och bandjusteringsanordningar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och bandjusteringsanordningar."

Transkript

1 Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. Projektet har fått ekonomiskt stöd från Vägverkets Skyltfond. Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar.

2 Innehållsförteckning Syfte med projektet 3 Bakgrund 3 Metod och material 4 Resultat 5 Slutsatser och diskussion 6 Trafiksäkerhetsnytta och spridning av resultatet 8 Kontaktuppgifter 0 Ekonomisk redovisning 1 Bilagor Förstudie/examensarbete Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar.

3 Syfte med projektet Identifiera de viktigaste problemen med dagens hjälmlås och bandjusteringar. Att hitta alternativa spännen/lås från andra användningsområden, till exempel flygstolsbälten, MC-hjälmar, barnbärselar typ Babybjörn etc. Ringa in principer för lätthanterliga lås. Till exempel med mål att klara låsning och längdjustering med en hand. Ringa in principen för lätthanterliga bandlängdsjusteringar. Ringa in principen för lätthanterliga justeringar mellan fram- och bakinfästningar så att hjälmen sitter i rätt vinkel. Ringa in principen för hantering av överkottsband. Samordna principerna till lösningar som tillgodoser dagens krav för godkända cykelhjälmar och lätthanterlighet. Framtagning av prover för praktiska test med alternativa lösningar Utvärdering och rankning av lösningarna, minst tre principlösningar, jämförs med dagens traditionella standardlösning. Bakgrund Att använda cykelhjälm har blivit alltmer spritt, utbudet av hjälmdesign har blivit större. Fortfarande görs däremot lite eller inget åt hjälmarnas lås eller hanterbarhet för att anpassa de ihållande banden till huvudets storlek. Ibland lånar man varandras hjälm, ibland vill man ändra bandlängden beroende på om man använder mössa eller inte. Man kan se hjälmanvändare som helt undviker att använda låset under hakan därför den är för trång och krånglig att justera. Särskilt för barn, men även för vuxna. En del är rädda att använda låset för risken att klämma huden emellan låsdelarna. Man kan påstå att dagens bandsystem och lås är av samma princip hos de flesta hjälmleverantörer: En bandslinga vars båda ändar mynnar ut på ena sidan av låset. För att justera längden på detta behöver man: a. Ta av hjälmen, lossa en gummiring som håller bandändarna på plats. Om denna inte lossas rullar den in mot låset och hindrar möjligheten att justera. b. Öppna bandändarna från låset och justera till tänkt längd. Denna hantering är riktigt svår på dagens hjälmar, bland annat för att två band ska justeras i samma lås. c. Prova om det passar, alternativt justera igen. d. Trä in bandändarna under gummiringen igen. e. Justera balansen i draget mellan fram och bakband för rätt dragriktning. f. Låsa snäpplåset vilket fordrar tvåhandsgrepp. Idesign har länge arbetat med design av cykel- och skidhjälmar för bland annat Sport Atlas och Quicksilver. Vid Vägverkets cykelhjälmstävling fick Idesign hederspris för förslaget C/O. I kontaktarbetet med presumtiva tillverkare har intresset för alternativa hjälmlås och bandjusteringar visat sig klart större än för alternativ design till hjälmarna. Hanteringsproblematiken upplevs som ett eftersatt område. En faktor är att dagens hjälmtillverkare i regel köper standardsystem för band och lås där lösningarna ser lika ut i hela branschen. Den funktion på dagens hjälmar som utvecklats längst är sannolikt det ställbara nackbandet vars funktion är att hålla bak hjälmen på huvudet, tyvärr ingen säkerhetshöjande funktion men däremot komforthöjande. Den är ofta reglerbar med ratt eller snabblås. Projektet har fått ekonomiskt stöd från Vägverkets Skyltfond. Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 3

4 Metod och material Vår arbetsmetod tillämpas som i många andra design- och utvecklingsprojekt. I detta projekt avses dock inte produktanpassning eller slutgiltig design utan konceptuella lösningar för prov och utvärdering i syfte att sålla ut de intressantaste idéerna. a. Problemidentifiering b. Krav, regler etc. c. Idéfas med inspiration från andra områden. Konceptuella lösningar d. Gallring av lösningar för vidareutveckling e. Framtagning av funktionsmodeller till utvärdering, bland annat genom CAD/CAM teknik i egen 3D-plotter. f. Utvärdering av fungerande principlösningar med presumtiva användare g. Sammanställning av resultatet för presentation mot möjliga intressenter för ev. fortsatt samarbete mot marknadsanpassade lösningar. Tidplan Fas 1: a-d. Januari-Februari 2007 Fas 2: e Februari-Mars 2007 Fas 3: f-g April-September 2007 Just möjligheten att ta fram fysiska modeller på idékoncepten är ofta avgörnade när användare eller intressenter ska kunna bedöma lösningarna. En bild i all ära. Men ett spänne eller ett lås som man kan applicera på en hjälm ökar förståelsen avsevärt. Det gör det lättare att kunna jämföra med andra lösningar, inte mins befintliga. Resurser: Idesign har gedigen kunskap om hjälmar, design och hantering/ergonomi. Genom våra designverktyg i CAD/CAM kan vi ta fram prototyper i ABS-plast för praktiska prov i full skala. Detta är en väsentlig del i ansatsen, dvs. med praktiska prov och utvärdering i samråd med presumtiva användare. Utvärdering: Rekrytering av olika grupper av typanvändare: barn, ungdom och vuxna. Gruppen omfattar cirka tio personer för att få en vägledning om olika lösningars funktion och gillande. Lösningarna kommer beskrivas genom utlåtande från olika försökspersoner i utvärderingsarbetet. Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 4

5 Resultat Målet med projektet har i stor sett uppfyllts, dvs att utveckla alternativa band- och spännelösningar till hjälmar om underlättar av- och påtagning av hjälm samt att lättare kunna justera bandlängd och bandinställnngar. Avsikten med projektet är att ta fram alternativa idékoncept till lås- och bandlösningar och att omsätta vår erfarenhet och projektresultatet till mer designade slutprodukter tillsammans med tillverkare/producenter av hjälmar och spännen. I bilagan som är författad av Alexandra Johansson och Carina Nässén är den första delen i projektet och den bas som resultatet vilar på. Vi kallar det en förstudie. I den här rapporten görs en vidareutveckling av det arbetet, främst grundat på sakkunniga i hjälmbranschens synpunkter, bla från represnetanter från POC, Etto och SportAtlas. Dessutom har vi stämt av synpunkter med Karl Gustav Andersson på SP som arbetar med hjälmprovning. Vidare kontakter har varit professor Ulf Björnstig, olycksanalysgruppen på Umeå Lasarett samt Christian Wetterberg SMP (Svensk Maskinprovning) som arbetar bla med cykelhjälmslås och regelfrågor. Båda ser möjligheter i att ändra EU-direktiven för att tillåta lösningar som underlättar justering av hjälmbanden. Tre huvudspår har präglat arbetet i projektet: 1. Lättinställt hakband 2. Särskiljning av hakband och sidoband 3. Möjlighet till slutet hakband för att slippa öppna låset. 1. Lättinställt hakband Dagens gängse bandjusteringslösningar är uppbyggda som en slinga som slutar i dubbla bandändar vid låset. Om man kan få ett enkelt band blir det också enklare att justera längden på. Kan man dessutom göra bandspännet med en lös bom som låser bandet, likt den princip som flygstolarnas bälten, så låser det lätt och löper lätt när man vill släppa på det. En bandände kommer då behöva tas om hand när man har kortat bandet under hakan, ju kortare desto längre ände. Det gör att ett lås som sitter på en sidan istället för det regelrätta under hakan, blir lättare för änden att fall ned utmed kinden, än när det sitter under hakan. EU-normen kräver att låset ska sitta under hakan för att inte riskera skador på käkbenet. I själva verket finns det sidospännen som är större eller lika stora som låset under hakan, vilket gör normen poänglös. Lättinställt hakband kan även åstadkommas på var sida så man får två ställen att justera på. En fördel med det är att om låset sitter under hakan kan man centrera det genom justeringsmöjligheter på två sidor. 2. Särskiljning av hakband och sidoband Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 5

6 Bakgrund och fullskalestudier Bilden tv. visar principen för de vanligaste band- och spännelösningarna. Det är en bandslinga som går igenom hela hjälmen. Ska man ändra längden på bandet så den sitter bra på huvudet ska båda banden som löper genom haklåset lossas (2), men innan måste en snodd som håller bandändarna på plats lossas (1). Om längdjusteringen är större måste hela bandslingan dras igenom hjälmen för att sitta symmetriskt igen. En tendens är då att efter flera justeringa så hamnar låsen vid örorna allt längre ned (3). Att ingen hjälmtillverkare har tagit de här problemen på allvar kan tyckas märkligt. Vår bild är att man köper på design, då spelar bandsystemen mindre roll. Och konsumenten har väldigt liten möjlighet att påverka, eftersom det saknas valmöjlighet. Denna traditionella lösning rankades som sämst av fem utvärderade principer i förstudien. I förstudien har ett antal spännen tagits fram i full skala för att kunna bedömas av försökspersoner. Den här modellen är tänkt att kunna låsas fast mot kinden i en halvhård båge som sitter i hjälmen. Denna lösning rankades högst, men är inte möjlig att bli godkänd i dagens EU-direktiv. MC-lås får däremot ha låsen på sidan, likaså andra typer av hjälmar, tillexempel för klättring och hockey. Bandjusteringsspänne med flytande låspinne ger ett avgörande mycket enklare längdjustering, typ det som används på flygstolsbältena. Den här principen rankades i förstudien som nummer två. Det ger ett något dyrare spänne, men vi talar om ören snarare om kronor. Principen med bandslinga under hakan som kortas med spännet, likt ett klockarband, rankades som nummer tre. Principen illustreras på nästa sida med två alternativa spännen som medger enkel förlängning. Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 6

7 En förutsättning för att kunna justera hakbandet enkelt vill vi påstå är att man måste skilja på hakband och sidoband. Det kan man göra på två sätt: a. helt hakband ända upp till hjälmens infästning. b. ett hakband som utgår från ett sidospänne som i sin tur är fästat i sidoband. I bilagan illustreras behovet av sidobandets inställning för att det ska gå fritt från örat. En fördel med att skilja sidoband från hakband är att man kan välja ett nättare band på sidan. EU-normen föreskriver att hakbandet ska vara minst 15mm brett. Det på sidan kan vara 9mm vilket blir smidigare och spännet blir mindre. En annan fördel med lås på sidan är att det möjliggör enhandshantering av låset just mot kinden som blir ett mothåll, se bild på dellösning L i förstudien. 3. Möjlighet till slutet hakband för att slippa öppna låset. Ett slutet band kan underlätta av- och påtagning på ett påtagligt sätt, det möjliggör plötsligt en enhandshantering. EU-normen föreskriver dock att bandets lås ska kunna öppnas under belastning med en hand, det fordrar en release funktion eftersom en slinga är sluten. Det kan lösas genom att bandslingan kompletteras med lås eller att slingan kan öppnas avsiktligt. Funktionen med en slinga har vi sett underlättar hanteringen för en merpart av testpersonerna. Om slingan är sluten så klarar man enhandshantering, därför är det viktigt att öppningsbarheten görs som ett extra moment. Eventuell slinga är en option och är inte en konflikt för de andra huvudspåren. Men vi ser att slinga plus lås blir en mer komplex lösning. Sara visar här hur ett hakband öppnas med klockarmbandslås. Det blir då cirka 9cm längre när det öppnas, vilket räcker för att få fram bandet så det går fritt från hakan. Här föredrar Sara att luta huvudet så att bandet faller framför huvudet så hjälmen kan tas av. Allt detta görs enkelt med enhand, både för att ta av och sätta på hjälmen. Spännet medger enkel efterdragning av bandlängden så den sitter lagom hårt. I den här versionen av bandlås öppnas slingan genom att rappa ur så mycket band som behövs för att ta av sig hjälmen. I Saras fall är bandförlängningen då nästan 15cm. Det är avsevärt mer än ovan. Förmodligen därför klocklåset öppnar upp lite bredare under hakan. Sara föredrar det mjuka bandet, inte minst för att det är så smidigt att spänna åt igen. Det blir naturligt samma moment jämfört med ovan. Notera den undre metoden att ta hakbandet upp mot hjälmen för att sen lyfta av den. De högra bilderna visar hur lösningarna ser ut i fastsatt läge. Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 7

8 Hakband Sidoband Sidojustering Hakspänne Sidojustering Hakspänne Sidojustering Hakspänne A 1 Hakband upp A till hjälmen och sidoband med justering för örat genom ett beslag i hakbandet, samt i längsledd med nackbandets längd. Detta ger enklare bandinställning än dagens hela Aslinga. Samma 1 som A sett framifrån och låset under hakan. 1 B 2 B 2 Hakband upp B till sidojusteringsbandet som är en slinga. Det här medger nättare sidoband och ett lås på sidan. Fördelen med detta är att hakbandets längd är lätt att reglera och medger enhandsöppning enligt föregående sida. Samma 2 som B sett framifrån, notera låset på sidan. Denna lösning är inte godkänd enligt EU-direktivet som fordrar lås under hakan. Hakbandsjustering likt MC-princip med två ringar. C 3 C 3 C 3 Hakband upp till sidojusteringsbandet som är en slinga. Medger lås under hakan eller som här ett förlängningsbeslag av bandet, typ klockarmband. Det medger en enkel öppning av slingan underhakan, visas ovan tv. på föregående sida. Klockarmbandslösning eller ett traditionell lås. Båda medger längdjustering av hakbandet undertill. Överskottsbandet vill dock hänga ned, vilket kan tas om hand i hyska på hakbandet. Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 8

9 Sidojustering Sidojustering Sidojustering Hakspänne Hakspänne Hakspänne D Hakband D upp till en hård sidobåge, likt en hockeyhjälm. Det medger ett sidolås som kan tryckas fast mot kinden eftersom D det blir ett mothåll. Denna lösning har fått bäst ranking av försökspersonerna i förstudien. Den är tyvärr dyr och heller inte godkänd enligt EU-normerna. 4 D 4 sett framifrån. Överskottsbandet på sidan är lätt att justera och ta om hand. Den styva sidobågen måste 4 kunna vikas in i hjälmen när den inte används, detta är inte löst här. E E E Hakband upp till sidojusteringsbandet som är en slinga. Likt B, men med hakbandsjustering med lös bom Samma som B sett framifrån, notera låset på sidan. Denna lösning är inte godkänd enligt EU-direktivet som fordrar lås under hakan. F F F Hakband upp till sidojusteringsbandet som är en slinga. Här är lås och hakbandsjutering i samma del. Denna lösning är inte rankad i förstudien. Den borde lösa de flesta behoven så man får lås och bandlängdsjustering i samma moment. Låset är ett typ Clamcleat där röda linan kilas i ett räfflat spår Denna F-lösning är inte heller godkänd i dagens EU-norm eftersom låset sitter på sidan. Hakbandet måste i det även vara minimum 15 mm,,så linan måste täckas av ett skyddband på insidan. Linan är tänkt att fixeras av en styrpinne, se punkten linslingan till vänster. Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 9

10 Slutsatser och diskussion Vår övertygelse är att det finns klara utvecklingsmöjligheter för enklare hantering av hjälmspännen, band och lås. De lösningar som ser mest framkomliga ut rent hanteringsmässigt är ett slutet band under hakan som man släpper ut och vränger framför huvudet. Oavsett om bandet förlängs med en variant på klockarmbandslösning(fig.c), genom att förlänga bandet med ett bandlås under hakan (fig.a) eller som på stora bilden nedan där bandet släpps upp på sidan (+fig.e). Bandslingekonceptet har rankats högt bland försökspersoner. Den variant nedan är den som medger stor bandände genom att den kan hänga från örat och nedåt. Konceptet medger även ett lås på sidan. Nackdelen är dock att det inte är godkänt enligt dagens EUnormer. Bandslingeprincipen kan utformas så det klarar EU-normen, men fordrar då mer komplexa lösningar med lås undertill och längdjusteringar på var sida. Allmänt ger bandlåset med lös bom en klar hanteringsfördel mot dagens spännen med fast bom. Dagens lösning är förstås lite enklare att producera, den klarar även dubbla band. Men det är just detta som skapar hanteringsproblemen: svårt att trä om dubbla band. Den högst rankade lösningen i examensarbetet bygger på styva slingor likt de på hockyhjälmar, vi tror dock att denna lösning blir både kostsam och klumpig, varför den inte förs fram här i denna huvudrapport. Vi kan bara hoppas att regelverket ses över för att medge lösningar för enklare hantering. När dagens hjälmtillverkare ser värdet av att erbjuda bättre band- och låslösningar för att få konkurrensfördelar. Då kommer de sannolikt att trycka på för att få förändringar i regelverket, även om det tar upp till fem år. Någon måste börja, kanske kan myndigheter arbeta för sådana förändringar. Detta är en komplex fråga hur lösningarna kan förbättras. Vi har haft förmånen att fördjupa oss i möjligheterna och ser också en bra potential i vad som kan förbättras. Med vår kompetens hoppas vi att det kan utgöra en grund för att arbeta vidare med tillverkareanvändare och myndigheter. Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 10

11 Trafiksäkerhetsnytta och spridning av resultatet Två viktiga möjligheter med resultatet av vårt arbete som kan gynna trafiksäkerheten: 1. Att regelverket med EU:s normer för cykelhjämar kan ändras så det medger alternativa lösningar till dagens. En sådan är att medge att låset sitter på sidan, istället för dagens krav att sitta under hakan. Här har våra kontakter via Olycksfallsgruppen med prof. Ulf Björnstig, SMP:s Christian Wetterberg samt Klas Johansson, Sportatlas som är representerad i normarbetet uttryckt motiv för att möjliggöra en förändring av regelverket. 2. Att genom våra kontakter och kompetensen som vi byggt upp här, kunna omsätta våra erfarenheter från projektet i verkliga produkter, som nya lås och spännen. Här ser vi en stor utvecklingspotential för att göra förbättringar. Det fordrar dock intressenter som kan bära utvecklingskostnader initialt innan det kan bli lönsamt. Vi ser dock en stor potential för den hjälmtillverkare som kan och vill implementera nya och bättre band- och låsfunktioner på sina hjälmar. Det kan förstärka produktens attraktivitet avsevärt om den är lätt att ställa in, ta av och på. Vi sprider resultatet genom denna rapport och forstätter vårt kontaktarbete för att hitta intressenter att vidareutveckla designkoncept till mer attraktiva och lättanvända produkter. Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 11

12 Kontaktuppgifter Johan Larsvall Idesign Sweden AB Mälarvarvsbacken Stockholm Tel , fax Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 12

13 Idesign AB Mälarvarvsbacken STOCKHOLM Telephone : Fax : Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 13

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Support serien. Tvättbara i 60 º

Support serien. Tvättbara i 60 º Support serien Vi har nu tillverkat Support serien sedan början av 90-talet, vilket har gett oss stor kunskap kring positioneringsproblematik. Vi är nu mycket stolta att kunna presentera Support Pro, som

Läs mer

Förstudie rörande Stjärnmärkning av trafikskolorna

Förstudie rörande Stjärnmärkning av trafikskolorna Vägverket Anita Ramstedt Samhälle och trafik 781 87 Vägverket Beteckning: EK 50 A 2006: 4523 Slutrapport Förstudie rörande Stjärnmärkning av trafikskolorna Enligt överenskommelsen mellan Vägverket och

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER Monteringsanvisning Mått och Väggöppning Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

Montering av fönstermarkis

Montering av fönstermarkis Monteringsanvisning fönstermarkis Montering av fönstermarkis Detta behöver du för monteringen: a. Borrmaskin samt borr Ø 4 mm b. Tumstock c. Stjärnskruvmejsel d. Blocknyckel Ø 10 mm e. Blyertspenna d a

Läs mer

ScreenLine 60 ScreenLine 90

ScreenLine 60 ScreenLine 90 Lunex Screen line. Monterings- och bruksanvisning med mått ScreenLine 60 ScreenLine 90 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 10 n Måttagning Screenline 60 Måttagning, montage Screenline 60 Måttagning, montage Screenline

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

the Diva Collection Luxury Remy hair extensions Isättningsinstruktion Innehåll:

the Diva Collection Luxury Remy hair extensions Isättningsinstruktion Innehåll: 1. Förutsättningar the Diva Collection Luxury Remy hair extensions KERATIN SLINGOR Isättningsinstruktion Innehåll: 1. Förutsättningar 2. Fördelar/nackdelar med keratinslingor 3. Problem som kan uppstå

Läs mer

Infästningsteknik i revetering/puts

Infästningsteknik i revetering/puts Sida 1 av 6 Diplomerad solskyddstekniker 2011 Projektarbete Grupp 3: Daniel Edberg och Jimmy Johansson Infästningsteknik i revetering/puts Innehållsförteckning Sidan Inledning 2 Skillnaden på puts och

Läs mer

HUR KAN CYKELHJÄLMEN GÖRAS MER ATTRAKTIV MED KOMPLETTERANDE FUNKTIONER?

HUR KAN CYKELHJÄLMEN GÖRAS MER ATTRAKTIV MED KOMPLETTERANDE FUNKTIONER? HUR KAN CYKELHJÄLMEN GÖRAS MER ATTRAKTIV MED KOMPLETTERANDE FUNKTIONER? Ett trafikdesignprojekt av Idesign Stockholm 2012 I DON T LIKE WEARING A HELMET IT RUINS MY HAIR (HUONG LY - NEURO SURGERY PATIENT)

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNEHÅLL 1. Innehåll 2. Inledning 3. Tekniska data 4. Bruk och underhåll 5. Justering for komfort 6. Hopfällning och Uppfällning 7. Personlig säkerhet 8. Operation 9. Specifikationer

Läs mer

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken Så här ser det färdiga ryggsäckskortet ut. Detta behöver du 1 cardstock eller mönsterpapper 12 x 12 1 cardstock eller mönsterpapper

Läs mer

Ergonomiska sadlar. Speciellt utformade för kvinnor. Jeanette Karlsson - Saddlefit 4 Life - Sadelergonom 0709-948 304, www.stallrustorp.

Ergonomiska sadlar. Speciellt utformade för kvinnor. Jeanette Karlsson - Saddlefit 4 Life - Sadelergonom 0709-948 304, www.stallrustorp. Ergonomiska sadlar Speciellt utformade för kvinnor FÖREBYGGER SKADOR PÅ HÄST OCH RYTTARE Byter namn till Jeanette Karlsson - Saddlefit 4 Life - Sadelergonom 0709-948 304, www.stallrustorp.se Förebygger

Läs mer

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar Roto NT Designo Dolda beslag Roto NT Designo Teknik för fönster och dörrar Funktionellt men dolt Ny elegant lösning för hemmet I ett vackert hem är det viktigt att också fönstren är vackra Vi anser att

Läs mer

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93 Fritt översatt av Sven Gester till svenska Börja så här Börja med att sätta riggen på båten, montera vant och sätt häckstaget lite grovt. Mast lutning

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Effekt: Vara tankeläsare och förstumma dina vänner. Läs sinnen och ha rätt varje gång!

Effekt: Vara tankeläsare och förstumma dina vänner. Läs sinnen och ha rätt varje gång! TANKELÄSNING MED KORT Vara tankeläsare och förstumma dina vänner. Läs sinnen och ha rätt varje gång! Ordna korten så övre vänstra siffrorna är i följande ordning: 1,2,4,8,16 och 32. Välj en frivillig ur

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

Slutrapport Fordonsspecifik bilbarnstol

Slutrapport Fordonsspecifik bilbarnstol Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter

Läs mer

ÅLR 2011/2412. Arbeten utförda på byggnaderna på landskapets naturreservat år 2009-2010

ÅLR 2011/2412. Arbeten utförda på byggnaderna på landskapets naturreservat år 2009-2010 ÅLR 2011/2412 Arbeten utförda på byggnaderna på landskapets naturreservat år 2009-2010 Miljöbyrån 2010 Ålands naturreservat inrättas och förvaltas av miljöbyrån vid Ålands landskapsregering. På främst

Läs mer

Instruktion för kabelmontering

Instruktion för kabelmontering 595-966-S 2010-02-03 Instruktion för kabelmontering C- och F-profiler 2 Kablar för eftermontering I denna instruktion ges en beskrivning av hur man monterar nya kablar i C- och F-profiler från 2003. För

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Tillbehör 2 Tillbehör Alla komponenter är inte standard. Se prislista för mer info Nischkonsol Höger 65 mm Finns som 45, 65, 100, 130 och 185 mm Väggkonsol 10 mm Brytbeslag

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

På följande sidor kommer bilder från arbetet i Sydafrika och de prototyper vi tagit fram. Tor & Mattias

På följande sidor kommer bilder från arbetet i Sydafrika och de prototyper vi tagit fram. Tor & Mattias I mitten på februari började vi diskutera att göra examensarbetet tillsammans. Vi hade tidigare pratat om att arbeta ihop och det kändes då självklart att börja samarbetet med ett större projekt. Vi började

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Nya Genum-serien TRITEX & NEOTEX. mediroyal.se

Nya Genum-serien TRITEX & NEOTEX. mediroyal.se Nya Genum-serien TRITEX & NEOTEX mediroyal.se Den nya Genum-serien har utvecklats för att möta våra kunders krav, från ökad komfort till förbättrad anatomisk passform. De nya produkterna erbjuder bättre

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Av Eva Sahlström publicerad i Friluftsliv nr 4, 2004 (med bilder av Patrik Ritzén)

Av Eva Sahlström publicerad i Friluftsliv nr 4, 2004 (med bilder av Patrik Ritzén) Livet på sin spets Att du ska ha isdubbar med dig när du ger dig ut på naturis vet du förstås, men vilka dubbar ska du köpa? Fungerar en enkel klassiker som Hansadubben lika bra som en tre gånger så dyr

Läs mer

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Denna artikel ger en övergripande beskrivning av en universell och etablerad projektmetodik. Läsaren förutsätts ha en grundläggande förståelse för processer

Läs mer

3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav. Kundkedja. Kundundersökning. IKOT TME040 Grupp A7 CHALMERS 2009-02-16

3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav. Kundkedja. Kundundersökning. IKOT TME040 Grupp A7 CHALMERS 2009-02-16 3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav Kundkedja Kundkedjan följer produktens fysiska resa från tillverkare till avvecklare och kapitalflödet som den orsakar. Aktörerna påverkas av myndigheternas

Läs mer

Hanterar du dina fönster på rätt sätt så lever de längre.

Hanterar du dina fönster på rätt sätt så lever de längre. Fax 08-603 88 69 Org. nr 556699-7689 www.tresson.se info@tresson.se Skötselråd nya fönster Här får du skötselråd för dina fönster. Du får också ta del av nyttiga och användbara funktioner och handgrepp.

Läs mer

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera själv ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 3 Kontrollera själv att ditt företag uppfyller skyddskraven vid inbrott För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven

Läs mer

1. Beskrivning 2. Komponenter 3. Användarinstruktioner 4. Behandling 5. Att tänka på angående användandet 6. Försiktighetsåtgärder

1. Beskrivning 2. Komponenter 3. Användarinstruktioner 4. Behandling 5. Att tänka på angående användandet 6. Försiktighetsåtgärder gne t i c s TM extender ANVÄNDNI NGSI NSTRUKTI ONER Index: 1. Beskrivning 2. Komponenter 3. Användarinstruktioner 4. Behandling 5. Att tänka på angående användandet 6. Försiktighetsåtgärder Beskrivning

Läs mer

Fiffig finsk bilbarnstol från Klippan täcker alla åldrar

Fiffig finsk bilbarnstol från Klippan täcker alla åldrar Pressmeddelande 18.11.2011 Fiffig finsk bilbarnstol från Klippan täcker alla åldrar Klippans nya bilbarnstol Triofix är marknadens mångsidigaste, för den kan med små justeringar anpassas för barn i åldern

Läs mer

Monteringsanvisning för manuell slaggrind

Monteringsanvisning för manuell slaggrind Monteringsanvisning för manuell slaggrind Grind Manuella grindar har som standard öppningsvinkel 180 grader inåt och 90 grader utåt. Levereras som standard från 4 till 10 meters öppningsmått. Grinden levereras

Läs mer

Barn i bil Så skyddar du ditt barn

Barn i bil Så skyddar du ditt barn Barn i bil Så skyddar du ditt barn Information på svenska 1 2 VARNING! Barn ska aldrig sitta på plats med krockkudde! Det gäller alla som är kortare än 140 cm. Den kraft som utvecklas kan vara förödande.

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Gardinguide. Frågorna kan vara många... Innehållsförteckning

Gardinguide. Frågorna kan vara många... Innehållsförteckning Gardinguide Frågorna kan vara många... Innehållsförteckning Antal längder...sida 3 Bottensöm...sida 6 Bredd...sida 7 Breddrapport...sida 7 Dra för...sida 2 Gardinluft...sida 2 Gardinstång...sida 5 Hissgardin...sida

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet Aktiva högtalare eller mixer med slutsteg Som vi konstaterade i förra numret av Skapa bra PA-ljud bestod ett PA av mikrofoner och lineboxar, multikabel, mixerbord, processorer, delningsfilter, slutsteg

Läs mer

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet Projektarbete kring system X Det här dokumentet beskriver uppgiften samt innehåller mallar för de rapporter som ska lämnas in. Bild 1 visar ordning och ungefärligt förhållande för tidsåtgång mellan de

Läs mer

Undersökning Starke Arvid Hållningsväst

Undersökning Starke Arvid Hållningsväst Undersökning Starke Arvid Hållningsväst Deltagare i studien: personer i blandade åldrar, olika kön samt med olika träningsbakgrund. Syfte: Undersökningen syftade till att ta reda på hur användaren upplever

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

3. Kartläggning av kundens röst

3. Kartläggning av kundens röst 3. Kartläggning av kundens röst 3.1 Kartlägg användarens röst Två kundundersökningar utfördes i Göteborg för att kunna identifiera sådana krav som inte ABAS Protect AB redan har identifierats och för att

Läs mer

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 -

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 - STYGN SOM MÖJLIGT DÄR DE KAN SYNAS FRÅN RÄTAN. MEDAN DE ANDRA STYGNEN SOM LÄGGS PRECIS I FÅLLENS VECK GÖRS LÄNGRE, ALLTEFTER TYGSORT. KORSAD FÅLLSÖM HUR ANVÄNDS VAX? OBSERVERA ATT DU SYR SÖMMEN FRÅN DIG

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org Vad är en grupp? Vilka grupper är du med i? Vilka behov fyller en grupp? Vilka normer finns i en grupp? Vilka sorters grupper finns det? Vilka roller finns det i en grupp? Vad påverkar de roller man får

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Miljövänliga, kundanpassade kvalitétsprodukter. för källsortering i offentlig miljö. Svensktillverkade Designade Användarvänliga SORTIFY

Miljövänliga, kundanpassade kvalitétsprodukter. för källsortering i offentlig miljö. Svensktillverkade Designade Användarvänliga SORTIFY SORTIFY Miljövänliga, kundanpassade kvalitétsprodukter för källsortering i offentlig miljö Svensktillverkade Designade Användarvänliga KIWI Sortify Kiwi är en papperskorg / källsorteringssystem för offentlig

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer activpilot oncept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer Allmänna och säkerhetsrelevanta anmärkningar för denna monteringsanvisning enna bruksanvisning är avsedd för fönstermontörer

Läs mer

Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet

Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet Anteckningar från möte 23 november i Tändstickspalatset, Stockholm Inledning. Alla hälsades välkomna, deltagarna presenterade sig och berättade om

Läs mer

Inget läckage Ingen sårig hud

Inget läckage Ingen sårig hud Inget läckage Ingen sårig hud 8 OLIKA STORLEKAR nu även storlek 20 och 41 Känn dig säker med Dermacol Har du problem med läckage och sårig hud? Då ska du prova Dermacol. Denna enkla men effektiva stomikrage

Läs mer

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering RollerForks En revolution inom pallfri godshantering RollerForks Pallar är en nödvändighet för lagerhantering. Men tänk om du kunde spara tid och utrymme genom att skicka gods utan pallar. Nu finns MSE

Läs mer

Förberedelser: Göm i hemlighet en boll i den mellersta muggen, som visas på bilden nedan.

Förberedelser: Göm i hemlighet en boll i den mellersta muggen, som visas på bilden nedan. MUGGAR OCH BOLLAR Placera en boll på toppen av en mugg och täck den med de andra två muggarna. Knacka på muggen och bollen kommer att passera genom muggen och hamna på bordet under. De återstående bollarna

Läs mer

Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument

Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument Dokumentation 2011-01-21 201 Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument Nedtecknat och författat av Björn Eriksson, Avloppsguiden. Avsikten med dokumentationen är att översiktligt återge

Läs mer

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen?

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen? Tid på magen Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis Colleen Coulter, P.T., D.P.T., Ph.D., P.C.S., Dulcey Lima, C.O., O.T.R./L., Orthomerica Products Inc. Tid på magen-programmet

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer Inlämning steg 4 4.1 Inventera kända koncept och idéer För att kunna förenkla framtagandet av ett vinnande koncept är det viktigt att inventera redan befintliga lösningar på liknande problem. Vid inventeringen

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Distans 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Fredagen den 5 juni 17.00-19.30 Uthämtning av startkuvert vid växlingsområdet på Dalabadet. Ta

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Öppna Xbox 360 Slim Guide

Öppna Xbox 360 Slim Guide Öppna Xbox 360 Slim Guide Det finns många olika sätt att öppna sin Xbox 360 Slim. Ett antal guider finns att hitta på nätet och alla har sina favoriter. Jag har valt att öppna Xbox 360 Slim med X8 unlock

Läs mer

framtid till din Välkommen

framtid till din Välkommen Välkommen till din framtid Är du nyutexaminerad civilingenjör och vill ha en gedigen start på karriären? Är du dessutom tillräckligt modig och nyfiken för att tänka nytt och komma med nya lösningar? Vi

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Funderar ni på att byta fönster?

Funderar ni på att byta fönster? Funderar ni på att byta fönster? Att byta fönster skall man bara behöva göra en gång i livet. Investeringen är stor och det finns mycket information att ta ställning till. Estetik EEller rätt fönster till

Läs mer

Manual FUJI Cyber Relax

Manual FUJI Cyber Relax 0 Manual FUJI Cyber Relax Helkroppsmassage Hela kroppen masseras i etapper under totalt 15 minuter. Ryggen masseras med en mekanisk 3D teknik plus luftkuddar som pressar på sidorna vilket ger en behaglig

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montageanvisning Sidhängda fönster och altandörrar HFA 2012/03 Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder

Läs mer

13 steg till en bra sittställning Komfortrullstolar

13 steg till en bra sittställning Komfortrullstolar Introduktion Denna checklista är ett hjälpmedel för att kunna göra de basinställningar och anpassningar som behövs för brukaren av en komfortrullstol. Det finns flertalet tillbehör tillgängliga för denna

Läs mer

Montageanvisning Maximal Compactkarm

Montageanvisning Maximal Compactkarm Montageanvisning Maximal Compactkarm 1. Börja med att ta ur bågen ur karmen genom att dra ur sprinten i det övre gångjärnet. Tryck med en skruvmejsel in det undre fjädringslåset och vrid till. För sprinten

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Skapa en generell informationsmodell?

Skapa en generell informationsmodell? Sven-Håkan Olsson Konsult, arkitekt och utvecklare Oberoende konsult och teknikentreprenör Skapa en generell informationsmodell? Sven-Håkan Olsson måndag 11 aug 14 TEKNIK En generell, kanonisk informationsmodell

Läs mer

Lösningar på jackor och caper

Lösningar på jackor och caper Lösningar på jackor och caper Jacka som tas på framifrån och som försluts i ryggen. Kort rygg. Kan även beställas som Kappa/Anorak med samma lösning. Vår och vinter. 1. använder sele med denna modell kan

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE i Västerbotten Rapporten är framtagen av Länsbiblioteket i Västerbotten, 2015 Bakgrund Västerbotten är ett län med en framstående litterär tradition, med författare som har starka

Läs mer

Underlag för konsultativ behovs dialog

Underlag för konsultativ behovs dialog ny mu / Underlag för konsultativ behovs dialog Våra möten med företag och organisationer, kommuner och myndigheter ska präglas av dialog. Denna dialog syftar till att klargöra dialogpartnerns behov av

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer