Vad är CISV? Information för föräldrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är CISV? Information för föräldrar"

Transkript

1 Vad är CISV? Information för föräldrar Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala som globala, av och för unga. Vi är CISV.

2 Varför detta material? Under det senaste året har frågan om hur vi kan förbättra föräldrautbildningen i föreningen varit en återkommande fråga hos styrelsen. Vi tror att det finns mycket att vinna med att erbjuda föräldrautbildning; Föräldrar med god kunskap om vad CISV är har större förståelse och motivation för de förberedelser som krävs inför deltagande i ett läger eller ett utbyte. Det innebär att de bättre kan förbereda sina barn för upplevelsen de kommer att få och bättre bemöta dem efteråt. Sannolikheten att man som förälder väljer att engagera sig aktivt i CISV:s lokala verksamhet är också större om man har bättre kunskap om föreningen. Det bästa vore självklart om alla föräldrar kunde delta i en eller flera utbildningsträffar. Tid är dock en bristvara, både för oss som idag jobbar aktivt i föreningen och för många föräldrar, och vi kan därför inte vara säkra på att nå ut till alla med den information som vi vill att föräldrarna tar till sig, på det sättet. Därför bestämde vi oss för att sammanställa ett skriftligt material som ska delas ut till alla föräldrar med barn som för första gången deltar i en internationell aktivitet. Självfallet kan materialet vara till glädje även för andra som vill veta mer om CISV. Texterna är delvis hämtade från CISV:s hemsidor, och samt andra publikationer från CISV. Frågor eller synpunkter kan lämnas på Linköping, mars

3 Innehåll Innehåll... 3 Historia... 4 Filosofi... 4 Statement of Peace... 5 Educational goal i Inofficiell svensk översättning:... 5 Organisation... 5 Var finns CISV?... 5 Hur ser organisationen ut i Sverige?... 6 Pedagogik... 6 Learning by doing... 6 Aktivitetstrappan... 7 David A. Kolb... 7 Program inom CISV idag... 8 Mosaik... 8 Barnby... 8 Summer Camp... 8 Seminarieläger... 9 Youth Meeting... 9 Interchange IPP Våra ledare Deltagaravgifter och resebokning Vad ingår i avgiften? Aktuella avgifter Hur betalar man? Förberedelser Vad krävs av familjen? Förberedelser - Barnby Förberedelser - Interchange Förberedelser - Summer Camp Förberedelser - Youth Meeting Viktigt att veta och att tänka på gemensamt för alla program Det formella CISV Efteråt Fortsatt engagemang för hela familjen Barnen Föräldrarna CISV påverkar ditt barns liv Kontakt

4 Historia 1947 frågade Rusty Allen, Jr. sin mamma: - Det kommer väl inte att bli fler krig eller, mamma? - Vi vill väl inte ha fler, eller hur? svarade hon. Vi måste göra allt vi kan så att vi inte behöver fler krig. Denna fråga var det som satte igång tankarna i huvudet på mamman, den amerikanska psykologen Dr. Doris Allen. Doris lät trycka upp broshyrer om "Utbildning för internationell förståelse" som hon delade ut vid ett UNESCO-möte i Mexiko. Hon agerade lobbyist och fick många nya kontakter - varav en som blev ledare för den Mexikanska delegationen vid barnbyn Tyvärr var responsen från UNESCO inte så positiv, så Doris åkte med besvikelse åter hem till Cincinnati. Hon beklagade sig för sin man, som peppade henne - "vi skall nog visa dem". Under en resa till Europa tittade Dr. Allen in på UNESCOs högkvarter på Avenue Kléber i Paris. Här blev hon, till skillnad från mötet i Mexiko, bemött med intresse för sina idéer. Det visade sig att UNESCO kunde tänka sig att sponsra utvecklingen av hennes idé, men inte ta tag i den. Det fick hon göra själv. Väl tillbaks i Cincinnati bildade Doris Allen en grupp som började arbeta med att utforma CISV. Tillsammans drog de in pengar för finansiering av den första barnbyn som ägde rum i Cincinnati Cirka två tredjedelar av budgeten gick åt till resor för de deltagande. De länder som deltog i den första barnbyn var USA, Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Danmark, Österrike och Mexiko. Sedan 1951 har över 800 barnbyar anordnats runt om i världen. Föreningen fick namnet Childrens International Summer Villages, idag används bara förkortningen CISV och föreningen erbjuder mycket mer än barnby (villages). Filosofi CISV är en ideell, religiöst och politiskt obunden fredsförening. CISV:s filosofi, förenklat uttryckt, går ut på att låta barn och ungdomar från olika kulturer träffas, umgås och lära känna varandra genom en rad olika aktiviteter. Genom att göra detta hoppas man skapa en förståelse för hur andra människor lever och tänker. CISV:s syfte är att förbereda individer för att kunna bli aktiva och bidragande människor till ett fredligt samhälle. Genom CISV:s program och aktiviteter får man insikt och förståelse om sin egen och andras personlighet, sin egen och andra människors kultur. Detta ger möjligheten för individer att utveckla en medvetenhet och positiv attityd gentemot andra människor och andra kulturer. Man lär sig också sätt att kunna leva tillsammans och samarbeta trots de skillnader som finns. Genom CISV:s program får man färdigheter i kommunikation, samarbete och ledarskap. Föreningens kärnvärden, som präglar alla aktiviteter är: Vänskap Delaktighet Entusiasm Engagemang Samarbete Till grund för all CISV:s verksamhet ligger Statement of Peace och Educational goal 4

5 Statement of Peace We deplore the confrontations taking place in various regions of the world, as well as the degradation of the natural heritage and human dignity. These developments threaten the very existence of humanity. CISV is a non governmental organization, educating young people around the world towards peace, and encouraging its members to act upon the following concerns, consistent with CISV philosophy: lack of intercultural awareness violations of human and particularly children's rights denial of access to education and possibilities for personal growth internal and regional conflicts tense international relations underdevelopment deterioration of the environment We urge all people of the world to work together for the peaceful settlement of all conflicts since, above all else, we wish to live together in harmony without the fear and the consequences of all sorts of violence and intolerance. Educational goal i Inofficiell svensk översättning: CISVs syfte är att förbereda individer att bli aktivt bidragande medlemmar för ett fredligare samhälle. CISV lägger grunden för skapandet av livslånga vänskaper, nyttiga kommunikationsförmågor, samarbetsförmåga och lämpligt ledarskap för individer i strävan mot en mer rättvis och ärlig värld. CISV är en frivilligorganisation vars program är utformade i syfte att främja skapandet av individuell, kulturell, interkulturell och internationell kunskap. Programmen gör det möjligt för individer att utveckla en medvetenhet kring och positiva attityder inför andra individer samt förmågan och kunskapen att leva, arbeta och leka med andra oavsett kulturell bakgrund. Genom deltagande i CISVs program utvecklar deltagarna förmågan att bättre förstå sig själva, sin kultur samt andras kulturer. CISV erbjuder en möjlighet för intresserade barn, ungdomar, vuxna och familjer att utforska relevanta och aktuella teman genom fristående, kortare, ickeformella program som organiseras i ett internationellt, nationellt och lokalt sammanhang. Programmen utspelas i både hem- och lägermiljö och erbjuds barn och ungdomar, oavsett kön, ras, religion, etnisk tillhörighet, politisk tillhörighet, socioekonomisk bakgrund eller särskiljning av annat slag. Organisation Var finns CISV? CISV finns idag ett 60-tal länder, fördelat över samtliga världsdelar. Varje år deltar fler än 7000 barn, ungdomar och vuxna på CISV:s internationella program och minst det dubbla på lokala och nationella aktiviteter. Huvudkontoret finns i Newcastle, England, härifrån fördelas de olika internationella aktiviteterna till de nationella organisationerna. Tillsammans med Brasilien, USA, Italien, Norge och Danmark tillhör Sverige ett av de största länderna inom CISV, både när det gäller att delta på och arrangera internationella aktiviteter. Varje år arrangeras flera stora internationella läger i Sverige. Några lokalföreningar är större än andra och arrangerar oftare. CISV Linköping arrangerade senast en barnby 2003 och ett Summer Camp arrangerar vi ett mindre läger, ett s k Youth Meeting och 2009 planeras ett seminarieläger. Om vi inte arrangerar internationella läger får vi inte heller skicka iväg deltagare på internationella läger. 5

6 Hur ser organisationen ut i Sverige? I Sverige styrs CISV av en förbundsstyrelse. Jämte styrelsen finns ett antal kommittéer som hanterar olika frågor, t ex information eller utbildningar, eller de olika programmen, d v s barnby, Interchange m fl. Föreningen har två heltidsanställda, en förbundssekreterare och en organisationsutvecklare samt en deltidsarvoderad kassör. Även föreningens ordförande uppbär ett visst arvode, allt annat arbete i föreningen sker ideellt, av ungdomar, föräldrar och andra engagerade. I Sverige finns idag 16 aktiva lokalföreningar, i Malmö-Lund, Helsingborg, Båstad-Bjäre, Halmstad, Kalmar-Öland, Göteborg, Mölndal, Borås, Jönköping, Linköping, Stockholm, Strängnäs, Västerås, Håbo, Östersund och Umeå samt en virtuell lokalförening; My Tellus, som finns på internet. Borås Båstad-Bjäre Göteborg Halmstad Helsingborg Håbo Jönköping Kalmar-Öland Linköping Malmö-Lund MyTellus Mölndal Stockholm Strängnäs Umeå Västerås Östersund Buddy Kenya Buddy Sweden Megakommittén Mosaikkommittén Risk Management kommittén Nationella juniorrepresentanterna Utbildningskommittén Buddy Litauen Ingår i FS Informationskommittén Inkluderingsarbetsgruppen Interchangekommittén IPPkommittén Seminarieläger. kommittén Valberedningen Förbundsstyrelsen Pedagogik I CISV:s mål ingår att de barn, ungdomar och vuxna som deltar i aktiviteterna ska få ökad internationell förståelse och lära sig samarbete över gränser. Även om många aktiviteter inte innehåller formella utbildningsmoment så finns det ett genomtänkt pedagogiskt mål med verksamheten. För äldre ungdomar och vuxna, både de som har roll som ledare och de som är deltagare finns även, både under aktiviteterna och förberedelserna, inslag av formella utbildande bitar. Föreläsningar, seminariediskussioner och rollspel används omväxlande inom områden från internationell politik till gruppdynamik. Learning by doing CISV arbetar med erfarenhetsbaserat lärande, det betyder att vi lär oss tillsammans genom exempelvis upplevelser, lekar, teater, rollspel, diskussioner och samarbetsövningar. Det viktiga är att ha kul tillsammans och utnyttja alla sinnen. Studier visar att människor kommer ihåg: 10% av vad de LÄSER 20% av vad de HÖR 30% av vad de SER 50% av vad de HÖR OCH SER 70% av vad de GÖR 90% av vad de GÖR OCH UPPLEVER Genom att skapa gemenskap ser man till att alla blir engagerade i det som görs. Deltagarna lär sig från varandra och delar ansvaret för att man lär dig något. Problem och lösningar identifieras och beslut fattas tillsammans. Alla deltagares erfarenheter och kunskaper värdesätts och individuella tävlingsmoment undviks. 6

7 Aktivitetstrappan Inom CISV används något som kalla aktivitetstrappan. Ju starkare gruppdynamik desto högre på denna trappa kan vi klättra. Trappan, som ni ser nedan, börjar med namnlekar, och fortsätter upp till simulationer. För att klättra till nästa steg på trappan är det en förutsättning att man har klarat av de tidigare stegen. Det innebär att man har klarat av Namn, Kommunikation, Samarbete och Lagarbete om man vill göra en aktivitet om tillit. Trappan skall inte ses som ett läger eller en viss tidsperiod, det är inte tiden som avgör hur långt upp på trappan man kommer, det är gruppens utveckling. Det är heller inte förutsatt att man ska komma ända upp till simulationer under en viss tidsperiod. Det är inte fel om man bara kommer till Lagarbete eller Tillit. Namn Kommunikation Samarbete Lagarbete Tillit Rollspel Simulationer David A. Kolb David A. Kolb (tillsammans med Roger Fry) skapade en modell för inlärning som består av fyra element: Konkret erfarenhet (1), observation och reflektion (2), forma abstrakta tankar (3) och prova i nya situationer (4). Delarna är placerade i en spiral istället för en sluten cirkel och man kan starta i vilken ruta man vill. När vi använder den i CISV är det oftast så här: 1) Deltagarna engageras i en övning eller aktivitet som en lek eller simulation. 2) Aktiviteten följs av reflektion, ofta genom diskussioner i par eller små grupper. 3) Nästa steg är att formulera generaliseringar om vad man har lärt sig. I vilka andra situationer kan man tänka likadant? 7

8 4) Generaliseringarna testas i nya och kommande erfarenheter i en pågående spiral genom hela programmet eller aktiviteten. För mer information om vår pedagogik rekommenderas: (Section T) Program inom CISV idag Mosaik Mosaik är ett lokalt baserat program som består av olika fredsutbildande projekt. Dessa projekt stärker och inspirerar individer att skapa konkret förändring för ett fredligare närsamhälle och programmet syftar till att nå ut till och involvera så många människor som möjligt, både inom och utanför föreningen. Projekten planeras så att deltagarna får upptäcka, förstå och skapa tillsammans. Barnby Barnby (Village) är den äldsta av CISV:s internationella aktiviteter. En barnby består av delegationer, som alla består av fyra 11-åringar och en vuxen ledare. Med på barnbyn finns också sex juniorledare i års åldern samt en stabsgrupp bestående av en handfull vuxna. Under en hel månad bor och lever man ihop på lägret och med hjälp av olika typer av aktiviteter övas deltagarna i förståelse, respekt, gemenskap, samarbete, tolerans, vänskap och tillit. Dessutom får de kunskaper om andra kulturer och hur människor från andra politiska, religiösa och ekonomiska system ser på saker och ting. Förutom de vardagliga sysslorna som städning, måltider och planering består en barnby av en mängd planerade aktiviteter. De aktiviteter som genomförs är av olika slag med skilda syften, exempelvis har man lekar som går ut på att lära sig varandras namn, våga ta kontakt med andra barn, aktiviteter som kräver samarbete och tillit samt avancerade simuleringar och övningar i praktisk demokrati. Att deltagarna på en barnby ska vara just 11 år bygger på att många barn i den här åldern är gamla nog att vara borta från sina föräldrar under en längre tid men samtidigt unga nog att vara öppna för nya intryck och attityder. I den här åldern har många barn lätt för att kommunicera med andra, både barn och vuxna. 11-årsåldern är lämplig också för att det är en relativt lugn period innan puberteten gör entré. Delegationsledare, juniorledare och stabspersonal fyller alla viktiga roller på barnbyn. Delegationsledaren fungerar bland annat som en trygg bas för delegationen när barnen ska utforska sin nya miljö. Ledaren är även informatör, översättare och lekledare. Ledarna blir också förebilder för hur man kan hantera konflikter på fredlig väg. Juniorledaren på barnbyn blir som en bro mellan barnvärlden och vuxenvärlden. Juniorledaren har inte eget ansvar för en delegation, men är med i planering och genomförande av aktiviteter. Staben på barnbyn har ansvar för att allt det praktiska runt barnbyn fungerar och att underlätta för ledarna i deras arbete. Syftet med en barnby är att deltagarna genom aktiviteter skall få ökad kunskap, förståelse och respekt för andra människors sätt att vara. På barnbyn skapas vänskapsband för livet och en grund för fortsatt engagemang i medmänniskor och världsfrågor. Summer Camp Summer Camp är ett läger för de yngre tonåringarna och har funnits som officiell internationell aktivitet sedan Syftet med Summer Camp är: att främja förståelsen för andra kulturer genom att deltaga i ett internationellt läger att ge upplevelser där deltagarna inser värdet av att samarbeta och ta hänsyn till varandra att ge ungdomarna en chans att utveckla ledarskap att hjälpa till att bygga upp ungdomarnas självförtroende och stimulera till kritiskt tänkande 8

9 Ett Summer Camp är alltid 23 dagar långt. De två inledande dagarna ägnas åt ledarnas planering av lägret. Under den tiden bor ungdomarna hos värdfamiljer och får på så sätt en bra inblick i värdlandets samhälle och kultur. Ungdomarna förväntas att aktivt ta ansvar för lägret; de planerar och genomför aktiviteter, ordnar camp meetings (stormöten där lägret diskuteras och alla deltagare har en röst) bestämmer dagsschemat, och utvecklar lägrets tema. Ledarnas uppgift är att stödja och hjälpa ungdomarna att planera och genomföra aktiviteter. Stabens uppgift är att ordna de praktiska arrangemangen och att se till att lägret flyter på så bra som möjligt. Temat skall genomsyra hela lägret och det ingår i delegationernas förarbete att planera aktiviteter i relation till temat. Programmet riktar sig till åldersgruppen 14 till 15 år därför att ungdomar i den åldern klarar av att ta mycket ansvar för sig själva och för lägret som helhet. De har förmåga att förstå både sina egna och andras behov. Ungdomarna är i den här åldern tillräckligt verbala för att kunna diskutera sina och andras åsikter och för att genomföra aktiviteter och camp meetings. Samtidigt behöver de ändå stöd och hjälp av sin delegationsledare. Seminarieläger På ett Seminarieläger är delegaterna år. Tanken bakom åldern år är att ungdomarna är i en ålder där många viktiga beslut fattas, beslut som kan komma att påverka dem hela livet. Seminarielägret hjälper deltagaren att hitta, kanske nya vägar för att nå sina mål, eller stärka det de tidigare trott på. Ett Seminarieläger ger deltagaren möjlighet att uppleva praktisk demokrati och en internationell gemenskap där både gruppen och individen är viktig. Diskussion och konfliktlösning sätts i centrum och deltagarna kan lära sig att acceptera konflikter som en del av det vardagliga livet. Deltagarna ges möjlighet att få insyn i de idéer och tankar som ungdomar från andra kulturer har, samtidigt som de blir medvetna om och prövas i sina egna åsikter. Att utforska möjligheter för individen att öka det egna deltagandet i att forma det egna livet - hur man påverkar och hanterar de dagliga situationerna. Aktiviteterna består till stor del av seminarier som på olika sätt - oftast genom diskussioner - behandlar teman som intresserar deltagarna. Seminarierna behandlar internationella problem likaväl som personliga frågor. Det är viktigt att tiden balanseras av allvarliga, roliga, kreativa, avslappnande och fysiska aktiviteter. Deltagarna har stort ansvar för lägrets aktiviteter och praktiska utformning och det krävs stort engagemang och ansvar från deltagarna för att lägret ska bli lyckat. De får själva planera och diskutera frågor som berör dem, frågor som de möter i sitt dagliga liv, men även internationella frågor. Till sin hjälp har deltagarna en stab på 4-6 personer, som med sin kunskap och erfarenhet stöder och ger dem inspiration. Youth Meeting Ett Youth Meeting är ett läger som varar i 8 eller 15 dagar. Lägret kan arrangeras när som helst under året. Det är dock mest vanligt att lägren anordnas i december/januari (över nyår) och i mars /april (över påsk). Till ett Youth Meeting kommer deltagare från flera olika nationer. Antalet nationer beror på vilken åldersgrupp man valt att bjuda in. Givna åldersgrupper är år, år, år och 19+. Deltagare över 16 år reser utan ledare, medan yngre deltagare reser delegationsvis om 4-6 st tillsammans med en vuxen ledare. Ett av målen för Youth Meeting är att uppmuntra till ett fortsatt CISVengagemang. Aktiviteterna på ett Youth Meeting byggs upp kring ett i förväg bestämt utbildande, internationellt tema. Aktiviteterna anpassas efter deltagarnas ålder. 9

10 Interchange Interchange skiljer sig från andra aktiviteter vad gäller aktiviteter och representerade nationaliteter. Genom Interchange, utbytesprogrammet i CISV, får deltagarna en lagom blandning av social gemenskap och fredsfostrande aktiviteter som skapar förståelse för internationellt samarbete och gemenskap. Första Interchange arrangerades 1962 mellan Tyskland och England. Målen med ett Interchange är: att utveckla förståelse för ett annat land och en annan kultur genom att bo och leva som medlem i en annan familj att genom fredsfostrande aktiviteter öka tolerans och förståelse för andra traditioner detta genom att leva och bo i annan familj att genom gruppaktiviteter lära individen och gruppen att utveckla sina personligheter I åldrarna 12-15, är man vanligtvis mogen att vistas i en främmande miljö under en längre tid. Man är tillräckligt självständig för att klara av familjevistelsen och att visa hänsyn till sin omgivning och till främmande situationer. Genom familjevistelsen får man uppleva vardagen och kulturen i ett nytt land. Genom denna erfarenhet får deltagarna en insyn i värdlandets familjeliv och lär sig om landets kultur på ett djupare plan. Man lär sig att tackla eventuella kulturkrockar samtidigt som man också upptäcker många likheter länderna emellan. Familjevistelsen varvas med gruppaktiviteter, dels för att ventilera upplevelserna från familjerna och för att genomföra fredsfostrande aktiviteter och utveckla en gruppgemenskap. Familjevistelsen är det utmärkande med ett Interchange. Ett Interchange kan även ge en djup vänskap familjer världen över men även inom länder. En delegation på ett Interchange består av 6-12 ungdomar i åldern år, samt en vuxen ledare, över 21 år. Det kan även förekomma en juniorledare på 18 år eller över. Både delegater och ledare bor i familj. Familjevistelsen bör utgöra 2/3-delar av ett Interchange. Varje Interchange är unikt och ska ha ett tema, t.ex. miljö, mat eller mänskliga rättigheter. Temat beslutas av delegationernas ledare innan Interchanget startar. Genom att ha ett tema kan man underlätta planerandet av aktiviteter och familjevistelsen. Ett Interchange ska förutom familjevistelsen innehålla en välkomstfest, avskedsfest, miniläger, och gruppaktiviteter, se mer i avsnittet Förberedelser. IPP International Peoples Project (IPP) förenar CISV pedagogik och internationella verksamhet med samhällsnytta. Programmet vänder sig till de med intresse för samhällsfrågor (med eller utan CISV erfarenhet) och med en ålder på allra minst 19 år. Idéerna till IPP föddes på ett europeiskt juniormöte i Danmark Det första IPP-lägret hölls 1997 och hade tema miljö var det Sveriges tur och temat den gången var "rasism och främlingsfientlighet". Syftet med International Peoples Project är att öka deltagarna medvetenhet och kunskap om problem som finns i samhället och att visa på sätt att hantera dessa. Programmet bygger på ett samarbete mellan en lokal CISV gren och en organisation vars syfte är att arbeta med ett problem i samhället. Varje IPP projekt kommer att präglas av partnerorganisationens sakfråga. Denna verksamhet blir projektets tema. Dessa kan vara mycket varierande allt från miljöfrågor till socialfrågor såsom immigration, fattigdom eller rasism. Programmet omfattar två huvudmoment som består av aktivt arbete och kunskapsuppbyggnad. Deltagarna arbetar i den verksamhet som partnerorganisationen bedriver, antingen i de dagliga uppdragen eller i ett speciellt uppdrag. Viss tid är avsatt till att deltagarna presenterar och diskuterar sitt lands situation i förhållande till temat. Vidare kan projektet omfatta studiebesök eller seminarier. 10

11 Våra ledare Alla deltagare under 16 år reser alltid tillsammans med en ledare. För att vara ledare inom CISV måste man ha fyllt 21 år innan man reser iväg. Vi rekryterar våra ledare både inom och utom föreningen, många är universitetsstudenter som i vår verksamhet ser en möjlighet att få värdefulla erfarenheter utöver det som utbildningen kan erbjuda. Ledaren får ingen ersättning men ska heller inte ha några kostnader till följd av sitt engagemang. Föreningen erbjuder en bra ledarutbildning, både på lokal och nationell nivå och står för ledarens kostnader i samband med utbildningen medan föräldrarna är skyldiga att ersätta ledaren för utgifter i samband med resan och dess förberedelser åringarna kan söka plats som Junior Counsellor (JC) på barnby. Dessa platser söks och fördelas nationellt i Sverige men kan vara på barnbyar i hela världen. På Interchange kan man komma överens med partnerlandet om att ha en juniorledare förutom ledaren. En juniorledare på Interchange ska vara minst 18 år men alltid minst fyra år äldre än de äldsta deltagarna. En juniorledare eller JC tar stort ansvar för planeringen av aktiviteter men har aldrig juridiskt ansvar för andra deltagare än sig själv i samband med resan. Deltagaravgifter och resebokning Varje barn som fått plats inom ett av CISV Linköpings internationella program (Barnby, Interchange eller Summer Camp) ska senast den sista februari betala 1000 kr i deltagaravgift. Detta är en delbetalning av den totala kostnaden och återfås inte vid ett ev. avhopp. Resterande del av deltagaravgiften betalas senast den 31 maj. Programansvarig meddelar i början av maj hur stor del av avgiften som återstår. Vad ingår i avgiften? I deltagaravgifterna ingår internationell medlemsavgift, försäkringsavgift 1, deltagaravgift och sk Host Fee för deltagare och ledare. Eftersom avgifterna är i pund anges endast en ungefärlig kostnad p g a att kursförändringar kan ske innan räkningen når CISV Sweden, just nu räknas 1 = 13 kr. Avgiften för Barnby bestäms av CISV Swedens årsmöte och i denna avgift ingår även resan, som bokas centralt av CISV Sweden. Resa till aktuell internationell flygplats tillkommer, och ordnas av familjerna själva. Barnby-ansvarig i föreningen ser till att uppgifter för resebokning lämnas till ansvarig person i rätt tid. För Interchange och Summer Camp ansvarar föräldrarna själva för bokningen av gruppens resa, och deltagarna i gruppen står för ledarens/ledarnas resekostnader. Aktuella avgifter 2008 Barnby, Norden (ej Island & Färöarna) Barnby, Europa (inkl. Island & Färöarna) Barnby, utanför Europa Summer Camp, delegation 4 pers + ledare Interchange, delegation max 10 pers + ledare kr kr kr kr / deltagare kr delat på antalet deltagare Hur betalar man? Betalningarna görs till CISV Linköpings plusgiro-konto Ange barnets namn och aktuellt program på inbetalningen. 1 Bidrag till CISV:s försäkringspremier ifall organisationen som helhet skulle bli part i en rättstvist. Observera att avgifterna INTE täcker deltagares försäkring, kontrollera därför egna försäkringar innan avresa! 11

12 Förberedelser Vad krävs av familjen? När barnet får plats på en internationell aktivet blir inte bara barnet utan även föräldrarna en del av CISV. Eftersom vi är en ideell förening måste vi alla hjälpas åt för att det ska hända något. Det betyder att föreningen kommer att be om din hjälp i olika sammanhang, t ex i samband med helgläger eller om föreningen ska arrangera ett större internationellt läger, då krävs att vi är många som hjälps åt om vi ska ro det hela i land. Tänk på att ditt engagemang i föreningen även kan inspirera ditt barn till fortsatt engagemang. Äldre tonåringar kan delta som juniorledare, de erbjuds ledarutbildning och kan vara med och arrangera läger för yngre barn. De kan också engagera sig i både lokalt och nationellt juniorarbete. Deltagandet i ett läger eller ett Interchange kräver också en hel del förberedelser. Ju yngre barnet är desto mer av arbetet med förberedelserna faller på dig som förälder. Vad är det då som ska förberedas? Detaljerna varierar mellan de olika programmen men gemensamt för alla är att man måste ha tid att delta i förberedelserna. Det är viktigt att gruppen som ska resa iväg tillsammans blir sammansvetsad och känner sig just som en grupp. Ibland kan det vara svårt att hitta tider när alla kan så månaderna innan resan måste alla vara beredda på att kanske avstå någon annan av sina vanliga aktiveter ibland för att delta i en CISV-träff, det gäller både barn och föräldrar. Han man inte tid, lust eller möjlighet att göra det ska man kanske inte vara med i CISV alls. Ett tips som ni kommer att ha nytta av är att föra någon form av enklare protokoll när ni träffas. Skriv ner vad ni har bestämt och vem som ansvarar för vad och mejla ut det till alla, även ledaren. Det gör att ni inte behöver börja om varje gång och om inte samma förälder deltar i alla träffar är det ändå enkelt att hänga med i diskussionen. Förberedelser - Barnby Den viktigaste förberedelsen inför barnbyn är att barnen och ledaren lär känna varandra och känner sig trygga tillsammans. Detta kräver att ni träffas flera gånger och att barnen och ledaren får egen tid tillsammans, inte bara träffas i anslutning till era planeringsmöten. Det kan vara skönt både för er som föräldrar och för ledaren att få en stund ifred att prata bara om just ert barn. Bjud hem ledaren på middag så får han/hon också möjlighet att träffa syskon och husdjur som betyder mycket för barnet. Tillsammans ska gruppen ska planera en presentation av Sverige till National night, de ska ha någon form av nationaldräkt och de ska göra sk scrapbooks, där de presenterar sig själva och sitt land. Barnen och ledaren står för idéerna och föräldrarna ansvarar för det praktiska; handlar, syr, skriver, trycker osv. Barnen bör också ha med sig småsaker att byta med de andra barnen, detta är en viktig aktivitet på barnbyn. Det kan var pennor, magneter, nyckelband, reflexer eller andra småsaker, gärna med Sverigeanknytning. Information om andra förberedelser ni behöver göra kommer i de Pre-Camp, information från lägrets stab, som ni får månaderna innan lägret, läs dessa noga. Förberedelser - Interchange Interchange är det program som involverar familjen mest eftersom det innebär att man har ett barn från partnerlandet boende hos sig. Matchningen (ihop-parningen) av barnen görs så fort som möjligt när båda länderna har fyllt sina delegationer och alla har fyllt i Interchange Delegate Information Form. Det är programansvarig och ledarna i det land där man är först som gör matchningen. Normalt sett bor samma barn tillsammans i båda länderna. I undantagsfall, och om alla är överens om det, kan ett byte göras inför den andra fasen av Interchanget. När matchningen är klar kan barnen och föräldrarna börja ha kontakt med varandra. Den första viktiga förberedelsen, som faller på föräldrarna, är att boka gruppens resa. Utse gärna en person i gruppen som är ansvarig för det. Det är också bra att upprätta ett gemensamt konto och någon som håller reda på ekonomin. Förutom resan kommer ni att ha utgifter för lokaler ni bokar till de olika aktiviteterna och för mat till alla familjerna när ni har era träffar. Om ledaren har egen bil som han/hon använder bör ni ersätta de kostnader som detta innebär. 12

Äventyr i verkligheten. Handbok. för Interchangefamiljer

Äventyr i verkligheten. Handbok. för Interchangefamiljer Äventyr i verkligheten Handbok för Interchangefamiljer Första upplaga: Juni 2005 Senast uppdaterad: 6 november 2009 Interchangekommittén i Stockholm Senast uppdaterad 2013-09-29 av Interchangekommittén

Läs mer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer Ledarhandbok för Summer Camp Information, tips och idéer 1 Innehåll Basfakta om Summer Camp... 4 1. Förberedelser... 4 Delegations träffar... 4 Precamp... 5 Biljetter och visum... 5 Fonder... 5 Praktiska

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll Jannika Hedblom Utbytesdeltagare 2002»Jag har lärt mig otroligt mycket. Framför allt har jag lärt mig att det aldrig blir som man har tänkt sig men också att det viktigaste för respekt mellan människor

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE

FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE Det handlar om unga Förord PeaceWorks tror på ungas kraft att avnormalisera och synliggöra våldet i Sverige och i världen genom att kritiskt ifrågasätta

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

SKANDINAVISKA INSTITUTET ASSE. EN UPPLEVELSE FÖR LIVET High School år i USA LÄSÅRET 2015/16

SKANDINAVISKA INSTITUTET ASSE. EN UPPLEVELSE FÖR LIVET High School år i USA LÄSÅRET 2015/16 SKANDINAVISKA INSTITUTET ASSE EN UPPLEVELSE FÖR LIVET High School år i USA LÄSÅRET 2015/16 Som High School student får du chansen att uppleva den stora världen, en annan kultur och ett annat skolsystem

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Denna undersökning har beställts av generaldirektoratet för rättsliga frågor och samordnats av generaldirektoratet för kommunikation. Detta dokument speglar

Läs mer

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER Umeå Universitet Sociologiska institutionen Samhällsvetarprogrammet baskurs moment 2B HT 2007 Rickard Tjernqvist Daniel

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

FSS Manual åt elevkårer

FSS Manual åt elevkårer FSS Manual åt elevkårer 1 Sisällys FSS Manual åt elevkårer... 1 Vem bestämmer i skolan?... 5 Elevkåren och elevkårsstyrelsen... 5 Lärarkåren och lärarmöten... 5 Rektor... 5 Övrig personal... 6 Direktion

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer