Utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden"

Transkript

1 FÖRSÖKSVERKSAMHET I VÄSTRA SVERIGE Utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden - delrapport Domstolsverket Central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: Telefax: E-post:

2 Försöksverksamhet utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i västra Sverige - delrapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Uppdrag och direktiv Arbetsmetoder och samråd Avgränsningar Det datorbaserade rapporteringssystemet Det datorbaserade utvärderingsprogrammet Brottmålstaxorna Resultat Antal mål och ersättningar Antal förhandlingstimmar Antal yrkanden per aktör Ersättningsyrkandenas förhållande till taxa Nivå på tillerkänd ersättning Totala ersättningsbelopp i taxemålen Totala ersättningsbelopp i övriga mål Totala ersättningsbelopp i försöket Korrigerade resultat Behovet av att korrigera resultaten i försöket Beaktande av tidsspillan Beaktande av avvikelse från taxa Sammanfattning Bilagor Bilaga 1 - Regeringens beslut den 3 oktober 2002 Bilaga 2 - Domstolsverkets projektdirektiv Bilaga 3 - Domstolsverkets föreskrifter om upphävd brottmålstaxa Bilaga 4 - Domstolsverkets föreskrifter om domstols rapportering Bilaga 5 - Brottmålstaxa för offentliga försvarare Bilaga 6 - Brottmålstaxa för målsägandebiträden Domstolsverket Central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet Postadress: Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: Telefax: E-post:

3 1 Inledning 1.1 Uppdrag och direktiv Genom beslut den 3 oktober 2002 gav regeringen Domstolsverket i uppdrag att förbereda och genomföra en försöksverksamhet utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt (se bilaga 1). Uppdraget gavs för att få ett underlag till en jämförelse mellan den ersättning som tillerkänns enligt de allmänna reglerna om ersättning och ersättning enligt taxa. I regeringsbeslutet angavs också att uppdraget även innefattar att undersöka hur en ordning utan taxa påverkar domstolarnas arbetsbörda. Delrapport skall lämnas till regeringen den 1 september Uppdraget skall slutredovisas senast den 31 mars Enligt regeringens beslut skall försöksverksamheten omfatta de domstolar som ingår i Hovrättens för Västra Sverige domsområde och pågå under tiden 1 januari - 31 december Regeringen har bemyndigat Domstolsverket att meddela föreskrifter för genomförandet av försöksverksamheten. I Domstolsverkets uppdrag ingår att från de domstolar som ingår i försöket hämta in information i lämplig omfattning om bl.a. den ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som yrkas respektive tillerkänns offentliga försvarare och målsägandebiträden samt om tiden för huvudförhandling i varje enskilt mål, att från de domstolar som ingår i försöket hämta in information om och redovisa hur en ordning utan taxor påverkar domstolarnas arbetsbörda. Uppdraget kan ses mot bakgrund av att den i övrigt gällande brottmålstaxan för offentliga försvarare infördes redan år 1973 samt att Domstolsverkets styrelse den 3 december 2001 beslutat att till Justitiedepartementet anmäla att en större översyn av taxorna och utformningen av dessa bör genomföras. Domstolsverket har den 26 november 2002 fastställt direktiv för försöksverksamhetens genomförande (se bilaga 2). 1.2 Arbetsmetoder och samråd Arbetet bedrivs som ett projekt vid Domstolsverkets juridiska sekretariat. Hovrättsassessorn Peter Islander är projektledare för arbetsgruppen. Styrgruppen består av chefsjuristen Charlotte Brokelind samt sektionschefen Anette Nilsson. Hovrättsassessorn Martin Andersson, utredaren Olof Nordström samt IT-handläggaren Mats Lilja är projektdeltagare. Synpunkter har underhand inhämtats från en inom projektet skapad referensgrupp. I referensgruppen ingår representanter för Hovrätten för Västra Sverige, Göteborgs tingsrätt, Mölndals tingsrätt samt de fackliga organisationerna ST-Domstol och JUSEK. Samråd har hållits med Sveriges Advokatsamfund. 2 (13)

4 Såväl Riksåklagaren som Sveriges Advokatsamfund har varit Domstolsverket behjälpliga att sprida information om försöksverksamheten. Med stöd av regeringens bemyndigande har Domstolsverket upprättat föreskrifter gällande under försöket (se bilaga 3 och 4). Ett datorbaserat rapporteringssystem för deltagande domstolar har utarbetats i samarbete med Domstolsverkets IT-enhet. En uppföljande enkät skall sändas ut till domstolarna för att besvaras efter försöksperiodens utgång. 1.3 Avgränsningar Såsom angetts ovan omfattar försöksverksamheten de domstolar som ingår i Hovrättens för Västra Sverige domsområde. Försöksverksamheten pågår under tiden 1 januari - 31 december Under försöksperioden skall den av regeringen fastställda timkostnadsnormen och inte de särskilda brottmålstaxor som Domstolsverket meddelat föreskrifter om att vara vägledande vid domstols bestämmande av ersättning till offentlig försvarare och målsägandebiträde. Den rapporteringsskyldighet som Domstolsverket beslutat om rör dock fler mål än de där taxan normalt skulle ha varit tillämplig. Skälet härtill är att detta ansetts erforderligt för att kunna bedöma om ytterligare försöksverksamhet eller utredning bör äga rum inför en eventuell förändring av taxorna. Följande kriterier har uppställts för att ett mål skall omfattas av rapporteringsskyldigheten. Det skall vara fråga om ett brottmål Huvudförhandling skall ha hållits i målet Endast en huvudförhandling skall ha hållits/skall hållas i målet (mål med deldom skall inte rapporteras) Helgförhandling skall inte ha hållits i målet Offentlig försvarare och/eller målsägandebiträde skall ha varit förordnad i målet under huvudförhandlingen Högst tre st. offentliga försvarare och tre st. målsägandebiträden skall ha varit förordnade i målet under huvudförhandlingen (dvs. högst 3 st + 3 st = 6 st aktörer) Förhandlingstiden skall ha uppgått till högst sex timmar Yrkandet om ersättning skall ha framställts under år 2003 Avgörande av målet skall ha skett under år Det datorbaserade rapporteringssystemet Domstolsverket har färdigställt ett datorbaserat rapporteringssystem för att på ett enkelt sätt kunna hämta in försöksresultaten från de domstolar som deltar i försöket. Varje anställd vid deltagande domstolar har på sin arbetsplats möjlighet att via dator komma i kontakt med det elektroniska rapporteringssystemet. 3 (13)

5 Följande uppgifter skall registreras i det elektroniska rapporteringssystemet. Målnummer Avgörandedatum Förhandlingstid (total förhandlingstid inkl. ev. häktningsförhandling m.m.) Roll (offentlig försvarare eller målsägandebiträde) Huruvida taxan hade varit tillämplig om försöksverksamheten inte pågått Taxebelopp för det fall taxan normalt hade varit tillämplig Yrkad ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg Tillerkänd ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg Rotelinnehavare eller motsvarande avgör vem som rent faktiskt skall rapportera in resultaten från försöksverksamheten. 1.5 Det datorbaserade utvärderingsprogrammet Domstolsverket har utvecklat ett datorbaserat utvärderingsprogram för att kunna sammanställa de uppgifter som inrapporteras. Genom användande av programmet kan sammanställningar fås om uppgifter gällande bl.a. följande. Antal mål respektive ersättningar i fall där taxa normalt skulle ha varit tillämplig Antal mål respektive ersättningar i fall där taxa normalt inte skulle ha varit tillämplig men som ändå rapporterats i enlighet med vad som angetts ovan Antal yrkanden om ersättning för offentliga försvarare respektive målsägandebiträden inom försöksverksamheten Antal yrkanden om ersättning för offentliga försvarare respektive målsägandebiträden där aktören yrkat ett belopp som är lägre, samma respektive högre än det belopp som normalt skulle ha utgått enligt taxa Antal fall där offentliga försvarare respektive målsägandebiträden tillerkänts ett belopp som är lägre respektive samma som det yrkade beloppet Yrkat och tillerkänt totalbelopp avseende arbete, tidsspillan och utlägg samt motsvarande taxebelopp i mål där taxa normalt skulle ha varit tillämplig Yrkat och tillerkänt totalbelopp avseende arbete, tidsspillan och utlägg i mål där taxa normalt inte skulle ha varit tillämplig men som ändå rapporterats i enlighet med vad som angetts ovan Totalt antal förhandlingstimmar i de mål som ingår i försöksverksamheten Tillerkänd ersättning per förhandlingstimme i mål där taxa normalt skulle ha varit respektive inte skulle ha varit tillämplig 4 (13)

6 Förutom ovanstående har ett antal manuella sammanställningar gjorts av de inrapporterade resultaten för att korrigera vissa felkällor m.m. inom försöket; se vidare i avsnitt Brottmålstaxorna Bestämmelserna om ersättning till offentlig försvarare och målsägandebiträde återfinns i 21 kap. 10 rättegångsbalken respektive 5 lagen (1988:609) om målsägandebiträde. Sistnämnda lagrum hänvisar till 27 rättshjälpslagen (1996:1619). Som utgångspunkt anges att ersättningen för arbete skall bestämmas med beaktande av den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av den timkostnadsnorm som regeringen fastställer. Timersättningen får emellertid avvika från timkostnadsnormen om den skicklighet och den omsorg som uppdraget utförts med eller andra omständigheter av betydelse ger anledning till det. Genom 21 kap. 10 rättegångsbalken och 2 förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m. samt 3 förordningen (1997:408) om målsägandebiträde och 19 rättshjälpsförordningen (1997:404) har Domstolsverket bemyndigats att fastställa de taxor som skall tillämpas i vissa fall. Med stöd härav har Domstolsverket meddelat föreskrifter om brottmålstaxa för dels offentliga försvarare i tingsrätt och hovrätt (DVFS 2002:5), dels målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt (DVFS 2002:9). Angivna taxor finns redovisade bl.a. i Domstolsverkets publikation "Rättshjälp och taxor 2003". Kännetecknande för brottmålstaxorna är att de bygger på ett grundbelopp med påslag för förhandlingstid. Arvodet beräknas med utgångspunkt i den sammanlagda förhandlingstiden under vilken den offentlige försvararen eller målsägandebiträdet varit närvarande. För offentlig försvarare avses med sammanlagd förhandlingstid den sammanlagda tiden för häktningsförhandlingar, andra särskilda förhandlingar och huvudförhandlingar. Med andra särskilda förhandlingar avses förhandlingar beträffande kvarstad, beslag, reseförbud m.m. Inställd huvudförhandling anses inte som annan särskild förhandling. Som förhandlingstid räknas tiden från det målet påropas till dess förhandlingen avslutas. Tid för överläggning efter förhandlingens slut räknas således inte in i förhandlingstiden. I förhandlingstiden inräknas varje uppehåll, som inte överstiger 15 minuter. Även längre uppehåll kan under vissa förutsättningar inräknas i förhandlingstiden. Samtliga taxebelopp är grundade på en av regeringen bestämd timkostnadsnorm. Timkostnadsnormen fastställs årligen. Timkostnadsnormen för aktuella taxor har bestämts till kr inkl. mervärdesskatt (965 kr exkl. mervärdesskatt). Taxan för offentlig försvarare gäller för brottmål med en tilltalad och en offentlig försvarare. Taxan är även tillämplig i hovrätt när den tilltalade i hovrätten biträds av samma försvarare som i tingsrätten. Har målet i tingsrätten omfattat två eller flera tilltalade men avser målet i hovrätten bara en av dem gäller taxan i hovrätten. Taxan för målsägandebiträde gäller i brottmål med en tilltalad och ett målsägandebiträde, under förutsättning att målsägandebiträdet inte biträ- 5 (13)

7 der fler än en målsägande. Taxan är tillämplig i hovrätt när målsäganden i hovrätten biträds av samma målsägandebiträde som i tingsrätten. De båda taxorna gäller dessutom endast för mål där sammanlagd förhandlingstid i berörd instans inte överstiger 3 timmar och 45 minuter. Taxan för målsägandebiträde gäller inte om häktningsförhandling eller annan särskild förhandling förekommit och målsägandebiträdet varit närvarande vid sådan. Tillägg till brottmålstaxan för offentlig försvarare görs om i berörd instans häktningsförhandling eller annan särskild förhandling ägt rum eller om rätten förordnat om rättspsykiatrisk undersökning. Har gemensam häktnings- och huvudförhandling hållits i målet utgår emellertid inget särskilt tillägg för häktningsförhandlingen. Ersättning utgår i sådant fall endast enligt tillämpligt taxebelopp för den sammanlagda förhandlingstiden. Det sammanlagda ersättningsbeloppet enligt brottmålstaxan i ett mål får överskridas om målet krävt avsevärt mer arbete än normalt. Detta skall anses vara fallet endast om skäligt arvode i målet överstiger ersättningsbeloppet med minst hälften eller med kr. För offentlig försvarare får taxan även överskridas om arbetet utförts under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och föranletts av att en helgförhandling varit aktuell. Ersättningsbeloppet får enligt båda taxorna underskridas om försvararen eller målsägandebiträdet uppträtt vårdslöst eller försumligt eller visat oskicklighet. Enbart den omständigheten att ett mål varit av enkel beskaffenhet skall inte föranleda att taxebeloppen skall frångås. Taxebeloppen omfattar allt arbete i målet. Utöver vad som angetts ovan angående tillägg utgår således inga särskilda tillägg för andra arbetsmoment såsom exempelvis arbete med enskilt anspråk, förebringande av egen bevisning eller genomgång av personutredningar i tidigare mål. Taxebeloppen omfattar också ersättning för tidsspillan om högst en timme. Tidsspillan därutöver ersätts med vissa undantag med ett belopp om kr per timme under vardagar mellan kl och kl och med 685 kr per timme för annan tid. Taxebeloppen innefattar även ersättning för normala kostnader för telefon, fotokopiering och liknande. Särskild ersättning kan dock utgå för onormalt stora sådana kontorskostnader. Vad gäller ersättning för utlägg utgår sådan för kostnader för resa, logi och uppehälle med högst de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde. Tabeller för ersättningsbeloppen enligt taxorna m.m. finns bifogade som bilaga 5 (brottmålstaxa för offentliga försvarare) och 6 (brottmålstaxa för målsägandebiträden) till denna rapport. 6 (13)

8 2 Resultat 2.1 Antal mål och ersättningar Det i försöket totala antalet inrapporterade mål där taxa normalt hade varit tillämplig uppgick per den 31 juli 2003 till st. I dessa mål har domstolen beslutat om ersättning till offentliga försvarare och målsägandebiträden i fall. Det i försöket totala antalet inrapporterade mål där taxa normalt inte hade varit tillämplig men där rapportering ändå skall ske (se avsnitt 1.3) uppgick per den 31 juli till 352 st. I dessa mål har domstolen beslutat om ersättning till offentliga försvarare och målsägandebiträden i 576 fall. Taxa tillämplig Antal mål Antal ersättningar Ja st st. Nej 352 st. 576 st. Totalt st st. 2.2 Antal förhandlingstimmar I försöket har per den 31 juli 2003 rapporterats totalt förhandlingstimmar. 2.3 Antal yrkanden per aktör Det i försöket totala antalet inrapporterade yrkanden om ersättning uppgick per den 31 juli 2003 vad gäller offentliga försvarare till st och vad gäller målsägandebiträden till 366 st. Aktör Antal yrkanden om ersättning Offentliga försvarare st. Målsägandebiträden 366 st. Totalt st. 2.4 Ersättningsyrkandenas förhållande till taxa Ifråga om ersättningsnivåernas förhållande till taxa har i försöket de offentliga försvararnas yrkanden fördelat sig enligt följande. I 264 fall, motsvarande 11 procent av samtliga fall där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, yrkas ersättning med ett belopp som understiger vad som skulle ha utgått enligt taxa. I 172 fall, motsvarande 8 procent, sammanfaller yrkandet med beloppet enligt taxa. I fall, motsvarande 81 procent, yrkas ersättning med ett belopp som överstiger vad som normalt hade utgått enligt taxa. Målsägandebiträdenas yrkanden fördelar sig enligt följande. I 27 fall, motsvarande 11 procent av samtliga fall där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, yrkas ersättning med ett belopp som understiger vad som skulle ha utgått enligt taxa. I 19 fall, motsvarande 8 procent, sammanfaller yrkandet med beloppet enligt taxa. I 203 fall, motsvarande 82 pro- 7 (13)

9 cent, yrkas ersättning med ett belopp som överstiger vad som normalt hade utgått enligt taxa. Nivå Offentliga försvarare Målsägandebiträden Yrkande under taxa 264 yrkanden 11 % 27 yrkanden 11 % Yrkande lika med taxa 172 yrkanden 8 % 19 yrkanden 7 % Yrkande över taxa yrkanden 81 % 203 yrkanden 82 % Sammantaget fördelar sig de offentliga försvararnas och målsägandebiträdenas yrkanden enligt följande. I 291 fall, motsvarande 11 procent av samtliga fall där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, yrkas ersättning med ett belopp som understiger vad som normalt skulle ha utgått enligt taxa. I 191 fall, motsvarande 8 procent, sammanfaller yrkandet med beloppet enligt taxa. I fall, motsvarande 81 procent, yrkas ersättning med ett belopp som överstiger vad som normalt hade utgått enligt taxa. Nivå Off. försvarare och målsägandebitr. Yrkande under taxa 291 yrkanden 11 % Yrkande lika med taxa 191 yrkanden 8 % Yrkande över taxa yrkanden 81 % 2.5 Nivå på tillerkänd ersättning I fall, motsvarande 94 procent, har de offentliga försvararna i försöket tillerkänts den ersättning de yrkat. I 161 fall, motsvarande 6 procent, är den tillerkända ersättningen lägre än den yrkade. Vad gäller målsägandebiträden har dessa tillerkänts den ersättning de yrkat i 342 fall, motsvarande 93 procent, medan den tillerkända ersättningen i 24 fall, motsvarande 7 procent, är lägre än vad som yrkats. Ersättningsnivå Offentliga försvarare Målsägandebiträden Lika med yrkat yrkanden 94 % 342 yrkanden, 93 % Lägre än yrkat 161 yrkanden 6 % 24 yrkanden, 7 % Sammantaget har de offentliga försvararna och målsägandebiträdena tillerkänts den ersättning de yrkat i fall, motsvarande 94 procent, medan den tillerkända ersättningen i 185 fall, motsvarande 6 procent, är lägre än vad som yrkats. Ersättningsnivå Off. försvarare och målsägandebitr. Lika med yrkat yrkanden 94 % Lägre än yrkat 185 yrkanden 6 % 2.6 Totala ersättningsbelopp i taxemålen I försöket har de offentliga försvararna, i mål där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, för arbete yrkat totalt kr och tillerkänts kr. För det fall taxan varit tillämplig skulle de ha tillerkänts kr. Differensen mellan det tillerkända beloppet för arbete och vad som normalt skulle ha utgått enligt taxa är kr. Angivna belopp är dock inte direkt jämförbara bl.a. eftersom det i taxan ingår ersättning för tidsspillan om högst en timme. Se vidare i avsnitt 3 där erhållet resultat justerats. 8 (13)

10 Off. fsv. Yrkat Tillerkänt Enligt taxa Tillerk../.taxa Arbete kr kr kr kr Tidsspillan kr kr Utlägg kr kr Totalt kr kr I försöket har målsägandebiträdena, i mål där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, för arbete yrkat totalt kr och tillerkänts kr. För det fall taxan varit tillämplig skulle de ha tillerkänts kr. Differensen mellan det tillerkända beloppet för arbete och vad som normalt skulle ha utgått enligt taxa är kr. Angivna belopp är dock inte direkt jämförbara bl.a. eftersom det i taxan ingår ersättning för tidsspillan om högst en timme. Se vidare i avsnitt 3 där erhållet resultat justerats. Msg.bitr. Yrkat Tillerkänt Enligt taxa Tillerk../.taxa Arbete kr kr kr kr Tidsspillan kr kr Utlägg kr kr Totalt kr kr Sammantaget har de offentliga försvararna och målsägandebiträdena i försöket, i mål där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, för arbete yrkat totalt kr och tillerkänts kr. För det fall taxan varit tillämplig skulle de ha tillerkänts kr. Differensen mellan det tillerkända beloppet för arbete och vad som normalt skulle ha utgått enligt taxa är kr. Angivna belopp är dock inte direkt jämförbara. Se vidare i avsnitt 3 där erhållet resultat justerats. Off. fsv. och Tillerk../.taxa Yrkat Tillerkänt Enligt taxa msg.biträden Arbete kr kr kr kr Tidsspillan kr kr Utlägg kr kr Totalt kr kr Totala ersättningsbelopp i övriga mål I försöket har även inhämtats resultat från vissa mål där taxan normalt inte skulle ha varit tillämplig (se avsnitt 1.3). I försöket har de offentliga försvararna, i mål där taxan normalt inte skulle ha varit tillämplig, yrkat ersättning med totalt kr och tillerkänts kr. Differensen uppgår till kr. Off. försvarare Yrkat Tillerkänt Differens Arbete kr kr kr Tidsspillan kr kr kr Utlägg kr kr kr Totalt kr kr kr I försöket har målsägandebiträdena, i mål där taxan normalt inte skulle ha varit tillämplig, yrkat ersättning med totalt kr och tillerkänts kr. Differensen uppgår till kr. 9 (13)

11 Målsägandebitr. Yrkat Tillerkänt Differens Arbete kr kr kr Tidsspillan kr kr kr Utlägg kr kr 0 kr Totalt kr kr kr Sammantaget har de offentliga försvararna och målsägandebiträdena, i mål där taxan normalt inte skulle ha varit tillämplig, yrkat ersättning med totalt kr och tillerkänts kr. Differensen uppgår till kr. Off. försvarare och msg.biträden Yrkat Tillerkänt Differens Arbete kr kr kr Tidsspillan kr kr kr Utlägg kr kr kr Totalt kr kr kr 2.8 Totala ersättningsbelopp i försöket I försöket har de offentliga försvararna yrkat ersättning med totalt kr och tillerkänts kr. Differensen uppgår till kr. Off. försvarare Yrkat Tillerkänt Differens Arbete kr kr kr Tidsspillan kr kr kr Utlägg kr kr kr Totalt kr kr kr I försöket har målsägandebiträdena yrkat ersättning med totalt kr och tillerkänts kr. Differensen uppgår till kr. Målsägandebitr. Yrkat Tillerkänt Differens Arbete kr kr kr Tidsspillan kr kr kr Utlägg kr kr 823 kr Totalt kr kr kr Sammantaget har de offentliga försvararna och målsägandebiträdena i försöket yrkat ersättning med totalt kr och tillerkänts kr. Differensen uppgår till kr. Off. försvarare och msg.biträden Yrkat Tillerkänt Differens Arbete kr kr kr Tidsspillan kr kr kr Utlägg kr kr kr Totalt kr kr kr 10 (13)

12 3 Korrigerade resultat 3.1 Behovet av att korrigera resultaten i försöket De brottmålstaxor som utformats är av relativt komplex karaktär. Såsom angetts ovan (se avsnitt 1.6) så bygger taxorna på ett grundbelopp med påslag för förhandlingstid. I taxorna ingår dessutom ersättning för tidsspillan om högst en timme. Avvikelse från det sammanlagda ersättningsbeloppet får göras under vissa omständigheter. Detta leder bl.a. till att den i försöket tillerkända ersättningen för arbete inte är direkt jämförbar med det belopp som skulle ha utgått om taxa istället varit tillämplig. För att resultaten från försöket skall bli rättvisande måste vissa korrigeringar göras i enlighet med vad som framgår i avsnitt 3.2 och Beaktande av tidsspillan I brottmålstaxorna ingår ersättning för tidsspillan om högst en timme. Tidsspillan därutöver ersätts med vissa undantag med ett belopp om kr per timme under vardagar mellan kl och kl och med 685 kr per timme för annan tid. Eftersom ersättning för viss tidsspillan ingår i taxorna är de i avsnitt 2.6 redovisade totalbeloppen avseende ersättning för arbete respektive ersättning enligt taxa inte direkt jämförbara. Vid en jämförelse måste också beaktas tillerkänd ersättning för tidsspillan om högst en timme. Ersättningen enligt taxa bör således jämföras med summan av ersättningen för arbete och ersättningen för tidsspillan om högst en timme. Vid bearbetning av resultaten från försöket har kunnat konstateras att ersättning för tidsspillan, i fall där taxa normalt skulle ha varit tillämplig och där tillerkänd ersättning avser tidsspillan om högst en timme, yrkats av offentliga försvarare i 968 fall och av målsägandebiträden i 115 fall. Aktör Tidsspillan max en tim, antal yrkanden Offentliga försvarare 968 st. Målsägandebiträden 115 st. Totalt st. Vid bearbetning av resultaten har utgåtts från att tillerkänd ersättning för tidsspillan avser tidsspillan under vardagar mellan kl och kl , dvs. ersättning motsvarande kr per timme. Eftersom mål där taxa är tillämplig oftast äger rum mellan angivna tider och då mål med helgförhandling undantagits från rapporteringsskyldighet bör nedan angivna resultat vara tillräckligt rättvisande. I fråga om mål där taxa normalt skulle ha varit tillämplig kan konstateras att den ersättning för tidsspillan som tillerkänts offentliga försvarare per den 31 juli 2003 uppgår till kr sedan ersättning för belopp motsvarande mer än en timmes tidsspillan räknats bort. Motsvarande belopp för målsägandebiträden är kr. Om dessa belopp läggs till tillerkänd ersättning för respektive aktörers arbete kan konstateras att kostnadsökningen vid jämförelse med brottmålstaxorna uppgår till 32,5 procent vad gäller offentliga försvarare och 32 procent vad gäller målsägandebiträden. För båda grupperna gemensamt uppgår 11 (13)

13 debiträden. För båda grupperna gemensamt uppgår kostnadsökningen till 32,5 procent eller knappt 4 miljoner kr. Aktör Kostnadsökning Arb.+tidssp. Enligt taxa Differens Off. fsv kr kr kr 32,5 % Msg.biträden kr kr kr 32,0 % Totalt kr kr kr 32,5 % 3.3 Beaktande av avvikelse från taxa Det sammanlagda ersättningsbeloppet enligt brottmålstaxan i ett mål får överskridas bl. a. om målet krävt avsevärt mer arbete än normalt. Hänsyn till detta har inte tagits vid rapportering av resultaten från försöksverksamheten. Enligt Domstolsverkets anvisningar skall rapportering ske för det fall de rent formella förutsättningarna för att taxan normalt skulle ha varit tillämplig är uppfyllda. Det kan därför vara av intresse att justera de totala kostnaderna för arbete genom att de mest extrema fallen sållas bort. Mål med helgförhandling har undantagits från rapporteringsskyldighet varför dessa mål, i vilka det regelmässigt är fråga om förhöjd ersättning, inte påverkat resultaten från försöket. Frågan om vilka fall som skall räknas som extrema har emellertid inte något givet svar. Bedömningen är till stor del subjektiv. Beräkningar av kostnadsökningen efter det att de mest extrema fallen borträknats kan därför sägas ge ett resultat som får tolkas med viss försiktighet. Ett sätt att anknyta bedömningen till taxorna är dock att använda sig av de gränsvärden då ersättningsbeloppet enligt taxa får överskridas (jfr. avsnitt 1.6). Detta har till viss del gjorts då följande resultat beräknats. Det förutsätts att de mest extrema fallen är de där skäligt arvode i målet inom varje timintervall (förhandlingstid upp till 59 min, 1 tim 59 min, 2 tim 59 min respektive 3 tim 45 min) överstiger taxornas ersättningsbelopp inom respektive timintervalls översta skikt med minst hälften eller med kr. Om dessa sållas bort kan konstateras att kostnadsökningen för offentliga försvarare, efter det att tillägg gjorts för tidsspillan om högst en timme (jfr. avsnitt 3.2), uppgår till 32,4 procent medan motsvarande ökning för målsägandebiträden uppgår till 27,1 procent. För båda grupperna gemensamt uppgår kostnadsökningen till 31,7 procent. Det skall dock återigen betonas att viss försiktighet bör iakttas vid bedömning resultatet. Aktör Kostnadsökning Arb.+tidssp. Enligt taxa Differens Off. fsv kr kr kr 32,4 % Msg.biträden kr kr kr 27,1 % Totalt kr kr kr 31,7 % 12 (13)

14 4 Sammanfattning Genom beslut den 3 oktober 2002 gav regeringen Domstolsverket i uppdrag att förbereda och genomföra en försöksverksamhet utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt. Enligt regeringens beslut skall försöksverksamheten omfatta de domstolar som ingår i Hovrättens för Västra Sverige domsområde och pågå under tiden 1 januari - 31 december En delrapport skall lämnas till regeringen den 1 september Arbetet med försöksverksamheten har bedrivits som ett projekt vid Domstolsverkets juridiska sekretariat. Sveriges Advokatsamfund och de fackliga organisationerna m.fl. instanser har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter. Ett datorbaserat rapporteringssystem har skapats för att deltagande domstolar på ett enkelt sätt skall kunna rapportera in resultaten från försöket till Domstolsverket. Det i försöket totala antalet rapporterade mål uppgick per den 31 juli 2003 till st. Antalet rapporterade ersättningar uppgick till st. Ifråga om ersättningsnivåernas förhållande till taxa har i försöket de offentliga försvararnas yrkanden fördelat sig enligt följande. I 264 fall, motsvarande 11 procent av samtliga fall där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, yrkas ersättning med ett belopp som understiger vad som skulle ha utgått enligt taxa. I 172 fall, motsvarande 8 procent, sammanfaller yrkandet med beloppet enligt taxa. I fall, motsvarande 81 procent, yrkas ersättning med ett belopp som överstiger vad som normalt hade utgått enligt taxa. Målsägandebiträdenas yrkanden har fördelat sig enligt följande. I 27 fall, motsvarande 11 procent av samtliga fall där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, yrkas ersättning med ett belopp som understiger vad som skulle ha utgått enligt taxa. I 19 fall, motsvarande 7 procent, sammanfaller yrkandet med beloppet enligt taxa. I 203 fall, motsvarande 82 procent, yrkas ersättning med ett belopp som överstiger vad som normalt hade utgått enligt taxa. Då det i taxorna ingår ersättning för tidsspillan om högst en timme har viss korrigering av resultaten från försöket gjorts. Kostnadsökningen för gruppen offentliga försvarare, vid en ordning utan taxa, har med tillägg för tillerkänd tidsspillan om högst en timme därvid beräknats till 32,5 procent medan motsvarande ökning för målsägandebiträden beräknats till 32 procent; totalt knappt 4 miljoner kr. Eftersom avvikelse från det sammanlagda ersättningsbeloppet enligt taxa får göras under vissa omständigheter har erhållet resultat vidare justerats på så sätt att de mest extrema fallen sållats bort. Kostnadsökningen för gruppen offentliga försvarare har då beräknats till 32,4 procent medan kostnadsökningen för målsägandebiträdena uppgår till 27,1 procent. Viss försiktighet bör dock iakttas vid bedömning av sistnämnda resultats tillförlitlighet då det inte är givet vilka fall som skall anses som extrema. 13 (13)

15 Kopia Regeringsbeslut Ju2001/8642/DOM Justitiedepartementet Domstolsverket JÖNKÖPING Uppdrag att förbereda och genomföra en försöksverksamhet utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Domstolsverket att förbereda och genomföra en försöksverksamhet utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt. Uppdraget ges för att kunna göra en jämförelse mellan den ersättning som tillerkänns enligt de allmänna reglerna om ersättning och ersättning enligt taxa. I uppdraget ingår också att undersöka hur en sådan ordning påverkar domstolarnas arbetsbörda. Försöksverksamheten skall omfatta de domstolar som ingår i Hovrätten för Västra Sveriges domsområde och skall pågå under tiden 1 januari 31 december Domstolsverket får meddela föreskrifter för genomförandet av försöksverksamheten. Bakgrund och närmare om uppdraget Bestämmelser om ersättning till offentliga försvarare och målsägandebiträden finns i 21 kap. 10 rättegångsbalken samt i 5 lagen (1988:609) om målsägandebiträde som hänvisar till 27 rättshjälpslagen (1996:1619). Där anges bland annat att ersättningen för arbete skall bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av den timkostnadsnorm som regeringen fastställer. Timkostnadsnormen får dock frångås om den skicklighet och den omsorg som uppdraget utförts med eller andra omständigheter av betydelse ger anledning till det. Genom 21 kap. 10 rättegångsbalken och 2 förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m. samt 3 förordningen (1997:408) om målsägandebiträde och 19 rättshjälpsförordningen (1997:404) har Domstolsverket bemyndigats att fastställa den taxa som skall tillämpas vid Postadress Telefonväxel E-post: STOCKHOLM X400: S=Registrator; O=Justice; P=Ministry; A=SIL; C=SE Besöksadress Telefax Telex Drottninggatan PREMIER S

16 2 bestämmande av ersättningen i vissa fall. Domstolsverket har med stöd av detta bemyndigande meddelat föreskrifter om dels Brottmålstaxa för offentliga försvarare i tingsrätt och hovrätt (DVFS 2001:7), dels Brottmålstaxa för målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt (DVFS 2001:14). Brottmålstaxan för offentliga försvarare genomfördes redan år 1973 medan föreskrifter om en motsvarande taxa för målsägandebiträden beslutades av Domstolsverkets styrelse i december 2001 och trädde i kraft den 1 mars Samtidigt beslutade styrelsen att till Justitiedepartementet göra en framställning om att en större översyn av taxorna och utformningen av dessa bör genomföras. Domstolsverkets föreskrifter om taxor skall inte tillämpas på de domstolar som omfattas av försöket. I stället skall de allmänna reglerna om ersättning för arbete tillämpas vid bestämmande av ersättning i samtliga fall. Timkostnadsnormen kommer alltså att vara vägledande vid bestämmande av ersättningen för arbete. Försöket har till syfte att göra en jämförelse mellan den ersättning som offentliga försvarare och målsägandebiträden tillerkänns enligt de allmänna reglerna om ersättning för arbete och den ersättning som skulle ha utgått om taxan hade tillämpats. Försöket syftar också till att undersöka hur en ordning utan taxor påverkar domstolarnas arbetsbörda. Domstolsverket skall från de domstolar som ingår i försöket hämta in information i lämplig omfattning bl.a. om den ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som yrkas respektive tillerkänns offentliga försvarare och målsägandebiträden samt om tiden för huvudförhandlingen i det aktuella målet. Av informationen skall kunna utläsas hur ersättningen förhåller sig till den ersättning som skulle ha utgått vid en tillämpning av de taxor som finns. Domstolsverket skall vidare ta in information om och redovisa hur en ordning utan taxor påverkar domstolarnas arbetsbörda. Det samlade resultatet skall ligga till grund för ett ställningstagande till om taxorna fungerar tillfredställande eller om det finns anledning att göra någon förändring av systemet. Domstolsverket skall den 1 september 2003 till regeringen lämna en delrapport om hur försöksverksamheten fortskrider. Uppdraget skall slutredovisas senast den 31 mars På regeringens vägnar

17 3 Thomas Bodström Charlotta Arvidsson

18 Projekt: Försöksverksamhet utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt Direktiv Deldokument: Direktiv Diarienr: Författare: Peter Islander Datum: Version: 6 Bakgrund Genom beslut den 3 oktober 2002 gav regeringen Domstolsverket i uppdrag att genomföra ett försök utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt. En delrapport skall lämnas till regeringen den 1 september Uppdraget skall slutredovisas den 31 mars Syfte Ersättning till offentliga försvarare och målsägandebiträden utgår för närvarande i vissa fall enligt särskilda av Domstolsverket fastställda taxor. Försöksverksamheten genomförs för att få ett underlag för att kunna göra en jämförelse mellan sådan ersättning som tillerkänns enligt de allmänna reglerna och sådan som tillerkänns enligt taxa. Dessutom skall undersökas hur en ordning utan taxa påverkar domstolarnas arbetsbörda. Projektmål Att i en rapport redovisa vilken påverkan på domstolarnas arbetsbörda och vilka ekonomiska effekter som följer av en ordning utan brottmålstaxa. Effektmål Att få en grund för ett ställningstagande till om taxorna fungerar tillfredsställande samt till om det finns anledning att förändra systemet

19 Avgränsningar Försöksverksamheten kommer att omfatta de domstolar som ingår i Hovrättens för Västra Sverige domsområde. Försöket kommer att pågå under tiden 1 januari - 31 december Metod Försöksföreskrifter skall upprättas. Ett datorbaserat rapporteringssystem för deltagande domstolar skall utarbetas i samarbete med IT-enheten. En uppföljande enkät skall sändas ut till domstolarna för att besvaras efter försöksperiodens slut. Samråd Under försöksperioden skall samråd regelbundet ske med Sveriges Advokatsamfund. Organisation Styrgrupp chefsjuristen Charlotte Brokelind, sektionschefen Anette Nilsson Projektledare hovrättsassessorn Peter Islander Projektdeltagare hovrättsassessorn Martin Andersson, utredaren Olof Nordström, IT-handläggaren Mats Lilja Referensgrupp hovrättsrådet Åke Thimfors (Hovrätten för Västra Sverige), domstolssekreteraren Carola Hansson (Hovrätten för Västra Sverige), rådmannen Karl Glimnell (Göteborgs tingsrätt), domstolssekreteraren Agneta Andersson (Göteborgs tingsrätt), rådmannen Peter Ingvarsson (Mölndals tingsrätt), domstolssekreteraren Anki Pettersson (Mölndals tingsrätt), Gunilla Söderlund (ST-Domstol), - 2 -

20 Kerstin Lundgren (ST-Domstol), hovrättsrådet Pär Zelano (JUSEK) Information Projektledaren skall fortlöpande informera styrgruppen om arbetet. Det åligger också projektledaren att kontinuerligt informera projektdeltagarna och referensgruppen. Avstämningspunkter/uppföljning Styrgruppsmöten skall hållas när projektet så kräver; dock minst var sjätte månad. Referensgruppen sammanträder minst en gång i början av projektarbetet och en gång inför slutrapporten samt därutöver i enlighet med styrgruppens beslut. Avslut Projektet avslutas genom att en skriftlig rapport överlämnas till regeringen senast den 31 mars

2012 Rättshjälp och taxor

2012 Rättshjälp och taxor 2012 Rättshjälp och taxor Innehåll Förord... 3 Allmänt om Rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter om ändring i för beräkning av ekonomiskt underlag när fysisk person söker rättshjälp... 7 Domstolsverkets

Läs mer

porto_betalt_dv.pdf 1 2010-12-13 14:23:48 Rättshjälp och taxor Sverige Porto betalt Port Payé

porto_betalt_dv.pdf 1 2010-12-13 14:23:48 Rättshjälp och taxor Sverige Porto betalt Port Payé porto_betalt_dv.pdf 1 2010-12-13 14:23:48 2015 Rättshjälp och taxor Sverige Porto betalt Port Payé Innehåll Förord... 3 Allmänt om rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp... 7

Läs mer

2013 Rättshjälp och taxor

2013 Rättshjälp och taxor 2013 Rättshjälp och taxor Innehåll Förord... 3 Allmänt om rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp... 7 Andra former av bistånd... 17 Allmänt om ersättning till rättsliga biträden

Läs mer

2014 Rättshjälp och taxor

2014 Rättshjälp och taxor 2014 Rättshjälp och taxor Innehåll Förord... 3 Allmänt om rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp... 7 Några frågor om underrättelser till Justitiekanslern... 17 Andra former av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 27

Läs mer

Tolktaxan. Ytterligare vägledning för hur domstolen kan hantera dessa frågor finns på Sveriges Domstolars intranät.

Tolktaxan. Ytterligare vägledning för hur domstolen kan hantera dessa frågor finns på Sveriges Domstolars intranät. Tolktaxan Tillämpningsområde Enligt förordningen (1979:291) om tolktaxa gäller taxan för tolkning vid allmän domstol, förvaltningsdomstol, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, hyresnämnd, arrendenämnd,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 mars 2015 Ö 260-13 KLAGANDE KÅR Ombud: Advokat LG MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2009 Ö 3573-07 KLAGANDE Bilstugan i Malmö Aktiebolag, 556510-0442 Box 20522 200 74 Malmö Ombud: Advokat JH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd Datum Dnr 2001-10-09 1027-2001 Justitiedepartementet Yttrande över promemorian Hovrättsprocessen i framtiden (Ds 2001:36) (Ert diarienummer Ju1995/4888/DOM) Inställning Domstolsverket (DV) ansluter sig

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om mark- och miljödomstolar; SFS 2010:921 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Datum Diarienummer 2006-01-13 1332-2005 Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Till regeringen 1 Inledning 1.1 Bakgrund Under senare år har den yttre tingsrättsorganisationen

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2013 T 295-12 KLAGANDE MW Ombud: Advokat JJ MOTPART Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 maj 2007 T 228-07 KLAGANDE JS Ombud: Jur kand OB MOTPART LS Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat IS SAKEN Vårdnad m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 november 2006 Ö 2372-04 KLAGANDE TE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PJ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) YTTRANDE 1 (6) Ert datum Ert dnr 2010-09-22 Ju2010/5515/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar 24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar Innehåll Regeringens vision om en 24-timmarsmyndighet...3 Tio punkter för tillgängligare domstolar... 5 Vidareutveckla verksamhetsstödet Vera...6 Anpassa öppet-

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor; SFS 2003:827 Utkom från trycket den 2 december 2003 Omtryck utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag

Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag m.m. (Ds 2009:28) Ert diarienummer Ju2009/5326/DOM

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Förslag till ny bestämmelse om våldtäkt

Förslag till ny bestämmelse om våldtäkt Datum Dnr 2001-09-21 672-2001 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Sexualbrotten - Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor (SOU 2001:14) Sammanfattning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser:

2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser: Remiss 2009-12-10 Ju2003/3545/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Patrik Skogh Telefon 08-405 40 97 E-post patrik.skogh@justice.ministry.se E-postadress m.m. i vissa

Läs mer

2013-99- 20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

2013-99- 20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba FÖRVALTNINGSRÄTTEN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba UNDERRÄTTELSE Aktbilaga 47 I LINKÖPING 2013-09-18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcb Mål nr. ENERGIM ARKNADSINSPEKTIONEN

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103)

Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Datum Dnr 2002-05-21 354-2002 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Domstolsverket (DV) anser att utredningens förslag till ändringar

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2013 Ö 2441-11 KLAGANDE MS-R MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Vittnesersättning (partssakkunnig) ÖVERKLAGAT

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 T 407-13 KLAGANDE Secora Sverige AB, 556707-8976 Strandbergsgatan 61 112 51 Stockholm Ombud: Advokat HDK och advokat TS

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juni 2008 Ö 901-07 KLAGANDE AKH Ombud: Advokat PS MOTPART BH Ombud: Advokat PI SAKEN Avvisande av talan ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Rätt ersättning till rättsliga biträden

Rätt ersättning till rättsliga biträden 2012:5 Rätt ersättning till rättsliga biträden En översyn av beräkningsmodellen för timkostnadsnormen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-15 2011/112-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 Ju2011/2954 Ju2011/6078

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGETS UTFÖRANDE (AVSNITT 1-3 OCH 5-7) JÄMTE UPPLYSNINGAR (AVSNITT 4)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGETS UTFÖRANDE (AVSNITT 1-3 OCH 5-7) JÄMTE UPPLYSNINGAR (AVSNITT 4) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGETS UTFÖRANDE (AVSNITT 1-3 OCH 5-7) JÄMTE UPPLYSNINGAR (AVSNITT 4) 1. Tillämpningsområde Dessa villkor äger tillämpning på uppdragsavtalet mellan klienten, å ena sidan, och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 april 2011 B 2883-09 KLAGANDE AE Ombud och offentlig försvarare: Advokat SR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rattfylleri

Läs mer

DOM 2015-07-01 Stockholm

DOM 2015-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-07-01 Stockholm Mål nr F 2578-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-27 i mål nr F 1613-14, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 8241-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-20 i mål nr M 2355-13,

Läs mer

DOM 2015-05-21 Stockholm

DOM 2015-05-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060202 DOM 2015-05-21 Stockholm Mål nr M 10964-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-11 i mål nr M 2929-14, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 maj 2004 T 3445-02 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SÅ Ombud, tillika biträde enligt rättshjälpslagen: CGH SAKEN Företrädaransvar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 december 2012 Ö 4613-11 KLAGANDE MA Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat C-GE MOTPART LR Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 Sammanfattning Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätt mot en tidigare statsanställd person med yrkande om återbetalning

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 februari 2006 T 308-05 KLAGANDE LS Ombud: Advokat GH MOTPART MA Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat YB SAKEN Vårdnad ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M.

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2006-09-22 Dnr 5006-2005 Sid 1 (5) Fråga om en socialnämnd som svar på en domstols begäran om upplysningar enligt 6 kap. 19 andra stycket föräldrabalken

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-04 i mål nr F 2192-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-04 i mål nr F 2192-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mark- och miljööverdomstolen 2013-01-17 Rotel 060104 Stockholm Mål nr Fi'9394-12 Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-04 i mål nr F 2192-12,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2005 B 2879-03 KLAGANDE CF Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS MOTPART Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion; SFS 2001:984 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck utfärdad den 29 november 2001. Regeringen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:31 LS 1006-0509 1 (1) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:4 av Erika Ullberg (S) om stopp för åldersdiskriminering av ledamöter i övervakningsnämnder Föredragande landstingsråd:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

Utgiftsutvecklingen för rättsliga biträden, m.m.

Utgiftsutvecklingen för rättsliga biträden, m.m. DOMSTOLSVERKETS R APPORTSERIE 29:1 Utgiftsutvecklingen för rättsliga biträden, m.m. En delrapport angående byte av offentlig försvarare ISSN: 281-484 Diarienummer 117-28 Omslagsfoto Patrik Svedberg Tryckt

Läs mer

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Handläggare: Salli Fanaei Datum: 2008-10-02 Dnr: PT2-3/0809 Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Med hänsyn till bl.a. ändrad praxis inom återbetalningsområdet

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

DOM 2015-04-09 Stockholm

DOM 2015-04-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060103 DOM 2015-04-09 Stockholm Mål nr F 7896-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-01 i mål nr F 478-14 KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer