Utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden"

Transkript

1 FÖRSÖKSVERKSAMHET I VÄSTRA SVERIGE Utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden - delrapport Domstolsverket Central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: Telefax: E-post:

2 Försöksverksamhet utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i västra Sverige - delrapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Uppdrag och direktiv Arbetsmetoder och samråd Avgränsningar Det datorbaserade rapporteringssystemet Det datorbaserade utvärderingsprogrammet Brottmålstaxorna Resultat Antal mål och ersättningar Antal förhandlingstimmar Antal yrkanden per aktör Ersättningsyrkandenas förhållande till taxa Nivå på tillerkänd ersättning Totala ersättningsbelopp i taxemålen Totala ersättningsbelopp i övriga mål Totala ersättningsbelopp i försöket Korrigerade resultat Behovet av att korrigera resultaten i försöket Beaktande av tidsspillan Beaktande av avvikelse från taxa Sammanfattning Bilagor Bilaga 1 - Regeringens beslut den 3 oktober 2002 Bilaga 2 - Domstolsverkets projektdirektiv Bilaga 3 - Domstolsverkets föreskrifter om upphävd brottmålstaxa Bilaga 4 - Domstolsverkets föreskrifter om domstols rapportering Bilaga 5 - Brottmålstaxa för offentliga försvarare Bilaga 6 - Brottmålstaxa för målsägandebiträden Domstolsverket Central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet Postadress: Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: Telefax: E-post:

3 1 Inledning 1.1 Uppdrag och direktiv Genom beslut den 3 oktober 2002 gav regeringen Domstolsverket i uppdrag att förbereda och genomföra en försöksverksamhet utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt (se bilaga 1). Uppdraget gavs för att få ett underlag till en jämförelse mellan den ersättning som tillerkänns enligt de allmänna reglerna om ersättning och ersättning enligt taxa. I regeringsbeslutet angavs också att uppdraget även innefattar att undersöka hur en ordning utan taxa påverkar domstolarnas arbetsbörda. Delrapport skall lämnas till regeringen den 1 september Uppdraget skall slutredovisas senast den 31 mars Enligt regeringens beslut skall försöksverksamheten omfatta de domstolar som ingår i Hovrättens för Västra Sverige domsområde och pågå under tiden 1 januari - 31 december Regeringen har bemyndigat Domstolsverket att meddela föreskrifter för genomförandet av försöksverksamheten. I Domstolsverkets uppdrag ingår att från de domstolar som ingår i försöket hämta in information i lämplig omfattning om bl.a. den ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som yrkas respektive tillerkänns offentliga försvarare och målsägandebiträden samt om tiden för huvudförhandling i varje enskilt mål, att från de domstolar som ingår i försöket hämta in information om och redovisa hur en ordning utan taxor påverkar domstolarnas arbetsbörda. Uppdraget kan ses mot bakgrund av att den i övrigt gällande brottmålstaxan för offentliga försvarare infördes redan år 1973 samt att Domstolsverkets styrelse den 3 december 2001 beslutat att till Justitiedepartementet anmäla att en större översyn av taxorna och utformningen av dessa bör genomföras. Domstolsverket har den 26 november 2002 fastställt direktiv för försöksverksamhetens genomförande (se bilaga 2). 1.2 Arbetsmetoder och samråd Arbetet bedrivs som ett projekt vid Domstolsverkets juridiska sekretariat. Hovrättsassessorn Peter Islander är projektledare för arbetsgruppen. Styrgruppen består av chefsjuristen Charlotte Brokelind samt sektionschefen Anette Nilsson. Hovrättsassessorn Martin Andersson, utredaren Olof Nordström samt IT-handläggaren Mats Lilja är projektdeltagare. Synpunkter har underhand inhämtats från en inom projektet skapad referensgrupp. I referensgruppen ingår representanter för Hovrätten för Västra Sverige, Göteborgs tingsrätt, Mölndals tingsrätt samt de fackliga organisationerna ST-Domstol och JUSEK. Samråd har hållits med Sveriges Advokatsamfund. 2 (13)

4 Såväl Riksåklagaren som Sveriges Advokatsamfund har varit Domstolsverket behjälpliga att sprida information om försöksverksamheten. Med stöd av regeringens bemyndigande har Domstolsverket upprättat föreskrifter gällande under försöket (se bilaga 3 och 4). Ett datorbaserat rapporteringssystem för deltagande domstolar har utarbetats i samarbete med Domstolsverkets IT-enhet. En uppföljande enkät skall sändas ut till domstolarna för att besvaras efter försöksperiodens utgång. 1.3 Avgränsningar Såsom angetts ovan omfattar försöksverksamheten de domstolar som ingår i Hovrättens för Västra Sverige domsområde. Försöksverksamheten pågår under tiden 1 januari - 31 december Under försöksperioden skall den av regeringen fastställda timkostnadsnormen och inte de särskilda brottmålstaxor som Domstolsverket meddelat föreskrifter om att vara vägledande vid domstols bestämmande av ersättning till offentlig försvarare och målsägandebiträde. Den rapporteringsskyldighet som Domstolsverket beslutat om rör dock fler mål än de där taxan normalt skulle ha varit tillämplig. Skälet härtill är att detta ansetts erforderligt för att kunna bedöma om ytterligare försöksverksamhet eller utredning bör äga rum inför en eventuell förändring av taxorna. Följande kriterier har uppställts för att ett mål skall omfattas av rapporteringsskyldigheten. Det skall vara fråga om ett brottmål Huvudförhandling skall ha hållits i målet Endast en huvudförhandling skall ha hållits/skall hållas i målet (mål med deldom skall inte rapporteras) Helgförhandling skall inte ha hållits i målet Offentlig försvarare och/eller målsägandebiträde skall ha varit förordnad i målet under huvudförhandlingen Högst tre st. offentliga försvarare och tre st. målsägandebiträden skall ha varit förordnade i målet under huvudförhandlingen (dvs. högst 3 st + 3 st = 6 st aktörer) Förhandlingstiden skall ha uppgått till högst sex timmar Yrkandet om ersättning skall ha framställts under år 2003 Avgörande av målet skall ha skett under år Det datorbaserade rapporteringssystemet Domstolsverket har färdigställt ett datorbaserat rapporteringssystem för att på ett enkelt sätt kunna hämta in försöksresultaten från de domstolar som deltar i försöket. Varje anställd vid deltagande domstolar har på sin arbetsplats möjlighet att via dator komma i kontakt med det elektroniska rapporteringssystemet. 3 (13)

5 Följande uppgifter skall registreras i det elektroniska rapporteringssystemet. Målnummer Avgörandedatum Förhandlingstid (total förhandlingstid inkl. ev. häktningsförhandling m.m.) Roll (offentlig försvarare eller målsägandebiträde) Huruvida taxan hade varit tillämplig om försöksverksamheten inte pågått Taxebelopp för det fall taxan normalt hade varit tillämplig Yrkad ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg Tillerkänd ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg Rotelinnehavare eller motsvarande avgör vem som rent faktiskt skall rapportera in resultaten från försöksverksamheten. 1.5 Det datorbaserade utvärderingsprogrammet Domstolsverket har utvecklat ett datorbaserat utvärderingsprogram för att kunna sammanställa de uppgifter som inrapporteras. Genom användande av programmet kan sammanställningar fås om uppgifter gällande bl.a. följande. Antal mål respektive ersättningar i fall där taxa normalt skulle ha varit tillämplig Antal mål respektive ersättningar i fall där taxa normalt inte skulle ha varit tillämplig men som ändå rapporterats i enlighet med vad som angetts ovan Antal yrkanden om ersättning för offentliga försvarare respektive målsägandebiträden inom försöksverksamheten Antal yrkanden om ersättning för offentliga försvarare respektive målsägandebiträden där aktören yrkat ett belopp som är lägre, samma respektive högre än det belopp som normalt skulle ha utgått enligt taxa Antal fall där offentliga försvarare respektive målsägandebiträden tillerkänts ett belopp som är lägre respektive samma som det yrkade beloppet Yrkat och tillerkänt totalbelopp avseende arbete, tidsspillan och utlägg samt motsvarande taxebelopp i mål där taxa normalt skulle ha varit tillämplig Yrkat och tillerkänt totalbelopp avseende arbete, tidsspillan och utlägg i mål där taxa normalt inte skulle ha varit tillämplig men som ändå rapporterats i enlighet med vad som angetts ovan Totalt antal förhandlingstimmar i de mål som ingår i försöksverksamheten Tillerkänd ersättning per förhandlingstimme i mål där taxa normalt skulle ha varit respektive inte skulle ha varit tillämplig 4 (13)

6 Förutom ovanstående har ett antal manuella sammanställningar gjorts av de inrapporterade resultaten för att korrigera vissa felkällor m.m. inom försöket; se vidare i avsnitt Brottmålstaxorna Bestämmelserna om ersättning till offentlig försvarare och målsägandebiträde återfinns i 21 kap. 10 rättegångsbalken respektive 5 lagen (1988:609) om målsägandebiträde. Sistnämnda lagrum hänvisar till 27 rättshjälpslagen (1996:1619). Som utgångspunkt anges att ersättningen för arbete skall bestämmas med beaktande av den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av den timkostnadsnorm som regeringen fastställer. Timersättningen får emellertid avvika från timkostnadsnormen om den skicklighet och den omsorg som uppdraget utförts med eller andra omständigheter av betydelse ger anledning till det. Genom 21 kap. 10 rättegångsbalken och 2 förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m. samt 3 förordningen (1997:408) om målsägandebiträde och 19 rättshjälpsförordningen (1997:404) har Domstolsverket bemyndigats att fastställa de taxor som skall tillämpas i vissa fall. Med stöd härav har Domstolsverket meddelat föreskrifter om brottmålstaxa för dels offentliga försvarare i tingsrätt och hovrätt (DVFS 2002:5), dels målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt (DVFS 2002:9). Angivna taxor finns redovisade bl.a. i Domstolsverkets publikation "Rättshjälp och taxor 2003". Kännetecknande för brottmålstaxorna är att de bygger på ett grundbelopp med påslag för förhandlingstid. Arvodet beräknas med utgångspunkt i den sammanlagda förhandlingstiden under vilken den offentlige försvararen eller målsägandebiträdet varit närvarande. För offentlig försvarare avses med sammanlagd förhandlingstid den sammanlagda tiden för häktningsförhandlingar, andra särskilda förhandlingar och huvudförhandlingar. Med andra särskilda förhandlingar avses förhandlingar beträffande kvarstad, beslag, reseförbud m.m. Inställd huvudförhandling anses inte som annan särskild förhandling. Som förhandlingstid räknas tiden från det målet påropas till dess förhandlingen avslutas. Tid för överläggning efter förhandlingens slut räknas således inte in i förhandlingstiden. I förhandlingstiden inräknas varje uppehåll, som inte överstiger 15 minuter. Även längre uppehåll kan under vissa förutsättningar inräknas i förhandlingstiden. Samtliga taxebelopp är grundade på en av regeringen bestämd timkostnadsnorm. Timkostnadsnormen fastställs årligen. Timkostnadsnormen för aktuella taxor har bestämts till kr inkl. mervärdesskatt (965 kr exkl. mervärdesskatt). Taxan för offentlig försvarare gäller för brottmål med en tilltalad och en offentlig försvarare. Taxan är även tillämplig i hovrätt när den tilltalade i hovrätten biträds av samma försvarare som i tingsrätten. Har målet i tingsrätten omfattat två eller flera tilltalade men avser målet i hovrätten bara en av dem gäller taxan i hovrätten. Taxan för målsägandebiträde gäller i brottmål med en tilltalad och ett målsägandebiträde, under förutsättning att målsägandebiträdet inte biträ- 5 (13)

7 der fler än en målsägande. Taxan är tillämplig i hovrätt när målsäganden i hovrätten biträds av samma målsägandebiträde som i tingsrätten. De båda taxorna gäller dessutom endast för mål där sammanlagd förhandlingstid i berörd instans inte överstiger 3 timmar och 45 minuter. Taxan för målsägandebiträde gäller inte om häktningsförhandling eller annan särskild förhandling förekommit och målsägandebiträdet varit närvarande vid sådan. Tillägg till brottmålstaxan för offentlig försvarare görs om i berörd instans häktningsförhandling eller annan särskild förhandling ägt rum eller om rätten förordnat om rättspsykiatrisk undersökning. Har gemensam häktnings- och huvudförhandling hållits i målet utgår emellertid inget särskilt tillägg för häktningsförhandlingen. Ersättning utgår i sådant fall endast enligt tillämpligt taxebelopp för den sammanlagda förhandlingstiden. Det sammanlagda ersättningsbeloppet enligt brottmålstaxan i ett mål får överskridas om målet krävt avsevärt mer arbete än normalt. Detta skall anses vara fallet endast om skäligt arvode i målet överstiger ersättningsbeloppet med minst hälften eller med kr. För offentlig försvarare får taxan även överskridas om arbetet utförts under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och föranletts av att en helgförhandling varit aktuell. Ersättningsbeloppet får enligt båda taxorna underskridas om försvararen eller målsägandebiträdet uppträtt vårdslöst eller försumligt eller visat oskicklighet. Enbart den omständigheten att ett mål varit av enkel beskaffenhet skall inte föranleda att taxebeloppen skall frångås. Taxebeloppen omfattar allt arbete i målet. Utöver vad som angetts ovan angående tillägg utgår således inga särskilda tillägg för andra arbetsmoment såsom exempelvis arbete med enskilt anspråk, förebringande av egen bevisning eller genomgång av personutredningar i tidigare mål. Taxebeloppen omfattar också ersättning för tidsspillan om högst en timme. Tidsspillan därutöver ersätts med vissa undantag med ett belopp om kr per timme under vardagar mellan kl och kl och med 685 kr per timme för annan tid. Taxebeloppen innefattar även ersättning för normala kostnader för telefon, fotokopiering och liknande. Särskild ersättning kan dock utgå för onormalt stora sådana kontorskostnader. Vad gäller ersättning för utlägg utgår sådan för kostnader för resa, logi och uppehälle med högst de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde. Tabeller för ersättningsbeloppen enligt taxorna m.m. finns bifogade som bilaga 5 (brottmålstaxa för offentliga försvarare) och 6 (brottmålstaxa för målsägandebiträden) till denna rapport. 6 (13)

8 2 Resultat 2.1 Antal mål och ersättningar Det i försöket totala antalet inrapporterade mål där taxa normalt hade varit tillämplig uppgick per den 31 juli 2003 till st. I dessa mål har domstolen beslutat om ersättning till offentliga försvarare och målsägandebiträden i fall. Det i försöket totala antalet inrapporterade mål där taxa normalt inte hade varit tillämplig men där rapportering ändå skall ske (se avsnitt 1.3) uppgick per den 31 juli till 352 st. I dessa mål har domstolen beslutat om ersättning till offentliga försvarare och målsägandebiträden i 576 fall. Taxa tillämplig Antal mål Antal ersättningar Ja st st. Nej 352 st. 576 st. Totalt st st. 2.2 Antal förhandlingstimmar I försöket har per den 31 juli 2003 rapporterats totalt förhandlingstimmar. 2.3 Antal yrkanden per aktör Det i försöket totala antalet inrapporterade yrkanden om ersättning uppgick per den 31 juli 2003 vad gäller offentliga försvarare till st och vad gäller målsägandebiträden till 366 st. Aktör Antal yrkanden om ersättning Offentliga försvarare st. Målsägandebiträden 366 st. Totalt st. 2.4 Ersättningsyrkandenas förhållande till taxa Ifråga om ersättningsnivåernas förhållande till taxa har i försöket de offentliga försvararnas yrkanden fördelat sig enligt följande. I 264 fall, motsvarande 11 procent av samtliga fall där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, yrkas ersättning med ett belopp som understiger vad som skulle ha utgått enligt taxa. I 172 fall, motsvarande 8 procent, sammanfaller yrkandet med beloppet enligt taxa. I fall, motsvarande 81 procent, yrkas ersättning med ett belopp som överstiger vad som normalt hade utgått enligt taxa. Målsägandebiträdenas yrkanden fördelar sig enligt följande. I 27 fall, motsvarande 11 procent av samtliga fall där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, yrkas ersättning med ett belopp som understiger vad som skulle ha utgått enligt taxa. I 19 fall, motsvarande 8 procent, sammanfaller yrkandet med beloppet enligt taxa. I 203 fall, motsvarande 82 pro- 7 (13)

9 cent, yrkas ersättning med ett belopp som överstiger vad som normalt hade utgått enligt taxa. Nivå Offentliga försvarare Målsägandebiträden Yrkande under taxa 264 yrkanden 11 % 27 yrkanden 11 % Yrkande lika med taxa 172 yrkanden 8 % 19 yrkanden 7 % Yrkande över taxa yrkanden 81 % 203 yrkanden 82 % Sammantaget fördelar sig de offentliga försvararnas och målsägandebiträdenas yrkanden enligt följande. I 291 fall, motsvarande 11 procent av samtliga fall där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, yrkas ersättning med ett belopp som understiger vad som normalt skulle ha utgått enligt taxa. I 191 fall, motsvarande 8 procent, sammanfaller yrkandet med beloppet enligt taxa. I fall, motsvarande 81 procent, yrkas ersättning med ett belopp som överstiger vad som normalt hade utgått enligt taxa. Nivå Off. försvarare och målsägandebitr. Yrkande under taxa 291 yrkanden 11 % Yrkande lika med taxa 191 yrkanden 8 % Yrkande över taxa yrkanden 81 % 2.5 Nivå på tillerkänd ersättning I fall, motsvarande 94 procent, har de offentliga försvararna i försöket tillerkänts den ersättning de yrkat. I 161 fall, motsvarande 6 procent, är den tillerkända ersättningen lägre än den yrkade. Vad gäller målsägandebiträden har dessa tillerkänts den ersättning de yrkat i 342 fall, motsvarande 93 procent, medan den tillerkända ersättningen i 24 fall, motsvarande 7 procent, är lägre än vad som yrkats. Ersättningsnivå Offentliga försvarare Målsägandebiträden Lika med yrkat yrkanden 94 % 342 yrkanden, 93 % Lägre än yrkat 161 yrkanden 6 % 24 yrkanden, 7 % Sammantaget har de offentliga försvararna och målsägandebiträdena tillerkänts den ersättning de yrkat i fall, motsvarande 94 procent, medan den tillerkända ersättningen i 185 fall, motsvarande 6 procent, är lägre än vad som yrkats. Ersättningsnivå Off. försvarare och målsägandebitr. Lika med yrkat yrkanden 94 % Lägre än yrkat 185 yrkanden 6 % 2.6 Totala ersättningsbelopp i taxemålen I försöket har de offentliga försvararna, i mål där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, för arbete yrkat totalt kr och tillerkänts kr. För det fall taxan varit tillämplig skulle de ha tillerkänts kr. Differensen mellan det tillerkända beloppet för arbete och vad som normalt skulle ha utgått enligt taxa är kr. Angivna belopp är dock inte direkt jämförbara bl.a. eftersom det i taxan ingår ersättning för tidsspillan om högst en timme. Se vidare i avsnitt 3 där erhållet resultat justerats. 8 (13)

10 Off. fsv. Yrkat Tillerkänt Enligt taxa Tillerk../.taxa Arbete kr kr kr kr Tidsspillan kr kr Utlägg kr kr Totalt kr kr I försöket har målsägandebiträdena, i mål där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, för arbete yrkat totalt kr och tillerkänts kr. För det fall taxan varit tillämplig skulle de ha tillerkänts kr. Differensen mellan det tillerkända beloppet för arbete och vad som normalt skulle ha utgått enligt taxa är kr. Angivna belopp är dock inte direkt jämförbara bl.a. eftersom det i taxan ingår ersättning för tidsspillan om högst en timme. Se vidare i avsnitt 3 där erhållet resultat justerats. Msg.bitr. Yrkat Tillerkänt Enligt taxa Tillerk../.taxa Arbete kr kr kr kr Tidsspillan kr kr Utlägg kr kr Totalt kr kr Sammantaget har de offentliga försvararna och målsägandebiträdena i försöket, i mål där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, för arbete yrkat totalt kr och tillerkänts kr. För det fall taxan varit tillämplig skulle de ha tillerkänts kr. Differensen mellan det tillerkända beloppet för arbete och vad som normalt skulle ha utgått enligt taxa är kr. Angivna belopp är dock inte direkt jämförbara. Se vidare i avsnitt 3 där erhållet resultat justerats. Off. fsv. och Tillerk../.taxa Yrkat Tillerkänt Enligt taxa msg.biträden Arbete kr kr kr kr Tidsspillan kr kr Utlägg kr kr Totalt kr kr Totala ersättningsbelopp i övriga mål I försöket har även inhämtats resultat från vissa mål där taxan normalt inte skulle ha varit tillämplig (se avsnitt 1.3). I försöket har de offentliga försvararna, i mål där taxan normalt inte skulle ha varit tillämplig, yrkat ersättning med totalt kr och tillerkänts kr. Differensen uppgår till kr. Off. försvarare Yrkat Tillerkänt Differens Arbete kr kr kr Tidsspillan kr kr kr Utlägg kr kr kr Totalt kr kr kr I försöket har målsägandebiträdena, i mål där taxan normalt inte skulle ha varit tillämplig, yrkat ersättning med totalt kr och tillerkänts kr. Differensen uppgår till kr. 9 (13)

11 Målsägandebitr. Yrkat Tillerkänt Differens Arbete kr kr kr Tidsspillan kr kr kr Utlägg kr kr 0 kr Totalt kr kr kr Sammantaget har de offentliga försvararna och målsägandebiträdena, i mål där taxan normalt inte skulle ha varit tillämplig, yrkat ersättning med totalt kr och tillerkänts kr. Differensen uppgår till kr. Off. försvarare och msg.biträden Yrkat Tillerkänt Differens Arbete kr kr kr Tidsspillan kr kr kr Utlägg kr kr kr Totalt kr kr kr 2.8 Totala ersättningsbelopp i försöket I försöket har de offentliga försvararna yrkat ersättning med totalt kr och tillerkänts kr. Differensen uppgår till kr. Off. försvarare Yrkat Tillerkänt Differens Arbete kr kr kr Tidsspillan kr kr kr Utlägg kr kr kr Totalt kr kr kr I försöket har målsägandebiträdena yrkat ersättning med totalt kr och tillerkänts kr. Differensen uppgår till kr. Målsägandebitr. Yrkat Tillerkänt Differens Arbete kr kr kr Tidsspillan kr kr kr Utlägg kr kr 823 kr Totalt kr kr kr Sammantaget har de offentliga försvararna och målsägandebiträdena i försöket yrkat ersättning med totalt kr och tillerkänts kr. Differensen uppgår till kr. Off. försvarare och msg.biträden Yrkat Tillerkänt Differens Arbete kr kr kr Tidsspillan kr kr kr Utlägg kr kr kr Totalt kr kr kr 10 (13)

12 3 Korrigerade resultat 3.1 Behovet av att korrigera resultaten i försöket De brottmålstaxor som utformats är av relativt komplex karaktär. Såsom angetts ovan (se avsnitt 1.6) så bygger taxorna på ett grundbelopp med påslag för förhandlingstid. I taxorna ingår dessutom ersättning för tidsspillan om högst en timme. Avvikelse från det sammanlagda ersättningsbeloppet får göras under vissa omständigheter. Detta leder bl.a. till att den i försöket tillerkända ersättningen för arbete inte är direkt jämförbar med det belopp som skulle ha utgått om taxa istället varit tillämplig. För att resultaten från försöket skall bli rättvisande måste vissa korrigeringar göras i enlighet med vad som framgår i avsnitt 3.2 och Beaktande av tidsspillan I brottmålstaxorna ingår ersättning för tidsspillan om högst en timme. Tidsspillan därutöver ersätts med vissa undantag med ett belopp om kr per timme under vardagar mellan kl och kl och med 685 kr per timme för annan tid. Eftersom ersättning för viss tidsspillan ingår i taxorna är de i avsnitt 2.6 redovisade totalbeloppen avseende ersättning för arbete respektive ersättning enligt taxa inte direkt jämförbara. Vid en jämförelse måste också beaktas tillerkänd ersättning för tidsspillan om högst en timme. Ersättningen enligt taxa bör således jämföras med summan av ersättningen för arbete och ersättningen för tidsspillan om högst en timme. Vid bearbetning av resultaten från försöket har kunnat konstateras att ersättning för tidsspillan, i fall där taxa normalt skulle ha varit tillämplig och där tillerkänd ersättning avser tidsspillan om högst en timme, yrkats av offentliga försvarare i 968 fall och av målsägandebiträden i 115 fall. Aktör Tidsspillan max en tim, antal yrkanden Offentliga försvarare 968 st. Målsägandebiträden 115 st. Totalt st. Vid bearbetning av resultaten har utgåtts från att tillerkänd ersättning för tidsspillan avser tidsspillan under vardagar mellan kl och kl , dvs. ersättning motsvarande kr per timme. Eftersom mål där taxa är tillämplig oftast äger rum mellan angivna tider och då mål med helgförhandling undantagits från rapporteringsskyldighet bör nedan angivna resultat vara tillräckligt rättvisande. I fråga om mål där taxa normalt skulle ha varit tillämplig kan konstateras att den ersättning för tidsspillan som tillerkänts offentliga försvarare per den 31 juli 2003 uppgår till kr sedan ersättning för belopp motsvarande mer än en timmes tidsspillan räknats bort. Motsvarande belopp för målsägandebiträden är kr. Om dessa belopp läggs till tillerkänd ersättning för respektive aktörers arbete kan konstateras att kostnadsökningen vid jämförelse med brottmålstaxorna uppgår till 32,5 procent vad gäller offentliga försvarare och 32 procent vad gäller målsägandebiträden. För båda grupperna gemensamt uppgår 11 (13)

13 debiträden. För båda grupperna gemensamt uppgår kostnadsökningen till 32,5 procent eller knappt 4 miljoner kr. Aktör Kostnadsökning Arb.+tidssp. Enligt taxa Differens Off. fsv kr kr kr 32,5 % Msg.biträden kr kr kr 32,0 % Totalt kr kr kr 32,5 % 3.3 Beaktande av avvikelse från taxa Det sammanlagda ersättningsbeloppet enligt brottmålstaxan i ett mål får överskridas bl. a. om målet krävt avsevärt mer arbete än normalt. Hänsyn till detta har inte tagits vid rapportering av resultaten från försöksverksamheten. Enligt Domstolsverkets anvisningar skall rapportering ske för det fall de rent formella förutsättningarna för att taxan normalt skulle ha varit tillämplig är uppfyllda. Det kan därför vara av intresse att justera de totala kostnaderna för arbete genom att de mest extrema fallen sållas bort. Mål med helgförhandling har undantagits från rapporteringsskyldighet varför dessa mål, i vilka det regelmässigt är fråga om förhöjd ersättning, inte påverkat resultaten från försöket. Frågan om vilka fall som skall räknas som extrema har emellertid inte något givet svar. Bedömningen är till stor del subjektiv. Beräkningar av kostnadsökningen efter det att de mest extrema fallen borträknats kan därför sägas ge ett resultat som får tolkas med viss försiktighet. Ett sätt att anknyta bedömningen till taxorna är dock att använda sig av de gränsvärden då ersättningsbeloppet enligt taxa får överskridas (jfr. avsnitt 1.6). Detta har till viss del gjorts då följande resultat beräknats. Det förutsätts att de mest extrema fallen är de där skäligt arvode i målet inom varje timintervall (förhandlingstid upp till 59 min, 1 tim 59 min, 2 tim 59 min respektive 3 tim 45 min) överstiger taxornas ersättningsbelopp inom respektive timintervalls översta skikt med minst hälften eller med kr. Om dessa sållas bort kan konstateras att kostnadsökningen för offentliga försvarare, efter det att tillägg gjorts för tidsspillan om högst en timme (jfr. avsnitt 3.2), uppgår till 32,4 procent medan motsvarande ökning för målsägandebiträden uppgår till 27,1 procent. För båda grupperna gemensamt uppgår kostnadsökningen till 31,7 procent. Det skall dock återigen betonas att viss försiktighet bör iakttas vid bedömning resultatet. Aktör Kostnadsökning Arb.+tidssp. Enligt taxa Differens Off. fsv kr kr kr 32,4 % Msg.biträden kr kr kr 27,1 % Totalt kr kr kr 31,7 % 12 (13)

14 4 Sammanfattning Genom beslut den 3 oktober 2002 gav regeringen Domstolsverket i uppdrag att förbereda och genomföra en försöksverksamhet utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt. Enligt regeringens beslut skall försöksverksamheten omfatta de domstolar som ingår i Hovrättens för Västra Sverige domsområde och pågå under tiden 1 januari - 31 december En delrapport skall lämnas till regeringen den 1 september Arbetet med försöksverksamheten har bedrivits som ett projekt vid Domstolsverkets juridiska sekretariat. Sveriges Advokatsamfund och de fackliga organisationerna m.fl. instanser har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter. Ett datorbaserat rapporteringssystem har skapats för att deltagande domstolar på ett enkelt sätt skall kunna rapportera in resultaten från försöket till Domstolsverket. Det i försöket totala antalet rapporterade mål uppgick per den 31 juli 2003 till st. Antalet rapporterade ersättningar uppgick till st. Ifråga om ersättningsnivåernas förhållande till taxa har i försöket de offentliga försvararnas yrkanden fördelat sig enligt följande. I 264 fall, motsvarande 11 procent av samtliga fall där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, yrkas ersättning med ett belopp som understiger vad som skulle ha utgått enligt taxa. I 172 fall, motsvarande 8 procent, sammanfaller yrkandet med beloppet enligt taxa. I fall, motsvarande 81 procent, yrkas ersättning med ett belopp som överstiger vad som normalt hade utgått enligt taxa. Målsägandebiträdenas yrkanden har fördelat sig enligt följande. I 27 fall, motsvarande 11 procent av samtliga fall där taxan normalt skulle ha varit tillämplig, yrkas ersättning med ett belopp som understiger vad som skulle ha utgått enligt taxa. I 19 fall, motsvarande 7 procent, sammanfaller yrkandet med beloppet enligt taxa. I 203 fall, motsvarande 82 procent, yrkas ersättning med ett belopp som överstiger vad som normalt hade utgått enligt taxa. Då det i taxorna ingår ersättning för tidsspillan om högst en timme har viss korrigering av resultaten från försöket gjorts. Kostnadsökningen för gruppen offentliga försvarare, vid en ordning utan taxa, har med tillägg för tillerkänd tidsspillan om högst en timme därvid beräknats till 32,5 procent medan motsvarande ökning för målsägandebiträden beräknats till 32 procent; totalt knappt 4 miljoner kr. Eftersom avvikelse från det sammanlagda ersättningsbeloppet enligt taxa får göras under vissa omständigheter har erhållet resultat vidare justerats på så sätt att de mest extrema fallen sållats bort. Kostnadsökningen för gruppen offentliga försvarare har då beräknats till 32,4 procent medan kostnadsökningen för målsägandebiträdena uppgår till 27,1 procent. Viss försiktighet bör dock iakttas vid bedömning av sistnämnda resultats tillförlitlighet då det inte är givet vilka fall som skall anses som extrema. 13 (13)

15 Kopia Regeringsbeslut Ju2001/8642/DOM Justitiedepartementet Domstolsverket JÖNKÖPING Uppdrag att förbereda och genomföra en försöksverksamhet utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Domstolsverket att förbereda och genomföra en försöksverksamhet utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt. Uppdraget ges för att kunna göra en jämförelse mellan den ersättning som tillerkänns enligt de allmänna reglerna om ersättning och ersättning enligt taxa. I uppdraget ingår också att undersöka hur en sådan ordning påverkar domstolarnas arbetsbörda. Försöksverksamheten skall omfatta de domstolar som ingår i Hovrätten för Västra Sveriges domsområde och skall pågå under tiden 1 januari 31 december Domstolsverket får meddela föreskrifter för genomförandet av försöksverksamheten. Bakgrund och närmare om uppdraget Bestämmelser om ersättning till offentliga försvarare och målsägandebiträden finns i 21 kap. 10 rättegångsbalken samt i 5 lagen (1988:609) om målsägandebiträde som hänvisar till 27 rättshjälpslagen (1996:1619). Där anges bland annat att ersättningen för arbete skall bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av den timkostnadsnorm som regeringen fastställer. Timkostnadsnormen får dock frångås om den skicklighet och den omsorg som uppdraget utförts med eller andra omständigheter av betydelse ger anledning till det. Genom 21 kap. 10 rättegångsbalken och 2 förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m. samt 3 förordningen (1997:408) om målsägandebiträde och 19 rättshjälpsförordningen (1997:404) har Domstolsverket bemyndigats att fastställa den taxa som skall tillämpas vid Postadress Telefonväxel E-post: STOCKHOLM X400: S=Registrator; O=Justice; P=Ministry; A=SIL; C=SE Besöksadress Telefax Telex Drottninggatan PREMIER S

16 2 bestämmande av ersättningen i vissa fall. Domstolsverket har med stöd av detta bemyndigande meddelat föreskrifter om dels Brottmålstaxa för offentliga försvarare i tingsrätt och hovrätt (DVFS 2001:7), dels Brottmålstaxa för målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt (DVFS 2001:14). Brottmålstaxan för offentliga försvarare genomfördes redan år 1973 medan föreskrifter om en motsvarande taxa för målsägandebiträden beslutades av Domstolsverkets styrelse i december 2001 och trädde i kraft den 1 mars Samtidigt beslutade styrelsen att till Justitiedepartementet göra en framställning om att en större översyn av taxorna och utformningen av dessa bör genomföras. Domstolsverkets föreskrifter om taxor skall inte tillämpas på de domstolar som omfattas av försöket. I stället skall de allmänna reglerna om ersättning för arbete tillämpas vid bestämmande av ersättning i samtliga fall. Timkostnadsnormen kommer alltså att vara vägledande vid bestämmande av ersättningen för arbete. Försöket har till syfte att göra en jämförelse mellan den ersättning som offentliga försvarare och målsägandebiträden tillerkänns enligt de allmänna reglerna om ersättning för arbete och den ersättning som skulle ha utgått om taxan hade tillämpats. Försöket syftar också till att undersöka hur en ordning utan taxor påverkar domstolarnas arbetsbörda. Domstolsverket skall från de domstolar som ingår i försöket hämta in information i lämplig omfattning bl.a. om den ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som yrkas respektive tillerkänns offentliga försvarare och målsägandebiträden samt om tiden för huvudförhandlingen i det aktuella målet. Av informationen skall kunna utläsas hur ersättningen förhåller sig till den ersättning som skulle ha utgått vid en tillämpning av de taxor som finns. Domstolsverket skall vidare ta in information om och redovisa hur en ordning utan taxor påverkar domstolarnas arbetsbörda. Det samlade resultatet skall ligga till grund för ett ställningstagande till om taxorna fungerar tillfredställande eller om det finns anledning att göra någon förändring av systemet. Domstolsverket skall den 1 september 2003 till regeringen lämna en delrapport om hur försöksverksamheten fortskrider. Uppdraget skall slutredovisas senast den 31 mars På regeringens vägnar

17 3 Thomas Bodström Charlotta Arvidsson

18 Projekt: Försöksverksamhet utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt Direktiv Deldokument: Direktiv Diarienr: Författare: Peter Islander Datum: Version: 6 Bakgrund Genom beslut den 3 oktober 2002 gav regeringen Domstolsverket i uppdrag att genomföra ett försök utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt. En delrapport skall lämnas till regeringen den 1 september Uppdraget skall slutredovisas den 31 mars Syfte Ersättning till offentliga försvarare och målsägandebiträden utgår för närvarande i vissa fall enligt särskilda av Domstolsverket fastställda taxor. Försöksverksamheten genomförs för att få ett underlag för att kunna göra en jämförelse mellan sådan ersättning som tillerkänns enligt de allmänna reglerna och sådan som tillerkänns enligt taxa. Dessutom skall undersökas hur en ordning utan taxa påverkar domstolarnas arbetsbörda. Projektmål Att i en rapport redovisa vilken påverkan på domstolarnas arbetsbörda och vilka ekonomiska effekter som följer av en ordning utan brottmålstaxa. Effektmål Att få en grund för ett ställningstagande till om taxorna fungerar tillfredsställande samt till om det finns anledning att förändra systemet

19 Avgränsningar Försöksverksamheten kommer att omfatta de domstolar som ingår i Hovrättens för Västra Sverige domsområde. Försöket kommer att pågå under tiden 1 januari - 31 december Metod Försöksföreskrifter skall upprättas. Ett datorbaserat rapporteringssystem för deltagande domstolar skall utarbetas i samarbete med IT-enheten. En uppföljande enkät skall sändas ut till domstolarna för att besvaras efter försöksperiodens slut. Samråd Under försöksperioden skall samråd regelbundet ske med Sveriges Advokatsamfund. Organisation Styrgrupp chefsjuristen Charlotte Brokelind, sektionschefen Anette Nilsson Projektledare hovrättsassessorn Peter Islander Projektdeltagare hovrättsassessorn Martin Andersson, utredaren Olof Nordström, IT-handläggaren Mats Lilja Referensgrupp hovrättsrådet Åke Thimfors (Hovrätten för Västra Sverige), domstolssekreteraren Carola Hansson (Hovrätten för Västra Sverige), rådmannen Karl Glimnell (Göteborgs tingsrätt), domstolssekreteraren Agneta Andersson (Göteborgs tingsrätt), rådmannen Peter Ingvarsson (Mölndals tingsrätt), domstolssekreteraren Anki Pettersson (Mölndals tingsrätt), Gunilla Söderlund (ST-Domstol), - 2 -

20 Kerstin Lundgren (ST-Domstol), hovrättsrådet Pär Zelano (JUSEK) Information Projektledaren skall fortlöpande informera styrgruppen om arbetet. Det åligger också projektledaren att kontinuerligt informera projektdeltagarna och referensgruppen. Avstämningspunkter/uppföljning Styrgruppsmöten skall hållas när projektet så kräver; dock minst var sjätte månad. Referensgruppen sammanträder minst en gång i början av projektarbetet och en gång inför slutrapporten samt därutöver i enlighet med styrgruppens beslut. Avslut Projektet avslutas genom att en skriftlig rapport överlämnas till regeringen senast den 31 mars

2012 Rättshjälp och taxor

2012 Rättshjälp och taxor 2012 Rättshjälp och taxor Innehåll Förord... 3 Allmänt om Rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter om ändring i för beräkning av ekonomiskt underlag när fysisk person söker rättshjälp... 7 Domstolsverkets

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2005 Ö 2472-04 KLAGANDE 1. EVP 2. JS MOTPART Domstolsverket, 551 81 JÖNKÖPING SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGAT

Läs mer

porto_betalt_dv.pdf 1 2010-12-13 14:23:48 Rättshjälp och taxor Sverige Porto betalt Port Payé

porto_betalt_dv.pdf 1 2010-12-13 14:23:48 Rättshjälp och taxor Sverige Porto betalt Port Payé porto_betalt_dv.pdf 1 2010-12-13 14:23:48 2015 Rättshjälp och taxor Sverige Porto betalt Port Payé Innehåll Förord... 3 Allmänt om rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp... 7

Läs mer

Rättshjälp och taxor

Rättshjälp och taxor 2009 Rättshjälp och taxor Innehåll Förord... 3 Allmänt om Rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter för beräkning av ekonomiskt underlag när fysisk person söker rättshjälp... 7 Domstolsverkets

Läs mer

porto_betalt_dv.pdf 1 2010-12-13 14:23:48 Rättshjälp och taxor Sverige Porto betalt Port Payé

porto_betalt_dv.pdf 1 2010-12-13 14:23:48 Rättshjälp och taxor Sverige Porto betalt Port Payé porto_betalt_dv.pdf 1 2010-12-13 14:23:48 2016 Rättshjälp och taxor Sverige Porto betalt Port Payé Innehåll Förord... 3 Allmänt om rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp... 7

Läs mer

2013 Rättshjälp och taxor

2013 Rättshjälp och taxor 2013 Rättshjälp och taxor Innehåll Förord... 3 Allmänt om rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp... 7 Andra former av bistånd... 17 Allmänt om ersättning till rättsliga biträden

Läs mer

2008 Rättshjälp och taxor

2008 Rättshjälp och taxor 2008 Rättshjälp och taxor Innehåll Förord... 3 Allmänt om Rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter för beräkning av ekonomiskt underlag när fysisk person söker rättshjälp... 7 Domstolsverkets

Läs mer

2014 Rättshjälp och taxor

2014 Rättshjälp och taxor 2014 Rättshjälp och taxor Innehåll Förord... 3 Allmänt om rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp... 7 Några frågor om underrättelser till Justitiekanslern... 17 Andra former av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 27

Läs mer

Rättshjälp.och.taxor

Rättshjälp.och.taxor 2011 Rättshjälp.och.taxor Innehåll Förord... 3 Allmänt om Rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter om ändring i för beräkning av ekonomiskt underlag när fysisk person söker rättshjälp... 7 Domstolsverkets

Läs mer

11 Ersättning till målsägandebiträdet

11 Ersättning till målsägandebiträdet 11 Ersättning till målsägandebiträdet 11.1 Sammanfattning av nuvarande ersättningsbestämmelser I 5 lagen om målsägandebiträde anges att samma regler som gäller för ersättning till biträde vid allmän rättshjälp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 november 2015 Ö 3531-14 KLAGANDE ML MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juni 2015 Ö 5072-14 KLAGANDE KE MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 december 2012 Ö 2421-10 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART HL SAKEN Ersättning till tolk ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Tolktaxan. Ytterligare vägledning för hur domstolen kan hantera dessa frågor finns på Sveriges Domstolars intranät.

Tolktaxan. Ytterligare vägledning för hur domstolen kan hantera dessa frågor finns på Sveriges Domstolars intranät. Tolktaxan Tillämpningsområde Enligt förordningen (1979:291) om tolktaxa gäller taxan för tolkning vid allmän domstol, förvaltningsdomstol, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, hyresnämnd, arrendenämnd,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 maj 2016 KLAGANDE AA Zeijersborger & Co Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 mars 2010 Ö 3554-08 KLAGANDE BI MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 mars 2015 Ö 260-13 KLAGANDE KÅR Ombud: Advokat LG MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT

Läs mer

Kommittédirektiv. En översyn av statens utgifter för vissa rättsliga biträden. Dir. 2013:12. Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013.

Kommittédirektiv. En översyn av statens utgifter för vissa rättsliga biträden. Dir. 2013:12. Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013. Kommittédirektiv En översyn av statens utgifter för vissa rättsliga biträden Dir. 2013:12 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013. Sammanfattning En särskild utredare ska göra en samlad översyn

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 25 maj 2016 Ö KLAGANDE UH. MOTPART Justitiekanslern Box Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 25 maj 2016 Ö KLAGANDE UH. MOTPART Justitiekanslern Box Stockholm Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 maj 2016 Ö 6101-14 KLAGANDE UH MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Ombud: hovrättsassessorn TH SAKEN Ersättning till

Läs mer

27 första och andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 maj 2016 följande dom (mål nr ).

27 första och andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 maj 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 30 För ett offentligt biträde som är ett s.k. distansbiträde men som saknar rätt till ersättning för merkostnader, ska ersättning för tidsspillan och utlägg bestämmas utifrån samma schablon

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 B 4815-14 KLAGANDE EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2012 Ö 123-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART PB SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Domstolsverkets författningssamling

Domstolsverkets författningssamling Domstolsverkets författningssamling ISSN 0347-5271 Ansvarig utgivare: Jörgen Nilsson DVFS 2010:2 Utkom från trycket den Domstolsverkets föreskrifter och allmänna råd för domstol, Kriminalvården, Migrationsverket,

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

Den framtida rekryteringen av nämndemän

Den framtida rekryteringen av nämndemän Datum Dnr 2002-11-25 1335-2002 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet Framtidens nämndemän (SOU 2002:61) (Ert diarienummer Ju2002/4974) Sammanfattning Domstolsverket avstyrker

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2009 Ö 3573-07 KLAGANDE Bilstugan i Malmö Aktiebolag, 556510-0442 Box 20522 200 74 Malmö Ombud: Advokat JH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om mark- och miljödomstolar; SFS 2010:921 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

PROTOKOLL 2013-10-02, 2013-10-04, 2013-10-09, 2013-11-28 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-10-02, 2013-10-04, 2013-10-09, 2013-11-28 Föredragning i Stockholm 1 Rotel 0106 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 14 Mål nr Ö 3050-13, Ö 3051-13, Ö 3072-13, Ö 3175-13, Ö 3178-13, Ö 3180-13, Ö 3205-13, Ö 3222-13 Dok.Id 1103773 RÄTTEN Hovrättsråden Niklas Wågnert, Magnus

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/03 Mål nr B 57/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/03 Mål nr B 57/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/03 Mål nr B 57/03 Sammanfattning Rättshjälpen i ett mål angående ogiltigförklaring av avskedande har tillåtits fortsätta i ett fall då biträdet har anmält till rätten att tidsåtgången

Läs mer

Uppgift till Polismyndigheten om dom eller beslut samt om laga kraft lämnas enligt nedanstående bestämmelser, jfr 8 i bilaga 4.

Uppgift till Polismyndigheten om dom eller beslut samt om laga kraft lämnas enligt nedanstående bestämmelser, jfr 8 i bilaga 4. 1 RI-UPPGIFT A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 UPPGIFT OM DOM OCH SLUTLIGT BESLUT I HOVRÄTT Hovrätt ska lämna Polismyndigheten uppgift om dom och slutligt beslut i brottmål; se 5 förordningen (1970:517) om rättsväsendets

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 6170-15 KLAGANDE LZ MOTPART Tillsynsmyndigheten i konkurser Kronofogdemyndigheten 405 16 Göteborg SAKEN Arvode till

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

Uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom eller beslut samt om laga kraft lämnas enligt nedanstående bestämmelser, jfr 8 i bilaga 4.

Uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom eller beslut samt om laga kraft lämnas enligt nedanstående bestämmelser, jfr 8 i bilaga 4. 1 RI-UPPGIFT A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 UPPGIFT OM DOM OCH SLUTLIGT BESLUT I HOVRÄTT Hovrätt skall lämna Rikspolisstyrelsen uppgift om dom och slutligt beslut i brottmål; se 5 förordningen (1970:517) om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 april 2012 Ö 2733-11 KLAGANDE MJ MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGAT

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2015 Ö 1563-15 KLAGANDE TC Ombud: Advokat EM SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-02-27 i mål Ö

Läs mer

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Datum Diarienummer 2006-01-13 1332-2005 Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Till regeringen 1 Inledning 1.1 Bakgrund Under senare år har den yttre tingsrättsorganisationen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 maj 2015 Ö 2861-14 KLAGANDE BJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat LO MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6869-08 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2007 Ö 4919-04 KLAGANDE 1. LH 2. ÅK MOTPART Domstolsverket 551 81 Jönköping SAKEN Ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen

Läs mer

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd Datum Dnr 2001-10-09 1027-2001 Justitiedepartementet Yttrande över promemorian Hovrättsprocessen i framtiden (Ds 2001:36) (Ert diarienummer Ju1995/4888/DOM) Inställning Domstolsverket (DV) ansluter sig

Läs mer

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm 1 Rotel 0713 Förhandling och föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr RÄTTEN Hovrättsråden Sven Jönson och Gunilla Schöldström, referent, samt tf. hovrättsassessorn Lisa Nilheim FÖREDRAGANDE OCH FÖRARE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 november 2006 Ö 2372-04 KLAGANDE TE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PJ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 december 2016 T 4073-15 KLAGANDE PH MOTPART Migrationsverket 601 70 Norrköping Ombud: jur.kand. SR SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2013 T 295-12 KLAGANDE MW Ombud: Advokat JJ MOTPART Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 maj 2007 T 228-07 KLAGANDE JS Ombud: Jur kand OB MOTPART LS Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat IS SAKEN Vårdnad m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 5629-10 KLAGANDE JF Ombud och offentlig försvarare: Advokat J-ÅN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:177

Regeringens proposition 2015/16:177 Regeringens proposition 2015/16:177 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Prop. 2015/16:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM 2009-05-13 meddelad i Nacka Strand Mål nr Sid 1 (5) KLAGANDE Eltec Systemkonsult KB, 916423-7035 Trosnäsgatan 23 380 74 Löttorp Ombud: Jur.kand. Martin Augustsson AM Jurist Law Firm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 april 2017 Ö 1616-16 KLAGANDE MC Ombud och offentlig försvarare: Advokat RN MOTPARTER 1. Allmän åklagare 2. CÅ 3. LÅ Ombud och målsägandebiträde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor; SFS 2003:827 Utkom från trycket den 2 december 2003 Omtryck utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 oktober 2007 Ö 1974-06 KLAGANDE MW Ombud och målsägandebiträde: Advokat BA MOTPART CG Ombud och offentlig försvarare: Advokat SU HÖGSTA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 maj 2016 Ö 1121-15 KLAGANDE Dödsboet efter Anna Dahlbäck Ombud: Advokat MB MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2013-05-15 Stockholm

DOM 2013-05-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 2013-05-15 Stockholm Mål nr P 98-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr P 2592-12, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 december 2014 Ö 5505-13 KLAGANDE LW MOTPART Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg SAKEN Arvode till konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 mars 2005 Ö 610-05 KLAGANDE ZS SAKEN Utlämnande av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sverige, avd. 5, beslut

Läs mer

Översyn av tolktaxor 2015-11-09 Företagshälsa och tolkförmedling Region Örebro län Box 1613, 701 16 Örebro www.regionorebrolan.se Översyn av tolktaxor, 2015-11-09 Bennet Sandberg, förvaltningschef Sida

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 april 2004 B 2129-02 KLAGANDE 1. B.J. Offentlig försvarare och ombud: advokaten L.S. 2. M.G. Offentlig försvarare och ombud: advokaten

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:5 Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion; SFS 2009:885 Utkom från trycket den 14 juli 2009 utfärdad den 25 juni 2009. Regeringen föreskriver i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2014 B 1296-14 KLAGANDE COC Ombud och offentlig försvarare: Advokat JR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2006:891 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 maj 2013 B 5613-11 KLAGANDE MS Ombud och målsägandebiträde: Advokat LF MOTPART JS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL SAKEN Olaga

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Q Security AB, 556656-4455 Brehogsvägen 5 457 32 Tanumshede MOTPART Strömstads kommun 452 80 Strömstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2014 T 113-13 KLAGANDE Länsförsäkringar i Skåne ömsesidigt, 543001-0685 Box 742 251 07 Helsingborg Ombud: Försäkringsjurist UB

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988); SFS 2004:393 Utkom från trycket den 8 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer