Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson"

Transkript

1 (37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson, (s) Tomas Nilsson, (m) Dan Oskarsson, (s) Paul Redstig, (m) Mathias Haglund, (s), Christer Jonsson, (kd) Per-Anders Olsson, (s) Simon Karström, (fp) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Henny Södermark, (s), tj ers. Christer Lundgren, (c) Eric Thorstensson, förvaltningschef Mikael Salomonsson, kommunchef, , 125 Johan Skeri, konsult PwC, 114 Rune Sjöström, (c), kommunfullmäktiges ordf., Kenth Ärletun, (m), miljö- och byggnadsnämndens ordf., 114 Åsa Ahlberg Jonsson, (m), ordf utbildnings- och fritidsnämndens., 114 Birgita Sigfridsson, (c), vice ordf. utbildnings- och fritidsnämnden, 114 Jan Olofsson, miljö- och byggchef, 114, 116, 121 Lars Johansson, utbildnings- och fritidschef, 114 Mats Morin, socialchef, 114, 120 Håkan Ahlman, ekonomichef 114, Utses att justera Sekreterare Ordförande Per-Anders Olsson Sofia Jonsson Ewa-May Karlsson Paragrafer: Per-Anders Olsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Sofia Jonsson

2 (37) 114 Dnr 12.K Redovisning av PwC rapport/strukturkostnader 2011 Johan Skeri, PwC, presenterar en rapport angående Vindelns standardkostnader 2011 för verksamheterna inom utbildningsoch fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen. En kommuns standardkostnader används i det statliga utjämningssystemet och beräknas av staten med hjälp av SCB. Grunden i beräkningen är kommunens unika strukturella förutsättningar och strukturella kostnader är sådana kostnader som beror på faktorer som kommunerna själva inte kan påverka; åldersstrukturen, invånarnas sociala bakgrund, den geografiska strukturen etc. Materialet i rapporten baseras på jämförelser med jämförbara kommuner, länet, riket och kommungruppen Glesbygdskommuner. Rapporten visar på följande fakta för Vindelns kommun; Invånarantalet i Vindeln har minskat årligen sedan 2006 Positivt immigrationsnetto, negativ flytt- och födelsenetto Andelen i fertilålder minskar, barnkullar under 40 stycken inom några år, en stor andel invånare kring 80 år, framtidens arbetskraft? Vindeln är en mottagare av utjämning och statsbidrag, under år 2011 mottogs ca kr/inv Kommunen har haft positiva resultat de senaste åren Risken med höga långfristiga skulder i kommunkoncernen Avvikelsen mot standardkostnaden är 18 Mkr år 2011, vilket är 4,9 mkr lägre än 2010 då avvikelsen var 22,9 mkr. Enligt rapporten har kommunen en inskrivningsnivå på 59 5 i förskolan, vilket är väldigt lågt i jämförelse med andra kommuner. Att 41 barn av 100 inte skulle ha barnomsorg känns osannolikt och förvaltningen kommer omgående analysera siffrorna och de underlag som rapporterats in. Grundskolan har höga kostnader, framförallt lokaler och s.k. övriga kostnader. I övriga kostnader ska inte ordinarie skolskjutsar ingå. Det finns anledning att se över hur detta rapporteras in i systemet eftersom kostnaden för resor sticker ut. Vindeln saknar egen gymnasieskola, kommunens kostnad styrs av elevens fria val En lägre andel av Vindelns ungdomar väljer fortsatta studier på universitet/högskola

3 (37) Vindeln har överkostnader för sin äldreomsorg År 2011 har Vindeln en hög andel beviljade timmar per brukare Hemtjänsten får höga NKI-värden medan det särskilda boendet har lågt värde Kostnaden för daglig verksamhet och personlig assistans är höga inom handikappsomsorgen De senaste åren har kostnaden ökat kraftigt för barn- och ungdomsvården samt vuxenvården - PwC-rapport, daterad den 23 oktober s beslut: Informationen är delgiven.

4 (37) 115 Dnr 12.K Övergripande mål Kommunfullmäktige 2013, process 2014 Sammanfattning Kommunfullmäktiges uppgifter utifrån kommunallagen innebär att besluta i strategiska, långsiktiga och principiellt viktiga frågor, exempelvis beslut om visioner och mål, omfattning av verksamheter och kvalitet. Fullmäktige har också ett uttalat ansvar för att trygga en god ekonomisk hushållning i kommunen. Som enda direktvalda församling i kommunen bör kommunfullmäktige vara motor i demokratiarbetet. Kommunfullmäktiges mål Målen är av två slag, dels gemensamma mål som gäller all kommunal verksamhet samt de som är specifika för en viss förvaltning. De föreslagna målen är de mål som kommunfullmäktige fastställer för sin del och som kommunfullmäktige kommer att följa upp i samband med delårsredovisning och årsredovisning. Utöver dessa mål formulerar styrelser och nämnder egna mål som kompletterar fullmäktiges mål och som också beskriver hur styrelsen/nämnden medverkar till uppfyllandet av de gemensamma kommunfullmäktigemålen. Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och lämnat förslag på mål 2013 för kommunfullmäktige samt förslag till process för s behandling går igenom förslag till målsättningar för kommunfullmäktige 2013 och gör följande ändring; I punkt 5 Nöjdmedarbetarindex, ändras meningen till; Målsättningen är att under år 2013 nå 5,00 av 6,00 i nöjdmedarbetarindex. (2012 4,7). - Förslag till mål 2013, daterade den 16 oktober Förslag till process 2014, daterad den 16 oktober s beslut: I punkt 5 Nöjdmedarbetarindex, ändras meningen till; Målsättningen är att under år 2013 nå 5,00 av 6,00 i nöjdmedarbetarindex. (2012 4,7).

5 (37) ställer sig bakom förslag till process Dokumentet Process 2014 expedieras till nämnderna omgående så att detta kan antas i samband med fastställande av ramar i kommunfullmäktige i februari. s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att anta mål för nämnder 2013, daterad den 23 oktober 2012.

6 (37) 116 Dnr 12.K Placering av fjärrvärmeverket i Vindeln Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att avbryta arbetet med att ta fram en ny detaljplan då kommunen önskade en alternativ placering av fjärrvärmeverket. Nuvarande placering har ansetts vara ett dåligt alternativ då anläggningen gett upphov till stoftnedfall och ljudproblematik. Vidare finns problem med fastigheten och transporterna till och från anläggningen. Fredrik Jonsson, Skellefteå Kraft, besöker arbets- och personalutskottet den 8 oktober 2012 för en diskussion angående den framtida placeringen av fjärrvärmeverket i Vindeln. Under vintern 2012 har SkellefteåKraft tittat på lämpliga fastigheter samt utvärderat olika produktionsalternativ och ekonomiska konsekvenser av en flytt. Följande tre alternativa placeringar har utretts; 1) Åtgärder för att stå kvar på befintlig plats, 3,8 mkr 2) Fritidscentrat, 6,6 mkr 3) Uven, 9,2 mkr alt. Uven X 10 mkr Fredrik Jonsson redogör för Skellefteå Krafts synpunkter på de tre alternativa placeringarna. Enligt Skellefteå Kraft skulle en flytt innebära stora kostnader, vilka kollektivet måste stå för. Skellefteå Kraft har lämnat ett antal åtgärdsförslag för att komma till rätta med den problematik som nuvarande placering för med sig; Ljudproblematiken åtgärdas genom reglering av tidpunkt för lossning samt bullerplank. Installation av slangfilter för att minimera risken för sotnedfall i samband med driftstörningar samt minska kontinuerligt mängd stoft i rökgasen under normaldrift. Transporter kan ske den väg som kommunen önskar. Avstyckning av tomt. Skellefteåkraft är positivt inställd till att avstycka tomten och har även fått ett positivt besked från Landstinget, Trafikverket om att kunna köpa loss delar av tomten.

7 (37) s behandling Jan Olofsson, miljö- och byggchef, informerar kommunstyrelsen om miljö- och byggnadsnämndens inställning i ärendet. Miljö- och byggnadsnämnden anser att det inte framkommit någonting i sak som förändrar förutsättningarna för att genomföra en detaljplaneändring. Vid samråd med länsstyrelsen har det även framförts att samtliga konflikter i förslaget till ändring av detaljplanen inte är lösta på fastigheten Degerfors 5:3. s beslut: Konstaterar att detaljplanearbetet på nuvarande plats inte är aktuellt att återuppta. En alternativ placering måste hittas för anläggningen, av de föreslagna placeringarna anser kommunstyrelsen att fastigheten Uven 5 är mest lämplig att pröva i en detaljplaneprocess.

8 (37) 117 Dnr 12.K Kommunchefen informerar Kommunchef Mikael Salomonsson informerar om att ledningsgruppen har arbetat med att utreda kostnadsutvecklingen för Vindelns kommun Utredningen baseras på ett antagande om befolkningsutveckling på , -50 för resterande år. I rapporten har en uppräkning gjorts av kostnaderna med 3 % och intäkterna med 1,5 %. Varken kostnaden för Renforsskolan eller större satsningar finns med i underlaget. Enligt utredningen ökar kommunstyrelsens kostnader från 53,8 mkr 2014 till 57,1 mkr Miljö- och bygg Kostnaderna väntas öka från 1,5 mkr 2014 till 1,7 mkr Utbildnings- och fritidsnämnden Grundskolan och barnomsorgens kostnader ökar från 95,7 mkr 2014 till 101,9 mkr För gymnasieskolan sker en ökning från 24,1 mkr 2014 till 27 mkr Socialnämnden Socialnämndens verksamheter väntas få kostnadsökningar från 120,8 mkr 2014 till 129 mkr Kostnadsutveckling ,0 mkr (prognos) ,3 mkr ,2 mkr ,8 mkr mkr - Rapport Kostnadsutveckling för Vindelns kommun , daterad den 23 oktober s beslut: Uppdras till ledningsgruppen att komma med ett förslag på budget i balans 2013 samt att arbeta vidare med PwC-rapporten som ett verktyg för att se på verksamheternas kostnader.

9 (37) 118 Dnr Ändring av detaljplan Degerfors 32:1 Kvarnområdet Sammanfattning Utvecklingsplanen för Kvarnområdet och Vindelforsarnas naturreservat antogs av kommunstyrelsen En del av området i utvecklingsplanen saknar idag detaljplan och för andra delar överensstämmer nuvarande detaljplanen inte med åtgärder som utvecklingsplanen föreslår. Bland annat anger nuvarande detaljplan ytor som avsedda för friluftsområden som i utvecklingsplanen avses användas för centrumplats. En planändring bedöms nödvändig för att möjliggöra ett genomförande av utvecklingsplanen. Projektledare Mikael Petterssons förslag till beslut: uppdrar till miljö- och byggnadsnämnden genomföra översyn av detaljplan, och vid behov utökning av befintlig detaljplan, för Kvarnområdet inom fastigheten Degerfors 32:1, så att planen tillåter genomförande av den framtagna utvecklingsplanen för området. Kostnaden för planändringen betalas av de projektmedel som avsatts för utvecklingsplanen. - Projektledare Mikael Petterssons skrivelse den 9 oktober s beslut: Uppdras till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra en översyn av detaljplan, och vid behov utökning av befintlig detaljplan, för Kvarnområdet inom fastigheten Degerfors 32:1, så att planen tillåter genomförande av den framtagna utvecklingsplanen för området. Kostnaden för planändringen betalas av de projektmedel som avsatts för utvecklingsplanen.

10 (37) 119 Dnr 12.K Taxor och avgifter 2013 Utbildnings- och fritidsnämnden Ett förslag till taxor och avgifter 2013 för utbildnings- och fritidsnämndens verksamheter samt några andra av kommunens uthyrningsobjekt har tagits fram. Utbildnings- och fritidsnämnden har beslutat den 11 oktober 2012, 103, att godkänna förslag till taxor och avgifter Utbildnings- och fritidsnämndens beslut den 11 oktober 2012, 103. s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxor och avgifter 2013 för utbildnings- och fritidsnämnden.

11 (37) 120 Dnr 12.K Taxor och avgifter 2013 Socialnämnden Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 9 maj 2012, 33, att föreslå kommunfullmäktige fastställa nämndens förslag till taxor och avgifter för Arbets- och personalutskottets beslut den 8 oktober 2012, Socialnämndens beslut den 9 maj 2012, Taxor och avgifter inom socialnämnden 2013, daterade den 17 april s behandling Socialchef Mats Morin informerar kommunstyrelsen om socialnämndens förslag till taxor och avgifter I förslaget har följande avgifter angetts felaktigt; Korttidsvistelse, inte hemtjänst tidigare Korttidsvistelse, mat 58 kr/dygn 110 kr/dygn I det reviderade förslaget ändras följande taxor/avgifter 2013 (jämfört med 2012); Korttidsvistelse, inte hemtjänst tidigare Korttidsvistelse, förbrukningsartiklar Korttidsvistelse, mat Trygghetslarm Kost i särskilt boende portion Kost i särskilt boende- månadsavgift Matdistribution 1/30 av maxtaxan 15 kr/dygn 118 kr/dygn 180 kr/månad 59 kr/portion 3540 kr/månad 170 kr/månad Övriga taxor/avgifter 2013 lämnas oförändrade. s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxor och avgifter 2013 för socialnämnden.

12 (37) 121 Dnr 12.K Höjning av taxor för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område, enligt konsumentprisindex Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken haft möjlighet att höja den fastställda timtaxan och de fasta avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Vid revideringen av miljöbalkstaxan som gjordes våren 2011 och som fastställdes av kommunfullmäktige ( 4), togs den möjligheten bort. För att miljö- och byggnadsnämnden ska kunna indexuppräkna taxan krävs därmed ett beslut i kommunfullmäktige. Uppräkning av miljöbalkstaxan sker vanligen genom jämförelse av förändringen i konsumentprisindex från oktober föregående år till och med september innevarande år. Handläggningsavgifter och fasta årliga tillsynsavgifter höjs med motsvarande procent. Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling. KPI beräknas av Statistiska Centralbyrån och är ett mått för prisutvecklingen. KPI var enligt SCB, för oktober 2011: 313,42. KPI för september 2012 är inte känt. Timavgiften för kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är för år 2012: 697 kr, vilket också är underlaget för handläggningsavgifter och fasta årliga tillsynsavgifter. Miljö- och byggnadsnämndens beslut: Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att höja timtaxan i kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, enligt förändringen i konsumentprisindex från oktober 2011 till och med september Handläggningsavgifter och fasta årliga tillsynsavgifter höjs med motsvarande procent. Den nya taxan föreslås gälla från och med Nämnden föreslår även att fullmäktige återinför i miljöbalkstaxan att miljö- och byggnadsnämnden får besluta om att höja den fastställda timtaxan och de fasta avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i

13 (37) konsumentprisindex (totalindex), räknat fram till den 1 oktober, året före avgiftsåret. Ändringen föreslås gälla från och med Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 9 oktober 2012, 85. s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att höja timtaxan i kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, enligt förändringen i konsumentprisindex från oktober 2011 till och med september Handläggningsavgifter och fasta årliga tillsynsavgifter höjs med motsvarande procent. Den nya taxan föreslås gälla från och med I miljöbalkstaxan återinförs att miljö- och byggnadsnämnden får besluta om att höja den fastställda timtaxan och de fasta avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex), räknat fram till den 1 oktober, året före avgiftsåret. Ändringen föreslås gälla från och med

14 (37) 122 Dnr 12.K Taxor och avgifter 2013 En sammanställning har gjorts av taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. VA-taxan kommer enligt beslut i kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 46, att höjas med 2 % I övrigt föreslås oförändrade taxor och avgifter Sammanställning taxor och avgifter 2013 kommunstyrelsen. s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs med 2 % I övrigt föreslås oförändrade taxor och avgifter 2013 för kommunstyrelsen.

15 (37) 123 Dnr 12.K Investeringsbudget 2013 Sammanfattning Förvaltningarna har inkommit med äskanden på totalt tkr för Ledningsgruppen har den 1 oktober 2012 behandlat förvaltningarnas äskanden och kommit med ett förslag till investeringsbudget enligt aktbilaga. Förslaget till investeringsbudget ligger på tkr, i vilket kommunstyrelsen tilldelas en investeringsbudget på tkr, socialnämnden 2 261tkr och utbildnings- och fritidsnämnden tkr. Socialnämnden och utbildnings- och fritidsnämnden har i sina investeringsbudgetar fått 1 mkr till ospecificerade IT-investeringar. Nämnderna ska till kommunstyrelsen återrapportera hur dessa ospecificerade investeringsmedel har nyttjats. - Sammanställning förslag till investeringsbudget 2013, den 1 oktober Förslag till beslut på sammanträdet Dan Oskarsson, (s), föreslår att investeringen 1 mkr till Kvarnområdet stryks och att det istället satsas 1 mkr på investeringar relaterade till ungdomsverksamhet inom utbildnings- och fritidsnämndens investeringsbudget. Ewa-May Karlsson, (c), yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag till investeringsbudget. Ordförande ställer proposition på Dan Oskarssons förslag och arbets- och personalutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets förslag. s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget 2013, daterad den 1 oktober 2012.

16 (37) Utbildnings- och fritidsnämnden och socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen hur respektive pott på 1 mkr till ospecificerade IT-investeringar har nyttjats. Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag och lämnar reservation; se budgetskrivelse från Socialdemokraterna.

17 (37) 124 Dnr 12.K Budgetprognos Vid kommunstyrelsens möte den 11 september lämnades följande prognos: 110 tkr Utbildnings- och fritidsnämnden tkr -Gymnasieskolan 283 tkr Socialnämnden 719 tkr Miljö- och byggnadsnämnden 0 Prognosen tyder på att Vindelns kommun gör ett årsresultat på tkr, vilket är tkr bättre än budget. Det positiva resultatet beror till stor del på ökade skatteintäkter (+ 3,9 mkr), finansen (+ 1,8 mkr), lägre räntekostnader (+1,1 mkr) samt högre ränteintäkter (+1 mkr). Vid dagens sammanträde presenterar ekonomichef Håkan Ahlman en budgetprognos som tyder på att utbildnings- och fritidsnämnden gör ett underskott på 602 tkr jämfört med budget, vilket är 682 tkr bättre än vad som angavs i prognosen den 11 september. För övriga nämnder tyder den senaste prognosen inte på någon större skillnad. Enligt den nya prognosen väntas kommunens årsresultat bli tkr. Utbildnings- och fritidsnämnden har inkommit med en beskrivning av vilka åtgärder som nämnden tänker vidta för att hålla budget Enligt nämndens beslut den 11 oktober 2012, 117, kommer en besparing göras i budget 2012 på 550 tkr. Vidare har nämnden inkommit med en begäran till kommunfullmäktige om en utökning av ram med 360 tkr för att täcka det förmodade överskridandet i 2012 års budget. - Budgetprognos, daterad den 17 oktober Utbildnings- och fritidsnämndens beslut den 11 oktober 2012, s beslut den 11 september 2012, 100 s beslut: Noterar att utbildnings- och fritidsnämnden vidtagit ett antal åtgärder för att hålla budget Då kommunen väntas göra ett bra resultat 2012 begärs ingen utökning av ram i fullmäktige.

18 (37) 125 Dnr 12.K Bokslutsprognos 2012, förslag till åtgärder Sammanfattning Enligt den prognos som kommunstyrelsen fick den 11 september 2012 väntas Vindelns kommun gör ett årsresultat på tkr, vilket är tkr bättre än budget. Ekonomichef Håkan Ahlman har tagit fram förslag på investeringar som kan belasta 2012 års resultat och totalt föreslås investeringar för tkr. Arbets- och personalutskottets behandling Investeringarna gås igenom och till listan läggs även en flyttbar scen för 300 tkr. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: beslutar Att investeringar på totalt tkr, enligt lista den 8 oktober 2012, belastar 2012 års resultat. - Arbets- och personalutskottets beslut den 8 oktober 2012, Förvaltningschef Eric Thorstenssons skrivelse den 17 oktober Sammanställning av investeringar som kan belasta 2012 års resultat, daterad den 3 oktober s behandling Efter arbets- och personalutskottets möte den 8 oktober har förvaltningschef Eric Thorstensson lämnat in ett förslag på att en investering i julbelysning för Häradsvägen samt skyltar, till en kostnad på 200 tkr, köps in omgående och belastar 2012 års resultat. s beslut: Att investeringar på totalt tkr, enligt lista den 8 oktober 2012, med tillägget julbelysning/skyltar för 200 tkr, belastar 2012 års resultat.

19 (37) 126 Dnr 12.K Ramar för nyupplåning och omsättning av lån Sammanfattning Ramar för nyupplåning och omsättning av lån beror på vad som beslutas i investeringsbudgeten samt ramarna för borgen. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under året med totalt 0 kr. Att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Arbets- och personalutskottets beslut den 8 oktober 2012, 196. s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under året med totalt 0 kr. Att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013.

20 (37) 127 Dnr 12.K Ramar för borgen Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2011, 94, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vindeln Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 100 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. Bolaget behöver under 2013 låna upp ytterligare 15 mkr för att klara sina investeringar. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta Att såsom för egen skuld ingå borgen för VindelnBostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 115 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. - Arbets- och personalutskottets beslut den 8 oktober 2012, Ekonomichef Håkan Ahlmans skrivelse den 3 oktober s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för VindelnBostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 115 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.

21 (37) 128 Dnr 12.K Utökning av lån, digitalbioprojektet Åmsele Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade , 49, att anvisa :- för att köpa in en digital bioanläggning till Åmsele Folketshus. Anläggningen skulle avbetalas av Åmsele Folketshusförening under 10 år. Föreningen begär i sin skrivelse att Vindelns kommun utökar anslaget till inköp av anläggningen p.g.a. ökade kostnader. Föreningen har haft oförutsedda kostnader vid installationen av anläggningen med totalt kr. Hittills uppgår kostnaden för anläggningen till :-. Kommunen har betalt :-, föreningen har haft kostnader på :- och det återstår kostnader på :-. Finansieringen sker genom kommunens tidigare beslut på :-, bidrag från Filminstitutet :-, föreningen själv :-, totalt :-. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka investeringsanslaget till digital bioanläggning i Åmsele med :-. - Arbets- och personalutskottets beslut den 8 oktober 2012, Förvaltningschef Eric Thorstenssons skrivelse den 24 september Skrivelse från Åmsele FH förening Kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2010, 49. s behandling noterar att efterfrågad amorteringsplan samt redovisning av hur verksamheten hittills har gått, ännu inte har inkommit till kommunen. Efterfrågade dokument bifogas kallelsen till kommunfullmäktige den 26 november.

22 (37) s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsanslaget till digital bioanläggning i Åmsele med :-. Mathias Haglund, (s), anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

23 (37) 129 Dnr 12.K Direktiv översiktsplanarbete Vindelns kommun Sammanfattning Styrgruppen (kommunstyrelsens arbetsutskott + presidiet Miljöoch byggnadsnämnden) förslår att översiktsplanen grundar sig på förslaget till utvecklingsplan som presenterades för kommunfullmäktige , 91. Styrgruppen föreslår att översiktsplanen ska belysa följande områden; Infrastruktur, Näringsliv och Handel, Attraktivt boende, Attraktiv fritid, Centralortens attraktivitet, Turism och Landsbygdsutvecklig. Tidsplanen som tagits fram innebär att 2013 ägnas åt möten med medborgare och samrådsmöten. Under 2014 genomförs utställningar och beslut. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta Utvecklingsplanen från 2010 används som grund i översiktsplanearbetet. Översiktsplanen ska belysa följande områden; Infrastruktur Näringsliv och Handel Attraktivt boende Attraktiv fritid Centralortens attraktivitet Turism Landsbygdsutvecklig - Arbets- och personalutskottets beslut den 8 oktober 2012, Utvecklingsplan, daterad den 29 november s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att Utvecklingsplanen från 2010 används som grund i översiktsplanearbetet.

24 (37) Översiktsplanen ska belysa följande områden; Infrastruktur Näringsliv och Handel Attraktivt boende Attraktiv fritid Centralortens attraktivitet Turism Landsbygdsutvecklig

25 (37) 130 Dnr 12.K Sammanträdesplan 2013 Sammanfattning Ett förslag till sammanträdesdatum för 2013 har tagits fram för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt kommunfullmäktige. Följande mötesdatum föreslås; Arbets- och personalutskottet 7 januari 26 augusti 4 februari 7 oktober 11 mars 4 november 8 april 2 december 6 maj 3 juni 22 januari 10 september 26 februari 22 oktober 9 april 26 november 21 maj 17 december 25 juni Kommunfullmäktige 18 februari 30 september 29 april 18 november 17 juni Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: beslutar att fastställa sammanträdesplan 2013 för kommunstyrelsen. föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa sammanträdesplan 2013 för kommunfullmäktige - Arbets- och personalutskottets beslut den 8 oktober 2012, 179. s beslut: Sammanträdesplan 2013 för kommunstyrelsen fastställs.

26 (37) s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplan 2013 för kommunfullmäktige.

27 (37) 131 Dnr 12.K Sammanträdeskungörelser 2013 Sammanfattning Uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden skall införas minst en vecka före sammanträdesdagen i de ortstidningar som fullmäktige har beslutat om (KL 5:10). Innevarande år kungörs kommunfullmäktiges sammanträden i Västerbottens Kuriren, Västerbottens Folkblad, Vindelnbladet samt på kommunens webbplats. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta Att kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i Västerbottens Kuriren, Västerbottens Folkblad, Vindelnbladet samt på kommunens webbplats. - Arbets- och personalutskottets beslut den 8 oktober 2012, 180. s förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i Västerbottens Kuriren, Västerbottens Folkblad, Vindelnbladet samt på kommunens webbplats. Paul Redstig, (m), anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

28 (37) 132 Dnr 12.K Revisionsrapport, Ägarstyrning av kommunalägda bolag Sammanfattning Revisionen har i rapporten Kommunägda bolag: ägarstyrning och fullgörande av verksamhetsuppdrag, granskat ägarstyrningen av de kommunala bolagen samt hur bolagen uppfyller sina verksamhetsuppdrag. I rapporten framgår att kommunstyrelsens ägarstyrning i hög grad har förbättrats under 2011 och bedöms i huvudsak vara tillräcklig och ändamålsenlig. I revisionsrapporten framgår vidare att AB Bubergsgårdens styrning, rapportering samt kontroll bedöms vara tillräcklig, men med följande anmärkningar; Styrelsen har inte antagit mätbara verksamhetsmål/ målsättningar för 2011 som kopplar till bolagets ändamål. Styrelsen har inte godkänt årsredovisningen 2010 eller halvårsbokslut Styrelsen har inte upprättat samtliga lagstadgade, interna dokument. AB Bubergsgårdens VD Christer Nygren har på styrelsens uppdrag utformat en svarsskrivelse till revisionen angående de anmärkningar som lämnats. Revisionen har gällande Vindelnbostäder AB anmärkt på två brister; Styrelsen har inte fastställt någon budget för Styrelsen har inte antagit mätbara verksamhetsmål eller målsättningar för 2011 som kopplar till bolagets ändamål och syfte. Till kommunstyrelsens sammanträde har ett protokollsutdrag från Vindelnbostäders styrelse inkommit i ärendet, i vilket styrelsen redogör för hur man tänker komma till rätta med anmärkningarna. - Arbets- och personalutskottets beslut den 8 oktober 2012, Vindelnbostäders beslut den 20 september 2012, VD Christer Nygrens skrivelse den 27 september Styrelsen i AB Bubergsgårdens Friluftsanlägggnings beslut den 28 augusti 2012, 35.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott (30)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott (30) arbets- och personalutskott 2012-10-08 1(30) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 oktober 2012, kl. 08.00-16.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Christer Lundgren, (c)

kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Christer Lundgren, (c) 2013-02-26 1(20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 26 februari 2013, kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 2014-12-16 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 174-177, 179-187 Christer Lundgren, (c), ordförande 178 Marianne

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00. Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s)

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00. Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s) 2014-11-25 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Lena Malm, (s) Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 1(11) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 Mikael Holmlund (m), ordförande Johan Åsberg (fp) Per-Anders Olsson (s) Per-Uno

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c)

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c) 2016-03-17 1(14) Plats och tid Vindelns kommun, kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 17 mars 2016, kl 08.30-14.40, lunch kl. 11.50-13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande

Läs mer

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Johan Åsberg, (fp) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ...

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Johan Åsberg, (fp) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ... 2013-06-11 1(8) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, den 11 juni 2013, kl 13.30-14.55 Beslutande Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 2015-01-08 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare 2014-10-23 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 23 oktober 2014, kl 08 00-16 15. Ajournering för lunch 12 15-13 15. Beslutande Birgita Sigfridsson (c) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch 2015-10-15 1(18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl. 08.30 12.00, 13.00 14.30, lunch 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2013-10-01 A10 1(12) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 15.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Mattias Vernberg, C Anna-Lisa Hoflén, C, ordförande Kerstin Eriksson, M

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 15-27

Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 15-27 2014-05-15 1(15) Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl 13.00-15.30 Beslutande Stefan Nordström (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Per-Anders Olsson (s) Göran

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00.

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. 2015-02-20 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. Beslutande Britt-Louise Eriksson (s) ordförande

Läs mer

... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Stora Sammanträdesrummet, Vindeln, tisdagen den 7 september 2010, kl. 08.30-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Paul Redstig, (m) Mathias Haglund, (s) Britt-Louise Eriksson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Dnr 13.K0182 106 Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun

Dnr 13.K0182 106 Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-09-30 9(18) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0182 106 Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Sammanfattning Umeåregionens kansli har sedan hösten 2011 sökt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg 2011-11-10 1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 14.00 14.20 Beslutande Jens Söder (S) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (M) 2: e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-06-03 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 6 maj 2013, kl 08.30-12.00, 13.00-14.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2014-02-27 1(12) Plats och tid Forsströmska huset kl 8.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Stefan Nordström, (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Staffan Nygren (fp) Ulf-Peter Nilsson

Läs mer

Sven-Åke Granberg, (kd), tj ers. Britt-Louise Eriksson, (s)

Sven-Åke Granberg, (kd), tj ers. Britt-Louise Eriksson, (s) 1(18) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 2 maj 2012, kl 14.00 18.15 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson, (s) Christer Lundgren, (c)

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-06-04 1(23) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 4 juni 2012, kl 08.00-11.35, 14.00-15.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson (s)

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 kl. 14.00 15.45 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15

Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15 2015-09-03 1(12) Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15 Beslutande Per-Anders Olsson, (s), ordförande Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Dan-Olov Andersson,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ...

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ... 2013-12-11 1(15) Plats och tid Forsströmska huset, den 11 december 2013, kl. 14.00-16.15 Beslutande Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51 2014-12-17 1(17) Plats och tid 17 december 2014, kl. 11.30-15.45 Beslutande Stefan Nordström, ordförande Janne Noren, (c) Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Övriga deltagande Frida

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 17 augusti 2015, kl

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 17 augusti 2015, kl 2015-08-17 1(18) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 17 augusti 2015, kl. 08.00 12.30 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Christer Lundgren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-12-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Bitte Lindberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 21:20 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m)

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-10-01 87 (91) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 16.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl 2014-12-17 1(11) Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl. 09.30 11.30 Beslutande Christer Lundgren (c ) ordförande Mats Ekman (c) Dan Oskarsson (s) Annelii Andersson (s) Britt-Louise

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2013-03-14-18 1 (7) Plats och tid 2013-03-14, kl. 08.00 12.30, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn 2013-03-18, kl. 09.00 12.00, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer