Handlingsplan vid pandemi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan vid pandemi"

Transkript

1 Handlingsplan vid pandemi Förebyggande verksamhet, ledning och samverkan Dokumentnamn: Handlingsplan vid pandemi Dnr Typ av dokument: Rutin Handläggare: Säkerhetssamordnaren Antagen av: Kommunstyrelsen Antagningsdatum: Giltighet: Tills vidare MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

2 Dnr: Innehåll Sida Inledning 2 Riskbild och dimensionerande skadefall 3 Lokala förutsättningar för Munkedals kommun 5 Samhällsviktig verksamhet enligt länsstyrelsen 6 Prioriterad verksamhet i Munkedals kommun 7 Normativt inriktningsbeslut vid pandemi 8 Minneslista för kommun/-stabschef 9 Information 11 Kontaktlista 12 1

3 Inledning Munkedals kommun Räddningstjänsten Syftet med denna plan är att ange en tydlig inriktning för förebyggande verksamhet, planering och hantering av en pandemi. Handlingsplanen avser Munkedal kommun. I det förebyggande arbetet har kommunen ett ansvar att sprida råd och information om risker till allmänheten. Information förmedlas därför bl a på webbsidan och spridning till aktörer inom besöksnäringen i kommunen i samband med att risken för en pandemi ökar. Kommunens prioriteringar av samhällsviktig verksamhet vid olika grader av skadeutfall finns presenterat i den sekretessbelagda bilagan som får presenteras endast för Krisledningsnämnden och beredningsgruppen. Säkerhetssamordn/skyddschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Christer Ökvist Gunnel Svensson

4 Riskbild och dimensionerande skadefall Inledning Med pandemi avses en världsomfattande epidemi. När en del av pandemin avses, som när den drabbar ett begränsat geografiskt område som Västra Götalandsregionen, används benämningen epidemi. En influensapandemi kommer att belasta sjukvården hårt och medföra risk för störningar i viktiga samhällsfunktioner. Socialstyrelsen beräknar att 25 procent av befolkningen skulle kunna insjukna under en 6-veckorsperiod. I Munkedal kommun med ca invånare skulle i så fall ung personer insjukna. Det beräknas medföra öppenvårdsbesök. Kommunen kommer att möta ett kraftigt ökat behov av hemtjänst och primärvården får inrätta särskilda hembesöksgrupper. Av dessa beräknas 30 behöva sjukhusinläggning. En omfattande vaccination behövs, om möjligt av hela befolkningen, annars av medicinska riskgrupper och av personer inom viktiga samhällsfunktioner. Det är stor risk att man inte får fram vaccin i tid till utbrottet av en större influensaepidemi. Både med och utan vaccin får man räkna med att ett stort antal personer blir sjuka, och i båda fallen behöver läkemedel verksamma mot influensa inköpas och lagras. Vaccintillgång hanteras på nationell nivå via beslut om gemensam upphandling för landet från och med 2007 samt pågående utredning om uppstart av svensk vaccinproduktion. Antivirala läkemedel lagras på nationell nivå. Regionen har dessutom beställt förpackningar som motsvarar drygt 5 års normalförbrukning. Informationsfrågor och -kapacitet är centrala frågor som behöver förberedas noggrant. Bakgrund Influensa A-sjukdomens utbredning följer vanligen två olika epidemiologiska mönster. Vanligast är säsongsvis (på norra halvklotet under vinterhalvåret) uppträdande epidemier beroende på spridning av virus med gradvis förändrade egenskaper, s.k. antigen drift. Många saknar eller har begränsad immunitet av den nya virusvarianten, som därigenom kan förorsaka anhopning av fall. Andelen sjuka i befolkningen brukar variera mellan 2 och 15 procent och dödligheten är vanligen < 1 procent. Det andra epidemiologiska mönstret är den globala spridning, pandemier, som kan följa efter uppkomsten av helt nya genetiska varianter av virus, s.k antigent skifte. Pandemier uppstår med många års oregelbundna intervall och medför en sjuklighet hos mellan 20 och 30 procent av befolkningen och ett ökat antal dödsfall. Under 1900-talet förekom tre stora pandemier, Spanska sjukan , Asiaten 1957 och Hong-Kong 1968, och två mindre pandemier 1948 och Barn och ungdomar, som saknar 3

5 immunologisk erfarenhet av influensa, har som regel den högsta sjukdomsincidensen medan de äldre oftare drabbas av komplikationer. Högpatogen aviär influensa (HPAI) är en sjukdom med hög spridningsbenägenhet och dödlighet hos fåglar, s.k. fågelinfluensa. De senaste 10 åren har ett antal utbrott av HPAI förekommit i fr a Sydostasien och en speciell variant, A/H5N1, har sedan 2003 rapporterats från totalt tio länder i detta geografiska område. Sedan sommaren 2005 har utbrott skett i andra områden, först centrala Asien och därefter Turkiet samt de senaste veckorna också utöver en stor del av Europa inkl. Sverige. Trots att miljontals fåglar insjuknat har t.o.m endast 177 humanfall rapporterats varav 98 dödsfall. I vår del av världen har humanfall endast rapporterats från Turkiet.Den nya influensan A(H1N1)sk.svininfluensan har WHO bedömt kunna utvecklas till en större epidemi och då har vi en pandemi. Av erfarenhet från tidigare pandemier måste vi vara uppmärksamma på att den kan öka i omfattning efter hand, och myndigheterna förbereder sig därför för en mer utbredd epidemi redan till hösten eller vintern. Med största sannolikhet kommer en ny influensapandemi av humant ursprung förr eller senare och eftersom det är många år sedan detta inträffade befarar många att den uppträder snart. Tiden från det att ett nytt virus identifierats och till dess att epidemin drabbar Sverige blir troligen kort,ca 3-4 månader.det beräknas ta minst 2-6 månader innan ett anpassat vaccin kan finnas tillgängligt för allmänt bruk. Pandemins olika faser WHO delar idag in en pandemi i följande faser och bedömer att vi nu befinner oss i fas 1 vad fågelinfluensan detta sedan A(H1N1) ligger i fas Interpandemisk fas, låg risk för humana fall. 2. Nytt virus hos djur, inga humana fall, högre risk för humana fall 3. Pandemiberedskap, ingen eller mycket begränsad spridning mellan människor, (Pandemic alert) 4. Nytt virus orsakar humana fall, bevis för ökad spridning mellan människor 5. Fler humana fall, bevis för signifikant spridning mellan människor 6. Pandemi, effektiv och varaktig spridning mellan människor För WHO:s information om fågelinfluensa se För WHO:s information om A(H1N1) se A(H1N1). 4

6 Lokala förutsättningar för Munkedals kommun Dimensionerande skadefall Under en period av 6-8 veckor skall en frånvaro om minst 15 procent av personalen kunna hanteras. Kommunens planering är inriktat mot att hantera en pandemi som når sin kulmen vecka två och tre då upp till 50 procent av personalen är drabbad av sjukdomen. Detta innebär: att endast delar av verksamheten kan bedrivas att delar av verksamheten kommer att vara mer belastad än normalt t.ex. hemsjukvård, hemtjänst och äldreboenden. att delar av personal, elever och vårdtagare kommer att omkomma. att det kommer att krävas stora insatser för psykosocialt omhändertagande under och efter pandemin. att informationsbehovet kommer att vara extremt stort. att sjukdomen sannolikt inte kommer att drabba samhället likformigt, utan att under en viss tid kan en betydligt större andel av arbetsstyrkan vara frånvarande i vissa mindre grupper. Pandemin bedöms kunna ha flera vågor och den andra vågen kan komma tre till nio månader efter den första. 5

7 Samhällsviktig verksamhet vid en pandemi vid sidan av sjukvården enligt länsstyrelsens direktiv Prio 1: El (Svenska kraftnät, Fortum,Vattenfall) Skydd, ordning och säkerhet ( Polis, SOS Alarm, Tull, Kustbevakning) Telekommunikation (Telia) Dricksvattenförsörjning (VA-verken, Miljö- & Hälsa) Livsmedelsförsörjning (Lantbruk, livsmedelsindustri, transportörer, butiker) Information och kommunikation (Tidningar, radio, TV) Prio 2: IT/Internet Betalningsväsendet Drivmedel/bränsle Godstranporter (exkl livsmedel, läkemedel, drivmedel/bränsle) Kommunalverksamhet: Prio 1: Vatten och avlopp Räddningstjänst Socialtjänst/äldreomsorg Miljö & Hälsa Kommunledning Prio 2: Renhållning/sophantering Skola & barnomsorg Gatu & väghållning 6

8 Identifiering av verksamhet i Munkedals kommun som måste fungera vid en pandemi Exempel på frågeställningar för denna analys: 1) Vilken eller vilka verksamheter MÅSTE kunna upprätthållas utan avbrott? Beakta exempelvis följande aspekter: Risk för liv och hälsa. Förtroende hos allmänheten. Åtagande enligt lagstiftning eller avtal. Ekonomiska konsekvenser. Miljömässiga konsekvenser. Stort beroende hos andra viktiga aktörer eller hos allmänheten. 2) Kan behovet av och efterfrågan på denna verksamhet påverkas under en pandemi? Om svaret är ja: Bedöms det öka eller minska? Hur stor kan en förändring bli? Förändras efterfrågan på något annat sätt? Vad krävs för att kunna tillgodose en förändrad efterfrågan? 3) Vilken är den lägsta bemanningsnivån för att kunna hantera de kritiska funktionerna som identifierats? 4) Vilken är den lägsta nivån av övriga resurser som kan krävas för att hantera de kritiska funktionerna? 5) Går det att rangordna funktionerna utifrån hur viktiga de är att upprätthålla? Förvaltningarnas bedömningar av vilken verksamhet som MÅSTE bedrivas samt vilken lägsta bemanningsnivå som krävs finns i bilaga 1 som är sekretessbelagd. I denna bilaga kommer också att finns resultatet av de bedömningar som företag med samhällsviktig verksamhet i Munkedal lämnat. Förberedelser inför en pandemi Ta reda på vilken beredskap för pandemi leverantörer av varor och tjänster som är viktiga för verksamheten har. Överväg att ingå avtal med fler leverantörer. Se över möjligheten till substitut för varan eller tjänsten. Är det möjligt att utöka storleken på de egna lagret? 7

9 Normativt inriktningsbeslut vid pandemi Säkerheten för egen personal skall alltid prioriteras Taktiken skall anpassas mot bakgrund av riskbilden. Säkerhet och försiktighet går alltid före verkan. 1) Undvik fysiska möten, försök att ersätta dem med andra former av möten såsom telefonmöten. 2) Om möjligt, låt personalen arbeta hemifrån. Förbered tekniska och praktiska arrangemang för detta. 3) För den personal som måste vara på plats, ordna så att de olika skiftens personal inte möter varandra i lokalerna. 4) Se till att hygienen hålls god i pentryn och toaletter. 5) Överväg om det finns möjlighet att ta med friska barn till arbetsplatsen, om skola och barnomsorg är stängda. Uthållig ledning skall etableras Viktig samverkan mellan media, kommunledning och länsstyrelsen Samarbetet med media avser råd, information och varning till allmänheten. Kommun/stabs-chefen ansvarar för att samverkan sker mellan kommunledning och förvaltningar. Länsstyrelsen skall hållas underrättade om läget. Arbetet skall dokumenteras Avser bland annat insatta resurser, (eventuellt frivilliga), utrustning, händelseförlopp, vidtagna åtgärder som underlag för analyser och ekonomisk redovisning efter insatser. Följ rutiner i krisledningsplanen 8

10 Minneslista för stabschef vid PANDEMI Ledningsplats Koch rummet kommunhuset Forum, Munkedal Uppdrag Stabens uppdragsgivare är kommun/-stabschefen. Stabens uppdrag stödja systemledning av hela verksamheten med perspektiv 3-4 veckor framåt hantera flera samtidiga insatser, kommunens beredskap och samverkan vara fullt utbyggd senast dygnet efter aktivering vid behov också stödja krisledningsnämnden bland annat med analysarbete, lägesuppföljning och samverkan. vid behov avdela samverkansbefäl från kommunledningen till andra organisationer. Stabens organisation (exempel) Befattning Bemanning inledningsvis Bemanning fullt utbyggd Stabschef 1 1 Analys, uppföljning, samverkan (=stabschefen) 1-2 (ev. hälsoskyddsexpertis) Logistik Information, mediaservice Stöd och personalvård - 1 Dokumentation och samband Externa samverkansrepresentanter Repr: ur Länsstyrelsen Ev. ur Miljö & Hälsa Ev. ur övriga förvaltningar 9

11 Minneslista för kommun/stabs-chef vid pandemi Stabens arbetsuppgifter Analys, uppföljning och samverkan Följ upp läget ute i kommunen Ta fram förslag till inriktningsbeslut till Kommunchefen Prognoser, riskbedömningar och omfall Bevaka uthållighet och avlösning Samverka med länsstyrelsen Samverka med experter inom olika myndigheter Logistik för lång sikt Dokumentera och skapa resurser Initiera ev. helikopterresurser Samverka med frivilliga grupper Planera avlösningar av enheter Bevaka att insatta enheter får mat, dryck och utrustning Information, mediaservice Aktiv information och råd till allmänheten via media: lokalradio, lokalpress Lägesrapporter till länsstyrelsen; intern information Service till media Stöd och personalvård Organisera återhämtning och personalvård Samverka med andra myndigheter och organisationer om stöd till drabbade enskilda privatpersoner Bevaka att sjukvårdsresurser är tillgängliga Dokumentation och samband Omhänderta bildöverföring Dokumentera beslut, åtgärder, inskrivning av frivilliga IT-stöd, lägeskartor, Internet Radiopassning, telefonpassning Dokumentera underlag för ekonomisk redovisning efter insatser 10

12 Information/massmedia Krisinformationsansvarig skall Svara för den externa informationen till massmedia och allmänheten Svara för den interna informationen via kommunens intranät Vid behov hjälpa till med informationen till andra myndigheter Media Pressmeddelande sänds till TT, NTB samt lokalpressen ( Bohusläningen, Lysekils posten och Radio Väst). Syftet är först och främst att få ut råd och information kring händelsen till allmänheten i området. Informationsmöten Skall undvikas med tanke på smittorisken. I ett skede där kommunens personal är vaccinerad kan vid behov information också spridas genom möten med olika organisationer i drabbade områden, till exempel samhällsföreningar. 11

13 Kontaktlista vid PANDEMI Lokalradion Radio Väst, , Södergatan 3, Uddevalla, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Vakthavande Beslutsfattare, VB söks via SOS-centralen. Enheten för Skydd och säkerhet: Militära resurser Söks alltid via vakthavande befäl, ATK Stockholm, Smittskyddsinstitutet el Socialstyrelsen Västra Götalandsregionen/Smittskyddet el

PANDEMIPLANERING Lokala riktlinjer

PANDEMIPLANERING Lokala riktlinjer SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (28) 2009-08-13 PANDEMIPLANERING Lokala riktlinjer kicki.elofsson@soder.stockholm.se SID 2 (28) 1. SYFTET MED EN PANDEMIPLAN...3 2. FAKTA OM PANDEMI...3 Historik...3

Läs mer

Epidemiberedskapsplan för Region Skåne

Epidemiberedskapsplan för Region Skåne Epidemiberedskapsplan för Region Skåne inklusive Beredskap vid pandemisk influensa Fastställd av Regionstyrelsen 2012-12-11 286 Innehållsförteckning: 1. Allmänt s 3 2. Internationella hälsoreglementet

Läs mer

Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge

Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge Rev jan 2014 Smittskyddsläkaren Pandemisk influensa beredskapsplan för Blekinge, reviderad januari 2014 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK

EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK Epidemiberedskapsplan plan, vilket möjliggör en samverkan i att ställa om hela landstingets sjukvårdsorganisation inom öppen och

Läs mer

Pandemiberedskap i Ängelholms kommun 2009-09-30

Pandemiberedskap i Ängelholms kommun 2009-09-30 i 2009-09-30 Sammanställning gjord av Roger Ekström och Camilla Jönsson 2009 1 Innehåll MÅL 1 Åtgärder... 5 1.1 Vilken situation planerar vi för?... 5 1.2 Vilka åtgärder genomförs?... 5 2 Den nya influensan...

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Yttrande 2007-12-20. Regeringsuppdrag 4.A.2 Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Yttrande 2007-12-20. Regeringsuppdrag 4.A.2 Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Yttrande 2007-12-20 sid 1 (15) 450-13816-07 Krisberedskapsmyndigheten Socialstyrelsen Regeringsuppdrag 4.A.2 Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Läs mer

Finlands nationella beredskapsplan för en influensaepidemi

Finlands nationella beredskapsplan för en influensaepidemi Finlands nationella beredskapsplan för en influensaepidemi Förslag av arbetsgruppen för nationell pandemiberedskap Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2006 3 INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...5 1.1

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun -;, ~~ l~atrinehvlms kommun Krishanteringsplan för Katrineholms kommun Innehåll Bakgrund... 3 Kommunens handlingsplan enligt lagen (LXO)... 4 Övergripande mål... 4 Risk-och sårbarhetsanalys... 4 Samhällsviktig

Läs mer

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta Krisberedskap så funkar det Att förbereda sig på det värsta 7 tips före krisen 1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera

Läs mer

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Räddningstjänsten Tanums kommun Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. Innehåll Sida Bakgrund och uppgift 3 Planens tillämpning 4 Uppstart

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Antagen av kommunfullmäktige den 15 maj 2014, 39 Risk- och sårbarhetsanalysen Denna risk- och sårbarhetsanalys utgör en revidering av analysen som genomfördes 2006 och vilken

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument Krishantering i stormens spår Huvuddokument 2005-08-31 Dnr: 0257/2005 Titel: Krishantering i stormens spår Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Rapporten kan laddas ner från Krisberedskapsmyndighetens

Läs mer

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Titel: Faller

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28 ... 3 1.1. Östergötlands län... 3 1.2. Länsstyrelsens krisberedskapsarbete... 3 1.3. Syfte... 3 1.4. Avgränsningar... 4 1.4.1 Definitioner och förkortningar... 4... 5 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland...

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2013

Risk- och sårbarhetsanalys 2013 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-06 94 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.2 Syfte... 6 1.3 Mål... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Metod... 7 1.5.1 MVA- metoden... 7 1.6 Uppföljning

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016 samhällsskydd och beredskap Ert datum -977 Er referens Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för -2016 Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Enl. rekommendationer från WHO, krisberedskapsenheten, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser Detta dokument är ett av underlagen till Energimyndighetens rapport Utvärdering av stormen Per Konsekvenser och lärdomar för en tryggare energiförsörjning, ER 2007:37. Utvärdering av stormen Per aktörsvisa

Läs mer

Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd

Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Underlag från experter och bygger på vetenskap och

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

POLICY. Handlingsprogram. för förebyggande verksamhet. för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor inom Bengtsfors kommun

POLICY. Handlingsprogram. för förebyggande verksamhet. för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor inom Bengtsfors kommun POLICY Datum Diarienummer 2012-01-27 2011.597.015 Räddningstjänsten Antagen av Paragraf Kommunfullmäktige 14 2012-02-08 Sida 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet för räddningstjänsten enligt

Läs mer

Osäkert idag säkert imorgon?

Osäkert idag säkert imorgon? Osäkert idag säkert imorgon? Vad kan en mer omfattande antibiotikaresistens, klimatförändringarna och en hastig energiomställning innebära för arbetet med samhällsskydd och beredskap? Osäkert idag säkert

Läs mer

Finanssektorns krisberedskap

Finanssektorns krisberedskap RAPPORT DEN 17 MARS 2005 DNR 05-1249-601 2005 : 3 Finanssektorns krisberedskap Finanssektorns krisberedskap 1 2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 4 Sveriges krishanteringssystem 4 Finansinspektionens

Läs mer