Bilaga till huvudenkät PM. Sammanställning av svar på frågor i april 2012 från de berörda frivilliga försvarsorganisationerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till huvudenkät PM. Sammanställning av svar på frågor i april 2012 från de berörda frivilliga försvarsorganisationerna"

Transkript

1 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (26) INRI Tommy Arnesson Björn Körlof Bilaga till huvudenkät PM. Sammanställning av svar på frågor i april 2012 från de berörda frivilliga försvarsorganisationerna Följebrevet från april med frågor till försvarsorganisationerna hade följande lydelse Till frivilliga försvarsorganisationer inom MSB:s ansvarsområde Begäran om underlag avseende behovsanalys om frivilliga förstärkningsresurser Under våren 2012 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) påbörjat ett arbete för att förbättra målstyrningen vad avser de resurser som tilldelas de frivilliga försvarsorganisationerna för att bygga upp frivilliga förstärkningsresurser. Målstyrningen syftar till att, i överensstämmelse med statsmakternas inriktning, förbättra systemet med att styra tillgängliga ekonomiska resurser till de tydligt identifierade behoven inom krisberedskapen och därigenom uppnå tydligare och mer mätbar effekt för krisberedskapen. Senare under våren kommer en mer omfattande enkät att genomföras till de olika aktörerna inom krisberedskapssystemet, såväl den offentliga sektorn som de frivilliga organisationerna. Enkäten kommer att fokusera på behov mot bakgrund av risk och sårbarhet, på former för organisering av frivilliga förstärkningsresurser inom olika ansvarsområden för krisberedskapen (t.ex FRG och kompetenspoolerna) samt på viktiga relationsfrågor mellan offentliga aktörer och de frivilliga organisationerna. För att styrning av resurser mot identifierade behov skall bli realistisk är det viktigt att i ett inledande skede få klarlagt vilka kompetensprofiler och kvantitativa resurser de frivilliga organisationerna förfogar över idag, hur de i huvudsak fördelar sig över landet och hur organisationerna bedömer att sådana resurser kan komma att utvecklas på 3-5 års sikt. Först när dessa frivilliga resurser klarlagts är det rimligt att söka bedöma vilka behov inom krisberedskapen som kan täckas med förstärkningsresurser från

2 samhällsskydd och beredskap 2 (26) olika offentliga aktörer, vilka som ev. kan täckas genom avtal med privata företag och vilka som kan täckas med frivilliga förstärkningsresurser. MSB vore därför mycket tacksam om Er organisation kunde ta sig tid att besvara följande frågor. MSB är tacksam för en så långt möjligt konkretiserad kompentensbeskrivning. Om t.ex. i mer generell form en kompetensprofil beskrivs som stabsresurs bör den delas upp i mer specifika kompetensprofiler som t.ex. telefonpassning, protokollföring och dokumentationstöd, post- och budservice etc. De uppgifter ni lämnar i denna förfrågan kommer att bearbetas och i lämplig form ingå i den tidigare nämnda större enkäten senare i vår. MSB vore tacksam om Ni kunde delge oss svaren senast torsdagen den 12 april. Frågor besvaras av Tommy Arnesson (telefon ) och Björn Körlof (telefon ). MSB tackar också på förhand för Er frivilliga medverkan! Med vänliga hälsningar Tommy Arnesson och Björn Körlof Frågorna 1. Vilka kompetenser är de viktigaste som Er organisation rekryterar och utbildar frivilliga för med syftet att leda till avtalsbindning inom krisberedskapen? 2. Hur många utbildas till avsedd nivå årligen inom de olika kompetensprofilsområden som Ni rekryterar för? 3. Hur många av dem som årligen utbildas har genom olika former av avtal kunnat bindas till att kunna delta vid insats under kris? Om det är möjligt att göra en tillbakablick avseende de senaste tre årens resultat är det bra! 4. Hur fördelar sig de utbildade avtalsbundna resurserna geografiskt över landet (gärna uppdelat på län om det är möjligt annars i mer ungefärliga termer inom Götaland, Svealand, Nedre Norrland och Övre Norrland )? 5. Hur stort är Er organisations medlemstal idag? 6. Har medlemsantalet ökat eller minskat de senaste tre åren? Ange gärna detta i tal. 7. Hur bedömer Ni Era möjligheter till medlemsrekrytering under en period på 3-5 års sikt?

3 samhällsskydd och beredskap 3 (26) 8. Om ni bedömer medlemsförändringen som positiv hur många av Era nya medlemmar bedömer Ni kan vara villiga att genomgå utbildning för att kunna avtalsbindas? 9. Kommentera gärna ytterligare frågorna som ställts eller tillägg gärna sådant som Ni bedömer viktigt för att MSB skall kunna bedöma om Er organisation kan vara en viktig frivillig resurs för krisberedskapens förstärkningsresurser. Svaren på frågorna Fråga 1. Vilka kompetenser är de viktigaste som Er organisation rekryterar och utbildar frivilliga för med syftet att leda till avtalsbindning inom krisberedskapen? Svenska Försvarsutbildningsförbundet CBRN-kompetens till myndighetsstaber Stöd till länsstyrelser vid upprättande av utrymningscentral och uppläsningscentral i kärnkraftslän Grundutbildning av dem som skall ingå i kompetenspooler Kriskommunikatörer och medietränare Hälsoskyddspersonal Stabspersonal (assistenter och arbetsledare) Tolkpersonal (arabiska och ryska m.fl.). CBRN-kompetens vid indikering och sanering Ledarskap Allmän kompetens till FRG Flygvapenfrivilligas riksförbund Fälthållning av flygplatser Lastning och lossning av gods Viss bevakning av arbetsplatser

4 samhällsskydd och beredskap 4 (26) Frivilliga Automobilkårernas riksförbund Fordonstransporter inom ramen för flera olika fordonsslag Skötsel av motorfordon Frivilliga flygkåren Privatflygcertifikat och minst 200 timmars flygerfarenhet, lågflyg, spaning, fotografering och rapportering inom följande områden Radiakindikering Övervakning av vattenområden Kontroll av land och kustgränser Kontroll av luftledningar efter stormskador Insatser vid katastrofer, räddningstjänst, eftersök av försvunna Skogsbrandbevakning Sjöräddningstjänst Kontroll av infrastruktur Pejling av radiosändare Viltspaning utmed väg/järnväg Frivilliga Motorcykelkårernas riksförbund Mc-förare Terränghjuling-förare Snöskoter-förare Fordonsmekaniker för mc/terränghjuling/snöskoter Frivilliga radioorganisationen Sambandspersonal Svenska Blå Stjärnan Stöd till operativ ledningscentral Lantbrukets djur och dess skötsel

5 samhällsskydd och beredskap 5 (26) Kunskap om krishanteringssystemet Smittskydd, inklusive läkemedelshantering och provtagning Provtagning av kontaminerat gräs Verksamhetsledare SSM Sanering av oljeskadat vilt samt utbildning för detta Svenska Röda Korset Sjukvårdare (till Hemvärnet) Psykosocialt stöd till drabbade Stödgrupper och samtalsmetodik Krisstöd med egen krisledning i ca 175 kommuner Riksförbundet Sveriges Lottakårer Samhällsskydd och beredskap Stabsstöd (för PTS) Enskild förmåga (nytt från 2012) Ledarskap Rekrytering till Civilförsvarsförbundets utbildning för FRG Provtagning kontaminerat gräs (för SSM) Verksamhetsledare (för SSM) Kompetenspool stab (vilande efter försök till utveckling enligt poolkonceptet med SLK som sammanhållande för utbildningen) MPower ungdomsutbildning i ledarskap och krisberedskap (individorienterat; ej för medel från 2:4 anslaget!) Sjövärnskårernas Riksförbund Nautik Maskin ombord Sjömansskap Ledning till sjöss (kunna vara OSC)

6 samhällsskydd och beredskap 6 (26) Transporter av personal och materiel till sjöss Strandnära oljesanering SAR och oljeskadeskydd Svenska Brukshundsklubben Generella hundkunskaper Träna och utbilda hundar Sveriges Civilförsvarsförbund Grundutbildning av FRG Grundutbildning av FRG-ansvariga och ledare Kriskommunikation för förbundets medlemmar i FRG Utbildning för att kunna hantera Livsmedelsverkets nödvattensystem Utbildning för att kunna hantera och lägga ut vattenbarriärer Utbildning för att kunna delta i polisens eftersök Utbildning för att möta och ta hand om spontanfrivilliga Sveriges Bilkårers Riksförbund Förare till totalförsvaret och samhällets krisberedskap Förare med körkort för tung lastbil, tung lastbil med släp samt buss och bandvagn Fråga 2. Hur många utbildas till avsedd nivå årligen inom de olika kompetensprofilsområden som Ni rekryterar för? Svenska Försvarsutbildningsförbundet CBRN ca 10 st. Stöd till kärnkraftslän ca 150 personer Grundutbildning av kompetenspooler ca 50 st. Ett antal till FRG som ingår i svaret från Civilförsvarsförbundet.

7 samhällsskydd och beredskap 7 (26) Flygvapenfrivilligas riksförbund Tre grupper om ca 20 personer per grupp avsedda för Mellersta, Norra och södra Sverige. Endast gruppen i Mellersta Sverige vidmakthålls nu med inriktning mot västra Sverige Frivilliga Automobilkårernas riksförbund C:a 50 nyutbildade och c:a 100 genomgår repetitions- eller fortsättningsutbildning. Frivilliga flygkåren År 2012, 440 för uppdrag inom MSB ansvarsområde; 171 för Hemvärnet och 70 för försvarsmakten (Marinen) =681. En årlig genomsnittlig siffra är dock ca 450 individer. Piloter i repetitions och kompletteringsutbildning är 164 för MSB och 80 för Försvarsmakten= 244. Ungdomsutbildning ca 440 elever. Frivilliga Motorcykelkårernas riksförbund Förare på mc/terränghjuling/snöskoter ca 20 st Därefter ca elever årligen. Mekaniker (beräknas starta 2013) ca 10 st. Frivilliga radioorganisationen Grundutbildning för civila uppdrag ca 20 st. Härutöver genomförs kompletteringsutbildningar och repetitionsutbildningar Svenska Blå Stjärnan Stöd till operativ ledningscentral: ca 7 st. Lantbrukets djur och dess skötsel: introduktionsutbildning ca 20, risk o säkerhetsutbildning ca 86, grundkurs I ca 52, påbyggnadsutbildningar ca 62, fördjupningsutbildning. ca 44, repetitionsutbildningar ca 23. Kunskap om krishanteringssystemet: ca 86. Smittskydd, inklusive läkemedelshantering och provtagning: ca 80. Sanering av oljeskadat vilt 207 (under 2010 och 2011)

8 samhällsskydd och beredskap 8 (26) Tillkommer viss funktionärsutbildning etc. ca 31. Svenska Röda Korset Det finns ca frivilliga spridda över hela landet. De flesta genomgår en kortare sjukvårdsutbildning. Till det kommer grupper som genomgår utbildning i krisstöd. Riksförbundet Sveriges Lottakårer Samhällsskydd och beredskap: 25. Stabsstöd (för PTS): 4. Enskild förmåga (nytt från 2012): ej uppgifter ännu Ledarskap (nytt från 2012): ej uppgifter ännu Rekrytering för FRG: 15 Provtagning kontaminerat gräs (för SSM): 56 Verksamhetsledare (för SSM): 25 Kompetenspool stab (se svar på fråga 1): ej uppgifter ännu MPower ungdomsutbildning i ledarskap och krisberedskap (individorienterat, ej för 2:4 medel) Sjövärnskårernas Riksförbund För 2010 och 2011 har ca st. utbildats för huvudsakligen det marina hemvärnets och organisationens egna behov. Svenska Brukshundsklubben Utbildar ekipage årligen Sveriges Civilförsvarsförbund Grundutbildning av FRG år Utbildning av FRG ansvariga och ledare 40 respektive ca 100 Utbildning i kriskommunikation ca 20 per år Nödvattensystemsutbildning ca 100 Vattenbarriärsutbildning ca 150

9 samhällsskydd och beredskap 9 (26) Delta i eftersök ca 250 personer totalt utbildade Ta hand om spontanfrivilliga ca 350 per år Sveriges Bilkårers Riksförbund Avtalsutbildning Svenska kraftnät 20 st., Trafikverket 3 st., Strålsäkerhetsmyndigheten 9 st., instruktörsutbildning 27 st. Egna funktionärer 157 st. Fråga 3. Hur många av dem som årligen utbildas har genom olika former av avtal kunnat bindas till att kunna delta vid insats under kris? Om det är möjligt att göra en tillbakablick avseende de senaste tre årens resultat är det bra! Svenska Försvarsutbildningsförbundet CBRN ca 34, stöd till kärnkraftslän ca 150, kompetenspooler (nytt, ej ackumulerad siffra). Flygvapenfrivilligas riksförbund De utbildade inom flygplatsförstärkning väst har frivilligavtal (ca 20 st.). Frivilliga Automobilkårernas riksförbund I praktiken samtliga som nyutbildas och successivt genomgår repetitions- eller fortsättningsutbildning är avtalsbundna. C:a 400 individer. Frivilliga flygkåren De nya piloter som grundutbildas kommer varje år att bindas genom avtal. Flyginsatsgrupperna med 224 piloter har under de senaste tre åren kunnat hållas fullt bemannade Sjöinformationsgrupperna med 32 piloter är fullt bemannade. Frivilliga Motorcykelkårernas riksförbund Avtalsteckning sker normalt före påbörjad utbildning varför i princip alla som genomgår utbildning kan räknas in. Se svaret på fråga 2.

10 samhällsskydd och beredskap 10 (26) Frivilliga radioorganisationen Samtliga med den civila utbildningen ingår avtal i något av uppdragen. De senaste åren har antalet varit mellan 15 och 20 st. Svenska Blå Stjärnan Blå Stjärnan utbildar för avtalsbindning personer per år och direktrekryterar därutöver för avtalsbindning från naturbruksgymnasierna. Blå Stjärnan har totalt 17 gräsprovtagare och 5 verksamhetsledare Totalt antal avtalsbindningar 2012 är ca Svenska Röda Korset Ca 1000 till Hemvärnet Ca 1000 till Swedavia för stöd till drabbade flygplatser Riksförbundet Sveriges Lottakårer De c:a 100 som utbildas årligen för direkta uppgifter inom krisberedskapen förutsätts normalt träffa avtal. Sjövärnskårernas Riksförbund De flesta som utbildas kommer att ingå i det marina hemvärnet. Svenska Brukshundsklubben Idag finns knappt 20 ekipage klara för den internationella SWIFT-styrkan Sveriges Civilförsvarsförbund 1581 av förbundets medlemmar har avtal för att ingå i FRG. Härutöver tillkommer 434 medlemmar i olika FRG-grupper från andra frivilligorganisationer som genomgått utbildning och tecknat FRG-avtal. Totalt således 2015 personer som ingår i FRG-grupperna. De som genomgått utbildning i nödvattenhantering har avtal med en kommun (ca 207 personer). De som utbildats av polisen för eftersök får godkännande av polisen och skriver avtal om detta uppdrag

11 samhällsskydd och beredskap 11 (26) Sveriges Bilkårers Riksförbund Avtal till civila uppdrag 2011 var 46, och st. Av hela medlemskåren om 4701 medlemmar hade 2035 avtal, varav således avtalen till största delen var bundna till Försvarsmakten.

12 samhällsskydd och beredskap 12 (26) Fråga 4. Hur fördelar sig de utbildade avtalsbundna resurserna geografiskt över landet (gärna uppdelat på län om det är möjligt annars i mer ungefärliga termer inom Götaland, Svealand, Nedre Norrland och Övre Norrland )? Svenska Försvarsutbildningsförbundet Svenska försvarsutbildningsförbundet är en rikstäckande organisation och finns med i princip länsvisa regionala förbund över hela landet och med 170 föreningar. Härutöver är Försvarsutbildarna en paraplyorganisation för 14 specialförbund, de flesta med anknytning till det militära försvaret. Direkt avtalsbundna till visst län gäller för kärnkraftslänen Uppsala län med ca 140 st. och Hallands län ca 10 st. Flygvapenfrivilligas riksförbund Flygplatsförstärkning väst finns med tyngdpunkt i Dalsland, Värmland, Närke Sammanlagt c:a 20 st. Frivilliga Automobilkårernas riksförbund I Mälardalen inklusive Värmland finns c:a 90 individer med avtal I Skåne, Blekinge, Halland och S Småland finns c:a 100 individer med avtal I Västra Götaland, Jönköpings län och Östergötland finns c:a 160 individer med avtal I södra Norrland finns c:a 60 individer med avtal I norra Norrland finns c:a 25 individer med avtal Frivilliga flygkåren Stockholms län 16 piloter samt en sjöinformationsgrupp Uppsala län 8 Södermanlands län 8 Östergötlands län 8 Jönköpings län 8 Kronobergs län 8 Kalmar län 8

13 samhällsskydd och beredskap 13 (26) Gotlands län 8 Blekinge län 8 piloter samt en sjöinformationsgrupp (delas med Gotland). Gotlands län 8 piloter samt en sjöinformationsgrupp (delas med Blekinge). Skånes län 16 piloter samt en sjöinformationsgrupp Hallands län 8 piloter samt en sjöinformationsgrupp Västra Götalands län 16 Värmlands län 8 Örebro län 8 Västmanlands län 8 Dalarnas län 8 Gävleborgs län 8 Västernorrlands län 8 Jämtlands län 8 Västerbottens län 16 Norrbottens län 16 Frivilliga Motorcykelkårernas riksförbund Avtalsuppfyllnad för Hemvärnet relativt god Rekrytering och avtalsuppfyllnad är sämre generellt i Norrland men i dagsläget även i Stockholm och på Gotland. För Stockholm har särskilda insatser gjorts och läget har förbättrats och där kan sannolikt en frivilliggrupp organiseras. Frivilliga radioorganisationen Storstadsområdena dominerar, därefter Sydsverige, Västkusten, Östkusten. Glest i Norrlands inland. Svenska Blå Stjärnan (medlemmar med s.k. överenskommelse 2012) Stockholms län 441 Uppsala län 149 Södermanlands län 42

14 samhällsskydd och beredskap 14 (26) Östergötlands län 69 Jönköpings län 57 Kronobergs län 25 Kalmar län 23 Gotlands län 22 Blekinge län 17 Skånes län 194 Hallands län 49 Västra Götalands län 738 (över 300 i vardera tidigare Skaraborgs och Göteborgs och Bohus län).i Värmlands län 46 Örebro län 15 Västmanlands län 40 Dalarnas län 45 Gävleborgs län 60 Västernorrlands län 49 Jämtlands län 37 Västerbottens län 36 Norrbottens län 22 Svenska Röda Korset Från några hundra till flera tusen frivilliga med kort utbildning fördelade på de olika länen I Stockholms län, avtalsbundet ca 600 till Arlanda och i Skånes län avtalsbundet ca 400 till Sturup. Riksförbundet Sveriges Lottakårer Uppgifterna avser utbildad stabspersonal Stockholms län 27 Uppsala län 9

15 samhällsskydd och beredskap 15 (26) Södermanlands län 1 Östergötlands län 4 Jönköpings län (Småland totalt 8) Kronobergs län (se ovan avseende Småland) Kalmar län (se ovan avseende Småland) Gotlands län 0 Blekinge län 0 Skånes län 18 Hallands län 0 Västra Götalands län 16 Värmlands län 4 Örebro län 0 Västmanlands län 3 Dalarnas län 4 Gävleborgs län 6 Västernorrlands län Jämtlands län 2 Västerbottens län 5 Norrbottens län 4 Sjövärnskårernas Riksförbund Redovisningen avser huvudsakligen medlemstal men de flesta medlemmar har avtal med det marina Hemvärnet. Utöver nedanstående redovisning har Sjövärnskåren också en musikkår om 48 medlemmar. Stockholms län (Stockholms sjövärnskår 527, Södertörns sjövärnskår 569 och Roslagens sjövärnskår 257) Uppsala län Södermanlands län 130 Östergötlands län 316 Jönköpings län 0

16 samhällsskydd och beredskap 16 (26) Kronobergs län 0 Kalmar län (Kalmarsunds sjövärnskår 66 och Norra Smålands sjövärnskår 61) Gotlands län 318 Blekinge län 241 Skånes län (Nordvästra Skånes sjövärnskår 236, Sydöstra Skånes sjövärnskår 164, Öresunds sjövärnskår 180). Hallands län 0 Västra Götalands län (Göteborgs sjövärnskår 411) Värmlands län 0 Örebro län 0 Västmanlands län 0 Dalarnas län 0 Gävleborgs län 197 Västernorrlands län 264 Jämtlands län 0 Västerbottens län Norrbottens län 92 Svenska Brukshundsklubben I princip inga eftersom utbildningen endast är inriktad på internationella insatser. MSB anges ha begränsat rekryteringsområdet för räddningshundar inom landet med utgångspunkt i tillgänglighet för internationella insatser på kort tid. Sveriges Civilförsvarsförbund Avtal med FRG grupper finns i 134 kommuner. Nödvattenutbildade finns hos FRG i 37 kommuner (ej angivna i svaret) Avtal med polisen för hjälp vids eftersök finns i Dalarnas, Värmlands och Örebro län Stockholms län. (FRG-grupper finns i Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Nacka, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Vallentuna, Österåker. FRG-grupper saknas i Botkyrka,

17 samhällsskydd och beredskap 17 (26) Ekerö, Lidingö, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Stockholm, Södertälje, Upplands-Bro, Vaxholm, Värmdö ). Uppsala län (FRG-grupper finns i Enköping, Tierp. FRG-grupper saknas i Heby, Håbo, Knivsta, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar). Södermanlands län (FRG-grupper finns i Strängnäs, Flen, Oxelösund. FRGgrupper saknas i Eskilstuna, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Trosa, Vingåker). Östergötlands län (FRG-grupper finns i Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Ydre, Ödeshög, Vadstena, Boxholm. FRG-grupper saknas i Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg ). Jönköpings län (FRG-grupper finns i Gislaved, Gnosjö, Jönköping. FRGgrupper saknas i Aneby, Eksjö, Habo, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda, Värnamo). Kronobergs län (FRG-grupper finns i Alvesta, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Växjö, Älmhult. FRG-grupper saknas i Lessebo, Uppvidinge). Kalmar län (FRG-grupper finns i Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn. FRG-grupper saknas i Borgholm, Emmaboda, Mörbylånga, Torsås, Vimmerby, Västervik). Gotlands län (FRG-grupp finns på Gotland). Blekinge län (FRG-grupper finns i Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby, Sölvesborg). Skånes län (FRG-grupper finns i Burlöv, Höganäs, Hörby, Landskrona, Lomma, Lund, Sjöbo, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Ystad. FRGgrupper saknas i Bjuv, Bromölla, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Malmö, Osby, Perstorp, Simrishamn, Skurup, Svalöv, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Östra Göinge). Hallands län (FRG-grupper finns i Kungsbacka, Laholm. FRG-grupper saknas i Falkenberg, Halmstad, Hylte, Varberg). Västra Götalands län (FRG-grupper finns i Bollebygd, Borås, Falköping, Göteborg, Härryda, Lerum, Lidköping, Mark, Partille, Skövde, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tjörn, Trollhättan, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Åmål, Öckerö. FRG-grupper saknas i Ale, Alingsås, Bengtsfors, Dals- Ed, Essunga, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Kungälv, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mellerud, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Sotenäs, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Töreboda, Vänersborg). Värmlands län (FRG-grupper finns i Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Storfors, Sunne, Säffle, Årjäng. FRG-grupper saknas i Filipstad, Hagfors, Hammarö, Munkfors, Torsby).

18 samhällsskydd och beredskap 18 (26) Örebro län (FRG-grupper finns i Askersund, Degerfors, Nora, Örebro. FRGgrupper saknas i Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg). Västmanlands län (FRG-grupper finns i Arboga, Fagersta, Kungsör, Sala, Västerås. FRG-grupper saknas i Hallstahammar, Köping, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar). Dalarnas län (FRG-grupper finns i Avesta, Borlänge, Falun, Hedemora, Mora, Rättvik, Säter, Vansbro, Älvdalen. FRG-grupper saknas i Gagnef, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Orsa, Smedjebacken). Gävleborgs län (FRG-grupper finns i Ovanåker, Sandviken, Söderhamn. FRGgrupper saknas i Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo). Västernorrlands län (FRG-grupp finns i Örnsköldsvik. FRG-grupper saknas i Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge). Jämtlands län (I Jämtland finns f n ingen FRG-grupp. Det saknas således FRGgrupper i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund). Västerbottens län (FRG-grupper finns i Robertsfors, Skellefteå, Umeå, Vännäs. FRG-grupper saknas i Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Åsele). Norrbottens län (FRG-grupper finns i Boden, Haparanda, Kalix, Luleå, Älvsbyn, Överkalix. FRG-grupper saknas i Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Piteå, Övertorneå). Sveriges Bilkårers Riksförbund Bilkåren anger att den har avtalspersonal rikstäckande genom de 72 kårerna. Nedan redovisade siffror för avtal innebär att medlemmen i flertalet fall har avtal med Försvarsmakten. Stockholms län: medlemmar 491 varav medlemmar med avtal 146 Uppsala län: 93 medlemmar varav 34 med avtal Södermanlands län: 157 medlemmar varav 75 med avtal Östergötlands län: 188 medlemmar varav 89 med avtal Jönköpings län: 173 medlemmar varav 81 med avtal Kronobergs län. 121 medlemmar varav 64 med avtal Kalmar län: 126 medlemmar varav 54 med avtal

19 samhällsskydd och beredskap 19 (26) Gotlands län: 122 medlemmar varav 67 med avtal Blekinge län: 126 medlemmar varav 58 med avtal Skånes län: 639 medlemmar varav 227 med avtal Hallands län: 149 medlemmar varav 70 med avtal Västra Götalands län: 742 medlemmar varav 311 med avtal Värmlands län: 138 medlemmar varav 67 med avtal Örebro län: 116 medlemmar varav 68 med avtal Västmanlands län: 170 medlemmar varav 65 med avtal Dalarnas län: 145 medlemmar varav 71 med avtal Gävleborgs län: 189 medlemmar varav 79 med avtal Västernorrlands län: 220 medlemmar varav 90 med avtal Jämtlands län: 115 medlemmar varav 60 med avtal Västerbottens län: 232 medlemmar varav 121 med avtal Norrbottens län: 235 medlemmar varav 134 med avtal Fråga 5. Hur stort är Er organisations medlemstal idag? Svenska Försvarsutbildningsförbundet Ca medlemmar. Huvuddelen av medlemmarna (21 173) finns i Försvarsutbildarnas regionala förbund. De olika specialförbunden (totalt medlemsantal 5 927) redovisas här med medlemstal för Befälsföreningen Militärtolkarna 375; Förbundet Fallskärmsjägarna 53; Förbundet Fältpostbefäl 465; Förbundet Kustjägarna 1773; Försvarets Fältartister 529; Försvarsutbildarna Miljö och Hälsa 256; Försvarsutbildarnas Musikerförbund 307; Hemvärnsbefälets Riksförbund 120; Kavalleri- och Jägarförbundet 519; Kriskommunikatörerna 428; Luftvärnets Befälsutbildningsförbund 794; Psyopsförbundet 103; Svenska CBRN-förbundet 202; Uppsala läns krisstödsförbund 3. Flygvapenfrivilligas riksförbund C:a medlemmar

20 samhällsskydd och beredskap 20 (26) Frivilliga Automobilkårernas riksförbund C:a medlemmar Frivilliga flygkåren C:a medlemmar Frivilliga Motorcykelkårernas riksförbund Ca 4099 medlemmar 2011 Frivilliga radioorganisationen C:a medlemmar Svenska Blå Stjärnan C:a medlemmar Svenska Röda Korset C:a medlemmar Riksförbundet Sveriges Lottakårer C:a medlemmar Sjövärnskårernas Riksförbund C:a medlemmar Svenska Brukshundsklubben C:a medlemmar Sveriges Civilförsvarsförbund C:a medlemmar Sveriges Bilkårers Riksförbund C:a medlemmar

21 samhällsskydd och beredskap 21 (26) Fråga 6. Har medlemsantalet ökat eller minskat de senaste tre åren? Ange gärna detta i tal Svenska Försvarsutbildningsförbundet Criscom CBRN Flygvapenfrivilligas riksförbund Konstant Konstant Viss ökning Frivilliga Automobilkårernas riksförbund Minskat med ca Frivilliga flygkåren Frivilliga Motorcykelkårernas riksförbund Minskat med några få procent per år Frivilliga radioorganisationen Minskat Svenska Blå Stjärnan Svenska Röda Korset Minskat de senaste åren 1 Riksförbundet Sveriges Lottakårer Sjövärnskårernas Riksförbund Ökat det senaste året med c:a 150 Svenska Brukshundsklubben Sveriges Civilförsvarsförbund Sveriges Bilkårers Riksförbund Viss ökning 2012

22 samhällsskydd och beredskap 22 (26) Fråga 7. Hur bedömer Ni Era möjligheter till medlemsrekrytering under en period på 3-5 års sikt? Svenska Försvarsutbildningsförbundet God, men i hög grad beroende av vilka uppgifter som medlemmarna kan få inom krisberedskapen. Flygvapenfrivilligas riksförbund Goda. Frivilliga Automobilkårernas riksförbund Relativt goda. Frivilliga flygkåren Svårbedömda. Sammanhänger med kostnader för lätta flygplan. Åldersfördelningen på väg att bli ogynnsam om inte kostnadsökningarna avstannar. Frivilliga Motorcykelkårernas riksförbund Bedöms god. Nettorekrytering beräknas vara 0 eller något positiv Frivilliga radioorganisationen Försiktigt optimistisk Svenska Blå Stjärnan Mycket goda. Svenska Röda Korset Mycket goda Riksförbundet Sveriges Lottakårer Positiva

23 samhällsskydd och beredskap 23 (26) Sjövärnskårernas Riksförbund Goda inom kompetenspoolsarbetet Svenska Brukshundsklubben F n något negativt. Beroende av om utbildning av nationella räddningshundar kommer till stånd. Sveriges Civilförsvarsförbund Relativt goda om ekonomiska förutsättningar finns för att utbilda mot konkreta uppdrag Sveriges Bilkårers Riksförbund Nyrekrytering av unga god, men minskning totalt p.g.a. att äldre lämnar organisationen. Fråga 8. Om ni bedömer medlemsförändringen som positiv hur många av Era nya medlemmar bedömer Ni kan vara villiga att genomgå utbildning för att kunna avtalsbindas? Svenska Försvarsutbildningsförbundet Ca 80% av dem som genomgår utbildning är beredda att skriva avtal. Men intresset är i hög grad beroende av att uppgifter finns, t.ex. inom de nya kompetenspoolskoncepten för kriskommunikatörer och hälsoskyddspersonal. Flygvapenfrivilligas riksförbund I huvudsak all personal som påbörjar utbildning kommer att skriva avtal Frivilliga Automobilkårernas riksförbund Endast medlemmar som är villiga att teckna avtal får utbildas i FAK. FAK bedömer det möjligt att rekrytera till den antalsnivå som MSB är villig att finansiera utbildning för.

24 samhällsskydd och beredskap 24 (26) Frivilliga flygkåren Tillkommande medlemmar med minst 200 timmars flygerfarenhet vill alla skriva avtal Frivilliga Motorcykelkårernas riksförbund Bedömer att organisationen kan fylla de avtal som diskuterats med MSB under åren (totalt ca 220) Frivilliga radioorganisationen Det är för dem som vill avtalsbindas till MSB-uppdrag som intresset märks. Flertalet kommer sannolikt att vara av denna kategori Svenska Blå Stjärnan Idag har ca 35 % av medlemmarna över 16 år en s.k. överenskommelse eller c:a st. Inga tecken på att någon väsentlig förändring kommer att äga rum med nuvarande tilldelning av medel för utbildning. Det finns viss potential för ökning om medelstilldelning för utbildning ökar. Svenska Röda Korset Riksförbundet Sveriges Lottakårer Sjövärnskårernas Riksförbund Kåren anser att detta är beroende av hur arbetet med kompetenspooler slutförs. Svenska Brukshundsklubben Det är inte svårt att rekrytera medlemmar, men rekrytering för avtal med hundar anges vara begränsat av MSB Sveriges Civilförsvarsförbund Bedömningen är att cirka hälften av nya medlemmar är beredda att genomgå utbildning för att teckna avtal.

25 samhällsskydd och beredskap 25 (26) Sveriges Bilkårers Riksförbund Bilkåren har de senaste åren legat på ca 45% men har målsättning att nå upp till 55% efter Fråga 9. Kommentera gärna ytterligare frågorna som ställts eller tillägg gärna sådant som Ni bedömer viktigt för att MSB skall kunna bedöma om Er organisation kan vara en viktig frivillig resurs för krisberedskapens förstärkningsresurser. Svenska Försvarsutbildningsförbundet Prioritering i närtid är grundutbildning av frivilliga till kompetenspooler CBRN-utbildning Utbildning till stöd för kärnkraftslän Utveckla Criscom och Miljö och hälsa för blivande kompetenspooler För att dessa satsningar skall ge bra resultat är det viktigt att MSB bygger upp resurser för dessa hos de offentliga aktörerna Flygvapenfrivilligas riksförbund Organisationen har av Försvarsmakten fått uppdraget att svara för utbildning av samtliga instruktörer för de frivilliga försvarsorganisationerna. Det är en grundutbildning om ca 3 veckor Frivilliga Automobilkårernas riksförbund Understryker behovet av transporter vid allvarliga händelser Frivilliga flygkåren FFK har att starkt utvecklat samarbete med Trafikverket, Strålskyddsmyndigheten, Svenska Kraftnät, Sjöfartsverket, kraftbolagen EON, Fortum, och Vattenfall, samtliga länsstyrelser och många kommunala räddningstjänster Frivilliga Motorcykelkårernas riksförbund Viktig resurs när verksamhet skall genomföras i skog eller vägfattig terräng (snabba transporter, eftersök, skogsbrand m.m.

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen 2012-03-29 Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-februari visar att i Norrbottens län var 84,5 procent av de nya bilarna dieseldrivna.

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Rakelregioner, Rakelzoner och kommunområden

Rakelregioner, Rakelzoner och kommunområden Rakelregioner, Rakelzoner och kommunområden Datum och version: 0-0-0 Publ.nr: MSB9 ISBN 9-9--- Diarienummer: 09-00 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Rakelverksamheten Tel vxl. 0-0 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer