Bilaga 1. Preliminär kursplan för FYSK02, Fysik: Examensarbete - kandidatexamen, 15,0 högskolepoäng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Preliminär kursplan för FYSK02, Fysik: Examensarbete - kandidatexamen, 15,0 högskolepoäng"

Transkript

1

2

3

4 Bilaga 1 Preliminär kursplan för FYSK02, Fysik: Examensarbete - kandidatexamen, 15,0 högskolepoäng

5 Naturvetenskapliga fakulteten FYSK02, Fysik: Examensarbete - kandidatexamen, 15,0 högskolepoäng Physics: Bachelor s Degree Project, 15.0 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är en preliminär. Allmänna uppgifter Kursen är en valbar kurs (alternativen utgörs av ASTK02 och FYTK02) på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen i fysik. Undervisningsspråk: Svenska och Engelska Huvudområde Fysik Fördjupning G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Kursens mål Examensarbetets syfte är att studenten genom ett självständigt arbete ska visa kunskap, förståelse, färdighet, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt i enlighet med de krav som ställs för att erhålla en naturvetenskaplig kandidatexamen i fysik. Studenten skall kunna: Kunskap och förståelse 1. beskriva, använda och redogöra för fysik som ingår i kandidatutbildningen, inklusive dess vetenskapliga grund, 2. använda och tillämpa fysikens metoder, 3. översiktligt redogöra för aktuella forskningsfrågor i ett delområde av fysiken,

6 4. beskriva och redogöra för en fördjupning inom något delområde av fysiken, Färdigheter och förmåga 5. söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en fysikalisk problemställning 6. diskutera företeelser och frågeställningar inom fysik 7. självständigt formulera, lämpligt avgränsa och lösa problem inom fysiken, 8. genomföra uppgifter inom givna tidsramar, 9. muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom fysiken i dialog med olika grupper, 10. skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom fysiken i dialog med olika grupper, 11. arbeta självständigt inom fysikområdet, Värderingsförmåga och förhållningssätt 12. identifiera, diskutera och göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av fysiken, 13. identifiera och diskutera fysikens roll i samhället och människors ansvar för hur den används, 14. identifiera, diskutera och planera sitt eget behov av ytterligare kunskap, 15. utveckla sin kompetens inom fysikområdet eller andra områden. 2/ 4 Kursens innehåll Den studerande väljer i samråd med handledare och examinator en självständig examensuppgift som omfattar 15 hp. Uppgiften kan vara experimentell eller teoretisk. Uppgiften kan antingen anknyta till aktuella vetenskapliga projekt vid institutionen eller till problemställningar inom ämnesområdet vid företag eller andra institutioner inom eller utom universitetet. Om arbetet utförs utanför institutionen ska det även finnas en handledare på institutionen. Förslag på examensuppgifter anslås bland annat på institutionens hemsida. Kursens genomförande Examensarbete kräver en litteraturgenomgång och specialstudier. Dessutom ingår ett antal obligatoriska moment, i form av lektioner och seminarier, som behandlar bland annat vetenskapligt skrivande, akademiskt skrivande på engelska och svenska, populärvetenskapligt skrivande, akademisk hederlighet och användande av biblioteksresurser. Arbetet ska svara mot tio veckors kvalificerade heltidsstudier. Under arbetets gång ges handledning av kvalificerad handledare. Om arbetet utförs under handledning utanför institutionen, eller handledaren inte är docentkompetent, så utses ytterligare en docentkompetent handledare vid institutionen. Vid kursstart ska student, handledare och examinator skriva på ett kontrakt som formaliserar studentens och handledarens åtaganden. Till kontraktet bifogas en plan, som innehåller en definition av uppgiften, en problemanalys och en tidsplan. Planen upprättas i samarbete mellan studenten och handledaren. Planen skall godkännas av examinator. Under arbetet skall studenten föra en arbetsbok, där hen bland annat analyserar och diskuterar sitt eget lärande. Under examensarbetets genomförande avkrävs minst en lägesrapport efter till exempel halva den planerade arbetstiden. Lägesrapporten består av en skriftlig redogörelse från studenten om arbetets fortgång. Redogörelsen skrivs under handledning av handledare och godkänns av examinator.

7 Arbetet redovisas i form av en projektrapport på engelska, med en populärvetenskaplig beskrivning på svenska eller engelska. Arbetet presenteras även muntligt på engelska eller svenska, vid ett offentligt seminarium för diskussion, kritik och analys. Innan presentationen ska studenten tillsammans med sin handledare granska sitt arbete med utgångspunkt från lärandemålen i denna kursplan och/eller i högskolelagens mål för kandidatexamen. 3/ 4 Kursens examination Examinationen och de obligatoriska momenten som krävs för godkänt är (inom parantes anges vilka mål som de olika momenten kan examinera): en godkänd tidsplan, som upprättas i början av arbetet (mål 1 och 7), deltagande på samtliga obligatoriska moment (förbereder för mål 9 och 10), deltidsrapport, som avkrävs och godkänns av examinatorn (mål 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14), en vetenskaplig, skriftlig rapport om arbetet (mål 1-8, 10-15), en muntlig presentation av arbetet, inför en betygsnämnd bestående av examinator och minst en ämneskunnig bisittare. Handledare har närvarooch yttranderätt när betygsnämnden sammanträder och fastställer betyg (mål 1-9, 11-15) en populärvetenskaplig beskrivning av arbetet (mål 10, 12-13) en kortfattad beskrivning av projektets genomförande och reflektion över studentens lärande, som godkänns av examinator (mål 10 och 14) Den skriftliga rapporten ska vara examinatorn tillhanda i en version som medger granskning minst två veckor innan seminariet. Innan dess ska rapporten godkännas av handledaren. Institutionen ansvarar för mångfaldigandet av rapporten enligt universitets och fakultetens krav. Efter slutgiltigt godkännande ansvarar studenten för att rapporten arkiveras i av universitetet tillgängliggjort system. Betyg Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A. Slutbetyget avgörs genom sammanvägning av resultaten på de moment som ingår i examinationen. Examinatorn bestämmer betyget i samråd med betygsnämnden. Handledaren har yttrande- och närvarorätt vid betygsnämndens möten. Om examinatorn bedömer att arbetet inte kan godkännas, skall studenten beredas möjlighet att komplettera arbetet för förnyad bedömning, inom cirka en halv termin. Det är dock viktigt att denna förlängda tid för färdigställande inte bryter mot lärandemål 8. Om arbetet inte uppfyller kursens lärandemål efter denna förnyade bedömning, kan examinator besluta om underkännande. Detta kan innebära att arbetet måste göras om, för att samtliga lärandemål ska kunna uppfyllas. Betygskriterier ska finnas tillgängliga på institutionen vid kursens början. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs ett avklarat basblock om 120 hp i fysik och matematik, enligt utbildningsplanen för naturvetenskaplig kandidatexamen i fysik. Beroende på examensarbetets inriktning kan ytterligare kurskrav specificeras av handledaren.

8 Övrigt Se även regler och rekommendationer för examensarbeten vid naturvetenskapliga fakulteten (Dnr N 2011/130) 4/ 4

9 Bilaga 2 Preliminär kursplan för FYTM03, Fysik: Examensarbete - masterexamen, 30,0 högskolepoäng

10 Naturvetenskapliga fakulteten FYTM03, Fysik: Examensarbete - masterexamen, 30,0 högskolepoäng Physics: Master's Degree Project, 30.0 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är en preliminär. Allmänna uppgifter Kursen är en valbar kurs (alternativet är FYSX31) på avancerad nivå för en naturvetenskaplig masterexamen i fysik. Undervisningsspråk: Engelska Huvudområde Fysik Fördjupning A2E, Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen Kursens mål Examensarbetets syfte är att studenten genom ett självständigt arbete ska visa kunskap, förståelse, färdighet, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt i enlighet med de krav som ställs för att erhålla en naturvetenskaplig masterexamen i fysik. Examensarbetet skall vara fördjupande och visa att studenten kan tillämpa vetenskaplig metodik. Studenten skall på ett kvalificerat sätt kunna: Kunskap och förståelse 1. beskriva, använda och redogöra för fysikaliska teorier och deras principer, inklusive den vetenskapliga grunden, 2. använda och tillämpa fysikens metoder på ett fördjupat sätt, 3. redogöra för aktuella forskningsfrågor i ett delområde av fysiken, 4. i detalj beskriva och redogöra för en fördjupning inom något delområde av

11 fysiken. Färdigheter och förmåga 5. kritiskt och systematiskt integrera kunskap inom fysiken, 6. analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar inom fysik, även med begränsad information, 7. kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar inom fysiken, 8. planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt utvärdera detta arbete, 9. muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper såväl nationellt som internationellt, 10. skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper såväl nationellt som internationellt, 11. delta i forsknings- eller utvecklingsarbete inom fysikområdet eller arbeta självständigt i annan kvalificerad verksamhet, Värderingsförmåga och förhållningssätt 12. identifiera, diskutera och göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av fysiken samt etiska aspekter av forsknings- och utvecklingsarbete, 13. identifiera och diskutera fysikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, 14. identifiera, diskutera och planera sitt eget behov av ytterligare kunskap, 15. ta ansvar för sin kunskapsutveckling inom fysikområdet eller andra områden. 2/ 4 Kursens innehåll Den studerande väljer i samråd med handledare och examinator en självständig examensuppgift som omfattar 30 hp. Uppgiften kan vara experimentell eller teoretisk. Uppgiften kan antingen anknyta till aktuella vetenskapliga projekt vid institutionen eller till problemställningar inom ämnesområdet vid företag eller andra institutioner inom eller utom universitetet. Om arbetet utförs utanför institutionen ska det även finnas en handledare på institutionen. Förslag på examensuppgifter anslås bland annat på institutionens hemsida. Kursens genomförande Examensarbete kräver en litteraturgenomgång och specialstudier. Dessutom ingår ett antal obligatoriska moment, i form av lektioner, seminarier och andra övningar, som behandlar bland annat vetenskaplig, akademisk, och populärvetenskaplig kommunikation inkluderande såväl skriftlig som muntlig presentation, diskussion och återkoppling. Arbetet ska svara mot tjugo veckors kvalificerade heltidsstudier. Under arbetets gång ges handledning av kvalificerad handledare. Om arbetet utförs under handledning utanför institutionen, eller handledaren inte är docentkompetent, så utses ytterligare en docentkompetent handledare vid institutionen. Vid kursstart ska student, handledare och examinator skriva på ett kontrakt som formaliserar studentens och handledarens åtaganden. Till kontraktet bifogas en plan, som innehåller en definition av uppgiften, en problemanalys

12 och en tidsplan. Planen upprättas av studenten i samråd med handledaren. Planen skall godkännas av examinator. Under arbetet skall studenten föra en arbetsbok, där hen bland annat analyserar och diskuterar sitt eget lärande. Under examensarbetets genomförande avkrävs minst en lägesrapport efter till exempel halva den planerade arbetstiden. Lägesrapporten består av en skriftlig och en muntlig redogörelse från studenten om arbetets fortgång. Den skriftliga redogörelsen skrivs i samråd med handledare och godkänns av examinator. Den muntliga redogörelsen görs i form av ett kortare seminarium inför en grupp av andra studenter som också gör examensarbete. Studenten ska även granska redogörelserna från en annan student. Arbetet redovisas i form av en projektrapport på engelska, med en populärvetenskaplig beskrivning på svenska eller engelska. Arbetet presenteras även muntligt på engelska, vid ett offentligt seminarium för diskussion, kritik och analys. Innan presentationen ska studenten tillsammans med sin handledare granska sitt arbete med utgångspunkt från lärandemålen i denna kursplan och/eller i högskolelagens mål för masterexamen. 3/ 4 Kursens examination Examinationen och de obligatoriska momenten som krävs för godkänt är (inom parantes anges vilka mål som de olika momenten kan examinera): en godkänd tidsplan, som upprättas i början av arbetet (mål 1 och 7), deltagande på samtliga obligatoriska moment (förbereder för mål 9 och 10), skriftlig deltidsrapport, som avkrävs och godkänns av examinatorn (mål 3-4, 7-8, 10-11, 14), muntligt deltidsseminarium, som godkänns av examinatorn (mål 3-4, 7-9, 11, 14), en vetenskaplig, skriftlig rapport om arbetet (mål 1-8, 10-15), en muntlig presentation av arbetet, inför en betygsnämnd bestående av examinator och minst en ämneskunnig bisittare. Handledare har närvarooch yttranderätt när betygsnämnden sammanträder och fastställer betyg (mål 1-9, 11-15), en populärvetenskaplig beskrivning av arbetet (mål 10, 12-13), en kortfattad beskrivning av projektets genomförande och reflektion över studentens lärande, som godkänns av examinator (mål 10 och 14) Den skriftliga rapporten ska vara examinatorn tillhanda i en version som medger granskning minst två veckor innan seminariet. Innan dess ska rapporten godkännas av handledaren. Institutionen ansvarar för mångfaldigandet av rapporten enligt universitets och fakultetens krav. Efter slutgiltigt godkännande ansvarar studenten för att rapporten arkiveras i av universitetet tillgängliggjort system. Betyg Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A. Slutbetyget avgörs genom sammanvägning av resultaten på de moment som ingår i examinationen. Examinatorn bestämmer betyget i samråd med betygsnämnden. Handledaren har yttrande- och närvarorätt vid betygsnämndens möten. Om examinatorn bedömer att arbetet inte kan godkännas, skall studenten beredas möjlighet att komplettera arbetet för förnyad bedömning, inom cirka en halv termin. Det är dock viktigt att denna förlängda tid för färdigställande inte bryter mot lärandemål 8. Om arbetet inte

13 uppfyller kursens lärandemål efter denna förnyade bedömning, kan examinator besluta om underkännande. Detta kan innebära att arbetet måste göras om, för att samtliga lärandemål ska kunna uppfyllas. Betygskriterier ska finnas tillgängliga på institutionen vid kursens början. 4/ 4 Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i fysik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper motsvarande: FYSM01 (Fysik 4: Introduktion till avancerade studier i fysik) inkluderat FYSN11 (Fysikexperiment i forskning och samhälle). Beroende på examensarbetets inriktning kan ytterligare kurskrav specificeras av handledaren.

14 Bilaga 3 Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten

15 Beslut Med senaste ändring Diarienummer N 2010/136 Utbildningsnämnden Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten Inledning. I detta dokument ges regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid Naturvetenskapliga fakulteten enligt beslut i Utbildningsnämnden I Bilaga 1 ges relevanta utdrag ur Högskoleförordningen och Riktlinjer för relationen mellan Lunds universitet och universitetets studenter medan Bilaga 2 innehåller tillämpliga avsnitt ur Lunds universitets policy för kvalitetsarbete inom grundutbildningen. I analogi med Högskoleförordningen använder vi begreppet kursvärdering, för det som ofta i dagligt tal kallas kursutvärdering. Kursvärderingar är ett viktigt instrument för utveckling av fakultetens utbildningar och enskilda kurser. Hur gick det? Vilka lärdomar kan vi dra inför nästa kurstillfälle? Vad bör vi fortsätta med alternativt ta bort? Vad kan förbättras? I utvecklingsarbetet av våra utbildningar och kurser är studenternas synpunkter viktiga. Våra studenter har en rättighet att lämna återkoppling, både positiv och negativ, om de kurser de deltar i. Med detta följer också ett ansvar att delta i kursvärderingarna; inte minst i solidaritet med efterföljande studentkullar. Kursvärdering ska utföras efter varje kurs. Dock kan formatet på kursvärderingarna variera, beroende på kursnivå/typ, antal studenter etc. De kan utföras med WEBbaserade verktyg (i Bilaga 2 ges en redogörelse för de WEB-baserade verktyg som tillhandahålls av Lunds universitet), genom ifyllande av kursvärdering i pappersform eller genom en muntlig diskussion med studenterna. Under kursens gång är det lämpligt att genomföra någon form av kursvärdering; denna bör genomföras i samarbete med kursens kursombud. Postadress Box 118, Lund Besöksadress Ekologihuset, Sölvegatan 37 Telefon xxxx, Fax E-post Webbadress

16 Som vid allt systematiskt kvalitetsarbete är dokumentation viktigt. Kursvärderingar, analyser av dessa och förändringar som kursvärderingarna lett till ska dokumenteras och göras tillgängliga. 2 Vi bör behandla kursvärderingar med samma omsorg som vi behandlar vår undervisning och forskning. Litteraturen om kursvärderingar är omfattande; en god introduktion med en rätt omfattande litteraturförteckning ges av Stefan Ekecrantz (UPC-rapport 2007:3, Stockholm universitet) Detta dokument innehåller regler och rekommendationer för hanteringen av kursvärderingar inom fakultetens grundutbildning. Regler: 1. Fakulteten har delegerat ansvaret för att kursvärderingar genomförs, analyseras och sammanfattas till prefekt på kursansvarig institution. Normalt delegerar prefekten ansvaret vidare till huvudstudierektor eller institutionens grundutbildningsnämnd. 2. Kursvärdering ska göras efter varje kurs. 3. Resultatet av kursvärderingen ska sammanställas och ev. förslag till förändringar ska diskuteras i institutionernas grundutbildningsnämnder. 4. Kursvärdering och sammanställning ska finnas enkelt tillgängliga vid institutionen. Finns en kurshemsida ska sammanställningen där göras tillgänglig. 5. Institutionernas grundutbildningsnämnder ansvarar för att arbetet med kursvärderingar dokumenteras. 6. Skriftliga eller WEB-baserade kursvärderingar ska inlämnas anonymt. 7. Examensarbeten och praktikkurser ska utvärderas, och resultatet av utvärderingen ska dokumenteras. Rekommendationer: 1. Kursvärderingens relevans och nytta är avhängigt att så många studenter som möjligt genomför den. Därför bör tid avsättas i schemat för genomförande av kursvärdering.

17 2. Studenterna eller deras ombud bör ges möjlighet att påverka kursvärderingarnas utformning. 3. Under kursen gång bör en dialog ske med studenterna, t ex genom en mitterminsutvärdering. Denna sker med fördel muntligt med studenterna eller deras ombud, men kan naturligtvis också utformas på andra sätt. 4. Resultatet av kursvärderingen och ev. förändringar bör presenteras vid inledningen till nästa kurstillfälle. 3

18 4 Bilaga 1. Utdrag ur HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN Kursvärderingar 14 Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna. Förordning (2000:651). Utdrag ur Riktlinjer för relationen mellan Lunds universitet och universitetets studenter 6. Kursvärdering 6.1 Vid genomförande av kursvärdering i pappersform eller muntligt ska tid finnas avsatt i kursschemat. Om kursvärderingen sker i annan form ska genomförande och tidsram vara sådana att de uppmuntrar till svar. 6.2 Studenterna ska ges tillfälle att delta i kursvärdering anonymt i förhållande till läraren/examinatorn. 6.3 Kursvärderingens utformning, innehåll och uppföljning bör bestämmas i samråd med studentrepresentanter från kursen.

19 5 Bilaga 2. Utdrag ur Lunds universitets policy för kvalitetsarbete i utbildningen Kvalitetsarbetets inriktning ---- Studentinflytandet ska utformas så att studenter och doktorander tillsammans med lärare och annan universitetspersonal kan ta ett gemensamt ansvar för utvecklingen av utbildningens kvalitet Kvalitetsarbetets metodik - kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling Kvalitetssäkringen av utbildningen byggs upp av sex huvudsakliga metoder. För dessa ska det finnas universitetsgemensamt stöd genom handledningar och nätbaserade infrastrukturer: 1. Validering granskning av förutsättningar för att inrätta nya program och examina. 2. Utvärdering av kvaliteten i examination och examina/utbildningsresultat 3. Kursutvärderingar en samlad bedömning av kursen utifrån bl. a. studenters kursvärderingar. 4. Alumn- och avnämaruppföljningar 5. Uppföljningar av studenters, doktoranders och personalens erfarenheter av utbildningen i form av s.k. Barometrar. 6. Uppföljningar baserade på nyckeltal. Utdrag ur Lunds universitets handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grundnivå och avancerad nivå Kursvärderingar och kursutvärderingar Kursvärderingar som ligger till grund för mer omfattande kursutvärdering ska genomföras i varje kurs. Till hjälp för genomförande av kursvärderingar och sammanställning av resultaten utvecklas ett webbaserat verktyg VETA (Virtual Evaluation Tool for Academia). En handledning för kursutvärdering ska fastställas.

20 6 Bilaga 3. Kursutvärdering, en samlad bedömning av kursen utifrån bl.a. studenters utvärderingar, är en av sex angivna metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i universitetets policy för kvalitetsarbete. Till hjälp för genomförande av kursvärderingar och sammanställning av resultaten erbjuder Lunds universitet sedan ett tiotal år det webbaserade enkät- och utvärderingsverktyget eval. Under 2010 ersätts eval successivt av VETA (Virtual Evaluation Tool - Academia), ett nytt kursvärderingssystem. VETA (Virtual Evaluation Tool - Academia), Exempel på funktioner i kursvärderingssystemet VETA skapa, redigera, publicera och distribuera digitala enkäter med automatiserad påminnelsefunktion och garanterad anonymitet för studenter. automatiskt och kontinuerligt följa sammanställningen av inkomna svar sammanställa, redigera och presentera data på olika nivåer (enkelt och avancerat) beroende på typ av användare och vilket syfte en viss enkät har. skapa egna mallenkäter och mallfrågor och/eller använda generella mallar skapa egna rapportmallar och/eller använda generella rapportmallar exportera svar till andra Excel och statistikprogram för vidare bearbetning, sammanställning och presentation VETA innehåller även funktioner för att göra målrelaterade kursvärderingar, där studenternas bedömning av deras resultat på kursen/utbildningen kan kopplas samman med hur de upplever att studiearbetet och utbildningen fungerat. Det finns också möjlighet att välja olika kombinationer av frågor om vad som karaktäriserat kursen, undervisningen och studiemiljön. VETA utvecklas att vara intuitivt och självinstruerande. Användarstöd kommer att erbjudas i form av guider, t ex. Kom igång-guide, som korta instruktionsfilmer för de vanligaste funktionerna och en FAQ-lista med vanliga frågor och svar. Introduktionen av VETA startade i februari 2010 och sker successivt till grupper om personer per område med syftet att dessa, med utgångspunkt i områdets behov, kan medverka i ett fortsatt internt arbete vad gäller VETA, kursvärdering och kursutvärdering. En bredare lansering av VETA till alla lärare, utbildningsansvariga och motsvarade kan starta senare under vt Då är supportorganisationen för VETA etablerad och telefon- och mejlsupport erbjuds via LDC Servicedesk. Kontakt: Lotty Larson Avdelning Lednings- och kompetensutveckling/ced tel

21 Bilaga 4 Betygskriterier för 15/30hp examensarbete vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet

22 Betygskriterier för 15/30hp examensarbete Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Betyg på examenskurs sätts av utsedd betygsnämd (examinator+ ledamot) i samråd med handledaren. Övergripande kriterier: De vetenskapliga resultaten av arbetet är primärt inte grund för betygssättning, om inte anledningen kan kopplas till genomförandet. Oavsett resultaten är det planering, genomförande och rapportering av arbetet som skall bedömas. Arbetet skall normalt vara slutfört under en termin (ca 10/20 veckor) effektiv arbetstid. Förmåga att förstå den förelagda uppgiften Förmåga att genomföra experimenten/den teoretiska uppgiften Kunskap om den teoretiska bakgrunden Tolkning och analys av resultat Självständighet 1. Ingen 2. Antydan 3. Bra = Godkänt 4. Mycket bra 5. Utmärkt 1. Ingen 2. Antydan 3. Bra = Godkänt 4. Mycket bra 5. Utmärkt 1. Ingen 2. Antydan 3. Bra = Godkänt 4. Mycket bra 5. Utmärkt 1. Ingen 4. Antydan 6. Bra = Godkänt 8. Mycket bra 10. Utmärkt 1. Ingen 2. Antydan 3. Bra = Godkänt 4. Mycket bra 5. Utmärkt Presentation muntlig redovisning Vid den muntliga presentationen skall det klart och tydligt framgå vad projektet handlar om. Föredraget skall vara anpassat till målgruppen så att intresse väcks för problemställningen och föredragshållaren skall ha kontakt med auditoriet. Föredraget skall ha en klar och tydlig disposition, sakinnehållet skall vara korrekt och bildmaterial vara läsbart och anpassat för presentationen. Tidsramen skall hållas. Föredragshållaren skall kunna svara på frågor och diskutera resultaten. 1. Dålig 2. Svag 3. Bra = Godkänt 4. Mycket bra 5. Utmärkt Presentation skriftlig redovisning Den skriftliga rapportens vetenskapliga uppläggning ska innehålla relevanta testbara hypoteser som testats experimentellt eller teoretiskt. Inledningen skall sätta in frågeställningen i ett större sammanhang. Presentationen av bakgrund, frågeställning och resultat ska vara tydlig, klar och logisk, och den eventuella statistiska 1

23 behandlingen relevant. De slutsatser som dras ska kunna härledas ur resultaten och vara väl underbyggda. Diskussionen skall sätta in resultaten i ett större sammanhang, samt utvärdera de eventuella svagheter som finns i studien. Relevant litteratur ska vara sakligt refererad i arbetet, och referenser och referenslista vara korrekt uppställda. Figurer och tabeller skall vara tydliga och möjliga att förstå utan annan information är tillhörande text. Titeln skall vara adekvat och sammanfattningen begriplig även för den som inte läser arbetet. Rubriker skall ge vägledning vid läsning. Texten skall vara lättläst och intresseväckande och språket skall vara klart. 1. Dålig 4. Svag 6. Bra = godkänt 8. Mycket bra 10. Utmärkt En tregradig betygsskala tillämpas; U, G och VG. OBS: För godkänd måste båda muntlig och skriftlig redovisning vara G. Examensarbetet:...har fått följande bedömning: Kriterium Förmåga att förstå den förelagda uppgiften Förmåga att genomföra experimenten/den teoretiska uppgiften Teoretisk uppfattningsförmåga Tolkning och analys av resultat Självständighet Muntlig presentation Skriftlig presentation Bedömning (1-10 poäng) Total bedömning:... p., vilket ger betyget: >33p = VG, 27-33p = G, < 27p = U Ordförande betygsnämnden: Ledamot betygsnämnden: Handledare: Lund, 2012/ / Ordförandes underskrift 2

24 Department of Physical Geography and Ecosystem science Grading criteria and check list for degree projects (15/30 ECTS credits) in science subjects Concept General criteria The scientific results of the work do not primarily form the basis for marking, unless the reason can be linked to the implementation. Regardless of the results, it is the planning, implementation and reporting of the work that will be assessed. The work will normally be completed during one semester (approx. 10/20 weeks of effective working time). The ability to understand the prescribed assignment Is the problem definition clear? Is a main research question formulated appropriately and in case of need, sub-questions added? Is the problem definition motivated in a larger context? Was much time/discussion and information needed before the prescribed assignment was understood The ability to carry out the experiment/the theoretical assignment Is the applied methodology relevant to the research question(s) Knowledge of the theoretical background Use of actual state of the art scientific literature, peer reviewed literature Is the motivation for the problem formulation supported by relevant literature? Interpretation and analysis of results Are all presented figures and tables also presented in the text? Are results discussed in relation to state of the art background and similar studies? Are conclusions properly backed by findings in a logical consistency? Are limitations with selected methodology, data and analysis properly addressed? Independence Supervision is limited to a few meetings Students contributes with own initiatives Comments were processed Presentation oral reporting In the oral presentation, it should be clearly indicated what the project is about. The talk should be adapted to the target audience so that interest in the research problem is sparked and the speaker should have contact with the audience. The presentation should have a clear structure, the subject matter should be correct and visual material should be legible and adapted to the presentation. The presentation must be kept within the timeframe. The speaker should be able to answer questions and discuss the results. Presentation written reporting The scientific structure of the written report should contain relevant testable hypotheses that are tested experimentally or theoretically. The introduction should place the research problem within a larger context. The presentation of background, the research problem and the results should be direct, clear and logical, and any statistical treatment should be relevant. The conclusions that are drawn should be able to be deduced from the results and be well supported. The discussion should place the results within a larger context, as well as evaluate any weaknesses that are found in the study. Relevant literature should be objectively referenced in the work and references and list of references should be correctly given. Figures and tables should be clear and able to be 1

Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten

Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten Beslut 2010-03-03 Med senaste ändring 2010-06-09 Diarienummer N 2010/136 Utbildningsnämnden Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten Inledning. I detta

Läs mer

Regler för betygsättning av självständigt arbete (examensarbete, examenskurs) vid Naturvetenskapliga fakulteten

Regler för betygsättning av självständigt arbete (examensarbete, examenskurs) vid Naturvetenskapliga fakulteten Naturvetenskapliga fakulteten REGLER Dnr A 2 2460/10 Regler för betygsättning av självständigt arbete (examensarbete, examenskurs) vid Naturvetenskapliga fakulteten Beslutsfattare Naturvetens kapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i toxikologi 4TX15

Utbildningsplan för masterprogrammet i toxikologi 4TX15 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4TX15 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18 1. Basdata 1.1. Programkod 4TX15 1.2. Programmets namn Masterprogrammet

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN HPE301, Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 högskolepoäng Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Masterprogrammet i molekylära tekniker inom na 5MT15 Inrättad av rektor 2014-06-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-06-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-12-17 Sid 2 (5) 1. Basdata

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

Masterprogram i biomedicin

Masterprogram i biomedicin 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Masterprogram i biomedicin 120 högskolepoäng (hp) Nivå A LADOK VABME Programbeskrivning Masterprogrammet utgörs av kurser inom huvudområdet biomedicin. Programmet har en

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng, Grundnivå 2

Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng, Grundnivå 2 Sida 1(5) Kursplan Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng, Grundnivå 2 Language and Literacy Development in Preschool and Preschool Class 15 Credits*, First Cycle

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete Fastställt av BIG: s institutionsstyrelse 2008-10-22 Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete 1. Bedömningsgrunder och innehåll Ett examensarbete eller självständigt arbete ska bedömas inom

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Kursplan för kursen Titel, LADOK-kod engelsk titel: Science communication

Kursplan för kursen Titel, LADOK-kod engelsk titel: Science communication KURSPLAN Datum 201X-XX-XX Diarienummer U 201X/XXX Kursplan för kursen Titel, LADOK-kod engelsk titel: Science communication Kursplanen är fastställd av fakultetens nämnd för utbildning på forskarnivå 201X-XX-

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-759-10 Datum 2012-05-02 Sid 1 (6) Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Master of Science Programme

Läs mer

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Inriktningskoder: MEGE, MÖFS, TEKL

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Inriktningskoder: MEGE, MÖFS, TEKL KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i tillämpad konst och formgivning, med specialisering i Metallgestaltning, Möbeldesign inriktning trä eller Textil Kläder Formgivning

Läs mer

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod FFS M02 2. Kursens namn Författarskolan: Magisterkurs 3. Nivå och kod för A1F Avancerad nivå, har kurser från avancerad nivå som fördjupning i förhållande

Läs mer

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder: KERA, SMYC, TEXT

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder: KERA, SMYC, TEXT KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i Konsthantverk, med inriktning Keramikkonst, Smyckekonst eller Textilkonst Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder:

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits

SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin 4BI08 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-01-08 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-10-28

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna ENGX64, Engelska: Språkvetenskaplig inriktning (91-120 hp), 30 högskolepoäng English: Linguistic Option (91-120), 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering Fakulteten för teknik och naturvetenskap Utbildningsplan Matematisk modellering Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120 Beslut om inrättande: NANAT Inriktningar FSGR, RESI, TIMA Matematisk

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP13, Psykologi: Avancerade vetenskapliga metoder i psykologin, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Scientific Methods in Psychology, 15 credits Avancerad nivå / Second

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Education MA, On-line learning Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng PE021A Pedagogik Avancerad

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin 4BI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4BI10 1.2.

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2: Sida 1(7) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Utbildningsplan för. Den tredje terminen läses Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp.

Utbildningsplan för. Den tredje terminen läses Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp. Utbildningsplan för Masterprogram i litteraturvetenskap Master's Programme in Literature 120.0 Högskolepoäng 120.0 ECTS credits Programkod: HMLVO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2013-11-27 Ändrad: 2014-11-26

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik

Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3HI07 1.2.

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits

SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17 Sid 2 (6) Utbildningsplan för masterprogrammet i 5HI17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-09-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-04-14 Sid 3 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 5HI17 1.2.

Läs mer

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp 1 (7) Utbildningsplan för: Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, 60-120 hp Master's Programme in Sustainable Information Provision (60 or 120 Credits) Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i läkemedelsutveckling

Utbildningsplan för magisterprogrammet i läkemedelsutveckling Utbildningsplan för magisterprogrammet i läkemedelsutveckling Inrättad av Styrelsen för utbildning 2008-03-19 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-03-19 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 3LM08

Läs mer

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) Sustainable Urban Management Master s Programme, 120 credits 1 Beslut Rektor för SLU beslutade den

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp

Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp Sports Sciences MA, Master Degree Project, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVN03, Medie- och kommunikationsvetenskap: Medierna och det kosmopolitiska, 15 högskolepoäng Media and Communication Studies: Media and Cosmopolitanism, 15 credits Avancerad

Läs mer

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits Utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier Master's Programme in Historical Studies Programkod: HISTO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-02-04 Ändrad: 2015-03-04 Värdinstitution: Historiska

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

ÖU2100, Översättarutbildning 1. Magisterutbildning, 60 högskolepoäng

ÖU2100, Översättarutbildning 1. Magisterutbildning, 60 högskolepoäng Humanistiska fakultetsnämnden ÖU2100, Översättarutbildning 1 Magisterutbildning, 60 högskolepoäng Professional Translation 1, 60 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (kandidatexamen) i biomedicin.

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (kandidatexamen) i biomedicin. Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (kandidatexamen) i biomedicin. PM 2007-05-09 Innehållsförteckning: 1. Kursen examensarbete 2. Dokument 3. Sökstrategi för

Läs mer