Årsredovisning Fondväggen i P-hus David Bagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Fondväggen i P-hus David Bagare"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Fondväggen i P-hus David Bagare 1

2 » p-platser» 930 ytparkeringar» 240 garage» 29 egna anläggningar» 21 infartsparkeringar 2

3 » Innehåll VD Christian Rockberger om det ekonomiska utfallet.. 4 Stockholm Parkerings uppgifter Trafikborgarrådet Ulla Hamilton Samtal om Stockholm Parkerings nya affärsplan Viktiga händelser Parkeringsanläggningar - kartbild Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Attraktiva parkeringar för alla Nöjda kunder är vårt främsta mål Statistik Resultatet 2012 i sammandrag Årsredovisning Förvaltningsberättelse Bolaget i sammandrag Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Granskningsrapport Styrelsen Ledningsgruppen Produktion Stockholm Parkering 2013 Grafisk form Anne Lintala Foto Thomas Henriksson, Orange AV Produktion AB, omslag och sid 4, 8, 9, 36 och 38 Tryck EO Grafiska Papper omslag Profisilk 250 g Inlaga Profisilk 130 g Bilden på omslaget är från P-hus David Bagare där fondväggen på nyrenoverade plan 3 associerar till Nalen. 3

4 V D C h r i s t i a n R o c k b e r g e r o m d e t e k o n o m i s k a u t f a l l e t» Rekordstarkt resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 58 mnkr exklusive stimulansåtgärder, vilket är det bästa resultatet i bolagets historia. En stor del av denna resultatförbättring hänförs till att beläggningen har ökat med två procentenheter, till 88 procent sett över hela beståndet. Två procentenheter kanske inte låter så mycket men innebär att fler parkeringsplatser används en vanlig dag. Det motsvarar 8 nybyggda garage eller 16 kilometer gata med kantstensparkerade bilar, det vill säga sträckan Medborgarplatsen Skanstull 15 gånger. Den ökade beläggningen innebär därmed inte bara ökade intäkter för bolaget utan även att våra parkeringsplatser gör betydligt mer nytta vilket kommer alla stockholmare till del. Den satsningen bolaget gjort, inom ramen för Stimulans för Stockholm, på bland annat tryggare, ljusare och renare garage har därmed givit en god effekt genom att allt fler väljer att parkera i våra garage. En del av det rekordstarka resultatet förklaras av det ökade förtroendet vi fått av våra uppdragsgivare. Under våren 2012 fick vi bland annat uppdraget att sköta parkeringsanläggningarna vid 13 sjukhus, med cirka 3000 p-platser. En stor insats har alla anställda på bolaget bidragit med, genom att arbeta lite smartare och lite mer kostnadseffektivt. Trots att volymen har ökat har antalet anställda minskat med fem personer. Många kostnader har pressats, bland annat har våra kostnader för kontorslokaler mer än halverats. Det mervärde som vi nu skapar förfogar givetvis våra ägare över. Som kommunalt bolag finns det många värden, vid sidan om de rent ekonomiska, som vi kan bidra med till Stockholms stad. Vi ser där fram emot den rollen vi kan få i ett växande Stockholm. 4

5 S t o c k h o l m P a r k e r i n g s u p p g i f t e r Stockholm Parkerings mål och uppgifter Stockholm Parkerings uppgifter och ägardirektiv finns redovisade i Stockholms stads budget 2012: Bolagets främsta uppgift är att avlasta gatunätet från söktrafik och parkerade fordon genom att finansiera byggandet av nya garage och ha en hög beläggning i de anläggningar bolaget förfogar över. Bolaget bygger och driver både anläggningar som verkar på den kommersiella marknaden och anläggningar som har som enda syfte att avlasta gatunätet. I syfte att stimulera användningen av elbilar ska laddningsmöjligheter anläggas i bolagets anläggningar. De bilar som är berättigade till statens så kallade supermiljöbilspremie ska dessutom kunna parkera förmånligt och i vissa fall gratis i bolagets öppna anläggningar under perioden Därefter görs en utvärdering. I de kommersiella anläggningarna ska lönsamheten vara god för att klara av finansieringen av övriga anläggningar samt byggandet av nya. Som ett led i stadens miljöbilsstrategi har Stockholms Stads Parkerings AB inlett arbetet för att möjliggöra laddning av elbilar inom parkeringsbolagets bestånd. I ett första skede planeras 100 laddningsplatser. Stockholms Stads Parkerings AB har tagit fram ett förslag på modell för samnyttjade parkeringsplatser, så kallade P-köp. Förslaget ska prövas i berörda nämnder. Ägardirektiv för Genomföra bolagets investeringsplan om ett tiotal planerade nya parkeringsanläggningar och i samarbete med exploateringskontoret påbörja genomförandet av det nya programmet för tillkommande parkeringsanläggningar. I samverkan med exploateringsnämnden verka för infartsparkeringsmöjligheter, och inom ramen för detta ska samarbete sökas med AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner. Medverka i utvecklingen av vision Söderstaden genom bland annat förvärv av garaget under den nya Stockholmsarenan. Behålla en försiktig prispolitik, men genomföra prisjusteringar när marknaden så medger. Skapa effektiva och attraktiva infartsparkeringar med ett gott serviceutbud. Fortsätta kvalitetsarbetet inom bolaget, vilket bland annat innebär ökad trygghet och trivsel för bilisterna. Fortsätta se över möjligheten att teckna avtal om stadens övriga bolags parkeringsverksamhet. Delta i elbilsstrategin genom att fullfölja sitt initiativ att i samarbete med Fortum genomföra en utbyggnad av laddstolpar i Stockholm, samt utvärdera hur elladdplatserna används. Kommande så kallade supermiljöbilspremiebilar ska kunna parkera förmånligt och i vissa fall gratis i bolagets öppna anläggningar under perioden Fortsätta pröva möjligheten att outsourca delar av driftverksamheten. Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader. Följa upp försöket med avgiftsfria infartsparkeringar och se över möjligheten att utöka detta samt göra en översyn av infartsparkeringarnas läge och nyttjandegrad. Följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer. 5

6 Tr a f i k b o r g a r r å d e t U l l a H a m i l t o n Foto: Jonna Thomasson» Framkomlighet är en fråga för oss alla! Stockholm växer så det knakar. Mycket talar för att Stockholm stads befolkning kommer att ha ökat med cirka en fjärdedel år 2030, d.v.s. vi är då mer än en miljon stockholmare. Nästan hälften av befolkningsökningen i Sverige sker i vårt län. Många av dessa nya, unga som inflyttade, kommer att ha sina arbetsplatser i Stockholm. Många fler kommer alltså att leva och verka på samma yta, och det innebär enorma utmaningar för hela trafiksystemet. Efter många år av eftersatt infrastruktur finns det nu planer för nya vägar och spår. Citybanan, Förbifart Stockholm, förlängningar av tunnelbanan och tvärbanan samt en fullbordan av ringen runt Stockholms innerstad är bara några exempel. Men jag tror inte att dessa nya investeringar kommer att räcka. Vi kan inte bygga nya gator innanför tullarna. Den gatumark som vi har räcker knappt i dag för att alla funktioner som vi skulle vilja ha där. Det behövs en minst 45 meter bred gata för att få plats med de viktigaste funktionerna. De flesta huvudgator i Stockholm är 20 meter breda, såsom Hornsgatan eller 30 meter, såsom Sveavägen. Kort sagt, vi måste prioritera och använda den befintliga infrastrukturen på ett effektivare sätt. Därför prioriterar Stockholms stad framkomligheten för de trafikslag som transporterar flest människor och gods på minst yta, det vill säga kollektivtrafik, cykel, gång och godsfordon med hög beläggning. En blå stadsbuss har 46 sittplatser, 6 fällsitsar och kan rymma maximalt 124 passagerare. Det betyder att framkomligheten ska säkras för bussarna via busskörfält. Infrastrukturen för cyklister byggs ut. Gångtrafikanterna får bättre förutsättningar. Längs huvudgatorna kommer den rörliga trafiken att prioriteras, framför långtidsparkering. Mer yta för rörlig trafik och mindre yta till parkerade bilar. 6

7 Tr a f i k b o r g a r r å d e t U l l a H a m i l t o n Cirka 15 procent av gatuytan i staden används idag för bilparkering. Två tredjedelar av hushållen i hela Stockholm har tillgång till en bil och av dem parkerar ca 38 procent vid gatan när de är i bostaden. Hälften parkerar i ett privat garage eller tomt och 11 procent i ett allmänt parkeringsgarage. Av de som bor i innerstaden är det ca hälften som parkerar bilen på gatan. När gatumarken används för långtidsparkering vid bostaden eller arbetet kommer den på många håll i en allt tätare stad, i konflikt med behov av korttidsparkeringar. Även andra viktiga funktioner med behov av tillgång till kantsten, till exempel vid lastning eller lossning av gods, vid angöring i taxi eller när stadens gator ska sopas eller snöröjas påverkas. Idag finns det ingen absolut brist på parkeringsplatser i Stockholm. En genomsnittlig bil står parkerad mer än 95 procent av tiden och alla stadens bilar tar vägen någonstans. Dock finns det inte plats för fler parkeringsplatser på gatan. Därför behövs det fler parkeringsplatser under jord eller inom fastigheter för att ta hand om den ökning av antalet bilar som följer av Stockholms ökade befolkning. För med den tillväxt som vi ser i Stockholm så kommer allt mer av den parkering som idag sker på gatorna att flyttas till parkeringshus och infartsparkeringar. Det innebär också att skillnaden mellan månadskostnaden att parkera på gatan och att parkera i garage kommer att minska. Stockholm Parkering har en viktig roll i detta, för att Stockholm ska ha en rimlig trafiksituation i framtiden. Genom att Stockholm Parkering tillhandahåller attraktiva parkeringar i garage och på infartsparkeringar, genom att bygga nya garage och aktivt ta del i parkeringsfrågor vid planering av nya områden, bidrar bolaget till framkomligheten på stadens gator. Det handlar inte bara om att bygga nytt utan också om att se till att kapaciteten i det befintliga beståndet utnyttjas maximalt. Flera målgrupper kan använda samma garage, fast vid olika tidpunkter. Via prissättningen kan incitament skapas för de som kör mer sällan, att parkera bilen i ett garage utanför tullarna och därmed ge sin plats till en som har ett större behov av att ha bilen i sin närhet. Kort sagt: Balansen mellan andelen parkering på gata och i garage kommer sannolikt att behöva ändras för att trygga en god framkomlighet och utveckling av Stockholms stad. 7

8 S a m t a l o m S t o c k h o l m P a r k e r i n g s n y a a f f ä r s p l a n» Vision: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa!» Affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass genom att frigöra gator från söktrafik och parkerade bilar, genom att skapa attraktiva-, miljövänliga-, tillgängliga- och trygga parkeringsanläggningar. Den 8 december 2012 beslutade styrelsen för Stockholm Parkering om en ny affärsplan och vision. Här berättar Stockholm Parkerings ordförande Christer Mellstrand och VD Christian Rockberger om beslutet. Varför fick Stockholm Parkering en ny affärsplan och vision? Arbetet med den nya affärsplanen har varit fokuserat på att sätta fingret på Stockholm Parkerings uppgift i Stockholm stad. Stockholm stad befinner sig i en spännande och väldigt expansiv utveckling, och där har Stockholm Parkering en viktig roll att spela. Stockholm Parkering ska vara ett strategiskt instrument för våra ägare i arbetet med att utveckla Stockholm stad. För att klara denna viktiga roll krävs att bolaget har en tydlig färdriktning. Därför är planen och visionen tydligt kopplade till Stockholms stads övergripande vision, Vision Som kommunalt bolag finns det många värden vi kan leverera till staden vid sidan om det rent ekonomiska. Det är dock viktigt att det finns samma tydlighet och uppföljning kring dessa mål. Den nedbrutna affärsplanen ska i förlängningen utgöra en tydlig länk mellan den enskildes arbetsinsatser och de totala värden vi levererar till staden, såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga. Vad vill du uttrycka med visionen Vi skapar utrymme för Stockholm att växa? En vision är en framtidsbild som är så stark att den driver till handling. En stark vision fungerar både som bränsle och vägvisare, den hjälper företaget att motivera medarbetare, attrahera kunder och partners och att ta strategiskt viktiga beslut. Stockholm är på många sätt en motor inte bara för Sverige utan för hela Skandinavien. I Stockholmsregionen finns och bildas ständigt nya jobb. För att Stockholm ska kunna fortsätta att växa behöver stadens värdefulla mark användas mer effektivt och frigöras från parkerade bilar för att öka framkomligheten på gatorna. I Vision 2030, förespås att Stockholm kommer att växa med mer än en halv miljon människor. Gatuutrymmet kommer dock inte att växa. Därför måste det användas mer effektivt. I första hand kommer den rörliga trafiken på gatorna att prioriteras och parkeringen kommer att nedprioriteras. Där kommer vi in. Vi bidrar till att skapa utrymme på stadens gator genom att tillhandahålla attraktiva garageplatser och infartsparkeringar. 8

9 VD Christian Rockberger och ordförande Christer Mellstrand På vilka konkreta sätt kan Stockholm Parkering skapa utrymme för Stockholm att växa? Ett av våra viktigaste bidrag till ett växande Stockholm är de nya parkeringsgarage som vi bygger. Ett nytt parkeringsgarage motsvarar ett par kilometer kantstensparkerade bilar. Totalt motsvarar de parkeringsanläggningar vi byggt 37 kilometer kantstensparkerade bilar. Utrymme som kan frigöras för den rörliga biltrafiken, kollektivtrafikfält, cykelfält, gående eller angöring. Även genom att se till att vi har en hög beläggning i våra anläggningar, dygnet runt, ökar vi den nyttan som de befintliga anläggningarna fyller genom att exempelvis avlasta gatunätet. Vilken nytta gör Stockholm Parkering för dem som inte har bil? Alla stockholmare är vinnare när Stockholm Parkering bygger nya garage. Vid sidan om dem som nyttjar garaget i egenskap av boende, besökande och arbetande tar alla hem vinsterna av det utrymmet som kan frigöras på gatan. En ökad framkomlighet gynnar samtliga trafikantgrupper. Exemplen är även många då utrymmet som skapats använts för konkreta stadsmiljöförbättringar. Medborgarplatsen och Polishusparken är exempel på områden som förvandlats från döda parkeringsytor till levande torg och gröna oaser. Hur arbetar ni för att alla ska känna sig trygga att parkera i garage? I ett framtida Stockholm där fler blir hänvisade att parkera i garage är det givetvis ännu viktigare att alla känner sig trygga att parkera i dem. Och det handlar delvis om känslor då det inte finns något som tyder på att det skulle vara mindre säkert att parkera i garage än på gatan. Vi har sedan drygt tio år bedrivit ett systematiskt arbete för att öka belysningen, bygga bort prång och förhindra obehöriga att vistas i garagen. Det vi tidigare kunde lyfta fram som föredömen har nu blivit vår grundnivå. Nu vässar vi kraven ytterligare. Nu handlar det bland annat om att bygga ut mobiltäckningen i garagen och öppna upp med glasade entrédörrar och portar. 9

10 V i k t i g a h ä n d e l s e r Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Stockholm Parkerings styrelse antog den 8 december en ny affärsplan och vision. Bolaget förvärvade Hjärnegaraget, 59 p-platser, på Kungsholmen. Den 14 mars invigdes huvudkontorets nya lokaler i Globenområdet. Flytten från Medborgarplatsen till Globenområdet resulterade i en halvering av hyreskostnaderna, egentligen mer, eftersom den förra hyresvärden aviserade om en kraftig hyreshöjning. Stockholm Parkering lämnade in bygglovsansökan för Stigbergsgaraget som ska rymma minst 200 bilar och ha laddplatser på de mest attraktiva platserna. En bygglovsansökan lämnades också in för Råcksta infartsparkering som ska få tre nya plan på de två befintliga, med 450 nya p-platser. Foto: LeStudio Upphandling av nya stödsystem för bolagets verksamhet avslutades under sommaren Verksamhetssystemet byts ut till standardiserade system och det arbetet påbörjades hösten Syftet är att förbättra beslutsunderlaget, minska sårbarheten och minska de administrativa kostnaderna. Upprustningsåtgärder i enlighet med Stimulans för Stockholm genomfördes för 20 mnkr. P-hus David Bagare var det enskilt största objektet där plan 3 fick nytt tätskickt, ny elinstallation samt målning och konstnärlig utsmyckning. 33 privata supermiljöbilsägare ansökte om och fick gratis parkeringstillstånd om maximalt 5 timmar per parkeringstillfälle. 10

11 V i k t i g a h ä n d e l s e r Våren 2012 tecknade bolaget ett avtal med Locum avseende parkeringar vid 13 sjukhus, med sammanlagt cirka 3000 p-platser. En överenskommelse gjordes med SGA fastigheter om att Stockholm Parkering ska sköta driften av Arenagaraget under Tele 2 Arenan. Bolaget har under året förtydligat skyltningen vid infartsparkeringarna och dessutom antagit ett nytt skyltprogram som ska ge anläggningarna en gemensam profil och stärka bolagets varumärke. Bolaget har hjälpt Stockholms stad med projekteringen av garage i Hagastaden. En ny grusparkering med 38 p-platser färdigställdes på Östgötagatan 100. Tidigare var platsen fullbelagt med skrotbilar. Dessa är nu borta och där erbjuds istället ordnad parkering.. Beläggningen i anläggningarna var 88 procent, den högsta siffran någonsin! Bolaget lanserade en mobilanpassad hemsida och mobilanpassade kartor där man t.ex. får en anvisning till närliggande parkeringsanläggningar beroende på var man befinner sig. I sina anläggningar erbjuder Stockholm Parkering sammanlagt 282 laddplatser för elbilar Ropstens infartsparkering minskade från 840 till 570 p-platser då Exploateringskontoret i Stockholms stad behövde ta en del av parkeringen i anspråk för att där bygga ett logistikcentrum som behövs i det pågående bygget av Norra Djurgårdsstaden. 11

12 P a r ke r i n g s a n l ä g g n i n g a r s o m S t o c k HANSTA AKALLA HUSBY KISTA STOCKHOLM KISTA TENSTA LUNDA RINKEBY HÄSSELBY VILLASTAD SPÅNGA BROMSTEN KÄLVESTA NÄLSTA SOLHEM VINSTA HÄSSELBY VILLASTAD HÄSSELBY GÅRD FLYSTA VÄLLINGBY NORRA DJURGÅRDEN BÄLLSTA HÄSSELBY STRAND SUNDBY MARIEHÄLL STOCKHOLM RÅCKSTA ENEBY GRIMSTA BECKOMBERGA H BROMMA ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE NORRA ÄNGBY RIKSBY BLACKEBERG VASASTADEN SÖDRA ÄNGBY ULVSUNDA ÅKESHOV TRANEBERG STADSHAGEN KRISTINEBERG NORRMALM NOCKEBYHOV ÖSTERMAL KUNGSHOLMEN ÅKESLUND ABRAHAMSBERG STORA MOSSEN OLOVSLUND ALVIK FREDHÄLL NOCKEBY HÖGLANDET ÅLSTEN ÄPPELVIKEN MARIEBERG LILLA ESSINGEN STORA ESSINGEN GAMLA STAN RIDDARHOLMEN SKEPP HOLM LÅNGHOLMEN REIMERSHOLME SMEDSLÄTTEN SÖDERMALM GRÖNDAL STOCKHOLM LILJEHOLMEN ASPUDDEN H MIDSOMMARKRANSEN MÄLARHÖJDEN BREDÄNG HÄGERSTEN ÅRSTA HÄGERSTENSÅSEN VÄSTERTORP VÄSTBERGA ENSKEDE GÅRD SÄTRA JOHANNESHOV ÖSTBERGA FRUÄNGEN ENSKEDEFÄLTET LISEBERG SOLBERGA SKÄRHOLMEN GAML ENSKE ÖRBY SLOTT LÅNGBRO STUREBY SVEDMYRA VÅRBERG HERRÄNGEN ÄLVSJÖ ÖRBY LÅNGSJÖ BANDHAGEN STOCKHOLM TALLK HÖGDALEN G ÄN HAGSÄTRA RÅGSVED FAGERSJÖ FA FARSTANÄSET 12

13 h o l m P a r k e r i n g a n s v a r a r f ö r Garage Besöksparkering Förhyrda platser Besöksparkering och förhyrda platser Besöksparkering, förhyrda platser och kvällsparkering Övervakning av besöksparkering JORTHAGEN Övervakning av förhyrda platser Övervakning av besöksparkering o förhyrda platser M S- EN SÖDRA AMMARBY- HAMNEN LADUGÅRDSGÄRDET DJURGÅRDEN Ytparkeringar Besöksparkering Förhyrda platser Besöksparkering och förhyrda platser Infartsparkering Övervakning av besöksparkering A DE ENSKEDE- DALEN BJÖRKHAGEN KÄRRTORP BAGAR- MOSSEN Övervakning av förhyrda platser Övervakning av besöksparkering och förhyrda platser ROGEN HAMMARBY- HÖJDEN UBB- GEN SKARPNÄCKS GÅRD HÖKARÄNGEN FLATEN SKÖNDAL ORHEM RSTA LARSBODA SKRUBBA FARSTA STRAND 13

14 Det planerade Norra Stations garaget i Hagastaden kommer att ligga under Timglasparken WSP är upphovsman till bilden» Stockholm Parkering har som mål att bygga nya underjordiska garage. Vi ska frigöra mark för framkomlighet, rekreation, nyexploatering och finare stadsmiljö. 14

15 V i s k a p a r u t r y m m e f ö r S t o c k h o l m a t t v ä x a! Hjärnegaraget förvärvades Stockholm Parkering bidrar till framkomlighet på stadens gator dels genom att bygga egna anläggningar, dels genom att förvärva garage. År 2012 förvärvades Hjärnegaraget, med 59 p-platser, på Kungsholmen. Därmed säkerställdes att garaget även fortsättningsvis kommer att användas för parkeringsändamål och inte för annan verksamhet. Stigbergsgaraget Bolagets nästa garageprojekt under jord är Stigbergsgaraget, på Södermalm. Garaget kommer att ge plats åt minst 200 bilar och givetvis kommer det att finns ett antal elbilsuttag. Stigbergsgaraget fyller en viktig funktion då parkeringsmöjligheterna i gatumiljö i området kommer att minska, bland annat som en följd av Nya Slussen och förändringar vid Folkungagatan. Under 2012 ansökte Stockholm Parkering om bygglov för att bygga Stigbergsgaraget. Ett exploateringsavtal har ingåtts med Exploateringskontoret i Stockholms stad. Veidekke upphandlades som totalentreprenör för projektering och byggnation. Bygglovet för Stigbergsgaraget medger också byggnation av ytterligare parkeringsplatser vilket kan nyttjas för att tillgodose ett parkeringsbehov vid utbyggnad av Ersta diakonis sjukhusområde. Just nu pågår därför en diskussion om parkeringsköp mellan bolaget och Ersta diakoni. Planerad byggstart av Stigbergsgaraget är i augusti 2013 och byggnationen beräknas vara klar Parkeringsköp Stockholm Parkering fick redan i 2011 års ägardirektiv ett uppdrag om ett ökat samnyttjande genom parkeringsköp. Parkeringsköp innebär att istället för att varje byggherre själv bygger egna garage, sker ett samarbete med Stockholm Parkering. Stockholm Parkering bygger en anläggning som tillfredställer områdets behov. Grundidén är att flera intresenter är med och delar på investeringskostnaderna. En annan grundpelare är ett bättre nyttjande av garaget när det väl är taget i drift eftersom det kan användas av fler målgrupper än exempelvis endast av de boende i området. Längst med konceptet parkeringsköp har bolaget kommit i Råcksta, där vi är med och skapar 450 nya parkeringsplatser för de framtida boende i Vällingby Parkstad. Råcksta infartsparkering ska byggas ut med tre nya plan på de två befintliga. En bygglovsansökan lämnades in år 2012 och ett förfrågningsunderlag har tagits fram. Nybyggnationen beräknas stå klar år När garaget öppnar efter påbyggnaden kommer det att ha både förhyrda p-platser och en besöksparkering/ infartsparkering. Mycket kraft har även lagts ner, tillsammans med Exploateringskontoret, på att utreda förutsättningarna för Norra Stations garaget i Hagastaden. Enligt planen får garaget cirka p-platser och blir då det största garaget i bolagets bestånd. I övrigt har arbetet fortskridit med utredning av de projekt som presenterades i Idékatalogen 2010, till exempel garagen vid Armémuseum och på Kommendörsgatan på Östermalm. Även i det lilla blir det effekter för stadsmiljön! Bolaget har färdigställt en parkering Skanstull yta vid Östgötagatan 100 på Södermalm. Tidigare var området fullt av skräp och skrotbilar. Både bolaget och Exploateringskontoret hade identifierat problemområdet och beslut togs om att rusta upp platsen för ordnad parkering. Skrotbilarna forslades bort och nu finns där en iordningställd, övervakad yta för boende och arbetande i närheten. Skanstulls yta kan kännas som ett litet projekt med sina 38 p-platser. Effekten blev dock positiv för området en ökad trygghet genom att skrotbilar försvann och en plats för eventuell kriminalitet byggdes bort. Nu är 30 av de 38 p-platserna uthyrda. I runda tal betyder det nästan 300 meter frigjord kantstensparkering. 15

16 A t t r a k t i v a p a r k e r i n g a r f ö r a l l a Stockholm Parkering satsar på kvalitet Attraktiva garage är ett absolut krav om Stockholm Parkering ska kunna hjälpa till att minska gatumarksparkeringen i ett växande Stockholm. Stockholm Parkering har under lång tid arbetat med en metod för kvalitetskontroll av parkeringsanläggningar som vi kallat för Q-märkning. En grupp medarbetare inspekterade årligen ett antal garage utifrån fastställda kriterier. Kriterierna var att garagen skulle vara rena och fräscha, upplevas som ljusa och säkra, inte ha mörka hörn, ha tydlig och korrekt linjemarkering och att det skulle vara bekvämt att köra in i garaget och parkera. Under de senaste åren har bolaget renoverat och rustat upp parkeringsanläggningar, bytt belysning och portar m.m. för ca 80 mnkr, både inom ramen för Stimulans för Stockholm och inom ramen för övriga investeringar. Detta har resulterat i att så många parkeringsanläggningar numera uppfyller villkoren för kvalitetsmärkningen att den numera utgör en grundnivå. Därför ska bolaget höja ribban. Stockholm Parkering lämnar Q-märkningen och inför istället ett kvalitetsarbete under benämningen Premiummärkning. En symbol för detta har tagits fram och just nu väljs kriterierna som ska ingå i Premiumutmärkelsen. Ett kriterium som parkeringsanläggningen ska uppfylla är att den ska ha mobiltäckning. Under 2012 renoverade Stockholm Parkering anläggningar för ca 22,5 mnkr, varav 20 mnkr är pengar inom ramen för Stimulans för Stockholm. Tolv anläggningar har blivit ommålade, sju garage har fått ny belysning och fem har fått nya garageportar. Utöver detta har ett antal anläggningar fått ny asfalt, linjemålats och nya laddstolpar för elbilar har installerats. Bolaget har också ökat säkerheten vid mynttömning av biljettautomater, installerat nya biljettautomater och förbättrat betalinformationen i många anläggningar. Stockholm Parkering förvärvade 2011 P-hus David Bagare i centrala Stockholm. Under 2012 påbörjades en total renovering av hela garaget. Renoveringen av det översta planet är färdigt och arbetet fortsätter med de två nedersta planen Stockholm Parkering banar väg för elbilarnas intåg I slutet av år 2011 infördes gratis parkering på Stockholm Parkerings besöksparkeringar till så kallade supermiljöbilar. En supermiljöbil är en personbil som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer. Privata ägare av supermiljöbilar kunde ansöka om ett parkeringstillstånd som berättigade till gratis parkering på ytparkeringar i upp till fem timmar under ett parkeringstillfälle. Totalt sett utfärdades 33 tillstånd under Stockholm Parkering fortsätter att utfärda parkeringstillstånd under Arbetet med att installera laddstationer fortskrider enligt planerna. Nu finns 282 installerade laddplatser i bolagets bestånd. 96 procent av laddplatserna finns på besöksparkeringar, resten finns på förhyrda p-platser. På bolagets hemsida, redovisas alltid det dagsaktuella läget över antal laddstationer, strömstyrka, hur de öppnas, med mera. Energiförbrukning I Stockholm Parkerings anläggningar kan de största energibesparande åtgärderna göras genom att optimera belysningen. Genom att fintrimma anläggningarnas elektroniska system och installera nya styrsystem har energiförbrukningen år 2012 minskat med 10 procent. 16

17 Barn fick vid invigningen av Stockholm Parkerings nya lokaler i Globenområdet prova på parkering 17 Foto: LeStudio

18 N ö j d a k u n d e r ä r v å r t f r ä m s t a m å l 2012 kännetecknades av stora insatser i kvalitetsarbete på Kundservice Det vanligaste sättet att komma i kontakt med Stockholm Parkering är via Kundservice. Potentiella hyreskunder kontaktar Kundservice om de är intresserad av att hyra en parkeringsplats eller har någon annan fråga som berör parkering. Under 2012 tog Kundservice emot telefonsamtal, besvarade e-postförfrågningar och brev. Utöver det besökte kunder bolagets kontor i Globenområdet. Under 2012 har ett stort kvalitetsarbete påbörjats inom Kundservice. Stockholm Parkering arbetar för att bidra till att stadens vision, Vision 2030, uppfylls. Nöjda stockholmare och besökare är det första villkoret för att kunder ska välja att parkera i våra parkeringsanläggningar. Ett första avstamp togs när bolaget började samla in statistik för de olika arbetsflöden som finns på Kundservice. Det gav bolaget ett verktyg för att kunna göra jämförelser över tid och se hur servicen till kunderna utvecklas. Centralt i detta arbete är att medarbetarna har den kompetens som krävs för arbetsuppgiften. Att alla medarbetare ger samma svar på en fråga som kunden ställer är ett minimikrav. Eftersom Stockholm Parkering får 1000-tals olika frågor som är kopplade till parkering är detta en grannlaga uppgift. Kunskap om gällande lagstiftning på området, likväl som en gedigen kännedom om parkeringsanläggningarna är ett ständigt pågående utvecklingsarbete. De verktyg som Kundservice förfogar över är olika databaser, såsom uthyrningssystemet, anläggningssystemet, kösystemet, med mera. Dessa system är nu under omarbetning och modernisering. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget, minska sårbarheten och minska de administrativa kostnaderna.arbetet påbörjades våren 2012 med en upphandling och det konkreta arbetet sattes igång i oktober. Med moderna verktyg kommer bolaget i framtiden att kunna ge än bättre service till alla sina kunder! Ett annat viktigt verktyg för Kundservice är hemsidan. Bolagets kunder är vana internetanvändare och många vill gärna på egen hand söka svar på sin fråga via bolagets hemsida. I dag har Stockholm Parkering cirka unika besökare på sin hemsida, per dag! En väl fungerande hemsida, med bra information, är en viktigt servicefunktion för våra kunder. Av totalsiffran 800 unika besökare per dag kommer cirka 20 procent in på hemsidan via mobila enheter som smartphones och surfplattor. Under 2012 har Stockholm Parkering skapat en mobilanpassad hemsida och kartfunktion. 18

19 » Öppettider?» Det finns 1000-tals frågor om parkering. Här ett axplock.» Gäller kvällsparkering här?» Hur betalar man i automaten?» Kan jag betala med mobilen?» Vad kostar det att hyra p-plats här?» Hur laddar jag min elbil?» Kan jag få extranycklar?» Takhöjd vid infart?» Kan jag hyra p-plats i en vecka?» Kan man göra om p-platsen till en MC-plats?» Hur fungerar bommar?» Var finns utgångarna?» Finns kameraövervakning?»vem har gjort konstverket här?» telefonsamtal» brev» e-postmeddelanden» besök 19

20 S t a t i s t i k Stockholm Parkering får ofta frågor om statistik rörande antal anläggningar, p-platser m.m. Nedan har vi gjort en sammanställning, som vi hoppas kan vara till nytta för många. Antal Anläggningar p-platser Garage Ytparkeringar (1) varav egna anläggningar varav infartsparkeringar Summa Antal p-platser Garage Ytparkeringar Totalt Besöksparkeringar Förhyrda platser Övervakningsuppdrag Summa Antal p-platser i Stockholms innerstad (2) Garage... Ytparkeringar Totalt Besöksparkeringar Förhyrda platser Övervakningsuppdrag Summa p-platser Antal anläggningar De tio största besöksparkeringarna i garage och på ytparkeringar (3) Garage Antal platser Antal platser för besökare Ytparkeringar för besökare Åregaraget 850 Farsta centrum P-hus Gallerian 800 Stockholms Mässan Solursgaraget 600 Södersjukhuset 580 P-hus Slussen 350 Löwenströmska sjukhuset 580 P-däck Viking 290 Ropstens infartsparkering 570 P-hus Medborgarplatsen 280 Norr Mälarstrand 530 Råcksta infartsparkering 270 Nacka sjukhus 390 P-hus Lindhagen 260 Sabbatsbergs sjukhus 360 Palmfelt Center, P-hus 260 Kavalleristen 250 P-hus S:t Eriksplan 230 Hellasgården 250 Summa (1) En ytparkering är en markparkering utomhus. (2) Stockholm innanför tullarna inklusive Lilla Essingen och Hammarby Sjöstad (3) Anläggningarna kan ha fler platser då många också har p-platser för långtidsuthyrning 20

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015. A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015. A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015 A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål Ägardirektiv för 2015-2017 Genomföra bolagets investeringsplan om

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer