Krisplan. Dnr 05/ Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krisplan. Dnr 05/257 06-01-17. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm"

Transkript

1 060117_KMH_Krisplan.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Krisplan Dnr 05/ Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box , Stockholm Tel: Fax: E-post:

2 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Krisplan fastställd genom rektorsbeslut Inledning Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7) ska det på varje arbetsställe finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Kungl. Musikhögskolans krisplan är framtagen för att underlätta en professionell och samordnad hantering i en krissituation. Det ligger i själva begreppet kris att det inte hör till den dagliga verksamheten. Situationen ställer dock ofta krav på ett snabbt och professionellt handlande i en situation då de vanliga beslutsvägarna inte fungerar normalt. Denna krisplan ersätter Krishantering, juni Närliggande rutiner Denna krisplan behandlar i huvudsak händelser som kräver samordnade insatser från flera funktioner och som berör stora delar av skolan. Kriser kan naturligtvis förekomma i mindre skala, utan att för den skull vara mindre allvarliga för de berörda. Vid dessa händelser kan tillämpliga delar av denna krisplan användas. KMH har även andra närliggande rutinbeskrivningar för mer specifika händelser. Det finns således en särskild instruktion för utrymning p.g.a. brand. Det finns också en rutin för allvarliga akuta sjukdomsfall, en policy och rutin om sexuella trakasserier, en rutin för hantering av missbruk och en rehabiliteringsrutin. En plötslig krissituation Allmänt om kriser och krishantering En kris är en händelse där tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker till för att förstå och kunna hantera situationen. En kris kan alltså utlösas av ovanliga och oväntade händelser. Människor reagerar olika på en krissituation, men alla reaktionssätt är lika normala och ska tas på allvar. Personer som befinner sig i kris efter en yttre svår händelse reagerar dock vanligen efter ett visst mönster som kan delas in i fyra faser: chockfasen, reaktionsfasen, reparationsfasen och nyorienteringsfasen. Genom snabbt ingripande och stöd kan man förebygga att kriserna leder till långvarigt psykiskt lidande. Målsättningen för krishanteringen är att snabbt omhänderta den/de drabbade för att lindra och förebygga psykiska besvär att snabbt informera alla berörda att utreda och bearbeta det som hänt att göra uppföljningar regelbundet och lång tid efter det inträffade att utvärdera händelse och förlopp

3 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Krisgrupp För att arbetet ska ske snabbt, effektivt och samordnat, har en krisgrupp bestående av olika funktioner organiserats (bilaga 1). Vid en krissituation av det slag som beskrivits ovan, aktiveras krisgruppen genom att den som är utsedd till krisgruppens samordnare kallar till en inledande genomgång av läget och beslut om vilka åtgärder som ska vidtagas. Vid detta möte bör alla funktioner i krisgruppen vara representerade. Inställelsetiden bör under arbetstid vara högst 15 minuter, om inte genomgången är planerad till en senare tidpunkt. Om någon inte kan inställa sig på den tiden, bör ersättaren kallas in. Beroende på situationens art, kan sedan vissa personer eller funktioner tillfälligt entledigas från uppdraget. Om det finns behov av det kan även ytterligare personer knytas till gruppen. För möte utanför ordinarie arbetstid kallas krisgruppen per telefon av samordnaren eller någon av gruppens ledamöter efter beslut av rektor, prorektor eller förvaltningschef. Om ingen av dessa kan nås får samordnaren ensam besluta att kalla in krisgruppen. Anm: Inkallelse sker enligt arbetsgivarens rätt att begära övertidsarbete (ALFA 4 kap. 18 ). Befrielse kan ske om den kallade har godtagbara skäl, t.ex. barnpassningsproblem. Ersättning för arbetstid utgår enligt gällande avtal. Ersättning för resa utgår för snabbaste rimliga färdsätt, t.ex. egen bil eller taxi. I en akut kris beslutar rektor, med krisgruppen som beredande organ, om nödvändiga åtgärder. Om rektor eller rektors ersättare inte är tillgänglig och minst tre medlemmar i krisgruppen är närvarande, ska den medlem som har längst anställningstid som chef vid KMH fatta de beslut i krisgruppen som omedelbart krävs för att undvika eller minimera fara eller skador. Samtliga personer som ingår i krisgruppen har tystnadsplikt om det som rör enskilda personer. Krisgruppen kan med fördel sammanträda även utan att en kris föreligger, om behov finns för förebyggande arbete, rutiner och övningar. I bilaga 2 finns ett antal åtgärder som kan öka krisberedskapen inför en akut situation. Riskanalys Administrativa chefen har vid en riskanalys identifierat ett antal risker av olika slag som KMH kan drabbas av. Vetskapen om dessa risker underlättar övningar och förebyggande arbete. Föreliggande krisplan fokuserar på kriser då personal och studenter direkt drabbas och flera delar av skolan berörs. Några exempel på sådana situationer: Brand Olycksfall med allvarlig skada hos studerande eller personal (primäransvar) Olycksfall med allvarlig skada hos närstående till studerande eller personal (sekundäransvar) Dödsfall, akuta sjukdomsfall (t.ex. astmaanfall, insulincoma, epilepsianfall, stroke) Våld och andra övergrepp samt hot därom Mobbning, trakasserier Självmord, självmordsförsök Psykisk sjukdom Epidemisk smitta, kemiska och biologiska vapen m.m.

4 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Instruktion till KMH:s personal Det är allas ansvar att rapportera till krisgruppen om de får kännedom om en krissituation av det slag som beskrivits ovan. Informera om vad som har hänt, när och var det hände samt hur du fått informationen. Om någon befinner sig i akut nöd, larma 112. För andra viktiga telefonnummer, se bilaga 3. Om någon behöver hjärt- och lungräddning, kontakta någon av de utbildade i bilaga 4. Krisgruppens uppgift Den i krisgruppen som tar emot information om en krissituation ska informera sig om vem som ringer, vad som har hänt, när och var det hände, hur många och vilka som antas vara drabbade och hur de drabbade ev. kan nås. Denna informationsmottagare ska också informera sig om vilka kontakter som har tagits, t.ex. med ambulans, polis eller anhöriga. Om det finns behov av det, ska informationsmottagaren larma 112 och tillkalla någon av de utbildade i hjärt- och lungräddning. Därefter informeras rektor och samordnaren i krisgruppen, som ser till att krisgruppen sammankallas. Krisgruppen bör sammankallas så snart det är möjligt efter det att informationen har nått någon i krisgruppen. Inställelsetiden bör vara ca 15 minuter, om det inte finns skäl att senarelägga mötet. Krisgruppen samlas om möjligt i rum A 431. Om detta rum inte är tillgängligt p.g.a. krisens art, sammanträder krisgruppen på rektors rum eller annan plats som anses lämplig. Krisgruppens uppgift är att analysera situationen och behoven, både de akuta och de på sikt. Den ska också kartlägga vilka som är direkt berörda, genom att de varit närvarande eller har nära relation till någon av de drabbade, och vilka som är indirekt och perifert berörda, enligt behovsanalysen i bilaga 5. Krisgruppen bestämmer i vilken omfattning avlastningssamtal/debriefingsamtal genom företagshälsovården ska erbjudas. Krisgruppens samordnare ansvarar för att kontinuerligt föra loggbok över vilka aktiviteter som beslutas, genomförs och rapporteras. En tydlig ansvarsfördelning i krisgruppen över vem som ska göra vad underlättar arbetet. I en situation då det finns risk för att människor kommer till skada ska de aktuella lokalerna utrymmas omedelbart. Det är viktigt att inte glömma bort toaletter och liknande utrymmen vid en sådan genomsökning. Det utrymda området bör också avspärras. Detta kan också vara nödvändigt i situationer då bevis måste säkras av polisen. I vissa fall kan det också vara nödvändigt att vakta avspärrningen så att ingen passerar den. Polisanmälan ska göras i förekommande fall. Om olyckor eller annan skadlig inverkan i arbetet har lett till svårare personskada eller dödsfall, eller om flera arbetstagare drabbats samtidigt, ska arbetsgivaren även underrätta Arbetsmiljöverket. Samma skyldighet gäller vid tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Underrättelsen ska ske utan dröjsmål, enligt Arbetsmiljöförordningen, och helst per telefon. I bilaga 6 finns en checklista över vilka åtgärder som bör vidtagas i en krissituation.

5 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Information Omedelbart efter krisgruppens sammanträde ska tillgängliga chefer och prefekter informeras om situationen. De bör även informeras om olika typer av krisreaktioner som kan uppstå och att de ska vara uppmärksamma på att reaktioner även kan uppstå efter en längre tid. Cheferna kan med fördel samla sina medarbetare för att informera och prata om det som har hänt. Anhöriga till medarbetare som drabbats bör kontaktas så fort det är möjligt. På personalavdelningen finns en pärm med närmaste anhörig till medarbetarna. Studenternas anhöriga kontaktas genom ev. tidigare registrerade kontaktuppgifter till föräldrar eller genom medstudenter. Ta hjälp av polis eller sjukvårdpersonal vid dödsbud, se även avsnittet Om medarbetare avlider nedan. I krissituationer är det mycket viktigt att gå ut med tydlig och saklig information så fort som möjligt för att motverka spekulationer, ryktesspridning och överdriven oro. Informera personal, studenter, föräldrar och allmänhet i den omfattning och på det sätt som anses behövligt. Om det är möjligt att samla personal och ge muntlig information, bör man göra det. Vid ett sådant tillfälle bör rektor och företagshälsovård vara representerade. Kontakta även medarbetare som inte är på plats. Alla kontakter med massmedia ska förmedlas via Informationsavdelningen. En väldigt allvarlig och omfattande kris kan innebära ett stort tryck på KMH:s telefonlinjer. Personal, anhöriga och massmedia kan försöka komma i kontakt med KMH för att få information om vad som har hänt. För att kunna ringa ut i en situation då alla linjer är blockerade av ingående samtal, reserveras en särskild linje för utgående samtal. Telefonen till linjen står i krisgruppens sambandsrum i A 431. Det bör inte vara känt i en större krets att detta nummer används för en krissituation. Detta nummer bör under krisens förlopp alltid ha telefonpassning för den händelse att polis eller liknande behöver komma i kontakt med KMH. Krishanteringen Psykiskt och socialt omhändertagande innebär i det akuta skedet att skapa trygghet och ge omsorg. Basala mänskliga behov behöver tillfredsställas genom vänlighet, värme, vila och vätska. Den drabbade behöver skyddas mot ytterligare stress, starka intryck, massmedia och publik. Alla ska få möjlighet att prata om det som har hänt. Lyssna utan att värdera eller styra den som vill prata av sig. Ge möjlighet för den drabbade att ta kontakt med familj och anhöriga. Var medveten om att chocken kan påverka den drabbade så att han/hon inte är lämpad att själv fatta beslut om vad som ska ske, t.ex. om läkarbesök eller samtalsstöd behövs. Avråd från lugnande medel och alkohol och förmedla medicinsk kontakt vid behov. Bland medarbetarna kan finnas både drabbade och de som orsakat eller upplever att de orsakat händelsen. Det är viktigt att ta hand om båda dessa grupper, gärna separat. Båda behöver stöd, närvaro och möjlighet att prata av sig. Undvik ställningstagande och syndabockar. Det får eventuella kommande rättsprocesser ge svar på. Ingen ska gå direkt hem efter en krissituation. De berörda bör samlas för att få all information som går att ge, för att motverka spekulationer och överdriven oro. Ingen bör heller gå hem till ensamhet eller till ett hem utan vuxenkontakt. Om någon gör det kan ett kontakt/kamratstöd arrangeras. Tid och plats för stöd och uppföljning nästa dag ska bestämmas innan gruppen skiljs för dagen. Stödtrappan i bilaga 7 kan användas som underlag för att organisera stödet till studerande och personal. Steg 1 och 2 i stödtrappan ( Jag själv och Kamratstöd ) kan genomföras av KMHpersonal. De högre stegen ska dock genomföras av professionell personal på exempelvis företagshälsovården. Blanda inte vållande och drabbade i samma grupp eller dem som har starka synintryck med dem som inte var på plats. Vänta med mer djupgående samtal till dess chocken

6 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) släppt. Samtalen genomförs genom att man lyssnar aktivt och ställer öppna frågor utan att göra värderingar. Det kan underlätta för människor om man pratar om vanliga krisreaktioner för att normalisera dem. Ångest, rädsla Återupplevande av minnen Sömnsvårigheter Kroppsliga besvär Skuldkänslor och självförebråelse Depression, trötthet, oro Irritabilitet och ilska Förändrad aptit Hyperaktivitet, långsamhet, apati Förvirring För stora olyckor och katastrofer som drabbar samhället har kommunen en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande för sina invånare, POSOM, med företrädare för myndigheter och organisationer. I Stockholm organiseras detta på stadsdelsnivå. Om medarbetare avlider Om en medarbetare avlider på arbetsplatsen, ska anhöriga informeras så snabbt det är möjligt. Ett dödsbud ska alltid överlämnas personligen, lämpligen av en chef eller av någon som bedömes stå den avlidna eller de efterlevande nära. Samordna gärna detta med polisen eller sjukvårdspersonal. Se till att det finns god tid för samtal vid överlämnande av dödsbud. Det är viktigt att anhöriga är informerade innan man flaggar på halv stång eller informerar de arbetskamrater som inte varit närvarande vid händelsen. Det är ofta bra att samlas vid en minnesstund för att hedra den bortgångnes minne. Minnesstunden kan lämpligen äga rum dagen efter dödsfallet, men kan även hållas en annan dag. Familjen bör informeras om att en minnesstund ska hållas på arbetsplatsen och om de önskar får de givetvis närvara. Minnesstunden bör hållas i ett avskilt rum. Rektor, förvaltningschef, närmaste chef eller personalchef bör säga några ord om den bortgångne. Minnesstunden kan också innehålla ett musikstycke och diktläsning och avslutas med en tyst minut. Under minnesstunden kan ett levande ljus brinna och en blombukett och eventuelt foto stå på ett bord. En kondoleansbok där medarbetare och andra har möjlighet att skriva en sista hälsning till den avlidne kan också förberedas. Det bör finnas möjlighet att skriva i kondoleansboken under flera dagar. Kondoleansboken överlämnas till familjen exempelvis i samband med begravningen. Flaggning på halv stång sker den dag då dödsfallet inträffade, dagen efter dödsfallet samt då jordfästningen äger rum. Då jordfästningen är avslutad hissas flaggan i topp, varefter den halas omedelbart eller vid ordinarie tid. Vid flaggning på halv stång hissas flaggan först i topp, för att omedelbart halas till 2/3 av stångens höjd. Vid begravningen bör skolan representeras av närmaste chef, om inte de anhöriga har avböjt detta. Skolan bör också skicka blommor eller krans till kistan. Medarbetare kan få närvara vid begravningen på arbetstid, efter särskilt beslut av ansvarig chef efter direktiv från rektor. Efterarbete Det tar lång tid att hämta sig efter en omfattande katastrof eller kris. Chefer och prefekter bör uppmanas att ha en kontinuerlig dialog med sina medarbetare och att anpassa arbetet en tid vid behov. Sjukfrånvaron ska också följas upp under en längre tid och uppföljningssamtal organiseras med lämpliga intervall för berörda.

7 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) När den akuta fasen i krisarbetet är över ska orsaken till händelsen utredas och hur den kan förhindras i framtiden. Även krisgruppens arbete ska utvärderas, både det som varit bra och det som kunde gjorts annorlunda. Uppmärksamma och ge erkänsla till de medarbetare som medverkat i krisarbetet, t.ex. vid utrymning, räddningsarbete, hjärt- och lungräddning eller annat. Om det blir rättegång ser skolan till att de inblandade får juridiskt stöd. Om medarbetaren vill följer även en kollega eller liknande med till rättegången som stöd. Eskalerande kris En krissituation behöver inte alltid uppträda plötsligt. I vissa fall kan en situation, som först inte betraktas som en kris, eskalera till en allvarlig situation, t.ex. vid utbredd epidemisk smitta, terrorism i form av kemiska eller biologiska vapen eller påfrestningar på organisationen vid en höjd nationell beredskap i Sverige.. I sådana situationer är det inte i första hand ett omedelbart handlande som är avgörande. Däremot är det viktigt att identifiera i vilket skede situationen närmar sig ett ohållbart tillstånd. När rektor eller någon annan i krisgruppen uppfattar att det finns behov av det, sammankallas krisgruppen för att samordna arbetet inför ett befarat ohållbart tillstånd. Även vid en eskalerande kris är krisgruppens uppgift att analysera situationen och behoven samt kartlägga vilka som är berörda. Det är också viktigt att i en sådan situation gå ut med tydlig och saklig information för att motverka spekulationer, ryktesspridning och överdriven oro. Beslutsorganisation I Kungl. Musikhögskolans beslutsordning anges vilka organ och anställda som får fatta beslut för skolans räkning. Av denna framgår att prorektor är rektors ställföreträdande i situationer då inte rektor finns tillgänglig och beslut måste fattas. Behörig att vara rektor eller prorektor är, enligt Högskoleförordningen, den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor. I en situation av en eskalerande kris, och beslut måste fattas trots att varken rektor eller prorektor finns tillgänglig, ska den prefekt som uppfyller behörighetskraven för rektor/prorektor och som har längst anställningstid i skolan träda in i rektors ställe. Finns denna inte tillgänglig träder den prefekt in som uppfyller behörighetskraven för rektor/prorektor och har näst längst anställningstid i skolan, o.s.v. I bilaga 8 finns en förteckning över anställningsåren för befintliga prefekter. Enligt delegationsordningen har rektor delegerat sin beslutanderätt i vissa avseenden till förvaltningschefen. Finns förvaltningschefen inte tillgänglig i en uppkommen krissituation, får rektor, eller den som innehar uppdraget i rektors ställe, besluta om tillfällig vikarie för förvaltningschefen. Epidemisk smitta eller terrorism med t.ex. kemiska eller biologiska vapen För att ha beredskap för händelser av större epidemisk smitta, terrorangrepp i form av kemiska vapen eller liknande händelser som innebär risk för allvarlig sjukdom, har KMH identifierat ett tänkbart händelseförlopp. Åtgärderna anpassas naturligtvis utifrån den uppkomna situationen och/eller efter rekommendationer av behöriga myndigheter. Steg 1: Konstaterad smitta på andra orter eller i andra länder. Alla tjänsteresor till orten ställs in. Alternativa resvägar ses vid behov över. Ledningen bevakar händelseförloppet. Verksamheten fortgår i övrigt som vanligt på skolan.

8 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Steg 2: Konstaterad smitta i begränsad omfattning i Stockholmsområdet; inte på skolan. Tjänsteresor med flyg minimeras. Verksamheten på skolan fortgår som vanligt. Vaccination erbjuds alla medarbetare, förutsatt att sådan finns tillgänglig. Ledningen bevakar händelseförloppet med ökad intensitet och informerar medarbetare och studenter efter behov och situation. Steg 3: Konstaterad smitta i Stockholmsområdet. Kontaktytorna minimeras utan att inkräkta i allt för stor omfattning på verksamheten. Konsertverksamheten ställs in. Medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån uppmanas till detta. Undervisning som kan förläggas till alternativa lokaler, såsom egna studios eller i hemmet, gör det. Medarbetare och studenter hålls kontinuerligt informerade om läget genom intranätet, e- post, anslag i ljusgården. Steg 4: Konstaterad smitta på skolan. All undervisning ställs in och studenterna beordras stanna hemma. Medarbetare beordras stanna hemma med full lön. De personer som på grund av sin funktion måste uppehålla sig i skolans lokaler beordras använda nödvändig skyddsutrustning och/eller vaccinera sig. Medarbetare och studenter hålls kontinuerligt informerade om läget genom intranätet och e-post. Bilaga 1. Krisgruppen. Bilaga 2. Underhållsåtgärder. Bilaga 3. Viktiga telefonnummer. Bilaga 4. Utbildade i hjärt- och lungräddning. Bilaga 5. Behovsanalys. Bilaga 6. Checklista vid akut kris. Bilaga 7. Stödtrappan. Bilaga 8. Anställningsår för prefekter.

9 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Kungl. Musikhögskolans krisgrupp Bilaga 1 Gunilla von Bahr Ersättare: John Fürstenbach Rektor Förvaltningschef Charlotta Bäckström Ersättare: Gun Andersson Personalhandläggare Personalchef Gun Andersson Ersättare: Charlotta Bäckström Personalchef Personalhandläggare Måns Tengnér Ersättare: Karin Sjöholm Informationschef Webbmaster/Informatör Andreas Goude Ersättare: Kjell Johansson Säkerhetsansvarig Chef Teknik och Serviceavdelningen Elsy-Marie Tysk Ersättare: Bengt Nyström Chef servicecentrum Föreståndare Servicecentrum Birgitta Forsell Näsman Utbildningssekreterare Filip Kvissberg Huvudskyddsombud Ersättare: Cecilia Åhlén Utbildningssekreterare Ersättare: Ann-Marie Lenndin Institutionssekreterare Siw Lagerkvist Ersättare: Solveig Röjwall Curera Curera Eliza Cedervall Ersättare: Eva Helgö Studenthälsan Studenthälsan Charlotte Brorsson Studentrepresentant Krisgruppens samordnare: Ersättare: Ersättare: Vakant Charlotta Bäckström Magnus Hillborg /

10 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Underhållsåtgärder Bilaga 2 Åtgärder för att öka krisberedskapen på KMH Uppdatera anhöriguppgifterna på personalavdelningen Krisgruppens ser till att ha varandras telefonnummer i mobilen Sätta upp anslag vid alla första hjälpen-tavlor om vilka som är utbildade i hjärt- och lungräddning Upprätta en mediepolicy Göra fler behöriga att uppdatera intern/extern webb Se till att kristelefonen har skyddat telefonnummer hos Telia

11 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Viktiga telefonnummer Bilaga 3 SOS Alarm 112 Polisen Ambulans Giftinformation Räddningstjänst Sjukvårdsrådgivning/Läkare Arbetsmiljöverket

12 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Utbildade i hjärt- och lungräddning Bilaga 4 Karin Nordgren Biblioteket 1810 Magnus Dyberg Rektors kansli 1979 Andreas Goude Teknik och service 1814 Bengt Nyström Teknik och service 1888 Lars-Rune Roos Teknik och service 1870 Elsy-Marie Tysk Teknik och service 1869 Sissel Behring Utbildningsavdelningen 4148 Birgitta Forsell Näsman Utbildningsavdelningen 1833 Gun-Britt G:son Lundström AA-institutionen

13 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Behovsanalys Bilaga 5 NÄRHET I SITUATION NÄRHET I RELATION PERIFERT BERÖRDA INDIREKT BERÖRDA DIREKT BERÖRDA

14 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Checklista vid akut kris Bilaga 6 Alla anställda Larma 112. Ge nödvändig första hjälpen. Informera krisgruppen. Säkra olycksplatsen för vidare olyckor och utredning. Krisgruppen Informera rektor och krisgruppens samordnare. Sammankalla krisgruppen till rum A 431. För loggbok över vilka aktiviteter som beslutas, genomförs och rapporteras. Utrym och spärra av lokaler. Skapa en så långt möjligt sann och tydlig bild av händelseförlopp och läget. Gör polisanmälan. Underrätta Arbetsmiljöverket vid arbetsplatsolycka. Organisera krisstöd och debriefing. Informera anhöriga till drabbade. Dödsbud överlämnas alltid personligen. Informera chefer och prefekter om vad som hänt och vanliga krisreaktioner. Informera personal och studenter. Samla om möjligt personalen. Alla massmediekontakter ska förmedlas genom Informationsavdelningen. Samla de drabbade på en trygg och avskärmad plats, låt ingen gå direkt hem. Ge vänlighet, värme, vila, vätska. Ge alla möjlighet att prata om det som hänt. Ge alla möjlighet att kontakta anhöriga. Informera om krisreaktioner som kan komma den närmaste tiden. Se till att alla har ett socialt stöd under kvällen och natten. Bestäm tid och plats för uppföljning nästa dag. Anpassa arbetet under en tid och följ upp sjukfrånvaro bland de drabbade. Utred orsakerna till händelsen. Utvärdera krisgruppens arbete.

15 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Anställningsår för prefekter Bilaga 8 Ola Bengtsson Lektor Anställning på tjänst: 1988 Rolf Lindblom Professor Timlärare: 1991/92 Anställning på tjänst: 1991 samt 1992 Örjan Fahlström Professor Timlärare: Anställning på tjänst: 1995 Eva Wedin Lektor Timlärare: 1988/89, Anställning på tjänst: 1999 Susanne Rosenberg Lektor Timlärare: Anställning på tjänst: 1996, varav tjänstledig ett år Ej behöriga att vara rektor/prorektor Bo Westman Adjunkt Timlärare: Anställning på tjänst: 1995

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

BESLUT redigerad Dnr 12/626

BESLUT redigerad Dnr 12/626 BESLUT redigerad 2013-11-06 Dnr 12/626 1(6) bkdkd Krisplan för KMH I händelse av akut nöd eller krissituation: Rädda, larma, släck! 1. Andas djupt och försök bevara ditt lugn 2. Säkra platsen försök släcka

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Krishanteringsplan för

Krishanteringsplan för Krishanteringsplan för 2015-02-10 Förord I vårt samhälle försöker vi på alla sätt undvika olyckor och kriser. Trots alla ansträngningar som görs vet vi att någon gång händer det som inte går att förutse

Läs mer

Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun

Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Akut våldshändelse, hot om våld eller olycksfall 4 Uppgifter om anhörigs arbetsplats och telefonnummer

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Checklista om anställd eller student förolyckas eller avlider utanför Stockholms universitet Åtgärderna nedan ska om inte annat anges vidtagas av

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12 Alsike skola Knivsta Handlingsplan för särskilda insatser i samband med större allvarliga kriser för enskild, grupp eller hela skolan Innehållsförteckning: sid 1 Telefonnummer

Läs mer

Riktlinjer för bemötande och stöd vid kriser och dödsfall

Riktlinjer för bemötande och stöd vid kriser och dödsfall UFV-PA 2016/83 Riktlinjer för bemötande och stöd vid kriser och dödsfall Fastställda av personaldirektören 2016-01-13 Innehållsförteckning Inledning 3 Definitioner 3 Vid kriser 3 Vid akut kris 3 Skapa

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

- Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall

- Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall Krishanteringsplan LUNDS NATION LUND Upprättad 2007-09-01 - Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall Rev. 2011-06-15 2012-06-23 2013-09-06 2014-01-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Ansvarsfördelning

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL, SVÅR SJUKDOM OCH DÖDSFALL HOS PERSONAL VID VÄSTERVIKS KOMMUN (HANDLEDNING VID KRIS) ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13,

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

KRIS- OCH KATASTROFPLAN FÖR CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP LUNDS UNIVERSITET

KRIS- OCH KATASTROFPLAN FÖR CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP LUNDS UNIVERSITET Centrum för genusvetenskap KRIS- OCH KATASTROFPLAN FÖR CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP LUNDS UNIVERSITET Fastställd av styrelsen för Centrum för genusvetenskap 2007-10-04 Postadress Box117, 221 00 Lund Besöksadress

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet

Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet Uppgift Krisstödsgruppen aktiveras på initiativ av krisledningsgruppen. Krisstödsgruppens uppgift är att i nära samverkan med krisledningsgruppen medverka till

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL VÄGLEDNING VID DÖDSFALL 2001-05-22 Rektorsämbetet Universitetskaplan Christina Stendahl 2001-05-17 Vägledning vid en anställds dödsfall När en medarbetare och arbetskamrat dör efter en kortare eller längre

Läs mer

Krisplan Annelundsskolan del 2

Krisplan Annelundsskolan del 2 Bildning Krisplan Annelundsskolan del 2 Fastställd av skolledning och personal Reviderad 2016-02-11 Bildning Christina Larsson 046-73 98 00 Christina.Larsson@kavlinge.se Annelundsskolan Västergatan 15,

Läs mer

Policy och handlingsplan vid krishantering Omsorgsnämnden Torsby kommun

Policy och handlingsplan vid krishantering Omsorgsnämnden Torsby kommun Policy och handlingsplan vid krishantering Omsorgsnämnden Torsby kommun Antagen av Omsorgsnämnden 2006-03-10 37 2011-08-03 2 Innehållsförteckning: 1. Omsorgsnämndens policy Sida - Målsättning 3 - Risk-

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof 1 (6) HANTERING AV KRIS/KATASTROF I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma: Ring 112 3. Anteckna a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Omvårdnad

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Omvårdnad Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-10-12 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Omvårdnad Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS OCH KATASTROFER. Upprättad av institutionsstyrelsen 2009-04-01 Reviderad 2011-06-21

HANDLINGSPLAN VID KRIS OCH KATASTROFER. Upprättad av institutionsstyrelsen 2009-04-01 Reviderad 2011-06-21 HANDLINGSPLAN VID KRIS OCH KATASTROFER Upprättad av institutionsstyrelsen 2009-04-01 Reviderad 2011-06-21 Innehåll 1. Handlingsplan vid händelse av kris och katastrof 2. Handlingsplan vid dödsfall eller

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas.

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas. SIMNING KRISPLAN INLEDNING Denna plan ska vara en hjälp för simsektionens styrelse, tränare, och ledare, då hot, våld, sexuella trakasserier, olycka eller dödsfall inträffar och där simsektionens barn,

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

Krisstödsrutin. för social- och omsorgsförvaltningens anställda

Krisstödsrutin. för social- och omsorgsförvaltningens anställda Krisstödsrutin för social- och omsorgsförvaltningens anställda Revidering fastställd i ledningsgrupp mars 2016 Arbetsmiljö Ett gott omhändertagande i den akuta situationen är av stor betydelse för att

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Miljöpolicy Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet

Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet Uppgift Krisstödsgruppen aktiveras på initiativ av krisledningsgruppen. Krisstödsgruppens uppgift är att i nära samverkan med krisledningsgruppen medverka till

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Olycksfall och krisstöd

Olycksfall och krisstöd Olofströms kommun 1 (5) Krishanteringsplan för Olofströms kommun I denna handlingsplan tar vi upp åtgärder som kan behövas vid olycksfall, akut sjukdom, brand m.m. Dessa åtgärder kan även appliceras vid

Läs mer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Vid olycksfall 1. Ge första hjälpen 2. Ring SOS alarm tfn 112 3. Underrätta krisansvarige som samordnar och tar vidare kontakter med övriga i krisgruppen.

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2015-09-15 Krisplan för Furulunds enhet Furan Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET Rektors beslut 101/2005 2005-03-02 Dnr CF 10-358/2004 ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET Inledning Anvisningarna gäller för medarbetare, studenter

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Krisstödsrutin. för omsorgsförvaltningens anställda

Krisstödsrutin. för omsorgsförvaltningens anställda Krisstödsrutin för omsorgsförvaltningens anställda Reviderad mars 2014 Krisstödsplan för omsorgsförvaltningens anställda Enligt Arbetsmiljöhandboken flik 11 - Våld och hot och flik 12 - Första hjälpen

Läs mer

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN Rev 2015-05-06 KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN 1. Inledning Denna plan ska vara känd av personalen på Axel Weüdelskolan. För att uppnå detta mål ska den 1. finnas tillgänglig på skolans hemsida, 2. finnas

Läs mer

Kris- och katastrofplan för Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet

Kris- och katastrofplan för Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet Kris- och katastrofplan för Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet Kris- och katastrofplan för Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet 1. Syfte och mål Syftet med

Läs mer

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet 1 Läsår Krisplan för Västra skolområdet skolor,förskolor,familjedaghem Reviderad 7 November 2011 Västra skolområdet Ängetskolan Höglandskolan Älgvägen 35 Åvägen 12 891 42 Örnsköldsvik 891 43 Örnsköldsvik

Läs mer

Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar...

Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar... Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar... Sveriges Byggindustrier Human Relations Box 7835 103 98 Stockholm Tfn 08-698 58 00 Fax 08-698 59 00 E-post info@bygg.org www.bygg.org 2 Innehåll

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma. Ring 112 3. Anteckna: a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad som har skett d. vem har skadats

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn 2011/2012 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig sjukdom

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187.

Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. 1(6) Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. 2(6) Mot hot om våld eller våld I vår kommun skall alla

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen.

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen. Krisplan Åsens skola Läsåret 2016/2017 En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk Mål: Att all personal ska vara väl förtrogen med och känna trygghet i Åsen skolas krisplan. Att krisgruppen vid en

Läs mer

Krisplan för Ekbackeskolan

Krisplan för Ekbackeskolan 1 Krisplan för Ekbackeskolan beslutad av krisgruppen 2015-08-26 I vår vardag uppstår oundvikligen olika krissituationer som upprör, exempelvis i skolan. Det kan vara en elevs eller arbetstagares dödsfall,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05 En krissituation kan uppstå i många olika sammanhang och ha mycket olika karaktär och omfattning. Denna krisplan skall ses som ett stöd

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Om det händer. Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser

Om det händer. Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser Om det händer Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser 1 Människor reagerar olika i en våldssituation En del reagerar direkt med stressreaktioner eller chocktillstånd, andra

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 3 mars 2014 Karlfeldtgymnasiets krisplan Om en allvarlig olycka eller dödsfall inträffar där elev, lärare eller övrig personal på skolan är inblandad skall

Läs mer

Spånga Basket Krisplan

Spånga Basket Krisplan Spånga Basket Krisplan Version 1.0 Beslutad av styrelsen för Spånga Basket 2013-08-21 Innehållsförteckning Krisplan... 3 Inledning... 3 Rutiner vid katastrofer... 3 Vid olycksfall i Spångahallen eller

Läs mer

Krishanteringsplan 2017

Krishanteringsplan 2017 Krishanteringsplan 2017 REGION VÄRMLAND HR-enheten Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon 054-701 10 00 vx Fax 054-701 10 01 E-post

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium Krisplan vid Norrtelje Teknikoch Naturbruksgymnasium Läsåret 2016-2017 Reviderad augusti 2016 Krisplan vid Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium 2015-2016 Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet:

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer Krishantering Krisgrupp och telefonnummer Rektor Johann von Gerber: 532 595 01 och 0707-461 020 Biträdande rektor Sarah Stridfeldt: 532 595 11 och 0706-232 946 Biträdande rektor Marianne Hedmar: 532 595

Läs mer

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Ansvaret för en krissituation har samma chefer som i alla övriga sammanhang har ansvar för personal, studenter och verksamhet. Krisstödets

Läs mer

Beredskapsplan för krishantering inom PN7, Biomedicinprogrammen

Beredskapsplan för krishantering inom PN7, Biomedicinprogrammen Krishantering PN7 2010-12-17 Sid: 1 / 6 Beredskapsplan för krishantering inom PN7, Biomedicinprogrammen Ansvarig Denna beredskapsplan är ett komplement till basal beredskapsplan för krishantering på Karolinska

Läs mer

Handläggningsordning för krishantering

Handläggningsordning för krishantering Handläggningsordning för krishantering Publicerad: Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Helena Söderberg Beslutsdatum: Giltighetstid: Sammanfattning: Dokumentet beskriver organisation, ansvar, roller och

Läs mer

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan Dokumentet beskriver hur Haga Haninges ledare ska hantera kriser och oförutsedda händelser. Styrelsen, 2017-05-02 Innehåll 1. Rutiner vid allvarlig olycka RÄDDA-VARNA-LARMA...

Läs mer

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Uppdaterad ht 2010 Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Trivsel och god psykisk arbetsmiljö på skolan... 1 Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling...

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA HANDLINGSPLAN VID SÄRSKILD HÄNDELSE

MÄLARDALENS HÖGSKOLA HANDLINGSPLAN VID SÄRSKILD HÄNDELSE Sida 1 av 7 CF-P 1.10.2 2009/222 MÄLARDALENS HÖGSKOLA HANDLINGSPLAN VID SÄRSKILD HÄNDELSE Denna handlingsplan är senast reviderad 2015-05-06 Besöksadress: Drottninggatan 12 Besöksadress: Högskoleplan 1

Läs mer

Beredskapsplan för krishantering Programnämnd 5

Beredskapsplan för krishantering Programnämnd 5 Beredskapsplan för krishantering Programnämnd 5 Fastställd av Programnämnd 5, 2014-03-19 Denna beredskapsplan är ett komplement till den basala beredskapsplanen för krishantering på Karolinska Institutet

Läs mer

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Förebyggande åtgärder: Ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro och trivsel på skolan. Bemöta främlingsfientlighet, intolerans och odemokratiska

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Handlingsplan för åtgärder checklista - katastrof Krisgruppen samlas (se bilaga 1) Beslut om åtgärd (policy) Information- en person är press och informationsansvarig

Läs mer

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall.

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. 2012-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Krisplan Akuta telefonnummer 2

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet 2014 08 06, giltig tillsvidare Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet Inledning En kris kan uppstå oväntat. Därför har vi tagit fram det här dokumentet som ett stöd

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna)

Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna) 2007-01-08 LTH Ingenjörshögskolan Utbildningsservice YO Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna) Krisgrupper - en

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HALLANDS NATION

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HALLANDS NATION KRISHANTERINGSPLAN FÖR HALLANDS NATION Tanken med denna krishanteringsplan är dels att den alltid ska finnas tillgänglig och kunna användas som ett stöd vid en pågående krissituation, men även att den

Läs mer

Krishanteringsplan för Hallands Nation

Krishanteringsplan för Hallands Nation Krishanteringsplan för Hallands Nation Tanken med denna krishanteringsplan är dels att den alltid ska finnas tillgänglig och kunna användas som ett stöd vid en pågående krissituation, men även att den

Läs mer

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll Krisplan för Bele Barkarby Innebandy Innehåll Inledning...2 Krisplanen syfte...2 Krisen kommer...2 Svårare olycka eller dödsfall...2 Första insatsen...2 Efter olycka / dödsfall... 2 Insatser efter olycka

Läs mer

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Information från Barn- och utbildningsnämndens kansli senast reviderad 2017-01-03 Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Anna Renhult arb.telefon 0560-162 52, 073-271

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer