BANKSYNKRONISERING... 3 BESKRIVNING...3 VILLKOR...4 DEFINITIONER...4 ANVÄNDARHANDLEDNING... 6 STARTA VERKTYGET...6 ÖPPNA EN SYNKRONISERING...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BANKSYNKRONISERING... 3 BESKRIVNING...3 VILLKOR...4 DEFINITIONER...4 ANVÄNDARHANDLEDNING... 6 STARTA VERKTYGET...6 ÖPPNA EN SYNKRONISERING..."

Transkript

1 Banksynkronisering

2 BANKSYNKRONISERING... 3 BESKRIVNING...3 VILLKOR...4 DEFINITIONER...4 ANVÄNDARHANDLEDNING... 6 STARTA VERKTYGET...6 ÖPPNA EN SYNKRONISERING...9 SKAPA NYTT SYNKRONISERINGFÖRHÅLLANDE...11 VISA/ÄNDRA EN SYNKRONISERING...12 RADERA EN SYNKRONISERING...13 EDITERA SYNKRONISERINGSTABELL...14 Söka efter en post...15 Ändra en post...15 Ta bort en post...16 Lägga till en post...16 VISA TABELL...16 SKAPA NY KÖRNING...17 UTFÖRA EN SYNKRONISERINGSKÖRNING...20 Påfyllningfasen...20 Fas Incheckningsfasen...22 Fas SYNKRONISERINGSKÖRNING FRÅN PROMPT...23 SYSTEMADMINISTRATION...24 SYSTEMBESKRIVNING...24 Synkroniseringstabell och synkroniseringskatalog...24 Synkroniseringskörning...25 Synkroniseringsverktyget...26 BankIRserver...27 Automatisk körning...27 Loggningsfiler med ADMINISTRATION...28 Synkroniseringssignatur...28 Synkroniseringsbeställning...28 Filterscript...29 Behörighet...29 Synkroniseringscript...29 FÖRSTAGÅNGSINLÄGGNING...30 ALLMÄNT...30 HANTERING...30 UTÖKNING AV BEFINTLIG SYNKRONISERINGEN...32 Geografisk utökning...32 Tematisk utökning

3 BANKSYNKRONISERING Beskrivning Banksynkronisering är utvecklad för att på ett säkert sätt utbyta (synkronisera) geografiska data mellan skilda geodatabanker placerade i samma eller olika datorer. Meningen är att då en geodatabank ajourhålls, ska motsvarande data i den andra geodatabanken ajourhållas på ett sådant sätt att gemensamma data alltid är identisk lika i de båda bankerna. Metoden bygger på, att när data kopieras från en bank till en annan, görs detta via en översättningstabell, där specifika attribut lagras från respektive bank. Banksynkronisering stödjer såväl enkelriktad som dubbelriktad ajourhållning d v s antingen förs data över endast från en bank till en annan eller så ajourhåller de varandra. T ex kan fastighetsdata som ajourhålls inom en tätort i en lokal geodatabank synkroniseras mot en nationell bank. Omvänt kan data om t ex allmänna vägnätet inom en kommun, som ajourhålls i den nationella banken, också synkroniseras mot den lokala geodatabanken. Även samma typ av data som ajourhålls i båda bankerna kan synkroniseras i båda riktningarna under förutsättning att samma post inte uppdateras i de olika bankerna under samma synkroniseringsperiod. Vid eventuella krockar får man manuellt lösa upp skillnaderna. Banksynkroniseringen bygger på en s k client-server lösning som är uppbyggd av ett begränsat utbud av möjliga kommandon vilket medför hög säkerhet. Lösningen fungerar utmärkt tillsammans med eventuella brandväggar. AutoKa:s datamodell med unika permanenta identiteter (födelsenummer) och versionshantering (ändringsdatum) på samtliga lagrade poster (geografiska detaljer), samt funktioner för inkrementell datahantering i BankIR-systemet, ger tillsammans förutsättningar för banksynkroniseringen. I normalfallet körs automatiska synkroniseringskörningar vid en bestämd tidpunkt och med ett bestämt intervall. Kontrollen av synkroniseringskörningarna görs genom att de loggningsfiler som genereras vid körningarna automatiskt skickas som till utsedda ansvariga. Vid särskilda tillfällen t ex då fel uppstått eller vid stora överföringar (t ex vid en förstagångsinläggning) används det grafiska synkroniseringsverktyget. Ytterligare aspekter: Eventuella skillnader av objektskodning (detaljtyper) av poster i de båda bankerna kan hanteras genom automatiska omvandlingar vid körningarna. Synkroniseringen kan hantera sammansatta detaljer. Topologiska skillnader mellan de båda bankerna t ex ytbildning av objekt i den ena banken kan för närvarande inte hanteras. 3

4 Villkor Definitioner För att synkronisering av data mellan två geodatabanker skall kunna genomföras skall följande villkor vara uppfyllda: Alla objekt/detaljer i bankerna skall ha unika födelsenummer (fnr). Alla objekt/detaljer i bankerna skall ha en tidstämpel (ändringsdatum), detta markerar senaste ändringstillfället (versionshantering). In- och utcheckning av data i bankerna skall göras med s k beställningar (BankIR-beställningar) och generera flyttfiler. Det ska finnas en specifik synkroniseringssignatur för varje par av banker som skall synkroniseras. Banksynk-klient Används av både verktyget och synkroniseringsscriptet för att kommunicera med BankIR-servern under en synkroniseringskörnings fyra faser. BankIR-server Server som hanterar kommandon från klienten, oavsett om denna körs via synkroniseringsverktyget eller synkroniseringsscriptet. Filterscript Ett script som används för att sortera bort eller byta objektskodning (detaljtyper) på detaljer. Scriptet ska ligga under synkroniseringskatalogen och använder sig av en filterfil där detaljtyperna som ska tas bort/bytas ut anges. Huvudbank Den bank som i huvudsak ajourhålls av den andra banken. Satellitbank Den bank som i huvudsak ajourhåller den andra banken. Synkronisering Metod att garantera att data i två banker är identiskt lika. Synkroniseringen omfattar hela eller delar av bankerna, geografiskt och/eller tematiskt. Synkroniseringsbeställning BankIR-beställning som i samband med synkronisering används av programmet vid utcheckning (kopiering) eller incheckning (lagring) i respektive bank. 4

5 Synkroniseringskatalog Katalog som skapas för varje bankpar som skall synkroniseras. I katalogen lagras synkroniseringstabellen och ytterligare filer som används vid synkroniseringskörningarna. Synkroniseringskörning Överföring av data mellan två banker via en synkroniseringstabell. Synkroniseringsscript Kommandoscript som innehåller de kommandon som erfordras för att utföra en synkroniseringskörning utan att använda det grafiska verktyget. Scriptet startas av datorns system vid en angiven tidpunkt, vilket innebär att en automatisk körning görs. Synkroniseringssignatur Signatur som används för in- och utcheckning i respektive geodatabank. Varje post som lagras i en bank märks med denna signatur. Synkroniseringstabell Databas (översättningstabell) som innehåller födelsenummer och ändringsdatum för varje gemensam detalj i de båda bankerna. Synkroniseringsverktyg Grafiskt program för att skapa synkroniseringar samt hantera synkroniseringskörningar och deras respektive synkroniseringstabeller. 5

6 ANVÄNDARHANDLEDNING Starta verktyget Programmet kan antingen köras ifrån grafisk miljö eller från prompt men då med begränsat utbud av funktioner. Tänk på att det är skillnad mellan en synkronisering (bankförhållandet) och en synkroniseringskörning (databearbetningen). Den grafiska varianten av programmet startas med kommandot banksynk utan några parametrar angivna. Figur 1 - Formuläret visar de banker som är synkroniserade Det första fönstret som visas då programmet startas är Banksynkroniseringar som innehåller en lista över de synkroniseringsförhållanden (bankpar) som har upprättats. Ett synkroniseringsförhållande kan vara enkelriktat (->) eller dubbelriktat (-> och <- ). Som framgår av figur 1 består namnet av bankernas namn samt en pil -> som visar riktningen på dataflödet. sunne -> alfa är en synkronisering från banken sunne till banken alfa sunne <- alfa är en synkronisering från banken alfa till banken sunne För de flesta menyalternativ som finns i detta fönster krävs att man först väljer (markerar) den synkronisering man är intresserad av. 6

7 Synkroniseringsmeny Figur 2 - Synkroniseringsmenyn för hantering av synkroniseringar Följande funktioner finns i menyn: Öppna Ny Visa/Ändra Radera Avsluta öppnar en befintlig synkronisering skapar en ny synkronisering mellan två banker visar information om en synkronisering och ger möjlighet att ändra på vissa uppgifter raderar en befintlig synkronisering inklusive dess eventuella invers avslutar synkroniseringsverktyget Notera: Funktionerna Ny och Radera kan endast köras av användaren gdbadm som är en användare som alltid ska finnas för BankIR-installationer. Begränsningen är till för att säkerhetsställa att synkroniseringar skapas eller raderas under kontrollerade förhållanden av personer som har kunskap inom ämnet. Användaren gdbadm har också rätt att ändra på fler fält i Visa/Ändra än övriga användare. 7

8 Tabellmeny Figur 3 - Tabell-menyn för hantering av synkroniseringstabellen Följande funktioner finns i menyn: Editera tabell Visa tabell Hjälpmeny Öppnar ett formulär för att söka, ändra, addera eller radera poster i synkroniseringstabellen för vald synkronisering. Visar innehållet av synkroniseringstabellen för vald synkronisering. Det går även i samband med detta att spara tabellen till en vanlig textfil. Figur 4 - Hjälpmeny För närvarande går det endast att få information om version för programmet. 8

9 Öppna en synkronisering För att öppna en synkronisering antingen dubbelklickar man på den önskade synkroniseringen i huvudfönstrets synkroniseringslista eller så markerar man den önskade synkroniseringen och väljer Öppna under menyn Synkronisering. Ett valfönstret visas då med gjorda eller påbörjade synkroniseringskörningar. Figur 5 - Valfönstret med lista över synkroniseringskörningar Körningslistan I fönstret visas alla körningar för den valda synkroniseringsriktningen. För varje körning redovisas datum och tid då körningen skapades. Dessutom redovisas den status som körningen har. Följande status kan förekomma: Registrerad - synkroniseringskörningen har lagrats men ingen data har ännu körts igenom programmet Påfyllningsfasen - påfyllning har gjorts i satellitbanken och flyttfilen har hämtats till synkroniseringskatalogen Fas 1 - programmet har bearbetat satellitbankens flyttfil, byggt upp en temporär synkroniseringstabell över vilka poster som har översatts och skapat den flyttfil som ska användas för incheckning i huvudbanken. Incheckningsfasen - incheckning i huvudbanken har gjorts och kvittofilen har hämtats till synkroniseringskatalogen Synkronisering lyckad - synkroniseringen har genomförts utan problem Synkronisering misslyckad - synkroniseringen har misslyckats Synkronisering onödig - innebär antingen att det inte finns några poster att synkronisera i den utcheckade flyttfilen eller att alla poster har oförändrade ändringsdatum jämfört med de datum som finns i synkroniseringstabellen. 9

10 Öppna Öppnar en eller flera valda synkroniseringskörningar. Ett nytt fönster för varje vald körning öppnas. Avbryt Stänger valfönstret och fokus återgår till huvudfönstret.. Körningsmeny Figur 6 - Körningsmenyn för hantering av synkroniseringskörningar Följande funktioner finns i menyn. Ny Öppna Radera Avsluta öppnar ett nytt fönster med möjlighet att göra en ny synkroniseringskörning. Valfönstret stängs. öppnar den/de synkroniseringskörningar som är markerade i körningslistan. Ett nytt fönster per synkroniseringskörning öppnas och valfönstret stängs. raderar den eller de synkroniseringskörningar som är markerade i körningslistan stänger valfönstret Hjälpmeny Fungerar på samma sätt som Hjälp-menyn i huvudfönstret. 10

11 Skapa nytt synkroniseringförhållande Genom att välja Ny under menyn Synkronisering i huvudfönstret öppnas ett formulär för att skapa ett nytt synkroniseringsförhållande. Notera: För att skapa en synkronisering måste signaturen gdbadm köra synkroniseringsverktyget. Figur 7 - Formulär för ny synkronisering. Satellitsida/Huvudsida I formuläret finns ett antal fält för vardera satellit och huvudsida av synkroniseringen. Information om användare och passord behövs endast vid automatiska körningar varför denna information lagras i en speciell fil med speciella rättigheter. Bank Namn på aktuell bank. Domän Namn på domän som banken ligger i. Beställning Namn på synkroniseringsbeställningen. Adress IP-adress till den dator som banken ligger lagrad i. Användare Namn på den användare som används för synkroniseringens in- och utcheckningar. Editera Knapp som öppnar ett dialogfönster för inmatning av passord för användaren. Editera Öppnar en passordsdialog där man får mata in passordet för angiven användare. Fältet för användaren är låst och går inte att ändra i. 11

12 Figur 8 - Formulär för att byta passord för synkroniseringen Spara passordsinformation Om denna ruta är iklickad måste man också ange användarnamn och passord för att kunna spara synkroniseringen. Som standard är denna redan ifylld då formuläret öppnas. Notera: Systemet kräver för närvarande att samma signatur används i båda bankdatorerna. Passordet för respektive dator kan dock vara olika. Att byta passord i verktyget betyder inte att passordet byts i respektive maskin. OK Sparar synkroniseringen. Om synkroniseringsförhållandet är helt nytt erbjuds man att skapa ett inversförhållande genom att ett likadant formulär öppnas med all information ifylld utom beställningsnamnen. Ångra Stänger formuläret utan att spara eventuellt ändrad information. Visa/Ändra en synkronisering Genom att välja Visa/Ändra under menyn Synkronisering i huvudfönstret öppnas ett formulär som visar information om en vald synkronisering. En normal användare kan här ändra på beställningsnamn och passord. Användaren gdbadm kan dessutom ändra på användarsignaturen. I övrigt fungerar formuläret som det är beskrivet i "Skapa ny synkronisering". 12

13 Figur 9 - Formulär för ny synkronisering. Radera en synkronisering Markera den synkronisering som skall raderas och välj Radera under menyn Synkronisering. Därefter får man bekräfta i en dialogruta att raderingen ska utföras. Notera: För att ta bort en synkronisering måste signaturen gdbadm köra synkroniseringsverktyget. Detta för att säkerhetsställa att synkroniseringar inte försvinner av misstag då det är mycket svårt att återställa dem. Att radera en synkronisering innebär att all information om den valda synkroniseringen inklusive information om en eventuell invers synkronisering försvinner. På filnivå innebär detta att hela synkroniseringskatalogen inklusive flyttfiler, tabeller, objektkodningsfiler, passordsfil o.s.v. raderas. Figur 10 - Dialogruta vid radering. Här bekräftas att synkroniseringen skall raderas. 13

14 Editera synkroniseringstabell Genom att välja Editera tabell från menyn Tabell för en vald synkronisering i huvudfönstret får man möjlighet att söka, ändra, lägga till och ta bort poster i synkroniseringstabellen. Figur 11 - Editera synkroniseringstabell Söktabell/Bank Här väljer man den bank som man är intresserad av att söka efter födelsenummer i eller lägga till/ändra poster i. Födelsenummer I fältet för födelsenummer skriver man in det födelsenummer man är intresserad av att få mer information om, ändra eller lägga till. Sök Söker efter angivet födelsenummer i angiven bank. Satellit fnr/satellit adat Här visas födelsenumret och ändringsdatumet för aktuell post i satellitbanken. Vilken bank som anses vara satellit beror på synkroniseringsförhållandet man valde i huvudfönstret. Huvud fnr/huvud adat Här visas födelsenumret och ändringsdatumet för aktuell post i huvudbanken. Vilken bank som anses vara huvudbank beror på synkroniseringsförhållandet man valde i huvudfönstret. Satellitbank Namnet på den bank som är satellitbank enligt det synkroniseringsförhållande man valde i huvudfönstret. 14

15 Huvudbank Namnet på den bank som är huvudbank enligt det synkroniseringsförhållande man valde i huvudfönstret. Spara Är alla fält ifyllda sparas posten i synkroniseringstabellen. Om ett födelsenummer som inte finns i tabellen angetts erbjuds man via en dialog att lägga till en ny post till tabellen. Innan en post verkligen sparas i synkroniseringstabellen krävs alltid en bekräftelse via en dialog som kommer upp. Vill man spara klickar man OK annars Ångra. Figur 12 - Bekräftelse krävs innan en post sparas. Söka efter en post 1. Välj bank som det sökta födelsenumret ska finnas i 2. Skriv in födelsenumret i födelsenummerfältet 3. Klicka på Sök eller avsluta inmatningen i födelsenummerfältet med ett Enter 4. Finns posten visas födelsenumrets ändringsdatum (senaste uppdateringen via banksynk) samt motsvarande födelsenummer och ändringsdatum i den andra banken. Om posten inte finns visas ett felmeddelande som försvinner då man klickar på det. Ändra en post 1. Sök efter den post som ska ändras 2. Kontrollera att det är rätt post som visas med avseende på de olika bankerna. 3. Gör önskade förändringar i fälten för ändringsdatum. Datumet ska vara på formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM samt vara ett datum som man kan hitta i en kalender. Om formatet är fel eller om man t ex matat in :12 så får man ett felmeddelande. 4. Klicka på Spara och bekräfta att posten ska sparas med OK i dialogrutan som kommer upp 15

16 Visa tabell Ta bort en post 5. Sök efter den post som ska raderas 6. Kontrollera att det är rätt post som visas med avseende på de olika bankerna 7. Klicka på Radera och bekräfta att posten ska raderas med OK i dialogrutan som kommer upp Lägga till en post 1. Sök efter posten som ska läggas in och kontrollera att den inte redan finns 2. Klicka på Spara och bekräfta att en ny post ska läggas in. Födelsenumret man har angivit i sökfältet kommer nu att visas i fältet för den bank man valt och alla andra fält kommer att öppnas för editering. 3. Fyll i de tomma fälten med önskad information 4. Klicka på Spara och bekräfta att posten ska sparas med OK i dialogrutan som kommer upp Genom att markera en synkronisering och välja Visa tabell under menyn Tabell visas aktuell översättningstabell i ett nytt fönster. Figur 13 - Tabellformulär Information om vad som visas i Tabell-rutan finns längst upp i fönstret tillsammans med hur många rader i taget som visas samt totalt antal poster i tabellen. 16

17 Nästa Visar nästa uppsättning av poster till dess att det inte finns fler poster att visa. Till fil Öppnar en dialogruta med en förfrågan om namnet på den textfil man vill skriva hela tabellen till. Filen kommer med automatik att hamna på hemmakatalogen för den som kör programmet. Filnamnet får inte innehålla tecknen "/", "\", "-" eller " " (mellanslag). Avbryt Stänger fönstret. Skapa ny körning Öppna den synkronisering för vilken en ny körning ska göras. Därefter väljs Ny under menyn Körning. Ny går endast att välja om den föregående körningen är helt avslutad d v s är lyckad, misslyckad eller onödig. Figur 14 - Fönster för ny synkroniseringskörning Följande information finns att utläsa Satellitbank banknamn på satellitsidan Beställning den beställning som används för utcheckning Domän den domän där satellitbanken återfinns Hämta flyttfil knapp för manuell hämtning av en flyttfil Huvudbank namn på den bank där incheckning ska göras 17

18 Beställning Domän Hämta kvittofil Skapad av Status Log Till fil namn på den beställning som används för incheckning namn på den domän där huvudbanken återfinns knapp för manuell hämtning av en kvittofil signatur på den person som skapade körningen status som visar hur långt synkronisering hunnit och hur det gått textfönster som visar statistik och resultat på hur de olika faserna går knapp som möjliggör att skriva loggen till en textfil Arkiv Denna meny har missvisande namn och kommer att ändras i senare version. Det enda som finns under denna meny är Avsluta som stänger fönstret. Visa Figur 15 - Möjlighet att visa olika typer av loggar och temporära data finns Synkroniseringslog Fellog Temporär tabell standardval som visar hur körningen går i loggfönstret. Detta val går endast att göra om felloggen visas växlar loggfönstret till att visa felaktiga poster om sådana finns öppnar ett tabellfönster som visar hur den temporära översättningstabellen ser ut. Den temporära tabellen existerar under Fas1, Incheckningsfasen och större delen av Fas 2. Fönstret har samma funktionalitet som beskrivits i "Visa tabell" 18

19 Utför Figur 16 - Meny för de fyra steg som en synkroniseringskörning består av Med hjälp av denna meny utför man i specifik ordning de olika steg som ingår i en synkroniseringskörning: Påfyllning Fas1 Incheckning Fas 2 tar kontakt med satellitbanken och beställer alla förändringar som skett sedan senaste körningen. Resultatet blir en flyttfil som hämtas till synkroniseringskatalogen. Denna funktion går endast att välja om status är Registrerad kontrollerar den hämtade flyttfilen och översätter alla poster som är nya eller förändrade enligt synkroniseringstabellen. Översättningen lagras i en temporär synkroniseringstabell och de översatta posterna skrivs till en ny flyttfil. Denna funktion går endast att välja om status är Registrerad eller Påfyllningsfasen tar kontakt med huvudbanken och skickar dit den översatta flyttfilen som sedan checkas in i banken. Den kvittofil som skapas vid en lyckad incheckning hämtas till synkroniseringskatalogen. Går endast att välja om status är Fas 1 kontrollerar kvittofilen och fyller i den temporära tabellen utifrån de resultat som finns i kvittofilen. Om alla poster i temporärtabellen är korrekt uppdaterade överförs posterna till den stora synkroniseringstabellen. Den temporära tabellen tas sedan bort. Denna funktion går endast att välja om status är Fas 1 eller Incheckningsfasen 19

20 Utföra en synkroniseringskörning Skapa en ny synkroniseringskörning och gå igenom de fyra faserna steg för steg. Om en synkronisering har misslyckats går det inte att fortsätta köra någon av faserna även om man rättat felet. I de fallen måste man avsluta körningsfönstret och skapa en ny synkroniseringskörning. Eftersom filerna från föregående körning ligger kvar i synkroniseringskatalogen räcker det med att göra om de steg som är nödvändiga vilka ofta är Fas 1 och Fas 2. Påfyllningfasen Välj Påfyllning under menyn Utför. Fyll i användarnamn och passord för den synkroniseringsanvändare som påfyllningsbeställningen tillhör i den dialogruta som kommer upp. Klicka på OK. Figur 17 - Lyckad påfyllning Vid t ex misslyckade körningar eller om klienten har tappat kontakt med servern så har påfyllningen redan gjorts och det enda som behöver göras är att hämta den flyttfil som ligger i beställningen. Istället för att köra påfyllningsfasen klickar man då på knappen vid Hämta flyttfil och fyller i användarnamn och passord på samma sätt som ovan. 20

21 Ibland kan det inträffa att man vill köra påfyllningen över en längre tidsperiod än vad som gått sedan senaste körningen. För att göra detta måste själva beställningen backas med avseende på tid i BankIR-systemet. Eftersom det ännu inte finns stöd för detta via synkroniseringsverktyget ska detta utföras av en synkroniseringsansvarig med BankIR-kunskap. Fas 1 Då flyttfilen som ska översättas finns i synkroniseringskatalogen välj Fas 1 under menyn Utför. Kontroller och översättning till ny flyttfil kommer då att göras och övriga alternativ kommer att bli valbara i menyn. Figur 18 - Lyckad Fas 1 Om fasen misslyckas beror detta ofta på att det finns poster i flyttfilen som pekar på andra poster som vare sig finns i synkroniseringstabellen eller i flyttfilen. Orsaken till felet ska undersökas och om det krävs får flyttfilen från påfyllningsfasen manuellt manipuleras genom att lägga till poster eller ta bort poster ur den. Därefter måste en ny synkroniseringskörning skapas och Fas 1 ska åter köras (påfyllningsfas behöver alltså inte göras). Eftersom det endast är användaren gdbadm som har rätt att skriva i synkroniseringskatalogen kan det krävas att manipulationen görs i satellitbankens beställningskatalog. Innan man kör första fasen ska man då manuellt hämta flyttfilen så som är beskrivet i Påfyllningsfasen. 21

22 Incheckningsfasen Välj Incheckning under menyn Utför för att checka in den översatta filen i huvudbanken. Återigen kommer en passordsdialog upp som ska fyllas i och därefter bekräftas med OK. Figur 19 - Lyckad Incheckning Det händer ibland att incheckningsfasen misslyckas p.g.a. att originalposten i huvudbanken har ändrats, en post har felaktiga pekare eller att incheckningen tar så lång tid att klienten tappar kontakten med servern. Oavsett vad som är fel måste en ny synkroniseringskörning skapas och första fasen måste köras igen på den flyttfil som ska checkas in/har checkats in. Om felet berodde på tappad kontakt mellan server och klient så har ofta incheckningen lyckats och då ska man inte göra om incheckningsfasen. Istället hämtas kvittofilen genom att man klickar på knappen bredvid fältet Hämta kvittofil och fyller i den passordsdialog som kommer upp. Fas 2 Då incheckningen är klar och en kvittofil finns i synkroniseringskatalogen är det dags att fullborda synkroniseringskörningen genom att välja Fas 2 under menyn Utför. 22

23 Figur 20 - Synkroniseringen lyckad Då körningen väl har nått stadiet att andra fasen ska köras brukar det sällan bli något fel. Synkroniseringskörning från prompt Det går att automatiskt göra en synkroniseringskörning utan att behöva starta verktyget. Genom att starta banksynk med ett antal parametrar körs alla fyra faserna i en synkroniseringskörning. Genom att skriva följande kommando vid prompten eller låta ett cronjob starta det kan man automatisera synkronsieringskörningarna. banksynk <satellitbank> <satellitdomän> <synksign> <huvudbank> <huvuddomän> <synksign> < > Synkroniseringsförhållandet måste redan vara skapad via verktyget och det måste finnas en fil innehållande passord och användarnamn i synkroniseringskatalogen. Den eller de som ska få loggarna som programmet generar ska skrivas in som sista argument. Observera att om flera ska få loggarna ska mailadresserna skiljas med ett komma-tecken utan omgivande mellanslag d v s 23

24 SYSTEMADMINISTRATION Systemet består av en synkroniseringstabell, en klientdel och en serverdel. Därutöver utnyttjas tidigare utvecklade BankIRfunktioner för utcheckning och incheckning via BankIR-beställningar. Systembeskrivning Synkroniseringstabell och synkroniseringskatalog För varje par av banker som skall synkroniseras, skapas en synkroniseringstabell. Tabellen är egentligen en databas i vilken all synkroniseringsdata lagras. För varje detalj som delas mellan två banker finns en post i tabellen. Varje post består av fyra fält. Två fält används för satellitsidan och två fält för huvudsidan i synkroniseringen enligt följande struktur. Satellitbanksdata Huvudbanksdata Födelsenummer (sfnr) Ändringsdatum (sdat) Födelsenummer (hfnr) Ändringsdatum (hdat) Födelsenummer - Detaljens födelsenummer i banken. Ändringsdatum - Detaljens senaste ändringsdatum i banken. För att skapa en synkronisering, d v s en synkroniseringskatalog och en synkroniseringstabell, används synkroniseringsverktyget (se Användarhandledning). Placeringen av katalogen och tabellen styrs av programmet och lagringen sker under /opt/gdb/synk. Namnet på katalogen styrs av bank- och domännamn enligt normen, <satellitbanknamn>_<domän>_to_<huvudbanknamn>_<domän>. Om ajourhållning skall vara dubbelriktad skapas först förhållandet satellitbank-> huvudbank och därefter huvudbank -> satellitbank. Samma fysiska katalog används för båda synkroniseringsriktningarna. Vid synkroniseringskörningarna kopieras de flyttfiler och kvittofiler från respektive BankIR-beställning till synkroniseringskatalogen där även synkroniseringstabellen ligger. Notera: I synkroniseringskatalogen lagras en passordsfil som används vid automatisk körning. Passordsfilen måste av säkerhetsskäl ha begränsade rättigheter, annars stoppar synkroniseringsprogrammet automatiskt körningen. 24

25 Synkroniseringskörning En synkroniseringskörning består av fyra moment: påfyllning, fas1, incheckning och fas2. Medan en synkroniseringskörning pågår sker allt arbete i en temporär synkroniseringstabell. Detta för att man skall kunna "backa" en felaktig körning. Sist i fas 2 - då programmet bekräftat att körningen gått bra - förs data över till den "riktiga" synkroniseringstabellen. Påfyllning Påfyllningen körs i satellitbanken och datafilen (flyttfilen) förs sedan över till synkroniseringskatalogen. Påfyllningsfasen görs i följande steg: Uppkoppling mot servern. Användaridentitet och passord skickas till servern. Domän väljs. Bank väljs. Beställning väljs. Beställningen (påfyllning) körs. Flyttfilen hämtas och läggs i synkroniseringskatalogen. Felfilen hämtas och läggs i synkroniseringskatalogen. Flyttfilen och felfilen raderas från beställningskatalogen. Nedkoppling Fas 1 I första fasen läses flyttfilen och en temporär tabell byggs upp enligt följande ordning: 1. Läs en detalj från flyttfilen. 2. Finns detaljens födelsenummer i den ordinära tabellen? Ja: Om adat i flyttfilen > än sdat skrivs den till den temporära tabellen med sdat = flyttfilens adat. Om adat i flyttfilen < sdat så har ett fel uppstått. Om adat i flyttfilen = sdat så är posten oförändrad och ignoreras. Nej: Skriv till den temporära tabellen med: sfnr = flyttfilens födelsenummer. sdat = flyttfilens adat. hfnr = preliminärt födelsenummer. hdat = 0 3. Översätt kopplingar m h a synkroniseringstabellen, flyttfilen och den temporära tabellen. Skulle inte kopplingen finnas någonstans så har ett fel uppstått. 25

26 4. Om inget fel har inträffat skrivs detaljen till den nya flyttfilen med översatta födelsenummer och adat. Incheckning Incheckningen körs i huvudbanken och samtliga filer förs över med hjälp av servern. Uppkopplingen görs i följande steg: 1. Uppkoppling mot servern. 2. Användaridentitet och passord skickas till servern. 3. Domän väljs. 4. Bank väljs. 5. Beställning väljs. 6. Flyttfilen som skapades i Fas 1 skickas till beställningen. 7. Beställningen körs (incheckning). 8. Kvittofilen hämtas och läggs i synkroniseringskatalogen. 9. Felfilen hämtas och läggs i synkroniseringskatalogen. 10. Felfilen raderas från beställningskatalogen. 11. Nedkoppling. Fas 2 I fas 2 läses kvittofilen som skapades vid incheckningen. Informationen används för att uppdatera den temporära synkroniseringstabellen. Detta sker enligt följande mönster för varje kvittenspost i flyttfilen: Finns detaljen i den temporära tabellen? Ja: Om födelsenumret är ett permanent födelsenummer ändras huvudsidans adat i temporärtabellen till det som står i kvittensposten. Har posten fått ett permanent födelsenummer byts även det preliminära födelsenumret ut för huvudsidan. Om den har ett preliminärt födelsenummer har vi ett fel uppstått. Nej: Rapportera ett fel. Då alla poster i kvittofilen har behandlats kontrolleras den temporära tabellen. Finns det fortfarande poster kvar med preliminära födelsenummer rapporteras dessa via felloggen, annars flyttas alla poster över till den ordinarie synkroniseringstabellen. Den temporära tabellen tas bort om körningen är lyckad. För automatkörningar sänds avslutningsvis loggningsfilerna för de olika momenten, via , till synkroniseringsansvariga. Synkroniseringsverktyget Ett grafiskt användargränssnitt som kan användas för att skapa nya synkroniseringar, skapa/köra synkroniseringskörningar, radera körningar, titta i och editera synkroniseringstabellen. 26

Användarhandledning BankIR Version 3.1. Innehåll

Användarhandledning BankIR Version 3.1. Innehåll Innehåll Detaljverktyget...2 Allmän beskrivning...2 Menybeskrivningar...3 Arkiv...3 Visa...3 Inställningar...3 Beskrivning av Detaljverktygets användaryta...4 Handhavande...5 Visa...6 Visa detaljens paket...6

Läs mer

Användarhandledning BankIR Version 2.0. Innehåll

Användarhandledning BankIR Version 2.0. Innehåll Innehåll Bankverktyget...2 Allmän beskrivning...2 Domäner...3 Ansvarsområden (AO)...3 Beskrivning av bankverktygets användaryta...4 Menybeskrivningar...5 Bank...7 Skapa geodatabank...7 Öppna bank...9 Radera

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN

ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN VER 1.0 ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN 2015-04-20 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND... 2 1.1 App-version... 2 2 2.1 ANVÄNDARE OCH BESÄTTNING... 2 Inloggning... 2 2.2

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Filimport till Norstedts Byrå

Filimport till Norstedts Byrå Filimport till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga för att överföringen av filer till Norstedts Byrå ska bli korrekt. Tänk på att starta tidigt på dagen då det kan ta lång

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

1. ActiveGPS 2.00 by TJ

1. ActiveGPS 2.00 by TJ 1.1 Inställningar 1. ActiveGPS 2.00 by TJ För att ändra inställningarna i ActiveGPS så måste man först trycka på Hämta inställningar först då tänds alla rutor upp. Istället för att visa avstånd fram till

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016

Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016 Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016 1. Starta Outlook 2. Gå till Arkiv längst upp till vänster. 3. Se till att fliken Info är markerad. Klicka sedan på Kontoinställningar

Läs mer

Installation/start av LOGGER

Installation/start av LOGGER Sida 1 av 7 Installation/start av LOGGER Ursprungligen skriven av Tommy/SM7NZB. Redigerad och uppdaterad av Ulf/SM0LCB. Gå till http://welcome.to/logger. Klicka på logxxx.exe (xxx anger versionsnummret

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör OBS! NY MANUAL Aktivitetsstöd Föreningsadministratör Datum: 2012-01-19 Version 1.3 Sidan 1 (41) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd...

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Bild 1. När du är inloggad som dig själv med ditt HSA-ID i datorn öppnar du Lisa. Där klickar du på System applikationer.

Bild 1. När du är inloggad som dig själv med ditt HSA-ID i datorn öppnar du Lisa. Där klickar du på System applikationer. Inrapportering av en avvikelse/förbättringsförslag/misstänkt läkemedelsbiverkan av personer som inte alltid arbetar på samma plats men som har sin anställning på en och samma enhet ex AT-läkare, ST-läkare

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

Lathund för CombiLab 7

Lathund för CombiLab 7 Lathund för CombiLab 7 Divisionsgatan 12, 721 31 Västerås Tel: 021-10 56 40 Fax: 021-10 56 49 www.enviloop.se INNEHÅLL 1 Starta CombiLab samt behörigheter... 3 2 CombiLabs olika delar och funktioner...

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Användarhandledning NVDB:s Webbapplikation för in/utcheckning

Användarhandledning NVDB:s Webbapplikation för in/utcheckning 1 (23) Upphovsman Dokumentnummer Beteckning Mona Dahlberg VVLED 2007:71 Dokumentansvarig Dokumentdatum Version Anna Gabrielsson 2014-04-11 2.91 Användarhandledning NVDB:s Webbapplikation för in/utcheckning

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfigurationsguide Produkt/projekt Version Datum Sida Hogia PBM Time & Project 13.4 2013-10-11 1 (64) Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfiguration sker

Läs mer

Allmän beskrivning av filverktyget användaryta...4

Allmän beskrivning av filverktyget användaryta...4 Innehållsförteckning Allmän beskrivning av filverktyget användaryta...4 Fil Öppna fil...7 Spar fil...10 Spar fil under nytt namn...11 Ta bort fil...12 Konvertera från KF85...13 Konvertera från Shape-format...15

Läs mer

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin Utkast/Version Sida 2.0 1 (8) 2017-05-12 Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin 2 (8) Innehåll 1. Rapportering till VINN eller KRITA... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Terminologi... 3 2. Hämta

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens

Läs mer

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil Ladok utbildning 1 (6) SKAPA DATAFIL I flera av Ladoks utdatafunktioner kan man spara uppgifter genom att skapa en datafil. Filen sparas och kan sedan öppnas i t ex Excel. För att kunna spara ner filer

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

SMS Service. Inställningar

SMS Service. Inställningar SMS Service För att ge ägaren/butikschefen möjlighet att följa med i butikernas dagliga drift - även när de inte har tillgång till internet - är det nu möjligt att få tillskickat sig nyckeltal från trafikanalysen

Läs mer

HANDLEDNING Evolution Workflow

HANDLEDNING Evolution Workflow Evolution Workflow SIDAN 2 AV 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3 2. SAMMANFATTNING...3 3. DESIGN AV ARBETSFLÖDEN...3 3.1. BESKRIVNING AV TILLGÄNGLIGA AKTIVITETER...3 3.2. SKAPA/FÖRÄNDRA ETT FLÖDE...3

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 2 Viktigt att tänka på! RF Import version stödjer både registrering av fulla personnummer hos Idrott Online och personer som enbart har födelsesummer (inte fyra

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4

Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4 Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4 Version 4.4 av RemoteX Applications fokuserar på att väsentligen förbättra användarupplevelsen med avseende på stabilitet och hastighet.

Läs mer

Tävl-adm 3.0. Tävlingsadministrativt system www.braincurrent.se 1

Tävl-adm 3.0. Tävlingsadministrativt system www.braincurrent.se 1 Tävl-adm 3.0 Innehåll Introduktion... 3 Systemkrav... 3 Mjukvara... 3 Grunder... 4 Symboler... 4 Knappar... 4 Kontroller... 4 Tips... 4 Huvudmeny... 5 Flytta data mellan datorer... 5 Tävlingsdata... 5

Läs mer

Solen Administration Nyheter och förbättringar Solen som WMS server From version 6.5 kan Solen fungera som WMS server. Iordningställda kartor i Solen

Solen Administration Nyheter och förbättringar Solen som WMS server From version 6.5 kan Solen fungera som WMS server. Iordningställda kartor i Solen Nyheter i Solen Administration 6.5 Solen Administration Nyheter och förbättringar Solen som WMS server From version 6.5 kan Solen fungera som WMS server. Iordningställda kartor i Solen kan med andra ord

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg Jaktpejl.se Användarmanual Av: Erik Åberg Innehållsförteckning Vad är Jaktpejl?... 3 Vad krävs för att använda Jaktpejl?... 3 Premiumfunktioner... 3 Release noteringar... 4 Version 2.01... 4 Version 2.0...

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Kom igång med Hogia Bankgiro Link

Kom igång med Hogia Bankgiro Link Kom igång med Hogia Bankgiro Link Hogia Bankgiro Link är Bankgirots senaste kommunikationssätt; smidigt, flexibelt och utbyggbart för att kunna klara framtida teknikskiften. Det är ett mycket säkert kommunikationssätt

Läs mer

BOOK-IT OFFLINE. Version 7.1 2013-10-16

BOOK-IT OFFLINE. Version 7.1 2013-10-16 Version 7.1 2013-10-16 BOOK-IT OFFLINE Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Glimmervägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Inloggning...

Läs mer

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vägledning för massimport av bilder i Primus... 3 1.

Läs mer

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern.

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern. Sync Master Sync Master är ett tilläggsprogram till Easy Planning som används för att automatiskt synka Outlook kalendrar med EP. Programmet ska installeras på en server som har en Outlook klient installerad.

Läs mer

Blankettmallar för konstruktionsritningar

Blankettmallar för konstruktionsritningar Anvisning för hantering av blankettmallar: Blankettmallarna är avsedda för AutoCad och AutoCad LT. Mallar för stycklista och ritningsförteckning finns även framtaget för Word. Om AutoCad används finns

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

FirstClass Klient 7.0 Manual

FirstClass Klient 7.0 Manual av Sven E Carlsson FirstClass Klient 7.0 Manual till MS Windows FirstClass FAQ... 2 Knappar på Skrivbord och Mailbox... 3 Förkortningar i FirstClass manualen... 4 Koppla upp... 4 Läsa meddelande... 5 Skapa

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook

EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook Version 6.6 Användarhandbok EMC Corporation Företagshögkvarter: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com EMC anser att informationen i den

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Tillvalsbeskrivning Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Sida 2/27 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Installation...3 3 Systemadministration...4 3.1 TSS...4 3.1.1 Roller...4 3.1.2 CentralenAdministration...5

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer