Organisering och samverkan för elevhälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisering och samverkan för elevhälsa"

Transkript

1 Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp Sara Norman & Johanna Kaati Utredning- och utvärderingsarbete Luleå tekniska universitet

2 Nivå: Grundläggande nivå Termin/år: Ht 2011 Handledare: Calle Hansson Nyckelord: Elevhälsa, samverkan Bakgrund och syfte I och med den nya skollagens skärpta krav på elevhälsan har Kommunförbundet Norrbotten i dagsläget behovet av en utredning med syftet att kartlägga elevhälsans organisering och personalbemanning i Norrbottens kommuner samt utreda behovet av samverkan mellan kommunerna kring elevhälsans uppdrag. Metod Denna utredning baseras på dels intervjuer genomförda med fyra praktiskt verksamma inom elevhälsan samt på en enkätundersökning besvarad av skolhuvudmän ansvariga för elevhälsan i respektive kommun i Norrbotten. Framtaget datamaterial har sammanställts, dels via kodning, dels via tabeller vi själva tagit fram. Därefter har vi analyserat materialet och fått svar på våra frågeställningar. Resultat Genomförd enkätundersökning visar att det i majoriteten av Norrbottens kommuner finns en samlad ledning i form av en verksamhetschef i arbetet med elevhälsan men att det är mindre vanligt att det finns en särskild person vid varje skola med ansvar för att målen uppfylls. Både skolhuvudmän och praktiskt verksamma inom elevhälsan upplever målen att uppnå en god elevhälsa svåra att uppfylla. Utredningen visar också att allt fler instanser inom elevhälsan i varje enskild kommun placeras centralt för hela kommunen. Praktiskt verksamma inom elevhälsan upplever detta mycket negativt. Enkätundersökning med svar från skolhuvudmännen i Norrbotten visar att det finns en samverkan med andra kommuner i länet. Intervjuade praktiskt verksamma inom elevhälsan pekar på motsatsen, de känner inte till någon samverkan bortsett från i vissa fall med närmast närliggande kommun. Båda parter är ändå överens om att en ökad samverkan vore att föredra. Analys/diskussion Fler instanser inom elevhälsan bör i större utsträckning finnas på plats i skolan samtidigt som personalbemanningen bör utökas för ett bättre arbete med elevhälsan och för en bättre relation mellan personalen och eleverna. Tidsbrist kommit att bli ett stort problem. Enligt de intervjuade är ett led i att minska den negativa faktorn att också infria önskan om att få arbeta mer i grupp. Vi tror att en samverkan mellan Norrbottens kommuner är bra för både ledning och praktiskt verksamma inom elevhälsan, dels för att forma gemensamma värderingar,

3 normer och uppfattningar kring hur arbetet med elevhälsan ska gå till men också för gemensam återkoppling och utvärderingar kring arbetet med elevhälsan. Förslag till förbättring För att få en klar överblick över hur ett samarbete mellan Norrbottens kommuner skulle kunna se ut och fungera anser vi att det bör finnas en särskild person med ansvar för samordning av elevhälsans arbete i respektive kommun med ansvar för samarbete över kommungränserna. Att dela på personalresurser kommunerna emellan anser vi var ytterligare ett förslag till förbättring. Att vissa instanser inom elevhälsan omfattas av ett arbetsområde vilket sträcker sig över flera närliggande kommuner. För en ökad tillgänglighet anser vi att alla elevhälsans instanser finnas tillgängliga även per E-post. Vi tror på en gemensam Internetbaserad elevhälsoportal för hela Norrbottens län där samtliga elever enkelt och smidigt kan ta kontakt med elevhälsans olika instanser. Resurserna tas tillvara på samtidigt som tillgängligheten ökar. Vi lever i en tid då kommunikation över Internet är vanligt vilket vi måste anpassa oss efter. Med en elevhälsoportal skulle eleverna hamna till rätt instans direkt.

4 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Syfte Frågeställningar Definitioner av begrepp Avgränsningar Skollagen Metod Undersökningsgrupp och urval Genomförande Bearbetning av data Validitet och reliabilitet Etiska överväganden Resultat Intervjuer Enkätundersökning... 4 Tabell 1: Elevhälsans organisering... 4 Tabell 2: Anställningsform... 4 Tabell 3: Samverkan Analys/diskussion Elevhälsans organisering och personalbemanning Samverkan Slutsatser Elevhälsans organisering och personalbemanning Samverkan Förslag till förbättring Särskild person med ansvar för samordning av elevhälsan Dela på personalresurser... 4

5 8.3 Tillgänglighet via E-post Gemensam elevhälsoportal Förslag till fortsatt arbete och kvarstående problem Referenser...5 Bilagor... 5

6

7 1. Bakgrund Under 2000-talets början ersattes begreppet elevvård av elevhälsa, detta för att skildra det förebyggande och vidgade arbetet med att främja elevers hälsa. Arbetet idag involverar inte bara skolans särskilda elevvårdspersonal utan hela skolans verksamhet (SOU 2000:19). I och med den nya skollagen som började gälla den 1 juli 2011 skärptes kraven på elevhälsans organisering (Skolinspektionen, 2011). Alla elever ska enligt skollagen (2010:800) idag ha rätt till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Det vill säga utöver skolläkare och skolsköterskor, ska det för alla elever finnas tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska verka förebyggande och hälsofrämjande för varje enskild elev i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan (Skolverket, 2011). Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för länets 14 kommuner med ansvar för samverkan och samordning mellan kommunerna rörande regional utveckling, nationellt och internationellt samarbete, barn och utbildning, socialtjänst, miljö, folkhälsa, samhällsbyggnad, personalfrågor, räddningstjänst samt förvaltningsgemensamma frågor. Förbundet har i dagsläget behovet av en kartläggning av elevhälsans organisering och personalbemanning i Norrbottens kommuner samt intresse av att utreda om det finns något behov av samverkan mellan kommunerna kring elevhälsans uppdrag. Vår nyfikenhet på hur elevhälsan egentligen ser ut och fungerar i Norrbotten och hur kommunerna aktivt arbetar för att upprätthålla en god elevhälsa gör att vi valt att genomföra utredningen i uppdrag för förbundet. En välorganiserad elevhälsa har stor betydelse för att kunna förebygga ohälsa och snabbt agera när en elev inte mår bra i skolan (Skolinspektionen, 2011). 1.1 Syfte Syftet med denna utredning är att kartlägga elevhälsans organisering och personalbemanning i Norrbottens kommuner samt utreda behovet av samverkan mellan kommunerna kring elevhälsans uppdrag. 1

8 1.2 Frågeställningar För att uppnå och täcka in hela syftet med denna utredning har vi utvecklat nedanstående frågeställningar tillsammans med Kommunförbundet Norrbotten. Hur organiseras och fungerar elevhälsan i Norrbottens kommuner? Vilken personalbemanning omfattas elevhälsan i länets kommuner av? Finns det idag någon samverkan mellan kommunerna gällande elevhälsan, om inte, finns behovet av samverkan? 1.3 Definitioner av begrepp Elevhälsa - innebär förebyggande och hälsofrämjande insatser för att stödja elevers lärande, utveckling och hälsa vilket sker genom medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska åtgärder. Skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens ska vara tillgängliga för samtliga elever. Förutom det ska regelbundna hälsokontroller erbjudas alla elever och de ska kunna få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser (Nationalencyklopedin, nätupplaga, 2011). Samverkan Att gemensamt handla för ett specifikt syfte (Nationalencyklopedin, nätupplaga, 2011). 2. Avgränsningar I samråd med Kommunförbundet Norrbotten har vi valt att avgränsa vår utredning till att genomföra en enkätundersökning med skolhuvudmän ansvariga för elevhälsan i respektive kommun i Norrbotten. Vi har även valt att genomföra intervjuer med fyra personer som praktiskt arbetar med elevhälsan. Denna avgränsning har vi valt för att arbetet inte ska bli allt för stort och ligga inom tidsramen för denna utredning. 3. Skollagen I detta avsnitt tar vi upp delar av den nya skollagen gällande elevhälsan som ligger till grund för vår utredning. Enligt den nya skollagen (2010:800) innebär elevhälsans omfattning följande: 2 kap 25 För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, 2

9 psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 2 st För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Från dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000:19) är namnet på den utredning var begreppet elevhälsa för första gången kom att användas i ett utbildningspolitiskt dokument. Utredningen började redan 1998 efter att regeringens statsråd Ylva Johansson tillkallat en särskild person med uppdraget att kartlägga elevvårdens verksamhet och funktion samt överväga lämpliga åtgärder i syftet att öka verksamhetens kvalitet och effektivitet. År 2001 stod utredningen klar och kom att få ett stort genomslag och påverka skolans arbete med elevers hälsa. Utredningen kom även med tiden, efter ytterligare utredningar och propositioner från regeringen, att leda till att den nya skollagen bildades med skärpta krav på elevhälsan (Center för Skolutveckling, 2010). Skollagen är en så kallad ramlag vilket innebär att den innehåller grundläggande värderingar, principer och riktlinjer. Lagen sätter upp mål men reglerar inte i detalj vad som egentligen skall göras (Nationalencyklopedin, 2011). Detta skänker arbetande inom elevhälsan en större frihet att anpassa sig efter omständigheterna inom den egna instansen. Begreppet tillgång till är ett exempel inom lagen som valts justs för att man ska kunna utgå från de förutsättningar som på den egna skolan råder. Det är kommunens skolhuvudmän som fattar det avgörande beslutet om vilken kompetens och hur mycket personal man utifrån kommunens behov behöver (Skolverket, 2011). Effekterna av en skollag vilken inte reglerar i detalj vad som ska och inte ska göras kan vara till nackdel, ifrågasättas kan om skolornas huvudmän tolkar elevhälsans behov fullständigt objektivt utifrån elevernas behov eller om den ekonomiska faktorn har huvuddelen av inflytandet. Det är upp till varje enskild kommun att avsätta resurser för elevhälsan vilket i sin tur kan leda till stora skillnader kommunerna mellan när det gäller hur bemanningen och ekonomiska resurser inom varje instans inom elevhälsan ser ut. Problematiken blir då att en kommun med bättre ekonomi kan avsätta mer resurser och en kommun som inte har samma ekonomiska möjligheter kan då inte avsätta likvärdiga resurser. För de kommuner där ekonomin är ansträngd kan det vara på så vis att, istället för att arbeta mer förebyggande med elevers hälsa kan det bli på så vis att endast de akuta problemen prioriteras. Vi tror att det 3

10 vore till en fördel om skolagen var mer reglerad i detalj. En reglering där det är mer specificerat hur mycket resurser som är avsedd för varje enskild elev. Troligen skulle det innebära att alla elever skulle få mer likvärdig elevhälsovård oberoende av vilken skola i Sverige de går på. 4. Metod Följande avsnitt beskriver den undersökningsgrupp vilken valts för denna utredning. Vidare beskrivs genomförandet, datainsamlingen, validitet och reliabilitet, samt etiska perspektiv. 4.1 Undersökningsgrupp och urval För en tydlig överblick av elevhälsans organisering och personalbemanning i Norrbotten valde vi att via E-post skicka en enkät till samtliga skolhuvudmän ansvariga för elevhälsan i respektive kommun i Norrbotten. Vi ansåg att de har den främsta kunskapen kring arbetet med elevhälsan i den egna kommunen. Enkäten omfattandes av frågor gällande faktiska data om hur elevhälsan i dagsläget organiseras. För en djupare förståelse av hur elevhälsan fungerar och hur man ser på samverkan mellan de olika instanserna och kommunerna valde vi att även genomföra intervjuer med fyra personer praktiskt arbetande med elevhälsan. För att få en bredd på vårt urval valde vi medvetet ut intervjupersoner med dels en geografisk spridning i fyra olika kommuner men också med skilda befattningsgrader. Tanken var att få ett representativt urval med större spridning för att täcka syftet med en bredare förståelse för hur elevhälsan organiseras och fungerar i Norrbottens kommuner. 4.2 Genomförande Intervjuerna har genomförts utifrån en intervjuguide vilken har tagits fram med utgångspunkt i utredningens syfte med fokus på samverkan. Vi valde att åka iväg till de olika kommunerna en och en för att intervjua, detta för att spara tid eftersom avstånden mellan kommunerna var tidskrävande. Intervjupersonerna var positiva och vi fick snabbt bokat in tider för besök ute på deras arbetsplatser. En av intervjupersonerna avböjde dock i sista stund på grund av tidsbrist och kunde heller inte delta per telefon. Men vi löste det genom att skicka våra intervjufrågor via E-post vilka denne sedan ställde upp och svarade på. Sammantaget visade sig vår metod fungera bra och vi fick många utförliga och givande svar från samtliga intervjuer. Genomförd enkätundersökning har fungerat bra också den och givit oss många användbara svar. En nackdel är den tid det tagit att samla in alla enkäterna men efter flertalet påminnelser fick vi slutligen insamlat enkäter från samtliga kommuner i Norrbotten. 4

11 4.3 Bearbetning av data Efter att vi utfört intervjuerna och enkätundersökningen har vi sammanställt dessa via dels kodning, dels via tabeller och diagram vi själva tagit fram utifrån vårt datamaterial. Dessa har sedan jämförts, analyserats och kunnat ge svar på våra frågeställningar. Vi valde att genomföra sammanställningen kommunvis för att tydligare se skillnader och likheter kommunerna emellan. Resultatet har sedan till viss del jämförts med den nya skollagen för att finna eventuellt bristande överensstämmelser. Skulle vi göra om utredningen idag skulle vi tänka på att vara mer klara över hur de slutliga tabellerna ska se ut innan enkäten formas. Det hade gjort att tabellsammanställningen gått snabbare att genomföra. Vi hade även tänkt på att i enkäten formulera frågan kring elevhälsans personalkostnader på ett annorlunda sätt. De som besvarat enkäten har tolkat den frågan på olika sätt och därav har vi inte kunnat få göra fullständig tabell där alla kommuners personalkostnader finns med. Därför valde vi istället att beräkna genomsnittet av de sex kommuner vilka angivit personalkostnader för att visa genomsnittskostnaden för elevhälsa per elev år 2010 ser ut i Norrbotten samt att ta med två kommuners angivna exempel av hur personalkostnaden årsvis ser ut i dessa två kommuner. Detta har vi gjort för att få en övergripande bild av omfattningen av elevhälsans personalkostnader i kommunerna. 4.4 Validitet och reliabilitet Validitet innebär frånvaro av systematiska fel, det vill säga att intervjuerna och enkäten i det här fallet mäter det som avses att mäta (Esaiasson et al, 2002). I utredningen har vi utformat teman till intervjuguiden och enkäten utifrån den nya skollagen. Att utgå från den nya skollagen har varit ett sätt för oss att säkerställa att vi mäter det som avses att mäta. Metoden att använda intervjuer och enkätundersökning för att undersöka, ge struktur och närma oss syftet med denna utredning har fungerat bra. Reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga fel, det vill säga att en mätning är pålitlig och korrekt utförd (Esaiasson et al, 2002). Vi har utvecklat metod, analys och procedur så utförligt som möjligt för att läsaren själv ska kunna bedöma att reliabiliteten i utredningen är utförd enligt god praxis. 5

12 4.5 Etiska överväganden Intervjuerna har vi genomfört med utgångspunkt i Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (www.codex.vr.se). Informanterna har före intervjuns början blivit informerade om följande riktlinjer: Informationskravet: Informanterna har blivit upplysta (www.codex.vr.se) om att detta är en utredning med syftet att kartlägga elevhälsans organisering och personalbemanning i Norrbottens kommuner samt med syftet att utreda behovet av samverkan mellan kommunerna. Samtyckeskravet: Informanten har efter tillfrågan tagit ställning till om de vill medverka eller inte. De har också blivit informerade att de har rätt till att avbryta sin medverka när helst de önskar utan att konsekvenser uppstår (www.codex.vr.se). Konfidentialitetskravet: Vi har förvarat uppgifterna så att ingen annan har kunnat ta del av dem. Informanterna har blivit informerade om att det endast är vi vilka kommer att ha tillgång till intervjumaterialet. Vid skrivandet av rapporten har materialet kodats så att informanterna förblir anonyma (www.codex.vr.se). Nyttjandekravet: Den information som samlats in kommer vi endast att använda för denna studie (www.codex.vr.se). Enligt vetenskapsrådets rekommendationer har vi även, om intresse finns, erbjudit informanterna att ta del av den slutförda rapporten (www.codex.vr.se). 6

13 5. Resultat Resultatet bygger på vår tolkning av genomförda intervjuer med två skolsköterskor och två skolkuratorer arbetande i kommunerna Piteå, Boden, Älvsbyn och Arvidsjaur samt på de svar vi från skolhuvudmän i samtliga kommuner i Norrbotten samlat in via en enkät. Intervjuresultat och enkätresultat redovisas nedan var för sig. 5.1 Intervjuer Nedan redovisas vårt resultat från genomförda intervjuer. För att bibehålla anonymiteten hos informanterna kommer de fortsättningsvis benämnas med titel skolsköterska 1, skolsköterska 2, kurator Elevhälsan Informanterna upplever i dagsläget att arbetet med elevhälsan inte fungerar optimalt, generellt var alla överens om att fler instanser bör finnas på plats i skolan för att kunna tillgodose elevernas behov på ett bättre plan. Instanserna kuratorer, lärare med specialpedagogisk kompetens, verksamhetschef med flera finns i dagsläget oftast placerade centralt för hela kommunen medan skolläkare och psykologer köps in vid behov. En av de intervjuade skolsköterskor uppgav att denne ofta får agera i rollen av kurator då dessa ofta saknas ute på skolorna, en uppgift vilken bör ligga utanför dennes arbetsområde. Även övriga resurser för att upprätthålla en god elevhälsa upplevs otillräckliga. Tiden är det största problemet, förutom de huvudsakliga arbetsuppgifterna tillkommer ofta andra uppgifter exempelvis vaccinationskontroller, webbansvar och ansvar för kontroll av asylsökande barngrupper, vilket är mycket tidskrävande uppgifter. Jag har en 80 % tjänst där även ett ansvar för skolwebben ingår. Känslan av att barnen blir åsidosatta på grund av tidsbrist finns alltid där Skolsköterska 1 Elevhälsan vid de större skolorna i respektive kommunen fungerar, enligt flera av informanterna, bättre än vid de mindre skolorna ute i byarna. Behovet på de mindre skolorna ute i byarna tillgodoses inte fullt ut och betydligt mer av de olika instansernas tid per vecka ägnas länets större skolor. Jag hinner inte vistas ute bland eleverna så mycket som jag skulle vilja och därför kan jag inte heller komma lika nära alla elever, de gör att man många gånger känner sig otillräcklig kurator 1 7

14 i klassrummet så har utvecklingen gått framåt de senaste åren så som elevassistent, specialpedagoger med mera som hjälp. I "mitt" klassrum har det inte skett någon förändring trots fler vaccinationer samt att tidigare hade man inte hälsosamtal lika utbrett som idag. Trots det så har man inte utökat skolskötersketjänsten utan den är densamma sedan MÅNGA år tillbaka - skolsköterska 2 Flera av informanterna önskar fler utbildningstillfällen för personalen samt möjligheten till att genomföra fler projekt, vilket kräver en ökad budget för elevhälsan i respektive kommun. För en förebyggande elevhälsa pratade en av informanterna, skolkurator, om att hon skulle önska mer tid bland kommunens yngre elever. I dagsläget omfattas kuratorns tid till största delen av äldre elever men hon menar att många av de problem bland äldre hon idag arbetar med kan förebyggas i en lägre ålder. Informanterna önskar också att få arbeta mer i grupp och i samråd med andra i arbetet med förebyggande elevhälsa. Stora delar av arbetet genomförs idag enskilt Samverkan Informanterna är överens om att det finns en god samverkan mellan instanserna inom den egna kommunen. De upplever inte några hinder för samverkan och samarbete. Däremot pekade informanterna på svårigheter rörande samverkan med andra myndigheter, exempelvis socialtjänsten, i och med dess olika syn samt i och med de skilda sekretessgränserna. De påpekade också saknaden av någon vilken kan agera som spindeln i nätet mellan de olika instanserna. En av de intervjuade skolsköterskorna upplevde att det ibland kunde vara så att hon vidarebefordrade en elev till exempelvis kuratorn och omvänt men det fanns aldrig någon som visste om eleven verkligen blev hjälpt, denne hade egentligen ingen aning om eleven verkligen besökt kuratorn och hur det gått i ärendet. Skolsköterskan upplevde att varje ärende stannade vid varje instans och för varje ny instans fick ärendet tas upp på nytt igen vilket upplevdes som ett tungt arbetssätt och gynnade heller inte dessa elever vilka redan hade en problematisk situation. Samtliga informanter upplever en saknad av samverkan med andra kommuner i Norrbotten. Några av informanterna berättade att viss samverkan med närmast närliggande kommun finns 8

15 men inte mer än så. Samtliga informanter var dock överens om att en ökad samverkan bland kommunerna skulle vara bra för att kunna dela erfarenheter med varandra, anordna gemensamma föreläsningar, dela tips och idéer med andra samt kanske utforma gemensamma blanketter och rutiner för att exempelvis underlätta när elever flyttar. Jag tycker att det vore ett steg i rätt riktning med samarbete, att i framtiden börja "hospitera" hos andra på elevhälsan i olika kommuner - skolsköterska 2 9

16 5.2 Enkätundersökning Här redovisas vårt resultat från genomförd enkätundersökning Organisering Nedan följer en sammanfattande tabell över elevhälsan organisering, sammanställd kommun för kommun. Tabell 1: Elevhälsans organisering Kommunvis, Norrbotten Sammanställning av datamaterial, enkäter Samlad ledning el. verksamhetschef elevhälsa Ansvars-person för elevhälsa per skola Har kontinuerliga uppföljningar elevhälsa Anser att de har tillräckliga resurser för god elevhälsa Arbetar aktivt med förebyggande elevhälsa Arjeplog Ja Nej Ja Ja Ja Arvidsjaur Ja Nej Ja Ej uppgett Ja Boden Ja Ja Ja Nej Ja Gällivare Ja Ja Ja Ja Ja Haparanda Ja Ja Nej Ja Ej uppgett Jokkmokk Nej Nej Nej Nej Ja Kalix Ja Nej Ja Nej Ja Kiruna Ja Ja Ja Ej uppgett Ej uppgett Luleå Ja Nej Ja Nej Ja Pajala Nej Nej Ja Nej Ja Piteå Ja Nej Ja Nej Ja Älvsbyn Ja Nej Ja Nej Ja Överkalix Ja Nej Nej Ej uppgett Ja Övertorneå Ja Ja Ja Nej Ja Enkäten visar att det i arbetet med elevhälsan i majoriteten av de undersökta kommunerna i Norrbotten finns en samlad ledning i form av en verksamhetschef. Det är dock mer ovanligt att en särskild person med ansvar för elevhälsan finns vid varje enskild skola, i de kommuner där det förekommer är det rektorn vilken bär ansvaret för att målen för elevhälsan på skolan uppfylls. Hur målen yttrar sig skiljer sig dock mellan kommunerna. Inom vissa kommuner utgör elevhälsans mål en del av skolplanen medan de inom andra utgör en helt egen plan. För att kunna uppfylla målen om en god elevhälsa i den egna kommunen är de tillfrågade överens om att resurserna måste utökas. Enkäten visar att skolpsykologer, fler specialpedagoger och 10

17 skolläkare måste anställas. En av kommunerna pekade dessutom på betydelsen av en samverkan med andra kommuner i arbetet med att uppnå elevhälsans mål. Elevhälsans personalkostnader är varierande från kommun till kommun på grund av skilda elevantal men sett per elev verkar tillsynes personalkostnaderna kommunerna emellan ungefärligt lika. Till exempel Bodens kommun har en personalkostnad per elev på cirka 2800kr per år och Haparanda kommun en kostnad på cirka 2500 kr per år. Genomsnittet av de 6 kommuner vilka angett personalkostnader är cirka 2700 kr per elev och år. Anställningsform för de skilda enheterna arbetande inom elevhälsan är varierande. Nedan visas en tabell över de anställningsformer vilka i dagsläget gäller för hela Norrbotten. Tabell 2: Anställningsform Enheter vilka arbetar med elevhälsan i Norrbottens kommuner, angett i % Sammanställning av datamaterial, enkäter Enheterna lärare med specialpedagogisk kompetens samt skolsköterskor är de två vilka i störst utsträckning idag finns anställda direkt på skola. Skolläkare köps i hela 79 % av länets kommuner in vid behov. I övrigt är resurspool en vanligt förekommande anställningsform för samtliga enheter. 11

18 5.2.2 Samverkan Enkäten visar att det finns en samverkan mellan de olika instanserna i varje kommunen. När det gäller samverkan med andra kommuner är svaren olika, omkring hälften av tillfrågade skolhuvudmän anser en samverkan finns kommunerna mellan inom elevhälsan. En samverkan vilken yttrar sig i akuta fall, inom modellområden exempelvis Norrbus (samverkan kring barn och unga) samt på verksamhetschefsnivå. Majoriteten av kommunerna är dock överens om att en ökad samverkan med andra kommuner i länet vore bra, främst för att kunna dela resurser exempelvis skolpsykologer men även för att utbyta erfarenheter och lära av varandra samt för att driva gemensamma projekt. Nedan följer en sammanfattande tabell rörande samverkan, sammanställd kommun för kommun. Tabell 3: Samverkan Kommunvis, Norrbotten Sammanställning av datamaterial, enkäter Samverkan mellan instanserna inom kommunen Samverkan mellan kommunerna Önskar mer samverkan mellan kommuner Arjeplog Ej uppgett Ej uppgett Ej uppgett Arvidsjaur Ej uppgett Ej uppgett Ej uppgett Boden Ja Ja Ja Gällivare Ja Ja Ja Haparanda Ja Ja Ja Jokkmokk Ja Nej Nej Kalix Ja Ja Nej Kiruna Ej uppgett Ja Ja Luleå Ja Nej Ja Pajala Ja Nej Ja Piteå Ja Ja Nej Älvsbyn Ja Ja Ja Överkalix Ja Ja Ja Övertorneå Ej uppgett Ja Ja 12

19 6. Analys/diskussion Nedan görs en sammanfattande analys/diskussion av det material vilket ovan presenterats med utgångspunkt i de frågeställningar vilka utgör utredningens syfte. 6.1 Elevhälsans organisering och personalbemanning Enligt intervjuade, vilka är praktiskt verksamma inom området, fungerar elevhälsans organisering i Norrbottens kommuner sämre än den bild skolhuvudmän runt om i Norrbotten gett oss. Enligt intervjuade skolsköterskor och skolkuratorer bör fler instanser i större utsträckning finnas på plats i skolan för ett bättre arbete med elevhälsan, detta skulle ge en bättre relation med eleverna. I dagsläget finns flertalet instanser ofta placerade centralt för hela kommunen. Vi tror många elever idag inte söker den hjälp de behöver i lika stor utsträckning vilket de skulle göra ifall instanserna funnits på plats i deras närmiljö skolan. Vi anser därför tillsammans med intervjuade att det är av stor vikt att fler instanser finns på plats bland eleverna. Den rådande organiseringen av elevhälsan innebär enligt tillfrågade skolhuvudmän att alla elever har lika tillgång till elevhälsan. Enligt intervjuade innebär organiseringen att mer tid tillägnas länets större skolor. Att kommunernas skolor ute i byarna ägnas mindre tid kan till viss del förstås, antalet elever är mindre men samtidigt kan inte dessa elever därför styra över de gånger de önskar hjälp från elevhälsans instanser. Ett exempel, om skolkuratorn finns på plats vid en av länets skolor ute i byarna varannan torsdag kan en elev inte förutspå sina känslor och i förväg veta att nästa torsdag kommer han eller hon att må dåligt och behöva prata med skolkuratorn. Det kan då istället vara försent eller problemet kan ha växt sig större än de annars hade behövt bli och eleven får inte den hjälp och förebyggande vård denne egentligen har rätt till. Den bristande personalbemanningen, vilken vår utredning visar på, inom arbetet med elevhälsan har lett till att tidsbrist kommit att bli ett stort problem. Arbetsuppgifterna ökar, tjänsterna blir färre och allt fler instanser köps in vid behov vilket lett till att de instanser vilka finns på plats i skolan många gånger känner stress och otillräcklighet. Ett led i att minska den negativa faktorn enligt de intervjuade är att öka personalbemanningen på skolan men att också infria önskan om att få arbeta mer i grupp, att få bolla tankar, idéer och problem med andra. Stora delar av arbetet idag genomförs enskilt. Att arbeta i grupp har enligt Hammar Chiriac och Hempel (2005) många fördelar. De teorier de presenterar menar att individen genom arbete med andra ges möjlighet till nya erfarenheter, återkoppling till de egna tankarna 13

20 samt möjlighet till kritiskt tänkande genom diskussion med andra. Att arbeta i grupp förändrar många gånger även den enskildas tidigare antaganden och kunskaper. Med förebyggande elevhälsa arbetar Norrbottens kommuner på olika sätt, främst via projekt exempelvis rökfri duo, don t drink and drive med flera. Enligt de intervjuade är det förebyggande arbetet dock otillräckligt, de önskar arbeta med fler projekt samt mer med länets yngre elever. En av de intervjuade skolkuratorerna menar att många av de rådande problemen bland äldre elever idag kan förebyggas redan i tidig ålder. 6.2 Samverkan Tillfrågade skolhuvudmän och intervjuade praktiskt verksamma inom arbetet med elevhälsan är överens om att en samverkan mellan instanserna finns inom den egna kommunen, en samverkan vilken från båda håll upplevs fungera bra utan hinder för samarbete. De intervjuade pekar dock på svårigheter att samarbeta med andra myndigheter i den egna kommunen, främst på grund av de skilda sekretessgränserna. I vår tolkning av de data vi samlat in finner vi skillnader i uppfattning om samverkan och samarbete med andra kommuner runt om i Norrbotten. Majoriteten av tillfrågade skolhuvudmän anser att en samverkan med andra kommuner finns medan praktiskt verksamma pekar på motsatsen. De praktiskt verksamma önskar dessutom i en högre grad ökad samverkan med andra kommuner än tillfrågade skolhuvudmän gör. En samverkan de främst vill ska leda till möjligheten att kunna dela tips och idéer med andra, anordna gemensamma föreläsningar och utbildningstillfällen, dela erfarenheter samt också för att utforma rutiner och blanketter gällande för samtliga instanser av elevhälsan hela Norrbotten. Detta kunde underlätta exempelvis när en elev flyttar. De skolhuvudmän vilka önskar ökad samverkan vill mestadels dela resurser med andra kommuner, och i de flesta fall var det skolpsykologresurser de önskade dela med närliggande kommuner. Vi tror att en samverkan mellan Norrbottens kommuner är bra för både ledning och praktiskt verksamma inom elevhälsan, dels för att forma gemensamma värderingar, normer och uppfattningar kring hur arbetet med elevhälsan ska gå till men också för gemensamma återkopplingen och utvärderingar kring arbetet med elevhälsan. En öppen kommunikation kommunerna emellan anser vi är betydelsefullt för alla inblandade, för att dela tankar och idéer med andra samt för att diskutera eventuell problematik inom arbetet med elevhälsan. Vid en samverkan tror vi det är viktigt att gemensamma överenskommelser görs om hur samverkan ska gå till samt att man ser till vilka gränser sekretessen uppställer i en sådan 14

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

EXAMENSARBETE. Integrerat ledarskap inom hemtjänsten

EXAMENSARBETE. Integrerat ledarskap inom hemtjänsten EXAMENSARBETE 2006:18 HV Integrerat ledarskap inom hemtjänsten Malin Bjärenfall, Johanna Uusitalo Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sociala omsorgsprogrammet Institutionen för

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center Fakulteten för Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Vt 2015 Examensarbete i fritidspedagogik 15 högskolepoäng, grundnivå Läxor och läxhjälp

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

A bstract. The study was supported by a grant from The Swedish Research Council.

A bstract. The study was supported by a grant from The Swedish Research Council. Institutionen för Beteendevetenskap och lärande Forum för organisations- ochh gruppforskning Elevhälsans professioner egna och andras föreställningar Ingrid Hylander FOG RAPPORT NR 70/2011 A bstract This

Läs mer

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du.

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. En kvalitativ studie om äldres upplevelser av ålderdomen utifrån förväntningar, ensamhet, beroende

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society

Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 15 högskolepoäng Digital mobbning Att vara barn i det nya mediasamhället Digital bullying - Being a child in the new media society Sabina

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer