Bilaga till huvudenkät PM. Sammanställning av svar på frågor i april 2012 från de berörda frivilliga försvarsorganisationerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till huvudenkät PM. Sammanställning av svar på frågor i april 2012 från de berörda frivilliga försvarsorganisationerna"

Transkript

1 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (26) INRI Tommy Arnesson Björn Körlof Bilaga till huvudenkät PM. Sammanställning av svar på frågor i april 2012 från de berörda frivilliga försvarsorganisationerna Följebrevet från april med frågor till försvarsorganisationerna hade följande lydelse Till frivilliga försvarsorganisationer inom MSB:s ansvarsområde Begäran om underlag avseende behovsanalys om frivilliga förstärkningsresurser Under våren 2012 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) påbörjat ett arbete för att förbättra målstyrningen vad avser de resurser som tilldelas de frivilliga försvarsorganisationerna för att bygga upp frivilliga förstärkningsresurser. Målstyrningen syftar till att, i överensstämmelse med statsmakternas inriktning, förbättra systemet med att styra tillgängliga ekonomiska resurser till de tydligt identifierade behoven inom krisberedskapen och därigenom uppnå tydligare och mer mätbar effekt för krisberedskapen. Senare under våren kommer en mer omfattande enkät att genomföras till de olika aktörerna inom krisberedskapssystemet, såväl den offentliga sektorn som de frivilliga organisationerna. Enkäten kommer att fokusera på behov mot bakgrund av risk och sårbarhet, på former för organisering av frivilliga förstärkningsresurser inom olika ansvarsområden för krisberedskapen (t.ex FRG och kompetenspoolerna) samt på viktiga relationsfrågor mellan offentliga aktörer och de frivilliga organisationerna. För att styrning av resurser mot identifierade behov skall bli realistisk är det viktigt att i ett inledande skede få klarlagt vilka kompetensprofiler och kvantitativa resurser de frivilliga organisationerna förfogar över idag, hur de i huvudsak fördelar sig över landet och hur organisationerna bedömer att sådana resurser kan komma att utvecklas på 3-5 års sikt. Först när dessa frivilliga resurser klarlagts är det rimligt att söka bedöma vilka behov inom krisberedskapen som kan täckas med förstärkningsresurser från

2 samhällsskydd och beredskap 2 (26) olika offentliga aktörer, vilka som ev. kan täckas genom avtal med privata företag och vilka som kan täckas med frivilliga förstärkningsresurser. MSB vore därför mycket tacksam om Er organisation kunde ta sig tid att besvara följande frågor. MSB är tacksam för en så långt möjligt konkretiserad kompentensbeskrivning. Om t.ex. i mer generell form en kompetensprofil beskrivs som stabsresurs bör den delas upp i mer specifika kompetensprofiler som t.ex. telefonpassning, protokollföring och dokumentationstöd, post- och budservice etc. De uppgifter ni lämnar i denna förfrågan kommer att bearbetas och i lämplig form ingå i den tidigare nämnda större enkäten senare i vår. MSB vore tacksam om Ni kunde delge oss svaren senast torsdagen den 12 april. Frågor besvaras av Tommy Arnesson (telefon ) och Björn Körlof (telefon ). MSB tackar också på förhand för Er frivilliga medverkan! Med vänliga hälsningar Tommy Arnesson och Björn Körlof Frågorna 1. Vilka kompetenser är de viktigaste som Er organisation rekryterar och utbildar frivilliga för med syftet att leda till avtalsbindning inom krisberedskapen? 2. Hur många utbildas till avsedd nivå årligen inom de olika kompetensprofilsområden som Ni rekryterar för? 3. Hur många av dem som årligen utbildas har genom olika former av avtal kunnat bindas till att kunna delta vid insats under kris? Om det är möjligt att göra en tillbakablick avseende de senaste tre årens resultat är det bra! 4. Hur fördelar sig de utbildade avtalsbundna resurserna geografiskt över landet (gärna uppdelat på län om det är möjligt annars i mer ungefärliga termer inom Götaland, Svealand, Nedre Norrland och Övre Norrland )? 5. Hur stort är Er organisations medlemstal idag? 6. Har medlemsantalet ökat eller minskat de senaste tre åren? Ange gärna detta i tal. 7. Hur bedömer Ni Era möjligheter till medlemsrekrytering under en period på 3-5 års sikt?

3 samhällsskydd och beredskap 3 (26) 8. Om ni bedömer medlemsförändringen som positiv hur många av Era nya medlemmar bedömer Ni kan vara villiga att genomgå utbildning för att kunna avtalsbindas? 9. Kommentera gärna ytterligare frågorna som ställts eller tillägg gärna sådant som Ni bedömer viktigt för att MSB skall kunna bedöma om Er organisation kan vara en viktig frivillig resurs för krisberedskapens förstärkningsresurser. Svaren på frågorna Fråga 1. Vilka kompetenser är de viktigaste som Er organisation rekryterar och utbildar frivilliga för med syftet att leda till avtalsbindning inom krisberedskapen? Svenska Försvarsutbildningsförbundet CBRN-kompetens till myndighetsstaber Stöd till länsstyrelser vid upprättande av utrymningscentral och uppläsningscentral i kärnkraftslän Grundutbildning av dem som skall ingå i kompetenspooler Kriskommunikatörer och medietränare Hälsoskyddspersonal Stabspersonal (assistenter och arbetsledare) Tolkpersonal (arabiska och ryska m.fl.). CBRN-kompetens vid indikering och sanering Ledarskap Allmän kompetens till FRG Flygvapenfrivilligas riksförbund Fälthållning av flygplatser Lastning och lossning av gods Viss bevakning av arbetsplatser

4 samhällsskydd och beredskap 4 (26) Frivilliga Automobilkårernas riksförbund Fordonstransporter inom ramen för flera olika fordonsslag Skötsel av motorfordon Frivilliga flygkåren Privatflygcertifikat och minst 200 timmars flygerfarenhet, lågflyg, spaning, fotografering och rapportering inom följande områden Radiakindikering Övervakning av vattenområden Kontroll av land och kustgränser Kontroll av luftledningar efter stormskador Insatser vid katastrofer, räddningstjänst, eftersök av försvunna Skogsbrandbevakning Sjöräddningstjänst Kontroll av infrastruktur Pejling av radiosändare Viltspaning utmed väg/järnväg Frivilliga Motorcykelkårernas riksförbund Mc-förare Terränghjuling-förare Snöskoter-förare Fordonsmekaniker för mc/terränghjuling/snöskoter Frivilliga radioorganisationen Sambandspersonal Svenska Blå Stjärnan Stöd till operativ ledningscentral Lantbrukets djur och dess skötsel

5 samhällsskydd och beredskap 5 (26) Kunskap om krishanteringssystemet Smittskydd, inklusive läkemedelshantering och provtagning Provtagning av kontaminerat gräs Verksamhetsledare SSM Sanering av oljeskadat vilt samt utbildning för detta Svenska Röda Korset Sjukvårdare (till Hemvärnet) Psykosocialt stöd till drabbade Stödgrupper och samtalsmetodik Krisstöd med egen krisledning i ca 175 kommuner Riksförbundet Sveriges Lottakårer Samhällsskydd och beredskap Stabsstöd (för PTS) Enskild förmåga (nytt från 2012) Ledarskap Rekrytering till Civilförsvarsförbundets utbildning för FRG Provtagning kontaminerat gräs (för SSM) Verksamhetsledare (för SSM) Kompetenspool stab (vilande efter försök till utveckling enligt poolkonceptet med SLK som sammanhållande för utbildningen) MPower ungdomsutbildning i ledarskap och krisberedskap (individorienterat; ej för medel från 2:4 anslaget!) Sjövärnskårernas Riksförbund Nautik Maskin ombord Sjömansskap Ledning till sjöss (kunna vara OSC)

6 samhällsskydd och beredskap 6 (26) Transporter av personal och materiel till sjöss Strandnära oljesanering SAR och oljeskadeskydd Svenska Brukshundsklubben Generella hundkunskaper Träna och utbilda hundar Sveriges Civilförsvarsförbund Grundutbildning av FRG Grundutbildning av FRG-ansvariga och ledare Kriskommunikation för förbundets medlemmar i FRG Utbildning för att kunna hantera Livsmedelsverkets nödvattensystem Utbildning för att kunna hantera och lägga ut vattenbarriärer Utbildning för att kunna delta i polisens eftersök Utbildning för att möta och ta hand om spontanfrivilliga Sveriges Bilkårers Riksförbund Förare till totalförsvaret och samhällets krisberedskap Förare med körkort för tung lastbil, tung lastbil med släp samt buss och bandvagn Fråga 2. Hur många utbildas till avsedd nivå årligen inom de olika kompetensprofilsområden som Ni rekryterar för? Svenska Försvarsutbildningsförbundet CBRN ca 10 st. Stöd till kärnkraftslän ca 150 personer Grundutbildning av kompetenspooler ca 50 st. Ett antal till FRG som ingår i svaret från Civilförsvarsförbundet.

7 samhällsskydd och beredskap 7 (26) Flygvapenfrivilligas riksförbund Tre grupper om ca 20 personer per grupp avsedda för Mellersta, Norra och södra Sverige. Endast gruppen i Mellersta Sverige vidmakthålls nu med inriktning mot västra Sverige Frivilliga Automobilkårernas riksförbund C:a 50 nyutbildade och c:a 100 genomgår repetitions- eller fortsättningsutbildning. Frivilliga flygkåren År 2012, 440 för uppdrag inom MSB ansvarsområde; 171 för Hemvärnet och 70 för försvarsmakten (Marinen) =681. En årlig genomsnittlig siffra är dock ca 450 individer. Piloter i repetitions och kompletteringsutbildning är 164 för MSB och 80 för Försvarsmakten= 244. Ungdomsutbildning ca 440 elever. Frivilliga Motorcykelkårernas riksförbund Förare på mc/terränghjuling/snöskoter ca 20 st Därefter ca elever årligen. Mekaniker (beräknas starta 2013) ca 10 st. Frivilliga radioorganisationen Grundutbildning för civila uppdrag ca 20 st. Härutöver genomförs kompletteringsutbildningar och repetitionsutbildningar Svenska Blå Stjärnan Stöd till operativ ledningscentral: ca 7 st. Lantbrukets djur och dess skötsel: introduktionsutbildning ca 20, risk o säkerhetsutbildning ca 86, grundkurs I ca 52, påbyggnadsutbildningar ca 62, fördjupningsutbildning. ca 44, repetitionsutbildningar ca 23. Kunskap om krishanteringssystemet: ca 86. Smittskydd, inklusive läkemedelshantering och provtagning: ca 80. Sanering av oljeskadat vilt 207 (under 2010 och 2011)

8 samhällsskydd och beredskap 8 (26) Tillkommer viss funktionärsutbildning etc. ca 31. Svenska Röda Korset Det finns ca frivilliga spridda över hela landet. De flesta genomgår en kortare sjukvårdsutbildning. Till det kommer grupper som genomgår utbildning i krisstöd. Riksförbundet Sveriges Lottakårer Samhällsskydd och beredskap: 25. Stabsstöd (för PTS): 4. Enskild förmåga (nytt från 2012): ej uppgifter ännu Ledarskap (nytt från 2012): ej uppgifter ännu Rekrytering för FRG: 15 Provtagning kontaminerat gräs (för SSM): 56 Verksamhetsledare (för SSM): 25 Kompetenspool stab (se svar på fråga 1): ej uppgifter ännu MPower ungdomsutbildning i ledarskap och krisberedskap (individorienterat, ej för 2:4 medel) Sjövärnskårernas Riksförbund För 2010 och 2011 har ca st. utbildats för huvudsakligen det marina hemvärnets och organisationens egna behov. Svenska Brukshundsklubben Utbildar ekipage årligen Sveriges Civilförsvarsförbund Grundutbildning av FRG år Utbildning av FRG ansvariga och ledare 40 respektive ca 100 Utbildning i kriskommunikation ca 20 per år Nödvattensystemsutbildning ca 100 Vattenbarriärsutbildning ca 150

9 samhällsskydd och beredskap 9 (26) Delta i eftersök ca 250 personer totalt utbildade Ta hand om spontanfrivilliga ca 350 per år Sveriges Bilkårers Riksförbund Avtalsutbildning Svenska kraftnät 20 st., Trafikverket 3 st., Strålsäkerhetsmyndigheten 9 st., instruktörsutbildning 27 st. Egna funktionärer 157 st. Fråga 3. Hur många av dem som årligen utbildas har genom olika former av avtal kunnat bindas till att kunna delta vid insats under kris? Om det är möjligt att göra en tillbakablick avseende de senaste tre årens resultat är det bra! Svenska Försvarsutbildningsförbundet CBRN ca 34, stöd till kärnkraftslän ca 150, kompetenspooler (nytt, ej ackumulerad siffra). Flygvapenfrivilligas riksförbund De utbildade inom flygplatsförstärkning väst har frivilligavtal (ca 20 st.). Frivilliga Automobilkårernas riksförbund I praktiken samtliga som nyutbildas och successivt genomgår repetitions- eller fortsättningsutbildning är avtalsbundna. C:a 400 individer. Frivilliga flygkåren De nya piloter som grundutbildas kommer varje år att bindas genom avtal. Flyginsatsgrupperna med 224 piloter har under de senaste tre åren kunnat hållas fullt bemannade Sjöinformationsgrupperna med 32 piloter är fullt bemannade. Frivilliga Motorcykelkårernas riksförbund Avtalsteckning sker normalt före påbörjad utbildning varför i princip alla som genomgår utbildning kan räknas in. Se svaret på fråga 2.

10 samhällsskydd och beredskap 10 (26) Frivilliga radioorganisationen Samtliga med den civila utbildningen ingår avtal i något av uppdragen. De senaste åren har antalet varit mellan 15 och 20 st. Svenska Blå Stjärnan Blå Stjärnan utbildar för avtalsbindning personer per år och direktrekryterar därutöver för avtalsbindning från naturbruksgymnasierna. Blå Stjärnan har totalt 17 gräsprovtagare och 5 verksamhetsledare Totalt antal avtalsbindningar 2012 är ca Svenska Röda Korset Ca 1000 till Hemvärnet Ca 1000 till Swedavia för stöd till drabbade flygplatser Riksförbundet Sveriges Lottakårer De c:a 100 som utbildas årligen för direkta uppgifter inom krisberedskapen förutsätts normalt träffa avtal. Sjövärnskårernas Riksförbund De flesta som utbildas kommer att ingå i det marina hemvärnet. Svenska Brukshundsklubben Idag finns knappt 20 ekipage klara för den internationella SWIFT-styrkan Sveriges Civilförsvarsförbund 1581 av förbundets medlemmar har avtal för att ingå i FRG. Härutöver tillkommer 434 medlemmar i olika FRG-grupper från andra frivilligorganisationer som genomgått utbildning och tecknat FRG-avtal. Totalt således 2015 personer som ingår i FRG-grupperna. De som genomgått utbildning i nödvattenhantering har avtal med en kommun (ca 207 personer). De som utbildats av polisen för eftersök får godkännande av polisen och skriver avtal om detta uppdrag

11 samhällsskydd och beredskap 11 (26) Sveriges Bilkårers Riksförbund Avtal till civila uppdrag 2011 var 46, och st. Av hela medlemskåren om 4701 medlemmar hade 2035 avtal, varav således avtalen till största delen var bundna till Försvarsmakten.

12 samhällsskydd och beredskap 12 (26) Fråga 4. Hur fördelar sig de utbildade avtalsbundna resurserna geografiskt över landet (gärna uppdelat på län om det är möjligt annars i mer ungefärliga termer inom Götaland, Svealand, Nedre Norrland och Övre Norrland )? Svenska Försvarsutbildningsförbundet Svenska försvarsutbildningsförbundet är en rikstäckande organisation och finns med i princip länsvisa regionala förbund över hela landet och med 170 föreningar. Härutöver är Försvarsutbildarna en paraplyorganisation för 14 specialförbund, de flesta med anknytning till det militära försvaret. Direkt avtalsbundna till visst län gäller för kärnkraftslänen Uppsala län med ca 140 st. och Hallands län ca 10 st. Flygvapenfrivilligas riksförbund Flygplatsförstärkning väst finns med tyngdpunkt i Dalsland, Värmland, Närke Sammanlagt c:a 20 st. Frivilliga Automobilkårernas riksförbund I Mälardalen inklusive Värmland finns c:a 90 individer med avtal I Skåne, Blekinge, Halland och S Småland finns c:a 100 individer med avtal I Västra Götaland, Jönköpings län och Östergötland finns c:a 160 individer med avtal I södra Norrland finns c:a 60 individer med avtal I norra Norrland finns c:a 25 individer med avtal Frivilliga flygkåren Stockholms län 16 piloter samt en sjöinformationsgrupp Uppsala län 8 Södermanlands län 8 Östergötlands län 8 Jönköpings län 8 Kronobergs län 8 Kalmar län 8

13 samhällsskydd och beredskap 13 (26) Gotlands län 8 Blekinge län 8 piloter samt en sjöinformationsgrupp (delas med Gotland). Gotlands län 8 piloter samt en sjöinformationsgrupp (delas med Blekinge). Skånes län 16 piloter samt en sjöinformationsgrupp Hallands län 8 piloter samt en sjöinformationsgrupp Västra Götalands län 16 Värmlands län 8 Örebro län 8 Västmanlands län 8 Dalarnas län 8 Gävleborgs län 8 Västernorrlands län 8 Jämtlands län 8 Västerbottens län 16 Norrbottens län 16 Frivilliga Motorcykelkårernas riksförbund Avtalsuppfyllnad för Hemvärnet relativt god Rekrytering och avtalsuppfyllnad är sämre generellt i Norrland men i dagsläget även i Stockholm och på Gotland. För Stockholm har särskilda insatser gjorts och läget har förbättrats och där kan sannolikt en frivilliggrupp organiseras. Frivilliga radioorganisationen Storstadsområdena dominerar, därefter Sydsverige, Västkusten, Östkusten. Glest i Norrlands inland. Svenska Blå Stjärnan (medlemmar med s.k. överenskommelse 2012) Stockholms län 441 Uppsala län 149 Södermanlands län 42

14 samhällsskydd och beredskap 14 (26) Östergötlands län 69 Jönköpings län 57 Kronobergs län 25 Kalmar län 23 Gotlands län 22 Blekinge län 17 Skånes län 194 Hallands län 49 Västra Götalands län 738 (över 300 i vardera tidigare Skaraborgs och Göteborgs och Bohus län).i Värmlands län 46 Örebro län 15 Västmanlands län 40 Dalarnas län 45 Gävleborgs län 60 Västernorrlands län 49 Jämtlands län 37 Västerbottens län 36 Norrbottens län 22 Svenska Röda Korset Från några hundra till flera tusen frivilliga med kort utbildning fördelade på de olika länen I Stockholms län, avtalsbundet ca 600 till Arlanda och i Skånes län avtalsbundet ca 400 till Sturup. Riksförbundet Sveriges Lottakårer Uppgifterna avser utbildad stabspersonal Stockholms län 27 Uppsala län 9

15 samhällsskydd och beredskap 15 (26) Södermanlands län 1 Östergötlands län 4 Jönköpings län (Småland totalt 8) Kronobergs län (se ovan avseende Småland) Kalmar län (se ovan avseende Småland) Gotlands län 0 Blekinge län 0 Skånes län 18 Hallands län 0 Västra Götalands län 16 Värmlands län 4 Örebro län 0 Västmanlands län 3 Dalarnas län 4 Gävleborgs län 6 Västernorrlands län Jämtlands län 2 Västerbottens län 5 Norrbottens län 4 Sjövärnskårernas Riksförbund Redovisningen avser huvudsakligen medlemstal men de flesta medlemmar har avtal med det marina Hemvärnet. Utöver nedanstående redovisning har Sjövärnskåren också en musikkår om 48 medlemmar. Stockholms län (Stockholms sjövärnskår 527, Södertörns sjövärnskår 569 och Roslagens sjövärnskår 257) Uppsala län Södermanlands län 130 Östergötlands län 316 Jönköpings län 0

16 samhällsskydd och beredskap 16 (26) Kronobergs län 0 Kalmar län (Kalmarsunds sjövärnskår 66 och Norra Smålands sjövärnskår 61) Gotlands län 318 Blekinge län 241 Skånes län (Nordvästra Skånes sjövärnskår 236, Sydöstra Skånes sjövärnskår 164, Öresunds sjövärnskår 180). Hallands län 0 Västra Götalands län (Göteborgs sjövärnskår 411) Värmlands län 0 Örebro län 0 Västmanlands län 0 Dalarnas län 0 Gävleborgs län 197 Västernorrlands län 264 Jämtlands län 0 Västerbottens län Norrbottens län 92 Svenska Brukshundsklubben I princip inga eftersom utbildningen endast är inriktad på internationella insatser. MSB anges ha begränsat rekryteringsområdet för räddningshundar inom landet med utgångspunkt i tillgänglighet för internationella insatser på kort tid. Sveriges Civilförsvarsförbund Avtal med FRG grupper finns i 134 kommuner. Nödvattenutbildade finns hos FRG i 37 kommuner (ej angivna i svaret) Avtal med polisen för hjälp vids eftersök finns i Dalarnas, Värmlands och Örebro län Stockholms län. (FRG-grupper finns i Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Nacka, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Vallentuna, Österåker. FRG-grupper saknas i Botkyrka,

17 samhällsskydd och beredskap 17 (26) Ekerö, Lidingö, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Stockholm, Södertälje, Upplands-Bro, Vaxholm, Värmdö ). Uppsala län (FRG-grupper finns i Enköping, Tierp. FRG-grupper saknas i Heby, Håbo, Knivsta, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar). Södermanlands län (FRG-grupper finns i Strängnäs, Flen, Oxelösund. FRGgrupper saknas i Eskilstuna, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Trosa, Vingåker). Östergötlands län (FRG-grupper finns i Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Ydre, Ödeshög, Vadstena, Boxholm. FRG-grupper saknas i Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg ). Jönköpings län (FRG-grupper finns i Gislaved, Gnosjö, Jönköping. FRGgrupper saknas i Aneby, Eksjö, Habo, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda, Värnamo). Kronobergs län (FRG-grupper finns i Alvesta, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Växjö, Älmhult. FRG-grupper saknas i Lessebo, Uppvidinge). Kalmar län (FRG-grupper finns i Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn. FRG-grupper saknas i Borgholm, Emmaboda, Mörbylånga, Torsås, Vimmerby, Västervik). Gotlands län (FRG-grupp finns på Gotland). Blekinge län (FRG-grupper finns i Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby, Sölvesborg). Skånes län (FRG-grupper finns i Burlöv, Höganäs, Hörby, Landskrona, Lomma, Lund, Sjöbo, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Ystad. FRGgrupper saknas i Bjuv, Bromölla, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Malmö, Osby, Perstorp, Simrishamn, Skurup, Svalöv, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Östra Göinge). Hallands län (FRG-grupper finns i Kungsbacka, Laholm. FRG-grupper saknas i Falkenberg, Halmstad, Hylte, Varberg). Västra Götalands län (FRG-grupper finns i Bollebygd, Borås, Falköping, Göteborg, Härryda, Lerum, Lidköping, Mark, Partille, Skövde, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tjörn, Trollhättan, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Åmål, Öckerö. FRG-grupper saknas i Ale, Alingsås, Bengtsfors, Dals- Ed, Essunga, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Kungälv, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mellerud, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Sotenäs, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Töreboda, Vänersborg). Värmlands län (FRG-grupper finns i Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Storfors, Sunne, Säffle, Årjäng. FRG-grupper saknas i Filipstad, Hagfors, Hammarö, Munkfors, Torsby).

18 samhällsskydd och beredskap 18 (26) Örebro län (FRG-grupper finns i Askersund, Degerfors, Nora, Örebro. FRGgrupper saknas i Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg). Västmanlands län (FRG-grupper finns i Arboga, Fagersta, Kungsör, Sala, Västerås. FRG-grupper saknas i Hallstahammar, Köping, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar). Dalarnas län (FRG-grupper finns i Avesta, Borlänge, Falun, Hedemora, Mora, Rättvik, Säter, Vansbro, Älvdalen. FRG-grupper saknas i Gagnef, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Orsa, Smedjebacken). Gävleborgs län (FRG-grupper finns i Ovanåker, Sandviken, Söderhamn. FRGgrupper saknas i Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo). Västernorrlands län (FRG-grupp finns i Örnsköldsvik. FRG-grupper saknas i Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge). Jämtlands län (I Jämtland finns f n ingen FRG-grupp. Det saknas således FRGgrupper i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund). Västerbottens län (FRG-grupper finns i Robertsfors, Skellefteå, Umeå, Vännäs. FRG-grupper saknas i Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Åsele). Norrbottens län (FRG-grupper finns i Boden, Haparanda, Kalix, Luleå, Älvsbyn, Överkalix. FRG-grupper saknas i Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Piteå, Övertorneå). Sveriges Bilkårers Riksförbund Bilkåren anger att den har avtalspersonal rikstäckande genom de 72 kårerna. Nedan redovisade siffror för avtal innebär att medlemmen i flertalet fall har avtal med Försvarsmakten. Stockholms län: medlemmar 491 varav medlemmar med avtal 146 Uppsala län: 93 medlemmar varav 34 med avtal Södermanlands län: 157 medlemmar varav 75 med avtal Östergötlands län: 188 medlemmar varav 89 med avtal Jönköpings län: 173 medlemmar varav 81 med avtal Kronobergs län. 121 medlemmar varav 64 med avtal Kalmar län: 126 medlemmar varav 54 med avtal

19 samhällsskydd och beredskap 19 (26) Gotlands län: 122 medlemmar varav 67 med avtal Blekinge län: 126 medlemmar varav 58 med avtal Skånes län: 639 medlemmar varav 227 med avtal Hallands län: 149 medlemmar varav 70 med avtal Västra Götalands län: 742 medlemmar varav 311 med avtal Värmlands län: 138 medlemmar varav 67 med avtal Örebro län: 116 medlemmar varav 68 med avtal Västmanlands län: 170 medlemmar varav 65 med avtal Dalarnas län: 145 medlemmar varav 71 med avtal Gävleborgs län: 189 medlemmar varav 79 med avtal Västernorrlands län: 220 medlemmar varav 90 med avtal Jämtlands län: 115 medlemmar varav 60 med avtal Västerbottens län: 232 medlemmar varav 121 med avtal Norrbottens län: 235 medlemmar varav 134 med avtal Fråga 5. Hur stort är Er organisations medlemstal idag? Svenska Försvarsutbildningsförbundet Ca medlemmar. Huvuddelen av medlemmarna (21 173) finns i Försvarsutbildarnas regionala förbund. De olika specialförbunden (totalt medlemsantal 5 927) redovisas här med medlemstal för Befälsföreningen Militärtolkarna 375; Förbundet Fallskärmsjägarna 53; Förbundet Fältpostbefäl 465; Förbundet Kustjägarna 1773; Försvarets Fältartister 529; Försvarsutbildarna Miljö och Hälsa 256; Försvarsutbildarnas Musikerförbund 307; Hemvärnsbefälets Riksförbund 120; Kavalleri- och Jägarförbundet 519; Kriskommunikatörerna 428; Luftvärnets Befälsutbildningsförbund 794; Psyopsförbundet 103; Svenska CBRN-förbundet 202; Uppsala läns krisstödsförbund 3. Flygvapenfrivilligas riksförbund C:a medlemmar

20 samhällsskydd och beredskap 20 (26) Frivilliga Automobilkårernas riksförbund C:a medlemmar Frivilliga flygkåren C:a medlemmar Frivilliga Motorcykelkårernas riksförbund Ca 4099 medlemmar 2011 Frivilliga radioorganisationen C:a medlemmar Svenska Blå Stjärnan C:a medlemmar Svenska Röda Korset C:a medlemmar Riksförbundet Sveriges Lottakårer C:a medlemmar Sjövärnskårernas Riksförbund C:a medlemmar Svenska Brukshundsklubben C:a medlemmar Sveriges Civilförsvarsförbund C:a medlemmar Sveriges Bilkårers Riksförbund C:a medlemmar

21 samhällsskydd och beredskap 21 (26) Fråga 6. Har medlemsantalet ökat eller minskat de senaste tre åren? Ange gärna detta i tal Svenska Försvarsutbildningsförbundet Criscom CBRN Flygvapenfrivilligas riksförbund Konstant Konstant Viss ökning Frivilliga Automobilkårernas riksförbund Minskat med ca Frivilliga flygkåren Frivilliga Motorcykelkårernas riksförbund Minskat med några få procent per år Frivilliga radioorganisationen Minskat Svenska Blå Stjärnan Svenska Röda Korset Minskat de senaste åren 1 Riksförbundet Sveriges Lottakårer Sjövärnskårernas Riksförbund Ökat det senaste året med c:a 150 Svenska Brukshundsklubben Sveriges Civilförsvarsförbund Sveriges Bilkårers Riksförbund Viss ökning 2012

22 samhällsskydd och beredskap 22 (26) Fråga 7. Hur bedömer Ni Era möjligheter till medlemsrekrytering under en period på 3-5 års sikt? Svenska Försvarsutbildningsförbundet God, men i hög grad beroende av vilka uppgifter som medlemmarna kan få inom krisberedskapen. Flygvapenfrivilligas riksförbund Goda. Frivilliga Automobilkårernas riksförbund Relativt goda. Frivilliga flygkåren Svårbedömda. Sammanhänger med kostnader för lätta flygplan. Åldersfördelningen på väg att bli ogynnsam om inte kostnadsökningarna avstannar. Frivilliga Motorcykelkårernas riksförbund Bedöms god. Nettorekrytering beräknas vara 0 eller något positiv Frivilliga radioorganisationen Försiktigt optimistisk Svenska Blå Stjärnan Mycket goda. Svenska Röda Korset Mycket goda Riksförbundet Sveriges Lottakårer Positiva

23 samhällsskydd och beredskap 23 (26) Sjövärnskårernas Riksförbund Goda inom kompetenspoolsarbetet Svenska Brukshundsklubben F n något negativt. Beroende av om utbildning av nationella räddningshundar kommer till stånd. Sveriges Civilförsvarsförbund Relativt goda om ekonomiska förutsättningar finns för att utbilda mot konkreta uppdrag Sveriges Bilkårers Riksförbund Nyrekrytering av unga god, men minskning totalt p.g.a. att äldre lämnar organisationen. Fråga 8. Om ni bedömer medlemsförändringen som positiv hur många av Era nya medlemmar bedömer Ni kan vara villiga att genomgå utbildning för att kunna avtalsbindas? Svenska Försvarsutbildningsförbundet Ca 80% av dem som genomgår utbildning är beredda att skriva avtal. Men intresset är i hög grad beroende av att uppgifter finns, t.ex. inom de nya kompetenspoolskoncepten för kriskommunikatörer och hälsoskyddspersonal. Flygvapenfrivilligas riksförbund I huvudsak all personal som påbörjar utbildning kommer att skriva avtal Frivilliga Automobilkårernas riksförbund Endast medlemmar som är villiga att teckna avtal får utbildas i FAK. FAK bedömer det möjligt att rekrytera till den antalsnivå som MSB är villig att finansiera utbildning för.

24 samhällsskydd och beredskap 24 (26) Frivilliga flygkåren Tillkommande medlemmar med minst 200 timmars flygerfarenhet vill alla skriva avtal Frivilliga Motorcykelkårernas riksförbund Bedömer att organisationen kan fylla de avtal som diskuterats med MSB under åren (totalt ca 220) Frivilliga radioorganisationen Det är för dem som vill avtalsbindas till MSB-uppdrag som intresset märks. Flertalet kommer sannolikt att vara av denna kategori Svenska Blå Stjärnan Idag har ca 35 % av medlemmarna över 16 år en s.k. överenskommelse eller c:a st. Inga tecken på att någon väsentlig förändring kommer att äga rum med nuvarande tilldelning av medel för utbildning. Det finns viss potential för ökning om medelstilldelning för utbildning ökar. Svenska Röda Korset Riksförbundet Sveriges Lottakårer Sjövärnskårernas Riksförbund Kåren anser att detta är beroende av hur arbetet med kompetenspooler slutförs. Svenska Brukshundsklubben Det är inte svårt att rekrytera medlemmar, men rekrytering för avtal med hundar anges vara begränsat av MSB Sveriges Civilförsvarsförbund Bedömningen är att cirka hälften av nya medlemmar är beredda att genomgå utbildning för att teckna avtal.

25 samhällsskydd och beredskap 25 (26) Sveriges Bilkårers Riksförbund Bilkåren har de senaste åren legat på ca 45% men har målsättning att nå upp till 55% efter Fråga 9. Kommentera gärna ytterligare frågorna som ställts eller tillägg gärna sådant som Ni bedömer viktigt för att MSB skall kunna bedöma om Er organisation kan vara en viktig frivillig resurs för krisberedskapens förstärkningsresurser. Svenska Försvarsutbildningsförbundet Prioritering i närtid är grundutbildning av frivilliga till kompetenspooler CBRN-utbildning Utbildning till stöd för kärnkraftslän Utveckla Criscom och Miljö och hälsa för blivande kompetenspooler För att dessa satsningar skall ge bra resultat är det viktigt att MSB bygger upp resurser för dessa hos de offentliga aktörerna Flygvapenfrivilligas riksförbund Organisationen har av Försvarsmakten fått uppdraget att svara för utbildning av samtliga instruktörer för de frivilliga försvarsorganisationerna. Det är en grundutbildning om ca 3 veckor Frivilliga Automobilkårernas riksförbund Understryker behovet av transporter vid allvarliga händelser Frivilliga flygkåren FFK har att starkt utvecklat samarbete med Trafikverket, Strålskyddsmyndigheten, Svenska Kraftnät, Sjöfartsverket, kraftbolagen EON, Fortum, och Vattenfall, samtliga länsstyrelser och många kommunala räddningstjänster Frivilliga Motorcykelkårernas riksförbund Viktig resurs när verksamhet skall genomföras i skog eller vägfattig terräng (snabba transporter, eftersök, skogsbrand m.m.

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 Antal hundar per län och kommun BLEKINGE KARLSHAMN 3633 KARLSKRONA 5947 OLOFSTRÖM 1593 RONNEBY 3710 SÖLVESBORG 2301 BLEKINGE Summa 17184 DALARNA AVESTA 2233 BORLÄNGE 3830 FALUN 4807 GAGNEF 1224 HEDEMORA

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716 Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet 927 175 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 321 BLEKINGE KARLSKRONA 5 774 BLEKINGE RONNEBY 2 716 BLEKINGE KARLSHAMN 2 646 BLEKINGE SÖLVESBORG 1 633 DALARNA

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad.

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Län Kommun Kostnad elevhälsa per elev, kr Västerbottens län Nordmaling 1520 Kronobergs län Alvesta 1550 Uppsala län Heby

Läs mer

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1 Stockholms län Botkyrka 4 398 6 079 2 090 2 644 3 524 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 730 426 Danderyd 4 810 4 923 1 895 5 533 1 397 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 553 249 Ekerö 6 144 6 074 1 939 2 991 1 363

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår 2015 601 277 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 506 BLEKINGE RONNEBY 1 412 BLEKINGE KARLSHAMN 1 704

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014 STOCKHOLMS LÄN UPPLANDS VÄSBY 23931 31563 3 75,82 6352 3115 5964 4436 3326 738 75,24 STOCKHOLMS LÄN VALLENTUNA 16718 23261 29 71,87 5615 2352 3636 2300 2249 566 71,27 STOCKHOLMS LÄN ÖSTERÅKER 21734 30581

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA 494 BLEKINGE RONNEBY 102 BLEKINGE KARLSHAMN 258 BLEKINGE

Läs mer

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Län Kommun Antal % Blekinge KARLSHAMN 25592 68,85% Blekinge KARLSKRONA 50526 68,93% Blekinge OLOFSTRÖM 10785 69,84% Blekinge RONNEBY 22643 70,95%

Läs mer