Krisplan. Dnr 05/ Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krisplan. Dnr 05/257 06-01-17. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm"

Transkript

1 060117_KMH_Krisplan.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Krisplan Dnr 05/ Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box , Stockholm Tel: Fax: E-post:

2 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Krisplan fastställd genom rektorsbeslut Inledning Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7) ska det på varje arbetsställe finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Kungl. Musikhögskolans krisplan är framtagen för att underlätta en professionell och samordnad hantering i en krissituation. Det ligger i själva begreppet kris att det inte hör till den dagliga verksamheten. Situationen ställer dock ofta krav på ett snabbt och professionellt handlande i en situation då de vanliga beslutsvägarna inte fungerar normalt. Denna krisplan ersätter Krishantering, juni Närliggande rutiner Denna krisplan behandlar i huvudsak händelser som kräver samordnade insatser från flera funktioner och som berör stora delar av skolan. Kriser kan naturligtvis förekomma i mindre skala, utan att för den skull vara mindre allvarliga för de berörda. Vid dessa händelser kan tillämpliga delar av denna krisplan användas. KMH har även andra närliggande rutinbeskrivningar för mer specifika händelser. Det finns således en särskild instruktion för utrymning p.g.a. brand. Det finns också en rutin för allvarliga akuta sjukdomsfall, en policy och rutin om sexuella trakasserier, en rutin för hantering av missbruk och en rehabiliteringsrutin. En plötslig krissituation Allmänt om kriser och krishantering En kris är en händelse där tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker till för att förstå och kunna hantera situationen. En kris kan alltså utlösas av ovanliga och oväntade händelser. Människor reagerar olika på en krissituation, men alla reaktionssätt är lika normala och ska tas på allvar. Personer som befinner sig i kris efter en yttre svår händelse reagerar dock vanligen efter ett visst mönster som kan delas in i fyra faser: chockfasen, reaktionsfasen, reparationsfasen och nyorienteringsfasen. Genom snabbt ingripande och stöd kan man förebygga att kriserna leder till långvarigt psykiskt lidande. Målsättningen för krishanteringen är att snabbt omhänderta den/de drabbade för att lindra och förebygga psykiska besvär att snabbt informera alla berörda att utreda och bearbeta det som hänt att göra uppföljningar regelbundet och lång tid efter det inträffade att utvärdera händelse och förlopp

3 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Krisgrupp För att arbetet ska ske snabbt, effektivt och samordnat, har en krisgrupp bestående av olika funktioner organiserats (bilaga 1). Vid en krissituation av det slag som beskrivits ovan, aktiveras krisgruppen genom att den som är utsedd till krisgruppens samordnare kallar till en inledande genomgång av läget och beslut om vilka åtgärder som ska vidtagas. Vid detta möte bör alla funktioner i krisgruppen vara representerade. Inställelsetiden bör under arbetstid vara högst 15 minuter, om inte genomgången är planerad till en senare tidpunkt. Om någon inte kan inställa sig på den tiden, bör ersättaren kallas in. Beroende på situationens art, kan sedan vissa personer eller funktioner tillfälligt entledigas från uppdraget. Om det finns behov av det kan även ytterligare personer knytas till gruppen. För möte utanför ordinarie arbetstid kallas krisgruppen per telefon av samordnaren eller någon av gruppens ledamöter efter beslut av rektor, prorektor eller förvaltningschef. Om ingen av dessa kan nås får samordnaren ensam besluta att kalla in krisgruppen. Anm: Inkallelse sker enligt arbetsgivarens rätt att begära övertidsarbete (ALFA 4 kap. 18 ). Befrielse kan ske om den kallade har godtagbara skäl, t.ex. barnpassningsproblem. Ersättning för arbetstid utgår enligt gällande avtal. Ersättning för resa utgår för snabbaste rimliga färdsätt, t.ex. egen bil eller taxi. I en akut kris beslutar rektor, med krisgruppen som beredande organ, om nödvändiga åtgärder. Om rektor eller rektors ersättare inte är tillgänglig och minst tre medlemmar i krisgruppen är närvarande, ska den medlem som har längst anställningstid som chef vid KMH fatta de beslut i krisgruppen som omedelbart krävs för att undvika eller minimera fara eller skador. Samtliga personer som ingår i krisgruppen har tystnadsplikt om det som rör enskilda personer. Krisgruppen kan med fördel sammanträda även utan att en kris föreligger, om behov finns för förebyggande arbete, rutiner och övningar. I bilaga 2 finns ett antal åtgärder som kan öka krisberedskapen inför en akut situation. Riskanalys Administrativa chefen har vid en riskanalys identifierat ett antal risker av olika slag som KMH kan drabbas av. Vetskapen om dessa risker underlättar övningar och förebyggande arbete. Föreliggande krisplan fokuserar på kriser då personal och studenter direkt drabbas och flera delar av skolan berörs. Några exempel på sådana situationer: Brand Olycksfall med allvarlig skada hos studerande eller personal (primäransvar) Olycksfall med allvarlig skada hos närstående till studerande eller personal (sekundäransvar) Dödsfall, akuta sjukdomsfall (t.ex. astmaanfall, insulincoma, epilepsianfall, stroke) Våld och andra övergrepp samt hot därom Mobbning, trakasserier Självmord, självmordsförsök Psykisk sjukdom Epidemisk smitta, kemiska och biologiska vapen m.m.

4 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Instruktion till KMH:s personal Det är allas ansvar att rapportera till krisgruppen om de får kännedom om en krissituation av det slag som beskrivits ovan. Informera om vad som har hänt, när och var det hände samt hur du fått informationen. Om någon befinner sig i akut nöd, larma 112. För andra viktiga telefonnummer, se bilaga 3. Om någon behöver hjärt- och lungräddning, kontakta någon av de utbildade i bilaga 4. Krisgruppens uppgift Den i krisgruppen som tar emot information om en krissituation ska informera sig om vem som ringer, vad som har hänt, när och var det hände, hur många och vilka som antas vara drabbade och hur de drabbade ev. kan nås. Denna informationsmottagare ska också informera sig om vilka kontakter som har tagits, t.ex. med ambulans, polis eller anhöriga. Om det finns behov av det, ska informationsmottagaren larma 112 och tillkalla någon av de utbildade i hjärt- och lungräddning. Därefter informeras rektor och samordnaren i krisgruppen, som ser till att krisgruppen sammankallas. Krisgruppen bör sammankallas så snart det är möjligt efter det att informationen har nått någon i krisgruppen. Inställelsetiden bör vara ca 15 minuter, om det inte finns skäl att senarelägga mötet. Krisgruppen samlas om möjligt i rum A 431. Om detta rum inte är tillgängligt p.g.a. krisens art, sammanträder krisgruppen på rektors rum eller annan plats som anses lämplig. Krisgruppens uppgift är att analysera situationen och behoven, både de akuta och de på sikt. Den ska också kartlägga vilka som är direkt berörda, genom att de varit närvarande eller har nära relation till någon av de drabbade, och vilka som är indirekt och perifert berörda, enligt behovsanalysen i bilaga 5. Krisgruppen bestämmer i vilken omfattning avlastningssamtal/debriefingsamtal genom företagshälsovården ska erbjudas. Krisgruppens samordnare ansvarar för att kontinuerligt föra loggbok över vilka aktiviteter som beslutas, genomförs och rapporteras. En tydlig ansvarsfördelning i krisgruppen över vem som ska göra vad underlättar arbetet. I en situation då det finns risk för att människor kommer till skada ska de aktuella lokalerna utrymmas omedelbart. Det är viktigt att inte glömma bort toaletter och liknande utrymmen vid en sådan genomsökning. Det utrymda området bör också avspärras. Detta kan också vara nödvändigt i situationer då bevis måste säkras av polisen. I vissa fall kan det också vara nödvändigt att vakta avspärrningen så att ingen passerar den. Polisanmälan ska göras i förekommande fall. Om olyckor eller annan skadlig inverkan i arbetet har lett till svårare personskada eller dödsfall, eller om flera arbetstagare drabbats samtidigt, ska arbetsgivaren även underrätta Arbetsmiljöverket. Samma skyldighet gäller vid tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Underrättelsen ska ske utan dröjsmål, enligt Arbetsmiljöförordningen, och helst per telefon. I bilaga 6 finns en checklista över vilka åtgärder som bör vidtagas i en krissituation.

5 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Information Omedelbart efter krisgruppens sammanträde ska tillgängliga chefer och prefekter informeras om situationen. De bör även informeras om olika typer av krisreaktioner som kan uppstå och att de ska vara uppmärksamma på att reaktioner även kan uppstå efter en längre tid. Cheferna kan med fördel samla sina medarbetare för att informera och prata om det som har hänt. Anhöriga till medarbetare som drabbats bör kontaktas så fort det är möjligt. På personalavdelningen finns en pärm med närmaste anhörig till medarbetarna. Studenternas anhöriga kontaktas genom ev. tidigare registrerade kontaktuppgifter till föräldrar eller genom medstudenter. Ta hjälp av polis eller sjukvårdpersonal vid dödsbud, se även avsnittet Om medarbetare avlider nedan. I krissituationer är det mycket viktigt att gå ut med tydlig och saklig information så fort som möjligt för att motverka spekulationer, ryktesspridning och överdriven oro. Informera personal, studenter, föräldrar och allmänhet i den omfattning och på det sätt som anses behövligt. Om det är möjligt att samla personal och ge muntlig information, bör man göra det. Vid ett sådant tillfälle bör rektor och företagshälsovård vara representerade. Kontakta även medarbetare som inte är på plats. Alla kontakter med massmedia ska förmedlas via Informationsavdelningen. En väldigt allvarlig och omfattande kris kan innebära ett stort tryck på KMH:s telefonlinjer. Personal, anhöriga och massmedia kan försöka komma i kontakt med KMH för att få information om vad som har hänt. För att kunna ringa ut i en situation då alla linjer är blockerade av ingående samtal, reserveras en särskild linje för utgående samtal. Telefonen till linjen står i krisgruppens sambandsrum i A 431. Det bör inte vara känt i en större krets att detta nummer används för en krissituation. Detta nummer bör under krisens förlopp alltid ha telefonpassning för den händelse att polis eller liknande behöver komma i kontakt med KMH. Krishanteringen Psykiskt och socialt omhändertagande innebär i det akuta skedet att skapa trygghet och ge omsorg. Basala mänskliga behov behöver tillfredsställas genom vänlighet, värme, vila och vätska. Den drabbade behöver skyddas mot ytterligare stress, starka intryck, massmedia och publik. Alla ska få möjlighet att prata om det som har hänt. Lyssna utan att värdera eller styra den som vill prata av sig. Ge möjlighet för den drabbade att ta kontakt med familj och anhöriga. Var medveten om att chocken kan påverka den drabbade så att han/hon inte är lämpad att själv fatta beslut om vad som ska ske, t.ex. om läkarbesök eller samtalsstöd behövs. Avråd från lugnande medel och alkohol och förmedla medicinsk kontakt vid behov. Bland medarbetarna kan finnas både drabbade och de som orsakat eller upplever att de orsakat händelsen. Det är viktigt att ta hand om båda dessa grupper, gärna separat. Båda behöver stöd, närvaro och möjlighet att prata av sig. Undvik ställningstagande och syndabockar. Det får eventuella kommande rättsprocesser ge svar på. Ingen ska gå direkt hem efter en krissituation. De berörda bör samlas för att få all information som går att ge, för att motverka spekulationer och överdriven oro. Ingen bör heller gå hem till ensamhet eller till ett hem utan vuxenkontakt. Om någon gör det kan ett kontakt/kamratstöd arrangeras. Tid och plats för stöd och uppföljning nästa dag ska bestämmas innan gruppen skiljs för dagen. Stödtrappan i bilaga 7 kan användas som underlag för att organisera stödet till studerande och personal. Steg 1 och 2 i stödtrappan ( Jag själv och Kamratstöd ) kan genomföras av KMHpersonal. De högre stegen ska dock genomföras av professionell personal på exempelvis företagshälsovården. Blanda inte vållande och drabbade i samma grupp eller dem som har starka synintryck med dem som inte var på plats. Vänta med mer djupgående samtal till dess chocken

6 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) släppt. Samtalen genomförs genom att man lyssnar aktivt och ställer öppna frågor utan att göra värderingar. Det kan underlätta för människor om man pratar om vanliga krisreaktioner för att normalisera dem. Ångest, rädsla Återupplevande av minnen Sömnsvårigheter Kroppsliga besvär Skuldkänslor och självförebråelse Depression, trötthet, oro Irritabilitet och ilska Förändrad aptit Hyperaktivitet, långsamhet, apati Förvirring För stora olyckor och katastrofer som drabbar samhället har kommunen en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande för sina invånare, POSOM, med företrädare för myndigheter och organisationer. I Stockholm organiseras detta på stadsdelsnivå. Om medarbetare avlider Om en medarbetare avlider på arbetsplatsen, ska anhöriga informeras så snabbt det är möjligt. Ett dödsbud ska alltid överlämnas personligen, lämpligen av en chef eller av någon som bedömes stå den avlidna eller de efterlevande nära. Samordna gärna detta med polisen eller sjukvårdspersonal. Se till att det finns god tid för samtal vid överlämnande av dödsbud. Det är viktigt att anhöriga är informerade innan man flaggar på halv stång eller informerar de arbetskamrater som inte varit närvarande vid händelsen. Det är ofta bra att samlas vid en minnesstund för att hedra den bortgångnes minne. Minnesstunden kan lämpligen äga rum dagen efter dödsfallet, men kan även hållas en annan dag. Familjen bör informeras om att en minnesstund ska hållas på arbetsplatsen och om de önskar får de givetvis närvara. Minnesstunden bör hållas i ett avskilt rum. Rektor, förvaltningschef, närmaste chef eller personalchef bör säga några ord om den bortgångne. Minnesstunden kan också innehålla ett musikstycke och diktläsning och avslutas med en tyst minut. Under minnesstunden kan ett levande ljus brinna och en blombukett och eventuelt foto stå på ett bord. En kondoleansbok där medarbetare och andra har möjlighet att skriva en sista hälsning till den avlidne kan också förberedas. Det bör finnas möjlighet att skriva i kondoleansboken under flera dagar. Kondoleansboken överlämnas till familjen exempelvis i samband med begravningen. Flaggning på halv stång sker den dag då dödsfallet inträffade, dagen efter dödsfallet samt då jordfästningen äger rum. Då jordfästningen är avslutad hissas flaggan i topp, varefter den halas omedelbart eller vid ordinarie tid. Vid flaggning på halv stång hissas flaggan först i topp, för att omedelbart halas till 2/3 av stångens höjd. Vid begravningen bör skolan representeras av närmaste chef, om inte de anhöriga har avböjt detta. Skolan bör också skicka blommor eller krans till kistan. Medarbetare kan få närvara vid begravningen på arbetstid, efter särskilt beslut av ansvarig chef efter direktiv från rektor. Efterarbete Det tar lång tid att hämta sig efter en omfattande katastrof eller kris. Chefer och prefekter bör uppmanas att ha en kontinuerlig dialog med sina medarbetare och att anpassa arbetet en tid vid behov. Sjukfrånvaron ska också följas upp under en längre tid och uppföljningssamtal organiseras med lämpliga intervall för berörda.

7 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) När den akuta fasen i krisarbetet är över ska orsaken till händelsen utredas och hur den kan förhindras i framtiden. Även krisgruppens arbete ska utvärderas, både det som varit bra och det som kunde gjorts annorlunda. Uppmärksamma och ge erkänsla till de medarbetare som medverkat i krisarbetet, t.ex. vid utrymning, räddningsarbete, hjärt- och lungräddning eller annat. Om det blir rättegång ser skolan till att de inblandade får juridiskt stöd. Om medarbetaren vill följer även en kollega eller liknande med till rättegången som stöd. Eskalerande kris En krissituation behöver inte alltid uppträda plötsligt. I vissa fall kan en situation, som först inte betraktas som en kris, eskalera till en allvarlig situation, t.ex. vid utbredd epidemisk smitta, terrorism i form av kemiska eller biologiska vapen eller påfrestningar på organisationen vid en höjd nationell beredskap i Sverige.. I sådana situationer är det inte i första hand ett omedelbart handlande som är avgörande. Däremot är det viktigt att identifiera i vilket skede situationen närmar sig ett ohållbart tillstånd. När rektor eller någon annan i krisgruppen uppfattar att det finns behov av det, sammankallas krisgruppen för att samordna arbetet inför ett befarat ohållbart tillstånd. Även vid en eskalerande kris är krisgruppens uppgift att analysera situationen och behoven samt kartlägga vilka som är berörda. Det är också viktigt att i en sådan situation gå ut med tydlig och saklig information för att motverka spekulationer, ryktesspridning och överdriven oro. Beslutsorganisation I Kungl. Musikhögskolans beslutsordning anges vilka organ och anställda som får fatta beslut för skolans räkning. Av denna framgår att prorektor är rektors ställföreträdande i situationer då inte rektor finns tillgänglig och beslut måste fattas. Behörig att vara rektor eller prorektor är, enligt Högskoleförordningen, den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor. I en situation av en eskalerande kris, och beslut måste fattas trots att varken rektor eller prorektor finns tillgänglig, ska den prefekt som uppfyller behörighetskraven för rektor/prorektor och som har längst anställningstid i skolan träda in i rektors ställe. Finns denna inte tillgänglig träder den prefekt in som uppfyller behörighetskraven för rektor/prorektor och har näst längst anställningstid i skolan, o.s.v. I bilaga 8 finns en förteckning över anställningsåren för befintliga prefekter. Enligt delegationsordningen har rektor delegerat sin beslutanderätt i vissa avseenden till förvaltningschefen. Finns förvaltningschefen inte tillgänglig i en uppkommen krissituation, får rektor, eller den som innehar uppdraget i rektors ställe, besluta om tillfällig vikarie för förvaltningschefen. Epidemisk smitta eller terrorism med t.ex. kemiska eller biologiska vapen För att ha beredskap för händelser av större epidemisk smitta, terrorangrepp i form av kemiska vapen eller liknande händelser som innebär risk för allvarlig sjukdom, har KMH identifierat ett tänkbart händelseförlopp. Åtgärderna anpassas naturligtvis utifrån den uppkomna situationen och/eller efter rekommendationer av behöriga myndigheter. Steg 1: Konstaterad smitta på andra orter eller i andra länder. Alla tjänsteresor till orten ställs in. Alternativa resvägar ses vid behov över. Ledningen bevakar händelseförloppet. Verksamheten fortgår i övrigt som vanligt på skolan.

8 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Steg 2: Konstaterad smitta i begränsad omfattning i Stockholmsområdet; inte på skolan. Tjänsteresor med flyg minimeras. Verksamheten på skolan fortgår som vanligt. Vaccination erbjuds alla medarbetare, förutsatt att sådan finns tillgänglig. Ledningen bevakar händelseförloppet med ökad intensitet och informerar medarbetare och studenter efter behov och situation. Steg 3: Konstaterad smitta i Stockholmsområdet. Kontaktytorna minimeras utan att inkräkta i allt för stor omfattning på verksamheten. Konsertverksamheten ställs in. Medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån uppmanas till detta. Undervisning som kan förläggas till alternativa lokaler, såsom egna studios eller i hemmet, gör det. Medarbetare och studenter hålls kontinuerligt informerade om läget genom intranätet, e- post, anslag i ljusgården. Steg 4: Konstaterad smitta på skolan. All undervisning ställs in och studenterna beordras stanna hemma. Medarbetare beordras stanna hemma med full lön. De personer som på grund av sin funktion måste uppehålla sig i skolans lokaler beordras använda nödvändig skyddsutrustning och/eller vaccinera sig. Medarbetare och studenter hålls kontinuerligt informerade om läget genom intranätet och e-post. Bilaga 1. Krisgruppen. Bilaga 2. Underhållsåtgärder. Bilaga 3. Viktiga telefonnummer. Bilaga 4. Utbildade i hjärt- och lungräddning. Bilaga 5. Behovsanalys. Bilaga 6. Checklista vid akut kris. Bilaga 7. Stödtrappan. Bilaga 8. Anställningsår för prefekter.

9 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Kungl. Musikhögskolans krisgrupp Bilaga 1 Gunilla von Bahr Ersättare: John Fürstenbach Rektor Förvaltningschef Charlotta Bäckström Ersättare: Gun Andersson Personalhandläggare Personalchef Gun Andersson Ersättare: Charlotta Bäckström Personalchef Personalhandläggare Måns Tengnér Ersättare: Karin Sjöholm Informationschef Webbmaster/Informatör Andreas Goude Ersättare: Kjell Johansson Säkerhetsansvarig Chef Teknik och Serviceavdelningen Elsy-Marie Tysk Ersättare: Bengt Nyström Chef servicecentrum Föreståndare Servicecentrum Birgitta Forsell Näsman Utbildningssekreterare Filip Kvissberg Huvudskyddsombud Ersättare: Cecilia Åhlén Utbildningssekreterare Ersättare: Ann-Marie Lenndin Institutionssekreterare Siw Lagerkvist Ersättare: Solveig Röjwall Curera Curera Eliza Cedervall Ersättare: Eva Helgö Studenthälsan Studenthälsan Charlotte Brorsson Studentrepresentant Krisgruppens samordnare: Ersättare: Ersättare: Vakant Charlotta Bäckström Magnus Hillborg /

10 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Underhållsåtgärder Bilaga 2 Åtgärder för att öka krisberedskapen på KMH Uppdatera anhöriguppgifterna på personalavdelningen Krisgruppens ser till att ha varandras telefonnummer i mobilen Sätta upp anslag vid alla första hjälpen-tavlor om vilka som är utbildade i hjärt- och lungräddning Upprätta en mediepolicy Göra fler behöriga att uppdatera intern/extern webb Se till att kristelefonen har skyddat telefonnummer hos Telia

11 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Viktiga telefonnummer Bilaga 3 SOS Alarm 112 Polisen Ambulans Giftinformation Räddningstjänst Sjukvårdsrådgivning/Läkare Arbetsmiljöverket

12 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Utbildade i hjärt- och lungräddning Bilaga 4 Karin Nordgren Biblioteket 1810 Magnus Dyberg Rektors kansli 1979 Andreas Goude Teknik och service 1814 Bengt Nyström Teknik och service 1888 Lars-Rune Roos Teknik och service 1870 Elsy-Marie Tysk Teknik och service 1869 Sissel Behring Utbildningsavdelningen 4148 Birgitta Forsell Näsman Utbildningsavdelningen 1833 Gun-Britt G:son Lundström AA-institutionen

13 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Behovsanalys Bilaga 5 NÄRHET I SITUATION NÄRHET I RELATION PERIFERT BERÖRDA INDIREKT BERÖRDA DIREKT BERÖRDA

14 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Checklista vid akut kris Bilaga 6 Alla anställda Larma 112. Ge nödvändig första hjälpen. Informera krisgruppen. Säkra olycksplatsen för vidare olyckor och utredning. Krisgruppen Informera rektor och krisgruppens samordnare. Sammankalla krisgruppen till rum A 431. För loggbok över vilka aktiviteter som beslutas, genomförs och rapporteras. Utrym och spärra av lokaler. Skapa en så långt möjligt sann och tydlig bild av händelseförlopp och läget. Gör polisanmälan. Underrätta Arbetsmiljöverket vid arbetsplatsolycka. Organisera krisstöd och debriefing. Informera anhöriga till drabbade. Dödsbud överlämnas alltid personligen. Informera chefer och prefekter om vad som hänt och vanliga krisreaktioner. Informera personal och studenter. Samla om möjligt personalen. Alla massmediekontakter ska förmedlas genom Informationsavdelningen. Samla de drabbade på en trygg och avskärmad plats, låt ingen gå direkt hem. Ge vänlighet, värme, vila, vätska. Ge alla möjlighet att prata om det som hänt. Ge alla möjlighet att kontakta anhöriga. Informera om krisreaktioner som kan komma den närmaste tiden. Se till att alla har ett socialt stöd under kvällen och natten. Bestäm tid och plats för uppföljning nästa dag. Anpassa arbetet under en tid och följ upp sjukfrånvaro bland de drabbade. Utred orsakerna till händelsen. Utvärdera krisgruppens arbete.

15 060117_KMH_Krisplan.pdf Dnr 05/ (15) Anställningsår för prefekter Bilaga 8 Ola Bengtsson Lektor Anställning på tjänst: 1988 Rolf Lindblom Professor Timlärare: 1991/92 Anställning på tjänst: 1991 samt 1992 Örjan Fahlström Professor Timlärare: Anställning på tjänst: 1995 Eva Wedin Lektor Timlärare: 1988/89, Anställning på tjänst: 1999 Susanne Rosenberg Lektor Timlärare: Anställning på tjänst: 1996, varav tjänstledig ett år Ej behöriga att vara rektor/prorektor Bo Westman Adjunkt Timlärare: Anställning på tjänst: 1995

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Checklista om anställd eller student förolyckas eller avlider utanför Stockholms universitet Åtgärderna nedan ska om inte annat anges vidtagas av

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN. Innehåll. Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25

KRISHANTERINGSPLAN. Innehåll. Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25 KRISHANTERINGSPLAN Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25 Innehåll KRISHANTERINGSPLAN... 1 Innehåll... 1 LÅNGSIKTIG PLANERING... 2 Krishantering i förbundet... 2 Krishantering i SB&K:s UF och DF...

Läs mer

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Ragunda kommun önskar bli förknippade med ansvarstagande, hög kvalitet och säkerhet. Policyn om hot och våld är

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 Krishantering LÅNGSIKTIG PLANERING Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 FÖRBEREDELSER Reserutiner 9 Kurser/utomhusaktiviteter

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING INNEHÅLL Den här krisplanen fokuserar på olyckor av olika slag, och hur de hanteras praktiskt och kommunikativt. Den ger också handgripliga tips

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld

Handlingsplan mot hot och våld 1 (15) Handlingsplan mot hot och våld Antagen xx 2013 Framtagen av Magnus Dahlberg och Annika Ekberg, Kommunledningsförvaltningen och Malin Ekblad, Säkerhetsavdelningen Revideras vart tredje år Trelleborg2000,

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

ATT SKRIVA EN KRISPLAN

ATT SKRIVA EN KRISPLAN SVENSKA SCOUTRÅDET ATT SKRIVA EN KRISPLAN NÄR, HUR OCH VARFÖR MARIA LINDMARK 7/9/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 STEG FÖR STEG ATT SKRIVA EN KRISPLAN...5 STEG 1 Brainstorma!...5 STEG 2 Sortera

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län

Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av Landstingsstyrelsen 2008-XX-XX 1 Förord Landstinget har en omfattande informationsskyldighet gentemot

Läs mer

Skriften Skarpt läge med checklistor och brevmallar på LOs hemsida har två syften;

Skriften Skarpt läge med checklistor och brevmallar på LOs hemsida har två syften; efter en arbetsplatsolycka? Tiden går i passiv väntan på att myndigheterna ska bli klara med sina utredningar. En arbetsplatsolycka är skarpt läge och då gäller det för facket att vara på plats och börja

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03 Krishanteringsplan Landskrona Golfklubb Upprättad 2007-08-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Krisgruppens arbetsgång 3 Viktiga telefonnummer.. 3 Försäkringsskydd och SOS International.. 4 Förberedelser för

Läs mer

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Mälardalens högskola Akademin för Hälsa, vård och välfärd, HVV 2015 Beslutande: Handläggande: 2015.01.28 Maria Müllersdorf Tanja Dunerbrandt, Madeleine

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer