BANKSYNKRONISERING... 3 BESKRIVNING...3 VILLKOR...4 DEFINITIONER...4 ANVÄNDARHANDLEDNING... 6 STARTA VERKTYGET...6 ÖPPNA EN SYNKRONISERING...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BANKSYNKRONISERING... 3 BESKRIVNING...3 VILLKOR...4 DEFINITIONER...4 ANVÄNDARHANDLEDNING... 6 STARTA VERKTYGET...6 ÖPPNA EN SYNKRONISERING..."

Transkript

1 Banksynkronisering

2 BANKSYNKRONISERING... 3 BESKRIVNING...3 VILLKOR...4 DEFINITIONER...4 ANVÄNDARHANDLEDNING... 6 STARTA VERKTYGET...6 ÖPPNA EN SYNKRONISERING...9 SKAPA NYTT SYNKRONISERINGFÖRHÅLLANDE...11 VISA/ÄNDRA EN SYNKRONISERING...12 RADERA EN SYNKRONISERING...13 EDITERA SYNKRONISERINGSTABELL...14 Söka efter en post...15 Ändra en post...15 Ta bort en post...16 Lägga till en post...16 VISA TABELL...16 SKAPA NY KÖRNING...17 UTFÖRA EN SYNKRONISERINGSKÖRNING...20 Påfyllningfasen...20 Fas Incheckningsfasen...22 Fas SYNKRONISERINGSKÖRNING FRÅN PROMPT...23 SYSTEMADMINISTRATION...24 SYSTEMBESKRIVNING...24 Synkroniseringstabell och synkroniseringskatalog...24 Synkroniseringskörning...25 Synkroniseringsverktyget...26 BankIRserver...27 Automatisk körning...27 Loggningsfiler med ADMINISTRATION...28 Synkroniseringssignatur...28 Synkroniseringsbeställning...28 Filterscript...29 Behörighet...29 Synkroniseringscript...29 FÖRSTAGÅNGSINLÄGGNING...30 ALLMÄNT...30 HANTERING...30 UTÖKNING AV BEFINTLIG SYNKRONISERINGEN...32 Geografisk utökning...32 Tematisk utökning

3 BANKSYNKRONISERING Beskrivning Banksynkronisering är utvecklad för att på ett säkert sätt utbyta (synkronisera) geografiska data mellan skilda geodatabanker placerade i samma eller olika datorer. Meningen är att då en geodatabank ajourhålls, ska motsvarande data i den andra geodatabanken ajourhållas på ett sådant sätt att gemensamma data alltid är identisk lika i de båda bankerna. Metoden bygger på, att när data kopieras från en bank till en annan, görs detta via en översättningstabell, där specifika attribut lagras från respektive bank. Banksynkronisering stödjer såväl enkelriktad som dubbelriktad ajourhållning d v s antingen förs data över endast från en bank till en annan eller så ajourhåller de varandra. T ex kan fastighetsdata som ajourhålls inom en tätort i en lokal geodatabank synkroniseras mot en nationell bank. Omvänt kan data om t ex allmänna vägnätet inom en kommun, som ajourhålls i den nationella banken, också synkroniseras mot den lokala geodatabanken. Även samma typ av data som ajourhålls i båda bankerna kan synkroniseras i båda riktningarna under förutsättning att samma post inte uppdateras i de olika bankerna under samma synkroniseringsperiod. Vid eventuella krockar får man manuellt lösa upp skillnaderna. Banksynkroniseringen bygger på en s k client-server lösning som är uppbyggd av ett begränsat utbud av möjliga kommandon vilket medför hög säkerhet. Lösningen fungerar utmärkt tillsammans med eventuella brandväggar. AutoKa:s datamodell med unika permanenta identiteter (födelsenummer) och versionshantering (ändringsdatum) på samtliga lagrade poster (geografiska detaljer), samt funktioner för inkrementell datahantering i BankIR-systemet, ger tillsammans förutsättningar för banksynkroniseringen. I normalfallet körs automatiska synkroniseringskörningar vid en bestämd tidpunkt och med ett bestämt intervall. Kontrollen av synkroniseringskörningarna görs genom att de loggningsfiler som genereras vid körningarna automatiskt skickas som till utsedda ansvariga. Vid särskilda tillfällen t ex då fel uppstått eller vid stora överföringar (t ex vid en förstagångsinläggning) används det grafiska synkroniseringsverktyget. Ytterligare aspekter: Eventuella skillnader av objektskodning (detaljtyper) av poster i de båda bankerna kan hanteras genom automatiska omvandlingar vid körningarna. Synkroniseringen kan hantera sammansatta detaljer. Topologiska skillnader mellan de båda bankerna t ex ytbildning av objekt i den ena banken kan för närvarande inte hanteras. 3

4 Villkor Definitioner För att synkronisering av data mellan två geodatabanker skall kunna genomföras skall följande villkor vara uppfyllda: Alla objekt/detaljer i bankerna skall ha unika födelsenummer (fnr). Alla objekt/detaljer i bankerna skall ha en tidstämpel (ändringsdatum), detta markerar senaste ändringstillfället (versionshantering). In- och utcheckning av data i bankerna skall göras med s k beställningar (BankIR-beställningar) och generera flyttfiler. Det ska finnas en specifik synkroniseringssignatur för varje par av banker som skall synkroniseras. Banksynk-klient Används av både verktyget och synkroniseringsscriptet för att kommunicera med BankIR-servern under en synkroniseringskörnings fyra faser. BankIR-server Server som hanterar kommandon från klienten, oavsett om denna körs via synkroniseringsverktyget eller synkroniseringsscriptet. Filterscript Ett script som används för att sortera bort eller byta objektskodning (detaljtyper) på detaljer. Scriptet ska ligga under synkroniseringskatalogen och använder sig av en filterfil där detaljtyperna som ska tas bort/bytas ut anges. Huvudbank Den bank som i huvudsak ajourhålls av den andra banken. Satellitbank Den bank som i huvudsak ajourhåller den andra banken. Synkronisering Metod att garantera att data i två banker är identiskt lika. Synkroniseringen omfattar hela eller delar av bankerna, geografiskt och/eller tematiskt. Synkroniseringsbeställning BankIR-beställning som i samband med synkronisering används av programmet vid utcheckning (kopiering) eller incheckning (lagring) i respektive bank. 4

5 Synkroniseringskatalog Katalog som skapas för varje bankpar som skall synkroniseras. I katalogen lagras synkroniseringstabellen och ytterligare filer som används vid synkroniseringskörningarna. Synkroniseringskörning Överföring av data mellan två banker via en synkroniseringstabell. Synkroniseringsscript Kommandoscript som innehåller de kommandon som erfordras för att utföra en synkroniseringskörning utan att använda det grafiska verktyget. Scriptet startas av datorns system vid en angiven tidpunkt, vilket innebär att en automatisk körning görs. Synkroniseringssignatur Signatur som används för in- och utcheckning i respektive geodatabank. Varje post som lagras i en bank märks med denna signatur. Synkroniseringstabell Databas (översättningstabell) som innehåller födelsenummer och ändringsdatum för varje gemensam detalj i de båda bankerna. Synkroniseringsverktyg Grafiskt program för att skapa synkroniseringar samt hantera synkroniseringskörningar och deras respektive synkroniseringstabeller. 5

6 ANVÄNDARHANDLEDNING Starta verktyget Programmet kan antingen köras ifrån grafisk miljö eller från prompt men då med begränsat utbud av funktioner. Tänk på att det är skillnad mellan en synkronisering (bankförhållandet) och en synkroniseringskörning (databearbetningen). Den grafiska varianten av programmet startas med kommandot banksynk utan några parametrar angivna. Figur 1 - Formuläret visar de banker som är synkroniserade Det första fönstret som visas då programmet startas är Banksynkroniseringar som innehåller en lista över de synkroniseringsförhållanden (bankpar) som har upprättats. Ett synkroniseringsförhållande kan vara enkelriktat (->) eller dubbelriktat (-> och <- ). Som framgår av figur 1 består namnet av bankernas namn samt en pil -> som visar riktningen på dataflödet. sunne -> alfa är en synkronisering från banken sunne till banken alfa sunne <- alfa är en synkronisering från banken alfa till banken sunne För de flesta menyalternativ som finns i detta fönster krävs att man först väljer (markerar) den synkronisering man är intresserad av. 6

7 Synkroniseringsmeny Figur 2 - Synkroniseringsmenyn för hantering av synkroniseringar Följande funktioner finns i menyn: Öppna Ny Visa/Ändra Radera Avsluta öppnar en befintlig synkronisering skapar en ny synkronisering mellan två banker visar information om en synkronisering och ger möjlighet att ändra på vissa uppgifter raderar en befintlig synkronisering inklusive dess eventuella invers avslutar synkroniseringsverktyget Notera: Funktionerna Ny och Radera kan endast köras av användaren gdbadm som är en användare som alltid ska finnas för BankIR-installationer. Begränsningen är till för att säkerhetsställa att synkroniseringar skapas eller raderas under kontrollerade förhållanden av personer som har kunskap inom ämnet. Användaren gdbadm har också rätt att ändra på fler fält i Visa/Ändra än övriga användare. 7

8 Tabellmeny Figur 3 - Tabell-menyn för hantering av synkroniseringstabellen Följande funktioner finns i menyn: Editera tabell Visa tabell Hjälpmeny Öppnar ett formulär för att söka, ändra, addera eller radera poster i synkroniseringstabellen för vald synkronisering. Visar innehållet av synkroniseringstabellen för vald synkronisering. Det går även i samband med detta att spara tabellen till en vanlig textfil. Figur 4 - Hjälpmeny För närvarande går det endast att få information om version för programmet. 8

9 Öppna en synkronisering För att öppna en synkronisering antingen dubbelklickar man på den önskade synkroniseringen i huvudfönstrets synkroniseringslista eller så markerar man den önskade synkroniseringen och väljer Öppna under menyn Synkronisering. Ett valfönstret visas då med gjorda eller påbörjade synkroniseringskörningar. Figur 5 - Valfönstret med lista över synkroniseringskörningar Körningslistan I fönstret visas alla körningar för den valda synkroniseringsriktningen. För varje körning redovisas datum och tid då körningen skapades. Dessutom redovisas den status som körningen har. Följande status kan förekomma: Registrerad - synkroniseringskörningen har lagrats men ingen data har ännu körts igenom programmet Påfyllningsfasen - påfyllning har gjorts i satellitbanken och flyttfilen har hämtats till synkroniseringskatalogen Fas 1 - programmet har bearbetat satellitbankens flyttfil, byggt upp en temporär synkroniseringstabell över vilka poster som har översatts och skapat den flyttfil som ska användas för incheckning i huvudbanken. Incheckningsfasen - incheckning i huvudbanken har gjorts och kvittofilen har hämtats till synkroniseringskatalogen Synkronisering lyckad - synkroniseringen har genomförts utan problem Synkronisering misslyckad - synkroniseringen har misslyckats Synkronisering onödig - innebär antingen att det inte finns några poster att synkronisera i den utcheckade flyttfilen eller att alla poster har oförändrade ändringsdatum jämfört med de datum som finns i synkroniseringstabellen. 9

10 Öppna Öppnar en eller flera valda synkroniseringskörningar. Ett nytt fönster för varje vald körning öppnas. Avbryt Stänger valfönstret och fokus återgår till huvudfönstret.. Körningsmeny Figur 6 - Körningsmenyn för hantering av synkroniseringskörningar Följande funktioner finns i menyn. Ny Öppna Radera Avsluta öppnar ett nytt fönster med möjlighet att göra en ny synkroniseringskörning. Valfönstret stängs. öppnar den/de synkroniseringskörningar som är markerade i körningslistan. Ett nytt fönster per synkroniseringskörning öppnas och valfönstret stängs. raderar den eller de synkroniseringskörningar som är markerade i körningslistan stänger valfönstret Hjälpmeny Fungerar på samma sätt som Hjälp-menyn i huvudfönstret. 10

11 Skapa nytt synkroniseringförhållande Genom att välja Ny under menyn Synkronisering i huvudfönstret öppnas ett formulär för att skapa ett nytt synkroniseringsförhållande. Notera: För att skapa en synkronisering måste signaturen gdbadm köra synkroniseringsverktyget. Figur 7 - Formulär för ny synkronisering. Satellitsida/Huvudsida I formuläret finns ett antal fält för vardera satellit och huvudsida av synkroniseringen. Information om användare och passord behövs endast vid automatiska körningar varför denna information lagras i en speciell fil med speciella rättigheter. Bank Namn på aktuell bank. Domän Namn på domän som banken ligger i. Beställning Namn på synkroniseringsbeställningen. Adress IP-adress till den dator som banken ligger lagrad i. Användare Namn på den användare som används för synkroniseringens in- och utcheckningar. Editera Knapp som öppnar ett dialogfönster för inmatning av passord för användaren. Editera Öppnar en passordsdialog där man får mata in passordet för angiven användare. Fältet för användaren är låst och går inte att ändra i. 11

12 Figur 8 - Formulär för att byta passord för synkroniseringen Spara passordsinformation Om denna ruta är iklickad måste man också ange användarnamn och passord för att kunna spara synkroniseringen. Som standard är denna redan ifylld då formuläret öppnas. Notera: Systemet kräver för närvarande att samma signatur används i båda bankdatorerna. Passordet för respektive dator kan dock vara olika. Att byta passord i verktyget betyder inte att passordet byts i respektive maskin. OK Sparar synkroniseringen. Om synkroniseringsförhållandet är helt nytt erbjuds man att skapa ett inversförhållande genom att ett likadant formulär öppnas med all information ifylld utom beställningsnamnen. Ångra Stänger formuläret utan att spara eventuellt ändrad information. Visa/Ändra en synkronisering Genom att välja Visa/Ändra under menyn Synkronisering i huvudfönstret öppnas ett formulär som visar information om en vald synkronisering. En normal användare kan här ändra på beställningsnamn och passord. Användaren gdbadm kan dessutom ändra på användarsignaturen. I övrigt fungerar formuläret som det är beskrivet i "Skapa ny synkronisering". 12

13 Figur 9 - Formulär för ny synkronisering. Radera en synkronisering Markera den synkronisering som skall raderas och välj Radera under menyn Synkronisering. Därefter får man bekräfta i en dialogruta att raderingen ska utföras. Notera: För att ta bort en synkronisering måste signaturen gdbadm köra synkroniseringsverktyget. Detta för att säkerhetsställa att synkroniseringar inte försvinner av misstag då det är mycket svårt att återställa dem. Att radera en synkronisering innebär att all information om den valda synkroniseringen inklusive information om en eventuell invers synkronisering försvinner. På filnivå innebär detta att hela synkroniseringskatalogen inklusive flyttfiler, tabeller, objektkodningsfiler, passordsfil o.s.v. raderas. Figur 10 - Dialogruta vid radering. Här bekräftas att synkroniseringen skall raderas. 13

14 Editera synkroniseringstabell Genom att välja Editera tabell från menyn Tabell för en vald synkronisering i huvudfönstret får man möjlighet att söka, ändra, lägga till och ta bort poster i synkroniseringstabellen. Figur 11 - Editera synkroniseringstabell Söktabell/Bank Här väljer man den bank som man är intresserad av att söka efter födelsenummer i eller lägga till/ändra poster i. Födelsenummer I fältet för födelsenummer skriver man in det födelsenummer man är intresserad av att få mer information om, ändra eller lägga till. Sök Söker efter angivet födelsenummer i angiven bank. Satellit fnr/satellit adat Här visas födelsenumret och ändringsdatumet för aktuell post i satellitbanken. Vilken bank som anses vara satellit beror på synkroniseringsförhållandet man valde i huvudfönstret. Huvud fnr/huvud adat Här visas födelsenumret och ändringsdatumet för aktuell post i huvudbanken. Vilken bank som anses vara huvudbank beror på synkroniseringsförhållandet man valde i huvudfönstret. Satellitbank Namnet på den bank som är satellitbank enligt det synkroniseringsförhållande man valde i huvudfönstret. 14

15 Huvudbank Namnet på den bank som är huvudbank enligt det synkroniseringsförhållande man valde i huvudfönstret. Spara Är alla fält ifyllda sparas posten i synkroniseringstabellen. Om ett födelsenummer som inte finns i tabellen angetts erbjuds man via en dialog att lägga till en ny post till tabellen. Innan en post verkligen sparas i synkroniseringstabellen krävs alltid en bekräftelse via en dialog som kommer upp. Vill man spara klickar man OK annars Ångra. Figur 12 - Bekräftelse krävs innan en post sparas. Söka efter en post 1. Välj bank som det sökta födelsenumret ska finnas i 2. Skriv in födelsenumret i födelsenummerfältet 3. Klicka på Sök eller avsluta inmatningen i födelsenummerfältet med ett Enter 4. Finns posten visas födelsenumrets ändringsdatum (senaste uppdateringen via banksynk) samt motsvarande födelsenummer och ändringsdatum i den andra banken. Om posten inte finns visas ett felmeddelande som försvinner då man klickar på det. Ändra en post 1. Sök efter den post som ska ändras 2. Kontrollera att det är rätt post som visas med avseende på de olika bankerna. 3. Gör önskade förändringar i fälten för ändringsdatum. Datumet ska vara på formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM samt vara ett datum som man kan hitta i en kalender. Om formatet är fel eller om man t ex matat in :12 så får man ett felmeddelande. 4. Klicka på Spara och bekräfta att posten ska sparas med OK i dialogrutan som kommer upp 15

16 Visa tabell Ta bort en post 5. Sök efter den post som ska raderas 6. Kontrollera att det är rätt post som visas med avseende på de olika bankerna 7. Klicka på Radera och bekräfta att posten ska raderas med OK i dialogrutan som kommer upp Lägga till en post 1. Sök efter posten som ska läggas in och kontrollera att den inte redan finns 2. Klicka på Spara och bekräfta att en ny post ska läggas in. Födelsenumret man har angivit i sökfältet kommer nu att visas i fältet för den bank man valt och alla andra fält kommer att öppnas för editering. 3. Fyll i de tomma fälten med önskad information 4. Klicka på Spara och bekräfta att posten ska sparas med OK i dialogrutan som kommer upp Genom att markera en synkronisering och välja Visa tabell under menyn Tabell visas aktuell översättningstabell i ett nytt fönster. Figur 13 - Tabellformulär Information om vad som visas i Tabell-rutan finns längst upp i fönstret tillsammans med hur många rader i taget som visas samt totalt antal poster i tabellen. 16

17 Nästa Visar nästa uppsättning av poster till dess att det inte finns fler poster att visa. Till fil Öppnar en dialogruta med en förfrågan om namnet på den textfil man vill skriva hela tabellen till. Filen kommer med automatik att hamna på hemmakatalogen för den som kör programmet. Filnamnet får inte innehålla tecknen "/", "\", "-" eller " " (mellanslag). Avbryt Stänger fönstret. Skapa ny körning Öppna den synkronisering för vilken en ny körning ska göras. Därefter väljs Ny under menyn Körning. Ny går endast att välja om den föregående körningen är helt avslutad d v s är lyckad, misslyckad eller onödig. Figur 14 - Fönster för ny synkroniseringskörning Följande information finns att utläsa Satellitbank banknamn på satellitsidan Beställning den beställning som används för utcheckning Domän den domän där satellitbanken återfinns Hämta flyttfil knapp för manuell hämtning av en flyttfil Huvudbank namn på den bank där incheckning ska göras 17

18 Beställning Domän Hämta kvittofil Skapad av Status Log Till fil namn på den beställning som används för incheckning namn på den domän där huvudbanken återfinns knapp för manuell hämtning av en kvittofil signatur på den person som skapade körningen status som visar hur långt synkronisering hunnit och hur det gått textfönster som visar statistik och resultat på hur de olika faserna går knapp som möjliggör att skriva loggen till en textfil Arkiv Denna meny har missvisande namn och kommer att ändras i senare version. Det enda som finns under denna meny är Avsluta som stänger fönstret. Visa Figur 15 - Möjlighet att visa olika typer av loggar och temporära data finns Synkroniseringslog Fellog Temporär tabell standardval som visar hur körningen går i loggfönstret. Detta val går endast att göra om felloggen visas växlar loggfönstret till att visa felaktiga poster om sådana finns öppnar ett tabellfönster som visar hur den temporära översättningstabellen ser ut. Den temporära tabellen existerar under Fas1, Incheckningsfasen och större delen av Fas 2. Fönstret har samma funktionalitet som beskrivits i "Visa tabell" 18

19 Utför Figur 16 - Meny för de fyra steg som en synkroniseringskörning består av Med hjälp av denna meny utför man i specifik ordning de olika steg som ingår i en synkroniseringskörning: Påfyllning Fas1 Incheckning Fas 2 tar kontakt med satellitbanken och beställer alla förändringar som skett sedan senaste körningen. Resultatet blir en flyttfil som hämtas till synkroniseringskatalogen. Denna funktion går endast att välja om status är Registrerad kontrollerar den hämtade flyttfilen och översätter alla poster som är nya eller förändrade enligt synkroniseringstabellen. Översättningen lagras i en temporär synkroniseringstabell och de översatta posterna skrivs till en ny flyttfil. Denna funktion går endast att välja om status är Registrerad eller Påfyllningsfasen tar kontakt med huvudbanken och skickar dit den översatta flyttfilen som sedan checkas in i banken. Den kvittofil som skapas vid en lyckad incheckning hämtas till synkroniseringskatalogen. Går endast att välja om status är Fas 1 kontrollerar kvittofilen och fyller i den temporära tabellen utifrån de resultat som finns i kvittofilen. Om alla poster i temporärtabellen är korrekt uppdaterade överförs posterna till den stora synkroniseringstabellen. Den temporära tabellen tas sedan bort. Denna funktion går endast att välja om status är Fas 1 eller Incheckningsfasen 19

20 Utföra en synkroniseringskörning Skapa en ny synkroniseringskörning och gå igenom de fyra faserna steg för steg. Om en synkronisering har misslyckats går det inte att fortsätta köra någon av faserna även om man rättat felet. I de fallen måste man avsluta körningsfönstret och skapa en ny synkroniseringskörning. Eftersom filerna från föregående körning ligger kvar i synkroniseringskatalogen räcker det med att göra om de steg som är nödvändiga vilka ofta är Fas 1 och Fas 2. Påfyllningfasen Välj Påfyllning under menyn Utför. Fyll i användarnamn och passord för den synkroniseringsanvändare som påfyllningsbeställningen tillhör i den dialogruta som kommer upp. Klicka på OK. Figur 17 - Lyckad påfyllning Vid t ex misslyckade körningar eller om klienten har tappat kontakt med servern så har påfyllningen redan gjorts och det enda som behöver göras är att hämta den flyttfil som ligger i beställningen. Istället för att köra påfyllningsfasen klickar man då på knappen vid Hämta flyttfil och fyller i användarnamn och passord på samma sätt som ovan. 20

21 Ibland kan det inträffa att man vill köra påfyllningen över en längre tidsperiod än vad som gått sedan senaste körningen. För att göra detta måste själva beställningen backas med avseende på tid i BankIR-systemet. Eftersom det ännu inte finns stöd för detta via synkroniseringsverktyget ska detta utföras av en synkroniseringsansvarig med BankIR-kunskap. Fas 1 Då flyttfilen som ska översättas finns i synkroniseringskatalogen välj Fas 1 under menyn Utför. Kontroller och översättning till ny flyttfil kommer då att göras och övriga alternativ kommer att bli valbara i menyn. Figur 18 - Lyckad Fas 1 Om fasen misslyckas beror detta ofta på att det finns poster i flyttfilen som pekar på andra poster som vare sig finns i synkroniseringstabellen eller i flyttfilen. Orsaken till felet ska undersökas och om det krävs får flyttfilen från påfyllningsfasen manuellt manipuleras genom att lägga till poster eller ta bort poster ur den. Därefter måste en ny synkroniseringskörning skapas och Fas 1 ska åter köras (påfyllningsfas behöver alltså inte göras). Eftersom det endast är användaren gdbadm som har rätt att skriva i synkroniseringskatalogen kan det krävas att manipulationen görs i satellitbankens beställningskatalog. Innan man kör första fasen ska man då manuellt hämta flyttfilen så som är beskrivet i Påfyllningsfasen. 21

22 Incheckningsfasen Välj Incheckning under menyn Utför för att checka in den översatta filen i huvudbanken. Återigen kommer en passordsdialog upp som ska fyllas i och därefter bekräftas med OK. Figur 19 - Lyckad Incheckning Det händer ibland att incheckningsfasen misslyckas p.g.a. att originalposten i huvudbanken har ändrats, en post har felaktiga pekare eller att incheckningen tar så lång tid att klienten tappar kontakten med servern. Oavsett vad som är fel måste en ny synkroniseringskörning skapas och första fasen måste köras igen på den flyttfil som ska checkas in/har checkats in. Om felet berodde på tappad kontakt mellan server och klient så har ofta incheckningen lyckats och då ska man inte göra om incheckningsfasen. Istället hämtas kvittofilen genom att man klickar på knappen bredvid fältet Hämta kvittofil och fyller i den passordsdialog som kommer upp. Fas 2 Då incheckningen är klar och en kvittofil finns i synkroniseringskatalogen är det dags att fullborda synkroniseringskörningen genom att välja Fas 2 under menyn Utför. 22

23 Figur 20 - Synkroniseringen lyckad Då körningen väl har nått stadiet att andra fasen ska köras brukar det sällan bli något fel. Synkroniseringskörning från prompt Det går att automatiskt göra en synkroniseringskörning utan att behöva starta verktyget. Genom att starta banksynk med ett antal parametrar körs alla fyra faserna i en synkroniseringskörning. Genom att skriva följande kommando vid prompten eller låta ett cronjob starta det kan man automatisera synkronsieringskörningarna. banksynk <satellitbank> <satellitdomän> <synksign> <huvudbank> <huvuddomän> <synksign> < > Synkroniseringsförhållandet måste redan vara skapad via verktyget och det måste finnas en fil innehållande passord och användarnamn i synkroniseringskatalogen. Den eller de som ska få loggarna som programmet generar ska skrivas in som sista argument. Observera att om flera ska få loggarna ska mailadresserna skiljas med ett komma-tecken utan omgivande mellanslag d v s 23

24 SYSTEMADMINISTRATION Systemet består av en synkroniseringstabell, en klientdel och en serverdel. Därutöver utnyttjas tidigare utvecklade BankIRfunktioner för utcheckning och incheckning via BankIR-beställningar. Systembeskrivning Synkroniseringstabell och synkroniseringskatalog För varje par av banker som skall synkroniseras, skapas en synkroniseringstabell. Tabellen är egentligen en databas i vilken all synkroniseringsdata lagras. För varje detalj som delas mellan två banker finns en post i tabellen. Varje post består av fyra fält. Två fält används för satellitsidan och två fält för huvudsidan i synkroniseringen enligt följande struktur. Satellitbanksdata Huvudbanksdata Födelsenummer (sfnr) Ändringsdatum (sdat) Födelsenummer (hfnr) Ändringsdatum (hdat) Födelsenummer - Detaljens födelsenummer i banken. Ändringsdatum - Detaljens senaste ändringsdatum i banken. För att skapa en synkronisering, d v s en synkroniseringskatalog och en synkroniseringstabell, används synkroniseringsverktyget (se Användarhandledning). Placeringen av katalogen och tabellen styrs av programmet och lagringen sker under /opt/gdb/synk. Namnet på katalogen styrs av bank- och domännamn enligt normen, <satellitbanknamn>_<domän>_to_<huvudbanknamn>_<domän>. Om ajourhållning skall vara dubbelriktad skapas först förhållandet satellitbank-> huvudbank och därefter huvudbank -> satellitbank. Samma fysiska katalog används för båda synkroniseringsriktningarna. Vid synkroniseringskörningarna kopieras de flyttfiler och kvittofiler från respektive BankIR-beställning till synkroniseringskatalogen där även synkroniseringstabellen ligger. Notera: I synkroniseringskatalogen lagras en passordsfil som används vid automatisk körning. Passordsfilen måste av säkerhetsskäl ha begränsade rättigheter, annars stoppar synkroniseringsprogrammet automatiskt körningen. 24

25 Synkroniseringskörning En synkroniseringskörning består av fyra moment: påfyllning, fas1, incheckning och fas2. Medan en synkroniseringskörning pågår sker allt arbete i en temporär synkroniseringstabell. Detta för att man skall kunna "backa" en felaktig körning. Sist i fas 2 - då programmet bekräftat att körningen gått bra - förs data över till den "riktiga" synkroniseringstabellen. Påfyllning Påfyllningen körs i satellitbanken och datafilen (flyttfilen) förs sedan över till synkroniseringskatalogen. Påfyllningsfasen görs i följande steg: Uppkoppling mot servern. Användaridentitet och passord skickas till servern. Domän väljs. Bank väljs. Beställning väljs. Beställningen (påfyllning) körs. Flyttfilen hämtas och läggs i synkroniseringskatalogen. Felfilen hämtas och läggs i synkroniseringskatalogen. Flyttfilen och felfilen raderas från beställningskatalogen. Nedkoppling Fas 1 I första fasen läses flyttfilen och en temporär tabell byggs upp enligt följande ordning: 1. Läs en detalj från flyttfilen. 2. Finns detaljens födelsenummer i den ordinära tabellen? Ja: Om adat i flyttfilen > än sdat skrivs den till den temporära tabellen med sdat = flyttfilens adat. Om adat i flyttfilen < sdat så har ett fel uppstått. Om adat i flyttfilen = sdat så är posten oförändrad och ignoreras. Nej: Skriv till den temporära tabellen med: sfnr = flyttfilens födelsenummer. sdat = flyttfilens adat. hfnr = preliminärt födelsenummer. hdat = 0 3. Översätt kopplingar m h a synkroniseringstabellen, flyttfilen och den temporära tabellen. Skulle inte kopplingen finnas någonstans så har ett fel uppstått. 25

26 4. Om inget fel har inträffat skrivs detaljen till den nya flyttfilen med översatta födelsenummer och adat. Incheckning Incheckningen körs i huvudbanken och samtliga filer förs över med hjälp av servern. Uppkopplingen görs i följande steg: 1. Uppkoppling mot servern. 2. Användaridentitet och passord skickas till servern. 3. Domän väljs. 4. Bank väljs. 5. Beställning väljs. 6. Flyttfilen som skapades i Fas 1 skickas till beställningen. 7. Beställningen körs (incheckning). 8. Kvittofilen hämtas och läggs i synkroniseringskatalogen. 9. Felfilen hämtas och läggs i synkroniseringskatalogen. 10. Felfilen raderas från beställningskatalogen. 11. Nedkoppling. Fas 2 I fas 2 läses kvittofilen som skapades vid incheckningen. Informationen används för att uppdatera den temporära synkroniseringstabellen. Detta sker enligt följande mönster för varje kvittenspost i flyttfilen: Finns detaljen i den temporära tabellen? Ja: Om födelsenumret är ett permanent födelsenummer ändras huvudsidans adat i temporärtabellen till det som står i kvittensposten. Har posten fått ett permanent födelsenummer byts även det preliminära födelsenumret ut för huvudsidan. Om den har ett preliminärt födelsenummer har vi ett fel uppstått. Nej: Rapportera ett fel. Då alla poster i kvittofilen har behandlats kontrolleras den temporära tabellen. Finns det fortfarande poster kvar med preliminära födelsenummer rapporteras dessa via felloggen, annars flyttas alla poster över till den ordinarie synkroniseringstabellen. Den temporära tabellen tas bort om körningen är lyckad. För automatkörningar sänds avslutningsvis loggningsfilerna för de olika momenten, via , till synkroniseringsansvariga. Synkroniseringsverktyget Ett grafiskt användargränssnitt som kan användas för att skapa nya synkroniseringar, skapa/köra synkroniseringskörningar, radera körningar, titta i och editera synkroniseringstabellen. 26

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06 Telefon Onsdagen den 21 November 2012 1. ATT GÖRA INNAN ÅRSKIFTET 1.1. Lägg upp det nya året och skapa nya register - Starta upp Administrationskonsolen. (Administration Console). Öppna mappen Företag

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Vetdoc -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Innehåll Inledning... 4 Funktioner... 4 Att komma igång med programmet... 7 Allmänt om programmet...

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer