Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson"

Transkript

1 (37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson, (s) Tomas Nilsson, (m) Dan Oskarsson, (s) Paul Redstig, (m) Mathias Haglund, (s), Christer Jonsson, (kd) Per-Anders Olsson, (s) Simon Karström, (fp) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Henny Södermark, (s), tj ers. Christer Lundgren, (c) Eric Thorstensson, förvaltningschef Mikael Salomonsson, kommunchef, , 125 Johan Skeri, konsult PwC, 114 Rune Sjöström, (c), kommunfullmäktiges ordf., Kenth Ärletun, (m), miljö- och byggnadsnämndens ordf., 114 Åsa Ahlberg Jonsson, (m), ordf utbildnings- och fritidsnämndens., 114 Birgita Sigfridsson, (c), vice ordf. utbildnings- och fritidsnämnden, 114 Jan Olofsson, miljö- och byggchef, 114, 116, 121 Lars Johansson, utbildnings- och fritidschef, 114 Mats Morin, socialchef, 114, 120 Håkan Ahlman, ekonomichef 114, Utses att justera Sekreterare Ordförande Per-Anders Olsson Sofia Jonsson Ewa-May Karlsson Paragrafer: Per-Anders Olsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Sofia Jonsson

2 (37) 114 Dnr 12.K Redovisning av PwC rapport/strukturkostnader 2011 Johan Skeri, PwC, presenterar en rapport angående Vindelns standardkostnader 2011 för verksamheterna inom utbildningsoch fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen. En kommuns standardkostnader används i det statliga utjämningssystemet och beräknas av staten med hjälp av SCB. Grunden i beräkningen är kommunens unika strukturella förutsättningar och strukturella kostnader är sådana kostnader som beror på faktorer som kommunerna själva inte kan påverka; åldersstrukturen, invånarnas sociala bakgrund, den geografiska strukturen etc. Materialet i rapporten baseras på jämförelser med jämförbara kommuner, länet, riket och kommungruppen Glesbygdskommuner. Rapporten visar på följande fakta för Vindelns kommun; Invånarantalet i Vindeln har minskat årligen sedan 2006 Positivt immigrationsnetto, negativ flytt- och födelsenetto Andelen i fertilålder minskar, barnkullar under 40 stycken inom några år, en stor andel invånare kring 80 år, framtidens arbetskraft? Vindeln är en mottagare av utjämning och statsbidrag, under år 2011 mottogs ca kr/inv Kommunen har haft positiva resultat de senaste åren Risken med höga långfristiga skulder i kommunkoncernen Avvikelsen mot standardkostnaden är 18 Mkr år 2011, vilket är 4,9 mkr lägre än 2010 då avvikelsen var 22,9 mkr. Enligt rapporten har kommunen en inskrivningsnivå på 59 5 i förskolan, vilket är väldigt lågt i jämförelse med andra kommuner. Att 41 barn av 100 inte skulle ha barnomsorg känns osannolikt och förvaltningen kommer omgående analysera siffrorna och de underlag som rapporterats in. Grundskolan har höga kostnader, framförallt lokaler och s.k. övriga kostnader. I övriga kostnader ska inte ordinarie skolskjutsar ingå. Det finns anledning att se över hur detta rapporteras in i systemet eftersom kostnaden för resor sticker ut. Vindeln saknar egen gymnasieskola, kommunens kostnad styrs av elevens fria val En lägre andel av Vindelns ungdomar väljer fortsatta studier på universitet/högskola

3 (37) Vindeln har överkostnader för sin äldreomsorg År 2011 har Vindeln en hög andel beviljade timmar per brukare Hemtjänsten får höga NKI-värden medan det särskilda boendet har lågt värde Kostnaden för daglig verksamhet och personlig assistans är höga inom handikappsomsorgen De senaste åren har kostnaden ökat kraftigt för barn- och ungdomsvården samt vuxenvården - PwC-rapport, daterad den 23 oktober s beslut: Informationen är delgiven.

