Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt"

Transkript

1 Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåker Rapport maj 2015

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Utförande och metod... 4 Följande skolor har inspekterats:... 5 Följande aspekter har kontrollerats:... 5 Resultat... 7 Diskussion Sida 2 av 13

3 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsenheten (MHE) har under oktober till och med april 2014/2015 inspekterat ventilation och städning i Österåkers skolor. Inspektionerna har utförts inom ett nationellt tillsynsprojekt som Folkhälsomyndigheten är samordnare för. En gemensam checklista har tagits fram av kommunerna som tillhör MSL- en miljösamverkan mellan kommunerna i Stockholms län. Det som kontrollerades var rutiner för egenkontroll av ventilation och städning. MHE bedömde att 12 av de 22 inspekterade skolorna hade en tillräcklig egenkontroll inom områden som tillhör ventilation. Anledning till brister i egenkontrollen var främst avsaknaden av kunskap om hur många personer ventilationen i klassrumen är dimensionerad för. Endast 1 skola har en konstaterad bristfällig ventilation i en del av en byggnad och där kommer ventilationssystemet att bytas ut under sommaren. MHE bedömde att endast 4 av de 22 inspekterade skolorna hade en tillräcklig egenkontroll inom området städning. Anledningar till brister i egenkontrollen var främst avsaknad av rutin för tvätt av textilier inkl. samlingsmattor och att det var dammigt på hög höjd. I 2 av dessa verksamheter var rengöringen av bl.a. golv så bristfällig att ärendena kommer att drivas vidare och uppföljning kommer att ske. Samtliga skolor har fått en inspektionsrapport där resultatet från inspektionen framgår. Där det funnits brister har MHE uppmanat verksamheten att åtgärda dessa brister alt. kontakta fastighetsägaren för att utreda och åtgärda bristerna. MHE kommer att följa upp åtgärdsarbetet. Det som bedömts som mindre allvarliga brister kommer att följas upp vid kommande ordinarie tillsyn. Bakgrund Ändamålet med städning är att minska en rad föroreningar från inomhusmiljön. Damm kan innehålla många olika ämnen, t.ex. mögel, kvalster, bakterier, virus, pollen, pälsdjursallergen och kemikalier, som kan påverka människors hälsa negativt. Både det luftburna dammet och det som finns på golv, hyllor, armaturer m.m. har betydelse för luftkvaliteten. Bristfällig städning kan bidra till kliande ögon, irriterade slemhinnor och allmän trötthet. Personer med astma, allergi och annan överkänslighet kan få förvärrade besvär i lokaler med dålig städning. Folkhälsomyndigheten är samordnare av ett nationellt tillsynsprojekt som fokuserar på inomhusmiljöfrågor i skolor. Sveriges kommuner har haft möjlighet att delta i detta projekt och tillsynen har bedrivits mellan oktober 2014 och april Bakgrunden till projektet är att Socialstyrelsen i ett tidigare regeringsuppdrag utrett problembilden på astma- och allergiområdet kopplad till barnens arbetsmiljö i skolan. I Socialstyrelsens rapport Allergi i skola och förskola 2013 beskrevs bland annat att inomhusmiljön i skolor skiljer sig från många andra inomhusmiljöer genom att Sida 3 av 13

4 särskilt många personer vistas samtidigt på en relativt liten yta, vilket innebär höga krav på t.ex. ventilation och städning. Utredningen visade också att det fanns en rad brister i skolans inomhusmiljö där många lokaler inte uppfyllde de krav som fanns. Miljöhälsorapport 2013 stödde bilden av att skolorna i landet hade stora brister vad gäller inomhusmiljön. Österåkers kommun har deltagit i detta projekt. 22 av kommunens skolor har inspekterats. Syfte Syftet med projektet är att inomhusmiljön för barn och ungdomar i landets skolor ska förbättras och att miljöbalkens krav på inomhusmiljön ska uppfyllas. Ny tillsynsvägledning, seminarier och sammarbete mellan kommuner bidrar till en kompetensutveckling hos inspektörerna. Ett nationellt tillsynsprojekt gör att man får en lägesbild av inomhusmiljön i skolor i hela landet. Utförande och metod MHE har inför projekt deltagit i ett seminarium där Folkhälsomyndigheten bl.a. presenterade den vägledning om ventilation och städning som tagits fram. Alla grund- och gymnasieskolor i Österåkers kommun, 24 stycken, ingick i projektet. Alla förutom två av dessa har inspekterats hittills. Vid inspektionerna användes en checklista. Checklistan som tagits fram i ett MSL (miljösamverkan)-sammarbete mellan kommunerna i Stockholms län har utformats med stöd av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och vägledningar om ventilation och städning. Checklistan har två delar. En del med frågor kring egenkontroll av ventilation och städning och en del med kontrollområden att inspektera. Om skolan upplevde problem med buller orsakat av ventilationen gjordes en indikerande bullermätning. I vissa fall gjordes uppföljning av tidigare konstaterade brister. Verksamheterna hade fått checklistan utskickad inför inspektionen. Efter varje inspektion skickades en rapport till verksamhetsutövaren med en sammanfattning av inspektionen, inklusive de noteringar och anmärkningar som framkommit. Det som bedömts som mindre allvarliga brister kommer att följas upp vid kommande ordinarie tillsyn. Allvarligare brister följs upp genom att åtgärder redovisas till MHE eller med uppföljande tillsynsbesök. Sida 4 av 13

5 Följande skolor har inspekterats: 1. Bergsättraskolan 2. Hackstaskolan 3. Ljusterö skola 4. Margretelundsskolan 5. Roslags-Kulla skola 6. Rydbo skola 7. Sjökarbyskolan 8. Skärgårdsstadsskolan 9. Solskiftesskolan 10. Söraskolan 11. Tråsätraskolan 12. Åkerstorpsskolan 13. Akers friskola 14. Prolympia 15. Korallens friskola 16. Fredsborgsskolan 17. Rydbo friskola 18. Österåkers gymnasium 19. Fredsborgsskolans högstadium 20. It-gymnasiet 21. Skärgårdsgymnasiet 22. Solbackens Montessoriskola Följande aspekter har kontrollerats: Egenkontroll Egenkontroll enligt miljöbalken är ett förebyggande arbete där verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön. För att egenkontrollen ska fungera ska den vara ständigt pågående och anpassad till de risker som kan medföra att verksamheten inte efterlever miljöbalken. Alla som bedriver en verksamhet eller utför åtgärder där det finns en risk för att verksamheten kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön omfattas av kravet på egenkontroll enligt miljöbalken. Miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll (26 kap. 19 miljöbalken) utgör tillsammans med de allmänna hänsynsreglerna grunden för verksamhetsutövarens egenkontroll. Den som yrkesmässigt bedriver en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet ska även följa Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Skolor är anmälningspliktiga och omfattas därmed av förordningen. I förordningen anges bl.a. att verksamhetsutövaren fortlöpande ska undersöka och Sida 5 av 13

6 bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras. Vid inspektionen granskades egenkontrollrutiner och dokumentation inte i sin helhet utan endast för städning, ventilation och i vissa fall områden där brister noterats vid tidigare inspektion. Exempel på egenkontrollrutiner som granskats inom dessa områden kan vara ansvar och frekvens för städning/rengöring av olika områden (t.ex. hyllor, textilier och mattor), rutin för rengöring av ventilationsdon, kännedom om att OVK har utförts och om vad resultatet visade, kännedom om den maximala personbelastningen i klassrum och rutin för att anmäla och dokumentera brister. Ventilation I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) anges riktvärden för ventilation som kan tillämpas i bl.a. skolor. Dessa riktvärden kan användas för bedömning av olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap 3 miljöbalken. Här anges bl.a. att uteluftsflödet inte ska understiga 7 l/s per person med ett tillägg på 0,35 l/s per kvadratmeter golvarea och att en koldioxidhalt som regelbundet överstiger 1000 ppm i rum där elever vistas kan vara en indikation på att ventilationssystemet inte är anpassat till verksamheten. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning för inspektion av ventilation i skolan. Här anges att det i skolans egenkontrollprogram bl.a. ska finnas rutiner för drift och underhåll av ventilationen, vem som ansvarar för drift och underhåll och rutiner för felanmälan. Verksamheten bör ha tillgång till protokoll från den senaste obligatoriska ventilationskontrollen (OVK), uppgifter om ventilationsflöden i respektive rum och information om det maximala antal personer som kan vistas i de olika rummen utan att ventilationen blir bristfällig. I vägledningen anges att filter i tilluftsdonen bör bytas 2 ggr/år (i augusti efter pollensäsong och i januari) för att undvika att pollen och mögelsporer som fastnat i filtret under pollen respektive mögelsäsong tillförs luften. Höga koldioxidhalter i klassrum beror antingen på att ventilationen fungerar bristfälligt eller på en för hög personbelastning i förhållande till ventilationens beräknade kapacitet. Det kan även vara en kombination av de båda. Det är därför viktigt att skolorna anpassar antalet elever utifrån ventilationens kapacitet. En förutsättning är då att skolorna får kännedom om den maximala personbelastningen i ett klassrum. För att göra en bedömning av luftflödet i till- och frånluftsdon kontrollerade MHE draget med hjälp av papper. Inga flödesmätningar utfördes. Koldioxidhalten i ett urval av klassrummen kontrollerades med en koldioxidmätare. Sida 6 av 13

7 Städning Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (FoHMFS 2014:19) ger rekommendationer som kan användas till stöd för bedömningar av olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap 3 miljöbalken. I råden står det bl.a. att det i verksamheten bör finnas rutiner för bl.a. städning av lokaler och inredning, uppföljning och kontroll av städningen, rengöring av städmaterial och hur verksamhetsutövaren agerar vid misstanke om olägenhet. Vidare står det att lokaler som används stadigvarande t.ex. klassrum, grupprum och korridorer bör städas dagligen och omfatta lättåtkomliga ytor, som t.ex. golv, bord, bänkar, stolar, stoppade möbler och mattor samt ytor som man ofta tar i med händerna, som t.ex. handtag och lysknappar. Toaletter bor städas en till flera gånger dagligen. Storstädning bör ske återkommande under året och omfatta t.ex. golv, inredning, väggar med grov struktur, högt belägna ytor, belysningsarmaturer, ventilationsdon och textil inredning. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning för inspektion av städning i skolan som en komplettering till rådet om städning. I denna står det mer utförligt om hur en lokal ska vara utformad ur städbarhetssynpunkt och vad som är en bra och tillräcklig städning. Exempelvis bör en entré vara indelad i tre zoner, en zon för avskrapning av smuts från skorna, en zon för avtorkning och en matta för uppsugning av vatten. Skåp är att föredra framför öppna hyllor som samlar betydligt mer damm. Textila mattor och stoppade möbler bör undvikas. I det fallet stoppade möbler och textila mattor finns bör de dammsugas dagligen för att motverka att damm och allergen från pälsdjur samt pollen ackumuleras. Vägledningen rekommenderar en storstädning två till tre gånger per år. Vid storstädningen bör bl.a. textila mattor djuprengöras på platsen eller skickas på tvätt, gardiner tvättas eller bytas, möbler med stoppad klädsel rengöras/tvättas och hyllor rengöras grundligt. Resultat Av de 22 verksamheter som MHE har inspekterat är 13 kommunala och 9 privata. Av de 13 kommunala verksamheterna har 7 verksamheter ett centralt upphandlat städbolag och 6 verksamheter egen anställd städpersonal. Av de 9 privata verksamheterna anlitar 6 verksamheter ett städbolag och 3 verksamheter har egen anställd städpersonal. 16 verksamheter har det kommunala fastighetsbolaget Armada Fastigheter AB som fastighetsägare. Nedan redovisas antalet skolor som fått anmärkning inom olika delar som rör ventilation. Sida 7 av 13

8 Diagrammet visar antalet skolor med olika anmärkningar rörande ventilation. En anmärkning inom egenkontroll kan innebära att verksamheten saknar rutin inom en eller flera områden som rör ventilation alternativt att rutinen inte följts och brist har konstaterats i samband med inspektion. 10 verksamheter fick en eller flera anmärkningar gällande egenkontrollen för ventilationsfrågor. 8 verksamheter saknade kunskap om hur många personer ventilationen i respektive klassrum var anpassad för. Deplacerade don (don som sitter i vistelsehöjd) förekom sparsamt i verksamheterna. 2 av verksamheterna där deplacerade don förekom hade i vissa av klassrumen möblerat för donen. I endast 1 av verksamheterna bedömdes ventilationen som så bristfällig i en del av en byggnad att åtgärder krävs. Anledningen till den bristfälliga ventilationen är en för hög personbelastning i klassrummet. I ytterligare 2 verksamheter finns misstanke om en bristfällig ventilation. MHE har dock med hjälp av koldioxidmätning inte kunnat konstatera detta i samband med inspektionen. Den ena av verksamheterna har en helt ny ventilation som är rörelsestyrd. Vid inspektionen var inte personantalet i rummet så pass stort att MHE utförde koldioxidmätning. MHE lånade dock ut koldioxidmätaren så att verksamheten på egen hand har kunnat utföra mätningar som indikerat för höga koldioxidhalter. Den andra av verksamheterna har i vissa klassrum fått klagomål på ventilationen från skolans personal. MHE:s koldioxidmätning visade att koldioxidvärdet vid lektionens slut tangerade det värde som indikerar att ventilationssystemet inte räcker till. Sida 8 av 13

9 2 verksamheter kunde inte visa att det fanns någon utförd aktuell OVK. Buller från ventilationen var inget som systematiskt kontrollerades vid inspektionerna. Dock var bullret från ventilationen så pass tydligt i en skola att indikerande mätningar utfördes med ljudnivåmätare Brüel & Kjaer Mätningen visade i vissa lektionssalar/studiesalar ekvivalenta ljudnivåer upp mot 50 dba och i vissa fall var ljudet av lågfrekvent karaktär (riktvärdet för ekvivalent ljud är 30 dba). Radonmätningar har nu utförts och redovisats för samtliga verksamheter utom 1. Ingen av verksamheterna har radon över 200 Bq/m 3. Nedan redovisas antalet skolor som fått anmärkning inom olika delar som rör städning. Diagrammet visar antalet skolor med olika anmärkningar rörande städning. En anmärkning inom egenkontroll kan innebära att verksamheten saknar rutin inom en eller flera områden som rör städ alternativt att rutinen inte följts och brist har konstaterats i samband med inspektion. 18 verksamheter fick en eller flera anmärkningar gällande egenkontrollen för städfrågor. Samtliga verksamheter hade en egenkontrollrutin där dammtorkning på hög höjd ingick. I samband med inspektionen noterade MHE dock att höghöjdsytor i 12 verksamheter var i dammigaste laget. Sida 9 av 13

10 Många av verksamheterna hade i vissa klassrum klädda stolsdynor, gardiner och klädda soffor. 11 av verksamheterna hade bristfälliga rutiner för rengöring av dessa textilier. Heltäckningsmatta förekom inte i någon verksamhet. I 3 av verksamheterna var ventilationsdon dammiga. 1 2 verksamheter var rengöring av golv bristfällig. Bristen innebar att det var smutsigt och dammig speciellt i hörn samt på lister och rör. En av dessa verksamheter var samma som fått anmärkning gällande svårrengörbara ytor. Exempel på detta var elsladdar på golv och inredning som ska hänga på vägg som inte satts upp. Kanter längs med väggar är smutsiga. 4 verksamheter saknade rutin för rengöring av samlingsmattor. Samlingsmattor förekommer främst i skolverksamhet för de lägre åldrarna. I några verksamheter hade personalen ansvar för t.ex. att dammsuga samlingsmattor och damma hyllplan i klassrummen. I dessa verksamheter saknades dock rutiner för att informera personalen om detta ansvar vilket resulterade i ett varierat resultat beroende av vilket klassrum som inspekterades. Ett fåtal verksamheter hade ett tre-stegs-system vid entréerna (galler, borst och matta). En av verksamheterna hade en entré som saknade samtliga steg för att stoppa att smuts från skor fördes vidare in i verksamheten. MHE noterade dock inte i någon Sida 10 av 13

11 av verksamheterna problem p.g.a. smuts från skor. De flesta av verksamheterna hade någon form av matta vid entrén för att suga upp väta. Rengöringsfrekvens för entrémattorna varierade stort. Mattorna skickade på tvätt allt från varannan vecka till aldrig. Mattorna dammsögs dock regelbundet. Diskussion Vid föregående tillsyn av inomhusmiljön i kommunens skolor (2012) inspekterade MHE bl.a. ventilation. Under 2013 följde MHE upp de brister som hade konstaterats. Vid MHE:s inspektioner av ventilation inom detta projekt konstaterades en förbättring gentemot tidigare inspektion. Fler av verksamheterna hade en bra egenkontroll gällande ventilation och antalet konstaterade brister var mycket lägre än vid föregående inspektion. För 1 verksamhet där bristfällig ventilation konstaterats redan vid föregående inspektioner kommer ett nytt ventilationssystem att installeras under sommaren MHE kommer att under hösten 2015 följa upp hur det går för de 2 verksamheter som befarar bristande ventilation och som nu arbetar med dessa frågor inom egenkontrollen. MHE har skickat ut inspektionsrapporter till verksamheterna där uppföljning krävts gällande bl.a. avsaknad av kunskap om personbelastning. Det kommunala fastighetsbolaget fick även information om att verksamheterna saknade denna kunskap. För de flesta av verksamheterna har fastighetsbolaget tagit fram och försett verksamheterna med denna information. För den verksamhet som har höga bullernivåer kommer ärendet att fortsätta handläggas. Fastighetsägaren har kommunicerats om störningen. MHE avvaktar yttrande från verksamhet och fastighetsägare. För den verksamhet som inte redovisat resultat från utförd radonmätning finns ett föreläggande från 2014 som kommer att följas inför mätsäsongen 2015/2016. De verksamheter som hade förmöblerade don åtgärdade redan det mesta i samband med inspektionen. Vid inspektionen 2012 var det förhållandevis få skolor som hade en dokumenterad egenkontroll av de viktigaste frågorna inom ventilationsområdet. Resultatet i detta projekt visade att fler verksamheter blivit medvetna om sitt ansvar att ha en egenkontroll och inte enbart förlita sig på att fastighetsägaren har kontroll över att allt fungerar även om det i flesta fall är fastighetsägarens ansvar att utföra ventilationsåtgärder. För att egenkontrollen ska fungera krävs att ansvarsfördelningen är känd för både fastighetsägare och verksamhetsutövare och att felanmälningar, Sida 11 av 13

12 förebyggande arbeten, undersökningar och åtgärder kommuniceras dem emellan. För att detta ska fungera krävs en dokumenterad egenkontroll. MHE har inte tidigare utfört tillsyn där städningen kontrollerats specifikt som i detta projekt. När det föreligger brist i städning kan vara svårt att avgöra, i alla fall om det inte är helt uppenbart. Bedömningen kan säkerligen även skilja sig beroende av vilken inspektör som utför tillsynen. Den vägledning om städning i skolan som Folkhälsomyndigheten tagit fram samt även de diskussioner som förts inom Miljösamverkan Stockholm har hjälp till vid inspektion av städning. Vid MHE:s inspektioner av städning visade det sig ofta att verksamheter som hade bra rutiner för egenkontroll av städning även hade en bra städning i verkligheten. Verksamheter som inte kommit lika långt med egenkontrollrutiner för städning var ofta de verksamheter där bristande städning konstaterades vid inspektion. Rutiner gör så att inget riskerar att glömmas bort eller blir beroende av att olika personer utan uttalat ansvar ser till att städning utförs. Variationer i städresultat förekom. Den variation som förekom hade inte att göra med om verksamheten var kommunal eller privat. Variationen bedöms inte heller bero på om städningen utförs av ett städbolag eller en egen anställd städpersonal. De vanligaste bristerna var bristfällig dammtorkning på hög höjd och avsaknad av dokumenterade rutiner för ansvar och frekvens för tvätt av olika typer av textilier inkl. samlingsmattor. MHE har i inspektionsrapporterna som skickats ut till verksamheterna som haft brister inom endast dessa områden bedömt att åtgärd kan utföras inom egenkontrollen. Uppföljning kommer att ske i samband med nästa ordinarie inspektion. För de 2 verksamheter där en bristfällig städning av bl.a. golv konstaterats har MHE bedömt att dessa ärenden ska drivas vidare då uppföljningar behöver göras. MHE hade när checklistan togs fram som ambition att jämföra verksamheternas städresultat med den kostnad som de betalar för utförd städning alt. timmar som åtgår till städning, i förhållande till städyta. Dessa uppgifter visade sig dock i vissa fall vara svåra att få fram och även om uppgifterna fanns blev det svårt att jämföra kostnad med tidsåtgång. MHE:s erfarenhet från inspektionerna tyder dock på att resultatet i städning främst beror av verksamhetens rutiner för egenkontroll. MHE har haft Folkhälsomyndighetens vägledning om ventilation och städning som stöd vid bedömning. MHE har dock inte sett det som en avvikelse i alla fall där vägledningen inte följts. T.ex. så rekommenderar Folkhälsomyndigheten filterbyte 2 ggr/år. Filterbyte utförs i de flesta fall i Österåkers skolor minst 1 ggr/år och 2ggr/år vid behov. Oftast kan tryckfall mätas för att avgöra om det är aktuellt med filterbyte. MHE har bedömt att denna rutin är tillräcklig. Vad gäller tre-stegs-metoden vid Sida 12 av 13

13 entréer har MHE inte bedömt att brist föreligger i det fall det inte har varit smutsigt i samband med inspektionerna. Folkhälsomyndigheten har rekommenderat storstädning minst 2 ggr/år. MHE har här främst tittat på resultatet vid inspektionen. I det fall brister förekommit gällande t.ex. damm eller tvätt av textilier är detta något som verksamheten fått anmärkning på. En åtgärd kan vara att ta med dessa områden i storstäd alt. ha fler storstädningar per år. MHE har skickat en sammanställning över resultatet dels till MSL Stockholm och dels till Folkhälsomyndigheten. Någon rapport över kommunernas resultat i Stockholm respektive Sverige har ännu inte publicerats. Österåkers kommun Åkersberga Tel Fax Sida 13 av 13

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Tillynsprojekt 2012 förskolor

Tillynsprojekt 2012 förskolor Tillynsprojekt 2012 förskolor Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Utförande och metod... 4 Följande

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Väsby skola

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Väsby skola Tjänsteutlåtande Miljöinspektör 2017-01-17 Caroline Erhardt 08 590 974 80 Dnr: caroline.erhardt@upplandsvasby.se MN/2016:86 31874 Miljönämnd Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens e-post:

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Städning och ventilation

Städning och ventilation Städning och ventilation Varför det är viktigt med bra städrutiner och bra ventilation. Berätta om bakterier och virus och luftkvalitet. Hur påverkas barnens hälsa om detta sköts dåligt? Vilka lagkrav

Läs mer

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning och ventilation på Breddenskolan

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning och ventilation på Breddenskolan Tjänsteutlåtande Miljöinspektör 2016-11-14 Caroline Erhardt 08-590 974 80 Dnr: caroline.erhardt@upplandsvasby.se MN/2016:84 Miljönämnden Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning och

Läs mer

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning och ventilation på Runby skola

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning och ventilation på Runby skola Tjänsteutlåtande Miljöinspektör 2017-01-17 Caroline Erhardt 08 590 974 80 Dnr: caroline.erhardt@upplandsvasby.se MN/2016:87 31874 Miljönämnden Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning

Läs mer

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Vikskolan

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Vikskolan Tjänsteutlåtande Miljöinspektör 2016-11-15 Caroline Erhardt 08-590 974 80 Dnr: caroline.erhardt@upplandsvasby.se MN/2016:74 Miljönämnden Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Projekt Inomhusmiljön i skolan 2014/2015

Projekt Inomhusmiljön i skolan 2014/2015 Projekt Inomhusmiljön i skolan 2014/2015 CHECKLISTA FÖR INSPEKTION Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Anvisningar och lagstiftning Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial till det nationella tillsynsprojektet

Läs mer

Miljöbalkens regler om objektburen smitta samt inomhusmiljö i förskola/skola städ, rengöring, luftkvalitet

Miljöbalkens regler om objektburen smitta samt inomhusmiljö i förskola/skola städ, rengöring, luftkvalitet fredrik.haux@folkhalsomyndigheten.se Miljöbalkens regler om objektburen smitta samt inomhusmiljö i förskola/skola städ, rengöring, luftkvalitet 1 Detta ska jag prata om Kort om Folkhälsomyndigheten Om

Läs mer

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Bollstanäs skola

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Bollstanäs skola Tjänsteutlåtande Miljöinspektör 2016-11-14 Caroline Erhardt 08-590 974 80 Dnr: caroline.erhardt@upplandsvasby.se MN/ 2016:83 Miljönämnden Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor LULEÅ KOMMUN Miljökontoret Checklista för skolans Egenkontroll Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor Anvisningar Punkt 1 i checklistan är basuppgifter för respektive skola. Punkt 8, som innehåller frågor

Läs mer

Inomhusmiljön i skolan

Inomhusmiljön i skolan Inomhusmiljön i skolan Vägledning från Folkhälsomyndigheten Material från Folkhälsomyndigheten Webbsidor med kompletterande vägledning Kompletterande vägledning om ventilation (fd meddelandeblad om ventilation)

Läs mer

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Väsby nya gymnasium

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Väsby nya gymnasium Tjänsteutlåtande Miljöinspektör 2017-01-17 Caroline Erhardt 08 590 974 80 Dnr: caroline.erhardt@upplandsvasby.se MN/2017:8 31874 Miljönämnd Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-05-11 Berit Ekman Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 1/2004 Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier MILJÖKONTORET MARS 2004 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

Egenkontroll och förebyggande arbete Hur man med enkla medel och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö

Egenkontroll och förebyggande arbete Hur man med enkla medel och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö Egenkontroll och förebyggande arbete Hur man med enkla medel och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö Felicia Nipstrand, Miljö- och hälsoskyddsinspektör felicia.nipstrand@stockholm.se 08-508

Läs mer

Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens inspektion av skolornas inre miljö

Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens inspektion av skolornas inre miljö Barn- och utbildningsförvaltningen Anne Gardelius Ärendenr BUN 2015/630 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 22 oktober 2015 Barn- och utbildningsnämnden Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens

Läs mer

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan 2014 2015 Och lite mer Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Folkhälsomyndigheten är alltså central tillsynsvägledande myndighet gällande hälsoskydd

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Fastighetsbeteckning:... Datum:... :n Sida 1 av 5 Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Verksamhetens namn:.. Besöksadress:

Läs mer

PROJEKT. Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23

PROJEKT. Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23 PROJEKT Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport maj 2013 Sida 1 av 8 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod...

Läs mer

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Miljö- och byggnadskontoret Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Enkät egenkontroll Skickas till Miljö- byggnadskontoret 191 86 Sollentuna Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer Ort

Läs mer

Tillsynsrapport för skolor och förskolor 2012

Tillsynsrapport för skolor och förskolor 2012 MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2012-843 SID 1 (6) 2012-04-03 Handläggare: Camilla Kjellin Telefon 08-508 27 996 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-04-16 p.10 Tillsynsrapport för

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport oktober 2012 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 3

Läs mer

Projektrapport Tillsyn av Gotlands förskolor 2015

Projektrapport Tillsyn av Gotlands förskolor 2015 Handlingstyp: Rapport Ärendenr: MHN 2016/1381 Datum: 2016-04-05 Projektrapport Tillsyn av Gotlands förskolor 2015 Tillsyn utförd av enhet miljö- och hälsoskydd hösten 2015 Besöksadress Visborgsallén 19,

Läs mer

i Staffanstorps kommun

i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0117-1 2009-03-17 Anneroskolan Foto: Bengt Bengtsson, Jakriborg TILLSYNSPROJEKT SKOLOR i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt skolor Göran

Läs mer

Checklista ventilation och städning i skolor

Checklista ventilation och städning i skolor 8 oktober 2014 Checklista ventilation och städning i skolor Förslag till Checklista till Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt Inomhusmiljön i skolan 2014-2015. Innehåll Om checklistan...2 Lagstiftning

Läs mer

Inomhusmiljön i skolan

Inomhusmiljön i skolan Inomhusmiljön i skolan Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt Arbetsmöte 1 september 2014 Dagordning 9.00 Introduktion och presentation av dagen. (Annkristin Axén, Stockholm) 9:30 11.45 Ventilation

Läs mer

Tillsynsprojekt 2013. förskolor och skolor 2013-05-27. Anna Baggström

Tillsynsprojekt 2013. förskolor och skolor 2013-05-27. Anna Baggström Tillsynsprojekt 2013 förskolor och skolor 2013-05-27 Anna Baggström Mål Projektets mål har varit att verksamhetsutövarna ska känna till sina skyldigheter gällande egenkontroll enligt miljöbalken, och följa

Läs mer

Höga ljudnivåer Tillsyn av barns miljöer 2008

Höga ljudnivåer Tillsyn av barns miljöer 2008 Höga ljudnivåer Tillsyn av barns miljöer 2008 Hälsoskydd Christina Hermansson Innehåll: Sid 1. Inledning 1 2. Lagstiftning 1 3. Målsättning 1 4. Genomförande 1 5. Resultat 2 5.1 Fritidsgårdar 2 5.1.1 Höga

Läs mer

Anmälan om att starta skola eller förskola

Anmälan om att starta skola eller förskola Introduktion I Anmälan enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Anmälan ska ha inkommit till miljö- och stadsbyggnadskontoret senast 6 veckor innan lokalen tas i

Läs mer

Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014

Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014 2014-10-06 Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014 Allmänna uppgifter Lokal namn Adress Verksamhetsutövare Datum Närvarande Årskurser Antal barn/elever Antal personal

Läs mer

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna?

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Miljö- och byggförvaltningen Jennifer Lundbäck & Matilda Abrahamsson Miljöinspektörer Tillsyn Miljö- och Byggförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljö-

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

PROJEKT. Egenkontroll Gymnasieskolor

PROJEKT. Egenkontroll Gymnasieskolor PROJEKT Egenkontroll Gymnasieskolor 2011-03-02 BESÖKSADRESS Hertig Johans Torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Här skriver

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 Syfte och mål Syftet med projektet var att genomföra tillsyn på alla förskolor inom områdena hälsoskydd och miljöskydd. Bakgrund Förskolor är anmälningspliktiga

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Information om hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö-

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN. Tillsyn skolor i Lidköping, Götene och Grästorps kommuner! SAMHÄLLSBYGGNAD MILJÖ-HÄLSA 2014-2015 MARIA WARENSJÖ

GRÄSTORPS KOMMUN. Tillsyn skolor i Lidköping, Götene och Grästorps kommuner! SAMHÄLLSBYGGNAD MILJÖ-HÄLSA 2014-2015 MARIA WARENSJÖ GRÄSTORPS KOMMUN Tillsyn skolor i Lidköping, Götene och Grästorps kommuner! SAMHÄLLSBYGGNAD MILJÖ-HÄLSA 2014-2015 MARIA WARENSJÖ 2(6) Sammanfattning Under perioden 1 oktober 2014 till 31 mars 2015 inspekterades

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-04 Datum: 2007-10-04

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella förskolor och med stöd av miljöbalken genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010 Fastighetsägares egenkontroll 2010 Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 Sid 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lagstiftning som är tillämplig... 2 Miljöbalken...

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler

Miljöavdelningens information om hygienlokaler Miljöavdelningens information om hygienlokaler Information om hygienlokaler Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt som gäller för hygienverksamheter

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

PROJEKT. Planerad tillsyn av skolor inriktning på luftkvalitet 2012-04-18

PROJEKT. Planerad tillsyn av skolor inriktning på luftkvalitet 2012-04-18 PROJEKT Planerad tillsyn av skolor inriktning på luftkvalitet 2012-04-18 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör RAPPORT 2015-04 Tillsyn av vårdboenden Frida Wahlund Miljöinspektör Hörby kommun, 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83 10 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Sida RAPPORT

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken

Tillsyn enligt miljöbalken Tillsyn enligt miljöbalken - hem för vård och boende Januari 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rapport om tillsyn av frisörer 2016

RAPPORT Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rapport om tillsyn av frisörer 2016 RAPPORT 1-2016 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Rapport om tillsyn av frisörer 2016 Rapport 1 (7) 2016-12-27 Dnr:2016-001187 Hälsoskyddsenheten Andreas Wållberg, 0340-69 71 69 Tillsyn på frisörer i

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att skolan tydligt kan redovisa hur man säkerställer bra lokaler med hänsyn till

Läs mer

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna?

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljökontoret Miljökontoret är miljönämndens tjänstemannaorgan. Syftet med verksamheten är ett gott hälsoskydd och en bra miljö för Luleå kommuns

Läs mer

Miljöenhetens information om lokaler för undervisning

Miljöenhetens information om lokaler för undervisning Miljöenhetens information om lokaler för undervisning Vellinge.se Information om lokaler för undervisning Det är viktigt att undervisningslokaler utformas och sköts så att elevernas hälsa och miljö inte

Läs mer

Inspektionsprotokoll INSPEKTIONSPROTOKOLL 2013-06-11 M 2013-000882. Namn: Igelboda Förskola. Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN

Inspektionsprotokoll INSPEKTIONSPROTOKOLL 2013-06-11 M 2013-000882. Namn: Igelboda Förskola. Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN INSPEKTIONSPROTOKOLL 1 (6) 2013-06-11 M 2013-000882 Igelboda Förskola Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN Inspektionsprotokoll Fastighet: Igelboda 54:1 Adress: Vinterbrinksvägen 2 Epost: inger.lison@nacka.se

Läs mer

Bilaga 2. Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats

Bilaga 2. Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats Bilaga 2 Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats Skola Al Mustafa Aspnässkolan Barkarbyskolan Berghemsskolan Björkebyskolan Fastebolskolan Fjällenskolan Högbyskolan Iljansbodaskolan Internationella

Läs mer

PROJEKT. Asylboende och boende för ensamkommande flyktingbarn

PROJEKT. Asylboende och boende för ensamkommande flyktingbarn PROJEKT Asylboende och boende för ensamkommande flyktingbarn Rapport avseende tillsynsprojekt 2016 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella verksamheter samt genomföra tillsyn inom

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

Bassängbad Tillsyn av barns miljöer 2008

Bassängbad Tillsyn av barns miljöer 2008 Bassängbad Tillsyn av barns miljöer 2008 Hälsoskydd Christina Hermansson Innehåll 1. Inledning 1 2. Målsättning 1 3. Genomförande 1 4. Omfattning 1 5. Resultat 1 5.1 Egenkontroll 1 5.1.1 Badvattenkvalitet

Läs mer

Egenkontroll i skolor

Egenkontroll i skolor 2011-10-25 SID 1/10 Egenkontroll i skolor Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att skolan tydligt kan redovisa hur man säkerställer bra lokaler med hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren.

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 finns regler om bl.a. städning, ventilation

Läs mer

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn?

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Till verksamhetschefer och upphandlare av städning i förskola/skola Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Under dagen går vi igenom vad astma

Läs mer

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (4) 2015-08-03 Handläggare Robert Eriksson Telefon: 508 28 951 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm, MHN 2015-08-25, p 8 Överklagande av

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Nationellt Tillsynsprojekt 2009 Mål

Läs mer

PROJEKT. Planerad tillsyn av skolor inriktning på luftkvalitet, del

PROJEKT. Planerad tillsyn av skolor inriktning på luftkvalitet, del PROJEKT Planerad tillsyn av skolor inriktning på luftkvalitet, del 2 2012-12-12 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS

Läs mer

Dnr Mbn 2011-505 OL Rapport tillsyn på gymnasieskolor och vuxenutbildningar i Järfälla kommun 2011

Dnr Mbn 2011-505 OL Rapport tillsyn på gymnasieskolor och vuxenutbildningar i Järfälla kommun 2011 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-505 OL Rapport tillsyn på gymnasieskolor och vuxenutbildningar i Järfälla kommun 2011 Förslag till beslut 1 Godkänna rapporten

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD??????

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn och Ungdomssjukhuset Lund 2007 Therese.sterner@skane.se Geografiskt ansvarsområde En del av Sydvästra

Läs mer

Projekt Buller från fasta installationer i förskolor 2016

Projekt Buller från fasta installationer i förskolor 2016 Projekt Buller från fasta installationer i förskolor 2016 stockholm.se Projekt Buller i förskolor 2016 Hälsoskyddsavdelningen Felicia Nipstrand 3 (17) Sammanfattning Miljöförvaltningen har under våren

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Inomhusmiljön i skola och förskola

Inomhusmiljön i skola och förskola Inomhusmiljön i skola och förskola Greta Smedje Är miljön i skolan dålig? I skolan finns samma problem som i andra byggnader, t.ex. fukt och emission av kemiska ämnen, t.ex. från byggnadsoch inredningsmaterial

Läs mer

Den fysiska arbetsmiljön i skolan

Den fysiska arbetsmiljön i skolan Den fysiska arbetsmiljön i skolan Greta Smedje Arbets- och miljömedicin % Klagomål på skolmiljön 40 Personal Åk 7 Åk 1 & 4 35 30 25 20 15 10 5 0 Drag Hög temp Varierande temp Låg temp Instängd luft Torr

Läs mer

Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken

Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Datum 2011-09-28 Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt kan redovisa hur det säkerställs att

Läs mer

Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013

Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013 Anna Seim, Anna Larsson 2013-12-09 1 (11) Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013 Bakgrund Stadsbyggnad- och miljönämnden ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken på kommunens förskolor.

Läs mer

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad inkluderas i egenkontrollen? Hur gör man? Hur vet man vad som

Läs mer