Vad är CISV? Information för föräldrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är CISV? Information för föräldrar"

Transkript

1 Vad är CISV? Information för föräldrar Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala som globala, av och för unga. Vi är CISV.

2 Varför detta material? Under det senaste året har frågan om hur vi kan förbättra föräldrautbildningen i föreningen varit en återkommande fråga hos styrelsen. Vi tror att det finns mycket att vinna med att erbjuda föräldrautbildning; Föräldrar med god kunskap om vad CISV är har större förståelse och motivation för de förberedelser som krävs inför deltagande i ett läger eller ett utbyte. Det innebär att de bättre kan förbereda sina barn för upplevelsen de kommer att få och bättre bemöta dem efteråt. Sannolikheten att man som förälder väljer att engagera sig aktivt i CISV:s lokala verksamhet är också större om man har bättre kunskap om föreningen. Det bästa vore självklart om alla föräldrar kunde delta i en eller flera utbildningsträffar. Tid är dock en bristvara, både för oss som idag jobbar aktivt i föreningen och för många föräldrar, och vi kan därför inte vara säkra på att nå ut till alla med den information som vi vill att föräldrarna tar till sig, på det sättet. Därför bestämde vi oss för att sammanställa ett skriftligt material som ska delas ut till alla föräldrar med barn som för första gången deltar i en internationell aktivitet. Självfallet kan materialet vara till glädje även för andra som vill veta mer om CISV. Texterna är delvis hämtade från CISV:s hemsidor, och samt andra publikationer från CISV. Frågor eller synpunkter kan lämnas på Linköping, mars

3 Innehåll Innehåll... 3 Historia... 4 Filosofi... 4 Statement of Peace... 5 Educational goal i Inofficiell svensk översättning:... 5 Organisation... 5 Var finns CISV?... 5 Hur ser organisationen ut i Sverige?... 6 Pedagogik... 6 Learning by doing... 6 Aktivitetstrappan... 7 David A. Kolb... 7 Program inom CISV idag... 8 Mosaik... 8 Barnby... 8 Summer Camp... 8 Seminarieläger... 9 Youth Meeting... 9 Interchange IPP Våra ledare Deltagaravgifter och resebokning Vad ingår i avgiften? Aktuella avgifter Hur betalar man? Förberedelser Vad krävs av familjen? Förberedelser - Barnby Förberedelser - Interchange Förberedelser - Summer Camp Förberedelser - Youth Meeting Viktigt att veta och att tänka på gemensamt för alla program Det formella CISV Efteråt Fortsatt engagemang för hela familjen Barnen Föräldrarna CISV påverkar ditt barns liv Kontakt

4 Historia 1947 frågade Rusty Allen, Jr. sin mamma: - Det kommer väl inte att bli fler krig eller, mamma? - Vi vill väl inte ha fler, eller hur? svarade hon. Vi måste göra allt vi kan så att vi inte behöver fler krig. Denna fråga var det som satte igång tankarna i huvudet på mamman, den amerikanska psykologen Dr. Doris Allen. Doris lät trycka upp broshyrer om "Utbildning för internationell förståelse" som hon delade ut vid ett UNESCO-möte i Mexiko. Hon agerade lobbyist och fick många nya kontakter - varav en som blev ledare för den Mexikanska delegationen vid barnbyn Tyvärr var responsen från UNESCO inte så positiv, så Doris åkte med besvikelse åter hem till Cincinnati. Hon beklagade sig för sin man, som peppade henne - "vi skall nog visa dem". Under en resa till Europa tittade Dr. Allen in på UNESCOs högkvarter på Avenue Kléber i Paris. Här blev hon, till skillnad från mötet i Mexiko, bemött med intresse för sina idéer. Det visade sig att UNESCO kunde tänka sig att sponsra utvecklingen av hennes idé, men inte ta tag i den. Det fick hon göra själv. Väl tillbaks i Cincinnati bildade Doris Allen en grupp som började arbeta med att utforma CISV. Tillsammans drog de in pengar för finansiering av den första barnbyn som ägde rum i Cincinnati Cirka två tredjedelar av budgeten gick åt till resor för de deltagande. De länder som deltog i den första barnbyn var USA, Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Danmark, Österrike och Mexiko. Sedan 1951 har över 800 barnbyar anordnats runt om i världen. Föreningen fick namnet Childrens International Summer Villages, idag används bara förkortningen CISV och föreningen erbjuder mycket mer än barnby (villages). Filosofi CISV är en ideell, religiöst och politiskt obunden fredsförening. CISV:s filosofi, förenklat uttryckt, går ut på att låta barn och ungdomar från olika kulturer träffas, umgås och lära känna varandra genom en rad olika aktiviteter. Genom att göra detta hoppas man skapa en förståelse för hur andra människor lever och tänker. CISV:s syfte är att förbereda individer för att kunna bli aktiva och bidragande människor till ett fredligt samhälle. Genom CISV:s program och aktiviteter får man insikt och förståelse om sin egen och andras personlighet, sin egen och andra människors kultur. Detta ger möjligheten för individer att utveckla en medvetenhet och positiv attityd gentemot andra människor och andra kulturer. Man lär sig också sätt att kunna leva tillsammans och samarbeta trots de skillnader som finns. Genom CISV:s program får man färdigheter i kommunikation, samarbete och ledarskap. Föreningens kärnvärden, som präglar alla aktiviteter är: Vänskap Delaktighet Entusiasm Engagemang Samarbete Till grund för all CISV:s verksamhet ligger Statement of Peace och Educational goal 4

5 Statement of Peace We deplore the confrontations taking place in various regions of the world, as well as the degradation of the natural heritage and human dignity. These developments threaten the very existence of humanity. CISV is a non governmental organization, educating young people around the world towards peace, and encouraging its members to act upon the following concerns, consistent with CISV philosophy: lack of intercultural awareness violations of human and particularly children's rights denial of access to education and possibilities for personal growth internal and regional conflicts tense international relations underdevelopment deterioration of the environment We urge all people of the world to work together for the peaceful settlement of all conflicts since, above all else, we wish to live together in harmony without the fear and the consequences of all sorts of violence and intolerance. Educational goal i Inofficiell svensk översättning: CISVs syfte är att förbereda individer att bli aktivt bidragande medlemmar för ett fredligare samhälle. CISV lägger grunden för skapandet av livslånga vänskaper, nyttiga kommunikationsförmågor, samarbetsförmåga och lämpligt ledarskap för individer i strävan mot en mer rättvis och ärlig värld. CISV är en frivilligorganisation vars program är utformade i syfte att främja skapandet av individuell, kulturell, interkulturell och internationell kunskap. Programmen gör det möjligt för individer att utveckla en medvetenhet kring och positiva attityder inför andra individer samt förmågan och kunskapen att leva, arbeta och leka med andra oavsett kulturell bakgrund. Genom deltagande i CISVs program utvecklar deltagarna förmågan att bättre förstå sig själva, sin kultur samt andras kulturer. CISV erbjuder en möjlighet för intresserade barn, ungdomar, vuxna och familjer att utforska relevanta och aktuella teman genom fristående, kortare, ickeformella program som organiseras i ett internationellt, nationellt och lokalt sammanhang. Programmen utspelas i både hem- och lägermiljö och erbjuds barn och ungdomar, oavsett kön, ras, religion, etnisk tillhörighet, politisk tillhörighet, socioekonomisk bakgrund eller särskiljning av annat slag. Organisation Var finns CISV? CISV finns idag ett 60-tal länder, fördelat över samtliga världsdelar. Varje år deltar fler än 7000 barn, ungdomar och vuxna på CISV:s internationella program och minst det dubbla på lokala och nationella aktiviteter. Huvudkontoret finns i Newcastle, England, härifrån fördelas de olika internationella aktiviteterna till de nationella organisationerna. Tillsammans med Brasilien, USA, Italien, Norge och Danmark tillhör Sverige ett av de största länderna inom CISV, både när det gäller att delta på och arrangera internationella aktiviteter. Varje år arrangeras flera stora internationella läger i Sverige. Några lokalföreningar är större än andra och arrangerar oftare. CISV Linköping arrangerade senast en barnby 2003 och ett Summer Camp arrangerar vi ett mindre läger, ett s k Youth Meeting och 2009 planeras ett seminarieläger. Om vi inte arrangerar internationella läger får vi inte heller skicka iväg deltagare på internationella läger. 5

6 Hur ser organisationen ut i Sverige? I Sverige styrs CISV av en förbundsstyrelse. Jämte styrelsen finns ett antal kommittéer som hanterar olika frågor, t ex information eller utbildningar, eller de olika programmen, d v s barnby, Interchange m fl. Föreningen har två heltidsanställda, en förbundssekreterare och en organisationsutvecklare samt en deltidsarvoderad kassör. Även föreningens ordförande uppbär ett visst arvode, allt annat arbete i föreningen sker ideellt, av ungdomar, föräldrar och andra engagerade. I Sverige finns idag 16 aktiva lokalföreningar, i Malmö-Lund, Helsingborg, Båstad-Bjäre, Halmstad, Kalmar-Öland, Göteborg, Mölndal, Borås, Jönköping, Linköping, Stockholm, Strängnäs, Västerås, Håbo, Östersund och Umeå samt en virtuell lokalförening; My Tellus, som finns på internet. Borås Båstad-Bjäre Göteborg Halmstad Helsingborg Håbo Jönköping Kalmar-Öland Linköping Malmö-Lund MyTellus Mölndal Stockholm Strängnäs Umeå Västerås Östersund Buddy Kenya Buddy Sweden Megakommittén Mosaikkommittén Risk Management kommittén Nationella juniorrepresentanterna Utbildningskommittén Buddy Litauen Ingår i FS Informationskommittén Inkluderingsarbetsgruppen Interchangekommittén IPPkommittén Seminarieläger. kommittén Valberedningen Förbundsstyrelsen Pedagogik I CISV:s mål ingår att de barn, ungdomar och vuxna som deltar i aktiviteterna ska få ökad internationell förståelse och lära sig samarbete över gränser. Även om många aktiviteter inte innehåller formella utbildningsmoment så finns det ett genomtänkt pedagogiskt mål med verksamheten. För äldre ungdomar och vuxna, både de som har roll som ledare och de som är deltagare finns även, både under aktiviteterna och förberedelserna, inslag av formella utbildande bitar. Föreläsningar, seminariediskussioner och rollspel används omväxlande inom områden från internationell politik till gruppdynamik. Learning by doing CISV arbetar med erfarenhetsbaserat lärande, det betyder att vi lär oss tillsammans genom exempelvis upplevelser, lekar, teater, rollspel, diskussioner och samarbetsövningar. Det viktiga är att ha kul tillsammans och utnyttja alla sinnen. Studier visar att människor kommer ihåg: 10% av vad de LÄSER 20% av vad de HÖR 30% av vad de SER 50% av vad de HÖR OCH SER 70% av vad de GÖR 90% av vad de GÖR OCH UPPLEVER Genom att skapa gemenskap ser man till att alla blir engagerade i det som görs. Deltagarna lär sig från varandra och delar ansvaret för att man lär dig något. Problem och lösningar identifieras och beslut fattas tillsammans. Alla deltagares erfarenheter och kunskaper värdesätts och individuella tävlingsmoment undviks. 6

7 Aktivitetstrappan Inom CISV används något som kalla aktivitetstrappan. Ju starkare gruppdynamik desto högre på denna trappa kan vi klättra. Trappan, som ni ser nedan, börjar med namnlekar, och fortsätter upp till simulationer. För att klättra till nästa steg på trappan är det en förutsättning att man har klarat av de tidigare stegen. Det innebär att man har klarat av Namn, Kommunikation, Samarbete och Lagarbete om man vill göra en aktivitet om tillit. Trappan skall inte ses som ett läger eller en viss tidsperiod, det är inte tiden som avgör hur långt upp på trappan man kommer, det är gruppens utveckling. Det är heller inte förutsatt att man ska komma ända upp till simulationer under en viss tidsperiod. Det är inte fel om man bara kommer till Lagarbete eller Tillit. Namn Kommunikation Samarbete Lagarbete Tillit Rollspel Simulationer David A. Kolb David A. Kolb (tillsammans med Roger Fry) skapade en modell för inlärning som består av fyra element: Konkret erfarenhet (1), observation och reflektion (2), forma abstrakta tankar (3) och prova i nya situationer (4). Delarna är placerade i en spiral istället för en sluten cirkel och man kan starta i vilken ruta man vill. När vi använder den i CISV är det oftast så här: 1) Deltagarna engageras i en övning eller aktivitet som en lek eller simulation. 2) Aktiviteten följs av reflektion, ofta genom diskussioner i par eller små grupper. 3) Nästa steg är att formulera generaliseringar om vad man har lärt sig. I vilka andra situationer kan man tänka likadant? 7

8 4) Generaliseringarna testas i nya och kommande erfarenheter i en pågående spiral genom hela programmet eller aktiviteten. För mer information om vår pedagogik rekommenderas: (Section T) Program inom CISV idag Mosaik Mosaik är ett lokalt baserat program som består av olika fredsutbildande projekt. Dessa projekt stärker och inspirerar individer att skapa konkret förändring för ett fredligare närsamhälle och programmet syftar till att nå ut till och involvera så många människor som möjligt, både inom och utanför föreningen. Projekten planeras så att deltagarna får upptäcka, förstå och skapa tillsammans. Barnby Barnby (Village) är den äldsta av CISV:s internationella aktiviteter. En barnby består av delegationer, som alla består av fyra 11-åringar och en vuxen ledare. Med på barnbyn finns också sex juniorledare i års åldern samt en stabsgrupp bestående av en handfull vuxna. Under en hel månad bor och lever man ihop på lägret och med hjälp av olika typer av aktiviteter övas deltagarna i förståelse, respekt, gemenskap, samarbete, tolerans, vänskap och tillit. Dessutom får de kunskaper om andra kulturer och hur människor från andra politiska, religiösa och ekonomiska system ser på saker och ting. Förutom de vardagliga sysslorna som städning, måltider och planering består en barnby av en mängd planerade aktiviteter. De aktiviteter som genomförs är av olika slag med skilda syften, exempelvis har man lekar som går ut på att lära sig varandras namn, våga ta kontakt med andra barn, aktiviteter som kräver samarbete och tillit samt avancerade simuleringar och övningar i praktisk demokrati. Att deltagarna på en barnby ska vara just 11 år bygger på att många barn i den här åldern är gamla nog att vara borta från sina föräldrar under en längre tid men samtidigt unga nog att vara öppna för nya intryck och attityder. I den här åldern har många barn lätt för att kommunicera med andra, både barn och vuxna. 11-årsåldern är lämplig också för att det är en relativt lugn period innan puberteten gör entré. Delegationsledare, juniorledare och stabspersonal fyller alla viktiga roller på barnbyn. Delegationsledaren fungerar bland annat som en trygg bas för delegationen när barnen ska utforska sin nya miljö. Ledaren är även informatör, översättare och lekledare. Ledarna blir också förebilder för hur man kan hantera konflikter på fredlig väg. Juniorledaren på barnbyn blir som en bro mellan barnvärlden och vuxenvärlden. Juniorledaren har inte eget ansvar för en delegation, men är med i planering och genomförande av aktiviteter. Staben på barnbyn har ansvar för att allt det praktiska runt barnbyn fungerar och att underlätta för ledarna i deras arbete. Syftet med en barnby är att deltagarna genom aktiviteter skall få ökad kunskap, förståelse och respekt för andra människors sätt att vara. På barnbyn skapas vänskapsband för livet och en grund för fortsatt engagemang i medmänniskor och världsfrågor. Summer Camp Summer Camp är ett läger för de yngre tonåringarna och har funnits som officiell internationell aktivitet sedan Syftet med Summer Camp är: att främja förståelsen för andra kulturer genom att deltaga i ett internationellt läger att ge upplevelser där deltagarna inser värdet av att samarbeta och ta hänsyn till varandra att ge ungdomarna en chans att utveckla ledarskap att hjälpa till att bygga upp ungdomarnas självförtroende och stimulera till kritiskt tänkande 8

9 Ett Summer Camp är alltid 23 dagar långt. De två inledande dagarna ägnas åt ledarnas planering av lägret. Under den tiden bor ungdomarna hos värdfamiljer och får på så sätt en bra inblick i värdlandets samhälle och kultur. Ungdomarna förväntas att aktivt ta ansvar för lägret; de planerar och genomför aktiviteter, ordnar camp meetings (stormöten där lägret diskuteras och alla deltagare har en röst) bestämmer dagsschemat, och utvecklar lägrets tema. Ledarnas uppgift är att stödja och hjälpa ungdomarna att planera och genomföra aktiviteter. Stabens uppgift är att ordna de praktiska arrangemangen och att se till att lägret flyter på så bra som möjligt. Temat skall genomsyra hela lägret och det ingår i delegationernas förarbete att planera aktiviteter i relation till temat. Programmet riktar sig till åldersgruppen 14 till 15 år därför att ungdomar i den åldern klarar av att ta mycket ansvar för sig själva och för lägret som helhet. De har förmåga att förstå både sina egna och andras behov. Ungdomarna är i den här åldern tillräckligt verbala för att kunna diskutera sina och andras åsikter och för att genomföra aktiviteter och camp meetings. Samtidigt behöver de ändå stöd och hjälp av sin delegationsledare. Seminarieläger På ett Seminarieläger är delegaterna år. Tanken bakom åldern år är att ungdomarna är i en ålder där många viktiga beslut fattas, beslut som kan komma att påverka dem hela livet. Seminarielägret hjälper deltagaren att hitta, kanske nya vägar för att nå sina mål, eller stärka det de tidigare trott på. Ett Seminarieläger ger deltagaren möjlighet att uppleva praktisk demokrati och en internationell gemenskap där både gruppen och individen är viktig. Diskussion och konfliktlösning sätts i centrum och deltagarna kan lära sig att acceptera konflikter som en del av det vardagliga livet. Deltagarna ges möjlighet att få insyn i de idéer och tankar som ungdomar från andra kulturer har, samtidigt som de blir medvetna om och prövas i sina egna åsikter. Att utforska möjligheter för individen att öka det egna deltagandet i att forma det egna livet - hur man påverkar och hanterar de dagliga situationerna. Aktiviteterna består till stor del av seminarier som på olika sätt - oftast genom diskussioner - behandlar teman som intresserar deltagarna. Seminarierna behandlar internationella problem likaväl som personliga frågor. Det är viktigt att tiden balanseras av allvarliga, roliga, kreativa, avslappnande och fysiska aktiviteter. Deltagarna har stort ansvar för lägrets aktiviteter och praktiska utformning och det krävs stort engagemang och ansvar från deltagarna för att lägret ska bli lyckat. De får själva planera och diskutera frågor som berör dem, frågor som de möter i sitt dagliga liv, men även internationella frågor. Till sin hjälp har deltagarna en stab på 4-6 personer, som med sin kunskap och erfarenhet stöder och ger dem inspiration. Youth Meeting Ett Youth Meeting är ett läger som varar i 8 eller 15 dagar. Lägret kan arrangeras när som helst under året. Det är dock mest vanligt att lägren anordnas i december/januari (över nyår) och i mars /april (över påsk). Till ett Youth Meeting kommer deltagare från flera olika nationer. Antalet nationer beror på vilken åldersgrupp man valt att bjuda in. Givna åldersgrupper är år, år, år och 19+. Deltagare över 16 år reser utan ledare, medan yngre deltagare reser delegationsvis om 4-6 st tillsammans med en vuxen ledare. Ett av målen för Youth Meeting är att uppmuntra till ett fortsatt CISVengagemang. Aktiviteterna på ett Youth Meeting byggs upp kring ett i förväg bestämt utbildande, internationellt tema. Aktiviteterna anpassas efter deltagarnas ålder. 9

10 Interchange Interchange skiljer sig från andra aktiviteter vad gäller aktiviteter och representerade nationaliteter. Genom Interchange, utbytesprogrammet i CISV, får deltagarna en lagom blandning av social gemenskap och fredsfostrande aktiviteter som skapar förståelse för internationellt samarbete och gemenskap. Första Interchange arrangerades 1962 mellan Tyskland och England. Målen med ett Interchange är: att utveckla förståelse för ett annat land och en annan kultur genom att bo och leva som medlem i en annan familj att genom fredsfostrande aktiviteter öka tolerans och förståelse för andra traditioner detta genom att leva och bo i annan familj att genom gruppaktiviteter lära individen och gruppen att utveckla sina personligheter I åldrarna 12-15, är man vanligtvis mogen att vistas i en främmande miljö under en längre tid. Man är tillräckligt självständig för att klara av familjevistelsen och att visa hänsyn till sin omgivning och till främmande situationer. Genom familjevistelsen får man uppleva vardagen och kulturen i ett nytt land. Genom denna erfarenhet får deltagarna en insyn i värdlandets familjeliv och lär sig om landets kultur på ett djupare plan. Man lär sig att tackla eventuella kulturkrockar samtidigt som man också upptäcker många likheter länderna emellan. Familjevistelsen varvas med gruppaktiviteter, dels för att ventilera upplevelserna från familjerna och för att genomföra fredsfostrande aktiviteter och utveckla en gruppgemenskap. Familjevistelsen är det utmärkande med ett Interchange. Ett Interchange kan även ge en djup vänskap familjer världen över men även inom länder. En delegation på ett Interchange består av 6-12 ungdomar i åldern år, samt en vuxen ledare, över 21 år. Det kan även förekomma en juniorledare på 18 år eller över. Både delegater och ledare bor i familj. Familjevistelsen bör utgöra 2/3-delar av ett Interchange. Varje Interchange är unikt och ska ha ett tema, t.ex. miljö, mat eller mänskliga rättigheter. Temat beslutas av delegationernas ledare innan Interchanget startar. Genom att ha ett tema kan man underlätta planerandet av aktiviteter och familjevistelsen. Ett Interchange ska förutom familjevistelsen innehålla en välkomstfest, avskedsfest, miniläger, och gruppaktiviteter, se mer i avsnittet Förberedelser. IPP International Peoples Project (IPP) förenar CISV pedagogik och internationella verksamhet med samhällsnytta. Programmet vänder sig till de med intresse för samhällsfrågor (med eller utan CISV erfarenhet) och med en ålder på allra minst 19 år. Idéerna till IPP föddes på ett europeiskt juniormöte i Danmark Det första IPP-lägret hölls 1997 och hade tema miljö var det Sveriges tur och temat den gången var "rasism och främlingsfientlighet". Syftet med International Peoples Project är att öka deltagarna medvetenhet och kunskap om problem som finns i samhället och att visa på sätt att hantera dessa. Programmet bygger på ett samarbete mellan en lokal CISV gren och en organisation vars syfte är att arbeta med ett problem i samhället. Varje IPP projekt kommer att präglas av partnerorganisationens sakfråga. Denna verksamhet blir projektets tema. Dessa kan vara mycket varierande allt från miljöfrågor till socialfrågor såsom immigration, fattigdom eller rasism. Programmet omfattar två huvudmoment som består av aktivt arbete och kunskapsuppbyggnad. Deltagarna arbetar i den verksamhet som partnerorganisationen bedriver, antingen i de dagliga uppdragen eller i ett speciellt uppdrag. Viss tid är avsatt till att deltagarna presenterar och diskuterar sitt lands situation i förhållande till temat. Vidare kan projektet omfatta studiebesök eller seminarier. 10

11 Våra ledare Alla deltagare under 16 år reser alltid tillsammans med en ledare. För att vara ledare inom CISV måste man ha fyllt 21 år innan man reser iväg. Vi rekryterar våra ledare både inom och utom föreningen, många är universitetsstudenter som i vår verksamhet ser en möjlighet att få värdefulla erfarenheter utöver det som utbildningen kan erbjuda. Ledaren får ingen ersättning men ska heller inte ha några kostnader till följd av sitt engagemang. Föreningen erbjuder en bra ledarutbildning, både på lokal och nationell nivå och står för ledarens kostnader i samband med utbildningen medan föräldrarna är skyldiga att ersätta ledaren för utgifter i samband med resan och dess förberedelser åringarna kan söka plats som Junior Counsellor (JC) på barnby. Dessa platser söks och fördelas nationellt i Sverige men kan vara på barnbyar i hela världen. På Interchange kan man komma överens med partnerlandet om att ha en juniorledare förutom ledaren. En juniorledare på Interchange ska vara minst 18 år men alltid minst fyra år äldre än de äldsta deltagarna. En juniorledare eller JC tar stort ansvar för planeringen av aktiviteter men har aldrig juridiskt ansvar för andra deltagare än sig själv i samband med resan. Deltagaravgifter och resebokning Varje barn som fått plats inom ett av CISV Linköpings internationella program (Barnby, Interchange eller Summer Camp) ska senast den sista februari betala 1000 kr i deltagaravgift. Detta är en delbetalning av den totala kostnaden och återfås inte vid ett ev. avhopp. Resterande del av deltagaravgiften betalas senast den 31 maj. Programansvarig meddelar i början av maj hur stor del av avgiften som återstår. Vad ingår i avgiften? I deltagaravgifterna ingår internationell medlemsavgift, försäkringsavgift 1, deltagaravgift och sk Host Fee för deltagare och ledare. Eftersom avgifterna är i pund anges endast en ungefärlig kostnad p g a att kursförändringar kan ske innan räkningen når CISV Sweden, just nu räknas 1 = 13 kr. Avgiften för Barnby bestäms av CISV Swedens årsmöte och i denna avgift ingår även resan, som bokas centralt av CISV Sweden. Resa till aktuell internationell flygplats tillkommer, och ordnas av familjerna själva. Barnby-ansvarig i föreningen ser till att uppgifter för resebokning lämnas till ansvarig person i rätt tid. För Interchange och Summer Camp ansvarar föräldrarna själva för bokningen av gruppens resa, och deltagarna i gruppen står för ledarens/ledarnas resekostnader. Aktuella avgifter 2008 Barnby, Norden (ej Island & Färöarna) Barnby, Europa (inkl. Island & Färöarna) Barnby, utanför Europa Summer Camp, delegation 4 pers + ledare Interchange, delegation max 10 pers + ledare kr kr kr kr / deltagare kr delat på antalet deltagare Hur betalar man? Betalningarna görs till CISV Linköpings plusgiro-konto Ange barnets namn och aktuellt program på inbetalningen. 1 Bidrag till CISV:s försäkringspremier ifall organisationen som helhet skulle bli part i en rättstvist. Observera att avgifterna INTE täcker deltagares försäkring, kontrollera därför egna försäkringar innan avresa! 11

12 Förberedelser Vad krävs av familjen? När barnet får plats på en internationell aktivet blir inte bara barnet utan även föräldrarna en del av CISV. Eftersom vi är en ideell förening måste vi alla hjälpas åt för att det ska hända något. Det betyder att föreningen kommer att be om din hjälp i olika sammanhang, t ex i samband med helgläger eller om föreningen ska arrangera ett större internationellt läger, då krävs att vi är många som hjälps åt om vi ska ro det hela i land. Tänk på att ditt engagemang i föreningen även kan inspirera ditt barn till fortsatt engagemang. Äldre tonåringar kan delta som juniorledare, de erbjuds ledarutbildning och kan vara med och arrangera läger för yngre barn. De kan också engagera sig i både lokalt och nationellt juniorarbete. Deltagandet i ett läger eller ett Interchange kräver också en hel del förberedelser. Ju yngre barnet är desto mer av arbetet med förberedelserna faller på dig som förälder. Vad är det då som ska förberedas? Detaljerna varierar mellan de olika programmen men gemensamt för alla är att man måste ha tid att delta i förberedelserna. Det är viktigt att gruppen som ska resa iväg tillsammans blir sammansvetsad och känner sig just som en grupp. Ibland kan det vara svårt att hitta tider när alla kan så månaderna innan resan måste alla vara beredda på att kanske avstå någon annan av sina vanliga aktiveter ibland för att delta i en CISV-träff, det gäller både barn och föräldrar. Han man inte tid, lust eller möjlighet att göra det ska man kanske inte vara med i CISV alls. Ett tips som ni kommer att ha nytta av är att föra någon form av enklare protokoll när ni träffas. Skriv ner vad ni har bestämt och vem som ansvarar för vad och mejla ut det till alla, även ledaren. Det gör att ni inte behöver börja om varje gång och om inte samma förälder deltar i alla träffar är det ändå enkelt att hänga med i diskussionen. Förberedelser - Barnby Den viktigaste förberedelsen inför barnbyn är att barnen och ledaren lär känna varandra och känner sig trygga tillsammans. Detta kräver att ni träffas flera gånger och att barnen och ledaren får egen tid tillsammans, inte bara träffas i anslutning till era planeringsmöten. Det kan vara skönt både för er som föräldrar och för ledaren att få en stund ifred att prata bara om just ert barn. Bjud hem ledaren på middag så får han/hon också möjlighet att träffa syskon och husdjur som betyder mycket för barnet. Tillsammans ska gruppen ska planera en presentation av Sverige till National night, de ska ha någon form av nationaldräkt och de ska göra sk scrapbooks, där de presenterar sig själva och sitt land. Barnen och ledaren står för idéerna och föräldrarna ansvarar för det praktiska; handlar, syr, skriver, trycker osv. Barnen bör också ha med sig småsaker att byta med de andra barnen, detta är en viktig aktivitet på barnbyn. Det kan var pennor, magneter, nyckelband, reflexer eller andra småsaker, gärna med Sverigeanknytning. Information om andra förberedelser ni behöver göra kommer i de Pre-Camp, information från lägrets stab, som ni får månaderna innan lägret, läs dessa noga. Förberedelser - Interchange Interchange är det program som involverar familjen mest eftersom det innebär att man har ett barn från partnerlandet boende hos sig. Matchningen (ihop-parningen) av barnen görs så fort som möjligt när båda länderna har fyllt sina delegationer och alla har fyllt i Interchange Delegate Information Form. Det är programansvarig och ledarna i det land där man är först som gör matchningen. Normalt sett bor samma barn tillsammans i båda länderna. I undantagsfall, och om alla är överens om det, kan ett byte göras inför den andra fasen av Interchanget. När matchningen är klar kan barnen och föräldrarna börja ha kontakt med varandra. Den första viktiga förberedelsen, som faller på föräldrarna, är att boka gruppens resa. Utse gärna en person i gruppen som är ansvarig för det. Det är också bra att upprätta ett gemensamt konto och någon som håller reda på ekonomin. Förutom resan kommer ni att ha utgifter för lokaler ni bokar till de olika aktiviteterna och för mat till alla familjerna när ni har era träffar. Om ledaren har egen bil som han/hon använder bör ni ersätta de kostnader som detta innebär. 12

Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009

Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009 Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009 1. Verksamhetens inriktning 2. Utveckling 3. Förtroendevalda 4. Lokalförening och medlemmar 5. Programverksamhet 6. Forum 7. Utbildningar 8. Nätverk 9. Finansiering

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Nyhetsbrev CISV Malmö-Lund, Augusti 2015

Nyhetsbrev CISV Malmö-Lund, Augusti 2015 Månadens nyhetsbrev från CISV Sweden Läs nyhetsbrevet i din webbläsare Nyhetsbrev CISV Malmö-Lund, Augusti 2015 Här kommer höstens första nyhetsbrev! Såhär när en höst full av aktivitet sakta närmar sig

Läs mer

IPP med CISV Sweden 2012 - kul att du visat intresse!

IPP med CISV Sweden 2012 - kul att du visat intresse! 2011-12-05, Stockholm Sida 1/9 Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokal som globala, av och för unga.

Läs mer

CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2013

CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2013 CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2013 I detta nummer av CISV-nytt som inleds med sommarhälsning från vår ordförande Sara Willman, bjuds ni på smått och gott kring vår verksamhet, röster från barn och ungdomar

Läs mer

CISV.se för hemsideadministratörer

CISV.se för hemsideadministratörer CISV.se för hemsideadministratörer Innehåll Om cisv.se... 2 Bakgrund... 2 Målgrupper... 2 Tekniskt... 3 Avdelningar... 3 Lediga uppdrag... 3 Framtiden... 4 Att sköta en lokalföreningssida... 4 Komma igång...

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Ledarhandbok för Interchange

Ledarhandbok för Interchange Ledarhandbok för Interchange Information, tips och idéer Sid 1/25 Innehållsförteckning Inledning...3 Vad är CISV?...3 CISVs definition av fred...3 De olika CISV-programmen...4 Interchange...5 Interchange

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Sida 1/6

Verksamhetsberättelse 2014. Sida 1/6 Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1/6 CISV Strängnäs Verksamhetsberättelse 2014 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Med konkreta metoder och utifrån samhällets

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Årsmöte 2009... Barnbyinfo 2009... Interchange 2009...

Årsmöte 2009... Barnbyinfo 2009... Interchange 2009... C.I.S.V. Children s International Summer Villages - CISV är en ideell, internationell, politiskt och religiöst obunden fredsorganisation. CISVs syfte är att genom fredsfostran, baserad på de mänskliga

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN CISV SWEDEN 2015

VERKSAMHETSPLAN CISV SWEDEN 2015 VERKSAMHETSPLAN CISV SWEDEN 2015 CISV Sweden har förändrats under de senaste åren. De tre övergripande målen om en aktiv, fredsutbildande organisation med stor gemenskap togs fram 2013 med tanken att de

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet 1 Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

1. Vad är ett volontärläger?

1. Vad är ett volontärläger? Ni funderar på att vara värdar för ett internationellt volontärläger Kul! Tycker vi i IAL! Den här texten är till för att berätta lite mer om och ge er ett diskussionsunderlag för att fundera kring vad

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer Ledarhandbok för Summer Camp Information, tips och idéer 1 Innehåll Basfakta om Summer Camp... 4 1. Förberedelser... 4 Delegations träffar... 4 Precamp... 5 Biljetter och visum... 5 Fonder... 5 Praktiska

Läs mer

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen Information om föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen Välkommen till Montessoriförskolan Solen! Varmt välkommen till föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen vackert belägen i natursköna

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE för Montessoriförskolan Villa Caprifol

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE för Montessoriförskolan Villa Caprifol 1 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Montessoriförskolan Villa Caprifol Rev. 2015 03 09 Maria Montessori, som i början av 1900-talet utvecklade Montessoripedagogiken, hade en vision

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

sweden 2014 Protokoll fört vid styrelsernöte CISV Mölndal den 22 januari buildini globil friendship mölndal

sweden 2014 Protokoll fört vid styrelsernöte CISV Mölndal den 22 januari buildini globil friendship mölndal Manas Protokoll fört vid styrelsernöte CISV Mölndal den 22 januari 2014 buildini globil friendship Närva ra n de: Kenth Åkerman, ordförande Linnea Andersson Maud Gellerstedt Mattias Holmberg Axel lhrfelt

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2015

CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2015 CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2015 Ordförande har ordet! För 21 år sedan stod jag där på Knutpunkten i min blå keps med Sverigeflagga, med min delegation, på väg till en månads barnby i Frankrike. En månad

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Verksamhetsplan 2008. 1. Inledning

Verksamhetsplan 2008. 1. Inledning Sidan 1 av 12 Verksamhetsplan 2008 1. Inledning 2. Prioriterade utvecklingsområden 3. Forum 4. Utbildningar 5. Övrig verksamhet 6. Projekt 7. Nätverk 8. Kommunikation och varumärke 9. Ledning och samordning

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012 för Montessoriförskolan Villa Caprifol

Likabehandlingsplan 2012 för Montessoriförskolan Villa Caprifol 1 Likabehandlingsplan 2012 för Montessoriförskolan Villa Caprifol Maria Montessori, som i början av 1900-talet utvecklade Montessoripedagogiken, hade en vision om att med barnens hjälp skapa fred i världen.

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! ER

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Att arrangera Seminarieläger Guide

Att arrangera Seminarieläger Guide Att arrangera Seminarieläger Guide 1. Seminarielägrets idé och pedagogiska utformning 2. Seminarielägerprogrammets mål 3. Regler 4. Lägergård 5. Praktstab 6. Hemmastab 7. Budget - Ett verkligt exempel

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning CISV är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation som utbildar unga människor runt om i världen i hopp om en fredligare värld. Organisationen finns

Läs mer

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär.

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär. Under läsåret 2010-2011 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund, respekt, demokrati, inflytande och ansvar med eleverna och tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetade vi fram en gemensam värdegrund

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att förskolans barn behöver utveckla? Bergsnäs Förskola Tro på sig själv. Självkänsla. stärka barnens självförtroende - jag törs - jag vågar - jag

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Bakgrund Denna plan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Antagna den 2014.03.03 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nyed Friskola Ekonomisk Förening. 2 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR på barns vis I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing,

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Stensättarvägen 1 444 53 Stenungsund tel. 844 30 FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Innehållsförteckning Ange kapitelrubrik (nivå 1)... 1 Ange kapitelrubrik (nivå 2)... 2 Ange kapitelrubrik

Läs mer

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten.

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten. 2009-03-24 sid 1(7) Innehållsförteckning Program... 1 Inledning... 1 Frisksportrörelsens idé...2 Klubbens program...2 Rörelse och motion... 2...2...3 Alkohol tobak droger doping... 3...3...3...4 Etik och

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande.

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande. Ebba Petterssons Privatskola Vad är det som gör att man väljer en skola egentligen? Läget, pedagogiken, lärarna eller kompisarna? Och vad är det som gör att man väljer Ebba Petterssons Privatskola? För

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Med vänliga hälsningar, Servicegruppen 5 september 2015

Med vänliga hälsningar, Servicegruppen 5 september 2015 Hej! Här kommer kallelsen till Servicekonferensen (SK) 14 november 2015. Servicekonferensen kommer att hållas i anslutning till att Vuxna barn i Stockholm organiserar Riksmötet. Inbjudan till Riksmötet

Läs mer