,7-0,1 Pumpstation Ravinen, Skivsta ,7-9,9 Oförutsedda extraarbeten Dagvattenledning ,7 Reningsverk, sandtvättutrustn ,8 0,7 Överskott ombudg. till pumpar Summa 8500 tkr -655 tkr -7,7% Total budget: tkr, till 50 % statligt finansierad

6 Kommunstyrelsen 6 (23) 57 Kommunrevisorerna: Granskning av årsredovisningen för 2004 Dnr.57/2004 Dpl notera revisionsrapporten samt beakta synpunkterna Revisorerna bedömer att årsredovisnigen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, dess finansiering och den ekonomiska ställningen. De bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Revisorerna bedömer även att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning och åtaganden. Kommunen har i sina redovisningsprinciper angett att man inte följer den kommunala redovisningslagen (KRL), ej tillämpar god redovisningssed alternativt ej följer av Rådet för kommunal redovisning (RKR) utgivna rekommendationer enligt följande: Kommunen saknar dokumentation till redovisningssystemet enligt KRL kap 2 7. Revisorerna föreslår kommunen att upprätta en tidplan för arbetet. Periodiseringen av december månads löneskulder för timanställd personal etc med utbetalning i januari 2005 har ej skett et skickas till: ekonomikontoret, revisorerna

7 Kommunstyrelsen 7 (23) 58 Forshaga kommuns förvaltade stiftelser: redovisning avseende år 2004 Dnr.85/2005.Dpl godkänna redovisningen av de av kommunen förvaltade stiftelserna Föreligger förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning, uppgift om ev. utdelning samt revisionsberättelse avseende de stiftelser Forshaga kommun förvaltar. Fond Ändamål Förmögenhet Utdelning 2004 Stiftelsen Premier till elever i Forshaga , 82 kr 0 kr Myrmansfonden grundskola Stiftelsen Karin o Forshaga Pensionärsförening , 54 kr 1349 kr Otto Kihlbergs minne till fest för dess medlemmar Stiftelsen Donationsfonden Berg 1:2 Trivselbefrämjande åtgärder för pensionärer i Forshaga , 79 kr PRO: 3358 kr SPF: 1317 kr et skickas till: ekonomikontoret

8 Kommunstyrelsen 8 (23) 59 Insamlingsstiftelsen Halvard Franssons Minnesfond: Årsredovisning 2004 Dnr86/2005.Dpl godkänna insamlingsstiftelsen Halvard Franssons minnesfonds årsredovisning för bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret Årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balkandsräkning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2004 föreligger. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 4, att godkänna insamlingsstiftelsen Halvard Franssons minnesfonds årsredovisning för 2004 samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret et skickas till: BUN

9 Kommunstyrelsen 9 (23) 60 Kommunstyrelsens delegeringsförteckning: revidering Dnr.72/2005.Dpl från uppdra till socialchefen att fullgöra kommunstyrelsens uppdrag att yttra sig över antagande av hemvärnsmän Kommunstyrelsens delegeringsförteckning behöver revideras avseende yttranden om antaganden av hemvärnsmän enligt hemvärnsförordningen 5 (SFS 1997:146) Hittills har kommunstyrelsen uppdragit åt sin ordförande att fatta beslut om och yttra sig i sådana ärenden. Hon önskar nu bli befriad från uppdraget. Hemkommunens yttrande Enligt Hemvärnsförordningen får Försvarsmakten får anta personal till hemvärnet genom att ingå avtal med en person om att han eller hon skall tjänstgöra som hemvärnsman. Innan avtal ingås skall hemortskommunen ha fått tillfälle att yttra sig. Innan någon antas som hemvärnssoldat görs därför en grundlig personkontroll, där polisen och militära samt sociala myndigheter samarbetar. Förslag Kommunkansliet föreslår därför att kommunstyrelsen från , uppdrar till socialchefen att fullgöra uppdraget att yttra sig över antagande av hemvärnsmän. et skickas till: PO Leandersson, Angelica Rage, Greger Karlsson

10 Kommunstyrelsen 10 (23) 61 Programvara för begränsning av hemsidor på kommunens publika datorer: finansiering Dnr.125/2004.Dpl.005 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - utse kommunkansliet som systemägare för systemet Websense samt rutiner för hantering av skräppost. - finansieras enligt följande: kr Ekonomikontorets befintliga budget ( ) kr Kommunstyrelsen (biblioteket) kr Barn- och utbildningsnämnden kr Bokförs som förutbetalda kostnader. Arbetsutskottet beslutade , 142 uppdra till IT-enheten att införa datorstöd för filtrering av kommunens Internettrafik med hjälp av programvaran Websense. Tekniskt ansvar IT-enheten svarar för server, serverprogramvara samt installation av detta i kommunens nätverk, kostnadsberäknat till ca 50 tkr ur beviljad ITinvesteringsbudget. Licenser Härutöver tillkommer kostnad för Websense-licenser (upphandlat för 3 år = 119,2 tkr) samt kostnad för programinstallation och utbildningsdag (22,750 tkr) som enl. uppdraget delas lika mellan BUN (Buf) och Kommunstyrelsen (Kansli). Regelverket avseende hur Internettrafiken skall filtreras hanteras av en Etik-grupp bestående av representant för ungdomscentrum, skolorna, biblioteken samt kommunadministration. Spam -filter I syfte att minimera de ökande problemen med skräppost föreslås även att filter för rensning av e-post införes. Forts/

11 Kommunstyrelsen 11 (23) 61 Programvara för begränsning av hemsidor på kommunens publika datorer: finansiering 2-- Dnr.125/2004.Dpl.005 Forts/ De juridiska aspekterna på hur kommuner enl. gällande lagstiftning får hantera inkommande e-post samt administrera den karantän där förmodad skräppost hamnar är fortfarande något oklar. Anti-spam-förening Detta talar för ett medlemskap i intresseföreningen Antispam bildat av Hofors och Motala kommuner där dessa frågor behandlas. Kostnader för medlemskap är i dagsläget 20 tkr i startkostnader och f.n. 4 kr/månad och e-postkonto, vilket för Forshaga kommun med ca 700 innebär en årskostnad på 33,6 tkr. Förutom att detta är ekonomiskt fördelaktigt är syftet med den ideella föreningen att sänka kostnaderna i takt med att fler kommuner ansluter sig.

12 Kommunstyrelsen 12 (23) 62 Region Värmland: Gemensam miljöjuridisk kompetens i Värmland Dnr.45/2005.Dpl Forshaga kommun ställer sig positiv till förslaget om att en gemensam miljöjuridisk kompetens inrättas i Värmland samt att finansieringen sker i förhållande till folkmängd och via taxan för verksamhetsområdet - att Forshaga och Munkfors i detta sammanhang hanteras som en kommun. Region Värmland har efter en projektanställning av en miljöjurist 2004 kommit fram med förslag om att en gemensam miljöjuridisk kompetens inrättas i länet under en försöksperiod om tre år. Projektet visar på ett stort behov av denna kompetens och att det vore en stor vinst med samsyn i kommunerna i många juridiska frågor. Tjänsten skulle utgöras av en heltids miljöjurist placerad i Karlstad och finansieringen sker utifrån en bestämd kostnadsfördelning. Miljö-och byggnämndens yttrande Föreligger miljö-och byggnämndens beslut , 35, där nämnden ställde sig positiv till förslaget om att en gemensam miljöjuridisk kompetens inrättas i Värmland utifrån angivet förslag, då behovet utan tvekan föreligger. Nämnden anser att Forshaga och Munkfors i detta sammanhang hanteras som en kommun. Kostnad och finansiering Miljö-och byggnämnden anser vidare att såväl timfördelning som kostnadsfördelning skall ske utifrån befolkningsmängd, dvs kolumn fyra i förslaget. ( Detta innebär en direkt timfördelning till Forshaga och Munkfors på 8,5 timme per månad med en årskostnad på kronor). et skickas till: Region Värmland, MBN, budgetberedningen

13 Kommunstyrelsen 13 (23) 63 Salmon Tour: Forshaga kommuns deltagande i framtida nätverk kring sportfisketurism Dnr.207/2003.Dpl Forshaga kommun deltar i nätverket Salmon och reserverar extra medel för sportfiskeutveckling i 2006 års budget. - Forshaga kommun verkar för att nätverket får sitt säte i Forshaga. - Kommunkansliet får i uppdrag att inför budgetarbetet återkomma med kostnadskalkyl. Det transnationella EU-projektet SalmonTour, som handlar om utveckling av sportfisketurism, har som sin övergripande målsättning att skapa ett fungerande nätverk av aktörer (myndigheter) från olika delar av Europa där laxen och älvarna har stor betydelse för regionens utveckling. Då Forshaga kommun är internationell projektledare, har vi också ett ansvar för att målsättningen uppnås. Genom nätverket har vi möjlighet att i ett längre perspektiv dra nytta av våra kontakter, samt fortsätta det pågående arbetet med att göra kommunen känd för sitt sportfiske. Ett dokument har utarbetats, där mål, aktiviteter, organisation och ekonomi presenteras. Planen är att dokumentet undertecknas av projektets partners och andra intressenter i samband med projektets avslutningskonferens den 27 maj Det europeiska nätverket kommer att arbeta med att framförallt stärka sportfisketurismens ställning som en viktig del av framtidens näringslivsutveckling. Nätverket ska stödja affärsmöjligheter genom sportfisket. Forts/

14 Kommunstyrelsen 14 (23) 63 Salmon Tour: Forshaga kommuns deltagande i framtida nätverk kring sportfisketurism -2- Dnr.207/2003.Dpl.031 Forts/ Nätverket ska arbeta med erfarenhetsutbyte kring forskning, miljöfrågor, teknisk utveckling mm med anknytning till sportfiskeutveckling. Nätverket ska även anordna årliga konferenser kring ämnet. När det gäller platsen för nätverkets kontor har olika alternativ diskuterats. Det skulle kunna vara Bryssel, hos någon av de andra partners eller hos Forshaga. Dessa diskussioner pågår fortfarande. I dokumentet föreslås att resurser skapas för bl a en 60% tjänst. Den ekonomi som föreslås bygger på ett deltagande av 50 partners i dagsläget är vi sju. Det innebär att under uppbyggnadstiden kommer den partner, som ansvarar för kontoret troligen få bära ytterligare kostnader. Samtidigt som samarbetet med kommunens sportfiskeutvecklare blir omfattande. Kostnader Den framtida medlemsavgiften i nätverket beräknas till ca kr per år, då nätverket är fullt utbyggt. Kostnader för deltagandet i aktiviteter i samband med nätverket uppskattas till kr per år. När det gäller kostnader för att driva nätverket i Forshaga kommun, krävs ytterligare beräkningar. Finansiering Kostnaderna behandlas i samband med det kommande budgetarbetet. et skickas till: Lillemor Bäckström, Lars Emilson, budgetberedningen

15 Kommunstyrelsen 15 (23) 64 Deje IK:s begäran om extra anläggningsbidrag 2005 Dnr.41/2005.Dpl bevilja Deje IK ett extra anläggningsbidrag med kronor - resterande extra anläggningskostnader får medräknas i klubbens underlag för ordinarie ansökan om anläggningsbidrag för aktuellt verksamhetsår. Deje IK begär i en skrivelse daterad , om ett extra anläggningsbidrag. Älvkroksvallen i Deje, har tillsammans med Ängevi i Forshaga, utsetts till arenor för sommarens landskamper för damer U-21. Svenska Fotbollförbundet har besökt anläggningen under hösten för bl a jordprovstagning. Efter analyser har klubben fått rekommendationer om gödsling, hjälpsådd och annan skötsel, som är betydligt mer omfattande än man annars brukar tillämpa. För denna merkostnad begär klubben ett extra anläggningsbidrag med kronor Kultur-och fritidschefens förslag till beslut Kommunstyrelsen rekommenderas besluta att ge Deje IK ett extra anläggningsbidrag med kronor och att resterande extra anläggningskostnader får medräknas i klubbens underlag för ordinarie ansökan om anläggningsbidrag för aktuellt verksamhetsår. et skickas till: Deje IK, Jan C Hagstrand, Mattias Sköld

16 Kommunstyrelsen 16 (23) 65 Forshaga Naturvårdsförening: Ansökan om bidrag till föreläsning - bevilja Forshaga Naturvårdsförening ett bidrag med kronor, som tas ur Kommunstyrelsens konto (3152) kulturprogram. Forshaga Naturvårdsförening ansöker om bidrag till en öppen föreläsning i ämnet örter och svampar. Föreläsare är Tommy Svensson, författare till bl a Den kräsne konsumenten. Tommy Svensson besökte Forshaga under hösten 2004 och höll en mycket uppskattad föreläsning om den mängd mindre nyttiga tillsatser som förekommer i våra livsmedel. Denna gång kallar han sin föreläsning Äventyr bland örter och svampar. Forshaga Naturvårdsförening har tidigare år ansökt och erhållit bidrag till liknande arrangemang, medel har tagits ur det s k kulturprogramanslaget. Förslag Kultur- och fritidschefen föreslår att kommunstyrelsen beviljar Forshaga Naturvårdsförening ett bidrag med kronor, som tas ur Kommunstyrelsens konto (3152) kulturprogram. et skickas till: Forshaga Naturvårdsförening, Jan C Hagstrand

17 Kommunstyrelsen 17 (23) 66 Klarälvsrummet: Finansiering av invigning Dnr.348/2003.Dpl bevilja 10 tkr ur Kommunstyrelsens konto för finansiering av invigning av Klarälvsrummet I samband med konferensen inom Salmon-tour projektet invigs Klarälvsrummet.Speciellt invigda gäster är Kapsyljaktens vinnare 2004, som skänkt kr till Klarälvsrum, ca 30 elever med lärare från Centralskolan, Miljödiplomerade företag samt kommuninvånare. Annonsering sker i lokala publikationer som Kommun-Kontakten och Forshaga/Deje bladet. Press och övriga media inbjuds. Invigningsdagen Mia Widlund och Katrin Johansson ansvarar och planerar för själva invigningskvällen, som startar kl med tal och underhållning. Vi föreslår Laxsnittar (KRAV-märkt Gustavalax från Hagfors) och KRAV-cider, som köps från Forshaga Gästgiveri och bjuds minglande gäster. Kören Damer och herrar kommer eventuellt att sjunga. Gästerna kan se utställningen och prata med de som lånat ut material till utställningen. Elever från åk 1 på Sportfiskeakademin visar hur man knyter en fluga, kastar med kastspö och fiskar i älven. Eleverna hjälper till med serveringen. Kostnader/Finansiering Kostnaderna för invigningen beräknas uppgå till ca 10 tkr, som söks från kommunstyrelsen. et skickas till: LiP (Katrin Johansson, Mia Widlund), Greger Karlsson, Mattias Sköld

18 Kommunstyrelsen 18 (23) 67 Dejefors Musikkår: Ansökan om bidrag för resa till Österrike Dnr.113/2005.Dpl bevilja Dejefors Musikkår10 tkr ur Kommunstyrelsens konto för vänortsarbete, samt att resan redovisas i Kommunkontakten. Dejefors Musikkår ansöker om bidrag för resa till Perg i Österrike i maj 2005 för en liten turné. I resesällskapet ingår Klarälvsblåset i Munkfors samt den nybilade blåsorkestern Tvärdraget för vuxna nybörjare, en bluesgrupp, två rockgrupper och en nybörjarorkester för barn/ungdom. Musikkåren bidrar med 15 deltagare och sammanlagt reser ca 80 personer. En blåsorkester på ca 60 personer kommer från Perg till Deje/Forshaga i augusti. Musikkåren tänker sig ett eventuellt vänortsutbyte. Kostnader Kostnaden är per person kronor och musikkåren anhåller om ett bidrag från Forshaga kommun Finansiering Kommunstrategen föreslår att Forshaga kommun bidrar med 10 tkr och att kostnaden tas ur kommunstyrelsens medel för vänortsutbyte, eftersom resan väntas ge effekt för det internationella engagemanget hos deltagarna samt att intrycken från resan redovisas bl a i Kommunkontakten. et skickas till: Dejefors Musikkår, Lillemor Bäckström

19 Kommunstyrelsen 19 (23) 68 Forshaga Bostadsaktiebolag (FABO): Kommunstyrelsens ombud vid bolagsstämma Dnr.112/2004.Dpl Som sitt ombud vid FABO:s och FEAB:s bolagsstämmor utse kommunchef Greger Karlsson Föreligger kallelse till ordinarie bolagsstämma samt konstituerande styrelsemöte för det Kommunala Bostadsföretaget Forshagabostäder AB (FABO) och Forshaga Energi AB (FEAB) kl Enligt Bolagsordningen 16 skall Forshaga kommun företrädas av ett av kommunstyrelsen utsett ombud. Förslag Kommunstyrelsen föreslås att som sitt ombud utse kommunchef Greger Karlsson. et skickas till FABO, FEAB, Greger Karlsson

20 Kommunstyrelsen 20 (23) 69 Delegeringsbeslut - godkänna redovisningen av delegeringsbeslut 1. Delegeringsbeslut avseende kommunal förköpsrätt Dnr.2/2005.Dpl.257 Med stöd av gällande delegeringsordning har beslutats att kommunen inte har för avsikt att utöva den kommunala förköpsrätten då det gäller följande fastigheter: Fastighet Säljare Köpare Forshaga Öjenäs 1:218 Forshaga Dejefors Västra 23:2 Forshaga Myren 4 Forshaga Risätter 14:5 Matts och Lena Dahlberg Forshaga Dejefors Baptistförsamling Ulf Rönning, Forshaga Lystad og Hafredal hb Stefan Lundkvist och Helene Andersson,Skoghall Derek Sims och Sten Hederby, Deje Ulf Rönning i Forshaga AB TLS Eiendom U.S Sandefjord, Norge 2. Delegeringsbeslut avseende gatukontoret tiden februari, mars 2005: Dnr.33/2005.Dpl.301 Ärende Löpnummer Tillstånd Munkfors Motorclub Tillstånd för penninginsamling: Lutherhjälpen Tillstånd för tävling: Forshaga MC Tillstånd för Vlaborgsmässofirande: N Ulleruds Hembygdsförening Tillstånd för Vikings Tivoli Tillstånd för Forshaga Gästgifveri att tillfälligt stänga av Bruksgatan

21 Kommunstyrelsen 21 (23) 70 Kommunchefen rapporterar Dnr.22/2005.Dpl notera informationen Aktuella markfrågor Tångens MC (Sundstaområdet) Föreningen önskar renovera det äldre, mycket förfallna bostadshuset. Ekonomisk reglering är nödvändig för genomförandet, vilket huvudsakligen sker av klubbmedlemmar. Nytt arrende/hyresavtal måste tecknas och besiktning av planerade insatser sker inom kort. Med tanke på MC-brottslighetens utbredning kommer en granskning av verksamheten att ske. Tångens MC tillhör inte kretsen av kriminellt belastade klubbar.förutom Tångens MC finns inom Forshaga kommun också Grinders MC och Free Spirits MC( ingen av dessa har kriminell belastning) Skivetorp i anslutning till Lundagårdsområdet En person önskar förvärva del av kommunens skogsfastighet i direkt anslutning till Lundagårdsområdet. Problemet är att marken utgör ett viktigt rekreationsområde i direkt anslutning till bostadsbebyggelsen, varför en skyddszon mot bebyggelsen måste säkerställas. Här finns också ett nyckelbiotopsområde som måste säkerställas. Ett förslag till avgränsning har upprättats, liksom värdering av området, en ev försäljning har ingen större ekonomisk betydelse för kommunen. Rekreationsvärdet kan ökas ytterligare genom viss gallring i samverkan med Skogsvårdsstyrelsen. Upphandlingsverksamhet och planering för säkerhetsarbetet Nya riktlinjer för upphandlingsverksamheten håller på att utarbetas. Räddningstjänstförbundet utreder möjligheterna till samverkan med medlemskommunerna vad gäller planläggning av området som innefattas av lagstiftningen om extraordinära händelser i kommuner och landsting.

22 Kommunstyrelsen 22 (23) 71 FABO och FEAB: sammanträdesprotokoll - notera protokollen som en delgivning Föreligger protokoll från styrelsesammanträde i det Kommunala Bostadsföretaget Forshagabostäder AB (FABO) och Forshaga Energi AB (FEAB) för kännedom.

23 Kommunstyrelsen 23 (23) 72 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Dnr.11/2005.Dpl vid nästa sammanträde redovisas enkätundersökningen som gjorts av svenskt Näringsliv, , 82 - i övrigt notera protokollen som en delgivning Föreligger protokoll från arbetsutskottets sammanträden , , samt

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79 Protokoll 2009-10-27 1 (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 21.15 Avser : 78-98 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund Kommunstyrelsen 1(19) Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192 ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Ann-Charlotte Grahn-Sjöström (fp), tjg ersättare Sten

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation 3. Kommunalrådet har ordet! 5. Förvaltningsberättelse 7.. - Kommunen 7 - Koncernen 26 Sammanställd redovisning resultaträkning/finansieringsanalys. 28 Sammanställd

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 )

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-16.10 Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Mikael Stedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer