Din manual PIONEER CNSD-300FM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual PIONEER CNSD-300FM http://sv.yourpdfguides.com/dref/3977829"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER CNSD-300FM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual:! Detta paketet är unikt och kan inte installeras på mer än en enhet. p Var försiktigt så att du inte vidrör kontaktytorna på SD-minneskortet. Om du gör det kan det leda till kontaktproblem. Om kontakterna är smutsiga så torka av dem med en ren torr trasa. Om problem uppstår! måste även visa upp medianummerkortet vid reparation. SD Logo är ett varumärke tillhörande SD3C, LLC. Översikt över bruksanvisningen Denna handbok beskriver hur man får ett lösenord och aktiverar uppgraderingen. Den ger även en överblick över hur funktionerna ändras efter uppgraderingen. Besök vår webbplats Besök oss på följande webbplats: eu! Registrera din produkt. Vi kommer att spara uppgifterna om ditt inköp i vårt arkiv så att du kan hänvisa till denna information i händelse av försäkringskrav vid förlust eller stöld.! Den senaste informationen om PIONEER CORPORATION hittas på vår webbsida. Modeller som kan uppgraderas Till kunder som köpt CNSD-350FM Det här paketet kan användas för att uppgradera programmet och databasen för följande modeller: AVIC-F500BT Detta paket kommer med uppgraderings SDminneskort A och B. Den typ av uppgraderings SD-minneskort du behöver beror på ditt navigeringssystems tillstånd. Kontrollera följande innan du använder uppgraderings SD-minneskortet. Kunder som uppgraderar hårdvaran för första gången Använd uppgraderings SDminneskort A. För kunder som har uppdaterat hårdvaran med CNSD-150FM eller CNSD-250FM Använd uppgraderings SD-minneskort B. SD-minneskort p Förvara SD-minneskortet utom räckhåll för små barn då de kan råka svälja det. p Förvara inte SD-minneskortet i höga temperaturer eller direkt solljus. p Utsätt inte SD-minneskortet för stöt eller slag. p Se till att inte SD-minneskortet kommer i kontakt med vätska. Om SD-minneskortet och dina apparater utsätts för vätska kan dessa skadas. 10 Sv Kapitel Försiktighetsåtgärder Till kunder som köpt CNSD-300FM Det här paketet kan användas för att uppgradera programmet och databasen för följande modeller: AVIC-F9110BT, AVIC-F910BT, AVICF900BT, AVIC-F710BT, AVIC-F700BT Detta paket kommer med uppgraderings SDminneskort A och B. Den typ av uppgraderings SD-minneskort du behöver beror på ditt navigeringssystems tillstånd. Kontrollera följande innan du använder uppgraderings SD-minneskortet. Kunder som använder AVIC-F900BT eller AVIC-F700BT och kunder som uppgradera hårdvaran för första gången Använd uppgraderings SD-minneskort A. Kunder som använder AVIC-F900BT eller AVIC-F700BT, och kunder som har uppdaterat hårdvaran med CNSD100FM eller CNSD-200FM Använd uppgraderings SD-minneskort B. Kunder som använder AVIC-F9110BT, AVIC-F910BT, AVIC-F710BT Använd uppgraderings SD-minneskort B. För kunder som använder AVICF9110BT, AVIC-F910BT eller AVIC-F710BT Genom att uppgradera navigeringssystemet med denna produkt kommer följande punkter att ändras.! Kartdatabasen (inklusive POI) förnyas.! Enhetsnummer visas på "Serviceinformation"-skärmen. Övriga funktioner är i stort de samma som de som fanns när du köpte hårdvaran. Använd Bruksanvisningen som medföljde hårdvaran som din huvudsakliga referens. 01 Försiktighetsåtgärder För kunder som tidigare har uppdaterat hårdvaran Genom att uppgradera navigeringssystemet med denna produkt kommer följande punkter att ändras.! Kartdatabasen (inklusive POI) förnyas.! Enhetsnummer visas på "Serviceinformation"-skärmen. Övriga funktioner är i stort de samma som de som fanns när du köpte hårdvaran. Använd Bruksanvisningen som medföljde hårdvaran som din huvudsakliga referens. Punkter som förnyas med denna uppgradering För kunder som uppgraderar hårdvaran för första gången För kunder som använder AVIC-F500BT, AVIC-F900BT eller AVIC-F700BT Genom att uppgradera navigeringssystemet med denna produkt kommer de punkter som beskrivs i denna handbok att ändras. = För detaljer om handhavande, se Kapitel 5. Konventioner använda i denna anvisning Innan du fortsätter, ägna några minuter åt att läsa följande information om de konventioner som används i denna handbok. Att vara insatt i dessa konventioner är till stor nytta för dig när du lär dig använda din nya utrustning.! Texten på knapparna i navigationssystemet beskrivs med VERSALER, FETSTIL: t.ex. ) När kartan visas, tryck på MENU-knappen.! Menyposter, namn på skärmar och funktionskomponenter anges med fetstil med dubbla citattecken " ": t.ex.) Visa "Systeminställningar"-skärmen Sv 11 Kapitel 01 Försiktighetsåtgärder! Touchtangenterna som är tillgängliga på skärmen beskrivs med fetstil inom parenteser [ ]: t.ex. ) Tryck på [Inställningar].! Extra information, alternativ och andra anmärkningar anges på följande sätt: t.ex.) p Om hemadressen inte har registrerats ännu, ange adressen först.! Referenser indikeras på följande sätt: t.ex.) = För detaljer om handhavande se Kontroll av enhetsnummer på sidan Sv Kapitel Försiktighetsåtgärder Inställningsposter som kommer att raderas och initieras vid uppgradering Följande data och inställningar kommer att rensas och återställas till ursprungsinställningarna. Andra poster kommer att behållas. Vissa poster är inte listade då deras inställningar enkelt kan återställas av användaren, så som senaste kartskala, senaste status för AV-funktionsskärmen, etc. Navigationsfunktioner Alla inställningar i "TMC kontrollcenter" "Historik" på "Adress" Resmålsmeny Historik Favoriter "Sparade sökningar" på "POI" Naviinställningar Systeminställningar Alla inställningar Alla inställningar Data för nålsymbol Andra Data för hastighetskamera Lösenord stöldskydd Ljudfunktioner AV-inställningar SD, USB Alla inställningar Alla inställningar (*1) 01 Försiktighetsåtgärder Volyminställningar för AV-källor, EQinställningar (*2) (*1) Alla inställningar som omfattar inställningarna i menyn "Function" kommer att raderas.

3 (*2) Dessa inställningar rensas endast om du använder AVIC-F500BT. Användardata som sparats i enhetens intern kan komma att raderas om ett oväntat fel uppstår vid installation av program. Pioneer är in ansvarig för eventuell förlust av data eller att viss användardata inte kan kommas åt. Sv 13 Kapitel 02 Licensavtal PIONEER CNSD-350FM, CNSD-300FM DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG, SOM SLUTANVÄNDARE, OCH PIONEER CORP. (JAPAN) ("PIONEER"). VAR GOD LÄS OMSORGSFULLT BESTÄMMELSERNA OCH VILLKOREN I DETTA AVTAL INNAN DU ANVÄNDER DEN I PIONEER-PRODUKTERNA INSTALLERADE PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA DEN I PIONEERPRODUKTERNA INSTALLERADE PROGRAMVARAN, GODKÄNNER DU OCH ACCEPTERAR ATT FÖLJA VILLKOREN I DETTA AVTAL. PROGRAMVARAN INKLUDERAR EN DATABAS VARS LICENSRÄTTIGHET BEVILJAS AV TREDJEPARTSLEVERANTÖR(ER) ("LEVERANTÖRERNA"), OCH DIN ANVÄNDNING AV DATABASEN FALLER UNDER LEVERANTÖRERNAS SEPARATA VILLKOR, SOM MEDFÖLJER DETTA AVTAL (se sidan 17). OM DU INTE GODKÄNNER SAMTLIGA DESSA VILLKOR, VAR GOD ÅTERSÄND PIONEERPRODUKTERNA (INKLUSIVE PROGRAMVARA OCH ALLT SKRIFTLIGT MATERIAL) TILL DEN AUKTORISERADE PIONEERÅTERFÖRSÄLJARE DÄR DU KÖPTE DEM INOM FEM (5) DAGAR EFTER DET ATT PRODUKTERNA MOTTAGITS. 1 BEVILJANDE AV LICENS Pioneer beviljar dig en icke-överförbar licens utan ensamrätt för att använda de i Pioneerprodukterna installerade programmen ("Programvaran") samt motsvarande dokumentation endast för ditt personliga bruk eller för internt bruk på ditt företag och endast med dessa Pioneerprodukter. Du får inte kopiera, rekonstruera, översätta, överföra eller ändra Programvaran eller skapa härledda produkter av denna. Du får ej låna ut, hyra ut, avslöja, publicera, sälja, tilldela, leasa, licensiera i andra hand, saluföra eller på annat sätt överlåta Programvaran eller använda den på ett egränsning av ansvar för tillfälliga eller resulterande skador, vilket betyder att ovan nämnd begränsning eller undantag ev. inte gäller dig. Denna friskrivningsklausul och ansvarsbegränsning skall ej vara tillämplig i den omfattning att någon klausul i denna garanti är i strid med nationell eller lokal lagstiftning. 4 FÖRSÄKRAN MED HÄNSYN TILL EXPORTLAGAR Härmed godkänner och försäkrar du att vare sig Programvaran eller några andra tekniska data som erhållits från Pioneer, eller någon direkt produkt härav, skall exporteras utanför det land eller distrikt ("Landet") som styrs av den regering ("Regeringen") inom vars jurisdiktion du befinner dig, såvida detta ej tillåts av Regeringens lagar och förordningar. Om du har anskaffat Programvaran på ett behörigt sätt utanför Landet, samtycker du till att inte återexportera Programvaran eller några som helst från Pioneer erhållna data eller någon direkt produkt härav, med undantag för vad som tillåts av Regeringens lagar och förordningar samt lagarna och förordningarna inom den jurisdiktion där du har anskaffat Programvaran. 02 Sv 15 Licensavtal Kapitel 02 Licensavtal 5 UPPSÄGNING Detta Avtal förblir i kraft tills det upphör genom uppsägning. Du kan när som helst säga upp Avtalet genom att förstöra Programvaran. Avtalet sägs även upp när du inte iakttar alla bestämmelser och villkor i detta Avtal. Efter en dylik uppsägning godkänner du att förstöra Programvaran. 6 DIVERSE Detta är hela Avtalet mellan Pioneer och dig i detta ämne. Ingen ändring av detta Avtal skall vara giltig utan Pioneers skriftliga godkännande. Skulle någon bestämmelse i detta Avtal förklaras som ogiltig eller ogenomförbar, fortsätter detta Avtals övrigaantier OM KOMMERSIELL GÅNGBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, RÄTTIGHET OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG. TELE ATLAS, PIONEER, DESS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER GARANTERAR INTE ATT INFORMATIONEN UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT ANVÄNDNINGEN AV INFORMATIONEN KOMMER ATT FUNGERA AVBROTTS- OCH FELFRITT. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG RÅDGIVNING FRÅN TELE ATLAS, PIONEER, DESS LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE ANSTÄLLDA UTGÖR NÅGON GARANTI ELLER ÖKAR PÅ NÅGOT SÄTT TELE ATLAS, PIONEERS, DESS LICENSGIVARES ELLER LEVERANTÖRERS ANSVAR OCH DU HAR INTE RÄTT ATT FÖRLITA DIG PÅ SÅDAN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION. DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL ÄR ETT GRUNDLÄGGANDE VILLKOR FÖR DETTA AVTAL OCH DU MÅSTE ACCEPTERA INFORMATIONEN PÅ DENNA GRUNDVAL. 5 Uppsägning. Detta Avtal kommer omedelbart och automatiskt att sägas upp, utan föregående meddelande, om du bryter mot någon bestämmelse i detta Avtal. Du accepterar att du måste returnera Informationen (inklusive all dokumentation och alla kopior) till Pioneer och dess leverantörer, ifall Avtalet sägs upp. 6 Skadeslöshet. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla PIONEER, dess Licensgivare och dess leverantörer (inklusive deras respektive licensgivare, leverantörer, rättsinnehavare, dotterföretag, filialer, samt respektive tjänstemän, chefer, anställda, aktieägare, agenter och representanter) fria från och skadeslösa för allt slag av ansvar, förlust, skada (inklusive dödliga personskador), efterfrågan, rättegång, kostnad, utgift eller fordran av vilken som helst art och natur, inklusive, men utan begränsning till juristarvoden, som härrör sig från eller uppstår i samband med att något villkor i detta Avtal bryts av dig. 7 Övriga bestämmelser, endast avseende information från Ordnance Survey om Storbritannien och Nordirland. 1 Du är förbjuden att avlägsna eller dölja något tillkännagivande eller markering om upphovsrätt, varumärke eller restriktion tillhörande Ordnance Survey. rättighet till andra förmåner, bidrag, etc. Slutanvändaren säkerställer att POI licensierade Tele Atlas Produkter online på Internet skyddas av brandväggar och att ett kontrollsystem implementeras i syfte att (i) skydda POI licensierade Tele Atlas Produkternas integritet, (ii) reglera åtkomsten till POI licensierade Tele Atlas Produkterna, (iii) förhindra otillåten användning och kopiering av de POI licensierade Tele Atlas Produkterna.

4 10 Tilläggsbestämmelser för Tele Atlas varumärkessymbol för Tele Atlas licensierad Produkt ("Varumärkessymbolen licensierad Tele Atlas produkt"): (Följande bestämmelser gäller endast produkter som innehåller varumärkessymbol för licensierad Tele Atlas -produkt.) Licensavtal Avseende revisioner Ordnance Survey och/eller National Audit Office äger rätt att revisionsgranska Slutanvändarens bokföring eller bankkonton direkt, så att Ordnance Survey äger denna rätt till revision avseende leverantör av produkter och/eller tjänster som innehåller och/eller kan härledas från de Licensierade Tele Atlas produkterna. 8 Övriga bestämmelser, endast avseende data för Norge. Det är förbjudet för Slutanvändaren att använda data tillhandahållen av Tele Atlas MultiNet över Norge för att skapa tryckta eller digitala kommersiella kartor för allmänt bruk, vilka liknar de grundläggande nationella produkterna från Norska Statens kartverk. 9 Tilläggsbestämmelser för Tele Atlas Premium Points of Interest ("POI"). Crown upphovsrätt och/eller databasrättigheter Alla rättigheter förbehålls. Licens nr e Tele Atlas MultiNet -data för Nordirland. får inte tilldela någon del av detta Avtal utan tidigare skriftligt tillstånd från PIONEER. Du erkänner och är införstådd med att Informationen kan komma att underkastas begränsningar avseende export och accepterar att du måste uppfylla alla tillämpliga exportlagar. Skulle någon bestämmelse eller del därav i detta Avtal förklaras som ogiltig, olaglig eller ogenomförbar, skall detta strykas ur Avtalet och resten av Avtalet skall vara giltigt, lagligt och genomdrivbart i största möjliga utsträckning. Eventuell uppsägning av detta Avtal ska skickas med kurir till PIONEER, Attention Legal Department, PIONEER EUROPE NV, Haven 1087, Keetberglaan 1, 9120 Melsele, Belgium. Sv 21 Kapitel 03 Om databasen Om data för kartdatabasen! Ändringar som berör vägar, gator, motorvägar, terräng, vägarbeten och annat före/ under utvecklingsperioden återges eventuellt inte i databasen. Oundvikligen kan sådana ändringar inte ingå i databasen efter denna period.! Informationen i databasen kan skilja sig från faktiska förhållanden, oavsett existerande och nybyggda objekt.! För detaljerad information om täckningsområdet för kartan i det här navigationssystemet hänvisar vi till den information som finns tillgänglig på vår webbplats.! Det är strängt förbjudet att reproducera och använda någon del av eller hela denna karta i någon form utan tillstånd från upphovsrättsägaren.! Ifall de lokala trafikförordningarna eller förhållandena avviker från denna information, ska du följa de lokala trafikförordningarna (skyltar, vägmarkeringar, osv.) och förhållandena (vägarbeten, väderförh ållanden, osv.).! Trafikförordningarna som används i kartdatabasen gäller endast passagerarfordon av standardstorlek. Observera att förordningar för stora fordon, motorcyklar och andra fordon än standardfordon inte ingår i databasen.! Kartversion, Tele Atlas. Rel. 06/2010.! Ström av NNG 22 Sv Kapitel Instruktioner för uppgradering Navigationssystemets uppgraderingsförfarande 1 Kontrollera enhetsnumret för ditt navigationssystem. = För detaljer om handhavande se Kontroll av enhetsnummer på denna sida. 04 Förbered uppgradering Kontroll av enhetsnummer Kontrollera först enhetsnumret (DEVICE NUMBER, visas så som Enhetsnummer eller Enhet#) för ditt navigationssystem för senare förfarande. Gör enligt följande för att visa enhetsnumret. 1 Parkera ditt fordon på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen. 2 Sätt i uppgraderings SD-minneskortet i facket för SD-kort. 3 Slå av tändningen och sedan på den igen för att starta om navigationssystemet. Enhetsnumret kommer att visas efter en kort stund. 4 Skriv ner enhetsnumret (Enhet#) på det medföljande medianummerkortet (MEDIA NUMBER CARD) för att undvika misstag. 5 Tryck på [Annullera]. Navigationssystemet startar om. stängs också av. Tryck på [Systeminställningar]. Starta aldrig uppgraderingen när navigationsenheten körs på batteri. Det kan annars orsaka att uppgraderingen inte avslutas om batteriet tar slut. 1 Parkera ditt fordon på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen. 2 Sätt i uppgraderings SD-minneskortet i facket för SD-kort. 3 Slå av tändningen och sedan på den igen för att starta om navigationssystemet. Enhetsnumret kommer att visas efter en kort stund. 4 Tryck på [OK]. Skaffa ett lösenord för verifiering En dator ansluten till Internet krävs för att kunna erhålla ett lösenord online. Ett unikt lösenord som utfärdas online krävs för uppgradering. Gå till webbsidan med din dator och skaffa ditt lösenord. Följande information krävs.! Medianumret (MEDIA NUMBER) som är tryckt på medianummerkortet (MEDIA NUMBER CARD)! Enhetsnummer (DEVICE NUMBER) för ditt navigationssystem 1 Tillgång till följande webbsida för att kunna erhålla ditt lösenord. eu/unlocknavgate Följ instruktionerna på webbsidan för att erhålla lösenord. 2 Skriv ner erhållet lösenord. Du behöver mata in korrekt lösenord. Skriv ner ditt lösenord för att undvika misstag. Efter en kort paus visas tangentbordet för inmatning av lösenord. p För att avbryta uppgraderingen, tryck på [Annullera]. 5 Mata in verifieringslösenordet du fått och tryck sedan på [Klar]. Uppgraderingsförfarande Uppgraderar mjukvaruprogrammet och kartdatabasen Detta avsnitt beskriver uppgraderingsförfarandet för ditt navigationssystem. p Uppgraderingen tar cirka 40 minuter totalt. p Om du använder AVIC-F500BT se till att följa instruktionerna nedan.! Slå av strömmen till navigationsenheten helt genom att trycka på och hålla ner strömbrytaren. Efter att ha tryckt på [Klar] kommer systemet att starta verifieringen.

5 När verifieringen är avslutad kommer ett meddelande som bekräftar lyckad verifiering att visas. 24 Sv Kapitel Instruktioner för uppgradering 6 Tryck på [Ja] för att starta uppgraderingen. 9 Vänta till dess att uppgraderingsförfarandet är avslutat. 04 VARNING När denna skärm visas, ändra ALDRIG tändningsnyckeln läge eller slå av strömmen för navigationssystemet. Instruktioner för uppgradering Navigationssystemet återstartar och installationen påbörjas. p För att avbryta uppgraderingen, tryck på [Nej]. När programuppgraderingen är avslutat kommer ett meddelande att visas. 7 Tryck på [OK]. Efter det att installationen är fullbordad återstartas navigationssystemet. 10 Tryck på språket som du vill använda på skärmen. 11 Tryck på språket som du vill använda för röststyrningen. Skärmen "Toppmeny" visas. Meddelandet bekräftar om du vill att aktuell startskärm ska visas. 8 Tryck på knappen du vill välja. Navigationssystemet återstartar och installationen påbörjas. 12 Mata ut uppgraderings SD-minneskortet. Kontroll att uppgradering gjorts ordentligt Visa "Serviceinformation"-skärmen för att jämföra aktuellt versionsnummer med föregående. = För detaljer se Kontrollera aktuell version på sidan 23. Sv 25 Kapitel 04 Instruktioner för uppgradering Uppdatering av mjukvara för Bluetooth trådlös teknik Gå till Pioneer hemsida för att kontrollera din telefons kompatibilitet. Om din telefon är listad och du vill uppdatera, uppdatera Bluetooth fast programvara manuellt efter det att den automatiska uppgraderingen är avslutad. 8 Vänta till dess att uppdateringsförfarandet är avslutat. Ett meddelande kommer att visas efter det att uppdateringen är avslutad. 9 Tryck på [OK]. 10 Mata ut uppgraderings SD-minneskortet. Uppdatering avslutad. p Registrerade telefoner som är listade på "Anslutning"-skärmen rensas vid uppdatering av mjukvara. 1 Parkera ditt fordon på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen. 2 Sätt i uppgraderings SD-minneskortet i facket för SD-kort. 3 Tryck på knappen MENU för att visa displayen "Toppmeny". 4 Tryck på [Telefon]. Skärmen "Telefonmeny" visas. 5 Tryck på [Telefoninställningar]. Skärmen "Telefoninställningar" visas. 6 Tryck på [Bluetooth programuppdatering]. Aktuell version visas. 7 Tryck på [Programuppdatering]. Uppdatering startar. 26 Sv Kapitel Ändringar i uppgraderade program p Detta kapitel förklarar de ändringar som görs när du uppdaterar AVIC-F500BT, AVICF900BT eller AVIC-F700BT-hårdvaran för första gången. Om du uppgraderar ditt navigeringssystem med detta SD-minneskort kommer följande ändringar att ske på systemet. 2D-kartdisplay (Färdriktning) 05 Ändringar i uppgraderade program Navigationsfunktioner Vägskyltar och rekommenderad fil Vägskyltar kommer att visas tillsammans med rekommenderad fil där flerfiliga vägar finns. Den markerade filen indikerar den fil som rekommenderas. Kartan visas alltid med fordonet som om det färdas mot toppen av skärmen. När läget "Färdriktning" är valt visas displayen. 2D-kartdisplay (Norrorienterad) p Denna information baseras på kartdatabasen, varför informationen kan skilja sig från de verkligheten. Använd den endast som riktningsvisare när du kör. Kartan visas alltid med norr uppåt. När läget "Norrorienterad" är vald visas displayen. 3D-kartdisplay Växling av kartläge Ett flertal kartor visas. Tryck på [I närheten av adressen]. på [Sök] för att söka efter en facilitet (POI) genom att ange facilitetens namn i den valda kategorin. Genom att trycka på [Allt] listas alla faciliteter som är inkluderade i de kategorier som visas för tillfället. 5 Tryck på önskad facilitet (POI). 28 Sv Kapitel Ändringar i uppgraderade program p Genom att trycka på fliken [Namn] sorteras alternativen i listan i alfabetisk ordning. p Genom att trycka på fliken [Avstånd] sorteras alternativen i listan efter avstånd. 05 Det spår som avspelas är markerat. Tryck på eller när du vill se urvalet på nästa eller föregående sida i listan. p Ett tankstreck () visas om det inte finns någon motsvarande information. 6 Tryck på ett av alternativen längst ner i skärmen för bekräftelse av kart för att välja nästa åtgärd. 3 Om du vill återgå till föregående display trycker du på [Detaljer]. Ändringar i uppgraderade program Inställningsmeny Polygoner m mönster Inställningarna har ändrats så att systemet alltid kan rita kartan mer grafiskt detaljerad. Inställningar för POI Genom att trycka på [Färdväg...] och [Kör dit nu] i följd kan du ställa in din valda position som resmål och beräkna rutten from till den punkten. = För detaljer avseende andra funktioner i skärmen för bekräftelse av karta, se Bruksanvisningen för ditt navigationssystem. "Hantera POI" ändras till "Inställningar för POI" och platsen för knappen har flyttats. "Inställningar för karta" visas. 2 Tryck på [Lista]. Tryck på det spår du vill spela. (t.ex. "Inställningar för karta" visas. 2 Tryck på [Hantera spårloggar]. En lista över inspelade spårloggar visas. 3 Tryck på önskad spårlogg på listan. "Inställningar för karta" visas. 2 Tryck på [Info som visas]. Skärmen "Info som visas" visas. 3 Tryck på knappen till höger om "Toppfält:" för att visas alternativen. Fler detaljer om spårloggen visas. p Tryck på [Exportera alla] för att exportera alla lagrade spårloggar till ett externt lagringsmedia (USB eller SD) på en gång. 4 Tryck på önskad knapp för att använda den. 4 Tryck på önskat alternativ. Ta bort alla: Genom att trycka på denna knapp raderas alla loggar. 30 Sv Kapitel Ändringar i uppgraderade program Ändringar av grundinställning Inställningsmeny Poster Backkamera AV1-ingång Varna vid fortkörning MUTE källa/guide Före uppgradering Av Av På MUTE Efter uppgradering På ipod Av ATT 05 Ändringar i uppgraderade program Återställ till fabriksinställnigar Nollställer olika inställningar som gjorts i navigationssystemet och återställer dem till grundeller fabriksinställningarna.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) p Viss data kvarstår. Se till att läsa Inställningar som tas bort först. = För detaljerad information om posterna som bör raderas se Inställningar som tas bort på nästa sida. 1 Tryck på [Ta bort] på menyn "Systeminställningar". 2 Tryck på [Återställ till fabriksinställnigar] eller [Ta bort information]. p Då raderad data inte kan återställas, var extra försiktig så att du inte raderar poster av misstag. 3 Tryck på [OK]. Navigationssystemet kommer nu att starta om. Sv 31 Kapitel 05 Ändringar i uppgraderade program Inställningar som tas bort Vilka inställningar som raderas beror på vilken återställningsmetod du väljer. De objekt som visas i följande tabell återställs till grund- eller fabriksinställningarna. Nästan samtliga objekt som ej återfinns i listan förblir oförändrade. Det finns dock vissa objekt som återställs till grundvärdet utan att vara listade, d.v.s. om inställningen lätt kan återställas av användaren så som senaste kartskala, senaste status för AV-funktionsskärmen, etc. -- : Inställningen bibehålls. 1: Inställningen raderas och återställs till grund- eller fabriksinställningen. Metod 1: Tryck på knappen RESET Metod 2: Tryck på [Återställ till fabriksinställnigar] Metod 3: Tryck på [Ta bort information] Navigationsfunktioner Alla inställningar i "TMC kontrollcenter" "Historik" på "Adress" Resmålsmeny Historik Favoriter "Sparade sökningar" på "POI" Ställ in Hem GPS- & tidsinställningar, Karta, Rutt, Varningar, Regionala inställn Navi-inställningar Ljudinställn "Röst", "Knappar", "Dynamisk volym (På/ Av)" Ljudinställn "Huvudvolym", "Dynamisk volym (Maxhastighet:, Lägsta hastigh:)" Språk Systeminställningar Andra inställningar Data för nålsymbol Data för hastighetskamera (skapad av användaren) Andra Data för hastighetskamera (*1) (importerat från SD/USB) Lösenord stöldskydd Metod Metod Metod (*1) Importerade data raderas ej. Endast data data som raderats innan återställs. Ljudfunktioner Bredbild AV-inställningar Andra inställningar AV-ljud Alla inställningar Metod Metod Metod Sv Kapitel Ändringar i uppgraderade program Ljudfunktioner CD, ROM, DivX, FM, AM DVD-V, DVD-VR SD, USB Alla inställningar (*2) Alla inställningar Alla inställningar (*2) Metod Metod Metod Volyminställningar för AV-källor, TA-volym (*2) Alla inställningar som omfattar inställningarna i menyn "Function" kommer att raderas. Ändringar i uppgraderade program Telefonfunktioner Telefonvolym Mottagna samtal Telefonmeny (*3) Slagna nummer Missade samtal Telefoninställningar Kontakter (*3) Alla poster Metod Metod Metod (*3) Alla lagrade data för 3 användare kommer att raderas. Sv 33 Tillägg Felsökning Problem med uppgraderingsförfarandet Symtom Orsak Åtgärd Uppgraderingsförfarandet star- Ett felaktigt SD-minneskort har satts Mata ut uppgraderings SD-minneskortet och sätt i rätt uppgraderings SD-minneskort. tar inte och navigationssystemet in. startar upp som vanligt. Uppgraderings SD-minneskort har Slå av tändningen och sedan på den igen för att starta om navigationssystemet. satts i när navigationssystemet är på. En skärm visas som medför att upp- Mata ut uppgraderings SD-minneskort och gradering inte kan starta. visa kartan för din aktuella position och sätt sedan in kortet igen. Meddelande under uppgraderingsförfarandet Meddelande Ett fel inträffade och uppgraderingen misslyckades. Rådfråga återförsäljare eller Pioneer servicecenter. När Lyckades inte uppdatera data av någon anledning. Förfarande Rådgör med en auktoriserad Pioneer återförsäljare. 34 Sv Sv 35 PIONEER CORPORATION 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa , JAPAN PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. P.O. Box 1540, Long Beach, California , U. S.A. TEL: (800) PIONEER EUROPE NV Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique TEL: (0) 3/ PIONEER CORPORATION. Kopiering förbjuden. <KYTZX> <11F00000> <CRB3696-A> EU.

ADVANCED NAVI STATION INA-W910R. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

ADVANCED NAVI STATION INA-W910R. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 2011. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

Läs mer

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS 1/11.2008 Komma igång guide Mjukvaran för mobil telefon vid användning av Tracker G400 hund GPS Viktigt! Läs igenom installationsinstruktionen noggrant innan ni installerar programvaran. 1 2/11.2008 Min

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska Användarmanual NAVIGON 7310 Svenska Mars 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

Tracker for Android Tracker G500 Black Magnum Tracker G400

Tracker for Android Tracker G500 Black Magnum Tracker G400 Tracker for Android Tracker G500 Black Magnum Tracker G400 Bruksanvisning På Svenska Ver 1.1 05.07.2013 1 Information om programvara och halsband Registreringskod IMEI (mobilens serienummer) Mobilens telefonnummer

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6220 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6220 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Användarmanual Svenska Februari 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, 2004 4:18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT1356-009A 2004 Victor Company of Japan,

Läs mer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Användarmanual Svenska Augusti 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till

Läs mer

Din manual MAGELLAN MAP 330M http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297313

Din manual MAGELLAN MAP 330M http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297313 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MAGELLAN MAP 330M. Du hittar svar på alla dina frågor i MAGELLAN MAP 330M instruktionsbok

Läs mer

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology_QIG_DS214+_20130828 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology_QIG_DS213_20120515 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6212 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6212 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i 9249001 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-244D

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N72-5 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-180-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6216 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6216 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid

Läs mer

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B SV Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar

Läs mer

Z-E3715 BILSPECIFIK NAVICEIVER FÖR FIAT-FORDON ANVÄNDARHANDBOK FÖR ENHET ANVÄNDARHANDBOK ENGELSK/SVENSK

Z-E3715 BILSPECIFIK NAVICEIVER FÖR FIAT-FORDON ANVÄNDARHANDBOK FÖR ENHET ANVÄNDARHANDBOK ENGELSK/SVENSK BILSPECIFIK NAVICEIVER FÖR FIAT-FORDON ANVÄNDARHANDBOK ENGELSK/SVENSK ANVÄNDARHANDBOK FÖR ENHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 KNAPPAR PÅ FRONTPANELEN... 4-5 HUVUDFJÄRRKONTROLL...6-7

Läs mer

Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen

Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen Bruksanvisning Snabbguide Anslutning av TV och videobandspelare Montering av batterier i fjärrkontrollen RF video SCART 1 3 2 Kortläsaren på högra sidan av 212 T Kortläsaren på höger sida av Mediamaster

Läs mer