OBLIGATORISKA DATAELEMENT. Aktivitet 3 Registreringsprinciper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBLIGATORISKA DATAELEMENT. Aktivitet 3 Registreringsprinciper"

Transkript

1 OBLIGATORISKA DATAELEMENT Aktivitet 3 Registreringsprinciper

2

3 Obligatoriska dataelement, Arbetsgruppens rapport OBLIGATORISKA DATAELEMENT Aktivitet 3 ARBETSGRUPPENS RAPPORT ALLMÄN PRESENTATION AV FRÅGESTÄLLNINGEN För att samordna återsökning och bearbetning av informationen om våra bildsamlingar krävs bland annat gemensamma datastrukturer. Detta delprojekt inom Bilddatabaser och digitalisering avser att finna en minsta gemensam nämnare avseende dataelement för våra register, dvs. vilken information om våra bildsamlingar skall med nödvändighet kunna avgränsas i registren? UPPDRAG Arbetsgruppen har följande uppdrag enligt projektbeskrivningen: Arbetsgruppen skall sammanställa ett förslag på obligatoriska dataelement för beskrivning av de kategorier av objekt som är gemensamma för de i projektet deltagande institutionernas samlingsområden och som innehåller figurativa, ornamentala eller avbildande framställningar (d.v.s. teckningar, grafik, ornamentstick, ritningar, kartor, fotografier och liknande objekt). ORGANISATION AV ARBETET Arbetsgruppen bestod av Lillie Johansson (Nationalmuseum), Jonas Malmdal (Nationalmuseum), Olof Halldin (Kungl. Biblioteket), Ann Hörsell (Riksantikvarieämbetet) samt Mårten Johansson (Riksarkivet, arbetsledare). Arbetsgruppen har under perioden 3 mars 27 augusti 2002 hållit 15 arbetsmöten. Ett möte med Nationella fotorådet hölls 4 april. Nationella fotorådet reviderar för närvarande sin dataelementkatalog för fotografi. Arbetsgruppen har inte kunnat ta del av det slutliga resultatet. GENOMFÖRANDET Vi tolkade uppdraget som att dataelementkatalogen skall behandla tvådimensionella bildobjekt. Målet var att sammanställa de dataelement som är lämpliga för att beskriva bildobjekt från de deltagande institutionernas samlingar. Vidare ville vi göra en bedömning av vilka dataelement som med nödvändighet måste avgränsas. Begreppen objekt och bildobjekt har vi strävat efter att använda såsom arbetsgruppen för Definiera begrepp föreskriver i sin slutrapport, se Termlista. Med dataelement menas här den minsta informationsbeståndsdelen i ett register, som konsekvent kan avgränsas från all annan information i registret. I arbetsgruppens förslag (se Dataelement för bildobjekt) avses företrädesvis avgränsningen av datelementen som sådana, inte utformningen av själva värdet. Vår dataelementkatalog anger heller inte om själva datavärdet måste fyllas i. För tydlighets skull har vi ibland infogat föreslagna regler för datavärdets utformning. Syftet med avgränsningen av dataelement är dels att kunna identifiera objektet som sådant, dels att kunna återsöka informationen om objektet utifrån olika sökfrågor. Därtill fordras i vissa fall avgränsade dataelement för att möjliggöra användandet av kontrollerade ordlistor. 121

4 Obligatoriska dataelement, Arbetsgruppens rapport Arbetsgruppen utgick i sitt arbete från Categories for the Description of Works of Art (CDWA). Detta på förslag från Nationalmuseum, som använder denna standard sedan tidigare. CDWA är en internationellt etablerad standard i museivärlden för register över bilder, arkitektur och konstföremål ( Object, architecture, or group ). CDWA behandlar också kontextuell information som personer, organisationer och platser berörda av objekten. Den är avsedd som ett ramverk för upprättandet av lokala dataelementkataloger. Vi jämförde CDWA med våra egna dataelement på området och värderade dem. Värderingen av dataelementen bygger bland annat på: Dataelementets nödvändighet för att identifiera ett bestämt bildobjekt Dataelementets nödvändighet för återsökning av information Dataelementets nödvändighet för indexering av information Dataelementets nödvändighet för att möjliggöra användandet av kontrollerade ordlistor Dataelementets nödvändighet för att möjliggöra registreringskontroll Om dataelementet är nödvändigt för alla eller endast vissa objektkategorier Dataelementets nödvändighet för ett eventuellt framtida datautbyte (t.ex. samsökning, gemensam databas) Om dataelementet redan tillämpas av samtliga/vissa deltagare Om dataelementet innehåller information som det är praktiskt möjligt och förnuftigt att i nuläget lägga resurser på att registrera RESULTAT OCH SLUTSATSER Arbetsgruppens resultat redovisas i dokumentet Dataelement för bildobjekt. Resultatet är en bearbetning av CDWA:s katalog Object, architecture, or group med fokus på de element som är tillämpliga på tvådimensionella bilder. CDWA finns tillgängligt i sin helhet på Då arbetsgruppen inte hade mandat att fastställa någon dataelementkatalog för de deltagande institutionerna är föreliggande resultat ett förslag. Arbetet har visat en olikartad syn på bild och bildregistrering hos de olika institutionerna. Förhoppningsvis kan resultatet bidraga till ett närmande dem emellan kring det gemensamt intressanta i bildregistreringen. Dataelementen har värderats enligt nedanstående skala. Värderingsskala: *** Nödvändigt ** Rekommenderas * Tillämpligt Överflödigt Ej tillämpligt på de objektkategorier vi har i tankarna Avrekommenderas Dataelement som är markerade med 1 3 stjärnor (*) är sådana som gruppen rekommenderar för användning vid beskrivning av bildobjekt. Dataelement som är markerade med 1 3 streck () är sådana som gruppen inte rekommenderar för användning. Trestjärniga element utgör rekommenderad miniminivå för digital dokumentation av bildobjekt. Utgångspunkten har varit att det ska finnas plats att registrera all information som kan anses viktig. Dock behöver inte all information registreras i ett eget, separat dataelement. Den typ av information som ska vara återsöknings och indexeringsbar liksom de informationselement som registreras med hjälp av kontrollerade ordlistor fordrar dock separata dataelement. Med indexeringsbart avses att elementet ska kunna styra sorteringsordningen av objektposter i sökresultat och rapporter. Dataelement där tillämpning av Kontrollerade ordlistor rekommenderas bör konstrueras som förvalslistor, där den som registrerar väljer ett alternativ ur en befintlig lista. 122

5 Obligatoriska dataelement, Arbetsgruppens rapport Dataelementens utformning liksom den värdering som gjorts grundar sig inte enbart på vilken information om objekten som är av intresse att dokumentera utan även vad som är praktiskt möjligt och förnuftigt att i dagsläget lägga resurser på att registrera. Att t.ex. ha ett separat dataelement för källhänvisningar i anslutning till varje dataelementområde enligt CDWA:s modell är utan tvekan bra för kvaliteten på dokumentationen. Få institutioner torde dock i praktiken ha så specificerad dokumentation om sina objekt. Troligtvis skulle samma information (samma källa) komma att registreras i flertalet av Källhänvisningselementen. Vi har därför rekommenderat ett dataelement för angivande av samtliga källor ( 27.7 Källhänvisningar för registreringsinformation). Likaså har vi valt att inte rekommendera ett separat dataelement för anmärkningar kopplat till varje dataelementområde. Ett sådant element kan i vissa lägen vara praktiskt men innebär även en risk för att allt för mycket information registreras i detta dataelement på bekostnad av de mer specifikt avgränsade dataelementen. Att ha flera dataelement för fritextbeskrivningar av objektet där former och mönster beskrivs separerat från tillkomstprocess och stil är inte med självklarhet underlättande. Gränsdragning mellan t.ex. stilhistoria, mönster och former kan vara svår att upprätthålla. Ett mindre antal beskrivningselement där alla berättande beskrivningar registreras kan därför vara bättre. Eventuella diskussioner kring värderingen av dataelementen framgår i kommentarerna till respektive element. Arbetsgruppen har eftersträvat en koncis dataelementkatalog för alla viktiga informationsområden som gäller tvådimensionell bild. Vi reserverar oss dock för möjligheten att ytterligare dataelement kan behöva formuleras då katalogen tas i bruk. För avsnitten 17. Motiv och 28. Digital avbildning av objektet bör resultaten av de pågående aktiviteterna Motivindexering respektive Kvalitet och standard beaktas. Dataelementkatalogen kan också ses som ett prov på om det är praktiskt möjligt att försöka innefatta registreringen av olikartade bildobjekt i ett ensartat register. Numreringen av dataelementen i CDWA är arbetsgruppens egen. Vårt eget förslag är en bearbetning av ett urval av dataelementen i CDWA med några tillagda element. I arbetsgruppens förslag har de ej rekommenderade elementen (markerade med streck) ej numrerats, varför numreringarna sinsemellan inte överensstämmer. Förslag till vidare uppgifter Arbetsgruppen föreslår att delprojektets resultat används som ett ramverk för upprättandet av lokala dataelementkataloger som bas för jämförelser (mappning) mellan olika bildförvaltande institutioners dataelementkataloger som utgångspunkt för att utarbeta regler och praxis för datavärden som utgångspunkt för fastställandet av en miniminivå för bilddataelement med hänsyn till ett utvidgat nationellt samarbete REFERENSER AMICO Data Specification: Data Dictionary: Version 1.3 Tillämpning av CDWA utförd av AMICO (Art Museum Image Consortium) Categories for the Description of Works of Art (CDWA version 2.0, 2000) CORNELL, Peter (red.), Bildanalys : teorier, metoder, begrepp (3 uppl. 1998) 123

6 Obligatoriska dataelement, Arbetsgruppens rapport Dataelementkatalog för registrering av fotografier (Handskrift, Fotosekretariatets och NADrådets Bildregistreringsgrupp 1996) Descriptive models for photographic materials (SEPIA Deliverable 5.1) Fältnamn enligt Dataelementkatalogen för fotografi (Fotosekretariatet, utkast till reviderad dataelementkatalog)) Introduction to Archival Organization and Description: Access to Cultural Heritage Metadata Standards Crosswalks Termkatalog (INSAM, 28 oktober 1998) 124

7 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt Obligatoriska dataelement DATAELEMENT FÖR BILDOBJEKT ÖVERSIKT INLEDANDE FÖRKLARINGAR TRESTJÄRNIGA DATAELEMENT, ÖVERSIKT DATAELEMENTKATALOG 1. OBJEKTIDENTIFIKATION 2. KLASSIFIKATION 3. TITEL/BENÄMNING 4. ETAT 5. UTGÅVA OCH EXEMPLAR 6. MÅTTUPPGIFTER 7. MATERIAL OCH TEKNIK 8. FYSISK BESKRIVNING 9. PÅSKRIFTER OCH STÄMPLAR 10. TILLSTÅNDSDOKUMENTATION 11. KONSERVERINGSÅTGÄRDER 12. TILLKOMST 13. TIDIGARE ÄGARE/PROVENIENS 14. FÖRVÄRV 15. UPPHOVSRÄTT OCH RESTRIKTIONER 16. STIL/KONSTRIKTNING 17. MOTIV 18. KONTEXT 19. ARKITEKTONISKT SAMMANHANG/RELATERADE BYGGNADER 20. UTSTÄLLNINGSDOKUMENTATION 21. RELATERADE OBJEKT 22. FOTOGRAFISKA AVBILDNINGAR AV OBJEKTET 23. LITTERATURHÄNVISNINGAR 24. DOKUMENTATIONSHISTORIK 25. FÖRVARING 26. BESKRIVNING OCH HISTORIK 27. REGISTRERINGSINFORMATION 28. DIGITAL AVBILDNING AV OBJEKTET 125

8 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt INLEDANDE FÖRKLARINGAR Dataelementen har värderats enligt nedanstående skala. Värderingsskala: *** Nödvändigt ** Rekommenderas * Tillämpligt Överflödigt Ej tillämpligt på de objektkategorier vi har haft i tankarna Avrekommenderas Dataelement som är markerade med 1 3 stjärnor (*) är sådana som gruppen rekommenderar för användning vid beskrivning av bildobjekt. Endast dessa dataelement har numrerats. Dataelement som är markerade med 1 3 streck () är sådana som gruppen inte rekommenderar för användning. Trestjärniga dataelement utgör rekommenderad miniminivå för digital dokumentation av bildobjekt. Avsnitt som innehåller ledorden Definition, Exempel och Format är avsedda att innehålla data. Avsnitt utan ledorden Definition, Exempel och Format är en övergripande beskrivning av de påföljande elementen och är inte avsedda att innehålla data. Med indexeringsbart avses att elementet ska kunna styra sorteringsordningen av objektposter i sökresultat och rapporter. Dataelement där tillämpning av Kontrollerade ordlistor rekommenderas bör konstrueras som förvalslistor, där den som registrerar väljer ett alternativ ur en befintlig lista. Observera att arbetsgruppens förslag till dataelement inte är någon direkt översättning av CDWA. Numreringen av CDWA:s dataelement har gjorts av arbetsgruppen. I arbetsgruppens förslag har endast de dataelement som rekommenderas (markerade med 13 stjärnor) numrerats, varför numreringen i de två kolumnerna inte korrelerar. 126

9 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt TRESTJÄRNIGA DATAELEMENT, ÖVERSIKT 1. OBJEKTIDENTIFIKATION 1.2 Ägare 1.4 Inventarienummer/Accessionsnummer/Identifikator 1.5 Objektkategori 3. TITEL/BENÄMNING 3.1 Titel/Benämning 6. MÅTTUPPGIFTER Typ av mått Dimension Mätvärde Måttenhet 7. MATERIAL OCH TEKNIK 7.1 Beskrivning Teknik Materialnamn 8. FYSISK BESKRIVNING 8.1 Fysisk beskrivning 9. PÅSKRIFTER OCH STÄMPLAR 9.1 Beskrivning 12. TILLKOMST Säkerhet i attribution Identifiering av upphovsman Roll 12.2 Tillkomsttid 13. TIDIGARE ÄGARE/PROVENIENS 13.1 Beskrivning 14. FÖRVÄRV 14.1 Förvärvssätt 14.3 Förvärvskälla 14.5 Tidsangivelse för förvärv 17. MOTIV 17.1 Motivbeskrivning 17.2 Motivkategori 17.3 Indexeringsterm 25. FÖRVARING 25.1 Byggnad 27. REGISTRERINGSINFORMATION 27.1 Skapad av 27.2 Skapad datum 27.3 Ändrad av 27.4 Ändrad datum 28. DIGITAL AVBILDNING AV OBJEKTET 28. Digital avbildning av objekt 127

10 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt DATAELEMENTKATALOG CDWA: OBJECT, ARCHITECTURE, GROUP 1. OBJECT/ WORK (core) An identification of the type and number of works described. 1.1 Catalog Level An indication of the level of cataloging represented by the record, based on the physical form or intellectual content of the material (e.g., group, subgroup, volume, item, firstlevel). 1.2 Quantity The number of objects or works of a specific type described (e.g., 1, 20 linear feet). DATAELEMENT FÖR BILDOBJEKT Nedanstående dataelement är primärt avsedda för bildobjekt. Dock torde flertalet dataelementen även kunna tillämpas för andra typer av objekt såsom exempelvis arkitektur, arkivhandlingar, konsthantverk och kulturhistoriska föremål. 1. OBJEKTIDENTIFIKATION *** Information som krävs för att identifiera ett bestämt objekt. 1.1 Objektbeskrivning och omfång ** Definition: Generell allmänspråklig beskrivning av den entitet dataposten refererar till samt dess omfång och innehåll. Exempel: Teckning monterad i passepartout ; Skissbok om 26 blad innehållande 12 teckningar ; Arkiv, 3 kapslar, innehållande brev, teckningar och fotografier ; Album, 42 blad, 56 inklistrade färgfotografier ; Färgfotografi, påsiktsbild ; Etsning ; Portfölj innehållande 8 litografier ; 3 pärmar med diverse skisser och mönsterritningar för textiltryck ; Målning med ram Format: Fritext Kommentar: Syftet är att initialt upplysa användaren om vad informationen i dataposten beskriver. 1.2 Ägare *** Definition: Namn på den institution eller person som äger objektet samt namn på ort där institutionen/personen finns. Exempel: Nationalmuseum, Stockholm Format: Auktoritetsregister Kommentar: I en specifik databas där endast objekt tillhörande en och samma institution registreras kan namnet på denna institution vara defaultvärde för att effektivisera registreringen. 1.3 Ansvarig enhet ** Definition: Namn på den avdelning eller enhet inom institutionen som ansvarar för objektet Exempel: Målerisamlingen, Enheten för handskrifter Format: Kontrollerad ordlista Kommentar: I en specifik databas där endast objekt tillhörande en och samma enhet registreras kan namnet på denna enhet vara defaultvärde för att effektivisera registreringen. 1.4 Inventarienummer/Accessionsnummer/Identifikator *** Definition: Unik, oföränderlig och ej återanvändningsbar beteckning på objektet. Exempel: NMDs 234, RAÄ Format: Indexeringsbart Kommentar: Om objektet har en unik beteckning t.ex. i form av inventarienummer eller accessionsnummer bör detta registreras. För objekt som ej har sådana nummer, kan Inventarienummer/ Accessionsnummer/Identifikator vara ett unikt löpnummer som genereras av applikationen. Omfång/Kvantitet Definition: Antal objekt av en specifik typ som beskrivs. Kommentar: Omfång och kvantitet kan innefattas i ovanstående dataelement 128

11 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 1.3 Type (core) The kind of object or work described (e.g., refectory table, altarpiece, portfolio, drawing, drinking vessel, basilica, dome). 1.4 Components The kinds of parts of the object, work, or group described and how many of them there are (e.g., the portfolio comprises 10 lithographs) Quantity 1.5 Objektkategori *** Definition: Benämning på den objektkategori som objektet tillhör. Exempel: Måleri, Silhuettklipp, Teckningar, Ritningar, Kartor, Grafik, Bildtryck, Kort, Fotografier, Bokkonst och bokhantverk Format: Kontrollerad ordlista Kommentar: En objektkategori är en övergripande benämning på en grupp objekt som uppvisar vissa likheter. Benämningen är en term som är bredare än de termer som kan användas som benämning på de enskilda objekt som tillhör kategorin. Objektkategorin specificerar vilken typ av objekt en enskild datapost refererar till. Syftet är att samla likartade objekt under en gemensam benämning för att möjliggöra återsökningar av desamma. Ett objekt bör endast tillföras en kategori. Dataelementet kan ha en hierarkisk struktur som börjar med en bred term följd av underordnade, smalare termer som i sin tur kan ha underordnade termer. Kategoriindela innebär enligt definitionen i Aktivitet 2 Definiera termer att gruppera enligt principen likar med likar utan stöd av ett klassifikationssystem. Objektkategorierna baseras på en friare indelning än ett regelrätt klassifikationssystem. Deras primära syfte är att ange vilken typ av objekt det rör sig om, till skillnad från 2. Klassifikation som kan avse olika former av klassificering. Delar Antal och typ av delar som objektet består av. Kvantitet The number of parts of a specific type that constitute Definition: Antal delar som objektet består av the object or work described (e.g., 10, approximately Kommentar: Beskrivning av objektets delar och dess antal kan 30). göras i dataelement 1.1 Objektbeskrivning och omfång Type The kind of components of the object or work described (e.g., lithographs, panels, drawings). 1.5 Remarks Additional notes or comments pertinent to the identification of an object or work or its components. Remarks may include a summary of the source or a justification of the term chosen. 1.6 Citations A reference to a bibliographic source, unpublished document, or opinion that provides the information recorded in OBJECT/WORK. 2. CLASSIFICATION (core) Placement of a work of art or architecture within a formal classification scheme that groups other, similar works together on the basis of similar characteristics. Objektkategori Definition: Typ av delar objektet består av Kommentar: Beskrivning av objektets delar och dess antal kan göras i dataelement 1.1 Objektbeskrivning och omfång 2. KLASSIFIKATION * Placering av objektet i en klass inom ett klassifikationsschema. Klassifikation består av de sammanhängande dataelementen Klassifikationsterm och Klassifikationssystem som tillsammans bör vara repeterbara för att möjliggöra användning av flera klassifikationssystem. 129

12 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 2.1 Term The specific term or code from a formal classification scheme that has been assigned to a work (e.g., furniture, painting, architecture, graphic arts). 2.2 Remarks Additional notes or comments pertinent to the classification of a work. This subcategory may include a summary of the source where the information was found or a justification of the term chosen. 2.3 Citations An identification of the scheme or structure from which the classification term is drawn (e.g., AAT, Nomenclature for Museum Cataloging). 3. ORIENTATION/ARRANGEMENT A description of the way a work is meant to be seen or has been displayed. 3.1 Description A textual description, either in the form of a prose narrative or using individual keywords or terms, of the way the work is meant to be seen or has been displayed (e.g., hung vertically; closed). 3.2 Remarks Notes or comments pertinent to the arrangement or orientation of the work or the interpretation of evidence surrounding it. These may include a summary of, or quotation from, a source where information was found Citations A reference to a bibliographic source, unpublished document, or other documentation where information about the orientation of a work or the arrangement of its component parts was found. 4. TITLES OR NAMES (core) 2.1 Klassifikationsterm * Definition: Term som placerar objektet i en bestämd klass inom ett klassifikationssystem. Format: Kontrollerad ordlista, indexeringsbart Kommentar: Avser ej klassifikation av motiv (se 17. Motiv) eller material (se 7. Material och teknik). Ett klassifikationssystem är, enligt definitionen i termlistan från Aktivitet 2 Definiera termer, ett system för klassindelning inom ett visst område, ofta hierarkiskt uppbyggt. [ ] Klasserna i ett klassifikationssystem bör vara uttömmande dvs. varje entitet inom det område som klassificeras bör tillhöra minst en klass och ömsesidigt uteslutande dvs. ingen entitet tillhör mer än en klass. 2.2 Klassifikationssystem * Definition: Benämning på det klassifikationssystem som klassifikationstermen hämtats från. Exempel: AAT ; OCM Format: Kontrollerad ordlista INSTALLATIONSANVISNINGAR Beskrivning av hur objektet är avsett att ses och hur det ska installeras och/eller ställas ut. Beskrivning Definition: Beskrivning av hur objektet är avsett att ses och hur det ska installeras och/eller ställas ut. Exempel: Ska hänga från taket mitt i ett ca 4 x 4 meter stort rum med vitmålade väggar. Format: Fritext Kommentar: Användbart för installationer m.m. Kan vid behov registreras i 8. Fysisk beskrivning. 3. TITEL/BENÄMNING*** The title[s] or name[s] given to a work of art, Titel, namn eller benämning på objektet samt angivande av typ architecture, or group, as well as the type of title, and av titel, namn eller benämning. Består av de sammanhängande the date[s] when the title was valid. dataelementen 3.1 Titel/Benämning och 3.2 Typ av titel som tillsammans bör vara repeterbara. 130

13 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 4.1 Text The identifying phrases given to a work of art, structure or group (e.g., Venus and Cupid, Noli me tangere, Portrait of Thomas Jefferson, Ceramic fruit bowl, Untitled, Empire State Building, Album of 65 Studies). 4.2 Type The kind of title or name assigned to a work (e.g., repository, descriptive, inscribed, artist s, former). 4.3 Date 3.1 Titel/Benämning *** Definition: Titel, namn eller benämning på objektet. Exempel: Landskap i solnedgång ; Landscape at Sunset Format: Fritext. Repeterbart Kommentar: Systematiska, ej beskrivande beteckningar som vol. nr bör ej användas 3.2 Typ av titel ** Definition: Anger typ av titel eller benämning. Exempel: Huvudtitel ; Alternativ titel ; Svensk titel ; Originaltitel Format: Kontrollerad ordlista Kommentar: Huvudtitel bör vara obligatoriskt att registrera. Övriga titlar i mån av behov. Datum The date on which a particular title was assigned to Datum då titeln/namnet åsattes objektet eller den period då titeln the work, or a range of dates during which a title was eller benämningen var i bruk. known to be valid (e.g., 1887, , late 17th cen.). 4.4 Remarks Any notes or comments on the title or name assigned to the work. This subcategory may include a summary of the source or a justification of the title or name chosen. 4.5 Citations A reference to a bibliographic source, unpublished document, or opinion that provides the basis for the title or name assigned to the work. 5. STATE The relationship of a work created in multiples, such as a print, to other stages of the same work. 5.1 Identification 4. ETAT * Version av det aktuella objektet om det finns i flera upplagor. Anger stadium i tillkomstprocess, främst hos grafiska blad och multiplar. 4.1 Identifikation * The identifying number or name assigned to the state Definition: Nummer eller beteckning på objektets état eller of a work that exists in more than one form (e.g., 2nd version state, artist s proof, Adhémar 54.X). Exempel: Etat II ; Provtryck ; Avant la lettre 5.2 Remarks Any comments or notes about the identification of the state of a work or its place within an established sequence. These may include a quotation from or summary of a source or a justification of the state specified. 5.3 Citations A reference to the bibliographic source or unpublished document that provides the identification of the state of the work. Format: Fritext 131

14 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 6. EDITION The placement of a work in the context of prior or later issuances of multiples of the same work. EDITION either identifies a specific work in the context of a group issued at the same time, or defines an issuance of a work in relation to previous and subsequent editions. 6.1 Number or name The identification of the specific edition to which a work belongs (e.g., 2nd edition, Kennedy edition) Impression number The number assigned to a particular item within a specific edition or production run (e.g., 20, 241). 6.3 Size The total number of works created in a particular production run (e.g., edition of 250, unlimited edition). 6.4 Remarks Any comments or notes about the identification of the edition of a work, which may include a summary of the source of this information, a justification of the edition chosen, or notes about previous or subsequent editions and how they differ from this work. 6.5 Citations A reference to the bibliographic source, unpublished document, or other source that identified the edition of the work. 7. MEASUREMENTS Information about the size, shape, scale, and dimensions of a work of art or architecture. 7.1 Dimensions The numerical dimensions of a work or the range of dimensions of items in a group (e.g., 23.9 x 35.8 x 8.3 cm, 76 x 41 x 39 feet, 56.8 cm (diameter), sheets range from 20.3 to 49 cm height) Extent The part of the work that has been measured (e.g., image, overall, secondary support) Type The kind of dimension taken of a particular area or part of an object or work (e.g., height, width, depth, circumference) Value The numerical value of the dimension taken of a work (e.g., 76, 23.9). 5. UTGÅVA OCH EXEMPLAR ** Definition: Namn eller benämning på utgåva och/eller nummer på det aktuella exemplaret inom utgåvan samt utgåvans storlek. Exempel: Jubileumsutgåva 1952, exemplar 3 av 125 Format: Fritext Kommentar: Främst tillämpbart för grafiska tyck, multiplar och serieproducerade objekt. Kommentar: Placerar objektet i en kontext avseende tidigare och senare utgåvor och/eller objektets placering inom en utgåva. Nummer eller benämning på utgåva Definition: Nummer eller benämning på utgåva Exempel: Andra utgåvan ; Originalutgåva Nummer på exemplar Definition: Nummer på det aktuella exemplaret Exempel: 3 Utgåvans storlek Definition: Utgåvans storlek Exempel: MÅTTUPPGIFTER *** Information om objektets storlek, format och skala 6.1 Mått *** Information om objektets storlek, t.ex. "Ram: h. 45 x br. 67 x dj. 3 cm". Består av strängen som bör vara repeterbar Typ av mått *** Definition: Anger vilken del av objektet som mätvärdet avser Exempel: Underlag ; Ram ; Passepartout Format: Kontrollerad ordlista Dimension *** Definition: Anger vilken dimension av objektets utsträckning som mätvärdet refererar till. Exempel: Höjd ; Diameter Format: Kontrollerad ordlista Mätvärde *** Definition: Numeriskt värde för den uppmätta utsträckningen Exempel: 34 ; 45,6 Format: Fritext 132

15 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt Unit The unit of measurement used (e.g., inches, feet, centimeters) Qualifier A word or phrase that elaborates on the nature of the dimensions taken of the work (e.g., maximum, irregular, with base) Date The date when the measurement was determined, or a range of dates when a historical measurement was known to be valid (e.g., May 1970, ). 7.2 Shape The outline, form, or characteristic configuration of a work, or part of a work, including its contours (e.g., round, hexagonal). 7.3 Size The conventional designation for the dimensions or proportion of a work, as determined by the type of object (e.g., halfplate, elephant folio, U.S. women s size 10). 7.4 Scale The ratio between the size of a work or object and the size of another object (e.g., 1:10, 1/4 inch = 1 foot, lifesize). 7.5 Format A general term used to describe the configuration, proportion or size of a work (e.g., longline, VHS, Beta). 7.6 Remarks Additional notes or comments pertinent to the measurement of a work, or the interpretation of evidence regarding the source of the measurements, which may include an assessment of the accuracy or precision of the measurements, or offer explanations or elaborations on its size, shape, format, or scale. 7.7 Citations The source from which the measurements were obtained Måttenhet *** Definition : Enhet som mätvärdet anges i. Exempel: Centimeter ; Kilo Kommentar: Centimeter rekommenderas som standard för alla längdvärden. Format: Kontrollerad ordlista Bestämning Definition: Ord eller fras som förtydligar mätvärdet Exempel: Maxmått ; Oregelbunden Datum Definition: Datum då mätning gjorts 6.2 Form * Definition: Objektets from Exempel: Rund ; Oval ; Hexagonal Kommentar: Kan även registreras i 8. Fysisk beskrivning 6.3 Formatbenämning * Definition: Konventionell benämning på föremålet storlek Exempel: Folio ; Stordia Format: Kontrollerad ordlista 6.2 Skala ** Definition: Förhållandet mellan storleken på en skalenlig avbildning eller ritning och storleken på det avbildade/ritade Exempel: 1:10 ; 1: Format: Fritext Kommentar: Tillämpbart främst för kartor samt skalenliga ritningar och modeller. 6.3 Teknikformat * Definition: Generell beskrivning av objektets tekniska format Exempel: TIFF ; JPEG Kommentar: Digitala och elektroniska objekt liksom objekt som fordrar någon form av teknisk utrustning för att kunna uppfattas/betraktas måste även beskrivas mera djupgående. En sådan beskrivning kan t.ex. göras i dataelement 7. Material och teknik samt i 8. Fysisk beskrivning. 133

16 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 8. MATERIALS AND TECHNIQUES The substances or materials used in the creation of a work of art or architecture, as well as any production or manufacturing techniques, processes, or methods incorporated in its fabrication. This includes a description of both the materials used to create the work and the way in which they were put together. 8.1 Description A prose description of the technique, media, and support of the work (e.g., oil on canvas, eggtempera paint with tooled goldleaf halos on panel, Carrara marble on granite base). 8.2 Extent The specific part of a work composed of a certain material manufactured or created using a particular technique (e.g., surface, statue, base, backing board). 8.3 Processes or Techniques The means, method, process, or technique by which a material was used in the creation of a work Name 7. MATERIAL OCH TEKNIK *** Beskrivning av de material objektet består av och den teknik som använts för att skapa objektet. 7.1 Beskrivning *** Definition: Generell beskrivning i fritextform av de material objektet består av samt med vilken teknik det har utförts. Exempel: Olja på duk ; Penna och brunt bläck, förhöjd med täckvitt, på papper ; Offsettryck på halvblankt papper ; Svart/vit förstoring på albuminpapper Format: Fritext Kommentar: Syftet med detta dataelement är att på ett vedertaget, språkligt korrekt och lättförståeligt sätt informera om objektets material och teknik. Detta dataelement bör ligga till grund för utskrifter. För återsökningar används standardiserade termer i följande element (7.2.15). 7.2 Kontrollerade termer *** Beskrivning av material och teknik med kontrollerade termer. Komplement till 7.1 i syfte att möjliggöra tillförlitliga återsökningar. Dataelementen bör konstrueras så att de bildar en repeterbar sträng enligt följande modell: Utsträckning Roll Material Teknik Redskap Hela Medium Bläck Teckning Penna Hela Underlag Papper Utsträckning ** Definition: Anger vilken del av föremålet material och teknikbeskrivningen avser. Exempel: Underlag ; Medium Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Teknik *** Den metod och redskap som använts vid utförandet av objektet Teknik *** The name of a process or technique used in the Definition: De metoder, processer eller tekniker som tillämpats creation of a work (e.g., drawing, sculpting, painting, för att bearbeta eller använda ett material vid skapandet av impasto, gilding, burnishing, overpainting, timberframed). objektet. Exempel: Måleri ; teckning ; grafik Implement The name of any implement or tool used to create the work using the process or technique recorded in MATERIALS AND TECHNIQUES PROCESSES OR TECHNIQUES (e.g., pen, chisel, air brush, palette knife). 8.4 Materials An identification of the materials used to create the work of art or architecture. Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Redskap ** Definition: Benämning på de redskap som använts vid framställningen av objektet. Exempel: Penna ; Pensel ; Stift Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Material *** Benämning på de material som objektet består av samt deras roll, färg och ursprung 134

17 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt Role The role that a material plays in the composition of the work (e.g., medium, support) Name The type of material of which a work is composed (e.g., bronze, oil paint, ink, graphite, chalk, laid paper, wood, canvas, burlap sacking, adobe) Color The color of the material of which a work is composed (e.g., white, vivid yellow) Source The geographic place from which the materials used to create the work originated (e.g., Carrara (Tuscany, Italy), Australia, probably Enugu state (Nigeria)) Marks A description and identification of marks inherent in or applied to the material before it was fashioned into the work, including watermarks and stationers stamps or marks (e.g., foolscap, fleurdelys above a banded shield) Date The date or range of dates at which a particular mark in a material was in widespread use (e.g., ca ca. 1752, before 1574). 8.5 Actions An identification and description of any actions to be performed during the execution of the work (e.g., dance, recitation) Roll ** Definition: Specificering av den roll materialet har i objektet Exempel: Underlag ; Sekundärt underlag ; Medium Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Materialnamn *** Definition: Benämning på de material som objektet består av samt deras roll, färg och ursprung Exempel: Oljefärg ; Duk ; Bläck ; Papper Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Färg * Definition: Benämning på den färg materialet har Exempel: Brunt [bläck] ; Grönt [tryck på etsning] Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Kommentar: Tillämpas endast för monokroma material och/eller objekt Utvinningskälla * Definition: Geografisk plats varifrån materialet som använts för att utföra objektet är hämtat/utvunnet. Exempel: Carrara [för marmor] Format: Kontrollerad ordlista, repeterbart Kommentar: Endast ett mindre antal objekt torde bestå av material där denna information är relevant att ange Märke * Definition: Beskrivning eller identifiering av märke som finns i det obearbetade materialet Exempel: Vattenmärke i form av druvor Kommentar: Tillämpbart för papper som försetts med tillverkarens vattenmärke. Datum Definition: Datum eller period då märke var vanligt förekommande Kommentar: Denna information hör inte till objektet Aktion Definition: Information om aktiviteter som skall utföras i samband med framförandet av ett verk 8.6 Remarks Notes on the identification of the materials, techniques, or actions used in the creation of the work. 8.7 Citations References to the sources of the information included in any of the MATERIALS AND TECHNIQUES subcategories, including sources that helped identify a particular material or technique. 135

18 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 9. FACTURE A detailed discussion of the way in which the work was made, including an assessment of its workmanship or characteristics of execution, the construction methods used, or the specific applications of techniques. 9.1 Description A prose description of the facture of the work of art or architecture (e.g., Fuseli has applied his wash from the upper left to the lower right, most clearly evident in the lowerright quadrant, indicating that he drew the work with his left hand. Although he was apparently ambidextrous, Fuseli created most of his important drawings with his left hand; the direction of the shading may, therefore, be used as a test of authenticity in his graphic work). 9.2 Remarks Notes or comments pertinent to the facture of a work and the interpretation of evidence surrounding it. 9.3 Citations References to sources in which information about the facture of a work appears. 10. PHYSICAL DESCRIPTION A description of the appearance of the work expressed in generic terms, without reference to the subject depicted. This includes the names of any recognizable patterns, motifs, or textures used in the decoration of the work. 10:1 Physical appearance Description of salient aspects of the physical appearance of the work and its decoration, including design elements and pattern names (e.g., Carpet is kilim type, with smooth, flat surface. Field is decorated with 15 medallions which are connected by stylized scrolling vine motif; medallions contain various flowers and fruit trees with small birds; borders are decorated with alternating geometric designs and arabesques) Indexing terms Indexing terms that characterize the physical description of the work (e.g., medallions, scrolling foliage, floral patterns, geometric patterns, arabesques) Remarks Additional information, comments, or notes about the description of the physical appearance of the work Citations References to bibliographic sources or unpublished documents that provided the basis for the information recorded in PHYSICAL DESCRIPTION. FRAMSTÄLLNING/UTFÖRANDE Detaljerad beskrivning av objektets utförande och hur framställningen gått till Kommentar: Kan registreras i 7.1 Teknik och material, beskrivning eller 8. Fysisk beskrivning 8. FYSISK BESKRIVNING *** Allmän beskrivning av föremålets utseende och karakteristik. 8.1 Fysisk beskrivning *** Definition: Allmän beskrivning av föremålets utseende och karakteristik Exempel: Oval målning med rektangulär ram av drivet och förgyllt silver. Försedd med täckglas Format: Fritext Kommentar: Innefattar inte beskrivning av motiv (se 17. Motiv). Objektets historik beskrivs i 26. Beskrivning och historik Beskrivningsterm Definition: Indexterm för beskrivning 136

19 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 11. INSCRIPTIONS/MARKS A description of distinguishing or identifying physical markings, lettering, annotations, texts, or labels that are a part of a work or are affixed, applied, stamped, written, inscribed, or attached to the work, excluding any mark or text inherent in materials Transcription or description 9. PÅSKRIFTER OCH STÄMPLAR *** Avskrift och beskrivning av signaturer, påskrifter, inskriptioner, stämplar och sigill som finns på objektet 9.1 Beskrivning *** Definition: Avskrift och beskrivning av signaturer, påskrifter, inskriptioner, stämplar och sigill som finns på objektet Exempel: Signerad: C.L. Sundborn 1897 [i rött bläck nere till höger] ; Stämpel: Tre kronor i en cirkel [präglad stämpel uppe till vänster] Format: Fritext Kommentar: Delar av informationen kan separeras i ett antal underelement vilka redovisas direkt nedan Avskrift * The transcription or description of the content of the Definition: Avskrift och beskrivning av signaturer, påskrifter, inscription, mark, or text, which includes the material inskriptioner, stämplar och sigill som finns på objektet or medium in which the inscription, mark, or text was Exempel: C.L. Sundborn 1897 executed; its support if it is on a separate piece affixed to the object; the method by which the Format: Fritext inscription, mark, or text was produced; and a brief description of the content or appearance of the inscription or mark (e.g., signed and dated upper right: Rembrandt f. / 1635; inscribed on the foot with partially preserved name of painter Euphronios and illegible name of the potter) Type The kind of inscription, stamp, mark, or text written on or applied to the work (e.g., signed, dated, colophon, collector s stamp, hallmark) Author Typ av påskrift * Definition: Anger vilken typ av påskrifter som finns på objektet Exempel: Signerad ; Påskrift ; Stämpel Format: Kontrollerad ordlista Namn på den som utfört påskriften The name or a phrase identifying the author or person Definition: Utskrivning av namn på den person vars signatur responsible for the mark, inscription, or text found on finns på objektet a work (e.g., Rembrandt van Rijn, unknown). Kommentar: Om det är en signatur framgår det fullständiga namnet av 12. Tillkomst Location The position on the work where an inscription or mark is found (e.g., upper right, foot, within letter block, verso, over main entrance) Typeface/Letterform The name or a descriptive phrase that identifies the typeface or script used in an inscription (e.g., open letters, Gothic script) Date The date when an inscription or mark was added to a work (e.g., 1635, ca. 515 BCE, 18th century) Remarks Additional notes or comments on the authorship, interpretation, or significance of an inscription Plats för påskrifter/stämplar * Definition: Anger på vilken plats påskriften finns Exempel: Nere till höger ; På baksidan Format: Fritext Typsnitt Definition: Benämning av typsnitt eller beskrivning av bokstavsform Datum Definition: Datum då påskriften gjorts 137

20 Obligatoriska dataelement, Dataelement för bildobjekt 11.8 Citations A reference to a bibliographic source where the mark or signature is described or transcribed, or where information about a mark or inscription was found. 12. CONDITION/EXAMINATION HISTORY 10. TILLSTÅNDSDOKUMENTATION ** An assessment of the overall physical condition, Beskrivning av föremålets fysiska tillstånd samt uppgifter om characteristics, and completeness of a work of art or när, av vem och typ av åtgärd som vidtagits architecture at a particular time. This includes examinations of the work under special conditions, such as ultraviolet light, but excludes interventions or treatments that alter the condition of a work, such as restoration or conservation Description Prose description of the overall physical condition, characteristics, and completeness of a work (e.g., The marble is in stable condition...there is evidence of iron staining along the left and right edges of the relief) Type The kind of examination made of the work s condition (e.g., examination, raking light, autoradiography, Xray spectroscopy) Agent The name of the individual who performed an assessment of the condition of the work, together with his or her role or title and institutional affiliation, if appropriate (e.g., Simon Martin (Conservation Scientist, National Gallery of Art, Washington, DC); Fra Pamarancio (clerk, Santa Maria Novella, Florence, Italy)) Date The date when an examination took place, or when a work was known to have been in a particular condition (e.g., December 12, 1991; early 17th century) Place The location, studio, or laboratory where the examination of the condition of a work took place (e.g., Conservation Analytical Laboratory (Smithsonian Institution, Washington, DC)) Remarks Any additional notes on the condition or examination of a work and the assessment of its condition, including the interpretation of results or the source of information Citations References to the sources of information about the condition or examination of a work, including published and unpublished material Tillståndsbeskrivning ** Definition: Beskrivning av föremålets allmänna fysiska tillstånd Exempel: Känsligt färgskikt med tendens till färgresning ; Äldre, mörknade retuscher i övre delen av målningen. Format: Fritext Kommentar: Även information om när, var och av vem tillståndsrapporten är upprättad bör ingå i detta dataelement såvida inte separata dataelement för denna information finns. Typ av undersökning Kan beskrivas i Konservator/undersökt av * Definition: Namn på den som utfört undersökningen Kommentar: Kan även beskrivas i Datum för undersökningen * Definition: Datum då tillståndet undersökts Kommentar: Kan även beskrivas i 10.1 Plats Kan anges tillsammans med 10.3 Konservator eller i

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14 Design Vad är design? Vad är arkitektur? Architectural Pa:erns Designprinciper Design Pa:erns UML Domain Driven Design Domänmodell Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1: METS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Begrepp för elektroniska arkiv och digitalt bevarande. Översättning av OAIS & Begrepp för arkivenheter i olika standarder

Begrepp för elektroniska arkiv och digitalt bevarande. Översättning av OAIS & Begrepp för arkivenheter i olika standarder Nordiskt Arkivakademi Boden 0- november 2009 Begrepp för elektroniska arkiv och digitalt bevarande Översättning av OAIS & Begrepp för arkivenheter i olika standarder 2009-- Magnus Geber OAIS på svenska

Läs mer

Acano cospace Solution

Acano cospace Solution Acano cospace Solution Acano Klienten Snabbstarts Guide Acano 1.0 October 2013 Innehåll Contents 1 Introduktion 3 2 Hålla en ad-hoc audio and video möte 4 3 Skapa ett cospace 5 4 Ansluta till ett cospace

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable VARMFRZINKADE BELÄGGNINGAR HOT DIP GALVANIZED COATINGS Granskad av Reviewed by Lars Åke Nilsson Tjst Dept. GUM2 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (11) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator

Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator Magnus Cullberg Application Engineer, Bentley Systems Arbetsflöde för Dynamiskt Samarbete Arbete pågår Ordna & Publisera Granska, Analysera Förbättra Bentley

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Mappning av ADL-taxonomin till ICF

Mappning av ADL-taxonomin till ICF The International Classification of Functioning, Disability and more commonly as ICF, provides a standard language and fram description of health and health-related states. Like the first ver by the World

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Elmiljösäkring Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Skyddsjordning Med skyddsjorda menas: anslutning av utsatta delar till

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel

LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel LITTBUS BIBLIOTEK LIBRARY Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel LITTBUS - det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Bilddatabaser och digitalisering - plattform för ABM-samverkan

Bilddatabaser och digitalisering - plattform för ABM-samverkan http://abm.kb.se Bilddatabaser och digitalisering - plattform för ABM-samverkan Objektkategorier Lillie Johansson, Nationalmuseum Registreringsprinciper Objektkategorier Personer och namnformer Obligatoriska

Läs mer

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28)

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Stadsmissionens Folkhögskola Liljeholmen Stockholm Version 2.0 Allmän information Turneringen spelas i: Matsalen, Stadsmissionsens Folkhögskola Lövholmsvägen 18 Liljeholmen,

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS

CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS ALLT BÖRJAR MED. RÅVAROR UTVINNS SAMLAS IN FÖRVANDLAS TILL PRODUKTER OCH MARKNADSFÖRS MED FOKUS PÅ SPECIFIKATIONER PROBLEM? Allt som produceras men inte är materiell hårdvara

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 1 Innehåll Vad används DNS till i en AD-domän? Vad händer i en AD-domän utan

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable TILLSATSMATERIAL VID SMÄLTSVETSNING FILLER METALS FOR FUSION WELDING Granskad av Reviewed by Torgny Forsberg Tjst Dept. WEA This document and its contents is the property

Läs mer

Sveriges Filatelist-Förbund. Swedish Philatelic Federation. XpoNAT. Sverige. Sweden. Kung Oscar II 1885-1911. King Oscar II 1885-1911.

Sveriges Filatelist-Förbund. Swedish Philatelic Federation. XpoNAT. Sverige. Sweden. Kung Oscar II 1885-1911. King Oscar II 1885-1911. Sveriges Filatelist-Förbund Swedish Philatelic Federation XpoNAT V Sverige Kung Oscar II 1885-1911 Sweden King Oscar II 1885-1911 Magnus Gartrup Förord Finns det någon samlare av svenska frimärken som

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer