Årsredovisning Fondväggen i P-hus David Bagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Fondväggen i P-hus David Bagare"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Fondväggen i P-hus David Bagare 1

2 » p-platser» 930 ytparkeringar» 240 garage» 29 egna anläggningar» 21 infartsparkeringar 2

3 » Innehåll VD Christian Rockberger om det ekonomiska utfallet.. 4 Stockholm Parkerings uppgifter Trafikborgarrådet Ulla Hamilton Samtal om Stockholm Parkerings nya affärsplan Viktiga händelser Parkeringsanläggningar - kartbild Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Attraktiva parkeringar för alla Nöjda kunder är vårt främsta mål Statistik Resultatet 2012 i sammandrag Årsredovisning Förvaltningsberättelse Bolaget i sammandrag Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Granskningsrapport Styrelsen Ledningsgruppen Produktion Stockholm Parkering 2013 Grafisk form Anne Lintala Foto Thomas Henriksson, Orange AV Produktion AB, omslag och sid 4, 8, 9, 36 och 38 Tryck EO Grafiska Papper omslag Profisilk 250 g Inlaga Profisilk 130 g Bilden på omslaget är från P-hus David Bagare där fondväggen på nyrenoverade plan 3 associerar till Nalen. 3

4 V D C h r i s t i a n R o c k b e r g e r o m d e t e k o n o m i s k a u t f a l l e t» Rekordstarkt resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 58 mnkr exklusive stimulansåtgärder, vilket är det bästa resultatet i bolagets historia. En stor del av denna resultatförbättring hänförs till att beläggningen har ökat med två procentenheter, till 88 procent sett över hela beståndet. Två procentenheter kanske inte låter så mycket men innebär att fler parkeringsplatser används en vanlig dag. Det motsvarar 8 nybyggda garage eller 16 kilometer gata med kantstensparkerade bilar, det vill säga sträckan Medborgarplatsen Skanstull 15 gånger. Den ökade beläggningen innebär därmed inte bara ökade intäkter för bolaget utan även att våra parkeringsplatser gör betydligt mer nytta vilket kommer alla stockholmare till del. Den satsningen bolaget gjort, inom ramen för Stimulans för Stockholm, på bland annat tryggare, ljusare och renare garage har därmed givit en god effekt genom att allt fler väljer att parkera i våra garage. En del av det rekordstarka resultatet förklaras av det ökade förtroendet vi fått av våra uppdragsgivare. Under våren 2012 fick vi bland annat uppdraget att sköta parkeringsanläggningarna vid 13 sjukhus, med cirka 3000 p-platser. En stor insats har alla anställda på bolaget bidragit med, genom att arbeta lite smartare och lite mer kostnadseffektivt. Trots att volymen har ökat har antalet anställda minskat med fem personer. Många kostnader har pressats, bland annat har våra kostnader för kontorslokaler mer än halverats. Det mervärde som vi nu skapar förfogar givetvis våra ägare över. Som kommunalt bolag finns det många värden, vid sidan om de rent ekonomiska, som vi kan bidra med till Stockholms stad. Vi ser där fram emot den rollen vi kan få i ett växande Stockholm. 4

5 S t o c k h o l m P a r k e r i n g s u p p g i f t e r Stockholm Parkerings mål och uppgifter Stockholm Parkerings uppgifter och ägardirektiv finns redovisade i Stockholms stads budget 2012: Bolagets främsta uppgift är att avlasta gatunätet från söktrafik och parkerade fordon genom att finansiera byggandet av nya garage och ha en hög beläggning i de anläggningar bolaget förfogar över. Bolaget bygger och driver både anläggningar som verkar på den kommersiella marknaden och anläggningar som har som enda syfte att avlasta gatunätet. I syfte att stimulera användningen av elbilar ska laddningsmöjligheter anläggas i bolagets anläggningar. De bilar som är berättigade till statens så kallade supermiljöbilspremie ska dessutom kunna parkera förmånligt och i vissa fall gratis i bolagets öppna anläggningar under perioden Därefter görs en utvärdering. I de kommersiella anläggningarna ska lönsamheten vara god för att klara av finansieringen av övriga anläggningar samt byggandet av nya. Som ett led i stadens miljöbilsstrategi har Stockholms Stads Parkerings AB inlett arbetet för att möjliggöra laddning av elbilar inom parkeringsbolagets bestånd. I ett första skede planeras 100 laddningsplatser. Stockholms Stads Parkerings AB har tagit fram ett förslag på modell för samnyttjade parkeringsplatser, så kallade P-köp. Förslaget ska prövas i berörda nämnder. Ägardirektiv för Genomföra bolagets investeringsplan om ett tiotal planerade nya parkeringsanläggningar och i samarbete med exploateringskontoret påbörja genomförandet av det nya programmet för tillkommande parkeringsanläggningar. I samverkan med exploateringsnämnden verka för infartsparkeringsmöjligheter, och inom ramen för detta ska samarbete sökas med AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner. Medverka i utvecklingen av vision Söderstaden genom bland annat förvärv av garaget under den nya Stockholmsarenan. Behålla en försiktig prispolitik, men genomföra prisjusteringar när marknaden så medger. Skapa effektiva och attraktiva infartsparkeringar med ett gott serviceutbud. Fortsätta kvalitetsarbetet inom bolaget, vilket bland annat innebär ökad trygghet och trivsel för bilisterna. Fortsätta se över möjligheten att teckna avtal om stadens övriga bolags parkeringsverksamhet. Delta i elbilsstrategin genom att fullfölja sitt initiativ att i samarbete med Fortum genomföra en utbyggnad av laddstolpar i Stockholm, samt utvärdera hur elladdplatserna används. Kommande så kallade supermiljöbilspremiebilar ska kunna parkera förmånligt och i vissa fall gratis i bolagets öppna anläggningar under perioden Fortsätta pröva möjligheten att outsourca delar av driftverksamheten. Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader. Följa upp försöket med avgiftsfria infartsparkeringar och se över möjligheten att utöka detta samt göra en översyn av infartsparkeringarnas läge och nyttjandegrad. Följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer. 5

6 Tr a f i k b o r g a r r å d e t U l l a H a m i l t o n Foto: Jonna Thomasson» Framkomlighet är en fråga för oss alla! Stockholm växer så det knakar. Mycket talar för att Stockholm stads befolkning kommer att ha ökat med cirka en fjärdedel år 2030, d.v.s. vi är då mer än en miljon stockholmare. Nästan hälften av befolkningsökningen i Sverige sker i vårt län. Många av dessa nya, unga som inflyttade, kommer att ha sina arbetsplatser i Stockholm. Många fler kommer alltså att leva och verka på samma yta, och det innebär enorma utmaningar för hela trafiksystemet. Efter många år av eftersatt infrastruktur finns det nu planer för nya vägar och spår. Citybanan, Förbifart Stockholm, förlängningar av tunnelbanan och tvärbanan samt en fullbordan av ringen runt Stockholms innerstad är bara några exempel. Men jag tror inte att dessa nya investeringar kommer att räcka. Vi kan inte bygga nya gator innanför tullarna. Den gatumark som vi har räcker knappt i dag för att alla funktioner som vi skulle vilja ha där. Det behövs en minst 45 meter bred gata för att få plats med de viktigaste funktionerna. De flesta huvudgator i Stockholm är 20 meter breda, såsom Hornsgatan eller 30 meter, såsom Sveavägen. Kort sagt, vi måste prioritera och använda den befintliga infrastrukturen på ett effektivare sätt. Därför prioriterar Stockholms stad framkomligheten för de trafikslag som transporterar flest människor och gods på minst yta, det vill säga kollektivtrafik, cykel, gång och godsfordon med hög beläggning. En blå stadsbuss har 46 sittplatser, 6 fällsitsar och kan rymma maximalt 124 passagerare. Det betyder att framkomligheten ska säkras för bussarna via busskörfält. Infrastrukturen för cyklister byggs ut. Gångtrafikanterna får bättre förutsättningar. Längs huvudgatorna kommer den rörliga trafiken att prioriteras, framför långtidsparkering. Mer yta för rörlig trafik och mindre yta till parkerade bilar. 6

7 Tr a f i k b o r g a r r å d e t U l l a H a m i l t o n Cirka 15 procent av gatuytan i staden används idag för bilparkering. Två tredjedelar av hushållen i hela Stockholm har tillgång till en bil och av dem parkerar ca 38 procent vid gatan när de är i bostaden. Hälften parkerar i ett privat garage eller tomt och 11 procent i ett allmänt parkeringsgarage. Av de som bor i innerstaden är det ca hälften som parkerar bilen på gatan. När gatumarken används för långtidsparkering vid bostaden eller arbetet kommer den på många håll i en allt tätare stad, i konflikt med behov av korttidsparkeringar. Även andra viktiga funktioner med behov av tillgång till kantsten, till exempel vid lastning eller lossning av gods, vid angöring i taxi eller när stadens gator ska sopas eller snöröjas påverkas. Idag finns det ingen absolut brist på parkeringsplatser i Stockholm. En genomsnittlig bil står parkerad mer än 95 procent av tiden och alla stadens bilar tar vägen någonstans. Dock finns det inte plats för fler parkeringsplatser på gatan. Därför behövs det fler parkeringsplatser under jord eller inom fastigheter för att ta hand om den ökning av antalet bilar som följer av Stockholms ökade befolkning. För med den tillväxt som vi ser i Stockholm så kommer allt mer av den parkering som idag sker på gatorna att flyttas till parkeringshus och infartsparkeringar. Det innebär också att skillnaden mellan månadskostnaden att parkera på gatan och att parkera i garage kommer att minska. Stockholm Parkering har en viktig roll i detta, för att Stockholm ska ha en rimlig trafiksituation i framtiden. Genom att Stockholm Parkering tillhandahåller attraktiva parkeringar i garage och på infartsparkeringar, genom att bygga nya garage och aktivt ta del i parkeringsfrågor vid planering av nya områden, bidrar bolaget till framkomligheten på stadens gator. Det handlar inte bara om att bygga nytt utan också om att se till att kapaciteten i det befintliga beståndet utnyttjas maximalt. Flera målgrupper kan använda samma garage, fast vid olika tidpunkter. Via prissättningen kan incitament skapas för de som kör mer sällan, att parkera bilen i ett garage utanför tullarna och därmed ge sin plats till en som har ett större behov av att ha bilen i sin närhet. Kort sagt: Balansen mellan andelen parkering på gata och i garage kommer sannolikt att behöva ändras för att trygga en god framkomlighet och utveckling av Stockholms stad. 7

8 S a m t a l o m S t o c k h o l m P a r k e r i n g s n y a a f f ä r s p l a n» Vision: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa!» Affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass genom att frigöra gator från söktrafik och parkerade bilar, genom att skapa attraktiva-, miljövänliga-, tillgängliga- och trygga parkeringsanläggningar. Den 8 december 2012 beslutade styrelsen för Stockholm Parkering om en ny affärsplan och vision. Här berättar Stockholm Parkerings ordförande Christer Mellstrand och VD Christian Rockberger om beslutet. Varför fick Stockholm Parkering en ny affärsplan och vision? Arbetet med den nya affärsplanen har varit fokuserat på att sätta fingret på Stockholm Parkerings uppgift i Stockholm stad. Stockholm stad befinner sig i en spännande och väldigt expansiv utveckling, och där har Stockholm Parkering en viktig roll att spela. Stockholm Parkering ska vara ett strategiskt instrument för våra ägare i arbetet med att utveckla Stockholm stad. För att klara denna viktiga roll krävs att bolaget har en tydlig färdriktning. Därför är planen och visionen tydligt kopplade till Stockholms stads övergripande vision, Vision Som kommunalt bolag finns det många värden vi kan leverera till staden vid sidan om det rent ekonomiska. Det är dock viktigt att det finns samma tydlighet och uppföljning kring dessa mål. Den nedbrutna affärsplanen ska i förlängningen utgöra en tydlig länk mellan den enskildes arbetsinsatser och de totala värden vi levererar till staden, såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga. Vad vill du uttrycka med visionen Vi skapar utrymme för Stockholm att växa? En vision är en framtidsbild som är så stark att den driver till handling. En stark vision fungerar både som bränsle och vägvisare, den hjälper företaget att motivera medarbetare, attrahera kunder och partners och att ta strategiskt viktiga beslut. Stockholm är på många sätt en motor inte bara för Sverige utan för hela Skandinavien. I Stockholmsregionen finns och bildas ständigt nya jobb. För att Stockholm ska kunna fortsätta att växa behöver stadens värdefulla mark användas mer effektivt och frigöras från parkerade bilar för att öka framkomligheten på gatorna. I Vision 2030, förespås att Stockholm kommer att växa med mer än en halv miljon människor. Gatuutrymmet kommer dock inte att växa. Därför måste det användas mer effektivt. I första hand kommer den rörliga trafiken på gatorna att prioriteras och parkeringen kommer att nedprioriteras. Där kommer vi in. Vi bidrar till att skapa utrymme på stadens gator genom att tillhandahålla attraktiva garageplatser och infartsparkeringar. 8

9 VD Christian Rockberger och ordförande Christer Mellstrand På vilka konkreta sätt kan Stockholm Parkering skapa utrymme för Stockholm att växa? Ett av våra viktigaste bidrag till ett växande Stockholm är de nya parkeringsgarage som vi bygger. Ett nytt parkeringsgarage motsvarar ett par kilometer kantstensparkerade bilar. Totalt motsvarar de parkeringsanläggningar vi byggt 37 kilometer kantstensparkerade bilar. Utrymme som kan frigöras för den rörliga biltrafiken, kollektivtrafikfält, cykelfält, gående eller angöring. Även genom att se till att vi har en hög beläggning i våra anläggningar, dygnet runt, ökar vi den nyttan som de befintliga anläggningarna fyller genom att exempelvis avlasta gatunätet. Vilken nytta gör Stockholm Parkering för dem som inte har bil? Alla stockholmare är vinnare när Stockholm Parkering bygger nya garage. Vid sidan om dem som nyttjar garaget i egenskap av boende, besökande och arbetande tar alla hem vinsterna av det utrymmet som kan frigöras på gatan. En ökad framkomlighet gynnar samtliga trafikantgrupper. Exemplen är även många då utrymmet som skapats använts för konkreta stadsmiljöförbättringar. Medborgarplatsen och Polishusparken är exempel på områden som förvandlats från döda parkeringsytor till levande torg och gröna oaser. Hur arbetar ni för att alla ska känna sig trygga att parkera i garage? I ett framtida Stockholm där fler blir hänvisade att parkera i garage är det givetvis ännu viktigare att alla känner sig trygga att parkera i dem. Och det handlar delvis om känslor då det inte finns något som tyder på att det skulle vara mindre säkert att parkera i garage än på gatan. Vi har sedan drygt tio år bedrivit ett systematiskt arbete för att öka belysningen, bygga bort prång och förhindra obehöriga att vistas i garagen. Det vi tidigare kunde lyfta fram som föredömen har nu blivit vår grundnivå. Nu vässar vi kraven ytterligare. Nu handlar det bland annat om att bygga ut mobiltäckningen i garagen och öppna upp med glasade entrédörrar och portar. 9

10 V i k t i g a h ä n d e l s e r Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Stockholm Parkerings styrelse antog den 8 december en ny affärsplan och vision. Bolaget förvärvade Hjärnegaraget, 59 p-platser, på Kungsholmen. Den 14 mars invigdes huvudkontorets nya lokaler i Globenområdet. Flytten från Medborgarplatsen till Globenområdet resulterade i en halvering av hyreskostnaderna, egentligen mer, eftersom den förra hyresvärden aviserade om en kraftig hyreshöjning. Stockholm Parkering lämnade in bygglovsansökan för Stigbergsgaraget som ska rymma minst 200 bilar och ha laddplatser på de mest attraktiva platserna. En bygglovsansökan lämnades också in för Råcksta infartsparkering som ska få tre nya plan på de två befintliga, med 450 nya p-platser. Foto: LeStudio Upphandling av nya stödsystem för bolagets verksamhet avslutades under sommaren Verksamhetssystemet byts ut till standardiserade system och det arbetet påbörjades hösten Syftet är att förbättra beslutsunderlaget, minska sårbarheten och minska de administrativa kostnaderna. Upprustningsåtgärder i enlighet med Stimulans för Stockholm genomfördes för 20 mnkr. P-hus David Bagare var det enskilt största objektet där plan 3 fick nytt tätskickt, ny elinstallation samt målning och konstnärlig utsmyckning. 33 privata supermiljöbilsägare ansökte om och fick gratis parkeringstillstånd om maximalt 5 timmar per parkeringstillfälle. 10

11 V i k t i g a h ä n d e l s e r Våren 2012 tecknade bolaget ett avtal med Locum avseende parkeringar vid 13 sjukhus, med sammanlagt cirka 3000 p-platser. En överenskommelse gjordes med SGA fastigheter om att Stockholm Parkering ska sköta driften av Arenagaraget under Tele 2 Arenan. Bolaget har under året förtydligat skyltningen vid infartsparkeringarna och dessutom antagit ett nytt skyltprogram som ska ge anläggningarna en gemensam profil och stärka bolagets varumärke. Bolaget har hjälpt Stockholms stad med projekteringen av garage i Hagastaden. En ny grusparkering med 38 p-platser färdigställdes på Östgötagatan 100. Tidigare var platsen fullbelagt med skrotbilar. Dessa är nu borta och där erbjuds istället ordnad parkering.. Beläggningen i anläggningarna var 88 procent, den högsta siffran någonsin! Bolaget lanserade en mobilanpassad hemsida och mobilanpassade kartor där man t.ex. får en anvisning till närliggande parkeringsanläggningar beroende på var man befinner sig. I sina anläggningar erbjuder Stockholm Parkering sammanlagt 282 laddplatser för elbilar Ropstens infartsparkering minskade från 840 till 570 p-platser då Exploateringskontoret i Stockholms stad behövde ta en del av parkeringen i anspråk för att där bygga ett logistikcentrum som behövs i det pågående bygget av Norra Djurgårdsstaden. 11

12 P a r ke r i n g s a n l ä g g n i n g a r s o m S t o c k HANSTA AKALLA HUSBY KISTA STOCKHOLM KISTA TENSTA LUNDA RINKEBY HÄSSELBY VILLASTAD SPÅNGA BROMSTEN KÄLVESTA NÄLSTA SOLHEM VINSTA HÄSSELBY VILLASTAD HÄSSELBY GÅRD FLYSTA VÄLLINGBY NORRA DJURGÅRDEN BÄLLSTA HÄSSELBY STRAND SUNDBY MARIEHÄLL STOCKHOLM RÅCKSTA ENEBY GRIMSTA BECKOMBERGA H BROMMA ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE NORRA ÄNGBY RIKSBY BLACKEBERG VASASTADEN SÖDRA ÄNGBY ULVSUNDA ÅKESHOV TRANEBERG STADSHAGEN KRISTINEBERG NORRMALM NOCKEBYHOV ÖSTERMAL KUNGSHOLMEN ÅKESLUND ABRAHAMSBERG STORA MOSSEN OLOVSLUND ALVIK FREDHÄLL NOCKEBY HÖGLANDET ÅLSTEN ÄPPELVIKEN MARIEBERG LILLA ESSINGEN STORA ESSINGEN GAMLA STAN RIDDARHOLMEN SKEPP HOLM LÅNGHOLMEN REIMERSHOLME SMEDSLÄTTEN SÖDERMALM GRÖNDAL STOCKHOLM LILJEHOLMEN ASPUDDEN H MIDSOMMARKRANSEN MÄLARHÖJDEN BREDÄNG HÄGERSTEN ÅRSTA HÄGERSTENSÅSEN VÄSTERTORP VÄSTBERGA ENSKEDE GÅRD SÄTRA JOHANNESHOV ÖSTBERGA FRUÄNGEN ENSKEDEFÄLTET LISEBERG SOLBERGA SKÄRHOLMEN GAML ENSKE ÖRBY SLOTT LÅNGBRO STUREBY SVEDMYRA VÅRBERG HERRÄNGEN ÄLVSJÖ ÖRBY LÅNGSJÖ BANDHAGEN STOCKHOLM TALLK HÖGDALEN G ÄN HAGSÄTRA RÅGSVED FAGERSJÖ FA FARSTANÄSET 12

13 h o l m P a r k e r i n g a n s v a r a r f ö r Garage Besöksparkering Förhyrda platser Besöksparkering och förhyrda platser Besöksparkering, förhyrda platser och kvällsparkering Övervakning av besöksparkering JORTHAGEN Övervakning av förhyrda platser Övervakning av besöksparkering o förhyrda platser M S- EN SÖDRA AMMARBY- HAMNEN LADUGÅRDSGÄRDET DJURGÅRDEN Ytparkeringar Besöksparkering Förhyrda platser Besöksparkering och förhyrda platser Infartsparkering Övervakning av besöksparkering A DE ENSKEDE- DALEN BJÖRKHAGEN KÄRRTORP BAGAR- MOSSEN Övervakning av förhyrda platser Övervakning av besöksparkering och förhyrda platser ROGEN HAMMARBY- HÖJDEN UBB- GEN SKARPNÄCKS GÅRD HÖKARÄNGEN FLATEN SKÖNDAL ORHEM RSTA LARSBODA SKRUBBA FARSTA STRAND 13

14 Det planerade Norra Stations garaget i Hagastaden kommer att ligga under Timglasparken WSP är upphovsman till bilden» Stockholm Parkering har som mål att bygga nya underjordiska garage. Vi ska frigöra mark för framkomlighet, rekreation, nyexploatering och finare stadsmiljö. 14

15 V i s k a p a r u t r y m m e f ö r S t o c k h o l m a t t v ä x a! Hjärnegaraget förvärvades Stockholm Parkering bidrar till framkomlighet på stadens gator dels genom att bygga egna anläggningar, dels genom att förvärva garage. År 2012 förvärvades Hjärnegaraget, med 59 p-platser, på Kungsholmen. Därmed säkerställdes att garaget även fortsättningsvis kommer att användas för parkeringsändamål och inte för annan verksamhet. Stigbergsgaraget Bolagets nästa garageprojekt under jord är Stigbergsgaraget, på Södermalm. Garaget kommer att ge plats åt minst 200 bilar och givetvis kommer det att finns ett antal elbilsuttag. Stigbergsgaraget fyller en viktig funktion då parkeringsmöjligheterna i gatumiljö i området kommer att minska, bland annat som en följd av Nya Slussen och förändringar vid Folkungagatan. Under 2012 ansökte Stockholm Parkering om bygglov för att bygga Stigbergsgaraget. Ett exploateringsavtal har ingåtts med Exploateringskontoret i Stockholms stad. Veidekke upphandlades som totalentreprenör för projektering och byggnation. Bygglovet för Stigbergsgaraget medger också byggnation av ytterligare parkeringsplatser vilket kan nyttjas för att tillgodose ett parkeringsbehov vid utbyggnad av Ersta diakonis sjukhusområde. Just nu pågår därför en diskussion om parkeringsköp mellan bolaget och Ersta diakoni. Planerad byggstart av Stigbergsgaraget är i augusti 2013 och byggnationen beräknas vara klar Parkeringsköp Stockholm Parkering fick redan i 2011 års ägardirektiv ett uppdrag om ett ökat samnyttjande genom parkeringsköp. Parkeringsköp innebär att istället för att varje byggherre själv bygger egna garage, sker ett samarbete med Stockholm Parkering. Stockholm Parkering bygger en anläggning som tillfredställer områdets behov. Grundidén är att flera intresenter är med och delar på investeringskostnaderna. En annan grundpelare är ett bättre nyttjande av garaget när det väl är taget i drift eftersom det kan användas av fler målgrupper än exempelvis endast av de boende i området. Längst med konceptet parkeringsköp har bolaget kommit i Råcksta, där vi är med och skapar 450 nya parkeringsplatser för de framtida boende i Vällingby Parkstad. Råcksta infartsparkering ska byggas ut med tre nya plan på de två befintliga. En bygglovsansökan lämnades in år 2012 och ett förfrågningsunderlag har tagits fram. Nybyggnationen beräknas stå klar år När garaget öppnar efter påbyggnaden kommer det att ha både förhyrda p-platser och en besöksparkering/ infartsparkering. Mycket kraft har även lagts ner, tillsammans med Exploateringskontoret, på att utreda förutsättningarna för Norra Stations garaget i Hagastaden. Enligt planen får garaget cirka p-platser och blir då det största garaget i bolagets bestånd. I övrigt har arbetet fortskridit med utredning av de projekt som presenterades i Idékatalogen 2010, till exempel garagen vid Armémuseum och på Kommendörsgatan på Östermalm. Även i det lilla blir det effekter för stadsmiljön! Bolaget har färdigställt en parkering Skanstull yta vid Östgötagatan 100 på Södermalm. Tidigare var området fullt av skräp och skrotbilar. Både bolaget och Exploateringskontoret hade identifierat problemområdet och beslut togs om att rusta upp platsen för ordnad parkering. Skrotbilarna forslades bort och nu finns där en iordningställd, övervakad yta för boende och arbetande i närheten. Skanstulls yta kan kännas som ett litet projekt med sina 38 p-platser. Effekten blev dock positiv för området en ökad trygghet genom att skrotbilar försvann och en plats för eventuell kriminalitet byggdes bort. Nu är 30 av de 38 p-platserna uthyrda. I runda tal betyder det nästan 300 meter frigjord kantstensparkering. 15

16 A t t r a k t i v a p a r k e r i n g a r f ö r a l l a Stockholm Parkering satsar på kvalitet Attraktiva garage är ett absolut krav om Stockholm Parkering ska kunna hjälpa till att minska gatumarksparkeringen i ett växande Stockholm. Stockholm Parkering har under lång tid arbetat med en metod för kvalitetskontroll av parkeringsanläggningar som vi kallat för Q-märkning. En grupp medarbetare inspekterade årligen ett antal garage utifrån fastställda kriterier. Kriterierna var att garagen skulle vara rena och fräscha, upplevas som ljusa och säkra, inte ha mörka hörn, ha tydlig och korrekt linjemarkering och att det skulle vara bekvämt att köra in i garaget och parkera. Under de senaste åren har bolaget renoverat och rustat upp parkeringsanläggningar, bytt belysning och portar m.m. för ca 80 mnkr, både inom ramen för Stimulans för Stockholm och inom ramen för övriga investeringar. Detta har resulterat i att så många parkeringsanläggningar numera uppfyller villkoren för kvalitetsmärkningen att den numera utgör en grundnivå. Därför ska bolaget höja ribban. Stockholm Parkering lämnar Q-märkningen och inför istället ett kvalitetsarbete under benämningen Premiummärkning. En symbol för detta har tagits fram och just nu väljs kriterierna som ska ingå i Premiumutmärkelsen. Ett kriterium som parkeringsanläggningen ska uppfylla är att den ska ha mobiltäckning. Under 2012 renoverade Stockholm Parkering anläggningar för ca 22,5 mnkr, varav 20 mnkr är pengar inom ramen för Stimulans för Stockholm. Tolv anläggningar har blivit ommålade, sju garage har fått ny belysning och fem har fått nya garageportar. Utöver detta har ett antal anläggningar fått ny asfalt, linjemålats och nya laddstolpar för elbilar har installerats. Bolaget har också ökat säkerheten vid mynttömning av biljettautomater, installerat nya biljettautomater och förbättrat betalinformationen i många anläggningar. Stockholm Parkering förvärvade 2011 P-hus David Bagare i centrala Stockholm. Under 2012 påbörjades en total renovering av hela garaget. Renoveringen av det översta planet är färdigt och arbetet fortsätter med de två nedersta planen Stockholm Parkering banar väg för elbilarnas intåg I slutet av år 2011 infördes gratis parkering på Stockholm Parkerings besöksparkeringar till så kallade supermiljöbilar. En supermiljöbil är en personbil som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer. Privata ägare av supermiljöbilar kunde ansöka om ett parkeringstillstånd som berättigade till gratis parkering på ytparkeringar i upp till fem timmar under ett parkeringstillfälle. Totalt sett utfärdades 33 tillstånd under Stockholm Parkering fortsätter att utfärda parkeringstillstånd under Arbetet med att installera laddstationer fortskrider enligt planerna. Nu finns 282 installerade laddplatser i bolagets bestånd. 96 procent av laddplatserna finns på besöksparkeringar, resten finns på förhyrda p-platser. På bolagets hemsida, redovisas alltid det dagsaktuella läget över antal laddstationer, strömstyrka, hur de öppnas, med mera. Energiförbrukning I Stockholm Parkerings anläggningar kan de största energibesparande åtgärderna göras genom att optimera belysningen. Genom att fintrimma anläggningarnas elektroniska system och installera nya styrsystem har energiförbrukningen år 2012 minskat med 10 procent. 16

17 Barn fick vid invigningen av Stockholm Parkerings nya lokaler i Globenområdet prova på parkering 17 Foto: LeStudio

18 N ö j d a k u n d e r ä r v å r t f r ä m s t a m å l 2012 kännetecknades av stora insatser i kvalitetsarbete på Kundservice Det vanligaste sättet att komma i kontakt med Stockholm Parkering är via Kundservice. Potentiella hyreskunder kontaktar Kundservice om de är intresserad av att hyra en parkeringsplats eller har någon annan fråga som berör parkering. Under 2012 tog Kundservice emot telefonsamtal, besvarade e-postförfrågningar och brev. Utöver det besökte kunder bolagets kontor i Globenområdet. Under 2012 har ett stort kvalitetsarbete påbörjats inom Kundservice. Stockholm Parkering arbetar för att bidra till att stadens vision, Vision 2030, uppfylls. Nöjda stockholmare och besökare är det första villkoret för att kunder ska välja att parkera i våra parkeringsanläggningar. Ett första avstamp togs när bolaget började samla in statistik för de olika arbetsflöden som finns på Kundservice. Det gav bolaget ett verktyg för att kunna göra jämförelser över tid och se hur servicen till kunderna utvecklas. Centralt i detta arbete är att medarbetarna har den kompetens som krävs för arbetsuppgiften. Att alla medarbetare ger samma svar på en fråga som kunden ställer är ett minimikrav. Eftersom Stockholm Parkering får 1000-tals olika frågor som är kopplade till parkering är detta en grannlaga uppgift. Kunskap om gällande lagstiftning på området, likväl som en gedigen kännedom om parkeringsanläggningarna är ett ständigt pågående utvecklingsarbete. De verktyg som Kundservice förfogar över är olika databaser, såsom uthyrningssystemet, anläggningssystemet, kösystemet, med mera. Dessa system är nu under omarbetning och modernisering. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget, minska sårbarheten och minska de administrativa kostnaderna.arbetet påbörjades våren 2012 med en upphandling och det konkreta arbetet sattes igång i oktober. Med moderna verktyg kommer bolaget i framtiden att kunna ge än bättre service till alla sina kunder! Ett annat viktigt verktyg för Kundservice är hemsidan. Bolagets kunder är vana internetanvändare och många vill gärna på egen hand söka svar på sin fråga via bolagets hemsida. I dag har Stockholm Parkering cirka unika besökare på sin hemsida, per dag! En väl fungerande hemsida, med bra information, är en viktigt servicefunktion för våra kunder. Av totalsiffran 800 unika besökare per dag kommer cirka 20 procent in på hemsidan via mobila enheter som smartphones och surfplattor. Under 2012 har Stockholm Parkering skapat en mobilanpassad hemsida och kartfunktion. 18

19 » Öppettider?» Det finns 1000-tals frågor om parkering. Här ett axplock.» Gäller kvällsparkering här?» Hur betalar man i automaten?» Kan jag betala med mobilen?» Vad kostar det att hyra p-plats här?» Hur laddar jag min elbil?» Kan jag få extranycklar?» Takhöjd vid infart?» Kan jag hyra p-plats i en vecka?» Kan man göra om p-platsen till en MC-plats?» Hur fungerar bommar?» Var finns utgångarna?» Finns kameraövervakning?»vem har gjort konstverket här?» telefonsamtal» brev» e-postmeddelanden» besök 19

20 S t a t i s t i k Stockholm Parkering får ofta frågor om statistik rörande antal anläggningar, p-platser m.m. Nedan har vi gjort en sammanställning, som vi hoppas kan vara till nytta för många. Antal Anläggningar p-platser Garage Ytparkeringar (1) varav egna anläggningar varav infartsparkeringar Summa Antal p-platser Garage Ytparkeringar Totalt Besöksparkeringar Förhyrda platser Övervakningsuppdrag Summa Antal p-platser i Stockholms innerstad (2) Garage... Ytparkeringar Totalt Besöksparkeringar Förhyrda platser Övervakningsuppdrag Summa p-platser Antal anläggningar De tio största besöksparkeringarna i garage och på ytparkeringar (3) Garage Antal platser Antal platser för besökare Ytparkeringar för besökare Åregaraget 850 Farsta centrum P-hus Gallerian 800 Stockholms Mässan Solursgaraget 600 Södersjukhuset 580 P-hus Slussen 350 Löwenströmska sjukhuset 580 P-däck Viking 290 Ropstens infartsparkering 570 P-hus Medborgarplatsen 280 Norr Mälarstrand 530 Råcksta infartsparkering 270 Nacka sjukhus 390 P-hus Lindhagen 260 Sabbatsbergs sjukhus 360 Palmfelt Center, P-hus 260 Kavalleristen 250 P-hus S:t Eriksplan 230 Hellasgården 250 Summa (1) En ytparkering är en markparkering utomhus. (2) Stockholm innanför tullarna inklusive Lilla Essingen och Hammarby Sjöstad (3) Anläggningarna kan ha fler platser då många också har p-platser för långtidsuthyrning 20

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig 2013 13 Vår visio: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Vår affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass geom att frigöra gator frå söktrafik och

Läs mer

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av parkeringsplatser i Malmö. Vi ansvarar för cirka 35 000 platser i

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ

Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ Årsredovisning 2012 Vi skapar plats en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Miljöledning 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012

Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012 Stokab årsredovisning 2012 «1 Årsredovisning 2012 Detta är Stokab Stokab ägs av Stockholms stad och tillhandahåller ett passivt fiberoptiskt kommunikationsnät i Stockholmsregionen. Företaget har till uppgift

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Göteborgs Spårvägar på en minut

Göteborgs Spårvägar på en minut Årsredovisning 2013 2 GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR PÅ EN MINUT Göteborgs Spårvägar på en minut Siffror i korthet % 60 50 40 Vårt uppdrag Vi ska erbjuda kompletta lösningar inom kollektivtrafikområdet. Varje dag

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Året i korthet. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565).

Året i korthet. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565). Årsredovisning 2011 INNEHÅLL Året i korthet 2 Stokab 3 VD har ordet 4 Möjligheternas stad 6 Stokabs kunder 9 Ökad säkerhet minskar transporterna 10 Medarbetare 12 S:t Erik Kommunikation AB 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer