Handlingsplan för näringslivsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för näringslivsutveckling 2007-2011"

Transkript

1 _Endorrin :Layout Sida 1 En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R Handlingsplan för näringslivsutveckling Under hela 2006 genomförde Nuvab tillsammans med bl.a. ett stort antal företagsrepresentanter ett omfattande arbete där man i grupper arbetade fram synpunkter och idéer för att utveckla näringslivet i kommunen. Arbetet mynnade ut i en Handlingsplan. Nuvabs styrelse godkände i december planen och den skickades även vidare till Vetlanda kommun för att få en politisk respons och förhoppningsvis ett godkännande så att även de frågor som kommunen hanterar blir prioriterade. Nuvab kommer under sommaren att ta fram ett underlag så att man lättare kan följa det arbete som pågår. Bland de insatser där Nuvab är ansvarig/delaktig kan vi nämna följande aktiviteter som genomförts: Stimulera nyföretagandet Arbeta för nyetableringar Öka antalet tjänsteföretag i kommunen Arbeta för att stärka företagsklimatet Stimulera affärsutveckling Ökad marknadsföring av näringslivet Stimulera IT-användningen och dess affärsnytta Säkrare elförsörjning Ökad samverkan med grundskolan Utökat utbud av högskole- och KY-utbildningar Rekryteringsaktiviteter Kompetensutveckling Nuvab har genomfört en Starta eget-utbildning Nuvab ansvarar för register över lediga lokaler. Samarbetar med Location Scandinavia kring utländska förfrågningar. Samarbetar med kommunen i etableringsfrågor Nuvab arbetar för att bjuda in nationella tjänsteföretag och då presentera kommunen och dess näringsliv Skapa mötesplatser för företagare, politiker och tjänstemän Frukostmöten Seminarier Näringslivsgala. Nuvabs roll som Företagslots innebär en kontinuerlig dialog med företag och kommun Nätverk för kompetens- och erfarenhetsutbyte Tematräffar. m.m. Tidningen En dörr in. En näringslivspresentation på DVD har tagits fram. Nuvab har startat projekt Affärsnyttig IT med kostnadsfri rådgivning till alla företag Nuvab har genomfört en öppen informations- och diskussionsträff med el- och telebolagen Nuvab driver projekt Länken, som bl.a. initierat utbildningen Företagsamt lärande för ett stort antal grundskolelärare. I utbildningen/pedagogiken ingår kontinuerliga kontakter med arbetslivet Nuvab deltar i Avena Lärcentrums Idé- och utvecklingsgrupp Nuvab har initierat och genomfört en rekryteringsresa till Kristianstad Nuvab genomför kontinuerligt kompetensutveckling, baserat på näringslivets behov Skapa Walk of fame Invigning av Vetlandas kändisplats sker i samband med Vetlandadagarna i september 2007 Utveckla nöjeslivet för alla åldrar Kontakter/samtal pågår Sommartorsdagar Genomförs den 28 juni och 5 juli 2007 Missa inte Sommartorsdagar - 28 juni och 5 juli Allsång på Torget! Program/allsångshäfte köper du genom Johanna Donker, Svensk Handel Blickpunkt Vetlanda, tfn eller UR INNEHÅLLET: DIALOG EFTER STORMEN PER ÅRETS NÄRINGSLIVSGALA RENATA CHLUMSKA TJÄNSTEFÖRETAG TILL VETLANDA

2 _Endorrin :Layout Sida 2 Dialog viktig efter stormen Per Nuvab, i samverkan med LRF och Höglandets Räddningstjänstförbund, anordnade tisdagen den 24 april en informationsträff om stormen Pers effekter och hur planeringen ser ut för att vi inte ska få samma effekter i näringslivet vid nästa storm. Inbjudna gäster var representanter för E.ON, Telia och Telenor. Det framkom att samtliga aktörer lärt sig mycket av stormarna Gudrun och Per och att ett omfattande arbete pågår och planeras för att stå bättre förberedda vid kommande stormar. Samtliga aktörer poängterade att man är mycket lyhörda och efterfrågar den dialog som Nuvab bjöd in till. Kvällen inleddes av Börje Cronvall, Nuvab, som redogjorde för bakgrunden till Nuvabs initiativ samt presenterade svaren på den enkät som skickades ut till 150 företag på landsbygden några veckor efter stormen. Många företag hade drabbats hårt och de ekonomiska konsekvenserna kunde i några fall skrivas till sexsiffriga belopp och bortfallet av produktionstimmar uppgick i något fall till över 200 timmar. Många påtalade också problemet med korta elavbrott som vållar stora skador. Bristen på telekommunikationer har också vållat stora problem för många företag. Maria Gromer, Höglandets Räddningstjänstförbund, gav en samlad bild av hur framför allt kommunens verksamheter drabbats. Totalt var abonnenter utan ström på söndag eftermiddagen. Utan ström var då även äldreboendet i Österliden, Österäng, Näverbyn och i Nye. Maria nämnde även att 149 av 500 trygghetslarm var ur funktion när telefonin delvis slogs ut. Conny Svensson och Henrik Staffansson, E.ON, informerade bl.a. om de lärdomar man dragit efter stormen Gudrun och om det Krafttagsprojekt man startat som en följd av stormen. I projektet ska km luftledningar ersättas med jordkabel eller isolerad luftledning. Under år 2005 och 2006 har 262 km åtgärdats, till en kostnad av 81,7 Mkr i Vetlanda kommun. Under år 2007 kommer 89 km, till en kostnad av 29,5 Mkr att iordningställas. Ett antal pågående projekt redovisades och för år 2008 planeras åtgärder för följande luftledningar: Repperda-Lindås, Ekenässjön-Ulriksdal, Lammåsa-Åkershult, Pauliström-Knivshult samt Pauliström- Karlstorp. Conny Svensson betonade att man eftersträvar en bra dialog med alla kunder, bl.a. kommuner och företag. Maria Gromer informerade om stormens verkningar på den kommunala verksamheten. Kommunen hade störningar i vattenproduktionen och reservkraft placerades därför ut på söndagen. Strömförsörjningen saknades i flera skolor varför undervisningen ställdes in. Kommunens växel öppnades upp några timmar under söndagen och kommunens krisgrupp samlades tidigt på måndagen. På onsdagen påbörjades en kartläggning av drabbade över 70 år och barnfamiljer med barn under 3 år. Stig-Erik Karlsson, LRF, berättade att man som mjölkproducent har ett krav på sig att ha reservkraft. Det största problemet är därför telekommunikationerna. T.ex. fungerade inte mjölkrobotarnas larmsystem, som körs via mobilnätet. Reservkraftverken är inte konstruerade för att köras kontinuerligt och faller därför ofta efter dagars drift. Mikael Nieminen, Telia Sonera, berättade att man vid årsskiftet 2006/07 hade 99% av nätet klart efter stormen Gudrun. I den stormen berördes stationsområden och i stormen Per var stationsområden berörda. Efter stormen Per prioriterade man mobilnätet och GSM var i ett normalläge efter 4 dagar. Man räknar med att hela återuppbyggnaden efter Per ska vara klar i oktober i år. Stefan Nilsson, Telenor, beskrev de problem man haft efter stormen. Det var de långa elavbrotten, problemet med framkomligheten vid ovädret samt bristen på bränsle. Efter stormen Per hade man 120 reservkraftverk igång och dessa skulle tankas två gånger per dag. Stefan gav ett tips att man kan använda SIM-kort från utlandet. Dessa är ej knutna till en operatör, finns det något nät som fungerar så används det. Som avslutning på kvällen fick deltagarna ställa frågor till el- och telerepresentanterna. Sivert Augustsson, Augustssons Beslagsindustri AB, ville t.ex. ha en kontaktperson hos E.ON för att snabbare få svar på problemens omfattning. Bernt-Åke Hagert, Uniglas AB, har haft problem med korta strömavbrott vilka osakat stora skador i produktionen. E.ON berättade att man hittat ett fel i Pauliström och att detta nu är åtgärdat. Rolf Jonsson, Vetlanda kommuns landsbygdsutvecklare, ställde krav på en ökad samordning mellan operatörerna och att man i ökad omfattning nyttjar de resurser som finns ute på landsbygden. 2

3 _Endorrin :Layout Sida 3 Svenskt Näringslivs undersökning om det lokala företagsklimatet I början av maj presenterade Svenskt näringsliv rankinglistan över företagsklimatet i landets 290 kommuner. Vetlanda hade förbättrat sin position om hamnade på plats 72, en förbättring med 21 placeringar. Framför allt är det attityderna till företagandet som förbättrats markant, se nedan. Frågeställning Ranking 2007 Ranking 2006 Allmänhetens attityder till företagande Kommunpolitikernas attityder till företagande Kommunala tjänstemäns attityder till företagande Medias attityder till företagande Skolans attityder till företagande Kommunens service till företagen har gjort ett kraftigt lyft från plats 105 till plats 21. Även det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen är bra. I år hamnar kommunen på plats 33, jämfört med plats 69 föregående år. De faktorer som främst drar ner den totala rankingen är Tillgången på kompetent arbetskraft (265), Nyföretagandet (219) samt Teleoch IT-nät (207). Även i bedömningarna av Vägnät, tåg- och flygförbindelser samt Högre utbildningsnivå hamnar Vetlanda långt ner i båda fallen på 192 plats. Kommunens upphandlingar I Svenskt Näringslivs undersökningar av det lokala företagsklimatet ingår frågor om kommunens upphandlingar och konkurrens från kommunens verksamheter. När det gäller frågan Kommunens upphandling hamnar vi på plats 30, med det relativt låga betyget 3,18. På en 6-gradig skala motsvarar betyget 3 godtagbart och betyget 4 är bra. Här ger 29 % ett positivt betyg och 19 % ett dåligt betyg. På frågan hur näringslivet ser på Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen så hamnar Vetlanda på plats 137 av 290 kommuner. Vetlanda får här medelbetyget 3, % ger kommunen ett positivt betyg (4-6) och 18 % ett dåligt betyg (1-2). Den senare placeringen är inte tillfredställande. Hör av dig till Nuvab så vi får ta del av dina erfarenheter. Vi framför näringslivets idéer och synpunkter till kommunen med målsättningen att förbättra näringslivets förutsättningar. Starthjälp för företag som etablerar sig utomlands Är du på väg att etablera ditt företag utomlands? Då kan du få starthjälp på upp till kronor. Nutek erbjuder företag möjligheten att söka stöd för kunskapsöverföring och utrustning vid etablering i några av Sidas samarbetsländer. Erbjudandet ska främja tillväxten av uthålliga, lönsamma och produktiva företag i dessa länder. Stödet ges i form av ett lån som avskrivs till 100 procent vid genomfört och godkänt projekt. Maxbeloppen är kronor för kunskapsöverföring och för utrustning. Stödet får motsvara max 40 procent av den totala projektkostnaden. För att få stöd måste det svenska företaget samarbeta med ett lokalt företag. Det lokala företaget kan vara fristående eller ägas helt eller delvis av det svenska företaget. Start-programmen omfattar länder i Afrika, Asien, Latinamerika samt Öst och Centraleuropa och genomförs av Nutek på uppdrag av Sida. Urvalet av länder uppdateras årligen av Sida. Vad krävs för att kunna söka stöd? Det svenska företaget får ha maximalt 249 anställda. Årsomsättning får vara högst 50 miljoner euro. Företaget får inte ha betalningsanmärkningar. För mer information se Vetlanda kommun har godkänt Handlingsplanen När Nuvab förde fram idén att ta fram en handlingsplan för hur Vetlanda skulle kunna stärka förutsättningarna för näringslivet i kommunen, tyckte jag detta var en utmärkt idé. Det brett upplagda arbetssättet, med många inblandade personer som arbetat igenom olika ämnesområden, tycker jag är imponerade och borgar för att programmets innehåll är väl underbyggt. En och annan höjer ögonbrynen när ett program för näringslivet behandlar frågor som gågator och nöjesliv. Jag tycker just detta är planens styrka, att man sett brett på vilka behov som finns. Utan en väl fungerande och attraktiv kommun blir rekryteringsmöjligheterna betydligt mindre och företagen får långsiktigt problem med att anställa den personal man behöver. Planen utmynnar i ett stort antal konkreta förslag som berör olika ansvariga myndigheter, företag eller organisationer. Kan vi bibehålla den känsla som präglade framställandet av planen, innebär det att ansvariga för att genomföra de olika förslagen tar förslagen som en utmaning och arbetar för att genomföra dessa. Kommunstyrelsen beslutade i april att godkänna planen och överlämna den till nämnderna med uppmaningen att efter bästa förmåga och med tillgängliga resurser uppfylla planens ambitioner. Jag hoppas på en fortsatt bra dialog med andra parter för att vi tillsammans i Vetlanda ska bli en allt bättre kommun för näringslivet att utvecklas i. Göran Lindell 3

4 _Endorrin :Layout Sida 4 Festligt och fullsatt på årets NäringslivsGala Den 24 maj anordnades Årets Näringslivsgala i Vetlanda. Det var en uppsjö av företagare som tillsammans med sina respektive njöt av en helkväll i SAPA-restaurangen. Under kvällen bjöds gästerna på trubadurunderhållning, intervjuer, stor buffé, mingel och musikalisk underhållning på hög nivå av Håkan Berg och Mikael Svahn. Galan arrangerades som tidigare år av Nuvab, Svensk Handel Blickpunkt Vetlanda, Företagarna, Vetlanda kommun, Vetlanda NyföretagarCentrum och Småföretagarna. Under kvällen offentliggjordes namnen på årets Näringslivspristagare. Vinnarna hyllades med priser, diplom, blommor och naturligtvis åhörarnas jubel. Följande pristagare korades: Årets Företagare 2006 Företagarnas pris tilldelades Lena Franson, B Q Travel / Vetlanda resebyrå. Motivering: I en mycket konkurrensutsatt bransch med bl.a. alla Internettjänster har Lena Franson, tack vare gott entreprenörskap, en småländsk envishet och stor entusiasm, skapat ett vinnande team med en serviceinriktad och målmedveten personal som tillsammans stärkt och utvecklat företaget B Q Travel / Vetlanda Resebyrå AB. Lenas glädje, generositet och engagemang för resandet inspirerar både företagskunder och privatpersoner. Årets Nyföretagare Vetlanda Nyföretagarcentrums pris tilldelades Ola Karlsson, Reseaxet i Vetlanda AB. Motivering: Reseaxet i Vetlanda AB är ett företag där service genomsyrar verksamheten. Företagets framgångsfaktor är ett genuint intresse med kunden i fokus där personliga relationer är viktiga. Ägarens långa erfarenhet inom persontrafik och inom resebranschen, i detta unga företag, skapar förtroende och ger förutsättningar till en fortsatt positiv utveckling i framtiden. Årets Nyföretagare Ola Karlsson uppvaktas av Vetlanda NyföretagarCentrums AnnKatrin Karlberg och Göran Haraldsson. Årets Butik 2007 Svensk Handel Blickpunkt Vetlandas pris tilldelades Gretas Blommor AB. Motivering: I tre generationer har man med sin kontinuitet och professionalitet kunnat hålla en stark kundkrets och klarat den hårda konkurrensen i branschen. I en tid då trenden åter går mot det personliga bemötandet och inspirerande upplevelser har detta företag fått en plats i många Vetlandabors hjärtan. Allt detta kommer till uttryck i en härlig och attraktiv miljö. Årets Företagare Lena Franson flankeras av Företagarnas representanter Stefan Hilmersson och regionchef Frida Boklund. Ägarna till Gretas Blommor AB, Kenneth Johansson, Dennis Schill och Therese Nyman, fick sina pris av Johanna Donker och Clas Frisk, Svensk Handel Blickpunkt Vetlanda. 4

5 _Endorrin :Layout Sida 5 5

6 _Endorrin :Layout Sida 6 Nyval till Nuvabs styrelse Vid Nuvabs bolagsstämma torsdagen den 19 april fick styrelsen två nya ordinarie ledamöter, Patrick Strömberg och Michael Petersson, efter avgående Hans Berglund och Leif Grufman som båda avböjt omval. Styrelsen har därmed följande sammansättning: AnnKatrin Karlberg, Proskama AB, ordförande, Jimmy Nilsson, Vetlanda Gjuteri AB, Göran Lindell, Vetlanda kommun, Lennart Eriksson, Kuusakoski i Sverige AB, Anders Thörn, AT konsult, Patrick Strömberg, Sapa Komponenter AB och Michael Peterson, Kvillsfors Fönster AB. Även två nya styrelsesuppleanter valdes in. Utöver Peter Josephson, MP bolagen Industri AB som omvaldes, är Klas Håkansson, Vetlanda kommun och Elisabeth Jakobsson, Metsä Tissue AB nya styrelsesuppleanter. Bolagsstämman hölls på STT Svensk Tågteknik AB och deltagarna fick efter stämman en mycket intressant genomgång av STT av Stellan Hagman och Monica Wennerholm. Tematräff - Vinnande kommunikation Nuvab inbjuder, tillsammans med ALMI Företagspartner Jönköping AB och EU Mål 2 Södra, till ett föredrag med en av Sveriges mest populära och lysande föredragshållare PG Wettsjö. PG Wettsjö har under de senaste 18 åren arbetat i svenskt näringsliv som coach, konsult och föredragshållare. PG har bl.a. utvecklat flera omtalade försäljningsstrategier. Dessa strategier är i dag en grundplåt, inte bara i flera av landets ledande säljorganisationer, utan även på några av landets högskoleutbildningar där han även föreläser kontinuerligt. Du är välkommen till en oförglömlig föreläsning med många lärdomar och skratt. Innehåll: Orsaker till att vi brister Vad kostar dålig kommunikation/service Inre och yttre fokus, Självförtroende Vanor, värderingar och kultur samt Vinnande kommunikation. Tid: Onsdagen den 17 oktober, kl Plats: Futurum, Njudungsgymnasiet Pris: 200 kr + moms/deltagare Tematräff om arbetsrätt Nuvab inbjuder i samarbete med Företagarna till en informationsträff om arbetsrätt. Håkan Unbäck berättar bl.a. om de nyheter och regler som träder i kraft 1 juli Vilka anställningsformer finns och vilka regler gäller? Vilka tidsbegränsade anställningsformer försvinner m.m.? Tid: Onsdagen den 3 oktober, kl Plats: Futurum, Njudungs Gymnasiet Pris: 50 kr + moms/deltagare Välkomna! Anmälan till tematräffarna till: Nuvab på tfn eller 6 Nu kan Vetlanda lösa personalbehov med studenter som arbetskraft Academic Work, Sveriges största rekryterings- och bemanningsföretag för högskolestudenter, har nyligen öppnat kontor i Jönköping. Det betyder att företagen i Vetlanda nu har möjlighet att hyra studenter och nyexaminerade för att klara alltifrån tillfälliga arbetsanhopningar till rekryteringar. Näringslivet i regionen växer så det knakar och behovet av arbetskraft är stort. Trots att vi precis har etablerat oss är det redan många företag som har hört av sig. Vi kan erbjuda kompetens inom t ex it, ekonomi, administration och marknadsföring, säger David Barmé kontorschef på Academic Work i Jönköping. Fördelarna med att hyra in studenter är många. Som företagare får man tillgång till motiverad och kvalificerad arbetskraft och skapar samtidigt en flexibel organisation vilket bidrar till ökad effektivitet. Att hyra in en student eller nyexaminerad på hel- eller deltid är också ett sätt att testa en person inför en rekrytering. Det är en winwin-lösning för alla parter, säger David Barmé. Efterfrågan på studenter och unga akademiker ökar i hela Sverige. Academic Work har hittills i år förmedlat nära jobb, en ökning med 121 procent jämfört med första kvartalet i fjol. Sedan starten 1998 har Academic Work toppnoterats på en rad tillväxtlistor. Enligt Arhens-listan är man Sveriges tredje snabbast växande företag. För mer information eller möte kontakta gärna: David Barmé, Mobil: , E-post:

7 _Endorrin :Layout Sida 7 Att nå sina mål med Renata Chlumska Torsdagen den 12 april anordnade Nuvab en tematräff med Renata Chlumska som föreläsare. Att nå sina mål och att våga satsa och utmana sig själv var temat för kvällen och Renata gav i ord och bild åhörarna en inblick i de fantastiska äventyr hon varit med om och de mål hon uppnått. - Det handlar inte om att vara en supermänniska, utan om vilken inställning man har, om att våga satsa och vilja tillräckligt mycket för att nå sina mål och uppfylla sina drömmar. Renata berättade att hon är född och uppvuxen i Malmö. Det kan tyckas underligt att hon redan som 25-åring besteg världens högsta berg. Men vägen dit var verken självklar eller kort utan har formats genom åren. Ett intresse för friluftsliv, resor och fysiska utmaningar har dock alltid funnits där och redan tidigt provade hon på olika sporter, allt från dans till simhoppning, ridning, sportdykning, kampsport, badminton, tävlingscykling för att nämna några. Av detta lärde hon sig bl.a. att inte vara rädd för att prova nya saker och att det kan vara en styrka att veta vad man är mindre bra på! Som liten flicka reste hon och familjen väldigt mycket och då var det tältsemester som gällde. De skumpade runt i sin lilla bil i Europa, tog dagen som den kom, improviserade och gjorde det bästa av de situationer som uppstod. Det var då hon lärde sig att leva efter mottot att Se möjligheterna och att ta dagen som den kommer. Sommaren 1995 började hon en klätterkurs under ledning av Göran Kropp. Hon märkte snabbt att det var en omväxlande aktivitet som erbjöd både fysisk och mental utmaning, kamratskap samt friluftsliv. Året därpå åkte hon till Nepal och Himalaya och följande fyra åren satsades på träning, förberedelser för att skaffa sig erfarenheter inför livets då största utmaning. Den 5 maj 1999 förverkligades drömmen och Renata Chlumska lyckades som första svenska nå toppen på världens högsta berg, Mount Everest. Hösten 2002 stod hon plötsligt inför en helt annan slags utmaning när Göran Kropp förolyckades under en klättring utanför Seattle i USA. En utmaning som även den på sitt sätt handlar om överlevnad, djupa dalar och långa uppförsbackar. - Vare sig det gäller bergsklättring eller annan idrott, karriär eller fritid och inte minst inom företagsvärlden så är verktygen för att uppnå målen snarlika, säger Renata. Vikten av bra medarbetare, kommunikation, öppenhet, att kunna hantera förändringar, möten med det oväntade och att ha realistiska mål är bara några av ingredienserna till att kunna förverkliga sina idéer. Merparten av kvällens bilder och berättelse handlade om Renatas senaste projekt som avslutades den 15 september Då hade hon, helt av egen kraft, rundat USA. En färd som varade 439 dagar. Renata hade då färdats i kajak och på cykel genom öken och floder, över berg och hav! Den längsta dygnsetappen som hon hade var 28 timmars paddling! En ofattbar prestation i med och motgång, men där målet nåddes. Som avslutning på kvällen fick deltagarna ställa frågor till Renata och här fanns frågor som rörde allt från trygghet under resan till tänkbara framtida mål. Nyheter - utbildningar! Till hösten kommer vi att erbjuda många av de populära kurser som vi kört under våren, MEN vi har också en hel del nyheter. Pedagogiska verktyg målgrupp internutbildare Grundkurs i Hydraulik Engelska för tekniker och vi kör även affärsengelska vid behov Heta Arbeten Traversförarutbildning Mobila arbetsplattformar El-certificering (avd C och påbyggnad till Arbete med spänning samt Nya installation- och utförandeföreskrifter) Det finns idag och tillkommer även under sommaren nya regler och lagkrav på ett antal av ovan nämnda utbildningar. Nu har ni möjlighet att uppdatera och utbilda era medarbetare. Renata Chlumska berättade och visade bilder från flera av sina äventyrsresor. Hela vårt kursprogram hittar ni på vår hemsida och det går också bra att höra av sig till oss så kan vi skicka programmet till er. 7

8 _Endorrin :Layout Sida 8 Avsändare: GRUPPREKLAM TILL FÖRETAG Everything that can be invented has been invented. Lasarettsgatan 11, Vetlanda , Källa: Charles H. Duell, Commissioner, U.S. Patent Office, 1899 Nytt tjänsteföretag till Vetlanda Med över 10 års erfarenhet och med hjärtat i Vetlanda, öppnar nu Görgen Edefors en filial i Vetlanda. Görgen Edefors driver Edefors Marketing AB, med verksamheter i Jönköping och Uppsala. Bland deras kunder finns bland annat Eniro, TDC Förlag, EDSA, med varumärken som DinDel, GulaSidorna, FöretagsFakta, Lokaldelen och Torget.se. Tillsammans med bröderna Roger och Magnus Bengtsson etablerar sig nu bolaget i Vetlanda. - Det känns verkligen roligt att starta upp i Vetlanda, säger Görgen. Vetlanda har en speciell plats i hjärtat hos oss och både jag och Magnus bori kommunen, fortsätter Görgen. Magnus kommer att gå in som Platschef och ansvarar för Vetlanda filialen. - Vi har under åren främst arbetat med vägledande media men kommer nu att ytterligare bredda och öka vårt tjänsteutbud. Edefors utför försäljningsuppdrag, marknadsundersökningar men erbjuder också telefonpassning, kundtjänstuppdrag, besöksbokningar m.m. - Vi har till största del haft företag som målgrupp, men på uppdrag av bl.a. Villaägaranas riksförbund, vänder vi oss nu även mot konsumentsidan. Företaget har bl.a.fått hjälp av Nuvab att hitta lokaler och öppnar den 1 augusti på Storgatan 4 i centrala Vetlanda. Rektrytering och utbildning pågår och i Vetlanda kommer ca 15 personer att arbeta. - Att skapa förutsättningar för människor att utvecklas och blomma upp, är ett av det allra trevligaste i vårt arbete säger Roger Bengtsson, försäljningschef. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats där människor trivs. - Hög klass och arbeta proffisionellt är viktigt, säger Görgen. För oss är det väsentligt att arbeta med kända och etablerade varumärke och företag. Att få människor att blomma upp och vara en attraktiv arbetasplats är viktigt för oss, säger Roger Bengtsson, Magnus Bengtsson och Görgen Edefors. Nytt medlemsföretag Anders Englund PRINFO BERGS VETLANDA Vill du också bli medlem? Kontakta oss på NUVAB Anita och Anders Englund driver jordbruk, har köttdjur- och avelsuppfödning samt skogsentreprenader. Försäljning av markberedning, plantor, planteringsuppdrag, efterbehandling och röjning.

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan En dörr in I N F O R M AT I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 6 2 0 0 8 God Jul och Gott Nytt 2009 Nuvab tackar härmed för det gångna året, då vi bl.a. har firat

Läs mer

nuvabnytt näringslivsgala Kreativa tjänsteföretag Årets vinnare SID 8 Alla kompetenser behövs SID 12 Kvinnors ledarskap SID 4 Värdefullt skrot

nuvabnytt näringslivsgala Kreativa tjänsteföretag Årets vinnare SID 8 Alla kompetenser behövs SID 12 Kvinnors ledarskap SID 4 Värdefullt skrot nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 3 2012 näringslivsgala Årets vinnare Kreativa tjänsteföretag SID 4 Värdefullt skrot SID 8 Alla kompetenser behövs SID 12 Kvinnors ledarskap

Läs mer

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2011 Nytt på HR-sidan MUSIK I SVERIGES RADIO Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 3 Vindkraft ny nisch SID

Läs mer

nuvabnytt NÄRINGSLIVS GALAN Nya mål i sikte för Ekenäshus SID 6-7 Näringslivsgalan SID 12 Djurkliniken satsar SID 3 Kvillsfors Fönster

nuvabnytt NÄRINGSLIVS GALAN Nya mål i sikte för Ekenäshus SID 6-7 Näringslivsgalan SID 12 Djurkliniken satsar SID 3 Kvillsfors Fönster nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 2 2011 NÄRINGSLIVS GALAN Årets pristagare Nya mål i sikte för Ekenäshus SID 3 Kvillsfors Fönster SID 6-7 Näringslivsgalan SID 12 Djurkliniken

Läs mer

nuvabnytt ANSIKTSLYFT Det hände 2011 Svensk Vattenbilningsteknik i nya lokaler SID 6-7 Samverkan Skola-Näringsliv SID 12 Vetlanda Trävaror 40 år

nuvabnytt ANSIKTSLYFT Det hände 2011 Svensk Vattenbilningsteknik i nya lokaler SID 6-7 Samverkan Skola-Näringsliv SID 12 Vetlanda Trävaror 40 år nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 1 2012 ANSIKTSLYFT Svensk Vattenbilningsteknik i nya lokaler Det hände 2011 SID 4 Sätter Vetlanda på kartan SID 6-7 Samverkan Skola-Näringsliv

Läs mer

INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009

INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009 En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009 Fyra superföretag och två gasellföretag i Vetlanda kommun För femte året i rad har Veckans Affärer tagit fram en lista över de svenska

Läs mer

En dörr in. Rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid

En dörr in. Rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid En dörr in Information & Nyheter TILL NÄRINGSLIVET från nuvab nr 2 2009 Rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Kompetens = förmågan och viljan att utföra en uppgift, genom att tillämpa kunskap, färdighet

Läs mer

nuvabnytt NYGAMMAL VD QNIV på Öland Anders Isaksson återkommer som VD för Inwido Sverige AB SID 6 Designtak lyfter till nya höjder

nuvabnytt NYGAMMAL VD QNIV på Öland Anders Isaksson återkommer som VD för Inwido Sverige AB SID 6 Designtak lyfter till nya höjder nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2012 QNIV på Öland NYGAMMAL VD Anders Isaksson återkommer som VD för Inwido Sverige AB SID 3 Ny koncernchef för Karlssongruppen SID 6 Designtak

Läs mer

nuvabnytt LOGISTIKSATSNING Fixit mässan T-Emballages nya lagerbyggnad invigd SID 4 Större ytor för EvoBus SID 6 Kvinnors Ledarskap

nuvabnytt LOGISTIKSATSNING Fixit mässan T-Emballages nya lagerbyggnad invigd SID 4 Större ytor för EvoBus SID 6 Kvinnors Ledarskap nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 2 2012 LOGISTIKSATSNING Fixit mässan T-Emballages nya lagerbyggnad invigd SID 3 Full aktivitet på Kvarnstrands SID 4 Större ytor för EvoBus

Läs mer

UR INNEHÅLLET: STORT INTRESSE FÖR STYRELSEUTBILDNING ECO BAG SATSAR PÅ SOPSORTERING DELOITTE BLIR EKOSON

UR INNEHÅLLET: STORT INTRESSE FÖR STYRELSEUTBILDNING ECO BAG SATSAR PÅ SOPSORTERING DELOITTE BLIR EKOSON En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 5 2 0 1 0 100 nya medarbetare på Elitfönster Elitfönster i Vetlanda har haft vind i seglen under lång

Läs mer

nuvabnytt Stora innovationspriset Vetlandaföretag Elmia Metsä Tissue AB ökar produktionskapaciteten SID 7 SID 5 SID 6 Nadia är en sann entreprenör

nuvabnytt Stora innovationspriset Vetlandaföretag Elmia Metsä Tissue AB ökar produktionskapaciteten SID 7 SID 5 SID 6 Nadia är en sann entreprenör nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2014 Stora innovationspriset till Aquajet Vetlandaföretag på Elmia Metsä Tissue AB ökar produktionskapaciteten SID 5 Från farmor Greta

Läs mer

nuvabnytt Näringslivsgalan 2014 100 nya jobb på Inwido Företagande på riktig småländska SID 12 SID 4 SID 6

nuvabnytt Näringslivsgalan 2014 100 nya jobb på Inwido Företagande på riktig småländska SID 12 SID 4 SID 6 nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 3 2014 Näringslivsgalan 2014 100 nya jobb på Inwido Företagande på riktig småländska SID 4 Fördubblad omsätting för Holsby Metall SID 6 Mobil

Läs mer

UR INNEHÅLLET: NYA UTBILDNINGAR NÄRINGSLIVSTRÄFF VARUMÄRKE & MARKNADSFÖRING

UR INNEHÅLLET: NYA UTBILDNINGAR NÄRINGSLIVSTRÄFF VARUMÄRKE & MARKNADSFÖRING En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 1 2 0 1 0 Nuvab satsar på robot på Njudungsgymnasiet Den ökade robotiseringen och automatiseringen

Läs mer

GALAVINNARE 2013 1. Guld läget ETT INTERVJUMAGASIN FRÅN HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB DECEMBER 2013. 10 ÅR Möt. årets vinnare

GALAVINNARE 2013 1. Guld läget ETT INTERVJUMAGASIN FRÅN HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB DECEMBER 2013. 10 ÅR Möt. årets vinnare GALAVINNARE 2013 1 Guld läget ETT INTERVJUMAGASIN FRÅN HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB DECEMBER 2013 10 ÅR Möt årets vinnare 2 VÄLKOMMEN Det är serverat VARSÅGOD. HÄR FÅR DU ett magasin fyllt av mod och passion.

Läs mer

nuvabnytt UF-MÄSSA I VETLANDA Öppet hus på företag SID 6 Vindkraftsparken tar form SID 12 En heldag med Nuvab SID 3 Fullt hus på Kvinnors ledarskap

nuvabnytt UF-MÄSSA I VETLANDA Öppet hus på företag SID 6 Vindkraftsparken tar form SID 12 En heldag med Nuvab SID 3 Fullt hus på Kvinnors ledarskap nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2012 Öppet hus på företag UF-MÄSSA I VETLANDA Denna gång i Sapa Arena SID 3 Fullt hus på Kvinnors ledarskap SID 6 Vindkraftsparken tar

Läs mer

nuvabnytt 100 år i papperets tjänst Qniv i Lyon Papyrus Sverige AB firar 100 år som företag SID 6 Turismstrategi 2013-2016

nuvabnytt 100 år i papperets tjänst Qniv i Lyon Papyrus Sverige AB firar 100 år som företag SID 6 Turismstrategi 2013-2016 nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 5 2012 Qniv i Lyon 100 år i papperets tjänst Papyrus Sverige AB firar 100 år som företag SID 4 All time high på Uniglas SID 6 Turismstrategi

Läs mer

Med fokus på Hälsa, Miljö och Säkerhet

Med fokus på Hälsa, Miljö och Säkerhet En dörr in I N F O R M AT I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 1 2 0 0 8 Med fokus på Hälsa, Miljö och Säkerhet Flera företag är övertygande om att ett ökat fokus

Läs mer

Näringslivsnytt 03. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2012

Näringslivsnytt 03. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2012 Näringslivsnytt 03 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2012 Generationsskifte i företagsamheten Inom den offentliga sektorn står vi inför ett generationsskifte.

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Luxemburg. anno 1980. Veronika. conny petrén. stoppa tjuven. gör spikrak karriär inom järnvägsbranschen. genberg har gjort det igen

Luxemburg. anno 1980. Veronika. conny petrén. stoppa tjuven. gör spikrak karriär inom järnvägsbranschen. genberg har gjort det igen Nr1 2012 OOOPS genberg har gjort det igen Veronika Luxemburg stoppa tjuven Så skyddar du ditt företag mot inbrott + anno 1980 exin fixar kontoret conny petrén etablerar västerås företagsguide aron Ledstjärnan

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013 NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013 Familjeföretag tar snabba beslut bland bullarna och bak Foto: Magnus Pettersson Tema finansiering: Hitta rätt pengar Det handlar inte bara om pengar. Rätt typ av kapital

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 1 av 14 Riktad rådgivning Maj 2012 Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 2 av 14 Förord Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Reino Jacobsson inom ramarna för LISA-projektet

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Renata Chlumska. Landets snabbast växande. Nu väntar det ultimata äventyret rymden!

Renata Chlumska. Landets snabbast växande. Nu väntar det ultimata äventyret rymden! SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #3 2011 Landets snabbast växande Krönikan: Alexandra Pascalidou om ditt varumärke. Störst, bäst och vackrast Juristen: Om konsten att skriva bra avtal 15 frågor:

Läs mer