OBLIGATORISKA DATAELEMENT. Aktivitet 3 Registreringsprinciper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBLIGATORISKA DATAELEMENT. Aktivitet 3 Registreringsprinciper"

Transkript

1 OBLIGATORISKA DATAELEMENT Aktivitet 3 Registreringsprinciper

2

3 Obligatoriska dataelement, Arbetsgruppens rapport OBLIGATORISKA DATAELEMENT Aktivitet 3 ARBETSGRUPPENS RAPPORT ALLMÄN PRESENTATION AV FRÅGESTÄLLNINGEN För att samordna återsökning och bearbetning av informationen om våra bildsamlingar krävs bland annat gemensamma datastrukturer. Detta delprojekt inom Bilddatabaser och digitalisering avser att finna en minsta gemensam nämnare avseende dataelement för våra register, dvs. vilken information om våra bildsamlingar skall med nödvändighet kunna avgränsas i registren? UPPDRAG Arbetsgruppen har följande uppdrag enligt projektbeskrivningen: Arbetsgruppen skall sammanställa ett förslag på obligatoriska dataelement för beskrivning av de kategorier av objekt som är gemensamma för de i projektet deltagande institutionernas samlingsområden och som innehåller figurativa, ornamentala eller avbildande framställningar (d.v.s. teckningar, grafik, ornamentstick, ritningar, kartor, fotografier och liknande objekt). ORGANISATION AV ARBETET Arbetsgruppen bestod av Lillie Johansson (Nationalmuseum), Jonas Malmdal (Nationalmuseum), Olof Halldin (Kungl. Biblioteket), Ann Hörsell (Riksantikvarieämbetet) samt Mårten Johansson (Riksarkivet, arbetsledare). Arbetsgruppen har under perioden 3 mars 27 augusti 2002 hållit 15 arbetsmöten. Ett möte med Nationella fotorådet hölls 4 april. Nationella fotorådet reviderar för närvarande sin dataelementkatalog för fotografi. Arbetsgruppen har inte kunnat ta del av det slutliga resultatet. GENOMFÖRANDET Vi tolkade uppdraget som att dataelementkatalogen skall behandla tvådimensionella bildobjekt. Målet var att sammanställa de dataelement som är lämpliga för att beskriva bildobjekt från de deltagande institutionernas samlingar. Vidare ville vi göra en bedömning av vilka dataelement som med nödvändighet måste avgränsas. Begreppen objekt och bildobjekt har vi strävat efter att använda såsom arbetsgruppen för Definiera begrepp föreskriver i sin slutrapport, se Termlista. Med dataelement menas här den minsta informationsbeståndsdelen i ett register, som konsekvent kan avgränsas från all annan information i registret. I arbetsgruppens förslag (se Dataelement för bildobjekt) avses företrädesvis avgränsningen av datelementen som sådana, inte utformningen av själva värdet. Vår dataelementkatalog anger heller inte om själva datavärdet måste fyllas i. För tydlighets skull har vi ibland infogat föreslagna regler för datavärdets utformning. Syftet med avgränsningen av dataelement är dels att kunna identifiera objektet som sådant, dels att kunna återsöka informationen om objektet utifrån olika sökfrågor. Därtill fordras i vissa fall avgränsade dataelement för att möjliggöra användandet av kontrollerade ordlistor. 121

4 Obligatoriska dataelement, Arbetsgruppens rapport Arbetsgruppen utgick i sitt arbete från Categories for the Description of Works of Art (CDWA). Detta på förslag från Nationalmuseum, som använder denna standard sedan tidigare. CDWA är en internationellt etablerad standard i museivärlden för register över bilder, arkitektur och konstföremål ( Object, architecture, or group ). CDWA behandlar också kontextuell information som personer, organisationer och platser berörda av objekten. Den är avsedd som ett ramverk för upprättandet av lokala dataelementkataloger. Vi jämförde CDWA med våra egna dataelement på området och värderade dem. Värderingen av dataelementen bygger bland annat på: Dataelementets nödvändighet för att identifiera ett bestämt bildobjekt Dataelementets nödvändighet för återsökning av information Dataelementets nödvändighet för indexering av information Dataelementets nödvändighet för att möjliggöra användandet av kontrollerade ordlistor Dataelementets nödvändighet för att möjliggöra registreringskontroll Om dataelementet är nödvändigt för alla eller endast vissa objektkategorier Dataelementets nödvändighet för ett eventuellt framtida datautbyte (t.ex. samsökning, gemensam databas) Om dataelementet redan tillämpas av samtliga/vissa deltagare Om dataelementet innehåller information som det är praktiskt möjligt och förnuftigt att i nuläget lägga resurser på att registrera RESULTAT OCH SLUTSATSER Arbetsgruppens resultat redovisas i dokumentet Dataelement för bildobjekt. Resultatet är en bearbetning av CDWA:s katalog Object, architecture, or group med fokus på de element som är tillämpliga på tvådimensionella bilder. CDWA finns tillgängligt i sin helhet på Då arbetsgruppen inte hade mandat att fastställa någon dataelementkatalog för de deltagande institutionerna är föreliggande resultat ett förslag. Arbetet har visat en olikartad syn på bild och bildregistrering hos de olika institutionerna. Förhoppningsvis kan resultatet bidraga till ett närmande dem emellan kring det gemensamt intressanta i bildregistreringen. Dataelementen har värderats enligt nedanstående skala. Värderingsskala: *** Nödvändigt ** Rekommenderas * Tillämpligt Överflödigt Ej tillämpligt på de objektkategorier vi har i tankarna Avrekommenderas Dataelement som är markerade med 1 3 stjärnor (*) är sådana som gruppen rekommenderar för användning vid beskrivning av bildobjekt. Dataelement som är markerade med 1 3 streck () är sådana som gruppen inte rekommenderar för användning. Trestjärniga element utgör rekommenderad miniminivå för digital dokumentation av bildobjekt. Utgångspunkten har varit att det ska finnas plats att registrera all information som kan anses viktig. Dock behöver inte all information registreras i ett eget, separat dataelement. Den typ av information som ska vara återsöknings och indexeringsbar liksom de informationselement som registreras med hjälp av kontrollerade ordlistor fordrar dock separata dataelement. Med indexeringsbart avses att elementet ska kunna styra sorteringsordningen av objektposter i sökresultat och rapporter. Dataelement där tillämpning av Kontrollerade ordlistor rekommenderas bör konstrueras som förvalslistor, där den som registrerar väljer ett alternativ ur en befintlig lista. 122

5 Obligatoriska dataelement, Arbetsgruppens rapport Dataelementens utformning liksom den värdering som gjorts grundar sig inte enbart på vilken information om objekten som är av intresse att dokumentera utan även vad som är praktiskt möjligt och förnuftigt att i dagsläget lägga resurser på att registrera. Att t.ex. ha ett separat dataelement för källhänvisningar i anslutning till varje dataelementområde enligt CDWA:s modell är utan tvekan bra för kvaliteten på dokumentationen. Få institutioner torde dock i praktiken ha så specificerad dokumentation om sina objekt. Troligtvis skulle samma information (samma källa) komma att registreras i flertalet av Källhänvisningselementen. Vi har därför rekommenderat ett dataelement för angivande av samtliga källor ( 27.7 Källhänvisningar för registreringsinformation). Likaså har vi valt att inte rekommendera ett separat dataelement för anmärkningar kopplat till varje dataelementområde. Ett sådant element kan i vissa lägen vara praktiskt men innebär även en risk för att allt för mycket information registreras i detta dataelement på bekostnad av de mer specifikt avgränsade dataelementen. Att ha flera dataelement för fritextbeskrivningar av objektet där former och mönster beskrivs separerat från tillkomstprocess och stil är inte med självklarhet underlättande. Gränsdragning mellan t.ex. stilhistoria, mönster och former kan vara svår att upprätthålla. Ett mindre antal beskrivningselement där alla berättande beskrivningar registreras kan därför vara bättre. Eventuella diskussioner kring värderingen av dataelementen framgår i kommentarerna till respektive element. Arbetsgruppen har eftersträvat en koncis dataelementkatalog för alla viktiga informationsområden som gäller tvådimensionell bild. Vi reserverar oss dock för möjligheten att ytterligare dataelement kan behöva formuleras då katalogen tas i bruk. För avsnitten 17. Motiv och 28. Digital avbildning av objektet bör resultaten av de pågående aktiviteterna Motivindexering respektive Kvalitet och standard beaktas. Dataelementkatalogen kan också ses som ett prov på om det är praktiskt möjligt att försöka innefatta registreringen av olikartade bildobjekt i ett ensartat register. Numreringen av dataelementen i CDWA är arbetsgruppens egen. Vårt eget förslag är en bearbetning av ett urval av dataelementen i CDWA med några tillagda element. I arbetsgruppens förslag har de ej rekommenderade elementen (markerade med streck) ej numrerats, varför numreringarna sinsemellan inte överensstämmer. Förslag till vidare uppgifter Arbetsgruppen föreslår att delprojektets resultat används som ett ramverk för upprättandet av lokala dataelementkataloger som bas för jämförelser (mappning) mellan olika bildförvaltande institutioners dataelementkataloger som utgångspunkt för att utarbeta regler och praxis för datavärden som utgångspunkt för fastställandet av en miniminivå för bilddataelement med hänsyn till ett utvidgat nationellt samarbete REFERENSER AMICO Data Specification: Data Dictionary: Version 1.3 Tillämpning av CDWA utförd av AMICO (Art Museum Image Consortium) Categories for the Description of Works of Art (CDWA version 2.0, 2000) CORNELL, Peter (red.), Bildanalys : teorier, metoder, begrepp (3 uppl. 1998) 123

6 Obligatoriska dataelement, Arbetsgruppens rapport Dataelementkatalog för registrering av fotografier (Handskrift, Fotosekretariatets och NADrådets Bildregistreringsgrupp 1996) Descriptive models for photographic materials (SEPIA Deliverable 5.1) Fältnamn enligt Dataelementkatalogen för fotografi (Fotosekretariatet, utkast till reviderad dataelementkatalog)) Introduction to Archival Organization and Description: Access to Cultural Heritage Metadata Standards Crosswalks Termkatalog (INSAM, 28 oktober 1998) 124

7 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt Obligatoriska dataelement DATAELEMENT FÖR BILDOBJEKT ÖVERSIKT INLEDANDE FÖRKLARINGAR TRESTJÄRNIGA DATAELEMENT, ÖVERSIKT DATAELEMENTKATALOG 1. OBJEKTIDENTIFIKATION 2. KLASSIFIKATION 3. TITEL/BENÄMNING 4. ETAT 5. UTGÅVA OCH EXEMPLAR 6. MÅTTUPPGIFTER 7. MATERIAL OCH TEKNIK 8. FYSISK BESKRIVNING 9. PÅSKRIFTER OCH STÄMPLAR 10. TILLSTÅNDSDOKUMENTATION 11. KONSERVERINGSÅTGÄRDER 12. TILLKOMST 13. TIDIGARE ÄGARE/PROVENIENS 14. FÖRVÄRV 15. UPPHOVSRÄTT OCH RESTRIKTIONER 16. STIL/KONSTRIKTNING 17. MOTIV 18. KONTEXT 19. ARKITEKTONISKT SAMMANHANG/RELATERADE BYGGNADER 20. UTSTÄLLNINGSDOKUMENTATION 21. RELATERADE OBJEKT 22. FOTOGRAFISKA AVBILDNINGAR AV OBJEKTET 23. LITTERATURHÄNVISNINGAR 24. DOKUMENTATIONSHISTORIK 25. FÖRVARING 26. BESKRIVNING OCH HISTORIK 27. REGISTRERINGSINFORMATION 28. DIGITAL AVBILDNING AV OBJEKTET 125

8 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt INLEDANDE FÖRKLARINGAR Dataelementen har värderats enligt nedanstående skala. Värderingsskala: *** Nödvändigt ** Rekommenderas * Tillämpligt Överflödigt Ej tillämpligt på de objektkategorier vi har haft i tankarna Avrekommenderas Dataelement som är markerade med 1 3 stjärnor (*) är sådana som gruppen rekommenderar för användning vid beskrivning av bildobjekt. Endast dessa dataelement har numrerats. Dataelement som är markerade med 1 3 streck () är sådana som gruppen inte rekommenderar för användning. Trestjärniga dataelement utgör rekommenderad miniminivå för digital dokumentation av bildobjekt. Avsnitt som innehåller ledorden Definition, Exempel och Format är avsedda att innehålla data. Avsnitt utan ledorden Definition, Exempel och Format är en övergripande beskrivning av de påföljande elementen och är inte avsedda att innehålla data. Med indexeringsbart avses att elementet ska kunna styra sorteringsordningen av objektposter i sökresultat och rapporter. Dataelement där tillämpning av Kontrollerade ordlistor rekommenderas bör konstrueras som förvalslistor, där den som registrerar väljer ett alternativ ur en befintlig lista. Observera att arbetsgruppens förslag till dataelement inte är någon direkt översättning av CDWA. Numreringen av CDWA:s dataelement har gjorts av arbetsgruppen. I arbetsgruppens förslag har endast de dataelement som rekommenderas (markerade med 13 stjärnor) numrerats, varför numreringen i de två kolumnerna inte korrelerar. 126

9 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt TRESTJÄRNIGA DATAELEMENT, ÖVERSIKT 1. OBJEKTIDENTIFIKATION 1.2 Ägare 1.4 Inventarienummer/Accessionsnummer/Identifikator 1.5 Objektkategori 3. TITEL/BENÄMNING 3.1 Titel/Benämning 6. MÅTTUPPGIFTER Typ av mått Dimension Mätvärde Måttenhet 7. MATERIAL OCH TEKNIK 7.1 Beskrivning Teknik Materialnamn 8. FYSISK BESKRIVNING 8.1 Fysisk beskrivning 9. PÅSKRIFTER OCH STÄMPLAR 9.1 Beskrivning 12. TILLKOMST Säkerhet i attribution Identifiering av upphovsman Roll 12.2 Tillkomsttid 13. TIDIGARE ÄGARE/PROVENIENS 13.1 Beskrivning 14. FÖRVÄRV 14.1 Förvärvssätt 14.3 Förvärvskälla 14.5 Tidsangivelse för förvärv 17. MOTIV 17.1 Motivbeskrivning 17.2 Motivkategori 17.3 Indexeringsterm 25. FÖRVARING 25.1 Byggnad 27. REGISTRERINGSINFORMATION 27.1 Skapad av 27.2 Skapad datum 27.3 Ändrad av 27.4 Ändrad datum 28. DIGITAL AVBILDNING AV OBJEKTET 28. Digital avbildning av objekt 127

10 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt DATAELEMENTKATALOG CDWA: OBJECT, ARCHITECTURE, GROUP 1. OBJECT/ WORK (core) An identification of the type and number of works described. 1.1 Catalog Level An indication of the level of cataloging represented by the record, based on the physical form or intellectual content of the material (e.g., group, subgroup, volume, item, firstlevel). 1.2 Quantity The number of objects or works of a specific type described (e.g., 1, 20 linear feet). DATAELEMENT FÖR BILDOBJEKT Nedanstående dataelement är primärt avsedda för bildobjekt. Dock torde flertalet dataelementen även kunna tillämpas för andra typer av objekt såsom exempelvis arkitektur, arkivhandlingar, konsthantverk och kulturhistoriska föremål. 1. OBJEKTIDENTIFIKATION *** Information som krävs för att identifiera ett bestämt objekt. 1.1 Objektbeskrivning och omfång ** Definition: Generell allmänspråklig beskrivning av den entitet dataposten refererar till samt dess omfång och innehåll. Exempel: Teckning monterad i passepartout ; Skissbok om 26 blad innehållande 12 teckningar ; Arkiv, 3 kapslar, innehållande brev, teckningar och fotografier ; Album, 42 blad, 56 inklistrade färgfotografier ; Färgfotografi, påsiktsbild ; Etsning ; Portfölj innehållande 8 litografier ; 3 pärmar med diverse skisser och mönsterritningar för textiltryck ; Målning med ram Format: Fritext Kommentar: Syftet är att initialt upplysa användaren om vad informationen i dataposten beskriver. 1.2 Ägare *** Definition: Namn på den institution eller person som äger objektet samt namn på ort där institutionen/personen finns. Exempel: Nationalmuseum, Stockholm Format: Auktoritetsregister Kommentar: I en specifik databas där endast objekt tillhörande en och samma institution registreras kan namnet på denna institution vara defaultvärde för att effektivisera registreringen. 1.3 Ansvarig enhet ** Definition: Namn på den avdelning eller enhet inom institutionen som ansvarar för objektet Exempel: Målerisamlingen, Enheten för handskrifter Format: Kontrollerad ordlista Kommentar: I en specifik databas där endast objekt tillhörande en och samma enhet registreras kan namnet på denna enhet vara defaultvärde för att effektivisera registreringen. 1.4 Inventarienummer/Accessionsnummer/Identifikator *** Definition: Unik, oföränderlig och ej återanvändningsbar beteckning på objektet. Exempel: NMDs 234, RAÄ Format: Indexeringsbart Kommentar: Om objektet har en unik beteckning t.ex. i form av inventarienummer eller accessionsnummer bör detta registreras. För objekt som ej har sådana nummer, kan Inventarienummer/ Accessionsnummer/Identifikator vara ett unikt löpnummer som genereras av applikationen. Omfång/Kvantitet Definition: Antal objekt av en specifik typ som beskrivs. Kommentar: Omfång och kvantitet kan innefattas i ovanstående dataelement 128

11 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 1.3 Type (core) The kind of object or work described (e.g., refectory table, altarpiece, portfolio, drawing, drinking vessel, basilica, dome). 1.4 Components The kinds of parts of the object, work, or group described and how many of them there are (e.g., the portfolio comprises 10 lithographs) Quantity 1.5 Objektkategori *** Definition: Benämning på den objektkategori som objektet tillhör. Exempel: Måleri, Silhuettklipp, Teckningar, Ritningar, Kartor, Grafik, Bildtryck, Kort, Fotografier, Bokkonst och bokhantverk Format: Kontrollerad ordlista Kommentar: En objektkategori är en övergripande benämning på en grupp objekt som uppvisar vissa likheter. Benämningen är en term som är bredare än de termer som kan användas som benämning på de enskilda objekt som tillhör kategorin. Objektkategorin specificerar vilken typ av objekt en enskild datapost refererar till. Syftet är att samla likartade objekt under en gemensam benämning för att möjliggöra återsökningar av desamma. Ett objekt bör endast tillföras en kategori. Dataelementet kan ha en hierarkisk struktur som börjar med en bred term följd av underordnade, smalare termer som i sin tur kan ha underordnade termer. Kategoriindela innebär enligt definitionen i Aktivitet 2 Definiera termer att gruppera enligt principen likar med likar utan stöd av ett klassifikationssystem. Objektkategorierna baseras på en friare indelning än ett regelrätt klassifikationssystem. Deras primära syfte är att ange vilken typ av objekt det rör sig om, till skillnad från 2. Klassifikation som kan avse olika former av klassificering. Delar Antal och typ av delar som objektet består av. Kvantitet The number of parts of a specific type that constitute Definition: Antal delar som objektet består av the object or work described (e.g., 10, approximately Kommentar: Beskrivning av objektets delar och dess antal kan 30). göras i dataelement 1.1 Objektbeskrivning och omfång Type The kind of components of the object or work described (e.g., lithographs, panels, drawings). 1.5 Remarks Additional notes or comments pertinent to the identification of an object or work or its components. Remarks may include a summary of the source or a justification of the term chosen. 1.6 Citations A reference to a bibliographic source, unpublished document, or opinion that provides the information recorded in OBJECT/WORK. 2. CLASSIFICATION (core) Placement of a work of art or architecture within a formal classification scheme that groups other, similar works together on the basis of similar characteristics. Objektkategori Definition: Typ av delar objektet består av Kommentar: Beskrivning av objektets delar och dess antal kan göras i dataelement 1.1 Objektbeskrivning och omfång 2. KLASSIFIKATION * Placering av objektet i en klass inom ett klassifikationsschema. Klassifikation består av de sammanhängande dataelementen Klassifikationsterm och Klassifikationssystem som tillsammans bör vara repeterbara för att möjliggöra användning av flera klassifikationssystem. 129

12 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 2.1 Term The specific term or code from a formal classification scheme that has been assigned to a work (e.g., furniture, painting, architecture, graphic arts). 2.2 Remarks Additional notes or comments pertinent to the classification of a work. This subcategory may include a summary of the source where the information was found or a justification of the term chosen. 2.3 Citations An identification of the scheme or structure from which the classification term is drawn (e.g., AAT, Nomenclature for Museum Cataloging). 3. ORIENTATION/ARRANGEMENT A description of the way a work is meant to be seen or has been displayed. 3.1 Description A textual description, either in the form of a prose narrative or using individual keywords or terms, of the way the work is meant to be seen or has been displayed (e.g., hung vertically; closed). 3.2 Remarks Notes or comments pertinent to the arrangement or orientation of the work or the interpretation of evidence surrounding it. These may include a summary of, or quotation from, a source where information was found Citations A reference to a bibliographic source, unpublished document, or other documentation where information about the orientation of a work or the arrangement of its component parts was found. 4. TITLES OR NAMES (core) 2.1 Klassifikationsterm * Definition: Term som placerar objektet i en bestämd klass inom ett klassifikationssystem. Format: Kontrollerad ordlista, indexeringsbart Kommentar: Avser ej klassifikation av motiv (se 17. Motiv) eller material (se 7. Material och teknik). Ett klassifikationssystem är, enligt definitionen i termlistan från Aktivitet 2 Definiera termer, ett system för klassindelning inom ett visst område, ofta hierarkiskt uppbyggt. [ ] Klasserna i ett klassifikationssystem bör vara uttömmande dvs. varje entitet inom det område som klassificeras bör tillhöra minst en klass och ömsesidigt uteslutande dvs. ingen entitet tillhör mer än en klass. 2.2 Klassifikationssystem * Definition: Benämning på det klassifikationssystem som klassifikationstermen hämtats från. Exempel: AAT ; OCM Format: Kontrollerad ordlista INSTALLATIONSANVISNINGAR Beskrivning av hur objektet är avsett att ses och hur det ska installeras och/eller ställas ut. Beskrivning Definition: Beskrivning av hur objektet är avsett att ses och hur det ska installeras och/eller ställas ut. Exempel: Ska hänga från taket mitt i ett ca 4 x 4 meter stort rum med vitmålade väggar. Format: Fritext Kommentar: Användbart för installationer m.m. Kan vid behov registreras i 8. Fysisk beskrivning. 3. TITEL/BENÄMNING*** The title[s] or name[s] given to a work of art, Titel, namn eller benämning på objektet samt angivande av typ architecture, or group, as well as the type of title, and av titel, namn eller benämning. Består av de sammanhängande the date[s] when the title was valid. dataelementen 3.1 Titel/Benämning och 3.2 Typ av titel som tillsammans bör vara repeterbara. 130

13 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 4.1 Text The identifying phrases given to a work of art, structure or group (e.g., Venus and Cupid, Noli me tangere, Portrait of Thomas Jefferson, Ceramic fruit bowl, Untitled, Empire State Building, Album of 65 Studies). 4.2 Type The kind of title or name assigned to a work (e.g., repository, descriptive, inscribed, artist s, former). 4.3 Date 3.1 Titel/Benämning *** Definition: Titel, namn eller benämning på objektet. Exempel: Landskap i solnedgång ; Landscape at Sunset Format: Fritext. Repeterbart Kommentar: Systematiska, ej beskrivande beteckningar som vol. nr bör ej användas 3.2 Typ av titel ** Definition: Anger typ av titel eller benämning. Exempel: Huvudtitel ; Alternativ titel ; Svensk titel ; Originaltitel Format: Kontrollerad ordlista Kommentar: Huvudtitel bör vara obligatoriskt att registrera. Övriga titlar i mån av behov. Datum The date on which a particular title was assigned to Datum då titeln/namnet åsattes objektet eller den period då titeln the work, or a range of dates during which a title was eller benämningen var i bruk. known to be valid (e.g., 1887, , late 17th cen.). 4.4 Remarks Any notes or comments on the title or name assigned to the work. This subcategory may include a summary of the source or a justification of the title or name chosen. 4.5 Citations A reference to a bibliographic source, unpublished document, or opinion that provides the basis for the title or name assigned to the work. 5. STATE The relationship of a work created in multiples, such as a print, to other stages of the same work. 5.1 Identification 4. ETAT * Version av det aktuella objektet om det finns i flera upplagor. Anger stadium i tillkomstprocess, främst hos grafiska blad och multiplar. 4.1 Identifikation * The identifying number or name assigned to the state Definition: Nummer eller beteckning på objektets état eller of a work that exists in more than one form (e.g., 2nd version state, artist s proof, Adhémar 54.X). Exempel: Etat II ; Provtryck ; Avant la lettre 5.2 Remarks Any comments or notes about the identification of the state of a work or its place within an established sequence. These may include a quotation from or summary of a source or a justification of the state specified. 5.3 Citations A reference to the bibliographic source or unpublished document that provides the identification of the state of the work. Format: Fritext 131

14 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 6. EDITION The placement of a work in the context of prior or later issuances of multiples of the same work. EDITION either identifies a specific work in the context of a group issued at the same time, or defines an issuance of a work in relation to previous and subsequent editions. 6.1 Number or name The identification of the specific edition to which a work belongs (e.g., 2nd edition, Kennedy edition) Impression number The number assigned to a particular item within a specific edition or production run (e.g., 20, 241). 6.3 Size The total number of works created in a particular production run (e.g., edition of 250, unlimited edition). 6.4 Remarks Any comments or notes about the identification of the edition of a work, which may include a summary of the source of this information, a justification of the edition chosen, or notes about previous or subsequent editions and how they differ from this work. 6.5 Citations A reference to the bibliographic source, unpublished document, or other source that identified the edition of the work. 7. MEASUREMENTS Information about the size, shape, scale, and dimensions of a work of art or architecture. 7.1 Dimensions The numerical dimensions of a work or the range of dimensions of items in a group (e.g., 23.9 x 35.8 x 8.3 cm, 76 x 41 x 39 feet, 56.8 cm (diameter), sheets range from 20.3 to 49 cm height) Extent The part of the work that has been measured (e.g., image, overall, secondary support) Type The kind of dimension taken of a particular area or part of an object or work (e.g., height, width, depth, circumference) Value The numerical value of the dimension taken of a work (e.g., 76, 23.9). 5. UTGÅVA OCH EXEMPLAR ** Definition: Namn eller benämning på utgåva och/eller nummer på det aktuella exemplaret inom utgåvan samt utgåvans storlek. Exempel: Jubileumsutgåva 1952, exemplar 3 av 125 Format: Fritext Kommentar: Främst tillämpbart för grafiska tyck, multiplar och serieproducerade objekt. Kommentar: Placerar objektet i en kontext avseende tidigare och senare utgåvor och/eller objektets placering inom en utgåva. Nummer eller benämning på utgåva Definition: Nummer eller benämning på utgåva Exempel: Andra utgåvan ; Originalutgåva Nummer på exemplar Definition: Nummer på det aktuella exemplaret Exempel: 3 Utgåvans storlek Definition: Utgåvans storlek Exempel: MÅTTUPPGIFTER *** Information om objektets storlek, format och skala 6.1 Mått *** Information om objektets storlek, t.ex. "Ram: h. 45 x br. 67 x dj. 3 cm". Består av strängen som bör vara repeterbar Typ av mått *** Definition: Anger vilken del av objektet som mätvärdet avser Exempel: Underlag ; Ram ; Passepartout Format: Kontrollerad ordlista Dimension *** Definition: Anger vilken dimension av objektets utsträckning som mätvärdet refererar till. Exempel: Höjd ; Diameter Format: Kontrollerad ordlista Mätvärde *** Definition: Numeriskt värde för den uppmätta utsträckningen Exempel: 34 ; 45,6 Format: Fritext 132

15 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt Unit The unit of measurement used (e.g., inches, feet, centimeters) Qualifier A word or phrase that elaborates on the nature of the dimensions taken of the work (e.g., maximum, irregular, with base) Date The date when the measurement was determined, or a range of dates when a historical measurement was known to be valid (e.g., May 1970, ). 7.2 Shape The outline, form, or characteristic configuration of a work, or part of a work, including its contours (e.g., round, hexagonal). 7.3 Size The conventional designation for the dimensions or proportion of a work, as determined by the type of object (e.g., halfplate, elephant folio, U.S. women s size 10). 7.4 Scale The ratio between the size of a work or object and the size of another object (e.g., 1:10, 1/4 inch = 1 foot, lifesize). 7.5 Format A general term used to describe the configuration, proportion or size of a work (e.g., longline, VHS, Beta). 7.6 Remarks Additional notes or comments pertinent to the measurement of a work, or the interpretation of evidence regarding the source of the measurements, which may include an assessment of the accuracy or precision of the measurements, or offer explanations or elaborations on its size, shape, format, or scale. 7.7 Citations The source from which the measurements were obtained Måttenhet *** Definition : Enhet som mätvärdet anges i. Exempel: Centimeter ; Kilo Kommentar: Centimeter rekommenderas som standard för alla längdvärden. Format: Kontrollerad ordlista Bestämning Definition: Ord eller fras som förtydligar mätvärdet Exempel: Maxmått ; Oregelbunden Datum Definition: Datum då mätning gjorts 6.2 Form * Definition: Objektets from Exempel: Rund ; Oval ; Hexagonal Kommentar: Kan även registreras i 8. Fysisk beskrivning 6.3 Formatbenämning * Definition: Konventionell benämning på föremålet storlek Exempel: Folio ; Stordia Format: Kontrollerad ordlista 6.2 Skala ** Definition: Förhållandet mellan storleken på en skalenlig avbildning eller ritning och storleken på det avbildade/ritade Exempel: 1:10 ; 1: Format: Fritext Kommentar: Tillämpbart främst för kartor samt skalenliga ritningar och modeller. 6.3 Teknikformat * Definition: Generell beskrivning av objektets tekniska format Exempel: TIFF ; JPEG Kommentar: Digitala och elektroniska objekt liksom objekt som fordrar någon form av teknisk utrustning för att kunna uppfattas/betraktas måste även beskrivas mera djupgående. En sådan beskrivning kan t.ex. göras i dataelement 7. Material och teknik samt i 8. Fysisk beskrivning. 133

16 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 8. MATERIALS AND TECHNIQUES The substances or materials used in the creation of a work of art or architecture, as well as any production or manufacturing techniques, processes, or methods incorporated in its fabrication. This includes a description of both the materials used to create the work and the way in which they were put together. 8.1 Description A prose description of the technique, media, and support of the work (e.g., oil on canvas, eggtempera paint with tooled goldleaf halos on panel, Carrara marble on granite base). 8.2 Extent The specific part of a work composed of a certain material manufactured or created using a particular technique (e.g., surface, statue, base, backing board). 8.3 Processes or Techniques The means, method, process, or technique by which a material was used in the creation of a work Name 7. MATERIAL OCH TEKNIK *** Beskrivning av de material objektet består av och den teknik som använts för att skapa objektet. 7.1 Beskrivning *** Definition: Generell beskrivning i fritextform av de material objektet består av samt med vilken teknik det har utförts. Exempel: Olja på duk ; Penna och brunt bläck, förhöjd med täckvitt, på papper ; Offsettryck på halvblankt papper ; Svart/vit förstoring på albuminpapper Format: Fritext Kommentar: Syftet med detta dataelement är att på ett vedertaget, språkligt korrekt och lättförståeligt sätt informera om objektets material och teknik. Detta dataelement bör ligga till grund för utskrifter. För återsökningar används standardiserade termer i följande element (7.2.15). 7.2 Kontrollerade termer *** Beskrivning av material och teknik med kontrollerade termer. Komplement till 7.1 i syfte att möjliggöra tillförlitliga återsökningar. Dataelementen bör konstrueras så att de bildar en repeterbar sträng enligt följande modell: Utsträckning Roll Material Teknik Redskap Hela Medium Bläck Teckning Penna Hela Underlag Papper Utsträckning ** Definition: Anger vilken del av föremålet material och teknikbeskrivningen avser. Exempel: Underlag ; Medium Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Teknik *** Den metod och redskap som använts vid utförandet av objektet Teknik *** The name of a process or technique used in the Definition: De metoder, processer eller tekniker som tillämpats creation of a work (e.g., drawing, sculpting, painting, för att bearbeta eller använda ett material vid skapandet av impasto, gilding, burnishing, overpainting, timberframed). objektet. Exempel: Måleri ; teckning ; grafik Implement The name of any implement or tool used to create the work using the process or technique recorded in MATERIALS AND TECHNIQUES PROCESSES OR TECHNIQUES (e.g., pen, chisel, air brush, palette knife). 8.4 Materials An identification of the materials used to create the work of art or architecture. Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Redskap ** Definition: Benämning på de redskap som använts vid framställningen av objektet. Exempel: Penna ; Pensel ; Stift Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Material *** Benämning på de material som objektet består av samt deras roll, färg och ursprung 134

17 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt Role The role that a material plays in the composition of the work (e.g., medium, support) Name The type of material of which a work is composed (e.g., bronze, oil paint, ink, graphite, chalk, laid paper, wood, canvas, burlap sacking, adobe) Color The color of the material of which a work is composed (e.g., white, vivid yellow) Source The geographic place from which the materials used to create the work originated (e.g., Carrara (Tuscany, Italy), Australia, probably Enugu state (Nigeria)) Marks A description and identification of marks inherent in or applied to the material before it was fashioned into the work, including watermarks and stationers stamps or marks (e.g., foolscap, fleurdelys above a banded shield) Date The date or range of dates at which a particular mark in a material was in widespread use (e.g., ca ca. 1752, before 1574). 8.5 Actions An identification and description of any actions to be performed during the execution of the work (e.g., dance, recitation) Roll ** Definition: Specificering av den roll materialet har i objektet Exempel: Underlag ; Sekundärt underlag ; Medium Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Materialnamn *** Definition: Benämning på de material som objektet består av samt deras roll, färg och ursprung Exempel: Oljefärg ; Duk ; Bläck ; Papper Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Färg * Definition: Benämning på den färg materialet har Exempel: Brunt [bläck] ; Grönt [tryck på etsning] Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Kommentar: Tillämpas endast för monokroma material och/eller objekt Utvinningskälla * Definition: Geografisk plats varifrån materialet som använts för att utföra objektet är hämtat/utvunnet. Exempel: Carrara [för marmor] Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Kommentar: Endast ett mindre antal objekt torde bestå av material där denna information är relevant att ange Märke * Definition: Beskrivning eller identifiering av märke som finns i det obearbetade materialet Exempel: Vattenmärke i form av druvor Kommentar: Tillämpbart för papper som försetts med tillverkarens vattenmärke. Datum Definition: Datum eller period då märke var vanligt förekommande Kommentar: Denna information hör inte till objektet Aktion Definition: Information om aktiviteter som skall utföras i samband med framförandet av ett verk 8.6 Remarks Notes on the identification of the materials, techniques, or actions used in the creation of the work. 8.7 Citations References to the sources of the information included in any of the MATERIALS AND TECHNIQUES subcategories, including sources that helped identify a particular material or technique. 135

18 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 9. FACTURE A detailed discussion of the way in which the work was made, including an assessment of its workmanship or characteristics of execution, the construction methods used, or the specific applications of techniques. 9.1 Description A prose description of the facture of the work of art or architecture (e.g., Fuseli has applied his wash from the upper left to the lower right, most clearly evident in the lowerright quadrant, indicating that he drew the work with his left hand. Although he was apparently ambidextrous, Fuseli created most of his important drawings with his left hand; the direction of the shading may, therefore, be used as a test of authenticity in his graphic work). 9.2 Remarks Notes or comments pertinent to the facture of a work and the interpretation of evidence surrounding it. 9.3 Citations References to sources in which information about the facture of a work appears. 10. PHYSICAL DESCRIPTION A description of the appearance of the work expressed in generic terms, without reference to the subject depicted. This includes the names of any recognizable patterns, motifs, or textures used in the decoration of the work. 10:1 Physical appearance Description of salient aspects of the physical appearance of the work and its decoration, including design elements and pattern names (e.g., Carpet is kilim type, with smooth, flat surface. Field is decorated with 15 medallions which are connected by stylized scrolling vine motif; medallions contain various flowers and fruit trees with small birds; borders are decorated with alternating geometric designs and arabesques) Indexing terms Indexing terms that characterize the physical description of the work (e.g., medallions, scrolling foliage, floral patterns, geometric patterns, arabesques) Remarks Additional information, comments, or notes about the description of the physical appearance of the work Citations References to bibliographic sources or unpublished documents that provided the basis for the information recorded in PHYSICAL DESCRIPTION. FRAMSTÄLLNING/UTFÖRANDE Detaljerad beskrivning av objektets utförande och hur framställningen gått till Kommentar: Kan registreras i 7.1 Teknik och material, beskrivning eller 8. Fysisk beskrivning 8. FYSISK BESKRIVNING *** Allmän beskrivning av föremålets utseende och karakteristik. 8.1 Fysisk beskrivning *** Definition: Allmän beskrivning av föremålets utseende och karakteristik Exempel: Oval målning med rektangulär ram av drivet och förgyllt silver. Försedd med täckglas Format: Fritext Kommentar: Innefattar inte beskrivning av motiv (se 17. Motiv). Objektets historik beskrivs i 26. Beskrivning och historik Beskrivningsterm Definition: Indexterm för beskrivning 136

19 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 11. INSCRIPTIONS/MARKS A description of distinguishing or identifying physical markings, lettering, annotations, texts, or labels that are a part of a work or are affixed, applied, stamped, written, inscribed, or attached to the work, excluding any mark or text inherent in materials Transcription or description 9. PÅSKRIFTER OCH STÄMPLAR *** Avskrift och beskrivning av signaturer, påskrifter, inskriptioner, stämplar och sigill som finns på objektet 9.1 Beskrivning *** Definition: Avskrift och beskrivning av signaturer, påskrifter, inskriptioner, stämplar och sigill som finns på objektet Exempel: Signerad: C.L. Sundborn 1897 [i rött bläck nere till höger] ; Stämpel: Tre kronor i en cirkel [präglad stämpel uppe till vänster] Format: Fritext Kommentar: Delar av informationen kan separeras i ett antal underelement vilka redovisas direkt nedan Avskrift * The transcription or description of the content of the Definition: Avskrift och beskrivning av signaturer, påskrifter, inscription, mark, or text, which includes the material inskriptioner, stämplar och sigill som finns på objektet or medium in which the inscription, mark, or text was Exempel: C.L. Sundborn 1897 executed; its support if it is on a separate piece affixed to the object; the method by which the Format: Fritext inscription, mark, or text was produced; and a brief description of the content or appearance of the inscription or mark (e.g., signed and dated upper right: Rembrandt f. / 1635; inscribed on the foot with partially preserved name of painter Euphronios and illegible name of the potter) Type The kind of inscription, stamp, mark, or text written on or applied to the work (e.g., signed, dated, colophon, collector s stamp, hallmark) Author Typ av påskrift * Definition: Anger vilken typ av påskrifter som finns på objektet Exempel: Signerad ; Påskrift ; Stämpel Format: Kontrollerad ordlista Namn på den som utfört påskriften The name or a phrase identifying the author or person Definition: Utskrivning av namn på den person vars signatur responsible for the mark, inscription, or text found on finns på objektet a work (e.g., Rembrandt van Rijn, unknown). Kommentar: Om det är en signatur framgår det fullständiga namnet av 12. Tillkomst Location The position on the work where an inscription or mark is found (e.g., upper right, foot, within letter block, verso, over main entrance) Typeface/Letterform The name or a descriptive phrase that identifies the typeface or script used in an inscription (e.g., open letters, Gothic script) Date The date when an inscription or mark was added to a work (e.g., 1635, ca. 515 BCE, 18th century) Remarks Additional notes or comments on the authorship, interpretation, or significance of an inscription Plats för påskrifter/stämplar * Definition: Anger på vilken plats påskriften finns Exempel: Nere till höger ; På baksidan Format: Fritext Typsnitt Definition: Benämning av typsnitt eller beskrivning av bokstavsform Datum Definition: Datum då påskriften gjorts 137

20 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 11.8 Citations A reference to a bibliographic source where the mark or signature is described or transcribed, or where information about a mark or inscription was found. 12. CONDITION/EXAMINATION HISTORY 10. TILLSTÅNDSDOKUMENTATION ** An assessment of the overall physical condition, Beskrivning av föremålets fysiska tillstånd samt uppgifter om characteristics, and completeness of a work of art or när, av vem och typ av åtgärd som vidtagits architecture at a particular time. This includes examinations of the work under special conditions, such as ultraviolet light, but excludes interventions or treatments that alter the condition of a work, such as restoration or conservation Description Prose description of the overall physical condition, characteristics, and completeness of a work (e.g., The marble is in stable condition...there is evidence of iron staining along the left and right edges of the relief) Type The kind of examination made of the work s condition (e.g., examination, raking light, autoradiography, Xray spectroscopy) Agent The name of the individual who performed an assessment of the condition of the work, together with his or her role or title and institutional affiliation, if appropriate (e.g., Simon Martin (Conservation Scientist, National Gallery of Art, Washington, DC); Fra Pamarancio (clerk, Santa Maria Novella, Florence, Italy)) Date The date when an examination took place, or when a work was known to have been in a particular condition (e.g., December 12, 1991; early 17th century) Place The location, studio, or laboratory where the examination of the condition of a work took place (e.g., Conservation Analytical Laboratory (Smithsonian Institution, Washington, DC)) Remarks Any additional notes on the condition or examination of a work and the assessment of its condition, including the interpretation of results or the source of information Citations References to the sources of information about the condition or examination of a work, including published and unpublished material Tillståndsbeskrivning ** Definition: Beskrivning av föremålets allmänna fysiska tillstånd Exempel: Känsligt färgskikt med tendens till färgresning ; Äldre, mörknade retuscher i övre delen av målningen. Format: Fritext Kommentar: Även information om när, var och av vem tillståndsrapporten är upprättad bör ingå i detta dataelement såvida inte separata dataelement för denna information finns. Typ av undersökning Kan beskrivas i Konservator/undersökt av * Definition: Namn på den som utfört undersökningen Kommentar: Kan även beskrivas i Datum för undersökningen * Definition: Datum då tillståndet undersökts Kommentar: Kan även beskrivas i 10.1 Plats Kan anges tillsammans med 10.3 Konservator eller i

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08 Rapport 2013:08 Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer I den här tredje delrapporten ges en översikt och dras lärdomar från policyinsatser för främjande av affärsänglar i fyra länder/regioner

Läs mer

Museum på webben -en undersökning om användbarhet och åtkomst

Museum på webben -en undersökning om användbarhet och åtkomst MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2007:85 ISSN 1654-0247 Museum på webben -en undersökning om användbarhet

Läs mer

Hemslöjden. som näringsgren

Hemslöjden. som näringsgren Hemslöjden som näringsgren Hemslöjden som näringsgren Infonr 059-2008 Omslagsfoto: Korp av Mikael Nilsson foto Jostein Skeidsvoll Väska i flossa med inspiration av Andy Warhol av Eva Edenby foto Anders

Läs mer

Uppföljning av gång- och cykeltrafik

Uppföljning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 743 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Uppföljning av gång- och cykeltrafik Utveckling av en harmoniserad metod för kommunal uppföljning av gång- respektive cykeltrafik med hjälp av

Läs mer

Rapport 2015:6. Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet

Rapport 2015:6. Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet Rapport 2015:6 Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet Rapport 2015:6 Brå centrum för kunskap om brott och

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Open Archives Initiative - om öppna arkiv och den sociala kontextens betydelse

Open Archives Initiative - om öppna arkiv och den sociala kontextens betydelse MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:56 Open Archives Initiative - om öppna arkiv och den sociala kontextens betydelse

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

and 103, and includes any patent, printed publication, prior knowledge, prior use, prior sale or

and 103, and includes any patent, printed publication, prior knowledge, prior use, prior sale or 15. The term Prior Art is used in the same sense that it is used in 35 U.S.C. 102 and 103, and includes any patent, printed publication, prior knowledge, prior use, prior sale or offer for sale, or other

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Betänkande av Uppgiftslämnarutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:80 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Dynamisk kunskapsorganisation

Dynamisk kunskapsorganisation KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:53 Dynamisk kunskapsorganisation teoretisk ansats och implementering

Läs mer

Slutrapport RJ 2014:05

Slutrapport RJ 2014:05 Slutrapport RJ 2014:05 Säkerhet vid arbete i spårmiljö. Diarienr J-67/12 2014-11-20 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna är att liknande händelser ska

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

2011:4. Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård 2011:4 PRIORITERINGSCENTRUM. Reviderad version

2011:4. Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård 2011:4 PRIORITERINGSCENTRUM. Reviderad version Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård Reviderad version Mari Broqvist Maria Branting Elgstrand Per Carlsson

Läs mer

Nationellt uppdrag och internationellt samarbete Nationalbibliotekens bevarandemetadata för digitalt skapat material

Nationellt uppdrag och internationellt samarbete Nationalbibliotekens bevarandemetadata för digitalt skapat material MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2008:15 ISSN 1654-0247 Nationellt uppdrag och internationellt samarbete

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

standardisering av dokumenthantering

standardisering av dokumenthantering ANKI STEEN standardisering av dokumenthantering Anki Steen ger en översikt över de internationella standarderna for dokumenthantering och metadata for dokumenthantering och ger en insikt i standardiseringsarbetet

Läs mer

Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling

Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling En främjande utvärdering av arbetet för hållbar regional utveckling genom skötsel och nyttjande av skyddade områden RAPPORT 5504 DECEMBER 2005 Skyddad

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

Självständigt arbete på grundnivå

Självständigt arbete på grundnivå Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project - first cycle Industriell organisation och ekonomi Business Management and Organization Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Regelbördans ekonomiska effekter. - En teoretisk och empirisk analys. Rapport 2010:14

Regelbördans ekonomiska effekter. - En teoretisk och empirisk analys. Rapport 2010:14 Rapport 2010:14 Regelbördans ekonomiska effekter - En teoretisk och empirisk analys Tillväxtanalys har har haft i uppdrag att under 2010 genomföra studier av reglers effekter för företag. Denna slutrapport

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden Mattias Engdahl Anders Forslund Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:3 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer