Utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden"

Transkript

1 FÖRSÖKSVERKSAMHET I VÄSTRA SVERIGE Utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden - delrapport Domstolsverket Central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: Telefax: E-post:

2 Försöksverksamhet utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i västra Sverige - delrapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Uppdrag och direktiv Arbetsmetoder och samråd Avgränsningar Det datorbaserade rapporteringssystemet Det datorbaserade utvärderingsprogrammet Brottmålstaxorna Resultat Antal mål och ersättningar Antal förhandlingstimmar Antal yrkanden per aktör Ersättningsyrkandenas förhållande till taxa Nivå på tillerkänd ersättning Totala ersättningsbelopp i taxemålen Totala ersättningsbelopp i övriga mål Totala ersättningsbelopp i försöket Korrigerade resultat Behovet av att korrigera resultaten i försöket Beaktande av tidsspillan Beaktande av avvikelse från taxa Sammanfattning Bilagor Bilaga 1 - Regeringens beslut den 3 oktober 2002 Bilaga 2 - Domstolsverkets projektdirektiv Bilaga 3 - Domstolsverkets föreskrifter om upphävd brottmålstaxa Bilaga 4 - Domstolsverkets föreskrifter om domstols rapportering Bilaga 5 - Brottmålstaxa för offentliga försvarare Bilaga 6 - Brottmålstaxa för målsägandebiträden Domstolsverket Central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet Postadress: Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: Telefax: E-post:

3 1 Inledning 1.1 Uppdrag och direktiv Genom beslut den 3 oktober 2002 gav regeringen Domstolsverket i uppdrag att förbereda och genomföra en försöksverksamhet utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt (se bilaga 1). Uppdraget gavs för att få ett underlag till en jämförelse mellan den ersättning som tillerkänns enligt de allmänna reglerna om ersättning och ersättning enligt taxa. I regeringsbeslutet angavs också att uppdraget även innefattar att undersöka hur en ordning utan taxa påverkar domstolarnas arbetsbörda. Delrapport skall lämnas till regeringen den 1 september Uppdraget skall slutredovisas senast den 31 mars Enligt regeringens beslut skall försöksverksamheten omfatta de domstolar som ingår i Hovrättens för Västra Sverige domsområde och pågå under tiden 1 januari - 31 december Regeringen har bemyndigat Domstolsverket att meddela föreskrifter för genomförandet av försöksverksamheten. I Domstolsverkets uppdrag ingår att från de domstolar som ingår i försöket hämta in information i lämplig omfattning om bl.a. den ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som yrkas respektive tillerkänns offentliga försvarare och målsägandebiträden samt om tiden för huvudförhandling i varje enskilt mål, att från de domstolar som ingår i försöket hämta in information om och redovisa hur en ordning utan taxor påverkar domstolarnas arbetsbörda. Uppdraget kan ses mot bakgrund av att den i övrigt gällande brottmålstaxan för offentliga försvarare infördes redan år 1973 samt att Domstolsverkets styrelse den 3 december 2001 beslutat att till Justitiedepartementet anmäla att en större översyn av taxorna och utformningen av dessa bör genomföras. Domstolsverket har den 26 november 2002 fastställt direktiv för försöksverksamhetens genomförande (se bilaga 2). 1.2 Arbetsmetoder och samråd Arbetet bedrivs som ett projekt vid Domstolsverkets juridiska sekretariat. Hovrättsassessorn Peter Islander är projektledare för arbetsgruppen. Styrgruppen består av chefsjuristen Charlotte Brokelind samt sektionschefen Anette Nilsson. Hovrättsassessorn Martin Andersson, utredaren Olof Nordström samt IT-handläggaren Mats Lilja är projektdeltagare. Synpunkter har underhand inhämtats från en inom projektet skapad referensgrupp. I referensgruppen ingår representanter för Hovrätten för Västra Sverige, Göteborgs tingsrätt, Mölndals tingsrätt samt de fackliga organisationerna ST-Domstol och JUSEK. Samråd har hållits med Sveriges Advokatsamfund. 2 (13)

4 Såväl Riksåklagaren som Sveriges Advokatsamfund har varit Domstolsverket behjälpliga att sprida information om försöksverksamheten. Med stöd av regeringens bemyndigande har Domstolsverket upprättat föreskrifter gällande under försöket (se bilaga 3 och 4). Ett datorbaserat rapporteringssystem för deltagande domstolar har utarbetats i samarbete med Domstolsverkets IT-enhet. En uppföljande enkät skall sändas ut till domstolarna för att besvaras efter försöksperiodens utgång. 1.3 Avgränsningar Såsom angetts ovan omfattar försöksverksamheten de domstolar som ingår i Hovrättens för Västra Sverige domsområde. Försöksverksamheten pågår under tiden 1 januari - 31 december Under försöksperioden skall den av regeringen fastställda timkostnadsnormen och inte de särskilda brottmålstaxor som Domstolsverket meddelat föreskrifter om att vara vägledande vid domstols bestämmande av ersättning till offentlig försvarare och målsägandebiträde. Den rapporteringsskyldighet som Domstolsverket beslutat om rör dock fler mål än de där taxan normalt skulle ha varit tillämplig. Skälet härtill är att detta ansetts erforderligt för att kunna bedöma om ytterligare försöksverksamhet eller utredning bör äga rum inför en eventuell förändring av taxorna. Följande kriterier har uppställts för att ett mål skall omfattas av rapporteringsskyldigheten. Det skall vara fråga om ett brottmål Huvudförhandling skall ha hållits i målet Endast en huvudförhandling skall ha hållits/skall hållas i målet (mål med deldom skall inte rapporteras) Helgförhandling skall inte ha hållits i målet Offentlig försvarare och/eller målsägandebiträde skall ha varit förordnad i målet under huvudförhandlingen Högst tre st. offentliga försvarare och tre st. målsägandebiträden skall ha varit förordnade i målet under huvudförhandlingen (dvs. högst 3 st + 3 st = 6 st aktörer) Förhandlingstiden skall ha uppgått till högst sex timmar Yrkandet om ersättning skall ha framställts under år 2003 Avgörande av målet skall ha skett under år Det datorbaserade rapporteringssystemet Domstolsverket har färdigställt ett datorbaserat rapporteringssystem för att på ett enkelt sätt kunna hämta in försöksresultaten från de domstolar som deltar i försöket. Varje anställd vid deltagande domstolar har på sin arbetsplats möjlighet att via dator komma i kontakt med det elektroniska rapporteringssystemet. 3 (13)

5 Följande uppgifter skall registreras i det elektroniska rapporteringssystemet. Målnummer Avgörandedatum Förhandlingstid (total förhandlingstid inkl. ev. häktningsförhandling m.m.) Roll (offentlig försvarare eller målsägandebiträde) Huruvida taxan hade varit tillämplig om försöksverksamheten inte pågått Taxebelopp för det fall taxan normalt hade varit tillämplig Yrkad ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg Tillerkänd ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg Rotelinnehavare eller motsvarande avgör vem som rent faktiskt skall rapportera in resultaten från försöksverksamheten. 1.5 Det datorbaserade utvärderingsprogrammet Domstolsverket har utvecklat ett datorbaserat utvärderingsprogram för att kunna sammanställa de uppgifter som inrapporteras. Genom användande av programmet kan sammanställningar fås om uppgifter gällande bl.a. följande. Antal mål respektive ersättningar i fall där taxa normalt skulle ha varit tillämplig Antal mål respektive ersättningar i fall där taxa normalt inte skulle ha varit tillämplig men som ändå rapporterats i enlighet med vad som angetts ovan Antal yrkanden om ersättning för offentliga försvarare respektive målsägandebiträden inom försöksverksamheten Antal yrkanden om ersättning för offentliga försvarare respektive målsägandebiträden där aktören yrkat ett belopp som är lägre, samma respektive högre än det belopp som normalt skulle ha utgått enligt taxa Antal fall där offentliga försvarare respektive målsägandebiträden tillerkänts ett belopp som är lägre respektive samma som det yrkade beloppet Yrkat och tillerkänt totalbelopp avseende arbete, tidsspillan och utlägg samt motsvarande taxebelopp i mål där taxa normalt skulle ha varit tillämplig Yrkat och tillerkänt totalbelopp avseende arbete, tidsspillan och utlägg i mål där taxa normalt inte skulle ha varit tillämplig men som ändå rapporterats i enlighet med vad som angetts ovan Totalt antal förhandlingstimmar i de mål som ingår i försöksverksamheten Tillerkänd ersättning per förhandlingstimme i mål där taxa normalt skulle ha varit respektive inte skulle ha varit tillämplig 4 (13)

6 Förutom ovanstående har ett antal manuella sammanställningar gjorts av de inrapporterade resultaten för att korrigera vissa felkällor m.m. inom försöket; se vidare i avsnitt Brottmålstaxorna Bestämmelserna om ersättning till offentlig försvarare och målsägandebiträde återfinns i 21 kap. 10 rättegångsbalken respektive 5 lagen (1988:609) om målsägandebiträde. Sistnämnda lagrum hänvisar till 27 rättshjälpslagen (1996:1619). Som utgångspunkt anges att ersättningen för arbete skall bestämmas med beaktande av den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av den timkostnadsnorm som regeringen fastställer. Timersättningen får emellertid avvika från timkostnadsnormen om den skicklighet och den omsorg som uppdraget utförts med eller andra omständigheter av betydelse ger anledning till det. Genom 21 kap. 10 rättegångsbalken och 2 förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m. samt 3 förordningen (1997:408) om målsägandebiträde och 19 rättshjälpsförordningen (1997:404) har Domstolsverket bemyndigats att fastställa de taxor som skall tillämpas i vissa fall. Med stöd härav har Domstolsverket meddelat föreskrifter om brottmålstaxa för dels offentliga försvarare i tingsrätt och hovrätt (DVFS 2002:5), dels målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt (DVFS 2002:9). Angivna taxor finns redovisade bl.a. i Domstolsverkets publikation "Rättshjälp och taxor 2003". Kännetecknande för brottmålstaxorna är att de bygger på ett grundbelopp med påslag för förhandlingstid. Arvodet beräknas med utgångspunkt i den sammanlagda förhandlingstiden under vilken den offentlige försvararen eller målsägandebiträdet varit närvarande. För offentlig försvarare avses med sammanlagd förhandlingstid den sammanlagda tiden för häktningsförhandlingar, andra särskilda förhandlingar och huvudförhandlingar. Med andra särskilda förhandlingar avses förhandlingar beträffande kvarstad, beslag, reseförbud m.m. Inställd huvudförhandling anses inte som annan särskild förhandling. Som förhandlingstid räknas tiden från det målet påropas till dess förhandlingen avslutas. Tid för överläggning efter förhandlingens slut räknas således inte in i förhandlingstiden. I förhandlingstiden inräknas varje uppehåll, som inte överstiger 15 minuter. Även längre uppehåll kan under vissa förutsättningar inräknas i förhandlingstiden. Samtliga taxebelopp är grundade på en av regeringen bestämd timkostnadsnorm. Timkostnadsnormen fastställs årligen. Timkostnadsnormen för aktuella taxor har bestämts till kr inkl. mervärdesskatt (965 kr exkl. mervärdesskatt). Taxan för offentlig försvarare gäller för brottmål med en tilltalad och en offentlig försvarare. Taxan är även tillämplig i hovrätt när den tilltalade i hovrätten biträds av samma försvarare som i tingsrätten. Har målet i tingsrätten omfattat två eller flera tilltalade men avser målet i hovrätten bara en av dem gäller taxan i hovrätten. Taxan för målsägandebiträde gäller i brottmål med en tilltalad och ett målsägandebiträde, under förutsättning att målsägandebiträdet inte biträ- 5 (13)

7 der fler än en målsägande. Taxan är tillämplig i hovrätt när målsäganden i hovrätten biträds av samma målsägandebiträde som i tingsrätten. De båda taxorna gäller dessutom endast för mål där sammanlagd förhandlingstid i berörd instans inte överstiger 3 timmar och 45 minuter. Taxan för målsägandebiträde gäller inte om häktningsförhandling eller annan särskild förhandling förekommit och målsägandebiträdet varit närvarande vid sådan. Tillägg till brottmålstaxan för offentlig försvarare görs om i berörd instans häktningsförhandling eller annan särskild förhandling ägt rum eller om rätten förordnat om rättspsykiatrisk undersökning. Har gemensam häktnings- och huvudförhandling hållits i målet utgår emellertid inget särskilt tillägg för häktningsförhandlingen. Ersättning utgår i sådant fall endast enligt tillämpligt taxebelopp för den sammanlagda förhandlingstiden. Det sammanlagda ersättningsbeloppet enligt brottmålstaxan i ett mål får överskridas om målet krävt avsevärt mer arbete än normalt. Detta skall anses vara fallet endast om skäligt arvode i målet överstiger ersättningsbeloppet med minst hälften eller med kr. För offentlig försvarare får taxan även överskridas om arbetet utförts under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och föranletts av att en helgförhandling varit aktuell. Ersättningsbeloppet får enligt båda taxorna underskridas om försvararen eller målsägandebiträdet uppträtt vårdslöst eller försumligt eller visat oskicklighet. Enbart den omständigheten att ett mål varit av enkel beskaffenhet skall inte föranleda att taxebeloppen skall frångås. Taxebeloppen omfattar allt arbete i målet. Utöver vad som angetts ovan angående tillägg utgår således inga särskilda tillägg för andra arbetsmoment såsom exempelvis arbete med enskilt anspråk, förebringande av egen bevisning eller genomgång av personutredningar i tidigare mål. Taxebeloppen omfattar också ersättning för tidsspillan om högst en timme. Tidsspillan därutöver ersätts med vissa undantag med ett belopp om kr per timme under vardagar mellan kl och kl och med 685 kr per timme för annan tid. Taxebeloppen innefattar även ersättning för normala kostnader för telefon, fotokopiering och liknande. Särskild ersättning kan dock utgå för onormalt stora sådana kontorskostnader. Vad gäller ersättning för utlägg utgår sådan för kostnader för resa, logi och uppehälle med högst de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde. Tabeller för ersättningsbeloppen enligt taxorna m.m. finns bifogade som bilaga 5 (brottmålstaxa för offentliga försvarare) och 6 (brottmålstaxa för målsägandebiträden) till denna rapport. 6 (13)

8 2 Resultat 2.1 Antal mål och ersättningar Det i försöket totala antalet inrapporterade mål där taxa normalt hade varit tillämplig uppgick per den 31 juli 2003 till st. I dessa mål har domstolen beslutat om ersättning till offentliga försvarare och målsägandebiträden i fall. Det i försöket totala antalet inrapporterade mål där taxa normalt inte hade varit tillämplig men där rapportering ändå skall ske (se avsnitt 1.3) uppgick per den 31 juli till 352 st. I dessa mål har domstolen beslutat om ersättning till offentliga försvarare och målsägandebiträden i 576 fall. Taxa tillämplig Antal mål Antal ersättningar Ja st st. Nej 352 st. 576 st. Totalt st st. 2.2 Antal förhandlingstimmar I försöket har per den 31 juli 2003 rapporterats totalt förhandlingstimmar. 2.3 Antal yrkanden per aktör Det i försöket totala antalet inrapporterade yrkanden om ersättning uppgick per den 31 juli 2003 vad gäller offentliga försvarare till st och vad gäller målsägandebiträden till 366 st. Aktör Antal yrkanden om ersättning Offentliga försvarare st. Målsägandebiträden 366 st. Totalt st. 2.4 Ersättningsyrkandenas förhållande till taxa Ifråga om ersättningsnivåernas förhållande till taxa har i försöket de offentliga försvararnas yrkanden fördelat sig enligt följande. I 264 fall, motsvarande 11 procent av samtliga fall där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, yrkas ersättning med ett belopp som understiger vad som skulle ha utgått enligt taxa. I 172 fall, motsvarande 8 procent, sammanfaller yrkandet med beloppet enligt taxa. I fall, motsvarande 81 procent, yrkas ersättning med ett belopp som överstiger vad som normalt hade utgått enligt taxa. Målsägandebiträdenas yrkanden fördelar sig enligt följande. I 27 fall, motsvarande 11 procent av samtliga fall där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, yrkas ersättning med ett belopp som understiger vad som skulle ha utgått enligt taxa. I 19 fall, motsvarande 8 procent, sammanfaller yrkandet med beloppet enligt taxa. I 203 fall, motsvarande 82 pro- 7 (13)

9 cent, yrkas ersättning med ett belopp som överstiger vad som normalt hade utgått enligt taxa. Nivå Offentliga försvarare Målsägandebiträden Yrkande under taxa 264 yrkanden 11 % 27 yrkanden 11 % Yrkande lika med taxa 172 yrkanden 8 % 19 yrkanden 7 % Yrkande över taxa yrkanden 81 % 203 yrkanden 82 % Sammantaget fördelar sig de offentliga försvararnas och målsägandebiträdenas yrkanden enligt följande. I 291 fall, motsvarande 11 procent av samtliga fall där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, yrkas ersättning med ett belopp som understiger vad som normalt skulle ha utgått enligt taxa. I 191 fall, motsvarande 8 procent, sammanfaller yrkandet med beloppet enligt taxa. I fall, motsvarande 81 procent, yrkas ersättning med ett belopp som överstiger vad som normalt hade utgått enligt taxa. Nivå Off. försvarare och målsägandebitr. Yrkande under taxa 291 yrkanden 11 % Yrkande lika med taxa 191 yrkanden 8 % Yrkande över taxa yrkanden 81 % 2.5 Nivå på tillerkänd ersättning I fall, motsvarande 94 procent, har de offentliga försvararna i försöket tillerkänts den ersättning de yrkat. I 161 fall, motsvarande 6 procent, är den tillerkända ersättningen lägre än den yrkade. Vad gäller målsägandebiträden har dessa tillerkänts den ersättning de yrkat i 342 fall, motsvarande 93 procent, medan den tillerkända ersättningen i 24 fall, motsvarande 7 procent, är lägre än vad som yrkats. Ersättningsnivå Offentliga försvarare Målsägandebiträden Lika med yrkat yrkanden 94 % 342 yrkanden, 93 % Lägre än yrkat 161 yrkanden 6 % 24 yrkanden, 7 % Sammantaget har de offentliga försvararna och målsägandebiträdena tillerkänts den ersättning de yrkat i fall, motsvarande 94 procent, medan den tillerkända ersättningen i 185 fall, motsvarande 6 procent, är lägre än vad som yrkats. Ersättningsnivå Off. försvarare och målsägandebitr. Lika med yrkat yrkanden 94 % Lägre än yrkat 185 yrkanden 6 % 2.6 Totala ersättningsbelopp i taxemålen I försöket har de offentliga försvararna, i mål där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, för arbete yrkat totalt kr och tillerkänts kr. För det fall taxan varit tillämplig skulle de ha tillerkänts kr. Differensen mellan det tillerkända beloppet för arbete och vad som normalt skulle ha utgått enligt taxa är kr. Angivna belopp är dock inte direkt jämförbara bl.a. eftersom det i taxan ingår ersättning för tidsspillan om högst en timme. Se vidare i avsnitt 3 där erhållet resultat justerats. 8 (13)

10 Off. fsv. Yrkat Tillerkänt Enligt taxa Tillerk../.taxa Arbete kr kr kr kr Tidsspillan kr kr Utlägg kr kr Totalt kr kr I försöket har målsägandebiträdena, i mål där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, för arbete yrkat totalt kr och tillerkänts kr. För det fall taxan varit tillämplig skulle de ha tillerkänts kr. Differensen mellan det tillerkända beloppet för arbete och vad som normalt skulle ha utgått enligt taxa är kr. Angivna belopp är dock inte direkt jämförbara bl.a. eftersom det i taxan ingår ersättning för tidsspillan om högst en timme. Se vidare i avsnitt 3 där erhållet resultat justerats. Msg.bitr. Yrkat Tillerkänt Enligt taxa Tillerk../.taxa Arbete kr kr kr kr Tidsspillan kr kr Utlägg kr kr Totalt kr kr Sammantaget har de offentliga försvararna och målsägandebiträdena i försöket, i mål där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, för arbete yrkat totalt kr och tillerkänts kr. För det fall taxan varit tillämplig skulle de ha tillerkänts kr. Differensen mellan det tillerkända beloppet för arbete och vad som normalt skulle ha utgått enligt taxa är kr. Angivna belopp är dock inte direkt jämförbara. Se vidare i avsnitt 3 där erhållet resultat justerats. Off. fsv. och Tillerk../.taxa Yrkat Tillerkänt Enligt taxa msg.biträden Arbete kr kr kr kr Tidsspillan kr kr Utlägg kr kr Totalt kr kr Totala ersättningsbelopp i övriga mål I försöket har även inhämtats resultat från vissa mål där taxan normalt inte skulle ha varit tillämplig (se avsnitt 1.3). I försöket har de offentliga försvararna, i mål där taxan normalt inte skulle ha varit tillämplig, yrkat ersättning med totalt kr och tillerkänts kr. Differensen uppgår till kr. Off. försvarare Yrkat Tillerkänt Differens Arbete kr kr kr Tidsspillan kr kr kr Utlägg kr kr kr Totalt kr kr kr I försöket har målsägandebiträdena, i mål där taxan normalt inte skulle ha varit tillämplig, yrkat ersättning med totalt kr och tillerkänts kr. Differensen uppgår till kr. 9 (13)

11 Målsägandebitr. Yrkat Tillerkänt Differens Arbete kr kr kr Tidsspillan kr kr kr Utlägg kr kr 0 kr Totalt kr kr kr Sammantaget har de offentliga försvararna och målsägandebiträdena, i mål där taxan normalt inte skulle ha varit tillämplig, yrkat ersättning med totalt kr och tillerkänts kr. Differensen uppgår till kr. Off. försvarare och msg.biträden Yrkat Tillerkänt Differens Arbete kr kr kr Tidsspillan kr kr kr Utlägg kr kr kr Totalt kr kr kr 2.8 Totala ersättningsbelopp i försöket I försöket har de offentliga försvararna yrkat ersättning med totalt kr och tillerkänts kr. Differensen uppgår till kr. Off. försvarare Yrkat Tillerkänt Differens Arbete kr kr kr Tidsspillan kr kr kr Utlägg kr kr kr Totalt kr kr kr I försöket har målsägandebiträdena yrkat ersättning med totalt kr och tillerkänts kr. Differensen uppgår till kr. Målsägandebitr. Yrkat Tillerkänt Differens Arbete kr kr kr Tidsspillan kr kr kr Utlägg kr kr 823 kr Totalt kr kr kr Sammantaget har de offentliga försvararna och målsägandebiträdena i försöket yrkat ersättning med totalt kr och tillerkänts kr. Differensen uppgår till kr. Off. försvarare och msg.biträden Yrkat Tillerkänt Differens Arbete kr kr kr Tidsspillan kr kr kr Utlägg kr kr kr Totalt kr kr kr 10 (13)

12 3 Korrigerade resultat 3.1 Behovet av att korrigera resultaten i försöket De brottmålstaxor som utformats är av relativt komplex karaktär. Såsom angetts ovan (se avsnitt 1.6) så bygger taxorna på ett grundbelopp med påslag för förhandlingstid. I taxorna ingår dessutom ersättning för tidsspillan om högst en timme. Avvikelse från det sammanlagda ersättningsbeloppet får göras under vissa omständigheter. Detta leder bl.a. till att den i försöket tillerkända ersättningen för arbete inte är direkt jämförbar med det belopp som skulle ha utgått om taxa istället varit tillämplig. För att resultaten från försöket skall bli rättvisande måste vissa korrigeringar göras i enlighet med vad som framgår i avsnitt 3.2 och Beaktande av tidsspillan I brottmålstaxorna ingår ersättning för tidsspillan om högst en timme. Tidsspillan därutöver ersätts med vissa undantag med ett belopp om kr per timme under vardagar mellan kl och kl och med 685 kr per timme för annan tid. Eftersom ersättning för viss tidsspillan ingår i taxorna är de i avsnitt 2.6 redovisade totalbeloppen avseende ersättning för arbete respektive ersättning enligt taxa inte direkt jämförbara. Vid en jämförelse måste också beaktas tillerkänd ersättning för tidsspillan om högst en timme. Ersättningen enligt taxa bör således jämföras med summan av ersättningen för arbete och ersättningen för tidsspillan om högst en timme. Vid bearbetning av resultaten från försöket har kunnat konstateras att ersättning för tidsspillan, i fall där taxa normalt skulle ha varit tillämplig och där tillerkänd ersättning avser tidsspillan om högst en timme, yrkats av offentliga försvarare i 968 fall och av målsägandebiträden i 115 fall. Aktör Tidsspillan max en tim, antal yrkanden Offentliga försvarare 968 st. Målsägandebiträden 115 st. Totalt st. Vid bearbetning av resultaten har utgåtts från att tillerkänd ersättning för tidsspillan avser tidsspillan under vardagar mellan kl och kl , dvs. ersättning motsvarande kr per timme. Eftersom mål där taxa är tillämplig oftast äger rum mellan angivna tider och då mål med helgförhandling undantagits från rapporteringsskyldighet bör nedan angivna resultat vara tillräckligt rättvisande. I fråga om mål där taxa normalt skulle ha varit tillämplig kan konstateras att den ersättning för tidsspillan som tillerkänts offentliga försvarare per den 31 juli 2003 uppgår till kr sedan ersättning för belopp motsvarande mer än en timmes tidsspillan räknats bort. Motsvarande belopp för målsägandebiträden är kr. Om dessa belopp läggs till tillerkänd ersättning för respektive aktörers arbete kan konstateras att kostnadsökningen vid jämförelse med brottmålstaxorna uppgår till 32,5 procent vad gäller offentliga försvarare och 32 procent vad gäller målsägandebiträden. För båda grupperna gemensamt uppgår 11 (13)

13 debiträden. För båda grupperna gemensamt uppgår kostnadsökningen till 32,5 procent eller knappt 4 miljoner kr. Aktör Kostnadsökning Arb.+tidssp. Enligt taxa Differens Off. fsv kr kr kr 32,5 % Msg.biträden kr kr kr 32,0 % Totalt kr kr kr 32,5 % 3.3 Beaktande av avvikelse från taxa Det sammanlagda ersättningsbeloppet enligt brottmålstaxan i ett mål får överskridas bl. a. om målet krävt avsevärt mer arbete än normalt. Hänsyn till detta har inte tagits vid rapportering av resultaten från försöksverksamheten. Enligt Domstolsverkets anvisningar skall rapportering ske för det fall de rent formella förutsättningarna för att taxan normalt skulle ha varit tillämplig är uppfyllda. Det kan därför vara av intresse att justera de totala kostnaderna för arbete genom att de mest extrema fallen sållas bort. Mål med helgförhandling har undantagits från rapporteringsskyldighet varför dessa mål, i vilka det regelmässigt är fråga om förhöjd ersättning, inte påverkat resultaten från försöket. Frågan om vilka fall som skall räknas som extrema har emellertid inte något givet svar. Bedömningen är till stor del subjektiv. Beräkningar av kostnadsökningen efter det att de mest extrema fallen borträknats kan därför sägas ge ett resultat som får tolkas med viss försiktighet. Ett sätt att anknyta bedömningen till taxorna är dock att använda sig av de gränsvärden då ersättningsbeloppet enligt taxa får överskridas (jfr. avsnitt 1.6). Detta har till viss del gjorts då följande resultat beräknats. Det förutsätts att de mest extrema fallen är de där skäligt arvode i målet inom varje timintervall (förhandlingstid upp till 59 min, 1 tim 59 min, 2 tim 59 min respektive 3 tim 45 min) överstiger taxornas ersättningsbelopp inom respektive timintervalls översta skikt med minst hälften eller med kr. Om dessa sållas bort kan konstateras att kostnadsökningen för offentliga försvarare, efter det att tillägg gjorts för tidsspillan om högst en timme (jfr. avsnitt 3.2), uppgår till 32,4 procent medan motsvarande ökning för målsägandebiträden uppgår till 27,1 procent. För båda grupperna gemensamt uppgår kostnadsökningen till 31,7 procent. Det skall dock återigen betonas att viss försiktighet bör iakttas vid bedömning resultatet. Aktör Kostnadsökning Arb.+tidssp. Enligt taxa Differens Off. fsv kr kr kr 32,4 % Msg.biträden kr kr kr 27,1 % Totalt kr kr kr 31,7 % 12 (13)

14 4 Sammanfattning Genom beslut den 3 oktober 2002 gav regeringen Domstolsverket i uppdrag att förbereda och genomföra en försöksverksamhet utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt. Enligt regeringens beslut skall försöksverksamheten omfatta de domstolar som ingår i Hovrättens för Västra Sverige domsområde och pågå under tiden 1 januari - 31 december En delrapport skall lämnas till regeringen den 1 september Arbetet med försöksverksamheten har bedrivits som ett projekt vid Domstolsverkets juridiska sekretariat. Sveriges Advokatsamfund och de fackliga organisationerna m.fl. instanser har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter. Ett datorbaserat rapporteringssystem har skapats för att deltagande domstolar på ett enkelt sätt skall kunna rapportera in resultaten från försöket till Domstolsverket. Det i försöket totala antalet rapporterade mål uppgick per den 31 juli 2003 till st. Antalet rapporterade ersättningar uppgick till st. Ifråga om ersättningsnivåernas förhållande till taxa har i försöket de offentliga försvararnas yrkanden fördelat sig enligt följande. I 264 fall, motsvarande 11 procent av samtliga fall där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, yrkas ersättning med ett belopp som understiger vad som skulle ha utgått enligt taxa. I 172 fall, motsvarande 8 procent, sammanfaller yrkandet med beloppet enligt taxa. I fall, motsvarande 81 procent, yrkas ersättning med ett belopp som överstiger vad som normalt hade utgått enligt taxa. Målsägandebiträdenas yrkanden har fördelat sig enligt följande. I 27 fall, motsvarande 11 procent av samtliga fall där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, yrkas ersättning med ett belopp som understiger vad som skulle ha utgått enligt taxa. I 19 fall, motsvarande 7 procent, sammanfaller yrkandet med beloppet enligt taxa. I 203 fall, motsvarande 82 procent, yrkas ersättning med ett belopp som överstiger vad som normalt hade utgått enligt taxa. Då det i taxorna ingår ersättning för tidsspillan om högst en timme har viss korrigering av resultaten från försöket gjorts. Kostnadsökningen för gruppen offentliga försvarare, vid en ordning utan taxa, har med tillägg för tillerkänd tidsspillan om högst en timme därvid beräknats till 32,5 procent medan motsvarande ökning för målsägandebiträden beräknats till 32 procent; totalt knappt 4 miljoner kr. Eftersom avvikelse från det sammanlagda ersättningsbeloppet enligt taxa får göras under vissa omständigheter har erhållet resultat vidare justerats på så sätt att de mest extrema fallen sållats bort. Kostnadsökningen för gruppen offentliga försvarare har då beräknats till 32,4 procent medan kostnadsökningen för målsägandebiträdena uppgår till 27,1 procent. Viss försiktighet bör dock iakttas vid bedömning av sistnämnda resultats tillförlitlighet då det inte är givet vilka fall som skall anses som extrema. 13 (13)

15 Kopia Regeringsbeslut Ju2001/8642/DOM Justitiedepartementet Domstolsverket JÖNKÖPING Uppdrag att förbereda och genomföra en försöksverksamhet utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Domstolsverket att förbereda och genomföra en försöksverksamhet utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt. Uppdraget ges för att kunna göra en jämförelse mellan den ersättning som tillerkänns enligt de allmänna reglerna om ersättning och ersättning enligt taxa. I uppdraget ingår också att undersöka hur en sådan ordning påverkar domstolarnas arbetsbörda. Försöksverksamheten skall omfatta de domstolar som ingår i Hovrätten för Västra Sveriges domsområde och skall pågå under tiden 1 januari 31 december Domstolsverket får meddela föreskrifter för genomförandet av försöksverksamheten. Bakgrund och närmare om uppdraget Bestämmelser om ersättning till offentliga försvarare och målsägandebiträden finns i 21 kap. 10 rättegångsbalken samt i 5 lagen (1988:609) om målsägandebiträde som hänvisar till 27 rättshjälpslagen (1996:1619). Där anges bland annat att ersättningen för arbete skall bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av den timkostnadsnorm som regeringen fastställer. Timkostnadsnormen får dock frångås om den skicklighet och den omsorg som uppdraget utförts med eller andra omständigheter av betydelse ger anledning till det. Genom 21 kap. 10 rättegångsbalken och 2 förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m. samt 3 förordningen (1997:408) om målsägandebiträde och 19 rättshjälpsförordningen (1997:404) har Domstolsverket bemyndigats att fastställa den taxa som skall tillämpas vid Postadress Telefonväxel E-post: STOCKHOLM X400: S=Registrator; O=Justice; P=Ministry; A=SIL; C=SE Besöksadress Telefax Telex Drottninggatan PREMIER S

16 2 bestämmande av ersättningen i vissa fall. Domstolsverket har med stöd av detta bemyndigande meddelat föreskrifter om dels Brottmålstaxa för offentliga försvarare i tingsrätt och hovrätt (DVFS 2001:7), dels Brottmålstaxa för målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt (DVFS 2001:14). Brottmålstaxan för offentliga försvarare genomfördes redan år 1973 medan föreskrifter om en motsvarande taxa för målsägandebiträden beslutades av Domstolsverkets styrelse i december 2001 och trädde i kraft den 1 mars Samtidigt beslutade styrelsen att till Justitiedepartementet göra en framställning om att en större översyn av taxorna och utformningen av dessa bör genomföras. Domstolsverkets föreskrifter om taxor skall inte tillämpas på de domstolar som omfattas av försöket. I stället skall de allmänna reglerna om ersättning för arbete tillämpas vid bestämmande av ersättning i samtliga fall. Timkostnadsnormen kommer alltså att vara vägledande vid bestämmande av ersättningen för arbete. Försöket har till syfte att göra en jämförelse mellan den ersättning som offentliga försvarare och målsägandebiträden tillerkänns enligt de allmänna reglerna om ersättning för arbete och den ersättning som skulle ha utgått om taxan hade tillämpats. Försöket syftar också till att undersöka hur en ordning utan taxor påverkar domstolarnas arbetsbörda. Domstolsverket skall från de domstolar som ingår i försöket hämta in information i lämplig omfattning bl.a. om den ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som yrkas respektive tillerkänns offentliga försvarare och målsägandebiträden samt om tiden för huvudförhandlingen i det aktuella målet. Av informationen skall kunna utläsas hur ersättningen förhåller sig till den ersättning som skulle ha utgått vid en tillämpning av de taxor som finns. Domstolsverket skall vidare ta in information om och redovisa hur en ordning utan taxor påverkar domstolarnas arbetsbörda. Det samlade resultatet skall ligga till grund för ett ställningstagande till om taxorna fungerar tillfredställande eller om det finns anledning att göra någon förändring av systemet. Domstolsverket skall den 1 september 2003 till regeringen lämna en delrapport om hur försöksverksamheten fortskrider. Uppdraget skall slutredovisas senast den 31 mars På regeringens vägnar

17 3 Thomas Bodström Charlotta Arvidsson

18 Projekt: Försöksverksamhet utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt Direktiv Deldokument: Direktiv Diarienr: Författare: Peter Islander Datum: Version: 6 Bakgrund Genom beslut den 3 oktober 2002 gav regeringen Domstolsverket i uppdrag att genomföra ett försök utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt. En delrapport skall lämnas till regeringen den 1 september Uppdraget skall slutredovisas den 31 mars Syfte Ersättning till offentliga försvarare och målsägandebiträden utgår för närvarande i vissa fall enligt särskilda av Domstolsverket fastställda taxor. Försöksverksamheten genomförs för att få ett underlag för att kunna göra en jämförelse mellan sådan ersättning som tillerkänns enligt de allmänna reglerna och sådan som tillerkänns enligt taxa. Dessutom skall undersökas hur en ordning utan taxa påverkar domstolarnas arbetsbörda. Projektmål Att i en rapport redovisa vilken påverkan på domstolarnas arbetsbörda och vilka ekonomiska effekter som följer av en ordning utan brottmålstaxa. Effektmål Att få en grund för ett ställningstagande till om taxorna fungerar tillfredsställande samt till om det finns anledning att förändra systemet

19 Avgränsningar Försöksverksamheten kommer att omfatta de domstolar som ingår i Hovrättens för Västra Sverige domsområde. Försöket kommer att pågå under tiden 1 januari - 31 december Metod Försöksföreskrifter skall upprättas. Ett datorbaserat rapporteringssystem för deltagande domstolar skall utarbetas i samarbete med IT-enheten. En uppföljande enkät skall sändas ut till domstolarna för att besvaras efter försöksperiodens slut. Samråd Under försöksperioden skall samråd regelbundet ske med Sveriges Advokatsamfund. Organisation Styrgrupp chefsjuristen Charlotte Brokelind, sektionschefen Anette Nilsson Projektledare hovrättsassessorn Peter Islander Projektdeltagare hovrättsassessorn Martin Andersson, utredaren Olof Nordström, IT-handläggaren Mats Lilja Referensgrupp hovrättsrådet Åke Thimfors (Hovrätten för Västra Sverige), domstolssekreteraren Carola Hansson (Hovrätten för Västra Sverige), rådmannen Karl Glimnell (Göteborgs tingsrätt), domstolssekreteraren Agneta Andersson (Göteborgs tingsrätt), rådmannen Peter Ingvarsson (Mölndals tingsrätt), domstolssekreteraren Anki Pettersson (Mölndals tingsrätt), Gunilla Söderlund (ST-Domstol), - 2 -

20 Kerstin Lundgren (ST-Domstol), hovrättsrådet Pär Zelano (JUSEK) Information Projektledaren skall fortlöpande informera styrgruppen om arbetet. Det åligger också projektledaren att kontinuerligt informera projektdeltagarna och referensgruppen. Avstämningspunkter/uppföljning Styrgruppsmöten skall hållas när projektet så kräver; dock minst var sjätte månad. Referensgruppen sammanträder minst en gång i början av projektarbetet och en gång inför slutrapporten samt därutöver i enlighet med styrgruppens beslut. Avslut Projektet avslutas genom att en skriftlig rapport överlämnas till regeringen senast den 31 mars

2014 Rättshjälp och taxor

2014 Rättshjälp och taxor 2014 Rättshjälp och taxor Innehåll Förord... 3 Allmänt om rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp... 7 Några frågor om underrättelser till Justitiekanslern... 17 Andra former av

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

En mer rationell konkurshantering

En mer rationell konkurshantering R2B RAPPORT 1 (107) FÖRFATTARE GODKÄND AV En mer rationell konkurshantering Slutrapport 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsverket@dom.se www.domstol.se

Läs mer

Häktningstider och restriktioner. Rapport

Häktningstider och restriktioner. Rapport Häktningstider och restriktioner Rapport Januari 2014 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 1 INLEDNING... 8 1.1 Uppdraget och gruppens arbete... 8 1.2 Bakgrund... 9 1.2.1 Kort om Europakonventionen

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

SPECIALISERING. En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund. DV-rapport 2003:3

SPECIALISERING. En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund. DV-rapport 2003:3 SPECIALISERING En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund DV-rapport 2003:3 Sammanfattning Målet för förstudien har varit att undersöka om någon eller några olika typer av specialisering för domare

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen.

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen. En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen Promemoria RättsPM 2008:10 Rättegångsprojektet Oktober 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? RiR 2011:20 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende

Läs mer

Efterhandskontroller inom tandvården

Efterhandskontroller inom tandvården 1 (22) Efterhandskontroller inom tandvården 2 (22) Sammanfattning I den här rapporten redogörs för omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet och i vilken omfattning de kan

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 3 Tryck & Produktion: Edita 2006

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen?

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen? RiR 2006:11 Vad och vem styr de statliga bolagen? ISBN 91 7086 078 5 RiR 2006:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-05-17 Dnr 33-2005-0283 Vad och

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer