OMKONSTRUKTION AV BORRMAST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMKONSTRUKTION AV BORRMAST"

Transkript

1 Examensarbete 10 poäng C-nivå OMKONSTRUKTION AV BORRMAST Reg.kod: Oru-Te-EXM080-M110/05 Mona-Lisa Refsbäck Maskiningenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2005 Examinator: Lars Arlebo RECONSTRUCTION OF A COREDRILL MAST Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 SAMMANFATTNING Hagby-Asahi AB i Nora tillverkar utrustning för diamantbergborrning och avrivningsverktyg för verkstadsindustrin. Vid undersökning av geologiska förhållanden används framförallt diamantborrning med kärnuttagning. Man använder kärnrör, med längd från 3 till 6 meter, som har till uppgift att samla in och hålla kvar den urborrade kärnan. Borrmaskinen behöver en mast som fungerar som en förlängning av matarbommen. Ju längre kärnrör desto högre mast behövs för att kunna ta upp rören. Masten är idag dyr att tillverka och tillverkaren har behov av konstruktionsändringar på grund av nya funktionella önskemål på masten. Uppdraget har varit att: Ta fram förslag på en höj- och sänkbar konstruktion av masten Förenkla konstruktionen genom att minska på antalet delar Ta reda på alternativ till svetsning Konstruktionsförslaget resulterade i en mast med vevbar teleskopfunktion där drivning sker med hjälp av kuggstång och kugghjul. Masten säkras i önskad höjd med hjälp av en enkel låsanordning. Förslaget medför en minskning både av antalet delar och av antalet svetsar i konstruktionen. ii

3 ABSTRACT Hagby-Asahi AB in Nora manufactures equipments for diamond core drilling and cutting tools for industrial use. Diamond core drilling is commonly used during explorations of geographical conditions. Core tubes, with lengths from 3 up to 6 meters, are used to hold the core sample. The drill needs a mast that works as an extension of the feed boom where the length of the core tube decides the height of the mast. Today the mast is expensive to produce and the manufacture is in need of construction changes because of new functional desires on the mast. The task has been to: Come up with a suggested idea for a mast construction that is able to raise and low Simplify the construction to reduce the number of details Find alternatives for welding The suggestion of the construction resulted in a mast with telescopic function. The extensible parts are wind by a handle where spur gears and gear racks will transmit the motion. The mast is then fasten with locking devices that are easy to use. The suggestion leads to a reduced number of details and less welds in the construction. iii

4 FÖRORD Examensarbetet har genomförts på företaget Hagby-Asahi AB i Nora under 10 veckor, vårterminen Stort tack till: Ola Fredin, handledare på Hagby-Asahi AB Tomas Bäckman, handledare vid Örebro universitet iv

5 INLEDNING... 1 FÖRETAGSPRESENTATION... 1 PROSPEKTERINGSBORRNING... 1 BESKRIVNING AV BORRMASKIN... 2 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 PROBLEMFORMULERING... 3 AVGRÄNSNINGAR... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRAV... 3 BESKRIVNING AV MASTEN... 4 MAST... 4 RÖRSTÖD... 5 BRYTHJUL... 5 ARBETSMETODIK... 6 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 6 IDÉER... 7 IDÉ IDÉ IDÉ IDÉ KONSTRUKTIONSFÖRSLAG... 9 MAST... 9 Vevanordning... 9 LÅSANORDNING BRYTHJUL Wirestyrning RÖRSTÖD RESULTAT SLUTDISKUSSION REFERENSER BILAGOR BILAGA BILAGA BILAGA v

6 Inledning Företagspresentation Hagby-Asahi AB grundades 1960 med namnet Hagby Bruk AB för tillverkning av utrustning för diamantbergborrning och avrivningsverktyg för verkstadsindustrin. Produktsortimentet har successivt utvidgats och företaget är idag en ledande leverantör av diamantverktyg och diamantborrmaskiner med tillbehör. Utveckling och tillverkning sker i Nora och produkterna säljs över hela världen. Prospekteringsborrning Vid undersökning av geologiska förhållanden, fyndigheter av malm eller andra nyttiga bergarter, används framförallt diamantborrning med kärnuttagning. Det som skiljer kärnborrning från all annan bergsborrning är alltså kärnans upptagning. Kärnröret är mycket viktigt vid diamantborrning och har till uppgift att samla in och hålla kvar den urborrade kärnan. Den vanligaste längden är 3 m men det förekommer längder upp till 6 m. Kärnrören delas in i enkla, dubbla och trippelkärnrör samt wirelinekärnrör. Wirelinetekniken innebär att när kärnröret är fullt med den utborrade kärnan skickas en fångstanordning ned genom borrören med hjälp av en wire. Fångaren kopplas automatiskt till det inre kärnröret, som samtidigt lösgörs från ytterröret och winchas upp till maskinen. Rören hissas upp med hjälp av rotationsenheten, och denna är hydraulisk manövrerad. Därefter skickas ett nytt innerkärnrör ned igen och borrningen kan fortsätta. Metoden innebär att borrkronan och rörsträngen står kvar i borrhålet medan kärnröret med kärnan tas upp. 1 1 Handbok i Prospekteringsborrning 1

7 Beskrivning av borrmaskin Figur 1 Matarbom (1), rotationsenhet (2), rörhållare (3), wirespel (4), och mast (5) Borrmaskinen består av en matarbom, rotationsenhet, rörhållare, wirespel och en mast. Masten utgör en förlängning av matarbommen. Det är kärnröret, det rör som kärnan hamnar i, som bestämmer längden på masten. Ju längre kärnrör desto högre mast behövs för att kunna ta upp rören. 2

8 Uppdragsbeskrivning Problemformulering Masten är idag dyr att tillverka på grund av många svetsmoment och snäva toleranser. Då man har nya funktionella önskemål på masten är man också i behov av konstruktionsändringar. En kombination stege/stöd, ett medflyttbart rörställ 2 och att masten ska vara höj- och sänkbar (förlängningsbar) är några av de önskemål som tillverkaren har på masten. Avgränsningar Då tiden för arbetet är begränsad kommer tyngdpunkten att läggas på momenten nedan och de kommer att prioriteras i följande ordning: 1. Ta fram förslag på en höj - och sänkbar konstruktion av masten 2. Förenkla konstruktionen genom att minska på antalet delar 3. Ta reda på alternativ till svetsning Förutsättningar och krav Diameter på brythjul ska vara samma som idag och vara ledat så att det faller undan Rörstöden ska vara flyttbara i höjdled samt längdled Masten ska vara delbar/transporterbar/vikbar Längden: 3 meter mellan infästning och brythjul i utdraget läge Säkerhet: Klämrisken ska beaktas vid hantering av masten 2 Med rörställ menas ett stativ där man kan ställa rören för att underlätta hanteringen av dem. 3

9 Beskrivning av masten Figur 2 Mast, moduluppbyggd Mast Masten byggs idag av sammansvetsade KKR-rör och är moduluppbyggd, behövs en längre mast förlänger man den genom att montera på en till enhet. Som tidigare nämnts finns det många svetsar på masten. Det är framförallt svetsen vid bussningarna som blir dyra eftersom de snäva toleranserna inte går att hålla efter svetsning. Figur 3 Beskrivning av moduluppbyggnaden 4

10 Rörstöd På masten finns det rörstöd som ska hålla rören på plats. Dessa ska vara flyttbara i längdled samt justerbara i höjdled. Figur 4 Flyttbart rörstöd Brythjul Då rören dras upp med wire behövs ett brythjul 3 på masten. Hjulet ska vara ledat så att det faller undan (Figur 5), detta medför ett gynnsammare drag i wiren. Då wiren sträcks, vid belastning, ska hjulet pressas fram till rätt läge. Det fungerar inta tillfredställande idag. Troligtvis beror det på att konstruktionen har för hög vikt. Hjulet är försett med tre stycken wirestyrningar. Placering vid belastning Figur 5 Ledat brythjul 3 Även kallat wirehjul 5

11 Arbetsmetodik När man identifierat vilka krav konstruktionen skall uppfylla bör man hitta en lösning som tillfredställer de givna kraven. Den första lösningen brukar sällan vara den bästa, därför är det viktigt att inte stanna upp vid en enda möjlig lösning utan istället skapa många koncept som kan vara mer eller mindre bra lösningar på det givna problemet. Men med många bra idéer kan det vara svårt att välja ut det bästa alternativet. Det är också viktigt att man inte bara väljer det bästa konceptet utan också gör förbättringar genom att försöka ta tillvara goda idéer från bortsorterade alternativ. 4 Tillvägagångssätt Förstudie Idégenerering, brainstorming Idévärdering, ställ dem mot varandra Utformning av förslag Analysera risker och svagheter Förbättra förslag Utveckla förslag Idégenerering Värdering av idéer Utforma förslag Analysera förslag Förbättra förslag Genomför förslag Figur 6 Arbetsgång vid omkonstruktion av mast 4 B. Bergman och B. Klefsjö,

12 Idéer Innan idéarbetet kom igång studerades olika typer av master, både företagets egna konstruktioner, genom tiderna, men även konkurrenters konstruktionslösningar. Förstudier har också gjorts på liknande produkter såsom kranar och annan lyftutrustning. I ett tidigt skede beslöts det att masten skulle vara teleskoperbar i tre delar, vilket också följande idéer bygger på. Idé 1 Till en början bestod arbetet av att hitta profiler som skulle kunna fungera bra ihop och det gällde då framför allt standardprofiler som t.ex. I-balk, L-balk eller VKR-rör. Problemet med att använda VKR-rör är att insidans yta är alltför grov för att delarna ska kunna röra sig mot varandra. Ett annat problem var att hitta lämpliga dimensioner för att dessa standardprofiler skulle passa i varandra. Figur 7 Exempel på en L-balk konstruktion Idé 2 En kombination av standardprofiler och bockade plåtprofiler provades i nästa skede. Svårigheten med kombinationerna var att hitta en bra metod för att låsa fast de olika delarna i varandra. Ett förslag var att med en sprint låsa delarna i varandra. Men att dra en sprint genom ett stort antal hål skulle innebära för mycket pillgöra för den personen som ska sköta maskinen. Figur 8 Exempel på kombination av olika profiler 7

13 Idé 3 Genom att förse den mellersta profilen med klossar på ovan- och undersida och passande hålbilder på de två övriga profilerna skulle masten kunna låsas ihop med hjälp av klämförband. Tanken var att ha någon form av fjädrar mellan profilerna så att när man lossat på förbandet skulle delarna fjädra ifrån varandra för att underlätta höjning och sänkning av masten. Konstruktionen är robust och kan förväntas klara de belastningar den kommer att utsättas för. Men tillverkningskostnaden skulle bli hög då laserskärning, som skulle krävas för fyrkantshålen, är en dyr metod. Figur 9 Kloss- variant Idé 4 Klossvarianten framkallade idén med att använda kuggstång istället för klossar. Senare utvecklades idén till att kunna veva fram masten istället för att skjuta den ut och in för hand och då istället använda kuggstång i kombination med ett drivhjul. Bockade C-profiler valdes bland annat för att slippa svetsar men också för att kunna placera rörstöden i slitsen. Låsning sker med bultar på ovansidan och eventuellt också på undersidan. Figur 10 Kuggstång/kugghjul konstruktion 8

14 Konstruktionsförslag Idén med att kunna veva fram masten med hjälp av kuggstång/kugghjul utvecklades vidare och resultatet blev följande. Mast Masten är konstruerad av plåt som bockats till c-profiler. Det för att erhålla de önskade dimensionerna och en stabil konstruktion. De två delarna som ska kunna röra sig, 2 och 3, är försedda med kuggstång på ena långsidan. De är monterade med kuggarna nedåt för att förhindra att smuts lägger sig på kuggen. Kuggstången kommer inte att utsättas för hög belastning och behöver därför inte vara av hög modul. Styrningar av plast behövs på profilernas (1 och 2) insidor för att centrera profilerna i varandra och för att motverka att byrålådseffekter uppstår, se bilaga 3. Hålbilderna på profil 2 och 3 behövs för låsanordningen. Figur 11 Profil 1, 2 och 3 Vevanordning På profilerna 1 och 2 finns vevanordning. Den består av kugghjul med axel, glidlagrat i en bussning. Hopfogning av bussningen i profilen kan möjligen göras med ett konstruktionslim avsett för metall. Änden på axeln, där veven ska placeras, har ett fyrkantshål. Figur 12 Vevanordningens sammansättning 9

15 Låsanordning För att underlätta för maskinoperatören vid höjning och sänkning av masten behövdes ett snabbt och enkelt förband av något slag. Låspinnarna på denna låsanordning låser samman två profiler. När man lossar på skruvarna trycks låsanordningen isär så att den lösgörs från den inre profilen som då kan vevas ut eller in, se bilaga 1. För att detta ska fungera behövs det genomgående hål för låspinnarna i profilen och dess styrningar. Figur 13 Låsanordning Figur 14 Genomgående hål i styrning/profil Brythjul Konsolen där brythjulet är monterat ser ungefär ut som på den befintliga masten. Den fästs med skruvförband i profil 3. Vaggan, den runda plåten med urfräst spår i, är fastsvetsad i konsolen. Brythjulet är lagrat och axeln ligger i spåret. Konstruktionen får lägre vikt jämfört med den befintliga på grund av reducerat antal delar. Figur 15 Konsol med ledat brythjul 10

16 Wirestyrning Styrningen består av en rulle som ligger an mot brythjulet med hjälp av två dragfjädrar. Rullens axel leds i spår som är placerade på konsolen. Genom att fästa styrningen på konsolen, och inte på brythjulet, bidrar även det till en lägre vikt på brythjulskonstruktionen. Figur 16 Wirestyrning Rörstöd Ändringar har gjorts på den bockade plåtdetaljen, delen som röret ska vila mot. Istället för två trattar finns det nu bara en på den änden som ska vara mot dragriktningen av rören. På den andra sidan fyller den ändå ingen funktion. Det minskar också risken att placera stödet åt fel håll, alltså med den höga kanten närmast operatören. Figur 17 Rörstöd 11

17 Resultat Figur 18 Masten i sitt kortaste läge Figur 19 Masten i sitt längsta läge Profil 1 är fäst, med ett gångjärn på ovansidan och med skruvförband på undersidan, i en platta som skruvas fast på matarbommen. Gångjärnet behövs för att masten ska kunna vikas över matarbommen för att underlätta transportering. Mastens längd, mellan infästning och hjul, är som längst ca 3 meter och som kortast ca 1 meter. Ingen svets i masten, endast på brythjulskonsolen och på låsanordningen men det beror på hur man väljer att tillverka den. Konstruktionsförslaget medför minskat antal detaljer. 12

18 Slutdiskussion Konstruktionsförslaget är i stora drag bra men det har under arbetet framkommit andra sätt att lösa låsanordningen, det ledade brythjulet och wirestyrningen på. När det gäller låsanordningen kommer den troligtvis inte att fungera bra i kallt klimat med mycket is och snö. Hålen kan isa igen och skruvarna frysa fast. Vid underjordsborrning tror man däremot att det kan vara en bra lösning. Anordningen medför också att masten inte blir steglöst ställbar. Ett alternativ kan vara att använda kugghjulet och kuggstången för låsningen. I det fallet kan man använda motor istället för vevanordning. Eventuellt skulle en sådan anordning då behövas på båda sidor om masten för att klara av belastningen den kommer att utsättas för. Ett annat alternativ är att använda hydraulcylindrar för utskjutning och låsning av masten. Detta medför att kuggstång/kugghjul inte alls behövs. Problemet kan vara att hitta cylindrar med tillräcklig slaglängd och som är möjliga att bygga in i profilerna på ett bra sätt. Det ledade brythjulet kommer troligen inte att uppfylla kravet att det ska pressas till rätt läge då wiren belastas, som på den befintliga konstruktionen. Den cirkulära formen på plåten genererade en ny idé. Om den runda plåten med det urfrästa spåret istället för att svetsas fast ges möjlighet att vridas runt sitt centrum kommer troligen brythjulet orka till rätt läge i spåret. Det som är positivt med den nya utformningen är att den blir lättare med det reducerade antalet delar. En wirestyrning tros inte vara tillräcklig för att hålla wiren kvar på hjulet. Den mest viktiga placeringen av styrningen är vid konsolens infästning i masten, se bilaga 2. Möjligheten finns att montera ytterligare en styrning på hjulet. Men att använda styrrullen som djupmätare var en idé som föddes till följd av utformningen. Nackdelar med valet av c-profil är att smuts, snö och vatten kommer att samlas i profilerna. Ett förslag var i ett tidigt skede att vända på profilerna men då försvann möjligheten att utnyttja spåret för rörstödsinfästningen. Tänkbart är att borra upp något hål på undersidan för att avleda vatten och smuts. Gällande mastens utseende så sammanfaller dess form bra med maskinens övriga utrustning. Masten ger ett mer enhetligt intryck än den befintliga konstruktionen. Återstående arbete är att utforma en kombinerad stege/stöd för masten. Stege krävs för att man ska nå upp till vev, wire och hjul. Vid borrning vertikalt kan det bli över 5 meter upp till hjulet. Nästa moment är att göra hållfasthetsberäkningar och kostnadsberäkningar på konstruktionsförslaget. Resultatet av arbetet kommer förhoppningsvis att generera i fler nya idéer hos konstruktörerna på Hagby-Asahi AB. 13

19 Referenser Tryckta källor: Bergman, B & Klefsjö, B., 2001, Kvalitet från behov till användning. Studentlitteratur, Lund. Finkel, M. & Thoring, T., 1989, Handbok i prospekteringsborrning. Svenska gruvföreningen Kommittén för prospekteringsborrning (PBK). Internet: <http://www.hagby.se/sverige/index.asp>, maj

20 Bilagor Bilaga 1 Låspinne Vevhål Låsanordning låst Låsanordning öppen 15

21 Bilaga 2 Viktigaste placeringen 16

22 Bilaga 3 Plaststyrning Kuggstång Vevanordning Plaststyrning 17

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

Atlas Copco Exploration Products. Diamec kärnborrningsrigg

Atlas Copco Exploration Products. Diamec kärnborrningsrigg Atlas Copco Exploration Products Diamec kärnborrningsrigg Diamec kärnborrningsrigg det senaste inom kärnborrning Atlas Copco är förmodligen det mest erfarna företaget inom kärnborrning på marknaden idag.

Läs mer

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 30668471 1.2 30682095, 30682096 Dragkrok, fast M8901547 Sida 1 / 16 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sida 2 / 16 IMG-223189 Sida 3 / 16 IMG-213320

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

PROJEKTPLAN. Personuppgifter. Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se. Umeå Universitet 2015-10-06

PROJEKTPLAN. Personuppgifter. Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se. Umeå Universitet 2015-10-06 PROJEKTPLAN FORTSATT KONSTRUKTIO N AV LEDAD LYFTKRAN MED CENTRERAD LAST Personuppgifter 931217 4734 070-537 96 44 daniel.sjodin93@gmail.com Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare Befintliga koncept Av de fem koncept som togs fram förra veckan har såddröret och mikroprepareringsskon sorterats bort eftersom det inte går att vidareutveckla dessa konceptet med avseende på Peter s såddrör.

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41I30M Tentamen ges för: Af-ma3, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 januari

Läs mer

4 Alternativa lösningar. 4.1 Kända koncept. 4.1.1 Mast. Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp.

4 Alternativa lösningar. 4.1 Kända koncept. 4.1.1 Mast. Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp. 4 Alternativa lösningar 4.1 Kända koncept 4.1.1 Mast Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp. Saxlift Detta lyftkoncept är ganska enkelt och fungerar som så att hydraulcylindern

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Terrassmarkis/Hestra Tarragona Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Hestra Tarragona är en kraftig vikarmsmarkis för villaterrasser och balkonger som förvandlar din uteplats till

Läs mer

JÄRNHÄSTEN IH 2055 Std. 5,5 Hk. Art. Nr. 9687435- Variant Nr. Vikt Rek CaPris exkl. moms -00 47 800 kr -01 54 550 kr -02

JÄRNHÄSTEN IH 2055 Std. 5,5 Hk. Art. Nr. 9687435- Variant Nr. Vikt Rek CaPris exkl. moms -00 47 800 kr -01 54 550 kr -02 JÄRNHÄSTEN IH 2055 Std. 5,5 Hk. Art. Nr. 9687435- Basmaskin utrustad med uppfällbar styrspak för transport, styrbroms variator, fram/back, broms diffspärr och skyddsplåt. Timmerbanke och handvinsch ingår

Läs mer

medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm

medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm Title : E- Qlass Elektrisk Tilt FWD (Luca, Alex, Samm) Number : 35 1. Koppla bort alla kablar från interface till chassie (E) armstöd, benstöd och ryggstödsramen.

Läs mer

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001:2000 SEKTION Gångjärn GÅNGJÄRN SE Invändigt gångjärn, se sid. -010 Gångjärn med 180 öppning, se sid. -175 Utanpåliggande gångjärn, se sid. -010 Tredelat gångjärn,

Läs mer

Flexibla lösningar för din arbetsplats

Flexibla lösningar för din arbetsplats Flexibla lösningar för din arbetsplats Produktkatalog Idema tillverkar produkter för arbetsplatsen. Produkterna är utformade efter våra kunders krav. Flexibilitet: Med profilsystem i aluminium är det enkelt

Läs mer

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE Fogstycke, dimensionerat enligt normerna, mellan betong och virke SKRUVPELARSKO Fogdel för limskruvar. Svetsas till fästplåten INNEHÅLL Pelarsko för limträpelare 1 Funktionssätt

Läs mer

Konstruktion av automatisk monteringscell HT Svarv AB 2014-03-05 Oskar Edström. Construction of automatic assembly cell

Konstruktion av automatisk monteringscell HT Svarv AB 2014-03-05 Oskar Edström. Construction of automatic assembly cell Konstruktion av automatisk monteringscell Construction of automatic assembly cell Examensarbete Högskoleingenjör inom Maskinteknik Våren 2013 Förord Denna rapport är en del i examensarbetet som utgör den

Läs mer

A-Serien En unik innovation. 25% lättare.

A-Serien En unik innovation. 25% lättare. A-Serien En unik innovation. 25% lättare. Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det. Världens lättaste bankar lastar mer virke. Världens snabbaste lättviktare. I ExTes strategi ingår att lyssna på

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

Toleranser och gränsvärden För borrning och sågning i betong

Toleranser och gränsvärden För borrning och sågning i betong Toleranser och gränsvärden För borrning och sågning i betong Final SE August 2002 / revision 4, april 2004 HiB:s kansli: Lars Sandström Box 7835 103 98 Stockholm Tel: + 46 8 698 58 00 Fax: + 46 8 698 59

Läs mer

Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet.

Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet. Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet. Kontrollera först innehållet i förpackningen enligt förteckningen nedan.

Läs mer

Tryckluft Hydraulik Innovativa verktyg för industrin ger effektivitet, kraft & precision

Tryckluft Hydraulik Innovativa verktyg för industrin ger effektivitet, kraft & precision Tryckluft Hydraulik Innovativa verktyg för industrin ger effektivitet, kraft & precision Företagspresentation 2014 Powertools konstruerar och säljer innovativa verktyg till industrin med effektivitet,

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer Inlämning steg 4 4.1 Inventera kända koncept och idéer För att kunna förenkla framtagandet av ett vinnande koncept är det viktigt att inventera redan befintliga lösningar på liknande problem. Vid inventeringen

Läs mer

Vad måste köpas till för att få byggsatsen komplett?

Vad måste köpas till för att få byggsatsen komplett? NKLJ litt Mo NKlJ Mo från Bygg svenskt. Du har nu i din hand den allra första versionen av en byggsats av en Mo malmvagn. Troligen de tyngsta vagnarna som trafikerat svenskt smalspår. Trots de komplicerade

Läs mer

Skapa ett vinnande koncept

Skapa ett vinnande koncept Skapa ett vinnande koncept Chalmers Tekniska Högskola Produkt- & produktionsutveckling Integrerad konstruktion och tillverkning Nils Andersson, Christian Arby, Kristofer Jovanov, Fredrik Slätte och Victor

Läs mer

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Tillbehör 2 Tillbehör Alla komponenter är inte standard. Se prislista för mer info Nischkonsol Höger 65 mm Finns som 45, 65, 100, 130 och 185 mm Väggkonsol 10 mm Brytbeslag

Läs mer

3. Kartläggning av kundens röst

3. Kartläggning av kundens röst 3. Kartläggning av kundens röst 3.1 Kartlägg användarens röst Två kundundersökningar utfördes i Göteborg för att kunna identifiera sådana krav som inte ABAS Protect AB redan har identifierats och för att

Läs mer

Fliptop Multi. Säkerhetsinstruktioner och Montageanvisningar. Öppningsbara Taksystem. Utgåva 1.0 2015. www.fliptop.se info@fliptop.

Fliptop Multi. Säkerhetsinstruktioner och Montageanvisningar. Öppningsbara Taksystem. Utgåva 1.0 2015. www.fliptop.se info@fliptop. Utgåva 1.0 2015 Fliptop Multi Säkerhetsinstruktioner och Montageanvisningar Öppningsbara Taksystem Tack att ni har köpt ett Fliptop Multi, här följer instruktioner för montage av våran produkt. Det förekommer

Läs mer

Avvikelser gällande nationella normer, riktlinjer osv. kan förekomma.

Avvikelser gällande nationella normer, riktlinjer osv. kan förekomma. MONTERINGS INSTRUKTIONER FASAD Inledning Detta montage handbok fungerar som ett bra underlag på byggarbetsplatsen eller på kontoret. Handboken innehåller grundläggande beskrivningar om hur montage av Clix

Läs mer

INSTRUKTIONER LITT MAS/1908

INSTRUKTIONER LITT MAS/1908 Instruktion Mas/1908, Malmvagn v. 1.1 Sida 1 av 8 INSTRUKTIONER LITT MAS/1908 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Sax, att klippa loss detaljer Kniv, ex. typ brytkniv Nålfilar Tänger, långa platta varianter för

Läs mer

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER YD Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL SOM

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Värmdöpumpen AB. TEKNISK MANUAL -- Robit Casing System ROX -- TOPPHAMMARE ROX-DTH -- SÄNKHAMMARE

Värmdöpumpen AB. TEKNISK MANUAL -- Robit Casing System ROX -- TOPPHAMMARE ROX-DTH -- SÄNKHAMMARE Värmdöpumpen AB TEKNISK MANUAL -- Robit Casing System ROX -- TOPPHAMMARE ROX-DTH -- SÄNKHAMMARE Värmdöpumpen AB www.varmdopumpen.se Box 2101 Tel: 08-978037.971915 127 02 Skärholmen Fax:08-881344 1. INTRODUKTION

Läs mer

621-002 Fliptop MAXI. Säkerhetsinstruktioner och Montageanvisningar. Öppningsbara Taksystem. Utgåva 1.0 2015. www.fliptop.se info@fliptop.

621-002 Fliptop MAXI. Säkerhetsinstruktioner och Montageanvisningar. Öppningsbara Taksystem. Utgåva 1.0 2015. www.fliptop.se info@fliptop. Utgåva 1.0 2015 621-002 Fliptop MAXI Säkerhetsinstruktioner och Montageanvisningar Öppningsbara Taksystem Monteringsanvisning MAXI Tack att ni har köpt ett Fliptop MAXI, här följer instruktioner för montage

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

BRUKSANVISNING GÅBORD

BRUKSANVISNING GÅBORD BRUKSANVISNING S GÅBORD ADAM PLUS Innehållsförteckning ID-märkning 2 Syfte/Användningsområde 3 Funktioner 3 Normalt underhåll 3 Viktig information 4 Monteringsanvisning 5 Tillbehör 5 Förebyggande underhåll

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Bärbara mediadisplayer från Expand.

Bärbara mediadisplayer från Expand. Bärbara mediadisplayer från Expand. Funktion, kvalitet och design i fokus Expand erbjuder högkvalitativa, användarvänliga displayer för marknadsföring, varumärkesbyggande, information och presentationer.

Läs mer

Monteringsanvisning. ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Monteringsanvisning. ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Monteringsanvisning ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA d12 cylinder Kopieringsskyddad nyckel Kontrollera

Läs mer

Inåtgående fönster och dörrar i PVC

Inåtgående fönster och dörrar i PVC Inåtgående fönster och dörrar i PVC Infästning av karm Det är samma princip att montera inåtgående fönsterdörr som inåtgående fönster, nedan står dock endast fönster. Vid montering av karm är det av största

Läs mer

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper - balkbroar Balkbron är den äldsta brotypen som vi känner till. Trädstammen

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Påkörningsskydd för industribruk Truckavvisare, rasskydd och styrningar

Påkörningsskydd för industribruk Truckavvisare, rasskydd och styrningar Påkörningsskydd för industribruk Truckavvisare, rasskydd och styrningar Industrial Services 1 Vi konstruerar och tillverkar olika typer av påkörningsskydd. I vanligt tal truckavvisare Installation Inom

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

HEL ÖPPNING MED VIKDÖRR Från Markfönster i Fotskäl

HEL ÖPPNING MED VIKDÖRR Från Markfönster i Fotskäl HEL ÖPPNING MED VIKDÖRR Från Markfönster i Fotskäl Vikdörren är otroligt flexibel. När du öppnar den blir öppningen mycket större än en skjutdörr kan erbjuda. Du kan ha mer än en gångdörr. Vikdörren går

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet För att tydligare få en uppfattning om hur konceptet kommer se ut och fungera i verkligheten måste en systemarkitektur, detaljkonstruktion, produktionsanpassning och en kostnadsuppskattning

Läs mer

Verktygsskåp 6221 6221 H*B*D = 800*750*400 Användes i olika kombinationer eller enskilt. Kuben har täta sidor och tre hyllplan. Levereras monterat.

Verktygsskåp 6221 6221 H*B*D = 800*750*400 Användes i olika kombinationer eller enskilt. Kuben har täta sidor och tre hyllplan. Levereras monterat. Produktlista Plåtinrednignar i Malung 2008 Verktygsskåp Produktnummer Beskrivning Övrig information Verktygsskåp 6035 6035 H*B*D = 1700*750*400 Skåp med fem kullagrande utdragslådor och ett utdrags bord.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

ASSA Vinga. En komplett handtagsserie. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Vinga. En komplett handtagsserie. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Vinga En komplett handtagsserie ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Vinga-serien Tillsammans med arkitekten Pelle Wester har ASSA OEM tagit fram en ny komplett serie dörr-

Läs mer

5 STYR- OCH REGLAGESYSTEM

5 STYR- OCH REGLAGESYSTEM 5 STYR- OCH REGLAGESYSTEM 5.1 Styrning och reglage allmänt Alla delar i styrsystemet skall vara utan korrosion och utan glapp. Styrpiedestal skall vara så stark och sitta så väl fast att den ej lossnar

Läs mer

Star timmerspel Typ 45

Star timmerspel Typ 45 Star timmerspel Typ 45 Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se jorgen@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

ScreenLine 60 ScreenLine 90

ScreenLine 60 ScreenLine 90 Lunex Screen line. Monterings- och bruksanvisning med mått ScreenLine 60 ScreenLine 90 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 10 n Måttagning Screenline 60 Måttagning, montage Screenline 60 Måttagning, montage Screenline

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Tack för att du valt en dusch från INR! Vi på INR hoppas att din dusch skall vara till nytta och glädje för dig i många år framöver!

Tack för att du valt en dusch från INR! Vi på INR hoppas att din dusch skall vara till nytta och glädje för dig i många år framöver! Tack för att du valt en dusch från INR! Vi på INR hoppas att din dusch skall vara till nytta och glädje för dig i många år framöver! INR Angel vägg & dörr + dörr Läs detta innan du monterar duschen: Ställ

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

PRODUKTBLAD BELYSNING

PRODUKTBLAD BELYSNING EE-365001 För montering på hållare eller genom svetsning mot fläns. Ø 24 mm 100 mm lång, Din-anslutning med Plug-inkontakt. EE-294101 För montering på hållare eller genom svetsning mot fläns. Ø 24 mm 100

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv

Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv 2012-10-11 Exklusiv Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv OX-parti, vänstergående XO-parti, högergående O-parti, fast parti OXO-parti, vänster eller högergående OXXO-parti Detta är en principiell

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare.

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Den geniala idén! Förslutning av fat för vår kund Crown Pakkus OY

Läs mer

Stabil och flexibel screen-markis för många typer av byggnader

Stabil och flexibel screen-markis för många typer av byggnader Fönstermarkis/Hestra Brava Stabil och flexibel screen-markis för många typer av byggnader Hestra Brava är en stabil screen-markis som passar för en rad byggnader butiker, kontor, radhus, sjukhus, skolor

Läs mer

Monteringsanvisning MAFA Mini

Monteringsanvisning MAFA Mini Monteringsanvisning MAFA Mini Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor Manual_Mini_SE_rev3 100-33 2014-02-24 3 12 Garanti: MAFA Mini silo

Läs mer

Montageanvisning Maximal Compactkarm

Montageanvisning Maximal Compactkarm Montageanvisning Maximal Compactkarm 1. Börja med att ta ur bågen ur karmen genom att dra ur sprinten i det övre gångjärnet. Tryck med en skruvmejsel in det undre fjädringslåset och vrid till. För sprinten

Läs mer

Påbyggnadsfästen och hålbilder. Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder

Påbyggnadsfästen och hålbilder. Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Ett fordon kan beställas med eller utan hål för påbyggnadsfästen i ramen. Fordonet kan också beställas

Läs mer

Bärbara displayer från Expand.

Bärbara displayer från Expand. Bärbara displayer från Expand. Funktion, kvalitet och design. Expand erbjuder högkvalitativa, användarvänliga displayer för marknadsföring, varumärkesbyggande, information och presentationer. Med Expands

Läs mer

DODGE CHALLENGER. Verktygen Delarna. Tipsen. COPYRIGHT Ray Metallfabrik AB 2012

DODGE CHALLENGER. Verktygen Delarna. Tipsen. COPYRIGHT Ray Metallfabrik AB 2012 Så bygger du ett komplett system av universaldelar! lar! Tipsen COPYRIGHT Ray Metallfabrik AB 2012 Verktygen Delarna Bakgrund Att bygga ett eget avgassystem är långt ifrån omöjligt. Om det är första gången

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Pressar NT 11-05 / SE-W

Pressar NT 11-05 / SE-W 11-05 / SE-W 2 Industriell takstolstillverkning med Randeks pressanläggningar Randeks pressanläggningar producerar takstolar med hjälp av C-bygelpressar, flyttbara magnetfixturer mot ett stålgolv och något

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Fönster med goda framtidsutsikter

Fönster med goda framtidsutsikter Fönster med goda framtidsutsikter Fönsterteamet vi erbjuder fönster som håller vad de lovar Fönsterteamet ingår i samma koncern som Enomic Fönster. Enomic är ett svenskägt företag som startade sin produktion

Läs mer

www.elkapsling.se Svensk tillverkning Svensk kvalitet svenska jobb... För senaste uppdatering, besök vår webbplats: 1:1

www.elkapsling.se Svensk tillverkning Svensk kvalitet svenska jobb... För senaste uppdatering, besök vår webbplats: 1:1 För senaste uppdatering, besök vår webbplats: www.elkapsling.se Svensk tillverkning Svensk kvalitet svenska Svenska priser}ger jobb... Elkapsling A ox 18, 841 Ånge, Telefon: 0690-76 00, Fax 0690-76 01

Läs mer

NoTap. Påsticksmetoden

NoTap. Påsticksmetoden NoTap Påsticksmetoden Snabb och enkel 10 starka skäl att använda NoTap 1. Ingen tömning av systemet. 2. Ingen påfyllning eller luftning av systemet efter arbetet. 3. Enklare installation eftersom inga

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING N3S

PRODUKTBESKRIVNING N3S PRODUKTBESKRIVNING N3S Nexans N3S ODF system NEXANS N3S ODF SYSTEM Innehållsförteckning Innehållsförteckning Beskrivning av system KK-stativ Skarvstativ KK-box (KB 104/109) Skarvmodul Tillbehör Sidan 2

Läs mer

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 Rundballshacare och utfodringsmaskin Marknadens mest kompletta program www.tks-as.no Stationär På hjul Opphängd i skenor Magasin K2 COMBICUTTER Arbetsbesparande, beprövad

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Saxar med Ursvikenkvalitet

Saxar med Ursvikenkvalitet Gradsaxar Saxar med Ursvikenkvalitet Ursvikens gradsaxar är ett begrepp inom plåtbearbetningsbranschen. Vårt kunnande och vår förmåga att ständigt möta nya kundkrav har fört oss fram till en tätposition

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Monteringsanvisning Thermo

Monteringsanvisning Thermo Monteringsanvisning Thermo För att minska risken för transportskador vid leverans är ramen omonterad. Vi har dock före leverans monterat ihop hela systemet med luckor för att säkerhetsställa att alla detaljer

Läs mer

Duette och Plissé gardiner

Duette och Plissé gardiner Duette och Plissé gardiner Perfekt kontroll av ljuset LuxafIex Duette & Plisségardiner kombinerar elegant fönsterutsmyckning med perfekt kontroll av dagsljus, värmetransmission och insynskydd. Båda typerna

Läs mer

AMA MARKISER MODERNT HANTVERK Dina markiser är en investering i funktioner och utseende som ska hålla i många år. AMA markiser tillverkas vid Sveriges västkust med härliga somrar men blåst och regn resten

Läs mer

Handbok för källarprodukter. Hitta lösningen för din källare

Handbok för källarprodukter. Hitta lösningen för din källare Hitta lösningen för din källare Vers. 03/2015 Innehåll: Allmän information om avfuktning av källare med SolarVenti Avfuktning av källaren 3 SolarVentis källarpaneler 3 En SolarVenti källarsats 3 Varför

Läs mer

Ilsbo Entreprenadprodukter

Ilsbo Entreprenadprodukter Ilsbo Entreprenadprodukter llsbo Kedjeröjare H-serien llsbo Universalblad SBE240-serien www.ilsbotools.se Ilsbo H1000/H1200/H1500 Standard och Pro Ilsbo H-serien är hydrauldrivna röjaggregat för kranspetsmontage.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer