OMKONSTRUKTION AV BORRMAST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMKONSTRUKTION AV BORRMAST"

Transkript

1 Examensarbete 10 poäng C-nivå OMKONSTRUKTION AV BORRMAST Reg.kod: Oru-Te-EXM080-M110/05 Mona-Lisa Refsbäck Maskiningenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2005 Examinator: Lars Arlebo RECONSTRUCTION OF A COREDRILL MAST Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 SAMMANFATTNING Hagby-Asahi AB i Nora tillverkar utrustning för diamantbergborrning och avrivningsverktyg för verkstadsindustrin. Vid undersökning av geologiska förhållanden används framförallt diamantborrning med kärnuttagning. Man använder kärnrör, med längd från 3 till 6 meter, som har till uppgift att samla in och hålla kvar den urborrade kärnan. Borrmaskinen behöver en mast som fungerar som en förlängning av matarbommen. Ju längre kärnrör desto högre mast behövs för att kunna ta upp rören. Masten är idag dyr att tillverka och tillverkaren har behov av konstruktionsändringar på grund av nya funktionella önskemål på masten. Uppdraget har varit att: Ta fram förslag på en höj- och sänkbar konstruktion av masten Förenkla konstruktionen genom att minska på antalet delar Ta reda på alternativ till svetsning Konstruktionsförslaget resulterade i en mast med vevbar teleskopfunktion där drivning sker med hjälp av kuggstång och kugghjul. Masten säkras i önskad höjd med hjälp av en enkel låsanordning. Förslaget medför en minskning både av antalet delar och av antalet svetsar i konstruktionen. ii

3 ABSTRACT Hagby-Asahi AB in Nora manufactures equipments for diamond core drilling and cutting tools for industrial use. Diamond core drilling is commonly used during explorations of geographical conditions. Core tubes, with lengths from 3 up to 6 meters, are used to hold the core sample. The drill needs a mast that works as an extension of the feed boom where the length of the core tube decides the height of the mast. Today the mast is expensive to produce and the manufacture is in need of construction changes because of new functional desires on the mast. The task has been to: Come up with a suggested idea for a mast construction that is able to raise and low Simplify the construction to reduce the number of details Find alternatives for welding The suggestion of the construction resulted in a mast with telescopic function. The extensible parts are wind by a handle where spur gears and gear racks will transmit the motion. The mast is then fasten with locking devices that are easy to use. The suggestion leads to a reduced number of details and less welds in the construction. iii

4 FÖRORD Examensarbetet har genomförts på företaget Hagby-Asahi AB i Nora under 10 veckor, vårterminen Stort tack till: Ola Fredin, handledare på Hagby-Asahi AB Tomas Bäckman, handledare vid Örebro universitet iv

5 INLEDNING... 1 FÖRETAGSPRESENTATION... 1 PROSPEKTERINGSBORRNING... 1 BESKRIVNING AV BORRMASKIN... 2 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 PROBLEMFORMULERING... 3 AVGRÄNSNINGAR... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRAV... 3 BESKRIVNING AV MASTEN... 4 MAST... 4 RÖRSTÖD... 5 BRYTHJUL... 5 ARBETSMETODIK... 6 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 6 IDÉER... 7 IDÉ IDÉ IDÉ IDÉ KONSTRUKTIONSFÖRSLAG... 9 MAST... 9 Vevanordning... 9 LÅSANORDNING BRYTHJUL Wirestyrning RÖRSTÖD RESULTAT SLUTDISKUSSION REFERENSER BILAGOR BILAGA BILAGA BILAGA v

6 Inledning Företagspresentation Hagby-Asahi AB grundades 1960 med namnet Hagby Bruk AB för tillverkning av utrustning för diamantbergborrning och avrivningsverktyg för verkstadsindustrin. Produktsortimentet har successivt utvidgats och företaget är idag en ledande leverantör av diamantverktyg och diamantborrmaskiner med tillbehör. Utveckling och tillverkning sker i Nora och produkterna säljs över hela världen. Prospekteringsborrning Vid undersökning av geologiska förhållanden, fyndigheter av malm eller andra nyttiga bergarter, används framförallt diamantborrning med kärnuttagning. Det som skiljer kärnborrning från all annan bergsborrning är alltså kärnans upptagning. Kärnröret är mycket viktigt vid diamantborrning och har till uppgift att samla in och hålla kvar den urborrade kärnan. Den vanligaste längden är 3 m men det förekommer längder upp till 6 m. Kärnrören delas in i enkla, dubbla och trippelkärnrör samt wirelinekärnrör. Wirelinetekniken innebär att när kärnröret är fullt med den utborrade kärnan skickas en fångstanordning ned genom borrören med hjälp av en wire. Fångaren kopplas automatiskt till det inre kärnröret, som samtidigt lösgörs från ytterröret och winchas upp till maskinen. Rören hissas upp med hjälp av rotationsenheten, och denna är hydraulisk manövrerad. Därefter skickas ett nytt innerkärnrör ned igen och borrningen kan fortsätta. Metoden innebär att borrkronan och rörsträngen står kvar i borrhålet medan kärnröret med kärnan tas upp. 1 1 Handbok i Prospekteringsborrning 1

7 Beskrivning av borrmaskin Figur 1 Matarbom (1), rotationsenhet (2), rörhållare (3), wirespel (4), och mast (5) Borrmaskinen består av en matarbom, rotationsenhet, rörhållare, wirespel och en mast. Masten utgör en förlängning av matarbommen. Det är kärnröret, det rör som kärnan hamnar i, som bestämmer längden på masten. Ju längre kärnrör desto högre mast behövs för att kunna ta upp rören. 2

8 Uppdragsbeskrivning Problemformulering Masten är idag dyr att tillverka på grund av många svetsmoment och snäva toleranser. Då man har nya funktionella önskemål på masten är man också i behov av konstruktionsändringar. En kombination stege/stöd, ett medflyttbart rörställ 2 och att masten ska vara höj- och sänkbar (förlängningsbar) är några av de önskemål som tillverkaren har på masten. Avgränsningar Då tiden för arbetet är begränsad kommer tyngdpunkten att läggas på momenten nedan och de kommer att prioriteras i följande ordning: 1. Ta fram förslag på en höj - och sänkbar konstruktion av masten 2. Förenkla konstruktionen genom att minska på antalet delar 3. Ta reda på alternativ till svetsning Förutsättningar och krav Diameter på brythjul ska vara samma som idag och vara ledat så att det faller undan Rörstöden ska vara flyttbara i höjdled samt längdled Masten ska vara delbar/transporterbar/vikbar Längden: 3 meter mellan infästning och brythjul i utdraget läge Säkerhet: Klämrisken ska beaktas vid hantering av masten 2 Med rörställ menas ett stativ där man kan ställa rören för att underlätta hanteringen av dem. 3

9 Beskrivning av masten Figur 2 Mast, moduluppbyggd Mast Masten byggs idag av sammansvetsade KKR-rör och är moduluppbyggd, behövs en längre mast förlänger man den genom att montera på en till enhet. Som tidigare nämnts finns det många svetsar på masten. Det är framförallt svetsen vid bussningarna som blir dyra eftersom de snäva toleranserna inte går att hålla efter svetsning. Figur 3 Beskrivning av moduluppbyggnaden 4

10 Rörstöd På masten finns det rörstöd som ska hålla rören på plats. Dessa ska vara flyttbara i längdled samt justerbara i höjdled. Figur 4 Flyttbart rörstöd Brythjul Då rören dras upp med wire behövs ett brythjul 3 på masten. Hjulet ska vara ledat så att det faller undan (Figur 5), detta medför ett gynnsammare drag i wiren. Då wiren sträcks, vid belastning, ska hjulet pressas fram till rätt läge. Det fungerar inta tillfredställande idag. Troligtvis beror det på att konstruktionen har för hög vikt. Hjulet är försett med tre stycken wirestyrningar. Placering vid belastning Figur 5 Ledat brythjul 3 Även kallat wirehjul 5

11 Arbetsmetodik När man identifierat vilka krav konstruktionen skall uppfylla bör man hitta en lösning som tillfredställer de givna kraven. Den första lösningen brukar sällan vara den bästa, därför är det viktigt att inte stanna upp vid en enda möjlig lösning utan istället skapa många koncept som kan vara mer eller mindre bra lösningar på det givna problemet. Men med många bra idéer kan det vara svårt att välja ut det bästa alternativet. Det är också viktigt att man inte bara väljer det bästa konceptet utan också gör förbättringar genom att försöka ta tillvara goda idéer från bortsorterade alternativ. 4 Tillvägagångssätt Förstudie Idégenerering, brainstorming Idévärdering, ställ dem mot varandra Utformning av förslag Analysera risker och svagheter Förbättra förslag Utveckla förslag Idégenerering Värdering av idéer Utforma förslag Analysera förslag Förbättra förslag Genomför förslag Figur 6 Arbetsgång vid omkonstruktion av mast 4 B. Bergman och B. Klefsjö,

12 Idéer Innan idéarbetet kom igång studerades olika typer av master, både företagets egna konstruktioner, genom tiderna, men även konkurrenters konstruktionslösningar. Förstudier har också gjorts på liknande produkter såsom kranar och annan lyftutrustning. I ett tidigt skede beslöts det att masten skulle vara teleskoperbar i tre delar, vilket också följande idéer bygger på. Idé 1 Till en början bestod arbetet av att hitta profiler som skulle kunna fungera bra ihop och det gällde då framför allt standardprofiler som t.ex. I-balk, L-balk eller VKR-rör. Problemet med att använda VKR-rör är att insidans yta är alltför grov för att delarna ska kunna röra sig mot varandra. Ett annat problem var att hitta lämpliga dimensioner för att dessa standardprofiler skulle passa i varandra. Figur 7 Exempel på en L-balk konstruktion Idé 2 En kombination av standardprofiler och bockade plåtprofiler provades i nästa skede. Svårigheten med kombinationerna var att hitta en bra metod för att låsa fast de olika delarna i varandra. Ett förslag var att med en sprint låsa delarna i varandra. Men att dra en sprint genom ett stort antal hål skulle innebära för mycket pillgöra för den personen som ska sköta maskinen. Figur 8 Exempel på kombination av olika profiler 7

13 Idé 3 Genom att förse den mellersta profilen med klossar på ovan- och undersida och passande hålbilder på de två övriga profilerna skulle masten kunna låsas ihop med hjälp av klämförband. Tanken var att ha någon form av fjädrar mellan profilerna så att när man lossat på förbandet skulle delarna fjädra ifrån varandra för att underlätta höjning och sänkning av masten. Konstruktionen är robust och kan förväntas klara de belastningar den kommer att utsättas för. Men tillverkningskostnaden skulle bli hög då laserskärning, som skulle krävas för fyrkantshålen, är en dyr metod. Figur 9 Kloss- variant Idé 4 Klossvarianten framkallade idén med att använda kuggstång istället för klossar. Senare utvecklades idén till att kunna veva fram masten istället för att skjuta den ut och in för hand och då istället använda kuggstång i kombination med ett drivhjul. Bockade C-profiler valdes bland annat för att slippa svetsar men också för att kunna placera rörstöden i slitsen. Låsning sker med bultar på ovansidan och eventuellt också på undersidan. Figur 10 Kuggstång/kugghjul konstruktion 8

14 Konstruktionsförslag Idén med att kunna veva fram masten med hjälp av kuggstång/kugghjul utvecklades vidare och resultatet blev följande. Mast Masten är konstruerad av plåt som bockats till c-profiler. Det för att erhålla de önskade dimensionerna och en stabil konstruktion. De två delarna som ska kunna röra sig, 2 och 3, är försedda med kuggstång på ena långsidan. De är monterade med kuggarna nedåt för att förhindra att smuts lägger sig på kuggen. Kuggstången kommer inte att utsättas för hög belastning och behöver därför inte vara av hög modul. Styrningar av plast behövs på profilernas (1 och 2) insidor för att centrera profilerna i varandra och för att motverka att byrålådseffekter uppstår, se bilaga 3. Hålbilderna på profil 2 och 3 behövs för låsanordningen. Figur 11 Profil 1, 2 och 3 Vevanordning På profilerna 1 och 2 finns vevanordning. Den består av kugghjul med axel, glidlagrat i en bussning. Hopfogning av bussningen i profilen kan möjligen göras med ett konstruktionslim avsett för metall. Änden på axeln, där veven ska placeras, har ett fyrkantshål. Figur 12 Vevanordningens sammansättning 9

15 Låsanordning För att underlätta för maskinoperatören vid höjning och sänkning av masten behövdes ett snabbt och enkelt förband av något slag. Låspinnarna på denna låsanordning låser samman två profiler. När man lossar på skruvarna trycks låsanordningen isär så att den lösgörs från den inre profilen som då kan vevas ut eller in, se bilaga 1. För att detta ska fungera behövs det genomgående hål för låspinnarna i profilen och dess styrningar. Figur 13 Låsanordning Figur 14 Genomgående hål i styrning/profil Brythjul Konsolen där brythjulet är monterat ser ungefär ut som på den befintliga masten. Den fästs med skruvförband i profil 3. Vaggan, den runda plåten med urfräst spår i, är fastsvetsad i konsolen. Brythjulet är lagrat och axeln ligger i spåret. Konstruktionen får lägre vikt jämfört med den befintliga på grund av reducerat antal delar. Figur 15 Konsol med ledat brythjul 10

16 Wirestyrning Styrningen består av en rulle som ligger an mot brythjulet med hjälp av två dragfjädrar. Rullens axel leds i spår som är placerade på konsolen. Genom att fästa styrningen på konsolen, och inte på brythjulet, bidrar även det till en lägre vikt på brythjulskonstruktionen. Figur 16 Wirestyrning Rörstöd Ändringar har gjorts på den bockade plåtdetaljen, delen som röret ska vila mot. Istället för två trattar finns det nu bara en på den änden som ska vara mot dragriktningen av rören. På den andra sidan fyller den ändå ingen funktion. Det minskar också risken att placera stödet åt fel håll, alltså med den höga kanten närmast operatören. Figur 17 Rörstöd 11

17 Resultat Figur 18 Masten i sitt kortaste läge Figur 19 Masten i sitt längsta läge Profil 1 är fäst, med ett gångjärn på ovansidan och med skruvförband på undersidan, i en platta som skruvas fast på matarbommen. Gångjärnet behövs för att masten ska kunna vikas över matarbommen för att underlätta transportering. Mastens längd, mellan infästning och hjul, är som längst ca 3 meter och som kortast ca 1 meter. Ingen svets i masten, endast på brythjulskonsolen och på låsanordningen men det beror på hur man väljer att tillverka den. Konstruktionsförslaget medför minskat antal detaljer. 12

18 Slutdiskussion Konstruktionsförslaget är i stora drag bra men det har under arbetet framkommit andra sätt att lösa låsanordningen, det ledade brythjulet och wirestyrningen på. När det gäller låsanordningen kommer den troligtvis inte att fungera bra i kallt klimat med mycket is och snö. Hålen kan isa igen och skruvarna frysa fast. Vid underjordsborrning tror man däremot att det kan vara en bra lösning. Anordningen medför också att masten inte blir steglöst ställbar. Ett alternativ kan vara att använda kugghjulet och kuggstången för låsningen. I det fallet kan man använda motor istället för vevanordning. Eventuellt skulle en sådan anordning då behövas på båda sidor om masten för att klara av belastningen den kommer att utsättas för. Ett annat alternativ är att använda hydraulcylindrar för utskjutning och låsning av masten. Detta medför att kuggstång/kugghjul inte alls behövs. Problemet kan vara att hitta cylindrar med tillräcklig slaglängd och som är möjliga att bygga in i profilerna på ett bra sätt. Det ledade brythjulet kommer troligen inte att uppfylla kravet att det ska pressas till rätt läge då wiren belastas, som på den befintliga konstruktionen. Den cirkulära formen på plåten genererade en ny idé. Om den runda plåten med det urfrästa spåret istället för att svetsas fast ges möjlighet att vridas runt sitt centrum kommer troligen brythjulet orka till rätt läge i spåret. Det som är positivt med den nya utformningen är att den blir lättare med det reducerade antalet delar. En wirestyrning tros inte vara tillräcklig för att hålla wiren kvar på hjulet. Den mest viktiga placeringen av styrningen är vid konsolens infästning i masten, se bilaga 2. Möjligheten finns att montera ytterligare en styrning på hjulet. Men att använda styrrullen som djupmätare var en idé som föddes till följd av utformningen. Nackdelar med valet av c-profil är att smuts, snö och vatten kommer att samlas i profilerna. Ett förslag var i ett tidigt skede att vända på profilerna men då försvann möjligheten att utnyttja spåret för rörstödsinfästningen. Tänkbart är att borra upp något hål på undersidan för att avleda vatten och smuts. Gällande mastens utseende så sammanfaller dess form bra med maskinens övriga utrustning. Masten ger ett mer enhetligt intryck än den befintliga konstruktionen. Återstående arbete är att utforma en kombinerad stege/stöd för masten. Stege krävs för att man ska nå upp till vev, wire och hjul. Vid borrning vertikalt kan det bli över 5 meter upp till hjulet. Nästa moment är att göra hållfasthetsberäkningar och kostnadsberäkningar på konstruktionsförslaget. Resultatet av arbetet kommer förhoppningsvis att generera i fler nya idéer hos konstruktörerna på Hagby-Asahi AB. 13

19 Referenser Tryckta källor: Bergman, B & Klefsjö, B., 2001, Kvalitet från behov till användning. Studentlitteratur, Lund. Finkel, M. & Thoring, T., 1989, Handbok i prospekteringsborrning. Svenska gruvföreningen Kommittén för prospekteringsborrning (PBK). Internet: <http://www.hagby.se/sverige/index.asp>, maj

20 Bilagor Bilaga 1 Låspinne Vevhål Låsanordning låst Låsanordning öppen 15

21 Bilaga 2 Viktigaste placeringen 16

22 Bilaga 3 Plaststyrning Kuggstång Vevanordning Plaststyrning 17

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 7b IKOT 2011 Grupp B5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

MONTERINGSBESKRIVNING 2013

MONTERINGSBESKRIVNING 2013 MONTERINGSBESKRIVNING 2013 Miami COVER III 13-2 Miami Cover III består av en armerad PVC-väv med kederlist som löper i skenor på poolens sidor. Covern rullas upp på ett staiv i poolens ena kortsida. Längst

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

7. Konstruera konceptet

7. Konstruera konceptet 7. Konstruera konceptet Modualisering av produkten Efter att ha uppdaterat funktionsmodellen efter vårt valda koncept har vi plockat ut tre olika moduler enligt figur nedan: Säkerhet Öppnar/Stänger Vuxen

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: TM011A Tentamen ges för: Bt3, Af-ma1, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15 mars

Läs mer

5. Framtagning av ett vinnande koncept

5. Framtagning av ett vinnande koncept 5. Framtagning av ett vinnande koncept 5.1 Funktionell modellering Tidigare i projektet lokaliserades starka och svaga delsystem.vid utvecklandet av nya lösningar bestämdes att så många starka delsystem

Läs mer

Montageanvisning skjutpartier GLASA INGLASNING

Montageanvisning skjutpartier GLASA INGLASNING Montageanvisning skjutpartier GLASA INGLASNING Måttband Krysskruvmejsel Borrmaskin Du behöver följande: Vattenpass Märkpenna Borr 4 och 6 mm Börja med att lägga vattenpasset på det stället där du skall

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

Telestack TS 542 teleskopisk Radiellt transportband TEKNISK SPECIFIKATION

Telestack TS 542 teleskopisk Radiellt transportband TEKNISK SPECIFIKATION Telestack TS 542 teleskopisk Radiellt transportband TEKNISK SPECIFIKATION Telestack TS 542 teleskopisk Radiell stackläggartransportör TELESTACK TS-542 Teknisk specifikation 1. Övergripande dimensioner.

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

Comfort sänglyftsystem

Comfort sänglyftsystem Instruktioner för användare av Comfort sänglyftsystem ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan sängen tas i bruk! Monteringsanvisning 0.0 Leveransen omfattar Leveransen av Comfort

Läs mer

Inlämning etapp 4 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt

Inlämning etapp 4 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt Inlämning etapp 4 IKOT 2011 Grupp B.5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt Handledare: Joakim Johansson Innehållsförteckning

Läs mer

4.1 Inventering av olika koncept

4.1 Inventering av olika koncept 1 4.1 Inventering av olika koncept Nedan har vi listat 5 olika koncept som vi har analyserat och jämfört med varandra. Ett av konceptet är Sandviks egna och de andra fyra är tagna ur patentdatabasen esp@cenet

Läs mer

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare Befintliga koncept Av de fem koncept som togs fram förra veckan har såddröret och mikroprepareringsskon sorterats bort eftersom det inte går att vidareutveckla dessa konceptet med avseende på Peter s såddrör.

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin Jag har funderat lite på hur man skulle placera och utforma en dykstege till vår nya RIB. Fundering 1: Placering. Var vill vi ha dykarna, när vi tänker på säkerheten a) Inte i närheten av propellern. b)

Läs mer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur En utförlig systemarkitektur har satts upp för att underlätta konstruktionen av produkten. Genom att omforma delsystemen till moduler fås en bättre översikt.

Läs mer

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 30668471 1.2 30682095, 30682096 Dragkrok, fast M8901547 Sida 1 / 16 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sida 2 / 16 IMG-223189 Sida 3 / 16 IMG-213320

Läs mer

Atlas Copco Exploration Products. Diamec kärnborrningsrigg

Atlas Copco Exploration Products. Diamec kärnborrningsrigg Atlas Copco Exploration Products Diamec kärnborrningsrigg Diamec kärnborrningsrigg det senaste inom kärnborrning Atlas Copco är förmodligen det mest erfarna företaget inom kärnborrning på marknaden idag.

Läs mer

Multi Dragstång. Monteringsanvisning/Reservdelslista 2002-10-14 38-150902c

Multi Dragstång. Monteringsanvisning/Reservdelslista 2002-10-14 38-150902c Multi Dragstång Monteringsanvisning/Reservdelslista 00-0- 8-5090c Beskrivning VBG Multi Dragstång består av ett antal olika skänklar, framdelar och bakre fästen som monteras samman med bultförband. Delarna

Läs mer

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE SLE 60 50 40 30 20 10 0 0 SLE användningsområden 81 SLE mått 82 SLE modeller 84 SLE dimensioner 86 SLE delar 87 SLE montering 88 SLE fästen 83 SLE artikelnummer 92 SLE tillbehör 98 last / (kg/m) invändig

Läs mer

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 Inledning Produkten

Läs mer

Monteringsanvisning elfa décor

Monteringsanvisning elfa décor Monteringsanvisning elfa décor 1 Montera nedanstående produkter före montering av elfa -hyllan. Placera hängskenorna på bärlisten. Notera att när bärlisten monteras från vägg till vägg måste hängskenorna

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

LR UTGÖDSLINGAR. för rationella ko- och svinstall

LR UTGÖDSLINGAR. för rationella ko- och svinstall LR UTGÖDSLINGAR för rationella ko- och svinstall LR-LINUTGÖDSLING DRIVSTATIONER DRIVSTATION FÖR LINODRIFT Motoralternativ: Från 0,75 kw till 2,2 kw. Standard 1,5 kw till spaltrännor. Framföringshastighet

Läs mer

4 Alternativa lösningar. 4.1 Kända koncept. 4.1.1 Mast. Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp.

4 Alternativa lösningar. 4.1 Kända koncept. 4.1.1 Mast. Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp. 4 Alternativa lösningar 4.1 Kända koncept 4.1.1 Mast Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp. Saxlift Detta lyftkoncept är ganska enkelt och fungerar som så att hydraulcylindern

Läs mer

http://v3.espacenet.com/publicationdetails/biblio?cc=us&nr=2007085355a1&kc=a1&ft=d&date=20070419&db=epod OC&locale=se_SE (Info taget 2009-02-18)

http://v3.espacenet.com/publicationdetails/biblio?cc=us&nr=2007085355a1&kc=a1&ft=d&date=20070419&db=epod OC&locale=se_SE (Info taget 2009-02-18) Inventering av kända koncept och idéer Via sökningar i patentdatabaser har vi hittat två patenterade lösningar för SUP mekanismen i sin helhet, men det vara bara i ett av dessa där låsningsmekanismen var

Läs mer

System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet.

System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet. System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet. Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det. Beprövade produkter utvecklade för säkra och lönsamma transporter. Världsledande produkter. ExTe Fabriks

Läs mer

H&L Iglo Veranda Monteringsinstruktioner

H&L Iglo Veranda Monteringsinstruktioner H&L Iglo Veranda Monteringsinstruktioner Vi gratulerar till ditt köp av en H&L Iglo Veranda. Vi hoppas att Verandan kommer att motsvara dina förväntningar till en hälsosam kalvuppfödning. Följande instruktioner

Läs mer

5.1 & 5.2 Generering och vidareutveckling av koncept

5.1 & 5.2 Generering och vidareutveckling av koncept 5.1 & 5.2 Generering och vidareutveckling av koncept Vid stycke 4.1 visas en lista över resultatet som gruppen fick från det brainstormingmötet som hölls, där gruppen tillsammans föreslog olika sätt som

Läs mer

Borrning av djupa och vida hål. Seminarium IVA Mars 2007 Gunnar Nord

Borrning av djupa och vida hål. Seminarium IVA Mars 2007 Gunnar Nord Borrning av djupa och vida hål Seminarium IVA Mars 2007 Gunnar Nord Djupa och vida hål vad är det? Håldiameter vid botten av hålet efter inklädnad > 0,5 m Håldjup upp till 4000 m Hål med stabila väggar,

Läs mer

PROJEKTPLAN. Personuppgifter. Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se. Umeå Universitet 2015-10-06

PROJEKTPLAN. Personuppgifter. Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se. Umeå Universitet 2015-10-06 PROJEKTPLAN FORTSATT KONSTRUKTIO N AV LEDAD LYFTKRAN MED CENTRERAD LAST Personuppgifter 931217 4734 070-537 96 44 daniel.sjodin93@gmail.com Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se

Läs mer

Automatdragstång 26-080000

Automatdragstång 26-080000 MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05000h Automatdragstång 6-080000 Beskrivning VBG Automatdragstång 6-080000 är en förlängbar dragstång med två eller fler fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.

Läs mer

Monteringsanvisning Cykelskydd på betongplintar

Monteringsanvisning Cykelskydd på betongplintar 1/10 Monteringsanvisning Cykelskydd på betongplintar 2/10 Ingående detaljer Cykelskydd (3 sektioner) BRB10,4 Skruv M10x90 Kanalplastprofil Staps L-38 + bricka med gummitätning BRB10,4 Tandad bricka Kanalplast

Läs mer

Stålfiberarmerad betongplatta

Stålfiberarmerad betongplatta Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Byggteknik Stefan Lilja Erik Rhodiner Stålfiberarmerad betongplatta En jämförelse mellan nätarmerad och fiberarmerad betongplatta vid Konsum i Sunne Steel fiber

Läs mer

SÄCKTRANSPORT. Transport av säckar på banor.

SÄCKTRANSPORT. Transport av säckar på banor. Transport av säckar på banor. Olika varianter av transportsystem finns för fyllda säckar. Rull- och kedjebana är aktuellt vid pallhantering. En smidig lösning av logistiken vid pallhantering är att förse

Läs mer

Innehåll. L Sträckmetall Lagerformat. L Plattvalsad Sträckmetall Lagerformat. Stål 9. L EMC Gångdurk Lagerformat. L Perforerad plåt Lagerformat

Innehåll. L Sträckmetall Lagerformat. L Plattvalsad Sträckmetall Lagerformat. Stål 9. L EMC Gångdurk Lagerformat. L Perforerad plåt Lagerformat Om SPG Metall AB Vi är ett handelsföretag, grundat 1977 av Gunnar Ekelund och specialiserade på: L Sträckmetall L Sträckmetall Gångdurk / Steg L Svetsade galler / nät L Krenelerade galler L Perforerad

Läs mer

OSQAVIA-CLEAR TO LAND. Osqavia är försett med ett trepunkts landningsställ. DEL 2: Landningsställets färdigställande

OSQAVIA-CLEAR TO LAND. Osqavia är försett med ett trepunkts landningsställ. DEL 2: Landningsställets färdigställande OSQAVIA-CLEAR TO LAND Osqavia är försett med ett trepunkts landningsställ DEL 2: Landningsställets färdigställande Huvudstället består av en glasfiber båge fastsatt i kroppen på två vaggor som ger rätt

Läs mer

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Med den här guiden tar du dig enkelt igenom alla monteringsmoment! Se över produkterna före installation. Vi godkänner ingen reklamation (t.ex transportskada) när

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

2010-04-02/Bengt Nylén. Trix Ub

2010-04-02/Bengt Nylén. Trix Ub Trix Ub Trix Ub 717 är en fin modell. Fyra grejor störde mig dock. Strålkastarnas gula sken och att de har för liten diameter. De tjocka plaststängerna som går tvärs motorhuvarna. Handledarnas tjocklek

Läs mer

medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm

medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm Title : E- Qlass Elektrisk Tilt FWD (Luca, Alex, Samm) Number : 35 1. Koppla bort alla kablar från interface till chassie (E) armstöd, benstöd och ryggstödsramen.

Läs mer

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE Fogstycke, dimensionerat enligt normerna, mellan betong och virke SKRUVPELARSKO Fogdel för limskruvar. Svetsas till fästplåten INNEHÅLL Pelarsko för limträpelare 1 Funktionssätt

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Terrassmarkis/Hestra Tarragona Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Hestra Tarragona är en kraftig vikarmsmarkis för villaterrasser och balkonger som förvandlar din uteplats till

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Konstruktion och hållfasthetsanalys av ram samt utkast till dumpermodul Olof Karlsson Daniel Granquist MF2011 Systemkonstruktion Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig: Ulf Sellgren

Läs mer

MANUAL För MA, TE och ZON

MANUAL För MA, TE och ZON MANUAL För MA, TE och ZON Obs! Läs igenom denna manual noggrant innan du börjar att använda bänken, så att du kan använda bänken på rätt sätt. Denna manual innehåller bland annat följande information:

Läs mer

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A SERVICEANVISNINGAR SV WHEELDRIVE 9011310A Förberedelser före drivning med WheelDrive Monteringen av WheelDrive ska utföras av behöriga yrkespersoner. Före drivning med hjälpmotorn måste följande åtgärder

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Montering av Lustväxthus 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset. Följande

Läs mer

Störst på teleskopiska arbetsredskap. Världens smartaste stegar

Störst på teleskopiska arbetsredskap. Världens smartaste stegar Störst på teleskopiska arbetsredskap Världens smartaste stegar 2007 En dum stege är bara lång. Alla kan göra en lång stege. Vi tror du har större nytta av en liten. Alla kan göra en lång stege. Vi tror

Läs mer

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41I30M Tentamen ges för: Af-ma3, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 januari

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hydrauliskt redskapsfäste till Brokk 160. Hannes Wikberg 2014. Högskoleingenjörsexamen Maskinteknik

EXAMENSARBETE. Hydrauliskt redskapsfäste till Brokk 160. Hannes Wikberg 2014. Högskoleingenjörsexamen Maskinteknik EXAMENSARBETE Hydrauliskt redskapsfäste till Brokk 160 Hannes Wikberg 2014 Högskoleingenjörsexamen Maskinteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Hydrauliskt redskapsfäste

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

MONTERINGSANVISNING HÄFLA MASKINSKYDD

MONTERINGSANVISNING HÄFLA MASKINSKYDD MONTERINGSANVISNING Verktyg som behövs: st insexnyckel,5 mm st ledade hylsnycklar 3 mm st vattenpass st borrmaskin med 8 mm borr Innehållsförteckning: sid. Montering standardsektioner 3-5 Montering detaljer

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer Inlämning steg 4 4.1 Inventera kända koncept och idéer För att kunna förenkla framtagandet av ett vinnande koncept är det viktigt att inventera redan befintliga lösningar på liknande problem. Vid inventeringen

Läs mer

Kontrollås. 81. Medelst kontrollås. göras beroende av varandra,

Kontrollås. 81. Medelst kontrollås. göras beroende av varandra, Kontrollås. 81. Medelst kontrollås kunna växlar, spårspärrar och fasta signaler göras beroende av varandra, utan att särskilda ledningar erfordras mellan dem. Kontrollås är i allmänhet så beskaffat, att,

Läs mer

Det här behöver du när du sätta upp persienner:

Det här behöver du när du sätta upp persienner: MÅTTAGNING För att Du skall bli nöjd med dina solskyddsprodukter, är det givetvis viktigt att måttagningen blir rätt gjord. Måtten skall alltid anges i millimeter, eftersom precision vid montering av alla

Läs mer

Prislista. Bord ateljé. Pall ateljé. Bord kupol. 128 x 128 cm; 6690:- diagonalmått 143 cm

Prislista. Bord ateljé. Pall ateljé. Bord kupol. 128 x 128 cm; 6690:- diagonalmått 143 cm Bord ateljé Ateljé är ett aktivitetsbord med matchande pallar en utpräglat välkomnande karaktär, särskilt anpassat för barn i förskoleåldern. De rundade formerna och de ljuddämpande linoleumskivorna i

Läs mer

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001:2000 SEKTION Gångjärn GÅNGJÄRN SE Invändigt gångjärn, se sid. -010 Gångjärn med 180 öppning, se sid. -175 Utanpåliggande gångjärn, se sid. -010 Tredelat gångjärn,

Läs mer

Sammanfattning Användaren Problemställning Metod

Sammanfattning Användaren Problemställning Metod Wheel Clean Buddy Sammanfattning Denna rapport behandlar utvecklingen av en produkt som rengör rullstolshjul. Rapporten innehåller möjliga användare, förklarar problemställningen och begränsningar med

Läs mer

Regelbok för klassen standard traktorpulling 2015

Regelbok för klassen standard traktorpulling 2015 Regelbok för klassen standard traktorpulling 2015 1. Domaren ska respekteras och har allt bemyndigande. 2. Alla traktorer ska vara original, komponenter som påverkar traktorns motoreffekt ska vara original

Läs mer

NAVAL-ANBORRINGSVERKTYG:

NAVAL-ANBORRINGSVERKTYG: 1 NAVAL-ANBORRINGSVERKTYG: 13.12.2012 Bruksanvisning för anborrningverktyget för montering av NAVALanborrningsventiler Bestäm den exakta anslutningspunkten på stamröret och förbered detta för fastsvetsning

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

JÄRNHÄSTEN IH 2055 Std. 5,5 Hk. Art. Nr. 9687435- Variant Nr. Vikt Rek CaPris exkl. moms -00 47 800 kr -01 54 550 kr -02

JÄRNHÄSTEN IH 2055 Std. 5,5 Hk. Art. Nr. 9687435- Variant Nr. Vikt Rek CaPris exkl. moms -00 47 800 kr -01 54 550 kr -02 JÄRNHÄSTEN IH 2055 Std. 5,5 Hk. Art. Nr. 9687435- Basmaskin utrustad med uppfällbar styrspak för transport, styrbroms variator, fram/back, broms diffspärr och skyddsplåt. Timmerbanke och handvinsch ingår

Läs mer

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Tillbehör 2 Tillbehör Alla komponenter är inte standard. Se prislista för mer info Nischkonsol Höger 65 mm Finns som 45, 65, 100, 130 och 185 mm Väggkonsol 10 mm Brytbeslag

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Ilsbo Kedjeröjare Tål tuffare tag!

Ilsbo Kedjeröjare Tål tuffare tag! Ilsbo Kedjeröjare Tål tuffare tag! ilsbotools.se www.ilsbotools.se För trepunktslyft och kranarmar Made in sweden Ilsbo Kättingröjare är en egenutvecklad produkt, som idag levereras till ett återförsäljarnät

Läs mer

Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet.

Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet. Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet. Kontrollera först innehållet i förpackningen enligt förteckningen nedan.

Läs mer

Tryckluft Hydraulik Innovativa verktyg för industrin ger effektivitet, kraft & precision

Tryckluft Hydraulik Innovativa verktyg för industrin ger effektivitet, kraft & precision Tryckluft Hydraulik Innovativa verktyg för industrin ger effektivitet, kraft & precision Företagspresentation 2014 Powertools konstruerar och säljer innovativa verktyg till industrin med effektivitet,

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Skapa systemarkitektur

Skapa systemarkitektur GRUPP A1 Skapa systemarkitektur Rapport D7.1 Andreas Börjesson, Joakim Andersson, Johan Gustafsson, Marcus Gustafsson, Mikael Ahlstedt 2011-03-30 Denna rapport beskriver arbetet med steg 7.1 i projektkursen

Läs mer

PRODUKTBLAD BELYSNING

PRODUKTBLAD BELYSNING EE-365001 För montering på hållare eller genom svetsning mot fläns. Ø 24 mm 100 mm lång, Din-anslutning med Plug-inkontakt. EE-294101 För montering på hållare eller genom svetsning mot fläns. Ø 24 mm 100

Läs mer

Markisen. fulländar terrassen. Välj rätt färg Markisen påverkar husets utseende en hel del

Markisen. fulländar terrassen. Välj rätt färg Markisen påverkar husets utseende en hel del Markisen fulländar terrassen Det är bra med ett färgprov, men rita även in markisen på ett foto av huset. Välj rätt färg Markisen påverkar husets utseende en hel del Hur kommer det att se ut? Du kan välja

Läs mer

Ny brotsch lönsam investering för Atlas Copco

Ny brotsch lönsam investering för Atlas Copco Ny brotsch lönsam investering för Atlas Copco När Atlas Copco Construction Tools i Kalmar valde att utveckla en ny hydraulhammare med kompakt hammarhus ställdes de inför flera utmaningar. Med hjälp av

Läs mer

i alla verkstäder. Ett måste Bänkborrmaskinen Bosch PBD 40.

i alla verkstäder. Ett måste Bänkborrmaskinen Bosch PBD 40. Ett måste i alla verkstäder. Bänkborrmaskinen Bosch PBD 40. NYHET! Bänkborrmaskinen Bosch PBD 40 är suveränt noggrann och smidig. Mer info på www.bosch-do-it.se. Du blir imponerad. Djupanslag Snabb serieborrning

Läs mer

BILD ART.NR PRODUKTNAMN PRODUKTINFO

BILD ART.NR PRODUKTNAMN PRODUKTINFO UPPDATERAD VERSION SEPTEMBER 2013 100-8 Renskätting 50 rör passande 8 Roterande fräsverktyg för mekanisk fräsning av rör, används tillsammans mm med vår rens Kätting grovlek 3mm 100-10 Renskätting 50 rör

Läs mer

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Förord Innehåll sida JSL skjutbar släde är en kopplingsenhet som måste följa höga säkerhetsföreskrifter och som även måste testas för

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

Vinterplåtar till pool

Vinterplåtar till pool Vinterplåtar till pool Tips och råd info@plastman.se Joakim Sevelin Tuomas Aulinen Pär Gester Lena Kröckel Jakob Mellin Plastman / Polyman Group Sweden AB Box 42135, 126 15 Stockholm Besök: Västberga allé

Läs mer

Anvisningar steg för steg Skruva i metall

Anvisningar steg för steg Skruva i metall Anvisningar steg för steg Skruva i metall Bultar och skruvar Bultar och skruvar för metall finns med många olika huvudformer, som: 1. sexkantigt huvud 2. kullrigt huvud 3. försänkt huvud 4. runt huvud

Läs mer

Verktygsskåp 6221 6221 H*B*D = 800*750*400 Användes i olika kombinationer eller enskilt. Kuben har täta sidor och tre hyllplan. Levereras monterat.

Verktygsskåp 6221 6221 H*B*D = 800*750*400 Användes i olika kombinationer eller enskilt. Kuben har täta sidor och tre hyllplan. Levereras monterat. Produktlista Plåtinrednignar i Malung 2008 Verktygsskåp Produktnummer Beskrivning Övrig information Verktygsskåp 6035 6035 H*B*D = 1700*750*400 Skåp med fem kullagrande utdragslådor och ett utdrags bord.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING Verktyg Du behöver! Borrmaskin Hålsåg Ø51-60mm Lång smal riktborr Måttstock/band Skruvmejsel Stjärnskruvmejsel Avbitartång Kniv Bågfil el. fintandad såg Sticksåg (ev.) Grattis till

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

RÖRSKRUVSTYCKEN OCH STÖD. Antal modeller. Sida. tum mm tum mm. Skruvstycken. Stöd. Portabelt trefotsstativ

RÖRSKRUVSTYCKEN OCH STÖD. Antal modeller. Sida. tum mm tum mm. Skruvstycken. Stöd. Portabelt trefotsstativ Rörskruvstycken och stöd Stort sortiment av tillbehör som är konstruerade för att fungera tillsammans. Kraftig konstruktion ger många års tillförlitlig service. Skruvstycken Antal modeller tum mm tum mm

Läs mer

Att tänka på vid produktionsplanering Flik 15

Att tänka på vid produktionsplanering Flik 15 Att tänka på vid produktionsplanering Flik 15 Tidplaner Upprätta alltid en strukturplan - och ställ alternativ - innan Du börjar att rita tidplanen. När Du har börjat att rita minskar viljan att ändra.

Läs mer

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK Utvecklingen av ren energi fokuseras allt mer på vindkraftverk, vilket innebär att det blir allt viktigare att få ut största möjliga verkningsgrad av dessa. Mängden användbar

Läs mer

Monteringsanvisning Takskjutport GPE400

Monteringsanvisning Takskjutport GPE400 Monteringsanvisning Takskjutport GPE400 Monteringsanvisning GPE400 Takskjutport GPE400 Fjädrarna är placerade åt sidan. Överhöjder som krävs är: SM- Sidomonterad SM: Manuell 120 mm Automatisk 160 mm Paketet

Läs mer

1 2 3 4 5 6 ηζ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Last [kn/m] 16,0 Karakteristisk jämt utbredd last 14,0 12,0 10,0 8,0

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK RESERVDELSLISTA

INSTRUKTIONSBOK RESERVDELSLISTA 10/98 INSTRUKTIONSBOK RESERVDELSLISTA RB 120 M93-> Art. nr. 360970 REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE- 535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 T0496 HANDBOK RB120 1 2 1. FÖRORD REKORDVERKEN

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

ANTTI M06 2W TORKAR LUFTGAVLAR 0,5 M. 408074 (se) Monteringsanvisningar

ANTTI M06 2W TORKAR LUFTGAVLAR 0,5 M. 408074 (se) Monteringsanvisningar Monteringsanvisningar ANTTI M0 W TORKAR LUFTGAVLAR 0, M 00 (se) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie FIN-0 Kanunki, Kuusjoki Tfn + 00 Fax + E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi 0-0-00 Avstängningsplåtar

Läs mer