Din manual PIONEER CNSD-300FM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual PIONEER CNSD-300FM http://sv.yourpdfguides.com/dref/3977829"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER CNSD-300FM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual:! Detta paketet är unikt och kan inte installeras på mer än en enhet. p Var försiktigt så att du inte vidrör kontaktytorna på SD-minneskortet. Om du gör det kan det leda till kontaktproblem. Om kontakterna är smutsiga så torka av dem med en ren torr trasa. Om problem uppstår! måste även visa upp medianummerkortet vid reparation. SD Logo är ett varumärke tillhörande SD3C, LLC. Översikt över bruksanvisningen Denna handbok beskriver hur man får ett lösenord och aktiverar uppgraderingen. Den ger även en överblick över hur funktionerna ändras efter uppgraderingen. Besök vår webbplats Besök oss på följande webbplats: eu! Registrera din produkt. Vi kommer att spara uppgifterna om ditt inköp i vårt arkiv så att du kan hänvisa till denna information i händelse av försäkringskrav vid förlust eller stöld.! Den senaste informationen om PIONEER CORPORATION hittas på vår webbsida. Modeller som kan uppgraderas Till kunder som köpt CNSD-350FM Det här paketet kan användas för att uppgradera programmet och databasen för följande modeller: AVIC-F500BT Detta paket kommer med uppgraderings SDminneskort A och B. Den typ av uppgraderings SD-minneskort du behöver beror på ditt navigeringssystems tillstånd. Kontrollera följande innan du använder uppgraderings SD-minneskortet. Kunder som uppgraderar hårdvaran för första gången Använd uppgraderings SDminneskort A. För kunder som har uppdaterat hårdvaran med CNSD-150FM eller CNSD-250FM Använd uppgraderings SD-minneskort B. SD-minneskort p Förvara SD-minneskortet utom räckhåll för små barn då de kan råka svälja det. p Förvara inte SD-minneskortet i höga temperaturer eller direkt solljus. p Utsätt inte SD-minneskortet för stöt eller slag. p Se till att inte SD-minneskortet kommer i kontakt med vätska. Om SD-minneskortet och dina apparater utsätts för vätska kan dessa skadas. 10 Sv Kapitel Försiktighetsåtgärder Till kunder som köpt CNSD-300FM Det här paketet kan användas för att uppgradera programmet och databasen för följande modeller: AVIC-F9110BT, AVIC-F910BT, AVICF900BT, AVIC-F710BT, AVIC-F700BT Detta paket kommer med uppgraderings SDminneskort A och B. Den typ av uppgraderings SD-minneskort du behöver beror på ditt navigeringssystems tillstånd. Kontrollera följande innan du använder uppgraderings SD-minneskortet. Kunder som använder AVIC-F900BT eller AVIC-F700BT och kunder som uppgradera hårdvaran för första gången Använd uppgraderings SD-minneskort A. Kunder som använder AVIC-F900BT eller AVIC-F700BT, och kunder som har uppdaterat hårdvaran med CNSD100FM eller CNSD-200FM Använd uppgraderings SD-minneskort B. Kunder som använder AVIC-F9110BT, AVIC-F910BT, AVIC-F710BT Använd uppgraderings SD-minneskort B. För kunder som använder AVICF9110BT, AVIC-F910BT eller AVIC-F710BT Genom att uppgradera navigeringssystemet med denna produkt kommer följande punkter att ändras.! Kartdatabasen (inklusive POI) förnyas.! Enhetsnummer visas på "Serviceinformation"-skärmen. Övriga funktioner är i stort de samma som de som fanns när du köpte hårdvaran. Använd Bruksanvisningen som medföljde hårdvaran som din huvudsakliga referens. 01 Försiktighetsåtgärder För kunder som tidigare har uppdaterat hårdvaran Genom att uppgradera navigeringssystemet med denna produkt kommer följande punkter att ändras.! Kartdatabasen (inklusive POI) förnyas.! Enhetsnummer visas på "Serviceinformation"-skärmen. Övriga funktioner är i stort de samma som de som fanns när du köpte hårdvaran. Använd Bruksanvisningen som medföljde hårdvaran som din huvudsakliga referens. Punkter som förnyas med denna uppgradering För kunder som uppgraderar hårdvaran för första gången För kunder som använder AVIC-F500BT, AVIC-F900BT eller AVIC-F700BT Genom att uppgradera navigeringssystemet med denna produkt kommer de punkter som beskrivs i denna handbok att ändras. = För detaljer om handhavande, se Kapitel 5. Konventioner använda i denna anvisning Innan du fortsätter, ägna några minuter åt att läsa följande information om de konventioner som används i denna handbok. Att vara insatt i dessa konventioner är till stor nytta för dig när du lär dig använda din nya utrustning.! Texten på knapparna i navigationssystemet beskrivs med VERSALER, FETSTIL: t.ex. ) När kartan visas, tryck på MENU-knappen.! Menyposter, namn på skärmar och funktionskomponenter anges med fetstil med dubbla citattecken " ": t.ex.) Visa "Systeminställningar"-skärmen Sv 11 Kapitel 01 Försiktighetsåtgärder! Touchtangenterna som är tillgängliga på skärmen beskrivs med fetstil inom parenteser [ ]: t.ex. ) Tryck på [Inställningar].! Extra information, alternativ och andra anmärkningar anges på följande sätt: t.ex.) p Om hemadressen inte har registrerats ännu, ange adressen först.! Referenser indikeras på följande sätt: t.ex.) = För detaljer om handhavande se Kontroll av enhetsnummer på sidan Sv Kapitel Försiktighetsåtgärder Inställningsposter som kommer att raderas och initieras vid uppgradering Följande data och inställningar kommer att rensas och återställas till ursprungsinställningarna. Andra poster kommer att behållas. Vissa poster är inte listade då deras inställningar enkelt kan återställas av användaren, så som senaste kartskala, senaste status för AV-funktionsskärmen, etc. Navigationsfunktioner Alla inställningar i "TMC kontrollcenter" "Historik" på "Adress" Resmålsmeny Historik Favoriter "Sparade sökningar" på "POI" Naviinställningar Systeminställningar Alla inställningar Alla inställningar Data för nålsymbol Andra Data för hastighetskamera Lösenord stöldskydd Ljudfunktioner AV-inställningar SD, USB Alla inställningar Alla inställningar (*1) 01 Försiktighetsåtgärder Volyminställningar för AV-källor, EQinställningar (*2) (*1) Alla inställningar som omfattar inställningarna i menyn "Function" kommer att raderas.

3 (*2) Dessa inställningar rensas endast om du använder AVIC-F500BT. Användardata som sparats i enhetens intern kan komma att raderas om ett oväntat fel uppstår vid installation av program. Pioneer är in ansvarig för eventuell förlust av data eller att viss användardata inte kan kommas åt. Sv 13 Kapitel 02 Licensavtal PIONEER CNSD-350FM, CNSD-300FM DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG, SOM SLUTANVÄNDARE, OCH PIONEER CORP. (JAPAN) ("PIONEER"). VAR GOD LÄS OMSORGSFULLT BESTÄMMELSERNA OCH VILLKOREN I DETTA AVTAL INNAN DU ANVÄNDER DEN I PIONEER-PRODUKTERNA INSTALLERADE PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA DEN I PIONEERPRODUKTERNA INSTALLERADE PROGRAMVARAN, GODKÄNNER DU OCH ACCEPTERAR ATT FÖLJA VILLKOREN I DETTA AVTAL. PROGRAMVARAN INKLUDERAR EN DATABAS VARS LICENSRÄTTIGHET BEVILJAS AV TREDJEPARTSLEVERANTÖR(ER) ("LEVERANTÖRERNA"), OCH DIN ANVÄNDNING AV DATABASEN FALLER UNDER LEVERANTÖRERNAS SEPARATA VILLKOR, SOM MEDFÖLJER DETTA AVTAL (se sidan 17). OM DU INTE GODKÄNNER SAMTLIGA DESSA VILLKOR, VAR GOD ÅTERSÄND PIONEERPRODUKTERNA (INKLUSIVE PROGRAMVARA OCH ALLT SKRIFTLIGT MATERIAL) TILL DEN AUKTORISERADE PIONEERÅTERFÖRSÄLJARE DÄR DU KÖPTE DEM INOM FEM (5) DAGAR EFTER DET ATT PRODUKTERNA MOTTAGITS. 1 BEVILJANDE AV LICENS Pioneer beviljar dig en icke-överförbar licens utan ensamrätt för att använda de i Pioneerprodukterna installerade programmen ("Programvaran") samt motsvarande dokumentation endast för ditt personliga bruk eller för internt bruk på ditt företag och endast med dessa Pioneerprodukter. Du får inte kopiera, rekonstruera, översätta, överföra eller ändra Programvaran eller skapa härledda produkter av denna. Du får ej låna ut, hyra ut, avslöja, publicera, sälja, tilldela, leasa, licensiera i andra hand, saluföra eller på annat sätt överlåta Programvaran eller använda den på ett egränsning av ansvar för tillfälliga eller resulterande skador, vilket betyder att ovan nämnd begränsning eller undantag ev. inte gäller dig. Denna friskrivningsklausul och ansvarsbegränsning skall ej vara tillämplig i den omfattning att någon klausul i denna garanti är i strid med nationell eller lokal lagstiftning. 4 FÖRSÄKRAN MED HÄNSYN TILL EXPORTLAGAR Härmed godkänner och försäkrar du att vare sig Programvaran eller några andra tekniska data som erhållits från Pioneer, eller någon direkt produkt härav, skall exporteras utanför det land eller distrikt ("Landet") som styrs av den regering ("Regeringen") inom vars jurisdiktion du befinner dig, såvida detta ej tillåts av Regeringens lagar och förordningar. Om du har anskaffat Programvaran på ett behörigt sätt utanför Landet, samtycker du till att inte återexportera Programvaran eller några som helst från Pioneer erhållna data eller någon direkt produkt härav, med undantag för vad som tillåts av Regeringens lagar och förordningar samt lagarna och förordningarna inom den jurisdiktion där du har anskaffat Programvaran. 02 Sv 15 Licensavtal Kapitel 02 Licensavtal 5 UPPSÄGNING Detta Avtal förblir i kraft tills det upphör genom uppsägning. Du kan när som helst säga upp Avtalet genom att förstöra Programvaran. Avtalet sägs även upp när du inte iakttar alla bestämmelser och villkor i detta Avtal. Efter en dylik uppsägning godkänner du att förstöra Programvaran. 6 DIVERSE Detta är hela Avtalet mellan Pioneer och dig i detta ämne. Ingen ändring av detta Avtal skall vara giltig utan Pioneers skriftliga godkännande. Skulle någon bestämmelse i detta Avtal förklaras som ogiltig eller ogenomförbar, fortsätter detta Avtals övrigaantier OM KOMMERSIELL GÅNGBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, RÄTTIGHET OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG. TELE ATLAS, PIONEER, DESS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER GARANTERAR INTE ATT INFORMATIONEN UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT ANVÄNDNINGEN AV INFORMATIONEN KOMMER ATT FUNGERA AVBROTTS- OCH FELFRITT. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG RÅDGIVNING FRÅN TELE ATLAS, PIONEER, DESS LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE ANSTÄLLDA UTGÖR NÅGON GARANTI ELLER ÖKAR PÅ NÅGOT SÄTT TELE ATLAS, PIONEERS, DESS LICENSGIVARES ELLER LEVERANTÖRERS ANSVAR OCH DU HAR INTE RÄTT ATT FÖRLITA DIG PÅ SÅDAN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION. DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL ÄR ETT GRUNDLÄGGANDE VILLKOR FÖR DETTA AVTAL OCH DU MÅSTE ACCEPTERA INFORMATIONEN PÅ DENNA GRUNDVAL. 5 Uppsägning. Detta Avtal kommer omedelbart och automatiskt att sägas upp, utan föregående meddelande, om du bryter mot någon bestämmelse i detta Avtal. Du accepterar att du måste returnera Informationen (inklusive all dokumentation och alla kopior) till Pioneer och dess leverantörer, ifall Avtalet sägs upp. 6 Skadeslöshet. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla PIONEER, dess Licensgivare och dess leverantörer (inklusive deras respektive licensgivare, leverantörer, rättsinnehavare, dotterföretag, filialer, samt respektive tjänstemän, chefer, anställda, aktieägare, agenter och representanter) fria från och skadeslösa för allt slag av ansvar, förlust, skada (inklusive dödliga personskador), efterfrågan, rättegång, kostnad, utgift eller fordran av vilken som helst art och natur, inklusive, men utan begränsning till juristarvoden, som härrör sig från eller uppstår i samband med att något villkor i detta Avtal bryts av dig. 7 Övriga bestämmelser, endast avseende information från Ordnance Survey om Storbritannien och Nordirland. 1 Du är förbjuden att avlägsna eller dölja något tillkännagivande eller markering om upphovsrätt, varumärke eller restriktion tillhörande Ordnance Survey. rättighet till andra förmåner, bidrag, etc. Slutanvändaren säkerställer att POI licensierade Tele Atlas Produkter online på Internet skyddas av brandväggar och att ett kontrollsystem implementeras i syfte att (i) skydda POI licensierade Tele Atlas Produkternas integritet, (ii) reglera åtkomsten till POI licensierade Tele Atlas Produkterna, (iii) förhindra otillåten användning och kopiering av de POI licensierade Tele Atlas Produkterna.

4 10 Tilläggsbestämmelser för Tele Atlas varumärkessymbol för Tele Atlas licensierad Produkt ("Varumärkessymbolen licensierad Tele Atlas produkt"): (Följande bestämmelser gäller endast produkter som innehåller varumärkessymbol för licensierad Tele Atlas -produkt.) Licensavtal Avseende revisioner Ordnance Survey och/eller National Audit Office äger rätt att revisionsgranska Slutanvändarens bokföring eller bankkonton direkt, så att Ordnance Survey äger denna rätt till revision avseende leverantör av produkter och/eller tjänster som innehåller och/eller kan härledas från de Licensierade Tele Atlas produkterna. 8 Övriga bestämmelser, endast avseende data för Norge. Det är förbjudet för Slutanvändaren att använda data tillhandahållen av Tele Atlas MultiNet över Norge för att skapa tryckta eller digitala kommersiella kartor för allmänt bruk, vilka liknar de grundläggande nationella produkterna från Norska Statens kartverk. 9 Tilläggsbestämmelser för Tele Atlas Premium Points of Interest ("POI"). Crown upphovsrätt och/eller databasrättigheter Alla rättigheter förbehålls. Licens nr e Tele Atlas MultiNet -data för Nordirland. får inte tilldela någon del av detta Avtal utan tidigare skriftligt tillstånd från PIONEER. Du erkänner och är införstådd med att Informationen kan komma att underkastas begränsningar avseende export och accepterar att du måste uppfylla alla tillämpliga exportlagar. Skulle någon bestämmelse eller del därav i detta Avtal förklaras som ogiltig, olaglig eller ogenomförbar, skall detta strykas ur Avtalet och resten av Avtalet skall vara giltigt, lagligt och genomdrivbart i största möjliga utsträckning. Eventuell uppsägning av detta Avtal ska skickas med kurir till PIONEER, Attention Legal Department, PIONEER EUROPE NV, Haven 1087, Keetberglaan 1, 9120 Melsele, Belgium. Sv 21 Kapitel 03 Om databasen Om data för kartdatabasen! Ändringar som berör vägar, gator, motorvägar, terräng, vägarbeten och annat före/ under utvecklingsperioden återges eventuellt inte i databasen. Oundvikligen kan sådana ändringar inte ingå i databasen efter denna period.! Informationen i databasen kan skilja sig från faktiska förhållanden, oavsett existerande och nybyggda objekt.! För detaljerad information om täckningsområdet för kartan i det här navigationssystemet hänvisar vi till den information som finns tillgänglig på vår webbplats.! Det är strängt förbjudet att reproducera och använda någon del av eller hela denna karta i någon form utan tillstånd från upphovsrättsägaren.! Ifall de lokala trafikförordningarna eller förhållandena avviker från denna information, ska du följa de lokala trafikförordningarna (skyltar, vägmarkeringar, osv.) och förhållandena (vägarbeten, väderförh ållanden, osv.).! Trafikförordningarna som används i kartdatabasen gäller endast passagerarfordon av standardstorlek. Observera att förordningar för stora fordon, motorcyklar och andra fordon än standardfordon inte ingår i databasen.! Kartversion, Tele Atlas. Rel. 06/2010.! Ström av NNG 22 Sv Kapitel Instruktioner för uppgradering Navigationssystemets uppgraderingsförfarande 1 Kontrollera enhetsnumret för ditt navigationssystem. = För detaljer om handhavande se Kontroll av enhetsnummer på denna sida. 04 Förbered uppgradering Kontroll av enhetsnummer Kontrollera först enhetsnumret (DEVICE NUMBER, visas så som Enhetsnummer eller Enhet#) för ditt navigationssystem för senare förfarande. Gör enligt följande för att visa enhetsnumret. 1 Parkera ditt fordon på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen. 2 Sätt i uppgraderings SD-minneskortet i facket för SD-kort. 3 Slå av tändningen och sedan på den igen för att starta om navigationssystemet. Enhetsnumret kommer att visas efter en kort stund. 4 Skriv ner enhetsnumret (Enhet#) på det medföljande medianummerkortet (MEDIA NUMBER CARD) för att undvika misstag. 5 Tryck på [Annullera]. Navigationssystemet startar om. stängs också av. Tryck på [Systeminställningar]. Starta aldrig uppgraderingen när navigationsenheten körs på batteri. Det kan annars orsaka att uppgraderingen inte avslutas om batteriet tar slut. 1 Parkera ditt fordon på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen. 2 Sätt i uppgraderings SD-minneskortet i facket för SD-kort. 3 Slå av tändningen och sedan på den igen för att starta om navigationssystemet. Enhetsnumret kommer att visas efter en kort stund. 4 Tryck på [OK]. Skaffa ett lösenord för verifiering En dator ansluten till Internet krävs för att kunna erhålla ett lösenord online. Ett unikt lösenord som utfärdas online krävs för uppgradering. Gå till webbsidan med din dator och skaffa ditt lösenord. Följande information krävs.! Medianumret (MEDIA NUMBER) som är tryckt på medianummerkortet (MEDIA NUMBER CARD)! Enhetsnummer (DEVICE NUMBER) för ditt navigationssystem 1 Tillgång till följande webbsida för att kunna erhålla ditt lösenord. eu/unlocknavgate Följ instruktionerna på webbsidan för att erhålla lösenord. 2 Skriv ner erhållet lösenord. Du behöver mata in korrekt lösenord. Skriv ner ditt lösenord för att undvika misstag. Efter en kort paus visas tangentbordet för inmatning av lösenord. p För att avbryta uppgraderingen, tryck på [Annullera]. 5 Mata in verifieringslösenordet du fått och tryck sedan på [Klar]. Uppgraderingsförfarande Uppgraderar mjukvaruprogrammet och kartdatabasen Detta avsnitt beskriver uppgraderingsförfarandet för ditt navigationssystem. p Uppgraderingen tar cirka 40 minuter totalt. p Om du använder AVIC-F500BT se till att följa instruktionerna nedan.! Slå av strömmen till navigationsenheten helt genom att trycka på och hålla ner strömbrytaren. Efter att ha tryckt på [Klar] kommer systemet att starta verifieringen.

5 När verifieringen är avslutad kommer ett meddelande som bekräftar lyckad verifiering att visas. 24 Sv Kapitel Instruktioner för uppgradering 6 Tryck på [Ja] för att starta uppgraderingen. 9 Vänta till dess att uppgraderingsförfarandet är avslutat. 04 VARNING När denna skärm visas, ändra ALDRIG tändningsnyckeln läge eller slå av strömmen för navigationssystemet. Instruktioner för uppgradering Navigationssystemet återstartar och installationen påbörjas. p För att avbryta uppgraderingen, tryck på [Nej]. När programuppgraderingen är avslutat kommer ett meddelande att visas. 7 Tryck på [OK]. Efter det att installationen är fullbordad återstartas navigationssystemet. 10 Tryck på språket som du vill använda på skärmen. 11 Tryck på språket som du vill använda för röststyrningen. Skärmen "Toppmeny" visas. Meddelandet bekräftar om du vill att aktuell startskärm ska visas. 8 Tryck på knappen du vill välja. Navigationssystemet återstartar och installationen påbörjas. 12 Mata ut uppgraderings SD-minneskortet. Kontroll att uppgradering gjorts ordentligt Visa "Serviceinformation"-skärmen för att jämföra aktuellt versionsnummer med föregående. = För detaljer se Kontrollera aktuell version på sidan 23. Sv 25 Kapitel 04 Instruktioner för uppgradering Uppdatering av mjukvara för Bluetooth trådlös teknik Gå till Pioneer hemsida för att kontrollera din telefons kompatibilitet. Om din telefon är listad och du vill uppdatera, uppdatera Bluetooth fast programvara manuellt efter det att den automatiska uppgraderingen är avslutad. 8 Vänta till dess att uppdateringsförfarandet är avslutat. Ett meddelande kommer att visas efter det att uppdateringen är avslutad. 9 Tryck på [OK]. 10 Mata ut uppgraderings SD-minneskortet. Uppdatering avslutad. p Registrerade telefoner som är listade på "Anslutning"-skärmen rensas vid uppdatering av mjukvara. 1 Parkera ditt fordon på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen. 2 Sätt i uppgraderings SD-minneskortet i facket för SD-kort. 3 Tryck på knappen MENU för att visa displayen "Toppmeny". 4 Tryck på [Telefon]. Skärmen "Telefonmeny" visas. 5 Tryck på [Telefoninställningar]. Skärmen "Telefoninställningar" visas. 6 Tryck på [Bluetooth programuppdatering]. Aktuell version visas. 7 Tryck på [Programuppdatering]. Uppdatering startar. 26 Sv Kapitel Ändringar i uppgraderade program p Detta kapitel förklarar de ändringar som görs när du uppdaterar AVIC-F500BT, AVICF900BT eller AVIC-F700BT-hårdvaran för första gången. Om du uppgraderar ditt navigeringssystem med detta SD-minneskort kommer följande ändringar att ske på systemet. 2D-kartdisplay (Färdriktning) 05 Ändringar i uppgraderade program Navigationsfunktioner Vägskyltar och rekommenderad fil Vägskyltar kommer att visas tillsammans med rekommenderad fil där flerfiliga vägar finns. Den markerade filen indikerar den fil som rekommenderas. Kartan visas alltid med fordonet som om det färdas mot toppen av skärmen. När läget "Färdriktning" är valt visas displayen. 2D-kartdisplay (Norrorienterad) p Denna information baseras på kartdatabasen, varför informationen kan skilja sig från de verkligheten. Använd den endast som riktningsvisare när du kör. Kartan visas alltid med norr uppåt. När läget "Norrorienterad" är vald visas displayen. 3D-kartdisplay Växling av kartläge Ett flertal kartor visas. Tryck på [I närheten av adressen]. på [Sök] för att söka efter en facilitet (POI) genom att ange facilitetens namn i den valda kategorin. Genom att trycka på [Allt] listas alla faciliteter som är inkluderade i de kategorier som visas för tillfället. 5 Tryck på önskad facilitet (POI). 28 Sv Kapitel Ändringar i uppgraderade program p Genom att trycka på fliken [Namn] sorteras alternativen i listan i alfabetisk ordning. p Genom att trycka på fliken [Avstånd] sorteras alternativen i listan efter avstånd. 05 Det spår som avspelas är markerat. Tryck på eller när du vill se urvalet på nästa eller föregående sida i listan. p Ett tankstreck () visas om det inte finns någon motsvarande information. 6 Tryck på ett av alternativen längst ner i skärmen för bekräftelse av kart för att välja nästa åtgärd. 3 Om du vill återgå till föregående display trycker du på [Detaljer]. Ändringar i uppgraderade program Inställningsmeny Polygoner m mönster Inställningarna har ändrats så att systemet alltid kan rita kartan mer grafiskt detaljerad. Inställningar för POI Genom att trycka på [Färdväg...] och [Kör dit nu] i följd kan du ställa in din valda position som resmål och beräkna rutten from till den punkten. = För detaljer avseende andra funktioner i skärmen för bekräftelse av karta, se Bruksanvisningen för ditt navigationssystem. "Hantera POI" ändras till "Inställningar för POI" och platsen för knappen har flyttats. "Inställningar för karta" visas. 2 Tryck på [Lista]. Tryck på det spår du vill spela. (t.ex. "Inställningar för karta" visas. 2 Tryck på [Hantera spårloggar]. En lista över inspelade spårloggar visas. 3 Tryck på önskad spårlogg på listan. "Inställningar för karta" visas. 2 Tryck på [Info som visas]. Skärmen "Info som visas" visas. 3 Tryck på knappen till höger om "Toppfält:" för att visas alternativen. Fler detaljer om spårloggen visas. p Tryck på [Exportera alla] för att exportera alla lagrade spårloggar till ett externt lagringsmedia (USB eller SD) på en gång. 4 Tryck på önskad knapp för att använda den. 4 Tryck på önskat alternativ. Ta bort alla: Genom att trycka på denna knapp raderas alla loggar. 30 Sv Kapitel Ändringar i uppgraderade program Ändringar av grundinställning Inställningsmeny Poster Backkamera AV1-ingång Varna vid fortkörning MUTE källa/guide Före uppgradering Av Av På MUTE Efter uppgradering På ipod Av ATT 05 Ändringar i uppgraderade program Återställ till fabriksinställnigar Nollställer olika inställningar som gjorts i navigationssystemet och återställer dem till grundeller fabriksinställningarna.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) p Viss data kvarstår. Se till att läsa Inställningar som tas bort först. = För detaljerad information om posterna som bör raderas se Inställningar som tas bort på nästa sida. 1 Tryck på [Ta bort] på menyn "Systeminställningar". 2 Tryck på [Återställ till fabriksinställnigar] eller [Ta bort information]. p Då raderad data inte kan återställas, var extra försiktig så att du inte raderar poster av misstag. 3 Tryck på [OK]. Navigationssystemet kommer nu att starta om. Sv 31 Kapitel 05 Ändringar i uppgraderade program Inställningar som tas bort Vilka inställningar som raderas beror på vilken återställningsmetod du väljer. De objekt som visas i följande tabell återställs till grund- eller fabriksinställningarna. Nästan samtliga objekt som ej återfinns i listan förblir oförändrade. Det finns dock vissa objekt som återställs till grundvärdet utan att vara listade, d.v.s. om inställningen lätt kan återställas av användaren så som senaste kartskala, senaste status för AV-funktionsskärmen, etc. -- : Inställningen bibehålls. 1: Inställningen raderas och återställs till grund- eller fabriksinställningen. Metod 1: Tryck på knappen RESET Metod 2: Tryck på [Återställ till fabriksinställnigar] Metod 3: Tryck på [Ta bort information] Navigationsfunktioner Alla inställningar i "TMC kontrollcenter" "Historik" på "Adress" Resmålsmeny Historik Favoriter "Sparade sökningar" på "POI" Ställ in Hem GPS- & tidsinställningar, Karta, Rutt, Varningar, Regionala inställn Navi-inställningar Ljudinställn "Röst", "Knappar", "Dynamisk volym (På/ Av)" Ljudinställn "Huvudvolym", "Dynamisk volym (Maxhastighet:, Lägsta hastigh:)" Språk Systeminställningar Andra inställningar Data för nålsymbol Data för hastighetskamera (skapad av användaren) Andra Data för hastighetskamera (*1) (importerat från SD/USB) Lösenord stöldskydd Metod Metod Metod (*1) Importerade data raderas ej. Endast data data som raderats innan återställs. Ljudfunktioner Bredbild AV-inställningar Andra inställningar AV-ljud Alla inställningar Metod Metod Metod Sv Kapitel Ändringar i uppgraderade program Ljudfunktioner CD, ROM, DivX, FM, AM DVD-V, DVD-VR SD, USB Alla inställningar (*2) Alla inställningar Alla inställningar (*2) Metod Metod Metod Volyminställningar för AV-källor, TA-volym (*2) Alla inställningar som omfattar inställningarna i menyn "Function" kommer att raderas. Ändringar i uppgraderade program Telefonfunktioner Telefonvolym Mottagna samtal Telefonmeny (*3) Slagna nummer Missade samtal Telefoninställningar Kontakter (*3) Alla poster Metod Metod Metod (*3) Alla lagrade data för 3 användare kommer att raderas. Sv 33 Tillägg Felsökning Problem med uppgraderingsförfarandet Symtom Orsak Åtgärd Uppgraderingsförfarandet star- Ett felaktigt SD-minneskort har satts Mata ut uppgraderings SD-minneskortet och sätt i rätt uppgraderings SD-minneskort. tar inte och navigationssystemet in. startar upp som vanligt. Uppgraderings SD-minneskort har Slå av tändningen och sedan på den igen för att starta om navigationssystemet. satts i när navigationssystemet är på. En skärm visas som medför att upp- Mata ut uppgraderings SD-minneskort och gradering inte kan starta. visa kartan för din aktuella position och sätt sedan in kortet igen. Meddelande under uppgraderingsförfarandet Meddelande Ett fel inträffade och uppgraderingen misslyckades. Rådfråga återförsäljare eller Pioneer servicecenter. När Lyckades inte uppdatera data av någon anledning. Förfarande Rådgör med en auktoriserad Pioneer återförsäljare. 34 Sv Sv 35 PIONEER CORPORATION 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa , JAPAN PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. P.O. Box 1540, Long Beach, California , U. S.A. TEL: (800) PIONEER EUROPE NV Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique TEL: (0) 3/ PIONEER CORPORATION. Kopiering förbjuden. <KYTZX> <11F00000> <CRB3696-A> EU.

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-F700BT http://sv.yourpdfguides.com/dref/1231956

Din manual PIONEER AVIC-F700BT http://sv.yourpdfguides.com/dref/1231956 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-F700BT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Användarhandbok för Nero Scout

Användarhandbok för Nero Scout Användarhandbok för Nero Scout Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero Scout och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N81 8GB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

CD Title Catcher. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder CD Title Catcher. Översikt av CD Title Catcher

CD Title Catcher. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder CD Title Catcher. Översikt av CD Title Catcher CD Title Catcher Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder CD Title Catcher Innehåll: Översikt av CD Title Catcher S2 Skriva skivinformation från HDD Navigation System till ett SD-kort

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store.

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store. Installation av Sjökort för MarineNavigator via nedladdning Denna instruktion är för nedladdning av sjökort/kartor till Androidappen MarineNavigator (som kan köpas på Google Play Store, priset på appen

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Calix GPS Speed Guard

Calix GPS Speed Guard Calix AB 2007 Calix GPS Speed Guard Användar- och installationsmanual Svenska INTRODUKTION Tack för att du valt att köpa en Calix GPS Speed Guard produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens.

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Bruksanvisning HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING: LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

QTA Check-in Node version 1.2.15

QTA Check-in Node version 1.2.15 QTA Check-in Node version 1.2.15 Version 1.0 2014-08-11 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Systemkrav QTA Check-in Node... 3 1.2 Manualen i pappersformat... 3 1.3 Mer information... 3 1.4 Licensavtal

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive

Läs mer

HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION

HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION 200 MBPS BRUKSANVISNING NI-707526 SUOMI HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION 200 MBPS Tack för att du köpt den här ICIDU Homeplug-adaptern. Med den här 200 Mbps-adaptern kan du snabbt

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

MimioMobile Bruksanvisning. mimio.com

MimioMobile Bruksanvisning. mimio.com MimioMobile Bruksanvisning mimio.com 2013 Mimio. Med ensamrätt. Reviderat 04.09.2013. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt,

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2015-08-17 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Web Connect-guide. Version 0 SWE

Web Connect-guide. Version 0 SWE Web Connect-guide Version 0 SWE Tillämpliga modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: ADS-2500We och ADS-2600We. Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen:

Läs mer

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA, HÄMTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER NI VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM NI INTE GODKÄNNER

Läs mer

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide U3000/U3100 Mini (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:09:17 PM SW3656 Första Utgåvan Januari 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer