Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. Hur kan handeln med begagnade varor öka? en enkätstudie utifrån secondhand-butikernas perspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. Hur kan handeln med begagnade varor öka? en enkätstudie utifrån secondhand-butikernas perspektiv"

Transkript

1 abcd Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Hur kan handeln med begagnade varor öka? en enkätstudie utifrån secondhand-butikernas perspektiv Nils Johansson Examensarbete i miljöskydd och hälsoskydd Stockholms universitet 2008

2

3 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Stockholms universitet Examensarbete av Nils Johansson INSTITUTIONENS FÖRORD Denna uppsats är utförd som ett examensarbete vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet. Examensarbetet ingår som en kurs inom magisterutbildningen Miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng. Examensarbetets omfattning är 30 högskolepoäng (ca 20 veckors heltidsstudier). Handledare för examensarbetet har varit Maria Ryner, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet och Charlott Skoglund, SÖRAB. Författaren är ensam ansvarig för examensarbetets innehåll. Stockholm i oktober 2008 Anders Nordström universitetslektor, kursansvarig

4

5 Abstract This master thesis investigates recycling through second hand shops with the purpose to stress recommendations on how reuse may increase. The paper is written on commission from SÖRAB and emphasizes their ambition to increase the trade of second hand articles based on a goal in the north Stockholm waste plan. In order to achieve this objective and to increase the reuse through second hand shops within the SÖRAB-region, i.e. the municipalities of; Danderyd, Järfälla, Lidingö, Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby and Vallentuna, there is a need to identify potential obstacles and opportunities as well as propose prospective forms of collaboration between SÖRAB and second hand shops. By using information from second hand shop owners and examining and estimating the present flow of reused material through these shops suggestions for prospective forms of collaboration has been made. The research includes only the category: second hand shops, which excludes other forms of second hand such as antique shops. A questionnaire addressed to the second hand shop owners was chosen in order to include as many shops in the reserach as possible. Considering the dual character of the purpose two different forms of questionnaires were adopted; to estimate the flow of reused material a quantitative approach was selected while the explorative research on obstacles and opportunities was conducted by a qualitative method. Within the SÖRAB-area 33 second hand shops were found, five of these shops are not included in the research. For the remaining 28 second hand shops the flow of reused material was estimated to be approximately articles/year, which corresponds to about SEK/year. Assuming that the flow of reused material in the remaining second hand shops were similar to the ones included in the research a regional total of reuse can be estimated to articles/year and SEK/year respectively. Five commercial and five charity shops participated in the explorative research on obstacles and possibilities. Economical obstacles were considered to be most serious; as commercial second hand business seemed not to be a lucrative market at the same time as charity organisations risked losing their exempt from VAT. A major rent rise or imposed VAT may very likely result in second hand shops closing down. Rise the level of collection by additional collection containers; create attractive shops by furnished rooms inside the shop according to the IKEA-model; and boost the business by bringing the activity to internet where some of the opportunities suggested by the respondents as a mean to increase reuse. A close collaboration was identified as the most important measure to capture the possibilities and overcome the obstacles; partly horizontal, linking second hand shops, and partly vertical, linking second hand shops, municipalities, SÖRAB and other authorities. Based on the findings in this report the prospect to establish reuse systems on civic amenity sites should be evaluated along with new forms of partnership between the public social care and charity organisations. Different forms of incentives and systems for compensation should also be evaluated, especially if VAT will be imposed on charity organisations. These actions are also in line with the waste hierarchy where reuse is higher up in the hierarchy than recycling.

6

7 Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att belysa återanvändning via secondhand-butiker i allmänhet och hur handeln med begagnade varor kan öka i synnerhet. Uppsatsen skrevs på uppdrag av SÖRAB och utgick från ett delmål i deras Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle ; År 2012 ska minst 80 procent av invånarna uppge att de handlar med begagnade och/eller återanvända varor. För att uppnå delmålet ansågs det nödvändigt att identifiera hinder och möjligheter för att öka återanvändning inom SÖRAB-regionen, det vill säga kommunerna; Danderyd, Järfälla, Lidingö, Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna, samt att föreslå hur kommunerna/sörab kan utveckla samarbetet med secondhand-butiker. För att få en form av nulägesanalys undersöktes flöden av avfall som återanvänds via secondhand-butiker inom SÖRAB-regionen. Uppsatsen avgränsades till att endast inkludera kategorin secondhand-butiker, vilket utesluter exempelvis antikbodar. En enkätundersökning antogs vara det bästa sättet för att nå så många som möjligt i ett första steg för att därefter fördjupa undersökningen hos några aktörer. Två olika former av enkätintervjuer kom emellertid att användas i och med frågeställningarnas tvådelade karaktär; dels ett kvantitativt tillvägagångssätt för att undersöka återanvändningsflödet och dels frågeställningar om hinder och möjligheter utifrån ett kvalitativt angreppssätt. Inom SÖRAB-regionen identifierades 33 secondhand-butiker, varav fem butiker ej medverkade. För de medverkande 28 secondhand-butikerna är det sammantagna återanvändningsflödet inom SÖRAB regionen objekt/år, vilket skulle motsvara objekt/år respektive kr/år för hela SÖRAB-regionens secondhand-butiker. I den kvalitativa undersökningen om hinder och möjligheter deltog fem kommersiella och fem ideella second handbutiker. Hinder av ekonomisk karaktär ansågs vara det största hotet mot second handmarknaden, då kommersiell secondhand-försäljning är en relativt olönsam affärsverksamhet samtidigt som ideell secondhand-verksamhet hotas av momsbeläggning. En kraftig hyreshöjning respektive momsbeläggning skulle få stora konsekvenser för secondhandmarknaden. Möjligheter som kan öka återanvändningen är bland annat att öka insamlingen genom fler insamlingscontainrar; skapa attraktiva butiker genom att möblera rum inne i butiken enligt IKEA-modellen; samt att öka försäljningen genom att sprida verksamheten till Internet. För att tillvarata möjligheterna och övervinna hinder är ett nära samarbete nödvändigt, dels horisontellt, mellan secondhand-butiker, dels vertikalt, mellan secondhand-butiker, kommuner, SÖRAB samt högre instanser. Bland annat bör möjligheten att etablera återvinningssystem på återvinningscentraler utvärderas samt nya samarbetsformer mellan kommunens dagliga verksamhet och ideella secondhand-butiker. Olika former av incitament och ersättningssystem bör även ses över, i synnerhet om ideell verksamhet momsbeläggs. För trots allt borde återanvändning som befinner sig högre upp än återvinning på EU:s avfallshierarki omfattas av åtminstone samma nivåer av incitament som lägre stående avfallshanteringsformer.

8

9 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION EU:S AVFALLSHIERARKI Producentansvaret SVENSKA MILJÖMÅL Regionala och lokala mål SVENSK AVFALLSHANTERING OCH AVFALLSHIERARKIN SYFTE Avgränsning Syfte och frågeställningar DEFINITION AV BEGREPP AVFALL ÅTERANVÄNDNING För- och nackdelar med återanvändning Tidigare forskning METODOLOGI Induktion Avgränsning DATAINSAMLING Litteraturstudie Inventering Enkätens utformning Enkät en strukturerad intervju Telefonenkät frågeställning Besöksenkät frågeställning Triangulering DATAANALYS Kvalitativ dataanalys Kvantitativ analys METODKRITIK Kritik av den kvalitativa analysen Kritik av det kvantitativa tillvägagångssättet RESULTAT DET KVANTITATIVA RESULTATET FRÅGESTÄLLNING DEN KVALITATIVA ANALYSEN FRÅGESTÄLLNING Inflöde Butik Utflöde SLUTSATS AV DEN KVALITATIVA ANALYSEN DISKUSSION ÅTERANVÄNDNINGSFLÖDET VIA SECOND HANDBUTIKER INOM SÖRAB-REGIONEN MÖJLIGA SAMARBETSFORMER SAMARBETE VÄGEN TILL FRAMGÅNG Samarbetsformer för ett ökat inflöde Samarbetsformer som kan gynna second handbutiken Samarbetsformer för ett ökat utflödet AVSLUTANDE KOMMENTARER Second hand = central samhällsservice Helhetsperspektiv Vikten av nätverk Återanvändningsflödet REKOMMENDATIONER FÖR ETT FORTSATT ARBETE... 42

10 6.1 REKOMMENDATIONER FÖR ATT INFLÖDET SKA ÖKA REKOMMENDATIONER SOM KAN GYNNA SECOND HANDVERKSAMHETEN REKOMMENDATIONER FÖR EN ÖKAD FÖRSÄLJNING SLUTSATS PRAKTISKA HINDER OCH LÖSNINGAR TEORETISKA HINDER OCH LÖSNINGAR VIDARE FORSKNING BILAGA 1: INVENTERINGSKÄLLOR BILAGA 2: ENKÄTFRÅGOR OM ÅTERANVÄNDNING OCH SECOND-HAND BILAGA 3: SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT BILAGA 4: FÖRSÄLJNING I ANTALET VAROR OCH KRONOR BILAGA 5: IMPUTATION AV ANTALET KRONOR ETT OBJEKT MOTSVARAR

11 1. Introduktion I de industrialiserade länderna ökar konsumtionen av produkter och tjänster. Denna utveckling leder, trots diverse effektivitetslösningar, till ökande avfallsmängder. Data från de senaste årtionden visar tydligt på fortsatt ökande mängder hushållsavfall per person, med ca 2-3 % årligen i Sverige (PROFU 2001) och även i andra europeiska länderna (Beigl et. al. 2003). Enligt OECD (2004) har hushållens avfallsmängder ökat med ungefär 54 % i OECD-länderna mellan 1980 och I en studie utförd av Europeiska miljöbyrån (EEA 2008a) beräknades att svenskarna år 1995 genererade i genomsnitt 386 kg hushållsavfall per person. Denna mängd ökade till 482 kg per person 2005 (ibid. 1 ). Enligt Avfall Sverige (2007a) hade andelen hushållsavfall per person stigit ytterligare under 2006 till 494 kg, vilket motsvarar just en årlig ökning på ca 2-3 %. Vidare antar EEA (2008b) att avfallsmängderna för EU15-länderna 2 kommer att öka med 22 % till år 2020, vilket skulle resultera i att svenskarna kommer att generera i genomsnitt 588 kg per person år Kommunen ansvarar för omhändertagandet av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt även planeringen för omhändertagandet av allt avfall som uppkommer i kommunen (15 kap :808). Det innebär att ökade avfallsmängder är något som kommunen måste hantera i sin planering för framtidens avfallshantering. Problemet ligger inte endast i kvantiteterna utan även i avfallets kvalitet, det vill säga i form av de allt mer komplexa produkterna. För att komma till rätta med avfallsproblematiken och skapa hållbara avfallslösningar har kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna tillsammans med SÖRAB (2008) initierat en gemensam plan för avfallshantering. Tanken är att denna plan ska styra hur avfallshanteringen ska genomdrivas fram till år Ett av delmålen i avfallsplanen utgår från att handeln med begagnade/återanvända varor ska öka till EU:s Avfallshierarki Sedan 70-talet har många försök gjorts på lokal, nationell och internationell nivå att institutionalisera avfallsminimering genom att utfärda bindande riktlinjer för att uppnå en hållbar avfallshantering och minskade avfallsmängder. Det första steget inom EU togs 1975 genom Europaparlamentets och rådets Avfallsdirektiv (75/442/EEC). Direktivet begärde att de dåvarande nio medlemsstaterna skulle stödja åtgärder för att reducera kvantiteterna av vissa avfall. Baserat på detta direktiv, etablerades den första gemensamma strategin för avfallshantering (SEC (89) 934). I denna rangordnades olika strategier för första gången, varpå en avfallshierarki formulerades, under vilken avfallsminimering gavs högsta prioritet, åtföljt av återvinning och deponering. Denna utveckling följdes upp i en revidering av den gemensamma avfallsstrategi 1996 (COM (36) 399) där avfallshierarki kom att preciseras; återanvändning och material- respektive energiutvinning av avfall bör ske i de fall avfallsproduktion inte kan und- 1 Ibid. är ett latinskt utryck för på samma ställe och används när två eller flera referenser efter varandra är från samma källa. 2 Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike 1

12 vikas. Rådets resolution (EGT C 76, 11.3.) av 1997 uppmärksammar att denna hierarki inte ska följas slaviskt utan ska samtidigt vara ekonomiskt rimlig och anpassad både till den som lämnar och hämtar/hanterar avfall. Genom den temainriktade strategin för förebyggande och materialåtervinning av avfall (KOM(2005) 666 slutlig) och revideringen av ramdirektivet för avfall (75/442/EEC) under 2006 kom avfallshierarkin att formuleras enligt följande; i första hand ska avfallets mängd och farlighet minska därefter ska avfall återanvändas i så hög grad som möjligt. Om avfallet inte går att återanvända ska det materialåtervinnas. Därefter ska avfallet energiutvinnas. Om det inte går att behandla avfallet på något annat sätt är det slutligen deponering av avfallet som är det sista sättet att omhänderta avfall. Utanför EU finns exempelvis G8 gruppens 3 så kallade 3R-initiativ, vilket motsvarar en form av avfallshierarki, där 3R motsvarar Reduce, Reuse and Recycle 4. Detta indikerar att återanvändning bör ses som det näst bästa alternativet efter avfallsminimering, men före återvinning. Planen som antogs under World Summit on Sustainable Development (Johannesburg, September 2002) påkallar även efter ytterligare åtgärder (COM(2003) 301); prevent and minimise waste and maximise reuse [ ]to minimise adverse effects on the environment and improve resource efficiency Producentansvaret Det senaste instrumentet inom EU:s lagstiftning är producentansvaret, vilket bygger på principen att det är producenten som ansvarar för uppsamlingen och hanteringen av deras produkter när de har förbrukats (COM (36) 399). Tanken är att producenterna då ska tillverka mer återvinningsvänliga produkter, vilka innehåller mindre farliga och komplexa komponenter. Förhoppningsvis ska kostnaden för hanteringen av den förbrukade produkten även ingå i produktpriset (2002/96/EG). I EU har producentansvaret införts för förpackningar, returpapper, bilar, däck samt elektriska- och elektroniska produkter. Avfallshierarkin ska tillämpas även på producentansvaret. Enligt direktivet för elektroniska produkter (2002/96/EG) är en av utgångspunkterna (18) att; När så är lämpligt bör återanvändning av WEEE 5 [ ] prioriteras. I de fall återanvändning inte är att föredra bör allt separat uppsamlat WEEE sändas till återvinning. Vidare förordar artikel 7 punkt 1 att återanvändning av hela apparater ska prioriteras. Produkter och dess komponenter måste även designas så att återvinning/återanvändning underlättas (art 4). 1.2 Svenska miljömål Sveriges inträde i EU 1995 innebar att svensk avfallshantering underkastades EU:s regelverk och policy. Av denna anledning har regeringen fastställt i proposition 1997/98:145, där Sveriges miljömål introduceras, att avfallshierarkin är grundpelare för svensk miljöpolitik. Omhändertagandet av avfall i Sverige ska följaktligen följa en bestämd prioriteringsordning. Dessutom ska miljöbalken (1998:808) tillämpas enligt portalparagrafen så att återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. I de svenska miljökvalitetsmålen (prop 2000/01:130) benämns avfallshantering främst under delmål 15 för God bebyggd miljö. Där framgår det att mängden deponerat avfall ska minska och återvinningen öka. Vidare förordas även att den totala mängden 3 Group of eight (G8) beslut är ej bindande utan utformar gemensamma ståndpunkter och rekommendationer, vilka dock väger tungt för stora internationella organisationer som världsbanken, IMF, OECD och EU (Dobson 2007). 4 Det vill säga i ordning; minimering, återanvändning och återvinning 5 Waste Electrical and Electronic Equipment 2

13 genererat avfall inte ska öka. Dessa mål återkommer även i Sveriges avfallsplan (Naturvårdsverket 2005) där det likväl fastslås att EU:s avfallshierarki gäller som tumregel för Sverige. Dessa nationella riktlinjer är rekommendationer riktade mot Sveriges län och kommuner Regionala och lokala mål Stockholms län har regionaliserat miljökvalitetsmålen (Stockholms länsstyrelse 2006) och anger bland annat att mängden deponerat avfall ska minska i länet samt att matavfall ska i ökad grad återvinnas genom biologisk behandling. Kommunen är den instans som ansvarar för insamling och omhändertagande av avfall (15 kap :808). Solna stad har som en av utgångspunkterna i deras översiktsplan (Solna stad 2006) att verka för avfallsminimering, återanvändning, återvinning och ett miljöriktigt omhändertagande av avfall. Andra översiktsplaner i länet är inne på samma spår; Sundbyberg (2001) önskar att kraftigt minska avfallsmängderna; Täby kommun (1992) ska öka återanvändning/återvinning; och Järfälla avser enligt deras kommande miljöpolicy att främja (SÖRAB 2008); återanvändning, återvinning och annan hushållning med material, råvaror och energi. 1.3 Svensk avfallshantering och avfallshierarkin Avfallshanteringen är till synes styrd av olika regelverk på olika nivåer i samhället. Dessa internationella, nationella och lokala åtaganden har emellertid inte påvisat någon märkbar minskning av avfallsmängderna, viket bland annat framgår av de ständigt ökande kvantiteterna av hushållsavfall i Sverige (EEA 2008a). Ofta ges dock intrycket av att den svenska avfallshanteringen idag är hållbar och att avfallet är en del av ett kretslopp; Svensk avfallshantering är framgångsrik (Avfall Sverige 2007a). Detta härleds ofta till de stora mängder hushållsavfall som återvinns. Under 2006 återvanns 95 % av allt hushållsavfall i Sverige genom materialåtervinning, energiutvinning eller biologisk behandling (ibid.). Bara en mindre del deponerades. Merparten av hushållsavfallet inom Stockholmsområdet blir idag till energi i Högdalenverket eller i Uppsala (SÖRAB 2008). Att huvuddelen av hushållsavfallet energiutvinns istället för deponeras är utifrån den ovan nämnda avfallshierarkin visserligen både önskvärt och ett steg i rätt riktning. I och med att avfallshierarkin utgör utgångspunkten för svenskt avfallshantering bör dock högre steg på avfallshierarkin vara eftersträvansvärda i form av återanvändning och avfallsminimering. Idag saknas dock klara strategier för hur en sådan transformation av avfallshanteringen skall gå till. Av denna anledning syftar denna uppsats till att föreslå hur återanvändningen kan öka och därigenom ta ett ytterligare steg högre upp i avfallshierarkin. 1.4 Syfte Detta arbete skrivs på uppdrag av SÖRAB och utgör även huvudmomentet i kursen Examensarbete i miljö och hälsoskydd på Stockholms universitet. Utgångspunkten för arbetet går att finna i det utställningsförslag som under maj månad 2008 ligger till grund för en tilltänkt avfallsplan för SÖRAB-regionen (2008). I denna går det att läsa att det övergripande målet för avfallshantering är att; Avfallshanteringen [ska år 2020] ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. För att uppnå detta mål har 8 delmål formulerats i avfallsplanen tillsammans med strategier för att fullgöra delmålen till Ett av dessa delmål syftar till att öka och stimulera återanvändningen i regionen; År 2012 ska minst 80 procent av invånarna uppge att de handlar med begagnade och/eller återanvända varor. I strategin för detta delmål föreslås att undersöka förutsättningar och hinder för ett utökat samarbete [samt att] föreslå lämpliga samarbetsområden. 3

14 1.4.1 Avgränsning Undersökningen avgränsas geografiskt till SÖRAB-regionen, det vill säga kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Undersökning avgränsas till återanvändning som passerar mellanhänder, vilket utesluter bland annat Internethandel, bakluckeloppis och annan form av direkt återanvändning. Empiriskt material har således samlats in från second handaffärerna lokaliserade till de ovan nämnda kommunerna. I och med att kommunerna främst är ansvariga för hanteringen av hushållsavfall 6 kommer fokus endast att läggas på avfall från hushåll och därmed utesluts avfall från affär och industri. En vidare diskussion om avgränsning och urval sker under kapitel Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet för denna uppsats är att identifiera hinder och möjligheter för att öka återanvändning inom SÖRAB-regionen samt att föreslå hur kommunen och SÖRAB kan utveckla samarbetet med second handbutiker. Därtill efterfrågar SÖRAB en ökad kännedom om flöden av avfall som återanvänds inom SÖRAB-regionen. Följande frågeställningar har formulerats: Hur stort är återanvändningsflödet via secondhand butiker inom regionen? Vilka hinder finns för second handmarknaden? Vilka möjligheter finns för second handmarknaden? Hur kan ett samarbete mellan SÖRAB/kommunen och second handbutiker utvecklas? Undersökningen är målinriktad och utgår från att öka förståelsen för hur handeln med begagnade varor kan öka. Svaren på frågeställningarna sammanfattas genom att lämpliga rekommendationer föreslås. Dessa kommer dels att utgå från praktiska rekommendationer, vilka riktas till second handbutiker och kommunen, dels teoretiska rekommendationer om fortsatt utvärdering och/eller forskning, vilka riktas främst mot universitetet men även Regeringskansliet. Tanken är att formulera ett första steg till en gemensam strategi som syftar till att öka återanvändningen. 6 Hushållsavfall definieras enlig Miljöbalken 5 kap 2 som; avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet 4

15 2. Definition av begrepp 2.1 Avfall Avfall definieras enligt artikel 1 i direktiv 2006/12/EG som varje föremål, ämne eller substans som ingår i de kategorier som anges i bilaga I och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Beroende på hur återanvändning definieras kan återanvändning av objekt kategoriseras till avfall såväl som icke-avfall. En uppdelning kan exempelvis göras mellan en tvålflaska som återanvänds genom att fyllas på med en refillpåse och kläder som slängs i en insamlingscontainer på en återvinningsstation. När innehållet i en tvålflaska tar slut kan den slängas eller användas återigen genom att köpa en refillpåse. I det senare fallet är det inte meningen att göra sig av med tvålflaskan, vilket alltså innebär att denna typ av återanvändning hamnar per definition utanför avfallsbegreppet. Medan kläderna som skänks bort avses att bortskaffas och går in i avfallsflödet. Denna form av återanvändning bör därför formellt beaktas som avfall ända fram till objektet återanvänds 7. Om objekt som säljs via annons inkluderas blir uppdelningen inte lika enkel, då det förvisso är meningen att göra sig av med dessa objekt, alltså per definition avfall. Men samtidigt skickas dessa objekt direkt till en andra användare, och förpassas därför aldrig till kommunens insamlingssystem för avfall. Sammantaget föreslår detta att det finns en definitionsproblematik och att återanvändning kan beaktas som icke-avfall om återanvändning per definition innebär att ett objekt användes mer än en gång. På grund av gränsdragningsproblematik och återanvändningens många ansikten kan begreppet många gånger vara svårt att tolka. 2.2 Återanvändning Det finns idag inte någon entydig definition av begreppet återanvändning. Enligt Avfall Sveriges (2007b) ordlista är definition av återanvändning; användning av en kasserad produkt utan föregående förädling. Denna definition utelämnar dock en stor del av begreppets omfång. Inte minst då Svenska Akademin (2008) definierar kassation som; handling(en) att förklara något för odugligt, oanvändbart, att förkasta, utmönstra, utrangera. Många second handbutiker erhåller objekt som har donerats, snarare än kasserats. Samtidigt som säljannonser i tidningen knappast innehåller kasserade varor enligt svenska akademins definition. För om objekten i fråga hade ansets odugliga eller oanvändbara hade de knappast bytt ägare utan förpassats till annan form av avfallshantering såsom återvinning alternativt deponering. I den europeiska lagstiftning, definieras återanvändning i ett fåtal direktiv relaterat till specifika avfallsflöden, som exempelvis direktiven om förpackningar (94/62/EG), uttjänta fordon (2000/53/EG) och elektroniska produkter (2002/96/EG). Definitionen av återanvändning är visserligen mer öppen i direktiven, men ytterst fokuserad på den enskilda tillämpningen av just den produkten, exemplifierat av direktivet för uttjänta fordon (art 6 (2)); återanvändning: varje förfarande genom vilket komponenter från uttjänta fordon används i samma syfte som de är utformade för. En mer generell definition av begreppet har antagits av paraplyorganisationen RRUSE 8 (2007); An action or operation by which components or whole products are used for the same purpose for which they were conceived. Denna allmänna definition är ur allmän synpunkt inte heller helt perfekt, då en bokstavlig tolkning riskerar att utesluta de objekt som återanvänds genom att de uppfyller en ny funktion. 7 Gränsen för när ett avfall slutar vara ett avfall är idag under diskussion i EU. Nya direktiv väntas inom kort. Troligen kommer avklassificeringen baseras på att det finns en marknad för avfallet och att det ej medför negativ miljöpåverkan (se vidare Avfall Sverige 2008). 8 Reuse and Recyling European Union Soical Enterprises. 5

16 Exempelvis kan en plastpåse från affären som används till soppåse anses falla utanför denna definition, i och med att objektet används i ett nytt syfte. Gränsdragningen är som tidigare nämnt inte alldeles enkel; är användandet av en annan funktion än den ursprungliga verkligen återanvändning? Om ovanstående exempel kan tyckas vara återanvändning, kan det bero på att det ursprungliga syftet med soppåsar är att förvara? Den allmänna definitionen av återanvändning, att använda ett objekt återigen, anses för uppsatsen syfte vara alltför allmängiltigt. Uppsatsen fokuserar på återanvändning via mellanhänder och alltså objekt som avses att bortskaffas och byter ägare. Återanvändning hamnar i detta fall inom EU:s definition av avfall. Utifrån detta kan återanvändning definieras som: Ett förfarande som innebär att komponenter eller hela produkter byter innehavare och används enligt det ursprungliga syftet För- och nackdelar med återanvändning Det finns ekologiska, ekonomiska såväl som sociala fördelar med återanvändning, vilket medför att återanvändning kan tolkas vara ett viktigt hjälpmedel för att nå en hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling antas sedan Riokonferensen 1992 omfatta ömsesidig ekologisk, ekonomisk och social utveckling (Corell och Söderberg 2005). Den kanske mest uppenbara ekologiska fördelen med återanvändning är energi- och resursbesparingar som uppkommer genom att ersätta många engångsprodukter (Salhofer et. al. 2007) och därigenom undvika nyproduktion (French 2008). Detta innebär även sekundära vinster i form av exempelvis minskade utsläpp och en besparing på exempelvis 37 kg/person/år vid återanvändning av kläder (ACRplus 2007), då utvinning av jungfruliga resurser och dess transport inte är nödvändig (SDU 2004). Att återanvända objekt medför i regel att avfallshanteringsbehovet och dess kostnader minskar (French 2008), då många av de återanvända objekten aldrig de facto kasseras utan används åter. Många delar av återanvändningsförfarandet, såsom uppsamlingen, renovering och reparationer av objekt, kan samtidigt många gånger erbjuda människor, som står utanför arbetsmarknaden, jobb och utbildning (Woolridge et. al. 2006). Vidare möjliggör även återanvändning billiga högkvalitetsprodukter, vilket passar låginkomsttagare och andra eftersatta grupper (ibid). Återanvändning kan i vissa fall innebära att rengöring, reparation och transport får miljömässiga kostnader, då uppsamlingsobjekt kan exempelvis vara lokaliserat långt från butik. Att sortera och förbereda objekt som ska återanvändas är ofta tidskrävande, i synnerhet om objekten inte är hela och funktionella, vilket medför en ekonomisk kostnad (se exempelvis; Bailey, 1995; Scarlett, 1991; Schaumberg och Dolye, 1994; Delong, 1994). En allmänt förekommande kritik mot återanvändande är att äldre objekt, ofta vitvaror, kan vara toxiska eller konsumera mycket energi 9, vilket kan överväga fördelarna med att förlänga objektets brukbarhet (Truttman och Rechberger 2006). Återanvändning av sådana produkter riskerar dessutom att förhindra att nya lösningar når marknaden (ibid). Av denna anledning kan det ur ett ekologiskt såväl som ekonomiskt perspektiv många gånger vara nödvändigt att i varje enskilt fall jämföra för- och nackdelarna mellan återanvändning, återvinning och nyproduktion. 9 Se vidare; frys (Horie 2004); tvättmaskin (Stahel 1991); diskmaskin, mikrovågor, video (Billigmann et al 1995); dataskärm (Soldera 1995); TV (Schlogl, 1995). 6

17 2.2.2 Tidigare forskning En del forskning har bedrivits för att fastställa återanvändningens egentliga potential genom jämförande livscykelanalyser, där återanvändning ställs mot nyproduktion. Rüdenaur et. al. (2004) och Steiner et. al. (2005) kom fram till att det varken är ekonomiskt eller ekologiskt försvarbart att byta ut en 20-årig gammal tvättmaskin. Schichke et. al. (2003) framhåller att detsamma tycks gälla för gamla datorer eftersom själva produktionsfasen ger upphov till högre miljökostnader än ett långtgående brukande av objektet. Återanvändning av frysar tycks dock vara diskutabelt (Sun och Vrints 2005), Steiner et. al. (2005) vidhåller dock att även frysar bör återanvändas. Truttman och Rechberger (2006) har visat att ett förlängt brukande av ett hushålls vitvaror kan minska den sammanlagda energikonsumtionen med 12 % jämfört med återvinning och nyinköp. Stora energivinster kan även göras vid återanvändning av kläder enligt Woolridge et. al. (2006). Vid återanvändning av 1 ton polyester krävs endast 1,8 % av den energi som behövs för att manufakturera samma mängd ur jungfruliga ämnen, på motsvarande sätt kräver återanvändningen av 1 ton bomull endast 2,6 % av energin jämfört med nyproduktion. Återanvändning är emellertid ett brett begrepp. Inom industrin har forskning på temat främst fokuserat på hur interna flöden kan återanvändas i form av exempelvis avloppsvatten (se exempelvis; Into et. al. 2004) och biprodukter (se exempelvis Andreola et. al. 2008). Hur externa flöden återanvänds inom industrin och samhället är emellertid sämre kartlagt och har utförts framförallt i samband med olika former av produktreturnering (t.ex. French 2008; French och LaForge 2006). Flödesanalyser av hushållens återanvändning är i likväl väldigt begränsade i synnerhet i Sverige men även i andra länder. Till undantagen kan paraplyorganisationen Furniture Re-use Network s (FRN 2008) beräkning av återanvändningsflödet inom koncernen nämnas samt Science Application International Corporation s (SAIC) (2000) uppskattning av antalet ton av avfall som är återanvändbara i New York City. Forskningen om återanvändning har även berörts inom humaniora, och då ofta i samband med konsumtion och second hand som ett kulturellt begrepp. Bland annat har Tim Coopers (2005) diskuterat hur produkters livslängd kan öka genom ökad ekologisk effektivitet, längre produkthållbarhet och långsammare konsumtion. Second handverksamheten som sådan har fått mindre uppmärksamhet inom den akademiska traditionen. Inom sociologin har emellertid forskning bland annat beskrivits av Hackney (2005) med utgångspunkt att second hand är ett kulturellt fenomen som skapar identitet. Få om ens någon forskning har dock bedrivits utifrån second handbutikernas perspektiv. Sammanfattningsvis har återanvändning endast studerats teoretiskt som en form av kulturellt uttryck eller som ett led i hållbar konsumtion. Praktiskt har forskningen avgränsats till att undersöka potentialen av att återanvända produkter. Ingen tycks dock ställa sig frågan hur samhällets återanvändning av objekt ska öka. Fokus är idag nästan uteslutande på hur industrin kan öka återanvändningen internt. Därför krävs en undersökning som dels kan beskriva nuläget, det vill säga hur mycket som återanvänds i samhället idag, dels en explorativ ansats som kan formulera hur denna återanvändning kan öka. 7

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB Pilot study on e-commerce at Stora Enso Packaging

Läs mer

Undersökningsmetoder för ökad validitet och reliabilitet till låga kostnader

Undersökningsmetoder för ökad validitet och reliabilitet till låga kostnader EXAMENSARBETE 2005:112 CIV Undersökningsmetoder för ökad validitet och reliabilitet till låga kostnader En studie i samarbete med Nolia AB ANDREAS ANDERSSON MATTIAS JOHANSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Luleå

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Det textila företagets arbete med affärsmodeller

Det textila företagets arbete med affärsmodeller Examensarbete för: Kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås 2014-07-15 Rapportnr 2014.12.02 Det textila företagets

Läs mer

KOMPONENTAVSKRIVNING INOM KOMMUNAL REDOVISNING COMPONENT DEPRECIATION IN MUNICIPAL ACCOUNTING. Nytt explict krav från och med år 2014

KOMPONENTAVSKRIVNING INOM KOMMUNAL REDOVISNING COMPONENT DEPRECIATION IN MUNICIPAL ACCOUNTING. Nytt explict krav från och med år 2014 KOMPONENTAVSKRIVNING INOM KOMMUNAL REDOVISNING Nytt explict krav från och med år 2014 COMPONENT DEPRECIATION IN MUNICIPAL ACCOUNTING New explicit requirement from 2014 Examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

MODERN MARKNADSFÖRING I

MODERN MARKNADSFÖRING I MODERN MARKNADSFÖRING I EN TRADITIONELL BRANSCH EN STUDIE OM HUR FÖRETAG KAN SKAPA KUNDLOJALITET INOM MÖBELBRANSCHEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Mirza Abusafiyyah Mattias Johansson VT 2010:MF24 Förord

Läs mer

Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring?

Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring? Företagsekonomiska Institutionen Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring? - En studie baserad på mikro- och småföretag inom Uppsala

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ 2003:032 SHU EXAMENSARBETE Elektronisk handel MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Kostnader under osäkerhet

Kostnader under osäkerhet ISRN: Magisteruppsats Linköpings Universitet Vårterminen 2008 HFÖD71, 30 Hp Kostnader under osäkerhet Kalkylering av reparations- och underhållskontrakt Uncertainty in costs Cost accounting for repair

Läs mer

Kommunikationskanaler i ett byggprojekt - En studie om vilken inverkan olika kommunikationskanaler har vid förändring av ett arbetssätt

Kommunikationskanaler i ett byggprojekt - En studie om vilken inverkan olika kommunikationskanaler har vid förändring av ett arbetssätt Kommunikationskanaler i ett byggprojekt - En studie om vilken inverkan olika kommunikationskanaler har vid förändring av ett arbetssätt Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad

Läs mer

En undersökning om tillväxtsvårigheter bland småföretagare i Gävle kommun

En undersökning om tillväxtsvårigheter bland småföretagare i Gävle kommun Institutionen för Urbana Studier EK103A, Företagsekonomisk fördjupningskurs 61 90 hp Kultur och Samhälle En undersökning om tillväxtsvårigheter bland småföretagare i Gävle kommun English title: A study

Läs mer

Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering. Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg

Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering. Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg Indicators for a resource efficient waste handling Maria Elander David Holmström

Läs mer

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Institutionen för ekonomi Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel

Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel FEK 591 Magisteruppsats Januari 2007 Företagsekonomiska institutionen Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel Författare: Sine Harmant Maria Sjöstedt Handledare:

Läs mer

Projektledning inom offentliga organisationer

Projektledning inom offentliga organisationer Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Informatik Lisbeth Heen Maria Nordmark Projektledning inom offentliga organisationer En studie av projektledares användning av planeringsmetoder Magisteruppsats

Läs mer

VSaaS: Drivkrafter för betalningsvilja

VSaaS: Drivkrafter för betalningsvilja VSaaS: Drivkrafter för betalningsvilja Förord Detta examensarbete har skrivits under våren 2012 i samarbete med avdelningen New Business på Axis Communications AB, och markerar slutet på vår civilingenjörsutbildning

Läs mer

Planer är inget; planering är allt

Planer är inget; planering är allt ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 10/00686 SE Planer är inget; planering är allt Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren VT 2010 Handledare Peter

Läs mer

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag The road to success with or without a business plan Janis Cakste, Josefine Dracke och Ariam Kelemeworki Examensarbete 15 hp Grundnivå

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Faktorer som generellt påverkar bostadssäljares val av fastighetsmäklare

Faktorer som generellt påverkar bostadssäljares val av fastighetsmäklare Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom Kandidatutbildningen Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling nr. 193 Faktorer som generellt påverkar bostadssäljares val av fastighetsmäklare

Läs mer

Offentlig upphandling av livsmedel - En studie om olika inköpsmodeller

Offentlig upphandling av livsmedel - En studie om olika inköpsmodeller Institutionen för ekonomi och IT Avdelningen för företagsekonomi Kandidatuppsats, 15 hp i företagsekonomi Offentlig upphandling av livsmedel - En studie om olika inköpsmodeller Kursens namn: Examensarbete

Läs mer

Mobil handel, tillit & sociala medier

Mobil handel, tillit & sociala medier Mobil handel, tillit & sociala medier En kvalitativ undersökning i hur sociala medier påverkar tillitsskapandet i samband med mobil handel Johan Olofsson Marcus Jonsson Institutionen för informatik Systemvetenskap

Läs mer

Risksamhället, konsumenten och producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter

Risksamhället, konsumenten och producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter INSTITUTIONEN FÖR TEMATISK UTBILDNING OCH FORSKNING EXAMENSARBETE C-UPPSATS Risksamhället, konsumenten och producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter Amanda Engman Linköpings Universitet,

Läs mer

Årsredovisningen - jakten på nyckeltal

Årsredovisningen - jakten på nyckeltal Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 15 hp VT 2008 Årsredovisningen - jakten på nyckeltal Författare: Ann-Britt Westdahl Handledare: Paula Liukkonen Setareh Moradi Elin

Läs mer

- Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson

- Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson Drivkrafter bakom strategisk affärsutveckling - Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer