Handlingsplan för näringslivsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för näringslivsutveckling 2007-2011"

Transkript

1 _Endorrin :Layout Sida 1 En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R Handlingsplan för näringslivsutveckling Under hela 2006 genomförde Nuvab tillsammans med bl.a. ett stort antal företagsrepresentanter ett omfattande arbete där man i grupper arbetade fram synpunkter och idéer för att utveckla näringslivet i kommunen. Arbetet mynnade ut i en Handlingsplan. Nuvabs styrelse godkände i december planen och den skickades även vidare till Vetlanda kommun för att få en politisk respons och förhoppningsvis ett godkännande så att även de frågor som kommunen hanterar blir prioriterade. Nuvab kommer under sommaren att ta fram ett underlag så att man lättare kan följa det arbete som pågår. Bland de insatser där Nuvab är ansvarig/delaktig kan vi nämna följande aktiviteter som genomförts: Stimulera nyföretagandet Arbeta för nyetableringar Öka antalet tjänsteföretag i kommunen Arbeta för att stärka företagsklimatet Stimulera affärsutveckling Ökad marknadsföring av näringslivet Stimulera IT-användningen och dess affärsnytta Säkrare elförsörjning Ökad samverkan med grundskolan Utökat utbud av högskole- och KY-utbildningar Rekryteringsaktiviteter Kompetensutveckling Nuvab har genomfört en Starta eget-utbildning Nuvab ansvarar för register över lediga lokaler. Samarbetar med Location Scandinavia kring utländska förfrågningar. Samarbetar med kommunen i etableringsfrågor Nuvab arbetar för att bjuda in nationella tjänsteföretag och då presentera kommunen och dess näringsliv Skapa mötesplatser för företagare, politiker och tjänstemän Frukostmöten Seminarier Näringslivsgala. Nuvabs roll som Företagslots innebär en kontinuerlig dialog med företag och kommun Nätverk för kompetens- och erfarenhetsutbyte Tematräffar. m.m. Tidningen En dörr in. En näringslivspresentation på DVD har tagits fram. Nuvab har startat projekt Affärsnyttig IT med kostnadsfri rådgivning till alla företag Nuvab har genomfört en öppen informations- och diskussionsträff med el- och telebolagen Nuvab driver projekt Länken, som bl.a. initierat utbildningen Företagsamt lärande för ett stort antal grundskolelärare. I utbildningen/pedagogiken ingår kontinuerliga kontakter med arbetslivet Nuvab deltar i Avena Lärcentrums Idé- och utvecklingsgrupp Nuvab har initierat och genomfört en rekryteringsresa till Kristianstad Nuvab genomför kontinuerligt kompetensutveckling, baserat på näringslivets behov Skapa Walk of fame Invigning av Vetlandas kändisplats sker i samband med Vetlandadagarna i september 2007 Utveckla nöjeslivet för alla åldrar Kontakter/samtal pågår Sommartorsdagar Genomförs den 28 juni och 5 juli 2007 Missa inte Sommartorsdagar - 28 juni och 5 juli Allsång på Torget! Program/allsångshäfte köper du genom Johanna Donker, Svensk Handel Blickpunkt Vetlanda, tfn eller UR INNEHÅLLET: DIALOG EFTER STORMEN PER ÅRETS NÄRINGSLIVSGALA RENATA CHLUMSKA TJÄNSTEFÖRETAG TILL VETLANDA

2 _Endorrin :Layout Sida 2 Dialog viktig efter stormen Per Nuvab, i samverkan med LRF och Höglandets Räddningstjänstförbund, anordnade tisdagen den 24 april en informationsträff om stormen Pers effekter och hur planeringen ser ut för att vi inte ska få samma effekter i näringslivet vid nästa storm. Inbjudna gäster var representanter för E.ON, Telia och Telenor. Det framkom att samtliga aktörer lärt sig mycket av stormarna Gudrun och Per och att ett omfattande arbete pågår och planeras för att stå bättre förberedda vid kommande stormar. Samtliga aktörer poängterade att man är mycket lyhörda och efterfrågar den dialog som Nuvab bjöd in till. Kvällen inleddes av Börje Cronvall, Nuvab, som redogjorde för bakgrunden till Nuvabs initiativ samt presenterade svaren på den enkät som skickades ut till 150 företag på landsbygden några veckor efter stormen. Många företag hade drabbats hårt och de ekonomiska konsekvenserna kunde i några fall skrivas till sexsiffriga belopp och bortfallet av produktionstimmar uppgick i något fall till över 200 timmar. Många påtalade också problemet med korta elavbrott som vållar stora skador. Bristen på telekommunikationer har också vållat stora problem för många företag. Maria Gromer, Höglandets Räddningstjänstförbund, gav en samlad bild av hur framför allt kommunens verksamheter drabbats. Totalt var abonnenter utan ström på söndag eftermiddagen. Utan ström var då även äldreboendet i Österliden, Österäng, Näverbyn och i Nye. Maria nämnde även att 149 av 500 trygghetslarm var ur funktion när telefonin delvis slogs ut. Conny Svensson och Henrik Staffansson, E.ON, informerade bl.a. om de lärdomar man dragit efter stormen Gudrun och om det Krafttagsprojekt man startat som en följd av stormen. I projektet ska km luftledningar ersättas med jordkabel eller isolerad luftledning. Under år 2005 och 2006 har 262 km åtgärdats, till en kostnad av 81,7 Mkr i Vetlanda kommun. Under år 2007 kommer 89 km, till en kostnad av 29,5 Mkr att iordningställas. Ett antal pågående projekt redovisades och för år 2008 planeras åtgärder för följande luftledningar: Repperda-Lindås, Ekenässjön-Ulriksdal, Lammåsa-Åkershult, Pauliström-Knivshult samt Pauliström- Karlstorp. Conny Svensson betonade att man eftersträvar en bra dialog med alla kunder, bl.a. kommuner och företag. Maria Gromer informerade om stormens verkningar på den kommunala verksamheten. Kommunen hade störningar i vattenproduktionen och reservkraft placerades därför ut på söndagen. Strömförsörjningen saknades i flera skolor varför undervisningen ställdes in. Kommunens växel öppnades upp några timmar under söndagen och kommunens krisgrupp samlades tidigt på måndagen. På onsdagen påbörjades en kartläggning av drabbade över 70 år och barnfamiljer med barn under 3 år. Stig-Erik Karlsson, LRF, berättade att man som mjölkproducent har ett krav på sig att ha reservkraft. Det största problemet är därför telekommunikationerna. T.ex. fungerade inte mjölkrobotarnas larmsystem, som körs via mobilnätet. Reservkraftverken är inte konstruerade för att köras kontinuerligt och faller därför ofta efter dagars drift. Mikael Nieminen, Telia Sonera, berättade att man vid årsskiftet 2006/07 hade 99% av nätet klart efter stormen Gudrun. I den stormen berördes stationsområden och i stormen Per var stationsområden berörda. Efter stormen Per prioriterade man mobilnätet och GSM var i ett normalläge efter 4 dagar. Man räknar med att hela återuppbyggnaden efter Per ska vara klar i oktober i år. Stefan Nilsson, Telenor, beskrev de problem man haft efter stormen. Det var de långa elavbrotten, problemet med framkomligheten vid ovädret samt bristen på bränsle. Efter stormen Per hade man 120 reservkraftverk igång och dessa skulle tankas två gånger per dag. Stefan gav ett tips att man kan använda SIM-kort från utlandet. Dessa är ej knutna till en operatör, finns det något nät som fungerar så används det. Som avslutning på kvällen fick deltagarna ställa frågor till el- och telerepresentanterna. Sivert Augustsson, Augustssons Beslagsindustri AB, ville t.ex. ha en kontaktperson hos E.ON för att snabbare få svar på problemens omfattning. Bernt-Åke Hagert, Uniglas AB, har haft problem med korta strömavbrott vilka osakat stora skador i produktionen. E.ON berättade att man hittat ett fel i Pauliström och att detta nu är åtgärdat. Rolf Jonsson, Vetlanda kommuns landsbygdsutvecklare, ställde krav på en ökad samordning mellan operatörerna och att man i ökad omfattning nyttjar de resurser som finns ute på landsbygden. 2

3 _Endorrin :Layout Sida 3 Svenskt Näringslivs undersökning om det lokala företagsklimatet I början av maj presenterade Svenskt näringsliv rankinglistan över företagsklimatet i landets 290 kommuner. Vetlanda hade förbättrat sin position om hamnade på plats 72, en förbättring med 21 placeringar. Framför allt är det attityderna till företagandet som förbättrats markant, se nedan. Frågeställning Ranking 2007 Ranking 2006 Allmänhetens attityder till företagande Kommunpolitikernas attityder till företagande Kommunala tjänstemäns attityder till företagande Medias attityder till företagande Skolans attityder till företagande Kommunens service till företagen har gjort ett kraftigt lyft från plats 105 till plats 21. Även det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen är bra. I år hamnar kommunen på plats 33, jämfört med plats 69 föregående år. De faktorer som främst drar ner den totala rankingen är Tillgången på kompetent arbetskraft (265), Nyföretagandet (219) samt Teleoch IT-nät (207). Även i bedömningarna av Vägnät, tåg- och flygförbindelser samt Högre utbildningsnivå hamnar Vetlanda långt ner i båda fallen på 192 plats. Kommunens upphandlingar I Svenskt Näringslivs undersökningar av det lokala företagsklimatet ingår frågor om kommunens upphandlingar och konkurrens från kommunens verksamheter. När det gäller frågan Kommunens upphandling hamnar vi på plats 30, med det relativt låga betyget 3,18. På en 6-gradig skala motsvarar betyget 3 godtagbart och betyget 4 är bra. Här ger 29 % ett positivt betyg och 19 % ett dåligt betyg. På frågan hur näringslivet ser på Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen så hamnar Vetlanda på plats 137 av 290 kommuner. Vetlanda får här medelbetyget 3, % ger kommunen ett positivt betyg (4-6) och 18 % ett dåligt betyg (1-2). Den senare placeringen är inte tillfredställande. Hör av dig till Nuvab så vi får ta del av dina erfarenheter. Vi framför näringslivets idéer och synpunkter till kommunen med målsättningen att förbättra näringslivets förutsättningar. Starthjälp för företag som etablerar sig utomlands Är du på väg att etablera ditt företag utomlands? Då kan du få starthjälp på upp till kronor. Nutek erbjuder företag möjligheten att söka stöd för kunskapsöverföring och utrustning vid etablering i några av Sidas samarbetsländer. Erbjudandet ska främja tillväxten av uthålliga, lönsamma och produktiva företag i dessa länder. Stödet ges i form av ett lån som avskrivs till 100 procent vid genomfört och godkänt projekt. Maxbeloppen är kronor för kunskapsöverföring och för utrustning. Stödet får motsvara max 40 procent av den totala projektkostnaden. För att få stöd måste det svenska företaget samarbeta med ett lokalt företag. Det lokala företaget kan vara fristående eller ägas helt eller delvis av det svenska företaget. Start-programmen omfattar länder i Afrika, Asien, Latinamerika samt Öst och Centraleuropa och genomförs av Nutek på uppdrag av Sida. Urvalet av länder uppdateras årligen av Sida. Vad krävs för att kunna söka stöd? Det svenska företaget får ha maximalt 249 anställda. Årsomsättning får vara högst 50 miljoner euro. Företaget får inte ha betalningsanmärkningar. För mer information se Vetlanda kommun har godkänt Handlingsplanen När Nuvab förde fram idén att ta fram en handlingsplan för hur Vetlanda skulle kunna stärka förutsättningarna för näringslivet i kommunen, tyckte jag detta var en utmärkt idé. Det brett upplagda arbetssättet, med många inblandade personer som arbetat igenom olika ämnesområden, tycker jag är imponerade och borgar för att programmets innehåll är väl underbyggt. En och annan höjer ögonbrynen när ett program för näringslivet behandlar frågor som gågator och nöjesliv. Jag tycker just detta är planens styrka, att man sett brett på vilka behov som finns. Utan en väl fungerande och attraktiv kommun blir rekryteringsmöjligheterna betydligt mindre och företagen får långsiktigt problem med att anställa den personal man behöver. Planen utmynnar i ett stort antal konkreta förslag som berör olika ansvariga myndigheter, företag eller organisationer. Kan vi bibehålla den känsla som präglade framställandet av planen, innebär det att ansvariga för att genomföra de olika förslagen tar förslagen som en utmaning och arbetar för att genomföra dessa. Kommunstyrelsen beslutade i april att godkänna planen och överlämna den till nämnderna med uppmaningen att efter bästa förmåga och med tillgängliga resurser uppfylla planens ambitioner. Jag hoppas på en fortsatt bra dialog med andra parter för att vi tillsammans i Vetlanda ska bli en allt bättre kommun för näringslivet att utvecklas i. Göran Lindell 3

4 _Endorrin :Layout Sida 4 Festligt och fullsatt på årets NäringslivsGala Den 24 maj anordnades Årets Näringslivsgala i Vetlanda. Det var en uppsjö av företagare som tillsammans med sina respektive njöt av en helkväll i SAPA-restaurangen. Under kvällen bjöds gästerna på trubadurunderhållning, intervjuer, stor buffé, mingel och musikalisk underhållning på hög nivå av Håkan Berg och Mikael Svahn. Galan arrangerades som tidigare år av Nuvab, Svensk Handel Blickpunkt Vetlanda, Företagarna, Vetlanda kommun, Vetlanda NyföretagarCentrum och Småföretagarna. Under kvällen offentliggjordes namnen på årets Näringslivspristagare. Vinnarna hyllades med priser, diplom, blommor och naturligtvis åhörarnas jubel. Följande pristagare korades: Årets Företagare 2006 Företagarnas pris tilldelades Lena Franson, B Q Travel / Vetlanda resebyrå. Motivering: I en mycket konkurrensutsatt bransch med bl.a. alla Internettjänster har Lena Franson, tack vare gott entreprenörskap, en småländsk envishet och stor entusiasm, skapat ett vinnande team med en serviceinriktad och målmedveten personal som tillsammans stärkt och utvecklat företaget B Q Travel / Vetlanda Resebyrå AB. Lenas glädje, generositet och engagemang för resandet inspirerar både företagskunder och privatpersoner. Årets Nyföretagare Vetlanda Nyföretagarcentrums pris tilldelades Ola Karlsson, Reseaxet i Vetlanda AB. Motivering: Reseaxet i Vetlanda AB är ett företag där service genomsyrar verksamheten. Företagets framgångsfaktor är ett genuint intresse med kunden i fokus där personliga relationer är viktiga. Ägarens långa erfarenhet inom persontrafik och inom resebranschen, i detta unga företag, skapar förtroende och ger förutsättningar till en fortsatt positiv utveckling i framtiden. Årets Nyföretagare Ola Karlsson uppvaktas av Vetlanda NyföretagarCentrums AnnKatrin Karlberg och Göran Haraldsson. Årets Butik 2007 Svensk Handel Blickpunkt Vetlandas pris tilldelades Gretas Blommor AB. Motivering: I tre generationer har man med sin kontinuitet och professionalitet kunnat hålla en stark kundkrets och klarat den hårda konkurrensen i branschen. I en tid då trenden åter går mot det personliga bemötandet och inspirerande upplevelser har detta företag fått en plats i många Vetlandabors hjärtan. Allt detta kommer till uttryck i en härlig och attraktiv miljö. Årets Företagare Lena Franson flankeras av Företagarnas representanter Stefan Hilmersson och regionchef Frida Boklund. Ägarna till Gretas Blommor AB, Kenneth Johansson, Dennis Schill och Therese Nyman, fick sina pris av Johanna Donker och Clas Frisk, Svensk Handel Blickpunkt Vetlanda. 4

5 _Endorrin :Layout Sida 5 5

6 _Endorrin :Layout Sida 6 Nyval till Nuvabs styrelse Vid Nuvabs bolagsstämma torsdagen den 19 april fick styrelsen två nya ordinarie ledamöter, Patrick Strömberg och Michael Petersson, efter avgående Hans Berglund och Leif Grufman som båda avböjt omval. Styrelsen har därmed följande sammansättning: AnnKatrin Karlberg, Proskama AB, ordförande, Jimmy Nilsson, Vetlanda Gjuteri AB, Göran Lindell, Vetlanda kommun, Lennart Eriksson, Kuusakoski i Sverige AB, Anders Thörn, AT konsult, Patrick Strömberg, Sapa Komponenter AB och Michael Peterson, Kvillsfors Fönster AB. Även två nya styrelsesuppleanter valdes in. Utöver Peter Josephson, MP bolagen Industri AB som omvaldes, är Klas Håkansson, Vetlanda kommun och Elisabeth Jakobsson, Metsä Tissue AB nya styrelsesuppleanter. Bolagsstämman hölls på STT Svensk Tågteknik AB och deltagarna fick efter stämman en mycket intressant genomgång av STT av Stellan Hagman och Monica Wennerholm. Tematräff - Vinnande kommunikation Nuvab inbjuder, tillsammans med ALMI Företagspartner Jönköping AB och EU Mål 2 Södra, till ett föredrag med en av Sveriges mest populära och lysande föredragshållare PG Wettsjö. PG Wettsjö har under de senaste 18 åren arbetat i svenskt näringsliv som coach, konsult och föredragshållare. PG har bl.a. utvecklat flera omtalade försäljningsstrategier. Dessa strategier är i dag en grundplåt, inte bara i flera av landets ledande säljorganisationer, utan även på några av landets högskoleutbildningar där han även föreläser kontinuerligt. Du är välkommen till en oförglömlig föreläsning med många lärdomar och skratt. Innehåll: Orsaker till att vi brister Vad kostar dålig kommunikation/service Inre och yttre fokus, Självförtroende Vanor, värderingar och kultur samt Vinnande kommunikation. Tid: Onsdagen den 17 oktober, kl Plats: Futurum, Njudungsgymnasiet Pris: 200 kr + moms/deltagare Tematräff om arbetsrätt Nuvab inbjuder i samarbete med Företagarna till en informationsträff om arbetsrätt. Håkan Unbäck berättar bl.a. om de nyheter och regler som träder i kraft 1 juli Vilka anställningsformer finns och vilka regler gäller? Vilka tidsbegränsade anställningsformer försvinner m.m.? Tid: Onsdagen den 3 oktober, kl Plats: Futurum, Njudungs Gymnasiet Pris: 50 kr + moms/deltagare Välkomna! Anmälan till tematräffarna till: Nuvab på tfn eller 6 Nu kan Vetlanda lösa personalbehov med studenter som arbetskraft Academic Work, Sveriges största rekryterings- och bemanningsföretag för högskolestudenter, har nyligen öppnat kontor i Jönköping. Det betyder att företagen i Vetlanda nu har möjlighet att hyra studenter och nyexaminerade för att klara alltifrån tillfälliga arbetsanhopningar till rekryteringar. Näringslivet i regionen växer så det knakar och behovet av arbetskraft är stort. Trots att vi precis har etablerat oss är det redan många företag som har hört av sig. Vi kan erbjuda kompetens inom t ex it, ekonomi, administration och marknadsföring, säger David Barmé kontorschef på Academic Work i Jönköping. Fördelarna med att hyra in studenter är många. Som företagare får man tillgång till motiverad och kvalificerad arbetskraft och skapar samtidigt en flexibel organisation vilket bidrar till ökad effektivitet. Att hyra in en student eller nyexaminerad på hel- eller deltid är också ett sätt att testa en person inför en rekrytering. Det är en winwin-lösning för alla parter, säger David Barmé. Efterfrågan på studenter och unga akademiker ökar i hela Sverige. Academic Work har hittills i år förmedlat nära jobb, en ökning med 121 procent jämfört med första kvartalet i fjol. Sedan starten 1998 har Academic Work toppnoterats på en rad tillväxtlistor. Enligt Arhens-listan är man Sveriges tredje snabbast växande företag. För mer information eller möte kontakta gärna: David Barmé, Mobil: , E-post:

7 _Endorrin :Layout Sida 7 Att nå sina mål med Renata Chlumska Torsdagen den 12 april anordnade Nuvab en tematräff med Renata Chlumska som föreläsare. Att nå sina mål och att våga satsa och utmana sig själv var temat för kvällen och Renata gav i ord och bild åhörarna en inblick i de fantastiska äventyr hon varit med om och de mål hon uppnått. - Det handlar inte om att vara en supermänniska, utan om vilken inställning man har, om att våga satsa och vilja tillräckligt mycket för att nå sina mål och uppfylla sina drömmar. Renata berättade att hon är född och uppvuxen i Malmö. Det kan tyckas underligt att hon redan som 25-åring besteg världens högsta berg. Men vägen dit var verken självklar eller kort utan har formats genom åren. Ett intresse för friluftsliv, resor och fysiska utmaningar har dock alltid funnits där och redan tidigt provade hon på olika sporter, allt från dans till simhoppning, ridning, sportdykning, kampsport, badminton, tävlingscykling för att nämna några. Av detta lärde hon sig bl.a. att inte vara rädd för att prova nya saker och att det kan vara en styrka att veta vad man är mindre bra på! Som liten flicka reste hon och familjen väldigt mycket och då var det tältsemester som gällde. De skumpade runt i sin lilla bil i Europa, tog dagen som den kom, improviserade och gjorde det bästa av de situationer som uppstod. Det var då hon lärde sig att leva efter mottot att Se möjligheterna och att ta dagen som den kommer. Sommaren 1995 började hon en klätterkurs under ledning av Göran Kropp. Hon märkte snabbt att det var en omväxlande aktivitet som erbjöd både fysisk och mental utmaning, kamratskap samt friluftsliv. Året därpå åkte hon till Nepal och Himalaya och följande fyra åren satsades på träning, förberedelser för att skaffa sig erfarenheter inför livets då största utmaning. Den 5 maj 1999 förverkligades drömmen och Renata Chlumska lyckades som första svenska nå toppen på världens högsta berg, Mount Everest. Hösten 2002 stod hon plötsligt inför en helt annan slags utmaning när Göran Kropp förolyckades under en klättring utanför Seattle i USA. En utmaning som även den på sitt sätt handlar om överlevnad, djupa dalar och långa uppförsbackar. - Vare sig det gäller bergsklättring eller annan idrott, karriär eller fritid och inte minst inom företagsvärlden så är verktygen för att uppnå målen snarlika, säger Renata. Vikten av bra medarbetare, kommunikation, öppenhet, att kunna hantera förändringar, möten med det oväntade och att ha realistiska mål är bara några av ingredienserna till att kunna förverkliga sina idéer. Merparten av kvällens bilder och berättelse handlade om Renatas senaste projekt som avslutades den 15 september Då hade hon, helt av egen kraft, rundat USA. En färd som varade 439 dagar. Renata hade då färdats i kajak och på cykel genom öken och floder, över berg och hav! Den längsta dygnsetappen som hon hade var 28 timmars paddling! En ofattbar prestation i med och motgång, men där målet nåddes. Som avslutning på kvällen fick deltagarna ställa frågor till Renata och här fanns frågor som rörde allt från trygghet under resan till tänkbara framtida mål. Nyheter - utbildningar! Till hösten kommer vi att erbjuda många av de populära kurser som vi kört under våren, MEN vi har också en hel del nyheter. Pedagogiska verktyg målgrupp internutbildare Grundkurs i Hydraulik Engelska för tekniker och vi kör även affärsengelska vid behov Heta Arbeten Traversförarutbildning Mobila arbetsplattformar El-certificering (avd C och påbyggnad till Arbete med spänning samt Nya installation- och utförandeföreskrifter) Det finns idag och tillkommer även under sommaren nya regler och lagkrav på ett antal av ovan nämnda utbildningar. Nu har ni möjlighet att uppdatera och utbilda era medarbetare. Renata Chlumska berättade och visade bilder från flera av sina äventyrsresor. Hela vårt kursprogram hittar ni på vår hemsida och det går också bra att höra av sig till oss så kan vi skicka programmet till er. 7

8 _Endorrin :Layout Sida 8 Avsändare: GRUPPREKLAM TILL FÖRETAG Everything that can be invented has been invented. Lasarettsgatan 11, Vetlanda , Källa: Charles H. Duell, Commissioner, U.S. Patent Office, 1899 Nytt tjänsteföretag till Vetlanda Med över 10 års erfarenhet och med hjärtat i Vetlanda, öppnar nu Görgen Edefors en filial i Vetlanda. Görgen Edefors driver Edefors Marketing AB, med verksamheter i Jönköping och Uppsala. Bland deras kunder finns bland annat Eniro, TDC Förlag, EDSA, med varumärken som DinDel, GulaSidorna, FöretagsFakta, Lokaldelen och Torget.se. Tillsammans med bröderna Roger och Magnus Bengtsson etablerar sig nu bolaget i Vetlanda. - Det känns verkligen roligt att starta upp i Vetlanda, säger Görgen. Vetlanda har en speciell plats i hjärtat hos oss och både jag och Magnus bori kommunen, fortsätter Görgen. Magnus kommer att gå in som Platschef och ansvarar för Vetlanda filialen. - Vi har under åren främst arbetat med vägledande media men kommer nu att ytterligare bredda och öka vårt tjänsteutbud. Edefors utför försäljningsuppdrag, marknadsundersökningar men erbjuder också telefonpassning, kundtjänstuppdrag, besöksbokningar m.m. - Vi har till största del haft företag som målgrupp, men på uppdrag av bl.a. Villaägaranas riksförbund, vänder vi oss nu även mot konsumentsidan. Företaget har bl.a.fått hjälp av Nuvab att hitta lokaler och öppnar den 1 augusti på Storgatan 4 i centrala Vetlanda. Rektrytering och utbildning pågår och i Vetlanda kommer ca 15 personer att arbeta. - Att skapa förutsättningar för människor att utvecklas och blomma upp, är ett av det allra trevligaste i vårt arbete säger Roger Bengtsson, försäljningschef. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats där människor trivs. - Hög klass och arbeta proffisionellt är viktigt, säger Görgen. För oss är det väsentligt att arbeta med kända och etablerade varumärke och företag. Att få människor att blomma upp och vara en attraktiv arbetasplats är viktigt för oss, säger Roger Bengtsson, Magnus Bengtsson och Görgen Edefors. Nytt medlemsföretag Anders Englund PRINFO BERGS VETLANDA Vill du också bli medlem? Kontakta oss på NUVAB Anita och Anders Englund driver jordbruk, har köttdjur- och avelsuppfödning samt skogsentreprenader. Försäljning av markberedning, plantor, planteringsuppdrag, efterbehandling och röjning.

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 23 24 28 17 12 18 12 17 12 1-5 anställda 51 52 56 46 42

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 19 november kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Ranking av företagsklimatet 2015 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vår definition av företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder,

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision!

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Härmed inbjuds du som medlem i Glasbranschföreningen till höstens Glasdagar vilka arrangeras under oktober och november månad. I år arrangeras

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Tatiana Butovitsch Temm

Tatiana Butovitsch Temm Sida 1 (5) Tatiana Butovitsch Temm Om du möter kvinnor förväntningar, överträffar du mäns. Om kvinnan som kund. Innovation börjar med kundkunskap Lyckade PR-projekt kräver mod och timing Kvinnor är den

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Nyhetsbrev från NyföretagarCentrum nr 1 FEBRUARI 2010 o Kostnadsfria seminarier o Kurser (inte kostnadsfria) o Botvidia - Affärsnätverk för kvinnor i Botkyrka-Huddinge o Näringslivsdagar 9-11 feb i Södertälje

Läs mer

Företagsklimatet i Jönköpings kommun 2015

Företagsklimatet i Jönköpings kommun 2015 Företagsklimatet i s kommun 0 Fakta Intervjuperiod januari-april 0 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal svar i s kommun från

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Hammarö Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009 Välkomna till IBAB:s Nyhetsbrev. I detta nummer presenterar vi de tre nya cheferna på ESPIRA Tillväxtcenter, PROTEKO:S projekt Friskare Arbetsliv i Sjuhärad samt en presentation av IBAB:s marknadsundersökning.

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Elavbrotten skapar stora problem för företag. Att nå sina mål och att våga satsa och utmana sig själv

Elavbrotten skapar stora problem för företag. Att nå sina mål och att våga satsa och utmana sig själv En dörr in I N F O R M AT I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R A N N U V A B N R 1 2 0 0 7 Nuvab inbjuder till Näringslivsträff med Renata Chlumska Att nå sina mål och att våga satsa

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Projektplan för Ferie Företagarna

Projektplan för Ferie Företagarna 1. Projektnamn Ferie Företagarna 2. Projektidé Att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap genom att starta och driva ett företag som sommarjobb. Hjälpa deltagarna med en resursfördelning

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner. DIN IT VISION MED ELEVPC OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.se/elevpc Varför ElevPC? En omfattande undersökning av europeiska studier kring

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Tillväxt Vetlanda arbetsläget 2011 08 25

Tillväxt Vetlanda arbetsläget 2011 08 25 Tillväxt Vetlanda arbetsläget 2011 08 25 KICK OFF! Dagens program 12.00 12.45 Samling och lätt förtäring 12.45 13.30 Lyckad stadskärneutveckling i Borås, Helena Ransjö Alcenius 13.30 14.50 Redovisning

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer