Företagsekonomiska Institutionen VT. 05. CallControl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsekonomiska Institutionen VT. 05. CallControl"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET C- uppsats Företagsekonomiska Institutionen VT. 05 CallControl En interaktiv telefonsvarare som svarar på marknadens behov eller en innovativ uppfinning som saknar marknad? Författare: Erik Persson Josephine Sallén Handledare: Mikael Gidhagen Datum för ventilering:

2 Sammandrag Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns en marknad för teletjänsten CallControl samt se hur teletjänsten har utvecklats för att möta denna. Genom en enkätundersökning har information angående nuvarande mobilanvändning och föreliggande kundbehov erhållits. Resultatet har sedan kommit att ligga till grund för vidare analyser gällande om CallControl kan möta dessa behov utifrån den teoretiska referensramen som innefattar affärsidé, tjänstekoncept, situationsanalys och tjänsteutvecklingsprocess. Utifrån de egenskaper som teletjänsten besitter, har analyserna resulterat i att behov för denna typ av tjänst föreligger hos respondenterna, dock ej helt i det nuvarande utförandet. Förhoppningsvis kan denna uppsats bidra med insikt i vikten av att inneha marknadskännedom samt betydelsen av ett mer kundorienterat synsätt jämfört med det produktfokus som varit gällande. 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Ökat krav på tillgänglighet Problemformulering Syfte Disposition Teoretisk referensram Val av teori Affärsidé Tjänstekoncept Situationsanalys Tjänsteutvecklingsprocess Operationalisering av valda teorier Metod Kontakt med uppdragsgivare Enkätundersökning Utformning av innehållet Tjänstens anonymitet Urval av respondenter Sammanställning av enkätundersökning Kvalitet i undersökningen Validitet och Reliabilitet Källkritik i undersökningen Avgränsningar Finns det en marknad för CallControl? Aurora Innovation CallControl Auroras tjänstekoncept Auroras affärsidé Den nuvarande situationen Marknadsöverblick Konkurrentanalys Kundanalys CallControl- från idé till verklighet

4 4.4.1 Kundnytta Konkurrens och krav Grunderbjudande samt stöd- och bitjänster Planering av marknadskommunikation Analys och slutsatser Bristande marknadskännedom Kraftig produktorientering Avslutande diskussion Referenslista Bilagor Bilaga 1. Enkätundersökning Bilaga 2. Sammanställning av enkätsvar

5 1. Inledning I detta avsnitt presenteras kortfattat hur mobilanvändningen ser ut i dag samt vad den innebär i och med ökad flexibilitet och effektivitet. Vidare beskrivs problemformuleringen samt det övergripande syftet med uppsatsen. 1.1 Ökat krav på tillgänglighet I dag använder Sveriges befolkning mobiltelefoner i stor utsträckning och användarnas ålder är mycket spridd. Enligt en undersökning som Post och Telestyrelsen gjort framgår att 91 procent av Sveriges befolkning i åldrarna år använder mobiltelefoner i dag. (Svensk Telemarknad: 27) En bidragande orsak till att denna användning har vuxit sig starkare på senare år kan vara en ökad förväntan hos människor att de i dagens samhälle i allt större utsträckning måste vara tillgängliga. 1 Detta även då de befinner sig utom hemmet eller arbetsplatsen och då möjlighet till fast telefoni inte finns. Även de tekniska framstegen har bidragit till att mobiltelefonen har blivit allt mer förekommande och idag används en mobiltelefon till fler tjänster än bara att ringa och ta emot samtal med. Form och funktion har styrt utvecklingen och med ett ökat kundfokus i produktutvecklingen blir frågor om kundernas framtida behov och krav allt viktigare. Utmaningen för tjänsteutvecklare är att kunna förstå men också påverka kundernas situation. (Engwall et al 2003: 42) Mobiltelefoni innebär att människor i arbetslivet samt privat kan vara mer effektiva i sin vardag och att de får en ökad möjlighet att interagera med andra människor oavsett vart de befinner sig. Med andra ord blir användaren mer fri och flexibel i sin vardag och allt mindre bunden till tid och rum. Den ökade mobiltelefonanvändningen medför inte bara en högre grad av kontaktbarhet mellan olika parter utan den medför också effekter på den enskilde individen och på hur samhället fungerar. Genom ökad mobiltelefonanvändning blir människor mer tillgängliga, men det kan också finnas en risk att användaren uppfattar sin mobiltelefon som ett stressmoment i vardagen och som därmed påverkar dennes arbetssituation. Att alltid vara nåbar för andra människor i en vardag där tempot och stressfaktorn är hög kan medföra att inkommande mobilsamtal kan utgöra irritationsmoment vilket kan uppfattas som tidskrävande. 1 Tillgänglighet innebär mobilinnehavarens möjlighet till att vara anträffbar för kommunikation (egen definition) 5

6 Det råder en ständig utveckling på mobiltelefonmarknaden och i dagsläget arbetar Uppsalaföretaget Aurora Innovation (hädanefter nämnt Aurora) med att ta fram en ny mobiltelefontjänst (hädanefter nämnt teletjänst). Denna syftar till att användaren ska kunna begränsa eller styra sina inkommande mobilsamtal, vilket enligt Aurora skulle kunna underlätta och förenkla mobilinnehavarens vardag. Teletjänsten CallControl är i slutet av sitt utvecklingsstadium och finns ännu inte på marknaden, men företaget planerar att lansera den under hösten (Auroras webbplats) I dagsläget tar Aurora hjälp av ett antal testpersoner som ska ge respons och synpunkter vad gäller tjänstens funktionalitet. Detta för att teletjänsten ska vara så optimal och funktionsduglig som möjligt vid en eventuell lansering samt att tillgodose de behov som finns på marknaden. 6

7 1.2 Problemformulering Utvecklingsarbetet med CallControl har pågått under en längre tid men det ligger inte några marknadsundersökningar till grund för arbetet. Uppdraget innebär att genomföra en sådan för att undersöka om det finns en marknad för tjänsten. Vi har valt att fokusera vår uppsats mot nedanstående frågeställningar: Existerar det ett behov och ett eventuellt intresse på marknaden för en ny form av teletjänst givet de egenskaper som CallControl kan erbjuda? För vilka målgrupper kan denna typ av teletjänst vara intressant för ett framtida användande? Hur har företagets tjänsteutvecklingsprocess genomförts? 1.3 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett intresse för teletjänsten CallControl samt beskriva huruvida företaget har utvecklat tjänsten för att anpassa den till de behov som finns på marknaden. 1.4 Disposition I uppsatsens andra kapitel beskrivs den teoretiska referensramen samt motiveringar till de valda modellerna. Därefter redogörs för den metod som används och en närmare genomgång av den enkätundersökning som ligger till grund för uppsatsens resultat. I kapitel fyra presenteras det uppdragsgivande företaget Aurora Innovation samt teletjänsten CallControl. Här klargörs även den nuvarande situationen på marknaden. I det avslutande kapitlet redovisas uppsatsens analys samt de slutsatser som dras utifrån resultatet. Kapitlet avslutas med en diskussion rörande de framförda resultaten samt egna reflektioner. 7

8 2. Teoretisk referensram I det kommande avsnittet presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Avsnittet inleds med motiveringar till varför just dessa teorier används. De valda teorierna presenteras sedan var för sig där teoriernas innehåll och egenskaper klarläggs. 2.1 Val av teori En affärsidé kan ses som kärnan i ett företags verksamhet och för att erhålla en helhetsbild av företaget används därför en modell som behandlar företagets affärsidé. Det krävs att företaget har ett nära samspel mellan dess grundläggande komponenter för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Utan en klar definition av affärsidén kan det vara svårt för företaget att realisera och ge drivkraft åt sin huvudsakliga aktivitet. Denna teori är därför intressant eftersom det i Auroras fall kan ha påverkat utvecklingsprocessen beroende på om affärsidén varit bristfällig eller oklart definierad. CallControl bör ses som en tjänst som kunden använder för att underlätta sin inkommande mobiltelefontrafik. En relevant teori är den som behandlar just tjänster, och därmed en uppdelning och definiering av kärntjänst samt stöd- och bitjänster (se avsnitt för betydelse av begreppen). Vilken typ av extra kundnytta bidrar denna tjänst med, för de interna 2 och de externa 3 kunderna, med fokus på de egenskaper som tillgodoser kundernas primära 4 och sekundära 5 behov. För att kunna fastställa om CallControl kan svara mot de behov som målgrupperna på marknaden ställer, krävs en undersökning angående hur tjänstens situation på marknaden kan komma att se ut inför en eventuell lansering. Situationsanalysen hjälper till att klargöra vad det finns för liknande tjänster i dag och hur dessa skiljer sig från vad CallControl kan erbjuda sina kunder. Med hjälp av teorin studeras också potentiella kundsegment inför en eventuell lansering. Eftersom tjänsten ännu inte finns tillgänglig på marknaden har denna teori 2 Interna användare är de personer som har CallControl installerat på sina mobiltelefoner och därigenom har möjlighet att göra interaktiva val vid inkommande samtal (egen definition) 3 Externa användare är de uppringande personerna som får mer precisa besked från den interna användaren (egen definition) 4 Primära behov är de kundbehov som avser de uttalade behoven som kunden har (Echeverri et al 2002: 115) 5 Sekundära kundbehov avser de underförstådda behov, önskemål och förväntningar, dvs. att kunden förutsätter att det finns tjänster som på ett rimligt sätt kan tillgodose dessa behov (Echeverri et al 2002: 115) 8

9 avgränsats genom att inte använda dess olika delar fullt ut. Därmed har endast de analyser tagits med, vilka kan genomföras innan en lansering ägt rum. Vid utvecklandet av en tjänst finns det teorier som synliggör de olika stegen i processen, vilka kan vara av betydelse för företaget. Därför används en modell där Grönroos beskriver tjänsteutvecklingsprocessen i fyra steg för att se hur kund- respektive marknadsbehoven har beaktats i denna process. Har Aurora utgått från de behov som finns på marknaden och med sin tjänst försökt tillgodose dessa, eller har de enbart fokuserat på utvecklingen av sin tjänst och antagit att ett visst behov föreligger? Affärsidé Den huvudsakliga kärnan i ett företags tjänsteerbjudande är en affärsidé. Det traditionella synsättet är att en tjänsteutveckling inleds med att företaget formulerar en affärsidé vilken har sin grund i de specifika behov som finns hos olika kundgrupper på marknaden. En affärsidé består av tre huvudkomponenter som kräver överensstämmelse för att tillsammans utgöra grunden för företagets verksamhet (se figur 2.1 nedan). Till att börja med måste företaget ha en god marknadskännedom och ha kunskap om vilka behov som finns på marknaden, i vilka segment dessa behov finns, hur dessa kan tillgodoses och vilken funktion som företaget kan fylla. Vidare krävs en klar definition av produktsystemet innehållande företagets kärnprodukt samt eventuella bi- och stödtjänster. Slutligen är det av stor vikt att företaget har en organisationsstruktur som går hand i hand med de övriga komponenterna. Till organisationsstrukturen kopplas bland annat utbildad arbetskraft samt produktionsutrustning som kan möjliggöra ett förverkligande av företagets utvecklingsprocess.(normann 1975: 44) Marknadssegment Affärsidé Produktsystem Org. struktur Figur 2.1 Tre huvudingredienser i en affärsidé (Normann 1975: 44) 9

10 2.1.2 Tjänstekoncept Ett tjänsteerbjudande är vanligtvis uppdelat i tre tjänstekategorier; kärntjänst, bitjänster och stödtjänster (Grönroos 1990: 74). Det som menas med kärntjänst är basen för verksamheten, själva kärnan i det aktuella kunderbjudandet och varför företaget över huvudtaget befinner sig på marknaden. Med bitjänster avses de tjänster och tillhandahållandet av varor som behövs för att tjänsten ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Vidare menas med stödtjänster, de tjänster som inte är nödvändiga för själva produkten i sig, utan som mer finns till för att bidra till tjänstedifferentieringen och göra erbjudandet mer attraktivt och på så sätt bidra till ökad kundnytta. Det krävs att kundbehoven överrensstämmer med företagets tjänsteerbjudande och det är också en grundläggande förutsättning för erbjudandets kvalitet (se figur 2.2 nedan). Vad gäller kundbehoven bör även en uppdelning av kundens primära behov samt kundens sekundära behov göras. För att kunden ska bli så nöjd som möjligt krävs att hänsyn tas till såväl de primära som de sekundära kundbehoven. Tjänsterbjudandet anger med andra ord vad det är som ska tillgodoses och vilka behov det skall fokuseras på (Echeverri et al 2002: 114). 1. Primärt kundbehov 2. Sekundärt kundbehov Överensstämmelse mellan kundbehovet och tjänsteerbjudandet 1. Kärntjänst 2. Stöd- och bitjänster Figur 2.2 Tjänstekonceptet (Echeverri et al 2002: 114) Situationsanalys Den huvudsakliga meningen med en strukturerad och systematisk situationsanalys är att få en ökad möjlighet till att klargöra företagets samt marknadens nuvarande situation med hänsyn till ett antal gällande marknadskrafter (se figur 2.3 nedan). En viktig del är att granska marknadens efterfrågan vad gäller nuvarande storlek och den uppskattade tillväxten samt vilken potential den aktuella marknaden innehar. När marknaden har klargjorts måste en 10

11 undersökning av segment göras. Där analyseras kunderna och en granskning genomförs av vilka segment som är marknadens interna och externa användare. För att granska konkurrenssituationen på marknaden krävs följaktligen att en konkurrentanalys genomförs. Detta för att få en bild över de företag som agerar på marknaden och som kan vara konkurrenter till det aktuella företaget. Vidare måste en undersökning göras för att klarlägga om det finns substitut som erbjuds på marknaden och hur dessa skiljer sig från det aktuella företagets erbjudna produkter. (Best 2004: ) Situationsanalys Marknadsefterfrågan Kundanalys Konkurrentanalys Storlek och Tillväxt Marknadspotential Interna användare Externa användare Konkurrenter Substitut på marknaden Figur 2.3 Situationsanalys (Best 2004: 334, egen tolkning av ursprunglig modell) Fördelarna med att använda sig av denna typ av teori är att möjligheten finns, att på ett strukturerat sätt få övergripande information och förståelse för marknadssituationen, uppdelad i dess olika beståndsdelar. Utifrån dessa erhålls sedan en klar bild över hur marknaden ser ut i dagsläget samt hur den kan komma att förändras och utvecklas inom den närmsta tiden. Detta är fördelaktigt då ett företag lättare kan utläsa och ta till vara på möjligheter som marknaden erbjuder Tjänsteutvecklingsprocess För att utveckla en tjänst finns det teorier som synliggör de olika stegen i processen, vilka kan vara av betydelse för företaget att följa och ta i beaktande. Grönroos beskriver tjänsteutvecklingsprocessen i följande fyra steg: 1. Analys och värdering av kundnyttan för att säkerställa att utvecklingsarbetet vägleds av totalkvalitet för kunden. 11

12 2. Analys av konkurrensen och kraven på tjänsteerbjudandet. 3. Utveckling av grunderbjudandet samt stöd- och bitjänster. 4. Planering av marknadskommunikation, vilken skall informera och övertyga kunderna om att pröva tjänsten, men också bygga upp en positiv image som stöder tjänsten. (Echeverri et al 2002: 450) I undersökningar som har gjorts angående produktutveckling har resultat visat på att framgång i en lyckad utveckling hänger nära samman med en faktisk kundorientering. (Echeverri et al 2002: 444). Detta går även att applicera på tjänsteutveckling då det även här är mycket viktigt med en god kundorientering. Ett framgångskriterium är därför själva förmågan att identifiera, förstå samt att med den nya tjänsten kunna tillgodose specifika och angelägna kundbehov. Likaså innebär en bristande marknadsförståelse och en liten förståelse för kundbehoven att hela tjänstekonceptet kan misslyckas. I ett företags tjänsteutvecklingsprocess kan kunder redan på idéstadiet spela en viktig roll då deras problem, behov och synpunkter är den viktigaste källan till de flesta nya tjänster och produkter. Genom att involvera kunder i utvecklingsarbetet kan en mer användarorienterad process uppnås. Detta kan åstadkommas genom att testpersoner och personer med insyn i branschen kan delta i utvecklingsarbetet för att uppnå att en högre kundnytta som genomsyrar den slutliga tjänsten. (Gustafsson 1998: 71) Operationalisering av valda teorier Ovan nämnda teorier har valts ut och anpassats för att kunna besvara syftet med uppsatsen och tillsammans bidra till att svara mot de problemformuleringar som återfinns i det inledande kapitlet. Uppsatsens huvudvariabler är begreppen behov och intresse, vilka operationaliseras i enkätundersökningen. Resultaten därifrån redogörs sedan utifrån teoriernas huvudkomponenter och leder oss genom analysen fram till de slutsatser som kan dras. 12

13 3. Metod I detta avsnitt redogörs för och motiveras uppsatsarbetets fortsatta tillvägagångssätt. Till att börja med förs resonemang kring kontakten med uppdragsgivaren och den enkätundersökning som till stor del ligger till grund för uppsatsen. Vidare behandlar avsnittet undersökningens kvalitet för att slutligen föra en diskussion kring de avgränsningar som gjorts i arbetet. 3.1 Kontakt med uppdragsgivare Under arbetets gång har möten med Aurora skett vid tre tillfällen, där det har givits möjlighet att under fria samtal få djupare insikt i företagets interna respektive externa miljö, det vill säga den egna verksamheten samt en bild av marknaden. Tyngdpunkten har legat på tjänstens egenskaper och utveckling. Vid dessa möten har samtliga vid företaget medverkat (se tredje stycket i avsnitt 4.2.2). Vidare har kommunikation med uppdragsgivaren skett via e-post samt telefonsamtal. Eftersom företaget är beläget i Uppsala har möjligheten till nära kommunikation varit god, vilket har underlättat vid frågor och oklarheter. 3.2 Enkätundersökning För att erhålla ett resultat som knyter an till uppsatsens syfte och som kan ligga till grund för vidare analyser, har en enkätundersökning med 100 respondenter genomförts (se avsnitt samt 3.3.2). Av 120 utdelade enkäter erhölls 100 svar, det vill säga en svarsfrekvens på cirka 83 %. Orsaker till bortfallet kan vara flera, men troligtvis har tidsbrist samt en negativ attityd gentemot enkätundersökningar inverkat. Den kvantitativa metoden har valts för att kunna se tendenser rörande de frågeställningar som uppsatsen behandlar. Detta för att kunna få resultat som övergripande beskriver, istället för de djupgående klargöranden som den kvalitativa metoden ger. Enkäten, som framställts i pappersform, har distribuerats personligen till och från respektive respondents arbetsplats. Detta har gjorts för att ha möjlighet att informera om enkäten samt kunna svara på eventuella oklarheter gällande denna. 13

14 3.2.1 Utformning av innehållet Enkäten (se bilaga 1) som ligger till grund för uppsatsens undersökning är utformad med en bakomliggande tanke att den innehållsmässigt ska vara uppdelad i två delar. Den första delen behandlar respondenternas nuvarande mobiltelefonanvändning i arbetslivet. Denna ger information om hur CallControl kan komma att underlätta vardagen för användaren givet de egenskaper som tjänsten besitter samt de faktorer som är gällande för respondenterna. Enkätens andra del behandlar hur respondenterna kan komma att tänkas använda de tjänster som CallControl kan erbjuda. Den hanterar frågor gällande om det finns ett intresse för teletjänsten samt om utfärdandet av mer precisa besked kan underlätta för användarna. Utformandet av enkäten har till stor del genomförts utan inblandning av uppdragsgivaren. Dock har de i viss mån varit delaktiga då inspiration till frågor har inhämtats från deras egen testpersonsenkät 6. Innan enkäten distribuerats ut har en pilotstudie genomförts med ett antal personer för att erhålla synpunkter angående enkätens tydlighet och innehåll. Antalet frågor har begränsats och anpassats för att svarsfrekvensen hos respondenterna ska bli så hög som möjligt samt att minimera antal bortfall Tjänstens anonymitet Teletjänsten är anonym i enkäten i den meningen att respondenterna inte har haft vetskap om vilken tjänst som ligger till grund för enkäten eller om det överhuvudtaget är en tjänst som i nuläget är utvecklad och existerar. Frågorna är konkret och övergripande formulerade och berör egenskaperna på ett strukturerat och enkelt sätt. Genom detta får respondenterna en möjlighet att tolka frågorna korrekt utan att behöva inneha kunskap om tjänstens innebörd och egenskaper. Detta för att en förhoppning finns om att respondenterna svarar mer sanningsenligt om de inte först har fått en tjänst presenterad för sig och sedan får ställda frågor om ett eventuellt intresse för tjänsten Urval av respondenter För enkätundersökningen har, i samråd med uppdragsgivaren, fyra yrkeskategorier med respondenter valts ut. Detta genom ett antagande om att just dessa yrkeskategorier är särskilt beroende av mobiltelefoner i sin vardag samt att deras externa användare ställer krav på hög 6 Enkäten har till syfte att följa upp testpersonernas erfarenheter av CallControl. Den finns att tillgå på Auroras hemsida (Aurora) 14

15 tillgänglighet. En begränsning till just dessa yrkeskategorier har gjorts eftersom de anses vara speciellt intressanta för en undersökning i och med deras specifika arbetssituation som antas kräva en hög tillgänglighet. De specifika företagen, i vilka respondenterna är verksamma i, har valts ut efter accessmöjlighet 7. Målet har varit att få en kontaktperson på varje företag som gör det lättare att distribuera, insamla samt bidra till en hög svarsfrekvens. Yrkeskategorierna kan vidare komma att visa sig vara aktuella och intressanta som användare av denna typ av teletjänst vid en eventuell lansering. De fyra yrkeskategorierna är följande: Hantverkare: En yrkesgrupp bestående av exempelvis målare, låssmeder, snickare och sotare, som i vår mening är mobila i sitt yrke och många gånger har kontoret i fickan. Fastighetsmäklare: Med fastighetsmäklare menas i sammanhanget personer, vilka arbetar med fastighetsförsäljningar och därigenom har löpande kontakt med säljare respektive köpare. Konsult: I denna yrkeskategori återfinns personer som genom sin specialkompetens inom visst område anlitas externt av andra företag eller privatpersoner. Säljare: Denna yrkeskategori innefattar uppsökande säljare, det vill säga personer som till stor del är rörliga i sin arbetssituation och som sällan har tillgång till en stationär arbetsplats. För samtliga yrkeskategorier gäller antaganden om ett högfrekvent användande av mobiltelefoni samt att majoriteten av de inkommande samtalen sker via mobiltelefon och inte genom en växeltelefonist. Inga begränsningar har gjorts vad gäller antalet anställda i de företag respondenterna arbetar i Sammanställning av enkätundersökning För att erhålla relevant information från enkätundersökningen har varje fråga tolkats var för sig. Då vissa frågor korrelerar med varandra har dessa analyserats tillsammans. Respondenternas enkätsvar har behandlats som en grupp av totala antalet respondenter, men även sammanställts uppdelat på respektive yrkeskategori. Detta beroende på om klara tendenser har kunnat utrönas eller om frågan krävt djupare analys. 7 Med accessmöjlighet menas den möjlighet som funnits att genom kontaktpersoner nå ut med enkäterna till respondenterna (egen definition) 15

16 3.3 Kvalitet i undersökningen Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrannheten är vid bearbetningen av informationen. Validiteten är beroende av vad som mäts och om detta är utklarat i frågeställningen. (Krohn et al 1997: 163) Validitet och Reliabilitet För att säkerställa att enkätundersökningen överensstämmer med vad som avsetts undersöka har enkätens utformningsprocess skett med insyn av både uppdragsgivare och handledare. Enkätundersökningens frågor är av relevant karaktär för uppsatsens problemområden. Ett antal åtgärder har vidtagits för att erhålla en så hög svarsfrekvens som möjligt. Antalet frågor i enkäten har begränsats, även respondenternas svarsperiod har begränsats samt att distributionen har skett personligen via kontaktpersonerna. Tillförlitligheten har stärkts ytterligare genom att respondenterna varit ovetande om tjänstens existens och att enkätsvaren har behandlats anonymt. Genom detta har ett mer sanningsenligt resultat kunnat uppnås eftersom respondenterna inte kunnat påverkas genom den rådande situationen Källkritik i undersökningen En grundläggande del i denna uppsats har varit att, utifrån enkätundersökningen, undersöka om det finns en marknad för CallControl. Urvalet av respondenter har helt och hållet gjorts utifrån accessmöjlighet samt antaganden om deras nivå av mobiltelefonanvändning. Försök har gjorts att, med hjälp av branschstatistik från en ledande mobiloperatör, kunna få ett urval med en konstaterat hög mobiltelefonanvändning, vilket skulle kunna ge uppsatsen ytterligare substans. Då denna statistik varit oåtkomlig har valet av respondenter istället baserats på antaganden. Vidare har antalet respondenter begränsats till 100 personer med hänsyn till uppsatsens begränsade tidsrymd. Med anledning av detta bör slutsatser och tolkningar av enkätsvar snarare ses som fingervisningar än som generaliseringar. De yrkeskategorier som ingått i undersökningen har, som ovan beskrivits, valts ut efter egna samt uppdragsgivarens antaganden. Kategorin innehållande hantverkare är brett definierat i och med att denna kategori innefattar flera olika yrken (se avsnitt 3.2.3), något som kan minska möjligheten att dra slutsatser utifrån enskilda yrken. Dock bör klara tendenser kunna utrönas eftersom dessa yrken är nära kopplade till varandra. 16

17 Angående tjänstens anonymitet i enkätundersökningen kan sägas att behovet av tjänstens specifika egenskaper varit svåra att undersöka. För att uppnå en djupare insikt om respondenternas uppfattning om just CallControl skulle en lösning kunnat vara kompletterande djupintervjuer. Av resursskäl har dock valet hamnat på att endast utföra en enkätundersökning. Likaså har antalet öppna frågor i undersökningen utelämnats av sammanställningsskäl, något som kan vägas upp av att frågornas innehåll och svarsalternativ är informativt och valfrihetsmässigt utformade. Slutligen bör hänsyn tas till de slutsatser och egna tolkningar som gjorts eftersom det finns en möjlighet att en omedveten påverkan kan ha infunnit sig på grund av samarbetet med uppdragsgivaren och egna åsikter gällande själva teletjänsten. 3.4 Avgränsningar I nuläget befinner sig det uppdragsgivande företaget Aurora i slutet av utvecklingsstadiet för teletjänsten CallControl. Innan utvecklingsprocessen påbörjades förekom det inga marknadsundersökningar genomförda av Aurora. I uppsatsen har avgränsningar gjorts vad gäller innehåll, undersökningar och analyser till att först och främst tillgodose de grundläggande kriterierna för att genomföra en situations- samt en behovsanalys. Detta för att det skulle vara mycket tidskrävande samt att företaget ansett att de är det mest grundläggande i en eventuellt kommande produktlansering som kan realiseras är just dessa. I och med det har bortprioriteringar gjorts angående intervjuer med aktiva testpersoner som just nu ger respons på CallControls egenskaper med syfte att förbättra teletjänsten och dess funktioner. Orsaken till denna avgränsning ligger i koncentrationen att först och främst lägga en stabil grund för en ökad kundorientering och att inte blanda in testpersonernas värderingar och erfarenheter av teletjänsten. De resultat som kommer att erhållas syftar till att ligga till grund för Auroras vidare marknadsplan 8 och eventuella produktlansering. Dessa steg är något som i uppsatsen varit nödvändigt att avstå ifrån på grund av tids- och utrymmesskäl. 8 Marknadsplan är ett verktyg för att leda organisationen mot de mål som satts upp (Wood 2004: 363) 17

18 4. Finns det en marknad för CallControl? I det kommande avsnittet sker en presentation av det uppdragsgivande företaget Aurora Innovation samt tjänsten CallControl. Vidare klargörs hur den nuvarande situationen ser ut med hjälp av en övergripande bild av marknaden, konkurrenterna samt konsumenterna. 4.1 Aurora Innovation Aurora är ett ungt systemutvecklingsföretag i Uppsala inriktat på tjänste- och produktutveckling inom kommunikation och köhanteringsfrågor. Företaget innehar ett flertal patent inom detta område. För närvarande har företaget fyra anställda och fokus ligger på utveckling av mobiltelefonitjänsten CallControl. (Auroras webbplats). Aurora ingår i AB Aurora Invest- koncernen som grundades 1988 av Carl Leijonhufvud. Koncernen är främst engagerad i sjukvårds- och telekommunikationsföretag men även i små innovativa företag inom andra områden. Deras utvecklade tjänster riktar sig till såväl företag som privatpersoner. (Westerberg: 2005) 4.2 CallControl Aurora har utvecklat en ny typ av teletjänst för mobiltelefonimarknaden som ska fungera som ett alternativ till dagens telefonsvarare. Tjänsten heter CallControl och är en interaktiv telefonsvarartjänst, där användaren vid inkommande samtal väljer mellan olika svarsalternativ som denne själv ställt in. (Auroras webbplats). CallControl består av två delar: En automatisk del: vilken ger användaren möjlighet att, i förväg, ställa in ett meddelande, exempelvis; Personen du söker är upptagen för tillfället, men kan ringa upp dig ungefär kl Callcontrols automatiska del används då telefonen är avstängd eller när användaren inte har möjlighet att svara. (Auroras webbplats). 18

19 En interaktiv del: vilken ger användaren möjlighet att göra ett interaktivt val 9 vid inkommande samtal. Användaren kan exempelvis ge beskedet att han/hon är upptagen just nu, men kan återkomma om cirka femton minuter. Den interaktiva delen kan användas när det ringer om användaren inte kan eller vill ta emot samtalet. På så sätt kan användaren uppfattas som tillgänglig trots att samtalet ej tas emot. (Auroras webbplats). Oavsett om den automatiska eller den interaktiva delen används, spelas det valda meddelandet upp för personen som ringer, varpå möjlighet ges att konfirmera att personen ifråga vill bli uppringd vid den aktuella tiden samt att det ges en möjlighet att lämna ett röstmeddelande. När det är dags att ringa tillbaka får användaren en påminnelse i form av ett så kallat WAPpushmeddelande, 10 detta för att det även hör ett webbgränssnitt 11 till tjänsten. Detta meddelande innehåller en länk dit användaren kan gå för att se sina påminnelser. Har personen lämnat ett röstmeddelande får den interna användaren ett SMS innehållande dennes namn och telefonnummer. I och med detta webbgränssnitt möjliggörs att användaren även via sin dator kan välja förinställda svarsalternativ för inkommande mobilsamtal. Det ges även en möjlighet för användaren att ta del av intalade röstmeddelandena via webben samt se sina påminnelser (Auroras webbplats) Auroras tjänstekoncept Med begreppet tjänstekoncept avses här vad CallControl erbjuder, det vill säga den kundnytta och de fördelar som innebär värde för användarna. Teletjänsten och dess olika deltjänster ska vara bärare av dessa fördelar samt förmedla dem till kunden (Echeverri et al: 113). Detta tjänstekoncept är viktigt att definiera eftersom det utgör en betydande del av Auroras affärsidé (se nedan 4.2.2). Vad gäller CallControl kan, som tidigare nämnts, en uppdelning av kärntjänst, bi- och stödtjänster göras för att få en uppfattning om vad som skapar mervärde för kunden. Vad gäller själva kärntjänsten innebär CallControl i huvudsak att den interna användaren ska få en möjlighet till en ökad tillgänglighet i och med att denne genom 9 Interaktivt val är de val som den interna användaren har möjlighet att göra vid inkommande samtal och som leder till växelvis kommunikation mellan mobiltelefonen och användaren (Onemedia) 10 WAP- Pushmeddelande är ett sätt att skicka en hemsida med SMS. Det är bara adressen som skickas och mottagaren laddar sedan sidan i sin telefon när denne öppnar meddelandet. Normalt är det alltid telefonen själv som begär information från servrar på nätet, detta är ett sätt att pusha, det vill säga skicka information till telefonen (Westerberg) 11 Webbgränssnitt är en kontaktyta mellan olika delar eller funktioner i ett system, där en server skickar koder till en webbläsare (Westerberg) 19

20 förinställda val eller genom aktiva val kan ge mer precisa besked till dem som ringer. Detta bör ses som ett tillgodoseende av användarens primära behov. Vidare finns det bitjänster som ser till att teletjänsten ska fungera så bra som möjligt. De bitjänster som är aktuella för CallControl är de påminnelser i form av WAP-pushmeddelanden samt de SMS som inkommer till den interna användaren med namn och telefonnummer. Dessa bör definieras som bitjänster då dessa är tjänster som ser till att kärntjänsten fungerar på ett önskvärt sätt. Utan denna påminnelsetjänst skulle CallControl inte fungera så optimalt som den är tänkt att göra. CallControl håller en relativt hög teknisk grad, där det krävs att den interna användaren behärskar funktionen WAP 12 på sin mobiltelefon, för att kunna använda sig av alla de egenskaper och funktioner som teletjänsten erbjuder. När det handlar om att utforma tjänsten så fördelaktig som möjligt för kunden är det stödtjänstens innehåll som behandlas. Denna stödtjänst är inte en tjänst som egentligen är nödvändig för tjänstens funktion som sådan, utan har mer som syfte att göra erbjudandet mer attraktivt för kunden samt att erbjuda en ökad egennytta 13. CallControls stödtjänster är med andra ord det webbgränssnitt som användaren får tillgång till förutom det mobila gränssnittet. Genom detta kan de se sina inställda besked samt aktuella påminnelser, men det ges även en ytterligare möjlighet att lyssna av sina röstmeddelanden. Detta kan ses som en typisk stödtjänst då webbgränssnittet i ökad grad bidrar till att tilltala kunder som anser att detta skulle gynna dem och förenkla deras användande av CallControl samt bidra till en tjänstedifferentiering. En uppdelning av CallControls olika tjänster ger en klar bild över vad det är som Aurora sammantaget erbjuder sina kunder. Rent konkurrensmässigt är en uppdelning av denna typ betydelsefull då det går att urskilja vad teletjänsten kan erbjuda kunderna i förhållande till andra konkurrenter samt ett tillgodoseende av kundens sekundära behov, dvs. de outtalade behov och önskemål som kunden förutsätter ska tillgodoses av tjänstekonceptet Auroras affärsidé Aurora har inte någon uttalad affärsidé och för närvarande ligger fokus på att utveckla lösningar som rör köproblematik inom bland annat telefoni. Tanken är att implementera 12 WAP (Wireless Application Protocol) är en standard för optimering av dataöverföring över trådlösa förbindelser. Det gör det möjligt att se och läsa Internetsidor via mobiltelefonen (Telenor Mobile) 13 Egennytta är den nytta som den interna användaren erhåller genom att använda CallControl (egen definition) 20

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Strategier för fast telefoni i Sverige

Strategier för fast telefoni i Sverige Kurs FEK 581 VT 2003 Strategier för fast telefoni i Sverige Grupp 8 Sofie Andersson Erik Björk Fredrik Söderlund Handledare Gösta Wijk 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Problemformulering...4 1.3 Syfte...4

Läs mer

Kunders attityder gentemot städtjänster

Kunders attityder gentemot städtjänster Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation & IT Patrik Persson David Eskander Kunders attityder gentemot städtjänster - En studie av Carlstad Städservice Customer Attitudes against cleaning services A study

Läs mer

Att försäkra nöjdhet

Att försäkra nöjdhet UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats HT 2006 Handledare: Susanne Åberg Att försäkra nöjdhet En studie av kundmötet på Länsförsäkringar Uppsalas hemsida Karin Holmstrand

Läs mer

Mobila lösningar för internt bruk i verksamheter. Mobile solutions for internal use in organizations

Mobila lösningar för internt bruk i verksamheter. Mobile solutions for internal use in organizations Mobila lösningar för internt bruk i verksamheter Vad påverkar intresset eller beslutet att införa detta mobila IT-stöd? Mobile solutions for internal use in organizations What affects the interest or the

Läs mer

En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet

En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet Karlstad Universitet Kurs: Examensarbete marknadsförning 61-80p En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet Författare: Daniel Bjurbäck, 790209 Sebastian

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Kunddriven fastighetsförvaltning

Kunddriven fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och Fastighetsekonomiprogrammet Kunddriven fastighetsförvaltning -En undersökning av kundarbete i en bransch i förändring C-Uppsats, 10p Författare:

Läs mer

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Författare: Johan Bortz Hamid Bitouie Handledare:

Läs mer

Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande

Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande ISRN-nr LIU-IEI-FIL-A--10/00796--SE Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande Information systems liquidation Mapping motives, decisions and practical

Läs mer

Konsumenters attityd på ett hotell

Konsumenters attityd på ett hotell Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lena Berggren Emma Karlsson Konsumenters attityd på ett hotell - en studie av Hotel FrykenStrand Consumer Attitudes at a Hotel - A Study About Hotel FrykenStrand

Läs mer

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande Örebro Universitet 2006-05-29 Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik Marknadsföring D Magisteruppsats 10 p Handledare: Leif Sanner Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid

Läs mer

Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag

Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag Kvalitetsuppfyllelse ur kundens perspektiv Författare: Marie Magnusson Handledare: Åke Gabrielsson Student Handelshögskolan Vårterminen 2012 Examensarbete, 30

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Kundtillfredsställelse i Kb Ollas Bokföring Ky

Kundtillfredsställelse i Kb Ollas Bokföring Ky Kundtillfredsställelse i Kb Ollas Bokföring Ky Sandrine Westerholm Lärdomsprov Utbildningsprogrammet i företagsekonomi 2014 Sammandrag 26.11.2014 Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Skribent eller

Läs mer

Företagsidentitet nyckeln till framgång

Företagsidentitet nyckeln till framgång Uppsala universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, 15hp Vårterminen 2013 2013-06-05 Företagsidentitet nyckeln till framgång En fallstudie av redovisningsbyrån m&m Ekonomi ABs företagsidentitet

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring?

Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring? Företagsekonomiska Institutionen Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring? - En studie baserad på mikro- och småföretag inom Uppsala

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2004-05-24 Implementering av affärssystem i små och medelstora företag Abstrakt Tillväxten inom området affärssystem är idag störst

Läs mer

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag?

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Europaekonomprogrammet, 180 hp Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium 4 juni 2012 Författare:

Läs mer

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Institutionen för ekonomi Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

Etableringen av IBS Rental på uthyrningsmarknaden

Etableringen av IBS Rental på uthyrningsmarknaden Etableringen av IBS Rental på uthyrningsmarknaden En behovsanalys hos potentiella kunder på en företagsmarknad Annelie Källebo och Douglas Labrell Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats 2009-10-30

Läs mer

En marknadsundersökning för en ljusare framtid

En marknadsundersökning för en ljusare framtid Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2005 En marknadsundersökning för en ljusare framtid Författare: Carl Schnell Handledare: Stig Köpniwsky Sammanfattning

Läs mer

Mobila kontor för fältarbetande personal

Mobila kontor för fältarbetande personal 2002:232 SHU EXAMENSARBETE Mobila kontor för fältarbetande personal FREDRIK HOLMGÅRD FARHOUD FAZELI Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Fastighetsmäklarens sidotjänster

Fastighetsmäklarens sidotjänster Malin Andersson Sara Gunnarsson Fastighetsmäklarens sidotjänster Sidotjänsternas påverkan på kundernas val av fastighetsmäklare Real estate agent ancillary services Ancillary services impact on the customer

Läs mer

Olika syn på saken. - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon. Anna Green Liljedahl Philip Hagne

Olika syn på saken. - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon. Anna Green Liljedahl Philip Hagne Olika syn på saken - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet HT 2014 Datum för inlämning:

Läs mer