Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5"

Transkript

1 Målarkitektur 3R

2 Målarkitektur 3R Sida 1(27) Innehåll Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Nuläge... 5 Börläge... 8 Arbetshypoteser för att nå börläge... 9 Gemensam verksamhetsarkitektur... 9 Etablera gemensam informationsstruktur Arkitekturmönster Identifiering av systemförmågor Möjligheter i omvärld/marknad Framtida kärnsystem Överlapp mot nationella tjänster Utgå från redan vunna erfarenheter gjorda i angränsande områden Principer och aktiviteter Huvudkontakt: Christian Isacsson - Region Skåne Mårten Mannström - Stockholms Läns Landsting Staffan Dahlin - Västra Götalandsregionen Författare: Stockholms Läns Landsting: Mårten Mannström, Anna Vikström, Gustav Lidén, Beata Nervik. Västra Götalandsregionen: Staffan Dahlin, Hans Gyllensten, Petter Wolff, Ludvig Johansson. Region Skåne: Christian Isacsson, David Johansson, Olof Mårtensson, Helen Broberg.

3 Målarkitektur 3R Sida 2(27) Sammanfattning I denna rapport belyser 3R arkitekturgrupp olika principer, hypoteser, aktiviteter och scenarier som vald arkitektur medför inför anskaffning av framtidens vårdinformation. En arkitektur med många komponenter kräver en gemensam stark förvaltning med en högprofilerad IT-beställare och kommer med stor sannolikhet att sätta verksamheten under ett komplext och ständigt förändringsarbete under lång tid framöver. Regionernas IT-miljöer är i behov av förnyelse nu och 3R arkitekturgrupp rekommenderar därför att upphandling av ett på marknaden existerande kärnsystem. Systemet skall omfatta så mycket som möjligt av grundfunktionaliteten i verksamheten, vilket innefattar målgrupperna: Patient/invånare/brukare Personal i hälso- och sjukvård/socialtjänst Myndighet/beslutsfattare Forskning och utveckling IT och MedTech industrin Ju högre täckningsgrad i kapabilitet, med bevarande av användaracceptans, desto högre kommer den garanterade interoperabiliteten i verksamheternas grundfunktioner att vara. Kärnsystemet skall stödja innovation. Genom interoperabilitetsförmåga via öppna internationella standards (så som HL7-FHIR m.fl.) stödjer vi parallellitet i utveckling genom att öppna informationen mot flera marknadsaktörer samt skapar förutsättning för innovation och flexibel utveckling i vårdens IT-miljö. Kärnsystemet måste dessutom ha en hög grad av interoperabilitet med omvärlden och de verksamhetsfunktioner som inte täcks av kärnsystemet. Det skall därför innehålla en standardbaserad Application Service Bus (ASB) som hanterar informationsflödet till och från systemet. Detta informationsflöde mellan andra system och utrustning skall baseras på internationella standards och metoder och skall bland annat kravställas med Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) profiler. Kärnsystemet skall fungera i den nationella samverkansarkitekturen, vilket innebär att nationellt utvecklade tjänster skall användas för viss funktionalitet (t ex. Nationell katalogtjänst för hälso och sjukvården (HSA), säkerhetstjänsterna, vaccination, födelseintyg, Nationella programmet för datainsamling (NPDi), m fl.) och att systemet behöver anslutas till nationella tjänstekontrakt.

4 Målarkitektur 3R Sida 3(27) Programmet behöver en gemensam Electronic Health Record (EHR)-modell, men ingen färdig standardiserad sådan finns, varken nationellt eller internationellt Det valda kärnsystemets egen modell kommer därför i relativt hög grad att styra utformningen av vår EHR-modell. Informationsutbyte med omvärlden skall ske enligt standards i Application Service Bus och så stora delar som möjligt av modellen skall kunna uttryckas i Systematized Nomenclature of Medicine (Snomed CT). Den svenska översättningen av Snomed CT, inkluderande nationella urval, skall kontinuerligt uppdateras i systemet. Där det behövs skall Snomed CT med så liten förvaltningsinsats som möjligt kunna utökas med ytterligare termer. För att inte behöva migrera data vid ett systembyte bör den information som skall sparas arkiveras redan från start. Att anskaffa ett kärnsystem tillsammans innebär att en 3R-gemensam förvaltning behöver etableras.

5 Målarkitektur 3R Sida 4(27) Grundläggande information Bakgrund Vi var tidiga med att använda IT inom vården i Sverige. Tyvärr har inte utvecklingen av detta tidiga införande följt med den övriga utveckling. Likt bebyggelsen i miljonprogrammet (som var ett riktigt uppsving på sin tid, men nu till stora delar känns gammalt), har Svensk vård-it stannat av och blivit omodernt. Nu är det tid renovera, riva och bygga nytt för att stödja dagens behov. Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Stockholms Läns Landsting har under flera år samverkat i frågor kopplade till informationsförsörjning. Hösten 2013 initierades en förstudie för att fastställa hur regionerna kunde samverka kring framtidens vårdinformation. Kopplat till den förstudien startades våren 2014 ett samarbete mellan regionernas IT-arkitekter för att utifrån verksamhetens behov ta fram en arkitekturvision samt identifiera vad i dagens IT-arkitektur som bör bevaras in i ett förändringsarbete. Nuvarande bild av våra IT-stöd är bl.a. följande: Många system/tjänster som i flera fall inte harmonierar Massor med information men inte den som behövs Obefintlig eller svårförvaltad integration mellan system Regelverk som stjälper istället för hjälper IT-stödets funktion används endast delvis eller med bristande samordning Administrativa pålagor Industrin används inte som en resurs Ovan beskrivna nuläge tillsammans med de olika regionernas framtidsvisioner som alla tre pekar på flera aktörer, flera vårdnivåer samt nya ersättningsmodeller(baserat på värde), där förmågan att dela relevant information mellan olika parter inom vården är ett tydligt gemensamt behov. Detta bildar underlaget till denna förstudie. Syfte Att utifrån verksamhetens målbild, verksamhetside och processer: ta fram målbild för applikationsfloran och de tekniska plattformarna Identifiera möjliggörare inom applikations- och teknikarkitekturen för verksamhetsprocesserna Resultatet redovisas i en förstudierapport med rekommendationer om nästa steg.

6 Målarkitektur 3R Sida 5(27) Genomförande Under 2014 etablerades en 3Rgemensam arkitekturgrupp med IT-arkitekter(3/region) för att ta fram en målbild för arkitekturen i dialog med regionala projektgrupper. Arbetet med att ta fram denna rapport har skett inspirerat av ett ramverk för Enterprise-arkitektur TOGAF(The Open Group Architecture Framework). TOGAF är en öppen branschstandard som bland annat används inom de tre regionerna och Inera. Ramverket hjälper oss att dela upp arkitekturen i olika skikt, Verksamhet, Information, Applikationer och Infrastruktur. Inom varje skikt har vi identifierat standards och lösningar att utgå ifrån samt målbilder att verka mot. Metoden görs via topp-till-botten, där vision och verksamhet stakar ut huvudinriktning och underliggande skikt följer. Omvärld En omfattande omvärldsanalys har genomförts där följande initiativ och program har analyserats utifrån ett arkitekturperspektiv. Nationell referensarkitektur för Finland, Lettland, Danmark, Norge, Skottland, England och Canada. I följande Finska program, Apotti har vi utgått från deras arbete med en funktionskarta över verksamhetsfunktioner. Den befintliga nationella samverksansarkitekturen samt Meaningful Use(USA) har analyserats. Benchmark har gjorts gällande arkitektur med The Advisory Board Company. Nuläge Den nuvarande arkitekturen för IT inom hälso- och sjukvården, bygger på lagstiftningen och de principer som fanns innan patientdatalagen trädde i kraft Då stängdes information in i varje system och till och med i varje klinik och vårdcentrals egna databas. Information fick inte kommuniceras utanför kliniken/vårdcentralen (utom via telefon eller på papper och fax). Detta har medfört att vi har system som inte på ett enkelt sätt erbjuder att information kan tas ut eller skickas in till applikationen. För varje informationsmängd som skall överföras mellan två system behöver ett relativt resurskrävande och kostsamt utvecklingsarbete genomföras. Denna systemstruktur har inneburit att förhållandevis få återanvändbara integrationer byggts. Inom de tre regionerna är arkitekturen fragmenterad och integrationslandskapet är främst utvecklat utifrån ett punkt till punkt perspektiv, det vanligaste integrationen är odokumenterad

7 Målarkitektur 3R Sida 6(27) och hårt kopplat system till system, per volym är meddelandehantering till och från medicinsk service den vanligaste integrationen tätt följd av läkemedelsintegrationer. Flertalet av systemen innehåller duplicerad data av låg informationskvalitet efter manuell hantering och dubbelarbete. Det komplexa systemlandskapet är svårförvaltat och en konskevens är att flera underliggande tekniker (mjukvara och hårdvara) som används har passerat end of life och är osupporterade av leverantör. Arbetet med att strukturera och standardisera begrepp, termer och information har pågått en längre tid, men det tas alltför små och okoordinerade steg i denna utveckling. Ju mer integrerat vårt systemlandskap blir desto större blir behovet av att ha en strukturerad och standardiserad informationsstruktur. Ju längre vi kommer med att anpassa till tjänsteorienterad arkitektur, där ett system hämtar och lämnar information samt använder funktionalitet i andra system, desto mer strukturerad behöver informationen vara. Utvecklingen mot att strukturera informationen och göra den begriplig på alla nivåer har dock inte prioriterats i arkitekturarbetet nationellt, t ex relaterat till den nationella tjänsteplattformen. Systemkarta Region Antal system ca Antal vårdsystem, ca Västra Götalandsregionen: Region Skåne: Stockholms Läns Landsting Flera vårdsystem är gemensamma för alla tre regionerna men förvaltas lokalt. Inom sjukhusvården används TakeCare, Melior, Elvis, Pasis och Cosmic. Där TakeCare och Melior förekommer i flera regioner. Inom primärvården används Journal 3, TakeCare, PMO, Asygna VISP, Cosmic och Medidoc, av dessa används TakeCare och Journal 3 i flera regioner. Grundsystemen kompletteras med en mängd system som innehåller funktionalitet och informationshantering som saknas i grundsystemen. De kompletterande systemen står oftast för sig själva och är inte en integrerad del i grundsystemen. Exempel på kompletterande system som använd inom flera regioner är Obstetrix, Orbit, Flexlab, Sectra RIS/PACS, Pasiva mfl. Patientens flöde i vården Dagens patienter rör sig i stor utsträckning mellan olika vårdinrättningar och det är därför viktigt att ha kontroll över den enskilda patientens flöde mellan olika vårdenheter. Här har vi idag stora brister. Det mesta av detta arbete sköts via papper och manuell postgång. Remisser och beställningar skrivs för hand eller möjligen i ett system för att sedan skrivas ut på papper, läggas i ett kuvert, adresseras och skickas via post. När det når adressaten hanteras ärendet manuellt och registreras i bästa fall i ett administrativt system där ärendet och remissens status kan hanteras. Samma förfarande gäller när ett svar skall skickas tillbaka till den som startade ärendet. Att enkelt kunna ta reda på var i kedjan av händelser ett specifikt ärende befinner sig måste förbättras. Detta gäller i hög utsträckning både för vården och patienterna.

8 Målarkitektur 3R Sida 7(27) Intressenter Problembilderna som beskriv i nuläget har tagits fram med input från flera olika intressenters perspektiv. De olika perspektiven visas i bilden nedan. Nuläget kan sammanfattas med att det i vården finns många system och IT-tjänster som i de flesta fall inte harmonierar med varandra. Det registreras mängder av information, men den information som behövs då vårdpersonalen som bäst behöver den, är svår att hitta eller är inlåst i ett system där den inte går att nå. Detta beror i stor grad på att det inte finns tillräcklig interoperabilitet mellan system i vården. Det är helt enkelt för få system som tillgängliggör information för andra IT-stöd inom ramen för patientens flöde i vården. De integrationer som ändå gjorts, är svårförvaltade eftersom de befintliga systemen är byggda för att hantera informationen lokalt och inte i en gemensam samverkan. I vissa fall kan informationen ändå vara nåbar, men eftersom det är vanligt att endast en lite del av funktionaliteten i existerande ITsystem utnyttjas, hittas den inte. Patienten och vården har inte kontroll över flödet mellan olika vårdgivare och vårdenheter. Oftast fungerar varje enskild enhet utmärkt, men när patient och information skall flyttas någon annanstans uppstår problem. I många fall måste patienten själv hålla reda på sin process och vara den som bär informationen mellan olika instanser.

9 Målarkitektur 3R Sida 8(27) De regelverk som finns och som skall reglera hanteringen av elektronisk patientinformation stjälper istället för hjälper i många fall. Kostnaden och arbetsinsatsen för att anpassa IT-system till lagar och regelverk kan vara enormt stora. Det ger också vårdpersonalen många administrativa pålagor som gör att en för stor del av arbetstiden behöver läggas på att hantera detta. IT-industrin, som i många fall har stor kunskap om hur systemen bör utvecklas, används inte i tillräckligt stor utsträckning. I flera fall tillåts de inte ens att utveckla sitt eget system, utan ett specifikt uppdrag från beställaren. Börläge Arbetet tar fasta på 6 perspektiv: Invånare, patienter och anhöriga ska ha enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa samt om sin egen hälsosituation. De ska kunna vara delaktiga i vården utifrån individuella förutsättningar Medarbetare inom vård och omsorg ska ha tillgång till välfungerande och samverkande IT-stöd som stärker den professionella rollen, stödjer arbetsprocesser, ökar patientsäkerhet, stärker verksamhetsutveckling och kvalitets deras dagliga arbete Medarbetare inom forskning, utveckling, innovation och utbildning ska ha tillgång till information som stödjer arbetet med ökad innovation i verksamheten för förbättrad patientsäkerhet, kostnadseffektivisering kvalitetshöjning och implementering av ny kunskap Vårdgivare inom vård och omsorg har ändamålsenligt IT-stöd för att följa upp patientsäkerheten och vårdens kvalitet samt för verksamhetsstyrning och resursfördelning Myndigheternas roll inom tillsyn och uppföljning stärks. Bättre underlag för prioriteringar och beslut Industri, vald systemlösning ska ha standardiserade gränssnitt som ger industrin möjlighet att leverera produkter som ansluter till denna

10 Målarkitektur 3R Sida 9(27) Arbetshypoteser för att nå börläge Utifrån arkitekturens olika skikt har vi formulerat arbetshypoteser. Gemensam verksamhetsarkitektur Bakgrund Förstudien har inte haft verksamhetskrav som tydliggjort vilka delar av verksamhetens funktioner och processer som skall omfattas i kärnsystemet. Vår inriktning har varit att leta efter internationella standarder, som på ett övergripande sätt kunde beskriva funktioner ur ett verksamhetsperspektiv. Syftet har även varit att få ett gemensamt språk, för att kommunicera vilka förmågor kärnsystemet skall ha. Resultat Funktionskarta De olika kartorna och standarder som vi har tittat på, bedöms inte var för sig motsvara vårt behov, då de har olika perspektiv, nivåer och syfte. De kan dock tjäna som viktiga underlag, samt för att säkerställa att inget område missas i programarbetet. Appotti Med Apottikartan 1, ett resultat av en finsk upphandling som grund, har en första bild med vilka generella funktioner som kan behöva finnas i ett vårdsystem tagits fram. EHR System functional model EHR S-FM (ISO/HL Electronic Health Record-System Functional Model, Release 2 / HL7 EHR system functional model R2). EHR S-FM är en standard med syfte att beskriva funktioner som är aktuella i ett EHR-system. Dessa funktioner kan sättas samman i olika profiler t ex Emergency Model, Nutrition, vilka kan användas vid kravbeskrivning av ett system. Det finns också en standard för patientens egna journal (motsvarande mitt hälsokonto) som heter ISO/HL Personal Health Record System functional model r1. En anpassning och översättning till svenska kan ske i samarbete med SIS. Som medlem i HL7 har vi tillgång till verktyg som underlättar översättningsarbetet. eham ehealth Arcitecture model eham ingår i standarden ISO/TR :2012 Capacity-based ehealth architecture roadmap Part 1: Overview of national ehealth initiatives. Är en modell som visar arkitektur för ehälsa. VIFO Verksamhetens Informations- och FunktionsOmråden VIFO är en svensk referens som har används under flera år i samband med bl.a. utveckling av nationella ehälsotjänster och i tjänstekontraktsutvecklingen. VIFO är på en övergripande nivå och ger inget stöd att ytterligare definiera detaljerade funktioner. 1

11 Målarkitektur 3R Sida 10(27) Användarvänlighet Kärnsystems användargränssnitt och användargränssnitt och design skall bygga på på den evidens som finns gällande usability och användarvänlighet. Etablera gemensam informationsstruktur Bakgrund Programmet bör verka för att tillämpa fördelarna med elektroniska patientjournaler bättre än vad som sker idag, vilket en gemensam informationsstruktur och ett gemensamt språk bidrar till. Med gemensam informationsstruktur menas här att viss information är standardiserad i programmet och i kommande förvaltning av kärnsystemet, med stöd av standarder och andra referenser. Sverige är aktiva i det internationella standardiseringsarbetet inom hälsoinformatik, med flera representanter som har deltagit i förstudien. Det finns en ny PM3 förvaltning inom SLL för gemensam informationsstruktur (GEMIS) som speglar Socialstyrelsens förvaltning av Nationell informationsstruktur och Nationellt fackspråk och även innehåller standarder. Det är dock ett behov av tydligare förvaltningsroller för informatik i andra förvaltningsobjekt. I Region Skåne finns en Styrgrupp journaldokumentation vars uppdrag är att minska dubbeldokumentationen med primärt fokus på epikris, teambesök och inskrivningsanteckningar samt mallar. Ett Fackspråksråd finns för att bl.a. säkerställa användning av gemensamma begrepp för alla verksamhetsområden och att tillämpa den nationellt gemensamma informationsstrukturen och nationellt fackspråk. Målet är att journalföringen i Region Skåne förenklas med förbättrad effektivitet, patientsäkerhet och kvalitet samt öka antalet tvärprofessionella mallar.

12 Målarkitektur 3R Sida 11(27) Inom Västra Götalandsregionen pågår ett arbete med att förbättra informatiken, en övergripande styrgrupp har skapats och inom styrmodellen för IS/IT:s bransch Hälso- och sjukvård har en gruppering som arbetar med informationsstrukturer i vården skapats. Arbetet är delvis splittrat med grupperingar som arbetar med informatik ur olika aspekter såsom utdata/analys, person, organisation och funktion, prestationer och ekonomisk ersättning spridda i organisationen. Resultat Det är viktigt att samverka med Socialstyrelsen, ehälsomyndigheten och andra myndigheter och organisationer med ansvar för gemensam/nationell informationsstruktur, i syfte att påverka och utveckla internationella och nationella resurser och dess användning utifrån behov i 3 R programmet. Beslut behöver tas om vilken information som ska standardiseras utifrån programmets syfte och vilka standardval som ska göras utöver myndigheters krav idag på standardisering av information (t ex diagnosrapportering till centrala register). Hur detta ska ske är till viss del beroende av tydliga verksamhetskrav. Programmet ska identifiera aktuella informationsmängder för en fungerande informationsstruktur och interoperabilitet. Vissa delar är beroende av verksamheten t.ex. tillämpade modeller, medan referensmodeller och grundläggande basal information inte är direkt beroende av verksamheten. Samverkan En dialog har initierats med Socialstyrelsen i syfte att påbörja en dialog om 3 R programmets vilja att samverka angående utvecklingen av den Gemensamma informationsstrukturen. 3 R ska även utgå ifrån strategi och resultat i Nationella programmet för Datainsamling (NPDi) och bygga vidare på det arbetet. Genom att 3R är drivande i normeringen av regelverk för informationsutbyte kan 3R bidra till en landstingsgemensam standard.

13 Målarkitektur 3R Sida 12(27) Gemensam informationsmodell, processer och språk I en gemensam informationsstruktur behövs olika semantiska resurser (se figur 1). Vilka resurser och regler som behövs i detalj bygger på de krav som tas fram av verksamheten och andra kravställare. Figur 1: Olika typer av semantiska resurser mm. Programmet behöver en referensinformationsmodell för journal - en EHR-modell för elektronisk patientjournal. Modellen bör vara baserade på internationell standard, med en svensk översättning. Idag finns inte en sådan utpekad nationellt. Istället finns nationellt utvecklade informationsmodeller, t ex den verksamhetsorienterade tillämpade informationsmodellen (V- TIM). V-TIM har idag ingen aktiv förvaltning av Socialstyrelsen vilket behövs för att kunna användas som referens för framtidens vårdinformationssystem. Nationell Informationsstruktur NI 2015:1 på Socialstyrelsen täcker idag viss vårddokumentationen utifrån lagar och författningar men saknar utpekade kodverk och täcker inte alla aspekter som en EHR-modell behöver göra. Exempel på standarder: HL7 FHIR (Fast Health Interoperable Resources) som en gemensam informationsmodell. Standarden är idag en sk DSTU (Draft Standard for Trial Use). Vissa av resurserna har utvecklats tidigt och har blivit mer stabila, medan andra områden är nya eller saknas. Begreppsdefinitioner behövs. Den internationella standarden Contsys (ISO/EN13940 System of concepts to support continuity of care), bör vara referens för vårdprocess och tillhörande begrepp, och därmed vara konkretiserad i EHR-modellen. Reviderade versionen av ISO EN Del 3 - Referens arketyper För gemensamt kliniskt språk (termer, begrepp, klassifikationer och kodverk) ska vi utgå från källor i det nationella fackspråket som förvaltas av Socialstyrelsen, det finns också kodverk som

14 Målarkitektur 3R Sida 13(27) förvaltas av andra organisationer. Dessa källor är bl.a. termbanken, ICD-10, Snomed CT och ICF. Avseende termer och begrepp bör Snomed CT användas. Snomed CT har en modern struktur och är gjord för att användas i informationssystem vilket ställer större krav på tillämpningen. Idag är användning av Snomed CT påbörjad i liten skala i vårdverksamheten i Sverige men används mer internationellt. Områden som Snomed CT bör användas för: väldefinierade urval inom avgränsade kliniska områden referens- och gränssnittsterminologi sekundär bearbetning av data Vilka av dessa tillämpningsområden som är aktuella styrs bl.a. av programmets syfte och verksamhetens krav. Klassifikationsdelar i fackspråket såsom ICD 10 kodning är relativt väl implementerade idag, andra delar som ICF är väl implementerat i vissa verksamheter men inte alls i andra. För kodverk ska vi utgå från nationella kodverk som förvaltas av Socialstyrelsen, SKL, INERA m.fl. Det kommer att behövas grundläggande standardiserade mallar för journaldokumentation och utbyte av journalinformation. Mallarna bör vara organiserade på flera nivåer, från dokument till återanvändbara byggklossar (se figur 2). Den övergripande mappstrukturen behöver definieras och beslutas. Byggklossarna bör baseras på internationella referenser, översättas och anpassas till nationell nivå. Det finns ett par internationella bibliotek innehållande ett stort antal referens journalmallar (t.ex. svar utförd åtgärd, vårdplan), samt mallbyggklossar (t.ex. CVK-inläggning, blodtryck, Ph-värde blod) (exempelvis openehr, Clinical models program 2 Figur 2: Mapp struktur på olika nivåer och CIMI 3 ). Ett förslag är att Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) som har börjat användas idag inom 3 R, och har en stark anknytning till leverantörsledet, används inom programmet och används i tillämpbara fall inom områden såsom t.ex. maskingenererad informationshantering och bild och funktion. Det finnas idag ingen sammanhållande informationsmodell för de olika IHE-profiler, vilket är en nackdel. 2 openehr: 3 CIMI:

15 Målarkitektur 3R Sida 14(27) Utöver det kliniska området behövs standardisering av masterdata för om person, organisation, funktion (roller). Ett gemensamt arbete kring standardisering av detta utgående från HSAkatalogen bör startas. Det är en förutsättning för ett lyckat införande av nytt systemstöd. Det behövs också en standardisering av administrativ patientinformation och reservnummerhantering. Övriga aktiviteter inom informatikområdet. Viktigt att i programmet ingående aktiviteter också ta med det kommande informatikförvaltningsarbetet. Arkitekturmönster En jämförelse från monolit till full SOA. Med monolit menar vi en (1) produkt som hanterar samtliga delar av processerna inom hälsooch sjukvård som man avser ska ingå i en upphandling för framtida systemstöd. Stödet till verksamheten byggs upp av främst ett kärnsystem som levererar majoriteten av det ITstöd som förväntas av verksamhetens processer. Kärnsystemet interagerar med andra system genom standardiserade gränssnitt. Produkt- och utvecklingsansvar sker här helt hos en (1) leverantören. Med en suite av applikationer (best of breed) menar vi ett antal produkter som var för sig bara hanterar en del av processerna, men sammantaget tillgodoses samtliga processer inom hälso- och sjukvård med eller utan teknisk samverkan mellan produkterna. Ex ett IT-system för journaldokumentation, ett IT-system för Remiss och Svar, ett IT-system för patientadministration etc Produkt- och utvecklingsansvar sker här helt hos ett antal leverantörer. Med SOA menar vi att stödet till verksamheten tillgodoses genom ett flertal olika komponenter och applikationer, som var för sig är helt autonoma och via tjänstegränssnitt levererar funktion eller information för en delmängd av behovet i varje process, till ett eller flera användargränssnitt. Men genom samverkan och en katalog av tillgängliga funktioner eller information kan successivt ett totalt ITstöd till verksamhetens processer byggas upp. Produkt- och utvecklingsansvar sker här främst hos beställaren. De olika mönstren medger stigande frihetsgrader i påverkan för IT-stödets arkitektur allteftersom vi får ökad möjlighet att köpa fler och mindre komponenter/applikationer. Samtidigt ställer det stigande krav på förvaltning att hålla samman komponenterna till ett gemensamt IT-stöd för de olika processerna. Ju närmare vi kommer förmågan att tekniskt utforma IT-stödet precis som vi vill, desto närmare kommer vi ett produktoch utvecklingsansvar för IT-stödet.

16 Målarkitektur 3R Sida 15(27) Figur 5: Arkitekturmönsters påverkan på flexibilitet och beställarkompetens Ett stigande antal komponenter ökar även frihetsgrad i hur förändringsarbetegenomförs, t ex kan man inkrementella utbyten av IT-stödet göras per process, såsom utbyte av remiss&svars-applikation. Vid många komponenter, såsom vid SOA mönstret är det troligt att förändringsarbetet resulterar i ett kontinuerligt successivt utbyte av komponenter vilket riskerar att upplevas påfrestande för användarna av IT-stödet. Som vårdgivare har vi själva ansvar för hur vi utformar våra processer oavsett IT-stödets arkitektur. Ansvaret för förvaltningen av verksamhetsprocesser kommer därför att vara oförändrat medan det tekniska förvaltningsansvaret ökar i takt med ökande frihetsgrad på ITstödets arkitektur. En indirekt påverkan av en arkitektur med flera komponenter är, historiskt sett, att man även får ett större antal leverantörer av komponenter. Därmed ökar antalet affärsrelationer samtidigt som upphandlingar blir av mindre omfattning. Men i en samverkan av flera komponenter kan en förändring eller utbyte av komponenter öka komplexiteten. Eftersom det i allra flesta fall innebär en overhead vid arbetet kring upphandlingar kommer därför kostnadsförhållandet troligtvis inte vara linjärt till antalet upphandlingar.

17 Målarkitektur 3R Sida 16(27) Figur 7: Olika mönster, affärsrelationer och upphandlingskomplexitet Sammanfattningsvis: Om man ska välja en arkitektur med många komponenter bör man ha en stark förvaltning med ett tydligt mål om hur processer ska bedrivas och ska stödjas IT-mässigt motsvarande ett produktansvar. Vidare behöver man stark kompetens kring teknik och arkitekturför att på ett bra sätt kunna anpassa IT-stödet enligt sina processer. Om man väljer en arkitektur med en eller fåtal applikationer behöver man en förvaltning som även där har en tydlig bild om processerna ska bedrivas, men har i mindre utsträckning behov av teknisk kompetens för hur dessa ska stödjas genom IT-stödet eftersom produktägaransvaret ligger i högre utsträckning på produktleverantören. Ett "fullständig" SOA -mönster, enligt vår definition ovan, för framtidens vårdsystem kommer att ställa mycket högre krav på beställaren och det tekniska förvaltningsansvaret samt kommer med stor sannolikhet att sätta verksamheten under ett komplext och ständigt förändringsarbete under lång tid framöver. Mot bakgrund av fört resonemang förespråkar 3 R arkitekturgrupp ett kärnsystem med hög grad av interoperabilitet genom standardgränssnitt och lösa kopplingar. Ett kärnsystem kan med fördel samverka, både inom kärnsystemet självt och externt, exempel med informationsutbyte, med andra system utanför kärnsystemet med SOA mönster för integration, via eget integrationslager och/eller genom regional tjänsteplattform. Identifiering av systemförmågor Arbetet med att definiera vilken förmåga som kärnsystemet skall ha utgår från tre perspektiv, som vart och ett behöver analyseras och beskrivas på detaljnivå inom programmet. Den önskade förmågan som blir föremål för anskaffning bestäms sedan inom programmet genom att de olika perspektiven sammanställs och inom de delområden där de eventuellt konflikterar sammanvägs.

18 Målarkitektur 3R Sida 17(27) De tre perspektiven är: Verksamhet vilka är verksamhetskraven (såväl funktionella som andra, exempelvis vad gäller införandemetod), och prioriteringarna bland dessa krav Marknad vad erbjuder de möjliga systemlösningarna som finns att tillgå Befintlig arkitektur vilka delar av den befintliga arkitekturen måste behållas (exv. delar av den nationella samverkansarkitekturen) respektive ersättas (kan finnas delvis olika prioriteter för de olika regionerna och verksamheterna däri) Figur 3: Tre perspektiv ger kärnsystemets funktionalitet Frågor som behöver utredas är bland annat vilken funktionell täckningsgrad som kärnsystemet bör ha, hur kärnsystemets egna integrationslösningar samverkar med integrationsplattformen, till vilken del kärnsystemet tillhandahåller invånartillvända applikationer samt hur ett gränssnitt, som medger applikationsutveckling av flera parter, kan kravställas. Utöver funktion som stödjer verksamhetens behov behöver systemet ha följande förmågor: Integration- och interoperabilitetsförmåga med externa system och utrustning. Möjliggöra att patienter och invånare aktivt medverkar i sitt vårdflöde. Hantering av patientflödet som spänner över såväl offentlig/kommunal som privat verksamhet Mycket väl utvecklad funktionalitet för beslutsstöd inom vårdens olika områden. Innovationsstödjande genom robust datamodell, internationella standarder och öppna gränssnitt. Grundsystemet ska vara utvecklingsbart och kunna anpassas till framtida behov, eftersom morgondagens krav på funktionalitet inte är desamma som dagens. Det behöver kunna integreras med både lokala, regionala, nationella och inom kort även internationella IT-tjänster och IT-system (t ex. organisationsdata, extern loggning, arkivering av information, recepthantering, mm).

19 Målarkitektur 3R Sida 18(27) Möjligheter i omvärld/marknad Trend Flera länder har lokala EHR-leverantörer som byggt upp ett nätverk av installationer inom det egna landet och som sedan försöker att etablera sig i närområdet. Garner ser här en framtida konsolidering av marknaden mot färre och globalt ledande EHR-leverantörer. I en rapport som Gartner tagit fram för det Norske Helsedirektoratet 4 beskrivs en femgradig mognadsskala för EHR-system. Gartner bedömer att de lokala leverantörerna huvudsakligen tillhör generation två, medan de globala EHR-leverantörerna uppnådde generation 3 redan år 2005 samt uppskattas uppnå generation 4 under Viktigt att notera är att Gartner poängterar att man inte känner till någon hälso- o sjukvårds organisation någonstans som har lyckats med att utveckla ett best of breed koncept (att kombinera flera olika leverantörers system) till ett generation 3-stöd. Den globala trenden går mot färre och större globala leverantörer som kan leverera en sammanhängande applikationssvit. Arkitektur Givet att systemförmågorna skall lägst möta Garnter generation 3 blir rekommendationen att anskaffa ett sammanhängande kärnsystem. När detta är sagt är det viktigt att tydliggöra att ingen EHR-leverantör kan leverera allt. Därför måste man i bedömningen ta hänsyn till integrationsförmåga, interoperabilitet, heltäckande öppna apier samt användande av etablerade standards för informatik så att lösningen kan samverka med lokala anpassningar och vara en bas för vidare innovation. 4 Gartner survey of EHR suppliers and systems in the Norwegian market, Engagement for the Norwegian Directorate of Health,

20 Målarkitektur 3R Sida 19(27) Framtida kärnsystem Målet är alltså att införa ett kärnsystem från en leverantör som täcker så stora delar som möjligt av verksamhetens huvudfunktioner. Detta kärnsystem skall bilda bas för de tre regionernas ITstöd på vilket verksamheten kan utvecklas i takt med samhällets och hälso- och sjukvårdsområdets ökade kunskapsutveckling och tekniknivå. Bilden nedan visar en hypotes på en principarkitektur, som bland annat bygger på den svenska nationella samverkansarkitekturen, och även går att återfinna i andra nationella hälso- och sjukvårdsmiljöer (bland annat har Kanadas nationella arkitektur använts som studieobjekt). Bilden är på principnivå och behöver detaljeras under programmets gång. Figur 4: Systemstöd

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Rapport till Läkemedelsverket Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Fokus på elektroniska patientjournalsystem Lisa Ericson Nils Schönström Göran Petersson ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2008:12 Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar MISSIV DATUM 2008-06-19 Slutrapport: Uppdrag till Verva att leda och samordna statsförvaltningens

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 Patientkunskap

Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 1 Innehåll Inledning... 3 Tjänster grunden för systemintegrationen... 3 Tjänsteplattform... 3 Tjänstekontrakt... 4 Tjänster/API:er... 5 Koppling

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Rapport Intygstjänster 2013

Rapport Intygstjänster 2013 1 (24) 1 Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Mob: 070-661 62 59 Peter Lindgren Peter.lindgren@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Rapport Intygstjänster 2013

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter...

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... SAMBRUKS- PLATTFORM Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Sammanfattning... 3 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... 6 4.1 Nationellt... 6 4.2

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning Principer för digital samverkan version 1.0 Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning http://en.wikipedia.org/wiki/file:selfridges_birmingham.jpg P r i n c i p e r f ö r

Läs mer

Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada. Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur

Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada. Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter.

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Hitta och jämför hjälpmedel

Hitta och jämför hjälpmedel Hitta och jämför hjälpmedel Avrapportering från utredningsfas, 4 april 2013 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och beskrivning av uppdraget... 3 1.2 Om rapporten... 4 1.3 Angreppssätt för kravarbetet... 4

Läs mer

RoadMap för digital information om byggd miljö

RoadMap för digital information om byggd miljö RoadMap för digital information om byggd miljö Anders Ekholm, Lars Häggström, Bo Johansson, Väino Tarandi, Bo Tyrefors 2 Copyright författarna och Avdelningen för Projekteringsmetodik, LTH, Lunds Universitet

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

BIM Standardiseringsbehov

BIM Standardiseringsbehov ID: 12690 1 BIM Standardiseringsbehov Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi 2013-06-20 2 Förord Föreliggande arbete är slutrapport för SBUF-projektet nr 12690 BIM standardiseringsbehov.

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer