OBLIGATORISKA DATAELEMENT. Aktivitet 3 Registreringsprinciper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBLIGATORISKA DATAELEMENT. Aktivitet 3 Registreringsprinciper"

Transkript

1 OBLIGATORISKA DATAELEMENT Aktivitet 3 Registreringsprinciper

2

3 Obligatoriska dataelement, Arbetsgruppens rapport OBLIGATORISKA DATAELEMENT Aktivitet 3 ARBETSGRUPPENS RAPPORT ALLMÄN PRESENTATION AV FRÅGESTÄLLNINGEN För att samordna återsökning och bearbetning av informationen om våra bildsamlingar krävs bland annat gemensamma datastrukturer. Detta delprojekt inom Bilddatabaser och digitalisering avser att finna en minsta gemensam nämnare avseende dataelement för våra register, dvs. vilken information om våra bildsamlingar skall med nödvändighet kunna avgränsas i registren? UPPDRAG Arbetsgruppen har följande uppdrag enligt projektbeskrivningen: Arbetsgruppen skall sammanställa ett förslag på obligatoriska dataelement för beskrivning av de kategorier av objekt som är gemensamma för de i projektet deltagande institutionernas samlingsområden och som innehåller figurativa, ornamentala eller avbildande framställningar (d.v.s. teckningar, grafik, ornamentstick, ritningar, kartor, fotografier och liknande objekt). ORGANISATION AV ARBETET Arbetsgruppen bestod av Lillie Johansson (Nationalmuseum), Jonas Malmdal (Nationalmuseum), Olof Halldin (Kungl. Biblioteket), Ann Hörsell (Riksantikvarieämbetet) samt Mårten Johansson (Riksarkivet, arbetsledare). Arbetsgruppen har under perioden 3 mars 27 augusti 2002 hållit 15 arbetsmöten. Ett möte med Nationella fotorådet hölls 4 april. Nationella fotorådet reviderar för närvarande sin dataelementkatalog för fotografi. Arbetsgruppen har inte kunnat ta del av det slutliga resultatet. GENOMFÖRANDET Vi tolkade uppdraget som att dataelementkatalogen skall behandla tvådimensionella bildobjekt. Målet var att sammanställa de dataelement som är lämpliga för att beskriva bildobjekt från de deltagande institutionernas samlingar. Vidare ville vi göra en bedömning av vilka dataelement som med nödvändighet måste avgränsas. Begreppen objekt och bildobjekt har vi strävat efter att använda såsom arbetsgruppen för Definiera begrepp föreskriver i sin slutrapport, se Termlista. Med dataelement menas här den minsta informationsbeståndsdelen i ett register, som konsekvent kan avgränsas från all annan information i registret. I arbetsgruppens förslag (se Dataelement för bildobjekt) avses företrädesvis avgränsningen av datelementen som sådana, inte utformningen av själva värdet. Vår dataelementkatalog anger heller inte om själva datavärdet måste fyllas i. För tydlighets skull har vi ibland infogat föreslagna regler för datavärdets utformning. Syftet med avgränsningen av dataelement är dels att kunna identifiera objektet som sådant, dels att kunna återsöka informationen om objektet utifrån olika sökfrågor. Därtill fordras i vissa fall avgränsade dataelement för att möjliggöra användandet av kontrollerade ordlistor. 121

4 Obligatoriska dataelement, Arbetsgruppens rapport Arbetsgruppen utgick i sitt arbete från Categories for the Description of Works of Art (CDWA). Detta på förslag från Nationalmuseum, som använder denna standard sedan tidigare. CDWA är en internationellt etablerad standard i museivärlden för register över bilder, arkitektur och konstföremål ( Object, architecture, or group ). CDWA behandlar också kontextuell information som personer, organisationer och platser berörda av objekten. Den är avsedd som ett ramverk för upprättandet av lokala dataelementkataloger. Vi jämförde CDWA med våra egna dataelement på området och värderade dem. Värderingen av dataelementen bygger bland annat på: Dataelementets nödvändighet för att identifiera ett bestämt bildobjekt Dataelementets nödvändighet för återsökning av information Dataelementets nödvändighet för indexering av information Dataelementets nödvändighet för att möjliggöra användandet av kontrollerade ordlistor Dataelementets nödvändighet för att möjliggöra registreringskontroll Om dataelementet är nödvändigt för alla eller endast vissa objektkategorier Dataelementets nödvändighet för ett eventuellt framtida datautbyte (t.ex. samsökning, gemensam databas) Om dataelementet redan tillämpas av samtliga/vissa deltagare Om dataelementet innehåller information som det är praktiskt möjligt och förnuftigt att i nuläget lägga resurser på att registrera RESULTAT OCH SLUTSATSER Arbetsgruppens resultat redovisas i dokumentet Dataelement för bildobjekt. Resultatet är en bearbetning av CDWA:s katalog Object, architecture, or group med fokus på de element som är tillämpliga på tvådimensionella bilder. CDWA finns tillgängligt i sin helhet på Då arbetsgruppen inte hade mandat att fastställa någon dataelementkatalog för de deltagande institutionerna är föreliggande resultat ett förslag. Arbetet har visat en olikartad syn på bild och bildregistrering hos de olika institutionerna. Förhoppningsvis kan resultatet bidraga till ett närmande dem emellan kring det gemensamt intressanta i bildregistreringen. Dataelementen har värderats enligt nedanstående skala. Värderingsskala: *** Nödvändigt ** Rekommenderas * Tillämpligt Överflödigt Ej tillämpligt på de objektkategorier vi har i tankarna Avrekommenderas Dataelement som är markerade med 1 3 stjärnor (*) är sådana som gruppen rekommenderar för användning vid beskrivning av bildobjekt. Dataelement som är markerade med 1 3 streck () är sådana som gruppen inte rekommenderar för användning. Trestjärniga element utgör rekommenderad miniminivå för digital dokumentation av bildobjekt. Utgångspunkten har varit att det ska finnas plats att registrera all information som kan anses viktig. Dock behöver inte all information registreras i ett eget, separat dataelement. Den typ av information som ska vara återsöknings och indexeringsbar liksom de informationselement som registreras med hjälp av kontrollerade ordlistor fordrar dock separata dataelement. Med indexeringsbart avses att elementet ska kunna styra sorteringsordningen av objektposter i sökresultat och rapporter. Dataelement där tillämpning av Kontrollerade ordlistor rekommenderas bör konstrueras som förvalslistor, där den som registrerar väljer ett alternativ ur en befintlig lista. 122

5 Obligatoriska dataelement, Arbetsgruppens rapport Dataelementens utformning liksom den värdering som gjorts grundar sig inte enbart på vilken information om objekten som är av intresse att dokumentera utan även vad som är praktiskt möjligt och förnuftigt att i dagsläget lägga resurser på att registrera. Att t.ex. ha ett separat dataelement för källhänvisningar i anslutning till varje dataelementområde enligt CDWA:s modell är utan tvekan bra för kvaliteten på dokumentationen. Få institutioner torde dock i praktiken ha så specificerad dokumentation om sina objekt. Troligtvis skulle samma information (samma källa) komma att registreras i flertalet av Källhänvisningselementen. Vi har därför rekommenderat ett dataelement för angivande av samtliga källor ( 27.7 Källhänvisningar för registreringsinformation). Likaså har vi valt att inte rekommendera ett separat dataelement för anmärkningar kopplat till varje dataelementområde. Ett sådant element kan i vissa lägen vara praktiskt men innebär även en risk för att allt för mycket information registreras i detta dataelement på bekostnad av de mer specifikt avgränsade dataelementen. Att ha flera dataelement för fritextbeskrivningar av objektet där former och mönster beskrivs separerat från tillkomstprocess och stil är inte med självklarhet underlättande. Gränsdragning mellan t.ex. stilhistoria, mönster och former kan vara svår att upprätthålla. Ett mindre antal beskrivningselement där alla berättande beskrivningar registreras kan därför vara bättre. Eventuella diskussioner kring värderingen av dataelementen framgår i kommentarerna till respektive element. Arbetsgruppen har eftersträvat en koncis dataelementkatalog för alla viktiga informationsområden som gäller tvådimensionell bild. Vi reserverar oss dock för möjligheten att ytterligare dataelement kan behöva formuleras då katalogen tas i bruk. För avsnitten 17. Motiv och 28. Digital avbildning av objektet bör resultaten av de pågående aktiviteterna Motivindexering respektive Kvalitet och standard beaktas. Dataelementkatalogen kan också ses som ett prov på om det är praktiskt möjligt att försöka innefatta registreringen av olikartade bildobjekt i ett ensartat register. Numreringen av dataelementen i CDWA är arbetsgruppens egen. Vårt eget förslag är en bearbetning av ett urval av dataelementen i CDWA med några tillagda element. I arbetsgruppens förslag har de ej rekommenderade elementen (markerade med streck) ej numrerats, varför numreringarna sinsemellan inte överensstämmer. Förslag till vidare uppgifter Arbetsgruppen föreslår att delprojektets resultat används som ett ramverk för upprättandet av lokala dataelementkataloger som bas för jämförelser (mappning) mellan olika bildförvaltande institutioners dataelementkataloger som utgångspunkt för att utarbeta regler och praxis för datavärden som utgångspunkt för fastställandet av en miniminivå för bilddataelement med hänsyn till ett utvidgat nationellt samarbete REFERENSER AMICO Data Specification: Data Dictionary: Version 1.3 Tillämpning av CDWA utförd av AMICO (Art Museum Image Consortium) Categories for the Description of Works of Art (CDWA version 2.0, 2000) CORNELL, Peter (red.), Bildanalys : teorier, metoder, begrepp (3 uppl. 1998) 123

6 Obligatoriska dataelement, Arbetsgruppens rapport Dataelementkatalog för registrering av fotografier (Handskrift, Fotosekretariatets och NADrådets Bildregistreringsgrupp 1996) Descriptive models for photographic materials (SEPIA Deliverable 5.1) Fältnamn enligt Dataelementkatalogen för fotografi (Fotosekretariatet, utkast till reviderad dataelementkatalog)) Introduction to Archival Organization and Description: Access to Cultural Heritage Metadata Standards Crosswalks Termkatalog (INSAM, 28 oktober 1998) 124

7 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt Obligatoriska dataelement DATAELEMENT FÖR BILDOBJEKT ÖVERSIKT INLEDANDE FÖRKLARINGAR TRESTJÄRNIGA DATAELEMENT, ÖVERSIKT DATAELEMENTKATALOG 1. OBJEKTIDENTIFIKATION 2. KLASSIFIKATION 3. TITEL/BENÄMNING 4. ETAT 5. UTGÅVA OCH EXEMPLAR 6. MÅTTUPPGIFTER 7. MATERIAL OCH TEKNIK 8. FYSISK BESKRIVNING 9. PÅSKRIFTER OCH STÄMPLAR 10. TILLSTÅNDSDOKUMENTATION 11. KONSERVERINGSÅTGÄRDER 12. TILLKOMST 13. TIDIGARE ÄGARE/PROVENIENS 14. FÖRVÄRV 15. UPPHOVSRÄTT OCH RESTRIKTIONER 16. STIL/KONSTRIKTNING 17. MOTIV 18. KONTEXT 19. ARKITEKTONISKT SAMMANHANG/RELATERADE BYGGNADER 20. UTSTÄLLNINGSDOKUMENTATION 21. RELATERADE OBJEKT 22. FOTOGRAFISKA AVBILDNINGAR AV OBJEKTET 23. LITTERATURHÄNVISNINGAR 24. DOKUMENTATIONSHISTORIK 25. FÖRVARING 26. BESKRIVNING OCH HISTORIK 27. REGISTRERINGSINFORMATION 28. DIGITAL AVBILDNING AV OBJEKTET 125

8 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt INLEDANDE FÖRKLARINGAR Dataelementen har värderats enligt nedanstående skala. Värderingsskala: *** Nödvändigt ** Rekommenderas * Tillämpligt Överflödigt Ej tillämpligt på de objektkategorier vi har haft i tankarna Avrekommenderas Dataelement som är markerade med 1 3 stjärnor (*) är sådana som gruppen rekommenderar för användning vid beskrivning av bildobjekt. Endast dessa dataelement har numrerats. Dataelement som är markerade med 1 3 streck () är sådana som gruppen inte rekommenderar för användning. Trestjärniga dataelement utgör rekommenderad miniminivå för digital dokumentation av bildobjekt. Avsnitt som innehåller ledorden Definition, Exempel och Format är avsedda att innehålla data. Avsnitt utan ledorden Definition, Exempel och Format är en övergripande beskrivning av de påföljande elementen och är inte avsedda att innehålla data. Med indexeringsbart avses att elementet ska kunna styra sorteringsordningen av objektposter i sökresultat och rapporter. Dataelement där tillämpning av Kontrollerade ordlistor rekommenderas bör konstrueras som förvalslistor, där den som registrerar väljer ett alternativ ur en befintlig lista. Observera att arbetsgruppens förslag till dataelement inte är någon direkt översättning av CDWA. Numreringen av CDWA:s dataelement har gjorts av arbetsgruppen. I arbetsgruppens förslag har endast de dataelement som rekommenderas (markerade med 13 stjärnor) numrerats, varför numreringen i de två kolumnerna inte korrelerar. 126

9 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt TRESTJÄRNIGA DATAELEMENT, ÖVERSIKT 1. OBJEKTIDENTIFIKATION 1.2 Ägare 1.4 Inventarienummer/Accessionsnummer/Identifikator 1.5 Objektkategori 3. TITEL/BENÄMNING 3.1 Titel/Benämning 6. MÅTTUPPGIFTER Typ av mått Dimension Mätvärde Måttenhet 7. MATERIAL OCH TEKNIK 7.1 Beskrivning Teknik Materialnamn 8. FYSISK BESKRIVNING 8.1 Fysisk beskrivning 9. PÅSKRIFTER OCH STÄMPLAR 9.1 Beskrivning 12. TILLKOMST Säkerhet i attribution Identifiering av upphovsman Roll 12.2 Tillkomsttid 13. TIDIGARE ÄGARE/PROVENIENS 13.1 Beskrivning 14. FÖRVÄRV 14.1 Förvärvssätt 14.3 Förvärvskälla 14.5 Tidsangivelse för förvärv 17. MOTIV 17.1 Motivbeskrivning 17.2 Motivkategori 17.3 Indexeringsterm 25. FÖRVARING 25.1 Byggnad 27. REGISTRERINGSINFORMATION 27.1 Skapad av 27.2 Skapad datum 27.3 Ändrad av 27.4 Ändrad datum 28. DIGITAL AVBILDNING AV OBJEKTET 28. Digital avbildning av objekt 127

10 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt DATAELEMENTKATALOG CDWA: OBJECT, ARCHITECTURE, GROUP 1. OBJECT/ WORK (core) An identification of the type and number of works described. 1.1 Catalog Level An indication of the level of cataloging represented by the record, based on the physical form or intellectual content of the material (e.g., group, subgroup, volume, item, firstlevel). 1.2 Quantity The number of objects or works of a specific type described (e.g., 1, 20 linear feet). DATAELEMENT FÖR BILDOBJEKT Nedanstående dataelement är primärt avsedda för bildobjekt. Dock torde flertalet dataelementen även kunna tillämpas för andra typer av objekt såsom exempelvis arkitektur, arkivhandlingar, konsthantverk och kulturhistoriska föremål. 1. OBJEKTIDENTIFIKATION *** Information som krävs för att identifiera ett bestämt objekt. 1.1 Objektbeskrivning och omfång ** Definition: Generell allmänspråklig beskrivning av den entitet dataposten refererar till samt dess omfång och innehåll. Exempel: Teckning monterad i passepartout ; Skissbok om 26 blad innehållande 12 teckningar ; Arkiv, 3 kapslar, innehållande brev, teckningar och fotografier ; Album, 42 blad, 56 inklistrade färgfotografier ; Färgfotografi, påsiktsbild ; Etsning ; Portfölj innehållande 8 litografier ; 3 pärmar med diverse skisser och mönsterritningar för textiltryck ; Målning med ram Format: Fritext Kommentar: Syftet är att initialt upplysa användaren om vad informationen i dataposten beskriver. 1.2 Ägare *** Definition: Namn på den institution eller person som äger objektet samt namn på ort där institutionen/personen finns. Exempel: Nationalmuseum, Stockholm Format: Auktoritetsregister Kommentar: I en specifik databas där endast objekt tillhörande en och samma institution registreras kan namnet på denna institution vara defaultvärde för att effektivisera registreringen. 1.3 Ansvarig enhet ** Definition: Namn på den avdelning eller enhet inom institutionen som ansvarar för objektet Exempel: Målerisamlingen, Enheten för handskrifter Format: Kontrollerad ordlista Kommentar: I en specifik databas där endast objekt tillhörande en och samma enhet registreras kan namnet på denna enhet vara defaultvärde för att effektivisera registreringen. 1.4 Inventarienummer/Accessionsnummer/Identifikator *** Definition: Unik, oföränderlig och ej återanvändningsbar beteckning på objektet. Exempel: NMDs 234, RAÄ Format: Indexeringsbart Kommentar: Om objektet har en unik beteckning t.ex. i form av inventarienummer eller accessionsnummer bör detta registreras. För objekt som ej har sådana nummer, kan Inventarienummer/ Accessionsnummer/Identifikator vara ett unikt löpnummer som genereras av applikationen. Omfång/Kvantitet Definition: Antal objekt av en specifik typ som beskrivs. Kommentar: Omfång och kvantitet kan innefattas i ovanstående dataelement 128

11 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 1.3 Type (core) The kind of object or work described (e.g., refectory table, altarpiece, portfolio, drawing, drinking vessel, basilica, dome). 1.4 Components The kinds of parts of the object, work, or group described and how many of them there are (e.g., the portfolio comprises 10 lithographs) Quantity 1.5 Objektkategori *** Definition: Benämning på den objektkategori som objektet tillhör. Exempel: Måleri, Silhuettklipp, Teckningar, Ritningar, Kartor, Grafik, Bildtryck, Kort, Fotografier, Bokkonst och bokhantverk Format: Kontrollerad ordlista Kommentar: En objektkategori är en övergripande benämning på en grupp objekt som uppvisar vissa likheter. Benämningen är en term som är bredare än de termer som kan användas som benämning på de enskilda objekt som tillhör kategorin. Objektkategorin specificerar vilken typ av objekt en enskild datapost refererar till. Syftet är att samla likartade objekt under en gemensam benämning för att möjliggöra återsökningar av desamma. Ett objekt bör endast tillföras en kategori. Dataelementet kan ha en hierarkisk struktur som börjar med en bred term följd av underordnade, smalare termer som i sin tur kan ha underordnade termer. Kategoriindela innebär enligt definitionen i Aktivitet 2 Definiera termer att gruppera enligt principen likar med likar utan stöd av ett klassifikationssystem. Objektkategorierna baseras på en friare indelning än ett regelrätt klassifikationssystem. Deras primära syfte är att ange vilken typ av objekt det rör sig om, till skillnad från 2. Klassifikation som kan avse olika former av klassificering. Delar Antal och typ av delar som objektet består av. Kvantitet The number of parts of a specific type that constitute Definition: Antal delar som objektet består av the object or work described (e.g., 10, approximately Kommentar: Beskrivning av objektets delar och dess antal kan 30). göras i dataelement 1.1 Objektbeskrivning och omfång Type The kind of components of the object or work described (e.g., lithographs, panels, drawings). 1.5 Remarks Additional notes or comments pertinent to the identification of an object or work or its components. Remarks may include a summary of the source or a justification of the term chosen. 1.6 Citations A reference to a bibliographic source, unpublished document, or opinion that provides the information recorded in OBJECT/WORK. 2. CLASSIFICATION (core) Placement of a work of art or architecture within a formal classification scheme that groups other, similar works together on the basis of similar characteristics. Objektkategori Definition: Typ av delar objektet består av Kommentar: Beskrivning av objektets delar och dess antal kan göras i dataelement 1.1 Objektbeskrivning och omfång 2. KLASSIFIKATION * Placering av objektet i en klass inom ett klassifikationsschema. Klassifikation består av de sammanhängande dataelementen Klassifikationsterm och Klassifikationssystem som tillsammans bör vara repeterbara för att möjliggöra användning av flera klassifikationssystem. 129

12 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 2.1 Term The specific term or code from a formal classification scheme that has been assigned to a work (e.g., furniture, painting, architecture, graphic arts). 2.2 Remarks Additional notes or comments pertinent to the classification of a work. This subcategory may include a summary of the source where the information was found or a justification of the term chosen. 2.3 Citations An identification of the scheme or structure from which the classification term is drawn (e.g., AAT, Nomenclature for Museum Cataloging). 3. ORIENTATION/ARRANGEMENT A description of the way a work is meant to be seen or has been displayed. 3.1 Description A textual description, either in the form of a prose narrative or using individual keywords or terms, of the way the work is meant to be seen or has been displayed (e.g., hung vertically; closed). 3.2 Remarks Notes or comments pertinent to the arrangement or orientation of the work or the interpretation of evidence surrounding it. These may include a summary of, or quotation from, a source where information was found Citations A reference to a bibliographic source, unpublished document, or other documentation where information about the orientation of a work or the arrangement of its component parts was found. 4. TITLES OR NAMES (core) 2.1 Klassifikationsterm * Definition: Term som placerar objektet i en bestämd klass inom ett klassifikationssystem. Format: Kontrollerad ordlista, indexeringsbart Kommentar: Avser ej klassifikation av motiv (se 17. Motiv) eller material (se 7. Material och teknik). Ett klassifikationssystem är, enligt definitionen i termlistan från Aktivitet 2 Definiera termer, ett system för klassindelning inom ett visst område, ofta hierarkiskt uppbyggt. [ ] Klasserna i ett klassifikationssystem bör vara uttömmande dvs. varje entitet inom det område som klassificeras bör tillhöra minst en klass och ömsesidigt uteslutande dvs. ingen entitet tillhör mer än en klass. 2.2 Klassifikationssystem * Definition: Benämning på det klassifikationssystem som klassifikationstermen hämtats från. Exempel: AAT ; OCM Format: Kontrollerad ordlista INSTALLATIONSANVISNINGAR Beskrivning av hur objektet är avsett att ses och hur det ska installeras och/eller ställas ut. Beskrivning Definition: Beskrivning av hur objektet är avsett att ses och hur det ska installeras och/eller ställas ut. Exempel: Ska hänga från taket mitt i ett ca 4 x 4 meter stort rum med vitmålade väggar. Format: Fritext Kommentar: Användbart för installationer m.m. Kan vid behov registreras i 8. Fysisk beskrivning. 3. TITEL/BENÄMNING*** The title[s] or name[s] given to a work of art, Titel, namn eller benämning på objektet samt angivande av typ architecture, or group, as well as the type of title, and av titel, namn eller benämning. Består av de sammanhängande the date[s] when the title was valid. dataelementen 3.1 Titel/Benämning och 3.2 Typ av titel som tillsammans bör vara repeterbara. 130

13 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 4.1 Text The identifying phrases given to a work of art, structure or group (e.g., Venus and Cupid, Noli me tangere, Portrait of Thomas Jefferson, Ceramic fruit bowl, Untitled, Empire State Building, Album of 65 Studies). 4.2 Type The kind of title or name assigned to a work (e.g., repository, descriptive, inscribed, artist s, former). 4.3 Date 3.1 Titel/Benämning *** Definition: Titel, namn eller benämning på objektet. Exempel: Landskap i solnedgång ; Landscape at Sunset Format: Fritext. Repeterbart Kommentar: Systematiska, ej beskrivande beteckningar som vol. nr bör ej användas 3.2 Typ av titel ** Definition: Anger typ av titel eller benämning. Exempel: Huvudtitel ; Alternativ titel ; Svensk titel ; Originaltitel Format: Kontrollerad ordlista Kommentar: Huvudtitel bör vara obligatoriskt att registrera. Övriga titlar i mån av behov. Datum The date on which a particular title was assigned to Datum då titeln/namnet åsattes objektet eller den period då titeln the work, or a range of dates during which a title was eller benämningen var i bruk. known to be valid (e.g., 1887, , late 17th cen.). 4.4 Remarks Any notes or comments on the title or name assigned to the work. This subcategory may include a summary of the source or a justification of the title or name chosen. 4.5 Citations A reference to a bibliographic source, unpublished document, or opinion that provides the basis for the title or name assigned to the work. 5. STATE The relationship of a work created in multiples, such as a print, to other stages of the same work. 5.1 Identification 4. ETAT * Version av det aktuella objektet om det finns i flera upplagor. Anger stadium i tillkomstprocess, främst hos grafiska blad och multiplar. 4.1 Identifikation * The identifying number or name assigned to the state Definition: Nummer eller beteckning på objektets état eller of a work that exists in more than one form (e.g., 2nd version state, artist s proof, Adhémar 54.X). Exempel: Etat II ; Provtryck ; Avant la lettre 5.2 Remarks Any comments or notes about the identification of the state of a work or its place within an established sequence. These may include a quotation from or summary of a source or a justification of the state specified. 5.3 Citations A reference to the bibliographic source or unpublished document that provides the identification of the state of the work. Format: Fritext 131

14 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 6. EDITION The placement of a work in the context of prior or later issuances of multiples of the same work. EDITION either identifies a specific work in the context of a group issued at the same time, or defines an issuance of a work in relation to previous and subsequent editions. 6.1 Number or name The identification of the specific edition to which a work belongs (e.g., 2nd edition, Kennedy edition) Impression number The number assigned to a particular item within a specific edition or production run (e.g., 20, 241). 6.3 Size The total number of works created in a particular production run (e.g., edition of 250, unlimited edition). 6.4 Remarks Any comments or notes about the identification of the edition of a work, which may include a summary of the source of this information, a justification of the edition chosen, or notes about previous or subsequent editions and how they differ from this work. 6.5 Citations A reference to the bibliographic source, unpublished document, or other source that identified the edition of the work. 7. MEASUREMENTS Information about the size, shape, scale, and dimensions of a work of art or architecture. 7.1 Dimensions The numerical dimensions of a work or the range of dimensions of items in a group (e.g., 23.9 x 35.8 x 8.3 cm, 76 x 41 x 39 feet, 56.8 cm (diameter), sheets range from 20.3 to 49 cm height) Extent The part of the work that has been measured (e.g., image, overall, secondary support) Type The kind of dimension taken of a particular area or part of an object or work (e.g., height, width, depth, circumference) Value The numerical value of the dimension taken of a work (e.g., 76, 23.9). 5. UTGÅVA OCH EXEMPLAR ** Definition: Namn eller benämning på utgåva och/eller nummer på det aktuella exemplaret inom utgåvan samt utgåvans storlek. Exempel: Jubileumsutgåva 1952, exemplar 3 av 125 Format: Fritext Kommentar: Främst tillämpbart för grafiska tyck, multiplar och serieproducerade objekt. Kommentar: Placerar objektet i en kontext avseende tidigare och senare utgåvor och/eller objektets placering inom en utgåva. Nummer eller benämning på utgåva Definition: Nummer eller benämning på utgåva Exempel: Andra utgåvan ; Originalutgåva Nummer på exemplar Definition: Nummer på det aktuella exemplaret Exempel: 3 Utgåvans storlek Definition: Utgåvans storlek Exempel: MÅTTUPPGIFTER *** Information om objektets storlek, format och skala 6.1 Mått *** Information om objektets storlek, t.ex. "Ram: h. 45 x br. 67 x dj. 3 cm". Består av strängen som bör vara repeterbar Typ av mått *** Definition: Anger vilken del av objektet som mätvärdet avser Exempel: Underlag ; Ram ; Passepartout Format: Kontrollerad ordlista Dimension *** Definition: Anger vilken dimension av objektets utsträckning som mätvärdet refererar till. Exempel: Höjd ; Diameter Format: Kontrollerad ordlista Mätvärde *** Definition: Numeriskt värde för den uppmätta utsträckningen Exempel: 34 ; 45,6 Format: Fritext 132

15 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt Unit The unit of measurement used (e.g., inches, feet, centimeters) Qualifier A word or phrase that elaborates on the nature of the dimensions taken of the work (e.g., maximum, irregular, with base) Date The date when the measurement was determined, or a range of dates when a historical measurement was known to be valid (e.g., May 1970, ). 7.2 Shape The outline, form, or characteristic configuration of a work, or part of a work, including its contours (e.g., round, hexagonal). 7.3 Size The conventional designation for the dimensions or proportion of a work, as determined by the type of object (e.g., halfplate, elephant folio, U.S. women s size 10). 7.4 Scale The ratio between the size of a work or object and the size of another object (e.g., 1:10, 1/4 inch = 1 foot, lifesize). 7.5 Format A general term used to describe the configuration, proportion or size of a work (e.g., longline, VHS, Beta). 7.6 Remarks Additional notes or comments pertinent to the measurement of a work, or the interpretation of evidence regarding the source of the measurements, which may include an assessment of the accuracy or precision of the measurements, or offer explanations or elaborations on its size, shape, format, or scale. 7.7 Citations The source from which the measurements were obtained Måttenhet *** Definition : Enhet som mätvärdet anges i. Exempel: Centimeter ; Kilo Kommentar: Centimeter rekommenderas som standard för alla längdvärden. Format: Kontrollerad ordlista Bestämning Definition: Ord eller fras som förtydligar mätvärdet Exempel: Maxmått ; Oregelbunden Datum Definition: Datum då mätning gjorts 6.2 Form * Definition: Objektets from Exempel: Rund ; Oval ; Hexagonal Kommentar: Kan även registreras i 8. Fysisk beskrivning 6.3 Formatbenämning * Definition: Konventionell benämning på föremålet storlek Exempel: Folio ; Stordia Format: Kontrollerad ordlista 6.2 Skala ** Definition: Förhållandet mellan storleken på en skalenlig avbildning eller ritning och storleken på det avbildade/ritade Exempel: 1:10 ; 1: Format: Fritext Kommentar: Tillämpbart främst för kartor samt skalenliga ritningar och modeller. 6.3 Teknikformat * Definition: Generell beskrivning av objektets tekniska format Exempel: TIFF ; JPEG Kommentar: Digitala och elektroniska objekt liksom objekt som fordrar någon form av teknisk utrustning för att kunna uppfattas/betraktas måste även beskrivas mera djupgående. En sådan beskrivning kan t.ex. göras i dataelement 7. Material och teknik samt i 8. Fysisk beskrivning. 133

16 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 8. MATERIALS AND TECHNIQUES The substances or materials used in the creation of a work of art or architecture, as well as any production or manufacturing techniques, processes, or methods incorporated in its fabrication. This includes a description of both the materials used to create the work and the way in which they were put together. 8.1 Description A prose description of the technique, media, and support of the work (e.g., oil on canvas, eggtempera paint with tooled goldleaf halos on panel, Carrara marble on granite base). 8.2 Extent The specific part of a work composed of a certain material manufactured or created using a particular technique (e.g., surface, statue, base, backing board). 8.3 Processes or Techniques The means, method, process, or technique by which a material was used in the creation of a work Name 7. MATERIAL OCH TEKNIK *** Beskrivning av de material objektet består av och den teknik som använts för att skapa objektet. 7.1 Beskrivning *** Definition: Generell beskrivning i fritextform av de material objektet består av samt med vilken teknik det har utförts. Exempel: Olja på duk ; Penna och brunt bläck, förhöjd med täckvitt, på papper ; Offsettryck på halvblankt papper ; Svart/vit förstoring på albuminpapper Format: Fritext Kommentar: Syftet med detta dataelement är att på ett vedertaget, språkligt korrekt och lättförståeligt sätt informera om objektets material och teknik. Detta dataelement bör ligga till grund för utskrifter. För återsökningar används standardiserade termer i följande element (7.2.15). 7.2 Kontrollerade termer *** Beskrivning av material och teknik med kontrollerade termer. Komplement till 7.1 i syfte att möjliggöra tillförlitliga återsökningar. Dataelementen bör konstrueras så att de bildar en repeterbar sträng enligt följande modell: Utsträckning Roll Material Teknik Redskap Hela Medium Bläck Teckning Penna Hela Underlag Papper Utsträckning ** Definition: Anger vilken del av föremålet material och teknikbeskrivningen avser. Exempel: Underlag ; Medium Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Teknik *** Den metod och redskap som använts vid utförandet av objektet Teknik *** The name of a process or technique used in the Definition: De metoder, processer eller tekniker som tillämpats creation of a work (e.g., drawing, sculpting, painting, för att bearbeta eller använda ett material vid skapandet av impasto, gilding, burnishing, overpainting, timberframed). objektet. Exempel: Måleri ; teckning ; grafik Implement The name of any implement or tool used to create the work using the process or technique recorded in MATERIALS AND TECHNIQUES PROCESSES OR TECHNIQUES (e.g., pen, chisel, air brush, palette knife). 8.4 Materials An identification of the materials used to create the work of art or architecture. Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Redskap ** Definition: Benämning på de redskap som använts vid framställningen av objektet. Exempel: Penna ; Pensel ; Stift Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Material *** Benämning på de material som objektet består av samt deras roll, färg och ursprung 134

17 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt Role The role that a material plays in the composition of the work (e.g., medium, support) Name The type of material of which a work is composed (e.g., bronze, oil paint, ink, graphite, chalk, laid paper, wood, canvas, burlap sacking, adobe) Color The color of the material of which a work is composed (e.g., white, vivid yellow) Source The geographic place from which the materials used to create the work originated (e.g., Carrara (Tuscany, Italy), Australia, probably Enugu state (Nigeria)) Marks A description and identification of marks inherent in or applied to the material before it was fashioned into the work, including watermarks and stationers stamps or marks (e.g., foolscap, fleurdelys above a banded shield) Date The date or range of dates at which a particular mark in a material was in widespread use (e.g., ca ca. 1752, before 1574). 8.5 Actions An identification and description of any actions to be performed during the execution of the work (e.g., dance, recitation) Roll ** Definition: Specificering av den roll materialet har i objektet Exempel: Underlag ; Sekundärt underlag ; Medium Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Materialnamn *** Definition: Benämning på de material som objektet består av samt deras roll, färg och ursprung Exempel: Oljefärg ; Duk ; Bläck ; Papper Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Färg * Definition: Benämning på den färg materialet har Exempel: Brunt [bläck] ; Grönt [tryck på etsning] Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Kommentar: Tillämpas endast för monokroma material och/eller objekt Utvinningskälla * Definition: Geografisk plats varifrån materialet som använts för att utföra objektet är hämtat/utvunnet. Exempel: Carrara [för marmor] Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Kommentar: Endast ett mindre antal objekt torde bestå av material där denna information är relevant att ange Märke * Definition: Beskrivning eller identifiering av märke som finns i det obearbetade materialet Exempel: Vattenmärke i form av druvor Kommentar: Tillämpbart för papper som försetts med tillverkarens vattenmärke. Datum Definition: Datum eller period då märke var vanligt förekommande Kommentar: Denna information hör inte till objektet Aktion Definition: Information om aktiviteter som skall utföras i samband med framförandet av ett verk 8.6 Remarks Notes on the identification of the materials, techniques, or actions used in the creation of the work. 8.7 Citations References to the sources of the information included in any of the MATERIALS AND TECHNIQUES subcategories, including sources that helped identify a particular material or technique. 135

18 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 9. FACTURE A detailed discussion of the way in which the work was made, including an assessment of its workmanship or characteristics of execution, the construction methods used, or the specific applications of techniques. 9.1 Description A prose description of the facture of the work of art or architecture (e.g., Fuseli has applied his wash from the upper left to the lower right, most clearly evident in the lowerright quadrant, indicating that he drew the work with his left hand. Although he was apparently ambidextrous, Fuseli created most of his important drawings with his left hand; the direction of the shading may, therefore, be used as a test of authenticity in his graphic work). 9.2 Remarks Notes or comments pertinent to the facture of a work and the interpretation of evidence surrounding it. 9.3 Citations References to sources in which information about the facture of a work appears. 10. PHYSICAL DESCRIPTION A description of the appearance of the work expressed in generic terms, without reference to the subject depicted. This includes the names of any recognizable patterns, motifs, or textures used in the decoration of the work. 10:1 Physical appearance Description of salient aspects of the physical appearance of the work and its decoration, including design elements and pattern names (e.g., Carpet is kilim type, with smooth, flat surface. Field is decorated with 15 medallions which are connected by stylized scrolling vine motif; medallions contain various flowers and fruit trees with small birds; borders are decorated with alternating geometric designs and arabesques) Indexing terms Indexing terms that characterize the physical description of the work (e.g., medallions, scrolling foliage, floral patterns, geometric patterns, arabesques) Remarks Additional information, comments, or notes about the description of the physical appearance of the work Citations References to bibliographic sources or unpublished documents that provided the basis for the information recorded in PHYSICAL DESCRIPTION. FRAMSTÄLLNING/UTFÖRANDE Detaljerad beskrivning av objektets utförande och hur framställningen gått till Kommentar: Kan registreras i 7.1 Teknik och material, beskrivning eller 8. Fysisk beskrivning 8. FYSISK BESKRIVNING *** Allmän beskrivning av föremålets utseende och karakteristik. 8.1 Fysisk beskrivning *** Definition: Allmän beskrivning av föremålets utseende och karakteristik Exempel: Oval målning med rektangulär ram av drivet och förgyllt silver. Försedd med täckglas Format: Fritext Kommentar: Innefattar inte beskrivning av motiv (se 17. Motiv). Objektets historik beskrivs i 26. Beskrivning och historik Beskrivningsterm Definition: Indexterm för beskrivning 136

19 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 11. INSCRIPTIONS/MARKS A description of distinguishing or identifying physical markings, lettering, annotations, texts, or labels that are a part of a work or are affixed, applied, stamped, written, inscribed, or attached to the work, excluding any mark or text inherent in materials Transcription or description 9. PÅSKRIFTER OCH STÄMPLAR *** Avskrift och beskrivning av signaturer, påskrifter, inskriptioner, stämplar och sigill som finns på objektet 9.1 Beskrivning *** Definition: Avskrift och beskrivning av signaturer, påskrifter, inskriptioner, stämplar och sigill som finns på objektet Exempel: Signerad: C.L. Sundborn 1897 [i rött bläck nere till höger] ; Stämpel: Tre kronor i en cirkel [präglad stämpel uppe till vänster] Format: Fritext Kommentar: Delar av informationen kan separeras i ett antal underelement vilka redovisas direkt nedan Avskrift * The transcription or description of the content of the Definition: Avskrift och beskrivning av signaturer, påskrifter, inscription, mark, or text, which includes the material inskriptioner, stämplar och sigill som finns på objektet or medium in which the inscription, mark, or text was Exempel: C.L. Sundborn 1897 executed; its support if it is on a separate piece affixed to the object; the method by which the Format: Fritext inscription, mark, or text was produced; and a brief description of the content or appearance of the inscription or mark (e.g., signed and dated upper right: Rembrandt f. / 1635; inscribed on the foot with partially preserved name of painter Euphronios and illegible name of the potter) Type The kind of inscription, stamp, mark, or text written on or applied to the work (e.g., signed, dated, colophon, collector s stamp, hallmark) Author Typ av påskrift * Definition: Anger vilken typ av påskrifter som finns på objektet Exempel: Signerad ; Påskrift ; Stämpel Format: Kontrollerad ordlista Namn på den som utfört påskriften The name or a phrase identifying the author or person Definition: Utskrivning av namn på den person vars signatur responsible for the mark, inscription, or text found on finns på objektet a work (e.g., Rembrandt van Rijn, unknown). Kommentar: Om det är en signatur framgår det fullständiga namnet av 12. Tillkomst Location The position on the work where an inscription or mark is found (e.g., upper right, foot, within letter block, verso, over main entrance) Typeface/Letterform The name or a descriptive phrase that identifies the typeface or script used in an inscription (e.g., open letters, Gothic script) Date The date when an inscription or mark was added to a work (e.g., 1635, ca. 515 BCE, 18th century) Remarks Additional notes or comments on the authorship, interpretation, or significance of an inscription Plats för påskrifter/stämplar * Definition: Anger på vilken plats påskriften finns Exempel: Nere till höger ; På baksidan Format: Fritext Typsnitt Definition: Benämning av typsnitt eller beskrivning av bokstavsform Datum Definition: Datum då påskriften gjorts 137

20 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 11.8 Citations A reference to a bibliographic source where the mark or signature is described or transcribed, or where information about a mark or inscription was found. 12. CONDITION/EXAMINATION HISTORY 10. TILLSTÅNDSDOKUMENTATION ** An assessment of the overall physical condition, Beskrivning av föremålets fysiska tillstånd samt uppgifter om characteristics, and completeness of a work of art or när, av vem och typ av åtgärd som vidtagits architecture at a particular time. This includes examinations of the work under special conditions, such as ultraviolet light, but excludes interventions or treatments that alter the condition of a work, such as restoration or conservation Description Prose description of the overall physical condition, characteristics, and completeness of a work (e.g., The marble is in stable condition...there is evidence of iron staining along the left and right edges of the relief) Type The kind of examination made of the work s condition (e.g., examination, raking light, autoradiography, Xray spectroscopy) Agent The name of the individual who performed an assessment of the condition of the work, together with his or her role or title and institutional affiliation, if appropriate (e.g., Simon Martin (Conservation Scientist, National Gallery of Art, Washington, DC); Fra Pamarancio (clerk, Santa Maria Novella, Florence, Italy)) Date The date when an examination took place, or when a work was known to have been in a particular condition (e.g., December 12, 1991; early 17th century) Place The location, studio, or laboratory where the examination of the condition of a work took place (e.g., Conservation Analytical Laboratory (Smithsonian Institution, Washington, DC)) Remarks Any additional notes on the condition or examination of a work and the assessment of its condition, including the interpretation of results or the source of information Citations References to the sources of information about the condition or examination of a work, including published and unpublished material Tillståndsbeskrivning ** Definition: Beskrivning av föremålets allmänna fysiska tillstånd Exempel: Känsligt färgskikt med tendens till färgresning ; Äldre, mörknade retuscher i övre delen av målningen. Format: Fritext Kommentar: Även information om när, var och av vem tillståndsrapporten är upprättad bör ingå i detta dataelement såvida inte separata dataelement för denna information finns. Typ av undersökning Kan beskrivas i Konservator/undersökt av * Definition: Namn på den som utfört undersökningen Kommentar: Kan även beskrivas i Datum för undersökningen * Definition: Datum då tillståndet undersökts Kommentar: Kan även beskrivas i 10.1 Plats Kan anges tillsammans med 10.3 Konservator eller i

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

RDA-remiss Glossary. Föredrar: Verkets form RDA 20.2

RDA-remiss Glossary. Föredrar: Verkets form RDA 20.2 RDA-remiss Glossary BTJ kommentar: Som nämnts är ordlistan lite märklig och bristfällig. Många termer saknas, t.ex. accuracy och attribution för att bara nämna några. Listan skulle kunna utvidgas och genomarbetas

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING fastställd av styrgruppen 2001-11-19

PROJEKTBESKRIVNING fastställd av styrgruppen 2001-11-19 PROJEKTBESKRIVNING fastställd av styrgruppen 2001-11-19 UPPDRAGSBESKRIVNING Introduktion I dokumentet Bidragsansökan för projektet Bilddatabaser och digitalisering plattform för ABM-samverkan (2000-03-02),

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable ALLMÄNNA KRAV FR YTBEHANDLING GENERAL REQUIREMENTS FOR SURFACE TREATMENT Granskad av Reviewed by Lars Åke Nilsson Tjst Dept. GUM2 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Typografi, text & designperspektiv

Typografi, text & designperspektiv Typografi, text & designperspektiv Serif Hårstreck Stapel Heplx x-höjd Baslinje Grundstreck Serif Underhäng Inre form I dag Lite bakgrund Övergripande grunder inom typografi Text hantering Elva Synlig

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg 1(7) Distribution: Scania, Supplier Presskruvar med rundat huvud - Metrisk gänga med grov delning Innehåll Sida Orientering... 1 Ändringar från föregående utgåva... 1 1 Material och hållfasthet... 1 2

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable RITNINGSKODER FR YTBEHANDLING OCH MÅLNING DRAWING CODES FOR SURFACE TREATMENT AND PAINTING Granskad av Reviewed by Ninl Tjst Dept. GUM2 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (9)

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Pharmacovigilance lagstiftning - PSUR

Pharmacovigilance lagstiftning - PSUR Pharmacovigilance lagstiftning - PSUR Karl Mikael Kälkner Tf enhetschef ES1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/84/EU av den 15 december om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av läkemedel,

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

SEKUNDERNA - THE SECONDS, FILM/PROJECT

SEKUNDERNA - THE SECONDS, FILM/PROJECT SEKUNDERNA - THE SECONDS, 2004-2007 FILM/PROJECT Verkbeskrivning - Work description Filmen sekunderna besår av 365 stillbilder överförda till 40:min 35mm, HD stum film. Den 6 juli 2004 kl.18.30 utfördes

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone David Andersson BUM 733 684 Stämpel/Etikett Security stamp/label ÅTDRAGNINGSMOMENT TIGHTENING TORQUE Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga

Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga Mikael Möller & Anders Olsson Stockholm, 2014 Confidentiality This document contains elements protected by intellectual property rights

Läs mer

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb tvåspråkig 2008-06-17 1 (9) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

karl andersson & söner

karl andersson & söner mill Design Roger Persson 2012 Mill betyder fräsa på engelska. Mill är ett bord med massiv skiva och ben, där bordsskivans yta är nedfräst till sin karaktäristiska form. Mill finns som rund, kvadratisk

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Fraser: Tid Klockan Uttal (pronunciation) Långa och korta ljud + melodi Grammatik: Word order + Basics of the clause elements Vi lär oss klockan! Halv Kvart i, kvart över Tjugo i,

Läs mer

Visualisering med Rhino/Vray/Photoshop av modell som skapats i Revit. AADA15 Revit Workshop 2017 LTH Ludvig Hofsten

Visualisering med Rhino/Vray/Photoshop av modell som skapats i Revit. AADA15 Revit Workshop 2017 LTH Ludvig Hofsten Visualisering med Rhino/Vray/Photoshop av modell som skapats i Revit AADA15 Revit Workshop 2017 LTH Ludvig Hofsten Så här ser min byggnad som exporterats från Revit ut när jag öppnar den i Rhino. Den

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable PROVNINGSBESTÄMMELSE OFRSTRANDE PROVNING AV STÅLGJUTGODS TEST SPECIFICATION NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STEEL CASTINGS Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER GUESS DESIGN JIPSON DESIGN 2014 Skåpet Guess är skåpet med ambition att överraska och låta betraktaren uppleva och föreställa sig något mer än bara ett skåp. Mönstret på luckorna kan för vissa upplevas

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Kontroll före idrifttagning

Kontroll före idrifttagning Välkommen till Seminarium Kontroll före idrifttagning Föredragshållare Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB 2011-05-13 1 SIS, Swedish Standards Institute ideell förening medlemmar från privat och offentlig sektor

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview

Provläsningsexemplar / Preview Technical drawings - General principles of presentation - Part 20: Basic conventions for lines Ritregler - Allmänna regler - Del 20: Linjer - Grundläggande krav The International Standard IS0 128-20:1996

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4 ANTON IVANOV portfolio illustrationer 2000-2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. UND: Agresso Unit4 2 ANTON IVANOV 2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Arbetsmiljöutbildning

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013 SVENSK STANDARD SSEN ISO 2861:21/AC:213 Fastställd/Approved: 213819 Publicerad/Published: 213823 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.4.1 Geometriska produktspecifikationer (GPS)

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 One of the most important accessories today is the very familiar shopping bag, now in common use throughout many countries of the world. Created to carry all sorts of

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable INSTRUKTION FR UPPRÄTTANDE AV KONTROLLINSTRUKTION SVETSADE FRSVARSMATERIELKONSTRUKTIONER INSTRUCTION FOR DRAWING UP AN INSPECTION INSTRUCTION WELDED DEFENCE MATERIEL

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

SVENSK STANDARD SS

SVENSK STANDARD SS SVENSK STANDARD SS 03 54 14 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1998-11-13 1 1 (3+21) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM Rastercell Digital Rastrering Hybridraster, Rastervinkel, Rotation av digitala bilder, AM/FM rastrering Sasan Gooran (VT 2007) Önskat mått * 2* rastertätheten = inläsningsupplösning originalets mått 2

Läs mer

Exekutivsekreteraren. Herr Ture Svensson Askrikestigen 78 123 45 HELSINGBORG. Dokumentets meddelandefält

Exekutivsekreteraren. Herr Ture Svensson Askrikestigen 78 123 45 HELSINGBORG. Dokumentets meddelandefält Profilprogram Norrœnar kjarnöryggisrannsóknir Nordisk kjernesikkerhetsforskning Exekutivsekreteraren NKS (97) 7 1997-04-06 Utkast Norrœnar kjarnöryggisrannsóknir Nordisk kjernesikkerhetsforskning Herr

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Utrikesdepartementet Sverige

Utrikesdepartementet Sverige Utrikesdepartementet OBS! Var vänlig texta tydligt! ANSÖKAN ENLIGT HAAGKONVENTIONEN 25 OKTOBER 1980 OM DE CIVILA ASPEKTERNA PÅ INTERNATIONELLA BORTFÖRANDEN AV BARN Ansökan om återförande umgänge, enligt

Läs mer

Annex to ED Decision 2015/020/R. Typlistan, alla listors moder!

Annex to ED Decision 2015/020/R. Typlistan, alla listors moder! Typlistan, alla listors moder! Presentatör Tobias Fridarve Martin Francke Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg Sektionen för underhålls- och

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

RUP är en omfattande process, ett processramverk. RUP bör införas stegvis. RUP måste anpassas. till organisationen till projektet

RUP är en omfattande process, ett processramverk. RUP bör införas stegvis. RUP måste anpassas. till organisationen till projektet RUP är en omfattande process, ett processramverk RUP bör införas stegvis RUP måste anpassas till organisationen till projektet Volvo Information Technology 1 Även RUP har sina brister... Dåligt stöd för

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

OPPOSITION FOR MASTER S PROJECT

OPPOSITION FOR MASTER S PROJECT Kerstin Frenckner, tel 08 790 9754, e-mail:. kfrenck@csc.kth.se2 February 12, 2009 Copyright CSC, KTH OPPOSITION FOR MASTER S PROJECT The duties of an opponent are to: Critically review the report in question

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

MÄTNING AV VÄGT REDUKTIONSTAL MEASUREMENT OF THE WEIGHTED SOUND TRANSMISSION LOSS

MÄTNING AV VÄGT REDUKTIONSTAL MEASUREMENT OF THE WEIGHTED SOUND TRANSMISSION LOSS Beställare: Roca Industry AB Kontaktperson: Alexander Grinde MÄTIG AV VÄGT REDUKTIOSTAL MEASUREMET OF THE WEIGHTED SOUD TRASMISSIO LOSS Objekt: Glasdörr mm Mätningens utförande och omfattning: Tid för

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for Parcel Search 2011-10-18 Version: 1 Doc. no.: I04306 Sida 2 av 5 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2011-10-18 1.0.0 PD First public version.

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer