Bilaga 1. Preliminär kursplan för FYSK02, Fysik: Examensarbete - kandidatexamen, 15,0 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Preliminär kursplan för FYSK02, Fysik: Examensarbete - kandidatexamen, 15,0 högskolepoäng"

Transkript

1

2

3

4 Bilaga 1 Preliminär kursplan för FYSK02, Fysik: Examensarbete - kandidatexamen, 15,0 högskolepoäng

5 Naturvetenskapliga fakulteten FYSK02, Fysik: Examensarbete - kandidatexamen, 15,0 högskolepoäng Physics: Bachelor s Degree Project, 15.0 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är en preliminär. Allmänna uppgifter Kursen är en valbar kurs (alternativen utgörs av ASTK02 och FYTK02) på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen i fysik. Undervisningsspråk: Svenska och Engelska Huvudområde Fysik Fördjupning G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Kursens mål Examensarbetets syfte är att studenten genom ett självständigt arbete ska visa kunskap, förståelse, färdighet, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt i enlighet med de krav som ställs för att erhålla en naturvetenskaplig kandidatexamen i fysik. Studenten skall kunna: Kunskap och förståelse 1. beskriva, använda och redogöra för fysik som ingår i kandidatutbildningen, inklusive dess vetenskapliga grund, 2. använda och tillämpa fysikens metoder, 3. översiktligt redogöra för aktuella forskningsfrågor i ett delområde av fysiken,

6 4. beskriva och redogöra för en fördjupning inom något delområde av fysiken, Färdigheter och förmåga 5. söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en fysikalisk problemställning 6. diskutera företeelser och frågeställningar inom fysik 7. självständigt formulera, lämpligt avgränsa och lösa problem inom fysiken, 8. genomföra uppgifter inom givna tidsramar, 9. muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom fysiken i dialog med olika grupper, 10. skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom fysiken i dialog med olika grupper, 11. arbeta självständigt inom fysikområdet, Värderingsförmåga och förhållningssätt 12. identifiera, diskutera och göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av fysiken, 13. identifiera och diskutera fysikens roll i samhället och människors ansvar för hur den används, 14. identifiera, diskutera och planera sitt eget behov av ytterligare kunskap, 15. utveckla sin kompetens inom fysikområdet eller andra områden. 2/ 4 Kursens innehåll Den studerande väljer i samråd med handledare och examinator en självständig examensuppgift som omfattar 15 hp. Uppgiften kan vara experimentell eller teoretisk. Uppgiften kan antingen anknyta till aktuella vetenskapliga projekt vid institutionen eller till problemställningar inom ämnesområdet vid företag eller andra institutioner inom eller utom universitetet. Om arbetet utförs utanför institutionen ska det även finnas en handledare på institutionen. Förslag på examensuppgifter anslås bland annat på institutionens hemsida. Kursens genomförande Examensarbete kräver en litteraturgenomgång och specialstudier. Dessutom ingår ett antal obligatoriska moment, i form av lektioner och seminarier, som behandlar bland annat vetenskapligt skrivande, akademiskt skrivande på engelska och svenska, populärvetenskapligt skrivande, akademisk hederlighet och användande av biblioteksresurser. Arbetet ska svara mot tio veckors kvalificerade heltidsstudier. Under arbetets gång ges handledning av kvalificerad handledare. Om arbetet utförs under handledning utanför institutionen, eller handledaren inte är docentkompetent, så utses ytterligare en docentkompetent handledare vid institutionen. Vid kursstart ska student, handledare och examinator skriva på ett kontrakt som formaliserar studentens och handledarens åtaganden. Till kontraktet bifogas en plan, som innehåller en definition av uppgiften, en problemanalys och en tidsplan. Planen upprättas i samarbete mellan studenten och handledaren. Planen skall godkännas av examinator. Under arbetet skall studenten föra en arbetsbok, där hen bland annat analyserar och diskuterar sitt eget lärande. Under examensarbetets genomförande avkrävs minst en lägesrapport efter till exempel halva den planerade arbetstiden. Lägesrapporten består av en skriftlig redogörelse från studenten om arbetets fortgång. Redogörelsen skrivs under handledning av handledare och godkänns av examinator.

7 Arbetet redovisas i form av en projektrapport på engelska, med en populärvetenskaplig beskrivning på svenska eller engelska. Arbetet presenteras även muntligt på engelska eller svenska, vid ett offentligt seminarium för diskussion, kritik och analys. Innan presentationen ska studenten tillsammans med sin handledare granska sitt arbete med utgångspunkt från lärandemålen i denna kursplan och/eller i högskolelagens mål för kandidatexamen. 3/ 4 Kursens examination Examinationen och de obligatoriska momenten som krävs för godkänt är (inom parantes anges vilka mål som de olika momenten kan examinera): en godkänd tidsplan, som upprättas i början av arbetet (mål 1 och 7), deltagande på samtliga obligatoriska moment (förbereder för mål 9 och 10), deltidsrapport, som avkrävs och godkänns av examinatorn (mål 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14), en vetenskaplig, skriftlig rapport om arbetet (mål 1-8, 10-15), en muntlig presentation av arbetet, inför en betygsnämnd bestående av examinator och minst en ämneskunnig bisittare. Handledare har närvarooch yttranderätt när betygsnämnden sammanträder och fastställer betyg (mål 1-9, 11-15) en populärvetenskaplig beskrivning av arbetet (mål 10, 12-13) en kortfattad beskrivning av projektets genomförande och reflektion över studentens lärande, som godkänns av examinator (mål 10 och 14) Den skriftliga rapporten ska vara examinatorn tillhanda i en version som medger granskning minst två veckor innan seminariet. Innan dess ska rapporten godkännas av handledaren. Institutionen ansvarar för mångfaldigandet av rapporten enligt universitets och fakultetens krav. Efter slutgiltigt godkännande ansvarar studenten för att rapporten arkiveras i av universitetet tillgängliggjort system. Betyg Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A. Slutbetyget avgörs genom sammanvägning av resultaten på de moment som ingår i examinationen. Examinatorn bestämmer betyget i samråd med betygsnämnden. Handledaren har yttrande- och närvarorätt vid betygsnämndens möten. Om examinatorn bedömer att arbetet inte kan godkännas, skall studenten beredas möjlighet att komplettera arbetet för förnyad bedömning, inom cirka en halv termin. Det är dock viktigt att denna förlängda tid för färdigställande inte bryter mot lärandemål 8. Om arbetet inte uppfyller kursens lärandemål efter denna förnyade bedömning, kan examinator besluta om underkännande. Detta kan innebära att arbetet måste göras om, för att samtliga lärandemål ska kunna uppfyllas. Betygskriterier ska finnas tillgängliga på institutionen vid kursens början. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs ett avklarat basblock om 120 hp i fysik och matematik, enligt utbildningsplanen för naturvetenskaplig kandidatexamen i fysik. Beroende på examensarbetets inriktning kan ytterligare kurskrav specificeras av handledaren.

8 Övrigt Se även regler och rekommendationer för examensarbeten vid naturvetenskapliga fakulteten (Dnr N 2011/130) 4/ 4

9 Bilaga 2 Preliminär kursplan för FYTM03, Fysik: Examensarbete - masterexamen, 30,0 högskolepoäng

10 Naturvetenskapliga fakulteten FYTM03, Fysik: Examensarbete - masterexamen, 30,0 högskolepoäng Physics: Master's Degree Project, 30.0 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är en preliminär. Allmänna uppgifter Kursen är en valbar kurs (alternativet är FYSX31) på avancerad nivå för en naturvetenskaplig masterexamen i fysik. Undervisningsspråk: Engelska Huvudområde Fysik Fördjupning A2E, Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen Kursens mål Examensarbetets syfte är att studenten genom ett självständigt arbete ska visa kunskap, förståelse, färdighet, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt i enlighet med de krav som ställs för att erhålla en naturvetenskaplig masterexamen i fysik. Examensarbetet skall vara fördjupande och visa att studenten kan tillämpa vetenskaplig metodik. Studenten skall på ett kvalificerat sätt kunna: Kunskap och förståelse 1. beskriva, använda och redogöra för fysikaliska teorier och deras principer, inklusive den vetenskapliga grunden, 2. använda och tillämpa fysikens metoder på ett fördjupat sätt, 3. redogöra för aktuella forskningsfrågor i ett delområde av fysiken, 4. i detalj beskriva och redogöra för en fördjupning inom något delområde av

11 fysiken. Färdigheter och förmåga 5. kritiskt och systematiskt integrera kunskap inom fysiken, 6. analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar inom fysik, även med begränsad information, 7. kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar inom fysiken, 8. planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt utvärdera detta arbete, 9. muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper såväl nationellt som internationellt, 10. skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper såväl nationellt som internationellt, 11. delta i forsknings- eller utvecklingsarbete inom fysikområdet eller arbeta självständigt i annan kvalificerad verksamhet, Värderingsförmåga och förhållningssätt 12. identifiera, diskutera och göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av fysiken samt etiska aspekter av forsknings- och utvecklingsarbete, 13. identifiera och diskutera fysikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, 14. identifiera, diskutera och planera sitt eget behov av ytterligare kunskap, 15. ta ansvar för sin kunskapsutveckling inom fysikområdet eller andra områden. 2/ 4 Kursens innehåll Den studerande väljer i samråd med handledare och examinator en självständig examensuppgift som omfattar 30 hp. Uppgiften kan vara experimentell eller teoretisk. Uppgiften kan antingen anknyta till aktuella vetenskapliga projekt vid institutionen eller till problemställningar inom ämnesområdet vid företag eller andra institutioner inom eller utom universitetet. Om arbetet utförs utanför institutionen ska det även finnas en handledare på institutionen. Förslag på examensuppgifter anslås bland annat på institutionens hemsida. Kursens genomförande Examensarbete kräver en litteraturgenomgång och specialstudier. Dessutom ingår ett antal obligatoriska moment, i form av lektioner, seminarier och andra övningar, som behandlar bland annat vetenskaplig, akademisk, och populärvetenskaplig kommunikation inkluderande såväl skriftlig som muntlig presentation, diskussion och återkoppling. Arbetet ska svara mot tjugo veckors kvalificerade heltidsstudier. Under arbetets gång ges handledning av kvalificerad handledare. Om arbetet utförs under handledning utanför institutionen, eller handledaren inte är docentkompetent, så utses ytterligare en docentkompetent handledare vid institutionen. Vid kursstart ska student, handledare och examinator skriva på ett kontrakt som formaliserar studentens och handledarens åtaganden. Till kontraktet bifogas en plan, som innehåller en definition av uppgiften, en problemanalys

12 och en tidsplan. Planen upprättas av studenten i samråd med handledaren. Planen skall godkännas av examinator. Under arbetet skall studenten föra en arbetsbok, där hen bland annat analyserar och diskuterar sitt eget lärande. Under examensarbetets genomförande avkrävs minst en lägesrapport efter till exempel halva den planerade arbetstiden. Lägesrapporten består av en skriftlig och en muntlig redogörelse från studenten om arbetets fortgång. Den skriftliga redogörelsen skrivs i samråd med handledare och godkänns av examinator. Den muntliga redogörelsen görs i form av ett kortare seminarium inför en grupp av andra studenter som också gör examensarbete. Studenten ska även granska redogörelserna från en annan student. Arbetet redovisas i form av en projektrapport på engelska, med en populärvetenskaplig beskrivning på svenska eller engelska. Arbetet presenteras även muntligt på engelska, vid ett offentligt seminarium för diskussion, kritik och analys. Innan presentationen ska studenten tillsammans med sin handledare granska sitt arbete med utgångspunkt från lärandemålen i denna kursplan och/eller i högskolelagens mål för masterexamen. 3/ 4 Kursens examination Examinationen och de obligatoriska momenten som krävs för godkänt är (inom parantes anges vilka mål som de olika momenten kan examinera): en godkänd tidsplan, som upprättas i början av arbetet (mål 1 och 7), deltagande på samtliga obligatoriska moment (förbereder för mål 9 och 10), skriftlig deltidsrapport, som avkrävs och godkänns av examinatorn (mål 3-4, 7-8, 10-11, 14), muntligt deltidsseminarium, som godkänns av examinatorn (mål 3-4, 7-9, 11, 14), en vetenskaplig, skriftlig rapport om arbetet (mål 1-8, 10-15), en muntlig presentation av arbetet, inför en betygsnämnd bestående av examinator och minst en ämneskunnig bisittare. Handledare har närvarooch yttranderätt när betygsnämnden sammanträder och fastställer betyg (mål 1-9, 11-15), en populärvetenskaplig beskrivning av arbetet (mål 10, 12-13), en kortfattad beskrivning av projektets genomförande och reflektion över studentens lärande, som godkänns av examinator (mål 10 och 14) Den skriftliga rapporten ska vara examinatorn tillhanda i en version som medger granskning minst två veckor innan seminariet. Innan dess ska rapporten godkännas av handledaren. Institutionen ansvarar för mångfaldigandet av rapporten enligt universitets och fakultetens krav. Efter slutgiltigt godkännande ansvarar studenten för att rapporten arkiveras i av universitetet tillgängliggjort system. Betyg Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A. Slutbetyget avgörs genom sammanvägning av resultaten på de moment som ingår i examinationen. Examinatorn bestämmer betyget i samråd med betygsnämnden. Handledaren har yttrande- och närvarorätt vid betygsnämndens möten. Om examinatorn bedömer att arbetet inte kan godkännas, skall studenten beredas möjlighet att komplettera arbetet för förnyad bedömning, inom cirka en halv termin. Det är dock viktigt att denna förlängda tid för färdigställande inte bryter mot lärandemål 8. Om arbetet inte

13 uppfyller kursens lärandemål efter denna förnyade bedömning, kan examinator besluta om underkännande. Detta kan innebära att arbetet måste göras om, för att samtliga lärandemål ska kunna uppfyllas. Betygskriterier ska finnas tillgängliga på institutionen vid kursens början. 4/ 4 Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i fysik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper motsvarande: FYSM01 (Fysik 4: Introduktion till avancerade studier i fysik) inkluderat FYSN11 (Fysikexperiment i forskning och samhälle). Beroende på examensarbetets inriktning kan ytterligare kurskrav specificeras av handledaren.

14 Bilaga 3 Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten

15 Beslut Med senaste ändring Diarienummer N 2010/136 Utbildningsnämnden Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten Inledning. I detta dokument ges regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid Naturvetenskapliga fakulteten enligt beslut i Utbildningsnämnden I Bilaga 1 ges relevanta utdrag ur Högskoleförordningen och Riktlinjer för relationen mellan Lunds universitet och universitetets studenter medan Bilaga 2 innehåller tillämpliga avsnitt ur Lunds universitets policy för kvalitetsarbete inom grundutbildningen. I analogi med Högskoleförordningen använder vi begreppet kursvärdering, för det som ofta i dagligt tal kallas kursutvärdering. Kursvärderingar är ett viktigt instrument för utveckling av fakultetens utbildningar och enskilda kurser. Hur gick det? Vilka lärdomar kan vi dra inför nästa kurstillfälle? Vad bör vi fortsätta med alternativt ta bort? Vad kan förbättras? I utvecklingsarbetet av våra utbildningar och kurser är studenternas synpunkter viktiga. Våra studenter har en rättighet att lämna återkoppling, både positiv och negativ, om de kurser de deltar i. Med detta följer också ett ansvar att delta i kursvärderingarna; inte minst i solidaritet med efterföljande studentkullar. Kursvärdering ska utföras efter varje kurs. Dock kan formatet på kursvärderingarna variera, beroende på kursnivå/typ, antal studenter etc. De kan utföras med WEBbaserade verktyg (i Bilaga 2 ges en redogörelse för de WEB-baserade verktyg som tillhandahålls av Lunds universitet), genom ifyllande av kursvärdering i pappersform eller genom en muntlig diskussion med studenterna. Under kursens gång är det lämpligt att genomföra någon form av kursvärdering; denna bör genomföras i samarbete med kursens kursombud. Postadress Box 118, Lund Besöksadress Ekologihuset, Sölvegatan 37 Telefon xxxx, Fax E-post Webbadress

16 Som vid allt systematiskt kvalitetsarbete är dokumentation viktigt. Kursvärderingar, analyser av dessa och förändringar som kursvärderingarna lett till ska dokumenteras och göras tillgängliga. 2 Vi bör behandla kursvärderingar med samma omsorg som vi behandlar vår undervisning och forskning. Litteraturen om kursvärderingar är omfattande; en god introduktion med en rätt omfattande litteraturförteckning ges av Stefan Ekecrantz (UPC-rapport 2007:3, Stockholm universitet) Detta dokument innehåller regler och rekommendationer för hanteringen av kursvärderingar inom fakultetens grundutbildning. Regler: 1. Fakulteten har delegerat ansvaret för att kursvärderingar genomförs, analyseras och sammanfattas till prefekt på kursansvarig institution. Normalt delegerar prefekten ansvaret vidare till huvudstudierektor eller institutionens grundutbildningsnämnd. 2. Kursvärdering ska göras efter varje kurs. 3. Resultatet av kursvärderingen ska sammanställas och ev. förslag till förändringar ska diskuteras i institutionernas grundutbildningsnämnder. 4. Kursvärdering och sammanställning ska finnas enkelt tillgängliga vid institutionen. Finns en kurshemsida ska sammanställningen där göras tillgänglig. 5. Institutionernas grundutbildningsnämnder ansvarar för att arbetet med kursvärderingar dokumenteras. 6. Skriftliga eller WEB-baserade kursvärderingar ska inlämnas anonymt. 7. Examensarbeten och praktikkurser ska utvärderas, och resultatet av utvärderingen ska dokumenteras. Rekommendationer: 1. Kursvärderingens relevans och nytta är avhängigt att så många studenter som möjligt genomför den. Därför bör tid avsättas i schemat för genomförande av kursvärdering.

17 2. Studenterna eller deras ombud bör ges möjlighet att påverka kursvärderingarnas utformning. 3. Under kursen gång bör en dialog ske med studenterna, t ex genom en mitterminsutvärdering. Denna sker med fördel muntligt med studenterna eller deras ombud, men kan naturligtvis också utformas på andra sätt. 4. Resultatet av kursvärderingen och ev. förändringar bör presenteras vid inledningen till nästa kurstillfälle. 3

18 4 Bilaga 1. Utdrag ur HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN Kursvärderingar 14 Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna. Förordning (2000:651). Utdrag ur Riktlinjer för relationen mellan Lunds universitet och universitetets studenter 6. Kursvärdering 6.1 Vid genomförande av kursvärdering i pappersform eller muntligt ska tid finnas avsatt i kursschemat. Om kursvärderingen sker i annan form ska genomförande och tidsram vara sådana att de uppmuntrar till svar. 6.2 Studenterna ska ges tillfälle att delta i kursvärdering anonymt i förhållande till läraren/examinatorn. 6.3 Kursvärderingens utformning, innehåll och uppföljning bör bestämmas i samråd med studentrepresentanter från kursen.

19 5 Bilaga 2. Utdrag ur Lunds universitets policy för kvalitetsarbete i utbildningen Kvalitetsarbetets inriktning ---- Studentinflytandet ska utformas så att studenter och doktorander tillsammans med lärare och annan universitetspersonal kan ta ett gemensamt ansvar för utvecklingen av utbildningens kvalitet Kvalitetsarbetets metodik - kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling Kvalitetssäkringen av utbildningen byggs upp av sex huvudsakliga metoder. För dessa ska det finnas universitetsgemensamt stöd genom handledningar och nätbaserade infrastrukturer: 1. Validering granskning av förutsättningar för att inrätta nya program och examina. 2. Utvärdering av kvaliteten i examination och examina/utbildningsresultat 3. Kursutvärderingar en samlad bedömning av kursen utifrån bl. a. studenters kursvärderingar. 4. Alumn- och avnämaruppföljningar 5. Uppföljningar av studenters, doktoranders och personalens erfarenheter av utbildningen i form av s.k. Barometrar. 6. Uppföljningar baserade på nyckeltal. Utdrag ur Lunds universitets handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grundnivå och avancerad nivå Kursvärderingar och kursutvärderingar Kursvärderingar som ligger till grund för mer omfattande kursutvärdering ska genomföras i varje kurs. Till hjälp för genomförande av kursvärderingar och sammanställning av resultaten utvecklas ett webbaserat verktyg VETA (Virtual Evaluation Tool for Academia). En handledning för kursutvärdering ska fastställas.

20 6 Bilaga 3. Kursutvärdering, en samlad bedömning av kursen utifrån bl.a. studenters utvärderingar, är en av sex angivna metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i universitetets policy för kvalitetsarbete. Till hjälp för genomförande av kursvärderingar och sammanställning av resultaten erbjuder Lunds universitet sedan ett tiotal år det webbaserade enkät- och utvärderingsverktyget eval. Under 2010 ersätts eval successivt av VETA (Virtual Evaluation Tool - Academia), ett nytt kursvärderingssystem. VETA (Virtual Evaluation Tool - Academia), Exempel på funktioner i kursvärderingssystemet VETA skapa, redigera, publicera och distribuera digitala enkäter med automatiserad påminnelsefunktion och garanterad anonymitet för studenter. automatiskt och kontinuerligt följa sammanställningen av inkomna svar sammanställa, redigera och presentera data på olika nivåer (enkelt och avancerat) beroende på typ av användare och vilket syfte en viss enkät har. skapa egna mallenkäter och mallfrågor och/eller använda generella mallar skapa egna rapportmallar och/eller använda generella rapportmallar exportera svar till andra Excel och statistikprogram för vidare bearbetning, sammanställning och presentation VETA innehåller även funktioner för att göra målrelaterade kursvärderingar, där studenternas bedömning av deras resultat på kursen/utbildningen kan kopplas samman med hur de upplever att studiearbetet och utbildningen fungerat. Det finns också möjlighet att välja olika kombinationer av frågor om vad som karaktäriserat kursen, undervisningen och studiemiljön. VETA utvecklas att vara intuitivt och självinstruerande. Användarstöd kommer att erbjudas i form av guider, t ex. Kom igång-guide, som korta instruktionsfilmer för de vanligaste funktionerna och en FAQ-lista med vanliga frågor och svar. Introduktionen av VETA startade i februari 2010 och sker successivt till grupper om personer per område med syftet att dessa, med utgångspunkt i områdets behov, kan medverka i ett fortsatt internt arbete vad gäller VETA, kursvärdering och kursutvärdering. En bredare lansering av VETA till alla lärare, utbildningsansvariga och motsvarade kan starta senare under vt Då är supportorganisationen för VETA etablerad och telefon- och mejlsupport erbjuds via LDC Servicedesk. Kontakt: Lotty Larson Avdelning Lednings- och kompetensutveckling/ced tel

21 Bilaga 4 Betygskriterier för 15/30hp examensarbete vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet

22 Betygskriterier för 15/30hp examensarbete Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Betyg på examenskurs sätts av utsedd betygsnämd (examinator+ ledamot) i samråd med handledaren. Övergripande kriterier: De vetenskapliga resultaten av arbetet är primärt inte grund för betygssättning, om inte anledningen kan kopplas till genomförandet. Oavsett resultaten är det planering, genomförande och rapportering av arbetet som skall bedömas. Arbetet skall normalt vara slutfört under en termin (ca 10/20 veckor) effektiv arbetstid. Förmåga att förstå den förelagda uppgiften Förmåga att genomföra experimenten/den teoretiska uppgiften Kunskap om den teoretiska bakgrunden Tolkning och analys av resultat Självständighet 1. Ingen 2. Antydan 3. Bra = Godkänt 4. Mycket bra 5. Utmärkt 1. Ingen 2. Antydan 3. Bra = Godkänt 4. Mycket bra 5. Utmärkt 1. Ingen 2. Antydan 3. Bra = Godkänt 4. Mycket bra 5. Utmärkt 1. Ingen 4. Antydan 6. Bra = Godkänt 8. Mycket bra 10. Utmärkt 1. Ingen 2. Antydan 3. Bra = Godkänt 4. Mycket bra 5. Utmärkt Presentation muntlig redovisning Vid den muntliga presentationen skall det klart och tydligt framgå vad projektet handlar om. Föredraget skall vara anpassat till målgruppen så att intresse väcks för problemställningen och föredragshållaren skall ha kontakt med auditoriet. Föredraget skall ha en klar och tydlig disposition, sakinnehållet skall vara korrekt och bildmaterial vara läsbart och anpassat för presentationen. Tidsramen skall hållas. Föredragshållaren skall kunna svara på frågor och diskutera resultaten. 1. Dålig 2. Svag 3. Bra = Godkänt 4. Mycket bra 5. Utmärkt Presentation skriftlig redovisning Den skriftliga rapportens vetenskapliga uppläggning ska innehålla relevanta testbara hypoteser som testats experimentellt eller teoretiskt. Inledningen skall sätta in frågeställningen i ett större sammanhang. Presentationen av bakgrund, frågeställning och resultat ska vara tydlig, klar och logisk, och den eventuella statistiska 1

23 behandlingen relevant. De slutsatser som dras ska kunna härledas ur resultaten och vara väl underbyggda. Diskussionen skall sätta in resultaten i ett större sammanhang, samt utvärdera de eventuella svagheter som finns i studien. Relevant litteratur ska vara sakligt refererad i arbetet, och referenser och referenslista vara korrekt uppställda. Figurer och tabeller skall vara tydliga och möjliga att förstå utan annan information är tillhörande text. Titeln skall vara adekvat och sammanfattningen begriplig även för den som inte läser arbetet. Rubriker skall ge vägledning vid läsning. Texten skall vara lättläst och intresseväckande och språket skall vara klart. 1. Dålig 4. Svag 6. Bra = godkänt 8. Mycket bra 10. Utmärkt En tregradig betygsskala tillämpas; U, G och VG. OBS: För godkänd måste båda muntlig och skriftlig redovisning vara G. Examensarbetet:...har fått följande bedömning: Kriterium Förmåga att förstå den förelagda uppgiften Förmåga att genomföra experimenten/den teoretiska uppgiften Teoretisk uppfattningsförmåga Tolkning och analys av resultat Självständighet Muntlig presentation Skriftlig presentation Bedömning (1-10 poäng) Total bedömning:... p., vilket ger betyget: >33p = VG, 27-33p = G, < 27p = U Ordförande betygsnämnden: Ledamot betygsnämnden: Handledare: Lund, 2012/ / Ordförandes underskrift 2

24 Department of Physical Geography and Ecosystem science Grading criteria and check list for degree projects (15/30 ECTS credits) in science subjects Concept General criteria The scientific results of the work do not primarily form the basis for marking, unless the reason can be linked to the implementation. Regardless of the results, it is the planning, implementation and reporting of the work that will be assessed. The work will normally be completed during one semester (approx. 10/20 weeks of effective working time). The ability to understand the prescribed assignment Is the problem definition clear? Is a main research question formulated appropriately and in case of need, sub-questions added? Is the problem definition motivated in a larger context? Was much time/discussion and information needed before the prescribed assignment was understood The ability to carry out the experiment/the theoretical assignment Is the applied methodology relevant to the research question(s) Knowledge of the theoretical background Use of actual state of the art scientific literature, peer reviewed literature Is the motivation for the problem formulation supported by relevant literature? Interpretation and analysis of results Are all presented figures and tables also presented in the text? Are results discussed in relation to state of the art background and similar studies? Are conclusions properly backed by findings in a logical consistency? Are limitations with selected methodology, data and analysis properly addressed? Independence Supervision is limited to a few meetings Students contributes with own initiatives Comments were processed Presentation oral reporting In the oral presentation, it should be clearly indicated what the project is about. The talk should be adapted to the target audience so that interest in the research problem is sparked and the speaker should have contact with the audience. The presentation should have a clear structure, the subject matter should be correct and visual material should be legible and adapted to the presentation. The presentation must be kept within the timeframe. The speaker should be able to answer questions and discuss the results. Presentation written reporting The scientific structure of the written report should contain relevant testable hypotheses that are tested experimentally or theoretically. The introduction should place the research problem within a larger context. The presentation of background, the research problem and the results should be direct, clear and logical, and any statistical treatment should be relevant. The conclusions that are drawn should be able to be deduced from the results and be well supported. The discussion should place the results within a larger context, as well as evaluate any weaknesses that are found in the study. Relevant literature should be objectively referenced in the work and references and list of references should be correctly given. Figures and tables should be clear and able to be 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2013 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50 Kurskod / Course code Huvudområde/ Main field of study INFC50 Informatik; Informationssystem / Informatics; Information Systems Kursbenämning / Course title Content Management Systems / Content Management

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education Credits Dnr: 1000/2008-5 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Fakultetsnämnden MNT 2008-06-04 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Studieplanen har föreslagits av Matematiska och systemtekniska

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng 1(5) Institutionen för kost- och idrottsvetenskap MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng Human Nutrition and Applied Nutrition, 13,5 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten LSMA12, Verksamheters karaktär och förutsättningar ur ett logistikperspektiv, 15 högskolepoäng Business Processes from a Logistics Perspective, 15 credits Grundnivå / First

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin.

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Uppdaterat 2010-03-08 Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Innehållsförteckning: 1. Kursen i examensarbete 2. Dokument

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-11-28 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-04-22

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå 0 (8) MDH Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå Fredrik Starfelt och Elena Tomas Aparicio 2012-01-01 Dessa riktlinjer för examensarbeten har tillkommit för att vara

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Litteraturlista för GEOM06 Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi, 15 högskolepoäng

Litteraturlista för GEOM06 Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi, 15 högskolepoäng Litteraturlista för GEOM06 Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi, 15 högskolepoäng (Literature for Metamorphic Petrology and Structural Geology, 15 ECTS credits) Fastställd den 30 augusti

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Utbildningsplan för psykologprogrammet

Utbildningsplan för psykologprogrammet Utbildningsplan för psykologprogrammet 2PS13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-26 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-16 Sid 2(8)

Läs mer

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbetet är ett ingenjörsarbete som utförs på ett företag Examensarbetet genomförs enskilt eller i par Examensarbetet omfattar 15 hp Examensarbetet genomförs i lp

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Kursens innehåll. Kursens genomförande. Kursens examination. Färdighet och förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kursens innehåll. Kursens genomförande. Kursens examination. Färdighet och förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt Ekonomihögskolan INFC55, Informatik: Webbutveckling, 7,5 högskolepoäng Informatics: Web Development, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy Online, 60 hp

Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy Online, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ MAGISTERPROGRAM I ENERGISYSTEM ENERGY ONLINE Programkod: TAETM Fastställd av NT-nämnden 2006-11-30 Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer