Företagsekonomiska Institutionen VT. 05. CallControl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsekonomiska Institutionen VT. 05. CallControl"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET C- uppsats Företagsekonomiska Institutionen VT. 05 CallControl En interaktiv telefonsvarare som svarar på marknadens behov eller en innovativ uppfinning som saknar marknad? Författare: Erik Persson Josephine Sallén Handledare: Mikael Gidhagen Datum för ventilering:

2 Sammandrag Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns en marknad för teletjänsten CallControl samt se hur teletjänsten har utvecklats för att möta denna. Genom en enkätundersökning har information angående nuvarande mobilanvändning och föreliggande kundbehov erhållits. Resultatet har sedan kommit att ligga till grund för vidare analyser gällande om CallControl kan möta dessa behov utifrån den teoretiska referensramen som innefattar affärsidé, tjänstekoncept, situationsanalys och tjänsteutvecklingsprocess. Utifrån de egenskaper som teletjänsten besitter, har analyserna resulterat i att behov för denna typ av tjänst föreligger hos respondenterna, dock ej helt i det nuvarande utförandet. Förhoppningsvis kan denna uppsats bidra med insikt i vikten av att inneha marknadskännedom samt betydelsen av ett mer kundorienterat synsätt jämfört med det produktfokus som varit gällande. 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Ökat krav på tillgänglighet Problemformulering Syfte Disposition Teoretisk referensram Val av teori Affärsidé Tjänstekoncept Situationsanalys Tjänsteutvecklingsprocess Operationalisering av valda teorier Metod Kontakt med uppdragsgivare Enkätundersökning Utformning av innehållet Tjänstens anonymitet Urval av respondenter Sammanställning av enkätundersökning Kvalitet i undersökningen Validitet och Reliabilitet Källkritik i undersökningen Avgränsningar Finns det en marknad för CallControl? Aurora Innovation CallControl Auroras tjänstekoncept Auroras affärsidé Den nuvarande situationen Marknadsöverblick Konkurrentanalys Kundanalys CallControl- från idé till verklighet

4 4.4.1 Kundnytta Konkurrens och krav Grunderbjudande samt stöd- och bitjänster Planering av marknadskommunikation Analys och slutsatser Bristande marknadskännedom Kraftig produktorientering Avslutande diskussion Referenslista Bilagor Bilaga 1. Enkätundersökning Bilaga 2. Sammanställning av enkätsvar

5 1. Inledning I detta avsnitt presenteras kortfattat hur mobilanvändningen ser ut i dag samt vad den innebär i och med ökad flexibilitet och effektivitet. Vidare beskrivs problemformuleringen samt det övergripande syftet med uppsatsen. 1.1 Ökat krav på tillgänglighet I dag använder Sveriges befolkning mobiltelefoner i stor utsträckning och användarnas ålder är mycket spridd. Enligt en undersökning som Post och Telestyrelsen gjort framgår att 91 procent av Sveriges befolkning i åldrarna år använder mobiltelefoner i dag. (Svensk Telemarknad: 27) En bidragande orsak till att denna användning har vuxit sig starkare på senare år kan vara en ökad förväntan hos människor att de i dagens samhälle i allt större utsträckning måste vara tillgängliga. 1 Detta även då de befinner sig utom hemmet eller arbetsplatsen och då möjlighet till fast telefoni inte finns. Även de tekniska framstegen har bidragit till att mobiltelefonen har blivit allt mer förekommande och idag används en mobiltelefon till fler tjänster än bara att ringa och ta emot samtal med. Form och funktion har styrt utvecklingen och med ett ökat kundfokus i produktutvecklingen blir frågor om kundernas framtida behov och krav allt viktigare. Utmaningen för tjänsteutvecklare är att kunna förstå men också påverka kundernas situation. (Engwall et al 2003: 42) Mobiltelefoni innebär att människor i arbetslivet samt privat kan vara mer effektiva i sin vardag och att de får en ökad möjlighet att interagera med andra människor oavsett vart de befinner sig. Med andra ord blir användaren mer fri och flexibel i sin vardag och allt mindre bunden till tid och rum. Den ökade mobiltelefonanvändningen medför inte bara en högre grad av kontaktbarhet mellan olika parter utan den medför också effekter på den enskilde individen och på hur samhället fungerar. Genom ökad mobiltelefonanvändning blir människor mer tillgängliga, men det kan också finnas en risk att användaren uppfattar sin mobiltelefon som ett stressmoment i vardagen och som därmed påverkar dennes arbetssituation. Att alltid vara nåbar för andra människor i en vardag där tempot och stressfaktorn är hög kan medföra att inkommande mobilsamtal kan utgöra irritationsmoment vilket kan uppfattas som tidskrävande. 1 Tillgänglighet innebär mobilinnehavarens möjlighet till att vara anträffbar för kommunikation (egen definition) 5

6 Det råder en ständig utveckling på mobiltelefonmarknaden och i dagsläget arbetar Uppsalaföretaget Aurora Innovation (hädanefter nämnt Aurora) med att ta fram en ny mobiltelefontjänst (hädanefter nämnt teletjänst). Denna syftar till att användaren ska kunna begränsa eller styra sina inkommande mobilsamtal, vilket enligt Aurora skulle kunna underlätta och förenkla mobilinnehavarens vardag. Teletjänsten CallControl är i slutet av sitt utvecklingsstadium och finns ännu inte på marknaden, men företaget planerar att lansera den under hösten (Auroras webbplats) I dagsläget tar Aurora hjälp av ett antal testpersoner som ska ge respons och synpunkter vad gäller tjänstens funktionalitet. Detta för att teletjänsten ska vara så optimal och funktionsduglig som möjligt vid en eventuell lansering samt att tillgodose de behov som finns på marknaden. 6

7 1.2 Problemformulering Utvecklingsarbetet med CallControl har pågått under en längre tid men det ligger inte några marknadsundersökningar till grund för arbetet. Uppdraget innebär att genomföra en sådan för att undersöka om det finns en marknad för tjänsten. Vi har valt att fokusera vår uppsats mot nedanstående frågeställningar: Existerar det ett behov och ett eventuellt intresse på marknaden för en ny form av teletjänst givet de egenskaper som CallControl kan erbjuda? För vilka målgrupper kan denna typ av teletjänst vara intressant för ett framtida användande? Hur har företagets tjänsteutvecklingsprocess genomförts? 1.3 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett intresse för teletjänsten CallControl samt beskriva huruvida företaget har utvecklat tjänsten för att anpassa den till de behov som finns på marknaden. 1.4 Disposition I uppsatsens andra kapitel beskrivs den teoretiska referensramen samt motiveringar till de valda modellerna. Därefter redogörs för den metod som används och en närmare genomgång av den enkätundersökning som ligger till grund för uppsatsens resultat. I kapitel fyra presenteras det uppdragsgivande företaget Aurora Innovation samt teletjänsten CallControl. Här klargörs även den nuvarande situationen på marknaden. I det avslutande kapitlet redovisas uppsatsens analys samt de slutsatser som dras utifrån resultatet. Kapitlet avslutas med en diskussion rörande de framförda resultaten samt egna reflektioner. 7

8 2. Teoretisk referensram I det kommande avsnittet presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Avsnittet inleds med motiveringar till varför just dessa teorier används. De valda teorierna presenteras sedan var för sig där teoriernas innehåll och egenskaper klarläggs. 2.1 Val av teori En affärsidé kan ses som kärnan i ett företags verksamhet och för att erhålla en helhetsbild av företaget används därför en modell som behandlar företagets affärsidé. Det krävs att företaget har ett nära samspel mellan dess grundläggande komponenter för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Utan en klar definition av affärsidén kan det vara svårt för företaget att realisera och ge drivkraft åt sin huvudsakliga aktivitet. Denna teori är därför intressant eftersom det i Auroras fall kan ha påverkat utvecklingsprocessen beroende på om affärsidén varit bristfällig eller oklart definierad. CallControl bör ses som en tjänst som kunden använder för att underlätta sin inkommande mobiltelefontrafik. En relevant teori är den som behandlar just tjänster, och därmed en uppdelning och definiering av kärntjänst samt stöd- och bitjänster (se avsnitt för betydelse av begreppen). Vilken typ av extra kundnytta bidrar denna tjänst med, för de interna 2 och de externa 3 kunderna, med fokus på de egenskaper som tillgodoser kundernas primära 4 och sekundära 5 behov. För att kunna fastställa om CallControl kan svara mot de behov som målgrupperna på marknaden ställer, krävs en undersökning angående hur tjänstens situation på marknaden kan komma att se ut inför en eventuell lansering. Situationsanalysen hjälper till att klargöra vad det finns för liknande tjänster i dag och hur dessa skiljer sig från vad CallControl kan erbjuda sina kunder. Med hjälp av teorin studeras också potentiella kundsegment inför en eventuell lansering. Eftersom tjänsten ännu inte finns tillgänglig på marknaden har denna teori 2 Interna användare är de personer som har CallControl installerat på sina mobiltelefoner och därigenom har möjlighet att göra interaktiva val vid inkommande samtal (egen definition) 3 Externa användare är de uppringande personerna som får mer precisa besked från den interna användaren (egen definition) 4 Primära behov är de kundbehov som avser de uttalade behoven som kunden har (Echeverri et al 2002: 115) 5 Sekundära kundbehov avser de underförstådda behov, önskemål och förväntningar, dvs. att kunden förutsätter att det finns tjänster som på ett rimligt sätt kan tillgodose dessa behov (Echeverri et al 2002: 115) 8

9 avgränsats genom att inte använda dess olika delar fullt ut. Därmed har endast de analyser tagits med, vilka kan genomföras innan en lansering ägt rum. Vid utvecklandet av en tjänst finns det teorier som synliggör de olika stegen i processen, vilka kan vara av betydelse för företaget. Därför används en modell där Grönroos beskriver tjänsteutvecklingsprocessen i fyra steg för att se hur kund- respektive marknadsbehoven har beaktats i denna process. Har Aurora utgått från de behov som finns på marknaden och med sin tjänst försökt tillgodose dessa, eller har de enbart fokuserat på utvecklingen av sin tjänst och antagit att ett visst behov föreligger? Affärsidé Den huvudsakliga kärnan i ett företags tjänsteerbjudande är en affärsidé. Det traditionella synsättet är att en tjänsteutveckling inleds med att företaget formulerar en affärsidé vilken har sin grund i de specifika behov som finns hos olika kundgrupper på marknaden. En affärsidé består av tre huvudkomponenter som kräver överensstämmelse för att tillsammans utgöra grunden för företagets verksamhet (se figur 2.1 nedan). Till att börja med måste företaget ha en god marknadskännedom och ha kunskap om vilka behov som finns på marknaden, i vilka segment dessa behov finns, hur dessa kan tillgodoses och vilken funktion som företaget kan fylla. Vidare krävs en klar definition av produktsystemet innehållande företagets kärnprodukt samt eventuella bi- och stödtjänster. Slutligen är det av stor vikt att företaget har en organisationsstruktur som går hand i hand med de övriga komponenterna. Till organisationsstrukturen kopplas bland annat utbildad arbetskraft samt produktionsutrustning som kan möjliggöra ett förverkligande av företagets utvecklingsprocess.(normann 1975: 44) Marknadssegment Affärsidé Produktsystem Org. struktur Figur 2.1 Tre huvudingredienser i en affärsidé (Normann 1975: 44) 9

10 2.1.2 Tjänstekoncept Ett tjänsteerbjudande är vanligtvis uppdelat i tre tjänstekategorier; kärntjänst, bitjänster och stödtjänster (Grönroos 1990: 74). Det som menas med kärntjänst är basen för verksamheten, själva kärnan i det aktuella kunderbjudandet och varför företaget över huvudtaget befinner sig på marknaden. Med bitjänster avses de tjänster och tillhandahållandet av varor som behövs för att tjänsten ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Vidare menas med stödtjänster, de tjänster som inte är nödvändiga för själva produkten i sig, utan som mer finns till för att bidra till tjänstedifferentieringen och göra erbjudandet mer attraktivt och på så sätt bidra till ökad kundnytta. Det krävs att kundbehoven överrensstämmer med företagets tjänsteerbjudande och det är också en grundläggande förutsättning för erbjudandets kvalitet (se figur 2.2 nedan). Vad gäller kundbehoven bör även en uppdelning av kundens primära behov samt kundens sekundära behov göras. För att kunden ska bli så nöjd som möjligt krävs att hänsyn tas till såväl de primära som de sekundära kundbehoven. Tjänsterbjudandet anger med andra ord vad det är som ska tillgodoses och vilka behov det skall fokuseras på (Echeverri et al 2002: 114). 1. Primärt kundbehov 2. Sekundärt kundbehov Överensstämmelse mellan kundbehovet och tjänsteerbjudandet 1. Kärntjänst 2. Stöd- och bitjänster Figur 2.2 Tjänstekonceptet (Echeverri et al 2002: 114) Situationsanalys Den huvudsakliga meningen med en strukturerad och systematisk situationsanalys är att få en ökad möjlighet till att klargöra företagets samt marknadens nuvarande situation med hänsyn till ett antal gällande marknadskrafter (se figur 2.3 nedan). En viktig del är att granska marknadens efterfrågan vad gäller nuvarande storlek och den uppskattade tillväxten samt vilken potential den aktuella marknaden innehar. När marknaden har klargjorts måste en 10

11 undersökning av segment göras. Där analyseras kunderna och en granskning genomförs av vilka segment som är marknadens interna och externa användare. För att granska konkurrenssituationen på marknaden krävs följaktligen att en konkurrentanalys genomförs. Detta för att få en bild över de företag som agerar på marknaden och som kan vara konkurrenter till det aktuella företaget. Vidare måste en undersökning göras för att klarlägga om det finns substitut som erbjuds på marknaden och hur dessa skiljer sig från det aktuella företagets erbjudna produkter. (Best 2004: ) Situationsanalys Marknadsefterfrågan Kundanalys Konkurrentanalys Storlek och Tillväxt Marknadspotential Interna användare Externa användare Konkurrenter Substitut på marknaden Figur 2.3 Situationsanalys (Best 2004: 334, egen tolkning av ursprunglig modell) Fördelarna med att använda sig av denna typ av teori är att möjligheten finns, att på ett strukturerat sätt få övergripande information och förståelse för marknadssituationen, uppdelad i dess olika beståndsdelar. Utifrån dessa erhålls sedan en klar bild över hur marknaden ser ut i dagsläget samt hur den kan komma att förändras och utvecklas inom den närmsta tiden. Detta är fördelaktigt då ett företag lättare kan utläsa och ta till vara på möjligheter som marknaden erbjuder Tjänsteutvecklingsprocess För att utveckla en tjänst finns det teorier som synliggör de olika stegen i processen, vilka kan vara av betydelse för företaget att följa och ta i beaktande. Grönroos beskriver tjänsteutvecklingsprocessen i följande fyra steg: 1. Analys och värdering av kundnyttan för att säkerställa att utvecklingsarbetet vägleds av totalkvalitet för kunden. 11

12 2. Analys av konkurrensen och kraven på tjänsteerbjudandet. 3. Utveckling av grunderbjudandet samt stöd- och bitjänster. 4. Planering av marknadskommunikation, vilken skall informera och övertyga kunderna om att pröva tjänsten, men också bygga upp en positiv image som stöder tjänsten. (Echeverri et al 2002: 450) I undersökningar som har gjorts angående produktutveckling har resultat visat på att framgång i en lyckad utveckling hänger nära samman med en faktisk kundorientering. (Echeverri et al 2002: 444). Detta går även att applicera på tjänsteutveckling då det även här är mycket viktigt med en god kundorientering. Ett framgångskriterium är därför själva förmågan att identifiera, förstå samt att med den nya tjänsten kunna tillgodose specifika och angelägna kundbehov. Likaså innebär en bristande marknadsförståelse och en liten förståelse för kundbehoven att hela tjänstekonceptet kan misslyckas. I ett företags tjänsteutvecklingsprocess kan kunder redan på idéstadiet spela en viktig roll då deras problem, behov och synpunkter är den viktigaste källan till de flesta nya tjänster och produkter. Genom att involvera kunder i utvecklingsarbetet kan en mer användarorienterad process uppnås. Detta kan åstadkommas genom att testpersoner och personer med insyn i branschen kan delta i utvecklingsarbetet för att uppnå att en högre kundnytta som genomsyrar den slutliga tjänsten. (Gustafsson 1998: 71) Operationalisering av valda teorier Ovan nämnda teorier har valts ut och anpassats för att kunna besvara syftet med uppsatsen och tillsammans bidra till att svara mot de problemformuleringar som återfinns i det inledande kapitlet. Uppsatsens huvudvariabler är begreppen behov och intresse, vilka operationaliseras i enkätundersökningen. Resultaten därifrån redogörs sedan utifrån teoriernas huvudkomponenter och leder oss genom analysen fram till de slutsatser som kan dras. 12

13 3. Metod I detta avsnitt redogörs för och motiveras uppsatsarbetets fortsatta tillvägagångssätt. Till att börja med förs resonemang kring kontakten med uppdragsgivaren och den enkätundersökning som till stor del ligger till grund för uppsatsen. Vidare behandlar avsnittet undersökningens kvalitet för att slutligen föra en diskussion kring de avgränsningar som gjorts i arbetet. 3.1 Kontakt med uppdragsgivare Under arbetets gång har möten med Aurora skett vid tre tillfällen, där det har givits möjlighet att under fria samtal få djupare insikt i företagets interna respektive externa miljö, det vill säga den egna verksamheten samt en bild av marknaden. Tyngdpunkten har legat på tjänstens egenskaper och utveckling. Vid dessa möten har samtliga vid företaget medverkat (se tredje stycket i avsnitt 4.2.2). Vidare har kommunikation med uppdragsgivaren skett via e-post samt telefonsamtal. Eftersom företaget är beläget i Uppsala har möjligheten till nära kommunikation varit god, vilket har underlättat vid frågor och oklarheter. 3.2 Enkätundersökning För att erhålla ett resultat som knyter an till uppsatsens syfte och som kan ligga till grund för vidare analyser, har en enkätundersökning med 100 respondenter genomförts (se avsnitt samt 3.3.2). Av 120 utdelade enkäter erhölls 100 svar, det vill säga en svarsfrekvens på cirka 83 %. Orsaker till bortfallet kan vara flera, men troligtvis har tidsbrist samt en negativ attityd gentemot enkätundersökningar inverkat. Den kvantitativa metoden har valts för att kunna se tendenser rörande de frågeställningar som uppsatsen behandlar. Detta för att kunna få resultat som övergripande beskriver, istället för de djupgående klargöranden som den kvalitativa metoden ger. Enkäten, som framställts i pappersform, har distribuerats personligen till och från respektive respondents arbetsplats. Detta har gjorts för att ha möjlighet att informera om enkäten samt kunna svara på eventuella oklarheter gällande denna. 13

14 3.2.1 Utformning av innehållet Enkäten (se bilaga 1) som ligger till grund för uppsatsens undersökning är utformad med en bakomliggande tanke att den innehållsmässigt ska vara uppdelad i två delar. Den första delen behandlar respondenternas nuvarande mobiltelefonanvändning i arbetslivet. Denna ger information om hur CallControl kan komma att underlätta vardagen för användaren givet de egenskaper som tjänsten besitter samt de faktorer som är gällande för respondenterna. Enkätens andra del behandlar hur respondenterna kan komma att tänkas använda de tjänster som CallControl kan erbjuda. Den hanterar frågor gällande om det finns ett intresse för teletjänsten samt om utfärdandet av mer precisa besked kan underlätta för användarna. Utformandet av enkäten har till stor del genomförts utan inblandning av uppdragsgivaren. Dock har de i viss mån varit delaktiga då inspiration till frågor har inhämtats från deras egen testpersonsenkät 6. Innan enkäten distribuerats ut har en pilotstudie genomförts med ett antal personer för att erhålla synpunkter angående enkätens tydlighet och innehåll. Antalet frågor har begränsats och anpassats för att svarsfrekvensen hos respondenterna ska bli så hög som möjligt samt att minimera antal bortfall Tjänstens anonymitet Teletjänsten är anonym i enkäten i den meningen att respondenterna inte har haft vetskap om vilken tjänst som ligger till grund för enkäten eller om det överhuvudtaget är en tjänst som i nuläget är utvecklad och existerar. Frågorna är konkret och övergripande formulerade och berör egenskaperna på ett strukturerat och enkelt sätt. Genom detta får respondenterna en möjlighet att tolka frågorna korrekt utan att behöva inneha kunskap om tjänstens innebörd och egenskaper. Detta för att en förhoppning finns om att respondenterna svarar mer sanningsenligt om de inte först har fått en tjänst presenterad för sig och sedan får ställda frågor om ett eventuellt intresse för tjänsten Urval av respondenter För enkätundersökningen har, i samråd med uppdragsgivaren, fyra yrkeskategorier med respondenter valts ut. Detta genom ett antagande om att just dessa yrkeskategorier är särskilt beroende av mobiltelefoner i sin vardag samt att deras externa användare ställer krav på hög 6 Enkäten har till syfte att följa upp testpersonernas erfarenheter av CallControl. Den finns att tillgå på Auroras hemsida (Aurora) 14

15 tillgänglighet. En begränsning till just dessa yrkeskategorier har gjorts eftersom de anses vara speciellt intressanta för en undersökning i och med deras specifika arbetssituation som antas kräva en hög tillgänglighet. De specifika företagen, i vilka respondenterna är verksamma i, har valts ut efter accessmöjlighet 7. Målet har varit att få en kontaktperson på varje företag som gör det lättare att distribuera, insamla samt bidra till en hög svarsfrekvens. Yrkeskategorierna kan vidare komma att visa sig vara aktuella och intressanta som användare av denna typ av teletjänst vid en eventuell lansering. De fyra yrkeskategorierna är följande: Hantverkare: En yrkesgrupp bestående av exempelvis målare, låssmeder, snickare och sotare, som i vår mening är mobila i sitt yrke och många gånger har kontoret i fickan. Fastighetsmäklare: Med fastighetsmäklare menas i sammanhanget personer, vilka arbetar med fastighetsförsäljningar och därigenom har löpande kontakt med säljare respektive köpare. Konsult: I denna yrkeskategori återfinns personer som genom sin specialkompetens inom visst område anlitas externt av andra företag eller privatpersoner. Säljare: Denna yrkeskategori innefattar uppsökande säljare, det vill säga personer som till stor del är rörliga i sin arbetssituation och som sällan har tillgång till en stationär arbetsplats. För samtliga yrkeskategorier gäller antaganden om ett högfrekvent användande av mobiltelefoni samt att majoriteten av de inkommande samtalen sker via mobiltelefon och inte genom en växeltelefonist. Inga begränsningar har gjorts vad gäller antalet anställda i de företag respondenterna arbetar i Sammanställning av enkätundersökning För att erhålla relevant information från enkätundersökningen har varje fråga tolkats var för sig. Då vissa frågor korrelerar med varandra har dessa analyserats tillsammans. Respondenternas enkätsvar har behandlats som en grupp av totala antalet respondenter, men även sammanställts uppdelat på respektive yrkeskategori. Detta beroende på om klara tendenser har kunnat utrönas eller om frågan krävt djupare analys. 7 Med accessmöjlighet menas den möjlighet som funnits att genom kontaktpersoner nå ut med enkäterna till respondenterna (egen definition) 15

16 3.3 Kvalitet i undersökningen Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrannheten är vid bearbetningen av informationen. Validiteten är beroende av vad som mäts och om detta är utklarat i frågeställningen. (Krohn et al 1997: 163) Validitet och Reliabilitet För att säkerställa att enkätundersökningen överensstämmer med vad som avsetts undersöka har enkätens utformningsprocess skett med insyn av både uppdragsgivare och handledare. Enkätundersökningens frågor är av relevant karaktär för uppsatsens problemområden. Ett antal åtgärder har vidtagits för att erhålla en så hög svarsfrekvens som möjligt. Antalet frågor i enkäten har begränsats, även respondenternas svarsperiod har begränsats samt att distributionen har skett personligen via kontaktpersonerna. Tillförlitligheten har stärkts ytterligare genom att respondenterna varit ovetande om tjänstens existens och att enkätsvaren har behandlats anonymt. Genom detta har ett mer sanningsenligt resultat kunnat uppnås eftersom respondenterna inte kunnat påverkas genom den rådande situationen Källkritik i undersökningen En grundläggande del i denna uppsats har varit att, utifrån enkätundersökningen, undersöka om det finns en marknad för CallControl. Urvalet av respondenter har helt och hållet gjorts utifrån accessmöjlighet samt antaganden om deras nivå av mobiltelefonanvändning. Försök har gjorts att, med hjälp av branschstatistik från en ledande mobiloperatör, kunna få ett urval med en konstaterat hög mobiltelefonanvändning, vilket skulle kunna ge uppsatsen ytterligare substans. Då denna statistik varit oåtkomlig har valet av respondenter istället baserats på antaganden. Vidare har antalet respondenter begränsats till 100 personer med hänsyn till uppsatsens begränsade tidsrymd. Med anledning av detta bör slutsatser och tolkningar av enkätsvar snarare ses som fingervisningar än som generaliseringar. De yrkeskategorier som ingått i undersökningen har, som ovan beskrivits, valts ut efter egna samt uppdragsgivarens antaganden. Kategorin innehållande hantverkare är brett definierat i och med att denna kategori innefattar flera olika yrken (se avsnitt 3.2.3), något som kan minska möjligheten att dra slutsatser utifrån enskilda yrken. Dock bör klara tendenser kunna utrönas eftersom dessa yrken är nära kopplade till varandra. 16

17 Angående tjänstens anonymitet i enkätundersökningen kan sägas att behovet av tjänstens specifika egenskaper varit svåra att undersöka. För att uppnå en djupare insikt om respondenternas uppfattning om just CallControl skulle en lösning kunnat vara kompletterande djupintervjuer. Av resursskäl har dock valet hamnat på att endast utföra en enkätundersökning. Likaså har antalet öppna frågor i undersökningen utelämnats av sammanställningsskäl, något som kan vägas upp av att frågornas innehåll och svarsalternativ är informativt och valfrihetsmässigt utformade. Slutligen bör hänsyn tas till de slutsatser och egna tolkningar som gjorts eftersom det finns en möjlighet att en omedveten påverkan kan ha infunnit sig på grund av samarbetet med uppdragsgivaren och egna åsikter gällande själva teletjänsten. 3.4 Avgränsningar I nuläget befinner sig det uppdragsgivande företaget Aurora i slutet av utvecklingsstadiet för teletjänsten CallControl. Innan utvecklingsprocessen påbörjades förekom det inga marknadsundersökningar genomförda av Aurora. I uppsatsen har avgränsningar gjorts vad gäller innehåll, undersökningar och analyser till att först och främst tillgodose de grundläggande kriterierna för att genomföra en situations- samt en behovsanalys. Detta för att det skulle vara mycket tidskrävande samt att företaget ansett att de är det mest grundläggande i en eventuellt kommande produktlansering som kan realiseras är just dessa. I och med det har bortprioriteringar gjorts angående intervjuer med aktiva testpersoner som just nu ger respons på CallControls egenskaper med syfte att förbättra teletjänsten och dess funktioner. Orsaken till denna avgränsning ligger i koncentrationen att först och främst lägga en stabil grund för en ökad kundorientering och att inte blanda in testpersonernas värderingar och erfarenheter av teletjänsten. De resultat som kommer att erhållas syftar till att ligga till grund för Auroras vidare marknadsplan 8 och eventuella produktlansering. Dessa steg är något som i uppsatsen varit nödvändigt att avstå ifrån på grund av tids- och utrymmesskäl. 8 Marknadsplan är ett verktyg för att leda organisationen mot de mål som satts upp (Wood 2004: 363) 17

18 4. Finns det en marknad för CallControl? I det kommande avsnittet sker en presentation av det uppdragsgivande företaget Aurora Innovation samt tjänsten CallControl. Vidare klargörs hur den nuvarande situationen ser ut med hjälp av en övergripande bild av marknaden, konkurrenterna samt konsumenterna. 4.1 Aurora Innovation Aurora är ett ungt systemutvecklingsföretag i Uppsala inriktat på tjänste- och produktutveckling inom kommunikation och köhanteringsfrågor. Företaget innehar ett flertal patent inom detta område. För närvarande har företaget fyra anställda och fokus ligger på utveckling av mobiltelefonitjänsten CallControl. (Auroras webbplats). Aurora ingår i AB Aurora Invest- koncernen som grundades 1988 av Carl Leijonhufvud. Koncernen är främst engagerad i sjukvårds- och telekommunikationsföretag men även i små innovativa företag inom andra områden. Deras utvecklade tjänster riktar sig till såväl företag som privatpersoner. (Westerberg: 2005) 4.2 CallControl Aurora har utvecklat en ny typ av teletjänst för mobiltelefonimarknaden som ska fungera som ett alternativ till dagens telefonsvarare. Tjänsten heter CallControl och är en interaktiv telefonsvarartjänst, där användaren vid inkommande samtal väljer mellan olika svarsalternativ som denne själv ställt in. (Auroras webbplats). CallControl består av två delar: En automatisk del: vilken ger användaren möjlighet att, i förväg, ställa in ett meddelande, exempelvis; Personen du söker är upptagen för tillfället, men kan ringa upp dig ungefär kl Callcontrols automatiska del används då telefonen är avstängd eller när användaren inte har möjlighet att svara. (Auroras webbplats). 18

19 En interaktiv del: vilken ger användaren möjlighet att göra ett interaktivt val 9 vid inkommande samtal. Användaren kan exempelvis ge beskedet att han/hon är upptagen just nu, men kan återkomma om cirka femton minuter. Den interaktiva delen kan användas när det ringer om användaren inte kan eller vill ta emot samtalet. På så sätt kan användaren uppfattas som tillgänglig trots att samtalet ej tas emot. (Auroras webbplats). Oavsett om den automatiska eller den interaktiva delen används, spelas det valda meddelandet upp för personen som ringer, varpå möjlighet ges att konfirmera att personen ifråga vill bli uppringd vid den aktuella tiden samt att det ges en möjlighet att lämna ett röstmeddelande. När det är dags att ringa tillbaka får användaren en påminnelse i form av ett så kallat WAPpushmeddelande, 10 detta för att det även hör ett webbgränssnitt 11 till tjänsten. Detta meddelande innehåller en länk dit användaren kan gå för att se sina påminnelser. Har personen lämnat ett röstmeddelande får den interna användaren ett SMS innehållande dennes namn och telefonnummer. I och med detta webbgränssnitt möjliggörs att användaren även via sin dator kan välja förinställda svarsalternativ för inkommande mobilsamtal. Det ges även en möjlighet för användaren att ta del av intalade röstmeddelandena via webben samt se sina påminnelser (Auroras webbplats) Auroras tjänstekoncept Med begreppet tjänstekoncept avses här vad CallControl erbjuder, det vill säga den kundnytta och de fördelar som innebär värde för användarna. Teletjänsten och dess olika deltjänster ska vara bärare av dessa fördelar samt förmedla dem till kunden (Echeverri et al: 113). Detta tjänstekoncept är viktigt att definiera eftersom det utgör en betydande del av Auroras affärsidé (se nedan 4.2.2). Vad gäller CallControl kan, som tidigare nämnts, en uppdelning av kärntjänst, bi- och stödtjänster göras för att få en uppfattning om vad som skapar mervärde för kunden. Vad gäller själva kärntjänsten innebär CallControl i huvudsak att den interna användaren ska få en möjlighet till en ökad tillgänglighet i och med att denne genom 9 Interaktivt val är de val som den interna användaren har möjlighet att göra vid inkommande samtal och som leder till växelvis kommunikation mellan mobiltelefonen och användaren (Onemedia) 10 WAP- Pushmeddelande är ett sätt att skicka en hemsida med SMS. Det är bara adressen som skickas och mottagaren laddar sedan sidan i sin telefon när denne öppnar meddelandet. Normalt är det alltid telefonen själv som begär information från servrar på nätet, detta är ett sätt att pusha, det vill säga skicka information till telefonen (Westerberg) 11 Webbgränssnitt är en kontaktyta mellan olika delar eller funktioner i ett system, där en server skickar koder till en webbläsare (Westerberg) 19

20 förinställda val eller genom aktiva val kan ge mer precisa besked till dem som ringer. Detta bör ses som ett tillgodoseende av användarens primära behov. Vidare finns det bitjänster som ser till att teletjänsten ska fungera så bra som möjligt. De bitjänster som är aktuella för CallControl är de påminnelser i form av WAP-pushmeddelanden samt de SMS som inkommer till den interna användaren med namn och telefonnummer. Dessa bör definieras som bitjänster då dessa är tjänster som ser till att kärntjänsten fungerar på ett önskvärt sätt. Utan denna påminnelsetjänst skulle CallControl inte fungera så optimalt som den är tänkt att göra. CallControl håller en relativt hög teknisk grad, där det krävs att den interna användaren behärskar funktionen WAP 12 på sin mobiltelefon, för att kunna använda sig av alla de egenskaper och funktioner som teletjänsten erbjuder. När det handlar om att utforma tjänsten så fördelaktig som möjligt för kunden är det stödtjänstens innehåll som behandlas. Denna stödtjänst är inte en tjänst som egentligen är nödvändig för tjänstens funktion som sådan, utan har mer som syfte att göra erbjudandet mer attraktivt för kunden samt att erbjuda en ökad egennytta 13. CallControls stödtjänster är med andra ord det webbgränssnitt som användaren får tillgång till förutom det mobila gränssnittet. Genom detta kan de se sina inställda besked samt aktuella påminnelser, men det ges även en ytterligare möjlighet att lyssna av sina röstmeddelanden. Detta kan ses som en typisk stödtjänst då webbgränssnittet i ökad grad bidrar till att tilltala kunder som anser att detta skulle gynna dem och förenkla deras användande av CallControl samt bidra till en tjänstedifferentiering. En uppdelning av CallControls olika tjänster ger en klar bild över vad det är som Aurora sammantaget erbjuder sina kunder. Rent konkurrensmässigt är en uppdelning av denna typ betydelsefull då det går att urskilja vad teletjänsten kan erbjuda kunderna i förhållande till andra konkurrenter samt ett tillgodoseende av kundens sekundära behov, dvs. de outtalade behov och önskemål som kunden förutsätter ska tillgodoses av tjänstekonceptet Auroras affärsidé Aurora har inte någon uttalad affärsidé och för närvarande ligger fokus på att utveckla lösningar som rör köproblematik inom bland annat telefoni. Tanken är att implementera 12 WAP (Wireless Application Protocol) är en standard för optimering av dataöverföring över trådlösa förbindelser. Det gör det möjligt att se och läsa Internetsidor via mobiltelefonen (Telenor Mobile) 13 Egennytta är den nytta som den interna användaren erhåller genom att använda CallControl (egen definition) 20

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni Innehåll rubrik Inledning 3 Växelfunktionen 3 Alla chefer 4 All personal 4 Personal med egen anknytning 4 Grupptelefon 4 Begränsning av räckvidd 5 Allmän handling 5 Nummerpresentation 5 Mobiltelefon 5

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

Riktlinjer gällande telefon och e-post hantering i Kungälvs kommun

Riktlinjer gällande telefon och e-post hantering i Kungälvs kommun Riktlinjer gällande telefon och e-post hantering i Kungälvs kommun Antagna av förvaltningsledningen den 2012-03-05 Gäller för alla anställda i Kungälvs kommun Dokumentsansvarig: Chef för kultur och samhällssektorn

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Stockholm 2012-01-31 Ver 0.5 Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7)

2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7) Bilaga 1 Kravspecifikation Datum Vår referens Sida 2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7) Konsumentmarknadsavdelningen Marlena Molak-Brindell 08-678 58 89 marlena.molak-brindell@pts.se Kravspecifikationen för genomförande

Läs mer

Gemensamt mål och gemensam telefonpolicy. SAMSA Samverkan Arjeplog, Malå, Sorsele och Arvidsjaur

Gemensamt mål och gemensam telefonpolicy. SAMSA Samverkan Arjeplog, Malå, Sorsele och Arvidsjaur Gemensamt mål och gemensam telefonpolicy SAMSA Samverkan Arjeplog, Malå, Sorsele och Arvidsjaur 1 Innehåll 1. Mål 3 2. Allmänt.3 3. Sekretess.3 4. Ansvar..3 4.1 Systemansvariga..3 4.2 Växelns ansvar 4

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Beslut om Kundservicestrategi

Beslut om Kundservicestrategi 1(3) Handläggare Jens Plambeck 08 686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-09 Version Trafiknämnden 2014-11-04, punkt 5 Ärende/Dok. id. Beslut om Kundservicestrategi Ärendebeskrivning Kundservicestrategin

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen.

Läs mer

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Skype For Business TDC Sverige En del av Tele2 1 Innehåll Att välja kommunikationsplattform 4 Skype for business som plattform 4 Användarupplevelsen kräver rätt

Läs mer

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016 Urval och insamling av kvantitativa data SOGA50 16nov2016 Enkät som datainsamlingsmetod Vad skiljer enkäten från intervjun? Erfarenheter från att besvara enkäter? Vad är typiskt för en enkät? Olika distributionssätt

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen 733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson 2013-03-05 911224-0222 - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen Syfte Syftet med uppsatsen är ta reda på hur den gymnasiereform som infördes läsåret

Läs mer

Teletjänster i KPI konsumentprofiler

Teletjänster i KPI konsumentprofiler STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(8) Teletjänster i KPI konsumentprofiler Enhetens för prisstatistik förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att konsumentprofiler används vid beräkning av index för telefoni

Läs mer

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län 1(11) Handläggare Charlotte Rosengren Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 1 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok 2 Handbok Förenklad administration Telia Jobbmobil Växel Du hittar alltid senaste versionen

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Skriva uppsats på uppdrag?

Skriva uppsats på uppdrag? 2014-01-07 Sid 1 (6) Skriva uppsats på uppdrag? Information för uppdragsgivare samt för dig som skriver uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2014-01-07 Sid 2 (6) Skriva uppsats

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG Utredning av Miljöledningssystem och Koldioxidkartläggning EMC Sverige Undersökning och rapport utförd av Annlie Zell och Syfte, målgrupp/urval och tillvägagångssätt

Läs mer

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Intelecom levererar avancerade, molnbaserade kontaktcenteroch växellösningar. Flexibla,

Läs mer

Jämförelseguide och prissättning av 3FrontOffice.

Jämförelseguide och prissättning av 3FrontOffice. Jämförelseguide och prissättning av 3FrontOffice. En tjänst som förenklar för dig, men framförallt för dina kunder. I tider när man kan nå vem som helst, när som helst har kraven ökat på hur nåbar man

Läs mer

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-30, 65 1. INLEDNING TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN Kommunens uppgift är att inom olika områden erbjuda tjänster av hög kvalitet till medborgarna. För att kommunen

Läs mer

Metoduppgift 4 Metod-PM

Metoduppgift 4 Metod-PM LINKÖPINGS UNIVERSITET Metoduppgift 4 Metod-PM Statsvetenskapliga metoder 733g22 VT 2013 Problem, syfte och frågeställningar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får allt större betydelse i dagens

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service

Brukarundersökning Bostad med särskild service Brukarundersökning Bostad med särskild service 2016-01-14 KS 2016.356-1 UNDERRUBRIK Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Telenor One För medelstora och stora företag Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Funderar ni på att byta telefonilösning? Läs då vidare. Om inte, läs vidare och börja fundera.

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor En undersökning om småföretagares semestervanor Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Jobbar du på semestern?... 4 Hur många timmar en vanlig semestervecka ägnar du åt företaget?... 7 Upplever

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Telenor Mobility Report 2012

Telenor Mobility Report 2012 Telenor Mobility Report 2012 Sverige, maj 2012 Sammanfattning beslutsfattare och användare Bakgrund och genomförande Telenor har genomfört en undersökning om mobilt arbetssätt och den mobila vardagen i

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Marknadskommunikation i praktiken. Introduktion. Handledare Gary Bergqvist. Gary Bergqvist

Marknadskommunikation i praktiken. Introduktion. Handledare Gary Bergqvist. Gary Bergqvist Introduktion Handledare Nu ska vi omsätta teorin i praktiken Sex schemalagda arbetstillfällen/ två uppdrag 1. Introduktion 12 maj 2. Möte hos kunden 14 maj 3. Handledning 20 maj 4. Presentation uppdrag

Läs mer

Chefens glasögon och två områden för framgång

Chefens glasögon och två områden för framgång Chefens glasögon och två områden för framgång Författare Anna Ahrenfelt Chefens uppgift är att leda och utveckla verksamheten för att nå önskade resultat. Det finns en uppsjö av teorier, modeller och verktyg

Läs mer

Telia Mobilanknytning Enkel. Handbok

Telia Mobilanknytning Enkel. Handbok Telia Mobilanknytning Enkel Handbok Välkommen Med Telia Mobilanknytning Enkel får du ett antal praktiska funktioner utöver vidarekoppling. Tack vare detta kan du ge bättre service och jobba effektivare.

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Frågor och svar avseende upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser

Frågor och svar avseende upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-10-31 Dnr: 11-8652 1(6) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se Frågor och svar avseende upphandling av ramavtal avseende konsulter

Läs mer

Handlingsplan för mångfald

Handlingsplan för mångfald Handlingsplan för mångfald Nämnden för individ- och familjeomsorg 2014 2016 Antagen av nämnden för individ- och familjeomsorg 2014-02-18 2 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför mångfald?... 3 Definition

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %.

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %. ABDCE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning -1-5 LÄRLINGSSYSTEM VÅRD, OMSORG, SKOLA OCH FÖRSKOLA ANN MARONT, PROJEKTLEDARE TFN 5 53 Resultat; Lärling Rekrytering svar från handledarna Rekryteringens

Läs mer

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna!

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! MARKNADSPLAN 2008 För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! CARLSSONS RESOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 3-4 2. VARFÖR

Läs mer

Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs)

Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs) Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs) Dokumenttyp Regler Dokumentägare Administration Dokumentnamn Regler för telefoni Dokumentansvarig

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige Övergripande granskning Sammanställning till KPMG AB 6 november 2015 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Sammanfattande bedömning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 3 5. Metod 3 6. Resultat

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

MANUAL LYNC 365 TELEFONI

MANUAL LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips gränssnitt... 2 1. Lync 365- telefonnummer... 2 1.1. Vidarekoppling... 2 1.2. Telefoniinställningar... 3 1.3. Röstbrevlåda... 3 1.4.

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB TNS Sifo AB 2013-04-29 Bakgrund och metod Bakgrund/syfte Telia Sonera Sverige AB ville genomföra en mätning för att se vilken mobiloperatör som svenska folket upplever

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Informationskanaler mellan brukare och politiker Diskussionsunderlag baserat på en pilotstudie

Informationskanaler mellan brukare och politiker Diskussionsunderlag baserat på en pilotstudie Informationskanaler mellan brukare och politiker Diskussionsunderlag baserat på en pilotstudie En utgångspunkt för vårt samhälle är människors rätt att ha inflytande över sitt eget liv. Det är viktigt

Läs mer

Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan

Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan Bilaga 3 Dnr 31-2011-1450 Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan I denna bilaga redovisas resultatet av den enkät som Riksrevisionen sänt ut till samtliga huvudmän

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Bedömning, behov och stöd En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Innehållsförteckning Inledning... 1 Fördelning av bidraget... 1 Enkäten... 2 Andel deltagare med funktionsnedsättning... 2 Stödperson...

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Telefonipolicy. Innehållsförteckning

Telefonipolicy. Innehållsförteckning 2012-09-12 Reviderad: 2014-07-15 Telefonipolicy Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning... 2 2 Vägen in till AcadeMedia... 2 2.1 Publicerade telefonnummer... 2 2.2 Svarsservice... 2 3 Kommunikation

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund KKV2002, v1.2, 2011-02-05 RAPPORT 2014-11-27 Dnr 759/2013 1 (12) Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund Konkurrensverket (KKV) övertog i

Läs mer

Kartläggning av Specificerade telefonräkningar

Kartläggning av Specificerade telefonräkningar PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 22 december 2004 04-13115 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Avdelningen för marknadsfrågor 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se Kartläggning av

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer