Konferens 2012 A B S T R A C T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens 2012 A B S T R A C T"

Transkript

1 Konferens 2012 A B S T R A C T Försvarshögskolan 29-30/11 Campus Karlberg 2012

2

3 Innehållsförteckning sid Vetenskap och profession på lika villkor 1 Utvärdering och utveckling av VFU-konceptet inom Försvarshögskolan Verksamhetsintegrerat lärande 2 kursdeltagare presenterar sina projektplaner Verksamhetsförlagd utbildning 3 studerandes uppfattningar av mötet mellan praktik och teori Ämne eller ordning och reda 4 lärarstudenters prioriteringar och dilemman utifrån handledares feedback under VFU-perioden Sjuksköterskestudenters erfarenheter av klinisk utbildning 5 i två nordiska länder en prospektiv studie Vaddå praktikchock! 6 om lärarstudenters möte med verksamhetsutövningen Samverkan kring högskolemässig verksamhetsförlagd utbildning 7 en pågående aktivitet Samverkan mellan näringsliv/offentlig verksamhet, yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning 8 Ledarintelligens, självkänsla och personlighetsdrag före och efter deltagande i UGL 9 Att utveckla kunskap om matematiksvårigheter med utgångspunkt från lärares kunskap och erfarenhet 10 Att synliggöra lärares lärande i processhandledning 11 Utbildning och Integration 12 om hur invandrade akademiker integreras inom högre utbildning Akademisk kunskapssyn och arbetslivskultur 13 Hinder eller möjlighet för AIL? Dialog och cogenerativt lärande som kompetensutvecklingsmöjlighet? 14 Innovativ forskningsdesign och komplexitet 15 Reflekterande ledarskap och lärande 16 Leadership intelligence, self-esteem and personality traits before and after participation in UGL 17 "You have to use your brain, heart and soul" 18 A new model of Leadership Intelligence

4

5 Abstract 1 Vetenskap och profession på lika villkor - Utvärdering och utveckling av VFU- konceptet inom Försvarshögskolan Leif Karlsson, Högskolan Kristianstad Kristina Johansson, Högskolan Väst Jörgen Dimenäs, Högskolan i Borås I maj 2011 engagerades en extern bedömargrupp med uppdrag att granska Försvarshögskolans VFU-koncept. Uppdragsgivarna efterlyste en extern kritisk granskning som kan ligga till grund för revidering av befintlig kurs och programstruktur inför Högskoleverkets granskning av officersprogrammet år Utvärderingen presenterades i form av en rapport för nyckelpersoner vid Försvarshögskolan i februari Rapporten vilar på insamlade data från tre olika källor; styrdokument, platsbesök och intervjuer med lärare och kadetter samt examensarbeten. Utvärderingen visar på att arbetet med att förankra VFU:n i en akademisk diskurs har startat men kräver tid och insatser på olika områden för att kunna lyckas. Miljön på VFU-skolorna har ingen tradition av att vara högskolemässig och studierna och studiemiljön färgas alltför mycket av ett gymnasialt tänkande och brist på självstudier medan det reflekterande kritiska inslaget inte är tillräckligt utvecklat. Som en följd av utvärderingen startades vid Försvarshögskolan under våren 2012 ett arbete med att ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa kvalitén i de verksamhetsförlagda delarna av officersutbildningen. Kvalitetsarbetet och implementeringen av de åtgärder som den leder fram till kommer att ske under hösten 2012 och våren en tar sin avstamp i resultatet från utvärderingen men tar också upp det åtgärdspaket som Försvarshögskolan tog fram under våren 2012 samt de svårigheter implementeringen innebar och fortfarande innebär. Under sessionen ges möjlighet till viktigt erfarenhetsutbyte med kollegor och forskare från olika fält avseende de möjligheter och svårigheter man ställs inför vid akademisering av en yrkesutbildning Interaktiv session 1

6 Abstract 2 Verksamhetsintegrerat lärande kursdeltagare presenterar sina projektplaner Leif Karlsson, Högskolan Kristianstad Kristina Johansson, Högskolan Väst Björn Cronquist, Högskolan Kristianstad Ingmar Jönsson, Högskolan Kristianstad Irene Persson, Högskolan Kristianstad Mariann Persson, Högskolan Kristianstad Elisabet Radeklev, Högskolan Kristianstad Under hösten 2011 gav Högskolan Kristianstads och Högskolan Västs högskolepedagogiska centra i samverkan med VILÄR en gemensam högskolepedagogisk kurs med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursen gav möjligheter till ett unikt erfarenhetsutbyte mellan lärare från olika högskolor och ämnesområden. Ett viktigt moment inom kursen var framskrivandet av en design för ett utvecklingsarbete inom fältet verksamhetsintegrerat lärande samt en design för hur denna implementering skulle kunna utvärderas. Projektarbetet skedde huvudsakligen i grupp. En kollegial granskning skedde under ett avslutande internat där deltagarna fungerade som kritiska vänner. Under sessionen presenteras ett urval av projektplanerna i form av korta powerpointintroduktioner varefter det ges möjlighet till interaktion med författarna och ta del av deras posters. Projektidéerna, bakomliggande pedagogiska tankar och spännande förslag på implementering ger utrymme för diskussion, återkoppling och nätverkande. Interaktiv session 2

7 Abstract 3 Verksamhetsförlagd utbildning - studerandes uppfattningar av mötet mellan praktik och teori Ewa Olstedt, Försvarshögskolan Lena Geijer, Stockholms universitet Målsättningen för akademiska yrkesutbildningar är att förbereda de studerande för en specifik profession. Enligt Gardner (2009) är målet för den akademiska yrkesutbildningen att träna de studerande i en bestämd profession och samtidigt ge inblick i de viktigaste vetenskapliga sätten att tänka. I denna studie jämförs två akademiska yrkesutbildningar som skall kombinera en vetenskaplig grund och ett kritiskt tänkande med praktiska kunskaper. Utbildningarna genomgår en förändringsprocess som får konsekvenser för både professionsidentitet, villkor för lärande, yrkesspråk och professionsutveckling i stort. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur VFU-verksamheten uppfyller examensmålen med avseende på framförallt de generiska färdigheterna, enligt HL kap. 1 8, och hur de studerande uppfattar mötet mellan praktik och teori under VFU. Det empiriska materialet består av enkäter och fokusgruppssamtal med studenter som genomgår sin senare del av utbildningen till lärare och officer. Studien tar bl.a. sin utgångspunkt i Giddens (2007) struktureringsteori som betraktar organisationer som kulturer, vilka kan identifieras genom regler och rutiner och därigenom studeras och läras genom praktisk och diskursiv medvetenhet, dvs. genom de olika uttrycksmedlen i en dialog. Resultatet visar att båda utbildningarna enligt de studerande bidrar med att utveckla analytiska färdigheter, informationssökning och skriftlig kommunikationsfärdighet. Att det kritiska tänkandet utvecklas under utbildningen framhåller lika många som anser att det inte utvecklas, vilket också stämmer överens med utveckling av muntlig kommunikation. Skillnaden mellan de studerande på de olika utbildningarna visar sig främst i frågan om utbildningen uppfyller kraven för akademisk utbildning där hälften av studerande på officersutbildningen anser att utbildningen inte uppfyller kraven i jämförelse med lärarstuderande där övervägande anser att utbildningen uppfyller kraven. 3

8 Abstract 4 Ämne eller ordning och reda lärarstudenters prioriteringar och dilemman utifrån handledares feedback under VFU-perioden Jörgen Dimenäs, Högskolan i Borås Anita Norlund, Högskolan i Borås Kerstin Kolback, Högskolan i Borås Christer Wede, Högskolan i Borås Verksamma lärare signalerar olika grad av tydlighet för eleverna och deras föräldrar vad som är viktigt i undervisningen. Man uttrycker vad elevernas vistelse i skolan ska leda till och vilka värderingar som efterfrågas. Lärare som exempelvis betonar att känna till begreppet demokrati är helt nödvändigt eller det mest väsentliga är att ni lär er ta eget ansvar uttrycker medvetet eller omedvetet att en särskild företeelse prioriteras, nämligen relationen mellan ämnesspecifikt innehåll å ena sidan och värdefrågor å den andra. Hur denna relation förstås och hanteras är betydelsefullt för vilka möjligheter eleverna har att förstå vad målen med skolans verksamhet egentliga innebörd är. Syftet med föreliggande studie är att presentera hur lärarstudenter efter sin slutliga verksamhetsförlagda utbildning hanterar och förstår relationen mellan ämnesspecifikt innehåll och värdefrågor i undervisningen. Undersökningens data erhålls genom intervjuer av lärarstudenter och studien bygger på Bernsteins pedagogiska kodteori, vilken erbjuder ett redskap för att förstå relationen mellan de typer av ord och företeelser som lärarstudenterna involverar i sin undervisning och som ingår i deras uppdrag att främja såväl värderelaterat som ämnesspecifikt innehåll. Intervjustudien består av kvalitativt kategoriserade utsagor från 16 lärarstudenter som nyligen fullgjort en sex veckors slutlig VFU. Resultatet av intervjuerna med lärarstudenter är att de involverar spänningar och dilemman som kommer till uttryck i en utbredd tvehågsenhet. Det är oundvikligt med en spänning; spänningen ingår i undervisningen med en automatik. Denna automatik innebär emellertid inte att det är likgiltigt hur relationen tar sig uttryck. Tvärtom, vilka olika typer av värde- och ämnesmässiga hållningar som uppmuntras har betydelse. Med tanke på att det är värderingar som olika prioriteringar och motiveringar bygger på, värderingar som i olika grad underlättar att fullfölja uppdraget om en skola för alla, bör undervisningen vara ideologiskt medveten. 4

9 Abstract 5 Sjuksköterskestudenters erfarenheter av klinisk utbildning i två nordiska länder en prospektiv studie Elisabeth Jonsén, Umeå universitet Bakgrund: Klinisk verksamhetsförlagd utbildning utgör en viktig del av sjuksköterskeutbildningen och har stor betydelse för studentens lärande och utveckling till professionell sjuksköterska. Studier har visat att verksamhetsförlagd utbildning kan vara av bristande kvalitet och en mindre bra erfarenhet för studenter. För att utveckla och stödja god kvalitet i klinisk verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeutbildningen samarbetar två högskolor i Finland och ett universitet i Sverige i ett gemensamt projekt. Denna delstudie presenterar resultat om sjuksköterskestudenters erfarenheter av sin första och andra kliniska utbildnings period. Syftet med denna prospektiva studie var att beskriva och jämföra finländska och svenska sjuksköterskestudenters skattade erfarenheter av kvalitén i klinisk verksamhetsförlagd utbildning efter deras första kliniska utbildningsperiod år 2009 och andra kliniska utbildningsperiod år Metod: Sjuksköterskestudenterna (n=109) bestod av tre grupper; grupp 1 bestod av 53 svenska studenter (SWE), grupp 2 bestod av 42 finländska studenter med svenska som modersmål (FIN1); grupp 3 bestod av 14 finländska studenter med finska som modersmål (FIN2). Data insamlades (år 2009 och 2010) med ett instrument Students Experiences of Clinical Education (SECE) som innehöll 64 påståenden graderade från ett till fyra. De områden som skattades var: klinisk handledning, lärande i klinisk utbildning, målsättningar i klinisk utbildning och reflektion i klinisk utbildning. Insamlat data evaluerades med statistisk analys. Resultatet visade att studenterna i både Finland och Sverige skattade klinisk handledning (p=0.008) och målsättningar i klinisk utbildning (p=0.010) lägre år 2010 i jämförelse med år År 2009 skattade de svenska studenterna (n=53) klinisk handledning (p=0.023) och lärande i klinisk utbildning (p=0.000) lägre än de finländska studenterna (n=56). År 2010 skattade de finländska studenterna klinisk handledning (p=0.047) lägre än de svenska studenterna. Konklusion: Målsättningar i klinisk utbildning skattades lägre år 2010 trots att studenterna var ett år äldre och hade mer studenterfarenhet. Anledningen till detta bör studeras ytterligare samt även orsaken till variationen vad gäller klinisk handledning. 5

10 Abstract 6 Vaddå praktikchock! om lärarstudenters möte med verksamhetsutövningen Ingamay Larsson, Högskolan i Borås Annika Rydin, Högskolan i Borås I professionsutbildningar förs ett resonemang kring hur högskoleförlagd kontra verksamhetsförlagd utbildning kan förebygga en eventuell praktikchock när studenten påbörjar sin yrkesutövning efter examen. Ansvariga för lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning möter relativt ofta studenter vilka antyder att utbildningen inte alltid överensstämmer med den verksamhetsutövning man utbildas för. Det finns tecken på att läraryrket har förändrats och att statens intentioner med skolan bör sättas i relation till faktorer som exempelvis segregation och kultur. Syftet med denna studie är att belysa hur studenter och VFU-lärare uppmärksammar möjligheten att utföra uppdraget i verksamhetsutövningen i relation till lärarutbildningen. Studien tar sin utgångspunkt i Bronäs & Selander (2006) vilka problematiserar bakomliggande föreställningar kring begreppen teori och praktik. En professionsutbildnings uppgift är att skapa dels en yrkesidentitet och ett yrkesspråk menar Selander. Som student samt ny i yrket behöver man därför stöd för att bli delaktig i och kunna utveckla en kollektiv kompetens, vilket utgör en utmaning både för lärarutbildning och skola. Selander uppmärksammar vikten av att gå från ett jag till ett vi. Undersökningen utgörs huvudsakligen av fallstudier vilket innebär att forskaren följer några nyexaminerade lärare och dennes mentor under introduktionsåret. Data analyseras utifrån såväl sociologisk- som sociokulturell teoribildning i vilken datainsamlingsmetoderna består av observation och intervjuer av student och VFU-lärare. Urvalet av skolor sker med segregationsproblematiken som bakgrund. Resultatet förväntas belysa och tematisera hur studenter och VFU-lärare, samt nyexaminerade lärare och mentorer i mötet med den så kallade praktikchocken. Vidare förväntas studien ge upphov till en diskussion av vikten av att man i lärarutbildningen kan stödja student och VFUlärare, för att försöka introducera studenten i verksamhetsutövningen som den ser ut idag, samt eliminera att en s.k. praktikchock ska uppstå. Referenser; Bronäs, A. & Selander, S. (2006) (Red). Verk, Verklighet. Teori och praktik i lärarutbildning. Stockholm: Nordstedts. Interaktiv session 6

11 Abstract 7 Samverkan kring högskolemässig verksamhetsförlagd utbildning en pågående aktivitet Monica Dahlgren, Mälardalens högskola Kvaliteten inom VFU är ett gemensamt intresse och ansvar för högskola och vårdverksamhet genom Högskoleverkets krav på högskolemässig klinisk utbildning samt Socialstyrelsens krav på yrkesmässig kompetens. Ett problem kan vara att studenten upplever att vården och utbildningsmålen motsäger varandra. Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) vid Mälardalens högskola och Västmanlands sjukhus i Landstinget Västmanland har gemensamt utformat ett s k intentionsdokument avseende utbildningar innefattande VFU inom ovanstående landsting. Intentionsdokumentet är en konkretisering och tillämpning av avtal gällande dessa utbildningar där avtalet preciseras i två nivåer. Intentionsdokumentet beskriver kriterier och samverkansformer för högskolemässig verksamhetsförlagd utbildning. Handlingsplaner på förvaltningsnivå beskriver hur genomförandet ska motsvara kvalitets- kriterierna i intentionsdokumentet. Syftet är att säkerställa en högskolemässig VFU. Handlingsplan för VFU har framtagits i samverkan utifrån intentionsdokumentets syfte, innehåll och anvisningar. Genom kombinationstjänsten klinisk adjunkt med förankring vid både verksamhet och högskola, har utbildningens och akademins intressen tillvaratagits i arbetet. I handlingsplanen har följande beskrivits. Organisation och samverkan, kunskapsmål, undervisande förhållningssätt, studenternas medverkan, utveckling och tillvaratagande av akademiskt ämnesdjup och pedagogisk kompetens samt hur verksamheten präglas av en kritisk och kreativ miljö. Handlingsplanens grundpelare är en handledningsmodell där lärande utgår från studentens och patientens livsvärld med tydlig ansvarsfördelning samt reflektion. Implementering, genomförande samt uppföljning av handlingsplanen leds av utvecklingschef vid förvaltningen i samverkan med avdelningschef vid HVV. I handledningsmodellen inryms funktionen huvudhandledare som finns närmast studenten under dennes VFU. Kliniska adjunkter, förvaltningens utvecklare, klinikernas avdelningschefer samt huvudhandledare genomför kontinuerligt tillsammans detta kvalitetsarbete. Genom regelbundna möten under ledning av klinisk adjunkt blir huvudhandledarna väl insatta i utbildningen och dess kunskapsmål med aktuella lärandemål. Exempel på integrering är att huvudhandledarna planerar handledningen utifrån aktuella lärandemål som på så sätt kan uppnås under VFU. En kontinuerlig integrering mellan vårdverksamhet och utbildning vid högskolan sker sålunda på alla verksamhetsnivåer samt berörda organisationer från avtal och utbildningsplaner till studentens lärande. 7

12 Abstract 8 Samverkan mellan näringsliv/offentlig verksamhet, yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning Susanne Gustavsson, Högskolan i Skövde Projektet har sin bakgrund i kravet på samverkan mellan gymnasial yrkesutbildning och arbetsplatser avseende behovet av nyutbildades kompetens/anställningsbarhet. Det genomförs inom ramen för yrkeslärarutbildningen och i nära samverkan med de yrkesutbildningar där studenter genomför sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Blivande yrkeslärare har som uppgift att arbeta med konkreta utvecklingsprojekt som rör såväl samverkan som kvalitetsutveckling av yrkesutbildning. Studentprojekten handleds av högskolans lärare. Parallellt med studentprojekten genomförs följeforskning, dels för att stödja processen, dels för att utveckla generell kunskap. Projektets övergripande syfte är att utveckla en nyskapande och hållbar samverkan mellan näringsliv/offentlig verksamhet, gymnasial yrkesutbildning (ungdomsutbildning och vuxenutbildning) och yrkeslärarutbildning/annan högskoleutbildning. Studenternas projekt har som mål att skapa hållbara och innovativa lösningar på utveckling av yrkesutbildning i samarbete mellan arbetsplatser och gymnasieskolor. I projektet avser vi att pröva och parallellt studera hur yrkeslärarutbildning kan bidra till att utveckla nya former för reell samverkan. Den akademiska högskoleutbildningens fokus på vetenskaplighet och yrkesförankring gör att den blivande läraren får prova kvalitetsutveckling med stöd av handledning, men också blir involverad i praktiknära forskning. Under hösten 2012 planerar och genomför en grupp lärarstudenter insatser som stödjer samverkan genom att arbeta med "skarpa projekt" i nära samarbete med sina VFU-skolor. Parallellt med studenternas arbete studeras processen med utgångspunkt i perspektiven: yrkesutbildning på vetenskaplig grund och med arbetslivsanknytning, yrkesämnets didaktik och yrkeslärares lärande. Under 2013 planeras en fortsättning av lärarstudenters insatser i yrkesutbildningens kvalitetsutveckling. Studien kommer att genomföras i nära samarbete med deltagande studenter. Datainsamlingen under hösten 2012 kommer i första hand att utgöras av studentens dokumentation under respektive projekt samt intervjuer med studenter. en ägnas åt att beskriva projektets inledande faser och identifierade hinder och möjligheter i första hand utifrån perspektiven yrkesutbildning på vetenskaplig grund och med arbetslivsanknytning. 8

13 Abstract 9 Ledarintelligens, självkänsla och personlighetsdrag före och efter deltagande i UGL Maria Ekegren, Studieförbundet Vuxenskolan Sedan 1981 har ledarutbildningen UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) varit en grundkurs för blivande officerare och är idag ett mycket använt koncept även inom näringsliv och offentlig förvaltning. Kursens mål är i enlighet med inbjudan bl.a. att få ökad förmåga att arbeta med reflektion, förstå känslors inverkan, kunna ta och ge utvecklande feedback, förstå hur värderingar påverkar ledarskap samt förstå behovet av olika ledarstilar. Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det förelåg skillnad i följande variabler: ledarintelligens (emotionell, rationell och själslig intelligens), självkänsla (bas-, förvärvad och prestationsinriktad) och personlighetsdrag före resp. efter deltagande i UGL. Ledarintelligens är en ny ledarskapsmodell (Ronthy, 2006) och ett frågeformulär som bygger på denna teori är under utveckling. Ett annat syfte med studien var därför att undersöka begreppsvaliditeten hos detta instrument. Studien omfattade 125 ledare (M = 38,5 år, SD = 7,8), varav 82 kvinnor. Samtliga genomgick ledarutvecklingsprogrammet UGL under Tre självskattningsformulär användes i studien. Före och direkt efter utbildningen undersöktes samtliga variabler, efter sex månader endast ledarintelligens. Resultatet visade signifikant skillnad före resp. direkt efter utbildning gällande emotionell intelligens, rationell intelligens, själslig intelligens, bassjälvkänsla, bitterhet, psykisk ångestbenägenhet, stresskänslighet samt social konformitet. De självskattade ökningarna i ledarintelligens kvarstod i nivå efter sex månader. Resultat från korrelationsprövningar indikerade teoretiskt rimliga samband. Då den självskattade nivån av den emotionella, den rationella samt den själsliga intelligensen uppmätte högre resultat efter deltagande i UGL i föreliggande studie, verkar det som att denna kompetensutvecklingsinsats möjligen kan ha bidragit positivt till ökad ledarintelligens hos deltagarna. 9

14 Abstract 10 Att utveckla kunskap om matematiksvårigheter med utgångspunkt från lärares kunskap och erfarenhet Lena Nilsson, Högskolan Väst Många lärare deltar i kompetensutveckling. Tidigare var det ofta fristående ämneskurser på grund- eller fördjupningsnivå. Numera erbjuds masterprogram som ska ge fördjupade kunskaper för kvalificerad yrkesutövning eller förberedelse till forskarutbildning. Studien genomförs i kursen Matematik i specialpedagogiska perspektiv som behandlar matematiksvårigheter, ett komplext och nybildat forskningsområde (Lunde 2011). Det råder oenighet om hur matematiksvårigheter ska undersökas och hur stor andel det handlar om. Ca 1-3 % anses ha specifika matematiksvårigheter medan % har bristande matematisk förståelse i något avseende vilket till viss del kan förklara försämrade resultat i internationella undersökningar som TIMSS (Skolverket 2010). Att öka elevers konceptuella förståelse är en central del i att motverka matematiksvårigheter. Kursdeltagarna har lång yrkeserfarenhet. Några undervisar elever med specifika matematiksvårigheter, andra är förskollärare med intresse för små barns matematik, klasslärare eller matematiklärare till exempel för vuxna i arbetsmarknadsåtgärder. Kursen ingår i ett masterprogram med inriktning mot specialpedagogik som är ett tvärvetenskapligt område där medicinska perspektiv till stor del dominerat. Det är angeläget att stärka pedagogiska och didaktiska perspektiv inom området specialpedagogik. Hur kan lärares kunskaper och erfarenhet främja elevers matematikförståelse? Hur kan lärares erfarenheter stärka det pedagogiska perspektivet i specialpedagogik? Kursens syfte är att öka förståelsen för komplexiteten i matematiksvårigheter och hur man kan arbeta för att främja matematikförståelse. Kursen utformas som cogenerative learning och dialogseminarier (Elden & Levin 1991; Lennerstad 2012) vilket innebär kommunikation mellan kursdeltagarna genom texter och examinerande seminarier. Vid seminarierna delas förberedda reflektioner utifrån litteratur och erfarenhet. En uppgift för seminariet är att formulera frågor till sin egen praktik. Frågor och idéer sammanfattas för fördjupat lärande och långsiktiga samtal mellan yrkeserfarna och forskare för att formulera praktikers kunskap för utvecklad praktik och frågor för fortsatt forskning i examensarbeten. Kursen genomförs under ht 12 och preliminära slutsatser presenteras. Interaktiv session 10

15 Abstract 11 Att synliggöra lärares lärande i processhandledning Ewa Wictor, Högskolan i Halmstad Ingrid Nilsson, Högskolan i Halmstad Inom forskning framträder betydelsen av kunskap om meningsskapande och lärande i processhandledning (Åberg, 2009, Franke, Arvidsson, & Gustafsson 2007). Syftet är att undersöka skriftlig examination av processhandledning och att bidra med kunskap om lärandets innehåll, interaktion och identitetsskapande. Ett multimodalt perspektiv används, inriktat på synliggörande av representationer av meningsskapande och lärande (Kress, 2009, Scollon & Scollon, 2003). Sex lärare i olika skolkontexter som Komvux, gymnasieskola och grundskola, såväl i kommunala som fristående skolor, genomförde processhandledning 2011 (Nilsson & Wictor, 2012). Examinationen innebar författande av en berättelse eller rapport, om ett valt fenomen i processhandledning relaterat till individuell handledning med VFU-student/er och analyserad utifrån upplevt lärande i processhand- ledning. Kurslitteratur, Löw (2011) och Tveiten (2010), användes för reflektion relaterad till yrkeserfarenheter av individuell handledning. Resultaten visar att fenomenet reflektion från processhandledning dominerar, genomförd som samtal i dialogform med lärarstudenter. Innehållet i reflektionerna berör lärarstudenternas lärarroll, ofta med avseende på interaktion med elever och lärarens ledarförmåga. Förmågor att interagera på ett positivt sätt med elever ses som en förutsättning att kunna omsätta goda ämneskunskaper. Ett multimodalt perspektiv innebär synliggörandet av flera sätt som tal, skriftspråk bild, layout m.m. och talspråk framlyfts som avgörande för handledningssamtal, om samtalet kan föras på en jämbördig nivå med en lyssnande och bekräftande handledare. Texterna visar att lärarna uppfattar en beredskap att använda kunskaper från processhandledning genom förslag på utveckling av individuell handledning till processhandledning, gärna med handledare som kan ge handledning på handledning. Förslag innebär också transformation av processhandledningsmodeller till individuell handledning. Kunskap om lärandet har synliggjorts på en teoretisk nivå och på en uppfattad praktisk nivå. Resultaten visar också på variationer i layout och akademiskt skrivande som verkar positionera författarna differentierat i spänningsfältet mellan teori och praktik. Ytterligare kunskaper om lärande i handledning omsatt i handling är dock viktiga för att stärka lärandet om processen. 11

16 Abstract 12 Utbildning och Integration- om hur invandrade akademiker integreras inom högre utbildning Majid Jaffari, Högskolan i Borås Under de två sista decennierna av talet kom invandrare och flyktingar till Sverige med olika bakgrundsvariabler, d.v.s. olika utbildningsbakgrund, motiv och heterogenitet i fråga om klass, kön och etnicitet. Idag bekräftas bilden av att arbetslösheten är betydligt högre bland högutbildade utrikesfödda. Chansen att komma in på arbetsmarknaden är mindre för personer med ett annat namn, utseende, annan hudfärg, eller religiös tillhörighet främst personer som kommer från Asien och Afrika. Det är inte bara problem för personer med invandrarbakgrund att få tillgång till arbete, utan deras situation inom arbetslivet är ett annat stort problem. Sedan ett särskilt teoretiskt och praktiskt utbildningsprogram för arbetslösa akademiker med utländsk bakgrund infördes 1995 har högre utbildningen öppnat sig mot utrikesfödda akademiker. Syftet med studien var att beskriva och förstå, hur invandrade akademiker uppfattar och upplever sina kompletterande högskolestudier i relation till arbetslivet och mötet med det svenska samhället. Metoden utgick från en kvalitativ analys av djupintervjuer av utländska akademiker med olika bakgrund i fråga om utbildning och kultur. Analysen utgick från Jürgen Habermas teori om samhällsbeskrivning, utveckling och kommunikation. Resultatet visar att den högre utbildningen strukturen är både stödjande och hindrande. Struktur som stöd handlar om möjligheten inom akademisk miljö, kompetens, grupparbete, studentperspektiv, lärande miljö och stöd. Hinder handlar om språkbrister, belastning, kultur krock, regelverket, svårigheter med validering och tillgodoräknande. Studenterna anser att det bästa sättet att förbättra språket, uppdatera ämneskompetens och sociala koder efter introduktionsutbildningar vid lärosäter är arbetsintegrerat lärande. En av de centrala slutsatserna är, att den politiska och ekonomiska maktstrukturen är den sammanhållande länken för att integrera invandrade akademiker inom högre utbildning och därefter i arbetslivet. Arbetsintegrerad utbildning utgör en plattform för invandrade akademiker inom högre utbildning utifrån den pedagogiska strukturen. Integrationen i alla aspekter mellan människor i samhället sker företrädesvis genom det kommunikativa handlandet. Interaktiv session 12

17 Abstract 13 Akademisk kunskapssyn och arbetslivskultur Hinder eller möjlighet för AIL? Eddy Nehls, Högskolan Väst För att lärande och kunskap skall kunna utvecklas i samverkan mellan olika typer av aktörer är det viktigt att det finns en ömsesidig förståelse för likheter och skillnader i synen på centrala begrepp, som till exempel: kunskap, lärande och kompetens. Det är en aspekt av AIL/VIL som är underutvecklad. Skissar på en artikel på detta tema (en fortsättning på det jag talat om på VILÄR tidigare) där jag ger min syn på, dels hinder och möjligheter för utveckling av ett verksamhetsintegrerat lärande, inom både akademin och arbetslivet. Dels på kunskap som en process, inte ett mål. Kunskap kan aldrig beställas fram, ny och världsledande kan ingen bli genom att sätta upp det som ett mål. Kunskap växer inte där man vill, den växer där den kan. Och den kommer i skov, ofta som ett resultat av slumpen. Annars är det ingen ny kunskap. Per definition. Viljan att veta och önskan om att ha kontroll över kunskapsprocessen är därför en paradox, ett hinder för utvecklingen. Kunskap är en process, ett kontinuerligt sökande, och insikt om detta menar jag är avgörande för att nå framgång med det verksamhetsintegrerade lärandet. Kunskapsproduktion sker överallt genom olika former av utbyten, vilket gör att man ständigt är på väg mot förståelse. Och det är viktigt att alla inblandade parter gör sig medveten om detta. Målet med sökande måste vara sekundärt, just för att främja utbyte av kunskap och erfarenheter. Verksamhetsintegrerat lärande uppstår vidare i mötet mellan kompetenser, inte mellan akademiker och arbetslivsföreträdare. Ömsesidig avsaknad om detta, tillsammans med bristande insikter om parternas förutsättningar, utgör de största hindren för utvecklande av VIL och AIL. Artikeln som jag talar utifrån handlar om dessa frågor, och om hur man kan arbeta konkret för att upplösa hindren för kunskapsutveckling. 13

Utbildning & Lärande. education & learning. Tema: Utmaningar och perspektiv på verksamhetsförlagt lärande 1/2012

Utbildning & Lärande. education & learning. Tema: Utmaningar och perspektiv på verksamhetsförlagt lärande 1/2012 Utbildning & Lärande education & learning 1/2012 Tema: Utmaningar och perspektiv på verksamhetsförlagt lärande En tidskrift som utges av avdelningen barns, ungas och vuxnas lärande vid Högskolan i Skövde

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan.

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. THAT THEY LISTEN SIMPLY A study of parents' perception regarding participation and influence

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

VEM BLIR LÄRARE OCH VARFÖR?

VEM BLIR LÄRARE OCH VARFÖR? VEM BLIR LÄRARE OCH VARFÖR? Utgångspunkter för en studie med fokus på lärarstudenters sociokulturella bakgrund och dess betydelse för högskolestudier och yrkesval Birgitta Davidsson Marianne Dovemark Solveig

Läs mer

Adekvat utbildning? Enhetschefer uppfattning om deras yrkesroll och utbildning. Yordanos Gebremariam & Matilda Waltin. Rapport 2013ht00763

Adekvat utbildning? Enhetschefer uppfattning om deras yrkesroll och utbildning. Yordanos Gebremariam & Matilda Waltin. Rapport 2013ht00763 Rapport 2013ht00763 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik C, 15 hp Adekvat utbildning? Enhetschefer uppfattning om deras yrkesroll och utbildning Yordanos

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER. Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet

FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER. Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet Värt att notera Forskning pågår professioner ger en överblick av utbildningsvetenskaplig forskning om

Läs mer

De första sex åren En studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeslivshistorisk ingång

De första sex åren En studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeslivshistorisk ingång De första sex åren En studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeslivshistorisk ingång De första sex åren En studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeslivshistorisk

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Att bli bättre lärare

Att bli bättre lärare Att bli bättre lärare Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan Laila Gustavsson Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 12 Doktorsavhandlingar

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten KANDIDATUPPSATS Sammanfattning Titel: Ledaren är den våg som driver skeppet framåt En kvalitativ studie om ledarskap, där kompetensutveckling av produktionsledare, en ledarskapsmodell och en medarbetarundersökning

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan.

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Självständigt arbete Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Författare: Hanna Karlsson Helen Larsson Handledare: Elisabet Frithiof

Läs mer

Rätten att definiera sig själv i mötet

Rätten att definiera sig själv i mötet Rätten att definiera sig själv i mötet Livsberättelser av lärarstudenter med annan etnicitet än svensk i mötet med svenska skolan och samhället Mirja Betzholtz Examensarbete 15 högskolepoäng Vårterminen

Läs mer

Ledarskap inom äldreomsorgen

Ledarskap inom äldreomsorgen Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet HT 2013 Ledarskap inom äldreomsorgen En kvalitativ studie om chefernas syn på motivation till sina medarbetare och hur dessa ledarkunskaper

Läs mer

Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg?

Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg? GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 248 Lisa Asp-Onsjö Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg? En fallstudie i en kommun GÖTEBORGS UNIVERSITET ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS Åtgärdsprogram -

Läs mer

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten Kunskap och kvalitet i socialtjänsten En kartläggning av förutsättningar för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i Katrineholms kommun Författare: Frogner, Louise Kullberg, Christian Oscarsson, Lars

Läs mer

Att utveckla en kurs i miljösäkrade inköp

Att utveckla en kurs i miljösäkrade inköp Att utveckla en kurs i miljösäkrade inköp Madeleine Larsson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms Universitet Institutionen för Industriell Ekologi vid Kungliga

Läs mer

Möjliga samband mellan upplevda utbildningseffekter, emotionell och själslig intelligens samt självkänsla

Möjliga samband mellan upplevda utbildningseffekter, emotionell och själslig intelligens samt självkänsla Möjliga samband mellan upplevda utbildningseffekter, emotionell och själslig intelligens samt självkänsla Cecilia Bäckman Maria Ekegren Psykologi 61-90 hp, Uppsats 15 hp Personalvetarprogrammet Institutionen

Läs mer

SOKO är något alla borde läsa

SOKO är något alla borde läsa UFL-rapport Nr 2007:02 Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning SOKO är något alla borde läsa Utvärdering av inriktning Social och kognitiv utveckling hos barn, unga

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

En skola för eller med alla

En skola för eller med alla INGA-LILL MATSON En skola för eller med alla En kommuns arbete för att nå sina mål Licentiatavhandling i barn- och ungdomsvetenskap Individ, omvärld och lärande/forskning nr 39 Inga-Lill Matson En skola

Läs mer

Rapportserie i vårdvetenskap. Nr 1, 2010. Handledning för vårdare ett lärande möte utifrån patientens värld

Rapportserie i vårdvetenskap. Nr 1, 2010. Handledning för vårdare ett lärande möte utifrån patientens värld Handledning för vårdare ett lärande möte utifrån patientens värld Rapportserie i vårdvetenskap. Nr 1, 2010 Handledning för vårdare ett lärande möte utifrån patientens värld 1 Handledning för vårdare ett

Läs mer

Rektorns ansvar som tjänsteman, chef och ledare

Rektorns ansvar som tjänsteman, chef och ledare Lunds Universitet STVA22 Statsvetenskapliga institutionen HT14 Handledare: Stina Melander Rektorns ansvar som tjänsteman, chef och ledare - En studie om hur rektorer uppfattar sin tjänstemannaroll Stina

Läs mer

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence Institutionen för Individ och Samhälle Socialpedagogiska programmet SOP 09, Campus Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten hur personal på kvinnojourer upplever samarbetet Interaction between social

Läs mer