4 (37) 115 Dnr 12.K Övergripande mål Kommunfullmäktige 2013, process 2014 Sammanfattning Kommunfullmäktiges uppgifter utifrån kommunallagen innebär att besluta i strategiska, långsiktiga och principiellt viktiga frågor, exempelvis beslut om visioner och mål, omfattning av verksamheter och kvalitet. Fullmäktige har också ett uttalat ansvar för att trygga en god ekonomisk hushållning i kommunen. Som enda direktvalda församling i kommunen bör kommunfullmäktige vara motor i demokratiarbetet. Kommunfullmäktiges mål Målen är av två slag, dels gemensamma mål som gäller all kommunal verksamhet samt de som är specifika för en viss förvaltning. De föreslagna målen är de mål som kommunfullmäktige fastställer för sin del och som kommunfullmäktige kommer att följa upp i samband med delårsredovisning och årsredovisning. Utöver dessa mål formulerar styrelser och nämnder egna mål som kompletterar fullmäktiges mål och som också beskriver hur styrelsen/nämnden medverkar till uppfyllandet av de gemensamma kommunfullmäktigemålen. Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och lämnat förslag på mål 2013 för kommunfullmäktige samt förslag till process för s behandling går igenom förslag till målsättningar för kommunfullmäktige 2013 och gör följande ändring; I punkt 5 Nöjdmedarbetarindex, ändras meningen till; Målsättningen är att under år 2013 nå 5,00 av 6,00 i nöjdmedarbetarindex. (2012 4,7). - Förslag till mål 2013, daterade den 16 oktober Förslag till process 2014, daterad den 16 oktober s beslut: I punkt 5 Nöjdmedarbetarindex, ändras meningen till; Målsättningen är att under år 2013 nå 5,00 av 6,00 i nöjdmedarbetarindex. (2012 4,7).

5 (37) ställer sig bakom förslag till process Dokumentet Process 2014 expedieras till nämnderna omgående så att detta kan antas i samband med fastställande av ramar i kommunfullmäktige i februari. s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att anta mål för nämnder 2013, daterad den 23 oktober 2012.

6 (37) 116 Dnr 12.K Placering av fjärrvärmeverket i Vindeln Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att avbryta arbetet med att ta fram en ny detaljplan då kommunen önskade en alternativ placering av fjärrvärmeverket. Nuvarande placering har ansetts vara ett dåligt alternativ då anläggningen gett upphov till stoftnedfall och ljudproblematik. Vidare finns problem med fastigheten och transporterna till och från anläggningen. Fredrik Jonsson, Skellefteå Kraft, besöker arbets- och personalutskottet den 8 oktober 2012 för en diskussion angående den framtida placeringen av fjärrvärmeverket i Vindeln. Under vintern 2012 har SkellefteåKraft tittat på lämpliga fastigheter samt utvärderat olika produktionsalternativ och ekonomiska konsekvenser av en flytt. Följande tre alternativa placeringar har utretts; 1) Åtgärder för att stå kvar på befintlig plats, 3,8 mkr 2) Fritidscentrat, 6,6 mkr 3) Uven, 9,2 mkr alt. Uven X 10 mkr Fredrik Jonsson redogör för Skellefteå Krafts synpunkter på de tre alternativa placeringarna. Enligt Skellefteå Kraft skulle en flytt innebära stora kostnader, vilka kollektivet måste stå för. Skellefteå Kraft har lämnat ett antal åtgärdsförslag för att komma till rätta med den problematik som nuvarande placering för med sig; Ljudproblematiken åtgärdas genom reglering av tidpunkt för lossning samt bullerplank. Installation av slangfilter för att minimera risken för sotnedfall i samband med driftstörningar samt minska kontinuerligt mängd stoft i rökgasen under normaldrift. Transporter kan ske den väg som kommunen önskar. Avstyckning av tomt. Skellefteåkraft är positivt inställd till att avstycka tomten och har även fått ett positivt besked från Landstinget, Trafikverket om att kunna köpa loss delar av tomten.

7 (37) s behandling Jan Olofsson, miljö- och byggchef, informerar kommunstyrelsen om miljö- och byggnadsnämndens inställning i ärendet. Miljö- och byggnadsnämnden anser att det inte framkommit någonting i sak som förändrar förutsättningarna för att genomföra en detaljplaneändring. Vid samråd med länsstyrelsen har det även framförts att samtliga konflikter i förslaget till ändring av detaljplanen inte är lösta på fastigheten Degerfors 5:3. s beslut: Konstaterar att detaljplanearbetet på nuvarande plats inte är aktuellt att återuppta. En alternativ placering måste hittas för anläggningen, av de föreslagna placeringarna anser kommunstyrelsen att fastigheten Uven 5 är mest lämplig att pröva i en detaljplaneprocess.

8 (37) 117 Dnr 12.K Kommunchefen informerar Kommunchef Mikael Salomonsson informerar om att ledningsgruppen har arbetat med att utreda kostnadsutvecklingen för Vindelns kommun Utredningen baseras på ett antagande om befolkningsutveckling på , -50 för resterande år. I rapporten har en uppräkning gjorts av kostnaderna med 3 % och intäkterna med 1,5 %. Varken kostnaden för Renforsskolan eller större satsningar finns med i underlaget. Enligt utredningen ökar kommunstyrelsens kostnader från 53,8 mkr 2014 till 57,1 mkr Miljö- och bygg Kostnaderna väntas öka från 1,5 mkr 2014 till 1,7 mkr Utbildnings- och fritidsnämnden Grundskolan och barnomsorgens kostnader ökar från 95,7 mkr 2014 till 101,9 mkr För gymnasieskolan sker en ökning från 24,1 mkr 2014 till 27 mkr Socialnämnden Socialnämndens verksamheter väntas få kostnadsökningar från 120,8 mkr 2014 till 129 mkr Kostnadsutveckling ,0 mkr (prognos) ,3 mkr ,2 mkr ,8 mkr mkr - Rapport Kostnadsutveckling för Vindelns kommun , daterad den 23 oktober s beslut: Uppdras till ledningsgruppen att komma med ett förslag på budget i balans 2013 samt att arbeta vidare med PwC-rapporten som ett verktyg för att se på verksamheternas kostnader.

9 (37) 118 Dnr Ändring av detaljplan Degerfors 32:1 Kvarnområdet Sammanfattning Utvecklingsplanen för Kvarnområdet och Vindelforsarnas naturreservat antogs av kommunstyrelsen En del av området i utvecklingsplanen saknar idag detaljplan och för andra delar överensstämmer nuvarande detaljplanen inte med åtgärder som utvecklingsplanen föreslår. Bland annat anger nuvarande detaljplan ytor som avsedda för friluftsområden som i utvecklingsplanen avses användas för centrumplats. En planändring bedöms nödvändig för att möjliggöra ett genomförande av utvecklingsplanen. Projektledare Mikael Petterssons förslag till beslut: uppdrar till miljö- och byggnadsnämnden genomföra översyn av detaljplan, och vid behov utökning av befintlig detaljplan, för Kvarnområdet inom fastigheten Degerfors 32:1, så att planen tillåter genomförande av den framtagna utvecklingsplanen för området. Kostnaden för planändringen betalas av de projektmedel som avsatts för utvecklingsplanen. - Projektledare Mikael Petterssons skrivelse den 9 oktober s beslut: Uppdras till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra en översyn av detaljplan, och vid behov utökning av befintlig detaljplan, för Kvarnområdet inom fastigheten Degerfors 32:1, så att planen tillåter genomförande av den framtagna utvecklingsplanen för området. Kostnaden för planändringen betalas av de projektmedel som avsatts för utvecklingsplanen.

10 (37) 119 Dnr 12.K Taxor och avgifter 2013 Utbildnings- och fritidsnämnden Ett förslag till taxor och avgifter 2013 för utbildnings- och fritidsnämndens verksamheter samt några andra av kommunens uthyrningsobjekt har tagits fram. Utbildnings- och fritidsnämnden har beslutat den 11 oktober 2012, 103, att godkänna förslag till taxor och avgifter Utbildnings- och fritidsnämndens beslut den 11 oktober 2012, 103. s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxor och avgifter 2013 för utbildnings- och fritidsnämnden.

11 (37) 120 Dnr 12.K Taxor och avgifter 2013 Socialnämnden Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 9 maj 2012, 33, att föreslå kommunfullmäktige fastställa nämndens förslag till taxor och avgifter för Arbets- och personalutskottets beslut den 8 oktober 2012, Socialnämndens beslut den 9 maj 2012, Taxor och avgifter inom socialnämnden 2013, daterade den 17 april s behandling Socialchef Mats Morin informerar kommunstyrelsen om socialnämndens förslag till taxor och avgifter I förslaget har följande avgifter angetts felaktigt; Korttidsvistelse, inte hemtjänst tidigare Korttidsvistelse, mat 58 kr/dygn 110 kr/dygn I det reviderade förslaget ändras följande taxor/avgifter 2013 (jämfört med 2012); Korttidsvistelse, inte hemtjänst tidigare Korttidsvistelse, förbrukningsartiklar Korttidsvistelse, mat Trygghetslarm Kost i särskilt boende portion Kost i särskilt boende- månadsavgift Matdistribution 1/30 av maxtaxan 15 kr/dygn 118 kr/dygn 180 kr/månad 59 kr/portion 3540 kr/månad 170 kr/månad Övriga taxor/avgifter 2013 lämnas oförändrade. s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxor och avgifter 2013 för socialnämnden.

12 (37) 121 Dnr 12.K Höjning av taxor för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område, enligt konsumentprisindex Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken haft möjlighet att höja den fastställda timtaxan och de fasta avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Vid revideringen av miljöbalkstaxan som gjordes våren 2011 och som fastställdes av kommunfullmäktige ( 4), togs den möjligheten bort. För att miljö- och byggnadsnämnden ska kunna indexuppräkna taxan krävs därmed ett beslut i kommunfullmäktige. Uppräkning av miljöbalkstaxan sker vanligen genom jämförelse av förändringen i konsumentprisindex från oktober föregående år till och med september innevarande år. Handläggningsavgifter och fasta årliga tillsynsavgifter höjs med motsvarande procent. Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling. KPI beräknas av Statistiska Centralbyrån och är ett mått för prisutvecklingen. KPI var enligt SCB, för oktober 2011: 313,42. KPI för september 2012 är inte känt. Timavgiften för kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är för år 2012: 697 kr, vilket också är underlaget för handläggningsavgifter och fasta årliga tillsynsavgifter. Miljö- och byggnadsnämndens beslut: Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att höja timtaxan i kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, enligt förändringen i konsumentprisindex från oktober 2011 till och med september Handläggningsavgifter och fasta årliga tillsynsavgifter höjs med motsvarande procent. Den nya taxan föreslås gälla från och med Nämnden föreslår även att fullmäktige återinför i miljöbalkstaxan att miljö- och byggnadsnämnden får besluta om att höja den fastställda timtaxan och de fasta avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i

13 (37) konsumentprisindex (totalindex), räknat fram till den 1 oktober, året före avgiftsåret. Ändringen föreslås gälla från och med Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 9 oktober 2012, 85. s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att höja timtaxan i kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, enligt förändringen i konsumentprisindex från oktober 2011 till och med september Handläggningsavgifter och fasta årliga tillsynsavgifter höjs med motsvarande procent. Den nya taxan föreslås gälla från och med I miljöbalkstaxan återinförs att miljö- och byggnadsnämnden får besluta om att höja den fastställda timtaxan och de fasta avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex), räknat fram till den 1 oktober, året före avgiftsåret. Ändringen föreslås gälla från och med

14 (37) 122 Dnr 12.K Taxor och avgifter 2013 En sammanställning har gjorts av taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. VA-taxan kommer enligt beslut i kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 46, att höjas med 2 % I övrigt föreslås oförändrade taxor och avgifter Sammanställning taxor och avgifter 2013 kommunstyrelsen. s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs med 2 % I övrigt föreslås oförändrade taxor och avgifter 2013 för kommunstyrelsen.

15 (37) 123 Dnr 12.K Investeringsbudget 2013 Sammanfattning Förvaltningarna har inkommit med äskanden på totalt tkr för Ledningsgruppen har den 1 oktober 2012 behandlat förvaltningarnas äskanden och kommit med ett förslag till investeringsbudget enligt aktbilaga. Förslaget till investeringsbudget ligger på tkr, i vilket kommunstyrelsen tilldelas en investeringsbudget på tkr, socialnämnden 2 261tkr och utbildnings- och fritidsnämnden tkr. Socialnämnden och utbildnings- och fritidsnämnden har i sina investeringsbudgetar fått 1 mkr till ospecificerade IT-investeringar. Nämnderna ska till kommunstyrelsen återrapportera hur dessa ospecificerade investeringsmedel har nyttjats. - Sammanställning förslag till investeringsbudget 2013, den 1 oktober Förslag till beslut på sammanträdet Dan Oskarsson, (s), föreslår att investeringen 1 mkr till Kvarnområdet stryks och att det istället satsas 1 mkr på investeringar relaterade till ungdomsverksamhet inom utbildnings- och fritidsnämndens investeringsbudget. Ewa-May Karlsson, (c), yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag till investeringsbudget. Ordförande ställer proposition på Dan Oskarssons förslag och arbets- och personalutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets förslag. s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget 2013, daterad den 1 oktober 2012.

16 (37) Utbildnings- och fritidsnämnden och socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen hur respektive pott på 1 mkr till ospecificerade IT-investeringar har nyttjats. Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag och lämnar reservation; se budgetskrivelse från Socialdemokraterna.

17 (37) 124 Dnr 12.K Budgetprognos Vid kommunstyrelsens möte den 11 september lämnades följande prognos: 110 tkr Utbildnings- och fritidsnämnden tkr -Gymnasieskolan 283 tkr Socialnämnden 719 tkr Miljö- och byggnadsnämnden 0 Prognosen tyder på att Vindelns kommun gör ett årsresultat på tkr, vilket är tkr bättre än budget. Det positiva resultatet beror till stor del på ökade skatteintäkter (+ 3,9 mkr), finansen (+ 1,8 mkr), lägre räntekostnader (+1,1 mkr) samt högre ränteintäkter (+1 mkr). Vid dagens sammanträde presenterar ekonomichef Håkan Ahlman en budgetprognos som tyder på att utbildnings- och fritidsnämnden gör ett underskott på 602 tkr jämfört med budget, vilket är 682 tkr bättre än vad som angavs i prognosen den 11 september. För övriga nämnder tyder den senaste prognosen inte på någon större skillnad. Enligt den nya prognosen väntas kommunens årsresultat bli tkr. Utbildnings- och fritidsnämnden har inkommit med en beskrivning av vilka åtgärder som nämnden tänker vidta för att hålla budget Enligt nämndens beslut den 11 oktober 2012, 117, kommer en besparing göras i budget 2012 på 550 tkr. Vidare har nämnden inkommit med en begäran till kommunfullmäktige om en utökning av ram med 360 tkr för att täcka det förmodade överskridandet i 2012 års budget. - Budgetprognos, daterad den 17 oktober Utbildnings- och fritidsnämndens beslut den 11 oktober 2012, s beslut den 11 september 2012, 100 s beslut: Noterar att utbildnings- och fritidsnämnden vidtagit ett antal åtgärder för att hålla budget Då kommunen väntas göra ett bra resultat 2012 begärs ingen utökning av ram i fullmäktige.

18 (37) 125 Dnr 12.K Bokslutsprognos 2012, förslag till åtgärder Sammanfattning Enligt den prognos som kommunstyrelsen fick den 11 september 2012 väntas Vindelns kommun gör ett årsresultat på tkr, vilket är tkr bättre än budget. Ekonomichef Håkan Ahlman har tagit fram förslag på investeringar som kan belasta 2012 års resultat och totalt föreslås investeringar för tkr. Arbets- och personalutskottets behandling Investeringarna gås igenom och till listan läggs även en flyttbar scen för 300 tkr. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: beslutar Att investeringar på totalt tkr, enligt lista den 8 oktober 2012, belastar 2012 års resultat. - Arbets- och personalutskottets beslut den 8 oktober 2012, Förvaltningschef Eric Thorstenssons skrivelse den 17 oktober Sammanställning av investeringar som kan belasta 2012 års resultat, daterad den 3 oktober s behandling Efter arbets- och personalutskottets möte den 8 oktober har förvaltningschef Eric Thorstensson lämnat in ett förslag på att en investering i julbelysning för Häradsvägen samt skyltar, till en kostnad på 200 tkr, köps in omgående och belastar 2012 års resultat. s beslut: Att investeringar på totalt tkr, enligt lista den 8 oktober 2012, med tillägget julbelysning/skyltar för 200 tkr, belastar 2012 års resultat.

19 (37) 126 Dnr 12.K Ramar för nyupplåning och omsättning av lån Sammanfattning Ramar för nyupplåning och omsättning av lån beror på vad som beslutas i investeringsbudgeten samt ramarna för borgen. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under året med totalt 0 kr. Att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Arbets- och personalutskottets beslut den 8 oktober 2012, 196. s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under året med totalt 0 kr. Att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013.

20 (37) 127 Dnr 12.K Ramar för borgen Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2011, 94, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vindeln Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 100 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. Bolaget behöver under 2013 låna upp ytterligare 15 mkr för att klara sina investeringar. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta Att såsom för egen skuld ingå borgen för VindelnBostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 115 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. - Arbets- och personalutskottets beslut den 8 oktober 2012, Ekonomichef Håkan Ahlmans skrivelse den 3 oktober s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för VindelnBostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 115 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.

21 (37) 128 Dnr 12.K Utökning av lån, digitalbioprojektet Åmsele Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade , 49, att anvisa :- för att köpa in en digital bioanläggning till Åmsele Folketshus. Anläggningen skulle avbetalas av Åmsele Folketshusförening under 10 år. Föreningen begär i sin skrivelse att Vindelns kommun utökar anslaget till inköp av anläggningen p.g.a. ökade kostnader. Föreningen har haft oförutsedda kostnader vid installationen av anläggningen med totalt kr. Hittills uppgår kostnaden för anläggningen till :-. Kommunen har betalt :-, föreningen har haft kostnader på :- och det återstår kostnader på :-. Finansieringen sker genom kommunens tidigare beslut på :-, bidrag från Filminstitutet :-, föreningen själv :-, totalt :-. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka investeringsanslaget till digital bioanläggning i Åmsele med :-. - Arbets- och personalutskottets beslut den 8 oktober 2012, Förvaltningschef Eric Thorstenssons skrivelse den 24 september Skrivelse från Åmsele FH förening Kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2010, 49. s behandling noterar att efterfrågad amorteringsplan samt redovisning av hur verksamheten hittills har gått, ännu inte har inkommit till kommunen. Efterfrågade dokument bifogas kallelsen till kommunfullmäktige den 26 november.

22 (37) s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsanslaget till digital bioanläggning i Åmsele med :-. Mathias Haglund, (s), anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

23 (37) 129 Dnr 12.K Direktiv översiktsplanarbete Vindelns kommun Sammanfattning Styrgruppen (kommunstyrelsens arbetsutskott + presidiet Miljöoch byggnadsnämnden) förslår att översiktsplanen grundar sig på förslaget till utvecklingsplan som presenterades för kommunfullmäktige , 91. Styrgruppen föreslår att översiktsplanen ska belysa följande områden; Infrastruktur, Näringsliv och Handel, Attraktivt boende, Attraktiv fritid, Centralortens attraktivitet, Turism och Landsbygdsutvecklig. Tidsplanen som tagits fram innebär att 2013 ägnas åt möten med medborgare och samrådsmöten. Under 2014 genomförs utställningar och beslut. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta Utvecklingsplanen från 2010 används som grund i översiktsplanearbetet. Översiktsplanen ska belysa följande områden; Infrastruktur Näringsliv och Handel Attraktivt boende Attraktiv fritid Centralortens attraktivitet Turism Landsbygdsutvecklig - Arbets- och personalutskottets beslut den 8 oktober 2012, Utvecklingsplan, daterad den 29 november s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att Utvecklingsplanen från 2010 används som grund i översiktsplanearbetet.

24 (37) Översiktsplanen ska belysa följande områden; Infrastruktur Näringsliv och Handel Attraktivt boende Attraktiv fritid Centralortens attraktivitet Turism Landsbygdsutvecklig

25 (37) 130 Dnr 12.K Sammanträdesplan 2013 Sammanfattning Ett förslag till sammanträdesdatum för 2013 har tagits fram för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt kommunfullmäktige. Följande mötesdatum föreslås; Arbets- och personalutskottet 7 januari 26 augusti 4 februari 7 oktober 11 mars 4 november 8 april 2 december 6 maj 3 juni 22 januari 10 september 26 februari 22 oktober 9 april 26 november 21 maj 17 december 25 juni Kommunfullmäktige 18 februari 30 september 29 april 18 november 17 juni Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: beslutar att fastställa sammanträdesplan 2013 för kommunstyrelsen. föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa sammanträdesplan 2013 för kommunfullmäktige - Arbets- och personalutskottets beslut den 8 oktober 2012, 179. s beslut: Sammanträdesplan 2013 för kommunstyrelsen fastställs.

26 (37) s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplan 2013 för kommunfullmäktige.

27 (37) 131 Dnr 12.K Sammanträdeskungörelser 2013 Sammanfattning Uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden skall införas minst en vecka före sammanträdesdagen i de ortstidningar som fullmäktige har beslutat om (KL 5:10). Innevarande år kungörs kommunfullmäktiges sammanträden i Västerbottens Kuriren, Västerbottens Folkblad, Vindelnbladet samt på kommunens webbplats. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta Att kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i Västerbottens Kuriren, Västerbottens Folkblad, Vindelnbladet samt på kommunens webbplats. - Arbets- och personalutskottets beslut den 8 oktober 2012, 180. s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i Västerbottens Kuriren, Västerbottens Folkblad, Vindelnbladet samt på kommunens webbplats. Paul Redstig, (m), anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

28 (37) 132 Dnr 12.K Revisionsrapport, Ägarstyrning av kommunalägda bolag Sammanfattning Revisionen har i rapporten Kommunägda bolag: ägarstyrning och fullgörande av verksamhetsuppdrag, granskat ägarstyrningen av de kommunala bolagen samt hur bolagen uppfyller sina verksamhetsuppdrag. I rapporten framgår att kommunstyrelsens ägarstyrning i hög grad har förbättrats under 2011 och bedöms i huvudsak vara tillräcklig och ändamålsenlig. I revisionsrapporten framgår vidare att AB Bubergsgårdens styrning, rapportering samt kontroll bedöms vara tillräcklig, men med följande anmärkningar; Styrelsen har inte antagit mätbara verksamhetsmål/ målsättningar för 2011 som kopplar till bolagets ändamål. Styrelsen har inte godkänt årsredovisningen 2010 eller halvårsbokslut Styrelsen har inte upprättat samtliga lagstadgade, interna dokument. AB Bubergsgårdens VD Christer Nygren har på styrelsens uppdrag utformat en svarsskrivelse till revisionen angående de anmärkningar som lämnats. Revisionen har gällande Vindelnbostäder AB anmärkt på två brister; Styrelsen har inte fastställt någon budget för Styrelsen har inte antagit mätbara verksamhetsmål eller målsättningar för 2011 som kopplar till bolagets ändamål och syfte. Till kommunstyrelsens sammanträde har ett protokollsutdrag från Vindelnbostäders styrelse inkommit i ärendet, i vilket styrelsen redogör för hur man tänker komma till rätta med anmärkningarna. - Arbets- och personalutskottets beslut den 8 oktober 2012, Vindelnbostäders beslut den 20 september 2012, VD Christer Nygrens skrivelse den 27 september Styrelsen i AB Bubergsgårdens Friluftsanlägggnings beslut den 28 augusti 2012, 35.

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00.

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00. 2015-04-28 1(29) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00. Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-09 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Tid Måndag den 18 november, kl 13.00. Forum, Vindeln. Justering Den 28 november kl 15. Ärenden. Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-11-18 1(2)

Tid Måndag den 18 november, kl 13.00. Forum, Vindeln. Justering Den 28 november kl 15. Ärenden. Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-11-18 1(2) Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-11-18 1(2) Kommunfullmäktige Tid Måndag den 18 november, kl 13.00 Plats Forum, Vindeln Justering Den 28 november kl 15 Ärenden 1. Upprop och val av justerare 2. Sammanträdeskungörelser

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 15 maj 2008, kl. 08.00-17.30 ande Rita Poromaa (s), ordf. Iris Dimitri (v) Valborg Fältholm

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer