Fastighets AB Förvaltaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighets AB Förvaltaren"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2007 Fastighets AB Förvaltaren Anders bodde kvar under stambytet Anders Gustafsson bor i en 59 kvadratmeter stor tvåa på femte våningen på Skogsbacken 24, precis vid Näckrosens tunnelbana. När fastigheten skulle renoveras 2007 fick han välja mellan att flytta till en evakueringslägenhet eller bo kvar. Han valde att bo kvar. Det ångrar han inte. Anders Gustafssons råd till andra som väljer att bo kvar är att det är viktigt att man förbereder sig. Man måste ställa in sig på att det blir bök, stök, damm och buller. Det är besiktningar och ombesiktningar och allt går inte på räls. Idag är det inget som skvallrar om att fastigheten under en stor del av 2007 var mer av en byggarbetsplats än ett bostadshus. Alla fyra stammarna byttes bland annat de stora avloppsrören som går rakt ner igenom hela fastigheten. Alla fönster byttes. Hela vinden och alla vindskontoren renoverades liksom badrummen. Spisar och kylskåp byttes och köksfläktar monterades. Stambyte under kontorstid Anders Gustafsson arbetar som miljöhandläggare inom försvaret, på Karlbergs slott. Det betyder att han lämnar lägenheten halv åtta varje morgon. Det var ungefär då som hantverkarna började sin dag. Han kom hem från jobbet cirka klockan och runt den tiden var hantverkarna klara för dagen. Därför upplevde jag inte att jag blev särskilt störd, säger han och tillägger att om han inte haft ett jobb skulle det kanske varit besvärligt. Men några olägenheter var det ändå. Till exempel att det inte fanns vattentoalett under flera månader. Det löstes med en så kallad skogsmulle med strö som hämtades varje vecka. Som miljöexpert inom försvaret är inte Anders Gustafsson helt obekant med sådana reservlösningar. Förutom valet att flytta till en evakueringsbostad eller bo kvar, fick Anders Gustafsson en rad andra val att ta ställning till. Ville han uppgradera med annan spis? Ville han ha badkar, duschkabin eller bara en dusch med draperi? Ville han ha nya köksluckor? Han tog två tillval, en säkerhetsdörr och golvvärme till badrummet. De personliga tillvalen betyder att hyran ökar något. Hyreshöjningen för hela renoveringen blev 450 kronor per månad. Ersättningen för att han valde att bo kvar under renoveringen var en gratis månadshyra. Det var en del positiva saker under renoveringen också, säger han. Grannarna kom ihop för att prata och titta in hos varandra för att se hur arbetet fortskred. Det var väldigt trevligt. 171 hushåll fick nya stammar Under 2007 fick sammanlagt 171 lägenheter hos Förvaltaren nya stammar 112 i kvarteret Renen i Storskogen och 59 i kvarteret Muraren, i centrala Sundbyberg. Under 2008 projekteras fler stambyten som kommer att genomföras Det gäller 211 lägenheter i kvarteret Ljungen i Ör och 84 lägenheter i kvarteret Östern i centrala Sundbyberg. Vi byter stammar när husen är runt 45 år. Hela Ör är byggt i början och mitten av 60-talet så vi kommer att hålla på där i många år, säger Thomas Ström, chef för ombyggnadsgruppen i Förvaltaren. INNEHÅLL VD har ordet nästa sida Stadsnät för alla 3 Bakom kulisserna 5 Lagen styr vår vardag 6 Året i siffror 8

2 Verksamhetsberättelse Ett händelserikt år 2007 var ett innehållsrikt år för Förvaltaren. Koncernen fick under året nya ägardirektiv, dels i mars och dels i december. Detta beroende på att den politiska majoriteten skiftade under året. Även styrelsens sammansättning har skiftat under året. Rent formellt har bolaget haft tre olika styrelser. I samband med att Torbjörn Lund avgick som VD per utsåg styrelsen vvd Håkan Karlsson till tillförordnad VD i bolaget från och med På motsvarande sätt utsågs då också Lennart Zachrisson till tillförordnad VD (tidigare vvd) i dotterbolaget Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB och Heléne Jacobson till tillförordnad VD (tidigare vvd) i dotterbolagen Sundbybergs Bredband AB och Sundbybergs Stadsnätsbolag AB. De dominerande frågorna under 2007 har varit ombildningar till bostadsrätter, exploateringen av nya Ursviksområdet, förtätningarna i Rissne, Hallonbergen och Ör med möjlighet till cirka nya bostäder, Lorryprojektet med en shopping-, kultur- och nöjesgalleria i centrala Sundbyberg, samt försäljningen av de rent kommersiella fastigheterna i dotterbolaget. I slutet av verksamhetsåret hade ett 50- tal bostadsrättsföreningar med drygt lägenheter anmält intresse för att köpa sin fastighet. Av dessa har 15 fastigheter värderats och av dessa har för närvarande åtta fastigheter erbjudits vidare till föreningarna. Övriga intresseanmälningar kommer att hanteras inom ramen för det nuvarande ägardirektivet. Ovanstående frågor tillsammans med otydligheten av ägarens mål till följd av den politiska turbulensen har skapat oro i organisationen. Trots detta har vi lyckats påbörja en nödvändig organisationsöversyn med sikte på en effektivare förvaltningsorganisation med bibehållet kundfokus. Fastighets AB Förvaltaren (mb) Förvaltarens grundfundament är fortsatt en stark ekonomi som tillsammans med hygienfaktorerna (helt, rent, snyggt och tryggt) utgör grundförutsättningarna för väl utvecklade kundrelationer. Däri ingår bland annat de viktiga miljöfrågorna. Som ett av de första allmännyttiga bolagen miljöcertifierades Förvaltaren år 2002 enligt ISO Sedan dess styrs vårt miljöarbete av den övergripande miljöpolicyn i vår strävan mot en hållbar utveckling. Idag har verksamheten ambitiösa miljömål inom exempelvis fjärrvärme och elförbrukning. Under 2008 påbörjar vi arbetet med att energideklarera alla våra fastigheter. Deklarationerna blir ytterligare en värdefull grund för kommande energibesparingar. I dagarna har vi också fått vår miiljöcertifiering förnyad att gälla för ytterligare en treårsperiod fram till Koncernens ekonomi och finansiella situation är fortsatt stark vilket också bekräftades av den årliga ratingen av Standard & Poor s där Förvaltaren återigen fick det höga betyget A/Stabil/A-1. Under 2007 omsatte Förvaltaren som koncern 833,9 mkr (810,8), varav moderbolaget Fastighets AB Förvaltaren omsatte 743,2 mkr (723,3). Under året förvärvades fastigheten Spiken 4 i centrala Sundbyberg. Fastigheten innehåller bland annat 10 lägenheter och en kyrkolokal. Förvärvet var det första sedan Förvaltaren köpte kvarteret Muraren på Stationsgatan i slutet av 1990-talet. Förvaltaren tillträder fastigheten under Dessutom investerades 148,7 mkr i moderbolagets fastighetsbestånd. Investeringarna avser i första hand ombyggnationer i kvarteren Vikingen, Kartan, Bageriet, Renen och Muraren, ljusprojekten i Rissne och Hallonbergen samt inköp av mark i Ursvik. Renen och Muraren ryms inom ramen för det 10-åriga ombyggnadsprogrammet som omfattar närmare lägenheter över en tioårsperiod med investeringar i storleksordningen mkr/år. I företagets långsiktiga ambitioner märks också fortsatta satsningar på trygga miljöer, åtgärder inom ramen för lagkrav som brandsäkerhet, ventilation och elsäkerhet. Dessutom har stora satsningar gjorts inom avfallshantering, exempelvis för grovsopor och annan återvinning. Bland satsningarna märks också projektet Bo i kubik där uthyrningsrum i trerumslägenheter i Hallonbergen successivt omvandlas till fristående lägenheter på cirka 15 kvm. De nya lägenheterna erbjuds till ungdomar i åldern år och har en hyra som passar den lilla plånboken. Den största enskilda kostnadsposten i moderbolagets resultaträkning är fortfarande räntor och övriga finansiella kostnader med cirka 138 mkr och därefter följer reparationer och underhåll med cirka 102 mkr. Fastighetsunderhållet i hela koncernen har under året uppgått till 57 mkr motsvarande 64 kr/kvm. Kostnaderna för de löpande reparationerna uppgick till 58 mkr vilket motsvarar 65 kr/kvm. Resultatet efter finansiella poster för koncernen blev 67,9 mkr (2,8), varav moderbolaget svarar för 81,9 mkr (19,6). I resultatet ingår reavinster från försäljning av delar av kvarteren Fasanen, Trasten, Vargen samt mark i Ursvik. Koncernens rörelseintäkter under den senaste femårsperioden har ökat från cirka 807 mkr till 834 mkr. Rörelseresultatet under 2007 uppgick till cirka 204 mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på cirka 25% eller 230 kr/kvm. Finansnettot under perioden har förbättrats med cirka 69 mkr. Under samma femårsperiod har balansomslutningen ökat med cirka 631 mkr till mkr. Marknadsvärdet på fastigheterna har samtidigt ökat från 7,3 mdkr till 10,2 mdkr varav moderbolagets fastighetsbestånd värderats till 9,0 mdkr. Den justerade soliditeten har ökat från 38,2% till 45,9%. Det bokförda värdet har under femårsperioden ökat med cirka 264 mkr vilket motsvarar ett värde på cirka kr/kvm räknat på hela fastighetsbeståndet. Till ägaren Sundbybergs stad föreslås en utdelning på 1,8 miljoner kronor och i kommunal borgensavgift har bolaget betalat 3,9 miljoner för Håkan Karlsson (tf vd ) Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB (db) I Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB finns koncernens samlade bestånd av rent kommersiella fastigheter. Under 2007 omsatte bolaget 107,0 mkr, vilket är en ökning med 1,1 mkr från Årets resultat efter finansiella poster blev 4,4 mkr ( 37,1). I resultatet ingår en reavinst om 4,0 mkr från försäljning av byggbar mark i kvarteret Lönnen. Den ekonomiska vakansgraden (exklusive kvarteren Plåten 3, 4 och 5) var vid 2007 års utgång 15,8%, efter att som högst ha legat på 16,9% i februari. Årets stora investering var omprofileringen av kvarteret Lådmakaren i Rissne till Valla Park. Under 2007 har fastigheten rustats upp både in- och utvändigt. Uppgraderad fasad, ny skyltning, ny belysning och omfattande markarbeten är några exempel på arbeten som genomförts. Resultatet har blivit att vakansgraden sjunkit under året. Flera nya kontrakt har tecknats, samtidigt som befintliga kunder som tidigare sagt upp avtalen har valt att stanna kvar. Under våren blev sista etappen av ombyggnaden i Hallonbergen centrum klar. Gallerian med nio nya butiker invigdes i maj. I enlighet med ägardirektiven startade under året processen med att avyttra större delen av fastigheterna i bolaget. Fastighetsbeståndet har delats in i två grupper för att kunna attrahera så många investerare som möjligt. Försäljningen genomförs under Lennart Zachrisson (tf vd) Sundbybergs Stadsnätsbolag AB (db) Sundbybergs Bredband AB (db) Sundbybergs Stadsnät har under året fortsatt sin utbyggnad av stadsnätet till främst villorna i kommunen. Idag är cirka 80% av villorna anslutningsbara. I de nya stadsdelarna Ursvik och Järvastaden förläggs stadsnätet i takt med pågående exploatering. Inom Sundbybergs Stadsnätsbolag AB uppgick nettoomsättningen under 2006 till 9,5 mkr vilket är en ökning med 1,3 mkr från Investeringarna i passiv utrustning uppgick till 16,1 mkr (15,0) och resultatet efter finansiella poster uppgår till 337 tkr (1 726). För Sundbybergs Bredband AB har nettoomsättningen under 2006 uppgått till 5,5 mkr (2,7 mkr) och bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 291 tkr (439). Under 2007 har det regionala samarbetet inom 3S (Stadsnät Som Samverkar) intensifierats och vi har nu knutit samman städerna Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Strängnäs, Eskilstuna och Västerås i ett regionalt bredbandsnät. Till detta nät finns kopplingar mot Falun, Karlstad och OpenNets egna nät. Vi har därmed skapat en marknadsplats för tjänsteleverantörer med möjlighet att nå cirka hushåll. I syfte att skapa valfrihet, mångfald och konkurrens även inom TV-segmentet har SABO, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen samt Svenska stadsnätsföreningen fastställt funktionella och tekniska krav för bredbands-tv. Utifrån dessa krav har vi inom det nationella samarbetet skapat möjligheter för distribution av öppen bredbands-tv inom fyra regionala kluster, Skåne, västra Sverige, Mälardalen och södra Norrland. Heléne Jacobson (tf vd) Bolagsstämma/ny styrelse Kommunfullmäktige antog i mars nya ägardirektiv. Dessa överlämnades till bolaget och fastställdes på bolagsstämman i april. Då fick också Förvaltaren ny styrelse med Ramsay Brufer (m) som styrelseordförande. Under hösten fick kommunen en ny politisk majoritet. Senare tog också kommunfullmäktige i december förnyade ägardirektiv, vilka fastställdes på den extra bolagsstämman i december. I samband med den fick bolagen nya styrelser med Sten Olsson som ny styrelseordförande. Händelser efter verksamhetsåret 22 januari 2008 hölls konstituerande styrelsemöten i Förvaltaren och dess dotterbolag. Därefter har styrelsen i februari 2008 utsett Sophia Mattsson-Linnala till tillförordnad VD i Fastighets AB Förvaltaren från och med 15 februari. Samtidigt återinträdde dåvarande tf VD Håkan Karlsson som vvd i bolaget. Framtiden Med utgångspunkt i de nya ägardirektiven kommer Förvaltarens bolag att i mål och ambitioner verka för den totala kommunnyttan. Bolagen ska därför verka för att samordningsvinster och rationaliseringsmöjligheter inom kommunkoncernen tas tillvara. Inom ramen för den löpande verksamheten ska bolaget bidra till att skapa ett varierat utbud för ett attraktivt boende och en sund bostadsmarknad, vilket ger sundbybergarna valfrihet i boendet. I detta ingår Förvaltarens satsningar i nya stadsdelen Ursvik, förtätningsprojektet i Rissne, Hallonbergen, Ör samt försäljning av fastigheter till bostadsrättsföreningar i enlighet med ägardirektivet. Inför 2008 har vi tecknat avtal med hyresgästföreningen om en hyreshöjning på 1,78%. Företagets starka ekonomi och goda resurser gör det också möjligt att blicka framåt med tillförsikt. Under 2008 bör översyn av verksamhetsplaner ske där utvecklingspotentialen måste tillvaratas. Sophia Mattsson-Linnala (tf vd sedan 15 februari 2008)

3 3 Verksamhetsberättelse 2007 Stadsnätet till för alla Först hyreslägenheter, sedan villor och nu bostadsrätter idag kan 69 % av hushållen i Sundbyberg ansluta sig till Stadsnätet. Och fler blir det Sundbybergs Stadsnät började byggas redan 2000 och idag har Förvaltarens alla bostadskunder och lokalkunder tillgång till tjänsterna i nätet. Men Stadsnätet är till för alla, och 2007 låg fokus på villorna i kommunen. Under året har vi dragit fram kabel till villor i Lilla Ursvik, Duvbo, Hästhagen, Storskogen, Tulemarken och Lilla Alby. Det innebär att det finns kanalisation och fiber till tomtgränsen, där villaägarna kan ansluta sig, och idag täcker vi 76 % av alla villor i Sundbyberg, säger Heléne Jacobson, ansvarig för Sundbybergs Stadsnät. Att villorna prioriterades under året beror bland annat på att det marksända nätet släcktes ner i mars. Samtidigt har vi projekterat för bostadsrätter, där intresset har varit stort hos föreningarna. Innan vi kan bygga måste vi undersöka vilken typ av fiber som ska ligga i backen, var kopplingspunkterna ska finnas, hur vi ska gräva och hur vi ska koppla ihop nätet. Det jobbet är nu gjort, och under 2008 börjar arbetet med att göra Stadsnätet tillgängligt även för bostadsrättsföreningar. I många fall kan utbyggnaden ske i samförläggning med kommunen och energibolaget. Samma sak gäller nyproduktionen i Jävastaden och Ursvik Stadsnätet dras samtidigt med övrig exploatering. På så vis blir kostnaderna lägre. En annan viktig grupp är företagen i Sundbyberg, säger Harriet Carlsson, marknads- och säljansvarig på Sundbybergs Stadsnät. Många av de mindre företagen sitter med dyra och långsamma ADSL-uppkopplingar, och för dem är varje hundralapp viktig. Även här har vi gjort en stor del av planeringen under 2007 och kan nu erbjuda Stadsnätet även till dem. Per-Anders Väfors på Cykelhörnan är en av de lokalkunder som har gått över till Sundbybergs Stadsnät. Bara början för ny TV Stadsnät Som Samverkar Sundbybergs Stadsnät täcker snart hela kommunen. Men i själva verket är upptagningsområdet mycket större än så, då det finns ett etablerat samarbete med övriga stadsnät i Mälardalen. Inom det som kallas för 3S (Stadsnät Som Samverkar) täcker vi tillsammans över hushåll. Genom att samarbeta har vi en gemensam affärsmodell och skriver gemensamma avtal med tjänsteleverantörerna, säger Heléne Jacobson. Detta innebär att även små lokala tjänsteleverantörer kan nå samtliga hushåll inom 3S-nätet något som ökar stadsnätens attraktionskraft, samtidigt som användarna får ett större utbud att välja mellan. Stadsnätet levererar ju inga tjänster, vi tillhandahåller bara infrastrukturen. Sålunda kan ett litet Sundbybergsföretag tillhandahålla digitala låstjänster i Västerås, och missionskyrkan i Sundbyberg kommer att kunna sända gudstjänster i hela Mälardalen allt tack vare samarbetet inom 3S. Ett stadsnät är ett öppet, fiberoptiskt bredbandsnät för alla typer av digital kommunikation till exempel internet, tv, telefoni, spel, film och musik. I det öppna bredbandsnätet konkurrerar Sveriges ledan- de tjänsteleverantörer, vilket gör att priserna pressas och kvaliteten höjs. Då IT, data och kommunikationer utgör en allt viktigare del i ett modernt, fungerande samhälle har stadsnät blivit en nästan lika självklar del i infrastrukturen som elnätet och vattenledningsnätet. Sundbybergs stadsnät Sundbybergs Stadsnät driver, utvecklar och skapar infrastruktur för snabba digitala kommunikationer inom Sundbyberg, på ett för alla öppet och konkurrensneutralt nät i samhällets, näringslivets och invånarnas tjänst. Förvaltaren äger Sundbybergs Stadsnät. Idag har alla Förvaltarens bostadskunder tillgång till Stadsnätet, som successivt byggs ut för att omfatta villaägare, bostadsrättsföreningar, företag samt nybyggnationen och förtätningarna i Sundbyberg. De tjänster som erbjuds i Sundbybergs Stadsnät blir allt fler. I slutet av 2007 innehöll Stadsnätet tolv tjänsteleverantörer som tillsammans levererade 70 olika tjänster allt på kundens villkor och efter kundens behov. Internet, telefon och tv tänker de flesta av oss på när någon säger stadsnät. Men vi är bara i början av utvecklingen. Det utvecklas hela tiden nya tjänster, bland annat inom trygghet, larm och säkerhet. Den riktigt stora revolutionen kommer dock att ske inom tv-området, säger Heléne Jacobson. Vi samarbetar både regionalt och nationellt med Sabo, Hyresgästföreningen, Stadsnätsföreningen och Fastighetsägarna om ett rikstäckande öppet nät för framtidens tv. Tillsammans har man låtit ta fram en plattform för ett öppet gränssnitt, där tv-leverantörerna kan gå in och leverera sina tjänster. Revolutionerande utbud I praktiken innebär det att användaren kommer att kunna köpa en digitalbox på stan, plugga in den i sitt stadsnätsuttag och sedan köpa tv-tjänster från olika leverantörer via vår webbplats. Dessutom är helt nya revolutionerande utbud av tv-baserade tjänster på ingång i Stadsnätet. Det här kommer att ruska om hela den gamla tv-världen, säger Heléne Jacobson. Vem som helst kan sända och Stadsnätet driver utvecklingen.

4 Verksamhetsberättelse besökte Rissnespelen Bo i kubik skapar lägenheter till ungdomar Det blev en stor folkfest, när drygt personer tog sig till Rissne den 25 augusti för att besöka Stockholms enda medeltidsfestival. Det var andra året i rad som Rissnespelen anordnades, och besökarna strömmade direkt från tunnelbanan rakt in bland kringvandrande musiker, svärdfäktare och medeltida mat och dryck. Allra mest folk samlade tornerspelen, där riddare i vackra rustningar kämpade. Det är ingen slump att medeltidsfesten äger rum just i Rissne. Stadsdelen har nämligen anor från medeltiden pulkabacken mitt i centrum är nämligen rester från en vikingagrav. Arrangör av Rissnespelen är JM, Riksbyggen, Skanska, HSB, Folkhem och Veidekke i samarbete med Förvaltaren. För att avhjälpa bristen på ungdomslägenheter i Sundbyberg bygger Förvaltaren om en del av sina drygt ettusen små uthyrningsrum i Hallonbergen. Bo i kubik kallas projektet, som startade i juni med ombyggnad av tre pilotlägenheter. I november flyttade de första ungdomarna in. De sökande ska bo, studera eller jobba i Sundbyberg och vara mellan 18 och 26 år (anmälan till kön kan göras från och med 16 års ålder). Trygghetssatsning i Hallonbergen Återvinning i Rissne och Hallonbergen I Rissne uppfördes flera återvinningshus under 2007 på Ridvägen byggdes ett helt nytt hus för källsortering medan det befintliga huset på Lavettvägen byggdes om för att enbart användas för källsortering. Tidigare fungerade detta även som grovsoprum. På Skvadronsbacken fick varje gård ett eget återvinningshus. I samtliga dessa kan de boende sortera tidningar och returpapper samt förpackningar av metall, hårdplast och papper. Dessutom byggdes under året en Molokbehållare, som grävts ner i marken vid stora garaget på Skvadronsbacken. Där kan de boende kasta glas, tidningar och returpapper. Utöver återvinningshusen har Förvaltaren en mobil insamling av grovsopor i Rissne två gånger i månaden och i Hallonbergen sju gånger per månad. Samtliga grovsoprum i Hallonbergen stängde under 2007 och har ersatts av den mobila insamlingen. Fem myter om brott Under 2007 gjorde närpolisen, Sundbybergs stad och Förvaltaren en gemensam satsning för att avdramatisera myterna kring brottslighet och ge en mer nyanserad bild av verkligheten. Brott skapar ilska, resignation och otrygghet. Och det medför ofta ryktesspridning, som i sin tur skapar myter myter som i allmänhet är osanna. Vi är ofta mer rädda än vad vi har orsak att vara. Satsningen fem myter om brott manifesterades dels i fem stora artiklar i Förvaltarens tidning I mina kvarter, dels i fem kortfilmer. Dessa visades på Förvaltarens tv-kanal och har också klippts ihop till en film, som bland annat visas på skolor i Sundbyberg. Under flera års tid har Förvaltaren arbetat med att förbättra trivseln och öka tryggheten i Hallonbergen. Bättre belysning och uppfräschade parker är några exempel på de långsiktiga åtgärder som vidtagits anlitades dessutom en trygghetsexpert, som gör en noggrann kartläggning av källor till irritation, oklarheter eller oro till exempel utrymmen och lokaler som ingen har riktig koll på. Under 18 månader inventerar experten vartenda utrymme i Hallonbergen och intervjuar en rad människor. Arbetet resulterar 2008 i en rapport, som blir underlag för framtida åtgärder. Många kontaktvägar Förvaltaren har regelbunden kontakt med kunderna både per telefon, webb och genom personliga möten, i första hand via de drygt 30 kundvärdarna ute på kvarterskontoren. Dit vänder sig de boende med sina frågor. På de tider då kundvärdarna inte kan nås har Förvaltarens Kundtjänst telefonpassning dygnet runt, året om. Dessutom tar Förvaltaren dagligen emot 150 besökare i Kundcentrum, som ligger i Hallonbergen centrum. Hyreshöjning med 1,32 procent Grundhyran höjdes från första mars 2007 med 1,32% efter hyresförhandlingar mellan Förvaltaren och Hyresgästföreningen i Sundbyberg. Utöver hyreshöjningen kom parterna överens om en avgift för Stadsnätet på 40 kronor i månaden.

5 5 Per bakom huskulisserna Klart för galleria i Sundbybergs centrum Per Henriksson är en av tre drifttekniker hos Förvaltaren. Det betyder att han ofta jobbar bakom kulisserna med att se till att hela huset fungerar. Per Henriksson tillbringar mycket av sin arbetsdag bakom husets anonymt gråa dörrar, de som exempelvis leder till värmecentraler och fläktrum. Den här dagen börjar med en tur bland de gula tegelhusen i Rissne. Per ska kontrollera att den nya fläkten precis under takåsen på Ridvägen 34 fungerar. Den gamla fläkten var högljudd så familjen som bor under, Sven Johansson och Ruth Hultberg, klagade på ljudet. Men det var också tidvis kallt i deras lägenhet. Att byta ut fläkten var inget som skedde i en handvändning. Det handlade om att öppna upp taket, lyfta ut den gamla fläkten med en lyftkran och lyfta in den nya. Per låser upp den grå ståldörren i trapphuset, klättrar upp för en stege och hukar sedan under takåsen och kliver på träbroar över vit fluffig isoleringsull för att nå en ny grå dörr, och där inne är det ljust och varmt. Vi har nått fläktrummet. Ett svagt surrande är det enda som hörs. Per Henriksson ser proffsig ut med sina svarta arbetsbyxor och sin korta svarta jacka, när han tittar på mätarna att fläkten fungerar som den ska. Sedan kliver vi ner igen i det mer ombonade trapphuset och går ut på loftgången utanför Sven Johanssons och Ruth Hultbergs dörr. Per Henriksson vill veta om allt är okej, har det blivit tystare? Jo, det är tystare, svarar Sven Johansson, som bott i lägenheten i 18 år. Men en morgon var det livat, då var det någon slang som felade. Det var flera som sa till, men Förvaltaren fixade det på en gång. Men nu är det ju behagligt här inne, säger Per Henriksson när han kliver in i hallen. 21 grader, det är bra, säger Sven Johansson och förklarar att frugan är hos frissan. Men kom här, säger han, och drar iväg med Per Henriksson ut på balkongen. Här får vi en massa isolering nu. Per Henriksson förklarar att det kan ligga kvar isolering på taket sedan de öppnade för att få in den nya fläkten. Och att den isoleringen tillfälligt blåser ner på balkongen. Nästa stopp för Per Henriksson är en ny grå dörr precis vid entrén till kvarteret. Bakom den finns en lång korridor med rör och kablar som aldrig tycks ta slut. Per Henriksson stannar vid fyra stora rör som går ner mot golvet. Varje rör har en röd eller grön kran. Där gör han en första kontroll av värmen. Sedan väntar själva värmecentralen längst bort i korridoren. Här har en ny panna i plast installerats och den gamla i grå metall, dubbelt så stor, står kvar mitt på golvet. Vid några rör längre bort droppar vatten på golvet. Per Henriksson tar fram sin mobil och fotograferar läckan. Jag tar en bild för att visa leverantören, det här får de komma och byta ut, säger han. Sedan fyller han på vatten i värmesystemet. Eftersom pannan är ny måste han löpande kontrollera att det inte hamnar luft i rören. Varje dag hinner han besöka mellan fem och sex värmecentraler och lika många fläktaggregat. Varje värmecentral servar mellan 25 och 100 hushåll. I bilen på väg till nästa gråa dörr möter han två tjejer i gula jackor med Förvaltarens logotyp på. Han tutar och tjejerna vinkar. De är kundvärdar, Förvaltarens ansikten utåt, säger han. Det är kundvärdarna som tar emot felanmälningar och klagomål och det är de som bedömer om något behöver fixas. Då kommer de med en arbetsorder till oss, säger Per Henriksson. Drift och skötselfakta Sammantaget har Förvaltaren cirka lägenheter och kvadratmeter lokaler. På ett år får avdelningen Drift och skötsel ta emot cirka felanmälningar. Det kan vara packningar som inte är täta, kranar och toaletter som inte fungerar, lampor i trapphus, ja, allt möjligt. Det är rätt stora flöden vi jobbar med, säger Roland Boutelje, chef för cirka 50 personer inom Drift och skötsel. Det är när flera kunder i samma hus klagar på värmen som man kan misstänka att felet inte finns inne i lägenheten utan i den större värmecentralen. Det är då en drifttekniker kallas in. De har alltid uppdraget att förse huset med bästa möjliga ventilation och värme inom ramen för lagkrav och kundens förväntningar, säger Roland Boutelje. Drift och skötsel ansvarar också för att avfallshanteringen fungerar och att det är rent och snyggt i gemensamma utrymmen. Kommunfullmäktige i Sundbybergs stad beslutade i juni att genomföra förnyelsen kring Torget i Sundbyberg. Byggstarten av den nya Lorrygallerian beräknas ske sommaren Lorry kommer bland annat att inrymma bibliotek, spa, butiker, gym, bio samt många restauranger och uteställen. Förnyelseprojektet tillvaratar kulturminnesmärkta byggnader i kvarteret Plåten och den småstadskaraktär som präglar Sundbyberg. Planarbetet har pågått i flera år och har inneburit flera viktiga överväganden kring trafiklösningar, parkering, handel och den yttre miljön runt Torget. Under kvarteret Bageriet vid Högklintavägen byggs ett underjordiskt parkeringsgarage med cirka platser, och ytterligare parkering planeras i kvarteret Kabeln. Projektutvecklare är Centrum Terre AB, som köper fastigheterna av Förvaltaren. Om allt går enligt planerna ska den nya gallerian stå klar Tätare i Rissne Förtätningen av Rissne, som i en första etapp ska ge cirka 300 nya lägenheter, fortsatte under året. Detaljplaner för de västra delarna av Rissne har tagits fram, och i juni höll kommunen ett torgmöte med invånarna och fick in värdefulla synpunkter. Förtätningen är ett samarbete mellan kommunen, Förvaltaren och sex byggherrar. Samtidigt tittar man på hur hela området kan lyftas fram. Det handlar om mycket mer än att bara få in fler lägenheter vi tittar på hela stadsplaneringen för att skapa en levande miljö, säger Ulrica Nordström på Förvaltaren. I kommande steg planeras även en utveckling av centrumkärnan i Rissne samt nya bostäder i Hallonbergen och Ör. Första inflyttningarna i Ursvik Under hösten flyttade de första 100 familjerna in i Ursvik den nya stadsdel som nu sakta växer fram. Under året har också detaljplaner för ytterligare 900 bostäder blivit klara, varav hälften på mark som Förvaltaren har sålt till HSB och Riksbyggen. Dessa bostäder börjar byggas Efterfrågan på bostäder är stor i Ursvik, som kommer att ha cirka nya bostäder när allt är fullt utbyggt Av dessa är cirka 500 småhus resten är bostadsrätter och hyresrätter. Färre lediga lokaler Vakansgraden hos Förvaltarens lokaler har sjunkit något i Hallonbergen De största kontorsvakanserna är i de två fastigheterna Freden Större och Valla Park i Rissne. Här har också vakansgraden sjunkit under året. Under perioden oktober 2006 till september 2007 fick Förvaltaren elva nya kontorshyresgäster, som tillsammans hyr knappt kvadratmeter. Fem av dessa kunder hyr lokal i Valla Park.

6 Verksamhetsberättelse Lagar styr vår vardag Brandskydd, ventilationskontroll, PCB, skyddsrum, elsäkerhet, energideklaration, radon, lekplatser... Som fastighetsägare och hyresvärd har Förvaltaren många lagkrav att leva upp till. Det är något som vi alla på Förvaltaren ska bära med oss i vårt dagliga arbete, säger Ali Liljefors, samordnare. För att leva upp till lagens krav krävs ett genomtänkt arbetssätt och en tydlig organisation. Detta är dock inte synonymt med en lagkravsavdelning bestående av en massa inspektörer. Det vore förödande, säger Ali Liljefors. Hälsa och säkerhet måste finnas närvarande i vår vardag. Ta brandsäkerhet som exempel alla som upptäcker brister är ansvariga för att anmäla eller åtgärda. Och min uppgift är att göra kraven tydliga i organisationen. Vid Förvaltarens verksamhetskonferens 2007 lyftes lagkraven fram jämfört med tidigare, då det enbart funnits en summa pengar avsatt. Nu har vi öronmärkt pengar för varje enskilt område. Därmed blir det tydligare vad vi gör pengar omfördelas inte mellan olika områden. Under 2007 har Förvaltaren framför allt arbetat med brandskydd och obligatorisk ventilationskontroll, eller OVK som det brukar kallas. Lagen kräver att vi arbetar systematiskt med de här frågorna. Brandskydd och elsäkerhet är exempel på detta. För dessa områden ska det finnas en policy, en organisation och en tydlig ansvarsfördelning. Generellt ligger det ett större ansvar hos fastighetsägaren än tidigare. För lokalkunder är dock ansvaret delat mellan Förvaltaren och kunden, särskilt för riskfyllda verksamheter. Exempelvis skollokaler, sporthallar och restauranger måste ha egna organisationer. Brandskyddet samordnas sedan mellan Förvaltaren och kunden. Och här blir både vi och kunderna allt bättre, säger Ali Liljefors. Bostadskunderna bidrar även själva till brandskyddet, genom att inte blockera trapphusen och regelbundet kontrollera batteriet i sin brandvarnare. Den obligatoriska ventilationskontrollen är också något som Förvaltaren ständigt jobbar med, och som kostar mycket pengar. Ofta måste vi göra rent i kanaler, byta filter och göra injusteringar av luftflöden. Här kan kunderna hjälpa till genom att inte täppa till ventilationsdon eller montera in extra köksfläktar. Då rubbas balansen i fastigheten och stekoset kan istället komma ut i grannens lägenhet. Förvaltarens fastigheter ska enligt plan vara OVKgodkända i slutet av Det är också en förutsättning för den energideklaration, som är ett EU-direktiv. Kravet på energideklarationer är ganska omfattande. Som fastighetsägare ska vi ta fram ritningar, byggnadsdata och uppgifter om energiförbrukning för varje enskild fastighet. Huset jämförs sedan med ett typhus från den tiden det byggdes. OVK-status och energideklaration ska anslås i trapphuset, synligt för alla hysresgäster. Vi samarbetar med en konsultbyrå för att hitta en modell så att vi kan göra så mycket som möjligt av detta arbete på egen hand. Syftet med energideklarationen är förstås att sänka förbrukningen, och första steget är att bilda sig en uppfattning om nuläget. Med detta som utgångspunkt kan myndigheterna se vilka åtgärder som kan vidtas. Boverket registrerar alla energideklarationer för att se var besparingsmöjligheterna finns. Här ligger Förvaltaren redan bra till, då man har god kontroll på sin energiförbrukning. Handlar om hälsa Bakgrunden till lagkraven är framför allt de boendes, anställdas och tredje mans hälsa och säkerhet. Därför finns det också regler runt ämnen som radon, asbest och PCB. Bestämmelserna för radonmätning har blivit tuffare, och ska också ingå i energideklarationen, säger Ali Liljefors. PCB användes bland annat som tätningsmassa i fastigheter byggda mellan 1956 och 1973, och ska bort helt och hållet. Vi har nu lokaliserat alla fastigheter med PCB och gjort upp en plan på hur den kan avlägsnas senast Asbest är ofarligt i bunden form, men asbestdamm är ohälsosamt. Det finns därför noggranna arbetsmiljökrav på hur det ska hanteras. Vid stambyten tar Förvaltaren bort gammal asbest, som sitter i kakelfix, rörisolering och golvplattor. Då isoleras dessa utrymmen från den övriga lägenheten, och särskilda dammsugare ser till att inget asbestdamm kommer ut i luften. Så säger lagen De lagkrav som ställs på Förvaltaren, som fastighetsägare och arbetsgivare, handlar i första hand om människors hälsa och säkerhet samt om energihushållning. Det ställs bland annat krav på: Mäta och i vissa fall åtgärda förekomst av radon. Avlägsna PCB-haltiga material i byggnader. Identifiera och avlägsna asbest där man kommer i kontakt med det på olika sätt. Obligatorisk ventilationskontroll samt eventuella åtgärder. Kontroll av utformning och utrustning på lekplatser som ligger inom tomtmark (kommunen ansvarar för lekplatser på allmän mark). Systematiskt brandskyddsarbete. Kontroll av elinstallationer. Ombyggnad av äldre hissar som saknar inre korgdörr. Se till att skyddsrummen fungerar. Utföra energideklaration för alla byggnader. Upprätta och anslå register i portuppgångarna för alla lägenheter.

7 7 Uppfräschat Valla lockar Miljömålen uppnåddes nästan Förvaltarens miljömål för 2007 har i stort sett uppnåtts. Några har dock fått utgå och några har flyttats till Energianvändningen har ökat något under året, trots åtgärder för minskad energianvändning bland annat har Förvaltaren bytt många fönster och installerat energisnålare utrustning i tvättstugorna. Samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt radonmätningar i fastigheterna, och samtliga förskolor inventerades under Inga förhöjda värden noterades. Arbetet med att fasa ut säckhanteringen av sopavfall har fortsatt i de flesta fall har sopnedkasten stängts och ersatts av sopskåp där de boende kan lämna sitt hushållsavfall. Förvaltarens hela miljöarbete presenteras i en särskild miljörapport för Den finns att hämta på kvarterskontoren, kundcentrum och Grafiska profilen har satt sig Allt Förvaltaren säger, gör och skriver bidrar till bilden av Förvaltaren, och under 2007 har man jobbat löpande med att införa den nya grafiska profilen, som nu börjar sätta sig i organisationen. Under året har kundvärdarna gått skrivutbildning, kvarterskontorens fönster har frostats med Förvaltarens logotyp, säljare och bokonsulenter har fått profilkläder, och ett nytt informationsmaterial har tagits fram. Det som nu återstår är att uppdatera Förvaltarens webbplats med den nya profilen, vilket sker under I februari 2008 avslutades en flerårig satsning på kontorsparken Valla Park vid Rissneleden, då ett 14 meter högt skylttorn och en lång ljusbåge restes vid entrén. Under 2007 har fastigheten, som tidigare gick under namnet kvarteret Lådmakaren, rustats upp både in- och utvändigt. Uppfräschad fasad, ny skyltning, ny belysning och omfattande markarbeten är några exempel på arbeten som genomförts. Dessutom har restaurangen i huset rustats upp och fått nya ägare. Resultatet har blivit att vakansgraden sjunkit under året flera nya kontrakt har skrivits, samtidigt som befintliga kunder stannat kvar. Förvaltaren säljer sina kommersiella fastigheter Enligt ägardirektiven har Förvaltarens styrelse beslutat att avyttra de rent kommersiella fastigheterna i Förvaltarens dotterbolag Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. Försäljningen ska genomföras under Beståndet har delats in i två grupper, där de fem största fastigheterna främst intresserar stora investerare i Sverige och utomlands, medan de mindre fastigheterna är intressantast för svenska fastighets- och byggbolag. De nya ägarna kommer att ta över fastigheterna med de kontrakt och de villkor som gäller idag. Lojala lokalkunder allt nöjdare Förvaltarens lokalkunder blev både nöjdare och lojalare under 2007 det visade den årliga kundundersökningen. Vi har lyckats vända den negativa trenden, säger Lennart Zachrisson, chef för Förvaltarens lokaler. Dessutom har vi förbättrat oss inom nästan varje enskilt område, vilket brukar ge positivt utslag i nästa års kundmätning. Nöjdheten har ökat från 82 till 86 procent, och lojaliteten från 82 till 85 procent. Fyra av fem lokalkunder tycker också att Förvaltaren är bra jämfört med en optimal hyresvärd. Några av de tydligaste förbättringarna är för skötseln av de gemensamma utrymmena, kundtjänst, kontakten med husvärdarna, åtgärdande av serviceanmälningar och kontakten med de kundansvariga kommer vi att fortsätta vårt arbete med att hålla rent och snyggt, och investera ytterligare i skyltningen till och i våra lokalfastigheter. Dessutom drar vi igång ett särskilt projekt för våra garagemiljöer. Där ska vi se över bland annat städningen och belysningen ordentligt. Ombyggt och uppfräschat Förutom det vanliga underhållet har Förvaltaren genomfört två ombyggnadsprojekt av lokaler under året. Ett gruppboende på Mjölnerbacken har byggts om till tre trerumslägenheter, och förskolan Kringlan på Högklintavägen har totalrenoverats. Kostnaden för respektive projekt var tre miljoner kronor. Erik Yfver Förvaltarens första trainee Erik Yfver, husvärd på Projekt och teknik blev först ut med att gå Förvaltarens traineeprogram, som introducerades Syftet med programmet är att ta vara på och utveckla den kompetens som finns inom företaget. Förvaltarens traineeprogram har två inriktningar: kund och fastighet. Kundprogrammet vänder sig till personer som arbetar med avtal eller administration, och som vill utvecklas till att bli kundvärd, bokonsulent eller säljare. Fastighetsprogrammet vänder sig till drifttekniker, husvärdar eller kundvärdar och erbjuder en vidareutveckling inom förvaltning, planering, ledarskap och projektledning. Hållbarhet tema för intern miljösatsning KRAV-kaffe i porslinsmugg, källsortering och månadsvisa miljöteman det är några av aktiviteterna i Förvaltarens egen satsning på temat hållbarhet och miljö under året. Målet har varit att öka miljömedvetenheten inom företaget. Det är viktigt att även medarbetarna på Förvaltaren tar ansvar för den interna miljön och föregår med gott exempel. Fem år i media Förvaltaren gjorde under året en grundlig genomgång av publiciteten under fem års tid, i både press, radio och tv. Av analysen framgick att Förvaltaren har ett stort och ökat medieintresse, där lokaltidningen Mitt i Sundbyberg dominerade stort. Mycket av publiceringen under åren handlade om frågor med politisk koppling framför allt om Lorry och ombildningar till bostadsrätter. Analysen visade även att de negativa vinklingarna ökade under , framför allt i lokaltidningen. Men det fanns även en del positiv publicitet, bland annat om Tryggve och Kulturcentrum. Medieanalysen är en bra grund inför det framtida arbetet med att ge en bra och rättvis bild av Förvaltaren i medierna. Nya system för ekonomi och hyra Under våren 2008 byter Förvaltaren system för hyresadministration inom Bostäder och övergår till Fastnet, som har använts för Förvaltarens lokalkunder sedan Därmed har hela koncernen ett gemensamt system för all hyresadministration. Parallellt byter Förvaltaren dessutom ekonomisystem. Båda systemen har upphandlats av Agresso, leverantör av integrerade HR- och affärssystem. Fortsatt hög rating Förvaltaren fick åter ett högt betyg när ratinginstitutet Standard & Poor s genomförde den årliga ratingen av företaget. Betyget blev oförändrat, A/stabil/A-1. Bedömningen speglar Förvaltarens ledande position inom Sundbybergs marknad och den goda efterfrågan av företagets bostäder. En hög rating ökar Förvaltarens möjligheter att få bra finansieringsvillkor. Nya direktiv till Förvaltaren Under året fick Förvaltaren två nya ägardirektiv dels i mars, dels i december. Det senare på grund av att den politiska majoriteten i Sundbyberg återigen skiftade. I ägardirektivet från december står bland annat att Förvaltarens bolag i mål och ambitioner ska verka för den totala kommunnyttan. Bolagen ska därför verka för att samordningsvinster och rationaliseringsmöjligheter inom kommunkoncernen ska tas till vara. Inom ramen för den löpande verksamheten ska bolaget bidra till att skapa ett varierat utbud för ett attraktivt boende och en sund bostadsmarknad, vilket ger sundbybergarna valfrihet i boendet.

8 Verksamhetsberättelse 2007 Femårsöversikt Koncernen utdrag ur resultaträkning Belopp i mkr Rörelsens intäkter 833,9 810,8 812,5 803,7 807,4 Drift- och underhållskostnader 1) 555,0 546,0 588,2 505,1 540,2 Driftnetto 278,9 264,8 224,3 298,6 267,2 Avskrivningar 117,8 160,9 116,8 110,7 194,1 Resultat efter avskrivningar 161,1 103,9 107,5 187,9 73,1 Jämförelsestörande poster/extraordinärt 43,4 27,0 158,9 32,3 2,7 Rörelseresultat 204,5 130,9 266,4 220,2 75,8 Finansnetto, exklusive räntebidrag 2) 136,8 128,5 147,7 159,0 205,6 Räntebidrag 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 Resultat efter finansiella poster 67,9 2,8 119,1 61,7 129,3 Bokslutsdispositioner och skatt 19,4 1,4 26,2 17,3 70,1 Årets resultat 48,5 1,4 92,9 44,4 59,2 1) Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar och jämförelsestörande poster 2) Resultat från finansiella investeringar exklusive räntebidrag utdrag ur balansräkning Eget kapital 764,0 717,1 717,2 626,1 581,7 Balansomslutning 4 965, , , , ,1 Moderbolagets ekonomi i korthet Årets resultat efter finansiella poster blev 81,9 mkr. I detta ingår reavinster på 42,0 mkr från fastighetsförsäljningar. Efter bokslutsdispositioner och skatt blev årets vinst 45,7 mkr. Investeringar i fastigheter uppgår till totalt 148,7 mkr. Fastighetsunderhållet i hela koncernen har uppgått till 57 mkr, motsvarande 64 kr/kvm. Motsvarande siffror för reparationer är 58 mkr, motsvarande 65 kr/kvm. Moderbolagets fastighetsinnehav på totalt cirka kvm hade vid årsskiftet ett bokfört värde på cirka 3,6 mdkr, ett taxeringsvärde på 4,7 mdkr och ett marknadsvärde på drygt 9,0 mdkr. Marknadsvärdet på koncernens totala fastighetsinnehav har under året ökat med cirka 700 mkr sedan föregående år till totalt 10,2 mdkr. I kommunal borgensavgift har bolaget betalt cirka 3,9 mkr till Sundbybergs stad och till utdelning föreslås cirka 1,8 mkr. finansiella nyckeltal Räntebidragsberoende, % 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2. Likviditet, % Soliditet, synlig, % 15,4 14,6 14,8 14,0 13,4 4. Soliditet, justerad, % 45,9 43,7 40,1 39,6 38,2 5. Skuldsättningsgrad, ggr 4,8 5,1 5,0 5,5 6,1 6. Räntabilitet/avkastning på eget kapital, % 9,2 0,4 17,7 10,2 21,1 7. Räntetäckningsgrad, ggr 2,2 2,4 1,8 2,1 1,7 Definitioner nyckeltal: 1. Räntebidrag i procent av summan av bostadshyresintäkter (brutto) plus räntebidrag 2. Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder 3. Eget kapital i procent av balansomslutningen (totalt kapital) 4. Eget kapital justerat för marknadsvärden och latent schablonskatt, dividerat med totalt justerat kapital 5. Räntebärande skulder dividerat med eget kapital 6. Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt eget kapital 7. Driftnetto plus ränteintäkter plus räntebidrag allt dividerat med räntekostnader Totala intäkter 2007 Förvaltarens totala intäkter 823,8 mkr Finans. intäkt 4,4% Garage och p-platser 2,7% Övriga intäkter 11,2% Lokaler 11,4% Bostäder 70,3% fastighetsbestånd Bokfört värde, mkr 4 307, , , , ,9 Taxeringsvärde, mkr 5 446, , , , ,1 Fastighetsbestånd, antal kvm Bokfört värde, kr/kvm Taxeringsvärde, kr/kvm personal Tjänstemän, män/kvinnor 72/63 75/68 72/63 74/60 71/59 Kollektivanställda, män/kvinnor 34/7 36/5 36/3 29/5 18/6 Totalt, män/kvinnor 106/70 111/73 108/66 103/65 89/65 Totalt antal anställda Bostäder 578,8 mkr Lokaler 94,2 mkr Garage och p-platser 22,6 mkr Finansiella intäkter inklusive räntebidrag 36,1 mkr Övriga intäkter (inklusive aktiverat arbete och reavinster) 92,1 mkr Totala kostnader 2007 Förvaltarens kostnader, före bokslutsdispositioner och skatt, blev 741,9 mkr. Finansiella kostnader 18,6% Fastighetsskatt 3,1% Uppvärmning 9,2% El, vatten, kyla 7,3% Av- och nedskrivningar 12,6% Reparation, underhåll 13,7% Styrelse Styrelsen för Fastighets AB Förvaltaren, som utses av kommunfullmäktige, har under 2007 haft 10 protokollförda möten. Fram till bolagsstämman den 18 april bestod styrelsen av Ove Bengtsberg, ordförande, Ramsay Brufer (m), vice ordförande, Thor Höglund (s), Bert Jagerby (v), Siyamak Sajadian (mp), Bo Nilsson (fp) och Arne Wijkman (m). Suppleanter var Bengt Fasth (s) och Shirley Magné (kd). Från bolagsstämman den 18 april fram till den extra bolagsstämman den 27 december bestod styrelsen av Ramsay Brufer (m), ordförande, Bengt Fasth (s), vice ordförande, Johanna Möllerström (m), Christian Löwendahl (fp) och Thor Höglund (s). Suppleanter var Shirley Magné (kd), Berndt Eriksson (c), Bert Jagerby (v) och Kamran Pairawan (mp). Vid den extra bolagsstämman den 27 december valdes följande styrelse: Sten Olsson, ordförande, Ramsay Brufer (m), vice ordförande, Bengt Fasth (s), Bert Jagerby (v), Kamran Pairawan (mp), Johanna Möllerström (m) och Christian Löwendahl (fp). Till suppleanter valdes Thor Höglund (s), Shirley Magné (kd) och Berndt Eriksson (c). I samband med att Torbjörn Lund avgick som VD den 30 juni utsåg styrelsen vvd Håkan Karlsson som tillförordnad VD i bolaget. Auktoriserad revisor, utsedd av bolagsstämman är Magnus Fredmer. Personal 13,2% Fastighetskatt 23,0 mkr Uppvärmning 68,3 mkr El- vattenavgifter och fjärrkyla 54,1 mkr Reparation och underhåll 101,9 mkr Övriga driftkostnader 78,5 mkr Övriga externa kostnader 87,0 mkr Personalkostnader 97,8 mkr Avskrivningar/Nedskrivningar 93,4 mkr Finansiella kostnader 137,9 mkr Övriga driftkostnader 10,6% Övriga externa kostnader 11,7% Årets resultat 2007 Totala intäkter 823,8 Totala kostnader 741,9 Resultat efter finansiella poster 81,9 Bokslutsdispositioner 17,8 Skatt på årets resultat 18,4 Årets resultat 45,7

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM 12 februari 2014 Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM Totalt finns cirka 1 000 000 lägenheter i StorStockholm 50% är hyresrätter 50% är bostadsrätter Hyresrätterna ägs av privata eller kommunala aktiebolag

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(9) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Grev Ture 1 716414-2510 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 Org. Nr 716414-2510 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Grev

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Adolfsberg i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Margaretaplatsen i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Styrelsen för BRF Stenhugga ren

Styrelsen för BRF Stenhugga ren BRF Stenhuggaren 1(11) Styrelsen för BRF Stenhugga ren får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Innehålisförteckning Sida 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hu upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016 Perioden i sammandrag 1 januari 31 mars 2016 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari 2016 31 mars 2016 Omsättningen i koncernen uppgick till 58 365 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2015-01-01

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) 2006 Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2006 Första kvartalet Omsättningen ökade med 65 procent till 135,7 mkr (82,4) Rörelseresultatet ökade med 9,0 mkr till 15,8 mkr (6,8) och rörelsemarginalen

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 Föreningens verksamhet Fastigheter Under året har sammanlagt 4 lägenheter bytt ägare. Lägenheter och lokaler Föreningen består av en 24

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till.

Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till. Måndag 28 april klockan 18.30 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen Välkommen till Röbäckshus 1:s Årsmöte. Var med och påverka!!! Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till. Sedan

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

Bostadsrättsförening Glidflygaren

Bostadsrättsförening Glidflygaren Årsredovisning för Bostadsrättsförening Glidflygaren Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN 28 JANUARI 2015 LQE-AVTAL MED HSB SKÅNE LQE utvidgat ekonomiskt avtal LQE Långsiktig Qvalitets Ekonomi VERKSAMHETSÅRET Årsstämma Leveransplan Kallelser Årlig

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer